DVM79

Page 1

D VIL The

MANCHESTER UNITED FC MAGAZINE ONLINE | JANUARY 2014 | ISSUE 79

MAG

interview

brian

mcclair ผมภูมิใจกับการสร้างนักเตะเยาวชน

robbie savage ใครควรอยู่ ใครควรไป ISSN 089-452-0

9

770894 529215

NOT FORCOPY $ALE FREE

interview

danny Welbeck

“เพราะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดมีความหมายกับผมมาก”


Quotes of United | PLOY_MUTD

ดาบิดเป็นผู้รักษาประตูที่มหัศจรรย์มาก ผมคิดว่าในช่วง 18 เดือนผ่านมานี้ ไม่มีใครที่ดีกว่าเขานะ ดาบิดยอดเยี่ยมจริงๆ วันนี้เขารู้สึกผิดหวังเหมือนกับทุกคน แต่เขาจะไม่เป็นไร และแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมอย่าง ที่เขาเป็นอยู่ เขาแสดงให้เห็นถึงการเซฟ 2 จุดโทษในเกมนี้ และเราเองที่สมควรจะยิง จุดโทษได้ดีกว่านี้”

“ผู้รักษาประตูทุกคนย่อมมีการผิดพลาด และอาจจะโชคไม่ดีที่เกิดขึ้นในวันนี้ แต่ดาบิดนั้นยอดเยี่ยม และจะไม่เป็นไรอย่างแน่นอน # ดาเรน เฟล็ทเชอร์


06 DEVIL INTERVIEW 13 เต้าข่าวเดลี่

สวอนซี / เชลซี / ซันเดอร์แลนด์

18 กลอนผี ไม่มีสุภาพ ตอน คอยมวยส์

24 DEVIL INTERVIEW อันเดอร์ส ลินเดการ์ด

26 DEVIL FOCUS

ร็อบบี้ ซาเวจ - ใครควรอยู่ ใครควรไป

34 DEVIL INTERVIEW ไบรอัน แม็คแคลร์

January 2014 | Issue 79 สวัสดีครับแฟนๆ เดวิล แม็กทุกคน เชื่อว่า ณ เวลานี้ แฟนๆ ปี ศ าจแดงคงอยู ่ ใ นอาการซึ ม เศร้ า เหงาหงอย เนือ่ งจากสถานการณ์ของทีมรักไม่ได้ดขี นึ้ เลยนับตัง้ แต่กา้ ว ผ่านปีใหม่มาจนจะหมดเดือนอยูแ่ ล้ว ล่าสุดก็เพิง่ แพ้จดุ โทษ แมวด�ำชวดเข้าชิงลีกคัพไปอย่างน่าเขกกะโหลก เพราะ แต่ละคนยิงจุดโทษได้เหนือสุดๆ (เหนือคาน) ยิง 5 คน เข้าลูกเดียว ซึง่ เราก็คงท�ำอะไรไม่ได้ นอกจากอดทนรอความ ส�ำเร็จที่มอยส์จะบันดาลให้ทีมในอนาคต (เหรอ?) แต่ก็เหมือนฟ้าจะไม่แกล้งกันมากเกินไป เพราะยังมี ข่าวดีอยูบ่ า้ ง นัน่ คือกรณีของ ฆวน มาต้า ทีด่ เู หมือนจะกลาย ร่างจากสิงห์มาเป็นผี แม้ตอนนี้จะยังไม่ได้เซ็นสัญญาชูเสื้อ ถ่ายรูปอวดโฉมอย่างเป็นทางการ แต่สื่อหลายส�ำนักฟันธง ว่ามาต้ามาแน่ ซึง่ เราก็ตอ้ งลุน้ กันต่อไปว่านอกจากมาต้าแล้ว จะมีนักเตะคนอื่นย้ายมาอีกหรือเปล่า เพราะดูจากสภาพ แล้วมาต้าคนเดียวคงจะกู้วิกฤตกลางตารางให้ผีไม่ไหวแน่..

E-Mail: devilmag@windowslive.com

CONTENTS

แดนนี่ เวลเบ็ค


FIFA Ballon d'Or 2013

้ ี น ี ป . . ์ อร

ด ง ับลล 4

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


FIFA Ballon d'Or 2014

! ้ า น ห ี ป . . ์ อร

ด ง ับลล

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

5


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - Ploy_MUTD

danny

Welbeck

“เพราะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดมีความหมายกับผมมาก” แดนนี​ี่ เวลเบ็ค ยอดศูนย์หน้าผู้สร้างรอยยิ้ม ให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและนักเตะท้องถิน ่ ของสโมสร ให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับความรู้สึก ของเขาในฤดูกาลนี้ เขาจะมาประเมินตนเอง ทีมและ แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลงานของที ม ใน ฤดูกาลนี้ และเรื่องอื่นๆ... เป้าหมายของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดในลีกคืออะไร และในช่วงที่ เหลือของฤดูกาลนี้เป็นอย่างไร แดนนี่ : ในฐานะของทีมของเรา เราต้องการที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น แต่ การทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ ได้เราจะต้องมองไปทีศ่ กั ยภาพของเราในเกมถัดไป เราต้องท�ำในสิ่งที่ถูกต้องและมีฟอร์มที่ดีขึ้นเพื่อกลับขึ้นไปสู่หัวตาราง พวกเราไม่ ไ ด้อยู่ในต�ำแหน่ง ที่ดีนักในตอนนี้ด้วยผลงานที่ผ ่านมา พวกเราต้องการที่จะท�ำให้ดีขึ้น เราจะท�ำให้ได้ และเราจะมองไป ข้างหน้าถึงการท�ำเช่นนั้นให้ถูกต้องอย่างแน่นอน ในฤดูกาลนี้ ทีมของเราเล่นได้ดใี นบางเกม และต้องการความต่อเนือ่ ง คุณจะท�ำให้เรารักษาความสม�่ำเสมอนั้นได้อย่างไร แดนนี่ : ฤดูกาลนี้เหมือนกับพวกเรามีฟอร์มขึ้น-ลงอยู่ตลอดเวลา พวกเรารู้ดีว่าเป็นเช่นนั้น มันเป็นสิ่งที่ยากในการเล่นพรีเมียร์ลีกที่เรา จะต้องรักษาความสม�่ำเสมอเอาไว้ให้ได้ทั้งฤดูกาล เท่าที่ผมรู้นี่คือสิ่งที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดท�ำได้ตลอดมา พวกเราต้องการและพยายามที่ จะรักษาความสม�่ำเสมอในผลงาน ในผลการแข่งขัน และน�ำโมเมนตัม ของเรากลับมา พวกเราจะสร้างวิธีการที่เราจะท�ำสิ่งเหล่านั้นให้ได้

6

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL INTERVIEW

INTERVIEW

การที่ คุ ณ อยู ่ ที่ แ มนเชสเตอร์ และเป็ น แฟนที ม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อครั้งที่ทีม ก�ำลังอยู่ในช่วงท�ำผลงานสะดุดแบบนี้ แดนนี่ : ใช่ครับ ผมเป็นนักเตะท้องถิ่นเลย และเป็น แฟนของปีศาจแดงไม่เพียงแค่เป็นเพียงนักเตะคนหนึง่ ในทีมเท่านั้น มันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดนะ และเสียใจมาก เช่ น กั น ที่ เ ห็ น แมนเชสเตอร์ ยู ไ นเต็ ด ท� ำ ได้ ไ ม่ ดี นั ก ผมรูส้ กึ ว่าผมมีแรงบันดาลใจทีพ่ เิ ศษ และผมก็ตอ้ งการ ท�ำทุกสิง่ ทีท่ ำ� ได้ให้กบั ทีมนี้ และกับเพือ่ นร่วมทีม เพราะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดมีความหมายกับผมมาก ตอนนี้ คุ ณ ก� ำ ลั ง ยิ ง ประตู ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คุ ณ ประทับใจในผลงานของตัวเองหรือไม่ แดนนี่ : ผมรู ้ ดี ว ่ า ถ้ า ผมได้ โ อกาสในการลงสนาม ในการเล่นเป็นกองหน้า ผมจะสามารถยิงประตูได้ มากขึ้น และนั่นก็สิ่งที่ผมท�ำได้ตั้งแต่ผมยังเป็นเด็ก แต่ก่อนหน้านี้ผมลงเล่นในต� ำแหน่งปีก และไม่ใช่ ต�ำแหน่งที่ดีในการเข้าท�ำประตูมากนัก ผมได้ยินผู้คน พูดว่า ‘โอ้ เขาคงต้องกลับไปซ้อมยิงประตูให้มากกว่า นี้’ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมต้องท�ำ และเป็นสิ่งที่ผมท�ำเป็น ประจ�ำ แต่ผมคิดถึงโอกาสที่ผมจะได้ท�ำ และเป็นไปได้ ยากหากผมยังต้องเล่นเป็นปีก แต่ถึงแม้ว่าผมจะยิง ไม่ได้เลยในฤดูกาลนี้แล้วทีมของเราเป็นแชมป์ได้ ผมก็ ยินดี เพราะผมพร้อมจะท�ำทุกอย่างเพื่อทีมเสมอ ดังนั้น คุณไม่ได้ซ้อมอะไรที่ต่างไปจากเดิม ใช่หรือไม่ แดนนี่ : ผมซ้อมหนักในทุกวันเลย นับจากการเป็น นักเตะฝึกหัดของสโมสรแห่งนี้ เราสอนให้นกั เตะท�ำงาน อย่างหนักในการซ้อมเสมอ แต่ในแต่ละเกมทีผ่ มลงเล่น ผมต้องการพัฒนาขึ้นไป และอย่างที่ผมกล่าวไว้ว่า ตอนนี้ผมได้เล่นในต�ำแหน่งกองหน้าแล้ว ผมมีโอกาส ท�ำประตูได้มากขึน้ และต้องขอบคุณทีผ่ มสามารถท�ำได้ และหวังว่าผมจะท�ำเช่นนั้นได้ต่อไป

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

7


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - Ploy_MUTD

คุณรับมือกับต�ำแหน่งต่างๆ ในทีมที่จะต้องลงเล่นอย่างไร แดนนี่ : ใช่ คุณมีงานหลายอย่างในการเล่นแต่ละต�ำแหน่ง ในการเป็นปีก ก็จะ ต้องเล่นเกมรับด้วยส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อคุณเจอกับแบ็คจอมบุก คุณอาจ จะต้องเสียพลังงานในการลงไปเล่นเกมรับ แต่การเป็นกองหน้า คุณจะมี พลังงานมากกว่า เพราะว่าคุณจะมีสมาธิกับการท�ำประตูมากกว่า และยิง ประตูให้ได้ ผมรูส้ กึ ว่าผมจะยิงประตูได้คมกว่าเมือ่ ผมเล่นในต�ำแหน่งกองหน้า นั่นเอง ในฤดูกาลนี้กับสถิติการยิงประตูของคุณนั้น คุณมั่นใจมากขึ้นใช่หรือไม่ เมื่อคุณได้รับโอกาส แดนนี่ : เมื่อผมได้เล่นในต�ำแหน่งที่ยิงประตูได้ และก็ซ้อมมาในการซ้อมได้ ดีแล้ว คุณก็จะยิง่ มีผลงานได้ดี เมือ่ คุณได้บอล คุณก็จะรูว้ า่ คุณต้องท�ำอะไรใน สถานการณ์นนั้ ๆ และการทีซ่ อ้ มมาตลอดมาจะท�ำให้อยูใ่ นสัญชาตญาณของ ตัวเอง และเป็นธรรมชาติในการยิงประตู ตอนนี้คุณก็ยิงไปแล้วถึง 9 ประตู และเดวิด มอยส์กล่าวว่าคุณมีเป้าหมาย ที่ 20 ประตูเลยนะ นั่นใช่เป้าหมายของคุณด้วยหรือไม่ แดนนี่ : ผมคิดว่า 20 ประตูก็เป็นเป้าหมายที่ดีเลยส�ำหรับการที่กองหน้า ทุกคนจะตัง้ เป้าเอาไว้ทรี่ ะดับนี้ แต่ผมไม่ได้คดิ ตลอดเวลานะว่า ‘ผมต้องยิงให้ ได้เยอะๆ ในฤดูกาลนี้’ ผมต้องการยิงประตูเสมอเมื่อผมได้ลงสนาม และผม ก็สนุกไปกับการได้เล่นในต�ำแหน่งกองหน้าเพื่อที่จะมีโอกาสได้ท�ำเช่นนั้น ถ้า หากผมไปเล่นปีกซ้าย ผมก็ยงั ต้องการท�ำประตูให้ได้เช่นเดียวกันแต่ผมก็รดู้ วี า่ นั่นเป็นอีกบทบาทหนึ่งในทีม ผมก็ต้องการที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับทีม และ ท�ำผลงานให้ดีที่สุด เพราะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดมีความส�ำคัญกับผมมาก

8

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL INTERVIEW

INTERVIEW

ดูเหมือนยังมีอะไรมีมากมายในเกมให้คุณท�ำนอกจากการการยิงประตู แต่ คุณคิดว่าการที่คุณยิงประตูได้ต่อเนื่องนั้นจะท�ำให้แฟนบอลพึงพอใจ มากกว่าหรือไม่ แดนนี่ : เมื่อเราได้ลงสนาม การที่เป็นกองหน้าก็ต้องถูกพิจารณาด้วยจ�ำนวน ประตู ผมรู้ดีว่าเป็นแบบนั้น ก็มีกองหน้ามากมายนะที่ยิงประตูเท่านั้น แต่ว่า ที่นี่เราเป็นทีม เราช่วยกันและกัน เป็นอะไรที่ดีที่เราจะได้พัฒนาปรับเปลี่ยน ไปในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ทกุ สถานการณ์ ผมคิดว่าผมสามารถเล่นได้ทงั้ หน้าต�ำ่ หรือหน้าเป้า แต่ผมก็เล่นตรงไหนก็ได้ เพราะผมสนุกไปกับการเล่นให้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดอยู่แล้ว ราเวล มอริสันทวิตถึงคุณว่า “Welbz is dat guy” คุณคิดว่าคุณคือ คนนั้นหรือไม่ แดนนี่ : ราเวลเป็นเอามากนะ [หัวเราะ] ในแมนเชสเตอร์ เราโตมาด้วยกัน มันเป็นอะไรที่เป็นค�ำแสลงของเรา เช่น ‘He’s just that guy.’ ก็ท�ำนองคน คนนี้เป็นอะไรก็ได้ อะไรแบบนั้น แต่มันก็ตลกดีที่ราเวลบอกแบบนั้น ผมไม่มี ทวิตเตอร์ ดังนัน้ ผมเลยไม่มอี ะไรจะบอกได้เกีย่ วกับสิง่ นีเ้ ท่าไร และผมก็ไม่เคย เห็นมาก่อน แต่ราเวลเองก็เป็นอะไรแบบนั้นเหมือนกัน

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

9


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - Ploy_MUTD

คุณท�ำให้ทรงผมของคุณเป็นทรงแบบนี้ได้อย่างไร แดนนี่ : ผมมีช่างผมประจ�ำที่ดีเลย เขาชื่อคริส ร็อค เขาไม่ใช่ แบบแนวตลกอเมริกันนะ และเขายอดเยี่ยมเลย คุณชอบประตูไหนของคุณมากที่สุดในฤดูกาลนี้ แดนนี่ : คงจะเป็นนัดเจอกับสวอนซีที่ผมชิบเข้าไปได้ ผม ประทับใจมาก แต่กม็ อี กี นะเช่นประตูกบั นอริชในวันคริสต์มาส เพราะนัน่ คือประตูทสี่ ำ� คัญประตูเดียวในเกมนัน้ ทีท่ ำ� ให้เราได้ 3 คะแนนส�ำเร็จ คุณคิดอย่างไรกับการที่โอเล่ กุนน่าร์ โซลชาร์ กลับมาคุม คาร์ดิฟฟ์ในพรีเมียร์ ลีก และเขาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจ และมีอิทธิพลในอาชีพของคุณหรือไม่ แดนนี่ : 100% เลยนะ เขาล่ะคือแรงบันดาลใจให้ผมตัง้ แต่ผม ยังเป็นนักเตะเยาวชน และตอนนั้นผมโชคดีที่ได้ซ้อมกับเขา และเขาก็ได้สอนผมด้วย ผมเติบโตมากับการเป็นแฟนบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ผมเห็นโอเล่เล่นให้กับทีม และยิงได้ มากมายหลายประตู เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมาก ผมคิดว่า โอเล่จะท�ำได้ดีในการคุมทีมในพรีเมียร์ลีกนะ ผมขอให้เขา ท�ำได้ส�ำเร็จครับ

Ploy_MUTD

10

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ12

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


‘แฟนผี’ทึ่ง’มอยส์’โชว์กึ๋นแก้เกม สื่อแฉมอยส์แก้เกมดีเพราะเปิด‘CTH’ฟัง‘โค้ชตุ้ม’วิเคราะห์เกมตอนพักครึ่ง พระ

แพ้เป็น

! ! ว ้ ล แ นะเป็น

Devil Magazine

‘มอยส์ ’โล่ง ผีหมด“โปรฯแจกแต้ม”

‘เลาดรู๊ป’รับสุดเสียดาย แต่ก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งเคย ใช้บริการ ก�ำชับมอยส์

โปรดเรียกผมว่า Super Ultra Special Wonder Striker WELBECK

เปิดโปรฯใหม่ให้ไลน์มาบอกด้วย

มอยส์ยันทุ่มเงินเสริมทัพแน่

รับถ้าไม่รีบใช้เงินตอนนี้

ปิดฤดูกาลอาจไม่อยู่ให้ใช้

“ชั ต ดาวน์ ค วามพ่ า ยแพ้ ” ‘เวลเบ็ค’รับ“ยิงไม่มากแต่ท่ายากเยอะ” เผยตัวเองฝีเท้าดีเทียบเท่า‘โด้,เมสซี่’

แต่ที่คนไม่เห็นเพราะ“ความฮามันบังตา!!” ยากไปไหมแดน

“สิ ง ห์ ม ห ี นาว” แดนเผยซ้อมท่ายาก

ไว้ยิงเชลซีโดยเฉพาะ

อย่าเทพมาก เหลือทาง ให้กูเดินบ้าง!!

นี่แดนโชว์เทพแค่ 50% เองนะพี่เม็ดสี

‘เมสซี่’ชวน‘แดน’จอยบาร์ซ่า แดนบอกปัดยันรักผีหมดใจ ชนิดที่ไล่ก็ไม่ไป น�้ำราดก็ไม่ลง ัง ถ ถ ร ่ ี ข ก คอยา

ูไ น ห ! ะ ฮ พ่อ

ทห

กลูก ๆนี้! อ ร ห ้ ด ขี่ไม่ไ ต้องใช้เร็ว าจ ารเขาอ

นี่แค่ท่าพื้นๆ เองนะ

.

่แล้ว. ย แ า ่ ว ิด

ลูกเป

ว่า

แย่ก ง ั ย ง ิ ย ่ลูก

เหนื อ ฟ้ า ยั ง มี ฟ า ้ เหนือลูกเปิดยังมีลูกยิง สื่อยกลูกยิง‘สมอลลิ่ง’ “สุดเหนือ!!”แจงไม่ได้

“เหนือชั้น”แต่“เหนือคาน” เจ้าตัวบอกถ้ายิงคมก็เล่นกองหน้าไปแล้ว

“ใครว่าอยู่อียิปต์” แต

‘รูน’ทวิตภาพอยู่ไทย เผยพาลูกมาเที่ยวงานวันเด็ก เลยถือโอกาสเดินชัตดาวน์กทม.เรียกความฟิต


ณ ุ ค ง อ ข ฐาน

ร ต า ม ี ม คุณ

ผลงานการคุมทีมของเดวิด มอยส์ หลังผ่านไป 22 นัด แสดงให้เห็นว่า เขาเป็นกุนซือที่มีมาตรฐานสม�่ำเสมอมาก แล้วแบบนี้แฟนๆ ยังจะกล้า ด่าเขาอีกเหรอครับ แหม่ ^^ 14

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


ม ผ ง อ ข น า ฐ ร ต า ม ี ม ม ! ! ผ ว ้ ล แ ็กพอ DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

15


สิ่งที่ทุกคนเห็น

16

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

สิ่งที่โจนส์เห็น


สื่อฟันธง!ถ้าถามเด็กผีทุกคนว่าตอนนี้คอยอะไรอยู่? ...... ร้อยทั้งร้อยจะตอบว่าคอย!!! คอยมวยส์!!!

“วั น แพ้ ไ ม่ ไ ด้ ม ห ี นเดี ย ว” ‘มอยส์’เปิดโปรฯใหม่ต้อนรับตรุษจีน “เล่นกับผีฟรี3แต้ม”เปิดใช้บริการวันนี้

ท้ายเกมมีอูนี่!ั่งเปา(ใบแดง)ให้เป็นของสมนาคุณ

*รับประกัน ไม่มีแต้มยินดีคืนเงิน

ถั่วมึงด

เชี่ย!อย่างเทพ

‘ถั ว ่ ’อึ ง ้ ‘เช็ ก ’ โชว์“ไข่พักบอล”

ย่างเธอ อ ง ั ล ห ง อ ก ้ พ ็ แ ก “สากมาจากไหน ยู่ในฝัน อ า ร เ า ่ ว ก ึ น ง ั ย ทั้งรั่วทั้งเหวอ นาน า ม า ห ่ ี ท น ั ฝ น ใ ง ั งหล ยังมีอีกหรือ กอ กันจะรีบยิง” วันนี้เป็นไงเป็น อโต้ ได้ร้องไว้ เ

‘เอโต้’ยกแบ็กโฟร์ผี

นั่งขวางกล้องแบบนี้ ไม่เด่นก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้ว!!

“เด่นซะไม่มี!” ท�ำตนเหนื่อยสุดตั้งแต่ ‘คาร์ริค’สุดปลื้ม มีภาพออกสื่อซะที อ่ะ! ป๋าให้

ย้ายมา(ยิงจนเหนื่อย)

‘เฟอร์กี้’เผยนักเตะผี

เล่นดีจนต้อง“ยกนิ้วให้” ‘เฟอร์กี้’รับคุมผีว่าเครียดแล้ว

DevilMagazine

ตึ๊บเลยกู

แต่นั่งดูมอยส์คุมผีนั้นเครียดกว่า


กลอนผี ไม่มีสุภาพ | โดย Coledy

กลอนผี ไม่มีสุภาพ

ตอน “คอยมวยส์”

สวัสดีเหล่าผีที่ชอกช้ำ� ... โดนแมวดำ�ขย้ำ�เมื่อคืนนี้ เห็นฟอร์มแล้วโคตรห่วยซวยสิ้นดี ... โดนของดีมาโนเน่อดเฮเลย เล่นในเกมยิงได้แค่เพียงหนึ่ง ... แต่ไม่ทราบทำ�ไมจึงเอ้อละเหย ต่อเวลาให้มันเหนื่อยทำ�ไมเอ่ย ... กว่าจะรู้เรื่องเลยต้องอยู่ยาว ลูกแรกนั้นอีแวนส์มาโหม่งให้ ... ให้ผีร้ายได้ทีตีแมวเล้า หลังจากนั้นเล่นกันเหมือนไม่เอา ... แต่ละคนไม่เอาอ่าวพาหาวนอน มีโอกาสมากมายหลายๆครั้ง ... ทั้งชิชา,อั๊ดนานฟอร์มเร่าร้อน แต่จังหวะสุดท้ายไม่แน่นอน ... ลูกฟุตบอลเลยไม่ตุงตาข่ายเลย ยานาไซจ์เหมือนจะดีในตอนแรก ... แต่ตอนยิงฟอร์มแหกไปเฉยๆ ลูกฟรีคิกท้ายเกมไม่เน้นเลย ... พ่อคุณเอ๋ยยิงลูกชิพคิดได้ไง และมาถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ ... แฟนผีทั้งไทยเทศลุ้นฉิบหาย อุตส่าห์ลุ้นยิงในเกมกันแทบตาย ... แต่ทำ�ไมถึงเล่นได้ไม่ดี มาถึงช่วงต่อเวลาในครึ่งแรก ... ยานาไซจ์นั้นแหวกด้านขวาหนี เปิดเข้ากลางให้ชิชาได้พอดี ... แต่ถั่วน้อยยิงลูกนี้ออกหลังไป 18

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


กลอนผี ไม่มีสุภาพ

บอลจบแล้ว แฟนผีที่นั่งตรงนั้น ท�ำไมยังไม่กลับบ้าน คอยอะไรกันอยู่?

! ! ะ ฮ ์ ส ย ว ยม

คอ

พอครึ่งหลังต่อเวลานาทียี่สิบแปด ... แม่งโคตร SAD แมวดำ�ยิงนำ�ได้ เด็กเก่าผี “ฟิล บาร์สลี่ย์” ได้ยิงไกล ... แต่ลามะ “ซองแตก” ไซร้ไหลเข้าประตู นาทีนั้นเด็กผีทุกหมู่เหล่า ... สุดแสนเศร้าเช็ดน้ำ�ตาหน้ามู่ทู่ แต่แล้วเกิดปาฏิหาริย์กับทีมกู ... ได้ถั่วน้อยยิงกู้ทีมขึ้นมา ชาร์จจ่อๆก่อนหมดเวลาแล้ว ... โอ้น้องแก้วดีใจดังยกหินผา ยิงจุดโทษก็เอาวะตามกติกา ... เด เคอาขอแก้ตัวโดยเร็วพลัน แต่ตัวยิงของแมนยูดูไม่จืด ... สิงห์ปืนฝืดเข้าแค่หนึ่งคนเท่านั้น นอกนั้นหรือ ข้ามคาน,โดนเซฟกัน ... ส่วนแมวดำ�ยิงห้านั้นได้สองประตู ตกรอบรองแคปิตอลอดเข้าชิง ... โถมอยส์เอ๋ยยิ่งมีลุ้นน้อยน้อยอยู่ เหลือถ้วยเดียว UCL ไว้ให้ดู ... แต่ไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่า บอกตามตรงคงทำ�อะไรได้ ... ได้เพียงแต่ถอนหายใจในความเศร้า ทีมแมนยูที่เคยเล่นแบบป๋าเรา ... กลับเปลี่ยนแปลงเพราะคนเข้ามาเปลี่ยนมัน “เดวิด มอยส์” สมควรอยู่อีกหรือไม่ ? ... ฝีมือไร้น้ำ�ยาเสียอย่างนั้น ทุบสถิติที่มีอยู่พังโดยพลัน ... ไม่เห็นมันแก้เกมสักนิดนึง DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

19


กลอนผี ไม่มีสุภาพ | โดย Coledy

นึกว่าเหม็นอะไร ป๋าเล่นทิ้งขี้ไว้ให้นี่เอง เห็นแต่ยืนเก็กซิมอยู่ริมสนาม ... พอทีมตามก็ทำ�ท่าแค่หน้าบึ้ง ไม่กระตุ้นลูกทีมเลยเหรอมึง ... มัวยืนอึ้งนั่งนิ่งพิงกำ�แพง ถ้าทีมแพ้แต่เล่นดีไม่มีว่า ... นี่ผ่านมาครึ่งฤดูดูไร้แสง ไม่มีนัดไหนที่เล่นดีอย่างแรง ... เหมือนว่าแข่งให้จบครบตาราง เข้าใจนะว่าเด็กผีนี้คอยได้ ... อาจจะใช้เวลาสรรหาสร้าง แต่ถ้าเล่นแบบนี้ไม่มีทาง ... จะคอยเชียร์ก็อ้างว้างไร้อารมณ์ ขอร้องที เดวิด มอยส์ ต้องรีบแก้ ... ถ้าไม่งั้นมันจะแย่คอยทับถม อย่าให้เด็กผีต่อว่าด้วยอารมณ์ ... ทำ�ให้สมอย่างที่คอยไอ้ “คอยมวยส์”

นายโคลดี้ ณ โอลด์ แทรฟฟอร์ด 20

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


‘แฟนผี’รับปิดไฟนอนตั้งแต่เห็น’เวลเบ็ค’เดินมายิงลูกโทษ ล่าสุด’นาซ่า’พบลูกบอลที่ลอยออกนอกอวกาศแล้ว

ู?

วะก ิคดถูกคิดผิด

‘มู’ยันขาย‘มาต้า’ให้ผี

มั่นใจไม่กระทบการลุ้นแชมป์

หยันต่อให้ขายนักเตะให้ผีทั้งทีม ‘มอยส์’ก็ไม่มีปัญญาพาทีมเป็นแชมป์ “คุมปีแรกต้องใช้เวลา” ‘มอยส์’แจงคุมทีมต้องใช้เวลา ข้าชิงได้

ะพาทีมเ ปีแรกใครจ

คุม

!

พวกกูนี่ไง!

อ้น้อง กู คนแล้วไ

ถามถ

‘มิเกล’รับ‘มาต้า’โทรถาม

“วิธีชิ่งผี”กับตนจริง

‘โปเยต์’เหน็บ“ตนไม่ต้องใช้เวลา ใช้แค่กึ๋นก็พอ”

“กูพลาดละ”‘มาต้า’เตรียมล้มดีลผี เผยอยู่ส�ำรองสิงห์ดีกว่ามาวิ่งเพื่อสุขภาพ

เวนเกอร์แปลกใจมูปล่อยของดีให้คู่แข่ง มูสวน“แล้วฟาน เพอร์ซี่ล่ะเจ๊”

“ดาวยิงสูงสุด” ทีมรักบี้อังกฤษ เตรียมทาบ‘เวลเบ็ค โจนส์ ’ ติ ด ที ม ชาติ เชื่อเป็นตัวความหวังในการ ”เตะฟีลด์ โกล์”หลังเห็นฟอร์ม การยิงจุดโทษอันทรงพลัง!!!

ูแล้วไง!!

่นก แดน!มึงเล

จุดโทษมันง่ายไป มันไม่คู่ควรกับแดน

‘นาซ่า’เตรียมฟ้อง เรียกค่าเสียหายผี หลังจุดโทษแดน ลอยไปชนกระสวยร่วง

นักวิชาการแนะควรยื้อให้ยิงจุดโทษ!!! “ดู แ ล้ ว จ� ำ จ�ำแล้วน�ำไปใช้”

มอยส์เผยสั่งให้สต๊าฟ เอาเทปโรนัลโด้ ให้ยานาไซจ์ดูก่อนเกม เพื่อเรียนรู้ แต่สต๊าฟ หนูไม่รู้.... หนูก็ยิงตามพี่บังเค้า หยิบสลับกับเทปนานี่

แฟนโอลิมเปียกอสหนักใจ ชี้ผีอาจมาระบายแค้น ล้วมีคน ี้ แ ด า ล พ ่ า ถ้ารู้ว ปกป้องขนาดน ออกมา ดนานแล้ว!! กูพลา

Devil Magazine

“ชื่อเหมือนกันแต่คนรักไม่เท่ากัน” DAVID DE GEA ผิดพลาดกันได้ DAVID MOYES ผิดพลาดไม่ได้!


บอสครับ ถ้ามาต้าย้ายมา ก็ทับต�ำแหน่งกับผมสิครับ

22

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


ไม่ทับหรอก

มาต้าตัวจริง ส่วนเอ็งตัวส�ำรอง จะทับต�ำแหน่งกันได้ไง?!! DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

23


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - SiR KeaNo

Anders Lindegaard ชีวิตการเป็นนายทวารปีศาจแดงของลินเดการ์ด 24

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL INTERVIEW

อันเดอร์ส ลินเดการ์ด พูดถึงอาชีพค้าแข้งของเขาที่ยืนอยู่ระหว่างเสาประตูทั้ง 2 ข้าง...

โดยส่วนตัวแล้ว คุณมองฤดูกาลนี้เป็นอย่างไรบ้าง จนถึงตอนนี้? มันยากที่จะอธิบายออกมาได้นะ แต่ผมคงต้องบอกว่า ผมมีความสุขที่ได้เป็นหนึ่งในผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ผมชื่นชอบความมีสปิริตของนักเตะทุกๆ คน และผมก็รสู้ กึ ดีเอามากๆ ด้วย ในแง่ของสภาพความฟิต แล้ ว ผมไม่ คิ ด ว่ า ผมเคยฟิ ต ได้ อ ย่ า งที่ ผ มเป็ น ใน ปัจจุบันนี้มาก่อนเลย แต่ในขณะเดียวกัน ผมก็ไม่เคย ลงเล่นน้อยอย่างในฤดูกาลนี้มาก่อนด้วย มันยากที่จะ จัดการกับเรื่องนี้นะ แต่มันก็เป็นไปแบบนี้แล้ว ที่ผม ท�ำได้ก็แค่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยโอกาส ผมต้องการช่วย เหลือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ และก้าวขึ้นไปสู่ระดับสูงที่สุดอย่างที่ผมต้องการ แล้วคุณจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง? มั น เป็ น อะไรที่ ผ มคิ ด ว่ า มั น ก็ ไ ม่ ค ่ อ ยยากเท่ า ไหร่ การท�ำงานกับ คริส วู้ดส์ มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้มันเป็น อย่างนั้น เขาเป็นคนที่สุดยอดไปเลย เขาเป็นโค้ช ผู้รักษาประตูระดับโลก และแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ ลงเล่น แต่ผมก็รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ลงซ้อมกับเขา การสนุกไปกับการซ้อมเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้คุณ พร้อมเสมอเมื่อถูกเรียกใช้งาน และผมก็มีความสุขกับ ทุกๆ อย่างที่เราท�ำกันได้ตอนนี้

แน่นอน มันเป็นอะไรที่พิเศษเสมอระหว่างผู้รักษา ประตูด้วยกัน แต่ผมคงต้องบอกว่าสิ่งที่เรามีที่นี่มัน แข็งแกร่งยิ่งกว่าที่ผมเคยเห็นมาจากที่อื่นๆ ผมสนุกไป กับการท�ำงานร่วมกับ ดาบิด เด เคอา เขาเป็นคนที่ดี เราต่ า งก็ เ ต็ ม ที่ ใ นการท� ำ งาน แต่ เราก็ มี แ ง่ มุ ม ที่ สนุกสนานระหว่างกันด้วย ในฐานะนักฟุตบอล คุณจะ ต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลา และคุณก็ต้อง ให้ พ วกเขาช่ ว ยเหลื อ คุ ณ ด้ ว ย และนั่ น ก็ คื อ สิ่ ง ที่ ผูร้ กั ษาประตูปฏิบตั ริ ะหว่างกัน คริสเองก็ชว่ ยเหลือเรา ได้เยอะ เขาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าต้องการอะไรจาก พวกเรา แต่เขาก็เปิดใจยอมรับด้วยว่าพวกเราเป็นแบบ ไหนกันบ้าง เขาจะไม่พยายามเปลีย่ นเราเป็นไปในแบบ ที่เขาคิดว่าควรจะเป็น ทุกๆ อย่างในการท�ำงานจึงดู เป็นเรื่องง่ายไปหมดระหว่างพวกเรา แซม จอห์นสโตน เคยบอกว่าคุณเป็นส่วนส�ำคัญใน การซ้อมของเขา และชืน่ ชมในการให้กำ� ลังใจของคุณ และคุณก็ดูเหมือนจะคอยให้ก�ำลังใจผู้รักษาประตู ทุกๆ คนเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเตะดาวรุ่ง... ผมจ�ำได้ว่าตอนที่ผมยังเด็ก ผมก็มีผู้รักษาประตูที่ผ่าน ประสบการณ์มามากกว่าคอยมาพูดคุยกับผมเสมอ เขาบอกผมว่า 'ฟังนะ คุณจะต้องท�ำอย่างนี้ และอย่างนี'้ เขาช่วยผมได้มาก และนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจจะต้อง ท�ำบ้างตลอดอาชีพค้าแข้งของผม และผมก็จะท�ำใน แบบเดียวกับกับผู้รกั ษาประตูอายุนอ้ ย ดังนั้นผมจึงจะ พยายามคอยให้ก�ำลังใจพวกเขาอยู่เสมอ

SiR KeaNo redarmyfc.com

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

25

INTERVIEW

แม้วา่ จะต้องต่อสูก้ นั เพือ่ แย่งต�ำแหน่งเพียงต�ำแหน่ง เดียว แต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นผลดีกับผู้รักษาประตู ของทางสโมสร...


DEVIL FOCUS | โดย - SiR KeaNo

robbie savage ใครควรอยู่ ใครควรไป 26

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL FOCUS

ฤดูกาลนีท้ มี ปีศาจแดงพบกับความพ่ายแพ้ 3 เกม ติดต่อกัน ซาเวจมองว่ามีนักเตะในทีม 12 คนจาก ทัง้ หมด 27 คนทีม่ สี ว่ นร่วมกับทีมในฤดูกาลนีท้ คี่ วรแก่ เวลาในการถูกโละออกไปแล้ว นักเตะเหล่านัน้ ต่างก็ถกู โจมตีมาด้วยเช่นเดียวกับ ซาเวจ แต่ พ วกเขาก็ ค วรจะมองดู ตั ว เองด้ ว ยว่ า ได้ พยายามท�ำผลงานอย่างเต็มทีแ่ ล้วหรือยัง? ได้พยายาม ท� ำ งานอย่ า งหนั ก เหมื อ นในสมั ย ที่ เซอร์ อเล็ ก ซ์ เฟอร์กูสัน เป็นผู้จัดการทีมแล้วหรือยัง? มีค�ำถาม มากมายที่พวกเขาสมควรถูกถาม เพราะพวกเขาดู เหมือนจะไม่มีความตั้งใจจริงเหมือนกับแต่ก่อน ความน่ากลัวทีต่ อ้ งไปเยือนถิน่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด ในครั้ ง ที่ ซ าเวจไปเยื อ นก็ คื อ การต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ นักเตะอย่าง รอย คีน, พอล สโคลส์ และ เดวิด เบ็คแฮม แต่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก็ได้มาไกลเกินกว่าจุดนั้น แล้ว มีนักเตะอยู่โหลหนึ่งที่ไม่สมควรจะอยู่ในทีมชุดที่ สร้างขึ้นมาใหม่ของ เดวิด มอยส์ ผู้รักษาประตูถือว่าโอเคแล้ว ไม่มีค�ำถามในตัว ดาบิด เด เคอา เขายังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน สุดยอดผู้รักษาประตูในเวทีพรีเมียร์ ลีก อีกด้วย และ อันเดอร์ส ลินเดการ์ด ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกส�ำรองที่ ใช้ได้ ในแนวรับสมควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ซาเวจ ไม่คอ่ ยประทับใจในตัว คริส สมอลลิง่ เท่าไหร่ การจ่าย บอลของเขาดูไม่ดีพอส�ำหรับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เขาสมควรทีจ่ ะต้องออกจากทีมไปเช่นเดียวกับ อเล็กซานเดอร์ บุตต์เนอร์ และ ฟาบิโอ ดา ซิลวา ที่ ไม่ได้มีฝีเท้าดีเหมือนกับ ราฟาเอล ดา ซิลวา ฝาแฝด ของเขา ขนาดตอนไปเล่นกับควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส

เขายังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นเลย แล้วนับประสา อะไรกับทีมระดับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ส�ำหรับ ริโอ เฟอร์ดินานด์ เขาเคยเป็นหนึ่งในสุด ยอดกองหลังตัวกลางของพรีเมียร์ ลีก และก็รบั ใช้แมน เชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาอย่างยาวนาน แต่อาการบาดเจ็บ ก็ท�ำให้ฟอร์มของเขาถดถอยลงไปเรื่อยๆ ต้องยอมรับ ว่าบทบาทของเขากับสโมสรนั้นน้อยลงไปทุกทีแล้ว บางทีอาจจะเป็นการดีกว่าหากเขาผันตัวไปเป็นทีมโค้ช ส� ำ ห รั บ ก อ ง ห ลั ง ที่ ยั ง น ่ า จ ะ อ ยู ่ ต ่ อ ก็ คื อ เนมานย่า วิดชิ ทีย่ งั สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้ กับนักเตะรุ่นหลังได้ เช่นเดียวกับ ปาทริซ เอฟร่า ที่ยัง ถือว่ามีประโยชน์กับทีมอยู่ ราฟาเอล ดา ซิลวา กับ จอนนี่ อีแวนส์ ก็ทำ� ผลงานได้ดี แต่สำ� หรับ ฟิล โจนส์ นัน้ เขาจ�ำเป็นจะต้องเลือกต�ำแหน่งลงเล่นให้แน่นอนก่อน เพื่อที่จะได้พัฒนาฝีเท้าจนไปถึงขั้นสุดในต�ำแหน่งนั้น

สถิติที่น่าสนใจ - คริส สมอลลิง่ มีคา่ เฉลีย่ การเสียบอลถึง 7 ครัง้ ต่อเกมในฤดูกาลนี้ ขณะที่เปอร์เซ็นต์การจ่าย บอลส�ำเร็จของเขาอยู่ที่ 80% มีเพียง ราฟาเอล ดา ซิลวา (76%) เท่านัน้ ทีท่ ำ� ได้แย่กว่าเขา เมือ่ เทียบกับบรรดากองหลังทีมปีศาจแดงด้วยกัน - นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว อเล็กซานเดอร์ บุตต์เนอร์ เพิ่งจะครอสบอลเข้าเป้าเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้น จากความพยายามทัง้ หมด 25 ครัง้ ในพรีเมียร์ ลีก - ฟาบิโอ ดา ซิลวา ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เพียง 9 เกมเท่านั้น นับ ตั้งแต่ย้ายทีมเข้ามาในปี 2008 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เก็บชัยชนะในเกมลีก ฤดู ก าลนี้ ไ ด้ เ พี ย ง 29% เท่ า นั้ น เมื่ อ มี ริ โ อ เฟอร์ดนิ านด์ ลงสนาม ขณะทีถ่ า้ ไม่มเี ขาลงเล่น ทีมสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง 62% DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

27

EXCLUSIVE

ร็

อบบี้ ซาเวจ อดีตเด็กฝึกปีศาจแดงที่ผันตัวมาเป็น นั ก วิ เ คราะห์ เ กมลู ก หนั ง มองว่ า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ควรต้องใช้เงินราว 200 ล้านปอนด์ หาก ต้องการจะสร้างทีมขึน้ มาใหม่โดยคงมาตรฐานเดิมเอา ไว้ ซึง่ จะช่วยให้โอลด์ แทรฟฟอร์ด กลับมาน่าเกรงขาม


DEVIL FOCUS | โดย - SiR KeaNo

ขยับขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์กันบ้าง มารูยาน เฟลไลนี่ นั้น ซาเวจยอมรับว่า ไม่รู้จริงๆ ว่าต�ำแหน่งไหนคือต�ำแหน่งที่ดีที่สุดส�ำหรับเขา แต่ที่แน่ๆ ก็คือเขาไม่ ดีพอส�ำหรับทีมปีศาจแดง เขาไม่มคี วามเร็วเพียงพอ และไม่คล่องแคล่วพอทีจ่ ะ เล่นในแดนหน้า ถือเป็นคนที่้น่าจะโบกมืออ�ำลาทีมไป ในส่วนของ อันแดร์สัน ถือเป็นนักเตะที่ทีมต้องทุ่มเงินซื้อตัวเข้ามาในปี 2007 แต่ในฤดูกาลนี้ เขาก็ได้ ลงเล่นในลีกไปเพียงแค่ 4 เกมเท่านั้น ในความเห็นของซาเวจ หากว่าเขายังไม่ สามารถสลั ด อาการบาดเจ็ บ ให้ ห ายเป็ น ปลิ ด ทิ้ ง ได้ สั ก ที ก็ ค วรจะย้ า ยออก ไปได้แล้ว ส�ำหรับ ไรอัน กิก๊ ส์ เขาเป็นนักเตะทีด่ ที สี่ ดุ นับตัง้ แต่ทมี่ พี รีเมียร์ ลีก มาก็จริง แต่คณ ุ คงไม่สามารถคาดหวังให้นกั เตะวัย 40 ปีทำ� ผลงานได้อย่างสุดยอดในลีก สู งสุ ดได้ ต่ อ ไปอีกแล้ว มัน ถึง เวลาที่เขาควรจะพัก และหันมารับงานโค้ช แบบเต็มตัว ซาเวจรู้สึกแปลกใจมากที่ หลุยส์ นานี่ ได้รับการต่อสัญญาออกไปอีก 5 ปี ทัง้ ทีเ่ ขาไม่ได้ยงิ และสร้างสรรค์โอกาสท�ำประตูสกั เท่าไหร่เลยจากการลงเล่นเกม ลีก 8 เกมในฤดูกาลนี้ ขณะที่ แอชลีย่ ์ ยัง เขาสามารถท�ำประตูสวยๆ ได้ แต่เขาก็ เพิ่งผ่านเกมที่ดีในลีกมาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น ทีมควรเก็บตัวนักเตะที่ขาด ความสม�ำ่ เสมอแบบนีเ้ อาไว้ในทีมเหรอ? เขาไม่ดพี อหรอก ดังนัน้ แล้วจึงเป็นการ ดีกว่าที่จะปล่อยนักเตะทั้ง 2 คนที่ว่าออกจากทีมไป ฤดูกาลนี้ ทอม เคลฟเวอร์ลยี่ ์ พลาดการลงเล่นในลีกเพียงแค่ 4 เกมเท่านัน้ แต่ซาเวจก็ยังมองว่าเขาแทบไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับทีมสักเท่าไหร่ เขาก็ไม่ ได้จา่ ยบอลดีมาก ไม่ได้ยงิ ดีมาก และก็ไม่ได้เข้าปะทะดีมาก ดังนัน้ แล้วจะใช้งาน เขาอย่างไรดีล่ะ? เขาอาจจะเล่นได้ดีกับทีมชาติอังกฤษ แต่ส�ำหรับซาเวจแล้ว เขามองว่าเคลฟเวอร์ลี่ย์ยังชั้นไม่ถึงที่จะเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อันโตนิโอ วาเลนเซีย เป็นอีกคนทีซ่ าเวจมองว่าน่าจะย้ายทีมออกไป จนถึง ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาหายขาดจากอาการบาดเจ็บแล้วหรือยัง แต่ก่อนเขาวิ่งเร็ว กว่านี้มาก ซึ่งถือว่าผิดกับตอนนี้จากหน้ามือเป็นหลังมือ ในส่วนของมิดฟิลด์ที่ยังน่าจะอยู่กับทีมต่อก็มี ไมเคิล คาร์ริค ความ สม�่ำเสมอของเขายังช่วยเหลือทีมได้เสมอ ดาร์เรน เฟล็ทเชอร์ ก็เป็นนักเตะ ระดับคุณภาพ หากเขาหายป่วยได้แบบเป็นปลิดทิ้งเมื่อไหร่ก็จะเป็นตัวหลักให้ กับทีมได้อย่างแน่นอน และซาเวจก็ยังให้โอกาส ชินจิ คากาวะ พิสูจน์ตัวเองว่า สามารถเล่นในระดับท็อปได้แบบเดียวกับสมัยทีค่ า้ แข้งกับโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ส่วน วิลฟรีด ซาฮา กับ แอดนาน ยานูซาย ก็ยังน่าจะอยู่ต่อไปเพื่อเป็น แกนหลักของทีมในอนาคต 28

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL FOCUS

EXCLUSIVE

สถิติที่น่าสนใจ - จากการลงเล่นในพรีเมียร์ ลีก 18 เกมหลัง (8 เกมกับ แมนเชสเตอร์ ยู ไ นเต็ ด 10 เกมกั บ เอฟเวอร์ ตั น ) มารูยาน เฟลไลนี่ ไม่สามารถยิงประตูหรือท�ำแอสซิสต์ ได้เลย นับตั้งแต่ที่เขายิงประตูแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เมื่อ เดือนมีนาคม 2013 - นับตัง้ แต่เริม่ ต้นฤดูกาลทีแ่ ล้วเป็นต้นมา อันแดร์สนั ลง เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เพียงแค่ 21 เกม เท่านั้น (979 นาที) และลงเล่นครบ 90 นาทีไปเพียง แค่ครั้งเดียว (เกมที่เสมอกับเวสต์ บรอมวิช อัลเบี้ยน 5-5 ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้ว) - ไรอัน กิ๊กส์ สร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมได้เพียงแค่ 7 ครัง้ เท่านัน้ จากการลงเตะในลีก 9 เกมในฤดูกาลนี้ และ ยังไม่สามารถท�ำแอสซิสต์ได้เลย

- มี นั ก เตะแค่ 5 คนเท่ า นั้ น (เวย์ น รู นี่ ย ์ , เชส ฟาเบรกาส, แอชลี่ย์ ยัง, โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ และ สตีเว่น เจอร์ราร์ด) ที่ท�ำแอสซิสต์ได้มากกว่า หลุยส์ นานี่ นับตั้งแต่ที่เขาย้ายเข้ามาเล่นในพรีเมียร์ ลีก เมื่อ ปี 2007 (43 ครั้ง) - ในพรีเมียร์ ลีก ฤดูกาลนี้ มีมิดฟิลด์อยู่ 22 คนที่จ่าย บอลไปแล้วมากกว่า 900 ครั้ง และก็มีเพียงแค่ 6 คน เท่านัน้ ทีย่ งั ท�ำแอสซิสต์ไม่ได้เลย นัน่ ก็คอื ไมล์ เยดินคั , โฆเซ่ คาญาส, แกรี่ เมเดล, ไมเคิล คาร์รคิ , ลูคสั เลว่า และ ทอม เคลฟเวอร์ลี่ย์ - มีนักเตะเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น (สจ๊วร์ต ดาวนิ่ง, มอร์ก็อง อามัลฟิตาโน่ และ อาห์เม็ด เอลโมฮามาดี้) ทีค่ รอสบอลเข้าเป้าในพรีเมียร์ ลีก ฤดูกาลนีไ้ ด้มากกว่า อันโตนิโอ วาเลนเซีย (16 ครั้ง) DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

29


DEVIL FOCUS | โดย - SiR KeaNo

ไปดูในแดนหน้า ฮาเวียร์ เอร์นานเดซ เป็นคนที่ท�ำ ผลงานได้ไม่ดีเลยเมื่อใดก็ตามที่ได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริง เขาเป็นนักเตะที่ดีก็จริง แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์กับทีมในระดับ เดียวกับ โอเล่ กุนนาร์ โซลชาร์ ส�ำหรับคนอืน่ ๆ อย่าง เวย์น รูนยี่ ์ และ โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ นัน้ เป็นทีร่ กู้ นั ดีอยูแ่ ล้วว่าเป็นนักเตะระดับโลกทีแ่ มนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ควรเก็บเอาไว้กับทีม ขณะที่ แดนนี่ เวลเบ็ค ก็เป็น ตัวเลือกที่ดีในการปรับเปลี่ยนแผนการเล่น

สถิติที่น่าสนใจ - แม้ว่าเขาจะยิงประตูในเกมเอฟเอ คัพ ที่แพ้ต่อสวอนซี ซิตี้ ได้ แต่ ชิชาริโต้ ก็ยิงประตูในพรีเมียร์ ลีก ไม่ได้มาแล้ว 8 เกม ถือเป็นสถิตเิ ท้าบอดทีย่ าวนานทีส่ ดุ ของเขานับตัง้ แต่ยา้ ยมายัง สโมสรแห่งนี้เลย โดยรวมแล้ว แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชุดนี้ก็ไม่ได้ถือว่ามี ขุมก�ำลังที่ขี้เหร่ เพียงแต่ว่าพวกเขาไม่สมควรเป็นนักเตะ ปีศาจแดงก็เท่านั้น ส�ำหรับฤดูกาลที่แล้วที่ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ท�ำทีมจนได้แชมป์ลีกนั้นก็มาจากความพิเศษ ส่วนตัวของเขาเอง ก่อนหน้านี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะมีนกั เตะระดับโลก อยูใ่ นทีมไม่ขาดสายทัง้ เดวิด เบ็คแฮม, รอย คีน, พอล สโคลส์ หรือ เอริค คันโตน่า และนักเตะเหล่านั้นก็ช่วยให้ทีมคว้า แชมป์ลีกได้ ตอนนีม้ บี างค�ำถามทีเ่ ดวิด มอยส์จะต้องตอบ ซึง่ ซาเวจก็ ยอมรับว่าเขาอาจจะอดสงสัยไม่ได้จนต้องเอ่ยปากถามด้วย ตัวเองเลย หากว่าเขาเป็นหนึง่ ในนักเตะทีน่ งั่ อยูใ่ นห้องแต่งตัว แน่นอนว่ามันต้องใช้เงินจ�ำนวนมหาศาลในการสร้างทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชุดใหม่ขนึ้ มา แต่สำ� หรับ ร็อบบี้ ซาเวจ เขายังเชือ่ มัน่ ว่าอดีตกุนซือเอฟเวอร์ตนั จะสามารถพาทีมกลับ มายิ่งใหญ่ได้

SiR KeaNo redarmyfc.com

30

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


ใช้ยามฉุกเฉิน!

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

31


32

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

33


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - SiR KeaNo

brian

mcclair

ผมภาคภูมิใจกับการสร้างนักเตะเยาวชน 34

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL INTERVIEW

“ทุกๆ คนควรต้องมีความสนุกสนานกันอยู่แล้วในการก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะ ทีมชุดใหญ่ และการคว้าชัยชนะก็เป็นกุญแจส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมา” คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างกับระบบพัฒนานักเตะเยาวชนที่ สิง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื การสร้างนักเตะสักคนขึน้ มาจากระบบ ประสบความส�ำเร็จของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ใน เยาวชนจนก้าวขึน้ มายึดอาชีพค้าแข้งได้ ไม่วา่ จะเป็น ขณะนี้? กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หรือไม่ก็ตามใช่หรือเปล่า? ถือว่าเราเป็นทีมพัฒนานักเตะเยาวชนรุ่นที่ 3 แล้ว นับ ตั้งแต่ที่ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ย้ายจากสก็อตแลนด์ เข้ามาที่นี่ เขาได้สานต่อนโยบายนี้มาจาก เซอร์ แมตต์ บัสบี้ และ จิมมี่ เมอร์ฟี่ ทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าการปั้นนักเตะ อายุน้อยขึ้นมาใช้งานนั้นเป็นเรื่องที่ดีขนาดไหน เซอร์ อเล็ ก ซ์ ประสบความส� ำ เร็ จ กั บ ตรงนี้ ไ ด้ อ ย่ า งน่ า เหลือเชือ่ เราเองก็ปลืม้ ใจไปด้วย เขาน่าจะเป็นคนทีพ่ ดู ถึงสิ่งนี้ได้ดีที่สุด มีนักเตะหลายคนที่ได้ก้าวขึ้นมาจาก ระบบนี้ตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา และจนถึงตอนนี้ก็มี หลายคนเลยที่ยังค้าแข้งอยู่ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราได้ มอบโอกาสตรงนี้ให้กับพวกเขาเหล่านั้นไม่แพ้สโมสร อื่นๆ ในแง่ของจ�ำนวนนักเตะที่เราได้สร้างขึ้นมา

ถูกต้อง เมือ่ คุณมองไปยังเด็กในท้องถิน่ อายุสกั 6-7 ขวบ และเซ็นสัญญากับพวกเขาเมื่ออายุได้ 8 ขวบ คุณก็ จ�ำเป็นจะต้องมอบความมั่นใจนั้นให้กับผู้ปกครองของ พวกเด็กๆ ด้วยว่าจะพยายามสร้างเขาให้เป็นนักเตะ อาชีพให้ได้ คุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะเป็นไปได้จริง หรือเปล่าด้วยอายุเพียงเท่านัน้ หนทางมันยังอีกยาวไกล เหลือเกิน แต่อย่างน้อยเราก็ทราบดีวา่ ทีน่ มี่ รี ะบบพัฒนา เยาวชนที่ดี มีคนที่ประสบความส�ำเร็จมาแล้วมากมาย หลายคน หากว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผมรับรองได้เลยว่า พวกเขาจะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแน่นอน ทุกๆ คนต่าง ก็มาจากระบบแบบเดียวกันนี้ทั้งนั้น DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

35

INTERVIEW

ไบรอัน แม็คแคลร์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกเยาวชนของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้พูดถึง เป้าหมายของระบบการพัฒนานักเตะเยาวชน นัน ่ ก็คอื การสร้างผูเ้ ล่นให้กลายมาเป็นนักเตะ ชุดใหญ่ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด หรืออย่างน้อยก็ได้ไปค้าแข้งกับสโมสรอื่น...


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - SiR KeaNo

“เราทุกคนต่างก็เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ตัวนักเตะเองนั่นแหละที่ จะเป็นผูก ้ ำ� หนดชะตาชีวต ิ ของพวกเขาเอง ไม่มใี ครหรอกทีจ่ ะสร้างนักเตะสักคน ขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง แต่ที่คุณท�ำได้ก็คือการปูเส้นทางให้พวกเขาได้เดินไปยัง จุดหมายนั่นเอง” คุณเห็นด้วยกับพอล แม็คกินเนสส์ หรือเปล่าที่บอก ว่าความสนุกสนานเป็นส่วนหนึ่งที่จ�ำเป็นในการ พัฒนานักเตะสักคนขึ้นมา? ความสนุกสนานเป็นค�ำพูดที่ฟังแล้วดูดี ทุกๆ คนควร ต้องมีความสนุกสนานกันอยู่แล้วในการก้าวขึ้นมาเป็น นักเตะทีมชุดใหญ่ และการคว้าชัยชนะก็เป็นกุญแจ ส�ำ คั ญที่ ท�ำ ให้ เ กิด สิ่ง นั้น ขึ้น มา นี่คือเกมกีฬ า และ ส่วนหนึ่งของมันก็ต้องเป็นความสนุกสนานอยู่แล้ว มันเป็นสิง่ ส�ำคัญทีข่ าดไม่ได้เลยส�ำหรับตัวผม ไม่วา่ คุณ จะอยูใ่ นช่วงอายุแค่ 5 ขวบ หรือว่าก้าวขึน้ มาเล่นให้กบั ทีมชุดใหญ่แล้วก็ตาม ทุกๆ คนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับทีม 36

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

ทั้ ง สต๊ า ฟฟ์ โ ค้ ช รวมไปถึ ง นั ก เตะต่ า งก็ ต ้ อ งมี สิ่ ง นี้ อยู่ในตัว มันจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่คุณสามารถ สนุกไปกับมันได้หากว่าคุณรักฟุตบอล ไม่ว่าคุณจะ ท�ำอะไรอยูก่ ็ตาม มันไม่มีอะไรทีจ่ ะเทียบได้เลยกับการ ลงไปลงเล่นด้วยตัวเอง นั ก เตะบางคนดู จ ะก้ า วขึ้ น มาได้ ช ้ า ขึ้ น ในตอนนี้ คุณว่าเกมมันเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่า? นักเตะในทีมทุกวันนี้ต่างก็เล่นได้อย่างยาวนานขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ไรอัน กิ๊กส์ และ ริโอ เฟอร์ดินานด์ พวกเขาเล่นได้นานขึน้ และขุมก�ำลังของทีมก็เปลีย่ นไป


DEVIL INTERVIEW

เมื่อมองไปยังทีมชุดคว้าแชมป์เอฟเอ ยูธ คัพ 2011 มีนักเตะหลายคนที่พัฒนาฝีเท้าขึ้นเป็นอย่างมาก คุณว่าจริงไหม? มีอยู่ 2 สิ่งที่เราก�ำลังพยายามท�ำกันอยู่ในตอนนี้ หนึ่ง ก็ คื อ พยายามสร้ า งนั ก เตะขึ้ น มาป้ อ นให้ กั บ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นั่นเป็นเป้าหมายหลักอยู่แล้ว เราต้องการพัฒนาพวกเขาในแง่ของพฤติกรรมการใช้ ชีวิตด้วย อย่างที่สองคือเราต้องมั่นใจว่าพวกเขายังคง พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตามช่วงอายุ หากว่าพวกเขามีความ ตั้งใจจริง พวกเขาก็จะสามารถยึดมันเป็นอาชีพได้ แม้บางคนจะไม่สามารถขึน้ มาติดทีมชุดใหญ่ของทีน่ ไี่ ด้ พวกเขาก็ยังคงสามารถมีชีวิตที่ดีกับการค้าแข้งให้กับ สโมสรอื่นๆ สิ่งเหล่านี้มันท�ำให้คุณพึงพอใจได้ด้วย เช่นเดียวกัน เราทุกคนต่างก็เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆ น้อยๆ เท่านัน้ ตัวนักเตะเองนัน่ แหละทีจ่ ะเป็นผูก้ �ำหนด ชะตาชีวิตของพวกเขาเอง ไม่มีใครหรอกที่จะสร้าง นักเตะสักคนขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง แต่ที่คุณท�ำได้ก็คือ การปูเส้นทางให้พวกเขาได้เดินไปยังจุดหมายนั่นเอง คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรายการใหม่ของ ทีมยู-19 อย่างยูฟ่า ยูธ ลีก? เป็นรายการทีด่ เี ลยนะ อย่างระบบการแบ่งอายุทผี่ มคิด ว่าเราน่าจะน�ำมาพิจารณาใช้บา้ งทีอ่ งั กฤษ การเปลีย่ น มาตัดอายุจากวันเกิดเมื่อถึงเดือนมกราคม (แทนที่จะ ตัดเอาในช่วงซัมเมอร์) ตอนนี้เรามีทีมอยู่ 2 ชุดที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมชุดยู-21 ของ วาร์เรน จอยซ์ และทีมชุดยู-18 ของ พอล แม็คกินเนสส์ บางทีคณ ุ อาจ จะเห็นสโมสรอื่นๆ มีกลุ่มที่ใช้เตะยูธ ลีกซึ่งท�ำงานร่วม กันอยู่ตลอดเวลาส�ำหรับยูฟ่า ยูธ ลีก ส่วนทีมของเรา (ภายใต้การคุมทีมของ นิคกี้ บัตต์) จะท�ำงานร่วมกัน เป็ น บางเวลาเท่ า นั้ น อาจจะไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ร ่ ว มกั น แบบ ต่อเนื่องเท่าไหร่นัก DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

37

INTERVIEW

เรื่อยๆ กับสโมสรแห่งนี้ คุณอาจจะต้องใช้เวลาอย่าง น้อย 5 ปีกว่าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แบบเต็มตัว


ก่อนหน้านี้คุณเคยบอกว่าสนับสนุนให้มีการแข่งขันกันที่สนามซ้อมแห่งเดียวไปเลย ซึ่งทุกทีมจะได้ เดินทางมาเจอซึ่งกันและกัน ตอนนี้คุณยังคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่า? มันก็มาจากการถกเถียงกันว่าโปรแกรมการแข่งขันควรออกมาเป็นอย่างไรนั่นแหละ มันจ�ำเป็นหรือเปล่า ว่าจะต้องเป็นการเตะแบบ 11 ทีมมาเจอกันหมดตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม? ไม่มี ใครยอมนั่งถกเถียงกันอย่างยาวนานเกี่ยวกับประเด็นสิ่งที่นักเตะต้องการหรอก เราจ�ำเป็นต้องมีใคร สักคนทีม่ แี นวความคิดแบบเดียวกันและคลุกคลีอยูก่ บั พวกเขามานัง่ คุยด้วย เราเองก็ไม่ใช่วา่ จะรูท้ กุ อย่าง หรอก เราต่างก็พยายามมองหาสิ่งดีๆ ให้กับวงการฟุตบอลของที่นี่อยู่เสมอ รวมถึงสิ่งที่เหมาะสมกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วย

SiR KeaNo redarmyfc.com

38

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

39


LIKE! Devil Magazine


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.