Web77

Page 1

D VIL The

MANCHESTER UNITED FC MAGAZINE ONLINE | DECEMBER 2013 | ISSUE 77

MAG

ISSN 089-452-0

9

770894 529215

NOT FORCOPY $ALE FREE


Quotes of United | PLOY_MUTD

ทีมของเรามีการเปลี่ยนแปลง อย่างยิ่งใหญ่ พวกเราต้องให้เวลา กั บ ผู ้ จั ด การที ม คนใหม่ ใ นการ ปรั บ ตั ว กั บ สิ่ ง เหล่ า นี้ ผมเชื่ อ ว่ า มอยส์ ยั งได้ รับ การสนั บ สนุ น จาก นั ก เตะและสโมสรอยู ่ พวกเรามี ความสุขและอาศัยเวลาที่จะท�ำให้ดี ยิ่งไปกว่านี้ และผมเชื่อว่าในอนาคต อันใกล้เราจะสามารถงัดฟอร์มอัน ยอดเยี่ยมของพวกเรากลับมา

ดาบิ ด เด เคอามั่ น ใจว่ า ที ม ก� ำ ลั ง จะผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ที ม หลั ง จากที่ มี ก ารเปลี่ ย นผู ้ จั ด การที ม มาเป็นเดวิด มอยส์ และอยากจะให้ แ ฟ น บ อ ล ทุ ก ค น อ ด ท น ใ น ก า ร สนับสนุนมอยส์เพือ่ ปรับปรุงผลงาน ในลีกให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ต่อไปDEVIL TOON “มาถูกทาง?” | โดย - มายเพลิน

4

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


December 2013 | Issue 77 08 “โพคารี่” พบพี่น้องปีศาจแดง 06 นักเตะยอดเยี่ยมประจ�ำเดือน เวย์น รูนี่ย์

10 DEVIL STAT

David De Gea 100 Games

13 เต้าข่าวเดลี่

หลังเกมเอฟเวอร์ตัน/นิวคาสเซิ่ล/ชัคเตอร์ฯ

22 DEVIL INTERVIEW

ชินจิ คากาวะ :: พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง

28 กลอนผี ไม่มีสุภาพ ตอน หลังรั่ว

30 DEVIL TOP 10 10 ประตูสุดสวยในปี 2013

36 DEVIL SCOOP สวัสดีครับ เดวิล แม็ก เล่มนีม้ าพร้อมกับความหวังของ มวลมหาประชาชนแฟนผี ที่ ส ่ ง ฝาโพคารี่ ส เวท มาร่ ว ม แคมเปญ โพคารี่สเวท พาลุยดูแดงเดือดถึงอังกฤษ ที่ ตอนนีไ้ ด้รายชือ่ ผูโ้ ชคดีครบหมดแล้วทัง้ 23 รางวัล สามารถ ตรวจสอบรายชื่ อ ได้ ใ นคอลั ม น์ โ พคารี่ ส เวทได้ เ ลยครั บ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 ท่าน ที่ไปได้ดูแดงเดือด และอีก 20 ท่านที่ได้เสื้อแมนฯยูไนเต็ด มา ณ ที่นี้ด้วยครับ ถ้ามีโอกาสผมจะสัมภาษณ์ทั้งสามท่านมาลงในเดวิล แม็ก ให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับ แวะมาพูดถึงสถานการณ์ของทีมกันดีกว่า ต้องบอกว่า ผลงานในลีกที่ย�่ำแย่ส่งผลให้แฟนปีศาจแดงหลายท่าน “จุดเดือดต�ำ่ ”กว่าปกติ คือตอนนีผ้ มจะแซวอะไรลงเพจก็จะ โดนด่ามากเป็นพิเศษ(ปกติก็โดนอยู่แล้ว ฮ่าๆ) คือผมอยาก บอกพวกทีซ่ เี รียสกับชีวติ ทีก่ ดไลค์เพจเรานะครับว่า ทุกคน ทีเ่ ป็นแฟนปีศาจแดงเจ็บปวดกับฟอร์มของทีมกันทุกคนล่ะ ครับ แต่เราเลือกได้วา่ จะจมอยูก่ บั ความเศร้า หรือจะยิม้ และ หัวเราะไปกับมัน ...แน่นอน ผมเลือกอย่างหลัง

E-Mail: devilmag@windowslive.com

แค่ความรู้สึกเปลี่ยน... แต่หัวใจยังเหมือนเดิม

CONTENTS

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ลุยดูแดงเดือด!!


PLAYER OF THE MONTH - โดย - El Bearo

WAYNE ROONEY

NOVEMBER 2013 - Player of the month

E N Y A W EY N O O R % 80 NCIA 15%

E L A V O I ANTON ice Evra 5% Patr

เวย์น รูนยี่ ์ กองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้รับผลโหวตเอกฉันท์ให้เป็นผู้เล่น ยอดเยี่ยมประจ�ำเดือนพฤศจิกายน โดยเขาได้ รับคะแนนโหวตถึง 80% เลยทีเดียว 6

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


PLAYER OF THE MONTH

“มั น เยี่ ย มไปเลยนะ เวลาที่ คุ ณ ได้ รั บ การ ยอมรั บ จากแฟนบอลของคุ ณ ” รู นี่ ย ์ ใ ห้ สัมภาษณ์ “ผมดีใจมาก และผมก็จะพยายาม ท�ำให้ดีที่สุดเพื่อทีมต่อไป” จากจ�ำนวน 11 ประตู ทีย่ ไู นเต็ดท�ำได้ในเดือน พฤศจิกายนนั้น รูนี่ย์มีส่วนข้องเกี่ยวถึง 9 ประตู โดยเป็นการแอสซิสต์ให้เพื่อนร่วมทีม ได้ถึง 5 ลูกเลยด้วย “ผมพยายามพัฒนาในจุดนั้นอยู่ตลอด” รูนี่ย์ กล่าว “และเพื่อนร่วมทีมของผมก็เริ่มกลาย เป็นตัวจบสกอร์แทนบ้างแล้ว! มันดีมากเลย นะที่ได้เห็นว่าบอลที่คุณพยายามส่งเข้าไปนั้น มีคนสานต่อให้กลายเป็นประตู และเราเองก็ พยายามจะรั ก ษาคลี น ชี ต ให้ ไ ด้ ซึ่ ง นั่ น ก็ หมายความว่า กองหน้าอย่างพวกเราก็จำ� เป็น ต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยเช่นกัน” เมื่อถูกถามว่า นี่คือฟอร์มที่ดีที่สุดของเขา หรือยัง? รูนยี่ ก์ ต็ อบว่า “ผมจะปล่อยให้คนอืน่ เป็นคนตัดสิน แต่ผมบอกได้แค่วา่ ผมก�ำลังสนุก กับฟุตบอลมาก และผมคิดว่าผมก�ำลังท�ำได้ดี ดังนั้น ผมจะพยายามท�ำงานหนักต่อไป และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะประสบความส�ำเร็จ มากขึ้นเรื่อยๆ”

El Bearo

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

7


“โพคารี่” พบพี่น้องปีศาจแดง

“โพคารี ส ่ เวท” ผู้สนับสนุน เดวิล แม็ก อย่างเป็นทางการ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้ลุยดูแดงเดือด!!!

สวัสดีแฟนๆ ชาว เดวิล แม็ก ทุกท่าน ไม่รู้ว่าจะมีคนรอโหลดเดวิล แม็ก ฉบับนี้เยอะ รึปา่ วเพราะหลายคนก�ำลังอยูใ่ นช่วงงดออกสือ่ และงดอ่านสื่อ ก็ใครมันจะมีอารมณ์อ่านล่ะ ครับ แหม่... ฟอร์มลุ้นแชมป์ (เปี้ยนลีก) ยังยาก แบบนี้ แฟนๆ ส�ำนักปีศาจอย่างเราคงยังไม่ชิน จะชินได้ยงั ไงก็เป็นแชมป์ลกี อังกฤษตัง้ 20 สมัย นะคร้าบบ แต่ก็เชื่อว่ามีหลายท่านที่ก�ำลังรอโหลด รอลุน้ อ่านและพลิกตรงมาทีค่ อลัมน์โพคารีเ่ ลย เพราะก� ำ ลั ง ลุ ้ น อย่ า งหนั ก พอๆกั บ ลุ ้ น ว่ า มหาเทพเวลเบ็คเจ้าแห่งศาสตร์มืดจะได้ลง สนามรึป่าว ลุ้นหน้าจอมันเหนื่อย งั้นไปลุ้นกัน เลยว่าใครจะได้ไปเชียร์ตดิ ขอบสนามกับทริปนี้ เพราะพี่ (คาโร) ให้ ลุยดูแดงเดือดถึงอังกฤษ ไปกันเบย!! 8

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


“โพคารี่” พบพี่น้องปีศาจแดง

มีจ�ำหน่ายที่

ผู้โชคดีได้รับเสื้อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดของแท้ 20 รางวัล 1. คุณศิริชัย วงศ์ประยูรเวช 2. คุณอัญชิสา สกิตโสพัต 3. คุณแพรวรัตน์ ลิ้มทองเจริญ 4. คุณรัชมาค์ เสนานาญ 5. คุณเกรียงศักดิ์ สรรักษ์สิน 6. คุณเลิศไพบูลย์ วรพิทักษ์ 7. คุณไวท์วริศธ์ อธินาถสุรดี 8. คุณ เรืองระวี ตั้งชัยสวัสดิ์ 9. คุณปนิสรา ปวโรฒ 10. คุณชยพัทธ์ ส่องแสงจันทร์ 11. คุณธนะพงษ์ ตั้งประภา 12. คุณอติชาต ศิรานันท์ 13. คุณทิพย์ยะเนตร ศิริแตง 14. คุณเกตุพิสุทธิ์ บุญมารีย์ 15. คุณบัญชา ดลธรรมศิริ 16. คุณสุรศักดิ์ ไชยพงศ์ 17. คุณวีระศักดิ์ คงบัว 18. คุณคมกริช รัชชุศิริ 19. คุณสมคิด เชื้อวัฒนสถาพร 20. คุณอรวินท์ สุนันท์รุ่งอังคณา และผู้โชคดี ทริปนี้พี่คาโร โพคารี่ จัดให้ลุยดูแดงเดือดถึงอังกฤษ!! 1. คุณชาญ ปานแก้ว 2. คุณปราโมทย์ ขันธพัฒน์ 3. คุณเติมเกียรติ กาญจนภูมิ จบลงไปอย่างสวยงามกับแคมเปญแห่งปีจัดเน้นๆเพื่อ แฟนๆเดวิล แม็ก ให้ได้ไปให้กำ� ลังใจน้องมอยส์กนั หน่อย (ไม่รจู้ ะ ยังอยู่ให้ผู้โชคดีของเราได้เจอกันรึป่าวนะครับ แหม่...)ขอแสดง ความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลกันถ้วนหน้าและ ขอขอบคุณทีใ่ ห้การสนับสนุนโพคารีต่ ลอดระยะเวลาแคมเปญนี้ และเป็นก�ำลังใจให้เราสนับสนุนเดวิล แม็กต่อไปนะคร้าบบ ได้เวลาเลิกน�้ำหวาน เลือกโพคารี่สเวท เกลือแร่ดูดซึมเร็วให้คุณสดชื่นทันที! ดื่มได้แม้ไม่เล่นกีฬา

ปีศาจแดงตนนี้สีน�้ำเงิน DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

9


DEVIL STAT | โดย - Piyakun

David De Gea

100 Games

# De Gea 2011 – Now :

รวมผลงานตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดง # ลงสนาม 100 นัด (Premier League: 70, FA Cup: 6, League Cup: 2, UCL/Europe: 20, Community Shield: 2)

- เซฟ : 327 ครั้ง // คลีนชีต : 35 นัด // เสียประตู : 109 ประตู - Premier League Champion: 2012/13 - Community Shield Champion: 2011, 2013 - รางวัล Premier League PFA Team of the Year (ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ของทีมยอดเยีย่ มพรีเมียร์ ลีกจากสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ): 2012–13 - Manchester United Player of the month (นักเตะยอดเยี่ยมประจ�ำ เดือนของแมนฯยู): 4 สมัย - Clean Sheet long run (สถิติคลีนชีตต่อเนื่องมากที่สุด): 6 นัด / 677 นาที

ผลงานในแต่ละปีนับตั้งแต่ปีล่าสุด

# De Gea season: 2013/14# - ลงสนาม 20 เกม // เซฟ 44 ครั้ง // คลีน 8 เกม // เสีย 20 ประตู # De Gea season: 2012/13# - ลงสนาม 41 เกม // เซฟ 134 ครั้ง // คลีน 12 เกม // เสีย 42 ประตู - เซฟต่อเกมส์มากที่สุด : 9 ครั้ง (เชลซี เอฟเอ คัพ - เหย้า) - เสียประตูต่อเกมส์มากที่สุด : 3 ประตู (นิวคาสเซิล พรีเมียร์ ลีก - เหย้า) - แมน ออฟ เดอะ แมตช์ : 5 ครั้ง (เอฟเวอร์ตัน, เชลซี, ฟูแล่ม, เรอัล มาดริด, เชลซี)

10

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL STAT

STATISTICS

ผลงานเกียรติยศ

* ผูร้ กั ษาประตูยอดเยีย่ มของทีมยอดเยีย่ มพรีเมียร์ ลีก จากสมาคมนั ก ฟุ ต บอลอาชี พ อั ง กฤษ (PFA Goalkeeper: Premier League Team of the Year) * นักเตะยอดเยี่ยมประจ�ำเดือนของยูไนเต็ด: 2 ครั้ง (กุมภาพันธ์, มีนาคม) * ติดทีมยอดเยีย่ มประจ�ำฤดูกาล 2012/2013 ของอลัน เคอร์บิชลี่ย์ "นักวิจารณ์และจัดรายการช่อง PLTV (Premier League TV)" * ติดทีมยอดเยีย่ มประจ�ำฤดูกาล 2012/2013 ของแกรี่ เนวิลล์ "คอมเมนเตเตอร์ของส�ำนักข่าว Sky Sports" * เก็บสถิติคลีนชีตต่อเนื่องมากที่สุดในฤดูกาลนี้ (6 นัด / 677 นาที) # De Gea season: 2011/12# - ลงสนาม 39 นัด // เซฟ 149 ครั้ง // คลีนชีต 15 นัด // เสีย 47 ประตู - นักเตะยอดเยี่ยมประจ�ำเดือนของยูไนเต็ด: 2 ครั้ง

Piyakun DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

11


DEVIL JOKE “ยิ่งไลน์ ยิ่งเศร้า”

12

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


“กุนซือจอมท�ำลายสถิติ(ดีๆ)”สื่อซูฮกมอยส์คุมผีไม่กี่เดือน แต่ท�ำในสิ่งที่เฟอร์กี้ท�ำไม่ได้ตลอด 26 ปี facebook.com/Devil.Magazine

แล้วแบบนี้จะได้ไป UCL เหรอ?

ยูโรป้า ยังยากเลย!! “สมกับเป็นวันพ่อ” มอยส์เผยวันนี้ไปไหน

“มอยส์ อ อกไป!” มวลมหาประชาชนแฟนผี แฟนผีต่างตะโกนเรียก “พ่อง พ่อง พ่อง” ทั้งวัน

ประกาศล้มล้างระบอบมอยส์

บอกทอฟฟี่“เอาคืนไป”แฟนทอฟฟี่ลั่น“กูไม่เอา” มอยส์จัดตั้ง“กลุ่มเปลี่ยนแปลงแมนยูให้เป็นทีมกลางตารางที่สมบูรณ์ โดยมีเวลเบ็คเป็นตัวจริง (กปมว.) กลุ่ม’แฟนผีโลกสวย’ร่วมสนับสนุน

แฟนผี ย ก‘เวลเบ็ ค ’ เป็นแกนน�ำ(น�ำความฉิบหาย)

ท�ำได้ไง โหม่งโล่งๆ ชนคาน

‘ฟู’ไม่น้อยหน้าได้เป็นรองแกนน�ำ

นี่ยังดี ปกติมันต้อง ข้ามคาน

หลังท�ำสถิติลงตัวจริงทีมไม่เคยชนะ Mission Complete

“แอ๊ บ ไม่ อ ยู ” ่ มอยส์ร่วมเฮหลังทอฟฟี่ ชนะผีในรอบ 21 ปี!!! “ต�ำนานหรือตัวตลก” กิ๊กส์เตรียมต่อสัญญา 5 ปี หลังมอยส์บอก จะให้เป็นตัวจริงทุกนัด

เอฟเวอร์โตเนี่ยนไม่แน่ใจ..ทีมชนะผีเพราะมีมาร์ติเนซหรือเพราะไม่มีมอยส์? “ใครๆก็รักมอยส์”เวนเกอร์,มู,เปเญ,บีร็อด รับจะผิดหวังมากถ้าผีไล่มอยส์ออก


DEVIL JOKE “ลืมอะไรหรือเปล่า?”

14

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


เจ้าของโรงงานปี๊บรวยเละ หลังแฟนผีแห่ซื้อกักตุน แฟนผีวอนมอยส์ “อย่าแพ้บ่อยกูอายไม่ทัน” facebook.com/Devil.Magazine

ไม่ชนะผีมา 41 ปี แต่วันนี้ได้ที ขอให้ยกมือขึ้น ตั้งใจมาขอ 1 คะแนน แต่ผีดันให้ 3 แต้ม ก็ขอให้ยกมือขึ้น ม่ทันัยไร” ไ ้ ด ไ า ล ีมม “คุม่กท็พาทีมบรึ้นรใช่ไหม? แต ยกมือข กูต้อง

มึงยิ่งแร็ป กูยิ่งร้าว!

“ชีวิตซุปตาร์” แดนเผยไม่ฟิตบู๊สาลิกา เพราะโหมถ่ายหนัง

“DAN OFF SKILL”

“ยกมือขึ้น”

‘โค้ชโจ้’บุกแร็ป‘ทูนอาร์มี่’ดี๊ด๊ายกมือกันทั้งสนาม

สื่อชี้เฟอร์กี้ท�ำแฟนผี

“เคยตัวกับความส�ำเร็จ”

เจ็บบ่อยๆ ค่อยๆชิน นะครับแฟนผี

แต่มอยส์ก�ำลังท�ำให้แฟนผี “เคยชินกับความล้มเหลว”

“อารยะขัดขืนสินะ”

‘มอยส์ ’ ติ ง ซาฮา,แอน ให้ลงไปไล่บอล ไม่ใช่ให้ลงไปไล่โค้ช สื่อมั่นใจผีมุ่งมั่นเกมยุโรป ในฤดูกาลนี้เป็นพิเศษ เพราะปีหน้าอาจไม่ได้ไปเล่น

ถ้าบอสยังอยู่ เราไม่ได้เกิดแน่

จัดไป


DEVIL SCOOP | โดย - มารบูรพา

อักเสบ!!! ณ

ขณะทีผ่ เู้ ขียนก�ำลังบรรจงเอานิว้ กระแทกแป้นพิมพ์อยู่ นี้ หน้าเพจเฟสบุค ต่างเต็มไปด้วยเสียงก่นด่า ... เดวิด มอยส์ มอยส์ ... มอยส์ มอยยยส์ มออออยส์ หมอยยยยย เต็มหน้าจอไปหมดเลย ก็แน่ล่ะ ด้วยฟอร์มการเล่นที่ต้องขอใช้ค�ำรุนแรงแบบไม่ รักษาน�้ำใจกัน คือ "หมาไม่แดก" แพ้ในบ้าน 2 นัดติดต่อกัน ไม่เหลือบารมีของ แชมป์เก่า หลงเหลืออยู่แบบนี้ คนที่ต้องได้ รับเครดิตไปเต็มๆ คงหนีไม่พ้น ผู้จัดการทีม น่าคิดเหมือนกันว่า ถ้าทีมที่ มอยส์ คุมขณะนีไ้ ม่ใช่แมนฯ ยูไนเต็ด เขาจะโดนเด้งไปแล้วหรือยัง ? แต่ด้วยความที่ทีม ปีศาจแดง อาจจะไม่คนุ้ ชินนักกับการเปลีย่ นผูจ้ ดั การทีมบ่อยๆ เชื่อว่า มอยส์ น่าจะได้ท�ำทีมต่อไปจนถึงสิ้นฤดูกาลเป็น อย่างน้อย แต่ถึงกระนั้น จะโทษแต่ผู้จัดการทีมคนเดียวคงไม่ได้ หากจะหาผูร้ บั ผิดชอบ ก็คงต้องใช้ค�ำว่า "ทัง้ ทีม" เพราะหลายๆ นัดทีผ่ า่ นมา ต้องยอมรับว่า นักเตะแมนฯยูฯ หลายๆคน ทักษะ ความสามารถ และฟอร์มการเล่น สู้ทีมอื่นเขาไม่ได้ เผลอๆ อาจเทียบกับทีมอย่าง เซาแธมป์ตัน เอฟเวอร์ตัน หรือแม้แต่ คาร์ดิฟ ไม่ได้ด้วยซ�้ำ ไม่ต้องไปมองถึงทีมระดับหัวตาราง

16

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL STORY

ARTICLE

นักเตะหลายๆคน ไม่ได้พัฒนาฟอร์มการเล่น ทั้งๆที่อยู่กับทีมมาหลายปี แต่ที่ผ่านมา ทีมสามารถ ประสบความส�ำเร็จได้ด้วยระบบทีมที่ เซอร์อเล็กซ์ วางไว้เท่านั้น นักเตะอย่าง นานี่ แอนเดอร์สัน เวลเบค หรือ แอชลีย์ ยัง สมควรแก่เวลาที่จะไปหาทีมอื่นเล่น ในเกมกั บ เอฟเวอร์ ตั น และนิ ว คลาสเซิ ล ถูกพิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่า ทรัพยากรในทีมขณะนี้ ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะพาที ม ประสบความส� ำ เร็ จ ได้ เ ลย เกมรับขาดความแข็งแกร่ง แดนกลางไม่ต้องพูดถึง "ห่วยบรม" ไม่มคี ณ ุ สมบัตขิ องผูเ้ ล่นทีมแชมเปีย้ นซักคน หรือใครจะเถียง ? นั ก เตะที่ ที ม ขาดไปขณะนี้ คื อ นั ก เตะประเภท สร้างสรรค์เกม เพราะกราดตามองไปแล้ว แดนกลาง ขณะนี้ไม่มีซักคน ครั้นจะหวังพึ่งพา ยานาไซ ก็ยังต้อง ใช้เวลา หรือจะให้ ไรอัน กิ๊กส์ ลากสังขารลงมาทุกนัด ก็คงจะไม่ไหว ส่วน คากาวะ เองก็ยังไม่ได้แสดงฝีมือ มากนัก ทั้งที่เริ่มมีโอกาสมากขึ้น ยิ่งในช่วงที่ทีมขาด นักเตะอย่าง ไมเคิ่ล คาร์ริค ไปแดนกลางยิ่งเล่นแบบ ไม่มที รง วันนี้ คาร์รคิ ได้ถกู พิสจู น์แล้วว่า เขาส�ำคัญกับ ที ม มากขนาดไหน คนที่ ถู ก หมายมั่ น ปั ้ น มื อ ว่ า จะ ช่วยทีมได้อย่าง ทอม เคลฟเวอรี่ หรือ แอนเดอร์สัน ก็ไม่สามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ หากเกมไหนโดนทีมที่เน้นเกมแดนกลางแน่นๆ ก็ท�ำอะไรไม่ได้ จะออกด้านข้าง หวังพึ่งปีกซ้าย-ขวา .. ก็หาดีไม่ได้ซักคน วาเลนเซีย อาจจะมีความแข็งแกร่ง และดู พึ่ ง พาได้ ม ากที่ สุ ด แต่ ก็ ข าดมิ ติ ข องการ สร้างสรรค์เกม ด้วยสไตล์การเล่นที่มีมิติน้อยเกินไป ด้าน นานี่ ถึงจะมีทักษะที่ดี แต่ก็ไม่เคยพัฒนาการเล่น เป็นทีม ฟอร์มที่ออกมาก็ไม่เหมือนกับตอนเล่นให้ ทีมชาติ ส่วน แอชลีย์ ยัง ....... (ละไว้ในฐานที่เข้าใจ) หรือแม้แต่ วินเฟร็ด ซาฮา จากเกมกับนิวคลาสเซิล อาจเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อม DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

17


DEVIL SCOOP | โดย - มารบูรพา

ในเวที พ รี เ มี ย ร์ ลี ก รู ป เกมการเข้ า ท� ำ ที่ เ ด็ ด ขาด ทั้ ง ในจั ง หวะ โอเพ่ น เพลย์ หรื อ แม้ แ ต่ ลู ก นิ่ ง จึงขาดหายไปในฤดูกาลนี้ จะเห็นว่าในเกมที่ รูนีย์ หรือ ฟาน เพอซี่ ไม่ได้ลง หรือเล่นไม่ออก ไม่มใี ครทีจ่ ะโดดเด่น ขึน้ มาแทนทีไ่ ด้เลย นัน้ เพราะ ทรัพยากรระดับท็อปในทีม น้อยเกินไป ส่วนผู้เล่นชุดสอง ก็ไม่สามารถทดแทนกันได้ ในทุกต�ำแหน่ง นักเตะทีซ่ อื้ มาในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลอย่าง มารูยาน เฟลไลนี่ ก็ไม่สามารถหาฟอร์มเก่งของตัวเองเจอ เหมือน กับตอนอยู่กับ เอฟเวอร์ตัน แต่ละนัดที่ลง ก็เป็นเหมือน มีหน้าที่แค่ เป็น "มารหัวขน" ให้นักเตะฝ่ายตรงข้าม ล็อกหลบเล่นๆ ส่วนหนึง่ อาจเป็นเพราะต�ำแหน่งการเล่น ของเขาไม่เหมือนกับตอนอยู่ทีมเก่า แต่ก็สมควรท�ำได้ดี กว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งจุดนี้ มอยส์เองก็อาจจะต้องเก็บไปคิด เป็นการบ้านว่า จะใช้ลูกทีมเก่าของตัวเองในแบบไหน

18

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL SCOOP

ARTICLE

ขณะทีแ่ นวรับก็เหลือแต่ นักเตะประเภทขาลง กับประเภทผีเข้าผี ออก เท่านั้น วิดิช และ เฟอร์ดินานด์ รวมถึง เอฟร่า ไม่ได้อยู่ในช่วง ท็อปฟอร์มอีกแล้ว ขณะที่ อีแวนส์ ก็ยังไม่สามารถยกระดับตัวเองขึ้น มาทดแทนได้ ราฟาเอล ก็เจ็บออดๆแอดๆ ส่วน สมอลลิ่ง ยังหาความ ดีไม่มีซักนัด ที่พอพึ่งพาได้อย่าง ฟิล โจนส์ ก็ต้องระเห็ดตัวเองไปเล่น ในต�ำแหน่งมิดฟิลด์ ที่ไม่มีใครแย่งบอลเก่งซักคน มกราคมนี้ จึงเป็นเดือนที่ มอยส์ จะต้องปฏิวตั ทิ มี แบบ "สุดซอย" ตายเป็ น ตาย เจ๊ ง เป็ น เจ๊ ง ! เพราะหากปล่ อ ยให้ ที ม กลายเป็ น เสือกระดาษ ทีมกลางตารางแบบนี้ กุนซือหน้าอีที อาจจะต้องเป็นฝ่าย เก็บกระเป๋าออกจากรังปีศาจแทนเมือจบฤดูกาล และอาจจะเป็นครั้ง แรกในรอบหลายๆปีที่ แมนฯยูฯ จะไม่ได้ไปเตะบอลยุโรป ! ถึงวันนี้ ใจลึกๆอยากจะ กระแทกคึย์บอร์ดด่ามอยส์ ขนาดไหน อยากจะด่าจริงๆ ถึง การท�ำทีมทีด่ สู บั สนในตัวเอง ทัง้ แผนการเล่น รูป แบบการเล่น การจัดตัว การเปลี่ยนตัว ฯลฯ รวมถึงการที่ไม่สามารถ ดึงพลังของทีมกลับมาได้ นักเตะกลายเป็นขาดแรงจูงใจ ใจไม่สู้ ภาพของแฟนบอลที่เดินออกจากสนามทั้งที่ทีมโดนน�ำอยู่แค่ ประตูเดียว เป็นเครื่องสะท้อนอย่างดีว่า แม้แต่แฟนบอลก็ขาด ความเชื่ อ มั่ น ในที ม หากเป็ น ในอดี ต โดนน� ำ แค่ ลู ก เดี ย ว เชื่ อ ว่ า แฟนแมนฯยูฯ ร้อยทัง้ ร้อยยังมีความเชือ่ ว่าทีมจะกลับมาได้ ซึง่ ตรงกัน ข้ามกับทุกวันนี้ ! .... โดนลูกนึง ก็รอลุ้นได้เลยว่าจะโดนอีกลูกหรือไม่ วิกฤตศรัทธา และ สภาพจิตใจของนักเตะในทีม เป็นเรือ่ งที่ มอยส์ ต้องจัดการโดยเร็ว ก่อนที่จะ ปฏิรูปทีม กล้าโละ กล้าทุ่ม ล้างบางกัน ไปเลย แล้วหมดฤดูกาลค่อยมาว่ากันว่าจะเอายังไง ส่วนขณะนี้ แฟนบอลยูไนเต็ด คงต้องกล�้ำกลืนฝืนทนไปก่อน ต้องท�ำใจว่าเราก�ำลังอยู่ใน "ยุคแฟนผีอดทน" หวังว่าหลังฝน ฟ้าจะสดใส แต่ตอนนี้ อยากจะตะโกนดังๆว่า แบบอารมณ์ล้วนๆว่า แม่งงงง อักเสบบบบบบบ !!

มารบูรพา DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

19DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

21


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - Ploy_MUTD

Kagawa keyed up ชินจิ คากาวะ : พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง ผู ้ จั ด การที ม กล่ า วว่ า คุ ณ จะต้ อ งใช้ เ วลา สักพักหนึ่งที่จะเรียกฟอร์มกลับมาในฤดูกาลนี้ คุณคิดว่าค�ำพูดนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่ ชินจิ : ผมคิดว่าก็ถูกต้องแล้วครับ หลังจากที่ไป เล่ น ในศึ ก คอนเฟเดอร์ เรชั่ น คั พ มาตลอดช่ ว ง ฤดูร้อนที่ผ่านมา ผมได้กลับเข้าสู่ทีมช้ากว่าเพื่อน เมื่อเรามีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมใหม่นั้น ผมคิดว่า เพื่อน ๆ เริ่มต้นได้เร็วกว่า และผมเอาก็เริ่มช้ากว่า พวกเขาสักเล็กน้อย ดังนั้นก็อาจจะมีส่วนยากที่ผม จะเรียกฟอร์มออกมา และผมก็ยงั ไม่พอใจกับฟอร์ม ของผมเท่าไรนัก ผมไม่ได้ลงเล่นในหลาย ๆ เกมใน ตอนเริม่ ต้น แต่ผมเชือ่ ว่าการทีผ่ มจะฝึกซ้อมให้หนัก ยิง่ ขึน้ นัน้ จะท�ำให้ผมได้รบั รางวัลของผมกลับมา ผม เข้าฟิตเนสได้ดีขึ้นแล้วในตอนนี้ และจะพัฒนาต่อ ไป และตอนนี้แม้ว่าฟอร์มของผมยังไม่เข้าที่นักแต่ ผมก็รู้สึกดีครับ ในฤดูกาลทีผ่ า่ นมาคุณได้แชมป์แรกในอังกฤษ นัก เตะหลาย ๆ คนกล่าวว่าการเป็นแชมป์นั้นท�ำให้ พวกเขามีแต่จะกระหายในความส�ำเร็จมากขึ้น นั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกด้วยเหมือนกันใช่หรือไม่ ชินจิ : ผมเป็นแชมป์ลีกใน 2 ฤดูกาลที่ผ่านมาทั้ง กับดอร์ทมุนต์ และยูไนเต็ด และนัน่ คือประสบการณ์ สุดพิเศษเลยก็ว่าได้ ผมโชคดีที่ได้เล่นให้กับทีมที่ สามารถเป็ น แชมป์ ไ ด้ แต่ คุ ณ จะไม่ เ บื่ อ กั บ 22

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL INTERVIEW

INTERVIEW

สิง่ เหล่านีเ้ ลย มันเป็นเรือ่ งใหม่อยูเ่ สมอและมีความรูส้ กึ ทีต่ า่ งกันออกไป ผมต้องการเป็นแชมป์ให้มากขึน้ ไปอีก และมากยิ่งขึ้นในแต่ละปี และผมจะท�ำให้ได้ดีที่สุดใน การแข่งขันทุกรายการที่ผมได้ลงสนามครับ ในฤดูกาลทีผ่ า่ นมาอาจมีชว่ งเวลาทีค่ ณ ุ ไม่ได้ลงสนาม เพราะได้รบั บาดเจ็บไป แต่คณ ุ ก็ยงั ลงเล่นได้มากมาย และช่วยให้ทมี เป็นแชมป์ คุณพึงพอใจหรือไม่กบั การ มีส่วนร่วมในแชมป์ครั้งนิ้ ชินจิ : การได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ตอนต้นฤดูกาลนั้นเป็น อะไรทีน่ า่ เสียใจและน่าผิดหวัง หลังจากทีผ่ มย้ายมาผม ก็ตระหนักถึงความคาดหวังของแฟนบอล แต่ตอนนั้น ผมไม่สามารถท�ำได้เต็มที่ ซึง่ นัน่ ก็นา่ ผิดหวังพอสมควร หลังจากนั้นผมก็ได้โอการลงสนามและช่วยทีมและผม เล่นได้ดยี งิ่ ขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของฤดูกาล แม้วา่ โดยรวม ผมยังไม่พึงพอใจในผลงานของตัวเองเต็ม 100% และ ในฤดู ก าลนี้ ผ มก็ ต ้ อ งการที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพของ ตัวเองขึ้นไปและจะท�ำให้ดีกว่าฤดูกาลที่ผ่านมา และ แม้ว่าผมยังยิงประตูไม่ได้ในฤดูกาลนี้ แต่ผมเชื่อว่าถ้า ประตู แรกมานั่ น จะสร้ า งความมั่ น ใจและท� ำ ให้ ผ ม เข้าสู่เส้นทางในฟอร์มอันยอดเยี่ยมอีกครั้ง เมื่ อ ถึ ง ตอนจบของฤดู ก าลที่ ผ ่ า นมา ที ม ได้ มี ก าร เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 25 ปีเลย ในส่วน ตัวแล้วนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนส�ำหรับการเข้ามา ของทีมโค้ชใหม่และผู้จัดการทีมคนใหม่ ชินจิ : การเปลี่ยนผู้จัดการทีมใหม่ หมายถึงการ เริ่มต้นการแข่งขันเพื่อชิงต�ำแหน่งตัวจริงอีกครั้ง ผมก็ ต้องท�ำให้ได้อย่างที่เดวิด มอยส์ต้องการให้ผมลงเล่น ในทุกๆ วันผมท�ำงานอย่างหนักเพื่อการแข่งขันกันใน ทีม และเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ผู้จัดการทีมคนใหม่ได้เห็น อีกด้วย ความต้องการของเขาก็ไม่ได้แปลกอะไรไป แต่ผมก็ยังต้องพัฒนาตัวเองออกไปในทักษะในรักษา ความฟิตเอาไว้เพื่อการท�ำงานอย่างหนักและท�ำให้ทีม ประสบความส�ำเร็จครับ DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

23


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - Ploy_MUTD

เรารูว้ า่ ต�ำแหน่งทีค่ ณ ุ ชืน่ ชอบคือการอยูห่ ลังกองหน้า ตัวเป้า แต่ตอนนี้คุณก็เล่นได้ในด้านซ้ายด้วย ชินจิ : ตอนที่อยู่กับดอร์ทมุนต์ผมเล่นในต�ำแหน่งนั้น แต่ผมก็เล่นด้านซ้ายให้กับทีมชาติญี่ปุ่นด้วย และผมก็ ยั ง เคยเล่ น ตอนสมั ย อยู ่ กั บ เซเรโซ่ โอซาก้ า ผมมี ประสบการณ์พอสมควรกับการเป็นปีก แต่ผมคิดว่า ผมปรับตัวได้ดีพอในการเล่นได้ในหลาย ๆ ต�ำแหน่ง ดังนั้นผมจะตั้งใจท�ำอย่างเต็มที่เพื่อทีม ในทุก ๆ วันผม ก�ำลังเรียนรู้ที่จะจัดการกับคู่ต่อสู้ในฝั่งซ้ายของผมเอง และท�ำให้พวกเขามีปญ ั หากับการเคลือ่ นทีข่ องผม และ ผมก็ชื่นชอบที่ผมสามารถเล่นได้มากกว่า 1 ต�ำแหน่ง การมาเล่นในพรีเมียร์ ลีก คุณได้เจอกับตารางการ แข่ ง ขั น ที่ ห นาแน่ น และรวดเร็ ว นั่ น ต้ อ งเป็ น ประสบการณ์แปลกใหม่ของคุณเลยใช่หรือไม่ ชินจิ : นั่นล่ะถูกต้องที่สุด และฤดูกาลนี้จะ พิ เ ศษขึ้ น เพราะปี ก ่ อ นผมได้ รั บ บาดเจ็บไป และแน่นอนว่าตอนเล่น ในบุนเดสลีก้า พวกเขามีช่วงปิด หนีหนาว จริงๆ แล้วผมก็ยัง อี เ ม ล คุ ย กั บ เ พื่ อ น ที่ ดอร์ทมุนต์ เขาบอกว่าปีนี้ จะปิดตั้งแต่ 21 ธันวาคม ถึง 25 มกราคมเลยทีเดียว น ่ า เ จ็ บ ใ จ เ ล ย น ะ แต่ความจริงแล้วผมออกจะ ตื่ น เต้ น ละที่ จ ะได้ โ อกาสลง สนามในช่ ว งเวลานี้ และมี เ กม การแข่งขันที่เข้ามามากมายให้ผมได้มี ส่วนร่วมยิ่งขึ้นครับ

Ploy_MUTD

24

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจDAN OFF 26

SKILL

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


“หยอดก็ล้น ยิงก็หลุด”สื่อชี้’ยัง’มีโอกาสท�ำประตู 4 ครั้ง แต่ครั้งที่ใกล้เคียงที่สุดมาจากการเปิด!

สื่อวิเคราะห์ใบหน้าโจนส์

facebook.com/Devil.Magazine

บอกแล้วอย่าเผลอ ไม่งั้นเสร็จโจนส์

เห็นบอล

เข้าบอล

ได้บอล

“เสร็ จ โจนส์ ! ” ‘โจนส์’ซัดชัยพาผีคว้าแชมป์กลุ่ม

แฟนผีไม่แน่ใจว่าลูกยิงกับภาพหล่ออะไรหาดูยากกว่ากัน

ผีฟาดปากหลั ฉาว‘กิ๊กส์งจบเกม -ริโอ’

วงในแฉทะเลาะเพราะ “แย่งถังออกซิเจน!” ‘ริโอ’ปลื้มมีชื่อเกาหลี เป็นของตัวเอง “Doen Yang Saeng” “เดิน ยัง แซง”

แฟนผี ล งมติ “ทีมชนะเพราะเวลเบ็ค..ไม่ลง” ท�ำไมไม่มีแดน แล้วทีมเล่นดีจัง แดนไม่เข้าใจ

ชนะ เรียล โซเซียดัด (ไม่มีแดน) ชนะ สโต๊ค ซิตี้ (ไม่มีแดน) ชนะ นอริช ซิตี้ (ไม่มีแดน) ชนะ ฟูแล่ม (ไม่มีแดน) เสมอ เรียล โซเซียดัด (ไม่มีแดน) ชนะ อาร์เซนอล (ไม่มีแดน) เสมอ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (แดนมีชื่อส�ำรอง) ชนะ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น (ไม่มีแดน) เสมอ ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ (แดนลงตัวจริง) แพ้ เอฟเวอร์ตัน (แดนลงตัวจริง) แพ้ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (แดนมีชื่อส�ำรอง) ชนะ ชักซ์ตาร์ โดเน็ตสค์ (ไม่มีแดน)

‘เพอร์ซี่’ลั่นไม่ชนะในลีกไม่โกนหนวด สื่อหยันคริสมาสต์นี้ ถ้าเพอร์ซี่แต่งเป็นซานต้า

คงไม่ต้องใส่หนวด-เคราปลอม!!!


กลอนผี ไม่มีสุภาพ | โดย Coledy

ไม่รั่ว แต่หลุดเลย!

กลอนผี ไม่มีสุภาพ ตอน “หลังรั่ว”

28

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


กลอนผี ไม่มีสุภาพ

สวัสดี แฟนผี ที่คิดถึง ... รวมผู้ซึ่ง ติดตาม คอลัมน์นี้ คงจะถาม ว่าหายไป ไหนล่ะซี ... อยากบอกว่า ช่วงนี้ งานมากมาย เลยต้องขอ ไปเคลียร์งาน ที่บานเบอะ ... ถ้ามันเยอะ ปล่อยไว้ จะเสียหาย ในวันนี้ พอมี เวลาสบาย ... เลยมีไฟ ใส่คอลัมน์ เป็นคำ�กลอน ช่วงนี้เหมือน กองหลัง ชักหลั่งรั่ว ... เริ่มมั่วซั่ว ตัวหลุด กันสลอน ตามดูมา หลายนัด ชักบั่นทอน ... อยากจะวอน ทุกท่าน เล่นดีดี หลังแมนยู รู้กันอยู่ ว่าเชื่องช้า ... เจ้าริโอ เนี่ยหนา เต่าเรียกพี่ จับบอลลั่น ส่งบอลพลาด ปาดเหงื่อที ... กองเชียร์นี้ ลุ้นตัวโก่ง ไม่โล่งใจ อีกวีดิช อาจจะแกร่ง แต่ก็เปราะ ... คงเป็นเพราะ ด้วยเรื่อง อายุไข สมอลลิ่ง ก็ยัง อ่อนเกินไป ... บางนัดไซร์ เล่นโฉ่งฉ่าง อล่างอึน แม้พ่ออีฟ อีแวนส์ พอช่วยได้ ... แต่บางครั้ง ก็ไม่ อาจทนฝืน ฝีเท้ามี แต่ก็ไม่ ใช่ตัวยืน ... เป็นคนอื่น คงออกแล้ว ไม่แคล้วลา ด้านพี่ติ๊ก ก็ออก ทะเลบ้าง ... บ้าพลัง บุกตะลุย ไปแดนหน้า แต่พอโดน โต้กลับ ไม่ลงมา ... หอบหน้าชา วิ่งต๊อกๆ เหยาะๆเอา อันฟิลโจนส์ โดดเด่น ในเกมรับ ... แต่ต้องรับ ในแดนกลาง ถึงเข้าเค้า ถ้าลงหลัง ยืนเซ็นเตอร์ กูไม่เอา ... เพราะเล่นได้ ไม่ดีเท่า เล่นกองกลาง ราฟาเอล ก็เจ็บ บ่อยไปไหม ... ลงเล่นไป ไม่กี่นัด ก็เจ็บบ้าง โดนเตะนิด สะกิดหน่อย ร้องครวญคราง ... หรือพยาบาล กลัวเตียงว่าง เลยรีบไป มองกองหลัง แมนยู ในปีนี้ ... ได้สูญสิ้น ฟอร์มดีดี แล้วหรือไม่ รั่วสิ้นดี หลุดสิ้นเชิง เหวอสิ้นลาย ... จึงทำ�ได้ กลางตาราง เท่านั้นแล มกรา ปีนี้ ซื้อตัวเข้า ... ขอกองหลัง ให้พวกเรา เอาแน่แน่ ขอเน้นๆ เล่นแน่นๆ แจ้นมาแน* ... ให้แฟนผี สบายแฮ เวลาเชียร์ แต่ขอเตือน แฟนผี ที่คิดผิด ... ผมเข้าใจ ที่หงุดหงิด อารมณ์เสีย เพราะทีมเรา เล่นแล้ว อยากจะเพลีย ... แต่เลือดผี ก็ต้องเชียร์ เต็มอัตรา เราด่าได้ ติได้ ไม่มีผิด ... แต่จะคิด แช่งชัก กันเลยหรา เชียร์ฟุตบอล ให้เป็น เกมกีฬา ... ใช้ปัญญา นำ�หน้า ใช้อารมณ์ สุดท้ายนี้ ขอฝาก ความคิดถึง ... ความคำ�นึง ถึงผองผี นะครับผม เจอกันใหม่ เมื่อเวลา มีอารมณ์ ... ให้สุขสม อารมณ์หมาย บ๊ายบายเอย

นายโคลดี้ ณ โอลด์แทรฟ ฟอร์ด ปล. แจ้นมาแน* (ภ.ถิ่นอีสาน) แปลว่า “มาหา(ฉัน)ที” DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

29


DEVIL TOP 10 | โดย - super_devil99

Manchester United

Top 10 Goals 2013 ช่วงนี้ ผลงานของปีศาจแดงลุ่มๆดอนๆ แบบว่าแพ้ชนะต้องลุ้นให้เสียว ทุกนัด แต่ถีงอย่างไรก็ตาม ล่าสุดก็เพิ่งจะเอาชนะชัคเตอร์ โดเนสค์ไป 1-0 ซึง่ ก็ถอื เป็นสัญญาณทีด่ ี (หรือเปล่า) และหวังว่าเดวิด มอยส์ จะพาปีศาจแดง พัฒนาผลการแข่งขันให้ดียิ่งๆขึ้น ตอนนีก้ ใ็ กล้ทจี่ ะหมดปี 2013 แล้ว เราจะมาย้อนความทรงจ�ำกันนะครับ ว่ามีประตูไหนทีส่ วยงามทีเ่ กิดขึน้ บ้าง เรารวบรวมมาให้ได้อา่ นกัน นีเ่ ป็นเพียง ส่วนหนึ่งของประตูเท่านั้นนะครับ...

อันดับ 10 โรบิน ฟาน เพอร์ซี่

10 November 2013 Manchester United 1-0 Arsenal ให้เป็นลูกทรงคุณค่าทางจิตใจก็แล้วกันส�ำหรับลูกนี้ จากการที่รูนี่ย์ เปิดลูกเตะมุมไซด์โค้งเข้ามาก่อนฟาน เพอร์ซี่ จะกระโดดขึน้ โหม่งบอลมุดลงเข้าตะข่าย กลาย เป็นประตูชัยอันทรงคุณค่าที่มีความสวยงามทีเดียว 30

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL TOP 10

อันดับ 9 โรบิน ฟาน เพอร์ซี่

อันดับ 8 แดนนี่ เวลเบ็ค

17 August 2013 Swansea 1-4 Manchester United พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดแรกของทีมปีศาจแดง ในการบุกไปเยือน ทีมจากเวลส์อย่างสวอนซี ซึ่งเกมนี้ถือเป็นเกมที่ผีแดงสามารถท�ำ ผลงานได้ดี ลูกทีจ่ ะกล่าวถึงคือรูนยี่ ์ จ่ายบอลทะลุชอ่ งไปให้เวลเบ็ค ชิพนิม่ ๆเข้าไปเป็นประตูปดิ ท้ายให้กบั ผีแดงปิดฉากชัยชนะได้อย่าง สวยงาม

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

31

TOP 10

17 August 2013 Swansea 1-4 Manchester United เป็นลูกยิงลูกที่ 3 ในเกมนัดเปิดฤดูกาลกับสวอนซี ซิตี้ เมื่อโรบิน ฟาน เพอร์ซี่โซโล่เดี่ยวมาถึงกรอบ เขตโทษก่อนจะซัดด้วยซ้ายเต็มข้อบอลพุ่งเสียบ คานเข้าไปอย่างงดงาม


DEVIL TOP 10 | โดย - super_devil99

อันดับ 7 โรบิน ฟาน เพอร์ซี่

6 January 2013 West Ham 2-2 Manchester United เป็นเกมเอฟ เอ คัพ รอบ 3 ที่อัพตัน ปาร์ค แมนฯยูไนเต็ด โดนน�ำอยู่ 2-1 แต่ ฟาน เพอร์ซี่ มายิงกู้ชีพให้ทีมกลับมาตี เสมอ 2-2 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ลูกนีเ้ กิดจากการโยนยาว ของไรอัน กิก๊ ส์ แล้วอาร์วพี สี วมบทฮีโร่ซดั ด้วยขวาเข้าประตู อย่างสวยงาม เรียกได้ว่างามทั้งคนยิงและคนเปิด

อันดับ 6 โรบิน ฟาน เพอร์ซี่

17 August 2013 Swansea 1-4 Manchester United เป็นลูกยิงลูกแรกในเกมนัดเปิดฤดูกาลกับสวอนซี ซิตี้ จากการเปิดของไรอัน กิ๊กส์ ให้ โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ พักอกหนึ่งจังหวะก่อนจะกระโดดยิงด้วยขวา บอล พุ่งเสียบมุมชนิดที่มิเชล ฟอร์ม กระโดดสุดตัวก็ยัง เซพไม่ได้ 32

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL TOP 10

TOP 10

อันดับ 5 เวย์น รูนี่ย์

2 March 2013 Manchester United 4-0 Norwich เกมล้างแค้นของปีศาจแดง จากการทีน่ ดั แรกไปแพ้นอริชถึงบ้าน 0-1 เกมนีจ้ งึ ใส่เต็มที่ เริม่ ด้วยสามประตูแฮตทริกของชินจัง ชินจิ คากาวะ ก่อนทีเ่ วย์น รูนยี่ ์ จะยิงปิดกล่องประตูสดุ ท้ายด้วยการ ยิงไกลนอกกรอบเขตโทษ แล้วเข้าไปตุงตะข่ายอย่างยอดเยี่ยม ก่อนจะชนะไป 4-0

อันดับ 4 อัดนาน ยานาไซ

5 October 2013 Sunderland 1-2 Manchester United การแจ้งเกิดของเจ้าหนูอัดนาน ยานาไซ ที่นัดนี้เป็นผู้สวม บทบาทฮีโร่ท�ำสองประตู พาทีมผีแดงพลิกนรกกลับมาชนะ ซันเดอร์แลนด์ได้ 2-1 โดยประตูนี้เกิดจากการโหม่งพลาดของ ผู้เล่นซันเดอร์แลนด์ และบอลมาเข้าทางยานาไซ ก่อนวอลเล่ย์ จังหวะเดียวแบบไม่จับ เข้าประตูไปอย่างสวยงาม DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

33


DEVIL TOP 10 | โดย - super_devil99

อันดับ 3 ราฟาเอล

23 February 2013 Queens Park 0-2 Manchester United ลูกยิงนอกกรอบเขตโทษ ด้วยเท้าขวาของราฟาเอล ที่ เติมขึ้นมาซ�้ำลูกยิงจากจังหวะที่ขลุกขลิกหน้าประตู และบอลมาเข้าทางราฟาเอล ก่อนซัดเต็มข้อ แล้วเข้า ประตู ไ ปอย่ า งสุ ด สวย จบเกมด้ ว ยชั ย ชนะเหนื อ ควีนส์ปาร์คไป 2-0

อันดับ 2 เวย์น รูนี่ย์

22 September 2013 Manchester City 4-1 Manchester United เกมที่เป็นผลการแข่งขันที่ย�่ำแย่มากที่สุดในฤดูกาลนี้ จากการที่ เ สี ย ประตู ถึ ง 4 ประตู แต่ ก็ ยั ง พอมี ความทรงจ�ำกับอีกหนึง่ ประตูทผี่ แี ดงได้ จากเวย์น รูนยี่ ์ ที่ปั่นฟรีคิกโค้งเข้ามุมแบบโคตรสวย จนเป็นเหตุที่ต้อง ให้จารึกไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งประตูที่มีความสวยงามอีกลูก หนึ่งในปี 2013 34

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL TOP 10

อันดับ 1 โรบิน ฟาน เพอร์ซี่

TOP 10

22 April 2013 Manchester United 3-0 Aston Villa คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากส�ำหรับประตูนี้ ประตูสู่แชมป์ 20 สมัย ประตูสู่ แชมป์สมัยสุดท้ายของเซอร์อเล็กซ์ แถมยังเป็นประตูทสี่ วยทีส่ ดุ อีกด้วย รูนยี่ ์ วางยาวระยะเกินครึ่งสนาม ก่อนฟาน เพอร์ซี่ วอลเล่ย์จังหวะเดียวเข้าไป อย่างสวยงาม และพาปีศาจแดงสู่ความส�ำเร็จ และนี่คือส่วนหนึ่งของปี 2013 ที่ผ่านมา ซึ่งท�ำให้มีการคว้าแชมป์ 20 สมัย ติดไม้ติดมือเป็นถ้วยแชมป์ประจ�ำปีอีกด้วย หวังว่าปี 2014 ก็ จะเป็นปีที่ดียิ่งๆ ขึ้นนะครับ Glory Glory Man United…

super_devil99

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

35


DEVIL SCOOP | โดย - Rioluk

แค่ความรู้สึกเปลี่ยน... แต่หัวใจยังเหมือนเดิม

ลากหลายรสชาติกบั ช่วงเวลานี้ หลายสิง่ เกิดขึน้ บนพื้ น ฐานของความทุ ก ข์ แ ละความสุ ข หลากหลายอารมณ์ทตี่ อ้ งพบเจอกับเรือ่ งราวมากมาย ต่ า งๆ จนน� ำ พาสู่เ หตุการณ์ที่แ ตกต่างกันออกไป จากสภาวะตึงเครียดของบ้านเมืองท�ำให้ผมอดคิด ไม่ได้ว่า ตอนนี้คนไทยเป็นอะไรกันน่ะ การปรึกษา หารือกัน การพูดคุยปรับความเข้าใจกัน อยูไ่ หนกันน่ะ เราเคยมีนำ�้ ใจแต่มนั กลับหายไปไหนน่ะ ทุกอย่างล้วน สะท้อนถึงอารมณ์ในตอนนี้ได้อย่างดี แต่สิ่งที่ยังเชื่อ อยู่ลึกๆว่าการที่จะท�ำให้เรากลับมาสามัคคีกันนั้น ควรเริ่มจากสิ่งเล็กๆนั้นคือ “ฟุตบอล” ทุกคนรู้จักฟุตบอลในระดับต่างๆแตกต่างกัน ออกไป ผมอาจจะมีความรู้น้อยกว่าหลายท่าน และ เชือ่ ว่าหลายท่านมีความหลากหลายในการติดตามทีม เชี ย ร์ แต่ สิ่ ง เดี ย วที่ คิ ด ว่ า เหมื อ นกั น คื อ “การมี ความสุขในการเชียร์ทีมที่เรารักนั่นเอง” ผมเริ่มเชียร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ตอนเด็ก ภาพแรกที่ เกิดขึ้นระหว่างผมกับยูไนเต็ดคือภาพความทรงที่ เดนนิส เบิรก์ แคมป์สงั หารจุดโทษและโดนปฎิเสธโดย ปีเตอร์ ชไมเคิลในรอบรองชนะเลิศศึกเอฟเอ คัพในปี 1999 ภาพติดตามจนวันนี้ วินาทีนนั้ มีคำ� ถามมากมาย เกีย่ วกับผูร้ กั ษาประตูคนนี้ ด้วยความทีย่ งั อ่อนนักเลย มีค�ำถามในใจว่า นี่ใครวะ ท�ำไมตัวมันใหญ่ แต่เก่งจัง มันเป็นความดีใจที่เห็นใครก็ไม่รู้ปัดลูกยิงของใครก็ ไม่รู้มันเป็นอะไรที่วิเศษเหลือเกิน หลังจากนั้นการ ติ ด ตามเริ่ ม เกิ ด ขึ้ น ยู ไ นเต็ ด การได้ 3 แชมป์

36

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

ในตอนนั้นท�ำให้รู้สึกว่าทีมนี้เก่งจังเลย ยอมรับว่า ยังไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรมากนักเพราะด้วยวัยยังเด็ก แต่ก็เริ่มติดตามตั้งแต่นั้นมา เริ่มรู้จักนักเตะมากขึ้น เริ่มรู้จักสต๊าฟโค้ชมากขึ้น และเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้น ว่ามีความสุขแค่ไหนในการเชียร์ทีมนี้ ปี แ ล้ ว ปี เ ล่ า ที่ ยู ไ นเต็ ด เป็ น แชมป์ แ ละแชมป์ ผมเริ่มสนใจว่าท�ำไมยูไนเต็ดถึงได้แชมป์มากมาย เพียงนี้ เริ่มสนใจถึงท�ำไมจิตวิญญาณนักสู้เข้มข้น เพียงนี้ และท�ำไมถึงได้เป็นทีมทีด่ ที สี่ ดุ ในเกาะอังกฤษ ได้ เ พี ย งนี้ การหาค� ำ ตอบที่ สุ ด แสนจะง่ า ยดาย เหตุเพราะไม่ว่าจะถามใครที่เชียร์ยูไนเต็ดหรือหา ข้อมูลจากไหน ค�ำตอบเดียวทีไ่ ด้มาคือ “เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน” ผมเริม่ ตัง้ ค�ำถามอีกครัง้ ว่าใครคือชายคนนี้ ท�ำไม ผูค้ นถึงชืน่ ชมเขามากมายขนาดนี้ ณ เวลานัน้ หัวใจผม จากที่เริ่มติดตามเชียร์ทีมอย่างยูไนเต็ดเริ่มหลงใหล และรั ก ขึ้ น มาก ผมเริ่ ม ต้ น หาค� ำ ตอบในชายคนนี้


DEVIL SCOOP

ARTICLE เบือ้ งหลังของชัยชนะก็เริม่ ต้นจากชายคนนีแ้ ละสิง่ ทีน่ ำ� พา ยู ไ นเต็ ด ให้ รุ ่ ง เรื อ งก็ ม าจากชายคนนี้ อี ก เช่ น กั น ทุกฤดูกาลผ่านไปพร้อมความเปลีย่ นแปลงแต่ชายคนนีย้ งั เหมือนเดิม การจากไปของซุปเปอร์สตาร์ดังอย่างเดวิด แบ็คแฮมเป็นเรื่องฮือฮาในเวลานั้นแต่สิ่งที่กลบเสียง วิจารณ์เหล่านัน้ ก็คงหนีไม่พน้ ชือ่ ของ อเล็กซ์ เฟอร์กสู นั อีก เช่นเคย เมือ่ พบรักผมรูส้ กึ ได้เลยว่าทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไม่ได้มีเพียงแค่ความรักแต่ก็ยังมีความเชื่อที่คอยหนุนให้ บรรดาทีมเดินต่อไป ... ทุกครั้งที่ทีมจะพ่ายแพ้ก็คงมีแค่ ความเชื่ อเท่ านั้ นที่ท� ำ ให้เรากลับ มาชนะได้ใ นทุกครั้ ง เพราะเราเชือ่ ว่าเราจะไม่แพ้และเราต้องชนะ เซอร์ อเล็กซ์ เชือ่ มัน่ ในลูกทีมของเขาและลูกทีมของเขาเชือ่ มัน่ ในเซอร์ อเล็กซ์เช่นกัน การเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมป์เปี้ยนลีคในปี 2008 เป็นวินาทีทนี่ ำ�้ ตาลูกผูช้ ายไหลออกมาอย่างไม่อาย ใคร การสั ม ผั ส ถึ ง ความส� ำ เร็ จ ของที ม ที่ รั ก คื อ สิ่ ง ที่ ปรารถนาอยูเ่ สมอ และเมือ่ ยูไนเต็ดท�ำส�ำเร็จเหล่าบรรดา แฟนๆต่างปลื้มปิติในสิ่งที่ได้รู้สึกครั้งนี้ เมื่อมีความสุขที่สุดต้องมีการจากลาอย่างเจ็บปวด ที่สุด เซอร์ อเล็กซ์วางมือหลังจากยูไนเต็ดได้แชมป์ลีก สูงสุดครั้งที่ 20 และเป็นครั้งที่ 13 ของตัวเอง ทุกคนบน โลกล้วนต่างคิดว่าความฝันของเขาอยากเป็นเหมือนเซอร์ อเล็กซ์ และเมือ่ ชายคนนีล้ งจากต�ำแหน่ง .. อีกครัง้ ทีน่ ำ�้ ตา มันไหลโดยที่ไม่รู้ตัว เดวิด มอยส์คือชายสานภารกิจต่อโรงละครแห่ง ความฝัน ความยิ่งใหญ่มาพร้อมแรงกดดันอันมหาศาล DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

37


DEVIL SCOOP | โดย - Rioluk

อย่าด่าเยอะ กูส�ำนึกไม่ทัน

เราเริ่มต้นด้วยค�ำถามมากมาย ชายคนนี้ดีพอหรือไม่ ส�ำหรับการสานต่อชายทีย่ งิ่ ใหญ่ขนาดนัน้ มอยส์คงหา ค� ำ ตอบให้ ตั ว เองและคงรู ้ แ ก่ ใจว่ า การมาเหยี ย บ โอลด์ แทรฟฟอร์ดเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้าถึง ทุกครั้งที่มี ความหอมหวานรสชาติขมขื่นจะตามมาหลังจากนั้น เสมอ การพ่ายแพ้ในช่วงแรกเป็นสิ่งที่น่าเศร้า มอยส์ พยายามสร้างสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ตัวเองแต่ค�ำตอบมักตรง ข้ามเสมอ เกมส์แล้วเกมส์เล่าก็ยังไม่พบสูตรให้เป็น ผู้ชนะ จนแฟนบอลต่างตั้งค�ำถามว่าชายคนนี้นั้นหรอ คือเงาของเซอร์อเล็กซ์ แต่แล้วสิ่งที่ทุกคนเฝ้าเริ่มกลับ มาอีกครั้ง การไม่แพ้ใคร 12 นัดท�ำให้เห็นแสงสว่าง ทุกคนต่างฝันถึงการเป็นแชมป์อีกครั้ง และอีกครั้งที่ สวรรค์คงกลัน่ แกล้ง ความเชือ่ เหล่านัน้ กลับหายไปเมือ่ ยูไนเต็ดแพ้ติดกันในบ้าน 2 นัด และนั้นร้ายแรงพอที่ จะท� ำ ให้ ช ายที่ ชื่ อ เดวิ ด มอยส์ พ้ น จากต� ำ แหน่ ง นายใหญ่ของยูไนเต็ดทันที ค�ำถามเริ่มหมดไปแต่ความสงสารเริ่มตามหาเข้า มาแทนที่ ชายคนนึงอยู่ท่ามกลางมรสุมกว่า 300 ล้าน ชีวิตบนโลกที่คอยจับตาดูเขา ชายคนนึงอยู่ท่ามกลาง ความเป็นความตายแบกความกดดันในสภาวะทีล่ กู ทีม ของเขาเล่นกันไม่เอาอ่าว ชายคนนึงมีเรื่องมากมายใน 38

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

หัวใจจากที่ยูไนเต็ดเป็นทีมยิ่งใหญ่แต่กลับเป็นทีมสุด อ่อนเมื่ออยู่ในมือเขา ทุกอย่างทีชายคนนี้พบเจอและ สัมผัสย่อมเป็นฝันร้ายไปตลอดกาล แต่ท�ำไมชายคนนี้ ยังยืน ท�ำไมยังสู้ หรือท�ำไมยังต้องแบกรับความกดดัน อีกล่ะ เพราะชายคนนี้เชื่อว่า ยูไนเต็ด ยังคงเป็น ยูไนเต็ด และเชื่อว่า ยูไนเต็ดยังยิ่งใหญ่ดังยูไนเต็ด และ เชื่อว่าเขาคือคนที่จะช่วยพยุงให้ผ่านมรสุมในครั้งนี้ ซึ่งทั้งหมดเพราะชายคนนี้เชื่อว่า ชายที่ยิ่งใหญ่อย่าง เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน เลือกเขามาท�ำหน้าที่นี้ เพื่อ สานต่อความยิง่ ใหญ่เกรียงไกรของยูไนเต็ด หาใช่ความ ล้มเหลวที่เป็นแค่เพียงเสียงลือ ฉะนั้น “แฟนบอลอยู่ข้างผมเสมอมา นักเตะเอง ก็เช่นกัน รวมถึงสต๊าฟทุกคน และเช่นเดียวกัน ผมอยาก ให้ทุกคนอยู่เคียงข้างผู้จัดการทีมคนใหม่เช่นเดียวกับ ผม” นี่เป็นค�ำพูดเดียวที่ตอบค�ำถามว่า เดวิด มอยส์ ดีพอหรือเปล่าในการคุมทีมทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ทีมหนึง่ อย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ... หากไม่ได้เรียนรู้ความล้มเหลว ก็จะไม่มีรู้จัก กับความส�ำเร็จที่แท้จริง ...

RiolukLIKE! Devil Magazine


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.