Page 1

MANCHESTER UNITED FC MAGAZINE ONLINE | OCTOBER 2013 | ISSUE 73


Quotes of United | EL BEARO

สามปัจจัยที่ส�ำคัญมากๆในการท�ำงานร่วมกับทีมงานของคุณก็คือ วินัยในการ ท�ำงาน, ความซื่อสัตย์ และก็ ปรัชญาในการท�ำงาน ทุกคนจ�ำเป็นต้องร้องเพลงในโทนเสียงเดียวกัน ไม่วา่ มันจะฟังเพีย้ นแค่ไหนก็ตาม สิง่ ส�ำคัญ คือ คนของคุณต้องเห็นด้วยกับสิง่ ทีค ่ ณ ุ ท�ำ ทีมงานแบ็ครูมสต๊าฟถือเป็นก�ำลังส�ำคัญของ ผู้จัดการทีมทุกคน และผมก็มีทีมงานที่ยอดเยี่ยมของผมที่ยูไนเต็ด

- เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ได้เปิดเผยเคล็ดลับในความส�ำเร็จของเขาว่า “ทีมงานแบ็ครูมสต๊าฟ” นั้นมีส่วนส�ำคัญอย่างมาก - มารูยาน เฟลไลนี่


4

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


06 DEVIL INTERVIEW 08 “โพคารี่” พบพี่น้องปีศาจแดง ส่งฝาแลกตั๋วแดงเดือด

11 เต้าข่าวเดลี่

ฉบับหลังเกมกับซันเดอร์แลนด์

12 DEVIL STORY

10 เรื่องน่ารู้ ของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน

20 DEVIL STORY

10 เรื่องน่ารู้ ของ อัดนาน ยานาไซจ์

28 DEVIL SCOOP เสียงยกย่องที่ถูกลืม

30 DEVIL SCOOP ในวันที่ฟ้าสดใส ....

34 DEVIL INTERVIEW

October 2013 | Issue 73 สวัสดีครับทุกๆ ท่าน เดวิล แม็กกลับมาพบกันทุกๆ สองสัปดาห์เช่นเคย ต้องบอกว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาช่าง เงียบเหงายิ่งนัก เนื่องจากฟุตบอลลีกไม่มีเตะเพราะต้อง หลีกทางให้กับโปรแกรมทีมชาติ ซึ่งนักเตะของยูไนเต็ดก็ อาสาไปรับใช้ชาติกนั เกินครึง่ ทีม ผลการแข่งผมไม่ขอพูดถึง แต่ก็ขอแสดงความยินดีกับชาติที่สามารถผ่านเข้าไปเล่น ฟุตบอลโลก 2014 ที่บราซิลทุกทีมด้วยครับ มาพูดถึงเนือ้ หาในเล่มกันดีกว่า แม้บอลจะไม่มเี ตะแต่ เราก็ยังมีเนื้อหาดีๆ มาให้ได้อ่านกันครับ แต่เล่มนี้แฟนๆ “กลอนผี” คงต้องผิดหวัง เนื่องจากผู้แต่งขอหนีไปกบดาน เพราะเมื่ออาทิตย์ก่อน “กฎหมายมรดกวัฒนธรรม” ออก มาห้ามเรื่องการดัดแปลงภาษาในลักษณะหมิ่นผู้อื่น ท�ำให้ ผูแ้ ต่งของเราเกิดอาการร้อนตัว เพราะทีผ่ า่ นมาก็แต่งกลอน หมิ่นเขาไปทั่ว เชื่อว่าถ้าเรื่องเงียบคงจะกลับมาแต่งกลอน ให้พวกเราได้อ่านกันเช่นเคย แล้วเราจะรอจนถึงวันนั้น

E-Mail: devilmag@windowslive.com

ชิชาริโต้

CONTENTS

เปิดถนนป๋า


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - El Bearo

Sir Alex

unveils road sign เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน อดีตนายใหญ่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณทีมงานทุกคนทีเ่ คยร่วม งานกับเขา จนท�ำให้เขามีทุกวันนี้ โดยขรัวเฒ่ายังได้กล่าว เตือนใจแฟนบอล "ปีศาจแดง" ทุกคนว่า กว่าทีเ่ ขาจะมีทกุ วันนี้ได้นั้น เขาเองก็เคยพบพานกับวันที่ย�่ำแย่มาก่อน เช่นกัน "นับเป็นเกียรติอย่างมากจริงๆ ทีไ่ ด้มถี นนเป็นชือ่ ของ ผม เรือ่ งแบบนีเ้ ป็นสิง่ ทีค่ ณ ุ เองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลย จริงๆ ว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ" เฟอร์กูสันกล่าว "มันเหมือนการน�ำเรื่องราวตลอด 26 ปีที่ผ่านมา บรรจุ ใ ส่ ใ นแคปซู ล กาลเวลา มั น เป็ น การเดิ น ทางที่ ยอดเยี่ยมมากส�ำหรับผม แล้วมันก็ลงเอยด้วยการน�ำชื่อ ผมมาตั้งเป็นชื่อถนนเส้นนี้ - เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน เวย์"

6

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL INTERVIEW

"นี่เป็นสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่มากๆ พวกคุณในฐานะกองเชียร์ต่างก็มีช่วงเวลาดีๆ ให้มีความสุข มากมาย แต่ผมคิดว่า แฟนบอลรุน่ เยาว์ของเราหลายๆคนอาจจ�ำไม่ได้วา่ เราเคยผ่านช่วงเวลาทีย่ ำ�่ แย่มาด้วยเช่น กัน การรับมือกับวันเวลาที่ย�่ำแย่ถือเป็นสิ่งที่สโมสรแห่งนี้ท�ำได้ดีมาตลอด และมันก็จะเป็นเช่นนั้นต่อไปเสมอ"

"เรามีการเตรียมงานที่ดี, มีทีมงานที่ยอดเยี่ยม, ผู้คนที่แสนวิเศษ พวกเรามี เส้นทางเดียวกัน นั่นคือเส้นทางของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด" "ผมขอบคุณทุกคนทีม่ าร่วมงานในวันนี้ - มิตรสหายของผม, ครอบครัวของผม และ ภรรยา - เจ้านายของผมนั่นเอง! เธอคือคนที่ช่วยจัดทีมให้ผมนะ จะบอกให้!!" "ขอบคุณทุกคนจริงๆ ที่มาที่นี่ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และสภาเมือง แทร็ฟฟอร์ด ส�ำหรับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ และวันที่แสนวิเศษนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมัน ยอดเยี่ยมจริงๆ" "ผมขอท�ำหน้าที่เปิดตัวถนนเส้นนี้ และก็ขอขอบคุณอีกครั้งส�ำหรับการได้รับ มอบเกียรติในครั้งนี้" เฟอร์กูสันกล่าว

El Bearo DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

7

INTERVIEW

"ผมภาคภูมิใจมากๆ และผมก็ภาคภูมิใจแทนทุกๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อกับสโมสรแห่งนี้" ขรัวเฒ่ากล่าวต่อ "ผมขอขอบคุณ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีเ่ ซ็นสัญญากับผมเมือ่ 26 ปีกอ่ น มันคือความก้าวหน้าครัง้ ใหญ่ในชีวติ ผม มันเป็นความท้าทายที่ผมต้องการ และเราก็ได้ก้าวมาอยู่ในจุดที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้พร้อมๆ กัน"


“โพคารี่” พบพี่น้องปีศาจแดง

“โพคารี ส ่ เวท” ผู้สนับสนุน เดวิล แม็ก อย่างเป็นทางการ “ส่งฝาแลกตั๋วแดงเดือด” สวัสดีพี่น้องชาว เดวิล แม็ก ทุกท่าน จากมือใหม่ หัดเขียนกลายมาเป็นคอลัมน์เจ้าประจ�ำที่โพคารี่กลับ มาพบปะพีน่ อ้ งปีศาจแดงอีกครัง้ ทุกๆสองอาทิตย์แบบ นี้ และผมค่อนข้างจะมัน่ ใจว่าอาจจะมีบางคนทีเ่ ริม่ เบือ่ กับคอลัมน์ของผมแล้วเพราะอ่านไปอ่านมาก็ยงิ่ เหมือน กับว่าก�ำลังดูพระเจ้าจอร์จที่มาบอกว่าโพคารี่มันยอด มาก จ้องจะมาขายของกับท่านๆกันอยู่นั่น แต่อย่าเพิ่งเบื่อนะครับ... แหม่ เพราะวันนี้ผมไม่ ได้มาเขียนสรรเสริญฟอร์มสุดเมพทีย่ ไู นเต็ด โดยผลงาน ของหนูจาขอสอง ที่สามารถเอาชนะโคตรทีมอย่าง ซันเดอร์แลนด์ว่าที่แชมป์ (เปี้ยนชิป) ไปได้อย่างระทึก เพราะไม่ มี เรื่ อ งอะไรจะมาเล่ า สู ่ กั น ฟั ง มากไปกว่ า ต้องการจะบอกว่า.... แคมเปญโพคารี่ ส เวท “พาลุ ย ดู แ ดงเดื อ ดถึ ง อังกฤษ” ชิง 3 รางวัลดูแมตช์แดงเดือดถึงขอบสนาม และแจกเสื้อแมนฯยูไนเต็ดของแท้อีก 20 ตัว ที่เริ่มมา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 56 จนถึงอาทิตย์ที่แล้วที่ผมไปไขตู้ ปณ. ที่รับฝาโพคารี่ส่งเข้ามาชิงโชคก็ถึงกับอึ้ง... ตะลึง ตึงๆๆ... ไม่เชือ่ สายตาตัวเองนับฝากันแทบไม่ถกู เพราะ นับไปนับมาได้ 10 ฝาถ้วน!! แม่เจ้า... แทบล้มตึงไปนอน กับพื้น

อะไรนะ! 10 ฝา!!!

มีจ�ำหน่ายที่

8

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


“โพคารี่” พบพี่น้องปีศาจแดง

ได้ข่าวว่าได้ไปดู แดงเดือดฟรีๆ ท�ำไงอ่ะ?

แค่ส่งฝาโพคารี่ ไปร่วมสนุก ก็ได้ไปแล้ว!!

แถมยังได้ลุ้นเสื้อแข่ง อีก 20 ตัว อะไรจะดีขนาดนี้

ผมคงไม่ ห ากิ น ด้ ว ยการพู ด ปดด้ ว ยเรื่ อ งอะไร แบบนี้เอาเป็นว่ายังเหลือเวลาจนถึง 30 พ.ย. 56 นี้ โพคารี่ จ ริ ง ใจแจกให้ กั บ แฟนเดวิ ล แม็ ก อยู ่ แ ล้ ว ใครอยากไปอังกฤษ ใครอยากได้เสือ้ ก็สง่ มาครับ ไม่ซอื้ ไม่ดื่มเก็บฝาได้ข้างถนนก็ส่งมาเถอะครับ ขายของเสร็จแล้วครับ แต่ไม่เปลี่ยนเรื่องนะครับ จบเลยละกันเป็นก�ำลังใจให้โพคารีส่ นับสนุนเดวิล แม็ก ต่อไปด้วยนะครับ ได้เวลาเลิกน�้ำหวาน เลือกโพคารี่สเวท เกลือแร่ ดูดซึมเร็วให้คุณสดชื่นทันที! ดื่มได้แม้ไม่เล่นกีฬา

ปีศาจแดงตนนี้สีน�้ำเงิน DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

9


DEVIL TOON [คนหาย!] | โดย - มายเพลิน

10

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


“ริว-เจนหลบไป”’มอยส์’สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างหลังจบครึ่งแรก แต่หลังจบเกมพลังงานนี้ก็หายไป

ครึ่งแรก รู้งี้กูใส่นานแล้ว !!!

www.facebook.com/Devil.Magazine

1-0

ครึ่งหลัง

1-2

“หน้ า มื อ เป็ น หลั ง ตี น ” สื่อจับภาพมอยส์-สต๊าฟใส่‘หน้ากากป๋า’ พาผีพลิกแซงแมวด�ำ คาดนัดหน้าใส่ตั้งแต่ต้นเกม

‘ยานูซาย’ปลื้มยิงเปิดซิงผี มั่นใจอนาคตกับผีสดใสแน่

‘มาเคด้า’สะกิด“มึงอย่าคิดเช่นนั้น” COPY Federico Macheda 2009

PASTE Adnan Januzaj 2013

“เดจาวู ! !”ภาพ‘กิ โ ก้ อั ด นาน’ แฟนผีเกรงเปิดฉากอย่างเร้าใจก่อนจากไปอย่างสงบ

พี่นี้มีแต่ให้... ให้คุณต้องล�ำบาก !!!

“มี ว น ั นี เ ้ พราะพี ใ ่ ห้ ” ‘เด เคอา’ขอบคุณพี่ๆกองหลัง

ที่ช่วยปั้นจนหนึบแบบทุกวันนี้ “ใส่ บ อ ่ ยกว่ า เสื อ ้ แข่ ง ” ‘ผี’เผยยอดขายเสื้อแข่ง‘คากาวะ’ตกฮวบ วอน‘วิดิช’เลิกแอสซิสต์ให้คู่แข่ง เพราะ‘แฟนยุ่น’หันไปซื้อ“เสื้อวอร์ม”แทน “เห็นแค่วอร์มก็สุขใจ” ’แฟนยุ่น’เดินออกจากสนามก่อนแข่ง

เพราะมั่นใจว่าอยู่ดูไปก็ไม่ได้เห็นคากาวะลงสนาม นอนมา

เผยผลโหวตกองหลังที่กองหน้า ทุกคนอยากเจอมากที่สุดตอนนี้


DEVIL STORY | โดย - El Bearo

10 เรื อ ่ งน่ า รู ้ ของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน อดีตผู้จัดการทีมผู้ยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ไปออก รายการโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเปิดเผยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในชีวติ ของเขาหลายๆ อย่างทีเ่ ราอาจไม่เคยรูม้ าก่อน และนีค่ อื 10 เรือ่ งน่ารูข้ อง เซอร์ อเล็กซ์ ทีเ่ ราได้ทำ� การรวบรวม มาให้ทุกท่านได้อ่าน เพื่อให้หายคิดถึงอดีตนายใหญ่แห่งรั้ว โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด กัน ...

1. เคล็ดลับคือการเข้าทางแม่ เฟอร์กูสันได้เผยว่า เขาเดินทางไปเยี่ยม ไรอัน กิ๊กส์ ที่บ้านแบบวันเว้นวัน เพื่อที่จะให้แน่ใจว่า เด็ ก คนนี้ จ ะไม่ เ ลื อ กเซ็ น สั ญ ญากั บ ที ม อื่ น นอกจากยูไนเต็ดเท่านั้น และเมื่อเขาไปบ่อย ขนาดนั้น ในระยะหลัง ลินน์ กิ๊กส์ คุณแม่ของ ไรอั น ก็ เ ลยเตรี ย มอาหารไว้ รั บ รองเขาเป็ น ประจ�ำเช่นกัน โดยเฟอร์กูสันพูดถึงเรื่องนี้ว่า "ผมบอกเสมอว่า ต้องเข้าทางแม่ เพราะแม่นี่ แหละคือคนที่มีพาวเวอร์ที่สุดในครอบครัว นี่ แหละคือเคล็ดลับของผม ถ้าคุณเข้าทางพ่อ มัน อาจจะมีความเสีย่ งได้ เพราะในหลายๆครัง้ คน เป็นพ่อมักจะพยายามยัดเยียดตัวตนของเขา เข้าไปในตัวลูกชาย แต่สิ่งนั้นจะไม่เกิดกับแม่ แน่นอน เพราะแม่จะหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับ ลูกเสมอ"

12

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL STORY

STORY 2. ไม่มีวันให้อภัย วิคตอเรีย เบ็คแฮ่ม เหตุการณ์สตัด๊ บินอันลือลัน่ เกิดในปี 2003 และถึงแม้วา่ เฟอร์กสู นั จะยืนยันเป็นล้านครัง้ ว่าเขาไม่ได้ตงั้ ใจเตะให้ โดน เดวิด เเบ็คแฮม แต่เขาก็ไม่ปฏิเสธว่า เขารู้สึกผิด หวังกับความประพฤติของกัปตันทีมชาติอังกฤษ หลัง แต่งงานกับวิคตอเรีย "เขาเป็นเด็กหนุ่มที่มาพร้อมกับ รอยยิ้มอันทรงเสน่ห์ คุณก็รู้ และความปรารถนาเดียว ของเขาก็คอื การท�ำทุกอย่างให้ดที สี่ ดุ … แต่ชวี ติ ของเขา ก็เปลีย่ นหลังจากแต่งงานกับแม่สาวสไปซ์ โฟกัสของเขา หายไป เขามีความเป็นเซเลปมากขึ้น แต่ส�ำหรับผมแล้ว ผมเป็นคนในวงการฟุตบอล ฟุตบอลเท่านั้น" DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

13


DEVIL STORY | โดย - El Bearo

3. จะไม่มีทางเข้าร่วมแคมเปญ “ปลดปล่อยสก็อตแลนด์” เฟอร์กูสันไม่เคยอธิบายว่าท�ำไมเขาถึงไม่สนใจ ในแคมเปญนี้ เหมือนอย่างที่ ฌอน คอนเนอรี่ ดารารุ่นเก๋าของฮอลลีวู้ดท�ำ เขาเพียงเชื่อว่า เรือ่ งบางเรือ่ งปล่อยให้มนั เป็นไปตามวิถขี องมัน ก็ดีอยู่แล้ว “ผมไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องนี้ ผมอยู่มาได้ทั้งชีวิตแล้ว และผมก็คงไม่เปลี่ยน มัน เพราะผมคิดว่าสหราชอาณาจักรก็โอเคดี นะ”

4. เคยแนะน� ำ โทนี่ แบลร์ (อดี ต นายกฯสหราชอาณาจั ก ร) ให้ มี นักกายภาพบ�ำบัดติดตัวไปด้วยทุกที่ เป็นที่รู้กันดีว่า เฟอร์กูสัน มีความสัมพันธ์อันดีกับ โท นี่ แบลร์ แต่เขาเพิ่งเปิดเผยว่า เขาเคยให้ค�ำแนะน�ำ อดีตนายกฯคนดังในหลายๆเรื่อง “เราพูดคุยกันบ่อย ค�ำแนะน�ำหนึง่ ทีผ่ มเคยให้กบั เขาก็คอื ‘ท�ำไมคุณไม่พา นักกายภาพบ�ำบัดติดตัวไปด้วยเวลาไปหาเสียงล่ะ?’ ผมชอบเวลาเขาตอบค�ำถามแข่งกับคู่แข่งหาเสียงนะ เขาปราบทุกคนราบคาบได้เสมอ 14

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL STORY

STORY 5. ยืนยันว่าเคยมีปัญหากับ เวย์น รูนี่ย์ จริง เดวิด มอยส์ อาจต้องร้อนใจมากขึ้นเมื่อได้อ่านบทสัมภาษณ์นี้ เพราะเฟอร์กูสันคอนเฟิร์มว่า เวย์น รูนี่ย์ ได้ขอขึ้นบัญชีย้ายทีม จริงๆในเดือนเมษายนที่ผ่านมา “มันก็เรื่องของความคาดหวัง ของเขานั่นแหละ แต่ผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ ส่วนตัวเขา เพราะผมต้องจัดการทีม และในจุดนั้น เวลานั้น เขา ก็เล่นไม่ดีเท่าที่ควรจริงๆ” DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

15


DEVIL STORY | โดย - El Bearo

6. เสพติดผลงานของศาสตราจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย กอร์ดอน บราวน์ นายกฯคนก่อนหน้าของสหราชอาณาจักรได้แนะน�ำผลงานของ แกรี่ กัลลาเกอร์ เกี่ยว กับสงครามกลางเมืองให้ เฟอร์กูสัน ได้รู้จัก โดยบราวน์ถึงขั้นส่งเทปอัดเสียงค�ำพูดของกัลลาเกอร์ให้ เฟอร์กูสันถึง 12 ตลับ ซึ่งเฟอร์กูสันก็เปิดฟังวนไปวนมาไม่รู้จักจบสิ้นเสมอยามอยู่ในรถของเขา

7. แม้จะดูไม่ค่อยน่าเชื่อ แต่ เฟอร์ กู สั น เป็ น คนนั บ ถื อ ลัทธิต่อต้านความรุนแรง การพร�่ำศึกษาเรื่องสงครามกลางเมือง ได้ปลูกฝังความกลัวหนึ่งให้เฟอร์กูสัน นั่ น คื อ "ความรุ น แรงของสงคราม" อย่างเช่นที่นายพล วิลเลี่ยม เชอร์แมน ได้เคยกล่าวไว้วา่ "สงครามคือนรก" นัน่ แหละ เฟอร์กูสันเกิดในช่วงกลางของ สงครามโลกครั้งที่สอง และสิ่งเหล่านั้น ก็มอี ทิ ธิพลต่อชีวติ ของเขาเสมอมา "คุณ จะท�ำใจให้รักสงครามได้ยังไง? จริงอยู่ ก่ อ นเข้ า สงคราม คุ ณ ต้ อ งเข้ า ร่ ว ม เป็นกองก�ำลังทหาร และคุณอาจจะมี บางช่วงทีค่ ดิ ว่า 'ว้าว เป็นทหารนีม่ นั โก้ ไปเลยนะ' แต่ ทั น ที ที่ คุ ณ ก้ า วเข้ า สู ่ สมรภูมิ มันก็เป็นคนละเรื่องกันเลย สงครามสามารถเปลี่ยนนิสัยใจคอของ คนได้จริงๆ"

16

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL STORY

8. โดนภรรยาหลอกเรื่องการเปิดตัวรูปปั้นของตัวเอง

STORY

เฟอร์กูสันได้เล่าเรื่องราวที่ เลดี้ เคธี่ (ภรรยา) ได้รวมหัวกับผู้เกี่ยวข้องทุกคน ปิดบังเรื่องที่ว่า เธอจะไปเป็นคนเปิดตัวรูปปั้นของเขาหน้าสนาม โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด โดยหลอกเขาว่า เจ้าชายวิลเลี่ยมต่างหากที่จะเป็นคนท�ำพิธีเปิด "เมื่อรูปปั้นถูกเปิดตัว มันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มาก"

9. ค�ำว่า "ท�ำได้ดีมาก" ใช้ได้ผลดีกว่า "วิเศษไปเลย" นีท่ ำ� ให้เรารูว้ า่ เฟอร์กสู นั เป็นคนทีใ่ ส่ใจในเรือ่ งการใช้ ถ้อยค�ำเป็นพิเศษ และสิง่ นีก้ ถ็ กู น�ำไปบรรจุในหนังสือ เรียนของฮาวาร์ดแล้วด้วย "ผู้คนมักจะหลงระเริงกับ ค�ำชมที่ดีมากๆ เช่น 'วิเศษไปเลย' หรือ 'สุดยอดมาก' ผมพยายามลดดีกรีลงเหลือแค่ 'ท�ำได้ดีมาก' แทน แค่นั้นพวกนักเตะก็รู้แล้วว่าผมพอใจ 'ท�ำได้ดีมาก' นี่แหละ ค�ำที่วิเศษที่สุดในโลกนี้"

10. เท็ดดี้ สก็อตต์ (โค้ชทีมอเบอร์ดนี ) คื อ คนที่ ส อนให้ เ ขาได้ เ รี ย นรู ้ ที่ จ ะ สังเกต แทนที่จะลงมือท�ำคนเดียว สก็อตต์ โค้ชที่รับใช้ทีมอเบอร์ดีนอย่างยาวนานตั้งแต่ ปี 1954 จนถึง 2003 คือคนที่แนะน�ำให้เฟอร์กูสันได้ เรียนรู้ที่จะสังเกตนักเตะของเขา แทนที่จะลงมือ ท�ำเองทุกอย่าง "มันน่ามหัศจรรย์มากเลยที่ได้รู้ว่า การสังเกตให้อะไรคุณได้บ้าง การได้เฝ้าดูนิสัยของ นักเตะแต่ละคน ได้เห็นความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ในการเล่น ได้เห็นว่าวันนี้มีนักเตะคนไหนที่ซ้อม ได้ต�่ำกว่ามาตรฐาน และมันเกิดจากอะไร การสังเกต นี้แหละที่อยู่กับผมมาตลอดชีวิตการเป็นผู้จัดการทีม และผมคิดว่าผมใช้มันได้ดีทีเดียว"

El Bearo DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

17


DEVIL TOON [ป๋าจะไม่ทน!] | โดย - มายเพลิน

18

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL TOON [ป๋าจะไม่ทน!] | โดย - มายเพลิน

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

19


DEVIL STORY | โดย - El Bearo

10 เรื อ ่ งน่ า รู ้ ของ แอดนาน ยานาไซจ์ ทุกวันนี้ชื่อของ แอดนาน ยานาไซจ์ กลายเป็นชื่อติดปากแฟนบอล “ปีศาจแดง” ทัว่ โลกไปเสียแล้ว หลังจากดาวรุง่ วัย 18 ปี กลายเป็นฮีโร่ของทีม ด้วยการเหมาคนเดียวสองประตู ในนัดแรกทีล่ งสนามเป็นตัวจริงให้กบั ยูไนเต็ด และนีค่ อื 10 เรือ่ งน่ารู้ เกีย่ วกับดาวรุง่ พุง่ แรงคนนี้ เกีย่ วกับ: นามสกุล, สัญชาติ และ ความเป็นมาของเขา ก่อนจะมาเป็นขวัญใจคนใหม่ของสาวก “ปีศาจแดง” อย่างทุกวันนี้ ...

1. ตัว J ไม่ออกเสียง (ทั้งสองตัว) ชื่อต้นของเขาคือ แอดนาน เป็นค�ำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอารบิก แต่นั่นไม่ ค่อยใช่ปัญหา … สิ่งที่ก�ำลังสับสนกันอย่างมากก็คือ นามสกุลของเขาต่างหาก: "JANUZAJ" จานูซาจ, ยานูเซจ์, ยานูไซจ์, อสุจา๊ ก ฯลฯ ตกลงอ่านว่ายังไงฟะ!!? จริงๆจะว่าไปแล้ว มันก็ไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีค่ นไทยอย่างเราจะสับสน เพราะขนาด ทีอ่ งั กฤษ สือ่ แต่ละส�ำนักยังเรียกไม่เหมือนกันเลย แต่สงิ่ หนึง่ ทีค่ ณ ุ มัน่ ใจได้กค็ อื นามสกุลของเขาไม่ออกเสียง "จ.จาน"

2. อัจฉริยะตัวจิ๋ว ยานาไซจ์เกิดและเติบโตที่เบลเยียม เขา เซ็ น สั ญ ญากั บ อั น เดอร์ เ ล็ ค ช์ ตั้ ง แต่ อ ายุ เพียง 10 ขวบ ก่อนจะท�ำผลงานโดดเด่น เข้าตาแมวมองของยูไนเต็ด จนท�ำให้ เซอร์ อเล็ ก ซ์ เฟอร์ กู สั น ตั ด สิ น ใจควั ก เงิ น 297,000 ปอนด์ ซื้อเขามาร่วมทีมในปี 2011 (อายุ 16 ปี)

20

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL STORY

3. เจ้าชายเลือดผสม (ตัวจริง)

ตัวของดาวเตะวัย 18 เองนั้น ไม่เคยตอบเกี่ยวกับอนาคตการเล่น ทีมชาติของเขาสักครั้ง แต่ มาร์ค แวน เกียร์ซอม อดีตผู้จัดการทีม ชาติเบลเยียมชุดเล็ก ได้เผยว่า เขาเคยพยายามติดต่อยานูเซจ์ให้ มารับใช้ชาติหลายครั้ง แต่ก็ถูกปฏิเสธมาโดยตลอด "คุณพ่อของยานูเซจ์แสดงเจตนารมย์ชัดเจนมาตลอดเกี่ยวกับ อนาคตในทีมชาติของเขา" เอเย่นต์ของยานูเซจ์กล่าว "มีตัวแทน หลายฝ่ายพยายามติดต่อสอบถามเข้ามาทั้งทางอีเมล์ และแฟ็กซ์ ในประเทศอัลแบเนียนี่ถึงขนาดมีรายการทีวีพิเศษ เพื่อ เกลีย้ กล่อมให้เขาหันมาเล่นให้ทมี ชาติอลั แบเนียเลย ด้วยซ�้ำ"

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

21

STORY

ยานูเซจ์เกิดในครอบครัวชาวอัลแบเนีย แต่เขาเกิดทีเ่ มืองบรุซเซลส์ (เมืองหลวงของเบลเยียม) เพราะฉะนั้น เขามีสิทธิ์จะเลือกเล่นได้ ทั้งสองสัญชาติ - นอกจากนั้น เขายังสามารถเลือกเล่นให้ทีมชาติ ตุรกีได้ด้วย เพราะคุณปู่คุณย่าของเขาก็มีเชื้อสายตุรกี นี่ยังไม่รวม สิทธิ์ในการเลือกสัญชาติเซอร์เบีย จากการที่พ่อแม่ของเขาถือ สัญชาติเซอร์เบียด้วยนะ!!!


DEVIL STORY | โดย - El Bearo

4. อังกฤษเองก็แอบซึนนะเธอว์ รอย ฮ็ อ ดจ์ สั น ได้ ก ล่ า วชั ด เจนว่ า ต้ อ งการดึ ง ตั ว ยานาไซจ์ ม ารั บ ใช้ ที ม "สิ ง โตค� ำ ราม" แม้ ว ่ า กว่ า ที่ ยานาไซจ์จะได้รับสัญชาติอังกฤษนั่นก็ต้องรอจนถึงปี 2018 แต่เชื่อว่า FA เองก็พร้อมจะรอจนถึงวันนั้น "เขาย้ายมาอยู่อังกฤษตั้งแต่อายุ 16 ปี แต่ผมเองก็ไม่ ค่อยรู้เรื่องกฎโดยละเอียดนักหรอกนะ" รูนี่ย์กล่าวถึง รุ ่ น น้ อ งร่ ว มที ม "แต่ ผ มมั่ น ใจว่ า FA จะพยายาม ท�ำทุกอย่างเพื่อดึงตัวเขามาเล่นให้อังกฤษแน่ ผมไม่มี สิ ท ธิ์ ตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งนี้ แต่ ผ มหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เขาอาจจะสนใจก็ได้ ใครจะรู้" กฎระเบียบของฟีฟา่ ระบุไว้วา่ นักเตะจะได้รบั สัญชาติ ใหม่ หากลงเล่นอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งครบ 5 ปีเต็ม (นับจากวันที่นักเตะมีอายุครบ 18 ปีเป็นต้นไป)

5. เขายังคงเป็นเด็กเสิร์ฟน�้ำในทีมอยู่ ใช่เลย เด็กเสิร์ฟน�้ำ ถึงจะมีชื่อเสียงโด่งดังในตอนนี้ แต่ เขาไม่ได้เป็นขาใหญ่จอมห้าวแบบ ดิดิเย่ร์ เดส์ชองส์ หรอกนะ แต่คุณต้องไม่ลืมว่า เด็กเสิร์ฟน�้ำคนนี้เกิดวัน เดียวกับ คริสติอาโน่ โรนัลโด้, เนย์มาร์ และ … คาร์ลอส เตเวซ

22

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL STORY

STORY

6. อีกหนึง่ เพชรเม็ดงามที่ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ทิ้งเอาไว้ให้ เซอร์ อเล็กซ์ ควรได้รับเครดิตจากการใส่ชื่อ แอดนาน ยานาไซจ์ อยูบ่ นม้านัง่ ส�ำรองในเกมนัดสุดท้ายในอาชีพ การคุมทีมของเขา "แอดนานเป็นนักเตะทีม่ สี มดุลยอดเยีย่ มมาก" ขรัวเฒ่า กล่าว "เขาเพิ่งอายุ 18 เท่านั้น แต่เขามีสมดุลร่างกาย ดีมาก, มีฝเี ท้าทีร่ วดเร็ว ทัง้ ยังมีเทคนิคทีย่ อดเยีย่ มมาก อีกด้วย"

7. ผู้เล่นทรงคุณค่าของทีมส�ำรอง ยานูเซจ์ ได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมทีม ส�ำรอง ประจ�ำปี 2012/13 ทั้งที่เป็นฤดูกาลแรกที่เขา ได้ลงเล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย จากการที่ต้องพัก รักษาตัวยาวในฤดูกาลแรกที่ย้ายมาร่วมทีม วอร์เรน จ๊อยส์ ผู้จัดการทีมส�ำรองของยูไนเต็ด ชื่นชม ยานาไซจ์มาก ว่าเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยก�ำลังใจ และ ความขยันในการท�ำงาน รวมถึงคุณสมบัติทางด้าน ฟุตบอล ทั้งพรสวรรค์ และความสร้างสรรค์ในการเล่น ยานาไซจ์ คือก�ำลังส�ำคัญช่วยให้ทีม U-21 (ทีมส�ำรอง) คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก รุ่น U-21 ในฤดูกาลที่แล้ว

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

23


DEVIL STORY | โดย - El Bearo

8. การประเดิมตัวจริงที่สวยงาม มีนักเตะเพียง 2 คนเท่านั้น ที่ท�ำประตูได้ในการลงเล่น เป็นตัวจริงนัดแรกกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - นั่นคือ แอดนาน ยานาไซจ์ และ รุด ฟาน นิสเตลรอย! กองหน้าดัตช์แมนลงสนาม (ในลีก) ให้ยูไนเต็ดทั้งสิ้น 137 เกม โดยเขายิงไปถึง 95 ประตู

9. สัญญาฉบับปัจจุบัน สัญญาฉบับปัจจุบันของ ยานูเซจ์ จะหมดลงในช่วง ซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ แต่ยูไนเต็ดก็แสดงความมั่นใจว่า พวกเขาจะไม่เจ็บช�้ำซ�้ำรอยเดียวกับ พอล พ๊อกบา กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสอย่างแน่นอน แม้ว่าเอเย่นต์ส่วนตัวของยานาไซจ์จะเผยว่า สัญญา ของเขาต้องชะงักลงหลังการประกาศรีไทร์ของ เซอร์ อเล็กซ์ แต่ เดวิด มอยส์ ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า "สัญญา ของยานูเซจ์ไม่ใช่เรื่องที่ผมกังวลนักนะ ถ้าผมเป็น นักเตะดาวรุง่ คนนึง ผมมองว่ามันไม่มที ไี่ หนจะดีไปกว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อีกแล้วล่ะ"

10. ผู้เล่นเกมรุกสารพัดประโยชน์ บทบาททีเ่ ราได้เห็นยานาไซจ์ลงเล่นให้ "ปีศาจแดง" คือ ตัวริมเส้นด้านซ้าย แต่ถา้ ถามเขาแล้ว นัน่ ไม่ใช่ตำ� แหน่ง เดียวที่เขาเล่นได้หรอก "ผมชอบเล่นในแผงกองกลางนะ หรือถ้าอยู่ริมเส้น ผมก็ชอบเล่นในบทบาท Inside Forward (เป็นปีกที่ มักวิ่งตัดเข้ามาท�ำเกมด้านใน แทนที่จะออกริมเส้น) แต่ผมเองก็เล่นได้ทั้งต�ำแหน่งหมายเลข 10 (กองหน้า ตัวต�่ำ), หมายเลข 8 (กองกลางตัวกลาง) และก็ปีก ริมเส้นทั้งสองฝั่ง" ยานาไซจ์เผย "ในฤดูกาลที่แล้ว กับ ทีมส�ำรอง ผมมักจะได้เล่นเป็นกองหน้าบ่อยครัง้ แต่ไม่ ว่าจะเล่นต�ำแหน่งไหน ผมก็พร้อมจะช่วยทีมให้ดที สี่ ดุ "

El Bearo 24

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL SCOOP | โดย - มารบูรพา

เสียงยกย่องที่ถูกลืม ส� ำ หรั บ แฟนผี คงยิ้ ม มุ ม ปากมาได้ อี ก นิ ด หลังปีศาจแดงสามารถเก็บแต้ม ออกจากถิ่นสเตเดี้ยม ออฟ ไลฟ์ ได้แบบฉิวเฉียด พร้อมกับการแจ้งเกิดของ ดาวรุ่งคนใหม่วัยกระเตาะ อึ๊บนาน ถรุยยย !! ... อัดนาน ยานาไซจ์ ด้วยฟอร์มการเล่นในครึ่งแรกที่แสนจะอึดอัด เพราะเสียประตูแรกตั้งแต่ไก่โห่ด้วยความผิดพลาด ร่วมกันในแนวรับ ของ ฟิล โจนส์ และ เนมันย่า วิดิช หลังจากนั้นตลอด 45 นาทีแรก ทีมไม่สามารถเจาะ ตาข่ายเจ้าบ้านได้เลย เนื่องจากวินัยในเกมรับของ เจ้าบ้านที่ท�ำได้ดีเกินคาด รวมถึงความคมในแนวรุก ของเหล่านักเตะอสูรแดง ที่เริ่มจะตื้อตัน ก่อนหน้านี้ 28

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

ทีมไม่สามารถท�ำประตูได้จากการเล่นแบบ โอเพ่น เพลย์ มาเกือบ 500 นาที ท�ำให้เห็นได้ชัดว่า แนวรุกยัง ไม่เข้าที่เข้าทางนัก แต่ในขณะที่ รูนยี ,์ ฟาน เพอร์ซี่ ยังคงตีนบอดและ นานี่ มัวแต่ ยึกๆยักๆ งึกๆงักๆ คนที่โชว์ฟอร์มได้ โดดเด่น กลับเป็นเจ้าหนูวยั 18 ปีทลี่ งสนามเป็นตัวจริง นัดแรกแบบเซอร์ไพส์แฟนผีเล็กๆ ด้วยวัยทีห่ นุม่ แน่นแบบขนหัวนมยังไม่ขนึ้ เจ้าหนู คนนีก้ ลับ กล้าเล่น กล้าลุย และมีทกั ษะเกินอายุ สังเกต ว่า ซันเดอร์แลนด์ต้องใช้ผู้เล่นมากกว่า 3 คนตาม ประกบ ยานาไซจ์ แสดงให้เห็นว่า แม้แต่ผู้เล่นเจ้าบ้าน ยัง หวั่นเกรง เด็กน้อยคนนี้มากกว่า อาบังนานี่ เสียอีก


DEVIL SCOOP

ครั้งหนึ่ง มอยส์ เคยมอบโอกาสให้ เวนย์ รูนีย์ ใน ขณะที่ยังวัยคะนองอยู่เอฟเวอร์ตันลงสนาม จนสร้างชื่อ มาจนถึงทุกวันนี้ ครั้งนี้เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เขารู้จัก การมองฝีเท้าดาวรุ่ง และรู้จักให้โอกาสเมื่อถึงเวลาที่ เหมาะสม เพราะในยามที่ ผู้เล่นในแนวรุกต้องการไพ่ ที่สามารถพลิกเกมได้ มอยส์ เลือกทิ้งไพ่ได้ถูกเวลา และ ไพ่ใบนั้น ไม่ท�ำให้เขาผิดหวัง ซึ่งเครดิตส่วนหนึ่ง ควรยกให้แก่เขา ในฐานะที่เป็น ผู้จัดการทีม เพียงแต่หลายๆ คนอาจจะยังคงรู้สึกขัดอก ขัดใจ ที่กุนซือหน้าอีที ปล่อยให้โอกาสท�ำแฮตทริกของ ดาวรุ่งคนนี้ต้องเป็นหมัน

สุดท้าย อัดนาน ยานาไซจ์ กลายเป็นฮีโร่ เหมา 2 ประตู ให้อสูรแดง แซงกลับมาคว้าชัยไปแบบต้องลุ้น หลังจบเกม เสียงสรรเสริญเจ้าหนูคนนี้ กระหึ่มกึกก้อง แน่นอนครับว่า อนาคตเขาอาจท�ำได้ดีกว่า ไรอัน กิ๊กส์ หรือ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ดาวเตะรุ่นพี่ด้วยซ�้ำ แต่ คนๆ หนึ่งที่หลายคนลืมที่หยิบยื่น ค�ำยกย่อง ให้แก่เขา ..

แต่ถ้ามองดีๆ แล้ว .. การเปลี่ยนตัว จานูซาจ ออก ในช่วงท้ายเกม ก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูก เพราะด้วย รูปเกมที่ต้องการเกมรับ เขาเลือกส่ง วาเลนเซีย และ เวลเบค ลงสนาม ทั้งคู่มีความสามารถในเกมรับมากกว่า นานี่ และจานู ซ าจ ที่ ก� ำ ลั ง จะหมดแรงอี ก ทั้ ง การ เปลี่ยนตัวลักษณะนี้ เพื่อช่วยแนวรับ แต่ก็ไม่ทิ้งเกมรุก ถื่อว่า ตัดสินใจได้ดี อีกทั้งรูปเกม ในครึ่งหลังดูดีกว่าใน ครึ่งแรก เกมรับเล่นได้แน่นอนมากขึ้น รวมถึงแนวรุกก็ดู จะไหลลื่นกว่าครึ่งแรก ... เดวิด มอยส์ ก็ควรได้รับเครดิตตรงนี้ หลังจาก โดนเสียงวิจารณ์มาหลายนัด เขาก็ควรจะ ได้รบั ค�ำชมเชยบ้าง เพียงแต่เสียงสรรเสริญเทไปให้ผทู้ ที่ ำ� ประตูมากกว่า น่าสงสาร เดวิด มอยส์ เหมือนกันนะ ..

ใช่ครับ ผมหมายถึง เดวิด มอยส์ กุนซือที่แบกรับ ความกดดันมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกขณะนี้ ..

หลังจากนี้ ยูไนเต็ด เหลือเวลาอีก 3 นัด ก่อนจะเจอ เกมใหญ่ ด้วยการพบ อาร์เซน่อล หวังว่า ทุกอย่างจะเริ่ม เข้าที่เข้าทางมากขึ้น ก่อนจะถึงวันนั้น ..

ถือว่าบอสคนใหม่ของทีมปีศาจแดง กล้ามากทีส่ ง่ ยานาไซจ์ ลงสนามเป็น 11 ตัวจริง ในนัดทีท่ มี ต้องการ

มารบูรพา

ร่วมเป็นก�ำลังใจให้ผจู้ ดั การทีมคนใหม่กนั เถอะครับ ....

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

29

ARTICLE

ชัยชนะมากที่สุดนั่นแสดงให้เห็นว่า สายตาในการมอง นักเตะของเขา ไม่เป็นสองรองใคร แต่ที่ส�ำคัญคือ การ รู้จักช่วงเวลาที่จะให้โอกาส ..


DEVIL SCOOP | โดย - Rioluk

ในวันที่ฟ้าสดใส ....

กลับมาชนะอีกครั้ง .. (แอบยิ้มดีใจ) ในเกมส์ที่บุก รังซันเดอแลนด์ พร้อมการแจ้งเกิดเจ้าหนูยานูไซน์ เกมส์นี้เป็นอีกเกมส์ที่แฟนบอลต่างเฝ้ารอว่า เดวิด มอยส์ผจู้ ดั การทีมยูไนเต็ดจะจัดผูเ้ ล่นแบบไหน และผล ที่มานั้น ส่วนมากจะแฮปปี้กับการจัดตัวในวันนี้ เด เคอา ราฟาเอล - โจนส์ - วิดิช - เอฟร่า นานี่ - เคลฟเวอร์รี่ - คาร์ริค - ยานาไซจ์ รูนี่ย์ - ฟาน เฟอร์ซี่

รายชื่อที่กล่าวมานี้เป็นรายชื่อผู้เล่นที่แฟนบอล อย่างเห็น เพราะต้องการชมทีมรักอย่างยูไนเต็ดมีสปีด บอลในการเล่น ไม่ใช่แค่ตงั้ รับและรอโดนน�ำอย่างทุกๆ นัดที่มา เราเริ่มต้นด้วยชุดผู้เล่นนี้ และครึ่งแรกมีความ ผิดพลาดมากมาย วิดชิ พลาดอีกครัง้ ในการสกัดบอลจน ท�ำให้เสียประตูแรก แบ็คทัง้ สีก่ ลับกลายเป็นจุดอ่อนไป ซะงัน้ ทัง้ ทีแ่ ฟนบอลคิดว่าชุดนีค้ อื ชุดทีพ่ อฟัดพอเหวีย่ ง กับทีมอื่นได้บ้าง กลับมาสูแ่ ดนกลางเราแทบครองบอลไม่ได้เลยใน ครึง่ แรก เจ้าบ้านบีบเกมส์เร็วท�ำให้เราออกบอลล�ำบาก เราจ่ายบอลติดๆ ขัดๆ แต่หากเทียบการบุกคงต้อง ยอมรับว่าครึ่งแรกเราบุกได้มากกว่าแต่โอกาสนั้นตก เป็นของเจ้าบ้าน รูนยี่ แ์ ละฟานเฟอซีก่ บั ถูกตัดออกจาก เกมส์โดยปริยาย เนื่องจากเจ้าตัวต้องลงมาเชื่อมบอล เองท�ำให้ประสิทธิภาพในแดนหน้าลดลงไปเยอะ จบ ครึ่งแรก เราตามอยู่ 0-1 แต่กลับเป็นว่าแฟนบอล ยูไนเต็ดเองเรียกร้องว่ามอยส์ไม่คคู่ วรกับยูไนเต็ด มอยส์ ไม่สามารถประสานลูกทีมได้ทงั้ ทีเ่ ป็นชุดเดิมเดียวกับเซ อร์อเล็กเฟอร์กูสัน และการเสียประตูในครึ่งแรกกลับ เป็นความผิดความรับผิดชอบของมอยส์โดยปริยาย ทัง้ ๆที่ วิดชิ ท�ำพลาดและน่าจะได้รบั บทเรียนมากทีส่ ดุ 30

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

การเริ่มต้นครึ่งหลังเต็มไปด้วยความกดดันมอยส์ แก้เกมส์ให้ลูกทีมเติมเกมส์เร็วขึ้นและต่อบอลมากขึ้น หากสังเกตดีๆในครึ่งแรกยูไนเต็ดช้ากว่าเจ้าบ้านอยู่ 1 จังหวะอยู่เสมอๆ ในการเข้าท�ำ และนั้นคือสิ่งที่มอยส์ เห็น เมื่อจังหวะของทีมเริ่มกลับมาสิ่งที่จะเห็นตามมา คือประตู เราได้ประตูจากการประสานงานระหว่างเจ้า หนูยานูไซน์กับเอฟร่า เราเห็นความแตกต่างจากครึ่ง แรก เราต่อบอล เคลื่อนที่ และ จบสกอร์ และนั้นท�ำให้ เกิดผลขึน้ มา เมือ่ ได้ประตูแรกเหมือนทุกอย่างเราปลด ล็อก ประตูที่สองได้มาเพราะจังหวะอีกเช่นกัน เมื่อ จังหวะทีมเร็วขึน้ การประกบตามต�ำแหน่งก็เริม่ จะเห็น ช่องว่างมากขึน้ และขอบคุณยานูไซน์ทตี่ ะบันประตูสดุ สวยนั้นเข้าไปจากลูกเปิดไร้สาระของนานี่นั้นเอง เมื่อยูไนเต็ดขึ้นน�ำ แฟนบอลต่างเฝ้ารอประตูที่ สาม ใช่ครับ ผมเองก็เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อ แต่สิ่งที่ เป็นปฎิกริยาต่อต้านคือ การเปลีย่ นเจ้าหนูยานูไซน์ออก และเอาเวลเบคลงมาแทน ท�ำให้เกิดค�ำถามว่า มอยส์ เปลี่ยนตัวบ้าอะไรกัน ก็จริงตามความรู้สึกคนทั่วไปเฉกเช่นผมก็รู้สึก ขัดใจที่มอยส์เปลี่ยนตัวเจ้าหนูคนนี้ แต่ผมยังเชื่อว่า มอยส์เปลีย่ นได้ถกู ต้อง การเก็บแรงเจ้าหนูคนนีเ้ ป็นสิง่ ที่ควรกระท�ำอย่างยิ่ง เพื่อให้รักษาความกระหายที่จะ ลงเล่นในนัดต่อไป นัน้ คือสิง่ ทีผ่ มคิด และคาดการณ์วา่ มอยส์เองอาจจะคิดล�้ำหน้ากว่าผมไปแล้วด้วย


DEVIL SCOOP

ARTICLE

วันนี้ยูไนเต็ดจบลงด้วยชัยชนะ แต่คนที่ควรได้รับเครดิตมาก ที่สุดคือเดวิด มอยส์ ยานูไซน์ได้รับโอกาสและตอบแทนกับโอกาสเหล่านั้นแล้ว หลังจากนี้คงเห็นเจ้าหนูคนนี้มีพัฒนาการที่ดีในอนาคตต่อไป ผมวิเคราะห์มาทัง้ หมดนี้ ไม่ได้ตอ้ งการให้เพือ่ นๆ เห็นด้วยกับ ผม และไม่ได้ต้องการให้ทุกคนชื่นชอบ ในสิ่งที่ผมสื่อ ... แต่ผม อยากขอร้องแฟนบอลนะครับว่า "จริงทีเ่ ดวิด มอยส์เป็นกุนซือกากๆ เมือ่ เทียบกับป๋าแล้วคนละชัน้ " "จริงที่เดวิด มอยส์นั่งเกาหัวไร้สาระ เมื่อทีมก�ำลังจะแพ้" "จริงที่เดวิด มอยส์สร้างสถิติในด้านลบให้ยูไนเต็ดมากมาย" "จริงที่เดวิด มอยส์มีปัญญาเคยคุมทีมกลางตาราง" "จริงที่เดวิด มอยส์ห่วยแตกในการแก้เกมส์" ทุกอย่างที่เดวิด มอยส์เป็นเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวันนี้เมื่อ เขาคุมทีมอย่างยูไนเต็ด "เขายังไม่ยอมแพ้" และ "เขาคงรู้ดีว่าเขา ยอมแพ้ไม่ได้" แต่แฟนบอลของเรา "กลับแพ้หมดใจตัง้ แต่ทเี่ กมส์โดนน�ำ" ผม รู้สึกเศร้าใจ "เมื่อแฟนบอลหมดใจสู้ทั้งที่เกมส์เพิ่งเริ่ม" เปรียบดั่ง ว่า เราไม่ได้ลงแข่งขันและไม่ได้ทำ� อะไรเลย "เราชินกับความส�ำเร็จ ทีจ่ บั ต้องได้" และลืมเรือ่ งราวของบันไดทีจ่ ะน�ำพาไปสูค่ วามส�ำเร็จ เซอร์อเล็กเฟอร์กูสัน สอนเราเสมอว่า "เมื่อทุกอย่างยัง ไม่จบลง ทุกอย่างย่อมเป็นไปได้" แต่เรากลับมองว่า เมื่อทุกอย่าง เลวร้ายลง ทุกอย่างก็ยิ่งร้ายลงไปอีก ฉะนั้น ผมขอร้องนะครับ "ให้โอกาส เดวิด มอยส์ เถอะครับ" หากมอยส์คือคนที่ใช่ส�ำหรับยูไนเต็ดจริง ผมจะสนับสนุนเขา อย่างแน่วแน่ แต่หากมอยส์คอื คนทีไ่ ม่ใช่สำ� หรับยูไนเต็ด ผมจะเป็น คนต้นๆ ที่จะขับไล่เขาอย่างจริงจัง และผมก็ ยั ง เชื่ อ ว่ า เดวิ ด มอยส์ คื อ ผู ้ จั ด การที ม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อย่างที่เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน เชื่อ เหมือนกัน

Rioluk DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

31


32

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

33


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - Ploy_MUTD

Javier Hernandez “ผมจะท�ำให้ดีที่สุด เพื่อโอกาสในการลงสนาม” สัมภาษณ์ลา่ สุดของฮาเวียร์ เอร์นานเดซ ถึง เรือ่ งราวในช่วงเปิดฤดูกาลนีม้ า และตัง้ ใจฝึกซ้อม เพื่อรอโอกาสแสดงฝีมือให้ทุกคนได้เห็นกัน คุ ณ รู ้ สึ ก อย่ า งไรบ้ า งที่ ไ ด้ เ ล่ น ให้ กั บ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หนึ่งในสโมสรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกทีมนี้ ชิชาริโต้: ผมอยู่ที่ยูไนเต็ดมาก็เข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว และบอก ได้ เ ลยว่ า เหมื อ นกั บ ที่ ผ มได้ ก ล่ า วไว้ ต ลอดมา ผมมี ความสุขมากที่ได้เล่นให้กับสโมสรที่ดีที่สุดในโลกแห่งนี้ ดังนัน้ ผมมีความสุขมาก ๆ ในทุกวัน และผมก�ำลังฝึกซ้อม และท�ำให้ดที สี่ ดุ ในแต่ละวัน เพือ่ ทีจ่ ะได้มโี อกาสลงสนาม ให้ได้มากที่สุด

34

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL INTERVIEW

INTERVIEW คุณปรับตัวอย่างไรกับการสลับกันลง และการที่ไม่ได้ลงสนามเป็น ตัวจริง ชิชาริโต้: ผมมุ่งมั่น ฟันผ่าต่อสิ่งนี้นะ ผมก�ำลังท�ำงานของผมต่อไป ผมรู้ดีว่าผลงานในสนามของผมจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นและผลักดัน ให้ผมประสบความส�ำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ยูไนเต็ด หรือสโมสร แห่งไหนก็ตาม และผมเพียงแค่ตอ้ งการโอกาสทีจ่ ะลงสนามให้มากขึน้ เพือ่ แสดงให้ทกุ คนได้เห็นว่าสิง่ ไหนบ้างทีผ่ มสามารถท�ำได้ เพราะพวก เราทุกคนรวมถึงผมนั้นก็ต้องการที่จะช่วยเหลือให้ยูไนเต็ดได้แชมป์ ด้วยกันทั้งสิ้น เป็นเรือ่ งทีด่ ที เี่ วย์น รูนยี่ ์ และโรบิน ฟาน เพอร์ซกี่ ลับมาคูก่ นั อีกครัง้ ชิชาริโต้: แน่นอนครับ เขาทั้งคู่เป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยม และการที่ พวกเรามีการแข่งขันกันในทีมก็เป็นเรื่องที่ดีและผมคิดว่านี่ล่ะคือสิ่งที่ จะช่วยเหลือทีมได้มากเลย เพราะเรามีนกั เตะทีด่ มี คี ณ ุ ภาพ และทุก ๆ คนก็ต้องการต�ำแหน่งและโอกาสที่จะได้ลงสนาม การซ้อมและเกม แต่ละเกมที่จะลงสนามจะเป็นตัวผลักดันให้พวกเรายกระดับตัวเอง ขึน้ ไป และท�ำให้ได้ชว่ ยเหลือทัง้ ทีม และตนเองให้ทำ� ผลงานได้ดยี งิ่ ขึน้ ได้ครับ

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

35


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - Ploy_MUTD

เพื่อนร่วมทีมเรียกคุณว่าอะไรบ้าง ฮาเวียร์ หรือ ชิชาริโต้ ชิชาริโต้: พวกเขาเรียกผมหลายอย่างมาก ๆ แต่ไม่เคย เรียกว่าฮาเวียร์เลยนะ ส่วนมากคนทีเ่ รียกชือ่ นีก้ จ็ ะเป็น เพือ่ นบางคน และครอบครัวของผม ส่วนในทีมก็มกั จะ เรียกผมว่า ‘ชิชาโร่’ หรือ ‘ชิชาริโต้’ หรือ ‘ชิชา’ เฉยๆ ก็เรียกกันที่นี่ครับ อยากรู้เกี่ยวกับท่าทางก่อนเกมที่ท�ำในทุกครั้งที่ลง สนาม ชิชาริโต้: มีครั้งหนึ่งที่ผมเคยประสบกับช่วงเวลาที่ยาก ล�ำบากในชิวาส (สโมสรเดิม) เมื่อผมเริ่มสูญเสียความ เชือ่ มัน่ ในตัวเองไป และผมเริม่ มีความสงสัยในการเล่น ฟุตบอลของผม แต่ผมมีความฝันตั้งแต่ยังเด็กว่าผมจะ ไปเป็นนักฟุตบอลที่ดีให้ได้ ส�ำหรับผมแล้วฟุตบอลอยู่ ในสายเลือดและผมก็รักมาก ดังนั้นสิ่งเดียวที่ผมอยาก ที่จะเป็นก็คือนักฟุตบอล ช่วงเวลานั้นผมสับสนมาก และผมได้คิดว่าพระเจ้าคงให้พรสวรรค์กับผมมาแล้ว เพือ่ สิง่ นี้ ต้องขอขอบคุณทีช่ ว่ งเวลานัน้ ผ่านไปได้อย่างดี ผมมี ค วามอดทนและโชคดี ที่ มี ค รอบครั ว ที่ ค อย สนับสนุนให้ผมแข็งแกร่ง และท�ำให้ผมเชือ่ มัน่ ในตัวเอง อีกครัง้ และนีค่ อื เรือ่ งราวทีผ่ มอยากจะขอบคุณพระเจ้า ที่ท�ำให้ผมมีวันนี้ในทุกๆ เกมที่ผมลงสนามกับท่าทาง นั้นครับ

Ploy_MUTD

36

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


LIKE! Devil Magazine

DVM73  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you