Výroční zpráva za rok 2022

Page 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

PP 1

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE

Rok 2022 byl ve znamení nárůstu témat vztahujících se k duševním obtížím, jak u dětí, tak i u rodičů, a dalších osob, kterým jsme poskytovali naše služby. Jednalo se o významnou změnu, na kterou bylo třeba reagovat, abychom byli i nadále schopni poskytovat pomoc v odpovídající kvalitě. Výsledkem je projekt Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji, který byl schválen ze strany MPSV a získal podporu Zlínského kraje i Nadačního fondu Kapky Naděje. Realizace proběhne v letech 2023 až 2025.

Dalším klíčovým bodem pak bylo rozhodnutí zřizovatele, Zlínského kraje o sloučení naší organizace s Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, a to k 1. 1. 2023. Hlavním výstupem sloučení bude jednodušší nalezení potřebné pomoci, jak klienty, tak i odbornou veřejností. Již v průběhu roku se podařilo připravit celou řadu systémových opatření směřujících k co nejhladšímu procesu změny.

Naše organizace tak plynule pokračuje v transformaci a udržuje krok s aktuálními výzvami a potřebami občanů Zlínského kraje.

Děkuji všem dosavadním partnerům a podporovatelům organizace, těším se na další setkávání. Mým drahým kolegyním a kolegům přeji hodně sil, další prohlubování pocitu smysluplnosti jejich práce a radosti ze vzájemné sounáležitosti.

2 3
Mgr. Marek Mikláš, MBA, ředitel

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Dětské centrum Zlín je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Počátky její činnosti se váží k polovině 20. století, kdy v sídle organizace, vile Dominika Čipery na Burešově ve Zlíně, začal fungovat dětský domov pro nejmenší děti. V různých obměnách a různé kapacitě existoval dětský domov pro děti od 0 do 3 let (dříve kojenecký ústav) až do roku 2016. V tomto roce došlo k ukončení zdravotnické činnosti, ponechání oblasti sociálně-právní ochrany dětí (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) a v roce následujícím k zahájení činnosti služeb sociálních.

Cílová skupina: Ohrožené děti, jejich rodiny a blízcí.

4 5

KRIZOVÁ POMOC

POSKYTOVANÉ SLUŽBY ROK 2022 V ČÍSLECH 242 KLIENTŮ 756 INTERVENCÍ 811 hod 20min PŘÍMÉ PRÁCE S KLIENTEM ROZDÍL OPROTI ROKU 2021 +82 KLIENTŮ +268 hod PŘÍMÉ PRÁCE S KLIENTY 100% NÁRŮST KLIENTŮ Z ŘAD DĚTÍ A MUŽŮ

POSLÁNÍ

Naším posláním je doprovázet lidi v obtížné životní situaci, kterou v této chvíli nejsou schopni zvládnout sami. Služba Krizová pomoc je poskytována rodinám i jednotlivcům po celém Zlínském kraji.

CÍLE

Člověk, který zvládl akutní emoční stav a překonal krizovou situaci, to znamená, že:

• se mu podařilo uvolnit emoční napětí

• je schopen mluvit o svých pocitech, svém prožívání

• získal náhled a kontrolu nad situací

• ví, jak může snižovat negativní dopad na rodinu, společnost

• si naplánoval nejbližší kroky směřující k řešení situace

• nalezl zdroje podpory

• zná důvody, proč krize nastala

• uplatnil svá práva, oprávněné zájmy a obstaral si osobní záležitosti

POČET UŽIVATELŮ A INTERVENCÍ V ROCE 2022

242 klientů (z toho 8 klientů s opakovanou smlouvou)

Počet a rozčlenění klientů, kteří službu využili:

Děti: 64

Ženy: 111

Muži: 67

V loňském roce jsme poskytli celkem 756 intervencí.

Celkový přímý čas poskytnutých intervencí byl 811:20 hodin.

ROK 2022

Služba Krizová pomoc se v roce 2022 po uvolnění opatření v rámci postcovidové doby dostávala postupně do běžného režimu v poskytování krizové intervence. Během roku se navýšila potřebnost naší služby, oproti předchozímu roku využilo službu o 82 klientů více, a poskytli jsme oproti roku 2021 o 268 hodin přímé práce navíc.

Výrazně se proměnila i četnost v cílové skupině našich klientů, kdy u dětí a mužů došlo ke 100% nárůstu.

Příčiny těchto změn jsou podnětem k dalšímu vyhodnocování.

Služba má stálou pozici mezi sociálními službami, přesto i nadále pracujeme na šíření povědomí, abychom byli dostupní pro ty, kteří nás potřebují. V roce 2022 jsme se aktivně účastnili komunitního plánování sociálních služeb v rámci Zlínského kraje. Podařilo se navázat užší spolupráci s lékaři ze záchranné služby. Zúčastnili jsme se setkání se zástupci krizového týmu Policie ČR v Lidči.

ŘEŠENÁ TÉMATA V ROCE 2022 A JEJICH ČETNOST

*Pozn.: Někteří klienti řeší v rámci jednoho případu více témat.

6 7
Špatný psychický stav 205 klientů Konflikty v rodině 92 klientů Rozvod, rozchod, partnerské neshody 48 klientů Obtíže lidí s psychiatrickými diagnózami 37 klientů Sebevražedné myšlenky 32 klientů Nemoc, úraz, změna zdravotního stavu 30 klientů Úmrtí 20 klientů Změna životní úrovně 20 klientů Neschopnost navázání sociálních 19 klientů vazeb nebo partnerských vztahů Sebepoškozování 15 klientů

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

POSKYTOVANÉ SLUŽBY ROK 2022 V ČÍSLECH POSKYTLI JSME SLUŽBU 45 RODINÁM 73,1 % vs. 26,9 % POMĚR TERÉN VS. AMBULANCE 476 hod JSME STRÁVILI NA CESTÁCH K UŽIVATELŮM 807 INTERVENCÍ S UŽIVATELI

POSLÁNÍ

Posláním SAS je poskytnout rodině s dítětem podporu v řešení jejich obtížné životní situace, a to zejména v jejich přirozeném prostředí. Podle potřeb dítěte bude podpora zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně osob z širšího sociálního okolí.

CÍLE

Cílem služby je zapojení a aktivizace všech členů rodiny do řešení jejich nepříznivé životní situace. Snahou je obnovit narušené funkce rodiny a tím minimalizovat dopady, které by mohly ohrožovat vývoj dítěte, prevence umístění dítěte do náhradní rodinné nebo institucionální péče či příprava na návrat dítěte zpět do rodiny z náhradní či institucionální péče.

POČET UŽIVATELŮ A INTERVENCÍ V ROCE 2022

45 rodinám byla služba poskytnuta

2 147 hodin a 21 minut intervencí

tj. 807 intervencí v přímé práci s uživateli

476 hodin na cestách k uživatelům

ROK 2022

V roce 2022 naše služba podpořila uživatele v mnoha oblastech. Společně jsme pracovali na záležitostech, se kterými se rodiny potýkaly a chtěly v nich docílit pozitivních změn. Rodičům a jiným pečujícím osobám jsme tak poskytli podporu a pomoc při zajištění běžného fungování rodiny. Tudíž jsme pracovali na zajištění, nebo zlepšení jejich finanční situace. Hledali jsme s nimi vhodné zaměstnání, pomáhali jsme s jednáním na úřadech, kam jsme je také mnohdy doprovázeli. Rodiny také řešily svou dluhovou situaci, proto jsme se je snažili navázat na odborné dluhové poradenství. Uživatelé byli podpořeni ve výchově a vzdělávání svých dětí, v přípravě do školy. V minulém roce jsme se častěji potýkali s duševními potížemi u dětí i dospělých, a s tím spojeného hledání odborné péče. V tomto pro uživatele náročném období jim naše služba poskytovala sociálně terapeutickou činnost – péče o sebe samého v rámci duševní hygieny, práce s emocemi a podobně.

8 9

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

POSKYTOVANÉ SLUŽBY ROK 2022 V ČÍSLECH 50 PŘIJATÝCH DĚTÍ 17 PŘEDBĚŽNÝCH ŽÁDOSTÍ O UMÍSTĚNÍ +22 % NAVÝŠENÍ POČTU PŘIJATÝCH DĚTÍ OPROTI ROKU 2021

POSLÁNÍ

Poskytujeme bezpečné zázemí a pomoc dítěti v řešení obtížné krizové životní situace, uspokojováním základních životních potřeb, včetně ubytování, stravy a ošacení. Dále poskytujeme odbornou péči a podporu formou pomoci při přípravě na školní výuku, doprovody do školy, zajištěním zdravotní péče, psychologické či jiné odborné pomoci.

CÍLE

Cílem činnosti ZDVOP je v co nejkratší době umožnit dítěti návrat zpět do biologické rodiny, do náhradní rodinné péče, případně do péče, která bude nejlépe odpovídat jeho potřebám.

Počet umístěných dětí v roce 2022

V roce 2022 došlo ke zvýšení počtu přijatých dětí proti roku 2021 o 22 %, při snížení lůžkodnů o 6 dnů. Navíc jsme registrovali 17 předběžných žádostí o umístění, 1 z těchto žádostí byla přesunuta do ZDVOP spádově výhodnějšího (z důvodu plné kapacity), ostatní žádosti byly řešeny jiným způsobem, než pomocí ZDVOP (pomoc blízké rodiny, azylové bydlení).

V ROCE 2022 BYLA VE SLUŽBĚ KLÍČOVÁ TATO TÉMATA

• Započetí rekonstrukce objektu na Mladcové – projektová příprava nového pracoviště a zahájení stavebních prací.

• Práce s cizími státními příslušníky.

• Novela zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, její promítnutí do práce ZDVOP a s tím související změny.

7 dětí bylo přijato do našeho bytu v běžném bytovém domě ve Zlíně Nad Ovčírnou a 43 dětí do Čiperovy vily, sídla organizace na Burešově.

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY UMÍSTĚNÍ DĚTÍ V ROCE 2022

Alkohol, závislost v rodině: 22

Ztráta bydlení: 12

Neschopnost rodičů pečovat o dítě: 12

Hospitalizace pečující osoby: 10

Zahraniční uprchlíci: 8

10 11
Počet nově příchozích 50 (25 chlapců, 25 dívek) Počet dětí, které odešly v průběhu roku 2022 56 (25 chlapců, 31 dívek) Z toho: do své rodiny 36 do pěstounské péče 7 do jiného zařízení 9 jiná možnost 4 Počet dětí k 31. 12. 2022 3

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

VEDENÍ

Mgr. Marek Mikláš, MBA

ředitel

PROVOZNĚ–EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Marie Gajdošová ekonomka, zástupkyně ředitele

Stanislav Váňa

správce

Josef Václavík

údržbář

Jana Machovská

uklízečka

KRIZOVÁ POMOC

Mgr. Martina Vlastníková vedoucí KP, sociální pracovnice

Ing. Bc. Petr Suchomel sociální pracovník

Mgr. Markéta Polanecká sociální pracovnice

Mgr. Michaela Janušková lic. sociální pracovnice

Mgr. et Ing. Karla Koutná Ph.D. sociální pracovnice

Bc. Lenka Maturová sociální pracovnice

Vendula Ošťádalová, DiS. (DPP) sociální pracovnice

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Mgr. Adéla Gregor vedoucí SAS, sociální pracovnice

Bc. Lucie Masaříková sociální pracovnice

Mgr. Bianca Korchová sociální pracovnice

Mgr. Anna Hubálková sociální pracovnice

stav k 31. 12. 2022

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP)

Mgr. Jiří Hrubý, vedoucí ZDVOP speciální pedagog

Mgr. Renáta Dorazilová

sociální pracovnice

Mgr. Lucie Poláchová sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách

Zdislava Fimbingerová

pracovnice v sociálních službách

Monika Horáčková

pracovnice v sociálních službách

Bc. Alena Rasochová

pracovnice v sociálních službách

Alena Hniličková

pracovnice v sociálních službách

Jitka Jandová

pracovnice v sociálních službách

Bc. Erika Polozová

pracovnice v sociálních službách

Marcela Stříteská

pracovnice v sociálních službách

Mgr. Jana Ševčíková pracovnice v sociálních službách

Ludmila Toboláková

pracovnice v sociálních službách

Ivana Trynerová

pracovnice v sociálních službách

Bc. Věra Bořutová pracovnice v sociálních službách

Jana Mechlová

pracovnice v sociálních službách

Bc. Vendula Petrášová

pracovnice v sociálních službách

12 13

NAŠE PRÁCE FORMOU PŘÍBĚHŮ

Naši pracovníci sestavili příběhy, se kterými se potkávají při jejich práci a následně jim vybrali vhodný název, který také přímo odkazuje na hodnoty organizace.

KOMUNITA

Z pohledu pracovnice: Volá nám žena, která utrpěla vážné poranění nohy a musí zůstat v klidu ležet. Na výchovu dvou dětí je sama. Samota je pro ni, když ji manžel opustil, velké životní téma, které se navíc umocnilo aktuální zdravotní situací. Domlouváme se, že za ní naši pracovníci krizové pomoci přijedou domů. Probíráme společně její pocit osamocení a možnosti, které kolem sebe má. Nakonec zmiňuje dobré sousedské vztahy se starším párem, který bydlí ve vedlejším bytě. Rozhoduje se, že je zkusí požádat, zda by mohli děti odvádět do školky a školy. Zůstávají jí však silné emoce směrem ke svému bývalému muži. Nabídli jsme ji další pomoc z naší strany, a navíc jsme ji předali kontakty na psychology specializující se na porozvodové situace.

POMOC

Z pohledu pracovníka: Rodina Nádeníčků se dostala do finanční krize. Snažili se šetřit, kde mohli. Navíc jim kvůli sazím v komíně shořel dům. Rodina neměla jak rychle zajistit nový bezpečný domov pro své děti, které se tak dostaly k prarodičům. Díky kontaktu na naši službu SAS, který rodině předala sociální pracovnice městského úřadu, se podařilo rodičům nastavit první kroky vedoucí z krize. Vysvětlil jsem jim možnosti jednorázových dávek, podpořil je k získání vhodnějšího zaměstnání, k zisku nájemního bytu a k využití nadací na pořízení nového nábytku, školních pomůcek a dalšího základního vybavení. Rodina tak brzy zase získala bezpečný domov.

ÚSMĚV

Z pohledu pracovnice: Na naši službu Krizová pomoc se obrátil pan Václav. Jeho ženě diagnostikovali nádor. Pan Václav pláče, nedovede si představit život bez své ženy. Rozhodl se přijet za námi na konzultaci. Mluvím s ním a soustředím se na jeho aktuální potřeby. Během rozhovoru se pan Václav postupně uklidňuje a začíná přemýšlet, jak by ženě mohl pomoci, než bude zřejmá prognóza nemoci. Vzpomene si, že po něm vždy chtěla, aby se na ni usmíval, že to má ráda. Po chvíli se zvedá a jde za ní do nemocnice. Chce s ní být, chce se na ni usmívat.

RODINA

Z pohledu pracovnice: Za srdce mě chytil příběh kluků, které jsem jako první osobně do ZDVOP přijímala. Jejich maminka samoživitelka měla rizikové těhotenství a neměl se o ně kdo postarat. Sedmiletý Matěj s lehčí formou DMO a mentálním postižením, čerstvý prvňáček ve speciální škole. Tříletý Michal, zvídavý, veselý, upovídaný, trochu „kaskadér“. Bez rozpaků šli hned se mnou a upřímně se radovali ze svého pokojíčku a nových hraček. Pobyt u nás vnímali spíše jako tábor. Situace se nečekaně zkomplikovala, když byla mamince diagnostikována rakovina. Bylo jasné, že ani po porodu holčičky se nebude moci o kluky postarat a počítali jsme s dlouhým pobytem a nejasným řešením. Maminka porod zvládla, ale její zdravotní stav se zhoršoval a pro novorozenou holčičku Aničku se hledali pěstouni, aby měla milující náruč stabilních a „svých“ pečovatelů.

Pěstouni i s malou Aničkou maminku pravidelně navštěvovali. Jaké bylo naše překvapení, když se pěstouni dozvěděli o situaci bráchů Aničky a rozhodli se postarat o všechny tři děti. Hluboce před nimi smekám. Každé z dětí

dokázalo naplno zaměstnat jednoho člověka. Dnes vyrůstají všechny tři děti dohromady u pěstounů a jsou v pravidelném kontaktu s jejich maminkou.

Tyto a další příběhy byly podkladem pro Tichou aukci 18 krásných tematických obrazů, které s podporou pedagogů namalovaly děti ze ZŠ Zlín, Kvítková. Aukce proběhla v areálu školy, kde byly příběhy a malby propojeny a zájemci si mohli vystavená díla vydražit. Celková vydražená částka byla využita na podporu ohrožených dětí, jejich rodin a osob v krizi ve Zlínském kraji.

14 15

NEJ TÉMA NAPŘÍČ

SLUŽBAMI – DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

V roce 2022 jsme se věnovali přípravě pilotního projektu na podporu duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji.

Proč tento projekt? Projektem reagujeme zejména na zvýšenou potřebu psychologické a psychoterapeutické podpory, a zároveň na nedostatečné kapacity psychologické a psychiatrické péče (především dětské).

Zúčastnili jsme se několika meziresortních jednání, mimo jiné i v Psychiatrické nemocnici Kroměříž, kde zaznamenávají enormní nárůst případů nutnosti hospitalizace (i opakované) u dětí i dospělých. Ve Zlínském kraji je ovšem nedostatek dětské psychiatrické péče. U dětí se zvýšil počet případů úzkostných a depresivních stavů, sebepoškozování, pokusů o sebevraždy apod. Dle vyjádření Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o. vzniká výrazný problém v souvislosti s dětskými pacienty s poruchami chování, kteří nejsou indikováni k hospitalizaci, přitom zajistit pro ně péči dětského psychiatra je mimořádně obtížné. V praxi se ukazuje, že rodiny potřebují kontakt na službu, která jim pomůže překlenout období, než najdou odbornou psychiatrickou nebo terapeutickou pomoc, anebo je podpoří v zavedení doporučení od těchto odborníků do každodenního života rodiny, s cílem prevence využívání zdravotnické péče. Vyšší výskyt duševních obtíží u dětí pozorují i ve školách. Psychické potíže dítěte mají dopad na chod celé rodiny, školní docházku, prospěch a chování. V našich službách sledujeme v posledních letech výrazné zhoršení psychického stavu dětí a rodičů/pečujících osob. Na naše pracovníky se obrací více rodin, ve kterých se vyskytují psychické potíže a potřebují službu, která by je podpořila.

Navštívili jsme v průběhu roku všechna ORP Zlínského kraje a seznámili pracovníky s konceptem nové služby SAS, která bude cílit na řešení duševních obtíží v rodinách.

Projekt má podporu Krajského úřadu Zlínského kraje. Na projektu se bude finančně podílet také Nadační fond Kapka Naděje.

Co projekt přinese? Díky projektu budou moci rodiny od začátku vzniku duševních obtíží a nabourání běžného chodu rodiny získat v místě bydliště praktickou, včasnou podporu, včetně konzultací s psychologem (i v době čekání na konkrétní odbornou psychologickou nebo psychiatrickou pomoc). Ve své nepříznivé situaci se budou moci co nejrychleji zorientovat, stabilizovat svou situaci, konstruktivně a udržitelně nastavit praktické fungování rodiny, a často tak předejít výraznému zhoršení. Díky terénní a ambulantní formě naší SAS bude podpora probíhat v přirozeném prostředí rodiny. Navázáním spolupráce, ještě v době hospitalizace, budou ohrožené rodiny bezpečně zachyceny v návazné podpůrné síti (prevence zhoršení duševního stavu, re-hospitalizace a ohrožení bezpečí v rodině).

Díky proškolení, supervizím a účastí na odborné stáži budou naši pracovníci schopni pracovat s rodinami odborně navzdory bariéře duševních obtíží a účinněji jim pomoci řešit bezprostředně související krizové faktory ovlivňující rodinné vztahy a zázemí pro výchovu dětí.

Naším cílem je spolupracovat napříč obory, společně hledat nejefektivnější postup v poskytování odborných služeb rodinám.

Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji

Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_017/0000235

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pomáhat rodinám, ve kterých má dítě nebo pečující osoba duševní obtíže, a to tak, aby děti mohly vyrůstat v přirozeném prostředí své rodiny.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

16 17 PROJEKT
Více projektů podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz

BĚŽÍÍÍM A JEZDÍÍÍM PRO DOBROU VĚC

Projekt, který je realizován pracovníky, partnery a podporovateli organizace. Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí o organizaci a jeho službách a oslovení cílových skupin, pro které jsou služby určeny.

Dílčím cílem je zvyšování počtu dobrovolníků/ambasadorů šířící povědomí o organizaci a jeho službách. Tento cíl se daří plnit díky zprostředkování prodeje triček, které dobrovolníci při svých sportovních aktivitách nosí.

Přidanou hodnotou je spolupráce s více firemními subjekty, kdy se daří i díky této aktivitě získávat finanční prostředky pro organizaci.

O realizovaných akcích informujeme na Facebooku na stránce Běžííím a jezdííím pro dobrou věc a Instagramu beziiim_a_jezdiiim. V příspěvcích využíváme hashtag #baj.

V ROCE 2022 JSME SE OFICIÁLNĚ ÚČASTNILI

TĚCHTO AKCÍ:

Josefský běh pro Dětské centrum Zlín, který byl realizován v okolí sídla organizace

Vltava Run, štafetový týmový závod od pramene Vltavy do Prahy

Festivalový půlmaraton Monet+ Zlín

Hory Bory, štafetový týmový závod z Beskyd na Pálavu

Dalších akcí se naši běžci a jezdci v tričkách BAJ účastní spontánně dle vlastní aktivity, ročně jsme vidět na více jak 20 regionálních i celostátních akcích.

Celý projekt se podílí na zvyšování firemní kultury, dochází k posilování týmu a neformálních vazeb mezi pracovníky jednotlivých služeb organizace.

18 19

Specializace zařízení na zdravotní péči o děti – dětský domov pro děti ve věku 0–3 roky (formou ústavní výchovy –po nejdelší období kojenecký ústav doplněný službami s denní docházkou).

Vlivem systémových změn, procesu transformace a převodu ústavní výchovy u malých dětí do forem náhradního rodičovství dochází k definitivnímu uzavření ústavní výchovy (v době, kdy v dětském domově nebylo umístěno žádné dítě), posílení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (krizová lůžka pro děti).

Navýšena kapacita krizových lůžek v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z počtu 8 na 11.

HISTORIE ORGANIZACE 1947 2016 2017 2019

Zahájení činnosti 2 terénních a ambulantních služeb – Krizová pomoc a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Zahájení výstavby objektu pro Zařízení vyžadující okamžitou pomoc v části Mladcová ve Zlíně.

Sloučení Dětského centra Zlín, p. o. a Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. Činnost obou organizací pokračuje pod novým názvem Poradenské a krizové centrum, p. o.

ZDVOP se stává jedinou službou svého druhu ve Zlínském kraji.

Rozšíření cílové skupiny služby Krizová pomoc, na kterou se nově může obracet jakákoliv osoba v krizi bez omezení věkem v celém Zlínském kraji.

Schválení rozvojového záměru rozšíření cílové skupiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které se potýkají s duševními obtížemi.

20 21 2023
2020 2021 2022

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2022 NÁKLADY A VÝNOSY

NÁKLADY (V TIS. KČ)

Ostatní osobní

Prostředky na platy Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost

1. MZDOVÉ NÁKLADY 1 náklady 2. ODVODY SaZP, FKSP 2 Zákonné odvody Tvorba FKSP
Spotřeba materiálu Spotřeba energie a vody Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Jiné soc.poj. Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Odepsané pohledávky Náklady z drobného dlouhodobého majetk
CELKEM (1+2+3) 12 915,99 169,70 12 519,6 226,68 4 475,733 4 221,30 254,43 4 320,40 712,32 673,27 565,85 37,45 10,65 888,46 52,19 520,81 60,19 542,23 0,00 256,97 21 712,12 6 449,42 122,85 6 159,16 167,41 2 323,59 2 190,21 133,38 3 004,80 339,81 581,26 146,02 25,53 0,00 703,92 28,84 463,77 47,08 522,74 0,00 145,83 11 777,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,09 0,00 197,09 0,00 70,55 66,61 3,94 715,02 96,44 7,42 393,86 0,00 10,65 78,89 0,00 0,00 10,78 19,48 0,00 97,51 982,67 6 269,49 46,85 6 163,37 59,27 2 081,59 1 964,48 117,11 591,41 266,92 84,59 25,98 11,92 0,00 105,65 23,35 57,05 2,34 0,00 0,00 13,63 8 942,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,16 9,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,50 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 12 915,99 169,70 12 519,62 226,68 4 475,73 4 221,30 254,43 4 320,97 712,82 673,35 565,85 37,45 10,65 888,46 52,19 520,81 60,19 542,23 0,00 256,97 21 712,69 Hlavní činnost Příspěvek zřizovatele Kryto úč. dotací Kryto vlast. a ciz. zdroji Příspěvek ZDVOP Kryto zdr. poj. Dop. činnost Celkem HČ+DČ
3. PROVOZNÍ NÁKLADY 3
4. NÁKLADY

VÝNOSY

22 23 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu (čisté nájemné) Ost.výnosy Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy vybraných místních vl. institucí z transfer transfery od zřizovatele transfery od obcí transfery ze státního rozpočtu časové rozlišení inv. transferů 5. VÝNOSY CELKEM 6. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období (po zdanění) 0,00 113,43 0,00 7,00 572,90 93,63 0,00 21 007,42 20 720,29 267,64 0,00 19,48 21 794,38 82,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 777,80 11 777,80 0,00 0,00 0,00 11 777,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,27 0,00 7,00 572,90 93,63 0,00 287,13 0,00 267,64 0,00 19,48 1 064,92 82,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 942,49 8 942,49 0,00 0,00 0,00 8 942,49 0,00 0,00 9,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,16 0,00 0,00 0,07 5,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,43 0,00 113,50 5,93 7,00 572,90 93,63 0,00 21 007,42 20 720,29 267,64 1 087,70 19,48 21 800,38 87,69 Hlavní činnost Příspěvek zřizovatele Účel. dotace Vlastní a cizí zdroje Příspěvek ZDVOP Příjmy zdr. poj. Dop. činnost Celkem HČ+DČ
(V TIS. KČ)

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2022

ROZVAHA

AKTIVA

AKTIVA CELKEM

A. STÁLÁ AKTIVA

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

II. Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky

Stavby

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

III. Dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

B. OBĚŽNÁ

AKTIVA
Zásoby Materiál na skladě
Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky za zaměstnanci Daň z příjmů Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek Běžný účet Běžný účet FKSP Pokladna 031 021 022 042 112 311 314 335 341 381 388 377 241 243 261 35 405 870,18 28 803 714,93 0,00 28 803 714,93 15 606 134,00 12 114 696,93 1 082 884,00 0,00 0,00 0,00 4 310 998,02 19 318,73 19 318,73 414 628,98 42 978,00 250 828,00 21 000,00 0,00 15 222,98 69 600,00 15 000,00 3 877 050,31 3 795 005,25 62 869,06 19 176,00 34 148 589,34 24 037 995,10 0,00 28 960 360,93 15 606 134,00 12 492 508,93 835 098,00 26 620,00 0,00 0,00 5 188 228,41 12 977,67 12 977,67 467 565,00 43 574,00 241 667,00 19 000,00 37 757,00 3 124,00 180 120,00 0,00 4 650 008,74 4 568 715,03 66 895,71 14 398,00
I.
II.
účet období běžné (netto) minulé

PASIVA

PASIVA CELKEM

C. VLASTNÍ KAPITÁL

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

Jmění účetní jednotky

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

II. Fondy účetní jednotky

Fond odměn

Fond kulturních a sociálních potřeb

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Rezervní fond z ostatních titulů

Fond reprodukce majetku, fond investic

III. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření běžného účetního období

D. CIZÍ ZDROJE

I. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky

III. Krátkodobé závazky

Dodavatelé Zaměstnanci

Jiné závazky vůči zaměstnancům

Sociální zabezpečení

Zdravotní pojištění

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Závazky k vybraným místním vládním institucím

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Dohadné účty pasivní

Ostatní krátkodobé závazky

účet období běžné minulé

24 25
401 403 411 412 413 414 416 321 331 333 336 337 342 349 374 389 378 33 114 712,95 31 330 114,70 29 173 841,21 28 986 712,66 187 128,55 2 068 587,54 36 026,11 42 923,36 8 101,18 1 302 788,68 678 748,21 87 685,95 87 685,95 1 784 598,25 0,00 0,00 1 784 598,25 110 416,57 928 634,00 0,00 331 492,00 142 984,00 69 218,99 0,00 6 997,28 183 855,41 11 000,00 34 148 589,34 31 681 877,57 29 170 277,21 28 963 666,74 206 610,47 2 507 045,95 36 026,11 78 755,91 3 546,77 1 147 987,03 1 240 730,13 4 554,41 4 554,41 2 466 711,77 0,00 0,00 2 466 711,77 62 675,91 1 202 794,00 16 590,00 431 605,00 188 397,00 142 834,99 160 210,00 72 923,31 174 687,56 13 994,00

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2022 VÝSLEDOVKA

NÁKLADY

A. NÁKLADY CELKEM

I. Náklady z činnosti

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Jiné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Jiné pokuty a penále

Odpisy dlouhodobého majetku

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Ostatní náklady z činnosti

II. Finanční náklady

III. Náklady na transfery V.

501 502 503 511 512 513 518 521 524 525 527 542 551 558 549 21 712 122,41 21 712 122,41 712 322,04 570 553,96 102 720,42 565 851,05 37 452,00 10 646,10 888 461,36 12 915 993,00 4 221 303,00 52 190,00 775 240,98 258,00 542 226,00 256 972,50 59 932,00 566,70 566,70 495,08 37,60 34,02
Daň z příjmů
účet Hlavní činnost Hospodářská činnost

B. VÝNOSY CELKEM

I. Výnosy z činnosti

Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z pronájmu

Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků

Čerpání fondů

Ostatní výnosy z činnosti

II. Výnosy z transferů

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

26 27
Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období 602 603 646 648 649 672 21 794 375,06 786 956,42 113 429,90 7 000,00 572 900,35 93 626,17 21 007 418,64 21 007 418,64 82 252,65 82 252,65 6 000,00 6 000,00 71,62 5 928,38 5 433,30 5 433,30
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
účet Hlavní činnost Hospodářská činnost
VÝNOSY

JMÉNEM CELÉ ORGANIZACE DĚKUJEME NAŠEMU

ZŘIZOVATELI, SPONZORŮM A PARTNERŮM

ZŘIZOVATEL

SPONZOŘI A PARTNEŘI

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje na zajištění dostupnosti sociálních služeb na území

Zlínského kraje pro rok 2022

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022

Město Karolinka

Město Kojetín

Obec Cetechovice

Obec Jankovice

Obec Kostelec u Holešova

Obec Kyselovice

Obec Neubuz

Obec Ostrožská Nová Ves

Obec Počenice-Tetětice

Obec Prusinovice

Obec Rymice

Obec Zdounky

B Potisk

Daníček s.r.o.

MANAG, a.s.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

OptimiDoc s.r.o.

REDHOUSE

Ing. Luboš Hamerník

Bedřich Kysilko

Jaroslav Skovajsa

Radim Vévoda

Tereza Vaňurová

Svozilovi Kloudovi

Mizerovi

Gregušovi

Filip Svoboda a přátelé

Účastníci Hory Bory

Zlín

KONTAKTY

Poradenské a krizové centrum, p. o. U Náhonu 5208, 760 01 Zlín pkcentrum@pkcentrum.cz

Ředitel

Mgr. Marek Mikláš, MBA marek.miklas@pkcentrum.cz

731 168 559

Projektová pracovnice

Mgr. Tereza Změlíková tereza.zmelikova@pkcentrum.cz

776 796 927

Ekonomka

Ing. Marie Gajdošová marie.gajdosova@pkcentrum.cz

731 404 417

IČ: 00839281

Bankovní spojení: 24533661/0100 (KB Zlín)

Datová schránka: atukhia

Elektronická podatelna: epodatelna@pkcentrum.cz

Projektová a PR pracovnice

Mgr. Lenka Pekařová lenka.pekarova@pkcentrum.cz

777 591 045 Správce

Stanislav Váňa stanislav.vana@pkcentrum.cz

731 404 416

Web: www.pkcentrum.cz

Facebook: facebook.com/pkcentrum

Instagram: @pkcentrum

U Náhonu 5208, 760 01 Zlín cnrp@pkcentrum.cz

577 012 671

ic@pkcentrum.cz

774 405 682

Divadelní 3354, 760 01 Zlín sas@pkcentrum.cz

703 178 690

Burešov 3675, 760 01 Zlín

zdvop@pkcentrum.cz

736 510 355

Pracoviště Zlín pc@pkcentrum.cz

777 219 150, 577 210 809

Pracoviště Uherské Hradiště Protzkarova 51, 686 01 Uherské Hradiště pcuh@pkcentrum.cz

572 555 330, 775 760 785, 775 760 719

Pracoviště Vsetín

Nemocniční 955, 755 01 Vsetín pcvsetin@pkcentrum.cz

571 818 515, 608 885 027

Pracoviště Kroměříž

Nitranská 4091, 767 01 Kroměříž pckromeriz@pkcentrum.cz

573 340 131, 775 760 789

Divadelní 3354, 760 01 Zlín kp@pkcentrum.cz

730 166 862

30 31
©2023 PORADENSKÉ A KRIZOVÉ CENTRUM, p. o. www.pkcentrum.cz
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.