Výroční zpráva za rok 2019

Page 1ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE V roce 2019 se podařilo realizovat celou řadu vý-

stěhování organizace do nových prostor. V této věci

znamných aktivit. Navyšovali jsme kapacity služeb,

probíhá intenzivní spolupráce se zřizovatelem.

pokračovali v intenzivní podpoře profesního růstu zaměstnanců, směřující k co nejkvalitněji poskyto-

Zvyšování povědomí o našich službách a nutnos-

vaným službám, dále jsme systematicky pracovali na

ti podpory ohrožených dětí a jejich blízkých je již

propagaci naší práce a snažili se o rozvoj mezirezortní

tradičně pevnou částí aktivit organizace. Pracovní-

spolupráce v oblasti práce s ohroženými dětmi a je-

kům služby Krizová pomoc se podařilo zorganizovat

jich blízkými.

2 setkání odborníků pracujících s dětmi a rodinami v krizových situacích. Na základě práce s konkrétními

Naše služba Krizová pomoc je jedinou svého typu ve

situacemi, odborníci hledali možné cesty spolupráce,

Zlínském kraji, v roce 2019 se k ní přidala i naše další

podpory a vzájemného doplňování tak, aby došlo

služba Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

k maximální možné a zároveň efektivní podpoře

(ZDVOP). Došlo totiž k ukončení činnosti obdobných

člověka v krizi. Jsme velmi rádi, že se obou setkání

zařízení, které provozovali jiné organizace. ZDVOP

účastnili odborníci z řad sociálního sektoru, školství,

se tak od počátku roku 2019 potýkal se zvýšeným

zdravotnictví i vnitra. Další aktivitou bylo zapojení do

zájmem o jeho využití. V zájmu ohrožených dětí bylo

několika akcí pořádaných Univerzitou Tomáše Bati ve

ve spolupráci s naším zřizovatelem, Zlínským krajem

Zlíně, konkrétně fakultami humanitních studií a multi-

rozhodnuto o navýšení kapacity z 8 krizových lůžek

mediálních komunikací. Spolupráce se studenty nám

pro děti na 11. Nová 3 lůžka byla umístěna do běžného

přinesla celou řadu podnětů směřujících k všeobec-

bytu tak, aby děti byly umístěny v co nejpřirozenějším

nému rozvoji organizace. Neméně důležitou částí

prostředí. Třetí služba Sociálně aktivizační služby pro

propagace jsou běžecké aktivity pod hlavičkou organi-

rodiny s dětmi rovněž reagovala na rostoucí poptávku

zace, společně s našimi dobrovolníky a podporovateli.

zvýšením kapacity.

Zúčastnili jsme se Festivalového půlmaratonu ve Zlíně a štafetových závodů Vltava run a Hory Bory.

Pokračování projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II, realizovaným Zlínským krajem, pro nás

V naší praxi se setkáváme s velmi komplikovanými

znamenal nejen finanční zajištění služeb Krizová po-

situacemi, ve kterých je náročné nalézt záchytné

moc a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

body směřující ke „správnému“ řešení. I přes tento

ale i zajištění dalšího vzdělávání pracovníků, spolu-

fakt jsou všichni pracovníci Dětského centra Zlín, p.o.

práce s odborníky ze zahraničí, supervize, kazuistické

připraveni udělat maximum. A za to jim chci upřímně

semináře a dalších podpůrných aktivit. Projekt je

poděkovat.

rovněž klíčový pro proces transformace, kterým naše organizace prochází již od roku 2015. Z naplánovaných kroků zbývá již jen realizace posledního bodu a tím je

Mgr. Marek Mikláš, ředitelZÁKLADNÍ INFORMACE Dětské centrum Zlín je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Počátky její činnosti se váží k polovině 20. století, kdy v sídle organizace, vile Dominika Čipery na Burešově ve Zlíně, začal fungovat dětský domov pro nejmenší děti. V různých obměnách a různé kapacitě existoval dětský domov pro děti od 0 do 3 let (dříve kojenecký ústav) až do roku 2016. V tomto roce došlo k ukončení zdravotnické činnosti, ponechání oblasti sociálně-právní ochrany dětí (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) a v roce následujícím k zahájení činnosti služeb sociálních. Cílová skupina: Ohrožené děti, jejich rodiny a blízcí.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC


Poslání: Poskytnutí ochrany a pomoci dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo bez péče přiměřené jejich věku, dětem, jejichž život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen, dětem, které byly vystaveny tělesnému či psychickému týrání nebo zneužívání, a dětem, které se ocitly v prostředí nebo v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Cíle: Hlavním cílem činnosti ZDVOP je v co nejkratší době umožnit dětem návrat zpět do biologické rodiny, případně participovat na umístění dětí do náhradní rodinné péče. Při naplňování tohoto cíle je nutné zabezpečit veškeré potřeby dítěte v nejvyšší možné kvalitě. Jedná se především o zmírnění traumat, všestranný rozvoj dítěte, respektování jeho osobnosti, naplnění jeho potřeb s přihlédnutím k jeho možnostem a stávajícím podmínkám.

Počet umístěných dětí v roce 2019: Počet nově příchozích za rok 2019

44

Počet dětí, které odešly v průběhu roku 2019

40

Z toho:

do své rodiny

21

do pěstounské péče

do jiného zařízení

Počet dětí k 31. 12. 2019

7 12 9


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KRIZOVÁ POMOC


Poslání: Podpora, bezpečí a stabilizace dětí, jejich rodinných příslušníků a osob blízkých v krizi.

Cíle: • Emoční podpora, stabilizace. • Zorientování se v náročné životní situaci. • Plánování nejbližších kroků směřujících k řešení momentální krizové situace. • Minimalizace rizik a minimalizace negativních dopadů. • Podpora v rozhodování. • Hledání zdrojů podpory. • Sdílení a přijetí, ventilace prožívání. • Získání specifických informací při rozhodování, popř. řešení.

Počet uživatelů a intervencí v roce 2019: 171 uživatelů 657 intervencí


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI


Poslání: Poskytnutí rodině s dítětem podporu v řešení jejich obtížné životní situace, a to zejména v jejich přirozeném prostředí. Podle potřeb dítěte bude podpora zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně osob z širšího sociálního okolí.

Cíle: Hlavním cílem je minimalizování důsledků v souvislosti s působením nepříznivé životní situace na jedince a znovuobnovení narušených funkcí rodiny. Podpořená osoba by měla znovu nabýt žádoucích rodičovských dovedností a kompetencí, komunikačních dovedností, obnovení vazeb v rodině, samostatnosti, umět pružně a adekvátně reagovat na nové problémové situace, tak aby byla schopna tyto situace řešit vlastními silami.

Počet uživatelů a intervencí v roce 2019: 50 uživatelů 1006 intervencí


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VEDENÍ

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP)

Mgr. Marek Mikláš ředitel

Mgr. Jiří Hrubý vedoucí ZDVOP, speciální pedagog

Mgr. Renáta Dorazilová PROVOZNĚ–EKONOMICKÝ ÚSEK

sociální pracovnice

Ing. Marie Gajdošová

Bc. Adéla Valčíková

ekonomka, zástupkyně ředitele

sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách

Stanislav Váňa

Bc. Zuzana Zlámalová

správce

psycholožka

Josef Václavík

Jitka Jandová

údržbář

Bc. Lucie Poláchová Marcela Stříteská

Jana Machovská

Mgr. Jana Ševčíková

uklízečka

Ludmila Toboláková Ivana Trynerová Bc. Věra Bořutová Jana Mechlová

EXTERNÍ PRACOVNÍCI, SUPERVIZOŘI

Bc. Vendula Petrášová pracovnice v sociálních službách

Mgr. Jana Kohnová, supervize, ZDVOP JUDr. Pavla Kubáčková, právní poradenství Mgr. Zuzana Netočná, supervize, ZDVOP a KP Mgr. Petr Smékal, supervize, SAS Mgr. Simona Dohnalová, externi podpora, SAS Mgr. Gabriela Šustková, supervize, ZDVOP Ing. Miroslav Tesař, správa IT

(stav k 31. 12. 2019)


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

KRIZOVÁ POMOC (KP)

PRO RODINY S DĚTMI (SAS) Mgr. Martina Vlastníková Mgr. Rudolf Křižan

vedoucí KP, sociální pracovnice

vedoucí SAS, sociální pracovník

Ing. Mgr. Karla Koutná, Ph.D. Mgr. Veronika Huňková

sociální pracovnice

sociální pracovnice

Mgr. Vlasta Harvánková, DiS. Bc. Lucie Masaříková

sociální pracovnice

sociální pracovnice

Ing. et Bc. Petr Suchomel Mgr. Aneta Planetová

sociální pracovník

sociální pracovnice

Mgr. Markéta Polanecká sociální pracovnice


HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019 – NÁKLADY A VÝNOSY Náklady (v tis. Kč)

1. MZDOVÉ NÁKLADY 1 Ostatní osobní náklady Prostředky na platy Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 2. ODVODY SaZP, FKSP 2 Zákonné odvody Tvorba FKSP 3. PROVOZNÍ NÁKLADY 3

Hlavní činnost

Příspěvek zřizovatele

Kryto úč. dotací

9 165,13

7 863,59

0,00

68,94

68,94

0,00

9 058,72

7 757,18

37,46

Kryto vlast. a ciz. zdroji

Příspěvek ZDVOP

Kryto zdr. poj.

Dop. činnost

Celkem HČ+DČ

46,43

1 255,11

0,00

77,72

9 242,85

0,00

0,00

0,00

0,00

68,94

0,00

46,43

1 255,11

0,00

77,72

9 136,44

37,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,46

3 252,30

2 853,33

0,00

4,20

394,77

0,00

27,88

3 280,18

3 070,38

2 693,41

0,00

4,20

372,77

0,00

26,32

3 096,70

181,92

159,92

0,00

0,00

22,01

0,00

1,55

183,48

35,02

3 119,89

3 084,88

2 547,70

0,00

354,70

182,47

0,00

Spotřeba materiálu

725,66

310,43

0,00

239,26

175,97

0,00

2,99

728,65

Spotřeba energie a vody

548,45

527,16

0,00

14,80

6,50

0,00

17,26

565,72

Opravy a udržování

188,26

188,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188,26

Cestovné

94,69

94,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,69

Náklady na reprezentaci

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

655,21

630,21

0,00

24,99

0,00

0,00

5,02

660,22

35,95

35,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,95

277,66

277,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

277,66

57,38

42,20

0,00

15,18

0,00

0,00

0,00

57,38

353,63

351,91

0,00

1,72

0,00

0,00

9,75

363,37

Ostatní služby Jiné soc.poj. Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Odepsané pohledávky Náklady z drobného dlouhodobého majetk 4. NÁKLADY CELKEM (1+2+3)

6,02

6,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,02

131,97

83,22

0,00

48,75

0,00

0,00

0,00

131,97

15 502,31

13 264,62

0,00

405,33

1 832,36

0,00

140,61

15 642,92


Výnosy (v tis. Kč) Hlavní činnost Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Příspěvek zřizovatele

Účel. dotace

Vlastní a cizí zdroje

Příspěvek ZDVOP

Příjmy zdr. poj.

Dop. činnost

Celkem HČ+DČ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z prodeje služeb

77,26

0,00

0,00

77,26

0,00

0,00

17,26

94,53

Výnosy z pronájmu (čisté nájemné)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166,11

166,11

Ost.výnosy

19,88

0,00

0,00

19,88

0,00

0,00

0,00

19,88

179,73

0,00

0,00

179,73

0,00

0,00

0,00

179,73

65,93

0,00

0,00

65,93

0,00

0,00

0,00

65,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy vybraných místních vl. institucí z transfer

15 162,96

13 264,62

0,00

65,98

1 832,36

0,00

0,00

15 096,98

transfery od zřizovatele

15 096,98

13 264,62

0,00

0,00

1 832,36

0,00

0,00

50,63

50,63

0,00

0,00

50,63

0,00

0,00

0,00

0,00

transfery ze státního rozpočtu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

časové rozlišení inv. transferů

1,72

0,00

0,00

1,72

0,00

0,00

0,00

1,72

15 505,76

13 264,62

0,00

408,78

1 832,36

0,00

183,38

15 689,14

3,45

0,00

0,00

3,45

0,00

0,00

42,77

46,21

Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy

transfery od obcí

5. VÝNOSY CELKEM 6. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období (po zdanění)


HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019 – ROZVAHA Aktiva

účet AKTIVA CELKEM A. STÁLÁ AKTIVA I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

II. Dlouhodobý hmotný majetek

k 1. 1. 2019

k 31. 12. 2019

34 196 679,58

35 405 870,18

24 411 384,10

24 048 011,10

0,00

0,00

24 411 384,10

24 048 011,10

Pozemky

031

15 167 734,00

15 167 734,00

Stavby

021

9 065 895,10

8 776 478,10

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

177 755,00

103 799,00

III. Dlouhodobý finanční majetek

0,00

0,00

IV. Dlouhodobé pohledávky

0,00

0,00

9 785 295,48

11 357 859,08

20 364,87

18 594,63

B. OBĚŽNÁ AKTIVA I.

Zásoby Materiál na skladě

112

II. Krátkodobé pohledávky

20 364,87

18 594,63

5 614 300,90

6 895 031,95

Odběratelé

311

76 923,00

70 756,00

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

16 728,58

220 024,00

Pohledávky za zaměstnanci

335

10 000,00

9 000,00

Daň z příjmů

341

37 757,00

37 757,00

Náklady příštích období

381

3 304,75

8 402,38

Dohadné účty aktivní

388

5 454 365,57

6 543 882,57

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

15 222,00

5 210,00

III. Krátkodobý finanční majetek

4 150 629,71

4 444 232,50

Běžný účet

241

4 118 739,64

4 356 212,97

Běžný účet FKSP

243

14 419,07

9 756,53

Ceniny

263

6 020,00

71 330,00

Pokladna

261

11 451,00

6 933,00


Pasiva

účet PASIVA CELKEM C. VLASTNÍ KAPITÁL I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

k 1. 1. 2019

k 31. 12. 2019

34 196 679,58

35 405 870,18

26 546 190,41

26 685 813,83

24 781 510,38

24 418 137,38

Jmění účetní jednotky

401

24 724 738,59

24 724 738,59

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

56 771,79

55 051,35

1 760 266,44

2 221 463,60

36 026,11

36 026,11

II. Fondy účetní jednotky Fond odměn

411

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

17 756,71

14 273,33

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

186 989,39

186 989,39

Rezervní fond z ostatních titulů

414

708 275,78

708 275,78

Fond reprodukce majetku, fond investic

416

811 218,45

1 172 871,01

III. Výsledek hospodaření

4 413,59

46 212,85

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

4 413,59

46 212,85

7 650 489,17

8 720 056,35

0,00

0,00

D. CIZÍ ZDROJE I.

Rezervy

II. Dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky

321

0,00

0,00

7 650 489,17

8 720 056,35

Dodavatelé

324

1 512,46

36 438,81

Zaměstnanci

331

521 737,00

711 115,00

Sociální zabezpečení

336

213 820,00

289 451,00

Zdravotní pojištění

337

91 646,00

124 987,00

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

87 243,00

119 734,99

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

6 724 695,00

7 286 599,00

Dohadné účty pasivní

389

3 535,71

139 662,55

Ostatní krátkodobé závazky

378

6 300,00

12 068,00


HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019 – VÝSLEDOVKA Náklady

účet

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM

15 502 310,62

140 611,88

I.

15 502 310,62

140 611,88

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu

501

725 660,47

2 990,08

Spotřeba energie

502

492 760,54

16 837,89

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

55 692,49

426,51

Opravy a udržování

511

188 262,24

Cestovné

512

94 688,00

Náklady na reprezentaci

513

9 997,10

Ostatní služby

518

655 206,63

5 015,00

Mzdové náklady

521

9 165 129,00

77 720,00

Zákonné sociální pojištění

524

3 070 381,00

26 322,00

Jiné sociální pojištění

525

35 949,00

Zákonné sociální náklady

527

459 586,22

Manka a škody

547

4 761,92

Odpisy dlouhodobého majetku

551

353 627,00

Náklady z vyřazených pohledávek

557

6 020,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

131 970,01

Ostatní náklady z činnosti

549

52 619,00

II. Finanční náklady III. Náklady na transfery V. Daň z příjmů

9 746,00


Výnosy

účet B. VÝNOSY CELKEM I.

Výnosy z činnosti

Hlavní činnost 15 505 756,35

183 379,00

342 800,60

183 379,00

Výnosy z prodeje služeb

602

Výnosy z pronájmu

603

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

3 559,00

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

646

16 318,00

Čerpání fondů

648

179 728,61

Ostatní výnosy z činnosti

649

65 931,99

II. Finanční výnosy Úroky

77 263,00

85,48 166 114,60

0,74 662

IV. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Hospodářská činnost

0,74 15 162 955,01

672

15 162 955,01

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním

3 445,73

42 767,12

Výsledek hospodaření běžného účetního období

3 445,73

42 767,12Jménem celé organizace děkujeme našemu zřizovateli, sponzorům a partnerům ZŘIZOVATEL

SPONZOŘI A PARTNEŘI

AIP spol. s.r.o.

rodina Mizerova

KVE Mont

Renata Ovesná a přátelé

ZŠ TGM Otrokovice

Jaroslav Skovajsa

Blue88

Alan Zelenka

Klimantis

dobrovolníci z ČSOB

Farnost sv. Filipa a Jakuba

dobrovolníci ze „Sidónky“

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

dobrovolníci ze Střední zdravotnické školy

rodina Gregušova

a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín

manželé Kloudovi

dobrovolníci z Obchodní akademie Tomáše Bati

Bedřich Kysilko

a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín

Pavel Mikláš Sociální služba je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu Zlínského kraje v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II, reg. č. projektu CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_007/0006502.


KONTAKT Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace Burešov 3675, 760 01 Zlín

Bankovní spojení: 24533661/0100 (KB Zlín)

dczlin@dczlin.cz

Datová schránka: atukhia

577 436 110, 577 435 638

facebook.com/detskecentrumzlin

IČ: 00839281

Ředitel

Ekonomka

Mgr. Marek Mikláš

Ing. Marie Gajdošová

marek.miklas@dczlin.cz

marie.gajdosova@dczlin.cz

731 168 559

731 404 417

Vedoucí ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující

Mgr. Jiří Hrubý

okamžitou pomoc

jiri.hruby@dczlin.cz

Nepřetržitá pohotovostní linka:

733 615 697

736 510 355

Vedoucí SAS

Sociálně aktivizační služby

Mgr. Rudolf Křižan

pro rodiny s dětmi

rudolf.krizan@dczlin.cz

sas@dczlin.cz

703 178 690

703 178 690

Vedoucí KP

Krizová Pomoc

Mgr. Martina Vlastníková

kp@dczlin.cz

martina.vlastnikova@dczlin.cz

730 166 862

731 404 418

Správce Stanislav Váňa stanislav.vana@dczlin.cz 731 404 416