Výroční zpráva za rok 2020

Page 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O2OÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE Rok 2020 byl poznamenán epidemií onemocnění COVID‑19. Všechny naše služby byly však po celou dobu v provozu, s výjimkou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která byla nařízením vlády na více jak měsíc pozastavena. Bylo nutné reagovat na aktuálně platná protiepidemiologická opatření a zároveň naplňovat potřeby dětí umístěných v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a potřeby uživatelů terénních služeb. V květnu jsme zdárně dokončili projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II, realizovaný Zlínským krajem. Projekt nám, po dobu transformace zařízení, vytvářel „pevnou půdu pod nohama“, kdy financoval nově otevřené sociální služby, odborné vzdělávání pracovníků, supervize a další podpůrné aktivity. Mám velkou radost, že se podařilo naplnit všechny body transformačního plánu. Za zdárné dokončení transformačního procesu patří velké poděkování našemu zřizovateli, Zlínskému kraji, externím partnerům a v neposlední řadě všem pracovníkům. Každý z nich se do transformace zapojil nejen profesně, ale věřím, že i v osobní rovině. Propagaci našich služeb významně pomohly nové videospoty, které vznikly ve spolupráci s Městským divadlem Zlín a jeho hereckým souborem. Dostaneme se tak k více lidem, kteří potřebují naši pomoc, včas. Přeji nám všem klidnější období a co nejrychlejší návrat k „obyčejným“ radostem života.

Mgr. Marek Mikláš, ředitelZÁKLADNÍ INFORMACE Dětské centrum Zlín je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Počátky její činnosti se váží k polovině 20. století, kdy v sídle organizace, vile Dominika Čipery na Burešově ve Zlíně, začal fungovat dětský domov pro nejmenší děti. V různých obměnách a různé kapacitě existoval dětský domov pro děti od 0 do 3 let (dříve kojenecký ústav) až do roku 2016. V tomto roce došlo k ukončení zdravotnické činnosti, ponechání oblasti sociálně-právní ochrany dětí (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) a v roce následujícím k zahájení činnosti služeb sociálních. Cílová skupina: Ohrožené děti, jejich rodiny a blízcí.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC


18 dětí bylo přijato do nově otevřeného bytu v běžném bytovém domě ve Zlíně a 24 dětí bylo přijato do Čiperovy vily, sídla organizace. Nejčastější příčiny umístění dětí v roce 2020: závislostní chování rodičů, násilí v rodině, akutní hospitalizace rodičů a ztráta bydlení.

Poslání: Poskytnutí ochrany a pomoci dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo bez péče přiměřené jejich

Rok 2020:

věku, dětem, jejichž život nebo příznivý vývoj je

Podařilo se nám zvládnout několik výskytů one-

vážně ohrožen, dětem, které byly vystaveny tělesné-

mocnění COVID‑19, jak mezi zaměstnanci, tak i mezi

mu či psychickému týrání nebo zneužívání, a dětem,

dětmi umístěných na krizových lůžkách. Pracovnice

které se ocitly v prostředí nebo v situaci, kdy jsou

výborně zvládaly péči o děti v karanténě a zároveň

závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.

udržely vysokou kvalitu v naplňování potřeb ohrožených dětí.

Cíle:

Prohlubujeme spolupráci se soudci a pracovníky

Hlavním cílem činnosti ZDVOP je v co nejkratší době

intenzivně a v co nejkratším čase. Cílem je zajistit

umožnit dětem návrat zpět do biologické rodiny,

dětem návrat do bezpečného a stabilního prostředí.

jednotlivých úřadů tak, aby se situace dětí řešila

případně participovat na umístění dětí do náhradní rodinné péče. Při naplňování tohoto cíle je nutné zabezpečit veškeré potřeby dítěte v nejvyšší možné kvalitě. Jedná se především o zmírnění traumat, všestranný rozvoj dítěte, respektování jeho osobnosti, naplnění jeho potřeb s přihlédnutím k jeho možnostem a stávajícím podmínkám.

Počet umístěných dětí v roce 2020: Počet nově příchozích za rok 2020

42

Počet dětí, které odešly v průběhu roku 2020

41

Z toho:

24

do své rodiny

do pěstounské péče

8

do jiného zařízení

9

Počet dětí k 31. 12. 2020

2


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KRIZOVÁ POMOC


Rok 2020: V době pandemie uživatelé upřednostnili distanční formu poskytnutí služby před přímým setkáním se. To vyjadřuje i celkový počet najetých km, který se oproti roku 2019 snížil o jednu třetinu. Témata

Poslání:

u klientů byla různá, často se však pod nimi nachází společný jmenovatel – izolace – chybějící sociální kontakt, finanční nestabilita, ztráta nebo změna

Podpora, bezpečí a stabilizace dětí, jejich rodinných

v zaměstnání, úzkosti, deprese, sebevražedné myš-

příslušníků a osob blízkých v krizi.

lenky, úmrtí.

Cíle: • Emoční podpora, stabilizace. • Zorientování se v náročné životní situaci. • Plánování nejbližších kroků směřujících k řešenímomentální krizové situace. • Minimalizace rizik a minimalizace negativních dopadů. • Podpora v rozhodování. • Hledání zdrojů podpory. • Sdílení a přijetí, ventilace prožívání. • Získání specifických informací při rozhodování, popř. řešení.

Počet uživatelů a intervencí v roce 2020: 100 uživatelů - z toho 33 dětí a 67 dospělých, 17 mužů + 50 žen. 508 intervencí - z toho 74 % v terénu a 26 % v ambulanci. Nejčastěji řešená témata v roce 2020: špatný psychický stav, rozvod a rozchod, konflikty v rodině, domácí násilí, úmrtí blízké osoby.

V průběhu roku probíhaly přípravy na rozšíření cílové skupiny k 1. 1. 2021. K tomuto datu se již na službu může obracet jakákoliv osoba v krizi ve Zlínském kraji.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI


Rok 2020: Našim uživatelům jsme v minulém roce pomohli najít nebo udržet si bydlení anebo zlepšit stav bydlení i díky nastavení režimu úklidu. Rodičům jsme často poskytovali podporu při jednání na úřadech.

Poslání:

Taktéž jsme rodinám pomohli zlepšit jejich finanční situaci. Některým jsme pomáhali při hledání práce, rovněž jsme je podpořili při vyřízení sociálních dá-

Poskytnutí rodině s dítětem podporu v řešení jejich

vek nebo rodiče začali řešit své dluhy. Rodiny pod-

obtížné životní situace, a to zejména v jejich přiro-

porujeme i ve vzdělávání dětí, v přípravě do školy.

zeném prostředí. Podle potřeb dítěte bude podpora

Rodiče i děti jsme podpořili ve zvládání distanční

zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a ob-

výuky a když bylo potřeba pomohli jsme zajistit

čanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně

potřebnou techniku (notebooky, tablety), aby se

osob z širšího sociálního okolí.

mohly učit všechny děti ve vícepočetných rodinách. Rodiče i jejich děti jsme podpořili v navázání na

Cíle: Hlavním cílem je minimalizování důsledků v souvislosti s působením nepříznivé životní situace na jedince a znovuobnovení narušených funkcí rodiny. Podpořená osoba by měla znovu nabýt žádoucích rodičovských dovedností a kompetencí, komunikačních dovedností, obnovení vazeb v rodině, samostatnosti, umět pružně a adekvátně reagovat na nové problémové situace, tak aby byla schopna tyto situace řešit vlastními silami.

Počet uživatelů a intervencí v roce 2020: 49 uživatelů 985 intervencí - z toho 81 % v terénu a 19 % v ambulanci.

další odborníky např. dluhové poradny, psychology, dětské psychiatry, kteří jim pomohli zvládat náročné životní situace.


VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2020

Spolupráce s Městským divadlem Zlín na veřejné sbírce „Krizová lůžka pro děti“

1000 To se mi líbí na naší facebookové stránce


Videokonference s ministryní práce a sociálních věcí, paní Maláčovou

Natáčení propagačních videospotů o našich službách


Josefský běh pro Dětské centrum Zlín


Propagační účast na běžeckém závodu Vltava run

Významná sponzorská podpora, které jsou součástí i žáci základních škol


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VEDENÍ

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP)

Mgr. Marek Mikláš ředitel

Mgr. Jiří Hrubý vedoucí ZDVOP, speciální pedagog

Mgr. Renáta Dorazilová PROVOZNĚ–EKONOMICKÝ ÚSEK

sociální pracovnice

Ing. Marie Gajdošová

Bc. Adéla Valčíková

ekonomka, zástupkyně ředitele

sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách

Stanislav Váňa

Mgr. Zuzana Zlámalová

správce

psycholožka

Josef Václavík

Alena Hniličková

údržbář

Jitka Jandová Jana Machovská uklízečka

Mgr. Pavla Kučeříková Mgr. Lucie Poláchová

EXTERNÍ PRACOVNÍCI, SUPERVIZOŘI

Marcela Stříteská

JUDr. Pavla Kubáčková, právní poradenství

Mgr. Jana Ševčíková

Mgr. Zuzana Netočná, supervize, ZDVOP a KP Mgr. Petr Smékal, supervize, SAS

Bc. Nikol Tajzlerová

Mgr. Simona Dohnalová, externi podpora, KP Mgr. Gabriela Šustková, supervize, ZDVOP

Ludmila Toboláková

Ing. Miroslav Tesař, správa IT Ivana Trynerová Bc. Věra Bořutová Jana Mechlová Bc. Vendula Petrášová pracovnice v sociálních službách

(stav k 31. 12. 2020)


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

KRIZOVÁ POMOC (KP)

PRO RODINY S DĚTMI (SAS) Mgr. Martina Vlastníková Mgr. Adéla Gregor

vedoucí KP, sociální pracovnice

vedoucí SAS, sociální pracovnice

Ing. Mgr. Karla Koutná, Ph.D. Mgr. Veronika Huňková

sociální pracovnice

sociální pracovnice

Mgr. lic. Michaela Janušková Bc. Lucie Masaříková

sociální pracovnice

sociální pracovnice

Ing. et Bc. Petr Suchomel Mgr. Rudolf Křižan

sociální pracovník

sociální pracovník

Mgr. Markéta Polanecká sociální pracovnice


HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020 – NÁKLADY A VÝNOSY Náklady (v tis. Kč) Příspěvek zřizovatele

Kryto úč. dotací

Kryto vlast. a ciz. zdroji

Příspěvek ZDVOP

11 707,99

7 470,71

143,96

93,86

3 999,46

0,00

94,66

73,43

73,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,43

11 419,28

7 230,36

143,96

93,86

3 951,10

0,00

94,66

11 513,93

215,28

166,92

0,00

0,00

48,36

0,00

0,00

215,28

4 092,40

2 604,74

48,66

33,32

1 405,68

0,00

33,88

4 126,28

3 859,71

2 442,74

48,66

31,69

1 336,62

0,00

31,99

3 891,70

232,69

162,00

0,00

1,64

69,06

0,00

1,89

234,58

Hlavní činnost 1. MZDOVÉ NÁKLADY

1

Ostatní osobní náklady Prostředky na platy Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 2. ODVODY SaZP, FKSP

2

Zákonné odvody Tvorba FKSP 3. PROVOZNÍ NÁKLADY

Kryto zdr. poj.

Dop. činnost

Celkem HČ+DČ 11 802,65

3 061,46

2 402,92

8,45

248,72

401,38

0,00

47,31

3 108,77

Spotřeba materiálu

674,51

308,08

8,45

191,80

166,19

0,00

8,74

683,25

Spotřeba energie a vody

595,78

558,20

0,00

0,00

37,58

0,00

21,81

617,58

Opravy a udržování

134,33

126,68

0,00

0,00

7,66

0,00

0,00

134,33

35,54

26,13

0,00

0,00

9,42

0,00

0,00

35,54

9,80

0,00

0,00

9,80

0,00

0,00

0,00

9,80

662,27

559,56

0,00

17,01

85,71

0,00

6,13

668,41

47,68

36,69

0,00

0,00

10,99

0,00

0,00

47,68

349,04

286,10

0,00

0,00

62,95

0,00

0,00

349,04

3

Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Jiné soc.poj. Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Odepsané pohledávky Náklady z drobného dlouhodobého majetk 4. NÁKLADY CELKEM

(1+2+3)

49,94

37,41

0,00

0,63

11,90

0,00

0,00

49,94

324,17

322,45

0,00

1,72

0,00

0,00

10,63

334,81

14,51

14,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,51

163,86

127,11

0,00

27,75

9,00

0,00

0,00

163,86

18 861,85

12 478,37

201,07

375,90

5 806,51

0,00

175,85

19 037,69


Výnosy (v tis. Kč) Hlavní činnost

Příspěvek zřizovatele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z prodeje služeb

72,36

0,00

0,00

77,26

0,00

0,00

21,81

94,17

Výnosy z pronájmu (čisté nájemné)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,56

180,56

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Ost.výnosy Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti

Účel. dotace

Vlastní a cizí zdroje

Příspěvek ZDVOP

Příjmy zdr. poj.

Dop. činnost 0,00

Celkem HČ+DČ 0,00

0,00

0,00

0,00

19,88

0,00

0,00

0,00

0,00

45,42

0,00

0,00

179,73

0,00

0,00

0,00

45,42

128,15

0,00

0,00

65,93

0,00

0,00

0,00

128,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy vybraných místních vl. institucí z transfer

18 615,32

12 478,37

201,07

129,37

5 806,51

0,00

0,00

18 615,32

transfery od zřizovatele

Finanční výnosy

17 540,58

12 478,37

0,00

0,00

5 062,21

0,00

0,00

17 540,58

transfery od obcí

111,28

0,00

0,00

111,28

0,00

0,00

0,00

111,28

transfery ze státního rozpočtu

945,37

0,00

201,07

0,00

744,30

0,00

0,00

945,37

časové rozlišení inv. transferů

1,72

0,00

0,00

1,72

0,00

0,00

0,00

1,72

18 861,26

12 478,37

201,07

375,31

5 806,51

0,00

202,37

19 063,63

-0,59

0,00

0,00

-0,59

0,00

0,00

26,52

25,93

5. VÝNOSY CELKEM 6. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období (po zdanění)


HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020 – ROZVAHA Aktiva

účet AKTIVA CELKEM A. STÁLÁ AKTIVA I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

II. Dlouhodobý hmotný majetek

k 1. 1. 2020

k 31. 12. 2020

35 405 870,18

35 405 870,18

24 048 011,10

24 037 995,10

0,00

0,00

24 048 011,10

24 037 995,10

Pozemky

031

15 167 734,00

15 167 734,00

Stavby

021

8 776 478,10

8 491 802,10

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

103 799,00

258 669,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

0,00

119 790,00

III. Dlouhodobý finanční majetek

0,00

0,00

IV. Dlouhodobé pohledávky

0,00

0,00

11 357 859,08

4 730 005,73

18 594,63

11 278,43

B. OBĚŽNÁ AKTIVA I.

Zásoby Materiál na skladě

112

II. Krátkodobé pohledávky

18 594,63

11 278,43

6 895 031,95

467 565,00

Odběratelé

311

70 756,00

49 102,00

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

220 024,00

239 238,00

Pohledávky za zaměstnanci

335

9 000,00

16 000,00

Daň z příjmů

341

37 757,00

37 757,00

Náklady příštích období

381

8 402,38

2 767,00

Dohadné účty aktivní

388

6 543 882,57

97 280,00

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

5 210,00

25 421,00

III. Krátkodobý finanční majetek

4 444 232,50

4 251 162,30

4 356 212,97

4 173 905,97

243

9 756,53

52 553,33

263

71 330,00

5 740,00

261

6 933,00

18 963,00

Běžný účet

241

Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna


Pasiva

k 1. 1. 2020

k 31. 12. 2020

35 405 870,18

28 768 000,83

C. VLASTNÍ KAPITÁL

26 685 813,83

27 026 860,59

I.

24 418 137,38

24 408 121,38 24 354 790,47

účet PASIVA CELKEM

Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky

401

24 363 086,03

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

55 051,35

53 330,91

2 221 463,60

2 592 808,27

II. Fondy účetní jednotky Fond odměn

411

36 026,11

36 026,11

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

14 273,33

58 304,59

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

191 402,98

237 615,83

Rezervní fond z ostatních titulů

414

806 890,17

1 079 695,17

Fond reprodukce majetku, fond investic

416

1 172 871,01

1 181 166,57

III. Výsledek hospodaření

46 212,85

25 930,94

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

46 212,85

25 930,94

8 720 056,35

1 741 140,24

0,00

0,00

0,00

0,00

D. CIZÍ ZDROJE I.

Rezervy

II. Dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky

321

8 720 056,35

1 741 140,24

Dodavatelé

324

36 438,81

106 921,06

Zaměstnanci

331

711 115,00

820 890,00

Sociální zabezpečení

336

289 451,00

330 464,00

Zdravotní pojištění

337

124 987,00

142 705,00

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

119 734,99

141 462,99

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

7 286 599,00

5 763,00

Dohadné účty pasivní

389

139 662,55

179 834,19

Ostatní krátkodobé závazky

378

12 068,00

13 100,00


HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020 – VÝSLEDOVKA Náklady

účet A. NÁKLADY CELKEM I.

Náklady z činnosti

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

18 861 847,19

175 847,36

18 861 847,19

175 847,36

Spotřeba materiálu

501

674 514,58

8 738,76

Spotřeba energie

502

516 642,65

21 335,00

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

79 133,00

472,15

Opravy a udržování

511

134 334,13

Cestovné

512

35 542,00

Náklady na reprezentaci

513

9 803,70

Ostatní služby

518

662 274,77

6 130,35

Mzdové náklady

521

11 707 990,00

94 655,00

Zákonné sociální pojištění

524

3 859 707,00

31 991,00

Jiné sociální pojištění

525

47 684,00

Zákonné sociální náklady

527

581 733,26

Manka a škody

547

629,00

Odpisy dlouhodobého majetku

551

324 174,00

Náklady z vyřazených pohledávek

557

14 514,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

163 861,10

Ostatní náklady z činnosti

549

49 310,00

II. Finanční náklady III. Náklady na transfery V. Daň z příjmů

1 893,10 10 632,00


Výnosy

účet B. VÝNOSY CELKEM I.

Výnosy z činnosti

Hlavní činnost 18 861 257,49

202 368,00

245 932,61

202 368,00

72 358,00

21 807,15

Výnosy z prodeje služeb

602

Výnosy z pronájmu

603

Čerpání fondů

648

45 420,00

Ostatní výnosy z činnosti

649

128 154,61

II. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Hospodářská činnost

180 560,85

18 615 324,88 672

18 615 324,88

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním

-589,70

26 520,64

Výsledek hospodaření běžného účetního období

-589,70

26 520,64Jménem celé organizace děkujeme našemu zřizovateli, sponzorům a partnerům

ZŘIZOVATEL

SPONZOŘI A PARTNEŘI

Program pro poskytování finanční podpory

rodina Gregušova

z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti

manželé Kloudovi

sociálních služeb na území Zlínského kraje

Bedřich Kysilko

pro rok 2020

Pavel Mikláš

Město Vizovice

rodina Mizerova

Město Fryšták

Renata Ovesná a přátelé

BP projekt, s.r.o.

Jaroslav Skovajsa

TNS SERVIS.S.R.O.

Alan Zelenka

AIP spol. s.r.o.

Markéta Němečková

KVE Mont

dobrovolníci z ČSOB

ZŠ TGM Otrokovice

dobrovolníci ze „Sidónky“

Blue88

dobrovolníci ze Střední zdravotnické školy

Klimantis

a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín

Farnost sv. Filipa a Jakuba

dobrovolníci z Obchodní akademie Tomáše Bati

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín

Sociální služba je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu Zlínského kraje v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II, reg. č. projektu CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_007/0006502.


KONTAKT Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace Burešov 3675, 760 01 Zlín

Bankovní spojení: 24533661/0100 (KB Zlín)

dczlin@dczlin.cz

Datová schránka: atukhia

577 436 110, 577 435 638

facebook.com/detskecentrumzlin

IČ: 00839281

instagram: @detskecentrumzlin

Ředitel

Ekonomka

Mgr. Marek Mikláš

Ing. Marie Gajdošová

marek.miklas@dczlin.cz

marie.gajdosova@dczlin.cz

731 168 559

731 404 417

Vedoucí ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující

Mgr. Jiří Hrubý

okamžitou pomoc

jiri.hruby@dczlin.cz

Nepřetržitá pohotovostní linka:

733 615 697

736 510 355

Vedoucí SAS

Sociálně aktivizační služby

Mgr. Adéla Gregor

pro rodiny s dětmi

adela.gregor@dczlin.cz

sas@dczlin.cz

703 178 690

703 178 690

Vedoucí KP

Krizová Pomoc

Mgr. Martina Vlastníková

kp@dczlin.cz

martina.vlastnikova@dczlin.cz

730 166 862

731 404 418

Správce Stanislav Váňa stanislav.vana@dczlin.cz 731 404 416
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.