Výroční zpráva za rok 2021

Page 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2O21


ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE


V roce 2021 byla pro naši organizaci klíčová tato témata: •

Rozšíření cílové skupiny u služby Krizová pomoc

Rovněž se, i nadále, daří plnit jednotlivé úkoly

na osoby v krizi bez omezení věkem (dříve mohla

spojené se stěhováním naší služby Zařízení pro

být využita jen dětmi a jejich nejbližšími).

děti vyžadující okamžitou pomoc do nových prostor

Soulad kvality našich služeb s aktuálními

ve Zlíně-Mladcové. Před koncem roku byla dokončena

opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19.

projektová dokumentace, v roce 2022 se začne rekon-

Zvyšování kvality jednotlivých služeb s důrazem

struovat a v roce 2023 se dočkáme stěhování. Součástí

na posílení mezirezortní spolupráce.

tohoto procesu bylo i vyhledávání nových prostor

Vyjednávání o novém sídle organizace.

pro Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi

Obměna služebních automobilů.

a Krizovou pomoc. K 1. 1. 2023 se budou stěhovat blíže

Pokračování v propagaci naší činnosti.

centru Zlína, pro jejich lepší dostupnost.

Mám radost, že se v rámci těchto témat podařilo do-

Díky pokračujícím propagačním aktivitám jsme

sáhnout celé řady úspěšných kroků. Službu Krizovou

získali tři nové automobily, které jsou nezbytné k výko-

pomoc využilo široké spektrum uživatelů od rodin

nu naší činnosti. Jednalo se o nový sociální automobil,

s dětmi, mladé dospělé až po seniory. Celá řada škol

dále o bezúplatný převod od Policie ČR a v neposlední

ve Zlínském kraji šířila informace o našich službách,

řadě o nový vůz od našich sponzorů. Děkujeme!

jak směrem k dětem a jejich rodičům, tak i k zaměstnancům. Je to pro nás další důležitý „krůček“ směrem

Rok 2022 pro nás bude o dalších velkých výzvách

k efektivnější mezirezortní spolupráci tak, aby odbor-

a přeji nám všem, ať se s nimi vypořádáme s hrdostí,

níci napříč rezorty byli schopni nabídnout potřebnou

profesionalitou a nejlépe s úsměvem na tváři.

službu svému žákovi, pacientovi či uživateli.

Mgr. Marek Mikláš, ředitelZÁKLADNÍ INFORMACE Dětské centrum Zlín je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Počátky její činnosti se váží k polovině 20. století, kdy v sídle organizace, vile Dominika Čipery na Burešově ve Zlíně, začal fungovat dětský domov pro nejmenší děti. V různých obměnách a různé kapacitě existoval dětský domov pro děti od 0 do 3 let (dříve kojenecký ústav) až do roku 2016. V tomto roce došlo k ukončení zdravotnické činnosti, ponechání oblasti sociálně-právní ochrany dětí (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) a v roce následujícím k zahájení činnosti služeb sociálních. Cílová skupina: Ohrožené děti, jejich rodiny a osoby v krizi.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc


Poslání:

Počet umístěných dětí v roce 2021:

Poskytnutí ochrany a pomoci dětem, které se ocitly

Počet nově příchozích za rok 2021

bez jakékoliv péče, nebo bez péče přiměřené jejich věku, dětem, jejichž život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen, dětem, které byly vystaveny tělesnému či psychickému týrání nebo zneužívání, a dětem, které se ocitly v prostředí nebo v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Cíle:

41 (24 dívek, 17 chlapců)

Počet dětí, které odešly v průběhu roku 2021

34

Z toho:

25

do své rodiny do pěstounské péče

2

do jiného zařízení

7

Počet dětí k 31. 12. 2021

9

11 dětí bylo přijato do našeho bytu v běžném bytovém domě ve Zlíně a 30 dětí do Čiperovy vily, sídla organizace.

Hlavním cílem činnosti ZDVOP je v co nejkratší době umožnit dětem návrat zpět do biologické rodiny, pří-

Nejčastější příčiny umístění dětí v roce 2021:

padně participovat na umístění dětí do náhradní ro-

závislostní chování rodičů, časté konflikty a násilí

dinné péče.

v rodině, akutní hospitalizace rodičů.

Při naplňování tohoto cíle je nutné zabezpečit veškeré potřeby dítěte v nejvyšší možné kvalitě. Jedná se především o zmírnění traumat, všestranný rozvoj

Rok 2021:

dítěte, respektování jeho osobnosti, naplnění jeho

Podařilo se nám zvládnout několik výskytů onemoc-

potřeb s přihlédnutím k jeho možnostem a stávajícím

nění COVID 19, jak mezi zaměstnanci, tak i mezi dětmi

podmínkám.

umístěných na krizových lůžkách. Pracovnice výborně zvládaly péči o děti v karanténě a zároveň udržely vysokou kvalitu v naplňování potřeb ohrožených dětí. Celý tým se rovněž podílel na přípravě podkladů k projektové dokumentaci pro plánovanou rekonstrukci objektu v městské části Zlín-Mladcová, kam se následně bude, v roce 2023, služba stěhovat. V posledních měsících roku 2021 jsme se připravovali na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí provedenou zákonem č. 363/2021 Sb.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


Poslání: Poskytnutí rodině s dítětem podporu v řešení jejich obtížné životní situace, a to zejména v jejich přirozeném prostředí. Podle potřeb dítěte bude podpora

Počet klientů a intervencí v roce 2021:

zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a ob-

60 klientů

čanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně

1200 intervencí

osob z širšího sociálního okolí.

(z toho 82 % v terénu a 18 % v ambulanci)

Cíle:

Rok 2021:

Hlavním cílem je minimalizování důsledků v souvislos-

Našim uživatelům jsme v minulém roce pomohli najít

ti s působením nepříznivé životní situace na jedince

nebo udržet si bydlení anebo zlepšit stav bydlení

a znovuobnovení narušených funkcí rodiny.

i díky nastavení režimu úklidu. Rodičům jsme často poskytovali podporu při jednání na úřadech. Taktéž

Podpořená osoba by měla znovu nabýt žádoucích

jsme rodinám pomohli zlepšit jejich finanční situaci.

rodičovských dovedností a kompetencí, komuni-

Některým jsme pomáhali při hledání práce, rovněž

kačních dovedností, obnovení vazeb v rodině, sa-

jsme je podpořili při vyřízení sociálních dávek nebo

mostatnosti, umět pružně a adekvátně reagovat

rodiče začali řešit své dluhy. Rodiny podporujeme

na nové problémové situace, tak aby byla schopna

i ve výchově a vzdělávání dětí, v přípravě do školy. Ro-

tyto situace řešit vlastními silami.

diče i děti jsme podpořili ve zvládání distanční výuky. V minulém roce se nám podařilo podpořit rodiče a došlo k navrácení dítěte zpět do péče rodiny. Rodiče i jejich děti jsme podpořili v navázání na další odborníky např. dluhové poradny, psychology, dětské psychiatry, kteří jim pomohli zvládat náročné životní situace.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Krizová pomoc


Poslání:

Řešená témata v roce 2021 a jejich četnost:

Naším posláním je doprovázet lidi v obtížné životní

Špatný psychický stav

160 klientů

situaci, kterou v této chvíli nejsou schopni zvládnout

Konflikty v rodině

118 klientů

sami. Služba Krizová pomoc je poskytována rodinám

Rozvody, rozchody, neshody partnerské

40 klientů

i jednotlivcům po celém Zlínském kraji.

Nemoc, úraz a změna zdravotního stavu

28 klientů

Neschopnost navázat soc. vazby (izolace) 26 klientů Obtíže lidí s psychiatrickými diagnózami

Cíle:

Rizikové chování v dospívání Ztráta zaměstnání

Člověk, který zvládl akutní emoční stav a překonal

Sebepoškozování

krizovou situaci, to znamená, že:

Úmrtí Sebevražedné myšlenky

24 klientů 22 klientů 20 klientů 17 klientů 17 případů 15 klientů

se mu podařilo uvolnit emoční napětí

Domácí násilí

6 klientů

je schopen mluvit o svých pocitech,

Sexualita

6 klientů

svém prožívání •

získal náhled a kontrolu nad situací

ví, jak může snižovat negativní dopad

si naplánoval nejbližší kroky směřující

K 1. 1. 2021 služba změnila cílovou skupinu klientů

k řešení situace

na osoby v krizi bez omezení věkem. Tím se rozšířila

nalezl zdroje podpory

skupina klientů a změnila se i témata při řešení kri-

zná důvody proč krize nastala

zových situací.

uplatnil svá práva, oprávněné zájmy

na rodinu, společnost

a obstaral si osobní záležitosti

Rok 2021:

Rok 2021 pokračoval v poskytování distanční (telefonické, mailové, chatové) podpory klientů, a to

Počet klientů a intervencí v roce 2021: 160 klientů

(z toho 31 dětí, 91 žen a 38 mužů)

567 intervencí

(celkový přímý čas poskytnutých

z důvodu trvající pandemické situace. I nadále pracovníci poskytovali krizovou pomoc „face to face“ v terénu, ale i v ambulanci v souladu s hygienickými opatřeními. Dále jsme aktivně využívali příležitostí pro šíření po-

intervencí byl 543:20 hodin)

vědomí o službě. K tomu jsme využili letáky, osobní

(z toho 54 % v terénu

setkání, workshopy, vzdělávání, cílené informační

a 46 % v ambulanci)

emaily a naše informativní video.


VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2021

Předání sociálního automobilu pro službu ZDVOP

Reportážní vstup pro Českou televizi, do pořadu 168 hodin


Rozhovor s ředitelem organizace pro Televizi Slovácko – Ticho ve studiu

První výročí projektu Běžííím a jezdííím pro dobrou věc

Naše kolegyně Ivana Trynerová získala ocenění Pracovník v sociálních službách v roce 2021

V rámci účasti na běžeckém závodu Vltava run nás podpořila Nadace ČEZ VR šek na 100 000


PROJEKT BĚŽÍÍÍM A JEZDÍÍÍM PRO DOBROU VĚC („BAJ“) Jedná se o projekt realizovaný zaměstnanci a partnery organizace. Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí o organizaci a jeho službách a oslovení cílové skupiny, pro které jsou služby určeny. Dalším cílem bylo zvýšení počtu dobrovolníků/ambasadorů šířící povědomí o organizaci a jeho službách.

Plán realizace projektu:

Proces zavádění byl uspíšen širokou základnou pod-

1) Vytvořit stránku „BAJ“ na FB (později i IG).

porovatelů organizace a silnou podporou externích

2) Oslovit podporovatele organizace

subjektů. 100 ks triček se podařilo distribuovat již

a běžce účastnících se regionálních závodů. 3) Účast na minimálně 4 běžeckých akcích. •

Josefský běh pro Dětské centrum Zlín

během prvních 4 měsíců. Navíc se v průběhu inovace dařilo získávat i finanční prostředky pro provoz organizace, což nebylo původním cílem.

realizovaný v okolí sídla organizace •

Vltavarun – štafetový týmový závod od pramene Vltavy do Prahy

Festivalový půlmaraton Monet+ Zlín

Hory Bory – štafetový týmový závod z Beskyd na Pálavu

4) Sdílet fotky a videa z pohybových akcí, kde

Zhodnocení dosavadních 16 měsíců projektu: •

Zprostředkováno předání 150 ks triček.

Spolupořadatelství 2. ročníků Josefského běhu

Aktivní účast na více jak 20 běžeckých

210 000 Kč získáno na provoz služeb organizace.

Pozitivní zpětná vazba od stávajících partnerů

budou lidé v tričku „BAJ“ na FB a IG stránkách. 5) Zprostředkovat prodej 100 ks triček.

pro Dětské centrum Zlín. regionálních akcích.

a sponzorů – zvýšený zájem o aktivity organizace, navýšení finančních sponzorských darů. •

Podíl na zvýšení počtu uživatelů u služby Krizová pomoc, kteří se na službu obrátili na základě doporučení svého okolí (široké veřejnosti).

Posílení týmu a neformálních vazeb mezi pracovníky jednotlivých služeb organizace.PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VEDENÍ

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP)

Mgr. Marek Mikláš ředitel

Mgr. Jiří Hrubý vedoucí ZDVOP, speciální pedagog

Mgr. Renáta Dorazilová PROVOZNĚ EKONOMICKÝ ÚSEK

sociální pracovnice

Ing. Marie Gajdošová

Mgr. Lucie Poláchová

ekonomka, zástupkyně ředitele

sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách

Stanislav Váňa

Mgr. Zuzana Zlámalová

správce

psycholožka

Josef Václavík

Alena Hniličková

údržbář

Jitka Jandová Jana Machovská uklízečka

Mgr. Pavla Kučeříková Bc. Erika Polozová

EXTERNÍ PRACOVNÍCI, SUPERVIZOŘI

Marcela Stříteská

JUDr. Pavla Kubáčková, právní poradenství

Mgr. Jana Ševčíková

Mgr. Petr Smékal, supervize, SAS Mgr. Simona Dohnalová, externí podpora, KP

Bc. Nikol Tajzlerová

Mgr. et Mgr. Irena Smékalová, supervize, vedení Mgr. Eva Oujezská, supervize, ZDVOP

Ludmila Toboláková

Ing. Miroslav Tesař, správa IT Ivana Trynerová Bc. Věra Bořutová Jana Mechlová Bc. Vendula Petrášová pracovnice v sociálních službách

(stav k 31. 12. 2021)


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

KRIZOVÁ POMOC (KP)

PRO RODINY S DĚTMI (SAS) Mgr. Martina Vlastníková Mgr. Adéla Gregor

vedoucí KP, sociální pracovnice

vedoucí SAS, sociální pracovnice

Ing. Mgr. Karla Koutná, Ph.D. Mgr. Veronika Huňková

sociální pracovnice

sociální pracovnice

Mgr. lic. Michaela Janušková Bc. Lucie Masaříková

sociální pracovnice

sociální pracovnice

Vendula Ošťádalová DiS. Mgr. Rudolf Křižan

sociální pracovnice

sociální pracovník

Ing. et Bc. Petr Suchomel sociální pracovník Mgr. Markéta Polanecká sociální pracovnice


HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021 – NÁKLADY A VÝNOSY Náklady (v tis. Kč) Příspěvek zřizovatele

Kryto úč. dotací

Kryto vlast. a ciz. zdroji

Příspěvek ZDVOP

12 903,56

6 496,65

229,40

199,54

5 977,97

0,00

0,00

125,10

93,33

0,00

0,00

31,77

0,00

0,00

125,10

12 625,38

6 293,13

229,40

199,54

5 903,31

0,00

0,00

12 625,38

153,09

110,20

0,00

0,00

42,89

0,00

0,00

153,09

4 513,41

2 339,53

77,54

69,37

2 026,97

0,00

0,00

4 513,41

4 257,84

2 195,43

77,54

65,92

1 918,95

0,00

0,00

4 257,84

255,57

144,09

0,00

3,46

108,02

0,00

0,00

255,57

Hlavní činnost 1. MZDOVÉ NÁKLADY

1

Ostatní osobní náklady Prostředky na platy Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 2. ODVODY SaZP, FKSP

2

Zákonné odvody Tvorba FKSP 3. PROVOZNÍ NÁKLADY

Kryto zdr. poj.

Dop. činnost

Celkem HČ+DČ 12 903,56

3 295,86

2 094,14

29,68

475,31

696,72

0,00

1,13

3 296,98

Spotřeba materiálu

647,24

223,86

29,68

162,81

230,88

0,00

0,00

647,24

Spotřeba energie a vody

627,29

510,77

0,00

52,64

63,88

0,00

1,13

628,42

Opravy a udržování

174,94

105,46

0,00

49,86

19,62

0,00

0,00

174,94

Cestovné

15,18

10,76

0,00

0,00

4,42

0,00

0,00

15,18

Náklady na reprezentaci

10,32

0,00

0,00

10,32

0,00

0,00

0,00

10,32

627,96

491,74

0,00

47,28

88,94

0,00

0,00

627,96

51,04

27,30

0,00

0,00

23,74

0,00

0,00

51,04

423,95

277,20

0,00

33,56

113,19

0,00

0,00

423,95

3

Ostatní služby Jiné soc.poj. Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Odepsané pohledávky Náklady z drobného dlouhodobého majetk 4. NÁKLADY CELKEM

(1+2+3)

55,46

14,04

0,00

19,29

22,13

0,00

0,00

55,46

392,90

391,18

0,00

1,72

0,00

0,00

0,00

392,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269,56

41,83

0,00

97,81

129,92

0,00

0,00

269,56

20 712,82

10 930,32

336,62

744,23

8 701,65

0,00

1,13

20 713,95


Výnosy (v tis. Kč)

Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu (čisté nájemné)

Hlavní činnost

Příspěvek zřizovatele

Účel. dotace

Vlastní a cizí zdroje

Příspěvek ZDVOP

Příjmy zdr. poj.

Dop. činnost

Celkem HČ+DČ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101,06

0,00

0,00

101,06

0,00

0,00

1,13

102,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,87

6,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čerpání fondů

238,33

0,00

0,00

238,33

0,00

0,00

0,00

238,33

Ostatní výnosy z činnosti

131,87

0,00

0,00

131,87

0,00

0,00

0,00

131,87

Ost.výnosy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy vybraných místních vl. institucí z transfer

20 239,23

10 930,32

336,62

270,64

8 701,65

0,00

0,00

20 239,23

transfery od zřizovatele

18 880,89

10 930,32

0,00

0,00

7 950,57

0,00

0,00

18 880,89

268,92

0,00

0,00

268,92

0,00

0,00

0,00

268,92

1087,70

0,00

336,62

0,00

751,08

0,00

0,00

1087,70

Finanční výnosy

transfery od obcí transfery ze státního rozpočtu časové rozlišení inv. transferů 5. VÝNOSY CELKEM 6. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období (po zdanění)

1,72

0,00

0,00

1,72

0,00

0,00

0,00

1,72

20 710,50

10 930,32

336,62

741,91

8 701,65

0,00

8,00

20 718,50

-2,32

0,00

0,00

-2,32

0,00

0,00

6,87

4,55


HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020 – ROZVAHA Aktiva

účet AKTIVA CELKEM A. STÁLÁ AKTIVA I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

II. Dlouhodobý hmotný majetek

období běžné (netto)

minulé

34 148 589,34

28 768 000,83

28 960 360,93

24 037 995,10

0,00

0,00

28 960 360,93

24 037 995,10

Pozemky

031

15 606 134,00

15 167 734,00

Stavby

021

12 492 508,93

8 491 802,10

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

835 098,00

258 669,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

26 620,00

119 790,00

III. Dlouhodobý finanční majetek

0,00

0,00

IV. Dlouhodobé pohledávky

0,00

0,00

5 188 228,41

4 730 005,73

12 977,67

11 278,43

B. OBĚŽNÁ AKTIVA I.

Zásoby Materiál na skladě

112

II. Krátkodobé pohledávky

12 977,67

11 278,43

525 242,00

467 565,00

Odběratelé

311

43 574,00

49 102,00

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

241 667,00

239 238,00

Pohledávky za zaměstnanci

335

19 000,00

16 000,00

Daň z příjmů

341

37 757,00

37 757,00

Náklady příštích období

381

3 124,00

2 767,00

Dohadné účty aktivní

388

180 120,00

97 280,00

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

0,00

25 421,00

4 650 008,74

4 251 162,30

Běžný účet

241

4 568 715,03

4 173 905,97

Běžný účet FKSP

243

66 895,71

52 553,33

Ceniny

263

0,00

5 740,00

Pokladna

261

14 398,00

18 963,00

III. Krátkodobý finanční majetek


Pasiva

účet

běžné

minulé

34 148 589,34

28 768 000,83

C. VLASTNÍ KAPITÁL

31 681 877,57

27 026 860,59

I.

29 170 277,21

24 408 121,38 24 354 790,47

PASIVA CELKEM

Jmění účetní jednotky a upravující položky

období

Jmění účetní jednotky

401

28 963 666,74

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

206 610,47

53 330,91

2 507 045,95

2 592 808,27

II. Fondy účetní jednotky Fond odměn

411

36 026,11

36 026,11

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

78 755,91

58 304,59

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

3 546,77

237 615,83

Rezervní fond z ostatních titulů

414

1 147 987,03

1 079 695,17

Fond reprodukce majetku, fond investic

416

1 240 730,13

1 181 166,57

III. Výsledek hospodaření

4 554,41

25 930,94

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

4 554,41

25 930,94

2 466 711,77

1 741 140,24

0,00

0,00

0,00

0,00

D. CIZÍ ZDROJE I.

Rezervy

II. Dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky

2 466 711,77

1 741 140,24

Dodavatelé

321

62 675,91

106 921,06

Zaměstnanci

331

1 202 794,00

820 890,00

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

16 590,00

0,00

Sociální zabezpečení

336

431 605,00

330 464,00

Zdravotní pojištění

337

188 397,00

142 705,00

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

142 834,99

141 462,99

Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

160 210,00

0,00

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

72 923,31

5 763,00

Dohadné účty pasivní

389

174 687,56

179 834,19

Ostatní krátkodobé závazky

378

13 994,00

13 100,00


HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020 – VÝSLEDOVKA Náklady

účet A. NÁKLADY CELKEM I.

Náklady z činnosti

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

20 712 821,48

1 128,68

20 712 821,48

1 128,68

Spotřeba materiálu

501

647 242,01

Spotřeba energie

502

544 904,13

1 068,94

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

82 383,36

59,74

Opravy a udržování

511

174 942,53

Cestovné

512

15 179,00

Náklady na reprezentaci

513

10 323,10

Ostatní služby

518

627 963,89

Mzdové náklady

521

12 903 561,00

Zákonné sociální pojištění

524

4 257 836,00

Jiné sociální pojištění

525

51 039,00

Zákonné sociální náklady

527

679 523,82

Manka a škody

547

500,00

Odpisy dlouhodobého majetku

551

392 904,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

269 559,64

Ostatní náklady z činnosti

549

54 960,00

II. Finanční náklady III. Náklady na transfery V. Daň z příjmů


Výnosy

účet B. VÝNOSY CELKEM I.

Hlavní činnost 20 710 504,57

Výnosy z činnosti

471 271,44

8 000,00 1 128,68

602

Výnosy z pronájmu

603

Čerpání fondů

648

238 334,14

Ostatní výnosy z činnosti

649

131 874,30

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

8 000,00

101 063,00

Výnosy z prodeje služeb

II. Výnosy z transferů

Hospodářská činnost

6 871,32

20 239 233,13 672

20 239 233,13

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním

-2 316,91

6 871,32

Výsledek hospodaření běžného účetního období

-2 316,91

6 871,32


Jménem celé organizace děkujeme našemu zřizovateli, sponzorům a partnerům


ZŘIZOVATEL

SPONZOŘI A PARTNEŘI

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 Obec Cetechovice Obec Jankovice Obec Kostelec u Holešova Obec Ostrožská Nová Ves Obec Rymice Obec Zdounky Obec Žeranovice AIP spol s. r. o. B potisk BP projekt, s. r. o. ČERNÍČEK-TRANS s. r. o. FC Fastav Zlín - ženy Florbalový klub Zlín Lions

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín PRIA REDHOUSE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín Šedek&Partner s. r. o. TNS SERVIS S. R. O. Ing. Luboš Hamerník Marek Procházka Jaroslav Skovajsa Tereza Vaňurová Radim Vévoda rodina Kloudova rodina Gregušova rodina Mizerova dobrovolníci ze „Sidónky“


KONTAKT Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace Burešov 3675, 760 01 Zlín dczlin@dczlin.cz 577 436 110, 577 435 638

IČ: 00839281 Bankovní spojení: 24533661/0100 (KB Zlín) Datová schránka: atukhia facebook.com/detskecentrumzlin instagram: @detskecentrumzlin

Ředitel Mgr. Marek Mikláš marek.miklas@dczlin.cz 731 168 559

Ekonomka Ing. Marie Gajdošová marie.gajdosova@dczlin.cz 731 404 417

Vedoucí ZDVOP Mgr. Jiří Hrubý jiri.hruby@dczlin.cz 733 615 697

ZDVOP Nepřetržitá pohotovostní linka 736 510 355

Vedoucí SAS Mgr. Adéla Gregor adela.gregor@dczlin.cz 703 178 690

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sas@dczlin.cz 703 178 690

Vedoucí KP Mgr. Martina Vlastníková martina.vlastnikova@dczlin.cz 731 404 418

Krizová pomoc kp@dczlin.cz 730 166 862

Správce Stanislav Váňa stanislav.vana@dczlin.cz 731 404 416© 2022 Dětské Centrum Zlín


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.