Page 1

http://sivertime.com.ua

e-mail: despravda@ukr.net

№ 27 (326) 5 квітня 2012, четвер

+

авось ка пол

е з н ая г а з е т а

пригодится

ГОЛОВНА ГАЗЕТА ЧЕРНІГІВЩИНИ

Це важкодоступне доступне житло...

ВиБУХ У ЧЕрНІГІВСьКІй П’ЯТиПоВЕрХІВЦІ:

суїцид, теракт чи необережність? стор.2 Володимир Фаль: «Червоне – то любов і радість» Портрет сучасника

Фото Віктора КОШМАЛА

стор.3 Городи на даху

А що цікавого можете запропоновати ви?

Різні версії резонансної події

стор.5

арМія

стор.6 Не в дітях щастя? або Чому жінки не хочуть народжувати

стор.8

Повнолітніх випускників до лав армії НЕ ПриЗиВАТиМУТь. Через Євро-2012 лише цієї весни. Таку особливість весняної призовної кампанії озвучив заступник Чернігівського обласного військового комісара полковник Юрій Борисов.

Ч

ерез підготовку та проведення в Україні Євро-2012, навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних закладах завершується на місяць раніше, у травні. Тож керівництво Міноборони для того, аби призовники отримали освіту, вирішило надати їм можливість вступу до вищих навчальних закладів. Рішення стосується юнаків, які народилися у грудні 1993 року та з 1 січня по 31 травня 1994-го і в нинішньому році закінчують навчання у зазначених закладах. Виняток складуть лише ті з них, хто виявить особисте бажання служити у лавах Збройних сил.

Обласна військово-лікарська комісія вже оглянула 1506 юнаків, з них здоровими виявилися 354. Ще 98 осіб, які мають несуттєві захворювання, також визнано придатними до служби. Військово-лікарська комісія до кінця призовної кампанії має оглянути ще понад шість тисяч призовників. – Наразі є тенденція до збільшення випадків, коли юнаки, щоб потрапити до війська, свідомо приховують хвороби. Тож ми проводимо додаткові обстеження та робимо аналізи, аби знати точний стан їхнього здоров’я. Хворі армії не потрібні, – поінформував старший лікар військово-медичної комісії Чернігівського обласного військо-

вого комісаріату майор медичної служби Ігор Кодовбецький. Перші відправки команд з обласного збірного пункту розпочнуться 12 квітня. Загалом цієї весни наша область має призвати 702 юнаки. Безпосередньо до Збройних сил України підуть служити 487 хлопців. Лариса ГАЛЕТА


2

реґіон

№ 27 (326) 5 квітня 2012, четвер

http://sivertime.com.ua

н о тат к и з п р и в од у

Це важкодоступне доступне житло Фінансово-економічна криза чи не найбільш позначилася на будівельній галузі. А обмежене кредитування в умовах, коли банківська система майже завмерла, взагалі поставило її на коліна. Від попередніх масштабів будівництва залишилися лише згадки. Правда, останнім часом будівельна сфера поволі почала спинатися на ноги. А що таке будівництво? Це галузь, котра витягує за собою ще, принаймні, 12 суміжних. Тобто за її станом можна судити про благополуччя в економіці загалом.

У

уроч истості

Ветерани Чернігова відзначили свій ювілей

У

вівторок, 27 березня, у Міському палаці культури зібралися лю­ ди поважного віку – ветерани війни і праці. Діти війни, активіс­ ти ветеранського руху. Їх запросила міська рада ветеранів на урочистості, присвячені 25­річчю від дня створення міської ве­ теранської організації. Свято розпочалося танцями дитячого колективу. Офіційно його відкрив короткою вітальною промовою секретар Чернігівської місь­ кої ради Олег Шеремет. Він сердечно привітав присутніх з ювіле­ єм. Високо оцінив активну діяльність і життєву позицію ветеранів. Подякував учасникам бойових дій за героїзм і мужність у роки Великої Вітчизняної війни, учасникам війни і дітям війни за відбудову славного міста Чернігова та участь у військово­патріотичному вихованні молоді. Крім того, відзначив Ірину Четвертак за її сумлінну роботу на посаді голови міської ветеранської організації. А групі активістів ветеран­ ської організації вручив почесні грамоти, подяки та грошові премії. Змістовними і водночас емоційними були виступи­привітання пер­ шого заступника голови обласної ради ветеранів Миколи Тимченка та голови міської ради ветеранів Ірини Четвертак. Концерт учасників художньої самодіяльності, міського хору вете­ ранів створив святковий настрій всім присутнім у залі. Вони дружно дякували за це оплесками. Павло МАРЧЕНКО, член прес­групи міської ради ветеранів

М іс ц е в е с а М о в р я д у в а н н я

Вітає громада

У

же багато конкретних справ з благо­ устрою села і вирішення проблем од­ носельчан на рахунку Іржавецького сільського голови Тетяни Бруй, яку вперше обрала громада на відповідаль­ ну посаду. За її ініціативи торік уперше святкували День села, де бу­ ло безліч цікавих тематичних і розважальних заходів. А нещодавно Тетяна Мико­ лаївна реалізувала свою нову ідею: при в’їзді в Іржавець з боку сусіднього села Козари з’явився художньо оформлений знак: «Вас вітає Іржавецька сільська громада», а на звороті: «Моя дорога по­ вертається в село, якою б не була далекою». Сільський голова планує встановити такі знаки при в’їзді у своє село і з боку Адамівки, і з боку Носівки. Носівський район

http://sivertime.com.ua

Микола КОХАН Фото Андрія СЕНИКА

низці останніх ініціатив Пре­ зидента – й будівництво до­ ступного житла. Що це таке, ми вже маємо сьогодні уявлення. Кабмін про розробку і реалізацію відповідної програми прийняв рі­ шення ще в листопаді 2009 року. Перші результати проявилися вже в наступному році. Ще більше здо­ бутків вона принесла торік. А не­ щодавно одержала новий стимул з вуст Глави Держави. А це означає, що поліпшиться насамперед фінан­ сування будівництва доступного жит­ ла для різних категорій населення. З цих питань нещодавно відбулося засідання прес­клубу «Ділове слово» в управлінні у справах преси та ін­ формації ОДА за участю начальника управління реґіонального розвитку головного управління економіки ОДА Олександра Капелюхи, на­ чальника УНР­209 Ігоря Синіцина, очільника реґіонального управління «Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» Анатолія Ярошевського, головного інжене­ ра ВАТ «Чернігівбуд» Володимира Майсона та головного інженера ТОВ «Творець» Віталія Кубрака. Про ситуацію в області присутніх інформував Олександр Капелюха: – На квартирному обліку в об­ ласті сьогодні перебуває близько 20­ти тисяч осіб. Забезпечити таку кількість житлом за бюджетні кошти майже неможливо, про що свідчать й недавні роки. Незначні обсяги житла одержують лише пільгові категорії з числа ветеранів Великої Вітчизняної війни, афганців та чорнобильців. У 2010 році учасниками програми «Доступне житло» вже стали десят­ ки чоловік. Вже тоді було вироблено механізм його фінансування й будів­ ництва. Будинки з високим ступенем готовності за підтримки держави (30%) та власних коштів замовників (70%) почали одержувати не лише в Чернігові, але й у районних центрах. Торік під цю програму було ви­ ділено 2,7 мільйона гривень, ще 5,3 мільйона заплатили громадяни. Загалом же в області не проти взя­ ти в ній участь близько 6,6 тисячі сімей. У нинішньому році попере­ дні обсяги бюджетного фінансуван­ ня становлять близько 6 мільйонів гривень. Сума може зрости залежно від ситуації в економіці. Головне при цьому роз’яснити людям вигідність такої програми, вселити в них до­ віру, що вкладені кошти буде вико­ ристано за призначенням і в строк. Вартість одного квадратного ме­ тра житла торік становила 4290 гривень. На нинішній рік передба­ чається понад 4,5 тисячі гривень. Відтак, хто раніше стане в чергу,

той, безумовно, виграє, придбавши квартиру дешевше. Ми відстежує­ мо ці процеси, вносимо пропози­ ції щодо здешевлення будівництва таких об’єктів. Шляхи відомі – зни­ ження відсоткової ставки кредитів на житлове будівництво з боку тих банків, які обслуговуватимуть про­ граму, вся інженерна інфраструктура і будівельні майданчики мають на­ даватися безплатно або на солідних пільгових умовах, тобто за рахунок коштів державного і місцевого бю­ джетів, щоб якомога меншим був ціновий тягар на громадян. У генпланах міст уже визначе­ но ділянки для розміщення таких будинків. Передусім це стосується соціального житла. Крім того, пла­ нуємо залучати кошти з інших про­ грам, зокрема молодіжного будів­ ництва тощо. Олександр Капелюха визнає, що в будівництві доступного житла ви­ никали й проблеми. Не все склада­ лося так, як намічалося. Втім труд­ нощі подолали, а головне, як відо­ мо, – кінцевий результат. Люди, котрі внесли кошти на пайових засадах, практично всі отримали житло. Будь­ яка програма потребує відповідного фінансового забезпечення і прискі­ пливого супроводу під час її вико­ нання. Це однозначно. Керівник реґіонального управ­ ління «Державна спеціалізована фі­ нансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» Анатолій Ярошевський поінформу­ вав журналістів, що вони першими в Україні почали надавати кредити на будівництво доступного житла. Так склалося, що Фонд мав уже лю­ дей, котрі готові були взяти участь у виконанні програми. Першим став об’єкт на Масанах, другий, найбільш проблемний, – будинок по вулиці Червоногвардійській. Тривалий час стояв він замороженим. Люди не ві­ рили в його успішну добудову. Мали проблеми, зокрема, з облаштуван­ ням газового опалення. Та все ж половина новоселів – за сприяння молодіжного Фонду. Програма «Доступне житло» – це важлива соціальна складова, а також відчутна підтримка державою завер­ шення довгобудів, яких у нас нема­ ло. Нині тривають роботи по вулиці Єськова. За програмою доступного житла фінансування відкриється вже в другому кварталі року. Бажаючі брати кредити Фонду є, а отже, є і перспектива. Такі об’єкти мають у Бахмачі, Сосниці, в Чернігові. Є й під­ рядники, що дуже важливо. Нині в обласному центрі перебу­ ває на житловому обліку 6,7 тисячі людей та ще 4,5 тисячі, зареєстрова­ них іншими організаціями. Забагато,

звичайно. Але під лежачий камінь вода не тече. Потрібно людей інфор­ мувати про наявність можливостей скористатися послугами програми. Причому її учасниками можуть стати і громадяни, які перебувають на об­ ліку в різних місцях області. Головне для майбутніх власни­ ків житла – здешевлення кредит­ ної ставки до 3% річних. Цей варі­ ант опрацьовують в органах влади і молодіжний Фонд, Національний банк через Ощадбанк та Ексімбанк, котрі мають частку державної влас­ ності. Зрештою, якою буде кредитна ставка, час покаже. Треба зважати на реальні можливості. Щоб дізнатися, який сьогодні ринок житла в Україні, ведеться робота зі створення єди­ ного Державного реєстру громадян, котрі перебувають у чергах. Очільник УНР­209 Ігор Спіцин вважає програму «Доступне житло» кроком уперед. Що таке потужні удари кризи, він знає на прикладі своєї будівельної організації. А ось ця програма дозволяє оперативно вирішувати і погоджувати питання, котрі виникають під час її реалізації. Головний інженер ВАТ «Черні­ гівбуд» Володимир Майсон пере­ конаний, що участь у проекті будів­ ництва доступного житла розв’язує будівельникам руки, як ніякий ін­ ший. Він також зауважив, що не варто ігнорувати і досвід сусідів, а користуватися ним із користю для справи. Так, повідомив Майсон, йо­ го син працює в Рєчиці Гомельської області і торік одержав трикімнатну квартиру. Причому кредит під 1% річних має термін погашення 30 ро­ ків. Вельми вигідні умови. Звісно, навряд чи можливі вони у нас. Та з чогось потрібно починати. Програма доступного житла – цілком реальний крок. У Ніжині з десятка будівельних організацій, які ще тримаються на плаву, залишилося ТОВ «Творець». Важко працювати будівельникам. Недобудов із великим ступенем го­ товності місто не має. Виживають, як можуть. Сьогодні ж є і будівельний майданчик, і проект новобудови. Але, як зауважив у прес­клубі «Ділове слово» головний інженер «Творця» Віталій Кубрак, проблем вистачає. Скажімо, важко в Ніжині одержати будівельний майданчик. А представ­ никам мерії не завадило б прислу­ хатися до сьогоднішньої розмови. Є програми соціального житла, молодіжного кредитування, дер­ жавної підтримки, як у будівництві доступного житла, є й ті, хто хоче поліпшити житлові умови. Та, як ві­ домо, пересічному громадянину не все по плечу. Хто, скажімо, може сплатити вартість квадратного ме­ тра житла на рівні 4920 гривень? А таку ціну прогнозують, до речі, до кінця року в Чернігові. В столиці України ціна квадратного метра вза­ галі сягає захмарних висот. Те, що ця одна з найважливіших соціаль­ них складових опинилася фактич­ но поза увагою держави, не робить нам честі. Важливо, щоб виконання і програми будівництва доступно­ го житла знову не стало казочкою для дорослих. Свого часу нам обі­ цяли: кожна радянська людина до 2000­го року матиме власне житло. Не вийшло. Олекса ДОРОШ


№ 27 (326) 5 квітня 2012, четвер http://sivertime.com.ua

3

портрет су ч асн и к а

Володимир ФАЛЬ:

«Червоне – то любов і радість»

У нашому житті чимало особистостей, які освітлюють своєю позитивною енергетикою і працелюбством, оптимізмом і професіоналізмом, душевністю і увагою, добрим гумором оточуючих. І серед них заслужений лікар України, головний лікар Чернігівської міської лікарні №2 Володимир ФАль. Напередодні його поважного ювілею з ним зустрівся спеціальний кореспондент «Деснянки вільної» Сергій Гайдук. – Відверто кажучи, згадуючи ваш золотий ювілей, зупинився на думці, що це було начебто не­ давно: поважні гості, яскраві тос­ ти, пісні… І ось промайнуло но­ ве десятиліття. Додалося сивини, роздумів і аналізу про час, що так стрімко біжить від нас. Що внесли б Ви до свого активу, чому від­ даєте належне? Що не вдалося? – Життя – як повноводна річка, і варто вимірювати його не часом, а вчинками і результатами. Коли ди­ вишся на цифру 60 і розмірковуєш про минулі роки, то по­філософськи підсумовуєш, що досягнуто немало, але зроблено не все, тому є багато намірів і головне в подальшому – бажання творити і служити людям. – Що є пріоритетним, визна­ чальним у Вашому житті? – Через усі мої життєві дороги пролягло кілька червоних ниточок. І найголовніша – це мої найсвятіші люди: батько Петро Захарович і мати Марія іванівна! Саме їм я завдячую своєю появою на світ Божий, здоров’ям, вихованням, здо­ бутою освітою та правом пишатися ними. Батько, кадровий офіцер­піхо­ тинець, розпочав Велику Вітчизняну під Сталінградом, визволяв Варшаву, Будапешт і дійшов до Берліна. На собі виніс страхіття війни, особливо, коли після боїв у Німеччині з батальону за­ лишилося в живих усього 17 бійців… У мирний час також вистачало труднощів, адже доля військового визначалася наказами і зміною місць служби. А тому я часто гостював у бабусі та тітки в Мрині і Ніжині. Вранішнє молочко, сметанка, спів півників та пахощі польових квітів запам’яталися на все життя. Друга червона ниточка – вчителі: Ніжинської школи №1, Ні­ жинського медичного училища, ме­ дичного інституту ім. Богомольця, Чернігівської міської лікарні №1, рідної лікарні №2. Я всіх пам’ятаю, ціную і всім глибоко вдячний – від першої вчительки Віри Сидоренко, класного керівника Лідії Шевченко і першого директора Євгенії Усенко, анатоміста Дмитра Клімовича і директора училища Максима Си­ дорця, від докторів­професорів Михайла Спірова і Гната Матяшина, до зірок світового рівня – Миколи Амосова й Олександра Шалімова, моїх колег Геннадія Скрипачова й Юрія Мельничука… Саме їх блис­ кучі знання, величезний досвід зробили з мене людину, фахівця, керівника. Третя червона ниточка життя – родина, сім’я, діти й онуки. Це моє щастя, мій міцний тил, особливо піс­ ля напруженого трудового дня, ко­ ли тебе радісно зустрічають люблячі

дружина, донька, онуки. Занурюєшся у сімейну ауру і... тебе огортає ат­ мосфера казкового задоволення. Четверта червона ниточка жит­ тя – друзі. Не уявляю свого життя без них – справжніх, надійних, без­ корисливих. Їх небагато, але в будь­ яку хвилину вони готові підставити плече і прийти на допомогу, пора­ діти і розділити смуток. П’ята червона ниточка життя – колеги, співробітники, товариші по роботі. Як я можу існувати без них? Не уявляю. Мене у 38 років 21 березня 1990­го призначили голов­ ним лікарем і саме завдяки своїм медичним друзям­колегам, одно­ думцям я за два десятиліття досяг тієї висоти, на якій наш потужний, згуртований колектив в змозі про­ фесійно, кваліфіковано вирішувати складні завдання. Я пишаюся своїм півторатисячним колективом, осно­ ву якого становлять жінки. Тому, без зайвого пафосу, я на роботу йду із задоволенням! І намагаюся жити що­ дня під чудовим гаслом: «Поспішайте робити людям добро!» Незважаючи на брак часу та буденщину, саме на добро треба спрямовувати свій ро­ зум, енергетику, діла. Хотілось би, щоб через багато років червоне по­ лотно життя про мене нагадувало як про людину, що любила життя з усіма його складовими… – Давайте повернемося в юність. Як виникло бажання ста­ ти медиком? – В дитинстві, як і всі хлопці, мене не оминали хвороби, тому рятівниками частенько були лікарі. Тож коли на «відмінно» завершив вісім класів, вагань чи сумнівів, ку­ ди спрямувати подальші зусилля, не було – Ніжинське медичне училище, яке я також закінчив на «відмінно». А далі перша посада – анастезіста в Ніжинській міській лікарні, пер­ ша заробітна плата. Та на цьому я не зупинився, адже мріяв про вищу

освіту і фах професійного хірурга, тому поїхав до престижного вузу ім. Богомольця і, склавши екзамени на п’ятірки, став студентом. – Можна лише уявити Вашу радість… А далі столичне жит­ тя – час навчання і лекцій, від­ починку і концертів, зустрічей із зірковими ансамблями і теа­ тральні прем’єри. Отже, як тебе не любити, Києве мій? – Час навчання, неповторний ки­ ївський час. Ти молодий, радісний, веселий, нічим не обтяжений, віль­ ний. Перед тобою відчинені всі две­ рі, а це – неабияка сила. Вчився я з насолодою і легко долав екзамена­ ційні сесії. А ще студентське життя це велика школа і козацька вольни­ ця. Особливий побут у гуртожитку, коли майже все готували, прибира­ ли, прали, ремонтували власноруч. У вільний час частенько ходили в театри, кіно, на спортмайданчики. Концерти зіркових ансамблів та со­ лістів 70–80­х, також без нас не об­ ходилися. Цей мистецький феєрверк і нині стоїть перед очима і дзвенить у пам’яті. Лише тепер розумієш, що таке слухати наживо Мусліма Магомаєва – найвидатнішого співа­ ка світу. Це тобі не «фанерне» зву­ чання. І коли був у Баку на могилі цього неперевершеного маестро, дивувався живим чорнобривцям, символу любові до України. – Вас з дружиною і тепер мож­ на побачити на концертах зірок, що виступають на чернігівській сцені… – Можна, але задоволення при­ носять не «шароварщина» чи біга­ нина по сцені під децибельний звук, а живе, душевне звучання Тамари Гвердцителі, Олександра Малініна, хору Турецького, майстерність іс­ крометного танцювального ансамб­ лю Сухішвілі… – Ваша дружина Тетяна, знаний і шанований гінеколог, заслуже­

ний лікар України. А як доля вас поєднала? – Дуже просто. В інституті ми навчалися у паралельних групах на одному курсі. Познайомилися, за­ кохалися, ще студентами стали на рушничок щастя і по ньому, душа в душу, йдемо майже 40 років, сповід­ уючи добрі сімейні традиції та мрі­ ємо дочекатися правнуків. – Авіценна стверджував, що лікар має володіти поглядом со­ кола, руками дівчини, мудрістю змії і серцем лева. А на вашу дум­ ку, які сьогодні риси притаманні справжньому професіоналу в бі­ лому халаті? – Це класичне твердження філо­ софа абсолютно вірне, воно про­ йшло випробування віками. А ще, на моє глибоке переконання, лікар має любити хворого і співчувати йому, бути порядним, не зраджу­ вати і не брехати ні собі, ні іншим. У професіонала має бути безумовна фаховість, чітка самоорганізація та реальний план лікування пацієнта. – Особливою літописною сто­ рінкою вашого життя, після прак­ тичної хірургічної роботи, яка налічувала понад двісті опера­ цій, стало будівництво лікарні №2 і подальше керівництво най­ більшим медичним колективом Чернігівщини. – Ні до, ні після такого масш­ табного будівництва в нашій об­ ласті не проводилося. Треба від­ дати належне заслуженому буді­ вельнику України, начальнику БМУ «Житлобуд­1» О. І. Макаренку, який із розумінням поставився до по­ треб медиків і сміливо йшов на зміни в проекті, якщо вони поліп­ шували наші практичні устремлін­ ня. Скажімо, не було в плані зве­ дення овочесховища. Переконали Київ, проектантів, що вкрай потріб­ но це для лікарні. І ті погодилися, виділили додаткові кошти й на інші пропозиції, поправки, яких було не сотні – тисячі. Зазначу, що до цьо­ го ми з Олександром Івановичем знайомі не були, чарок не пи­ ли, але, об’єднавшись, зробили унікальний архітектурний витвір, відзначений Державною премією. І коли під час урочистої церемо­ нії Президент України Л. Д. Кучма, вручивши диплом лауреата та премію, подивувався: «Що, лікарі стали будівельниками?» Я миттє­ во відреагував: «Будівельники мо­ жуть звести лікарню, але вдихну­ ти в неї життя може лише лікар». На що Президент погодився: «Це правильно». А будівництво медичного закла­ ду, 20­річчя якого відзначатимемо у червні цього року, стало лише початком створення нового боєз­ датного колективу лікарні, яким я сьогодні пишаюся. – Заходиш у приміщення лікар­ ні і вражає кількість різноманіт­ них квітів, починаючи з вашого кабінету. – Я люблю квіти, вони додають затишку, допомагають створювати

мажорний настрій, налаштовують на мрійливі хвилі. Водночас не терплю казенщини, безладу, запаху хлорки і скислого борщу в їдальні. – Особлива віха вашої ді­ яльності – налагодження друж­ ніх стосунків з німцями з міста Меммінгена. – Справді, для мене це одна з яскравих сторінок життя, яка запо­ чаткувалася у травні 1991 року, коли до Чернігова з невеличкого містечка Меммінген приїхали гості на чолі з доктором Ервіном Крайтцером. Далі естафету підхопив благородний і та­ лановитий Герман Пфайффер, який протягом десяти років був серцем і мізками нашої дружби. За цей час чимало чернігівців і німців із різних галузей започаткували дружні сто­ сунки, влаштували різні проекти, побували на фестивалях, оздоро­ вилися і навіть створили інтерна­ ціональні сім’ї. Зазначу, що за ці роки лікар­ ня отримала неабияку кількість гуманітарної допомоги, медично­ го обладнання, ліків. Щороку ми обмінюємося дружніми візитами і приємним обопільно корисним спілкуванням. – Якщо є вільна година, чому віддаєте перевагу, що робите з особливим настроєм? – Люблю приготувати щось смач­ неньке на кухні. Це не тому, що за статистикою, кращі кухарі – чолові­ ки. Ні, просто мені додає особливого задоволення приготувати на приро­ ді запашну рибну юшку чи суп хар­ чо, шашличок чи плов. – Стверджують, що лікар має бути схожим на філософа. А яка Ваша позиція? – Ні, лікар вище за філософа, адже хворих має вилікувати не на­ уково­популярною теорією, а прак­ тичними результатами. Моє кредо: ніколи не зупинятися ні перед чим, але водночас не йти по трупах. Знайти свій шлях і зберігати най­ святіше у собі. – Можливо, Володимир Фаль має свій власний рецепт здо­ ров’я? – Якогось, особливого рецепта не маю, адже найефективніші ді­ ють давно. А кожна людина має не декларувати, а вести здоровий спосіб життя. Я не палю, маю да­ чу і з насолодою працюю на зем­ лі. Можу дозволити випити чарку доброго вина, але якісного. При емоційних сплесках завжди при­ тримуюся двох правил: домашні негаразди не мають впливати на робочі процеси і навпаки – моїх близьких не завантажувати адмі­ ністративними проблемами і не­ вдачами. – І наостанок, що б Ви побажа­ ли собі і колегам? – Хоча б ще років із двадцять мати бажання творити і отримувати задоволення від результатів діяль­ ності головного лікаря, а нашому суспільству – бути здоровим, бага­ тим і радісним! Фото Сергія ГАйДУКА

http://sivertime.com.ua


4

№ 27 (326) 5 квітня 2012, четвер http://sivertime.com.ua погл я д з ін ш ого б ок у

Допомагають дітям і висаджують ліс Тютюнопаління – звичка, звісно, не позитивна. Але тютюновий бізнес може бути позитивним і соціально відповідальним, принаймні, вже тому, що завжди підтримує благодійні та екологічні проекти, надає людям робочі місця і виплачує їм зарплату, а ще… Втім, про все по порядку.

У

вівторок до Прилуцької тютю­ нової фабрики завітали пред­ ставники засобів масової інфор­ мації Чернігівщини. На підпри­ ємстві нас вразили величезні світлі споруди, скрізь чистота й порядок. Екскурсія підприємством тривала майже дві години, але вони промай­ нули, немов одна мить. Як пояснив один із робітників компанії «Бритіш Американ Тобакко Україна», компа­ нія приділяє неабияку увагу інфра­ структурі. За останні роки фабрика перетворилася на сучасне підприєм­

ство. Тут новітнє й енергозберігаю­ че обладнання, яке зменшує вплив на навколишнє середовище, і таким чином економить енергоресурси. Велику увагу фабрика приділяє очи­ щенню викидів, які утворюються у процесі виробництва. Підприємство має спеціальні установки, призначені для очищення вторинної пари піс­ ля технологічних процесів, а також обладнання, що очищує повітря від тютюнового пилу. До речі, цей пил залишається на виробництві, його потім утилізують.

Під час візиту представники пре­ си ознайомилися із процесом ство­ рення цигарок. Виробництво від початку й до пакування – автома­ тизоване. Працівники лише контр­ олюють його. За хвилину виготов­ ляється 8000 цигарок – 400 пачок. Директор з виробництва ком­ панії «Бритіш Американ Тобакко» Ніколас Муноз зазначив, що у 2011 році їхнє підприємство сплатило 3,6 млрд гривень податків і збо­ рів до бюджетів усіх рівнів, що на 23% більше, ніж у попередньому. Імідж

http://sivertime.com.ua

Ця сума у 60 разів перевищує бю­ джет Прилук. Як співзасновник прилуцького Центру підтримки підприємництва, «Бритіш Американ Тобакко Україна» з 2007 року надає цій організації фінансову допомогу. Ще один на­ прям соціальних інвестицій – охо­ рона навколишнього природного середовища. Цьогоріч компанія відзначатиме шосту річницю співп­ раці з Ічнянським національним природним парком. Не можна не згадати щорічну екологічну акцію «ЕкоКрок». За п’ять років праців­ ники фабрики заліснили понад 17 гектарів землі і тепер пишаються створеним власноруч лісом. А це – понад 80 000 тисяч сіянців сосни і 2 800 саджанців берези. За словами в.о. начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністра­ ції Дмитра Никоненка, компанія «Бритіш Американ Тобакко Україна» вже дванадцятий рік поспіль є

спонсором Міжнародного фести­ валю журналістів реґіональних ЗМІ «Золотий передзвін Придесення». А торік фабрика започаткувала конкурс статей, що висвітлюють соціальні та екологічні питання Чернігівщини. До речі, у нинішньо­ му році його планують продовжити. Секретар Прилуцької місь­ кради Олександр Правосуд на­ голосив: – Успішне підприємство – це не лише платник податків. Це ще й престижний роботодавець, який виплачує гідну заробітну плату, підтримує екологічні проекти, надає допомогу громаді Прилук. Стосунки компанії з міською владою будуються на принципах партнерства, кожну третю гривню до міського бюджету вносить саме «Бритіш Американ Тобакко». А ще компанія надає благодійну підтримку дитячим будинкам Прилук і організаціям для людей з особливими потребами. Лариса ГАЛЕТА


№ 27 (326) 5 квітня 2012, четвер http://sivertime.com.ua

5

в е р сії

Вибух у чернігівській п’ятиповерхівці:

суїцид, теракт чи необережність?

Версія перша – суїцид (самогубство) Про те, що господар злощасної оселі хотів покінчити життя само­ губством, заговорили одразу після того, як сусіди почали розповідати журналістам про деталі трагічно­ го вечора 26 березня. Майже всі люди, які знали родину з квар­ тири №3, де стався вибух, ствер­ джували, що стосунки чоловіка з жінкою мало нагадували ідилію.

Едуард Ільїн

«Фестивалі» з підливанням окови­ тої не були рідкістю в цих стінах. Говорили, що подружжя часто сварилося. Незадовго до вибуху дружину Єдуарда Оксану бачили разом із рієлтором біля дверей оселі. його послугами хотіли ско­ ристатися, аби швидше продати квартиру. Втім, двоє людей без­ успішно намагалися потрапити в приміщення, бо господар начебто замкнувся зсередини. Це бачили кілька сусідів. Серед них і В’ячеслав Жигарев – чоловік, який не пройшов повз, а поцікавив­ ся, в чому справа. його знайомий спеціаліст із продажу нерухомості повідомив про нестандартну ситуа­ цію, мовляв, у дверях була встром­ лена передсмертна записка. Втім, сусід особливого значення цьому повідомленню не надав, адже за господарем квартири вже закрі­ пилася дурна слава щодо подібних витівок і раніше. Зайти до примі­ щення ніхто так і не зміг. Дружина Едуарда була добряче напідпитку, здалося В’ячеславу. У нього вона попросила мобільний, аби комусь зателефонувати. На годиннику була майже вісімнадцята година. Вибух пролунав о 21:15.

Наступного ранку керівниця ПАТ «Чернігівгаз» Алла Ярова заявила журналістам, що до лікарні Едуард Ільїн потрапив при свідомості. Там він зізнався в тому, що вибух – це справа його рук. Так, за словами ке­ рівниці, чоловік намагався покінчити з собою, аби помститися жінці, яка наполягала на продажу квартири. Цю інформацію Аллі Яровій допо­ віли співробітники її підприємства, котрі були присутні на першому й останньому допиті пацієнта. Того ж ранку на екстреному за­ сіданні в облдержадміністрації на­ чальник міської міліції Олександр Алістратов проінформував присут­ ніх, що правоохоронцям відомий зміст СМС­повідомлень, які після обіду Едуард Ільїн направив на те­ лефони батьків. Син просив проба­ чити його. Цікаво також, що батьки, які живуть у Прилуках, до Чернігова приїхали через годину після вибуху. Немов знали, що того вечора може статися лихо. Ще одним підтвер­ дженням суїцидної версії можуть стати слова начальника обласного управління МНС Володимира Мухи. Рятувальник повідомив, що всі кон­ форки газової плити були відкриті.

Версія друга – теракт Найстрашнішу з версій трагедії висловили батьки Едуарда. Після смерті сина вони зібрали журна­

Фото Віктора КОШМАЛА

У Чернігові помер 32-річний Єдуард Ільїн, у квартирі якого стався потужний вибух. Він став другою жертвою трагічної події, яка сколихнула обласний центр. У чоловіка майже повністю обгоріло тіло. Медики констатували на тілі 98% опіків третього та четвертого ступенів. Шансів вижити не було жодних, тож через три доби Єдуард Ільїн пішов із життя й, можливо, забрав із собою інформацію, яка б допомогла встановити справжні причини жахливої трагедії. Що далі в ліс – то більше версій.

лістів, аби повідомити через пресу, що їхня дитина не причетна до ви­ буху. Віктор Ільїн – батько загибло­ го – повідомив, що син працював таксистом в одній із фірм обласно­ го центру, тобто п’яницею бути не міг, оскільки перед зміною щоразу лікар перевіряє таксистів. 26 березня Едуард Ільїн саме мав заступити на нічну зміну. Вибух почули в усіх куточках Чернігова. Батько переконаний, для відповід­ ної вибухової хвилі потрібна така концентрація газу, від якої Едуард вчадів би через кілька хвилин, але цього не сталося. Останнього разу, коли Віктор і Наталія Ільїни бачи­ ли сина живим, той емоційно від­ реагував на повідомлення щодо самогубства. Він хитав головою на знак того, що не згоден із цим. Усе газове обладнання було на кухні, а вона постраждала найменше, тож епіцентр вибуху був десь у підва­ лі під залою і без вибухівки там не обійшлося, гадають родичі.

Батьки: Віктор і Наталія Ільїни та дружина Оксана

Прощальні СМС­повідомлення сина пояснили сімейною релігійною традицією, коли син часто просить пробачення у батьків, як на день Подяки. Приїзд до Чернігова бать­ ки пов’язали з продажем квартири, яка оформлена на них. Дружина загиблого Оксана спростовує інформацію про пе­ редсмертну записку чоловіка. Жінка розповіла, що запаху газу також не було. Схоже, що підтвердити або спростувати її слова може лише одна людина – продавець нерухо­ мості, от тільки про нього чомусь більше ніхто не згадував.

Ільїна. Жінка сиділа за комп’ютером у залі, коли прогримів вибух. Разом із підлогою вона провалилася вниз аж у підвальне приміщення, де її знайшли мертвою. Чоловік дивом уцілів, бо був у спальні. В родині Євтушенків ще дорослий син, але він був на роботі.

Версія третя – необережне поводження з газом Причиною потужного вибуху га­ зу в житловому будинку Чернігова стало необережне поводження з газовим обладнанням одного з мешканців. Про це повідомила прес­служба Держгірпромнагляду. В розмові з головою комісії з роз­ слідування Сергієм Дорошенком постраждалий власник квартири зізнався, що залишив відкритим кран на газовій плиті на кухні і пі­ шов спати, а коли прокинувся, то ввімкнув в цьому приміщенні світ­ ло, що й призвело до потужного вибуху. Звісно, цю версію теж не варто оминати увагою. От тільки і в ній наявні кілька суперечностей. Зокрема, якщо Едуард був у примі­ щенні, то чому він справді не вчадів від газу? Чому сусіди, які ввечері поверталися з роботи повз квар­ тиру №3, не відчули запаху газу й не викликали газовиків? Першою після вибуху 26 берез­ ня під завалами бетонних плит по­ мерла 43 річна Галина Євтушенко. Її квартира розташована на дру­ гому поверсі, над помешканням

Галина Євтушенко

За таких обставин, зрозуміло, що батьки Едуарда Ільїна не хочуть вірити в те, що їхній син взяв на себе страшний гріх. Тим не менш під час розмови відчувалося, що вони багато чого недоговорюють. Зокрема, неспростовним лишаєть­ ся факт: алкоголь у крові Едуарда Ільїна таки був, медики це підтвер­ дили, а дружина Оксана мусила зі­ знатися, що того дня вони пиячили на дні народженні її брата. Як то­ ді чоловік збирався сідати за кер­ мо? Чи не забагато збігів в історії з смс­повідомленнями, передсмерт­ ною запискою та швидким приїз­ дом батьків? Сподіваємося, що правоохорон­ ці таки докопаються до істини в цій трагедії. Ігор ЛЕВЕНОК

http://sivertime.com.ua


6

ноУ-ХАУ

№ 27 (326) 5 квітня 2012, четвер

http://sivertime.com.ua

В

есна – початок такого собі «сільськогосподарського» фітнесу. Дачники починають скуповувати насіння, розсаду, пагінці плодових дерев та кущів. І весь цей «скарб» із царства флори з ніжністю й любов’ю перевозять й висаджують на заміських ділянках. А потім, до пізньої осені, не мають спокою: удобрюють, прополюють, поливають та збирають урожай. Але яка втіха – все вирощене своїми руками! І не важливо, що будь-яку городину можна придбати чи не в кожному супермаркеті чи на базарі, а на поїздки за місто витрачаємо набагато більше грошей, ніж коштують картопля та помідори. «Своє – смачніше, – стверджують власники грядок. – І огірки духмяніші, і петрушка зеленіша». Та й посидіти на власній присадибній ділянці під затінком розлогої яблуні, хрумкаючи стиглими плодами, – цілковите задоволення. А жителям міст, які не мають свого «наділу» землі, доводиться задовольнятися красою паркових каштанів та кленів, або висадженими на балконі гортензіями. Та, як відомо, людській фантазії немає меж. І деякі жителі багатоповерхівок облюбували під городи та клумби... дахи будівель. Саме про них ця розповідь. Познайомив нас із досвідом «диво-дачників» директор Центру «Ахалар» Юрій Трохименко. Кілька років тому він побував у гостях у своїх російських колег, і його зацікавила така новаторська ідея.

Помідори, огірки та патисони –

НА ДАХУ

Х

оча Санкт­Петербург – культурна сто­ лиця Росії, величезне місто, але про­ блеми такі ж, як і в Чернігові: є багато старих будівель, котрі давно потребу­ ють ремонту, а коштів у бюджеті на це не­ має. Мешканці одного такого будинку багато років чекали на допомогу і розуміння влади, писали листи, прохання, скарги, бо дах про­ тікав, але ніхто не давав цьому ладу. Коли зрозуміли, що навряд чи дочекаються, по­ чали діяти. Створили кооператив і на загаль­ них зборах вирішили не платити за обслу­ говування будівлі, а самим відремонтувати покрівлю. І це був перший крок. А далі ри­ зикнули піти на експеримент, який запро­ понувала голова кооперативу Алла Сокол. Вже давно в Америці, в містах із великою кількістю багатоповерхівок, люди почали використовувати дахи для городництва. У Німеччині існує ціла ландшафтна індустрія дахів, що приносить розробникам величезні прибутки. По­своєму вирішили продовольчу проблему і в Сінгапурі. Там вирощувати го­ родину просто ніде, тому влаштували пар­ ники прямо на покрівлях. Продукція з цих городів задовольняє левову частку продо­ вольчого ринку держави. А чим гірші наші міста? Тож люди вирі­ шили спробувати. Довго навчалися, обмі­ нювалися досвідом із заокеанськими коле­ гами й отримали результат. Тепер дахи ба­ гатоповерхівок у весняний період у них не асоціюються із залишками талого снігу, буді­ вельним сміттям та пташиним послідом. Вже 18 років на даху будинку №9, що на вулиці Пулковскій, у Санкт­Петербурзі мешканці об­ робляють власний город площею 800 кв. м. Вирощують там городину, розсаду, саджанці фруктових дерев на продаж та квіти. Дорога «на природу» триває менше хвилини: жите­

http://sivertime.com.ua

лі дев’ятиповерхівки добираються на «дачу» ліфтом. У товаристві городників – всі пенсі­ онери будинку, і для багатьох ыз них – це єдина можливість працювати на землі. Розбити грядки було непросто. Ровесниця цієї ідеї – стара смородина на даху – бу­ ла свідком численних комісій та переві­ рок. Нарешті, коли садівництву дали добро, з’ясувалося, що не всі культури можуть рости і плодоносити на висоті 30 метрів. Комфортно почуваються лісові смереки, заморські туї, однорічні квіти, прижилася й суниця. А для розсади пенсіонери збудува­ ли парники. Автоматична система зрошення підведена з квартири на верхньому поверсі. Для роботи на даху існують суворі правила – не працювати під час грози. А в усьому ін­ шому – одні лише плюси: мінімум шкідників і бур’янів, тому продуктивність вища, ніж у передових колгоспах. Є у такого городництва ще одна хитрість. На дачі, як відомо, все засівається у зазда­ легідь визначені терміни. А ось на даху, в імпровізованій теплиці, розсаду можна ви­ рощувати вже у березні. Тому, коли всі ли­ ше починають сівбу, мешканці незвичайно­

а: УвагК УрС Ко Н

го будинку милуються молодими пагонами. За рік такі рослини дають набагато більше зелені, ніж «звичайні». – Спочатку ідею не всі підтримали, – ка­ же Алла Яківна. – Сперечалися, а деякі навіть писали скарги в усі інстанції, мовляв, покрівлю зіпсують. Були й такі, що кричали: «Ага, наживаються на нашому даху! Карлсони прокляті!». Тепер незадоволених немає, ми не натішимося своїм зеленим оазисом. Навесні на вулиці брудно, а у нас сонячно, чистенько, затишно, і надокучливих равликів, від яких завжди потерпає городина, у нас взагалі немає. Збереться разом чоловік двадцять, сидимо, пікіруємо розсаду, спілкуємося, жартуємо. Зробили альпійську гірку і невеличкий газон, висаджуємо квіти. Першого вересня і на останній дзвоник діти йдуть до школи з нашими букетами. А на День Перемоги запрошуємо ветеранів та дітвору і разом любуємося святковим салютом, краса неймовірна! Навіть розходитися по домівках не хочемо, минулого року до опівночі пісні співали. Город на даху – не лише вдалий екс­ перимент, він став невід’ємною частиною життя цих людей, постійним джерелом якіс­

Я – КУлІБІН!

Якщо ви винайшли «вічний двигун» чи знаєте, як вирішити «наболілу» проблему оригінальним способом, напишіть та поділіться досвідом з читачами нашої газети. Листи надсилайте на адресу: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 62, редакція газети «Деснянка вільна» (3­й поверх) з позначкою «Я – КУЛІБІН!» або на електронну cкриньку: despravda@ukr.net

Авторів найоригінальніших рішень чекають цікаві призи.

них продуктів, а також непоганим прибут­ ком, завдяки якому вирішили усі питання, пов’язані з утриманням будинку. На перші отримані кошти встановили металеві двері на горище та до підвалу. Потім з’явилася ідея організувати роздільне збирання сміт­ тя, тож облаштували окремі баки для папе­ ру, скла, поліетилену. А як винагорода най­ сумліннішим у цьому процесі – подарунок, пакет добрива. Воно у кооперативі також своє. Люди придбали колонію червоних ка­ ліфорнійських хробаків, які переробляють на гумус – найякіснішу й екологічно чисту органычну поживу для рослин. У підвалі обладнали приміщення, де встановили кон­ тейнери з продуктовими відходами, запус­ тили туди цю заморську живність і через два тижні – готовий гумус. – Була така цікава історія з тими хробаками, – розповіла голова кооперативу. – Одного разу наша працівниця Валентина побачила, що майже вся колонія зникла. Лише згодом з’ясувалося, що ними поласували підвальні щури. Тепер у нас цей відсік відокремлений залізними дверима. Ще був неординарний випадок, коли вирішили встановити лічильник гарячої води на весь будинок. Влітку ЖЕК робив поточний ремонт, і на місяць припинили подачу води. Коли ж прийшов час платити, то всі отримали рахунки, ніби цю послугу нам надавали. Тоді ми створили комісію, яка засвідчила, що на підставі показань лічильника ми нікому нічого не винні. Таким чином заощадили майже 30 тис. рублів. А в 90-х це були чималі гроші. На цю суму ми замінили старі стояки у під’їздах. І що ви думаєте? Через кілька днів лічильника хтось зламав. Зрозуміло, що ЖЕКу такі «сюрпризи» були не дуже вигідні. Тому згодом ми придбали металеві грати. Лише раз на місяць, коли приходить комісія, відчиняємо їх для зняття показань. Тож, шановні читачі, якщо і у вашому будинку протікає дах, можете скористати­ ся вже перевіреним методом і для цього не потрібно їхати навчатися до Америки. У Санкт­Петербурзі працюють справжні про­ фесіонали, які люб’язно поділяться своїми знаннями та досвідом. Варто лише захотіти і, не виходячи з дому, можна працювати на свіжому повітрі, і мати на сніданок, обід і вечерю свіжі овочі. Також у цій історії є ще один пози­ тивний момент: мешканці 200­т квартир нарешті познайомилися, а деякі і пото­ варишували, їх об’єднала спільна справа. Адже ні для кого не секрет, що у бага­ топоверхівках люди майже не спілку­ ються, іноді сусіди місяцями не бачать одне­одного. Це породжує лише байду­ жість до ближнього, а такого «добра» у нас, на жаль, і так удосталь... Алла ПИРОГ


авось ка ез н л о п

ая г а з е т а

№8, ЧЕТВЕРГ,

5 апреля 2012 г.

пригодится

Приложение к газете «Деснянка вільна»

Ольга ФРЕЙМУТ:

«НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ – ДАРИТЬ ЛЮДЯМ ДОБРО!» Интеллект или красота? Как правило, обсуждая блонди нок, ответ всегда один – красота! Но только не с Ольгой Фреймут – телеведущей, журналисткой и моделью. Известная украинская модница, красавица и умница Олечка, в свобод ное от работы время ни минуты не тратит на отдых – она изучает иностранные языки, ведет семейный быт и вос питывает замечательную доченьку Злату, которая, кстати, вся в маму. Она любит посещать модные показы и интере суется путешествиями.

3

10 МИФОВ О ДОМАШНИХ ПИТОМЦАХ

15

У многих наших читателей наверняка есть домашние питомцы – может быть, собака, попугайчик, а может, дальневосточный полосатый полоз. Независимо от того, что там летает, прыгает или ползает по дому, наверное, вам будет интересно прочитать о наиболее известных заблуждениях хозяев о своих подопечных.

КАК ПРАВИЛЬНО БЕГАТЬ НА УЛИЦЕ ПО УТРАМ Любой человек рано или поздно приходит к пониманию того, что здоровье в большей степени зависит от вложенных в него усилий и образа жизни. Самый быстрый способ привести себя в порядок – начать бегать по утрам. Пробежка – это базовое упражнение в любом виде спорта (кроме шахмат). Это упражнение дала нам сама природа, оно естественней всего подходит нашему организму. Для него не требуется специального снаряжения и долго нарабатываемых навыков.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ – Костя, ты спишь? Он в ответ слабо пожал ей руку, дав понять, что слышит. – Открой глаза, – попросила она. Но тяжесть век и попытка поднять их были ему не под силу, и он только тихо, едва слышно, произнес: «Моя… любовь, про… щай», – и затих...

Звоните на номер 0930416060 (с 10:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья) или отправляйте SMS с текстом на этот же номер. В SMS обязательно укажите:  рубрику (продам, обменяю, куплю, сдам);  текст (не более 15-ти слов);  контакты. Ответственность за содержание объявлений несет рекламодатель. Редакция оставляет за собой право редактировать объявления.

АВТОНОВОСТИ Собираетесь с детьми загород на машине, учитывайте возраст своих чад. Если им до 12 лет — вам нужно обзавестить автокреслами, иначе штраф...

13

КРАСИМ ЯЙЦА НА ПАСХУ

Мы дадим вам несколько полезных советов, как правильно красить яйца на Пасху, как сделать натуральную краску для яиц и как получить нужный цвет.

7

ЧТО НИ ДЕНЬ ТО ПРАЗДНИК Обожаете праздники? Оказывается, есть и Международный день цыган, и День геолога, и даже День анимешника!

5

Хотите дать БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ в «Авоську»?

11

ОТДЫХАЕМ С «АВОСЬКОЙ»

Кроссворд, 9 гороскоп, анекдоты

16


2 3

«БОЛЬШОЙ ПАПА»

«ДЯДЮШКА БАК»

Если бы дети могли выбирать себе родителей, все малыши попросили бы, чтобы тридцатилетний Санни был их папой. Ведь он разрешает делать абсолютно все: есть кетчупа вдоволь, плеваться, где хочешь, ходить по улице в ластах. Когда человек, который сам так и не сумел повзрослеть, усыновляет маленького мальчика, рождается самая забавная семья.

Ленивого, добродушного дядушку-холостяка (Кэнди) просят позаботиться о племянниках на время семейного кризиса их родителей. К дяде Баку те обратились от отчаяния: больше оставить детей не с кем. Но немного везения, много любви, и дядя Бак сумеет всех удивить в этой согревающей сердце, милой комедии.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 апреля 2012 1-Й НАЦ. 06.00 Утренняя молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00 Новости 06.15, 07.10, 07.55, 10.00, 19.00, 19.50, 21.50, 22.50, 23.20 Погода 06.20 Мультфильм 06.35, 23.50 Эксперт на связи 06.55 Православный календарь 07.15 Эра бизнеса 07.20 Страна on line 07.35 Хозяин в доме 07.40 Глас народа 07.45 Тема дня 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00 Итоги недели 09.40 Точка зрения 10.05 Ток-шоу «Легко быть женщиной» 10.55 Шеф-повар страны 11.50, 20.55 Официальная хроника 12.05, 18.45, 21.30 Деловой мир 12.25 Право на защиту 12.45 Армия 12.55 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 1 14.40 Окно в Америку 15.00, 18.20 Новости 15.15 Деловой мир. Агросектор 15.20 Euronews 15.55 Караоке для взрослых 16.50 Х/ф «Срочно. Секретно. ГУБ ЧК» 1 19.05 Смешной и еще смешнее 19.30 After Live 19.55 Звезды юмора. Я.Арлазоров, Е.Воробей, Ю.Гальцев, В.Долинский 20.35 Сельсовет 20.50 О выплатах компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР 21.00 Итоги дня 21.35 Мир спорта 21.55 «Весенняя шутка» с В.Сердючкой 22.20, 04.45 Контрольная работа 22.55 Тройка, Кено, Секунда удачи 23.00 Итоги 23.25 От первого лица

1-Й КАНАЛ. УКР. 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новости 05.05 «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 11.00, 04.05 «Модный приговор» 12.20, 03.05 Т/с «Банды» 13.25 «Криминальные хроники» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 «Поле чудес» 16.10 «Право на защиту» 17.00 Среда обитания 18.35, 02.00 «Давай поженимся!» 19.45, 01.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Отрыв» 22.35 «Первый класс» 23.45 «Познер» 00.45 Ночные новости

НТВ-МИР 08.35, 14.35, 17.35 Обзор 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня 09.25 Александр Журбин. Мелодии на память 10.05 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 11.05 «Русские сенсации» 12.35 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Хвост» 17.20 «Музыкальные истории» 18.30, 02.00 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Лесник» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Дело Крапивиных» 23.40 Своя игра 00.25 Честный понедельник 01.15 «Школа злословия» 03.10 Т/с «Ставка на жизнь» 04.05 Спасатели 04.20 «Один день. Новая версия»

КАНАЛ 1+1

ІНТЕР

06.20, 04.15 Д/ф «Звездный от06.00 «ТСН-неделя» ряд». Ф 2. «Самые первые» 06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, «Завтрак с 1+1» 18.00 Новости 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.05 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С ноТСН вым утром» 07.15 М/с «Черный плащ» 1 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.55 «Шесть кадров» 09.10 Х/ф «О нем» 10.15 Комедия «Мой капи11.00 Т/с «Маршрут Милосердия» тан» 1 15 Х/ф «Расплата за любовь» 14.15, 15.10 «Давай поженимся» 12. 14.05 Д/с «Детективы» 16.05 «Семейные мелодра14.35 «Следствие вели... с Леонимы – 2» дом Каневским 2» 17.00 «Не ври мне – 3» 15.30 «Судебные дела» 18.00 «ТСН. Избранное» 16.20 «Жди меня» 18.35, 05.00 «Говорим и пока18.10 Т/с «Кровинушка» зываем» 18.55 Т/с «Сваты 5» 20.15, 20.50, 22.30, 02.05 Т/с «Ин- 20.00, 03.15 «Подробности» терны» 2 20.30 Т/с «Дыши со мной. Сча21.15 «Принцы желают познакостье взаймы» миться» 22.25 Т/с «Крутые берега» 23.00 «Х-миссия» 00.25 «Позаочi» 00.20 «Tkachenko.ua» 01.10 Х/ф «Империя волков»

ТЕТ 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 09.25 Ералаш 09.55 Чертовки в юбках 10.25 Т/с «Все женщины – ведьмы» 11.15 Т/с «Баффи – истребительница вампиров» 12.05 Интуиция 13.00, 19.35 Одна за всех 13.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.30 Дом-2 15.25 Т/с «Ранетки» 16.20 У ТЕТа мама! 16.45 Богиня шопинга 17.15, 20.05 Т/с «Универ» 19.10 БарДак 22.00 Т/с «Реальные пацаны» 2 23.00 Спокойной ночи, мужики 23.55 Дурнев+1

ТВІ 06.30 Голос верующего 07.00 Утро с ТВi 10.00, 16.00 Сегодня. Итоги 11.00 Как уходили кумиры. Фрунзик Мкртчан 11.30 Ювелир ТВ 13.00 Повестка дня. Культура подглядывания 14.45 Совершенно секретно. Дуэль разведок. Россия – Германия 17.00, 00.15 Криминальная Россия 18.00, 23.45, 04.00 Сегодня 18.30 Мустафа Найем. О главном 18.50, 22.30 ЖЗЛ. Роковой магнетизм Адольфа Гитлера 20.00 Как уходили кумиры. Андрей Сахаров 20.30 Блок информационных программ «Сегодня» 21.15 Сергей Рахманин. Откровенно 21.30 Знак восклицания!

2+2 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10» 08.00, 09.30 Т/с «Страховщики» 09.00 «ГАИ. Дорожные войны» 10.30 «Последние 24 часа. Михаил Евдокимов» 11.30, 02.25 Т/с «Спецотряд Кобра-11» 13.15 Т/с «Приключения Мерлина» 15.00 Т/с «Солдаты 9» 17.50 «Война космических амбиций» 18.50 Чемпионат Украины по футболу. 26 тур. «Днепр» – «Металлист». В перерыве Новости 2+2, Проспорт 21.00 Профутбол 21.20 Х/ф «Горец» 2 23.40 Проспорт 23.45 Кубок мира «Ралли-рейд Абу-Даби» 23.55 Х/ф «Братство тьмы» 3 01.40 «Крутые полицейские»

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00 События 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 1 08.30, 13.45, 20.15 Т/с «След» 1 09.10 Т/с «Телохранитель – 3» 1 11.00 Т/с «Гончие – 3» 1 11.50 Ток-шоу «Пусть говорят» 12.50 Т/с «Предатель» 1 15.35, 00.50 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.10, 19.15 События Спорт 17.15 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина Любовь» 1 21.10 Т/с «Супруги» 1 22.10 Х/ф «Мумия – 2: Возвращение» 1 01.30 Профилактика!!!

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10 «Постскриптум» 08.50, 17.55, 02.15 «Книга джунглей». М/с 09.15, 16.25 «Опасность под водой». Д/с 09.40, 18.25, 00.55 Т/с «Маруся» 10.30 «В центре событий» 11.20 «Энциклопедия» 11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События 11.45, 17.50 «История государства Российского» 11.50 Х/ф «Караси» 13.45, 20.35, 03.20 Т/с «Гонка за счастьем» 14.45 «Энциклопедия» 14.55, 23.15 Т/с «Сыщик Путилин» 15.45 «Деловая Москва» 16.05, 20.15 «Петровка,38» 16.50 «Покоренный космос» 19.10 «Сто вопросов взрослому» 21.20 Т/с «Пуля-дура – 3. Агент для наследницы» 22.05 «Народ хочет знать»

РЕТРО 07.45, 13.40, 13.50 «XX век: Величайшие моменты истории» 08.05 Х/ф «Поднять якоря» 10.20 «О.С.П.-студия» (Дима Маликов) 11.10 Встреча в концертной студии Останкино с Михаилом Козаковым 12.45, 19.40 Маленький концерт 14.10, 15.25 Х/ф «Знахарь» 16.30 «Эта неделя в истории» 17.10 «Волшебная белая ночь» (Аль Бано и Ромина Пауэр) 18.25, 00.25 «Утренняя почта» 19.10 Поет ансамбль «Здравствуй, песня» 20.10 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» 21.50 Концертная программа «Зарубежная эстрада. СанРемо-88» 23.10 «Кабачок 13 стульев» 01.00 Лучшее из программ «Битклуб и Мюзикладен» 02.05 Х/ф «Семь самураев»

СТБ

ICTV

05.30 «Танцуют все! Возвраще- 05.30 Служба розыска детей 05.35, 06.30, 02.00, 02.35 Погода ние героев» 05.40, 04.30 Свитанок 08.30 Т/с «Комиссар Рекс»1 10.35, 18.10 «Невероятная прав- 06.25, 07.35 Деловые факты 06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 01.00 да о звездах» Спорт 11.35 Х/ф «Жила-была любовь» 06.40 Провокатор 1 07.45 Факты недели 13.35 Т/с «Без срока давности. 08.45, 12.45, 02.10 Факты Прощай, мы улетаем» 1 19.25, 01.10 Чрезвычайные 14.40 «Необъяснимо, но факт» 09.30, 15.40 «Битва экстрасенсов. Война 10.30новости Х/ф «Полицейская титанов» академiя-4: Граждане в до18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» зоре» 19.35 Т/с «Без срока давности. 12.20, 13.00 Анекдоты поКапитан» 1 украински 20.40 «Куб» 13.45 Х/ф «Мы из будущего» 22.20 «Детектор лжи» 17.30 Т/с «Убойная сила» 23.20 Т/с «Доктор Хаус» 1 18.45 Факты. Вечер 00.25 Т/с «Комиссар Рекс» 1 20.15 Т/с «Бригада» 02.15 «Вiкна-Спорт» 22.20 Факты. Итог дня 02.25 Х/ф «Любовь слепа» 1 22.50, 02.40 Свобода слова 03.55 Ночной эфир 02.05 ПроЦiкаве

НТН 07.00 Х/ф «Человек в зеленом кимоно» 1 08.30 «Правда жизни». Пить или не пить 09.00 Д/с «Православные святые» 10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.40 Х/ф «Без срока давности» 1 14.35 Х/ф «Конец императора тайги» 1 16.25 Х/ф «Холодное лето 53го» 1 18.30, 03.45 «Агенты влияния» 19.00, 23.30, 02.15, 04.15 «Свiдок» 19.30 Т/с «Литейный» 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас – 11» 22.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 2 00.25 Х/ф «Крокодил – 2: список жертв» 3

РТВ-МЕЖДУНАР. 06.00 «Страна и люди» 07.00 Мультфильмы 08.00 «Цена победы» 09.00, 15.00 Т/с «Чёрный ворон» 10.00, 21.00, 03.00 Т/с «Версия» 11.00 «Грани недели» 12.00 «2012» 13.00 Х/ф «Мечтать не вредно», мультфильмы 16.00, 18.00 «Особое мнение» 17.00, 05.00 Т/с «Авантюристка» 19.00, 04.00 «Клинч» 20.00 «Сканер» 22.00 «Сейчас в мире» 23.00 Х/ф «Фуэте» Размещение в газете «Авоська» бесплатного объявления по номеру (093) 041-60-60.

ЗДОРОВОЕ ТВ 05.10, 20.10 Элемент здоровья 05.40, 20.40 Энциклопедия заблуждений 05.55, 20.55 Зеленая aптека 06.35, 21.35 Ошибки здоровья 07.15, 22.15 Диалоги о питании 08.00, 23.00 Издержки производства 08.40, 23.40 Упражнения для мозга. Как стать умнее? 09.20, 00.20 Что мы носим? 09.50, 00.50 Не выходя из дома 10.30, 01.30 Сколько вам лет? 11.00, 02.00 Детский врач 11.40, 02.40 Тело человека 12.20, 03.20 Кабинет красоты 12.55, 03.55 Путь к здоровью 13.30, 04.30 Познай себя 14.00 Аллергия. Эпидемия XXI века 14.40 О диетах и не только 15.20 Как не потерять здоровье 16.30 Предродовое воспитание 17.00 Метеозависимость 17.40 Ребенок родился 18.20 Скорая помощь

K1

№8, ЧЕТВЕРГ, 5 апреля 2012 г.

НОВИЙ КАНАЛ 06.40, 07.05, 07.40, 08.40 «Подъем» 06.45, 14.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 Репортер 07.35, 08.35, 19.20, 01.10 Погода 09.00 Х/ф «Армагеддон» 12.50, 22.45 Т/с «Ласточкино гнездо» 14.00 М/с «Аладдин» 15.30, 16.50 Teen Time 15.35 Адское свидание 15.55 Т/с «Мятежный путь» 16.55 Т/с «Не родись красивой» 17.50, 20.40 Т/с «Воронины» 19.15, 01.05 Спортрепортер 19.35 Пираньи 19.55 Т/с «Молодожены» 21.45 Аферисты 23.50 Очевидец 01.15 Служба розыска детей 01.20 Т/с «Купидон» 02.05, 03.10 Зона Ночи 02.10 С.Параджанов. Вiдкладена прем’єра

5 КАНАЛ

06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 «Время спорта» 07.25 Х/ф «Идеальная игрушка» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 «Обзор прессы» 09.10 Т/с «Пятая группа крови» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.35 «КВН» 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 19.00 Т/с «Я лечу» 05.00 «Время новостей» 07.20 «Автопилот-новости» 20.00 «Большая разница» 07.30 «Утро со звездой» 22.00 «Три сестры» 07.55, 08.35 «Трансмиссия-новости» 10, 19.20 «Инвест-время» 23.00 Т/с «Отчаянные домохо- 09. 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15 «РесПублика с зяйки» Анной Безулик» 00.00 Х/ф «Эффект бабочки – 2» 15.15 «Интеллект.ua» 16.15 «Мотор» 01.20 Х/ф «Хороший парень» 17.25, 04.40 «В кабинетах» 18.15, 03.40 «Территория закона» 02.50, 04.10 «Ночная жизнь» 19.30, 20.10, 21.10 «Итоги дня» 03.50 «Мобильные развлечения» 21.40, 04.00 «Время-Тайм» 05.45 «Утро на К1»

РЕН ТВ 05.00 М/ф «Спецвыпуск: Криминальная история Багза Банни» 05.30, 12.00 «Званый ужин» 06.30 «Чистая работа» 07.30 «Час суда» 08.30, 11.30, 16.30, 18.30 «Новости 24» 08.45 Х/ф «Книга Илая» 11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов» 13.00 «Не ври мне!» 14.00 «Семейные драмы» 15.00 «Следаки» 16.00 Т/с «По закону» 17.00 «Будьте здоровы» 19.00 «Военная тайна» 21.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 22.00 «Жить будете» 22.30 Х/ф «Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса» 00.25 Т/с «Неизвестные лица» 02.10 Т/с «Фаталисты»

ДЕТСКИЙ МИР 05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 06.05, 10.05, 14.05 М/с «ВинниПух и день забот» ф.3, «Ровно в три пятнадцать...», «Огуречная лошадка» 07.00, 11.00 М/ф «Рождественские сказки» 08.15, 12.15 М/ф «Сын камня и великан», «Мурзилка на спутнике», «Чумацкий шлях» 15.00 Х/ф «Фантазеры» 16.05 М/с «Алиса в Стране чудес», 1 с., «Сказание про Игорев поход», «Богатырская каша» 17.00 М/с «Легенда о Зорро». 31 с., «Летучий корабль», «Поморская быль» 18.00 «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой», м/ф «Ивашко и Баба-Яга»

РТР-ПЛ. (СНГ) 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Здравствуй, мама!» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «С новым домом!». Токшоу 11.10 «О самом главном». Токшоу 12.25, 00.20 «Кулагин и партнеры» 13.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва 13.50, 04.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 14.45 Т/с «Институт благородных девиц» 15.45 Вести. Дежурная часть 16.50 «Брачное агентство Николая Баскова» 17.50 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «20 лет без любви» 21.35 Т/с «Сыщик Самоваров» 22.35 «Бомба для Японии. Рихард Зорге» 23.25 Т/с «Цвет пламени»

БЕЛАРУСЬ ТВ 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.25 Новости 07.05, 08.05 Зона Х 07.30, 08.30, 15.25, 18.20 Деловая жизнь 09.05 Новости погоды 09.35 Вокруг планеты 10.15 Здоровье. Ток-шоу 10.55 Тысячелетие 11.05 Репортер 11.40, 01.55 Права человека 12.10 «Жаркий лед» 13.00 «Беларусь 24» 14.05 Арсенал 14.30 Диалоги о цивилизации 15.15 Новости региона 15.30 Клуб редакторов 16.10, 02.10 Коробка передач 16.40 «Купальская ночь» 18.25, 03.35 «24 вопроса» 18.55 «Три талера» 19.45, 01.25 Арена 20.10 «Жаркий лед» 21.00 Панорама 21.45 Форум

ТОНИС 06.00 Мир за неделю 06.20 Утренняя зарядка 06.30 Ф-стиль 07.00, 16.00, 04.15 Страна советов 08.00 Социальный статус: ваши права 09.00 Неизвестная планета 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Братья Карамазовы» 14.00 Будь в курсе! 14.30 Большие путешествия 15.15, 02.10 Эхо и другие слоны Амбосели 17.50, 01.40 Магия природы 18.55, 21.30 Экономический пульс 19.00 Т/с «Братья» 20.00 Социальный статус: ваша пенсия 21.35 День, который изменил планету 22.40 Х/ф «Жду и надеюсь» 02.35 Х/ф «Воры» 2

K2 06.45 «Магазин на диване» 08.00, 08.20 «Суперняньки» 08.50, 09.20, 09.50, 10.20, 10.50 «Семья от А до Я» 11.20 «Школа доктора Комаровского» 12.00, 12.20 «Правда про еду» 12.50, 13.40 «Диетологи» 14.30, 14.50 «Секреты шефповара» 15.20, 15.40, 22.30, 23.00 «За кадром» 16.10, 23.30, 23.50 «10 лишних лет» 17.15, 17.40, 18.20, 19.00 «Квадратный метр» 19.40 «Формула любви: Владимир Зеленский» 20.30 «За глаза: Александр Понамарев» 21.20 «За глаза: Олег Скрипка» 00.10 «Все для тебя» 00.30 «Цвет ночи»

ОБЛ. ТРК 08.00, 13.10, 20.00 Телеобъектив 08.10, 23.55, 03.40 От мелодии до мелодии 08.55 Свет по ту сторону ночи 09.35 Открой для себя Украину. 10.00 «Неделя» 10.50 Х/ф «Человек из бульвара Капуцинов» 12.25, 21.00 Туристическими маршрутами. Богуславщина 12.50 Д/ф «Украинские письмена» 13.00, 16.00 Студия «Информ» 13.20, 21.30 Евровектор 13.50 Донбасс туристический 14.10, 23.35 Силуэты прошлого 14.30 Украинцы в России 15.00, 18.00 Эфирное время ТРК «Новый Чернигов» 16.15 От чистого сердца 17.30 Криминал, обязанность, право 20.10 Студия «Диалог» 20.40 Города твои, Житомирщина. 20.45 Вечерняя сказка

ТК «ПРИЛУКИ» 7.00, 11.00 Запитай у влади 7.30, 11.30 Тема тижня 8.00, 12.00, 18.30, 20.30, 23.00, 05.20 ТОНІС 9.00 Дитяча сторінка 9. 30 Релігійна сторінка 10.00 Музика на каналі 17.00 Музична мозаїка 19.00, 22.00 Комунальний сектор 19.10, 22.10 Вісті Чернігівщини 19.30, 22.30 Літературна Прилуччина 19.45, 22.45 Православний календар 20.00 Музична мозаїка 03.20 Культурно-просвітницькій канал «Скарбниця духовності»


ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

• 1990 (22 года) – Грузия провозгласила свою независимость. • 1989 (23 года) – американец Дуглас ЭНГЕЛБАРТ удостоен почетного приза Массачусетского технологического института (500 000 долларов) за изобретение компьютерной мыши (1968). • 1974 (38 лет) – в Керчи спущен на воду первый советский супертанкер «Крым».

ЕВРОСПОРТ 09.30, 00.30 Фехтование. Чемпионат мира среди юниоров 10.30 Футбол. Кубок AEGON. Амстердам (Нидерланды) 13.15 Велоспорт. Однодневная велогонка Париж – Рубе. 14.30 Футбол. Кубок AEGON. Амстердам (Нидерланды). Матч за 3-е место 15.45 Футбол. Кубок AEGON. Амстердам (Нидерланды). Финал 17.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 48 кг. Анталия (Турция) 19.00 Футбол. Евроголы. Журнал 20.00, 23.45 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 56 кг. Анталия (Турция) 22.00 Про рестлинг. Обзор WWE (World Wrestling Entertainment) 22.30 Про рестлинг. Vintage Collection. США 23.30 Вот это да!!!

NICKELODEON 06.00, 11.00, 11.25, 04.35 Дашапутешественница 06.25, 04.10 Гоу, Диего, гоу! 06.50 Маленькое королевство 07.15, 12.15 Смешарики 07.40, 16.55 Клуб Винкс 08.05 Слон и принцесса 08.30 Виктория – победительница 08.55 Волшебные покровители 09.20 Умизуми 09.45, 05.00 Оливия 10.10 Фифи и цветочные малыши 10.35 Гуппи и пузырики 11.50, 19.50, 21.55, 03.45 Губка Боб – Квадратные Штаны 12.40, 19.00 Турбо-агент Дадли 13.05, 02.30 Жизнь и приключения робота-подростка 13.30, 20.15, 22.20 Пингвины из Мадагаскара 13.55, 00.00 Дэнни-призрак 14.20 Фэнбой и Чам-Чам 14.45, 02.05 Рога и копыта: Возвращение 15.10 Охотники за монстрами 15.40, 22.45 Дрейк и Джош 16.05, 18.35 Могучие рейнджеры 16.30, 19.25 Кунг-фу панда: Захватывающие легенды 17.20, 20.40 Ай-Карли 17.45 Тру Джексон 18.10 Обитель Анубиса 21.05, 21.30, 23.10 Биг Тайм Раш 23.35 НеТакая

ФУТБОЛ 06.00, 08.00, 22.45 Футбол NEWS 06.10 Севастополь – Нафтовик. Чемпионат Украины 08.10 Шахтер – Динамо 10.00 Футбольный уик-энд 11.00 Сарагоса – Барселона. Чемпионат Испании 12.55 Реал – Валенсия. Чемпионат Испании 14.50, 21.00 Футбольный уикэнд. Сурдоперевод 15.55 Чемпионат Испании. Обзор тура. Премьера 16.55 Чемпионат Италии. Обзор тура. Премьера 17.40 Чемпионат Германии. Обзор тура. Премьера 18.45 Чемпионат Англии. Обзор тура. Премьера 19.45, 00.00 «Евровикенд» 21.55 LIVE. Фулхем – Челси. Чемпионат Англии 01.30 ПРОФИЛАКТИКА 05.00 Futbol Mundial 05.25 Промо

НАШЕ КИНО

ЛУННЫЕ РИТМЫ III фаза, убывающая, 18/19-й лунный день (23:42), Луна в Скорпионе/Стрельце (18:14) Этот день связан с индивидуальным творчеством, раскрытием всех потенциальных возможностей человека. Любые связи, договоры, знакомства, начатые в этот день, приобретают долговечность. Работа в коллективе в эти лунные сутки также затруднена. Сны пустые, выбросьте их из головы.

DISCOVERY (УКР) 06.00, 15.35 Пятая передача 06.25, 12.50, 01.55 Лесоповал на болотах 07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено? 07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано? 08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты 09.10, 09.40 Лучшие в своем деле 10.05 Как устроена Вселенная 11.00, 16.05 Выжить вместе 11.55, 17.00, 02.50 Разрушители легенд 13.45, 01.00 Top Gear 14.40, 05.05 Махинаторы 20.00, 21.00 Золотая лихорадка 22.00 Грязная работенка 23.00 Искривление времени 03.45 Молниеносные катастрофы

TВ 1000 РУС 

06.30, 12.45 «Вооружен и очень 06.00 «Прянички» мелодрама 08.00 «Три богатыря и Шамаханопасен» ская царица» мультфильм 08.30, 14.30 «Сильва» 10.55, 17.00 «Люблю. Жду. Лена» 10.00 «Любовь в большом городе 2» 12.00 «Однажды в провинции» 12.15 «Плюс кино» 14.00 «Влюбленные. Фильм второй» 18.30, 00.30 «Перикола» 16.00 «Желтый карлик» 19.55, 01.55 «Объездчик» 18.00 «Жизнь взаймы» драма 20.30, 02.30 «Короткая игра» 20.00 «Никто, кроме нас» 22.30, 04.30 «Блокада. «Лужский 22.00 «Диссидент» драма 00.00 «Экватор» комедия рубеж»

TV1000 ACTION 06.00 «Эффект бабочки 2» 07.40 «Парк Горького», триллер 09.50, 20.00 «Бандиты, криминал» 12.00 «Танго с убийцей», драма 14.00 «Двойная рокировка» 16.00 «Двойная рокировка 2» 18.00 «Двойная рокировка 3» 22.10 «Новые приключения Билла и Тэда», комедия

ТЕЛЕКЛУБ 19.00, 01.00 Т/с «Мамочка, я киллера люблю!» 20.00 Т/с «Ментовские войны 2» 21.00 Т/с «Дорожный патруль – 4» 22.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 23.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»

DISCOVERY WORLD

МЕГА

НАШЕ НОВ. КИНО

ДОМ КИНО

07.40 Искатели. Адская машина полководца Кутузова 07.00 Триумф дизайна 08.30, 12.30 Разрушители мифов 07.50 Кем был Иисус? 09.30 Неизвестная Австралия 08.45, 16.40 Доисторические 10.30 Загадки планеты хроники 11.30 Д/ф «Последствия: мир без 09.35, 15.45 Морские котики нефти» 10.30 Неандерталец внутри нас 11.20, 17.35, 06.35 Рыболовный 14.20 Охотники за НЛО 15.10 Фантастические истории клуб «Буэна Виста» 11.45, 19.45, 04.20 Промышлен- 16.10 Секретные истории 17.10 Секретные истории ные открытия Искатели. Петербург до Пе12.10, 20.10, 00.45 Я не должен 18.00тербурга был выжить! 18.50 Искатели. Призраки Смут13.05 Когда погода меняет ход ного времени истории 19.50 Тайные знаки. Предупреж13.55 Пешком по Амазонке дения хироманта Кейро 14.50 Исследователи костей 20.40 Фантастические истории. 18.00, 04.50 Эпохальные полеСверхъестественное ты НАСА 21.40 Искатели. Завещание им18.55, 05.45 Затерянные племена ператрицы 21.05, 01.35 Последние тайны 22.30 Неизвестная Австралия. «Титаника» Сердце пустыни 22.55, 03.25 Бой 23.30 Загадки планеты. Убий23.50 Серийные убийцы ственные озера 08.05 «Пятьдесят на пятьдесят» 05.15, 23.15 «Запах жизни» 09.35 «Пришла и говорю» 07.15, 01.15 «Мечтать не вредно» 11.00, 13.05, 19.05, 20.50, 02.55 08.45 «Плюс кино» «Окно в кино» 09.15, 03.15 «Открытое простран- 11.05 Т/с «Александровский сад-2» ство» 12.00 Т/с «Мужество» 11.15 «Искушение» 13.10 «Старший сын» 13.15 «Платон» 15.20 Драма «Враги» 16.45 Мюзикл «Сильва» 15.15 «Пистолет Страдивари» 19.10 Т/с «Татьянин день» 17.15 «Парниковый эффект» 20.00 Т/с «Александровский сад-2» 19.15 «Отдамся в хорошие руки» 20.55 «Таёжный роман» 21.15 «Метеоидиот» 23.05 Комедия «Амнистия»

TV XXI FILM 09.00, 17.00, 01.00 «Передышка» Комедия 10.45, 18.45, 02.45 «Когда солнце было Богом» (1 с) Фэнтези 11.40, 19.40, 03.40 «Сломанные цветы» Комедия 13.30, 21.30, 05.30 «Сделка» Комедия 15.15, 23.15, 07.15 «Нанкинский пейзаж» Мелодрама

ПРЕМЬЕРА 07.00, 17.00 «Упражнения в прекрасном» 09.00, 19.00 «Охотники за головами» 11.00 «Путь домой» 13.20 «Он прямо как девчонка» 15.00, 01.00 «Выбор киллера» 21.00 «Моногамия»

НОСТАЛЬГИЯ 06.20 «Под знаком зодиака. Овен» 07.50 «Песня-87» 09.00 Х/ф «Только в мюзик-холле» 10.10 «Смехопанорама» 11.00 «Лира на подмостках» 12.00 «Колба времени» 13.00 «Этот фантастический мир» 14.00 «Вернисаж Ильи Резника» 15.05 «25 лет телевидению». Т/ф 16.15 «Шесть песен на бис» 17.00 «...До 16 и старше» 17.40 «Диверсанты эфира». Д/ф 18.10 «Это было, было...». Фильм-концерт 18.30 Х/ф «Месяц длинных дней» 19.45 «Звуковая дорожка» в Лужниках» 21.00 «Рождённые в СССР» 22.00 «Театр одного актера» 23.00 «Человек и закон» «Банкиры и сыщики» 00.00 «Будильник» 00.30 «В одном микрорайоне». 5 с. Телеспектакль

ФЕНИКС + КИНО

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ МАТРЕНА НАСТОВИЦА. В этот день крестьянки ставили в церкви свечу перед строгим образом святой Матроны Солунской, осуждающей нерадивых хозяек.

ИМЕНИННИК СЕГОДНЯ

TV 1000 06.30 «Мистер Очарование» мелодрама 08.30 «Майкл» драма 10.30 «Мэверик» приключения 13.00 «Дядюшка Бак» комедия 14.40 «Мать и дитя» драма 17.10 «Скуби-Ду» приключения 19.00, 01.05 «Американские горки» боевик 21.05 «Непрощенный» вестерн 23.10 «Крутой папочка» комедия

ENTER-ФИЛЬМ 09.30 Х/ф «СОС над тайгой» 10.45 Х/ф «Вечный зов» 12.05 Х/ф «Богач» 14.05 Х/ф «Любовь нельзя купить» 15.45 Х/ф «Как стать счастливым» 17.20 Х/ф «Увольнение на берег» 19.00 Х/ф «Чисто английское убийство» 22.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя»

КИНОХИТ 07.30 «Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины» 09.55«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» 12.30 «Пираты Карибского моря: На краю света» 15.30 «Действуй, сестра» 19.30 «Большой папа»

DISNEY CH 04.05, 13.15, 16.15 «Все тип-топ, или жизнь Зака и Коди» 04.30, 09.20 «Кряк-бригада» 05.00, 12.30, 14.35 «Кид vs Кэт» 05.15, 11.15 «Ким Пять-с-Плюсом» 05.40, 10.45 «На замену» 06.05 «Лило и Стич» 07.00 Узнавайка 09.50 «101 далматинец» 10.20 «Чудеса на виражах» 11.40, 02.15 «Американский дракон Джейк Лонг» 12.05 «Новая школа императора» 12.50, 00.30 «Дайте Сaнни шанс» 13.40, 16.40 «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 14.10, 17.10 «Ханна Монтана» 15.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» 15.50 «Рыбология» 17.40, 22.20 «Фил из будущего» 18.05, 23.15 «Держись, Чарли!» 18.30 «Классный мюзикл: каникулы» 20.30 «Рапунцель: счастлива навсегда»

DIVA UNIVERSAL

07.00, 15.00, 23.00 Т/с «Подруга 07.20, 14.20, 17.40 Т/с «Город пришельцев» банкира» 08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 00.00, 08.10, 12.40, 19.10 Т/с «Настоящие домохозяйки Беверли 01.00 Т/с «Исцеление люХиллз» бовью» 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 02.00, 08.55 Т/с «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» 03.00 Т/с «Колдовская лю09.45 Х/ф «Разлад» бовь» 11.10 Х/ф «Свадебный танец» 12.00, 20.00, 04.00 Т/с «Всегда го- 13.30, 18.25 Т/с «Ищейка» вори Всегда 4» 16.00, 16.50 Т/с «Хорошая жена» 13.00, 21.00, 05.00 Т/с «Химик» 20.00 Т/с «Танцуй до упаду» 14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Украсть 20.45 Т/с «Невеста для миллионера» у...»

3

ВА Ш И К У М И Р Ы

ANIMAL PL.(УКР) 07.00, 20.10 Остров орангутангов 07.25 Пингвинье сафари 08.15, 16.00 Самое дикое шоу 08.40 Кошки Кло-Хилл 09.10 Собаки против кошек 11.00 Скорая помощь для животных 11.55, 23.50 Полиция Хьюстона – отдел по защите животных 12.50, 13.15, 06.10, 06.35 Дикие сиротки 13.45 Шотландское общество защиты животных 14.10, 19.15 SOS дикой природы 15.30, 20.35 Поля звериных сражений 16.30 Зоосад Криса Хамфри 17.00 Поговорим с животными 17.25 Введение в собаковедение 18.20 Кошек не любить нельзя 19.40 Сроднившиеся с обезьянами 22.00, 02.35 Самые невероятные на «Animal Planet» 22.55, 03.30 В дебри дикой природы с Ником Бейкером

Иван

Ольга ФРЕЙМУТ: «НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ – ДАРИТЬ ЛЮДЯМ ДОБРО!»

О

льга Фреймут родилась в городе Новый Раздол на Львовщине. Отец – футболист, мама – мастер спорта по плаванию. В раннем детстве посещали матчи с участием отца. За псевдоним телеведущая взяла девичью фамилию мамы: «Фреймут», поскольку ее настоящая фамилия «Конек», ее бывшего мужа – «Ракоед», не выдавались ей благозвучными для телевидения. Окончила Львовский национальный университет им. Ивана Франко по специальности «международная журналистика» с красным дипломом и Лондонский городской университет (City University London) со степенью магистра международной журналистики. «Я всегда мечтала о журналистике. Но родители хотели, чтобы я стала дипломатом. Перед вступлением во Львовский национальный университет им. И. Франко я ходила к репетитору по украинской литературе. Преподавательница пани Христина, помимо всего прочего, была еще и ворожеей. Вопреки родительскому желанию, она посоветовала поступать на журналистику и заверила, что я стану известной. Теперь у меня диплом магистра журналистики. С отличием», – вспоминает Ольга. В Лондон девушка приехала с пятьюдесятью фунтами в кармане, пиджаком из львовского «Краковского» базара и дорогими дизайнерскими туфельками (подарком подруги). На следующий день пошла на «Би-Би-Си» (украинская служба). Умная и хорошая блондинка Натали Скофенко показала ей офисы, но деликатно намекнула, что это лишь экскурсия. Для того чтобы работать в легендарной компании, нужно было учиться в Британии. «В следующем году я пришла на «Би-Би-Си» опять. В этот раз меня направили на практику от Сити университета. Какое счастье и стыд учиться всему в таком месте! Ничего толком не поняв в журналистике, я бралась за ответственные задания. Случалось, проваливала их. Плакала, стеснялась, набиралась опыта. Благодарю лондонских коллег за терпение. Потому что впоследствии меня приняли на работу фрилансером», – признается Ольга. После Оранжевой революции вернулась из Лондона в Киев, где получила работу в международном отделе «5-го канала». Впоследствии поняла, что работа журналистамеждународника ее не удовлетворяет. Некоторое время проработала фешн-журналистом в программе «Завтрак с 1+1». На «5-м канале» Ольга Фреймут познакомилась со своим бывшим мужем – Александром Ракоедом, главным режиссером канала. Они не были женаты официально, имели только церковный брак. Ольга воспитыва-

ет дочь Злату, которую родила от коренного британца Ника. Спустя некоторое время вела программу «Подъем» на «Новом канале» (вместе с Александром Педаном и Сергеем Притулой). Сейчас ведет проект «Ревизор», а также вместе с Дмитрием Коляденко – «Шоумания» и с Сергеем Притулой – «Кто сверху?». Больше всего знаменитая телеведущая любит Великобританию – страну парадоксов и контрастов. В ней все очень гармонично – к примеру, дома в викторианском стиле вполне сочетаются с заброшенными, глухими улицами. А одежде британских бездомных могут позавидовать некоторые наши модные дизайнеры. Да там даже штрафы приятно платить улыбчивым контролерам! А вот самая большая слабость Ольги – мода. Девушка обожает одежду от датского дизайнера Мален Биргер. Предпочитает комбинировать разные стили и считает, что главный секрет женской привлекательности как раз и состоит в умении правильно одеваться. Телеведущая обожает заниматься домом! Часто заглядывает в магазины с домашними аксессуарами. Ее страсть – белые полотенца, льняные салфетки, вазоны с цветами, веселые кофеварки, дизайнерские кофейные чашки. А вот антикварные вещи не любит – они прячут в себе тайны предыдущих хозяев... Девушка всегда радуется, когда ее узнают на улицах. Люди говорят много хорошего, благодарят за работу – она получает массу позитивных эмоций! Ведь это настоящее счастье – дарить людям добро. Ольга Фреймут очень дорожит своей карьерой, и каждый день работает над собой. А вот самый важный источник вдохновения, ее главное сокровище – дочь!


4

«ПОМНИ МЕНЯ»

«КРУТОЙ ПАПОЧКА»

Тайлер – беспечный студент. Но он подавлен смертью старшего брата. Отцу, как впрочем, и матери, нет до него никакого дела. К счастью, у него есть друг Айдан. Однажды парни ввязываются в уличную драку. Тайлера арестовывают, но скоро отпускают под залог. Неожиданно Айдан узнает, что в его колледже учится Элли – дочь следователя, который ведет дело Тайлера. Он предлагает другу закрутить роман с девушкой, чтобы та упросила отца закрыть «дело».

Филипп Ле Таллек, блестящий инженер, живущий в США уже 15 лет, решает возвратиться во Францию, чтобы провести побольше времени со своей дочерью Эглантин. Он надеется воспользоваться случаем, чтобы наладить контакт с дочкой, но у неё оказывается множество других забот, в список которых уж точно не входит времяпровождение с отцом…

ВТОРНИК, 10 апреля 2012 1-Й НАЦ. 06.00 Утренняя молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Мультфильм 06.35, 23.50 Эксперт на связи 06.55 Православный календарь 07.15 Эра бизнеса 07.20 Страна on line 07.35 Хозяин в доме 07.40 Глас народа 07.45 Тема дня 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30, 02.30 Свет 09.55 Ток-шоу «Легко быть женщиной» 10.55 В гостях у Д. Гордона 11.45, 20.55 Официальная хроника 11.50, 15.20 Euronews 12.05, 18.40, 21.20 Деловой мир 12.25 Граница государства 12.40 На счастье 13.00 Темный силуэт 13.20 Х/ф «Холодное лето 53го» 1 15.00, 18.20 Новости (с сурдопереводом) 15.15, 05.50 Деловой мир 16.05 «Секреты успеха» 16.45 Х/ф «Без свидетелей» 1 18.55 221. Экстренный вызов 19.45 М.Задорнов. «Задоринки» 20.20 Aфтершок 20.40 Мир спорта 20.45 Плюс-минус 20.50 О выплатах компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР 21.25 шоу «Адреналин» 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица 01.20 Потомки 01.30 Телеакадемия 02.55 Х/ф «Мы веселые, счастливые, талантливые» 1 04.25 Д/ф «Склодовская-Кюри»

1-Й КАНАЛ. УКР. 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новости 05.05 «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 11.00, 04.05 «Модный приговор» 12.20, 03.05 Т/с «Банды» 13.25 «Криминальные хроники» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15, 21.30 Т/с «Отрыв» 16.10 «Право на защиту» 17.00 Среда обитания 18.35, 02.00 «Давай поженимся!» 19.45, 01.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Белла Ахмадулина. «А напоследок я скажу» 23.45 Ночные новости 00.05 «На ночь глядя»

НТВ-МИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 «Наш космос». «Избранник небес» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня 09.25 «Кулинарный поединок» 10.30 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» 11.00 Т/с «Адвокат» 12.35 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Хвост» 17.20 «Музыкальные истории» 18.30, 02.20 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Лесник» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Дело Крапивиных» 23.40 Своя игра 00.25 Т/с «Мент в законе» 03.30 Т/с «Ставка на жизнь» 04.20 «Один день. Новая версия»

КАНАЛ 1+1 06.00 «Служба поиска детей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45 ТСН: «Телевизионная служба новостей» 06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 1 09.55 Т/с «Клон – 2» 1 10.45 Т/с «Пончик Люся» 2 11.40 «Шесть кадров» 12.20 «Снимите это немедленно» 13.20 «Абсолютная перемена» 14.10, 15.05 «Давай поженимся» 16.05 «Семейные мелодрамы – 2» 17.00 «Не ври мне – 3» 18.00 «ТСН. Избранное» 18.35 «Говорим и показываем» 20.15, 20.50, 22.40, 23.20, 02.50 Т/с «Интерны» 2 21.15 «И придет любовь» 00.00, 04.05 Т/с «Закон и порядок – 3» 2 00.55 Х/ф «Декамерон» 3

ТЕТ 06.00 Узнай как 06.15 Ешь и худей 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.30, 15.25 Т/с «Ранетки» 10.25 Т/с «Все женщины – ведьмы» 11.15 Т/с «Баффи – истребительница вампиров» 12.05 Интуиция 13.00, 19.35 Одна за всех 13.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.30 Дом-2 16.20 У ТЕТа мама! 16.45 Богиня шопинга 17.15, 20.05 Т/с «Универ» 19.10 БарДак 22.00, 00.25 Т/с «Реальные пацаны» 2 23.00 Спокойной ночи, мужики 23.55 Т/с «Секс и город» 56 с. 2

ТВІ 06.30 Голос верующего 07.00 Утро с ТВi 09.30 Здоровая жизнь с Ириной Трухачевой 10.00, 16.00 Знак восклицания! 11.00 Как уходили кумиры. Андрей Сахаров 11.30 Ювелир ТВ 13.00 Совершенно секретно. Дуэль разведок. Россия – Германия 14.45 ЖЗЛ. Роковой магнетизм Адольфа Гитлера 17.00, 00.15 Криминальная Россия 18.00, 23.45, 04.00 Сегодня 18.30 Мустафа Найем. О главном 18.50, 22.30 Вспомнить все 20.00 Как уходили кумиры. Александр Вертинский 20.30 Блок информационных программ «Сегодня» 21.15 Сергей Рахманин. Откровенно 21.30 Альбертэйнштейн

2+2 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10» 08.00, 09.30 Т/с «Страховщики» 09.00, 21.00 Новости 2+2 09.15, 21.15, 23.10 Проспорт 09.20 Кубок мира «Ралли-рейд Абу-Даби» 10.30 «Последние 24 часа. Любовь Полищук» 11.30, 02.25 Т/с «Спецотряд Кобра-11» 13.15 Т/с «Приключения Мерлина» 15.00 Т/с «Солдаты 9» 17.50 «Война космических амбиций» 19.00 Х/ф «Братство» 2 21.20 Х/ф «Горец-2» 2 23.15 Х/ф «Горец» 2 01.20 «Крутые полицейские» 02.00 «Собиратели долгов»

ІНТЕР

СТБ

05.30, 22.25 Т/с «Крутые берега» 05.30, 14.45 «Необъяснимо, но факт» 06.55 Д/ф «Винокур и Лещенко. 06.20 «Документальный деИстория одной дружбы» тектив» 08.00 ПРОФИЛАКТИКА 07.10, 00.10 Т/с «Комиссар Рекс» 14.00 «Семейный суд» 1 15.00 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Тайны следствия – 11» 09.10 «Истории большого города» 18.00 Новости 11.15 Х/ф «Две истории о люб18.10 Т/с «Кровинушка» ви» 1 18.55 Т/с «Сваты 5» 13.45 Т/с «Без срока давности. 20.00, 02.25 «Подробности» 1 20.25 «Спорт в Подробностях» 15.50Капитан» «Битва экстрасенсов» 20.30 Т/с «Дыши со мной. Сча- 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» стье взаймы» 18.10 «Невероятная правда о 00.25, 03.35 Х/ф «Белый город» звездах» 01.35 Д/ф «Секретные терри19.05 Т/с «Без срока давности. тории» Любовь превыше всего» 1 02.50 «Телевизионная служба 20.10, 22.40 «Звездный ринг» розыска детей» 23.10 Т/с «Доктор Хаус» 1 02.55 Д/ф «Звездный отряд». Ф 02.05 «Вiкна-Спорт» 3. «Мифы о космонавтах» 02.15 Х/ф «Любовь слепа» 1 04.45 «Знак качества» 03.40 Ночной эфир

ТРК «УКРАИНА» 05.00, 11.50 Ток-шоу «Пусть говорят» 05.20 Т/с «30 потрясений» 2 05.50 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 События 07.10, 17.10, 19.15, 03.50 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 1 08.30, 13.45, 20.15 Т/с «След» 1 09.10 Т/с «Телохранитель – 3» 1 11.00 Т/с «Гончие – 3» 1 12.50 Т/с «Предатель» 1 15.35, 03.00 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15, 03.55 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина Любовь» 1 21.10 Т/с «Супруги» 1 22.10 Т/с «Мент в законе – 5» 1 00.00 Х/ф «Мумия – 2: Возвращение» 1

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 02.40 «Врачи» 08.50, 17.55 «Книга джунглей» 09.15, 16.20 «Опасность под водой» 09.40, 18.25, 01.00 Т/с «Маруся» 10.20 «Наши любимые животные» 10.50 «Покоренный космос». Д/с 11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События 11.50, 17.50 «История государства Российского» 11.55 Х/ф «У матросов нет вопросов!» 13.15 «Тайны нашего кино». «Вий» 13.45, 20.35 Т/с «Гонка за счастьем» 14.45 «Энциклопедия». Цы Си 14.55, 23.25 Т/с «Сыщик Путилин» 15.45 «Деловая Москва» 16.05, 20.15 «Петровка,38» 16.50 «Покоренный космос». Д/с 19.10, 04.05 «Pro жизнь». Ток-шоу 21.20, 05.10 Т/с «Пуля-дура – 3» 22.05 «Белла Ахмадулина. Чистые помыслы». Д/ф 22.45 «Линия защиты»

РЕТРО 06.45 Маленький концерт №2 07.10 Top of the Pops «Guitar Heroes» 07.40, 07.50 «XX век: Величайшие моменты истории» 08.10, 09.25 Х/ф «Знахарь» 10.30 «Эта неделя в истории» 11.10 «Волшебная белая ночь» (Аль Бано и Ромина Пауэр) 12.25, 18.25, 00.25 «Утренняя почта» 13.10 Поет ансамбль «Здравствуй, песня» 13.40 Маленький концерт 14.10 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» 15.50 «Зарубежная эстрада. СанРемо-88» 17.10, 23.10 «Кабачок 13 стульев» 19.00 Лучшее из программ «Битклуб и Мюзикладен» 20.05 Х/ф «Семь самураев» 22.40 В концертном зале: The Rolling Stones 01.00 Блюз. Лучшее 02.00 Х/ф «Не тот человек»

НТН 06.50 Х/ф «Холодное лето 53го» 1 08.30, 19.00, 23.30, 02.25, 04.25 «Свiдок» 09.15 Х/ф «Возмездие» 11.05, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас – 11» 11.50, 00.00 Т/с «Детективы» 12.50, 14.35, 19.30 Т/с «Литейный» 13.40 «Криминальные дела» 15.30 Х/ф «Война» 1 c. 1 17.05 Х/ф «Колье Шарлотты» 1 с. 1 18.30 «Речовий доказ». Доктор Супермозг 22.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 2 00.25 Х/ф «До смерти» 2 03.00 «Речовий доказ» 03.55 «Агенты влияния» 05.00 «Уроки тетушки Совы» 05.35 «Правда жизни»

РТВ-МЕЖДУНАР. 06.00, 18.00 «Особое мнение», «Экономические новости» 07.00 Мультфильмы 08.00 «Вечерние новости из Америки» 09.00, 15.00, 02.00 Т/с «Чёрный ворон» 10.00, 21.00, 03.00 Т/с «Версия» 11.00 «Германия за неделю» 11.30 «Американский ликбез. Покушения на президентов» 12.00 «Сканер» 13.00 Х/ф «Фуэте», мультфильмы 16.00, 01.00 «Особое мнение» 17.00, 05.00 Т/с «Авантюристка» 19.00, 04.00 «Полный альбац» 20.00 «Большой дозор» 22.00 «Сейчас в мире» 23.00 Х/ф «Северный вариант», мультфильмы для взрослых

ЗДОРОВОЕ ТВ 05.40, 20.40 О диетах и не только 06.20, 21.20 Как не потерять здоровье 07.30 Предродовое воспитание 08.00, 23.00 История болезней 08.40, 23.40 Зона риска 09.10, 18.55 Путь к здоровью 09.35, 00.35 Школа разума 10.15, 01.15 Генезис здоровья 11.00 Рецепты на разных языках 11.40, 02.40 Женское здоровье 12.20, 03.20 Клинический гипноз 12.50, 03.50 Правда о похудении 13.30, 04.30 Мужские секреты 14.00 Метеозависимость 14.40 Ребенок родился 15.20 Я расту 15.50 Нетрадиционная медицина 16.30 Панацея 17.00 Детский врач 17.40 Тело человека 18.20 Кабинет красоты 19.30 Познай себя 20.00 Алкоголь, табак, наркотики

ICTV

№8, ЧЕТВЕРГ, 5 апреля 2012 г.

НОВИЙ КАНАЛ

05.10, 06.20, 02.15, 04.20 Погода 05.55, 14.35 М/с «Джуманджи» 06.40, 07.05, 07.40, 08.40 «Подъ05.15, 08.45, 03.50 Факты ем» 05.30, 04.30 Свитанок 06.45, 14.55 М/с «Губка Боб Ква06.10, 07.35 Деловые факты дратные штаны» 07.30, 08.30, 19.00 Репортер 06.25, 09.25, 12.55, 19.20, 01.20 07.35, 08.35, 19.20, 01.10 Погода Спорт 23.50 Очевидец 06.30, 15.25 Т/с «Прокурорская 09.00, 09.55 Т/с «Светофор» проверка» 10.35, 19.55 Т/с «Молодожены» 07.40 Стоп-10 11.50 Т/с «Папины дочки» 09.30, 19.25, 01.30 Чрезвычайные 12.50, 22.45 Т/с «Ласточкино гнездо» новости 13.55 «Аладдин» 10.30, 16.35 Т/с «Убойная сила» 15.30,М/с 16.50 Teen Time 12.45 Факты. День 15.35 Адское свидание 13.00, 20.10 Т/с «Бригада» 15.55 Т/с «Мятежный путь» 16.55 Т/с «Не родись красивой» 18.45 Факты. Вечер 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 22.20 Факты. Итог дня 19.15, 01.05 Спортрепортер 22.50 Х/ф «Неистовый». 2 19.35 Пираньи 02.20 Х/ф «Клеопатра». 1 с. 2 21.45 Шуры-амуры 04.25 ПроЦiкаве 01.20 Т/с «Купидон»

K1 05.45 «Утро на К1» 08.20 «Дальние родственники» 08.50 «Женская лига» 09.20 «Хали Гали» 09.55 Т/с «Солдаты» 14.05 «В поисках приключений» 15.00 М/ф «Лови волну» 16.45 Х/ф «Эффект бабочки» 19.00 Т/с «Я лечу» 20.00 «Большая разница» 22.00 «Три сестры» 23.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 00.00 Т/с «Сверхъестественное» 00.50 Т/с «Медиум» Размещение в газете «Авоська» бесплатного объявления по номеру (093) 041-60-60.

РЕН ТВ 04.30 М/ф «Спецвыпуск: Хэллоуин Багза Банни» 05.00 М/ф «Лунные напевы Багза Банни» 05.30, 12.00 «Званый ужин» 06.30 «Час суда» 08.30, 11.30, 16.30, 18.30 «Новости 24» 09.00 Х/ф «В аду» 11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов» 13.00 «Не ври мне!» 14.00 «Семейные драмы» 15.00 «Следаки» 16.00 Т/с «По закону» 17.00 «Будьте здоровы» 19.00 «Жадность» 20.00 «Живая тема» 21.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 22.00 «Жить будете» 22.30 Х/ф «Первородный грех» 00.45 Х/ф «Тайский воин» 02.40 Т/с «Фаталисты»

ДЕТСКИЙ МИР 05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «Фантазеры» 06.05, 10.05, 14.05 М/с «Алиса в Стране чудес», 1 с., «Сказание про Игорев поход», «Богатырская каша» 07.00, 11.00 М/с «Легенда о Зорро». 31 с., «Летучий корабль», «Поморская быль» 08.00, 12.00 «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой», м/ф «Ивашко и БабаЯга», «Кто получит приз?» 15.00 Х/ф «В ожидании чуда» 16.10 М/с «Алиса в Стране чудес», 2 с., «Необычный друг», «Великие холода» 17.00 М/с «Легенда о Зорро». 32 с., «Последняя невеста Змея Горыныча», «Фламандский мальчик» 18.00 «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой», м/ф «Железные друзья»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Киевское время» 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 «Время спорта» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 «Время новостей» 07.20 «Автопилот-новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия-новости» 09.10, 19.20 «Инвест-время» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Трансмиссия» 17.25, 04.40 «Акцент» 18.15, 03.40 «Энергонадзор» 21.40, 04.00 «Время-Тайм» 22.00, 02.30 «Агроконтроль»

РТР-ПЛ. (СНГ) 09.05 Т/с «Здравствуй, мама!» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «С новым домом!». Ток-шоу 11.10 «О самом главном». Ток-шоу 12.25, 00.30 «Кулагин и партнеры» 13.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва 13.50, 04.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 14.45 Т/с «Институт благородных девиц» 15.45 Вести. Дежурная часть 16.50 «Брачное агентство Николая Баскова» 17.50 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «20 лет без любви» 21.35 Т/с «Сыщик Самоваров» 22.35 «Специальный корреспондент» 23.35 Т/с «Цвет пламени» 01.00 «Вести+» 01.20 «Профилактика» 02.15 Вести.ru

БЕЛАРУСЬ ТВ 06.00, 07.10, 07.35, 08.15, 08.35 Доброе утро, Беларусь! 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.10 Новости 07.05, 08.05 Зона Х 07.30, 08.30, 15.25, 18.20 Деловая жизнь 09.10 «Три талера» 10.00, 02.05 Культурные люди 10.25 «24 вопроса» 10.50, 23.25 Белорусское времечко 12.10 «Жаркий лед» 13.00 Форум 13.50 Высшая мера 14.30 Арена 15.15 Новости региона 15.30, 21.55 «Остров ненужных людей» 16.15, 02.30 Каранi 16.50, 00.30 «Плач перепелки» 18.25 Актуальный микрофон 18.55 «Три талера» 19.45, 01.40 Сфера интересов 20.10 «Жаркий лед» 21.45 Актуальное интервью

ТОНИС 06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 00.50 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 Мультфильмы 07.00, 16.00, 03.45 Страна советов 08.00 Социальный статус: ваша пенсия 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.00, 19.00 Т/с «Братья» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Братья Карамазовы» 13.55 День, который изменил планету 15.15, 01.45 Эхо и другие слоны Амбосели 17.50, 01.20 Магия природы 20.00 Социальный статус: ваши льготы 21.35 Животные – герои фобий 22.40 Х/ф «Воры» 2

K2 06.00, 07.00 «Мультфильмы» 06.45 «Магазин на диване» 08.00 «Знак качества» 08.50, 09.20, 09.50, 10.20, 10.50 «Семья от А до Я» 11.20 «Школа доктора Комаровского» 12.00, 12.20 «Правда про еду» 12.50, 13.40 «Диетологи» 14.30, 14.50 «Секреты шефповара» 15.20, 15.40, 22.30, 23.00 «За кадром» 16.15, 23.30, 23.50 «10 лишних лет» 17.15, 17.45, 18.20, 19.00 «Квадратный метр» 19.40 «Формула любви: Евгений Миронов» 20.30 «За глаза: Тина Канделаки» 21.20 «За глаза: Надежда Мейхер»

ОБЛ. ТРК 08.00, 22.00 Студия «Информ». 08.30 Екотур. Картофель 09.05 Украинские государственники 09.35 Под сводом Кирилловской церкви 10.00 Студия «Диалог» 10.30 Криминал, обязанность, право 11.00, 22.30, 02.35 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» 12.05 Открой для себя Украину 12.40, 21.00 Доблесть. Мужество. 13.00, 16.00 Студия «Информ». 13.10, 20.00 Телеобъектив 13.20, 23.35 Феномен Украины 13.50, 21.20 Енергомания 14.15 Откровенные диалоги. 15.00, 18.00 Эфирное время ТРК «Новый Чернигов» 16.15 От чистого сердца 17.30 На сельских перекрестках 20.15 Разговор без нотаций 20.45 Вечерняя сказка 21.45 Тернополье сквозь года

ТК «ПРИЛУКИ» 7.00, 11.00 Комунальний сектор 7.10, 11.10 Вісті Чернігівщини 7.30, 11.30 Літературна Прилуччина 7.45, 11.45 Православний календар 8.00, 12.00, 18.30, 20.30, 23.00, 05.20 ТОНІС 9.00 Дитяча сторінка 9.30 Прилуки в часі 9.40 Літературна Прилуччина 10.00 Музика на каналі 17.00 Музична мозаїка 19.00, 22.00 Новини 19.30, 22.30 Актуальне інтерв’ю 19.45, 22.45 Зцілення вірою 20.00 Музична мозаїка 03.20 Культурно-просвітницькій канал «Скарбниця духовності»


ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ЛУННЫЕ РИТМЫ

• 1633 (379 лет) – бананы, ранее не виданные в Англии, начали продаваться в магазине Лондона.

II фаза, убывающая, 19-й лунный день, Луна в Стрельце

• 1833 (179 лет) – впервые началось производство спичек. • 1940 (72 года) – Исландия отделилась от Дании.

ЕВРОСПОРТ 09.30 Вот это да!!! 09.45, 11.45, 16.15 Футбол. Евроголы. Журнал 10.45, 15.00 Велоспорт. Однодневная велогонка Париж – Рубе. Франция 12.00, 16.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 48 кг. Анталия (Турция) 13.00, 19.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 56 кг. Анталия (Турция) 14.00 Футбол. Кубок AEGON. Амстердам (Нидерланды). Финал 17.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 53 кг. Анталия (Турция) 20.00, 01.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 62 кг. Анталия (Турция) 22.00 Бокс. Тяжёлая весовая категория (будет объявлено дополнительно)

NICKELODEON 06.00, 11.00, 11.25, 04.35 Дашапутешественница 06.25, 04.10 Гоу, Диего, гоу! 06.50 Маленькое королевство 07.15, 12.15 Смешарики 07.40, 16.55 Клуб Винкс 08.05 Слон и принцесса 08.30 Виктория – победительница 08.55 Волшебные покровители 09.20 Умизуми 09.45, 05.00 Оливия 10.10 Фифи и цветочные малыши 10.35 Гуппи и пузырики 11.50, 19.50, 21.55, 03.45 Губка Боб – Квадратные Штаны 12.40, 19.00 Турбо-агент Дадли 13.05, 02.30 Жизнь и приключения робота-подростка 13.30, 20.15, 22.20 Пингвины из Мадагаскара 13.55, 00.00 Дэнни-призрак 14.20 Фэнбой и Чам-Чам 14.45 Рога и копыта: Возвращение 15.10 Охотники за монстрами 15.40, 22.45 Дрейк и Джош 16.05, 18.35 Могучие рейнджеры 16.30, 19.25 Кунг-фу панда 17.20, 20.40 Ай-Карли 17.45 Тру Джексон 18.10 Обитель Анубиса 21.05, 21.30, 23.10 Биг Тайм Раш 23.35 НеТакая 00.25, 00.50 Ох, уж эти детки 01.15, 01.40 КотоПес

DISCOVERY WORLD 07.50, 18.00 Эпохальные полеты НАСА 08.45 Доисторические хроники 09.35 Морские котики 10.30, 14.50 Исследователи костей 11.20, 17.35, 06.35 Рыболовный клуб «Буэна Виста» 11.45, 19.45, 04.20 Промышленные открытия 12.10, 20.10, 00.45 Я не должен был выжить! 13.05, 22.00, 02.30 Авиакатастрофы, изменившие историю воздухоплавания 13.55, 18.55, 05.45 Затерянные племена 15.45 Как управлять атомной подводной лодкой 16.40 Прежде чем мы покорили Землю 21.05, 01.35 Темные секреты великих городов 22.55, 03.25 Бой 23.50 Серийные убийцы

НАШЕ НОВ. КИНО

ФУТБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 00.40, 02.50 Футбол NEWS 06.10, 19.15 Чемпионат Германии. Обзор тура 07.05, 14.10, 17.30 Чемпионат Англии. Обзор тура 08.10 Фулхем – Челси. Чемпионат Англии 10.20, 00.55 Шахтер – Динамо. Чемпионат Украины 12.15 Футбольный уик-энд 13.25, 18.30, 23.55 Чемпионат Италии. Обзор тура 15.10 Futbol Mundial 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 16.00 «Евровикенд» 17.15 Самые смешные футбольные моменты 20.25 Чемпионат Бразилии. Обзор тура. Премьера 20.55 Чемпионат Испании. Обзор тура 21.55 LIVE. Барселона – Хетафе. Чемпионат Испании

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 «Перикола» 07.55, 13.55 «Объездчик» 08.30, 14.30 «Короткая игра» 10.30, 16.30 «Блокада. «Лужский рубеж» 18.30, 00.30 «Гонщики» 20.00 «Плюс кино» 20.30, 02.30 «Дон Кихот» 22.30, 04.30 «Блокада. «Пулковский меридиан» 00.00, 06.00 «Хористка»

TV1000 ACTION 08.00 «Двойная рокировка 3» 10.00 «Танго с убийцей», драма 12.00 «Био-дом», боевик 14.00 «Каффс», боевик 16.00 «Монстры» 18.00 «Мои счастливые звезды» 20.00 «Новые приключения Билла и Тэда», комедия 22.00 «Городские пижоны», комедия

ТЕЛЕКЛУБ 19.00 Т/с «Мамочка, я киллера люблю!» 20.00 Т/с «Ментовские войны 2» 21.00 Т/с «Дорожный патруль – 4» 22.00, 23.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю» 01.00 Т/с «Соло для пистолета с оркестром»

МЕГА 07.40 Искатели. Остров декабристов 08.30, 12.30 Разрушители мифов 09.30 Неизвестная Австралия 10.30 Загадки планеты. Ледниковый период 11.30 Д/ф «Последствия: когда Земля остановится» 13.20 Top Gear 15.10 Фантастические истории. Николай Чудотворец 16.10 Секретные истории. Лаборатория «Х» 17.10 Секретные истории. Прямой эфир с Гитлером 18.00 Искатели. Петергофский тайник 18.50 Искатели. Страх и трепет Золотой Орды 19.50 Тайные знаки. Астрология агента советской разведки 20.40 Фантастические истории 21.40 Искатели 22.30 Неизвестная Австралия. Дикая Австралия

ДОМ КИНО

07.50 Драма «Ночь над Чили» 05.15, 23.15 «Парниковый эф09.25 «Живет такой парень» фект» «Александровский сад07.15, 01.15 «Отдамся в хорошие 11.052»,Т/сзакл руки» 12.00 Т/с «Мужество» 09.15, 03.15 «Метеоидиот» 13.10 «Вас вызывает Таймыр» 14.40 «По прозвищу «Зверь» 11.15 «Запах жизни» 16.05 «Загадай желание» 13.15 «Мечтать не вредно» 17.35 Х/ф «Наследница по пря14.45 «Плюс кино» 15.15 «Открытое пространство» 19.10мой» Т/с «Татьянин день» 17.15 «Течёт река Волга» 20.00 Т/с «Охота на Берию» 19.15 «Московский жиголо» 20.55 Мелодрама «Я Вам больше не верю» 21.15 «Счастливый конец»

Этот день связан с индивидуальным творчеством, раскрытием всех потенциальных возможностей человека. Любые связи, договоры, знакомства, начатые в этот день, приобретают долговечность. Работа в коллективе в эти лунные сутки также затруднена. Сны пустые, выбросьте их из головы.

DISCOVERY (УКР) 06.00, 15.35 Пятая передача 06.25, 12.50, 01.55 Лесоповал на болотах 07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено? 07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано? 08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты 09.10, 10.05 Золотая лихорадка 11.00, 16.05 Выжить вместе 11.55, 17.00, 02.50 Разрушители легенд 13.45, 01.00 Top Gear 14.40, 05.05 Махинаторы 20.00 В разрезе 21.00, 21.30 Производство 22.00 Гигантские корабли 23.00 Искривление времени 03.45 Молниеносные катастрофы

TВ 1000 РУС  08.00 «Влюбленные» мелодрама 10.00 «Желтый карлик» 12.00 «Виртуальный роман» 14.00 «Кто войдет в последний вагон?» драма 16.00 «Героиня своего романа» 18.00 «Экватор» комедия 20.00 «Криминальный квартет» 22.00 «Неверность» мелодрама 00.00 «Кавказ» драма 02.00 «За что?» драмама

TV XXI FILM 09.00, 17.00, 01.00 «Глухой пролет» Комедия 10.40, 18.40, 02.40 «Когда солнце было Богом» (2 с) Фэнтези 11.35, 19.35, 03.35 «Мертвый сезон» Драма 13.25, 21.25, 05.25 «Посмотри на меня» Комедия 15.20, 23.20, 07.20 «Наемники» Триллер

ПРЕМЬЕРА 07.00, 17.00 «Охотники за головами» 09.00, 19.00 «Моногамия» 11.00 «Он прямо как девчонка» 13.00, 23.00 «Выбор киллера» 15.00 , 01.00 «Пина: танец страсти» 21.00 «Во имя короля 2» 03.00 «Главная улица»

НОСТАЛЬГИЯ 06.00, 15.00, 21.00 «Рождённые в СССР» 07.00 «Этот фантастический мир». Телеспектакль 08.00 «Вернисаж Ильи Резника» 09.05 «25 лет телевидению». Т/ф 10.15 «Шесть песен на бис» 11.00 «...До 16 и старше» 11.40 «Диверсанты эфира». Д/ф 12.10 «Это было, было...» 12.30, 18.30 Х/ф «Месяц длинных дней» 13.45 «Звуковая дорожка» 16.00 «Театр одного актера» 17.00 «Одиссея Александра Вертинского». Д/ф 18.00 «Поет Борис Гребенщиков» 20.00 «Пен-клуб» 22.00 «Илья Резник в театре и песне» 23.00 «До и после полуночи» 00.20 «Под знаком зодиака. Овен» 01.50 «Песня-87»

ФЕНИКС + КИНО 07.00, 15.00 Т/с «Подруга банкира» 08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 00.00 Т/с «Исцеление любовью» 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 02.00 Т/с «Колдовская любовь» 12.00, 20.00 Т/с «Всегда говори Всегда 4» 13.00, 21.00, 05.00 Т/с «Химик» 14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Украсть у...» 23.00 Т/с «Опер Крюк» 04.00 Т/с «Всегда говори Всегда 5»

TV 1000 05.10, 15.00 «Повелители Вселенной» боевик 07.00 «Сады осенью» комедия 09.00 «Дядюшка Бак» комедия 10.40 «Мать и дитя» драма 13.00 «Крутой папочка» комедия 17.00 «Голубая волна» 19.00, 01.00 «Дарфур: Хроники объявленной смерти» драма 21.00 «Целуя девушек» драма 23.00 «И пришел паук» триллер

ENTER-ФИЛЬМ 06.30 Мультфильм СССР 09.10 Х/ф «Пилоты» 10.40 Х/ф «Вечный зов» 12.00 Х/ф «Орёл или решка» 14.05 Х/ф «Богач» 16.05 Х/ф «Год теленка» 17.35 Х/ф «Не сошлись характерами» 19.15 Х/ф «В последнюю очередь» 20.55 Х/ф «Пять минут страха» 22.30 Х/ф «Васса»взлететь»

КИНОХИТ 06.30, 18.30 «Пираты Карибского моря: На краю света» 09.30, 01.30 «Большой папа» 11.30, 03.30 «13» 13.30 «Пираты Карибского моря» 15.55 «Пираты Карибского моря» 21.30 «Помни меня» 23.30 «Кабельщик»

DISNEY CH 05.00, 12.30, 14.35 «Кид vs Кэт» 05.40, 10.45 «На замену» 06.05 «Лило и Стич» 06.25, 12.40, 16.05, 16.10 «Приколы на переменке 06.35, 15.25 «Финес и Ферб» 07.00 Узнавайка 09.50 «101 далматинец» 10.20 «Чудеса на виражах» 11.40, 02.15 «Американский дракон Джейк Лонг» 12.05 «Новая школа императора» 12.50, 00.30 «Дайте Сaнни шанс» 13.40, 16.40, 00.55, 03.40 «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 14.10, 17.10 «Ханна Монтана» 15.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» 15.50 «Рыбология» 17.40, 22.20 «Фил из будущего» 18.05, 23.15 «Держись, Чарли!» 18.30 «Волшебники из Вэйверли Плэйс. Kино» 20.50, 23.40 «H2O: Просто добавь воды»

DIVA UNIVERSAL 06.30, 15.10 Т/с «Дамы семьи Гилмор» 07.20, 14.20, 17.40 Т/с «Город пришельцев» 08.10, 12.40, 19.10 Т/с «Настоящие домохозяйки Беверли Хиллз» 08.55 Т/с «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» 09.40 Т/с «Реалии любви» 11.10 Х/ф «Похищение» 13.30, 18.25 Т/с «Ищейка» 16.00 Т/с «Танцуй до упаду» 16.50 Т/с «Невеста для миллионера» 20.00 Х/ф «Жестяной кубок» 22.10 Т/с «Копы-новобранцы»

ИМЕНИННИКИ СЕГОДНЯ Илларион, Стефан

5

ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ

ANIMAL PL.(УКР) 07.00, 20.10 Остров орангутангов 07.25, 16.30 Зоосад Криса Хамфри 07.50, 17.00 Поговорим с животными 08.15, 16.00 Самое дикое шоу 08.40 Проект «Щенки» 09.10 Кошек не любить нельзя 10.05, 14.40 Скорость жизни 11.00 Скорая помощь для животных 11.55 Полиция Феникса 13.45 Шотландское общество защиты животных 14.10, 19.15 дикой природы 15.30, 20.35 Поля звериных сражений 17.25 Введение в собаковедение 18.20 Собаки, кошки и другие любимцы – начальный курс 19.40 Сроднившиеся с обезьянами 21.05, 04.25 Шимпанзе 22.55, 03.30 Охотник за ядом 23.50 Полиция Хьюстона – отдел по защите животных 00.45 Дикие и опасные

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ИЛЛАРИОН ВЫВЕРНИ ОГЛОБЛИ. Зацвела мать-и-мачеха – жди скорого тепла.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ Поздний звонок от бабушки заставил меня буквально проснуться. Голос взволнованно и сумбурно рассказывал о встрече. Что и как, бабуля обещала рассказать, как только вер¦ нется домой.

Я

с нетерпением ждала новостей. Такой радостной и взволнованной мне не приходилось ее видеть, можно сказать, очень долгое время. Оказывается, на вечере, посвященным ветеранам войны, она познакомилась с мужчиной, который был очень внимателен, общителен, но самое неожиданное, что в первый же вечер их знакомства, сделал предложение! «А зачем нам так долго ждать? Возраст не тот». Несколько лет тому умерла его жена. Двое взрослых детей, внуки, которые жили своей жизнью. И наш дедушка умер более 15 лет – бабушка никак не могла найти своего места в этой жизни, считая себя одинокой. И вдруг – встреча! На следующий день жених решил познакомиться с нами, ее детьми и внуками. Вижу, идет дедуля, такой сухенький на вид, ну просто божий одуванчик, с розочкой в руке, и улыбка, затерявшаяся в глубоких морщинах-бороздах, оставивших свой глубокий след по всему лицу. Такой старенький, да еще хочет жениться – подумала я! Ну что ж, встреча состоялась, день подачи документов определился, и вот уже все мы сидим за свадебным столом. Горько, горько «молодым» – раздавалось от приглашенных гостей, и они целовались, вызывая у нас, ее детей, чувство ревности, ведь бабуле все-таки 72, а жениху, вернее, уже законному мужу – 85. Вот так, вот она жизнь! Одиночество тяжело воспринимается пожилыми людьми, у детей свои семьи, а у стариков? Своя, но одинокая жизнь. Первое время у «молодых» не все проходило гладко, и, несмотря на жизненный опыт, никто не хотел уступать другому, часто ссорились, и у «молодой жены» появилось желание уйти от него. Но, дедуля не на шутку полюбил нашу бабушку, ревновал, когда она уходила за покупками, был с ней галантен и очень услуж-

лив. Его доброта удивляла, последнюю копейку – все бабуле, и только ей, что б ни в чем не нуждалась. Проходили годы, стали уживаться, вернее, приживаться друг с другом, научились уступать, понимать, – да, да и в таком возрасте проблемы семейной жизни одинаковы с проблемами молодых. Но, годы бегут, и время беспощадно ко всем: дедушке исполнилось уже 95, здоровье пошатнулось, и вот, однажды, он посадил ее рядом и сказал: «Дорогая моя жена, мне недолго осталось на этом свете, знай, что я очень полюбил тебя, ты не веришь мне, но это так, может быть и никогда подобного не было, признаюсь, поэтому ревную, терпеливо жду стука твоих шагов, когда возвращаешься домой, тогда мне становится спокойно». Бабушка, привыкла к таким словам и уже на них не реагировала – она с трудом верила, неужели он так ее любит?! Однажды, ранним утром, подойдя к его кровати, видит, что он ещё спит, но глаза как-то странно глубоко закрыты. Взяв его за руку тихо позвала: – Костя, ты спишь? Он в ответ слабо пожал ей руку, дав понять, что слышит. – Открой глаза, – попросила она. Но тяжесть век и попытка поднять их были ему не под силу, и он только тихо, едва слышно, произнес: «Моя… любовь, про… щай», – и затих. Она растерялась, не в силах поверить – его уже нет, его нет, он умер?! Умер, – стучало в голове, и только сейчас она поняла, поверьте, поняла всем сердцем, что и она полюбила его, этого упрямого старика, но никогда об этом ему не говорила, – она всегда была эгоисткой в своих чувствах. Но сегодня поняла, что ушедшая, безвозвратная, но это была любовь, которой все возрасты покорны.


«13»

«СУПЕРНАЧО»

Игнасио по прозвищу Начо был воспитан в мексиканском монастыре; теперь он работает там поваром. Чтобы спасти родную обитель от финансового краха, Начо решает принять участие в турнире по рестлингу. Вызвавшись помочь монахине Энкарнасьон, Начо на самом деле руководствуется не только альтруистскими соображениями…

Молодой и наивный Винс, случайно узнает быстрый способ разбогатеть. Плевое дело – в точности выполнить инструкции, которые придут по почте в конверте. После того, как предполагаемый получатель письма умирает от сердечного приступа, парень решается на авантюру. Он выдает себя за покойного, не подозревая, что ввязывается в смертельно опасную игру.

6

СРЕДА, 11 апреля 2012 1-Й НАЦ. 06.00 Утренняя молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.15, 07.10, 07.55, 09.50, 10.50, 12.15, 15.55, 19.35, 22.55 Погода 06.20 Мультфильм 06.35, 23.50 Эксперт на связи 06.55 Православный календарь 07.15 Эра бизнеса 07.20 Страна on line 07.35 Хозяин в доме 07.40 Глас народа 07.45 Тема дня 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.20 Правительство на связи с гражданами 10.00 Ток-шоу «Легко быть женщиной» 10.55 В гостях у Д. Гордона 11.45, 20.55 Официальная хроника 11.50, 15.20 Euronews 12.10, 18.45, 21.30 Деловой мир 12.30 Наша песня 13.20, 02.30 Х/ф «Судьба человека» 1 15.00, 18.20 Новости (с сурдопереводом) 15.15, 05.50 Деловой мир. Агросектор 16.00 Пока родители спят 16.25 Обновленный город 16.50 Х/ф «Товарищ генерал» 1 19.10 О главном 19.40 М.Задорнов. «Задоринки» 20.45 О выплатах компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР 20.50 Мегалот 21.25 Плюс-минус 21.35 Мир спорта 21.45 Звезды юмора. Г.Ветров, А.Трушкин 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 23.00 Итоги 23.25 От первого лица

1-Й КАНАЛ. УКР. 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новости 05.05 «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 11.00, 04.05 «Модный приговор» 12.20, 03.05 Т/с «Банды» 13.25 «Криминальные хроники» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15, 21.30 Т/с «Отрыв» 16.10 «Право на защиту» 17.00 Среда обитания 18.35, 02.00 «Давай поженимся!» 19.45, 01.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 Среда обитания. «Жилье и жулье» 23.45 Ночные новости 00.05 «В контексте»

НТВ-МИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 «Наш космос». «Чайка» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня 09.25 Квартирный вопрос 10.30 Русская начинка 11.00 Т/с «Адвокат» 12.35 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Хвост» 17.20 «Музыкальные истории» 18.30, 02.20 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Лесник» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Дело Крапивиных» 23.40 Своя игра 00.25 Т/с «Мент в законе» 03.30 Т/с «Ставка на жизнь» 04.20 «Один день. Новая версия»

КАНАЛ 1+1 06.00 «Служба поиска детей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.05 ТСН 06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 1 09.55 Т/с «Клон – 2» 1 10.50 Т/с «Пончик Люся» 1 11.40 «Шесть кадров» 12.15 «Снимите это немедленно» 13.10 «Абсолютная перемена» 14.05, 15.00 «Давай поженимся» 16.00 «Семейные мелодрамы – 2» 16.55 «Не ври мне – 3» 18.00 «ТСН. Избранное» 18.35, 05.10 «Говорим и показываем» 20.15, 20.50, 01.20 Т/с «Интерны» 2 21.15, 22.20 «Адская кухня – 2» 2 00.20, 04.25 Т/с «Закон и порядок – 3» 2сказы» 3

ТЕТ 06.00 Узнай как 06.15 Ешь и худей 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.30, 15.25 Т/с «Ранетки» 10.25 Т/с «Все женщины – ведьмы» 11.15 Т/с «Баффи – истребительница вампиров» 12.05 Интуиция 13.00, 19.35 Одна за всех 13.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.30 Дом-2 16.20 У ТЕТа мама! 16.45 Богиня шопинга 17.15, 20.05 Т/с «Универ» 19.10 БарДак 22.00, 00.25 Т/с «Реальные пацаны» 2 23.00 Спокойной ночи, мужики 23.55 Т/с «Секс и город» 57 с. 2

ТВІ 06.30 Голос верующего 07.00 Утро с ТВi 10.00, 16.00 Альбертэйнштейн 11.00 Как уходили кумиры. Александр Вертинский 11.30 Ювелир ТВ 13.00 ЖЗЛ. Роковой магнетизм Адольфа Гитлера 14.45 Вспомнить все. Мертвый в воде 17.00 Криминальная Россия 18.00, 23.45, 04.00 Сегодня 18.30 Мустафа Найем. О главном 18.50 Дух времени. Нормандия – Неман 20.00 Как уходили кумиры. Анатолий Ромашин 20.30 Блок информационных программ «Сегодня» 21.15 Сергей Рахманин. Откровенно 21.30 Музыка для взрослых 23.00 Правдивые истории. Гладиатор

2+2 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10» 08.00, 09.30 Т/с «Страховщики» 09.00 Новости 2+2 09.15, 00.00 Проспорт 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 10.30 «Последние 24 часа. Олег Даль» 11.30, 02.25 Т/с «Спецотряд Кобра-11» 13.15 Т/с «Приключения Мерлина» 15.00 Т/с «Солдаты 9» 17.50 Кубок Украины по футболу. 1/4 финала. «Арсенал» – «Волынь» 20.00 Кубок Украины по футболу. 1/4 финала. «Карпаты» – «Черноморец». В перерыве «Новости 2+2» и «Проспорт» 22.00 Х/ф «Горец-3» 2 00.05 Х/ф «Братство» 2 01.40 «Собиратели долгов»

ІНТЕР 05.35, 22.25 Т/с «Крутые берега» 07.00 «Новости» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 09.10, 20.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 11.05 Т/с «Маршрут Милосердия» 12.15, 04.55 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Каневским 2» 14.15 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия – 11» 18.10 Т/с «Кровинушка» 18.55 «Сваты 5» 20.00, 02.05 «Подробности» 00.25, 03.15 Х/ф «Волкодав»

ТРК «УКРАИНА» 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 События 07.10, 17.10, 19.15, 03.40 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 1 08.30, 13.45, 20.15 Т/с «След» 1 09.10, 21.10 Т/с «Супруги» 1 11.00 Т/с «Гончие – 3» 1 11.50, 04.20 Ток-шоу «Пусть говорят» 12.50 Т/с «Предатель» 1 15.35, 02.40 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15, 03.45 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина Любовь» 1 22.10 Т/с «Мент в законе – 5» 1 00.00 Т/с «Следственный комитет» 2 02.00, 05.10 Т/с «30 потрясений» 2

TVCI 06.00 «Настроение» 08.10, 02.40 «Врачи» 08.50, 17.55 «Книга джунглей» 09.10, 16.20 «Опасность под водой» 09.40, 18.25, 01.00 Т/с «Маруся» 10.20 «Барышня и кулинар» 10.50 «Покоренный космос». Д/с 11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События 11.45, 17.50 «История государства Российского» 11.50 Х/ф «Синие, как море, глаза» 13.15 «Тайны нашего кино». «Белое сердце пустыни» 13.45, 20.35 Т/с «Гонка за счастьем» 14.45 «Энциклопедия». Тамерлан 14.55, 23.25 Т/с «Сыщик Путилин» 15.45 «Деловая Москва» 16.05, 20.15 «Петровка,38» 16.50 «Покоренный космос». Д/с 19.10, 04.05 «Pro жизнь». Ток-шоу 21.20, 05.10 Т/с «Пуля-дура – 3» 22.05 Временно доступен. Михаил Куснирович

РЕТРО 07.10 Поет ансамбль «Здравствуй, песня» 07.40 Маленький концерт 08.10 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» 09.50 Концертная программа «Зарубежная эстрада. СанРемо-88» 11.10, 17.10 «Кабачок 13 стульев» 13.00 Лучшее из программ «Битклуб и Мюзикладен» 14.05 Х/ф «Семь самураев» 16.40 В концертном зале: The Rolling Stones 19.00 Блюз. Лучшее 20.00 Х/ф «Не тот человек» 21.45 «Эта неделя в истории» 22.20 «О.С.П.-студия» (Алена Свиридова) 23.10 Встреча в концертной студии Останкино. Монреаль – 76 01.00 Софт-Рок 60-тых 01.40 «XX век: Величайшие моменты истории»

СТБ 04.45 «Документальный детектив» 05.10 «Звездный ринг» 07.00, 00.30 Т/с «Комиссар Рекс» 1 09.00 Конец эфира 10.00, 18.10 «Невероятная правда о звездах» 11.00 «ВусоЛапоХвiст» 11.40 Х/ф «Каникулы любви» 1 13.45 Т/с «Без срока давности. Любовь превыше всего» 1 14.50 «Необъяснимо, но факт» 15.50 «Битва экстрасенсов» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 19.05 Т/с «Без срока давности. Яблочный джем» 1 20.10 «Дорогая, мы убиваем детей» 22.20 «Хата на тата» 23.25 Т/с «Доктор Хаус» 1 02.20 «Вiкна-Спорт» 02.30 Х/ф «Любовь слепа» 1 04.00 Ночной эфир

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.50 «Друга смуга» 06.55 Х/ф «Война» 1 с.1 08.35, 19.00, 23.30, 02.20, 04.35 «Свiдок» 09.00 Т/с «Русское лекарство» 11.05, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас – 11» 12.00, 00.00 Т/с «Детективы» 12.40, 14.40, 19.30 Т/с «Литейный» 13.40 «Криминальные дела» 15.40 Х/ф «Война» 2 с.1 17.10 Х/ф «Колье Шарлотты» 2 с. 1 18.30 «Правда жизни». Счастье подвалило 22.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 2 00.25 Х/ф «Бессмертные» 2 03.00 «Мобильные развлечения»

РТВ-МЕЖДУНАР. 06.00, 18.00 «Особое мнение», «Экономические новости» 07.00 Мультфильмы 08.00 «Вечерние новости из Америки» 09.00, 15.00, 02.00 Т/с «Чёрный ворон» 10.00, 21.00, 03.00 Т/с «Версия» 11.00 «Израиль за неделю» 12.00 «Большой дозор» 13.00 Х/ф «Северный вариант», мультфильмы 16.00, 01.00 «Особое мнение» 17.00, 05.00 Т/с «Авантюристка» 19.00, 04.00 «Народ против» 20.00 «В круге света» 22.00 «Сейчас в мире» 23.00 Х/ф «Первые на Луне», х/ф «Миражи»

ЗДОРОВОЕ ТВ 06.20, 21.20 Скорая помощь 06.50, 21.50 Нетрадиционная медицина 07.30, 22.30 Панацея 08.10, 23.10 Элемент здоровья 08.40, 23.40 Энциклопедия заблуждений 08.55, 23.55 Зеленая aптека 09.35, 00.35 Ошибки здоровья 10.15, 01.15 Диалоги о питании 11.00 Издержки производства 11.40 Упражнения для мозга 12.20, 03.20 Что мы носим? 12.50, 03.50 Не выходя из дома 13.30, 04.30 Сколько вам лет? 14.00 Детский врач 14.40 Тело человека 15.20 Кабинет красоты 15.55 Путь к здоровью 16.30 Познай себя 17.00 Рецепты на разных языках 17.40 Женское здоровье 18.20 Клинический гипноз 18.50 Правда о похудении 19.30 Мужские секреты

ICTV

№8, ЧЕТВЕРГ, 5 апреля 2012 г.

НОВИЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «Вероника Марс» 05.05 Служба розыска детей 05.10, 06.20, 02.20, 04.50 Погода 05.15, 04.45 Зона ночi Культура 05.50, 06.35 Kids Time 05.15, 04.15 Факты 05.55, 14.35 М/с «Джуманджи» 05.30, 04.55 Свитанок 06.40, 07.05, 07.40, 08.40 «Подъ06.10, 07.35 Деловые факты ем» 06.25, 09.25, 12.55, 19.20, 01.25 06.45, 14.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» Спорт 06.30, 15.25 Т/с «Прокурорская 07.30, 08.30, 19.00 Репортер 07.35, 08.35, 19.20, 01.15 Погода проверка» 09.00, 23.55 Очевидец 07.45 Провокатор 10.00 ПРОФИЛАКТИКА 08.45 Факты. Утро 14.00 М/с «Аладдин» 09.30, 19.25, 01.35 Чрезвычайные 15.30, 16.50 Teen Time новости 15.35 Адское свидание 15.55 Т/с «Мятежный путь» 12.45 Факты. День 16.55 Т/с «Не родись красивой» 13.00, 20.10 Т/с «Бригада» 16.35, 10.30 Т/с «Убойная сила» 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 19.15, 01.10 Спортрепортер 18.45 Факты. Вечер 19.35 Пираньи 22.20 Факты. Итог дня 19.55 Т/с «Молодожены» 22.50 Х/ф «Бэтмен». 2 21.45 Ревизор 02.25 Х/ф «Неистовый». 2 22.50 Т/с «Ласточкино гнездо»

K1 05.45 «Утро на К1» 08.20 «Панаєхало» 08.50 «Женская лига» 09.20 «Хали Гали» 09.55 Т/с «Солдаты» 14.05, 17.00 «В поисках приключений» 15.00 «Шикарная жизнь» 16.00 Т/с «Сваха» 18.00 «Ещё не вечер. Целители» 19.00 Т/с «Я лечу» 20.00 «Большая разница» 22.00 «Три сестры» 23.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 00.00 Т/с «Сверхъестественное» Размещение в газете «Авоська» бесплатного объявления по номеру (093) 041-60-60.

РЕН ТВ 04.00 Т/с «Фаталисты» 04.30 М/ф «Рождественские байки Багза Банни» 05.00 М/ф «Безумный телемир Багза Банни» 05.30, 12.00 «Званый ужин» 06.30 «Жадность» 07.30 «Живая тема» 08.30, 11.30, 16.30, 18.30 «Новости 24» 09.00 Х/ф «Тайский воин» 11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов» 13.00 «Не ври мне!» 14.00 «Семейные драмы» 15.00 «Следаки» 16.00 Т/с «По закону» 17.00 «Будьте здоровы» 19.00 «Специальный проект» 21.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 22.00 «Жить будете» 22.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» 00.40 Х/ф «Плохой лейтенант»

ДЕТСКИЙ МИР 05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «В ожидании чуда» 06.10, 10.10, 14.10 М/с «Алиса в Стране чудес», 2 с., «Необычный друг», «Великие холода» 07.00, 11.00 М/с «Легенда о Зорро». 32 с., «Последняя невеста Змея Горыныча», «Фламандский мальчик» 08.00, 12.00 «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой», м/ф «Железные друзья», «Догада» 15.00 Х/ф «Ни слова о футболе» 16.10 М/с «Алиса в Стране чудес», 3 с., «Футбольные звезды», «Петух и краски» 17.00 М/с «Легенда о Зорро». 33 с., «Василиса Прекрасная», М/ф «Хромая уточка» 18.00 «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой», м/ф «Заяц Коська и родничок»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40 «Киевское время» 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 «Время спорта» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00 «Время новостей» 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 «Бизнес-время» 07.20 «Автопилот-новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия-новости» 09.10, 19.20 «Инвест-время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Здоровые истории» 16.15 «Драйв» 17.25, 04.40 «Арсенал» 18.15, 03.40 «Агроконтроль» 21.40, 04.00 «Время-Тайм» 22.00, 02.30 «Сканер»

РТР-ПЛ. (СНГ) 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Здравствуй, мама!» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «С новым домом!». Токшоу 11.10 «О самом главном». Токшоу 12.25 «Кулагин и партнеры» 13.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва 13.50, 04.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 14.45 Т/с «Институт благородных девиц» 15.45 Вести. Дежурная часть 16.50 «Брачное агентство Николая Баскова» 17.50 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «20 лет без любви» 21.35 Т/с «Сыщик Самоваров» 22.35 «Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ век» 00.20 Т/с «Цвет пламени» 01.10 «Вести+»

БЕЛАРУСЬ ТВ 06.00, 07.10, 07.35, 08.15, 08.35 Доброе утро, Беларусь! 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.10 Новости 07.05, 08.05 Зона Х 07.30, 08.30, 15.25, 18.20 Деловая жизнь 09.10 «Три талера» 10.00, 02.05 Кинопробы 10.25 Актуальный микрофон 10.50, 23.25 Белорусское времечко 11.45 Актуальное интервью 12.10, 20.10 «Жаркий лед» 13.00 Страсцi па культуры 13.35 Секрет фирмы 13.50, 22.45 Эпоха 14.30 Сфера интересов 15.15 Новости региона 15.30, 21.55 «Остров ненужных людей» 16.20, 02.30 Сделано! 16.50 «Плач перепелки» 18.25 «24 вопроса» 18.55 «Три талера» 19.45 Земельный вопрос

ТОНИС 06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 00.40 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 Мультфильмы 07.00, 16.00, 03.50 Страна советов 08.00 Социальный статус: ваши льготы 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.00, 19.00 Т/с «Братья» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Братья Карамазовы» 13.55 Животные – герои фобий 15.15, 01.35 Эхо и другие слоны Амбосели 17.50, 01.10 Магия природы 20.00 Социальный статус: ваше здоровье 21.35 Сокровища природы 22.40 Х/ф «Это – свободный мир» 2 02.05 Х/ф «Скафандр и бабочка»

K2 06.00, 07.00 «Мультфильмы» 06.45 «Магазин на диване» 08.00 «Знак качества» 08.50, 09.20, 09.50, 10.20, 10.50 «Семья от А до Я» 11.20 «Школа доктора Комаровского» 12.00, 12.20 «Правда про еду» 12.50, 13.40 «Диетологи» 14.30, 14.50 «Секреты шефповара» 15.20, 15.40, 22.30, 23.00 «За кадром» 16.15, 23.30, 23.50 «10 лишних лет» 17.15, 17.45, 18.20, 19.00 «Квадратный метр» 19.40 «Формула любви: Елена Яковлева» 20.30 «За глаза: Роман Виктюк» 21.20 «За глаза: Сосо Павлиашвили» 00.10 «Все для тебя»

ОБЛ. ТРК 08.00, 22.00 Студия «Информ» 08.30 Екотур 08.55 От мелодии до мелодии 09.05 «Произошедшие от солнца» 09.45 100 шедевров. В.Суриков 10.00 Разговор без нотаций 10.30 На сельских перекрестках 10.50, 22.30, 02.35 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» 11.55 Знаменитые украинцы 12.25 Д/ф «Украинские болгары» 12.50, 21.05 Моя земля-моя собственность 13.00, 16.00 Студия «Информ» 13.10, 20.00 Телеобъектив 13.25 Победа 13.55, 23.35 Светотени 14.20 Живые страницы 15.00, 18.00 Эфирное время ТРК «Новый Чернигов» 16.15 От чистого сердца 17.30 Налоговый диалог 20.10 Общая мысль 20.45 Вечерняя сказка

ТК «ПРИЛУКИ» 7.00, 11.00 Новини 7.30, 11.30 Актуальне інтерв’ю 7.45, 11.45 Зцілення вірою 8.00, 12.00, 18.30, 20.30, 23.00, 05.20 ТОНІС 9.00 Дитяча сторінка 9.30 Літературна Прилуччина 10.00 Музика на каналі 17.00 Музична мозаїка 19.00, 22.00 Вісник податкової 19.10, 22.10 Освітній канал 19.20, 22.20 Культурний простір 19.40, 22.40 Літературна Прилуччина 20.00 Музична мозаїка 03.20 Культурно-просвітницькій канал «Скарбниця духовності»


ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ • 1857 (155 лет) – русский царь Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла. • 1909 (103 года) – основан Тель-Авив, получивший свое название на следующий год. • 1927 (85 лет) – принята конституция Белоруссии.

ЕВРОСПОРТ 09.30, 13.00, 19.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 62 кг. Анталия (Турция) 10.30 «Олимпийские игры». Олимпийский журнал 11.00, 15.15 Футбол. Евроголы. Журнал 12.00, 16.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 53 кг. Анталия (Турция) 14.00 Велоспорт. Однодневная велогонка Париж – Рубе. Франция 17.30, 00.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 58 кг. Анталия (Турция) 20.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 69 кг. 22.00 «Олимпийская мечта. Тедди Ринер (Франция)» 22.15 Избранное по средам 22.20 Новости конного спорта 22.30, 23.40 «Спортивный выбор месяца». Журнал

NICKELODEON 06.00, 11.00, 11.25, 04.35 Дашапутешественница 06.25, 04.10 Гоу, Диего, гоу! 06.50 Маленькое королевство 07.15, 12.15 Смешарики 07.40, 16.55 Клуб Винкс 08.05 Слон и принцесса 08.30 Виктория – победительница 08.55 Волшебные покровители 09.20 Умизуми 09.45, 05.00 Оливия 10.10 Фифи и цветочные малыши 10.35 Гуппи и пузырики 11.50, 19.50, 21.55, 03.45 Губка Боб – Квадратные Штаны 12.40, 19.00 Турбо-агент Дадли 13.05, 02.30 Жизнь и приключения робота-подростка 13.30, 20.15, 22.20 Пингвины из Мадагаскара 13.55, 00.00 Дэнни-призрак 14.20 Фэнбой и Чам-Чам 14.45 Рога и копыта: Возвращение 15.10 Охотники за монстрами 15.40, 22.45 Дрейк и Джош 16.05, 18.35 Могучие рейнджеры 16.30, 19.25 Кунг-фу панда: Захватывающие легенды 17.20, 20.40 Ай-Карли 17.45 Тру Джексон 18.10 Обитель Анубиса 21.05, 21.30, 23.10 Биг Тайм Раш 23.35 НеТакая 00.25, 00.50 Ох, уж эти детки

DISCOVERY WORLD 07.00 Авиакатастрофы, изменившие историю воздухоплавания 07.50, 18.00, 04.50 Эпохальные полеты НАСА 08.45, 16.40 Прежде чем мы покорили Землю 09.35, 15.45 Как управлять атомной подводной лодкой 10.30, 14.50 Исследователи костей 11.20, 17.35, 06.35 Рыболовный клуб «Буэна Виста» 11.45, 19.45, 04.20 Промышленные открытия 12.10, 20.10, 00.45 Я не должен был выжить! 13.05 Темные секреты великих городов 13.55, 18.55 Затерянные племена 21.05 Бомбейская железная дорога 22.00, 02.30 Путешествие по Индии с Каролин Квентин 22.55, 03.25 Бой 23.50 Серийные убийцы

НАШЕ НОВ. КИНО

ФУТБОЛ 06.10 Чемпионат Италии. Обзор тура 06.50 «Евровикенд» 08.10 Барселона – Хетафе. Чемпионат Испании 10.20 Черноморец – Заря. Чемпионат Украины 12.15, 02.10 Чемпионат Бразилии. Обзор тура 12.45 Чемпионат Германии. Обзор тура 13.45 Шахтер – Динамо. Чемпионат Украины 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 16.00, 18.55, 21.20 Футбол LIVE 16.55 LIVE. Металлург З – Шахтер. Кубок Украины 19.25 LIVE. Заря – Металлург Д. Кубок Украины 21.50 LIVE. Уиган – МЮ. Чемпионат Англии 23.40 Атлетико – Реал. Чемпионат Испании. Премьера 01.40 Futbol Mundial

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 «Гонщики» 08.00 «Плюс кино» 08.30, 14.30 «Дон Кихот» 10.30, 16.30 «Блокада. «Пулковский меридиан» 12.00, 18.00 «Хористка» 18.30, 00.30 «Не ставьте лешему капканы...» 20.00 «Переход товарища Чкалова через Северный полюс» 20.30 «Крепостная актриса»

TV1000 ACTION 04.00 «Каффс», боевик 06.00 «Монстры» 08.00 «Мои счастливые звезды» 10.00 «Био-дом», боевик 12.00 «Подрывники», боевик 14.00 «Райский проект», триллер 16.00 «Морские котики», боевик 18.00 «Иллюзия убийства 2» 20.00 «Городские пижоны» 22.00 «СуперМакГрубер»

ТЕЛЕКЛУБ 19.00, 01.00 Т/с «Соло для пистолета с оркестром» 20.00 Т/с «Ментовские войны 2» 21.00 Т/с «Дорожный патруль – 4» 22.00, 23.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»

МЕГА 06.00 Мегакатастрофы. Смертельное землетрясение 06.50 Охотники за НЛО 07.40 Искатели. Призраки Смутного времени 08.30, 12.30 Разрушители мифов 09.30 Неизвестная Австралия 10.30 Загадки планеты. Убийственные озера 11.30 Мегакатастрофы. Цунами на Восточном побережье 13.20 Top Gear 14.20 Охотники против НЛО 15.10 Фантастические истории. Русские зомби 16.10 Секретные истории. Гоголь: ожившие страхи 17.10 Секретные истории 18.00 Искатели 19.50 Тайные знаки 20.40 Фантастические истории. Сверхчеловеческая раса 21.40 Искатели 22.30 Неизвестная Австралия 23.30 Загадки планеты

ДОМ КИНО

05.15, 23.15 «Течёт река Волга» 03.00, 19.10 Т/с «Татьянин день» 07.05 Кинороман «Душа зовёт» 07.15, 01.15 «Московский жиголо» 07.55 «Где-то плачет иволга...» 09.15, 03.15 «Счастливый конец» 09.30 «Максим Перепелица» 11.05, 20.00 Т/с «Охота на Берию» 11.15 «Парниковый эффект» 13.15 «Отдамся в хорошие руки» 11.00, 13.05, 19.05, 20.50 «Окно в кино» 15.15 «Метеоидиот» 12.00 Т/с «Мужество» 17.15 «Хранители сети» 13.10 «Русский сувенир» 14.55 Мелодрама «Любка» 18.45 «Плюс кино» 17.40 «Мой нежно любимый де19.15 «Блюз опадающих литектив» стьев» 20.55 Боевик «Марш-бросок» 21.15 «Дикое поле» 22.50 «Дорогое удовольствие»

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ЛУННЫЕ РИТМЫ III фаза, убывающая, 19/20-й лунный день (00:48), Луна в Стрельце/Козероге (20:04) Это день духовного созерцания. Рекомендуется заниматься семьей, обращаясь к традиционным корням. Удачное время для переговоров с дальнейшей перспективой, а также благоприятными окажутся контакты с начальством и вашими покровителями. Сны, как правило, будут действительны.

DISCOVERY (УКР) 06.00, 15.35 Пятая передача 06.25, 12.50, 22.00, 01.55 Лесоповал на болотах 07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено? 07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано? 08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты 09.10 В разрезе 10.05, 10.35 Производство 11.00, 16.05 Выжить вместе 11.55, 17.00, 02.50 Разрушители легенд 13.45, 01.00 Top Gear 14.40, 05.05 Махинаторы 20.00 Мужчина, женщина, природа 21.00 В погоне за ураганом 23.00 Искривление времени 03.45 Молниеносные катастрофы

TВ 1000 РУС  06.00 «Виртуальный роман» 08.00 «Кто войдет в последний вагон?» драма 10.00 «Героиня своего романа» 12.00 «Ретрум» драма 14.00 «Ее сердце» мелодрама 16.00 «Государыня и разбойник» 18.00 «Кавказ» драма 20.00 «За что?» драма 22.00 «Удаленный доступ»

TV XXI FILM 09.00, 17.00, 01.00 «Драма/Мекс» Драма 10.40, 18.40, 02.40 «Когда солнце было Богом» (3 с) Фэнтези 11.35, 19.35, 03.35 «Шагреневая кожа» Драма 13.20, 21.20, 05.20 «Кровь и вино» Триллер 15.10, 23.10, 07.10 «Афганские рыцари» Приключения

ПРЕМЬЕРА 05.00 «Охотники за головами» 07.00, 17.00 «Моногамия» 09.00, 19.00 «Во имя короля 2» 11.00 «Выбор киллера» 13.00, 23.00 «Пина: танец страсти» 15.00, 01.00 «Главная улица» 21.00 «Треугольник»

НОСТАЛЬГИЯ 06.10 «Это было, было...». Фильм-концерт 06.30, 12.30, 18.30 Х/ф «Месяц длинных дней» 07.45 «Звуковая дорожка» в Лужниках» 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Рождённые в СССР» 10.00 «Театр одного актера» 11.00, 17.00 «Одиссея Александра Вертинского». Д/ф 12.00 «Поет Борис Гребенщиков» 14.00 «Пен-клуб» «Писатели подполья» 16.00, 22.00 «Илья Резник в театре и песне» 18.00 «Утренняя почта» 20.00 «Театральные встречи» 23.00 «Лира на подмостках» 01.00 «Этот фантастический мир». Телеспектакль 02.00 «Вернисаж Ильи Резника» 03.05 «25 лет телевидению». Т/ф 04.15 «Шесть песен на бис»

ФЕНИКС + КИНО 07.00, 15.00, 23.00 Т/с «Опер Крюк» 08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 00.00, 01.00 Т/с «Исцеление любовью» 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 02.00, 03.00 Т/с «Колдовская любовь» 12.00, 20.00, 04.00 Т/с «Всегда говори Всегда 5» 13.00, 21.00, 05.00 Т/с «Химик» 14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Украсть у...»

Стоит дерево цветом зелено. В этом дереве – четыре угодья: первое – больным на здоровье, второе – людям колодец, третье – от зимы свет, четвертое – дряхлым пеленанье.

ИМЕНИННИКИ СЕГОДНЯ Марк, Кирилл, Иван

ANIMAL PL.(УКР) 07.00, 20.10 Остров орангутангов 07.25 Зоосад Криса Хамфри 07.50 Поговорим с животными 08.15, 16.00 Самое дикое шоу 08.40 Проект «Щенки» 09.10 Собаки, кошки и другие любимцы – начальный курс 10.05, 14.40 Шимпанзе 11.00 Скорая помощь для животных 11.55 Полиция Феникса 12.50, 06.10 Собаки в тюрьме 13.45 Шотландское общество защиты животных 14.10, 19.15 SOS дикой природы 15.30, 20.35 Поля звериных сражений 16.30, 17.00 Все о собаках 17.25 Введение в собаковедение 18.20 Плохой пёс 19.40 Сроднившиеся с обезьянами 21.05 Львы с Крокодильей реки 22.00, 02.35 Планета Земля 22.55, 03.30 В дебрях Африки 00.45 Дикие и опасные

TV 1000 07.00 «Голубая волна» 09.00, 23.00 «Ночь в Роксбери» 11.00 «Сады осенью» комедия 13.10 «Наполеон Динамит» комедия 15.00 «Суперначо» комедия 16.40 «Маньчжурский кандидат» триллер 19.00, 01.00 «Жена астронавта» триллер 21.00 «И пришел паук» триллер

ENTER-ФИЛЬМ 09.05 Х/ф «Ракеты не должны взлететь» 10.45 Х/ф «Вечный зов» 12.05 Х/ф «Всегда готовы» 14.00 Х/ф «Суперполицейские из Майами» 15.50 Х/ф «Увольнение на берег» 17.15 Х/ф «Поворот» 19.15 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 20.50 Х/ф «Это мы, Господи»

КИНОХИТ 05.30, 17.30 «Молодые стрелки» 07.30, 01.30 «Царь скорпионов» 09.30, 03.30 «Помни меня» 11.30 «Кабельщик» 13.30 «Большой папа» 15.30 «13» 19.30 «Лысый нянька: Спецзадание» 21.30 «Вечное сияние чистого разума»

DISNEY CH 04.05, 13.15, 16.15 «Все тип-топ, или жизнь Зака и Коди» 04.30, 09.20 «Кряк-бригада» 05.00, 12.30, 14.35 «Кид vs Кэт» 05.15, 11.15 «Ким Пять-с-Плюсом» 05.40, 10.45 «На замену» 06.05 «Лило и Стич» 06.25, 12.40, 16.05, 16.10 «Приколы на переменке» 07.00 Узнавайка 09.50 «101 далматинец» 10.20 «Чудеса на виражах» 11.40 «Американский дракон Джейк Лонг» 12.05 «Новая школа императора» 12.50, 00.30 «Дайте Сaнни шанс» 13.40, 16.40 «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 14.10, 17.10 «Ханна Монтана» 15.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» 15.50 «Рыбология» 17.40, 22.20 «Фил из будущего» 18.05, 23.15 «Держись, Чарли!» 18.30 «Пёс и нищий» 20.25, 00.05 «JONAS»

DIVA UNIVERSAL 06.30, 15.10 Т/с «Дамы семьи Гилмор» 07.20, 14.20, 17.40 Т/с «Город пришельцев» 08.10, 12.40, 19.10 Т/с «Настоящие домохозяйки Беверли Хиллз» 08.55 Т/с «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» 09.45 Х/ф «Сладкий кусочек» 11.05 Х/ф «Проклятые воды» 13.30, 18.25 Т/с «Ищейка» 16.00, 16.50, 20.00, 20.45 Т/с «Хэйвен» 21.30 Т/с «Хорошая жена»

7

ЗДОРОВЬЕ

КАК ПРАВИЛЬНО БЕГАТЬ НА УЛИЦЕ ПО УТРАМ

Бег – это, наверное, самый доступный вид физической активности. Он не требует специального оборудования и навыков. Все, что нужно – удобная спортивная обувь, на¦ личие рядом с домом парка или большого сквера, а также – желание. Вряд ли кто сомневается, что этот вид спорта положительно влияет на весь организм: укрепляет сердце, кости, повышает выносливость, благотворно воздействует на пищеварительную систему и, что самое приятное, улуч¦ шает фигуру.

П

еред тем, как начинать тренировки, необходимо проконсультироваться с врачом. Многие врачи советуют бегать не ежедневно, а три раза в неделю, считая такую нагрузку оптимальной для организма. Интервал между нагрузками должен составлять не менее 48 часов. Именно такое время необходимо организму для восстановления. Если будете тренироваться часто, это может привести к травмам и переутомлению. Замечено, что более частые тренировки не дают такого оздоровительного эффекта. Если вы бегаете 15–30 минут в день, организм восстанавливается за несколько часов. Но эффективность от таких занятий значительно ниже, чем от часовых пробежек три раза в неделю. Если вы хорошо чувствуете себя, можете увеличить скорость и продолжительность бега. Главное правило бега для начинающих – нагрузка должна увеличиваться постепенно. Лучше всего начать с пеших прогулок, а потом постепенно увеличивать скорость своей ходьбы. После переходите на пробежки, чередуйте их с ходьбой. Многие люди начинают бегать сразу, причем довольно много и каждый день. Как правило, такие «спортсмены» не выдерживают нагрузок, и бросают свою затею через неделю или две, не успев ни похудеть, ни улучшить свое самочувствие. Расстояния и продолжительность утренних пробежек Желательно, чтобы занятия бегом (или ходьбой на первых порах) занимали не меньше, чем 30 минут в день. Скорость передвижений и длительность занятий со временем увеличивается. Оптимальная нагрузка для уже привыкшего организма – час в день. За это время человек может пробежать около десяти километров. Если вы не можете позволить себе тратить на бег целый час, бегайте полчаса 5 км. Ритм не должен быть очень интенсивным. Если не можете бегать ежедневно,

сделайте себе тренировки 2–3 раза в неделю. Главное, чтобы они были регулярными. Многие утром любят поспать, а пробежку откладывают на вечер. Конечно, польза от вечерней пробежки тоже будет. Но утром воздух еще не так насыщен пылью, выхлопными газами от авто и другими запахами городской жизни. Предпочтительнее бегать в безлюдных местах. Во что одеваться для утренней пробежки Обувь должна быть удобной, на толстой подошве, но не очень тяжелой. В специализированных спортивных магазинах можно найти форму для бега. Она обычно стоит недешево, и нет особой нужды покупать ее, если удобно в любимой футболке и шортах. Но для некоторых покупка дорогой формы оказывается стимулом: купила – значит нужно бегать. Так что вопрос о необходимости приобретения дорогой формы для тренировок решать только вам. Самоконтроль при пробежках заключается в том, что вдыхать воздух необходимо только через нос. Обязательно контролируйте свой пульс. Оптимальным для пробежки считается пульс 120–150 ударов в минуту. Контролируйте и то, за какое время после завершения тренировки ваш пульс возвращается в нормальное состояние. Если проходит больше пяти минут, это говорит о чрезмерной нагрузке. Какими будут результаты? После 2–3 недель тренировок вы заметите, что стали ходить ровнее, дышать размеренно, без труда можете преодолеть большое расстояние, которое раньше казалось вам непосильным. А еще через пару недель начнет пропадать лишний жир на животе и бедрах, значительно окрепнут мышцы пресса. Но и это еще не все. Вы приобретете тот самый здоровый дух, который, как известно, живет только в здоровом теле! Удачи вам и приятных тренировок!


«1408»

«ЗЕМНОЕ ЯДРО»

Известный романист Майкл Энслин решает собственными глазами убедиться в существовании загробной жизни в печально известном номере 1408 отеля «Дельфин». Странный номер, в котором якобы погибали жильцы. Несмотря на мольбы и просьбы управляющего отеля, Энслин вселился-таки в злополучный 1408-й. Через полчаса от былого цинизма и скепсиса не осталось и следа…

8

Геофизик Джош Кийз, сделал шокирующее открытие: ядро земли перестало вращаться. Электромагнитное поле нашей планеты разрушается, и скоро Земля погибнет! Есть лишь одна надежда: Кийз с командой первоклассных ученых отправится в экспедицию к остановившемуся ядру на уникальном термостойком корабле.

ЧЕТВЕРГ, 12 апреля 2012 1-Й НАЦ. 06.00 Утренняя молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00 Новости 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Мультфильм 06.35, 23.50 Эксперт на связи 06.55 Православный календарь 07.15 Эра бизнеса 07.20 Страна on line 07.35 Хозяин в доме 07.40 Глас народа 07.45 Тема дня 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.30, 02.30 Книга.ua 09.50 «Легко быть женщиной» 10.55, 03.10 Здоровье 11.45, 20.55 Официальная хроника 11.50, 15.20 Euronews 12.10, 18.45, 21.20 Деловой мир 12.25 Аудиенция. Страны от А до Я 12.50 Шаг к звездам. Евровидение 13.40 Х/ф «Похищенный поезд» 1 15.00, 18.20 Новости 15.15 Деловой мир. Агросектор 16.15 Кто в доме хозяин? 16.50 Х/ф «Орел и решка» 1 19.00 О главном 19.40 Звезды юмора. Ю.Гальцев, Е.Воробей 20.40 Мир спорта 20.45 Плюс-минус 20.50 О выплатах компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР 21.25, 04.30 Опыт 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Итоги 23.25 От первого лица Размещение в газете «Авоська» бесплатного объявления по номеру (093) 041-60-60.

1-Й КАНАЛ. УКР. 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новости 05.05 «Доброе утро» 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55, 04.05 «Модный приговор» 12.20, 03.05 Т/с «Банды» 13.25 «Криминальные хроники» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15, 21.30 Т/с «Отрыв» 16.10 «Право на защиту» 17.00 Среда обитания 18.35, 02.05 «Давай поженимся!» 19.45, 01.05 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 22.35 «Человек и закон» 23.45 Ночные новости 00.05 «Александр Лабас. Космический полет маленькой птички»

НТВ-МИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 «Наш космос». «Русские алмазы» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня 09.25 Дачный ответ 10.30 «Медицинские тайны» 11.00 Т/с «Адвокат» 12.35 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.30 Т/с «Хвост» 17.20 «Музыкальные истории» 18.30, 02.20 «Прокурорская проверка» 19.35 «Говорим и показываем» 20.25 Т/с «Лесник» 22.15 «Сегодня. Итоги» 22.40 Т/с «Дело Крапивиных» 23.40 Своя игра 00.25 Т/с «Мент в законе» 03.30 Т/с «Ставка на жизнь» 04.20 «Один день. Новая версия»

КАНАЛ 1+1 06.00 «Служба поиска детей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.05 ТСН: «Телевизионная служба новостей» 06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 1 09.55 Т/с «Клон – 2» 1 10.45 Т/с «Пончик Люся» 1 11.40 «Шесть кадров» 12.25 «Снимите это немедленно» 13.20 «Абсолютная перемена» 14.10, 15.05 «Давай поженимся» 16.00 «Семейные мелодрамы – 2» 16.55 «Не ври мне – 3» 18.00 «ТСН. Избранное» 18.35, 04.45 «Говорим и показываем» 20.15 «Я люблю Украину-2» 21.40 Т/с «Восьмидесятые» 23.20, 00.00, 01.25 Т/с «Интерны» 2 00.25, 03.55 Т/с «Закон и порядок – 3» 2

ТЕТ 06.00 Узнай как 06.15 Ешь и худей 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.30, 15.25 Т/с «Ранетки» 10.25 Т/с «Все женщины – ведьмы» 11.15 Т/с «Баффи – истребительница вампиров» 12.05 Интуиция 13.00, 19.35 Одна за всех 13.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.30 Дом-2 16.20 У ТЕТа мама! 16.45 Богиня шопинга 17.15, 20.05 Т/с «Универ» 19.10 БарДак 22.00, 00.25 Т/с «Реальные пацаны» 2 23.00 Спокойной ночи, мужики 23.55 Т/с «Секс и город» 58 с. 2

ТВІ 06.30 Голос верующего 07.00 Утро с ТВi 09.30 Здоровая жизнь с Ириной Трухачевой 10.00, 16.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе. 1924 г. Владимир Ленин 11.00 Как уходили кумиры 11.30 Ювелир ТВ 13.00 Вспомнить все. Мертвый в воде 14.45 Дух времени. Нормандия – Неман 17.00, 00.15 Криминальная Россия 18.00, 23.45, 04.00 Сегодня 18.30 Мустафа Найем. О главном 18.50 Повестка дня. Проблемы с пиратами 20.00 Как уходили кумиры 20.30 Блок информационных программ «Сегодня» 20.50 Сергей Рахманин. Откровенно 21.00 Вечер с Николаем Княжицким 00.45 Клуб эротики

2+2 06.00 М/с «Галактический футбол» 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10» 08.00, 09.30 Т/с «Страховщики» 09.00, 21.00 Новости 2+2 09.15, 21.15, 23.10 Проспорт 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 10.30 «Последние 24 часа. Андрей Миронов» 11.30 Т/с «Спецотряд Кобра-11» 13.15 Т/с «Приключения Мерлина» 15.00 Т/с «Солдаты 9» 17.00 Т/с «Солдаты 10» 17.50 «Война космических амбиций» 19.00 Х/ф «Война в городе» 2 21.20 Х/ф «Центурион» 2 23.15 Х/ф «Горец-2» 2 01.15 «Критическая точка» 02.00 «Собиратели долгов»

ІНТЕР 05.35, 22.25 Т/с «Крутые берега» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10, 20.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 11.05 Т/с «Маршрут Милосердия» 12.15, 04.50 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.25 «Следствие вели... с Леонидом Каневским 2» 14.20 «Семейный суд» 15.15 «Судебные дела» 16.05 Т/с «Тайны следствия – 11» 18.10 Т/с «Кровинушка» 18.55 Т/с «Сваты 5» 20.00, 03.05 «Подробности» 00.25 «Разбор полетов» 01.10 Х/ф «Мы из будущего» 2

ТРК «УКРАИНА» 06.00 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 События 07.10, 17.10, 19.15, 03.40 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 1 08.30, 13.45, 20.15 Т/с «След» 1 09.10, 21.10 Т/с «Супруги» 1 10.00, 22.10 Т/с «Мент в законе – 5» 1 11.00 Т/с «Гончие – 3» 1 11.50, 04.20 Ток-шоу «Пусть говорят» 12.50 Т/с «Предатель» 1 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15, 03.45 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина Любовь» 1 00.00 Т/с «Следственный комитет» 2 02.00, 05.10 Т/с «30 потрясений» 2

TVCI 08.50, 17.55 «Книга джунглей». М/с 09.10, 16.20 «Опасность под водой» 09.40, 18.25, 01.00 Т/с «Маруся» 10.20, 01.45 «Выходные на колесах» 10.50 «Покоренный космос». Д/с. ф.3 11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События 11.45, 17.50 «История государства Российского» 11.50 Х/ф «Деревенский детектив» 13.10 «Тайны нашего кино». «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 13.45, 20.35 Т/с «Гонка за счастьем» 14.45 «Энциклопедия» 14.55, 23.25 Т/с «Сыщик Путилин» 15.45 «Деловая Москва» 16.05, 20.15 «Петровка,38» 16.50 «Покоренный космос». Д/с 19.10, 04.05 «Pro жизнь». Ток-шоу 21.20, 05.10 Т/с «Пуля-дура – 3. Агент для наследницы» 22.05 Д/ф «Советский космос: четыре короля» 22.55 «Культурный обмен»

РЕТРО 05.10, 11.10 «Кабачок 13 стульев» 06.25, 12.25, 18.25, 00.25 «Утренняя почта» 07.00, 00.55 Лучшее из программ «Битклуб и Мюзикладен» 08.05 Х/ф «Семь самураев» 10.40 В концертном зале: The Rolling Stones 13.00 Блюз. Лучшее 14.00 Х/ф «Не тот человек» 15.45 «Эта неделя в истории» 16.20 «О.С.П.-студия» (Алена Свиридова) 17.10 Встреча в концертной студии Останкино. Монреаль – 76 19.00 Софт-Рок 60-тых 19.40 «XX век: Величайшие моменты истории» 20.00 Х/ф «Зеркало для героя» 22.20 «О.С.П.-студия» (Макс Покровский) 23.10 «Веселые ребята»

СТБ

ICTV

№8, ЧЕТВЕРГ, 5 апреля 2012 г.

НОВИЙ КАНАЛ

05.25, 14.50 «Необъяснимо, но 05.10, 06.20, 02.20, 04.25 Погода 05.55, 14.35 М/с «Джуманджи» 06.40, 07.05, 07.40, 08.40 «Подъем» факт» 05.15, 04.00 Факты 06.45, 14.55 М/с «Губка Боб Ква06.10 «Документальный детек- 05.30, 04.30 Свитанок дратные штаны» тив» 06.15, 07.35 Деловые факты 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 Репортер 07.00, 02.40 Т/с «Комиссар Рекс» 06.25, 09.25, 12.55, 19.20, 01.30 09.00, 23.45 Очевидец 1 Спорт 09.00, 18.10 «Невероятная прав- 06.30, 15.25 Т/с «Прокурорская 09.55 Т/с «Светофор» 10.35, 19.55 Т/с «Молодожены» да о звездах» проверка» 11.50 Т/с «Папины дочки» 10.00 «ВусоЛапоХвiст» 07.40 Максимум в Украине 12.50, 22.45 Т/с «Ласточкино гнездо» 11.40 Х/ф «Кризис Веры» 1 08.45 Факты. Утро 13.55 М/с «Аладдин» 13.45 Т/с «Без срока давности. 09.30, 19.25, 01.35 Чрезвычайные 15.30, 16.50 Teen Time Яблочный джем» 1 15.35 Адское свидание новости 15.50 «Битва экстрасенсов» 15.55 Т/с «Мятежный путь» 10.30, 16.35 Т/с «Убойная сила» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 16.55 Т/с «Не родись красивой» 12.40 Анекдоты по-украински 19.05 Т/с «Без срока давности. 17.55, 20.40 Т/с «Воронины» 12.45 Факты. День Исполнение желаний» 1 19.15, 01.00 Спортрепортер 13.00, 20.10 Т/с «Бригада» 20.10, 22.40 «Холостяк – 2» 19.35 Пираньи 00.50 «Холостяк – 2. Как выйти 18.45 Факты. Вечер 21.45 Кухня на двоих 22.25 Факты. Итог дня замуж» 01.10 Служба розыска детей 22.55 Х/ф «Бэтмен возвращает- 01.20 Т/с «Сплетница» 01.55 Т/с «Доктор Хаус» 1 ся». 2 04.00 «Вiкна-Спорт» 02.00, 03.30 Зона ночi 02.25 Х/ф «Клеопатра». 2 с. 2 04.10 Х/ф «Любовь слепа» 1 02.05 Десята муза в Українi

НТН 06.00 «Легенды бандитской Одессы» 06.55 «Друга смуга» 07.00 Х/ф «Война» 2 с.1 08.35, 19.00, 23.30, 01.50, 04.45 «Свiдок» 09.00 Т/с «Русское лекарство» 11.05, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас – 11» 12.00 Т/с «Детективы» 12.40, 14.30, 19.30 Т/с «Литейный» 13.35 «Криминальные дела» 15.30 Х/ф «Война» 3 с.1 17.10 Х/ф «Колье Шарлотты» 3 с. 1 18.30 «Легенды уголовного розыска». Люди-приматы Сталина 22.30 Т/с «Криминалисты: мыслить как преступник» 2 00.00 Х/ф «Мария, мать Иисуса» 1 02.25 «Речовий доказ»

РТВ-МЕЖДУНАР. 06.00, 18.00 «Особое мнение», «Экономические новости» 07.00 Мультфильмы 08.00 «Вечерние новости из Америки» 09.00, 15.00, 02.00 Т/с «Чёрный ворон» 10.00, 21.00, 03.00 Т/с «Версия» 11.00 «Страна и люди» 12.00 «В круге света» 13.00 Х/ф «Первые на Луне», х/ф «Эй, на линкоре!» 16.00, 01.00 «Особое мнение» 17.00, 05.00 Т/с «Авантюристка» 19.00, 04.00 «Кейс» 20.00 «Своими глазами» 22.00 «Сейчас в мире» 23.00 Х/ф «Корабль пришельцев», м/ф для взрослых

ЗДОРОВОЕ ТВ 05.00, 20.00 Детский врач 05.40, 20.40 Тело человека 06.20, 21.20 Кабинет красоты 06.55, 12.10, 21.55 Путь к здоровью 07.30, 22.30 Познай себя 08.00 Аллергия. Эпидемия XXI века 08.40, 23.40 О диетах и не только 09.20 Как не потерять здоровье 10.30 Предродовое воспитание 11.00, 02.00 История болезней 11.40, 02.40 Зона риска 12.35, 03.35 Школа разума 13.15, 04.15 Генезис здоровья 14.00 Рецепты на разных языках 14.40 Женское здоровье 15.20 Клинический гипноз 15.50 Правда о похудении 16.30 Мужские секреты 17.00 Издержки производства 17.40 Упражнения для мозга 18.20 Что мы носим? 18.50 Не выходя из дома 19.30 Сколько вам лет? 23.00 Алкоголь, табак, наркотики

K1 05.45 «Утро на К1» 08.20 «Панаєхало» 08.50 «Женская лига» 09.20 «Хали Гали» 09.55 Т/с «Солдаты» 14.05, 17.00 «В поисках приключений» 15.00 «Ещё не вечер. Целители» 16.00 Т/с «Сваха» 18.00 «Истории большого города. Уйти в монастырь» 19.00 Т/с «Я лечу» 20.00 «Большая разница» 22.00 «Три сестры» 23.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 00.00 Т/с «Сверхъестественное» 00.50 Т/с «Медиум» 01.30 «Ночная жизнь»

РЕН ТВ 04.00 «Громкое дело» 04.30 М/ф «Увертюра Багза Банни к стихийному бедствию» 05.00 М/ф «Благодарственная диета Багза Банни» 05.30, 12.00 «Званый ужин» 06.30 «Специальный проект» 08.30, 11.30, 16.30, 18.30 «Новости 24» 08.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» 11.00, 18.00 «Экстренный вызов» 13.00 «Не ври мне!» 14.00 «Семейные драмы» 15.00 «Следаки» 16.00 Т/с «По закону» 17.00 «Будьте здоровы»: «Красота» 19.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 20.00 «Адская кухня» 21.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 22.00 «Жить будете» 22.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 01.00 Т/с «Живая мишень»

ДЕТСКИЙ МИР 05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «Ни слова о футболе» 06.10, 10.10, 14.10 М/с «Алиса в Стране чудес», 3 с., «Футбольные звезды», «Петух и краски» 07.00, 11.00 М/с «Легенда о Зорро». 33 с., «Василиса Прекрасная», «Хромая уточка» 08.00, 12.00 «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой», м/ф «Заяц Коська и родничок», «Шутка» 15.00 Х/ф «Лиловый шар» 16.15 М/с «Алиса в Зазеркалье», 1 с., «Главный Звездный», «Зеркало времени» 17.00 М/с «Легенда о Зорро». 34 с., «Сказка сказывается», «Новеллы о космосе» 18.00 «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой», м/ф «Три мешка хитростей»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40 «Киевское время» 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 «Время спорта» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Время новостей» 07.10, 08.15, 22.25 «Бизнес-время» 07.20 «Автопилот-новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия-новости» 09.10, 19.20 «Инвест-время» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 16.15 «Кино с Яниной Соколовой» 17.25, 04.40 «Сканер» 18.15, 03.40 «Лесной патруль» 21.40, 04.00 «Время-Тайм» 22.00, 02.30 «Энергонадзор» 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 «CRIME NEWS»

РТР-ПЛ. (СНГ) 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Здравствуй, мама!» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.30 «С новым домом!». Токшоу 11.10 «О самом главном». Токшоу 12.25 «Кулагин и партнеры» 13.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва 13.50, 04.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 14.45 Т/с «Институт благородных девиц» 15.45 Вести. Дежурная часть 16.50 «Брачное агентство Николая Баскова» 17.50 «Прямой эфир» 19.50 Т/с «20 лет без любви» 21.35 Т/с «Сыщик Самоваров» 22.35 «Поединок» 00.05 Т/с «Цвет пламени» 01.00 «Вести+» 02.15 Вести.ru

БЕЛАРУСЬ ТВ 06.00, 07.10, 07.35, 08.15, 08.35 Доброе утро, Беларусь! 07.05, 08.05 Зона Х 07.30, 08.30, 15.25 Деловая жизнь 09.10 «Три талера» 10.00, 02.05 Белорусская кухня 10.30 «24 вопроса» 10.55, 23.25 Белорусское времечко 11.50 «Мечта о космосе» 12.15 «Жаркий лед» 13.00 «Не только женщина знает» 13.50, 22.45 Эпоха. События и люди 14.30 Земельный вопрос 15.15 Новости региона 15.30, 21.55 «Остров ненужных людей» 16.20 Скарбнiца Берасцейшчыны 16.50 «Плач перепелки» 18.25 Актуальный микрофон 18.55 «Три талера» 19.45, 01.40 Сфера интересов 20.10 «Жаркий лед» 21.45 Актуальное интервью 00.30 «Плач перепелки»

ТОНИС 06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 00.55 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 Мультфильмы 07.00, 16.00, 04.40 Страна советов 08.00 Социальный статус: ваше здоровье 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.00 Т/с «Братья» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Дерсу Узала» 13.55 Сокровища природы 15.15, 01.50 Эхо и другие слоны Амбосели 17.50, 01.25 Магия природы 19.00 Т/с «Капитанские дети» 20.00 Социальный статус: ваш дом 21.35 Наш мир-всегда ли он был таким? 22.40 Х/ф «Скафандр и бабочка» 02.20 Х/ф «Жестокий романс» 2

K2 06.00, 07.00 «Мультфильмы» 06.45 «Магазин на диване» 08.00 «Знак качества» 08.50, 09.20, 09.50, 10.20, 10.50 «Семья от А до Я» 11.20 «Школа доктора Комаровского» 12.00, 12.20 «Правда про еду» 12.50, 13.40 «Диетологи» 14.30, 14.50 «Секреты шефповара» 15.20, 15.40, 22.30, 23.00 «За кадром» 16.15, 23.30, 23.50 «10 лишних лет» 17.15, 17.45, 18.20, 19.00 «Квадратный метр» 19.40 «Формула любви: Ольга Кабо» 20.30 «За глаза: Татьяна Овсиенко» 21.20 «За глаза: Анастасия Заворотнюк» 00.10 «Все для тебя»

ОБЛ. ТРК 08.00, 22.00 Студия «Информ» 08.55 От мелодии до мелодии 09.05 Шест в моей жизни 09.15 Чудо рукотворное: медная сказка 09.30 Кредо. В.Копилец 10.00 Общая мысль 10.30 Налоговый диалог 11.00, 22.30, 02.35 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» 12.05 Кинопростор 13.00, 16.00 Студия «Информ» 13.10, 20.00 Телеобъектив 13.20 Студия «Диалог» 13.55 Тайна дома напротив? 14.20, 23.35 Созвездие Николаевцев 15.00, 18.00 ТРК «Новый Чернигов» 16.15 От чистого сердца 17.15 С сундучка «Удивительного калейдоскопа» 17.30 Будьте здоровы 20.10 Студия «Ракурсы» 20.45 Вечерняя сказка

ТК «ПРИЛУКИ» 7.00, 11.00 Вісник податкової 7.10, 11.10 Освітній канал 7.20, 11.20 Культурний простір 7.40, 11.40 Літературна Прилуччина 8.00, 12.00, 18.30, 20.30, 23.00, 05.20 ТОНІС 9.00 Дитяча сторінка 9.30 Літературна Прилуччина 10.00 Музика на каналі 17.00 Музична мозаїка 19.00, 22.00 Новини 19.30, 22.30 Актуальне інтерв’ю 19.45, 22.45 Зцілення вірою 20.00 Музична мозаїка 03.20 Культурно-просвітницькій канал «Скарбниця духовності»


ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ • 2003 (9 лет) – в Вашингтоне открылась весенняя сессия руководящих органов Международного валютного фонда /МВФ/ и Всемирного банка /ВБ/. • 1995 (17 лет) – запущен каталог Yahoo!, быстро ставший одним из самых популярных в мире. • 1992 (20 лет) – под Парижем открылся ЕвроДиснейленд.

ЕВРОСПОРТ 09.30, 14.00, 02.00 Футбол. Евроголы. Журнал 09.45, 13.00, 19.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 69 кг. Анталия (Турция) 11.00, 15.30, 02.15 Вот это да!!! 12.00, 16.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 58 кг. Анталия (Турция) 14.15 Снукер. Открытый чемпионат Китая. Пекин (Китай). Финал 17.30, 00.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 63 кг. Анталия (Турция) 20.00, 01.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 77 кг. Анталия (Турция) 22.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб

NICKELODEON 06.00, 11.00, 11.25, 04.35 Дашапутешественница 06.25, 04.10 Гоу, Диего, гоу! 06.50 Маленькое королевство 07.15, 12.15 Смешарики 07.40, 16.55 Клуб Винкс 08.05 Слон и принцесса 08.30 Виктория – победительница 08.55 Волшебные покровители 09.20 Умизуми 09.45, 05.00 Оливия 10.10 Фифи и цветочные малыши 10.35 Гуппи и пузырики 11.50, 19.50, 21.55, 03.45 Губка Боб – Квадратные Штаны 12.40, 19.00 Турбо-агент Дадли 13.05, 02.30 Жизнь и приключения робота-подростка 13.30, 20.15, 22.20 Пингвины из Мадагаскара 13.55, 00.00 Дэнни-призрак 14.20 Фэнбой и Чам-Чам 14.45 Рога и копыта: Возвращение 15.10 Охотники за монстрами 15.40, 22.45 Дрейк и Джош 16.05, 18.35 Могучие рейнджеры 16.30, 19.25 Кунг-фу панда: Захватывающие легенды 17.20, 20.40 Ай-Карли 17.45 Тру Джексон 18.10 Обитель Анубиса 21.05, 21.30, 23.10 Биг Тайм Раш 23.35 НеТакая 00.25, 00.50 Ох, уж эти детки 01.15, 01.40 КотоПес

DISCOVERY WORLD 07.50, 18.00, 04.50 Эпохальные полеты НАСА 08.45 Прежде чем мы покорили Землю 09.35, 15.45 Как управлять атомной подводной лодкой 10.30, 14.50 Исследователи костей 11.20, 17.35, 06.35 Рыболовный клуб «Буэна Виста» 11.45, 19.45, 04.20 Промышленные открытия 12.10, 20.10, 00.45 Я не должен был выжить! 13.05 Бомбейская железная дорога 13.55, 18.55, 05.45 Затерянные племена 16.40 Земля мамонтов 21.05, 01.35 Триумф дизайна 22.00, 02.30 В погоне за классикой 22.25, 02.55 Невероятная скорость 22.55, 03.25 Бой 23.50 Серийные убийцы

НАШЕ НОВ. КИНО 05.15, 23.15 «Хранители сети» 06.45 «Плюс кино» 07.15, 01.15 «Блюз опадающих листьев» 09.15, 03.15 «Дикое поле» 11.15 «Течёт река Волга» 13.15 «Московский жиголо» 15.15 «Счастливый конец» 17.15 «Скажи Лео» 19.15 «Королёв» 21.15 «Бубен, барабан»

ФУТБОЛ 06.00, 08.00, 10.00, 00.55, 03.05 Футбол NEWS 06.15, 18.30 Уиган – МЮ. Чемпионат Англии 08.15, 03.20 Атлетико – Реал. Чемпионат Испании 10.25 «Пункт назначения – Киев 2012». 3 серия. Премьера 10.50, 16.00 Заря – Металлург Д. Кубок Украины 12.45, 01.10 Металлург З – Шахтер. Кубок Украины 14.40 «Пункт назначения – Киев 2012» 15.10 Чемпионат Бразилии. Обзор тура 15.40, 22.55 Футбол NEWS. LIVE 18.00 Futbol Mundial 20.25 «Один на один с Гамулой». О. Саленко. Премьера 20.55 LIVE. Вильяреал – Малага. Чемпионат Испании 23.10 LIVE. Севилья – Сарагоса. Чемпионат Испании 05.15 Промо

НАШЕ КИНО 06.30, 12.30 «Не ставьте лешему капканы...» 08.00 «Переход товарища Чкалова через Северный полюс» 08.30, 14.30 «Крепостная актриса» 10.30, 16.30 «Блокада. «Ленинградский метроном» 14.00 «Плюс кино» 18.30 «Сентиментальный роман» 20.30, 02.30 «Молодая жена» 22.30 «Блокада. «Операция «Искра»

TV1000 ACTION 08.00 «Иллюзия убийства 2» 10.00 «Подрывники», боевик 12.05 «Золотые цепи», боевик 14.00 «Повелитель мух» 16.00 «Широко шагая», боевик 18.00 «Онг Бак 2: Непревзойденный» 20.00 «СуперМакГрубер» 22.00 «Человек-кадиллак» 00.00 «Евролесби», эротика

ТЕЛЕКЛУБ 19.00, 01.00 Т/с «Соло для пистолета с оркестром» 20.00, 02.00 Т/с «Ментовские войны 2» 21.00 Т/с «Дорожный патруль – 4» 22.00 Х/ф «Нежность к ревущему зверю» 23.30 Х/ф «Гонки по вертикали»

МЕГА 08.30, 12.30 Разрушители мифов 09.30 Неизвестная Австралия 10.30 Загадки планеты. Апокалипсис каменного века 11.30 Смертельное землетрясение 13.20 Top Gear 14.20 Охотники за НЛО. Секретный файлы NASA 15.10 Фантастические истории. Перст судьбы 16.10 Преступный мир 17.10 Подводный экстрим 18.00 Искатели 18.50 Искатели. Неизвестный император России 19.50 Тайные знаки. Нам угрожает население Земли 20.40 Фантастические истории. 4400. Похищенные во времени 21.40 Искатели. Приключения золотого чемодана 22.30 Неизвестная Австралия 23.30 Загадки планеты. Открытие Америки 00.30, 01.30 Шпионы

ДОМ КИНО 11.05, 20.00 Т/с «Охота на Берию» 07.20 Комедия «Кот в мешке» 08.50 Трагикомедия «Кин-дза-дза!» 12.00 Т/с «Мужество» 13.10 Фантастика «Солярис» 15.50 «Звёздный инспектор» 17.10 Х/ф «Обитаемый остров» 19.10 Т/с «Татьянин день» 20.55 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» 22.45 Фантастика «Подземелье ведьм» 00.10 Кинороман «Укрощение огня»

ЛУННЫЕ РИТМЫ

III фаза, убывающая, 20/21-й лунный день (01:42), Луна в Козероге День абсолютной чистоты и верности долгу, проявления храбрости, отказа от чего-то во имя будущего. День хорош для занятия своим здоровьем. Рекомендуются ванна, душ, обливание. Удачными ожидаются начатые поездки, путешествия, дела, требующие революционного взгляда и решительности. Сны не имеют особого значения.

DISCOVERY (УКР) 06.00 Пятая передача 06.25, 12.50, 01.55 Лесоповал на болотах 07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено? 07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано? 08.15, 08.45, 19.00, 00.00 Настоящие аферисты 09.10 Грязная работенка 10.05 В погоне за ураганом 11.00, 16.05 Выжить вместе 11.55, 17.00, 02.50 Разрушители легенд 13.45, 01.00 Top Gear 14.40, 05.05 Махинаторы 15.35 Короли аукционов 20.00 Парни с пушками 21.00 Секреты спецслужб 22.00 Спецотряд на задании 23.00 Искривление времени 03.45 Молниеносные катастрофы

TВ 1000 РУС  06.00 «Ретрум» драма 08.00 «Ее сердце» мелодрама 10.00 «Государыня и разбойник» 12.00 «Белый город» боевик 14.00 «Кипяток» комедия 16.00 «Ирония любви» комедия 18.00 «Космос как предчувствие» 20.00 «Первые на Луне» 21.30 «Покаяние» драма 00.00 «Луной был полон сад» 02.00 «День выборов» комедия

TV XXI FILM 09.00, 17.00, 01.00 «Цвет сакуры» Мелодрама 11.10, 19.10, 03.10 «Простая душа» Драма 13.00, 21.00, 05.00 «Мечта Кассандры» Триллер 14.55, 22.55, 06.55 «Черная орхидея» Драма

ПРЕМЬЕРА 07.00, 17.00 «Во имя короля 2» 09.00, 19.00 «Треугольник» 11.00 «Пина: танец страсти» 13.00, 23.00 «Главная улица» 15.00, 01.00 «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» 21.00 «Манипуляция» 03.00 «Упражнения в прекрасном»

НОСТАЛЬГИЯ

ANIMAL PL.(УКР) 07.00, 20.10 Остров орангутангов 07.25, 07.50 Все о собаках 08.15, 16.00 Самое дикое шоу 08.40 Проект «Щенки» 09.10 Плохой пёс 10.05, 14.40 Львы с Крокодильей реки 11.00 Скорая помощь для животных 11.55 Полиция Феникса 12.50, 06.10 Последний шанс 13.45 Шотландское общество защиты животных 14.10, 19.15 SOS дикой природы 15.30, 20.35 Поля звериных сражений 16.30 Планета малышей 17.25 Введение в собаковедение 18.20, 18.45 Кошки Кло-Хилл 19.40, 05.20 Сроднившиеся с обезьянами 21.05 Царство горилл Дзанга 22.00, 02.35 Найджел Марвен предстваляет 22.55, 23.20, 03.30, 03.55 Змеелов 23.50 Собаки-полицейские

TV 1000 03.00, 21.00 «Побег из ЛосАнджелеса» триллер 05.00 «Суперначо» комедия 07.00 «Последний отпуск» 09.00 «Наполеон Динамит» 10.40 «Фрэнки и Джонни» драма 13.00 «Борьба с искушениями» 15.00 «Сексоголик» комедия 16.40 «Земное ядро» 19.00 «Пивная лига» комедия 22.50 «Повелитель бури» драма

ENTER-ФИЛЬМ 09.00 Х/ф «Брызги шампанского» 10.50 Х/ф «Вечный зов» 12.05 Х/ф «Любовь нельзя купить» 13.50 Х/ф «Орёл или решка» 15.45 Х/ф «Молодые» 17.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» 19.10 Х/ф «Жду и надеюсь» 22.00 Х/ф «Заложница» 23.35 Х/ф «Поворот»

КИНОХИТ 09.30, 03.30 «Вечное сияние чистого разума» 11.30 «Без компромиссов» 13.30 «Царь скорпионов» 15.30 «Помни меня» 17.30 «Законопослушный гражданин» 19.30 «Аполлон 13» 21.50 «1408»

DISNEY CH

05.00, 11.00 «Одиссея Александра 04.05, 13.15, 16.15 «Все тип-топ, или жизнь Зака и Коди» Вертинского». Д/ф 06.00 «Поет Борис Гребенщиков» 05.40, 10.45 «На замену» 06.05 «Лило и Стич» 06.30, 12.30, 18.20, 00.30 Х/ф 06.25, 12.40, 16.05, 16.10, 20.05 «Месяц длинных дней» «Приколы на переменке. Но08.00 «Пен-клуб» «Писатели вая школа» подполья» 09.00, 15.00, 21.00, 03.00 «Рож- 06.35, 15.25, 20.15 «Финес и Ферб» 08.25 Узнавайка. «Спецагент Осо» дённые в СССР» 10.00, 16.00 «Илья Резник в теа- 08.50 Узнавайка: «Умелец Мэнни» 09.50 «101 далматинец» тре и песне» 10.20 «Чудеса на виражах» 12.00 «Утренняя почта» 11.40, 02.15 «Американский дра14.00 «Театральные встречи» кон Джейк Лонг» 17.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 12.05 «Новая школа императора» 20.00 «Творческий вечер н.а. 12.50, 00.30 «Дайте Сaнни шанс» СССР Раймонда Паулса» 13.40, 16.40, 00.55, 03.40 «Вол22.00 «Кинопанорама» шебники из Вэйверли Плэйс» 23.00 «...До 16 и старше» 14.10, 17.10, 22.50 «Ханна Монтана» 23.40 «Диверсанты эфира». Д/ф 15.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» 00.10 «Это было, было...». 15.50 «Рыбология» Фильм-концерт 17.40, 22.20 «Фил из будущего» 01.45 «Звуковая дорожка» в 18.05, 23.15 «Держись, Чарли!» Лужниках» 18.30 «Папохищение» 04.00 «Театр одного актера» 20.25, 00.05 «JONAS»

ФЕНИКС + КИНО

DIVA UNIVERSAL

06.30, 15.10 Т/с «Дамы семьи Гилмор» 07.00, 15.00, 23.00 Т/с «Опер 07.20, 14.20, 17.40 Т/с «Город приКрюк» шельцев» 08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 00.00, 08.10, 12.40, 19.10 Т/с «Настоящие 01.00 Т/с «Исцеление людомохозяйки Беверли Хиллз» бовью» 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 02.00, 08.55, 01.40, 02.30 Т/с «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» 03.00 Т/с «Колдовская лю09.40 Х/ф «Свадебный танец» бовь» 11.10 Х/ф «Со школьных лет» 12.00, 20.00, 04.00 Т/с «Всегда го- 13.30, 18.25 Т/с «Ищейка» вори Всегда 5» 16.00 Х/ф «Вот такие пироги» 13.00, 21.00, 05.00 Т/с «Химик» 20.00, 20.45 Т/с «Копы-новобранцы» 14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Украсть 21.30, 22.15 Т/с «Хэйвен» 23.00 Т/с «Танцуй до упаду» у...»

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ИВАН ЛЕСТВИЧНИК. Чтобы дожди на землю сошли, на Ивана в деревне пекли обрядовые печенья – лествицы. Начало тяги вальдшнепов. Если тяга вдруг прекращается – жди скорого похолодания или снега.

ИМЕНИННИК СЕГОДНЯ Иван

9

ЧТО НИ ДЕНЬ ТО ПРАЗДНИК

6 апреля – День геолога День геолога был учрежден в ознаменование заслуг советских геологов в создании минеральносырьевой базы страны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 г. Отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля. Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком А. Л. Яншиным. Поводом для обращения послужило открытие в 1966 г. первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

7 апреля – Всемирный день здоровья Вряд ли на нашей планете найдется уголок, жители которого не знают аббревиатуру ВОЗ. Так сокращенно называют Всемирную организацию здравоохранения (World Health Organization), которая была образована в 1948 году. За время, прошедшее с этого момента, членами Всемирной организации здравоохранения стали более 190 государств мира. Украина стала членом Всемирной организации здравоохранения в 1948 году. С приобретением независимости в 1991 году обновила свое активное членство.

8 апреля – Международный день цыган Первое упоминание о цыганах датировано 1501 годом, когда цыганский вожак Василь получил охранную грамоту от литовского князя Александра Казимировича. Для сохранения самобытности и культуры этого кочевого народа в 1971 году в Лондоне был создан Международный союз цыган. Международный день цыган был учрежден на конгрессе цыган всего мира, который состоялся 8 апреля 1971 года и собрал представителей 30-ти стран.

11 апреля ¦ День Анимешника Это неофициальное мероприятие Мирового Масштаба. К нам праздник пришел из России. Общими усилиями ребят из «Сообщества Дружных Отаку» в ЮНЕСКО была написана петиция с целью введения единого «Дня Анимешника» во всем мире. Аниме (Anime) – японская анимация. Часто отличается характерной манерой отрисовки персонажей и фонов. Аниме было бы неверно называть «мультипликацией» – у них совершенно разный подход. История аниме берет начало в XX-м веке, когда японские кинорежиссеры провели первые эксперименты с техниками мультипликации, изобретенными на Западе. Основоположником традиций современного аниме стал Осаму Тэдзука.

12 апреля – Всемирный день авиации

и космонавтики В этот день, 12 апреля, в 1961 году гражданин СССР старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Он совершил один виток вокруг земного шара, продолжавшийся 108 минут. Яркие успехи отечественной космонавтики – закономерный результат самоотверженного труда многих тысяч людей, десятков трудовых коллективов, которые делают все от них зависящее во имя прогресса космической отрасли. По решению Международной авиационной федерации 12 апреля отмечается как «Всемирный день авиации и космонавтики».


10

«ПОДМЕНА»

«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

Однажды утром известный рекламный агент Стив Брукс, проснувшись и отправившись в ванную, обнаружил в зеркале отражение… женского лица и тела. Потом выяснилось, что накануне вечером с Бруксом расправились три ненавидящих его женщины, но, согласно каре небесной, герой вернулся на Землю в женском обличье.

Действие фильма начинается в 1982 году в Нью-Джерси. Девочка-очкарик вступается за одноклассника и задает трепку местному хулигану. Прошли годы. И девочка Грэйси стала агентом ФБР. Ее направляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где должен появиться серийный убийца по прозвищу «Гражданин».

ПЯТНИЦА, 13 апреля 2012 1-Й НАЦ. 06.00 Утренняя молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00 Новости 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.15, 07.10, 07.55, 09.20, 16.00, 00.10 Погода 06.45 Неизвестное от известных 06.50 Глас народа 06.55 Православный календарь 07.15 Эра бизнеса 07.35 Хозяин в доме 07.50 Заголовки 08.15 Полезные советы 08.30, 00.15 Копилка 09.00, 21.00 Итоги дня 09.25 Премьера. Д/ф «Путь, длиной в 15 лет» 10.10 Ток-шоу «Легко быть женщиной» 10.55, 03.30 Ток-шоу «Вера. Надежда. Любовь» 11.45 Официальная хроника 11.50, 15.20 Euronews 12.10, 21.15 Деловой мир 12.25, 04.20 «Предвечерье» с Т. Щербатюк 12.55 Окраина 13.30 Х/ф «Сорок первый» 1 15.00, 18.20 Новости (с сурдопереводом) 15.15, 05.50 Деловой мир. Агросектор 16.05 Пятое Евангелие 16.30 Х/ф «Девять дней одного года» 1 18.40 Дорогами Украины 19.05 Концерт памяти М.Мозгового «Мечталось, хотелось, не сбылось» 20.35 After Live (За кулисами Шустер-Live) 21.20 Плюс-минус 21.25, 22.50 Шустер-Live 22.45 Тройка, Кено, Секунда удачи 00.00 Итоги 01.20 Потомки

1-Й КАНАЛ. УКР. 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 05.05 «Доброе утро» 05.15 «Пока все дома» 09.15 «Контрольная закупка» 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор» 12.20 Т/с «Банды» 13.25 «Криминальные хроники» 14.00 Другие новости 14.20 «Понять. Простить» 15.15 Т/с «Отрыв» 16.10 «Право на защиту» 17.00 «Жди меня» 18.35 «Поле чудес» 19.45 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 «Две звезды» 23.10 «Прожекторперисхилтон» 23.55 Х/ф «Дом ветра» 02.50 Х/ф «Культпоход в театр» 04.20 «Георгий Гречко. Я был в космосе, я верю в Бога»

НТВ-МИР 04.55 «НТВ утром» 07.40 «Наш космос». «Умереть молодым» 08.35, 14.35, 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня 09.25 «Развод по-русски» 10.25 Спасатели 11.00 Т/с «Адвокат» 12.35 «До суда» 13.30 Суд присяжных 15.35 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16.45 «Женский взгляд» 18.35 «Прокурорская проверка» 19.45 «Говорим и показываем» 20.35 Т/с «Агент особого назначения» 00.10 Т/с «Мент в законе» 02.05 Х/ф «Шпильки-3» 03.50 «Обратная сторона луны» 04.35 «Старый телевизор» приглашает»

КАНАЛ 1+1 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН: «Телевизионная служба новостей» 06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Завтрак с 1+1» 07.15 М/с «Черный плащ» 1 09.55 Т/с «Клон – 2» 1 10.45 Т/с «Пончик Люся» 1 11.40 «Шесть кадров» 12.25 «Снимите это немедленно» 13.20 «Абсолютная перемена» 14.10, 15.05, 03.45, 04.30 «Давай поженимся» 16.00 «Семейные мелодрамы – 2» 16.55 «Не ври мне – 3» 18.00 «ТСН. Избранное» 18.35, 05.15 «Говорим и показываем» 20.15 Х/ф «Ангелы и демоны» 2 23.10 Х/ф «Поколение «П»» 2 01.20 Х/ф «День, когда умер Христос» 2

ТЕТ 07.05, 08.30 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Телепузики 09.00 Ералаш 09.30 Т/с «Ранетки» 10.25 Т/с «Все женщины – ведьмы» 11.15 Т/с «Баффи – истребительница вампиров» 12.05 Интуиция 13.00, 19.35 Одна за всех 13.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.30 Дом-2 15.25 Т/с «Кто в доме хозяин?» 15.55 Чертовки в юбках 16.20 У ТЕТа мама! 16.45 FAQ. Как снять девчонку и т.д 17.15, 20.05 Т/с «Универ» 19.10 БарДак 22.00 Дневники Темного 2 23.05 Спокойной ночи, мужики 00.00 Т/с «Секс и город» 59 с. 2

ТВІ 06.30 Голос верующего 07.00 Утро с ТВi 10.00, 16.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе. 1925 г. Сергей Есенин 11.00 Как уходили кумиры.Андрей Тарковский 11.30 Ювелир ТВ 13.00 Дух времени. Нормандия – Неман 14.45 Повестка дня. Проблемы с пиратами 17.00, 00.15 Криминальная Россия 18.00, 23.45, 04.00 Сегодня 18.30 Мустафа Найем. О главном 18.50 Совершенно секретно. Дуэль разведок. Россия – Германия 20.00 Как уходили кумиры. Фрунзик Мкртчан 20.30 Блок «Сегодня» 21.15 Сергей Рахманин. Откровенно 21.30 Х/ф «Человек с пистолетом» 2 00.45 Клуб эротики

2+2 06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 10» 08.00, 09.30 Т/с «Страховщики» 09.00, 21.00 Новости 2+2 09.15, 21.15, 23.25 Проспорт 09.20 «ГАИ. Дорожные войны» 10.30 «Последние 24 часа. Леонид Быков» 11.30 Т/с «Спецотряд Кобра-11» 13.15 Т/с «Приключения Мерлина» 15.00 Т/с «Солдаты 10» 17.50 «Война космических амбиций» 19.00 Х/ф «Предельная скорость» 2 21.20, 23.00 «Улетное видео порусски» 21.55 «Убойное видео» 23.30 Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в среднем весе: Феликс Штурм vs Себастьян Збик. Андеркарт: Денис Бойцов vs Доминик Гуинн. Прямая трансляция 01.00 Х/ф «Горец-3» 2 02.40 Х/ф «Настоящее правосудие. Война в городе» 2

ІНТЕР 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.50 Новости 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «С новым утром» 07.30, 20.25 «Спорт в Подробностях» 09.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 11.05 Т/с «Маршрут Милосердия» 12.15, 05.05 «Знак качества» 12.40 Д/с «Детективы» 13.20 «Следствие вели... с Леонидом Каневским 2» 14.10 «Семейный суд» 15.05 «Судебные дела» 15.55 Т/с «Тайны следствия – 11» 17.45 Т/с «Сваты 5» 19.00 Т/с «Сваты 5» Заключительная 20.00, 01.45 «Подробности» 20.30 «Киев вечерний» 22.30 «Большая политика с Евгением Киселевым» 02.10 Т/с «Васильевский остров» 1-4 сс. 2

ТРК «УКРАИНА» 06.00, 05.50 Серебряный апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 События 07.10, 17.10, 19.15, 03.40 События Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 1 08.30, 13.45 Т/с «След» 1 09.10 Т/с «Супруги» 1 10.10 Т/с «Мент в законе – 5» 1 11.50, 04.20 Ток-шоу «Пусть говорят» 12.50 Т/с «Предатель» 1 15.35 Чистосердечное признание 16.00 Федеральный судья 17.15, 03.45 Критическая точка 19.20 Т/с «Катина Любовь» 1 20.15 Т/с «Я – телохранитель. Киллер к юбилею» 1 00.00 Х/ф «Инди» 2 01.50, 05.10 Т/с «30 потрясений» 2

TVCI 08.50, 17.55 «Книга джунглей» 09.10, 16.20 «Опасность под водой» 09.40, 18.20, 01.20 Т/с «Маруся» 10.25 «Приглашает Борис Ноткин» 10.50 «Покоренный космос». Д/с 11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События 11.45, 17.50 «История государства Российского» 11.50 «Финист – Ясный Сокол» 13.05 «Чудо-Мороз». М/ф 13.15 «Культурный обмен» 13.45, 20.35 Т/с «Гонка за счастьем» 14.45 «Энциклопедия». Вальтер Скотт 14.55, 05.05 «Клуб юмора» 15.40 «Деловая Москва» 16.00, 20.15 «Петровка,38» 16.45 «Удивительные миры Циолковского». Д/ф 19.10, 04.00 «Pro жизнь». Ток-шоу 21.20 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье» 22.45 «Три свидетеля». Д/ф 23.10 «Страсти по Матфею» 00.45 События. 25-й час

РЕТРО 06.25, 12.25, 18.25 «Утренняя почта» 07.00 Блюз. Лучшее 08.00 Х/ф «Не тот человек» 09.45 «Эта неделя в истории» 10.20 «О.С.П.-студия» (Алена Свиридова) 11.10 Встреча в концертной студии Останкино. Монреаль – 76 13.00 Софт-Рок 60-тых 13.40, 04.50 «XX век: Величайшие моменты истории» 14.00 Х/ф «Зеркало для героя» 16.20 «О.С.П.-студия» (Макс Покровский) 17.10 «Веселые ребята» 18.55, 00.55 Лучшее из программ «Битклуб и Мюзикладен» 20.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джон Доу» 22.15 «О.С.П.-студия» (Юлия Меньшова) 23.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 02.00 Х/ф «Набережная туманов»

СТБ

ICTV

№8, ЧЕТВЕРГ, 5 апреля 2012 г.

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 14.35 М/с «Джуманджи» 05.40 «Документальный де05.05 Служба розыска детей 06.40, 07.05, 07.40, 08.40 «Подъем» тектив» 05.10, 06.20, 03.50 Погода 06.45, 14.55 М/с «Губка Боб Ква06.35 Х/ф «Каникулы любви» 1 05.15, 03.20 Факты дратные штаны» 08.35 Х/ф «Нина. Расплата за 05.30, 04.10 Свитанок 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 Релюбовь» 06.15, 07.35 Деловые факты портер 17.40, 22.00 «Вiкна-Новини» 06.25, 09.25, 12.55, 19.20 Спорт 07.35, 08.35, 19.20, 01.05 Погода 17.50 Х/ф «Бриллиантовая ру06.30, 15.30 Т/с «Прокурорская 09.00, 23.50 Очевидец ка» 1 09.55, 19.35 Т/с «Светофор» проверка» 20.00, 22.40 «Танцуют все! Воз10.35 Т/с «Молодожены» 07.40 Стоп-10 вращение героев» 11.50 Т/с «Папины дочки» 23.55 Х/ф «Кризис Веры» 1 08.45 Факты. Утро 12.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 01.50 «Вiкна-Спорт» 09.30, 19.25 Чрезвычайные но- 13.55 М/с «Аладдин» 02.00 Х/ф «Служили два товавости 15.30, 16.55 Teen Time рища» 1 10.30, 16.35 Т/с «Убойная сила» 15.35 Адское свидание 16.00 Т/с «Мятежный путь» 12.40 Анекдоты по-украински Размещение 17.00 Т/с «Не родись красивой» 12.45 Факты. День 17.55 Т/с «Воронины» в газете «Авоська» 13.00, 20.10 Т/с «Бригада» 19.15, 01.00 Спортрепортер бесплатного 18.45 Факты. Вечер 21.50 Гордiсть країни-2011 объявления 22.20 Х/ф «Бэтмен навсегда». 2 01.10 Служба розыска детей по номеру 01.00 Х/ф «Милые кости». 2 01.20 Т/с «Сплетница» (093) 041-60-60. 03.55 ПроЦiкаве 02.00, 03.00, 04.00 Зона ночi

НТН

K1

05.45 «Утро на К1» 08.20 «Панаєхало» Одессы» 08.50, 23.40 «Женская лига» 09.20 «Хали Гали» 06.35 «Друга смуга» 09.55 Т/с «Солдаты» 06.40 Х/ф «Мария, мать Иису14.05, 17.00 «В поисках приключений» са» 1 15.00 «Истории большого горо08.35, 19.00 «Свiдок» да. Уйти в монастырь» 09.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 1 16.00 Т/с «Сваха» 18.00 «Красиво жить. Рауты» 11.50 Х/ф «Блокада» 1 19.00 Т/с «Я лечу» 19.30 Х/ф «Десять заповедей» 1 20.00 «Три сестры» 21.00 «КВН» 23.30 Х/ф «Ноев ковчег» 1 00.00 Т/с «Сверхъестественное» 02.55 «Личный взгляд» 00.50 Т/с «Медиум» 01.30 «Ночная жизнь» 05.40 «Уроки тетушки Совы» 05.50 «Легенды бандитской

РТВ-МЕЖДУНАР. 06.00, 18.00 «Особое мнение», «Экономические новости» 07.00 Мультфильмы 08.00 «Вечерние новости из Америки» 09.00, 15.00, 02.00 Т/с «Чёрный ворон» 10.00, 21.00, 03.00 Т/с «Версия» 11.00 «Своими глазами» 12.00 «Кейс» 13.00 Х/ф «Корабль пришельцев», мультфильмы 16.00, 01.00 «Особое мнение» 17.00, 05.00 Т/с «Авантюристка» 19.00, 00.00 «2012» 20.00, 04.00 «Всё так» 22.00 «Сейчас в мире» 23.00 «Германия за неделю» 23.30 «Арт-навигатор»

ЗДОРОВОЕ ТВ 05.40, 20.40 Женское здоровье 06.20, 21.20 Клинический гипноз 06.50, 21.50 Правда о похудении 07.30, 22.30 Мужские секреты 08.00, 23.00 Метеозависимость 08.40, 23.40 Ребенок родился 09.20, 00.20 Скорая помощь 09.50 Нетрадиционная медицина 10.30, 01.30 Панацея 11.10, 02.10 Элемент здоровья 11.40 Энциклопедия заблуждений 11.55, 02.55 Зеленая aптека 12.35, 03.35 Ошибки здоровья 13.15, 04.15 Диалоги о питании 14.00 Издержки производства 14.40 Упражнения для мозга. Как стать умнее? 15.20 Что мы носим? 15.50 Не выходя из дома 16.30 Сколько вам лет? 17.00 История болезней 17.40 Зона риска 18.10 Путь к здоровью 18.35 Школа разума 19.15 Генезис здоровья

РЕН ТВ 04.00 «Громкое дело»: «Детство на зоне» 04.30 М/ф «Купидоновы забавы Багза Банни» 05.00 М/с «Лунатики» 05.30, 12.00 «Званый ужин» 06.30, 07.30 «Еще не вечер» 08.30, 11.30, 16.30, 18.30 «Новости 24» 08.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 11.15, 18.00 «Экстренный вызов» 13.00 «Не ври мне!» 14.00 «Семейные драмы» 15.00 «Следаки» 16.00 Т/с «По закону» 17.00 «Будьте здоровы» 19.00, 22.00 «Смотреть всем!» 20.00 «Странное дело» 21.00 «Секретные территории» 23.00 Т/с «Сверхъестественное» 23.50 Х/ф «Вор» 01.50 Т/с «Сдвинутый»

ДЕТСКИЙ МИР 06.15, 10.15, 14.15 М/с «Алиса в Зазеркалье», 1 с., «Главный Звездный», «Зеркало времени» 07.00, 11.00 М/с «Легенда о Зорро». 34 с., «Сказка сказывается», «Новеллы о космосе» 08.00, 12.00 «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой», м/ф «Три мешка хитростей», «Как козлик землю держал» 09.00, 13.00 Х/ф «Лиловый шар» 15.00 Х/ф «Странные взрослые» 16.20 М/с «Алиса в Зазеркалье», 2 с., «Страшная история», «В стране невыученных уроков» 17.00 М/с «Легенда о Зорро». 35 с., «Гуси-лебеди», «Хвастливый мышонок» 18.00 «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой», м/ф «Архангельские новеллы»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40 «Киевское время» 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 «Время спорта» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Время новостей» 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 «Бизнес-время» 07.20 «Автопилот-новости» 07.30 «Утро со звездой» 07.55, 08.35 «Трансмиссия-новости» 09.10, 19.20 «Инвест-время» 09.20, 13.20, 14.20 «5 элемент» 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10 «Время. Итоги дня» 15.15 «Сканер» 16.15 «Лесной патруль» 17.25, 04.40 «Не первый взгляд» 18.10, 22.00 «Окно в Европу» 21.40, 04.00 «Время-Тайм» 23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

РТР-ПЛ. (СНГ) 05.00 «Утро России» 09.05 Т/с «Здравствуй, мама!» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести 10.25 «Вся Россия» 10.40 «С новым домом!». Токшоу 11.35 «О самом главном». Токшоу 12.25 «Кулагин и партнеры» 13.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва 13.50, 04.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение» 14.45 Т/с «Институт благородных девиц» 15.45 Вести. Дежурная часть 16.50 «Брачное агентство Николая Баскова» 17.50 «Прямой эфир» 19.50 «Юрмала» 21.35 Х/ф «Хлебный День» 23.20 Х/ф «День счастья» 01.15 Х/ф «Прости – прощай» 02.30 Вести.ru. Пятница

БЕЛАРУСЬ ТВ 06.00, 07.10, 07.35, 08.15, 08.35, 11.45 Доброе утро, Беларусь! 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.25, 03.35 Новости 07.05, 08.05 Зона Х 07.30, 08.30, 15.25, 18.20 Деловая жизнь 09.10 «Три талера». 4-я серия 10.05, 02.10 Все путем! 10.20 Актуальный микрофон 10.50 Белорусское времечко 12.10, 20.10 «Жаркий лед» 13.00 Перезагрузка 13.40 Секрет фирмы 13.50 Эпоха. События и люди 14.30 Сфера интересов 15.15 Новости региона 15.30, 21.55 «Остров ненужных людей» 16.20 Под грифом «Известные» 16.50 «Плач перепелки» 18.25 «Жил-был Петр» 19.40, 01.45 Диалоги о цивилизации 21.45 Комендировка 22.45 Песни прошлого века

ТОНИС 06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.20 Служба новостей «Социальный пульс» 06.30 Утренняя зарядка 06.40 Мультфильмы 07.00, 16.00, 04.15 Страна советов 08.00 Социальный статус: ваш дом 08.55, 18.55, 21.30 Экономический пульс 09.00, 19.00 Т/с «Капитанские дети» 10.00, 17.00 Алло, доктор! 11.15 Х/ф «Дерсу Узала» 13.55 Наш мир-всегда ли он был таким? 15.15 Эхо и другие слоны Амбосели 17.50, 01.50 Магия природы 20.00 Социальный статус: ваши права 21.35 Сергей Маковецкий. Раб сцены 22.40 Х/ф «Жестокий романс» 2 02.45 Кинофан: Д/ф «Животные – прекрасные люди»

K2 06.00, 07.00 «Мультфильмы» 06.45 «Магазин на диване» 08.00 «Знак качества» 08.50, 09.20, 09.50, 10.20, 10.50 «Семья от А до Я» 11.20 «Школа доктора Комаровского» 12.00, 12.20 «Правда про еду» 12.50, 13.40 «Диетологи» 14.30, 14.50 «Секреты шефповара» 15.20, 15.40, 22.30, 23.00 «За кадром» 16.15, 23.30, 23.50 «10 лишних лет» 17.15, 17.45, 18.20, 19.00 «Квадратный метр» 19.40 «Формула любви: Богдан Ступка» 20.30 «За глаза: Иосиф Кобзон» 21.20 «За глаза: Юрий Николаев» 00.10 «Все для тебя» 00.30 «Цвет ночи»

ОБЛ. ТРК 08.00, 22.00 Студия «Информ» 08.30, 21.00 Служба поиска детей 08.35 С сундучка «Удивительного калейдоскопа» 08.55 От мелодии до мелодии 09.10 Пишу Украине. О.Гончар 09.50 Д/ф «Леся Украинка» 10.00 Студия «Ракурсы» 10.30 Будьте здоровы 11.00, 22.30, 02.35 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» 12.05 Д/ф «Витражи Львова» 12.30 Д/ф «Греки Украины» 13.00, 16.00 Студия «Информ» 13.20 Правительство на связи с гражданами 13.45 Отрада души 14.15, 23.35 Мой родной край 15.00, 18.00 ТРК «Новый Чернигов» 16.15 От чистого сердца 17.30 Встреча для вас 20.15 Полесский круг 20.45 Вечерняя сказка 21.05 Черниговщина духовная

ТК «ПРИЛУКИ» 7.00, 11.00 Новини 7.30, 11.30 Актуальне інтерв’ю 7.45, 11.45 Зцілення вірою 8.00, 12.00, 18.30, 20.30, 23.00, 05.20 ТОНІС 9.00 Дитяча сторінка 9.30 Літературна Прилуччина 10.00 Музика на каналі 17.00 Музична мозаїка 19.00, 22.00 Вісник місцевої влади 19.20, 22.20 Зцілення вірою 19.30, 22.30 Православний календар 20.00 Музична мозаїка 03.20 Культурно-просвітницькій канал «Скарбниця духовності»


ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ • 1967 (45 лет) – первое выступление «Rolling Stones» за «железным занавесом» в Варшаве. • 1962 (50 лет) – первое выступление «The Beatles» в «Star Club». • 1958 (54 года) – победителем среди пианистов на I Международном конкурсе им. Чайковского в Москве стал американец Ван Клиберн (Клайберн).

ЕВРОСПОРТ 09.30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе Туринг. Журнал 10.00, 13.00, 19.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 77 кг. Анталия (Турция) 11.00 Вот это да!!! 12.00, 16.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 63 кг. Анталия (Турция) 14.15 «Олимпийская мечта. Тедди Ринер (Франция)». Журнал 14.30, 01.00 Фехтование. Командный чемпионат мира. Киев (Украина) 17.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 69 кг. Анталия (Турция) 20.00, 00.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 85 кг. Анталия (Турция) 22.00 Бокс. Турнир Bigger’s Better. Тяжёлая весовая категория. Париж (Франция)

NICKELODEON 06.00, 11.00, 11.25, 04.35 Дашапутешественница 06.25, 04.10 Гоу, Диего, гоу! 06.50 Маленькое королевство 07.15, 12.15 Смешарики 07.40, 16.55 Клуб Винкс 08.05 Слон и принцесса 08.30 Виктория – победительница 08.55 Волшебные покровители 09.20 Умизуми 09.45, 05.00 Оливия 10.10 Фифи и цветочные малыши 10.35 Гуппи и пузырики 11.50, 19.50, 21.55, 03.45 Губка Боб – Квадратные Штаны 12.40 Турбо-агент Дадли 13.05, 02.30 Жизнь и приключения робота-подростка 13.30, 19.00, 20.15, 22.20 Пингвины из Мадагаскара 13.55, 00.00 Дэнни-призрак 14.20 Фэнбой и Чам-Чам 14.45 Рога и копыта: Возвращение 15.10, 21.05 Охотники за монстрами 15.40, 22.45 Дрейк и Джош 16.05, 18.35 Могучие рейнджеры 16.30, 19.25 Кунг-фу панда: Захватывающие легенды 17.20, 20.40 Ай-Карли 17.45 Тру Джексон 18.10 Обитель Анубиса 21.30, 23.10 Биг Тайм Раш 23.35 НеТакая 00.25, 00.50 Ох, уж эти детки

DISCOVERY WORLD

ФУТБОЛ 06.10, 13.15 Вильяреал – Малага. Чемпионат Испании 08.10 Севилья – Сарагоса. Чемпионат Испании 10.20 Д/ф «Претенденты ЕВРО 2012». Нидерланды. Премьера 10.50 Металлург З – Шахтер. Кубок Украины 12.45 «Один на один с Гамулой» 15.10 Д/ф «Претенденты ЕВРО 2012». Нидерланды 15.40, 22.15 Футбол NEWS. LIVE 16.00 «Пункт назначения – Киев 2012» 16.30, 18.55, 21.10 ФУТБОЛ LIVE 16.55 LIVE. Говерла-Закарпатье – Львов. Чемпионат Украины. Первая Лига 19.10 LIVE. Оболонь – Кривбасс. Чемпионат Украины 21.25 LIVE. Штутгарт – Вердер. Чемпионат Германии 23.30 Чемпионат Испании. Предисловие к туру. Премьера 00.00 Futbol Mundial. Премьера

НАШЕ КИНО 08.30, 14.30 «Молодая жена» 10.30, 16.30 «Блокада. «Операция «Искра» 11.45 «Хирургия» 12.30 «Сентиментальный роман» 18.00 «Плюс кино» 18.30, 00.35 «Мистер Икс» 20.30, 02.30 «Звезда пленительного счастья» 23.15, 05.15 «Без права на провал»

TV1000 ACTION 08.00 «Онг Бак 2: Непревзойденный», боевик 10.00 «Золотые цепи», боевик 12.00 «Букмекеры», комедия 14.00 «Защита Лужина», драма 16.00 «Отважные», драма 18.00 «Верблюжьи пауки» 20.00 «Человек-кадиллак» 22.00 «Воскресший», триллер 00.00 «Сладкие лесбиянки»

ТЕЛЕКЛУБ 19.00, 01.00 Т/с «Соло для пистолета с оркестром» 20.00 Т/с «Ментовские войны 2» 21.00 Т/с «Дорожный патруль – 4» 22.00, 23.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 02.00 Т/с «Ментовские войны 2» 03.00 Т/с «Дорожный патруль – 4»

МЕГА

08.30, 12.30 Разрушители мифов 07.00 Бомбейская железная до- 09.30 Неизвестная Австралия. Островной ковчег рога 07.50, 18.00, 04.50 Эпохальные 10.30 Загадки планеты. Открытие Америки полеты НАСА 11.30 Мегакатастрофы. Извержение 08.45, 16.40 Земля мамонтов 09.35, 15.45 Как управлять атом- 13.20 Top Gear 14.20 Охотники за НЛО ной подводной лодкой 10.30, 14.50 Исследователи ко- 15.10 Фантастические истории. Сверхчеловеческая раса стей Секретные истории. Пря11.20, 17.35, 06.35 Рыболовный 16.10мой эфир с Гитлером клуб «Буэна Виста» истории. Охота 11.45, 19.45, 04.20 Промышлен- 17.10заСекретные Рокфеллером ные открытия 18.00 Искатели. Приключения 12.10, 20.10, 00.45 Я не должен золотого чемодана был выжить! 18.50 Бриллианты для диктатуры 13.05 Триумф дизайна 19.40 Тайны колдовской жизни 13.55, 18.55, 05.45 Затерянные 20.30 Фантастические истории. племена Русские зомби 21.05, 01.35 Когда погода меняет 21.20 Гости из космоса ход истории 22.10 Неизвестная Австралия. 22.00, 02.30 Любитель ураганов Острова 22.55, 03.25 Меня укусили 23.00 Х/ф «Мафия: история Бо23.50 Серийные убийцы нанно». Первая серия

НАШЕ НОВ. КИНО 05.15, 23.15 «Скажи Лео» 07.15, 01.15 «Королёв» 09.15, 03.15 «Бубен, барабан» 11.15 «Хранители сети» 12.45 «Плюс кино» 13.15 «Блюз опадающих листьев» 15.15 «Дикое поле» 17.15 «Всё в порядке, мама!» 19.15 «Афера» 21.15 «Жизнь одна»

ДОМ КИНО 09.10 Х/ф «Перерыв» 09.35 Комедия «Трактористы» 11.05, 20.00 Т/с «Охота на Берию» 12.00 Т/с «Мужество» 13.10 «Светлая личность» 14.30 «Здравствуй и прощай» 16.00 Комедия «Неверность» 17.25 Х/ф «Табор уходит в небо» 19.10 Т/с «Татьянин день» 20.55 Драма «Овсянки» 22.15 Комедия «Филиал» 23.50 Детектив «Государственный преступник» 01.25 «Иванцов, Петров, Сидоров...»

ЛУННЫЕ РИТМЫ смена фаз, III/IV фаза (13:53), убывающая. 21/22-й лунный день (02:25), Луна в Козероге Это день проповедничества, миссионерства, пророчества и образования. Рекомендуется передавать свой опыт, проявлять щедрость. Не спешите с переговорами, лучше заканчивать старые дела, и будьте внимательны к тем предложениям, которые поступают в этот день. К снам отнеситесь внимательно.

DISCOVERY (УКР) 06.00, 15.35 Короли аукционов 06.25, 12.50, 01.55 Лесоповал на болотах 07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено? 07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано? 08.15, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты 09.10 Парни с пушками 10.05 Спецотряд на задании 11.00, 16.05 Выжить вместе 11.55, 17.00, 02.50 Разрушители легенд 13.45, 01.00 Top Gear 14.40, 05.05 Махинаторы 20.00, 20.30 Лучшие в своем деле 21.00 Динамо 22.00 Как устроена Вселенная 23.00 Искривление времени 03.45 Молниеносные катастрофы

TВ 1000 РУС  08.00 «Кипяток» мелодрама 10.00 «Ирония любви» комедия 12.00 «Непобедимый» боевик 14.00 «Обвиняются в убийстве» 16.00 «Гитлер капут!» комедия 18.00 «Луной был полон сад» 20.00 «День выборов» комедия 22.30 «Борцу не больно» драма 00.00 «Пушкин: Последняя дуэль» 02.00 «Москва – не Москва» мелодрама

TV XXI FILM 09.00, 17.00, 01.00 «Людвиг» (1 с) Драма 09.55, 17.55, 01.55 «Тихая» Триллер 11.35, 19.35, 03.35 «Адмирал» Драма 13.45, 21.45, 05.45 «Мои черничные ночи» Мелодрама 15.25, 23.25, 07.25 «Дровосек» Драма

ПРЕМЬЕРА 07.00, 17.00 «Треугольник» 09.00, 19.00 «Манипуляция» 11.00 «Главная улица» 13.00, 23.00 «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» 15.00 «Упражнения в прекрасном» 21.00 «Война богов: бессмертные»

НОСТАЛЬГИЯ

ИМЕНИННИКИ СЕГОДНЯ Захар, Стефан, Петр, Яков, Артем

07.00, 20.10 Остров орангутангов 07.25 Планета малышей 08.15, 16.00 Самое дикое шоу 08.40 Проект «Щенки» 09.10, 09.35 Кошки Кло-Хилл 10.05, 14.40 Царство горилл Дзанга 11.00 Скорая помощь для животных 11.55 Полиция Феникса 12.50, 13.15, 06.10, 06.35 Спасти дикую природу Африки 13.45 Шотландское общество защиты животных 14.10, 19.15 SOS дикой природы 15.30, 20.35 Поля звериных сражений 16.30 Пингвинье сафари 17.25 Введение в собаковедение 18.20 Ветеринары Бонди – 3-й спецвыпуск 19.40 Сроднившиеся с обезьянами 21.05, 04.25 Слоновье царство 22.00 Укус живых мертвецов 22.55, 03.30 Добыча – человек 23.50 Собаки-полицейские 00.45 Дикие и опасные

TV 1000 06.40 «Земное ядро» 09.00 «Борьба с искушениями» 11.10 «Мисс Конгениальность» 13.10 «Сити-Айленд» комедия 15.00 «Семейка Брэди» комедия 16.40 «Повелитель бури» драма 19.00 «Последняя любовь на Земле» драма 21.00 «Блэйд» боевик 23.10 «Блэйд 2» боевик 01.30 «Ассистентка» драма

ENTER-ФИЛЬМ 10.45 Х/ф «Вечный зов» 12.00 Х/ф «Суперполицейские из Майами» 13.45 Х/ф «Всегда готовы» 15.45 Х/ф «Опасный возраст» 17.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 19.20 Х/ф «К расследованию приступить» 00.40 Х/ф «Трое суток после бессмертия»

КИНОХИТ 05.30, 17.30 «Без компромиссов» 07.30, 01.30 «Аполлон 13» 11.40 «Любовь и другие лекарства» 13.35 «Лысый нянька: Спецзадание» 15.30 «Вечное сияние чистого разума» 19.30 «Подмена» 21.55 «Ханна. Совершенное оружие» 23.50 «Готика»

DISNEY CH

DIVA UNIVERSAL

07.00, 15.00, 23.00 Т/с «Опер Крюк» 06.30, 15.10 Т/с «Дамы семьи Гилмор» 08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 00.00, 07.20, 14.20, 17.40 Т/с «Город пришельцев» 01.00 Т/с «Исцеление лю08.10, 12.40, 19.10 Т/с «Настоящие бовью» домохозяйки Беверли Хиллз» 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 02.00, 08.55 Т/с «Настоящие домохо03.00 Т/с «Колдовская люзяйки Нью-Джерси» 09.40 Х/ф «Вторая попытка» бовь» 12.00, 20.00, 04.00 Т/с «Всегда го- 11.10 Х/ф «Слепое доверие» 13.30, 18.25 Т/с «Ищейка» вори Всегда 5» 16.00, 16.50 Т/с «Копы-новобранцы» 13.00, 21.00, 05.00 Т/с «Химик» 20.00 Т/с «Родители» 14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Украсть 20.45 Т/с «Хорошая жена» у...» 21.30, 22.00 Т/с «Сестра Джеки»

11

КУЛИНАРИЯ

ANIMAL PL.(УКР)

05.00, 23.00 «Одиссея Алексан- 05.40, 10.45 «На замену» 06.25, 12.40, 16.05, 16.10 «Приколы дра Вертинского». Д/ф на переменке. Новая школа» 06.00 «Утренняя почта» 06.35, 15.25, 01.55 «Финес и Ферб» 06.30, 12.20, 00.30 Х/ф «Месяц 08.25 Узнавайка. «Спецагент Осо» длинных дней» 08.50 Узнавайка: «Умелец Мэнни» 08.00 «Театральные встречи» 09.00, 15.00, 03.00 «Рождённые 09.50 «101 далматинец» 10.20 «Чудеса на виражах» в СССР» 10.00, 04.00 «Илья Резник в теа- 11.40, 02.40 «Американский дракон Джейк Лонг» тре и песне» 12.05 «Новая школа императора» 11.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 01.00 «Дайте Сaнни шанс» 14.00, 20.00 «Творческий вечер 12.50, 16.40, 03.40 «Волшебники н.а. СССР Раймонда Паулса» 13.40, из Вэйверли Плэйс» 16.00 «Кинопанорама» 14.10, 17.10, 03.20 «Ханна Монтана» 17.00 «Ступени» 15.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» 18.00 «Песни о космосе» 15.50 «Рыбология» 18.30 «Али-Баба и сорок раз17.40, 00.00 «Фил из будущего» бойников». Муз. фильм18.05 «Держись, Чарли!» спектакль 18.30 «Призрачная команда» 21.00 «Колба времени» 20.15 «Семейка Аддамс. Воссое22.00 «Взгляд» динение» 00.00 «Поет Борис Гребенщиков» 22.00, 22.25, 22.50, 23.15 «8 про02.00 «Пен-клуб» «Писатели подстых правил для друга моей полья» дочери-подростка»

ФЕНИКС + КИНО

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ОГНИЩЕ. Огнищанка, то есть крестьянка, рожденная в этот день, в поле уголья несла, разводила огонь, траву прошлогоднюю жгла.

КРАСИМ ЯЙЦА НА ПАСХУ Красят яйца на страстной не¦ деле в «чистый» четверг перед праздником Пасхи. ы дадим вам несколько полезных советов, как правильно красить яйца на Пасху, как сделать натуральную краску для яиц и как получить нужный цвет. Яйца красят не только к празднику Пасхи, но и в дни поминовения усопших, на родительский день. Продается много различных пищевых красителей для окраски яиц. Однако может случиться такая ситуация, когда количество краски для яиц рассчитано неправильно или купленная краска оказывается бракованной, а на покупку новой совсем нет времени. Газета «Авоська» предлагает вам сделать в домашних условиях натуральную краску для яиц. Делается она из натуральных продуктов, поэтому абсолютно безвредная, что имеет немаловажное значение, если вы заботитесь о своем здоровье. ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ Самый доступный и известный способ – это, конечно же, луковая шелуха. Возьмите исходное сырье (луковую шелуху или березовые листья, зто зависит от того, в какой цвет вы собираетесь окрашивать яйца), измельчите его. Залейте водой, из расчета 100 граммов сырья на литр воды и кипятите в течение получаса. Затем процедите через марлю. Насыщенность цвета зависит от количества исходного сырья. Вымойте яйцо и варите в растворе в течение 7–10 минут. В коричневый цвет яйца можно окрасить, если отварить их в подготовленном растворе кофе. КРАСНЫЙ ЦВЕТ Натрите свеклу на терке или измельчите в блендере, отожмите сок. В таком соке можно окрашивать уже сваренные яйца. Красный оттенок также придаст сок черники. ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ Смешайте желтый и красный цвета. Оранжевый цвет также можно получить из луковой шелухи. ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ Разведите в горячей воде несколько ложек куркумы (ее еще называют шафран), и прокипятите несколько минут. Затем отварите в этом растворе яйца. Также красящий раствор светло-желтого цвета можно приготовить из цедры апельсинов, лимонов или скорлупы грецкого ореха. Для окрашивания сваренных яиц подойдет и морковный сок. ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ Возьмите раствор бриллиантовой зелени (зеленка), разведите его

М

водой до нужной насыщенности и окрашивайте в нем уже сваренные яйца. Зеленка безвредна для здоровья. Также можно использовать сок шпината. А из листьев шпината можно сделать красящий раствор светло-зеленого цвета. СИНИЙ ЦВЕТ Мелко нарежьте краснокочанную капусту, смешайте с одним-двумя стаканами воды и двумя столовыми ложками уксуса. В таком растворе замачиваются уже сваренные яйца. ЦВЕТ МОРСКОЙ ВОЛНЫ Чтобы сваренные яйца окрасить в цвет морской волны, подержите их сначала в синей краске, а затем в зеленой. Или смешайте синюю и зеленую краску до нужного оттенка. ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ Фиолетовый цвет получится, если в красную краску добавить немного синей. Яйца, сваренные в красящем растворе из шелухи красного лука, приобретут фиолетовый оттенок. Писанки — это искусно расписанные пасхальные яйца. Для рисунка писанки используют элементы растительного и животного мира, геометрические фигуры. Существуют определенные правила росписи яиц, которые нельзя нарушать. Все рисунки на яичке должны располагаться по очень четкой схеме. Очень важно подобрать правильный узор и цвет картинки. Главные «пасхальные» оттенки: Красный – цвет любви и доброты. Зеленый – знак плодородия. Голубой – символ чистоты, неба и веры. Черный цвет – цвет скорби. На черные яички обязательно наносили яркий рисунок, показывая тем самым разнообразие жизни. Можно выложить растительный орнамент с веточками вербы, горящую свечку, крест или засеянное поле.  Волнистая линия – символ бесконечности и тернистый путь Христа.  Сосна на писанке – символ здоровья.  Голубь – символ души.  Сеточка – символ судьбы.  Желтая сеточка – символ солнца и судьбы, которая строится здесь.  Дубок – символ силы.  Точечки – символ плодородия.  Сливки – символ любви.  Хмель – символ плодородия.  Любая ягодка – символ плодородия; матери.  Цветочки – девичества.

Полезные советы Чтобы яйца при варке не лопнули, их надо около часа подержать в тепле или при комнатной температуре, при варке в воду можно добавить столовую ложку соли. Для придания яйцам удивительного блеска, нужно протереть их растительным маслом. Перед тем, как красить яйца, протрите их мыльным раствором или спиртом – краска будет ложиться ровнее. Если крашеные яйца вы будете подавать на стол, используйте только специальные органические красители для холодной росписи яиц или натуральные красители.


12

«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

«МИЛАШКА В РОЗОВОМ»

Замечательный, очень красиво снятый боевик об агенте ФБР, выслеживающем банду грабителей банков. Члены банды занимаются серфингом, и для того, чтобы выследить их, Ривз научился плавать на доске и... подружился с ними, особенно с девушкой и они полюбили друг друга...

Она – девушка из бедного квартала. Он – парень из хорошей семьи, который мечтает, чтобы она составила ему пару на выпускном балу. Но их романтичному миру противостоит суровая реальность.

СУББОТА, 14 апреля 2012 1-Й НАЦ.

КАНАЛ 1+1

ІНТЕР

СТБ

ICTV

05.25 Другой футбол 05.20 «Большая политика с Евге- 05.25 «Наши любимые муль06.00 Утренняя молитва 06.20 М/ф «Смурфы» 1 05.35 Свитанок нием Киселевым» тфильмы: Остров сокро06.05, 07.10, 07.55, 13.25, 21.50 07.15 «Настоящие врачи – 2» 05.55 Козырная жизнь 06.00 «Позаочi» вищ» 1 Погода 08.05 «Светская жизнь» 06.25 Х/ф «Солдатики» 08.05 «Городок» 06.25 Х/ф «Стряпуха» 1 06.10 Мультфильм 09.05 «Кто там?» 08.30 Берегись автомобиля 08.45 «Орел и Решка» 07.40 «Караоке на Майдане» 06.30 Мир Православия 10.10, 10.35 М/с «Тимон и Пум- 09.45 «Украина, вставай!» 08.55 Звезды YouTube 08.40 «Завтрак с Юлией Вы07.15 Эра здоровья ба» 1 09.20 Люди, кони, кролики...и 10.25 «Вырванный из толпы» соцкой» 07.40 Полезные советы домашние ролики 11.00 Т/с «Интерны» 2 11.05 Т/с «Серафима Прекрасная» 08.55 «Едим дома» 08.00, 09.15 Шустер-Live 10.00 ЕвроФуд-2012 19.30 ТСН: «Телевизионная служ- 13.25 Д/ф «Последняя Пасха» 10.05 «Невероятная правда о 10.25 Квартирный вопрос 09.00 Школа юного суперагента ба новостей» 14.00, 01.35 «Схождение Благозвездах» 11.20 Стоп-10 12.15 After Live (За кулисами датного огня в Храме гроба 11.10 «Дорогая, мы убиваем 20.00 Х/ф «Непутевая невест12.20 Провокатор Шустер-Live) Господня. 2012» детей» ка» 1 13.15, 18.55 Спорт 12.35 Интервью с Патриархом 13.15 «Холостяк – 2» 23.50 Х/ф «Ангелы и демоны» 2 15.00 Т/с «Серафима Прекрас13.20 Т/с «Бригада» Кириллом ная» 11-12 сс. pакл 17.40 «Холостяк – 2. Как выйти 15.45 Максимум в Украине 02.15 Х/ф «Поколение «П»» 2 17.05 «Киев вечерний» замуж» 13.05 Интервью с Блаженней16.50 Х/ф «Полицейская акаде19.00 «Рассмешить комика» 19.00 «Україна має талант!-4» шим Митрополитом Владимия-5: Пункт назначения – Размещение 20.00, 02.35 «Подробности» 23.15 Х/ф «Бриллиантовая румиром Майами» в газете «Авоська» 20.30 Юбилейный концерт Сока» 1 18.45 Факты. Вечер 13.40 Зеленый коридор бесплатного фии Ротару 01.25 «Детектор лжи» 19.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 13.50 Х/ф «Дерсу Узала» 1 объявления 23.00 Х/ф «Поп» 02.15 Х/ф «Человек ниоткуда» 1 21.50 Наша Russia 16.25 В Гостях у Д.Гордона по номеру 03.05 Т/с «Васильевский остров» 03.35 Х/ф «Деловые люди» 1 22.40 Х/ф «Беглец». 2 И.Глазунов (093) 041-60-60. 1-4 сс. 2 04.55 Ночной эфир 01.15 Х/ф «Особое мнение». 2 18.05 Концерт С.Ротару «Я тебя по-прежнему люблю» ТЕТ ТРК «УКРАИНА»  НТН  K1  19.30 Премьера. 10+10. УкраинаГрузия. Мировой хит 06.00 Узнай как 06.00, 05.20 Серебряный апель06.00 «Легенды бандитского 05.45 «Утро на К1» 20.50 Мегалот 06.15 Ешь и худей син 20.55 Обратная связь 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.00, 19.00, 03.20 События Киева» 09.00 М/ф «Приключения мишек 07.35 Твинисы 21.00 Итоги дня 07.10 События Спорт 21.40 Кабмин: события недели 08.00 Лентяево 07.15, 03.40 Х/ф «Джуниор» 1 06.25 Д/ф «Пазлы судьбы» Гамми» 08.30 Телепузики 21.55 Пасха 09.30 Журнал УЕФА ЕВРО-2012 09.30 М/с «Белка и Стрелка. 06.45 Т/с «Батюшка» 22.50 Суперлото, Тройка, Кено 10.00 Тайны звезд 10.00 Д/п «Приключения Остина Озорная семейка» 22.55 ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕ11.00 Т/с «Дорожный патруль 14.40 Т/с «Журов» 09.40, 16. 1 0 Ералаш НИЯ из ХРАМА ХРИСТА СПА– 9» 1 Стивенса» 10.10, 16.15 Одна за всех СИТЕЛЯ (г.Москва) 12.00 Т/с «Дорожный патруль 19.00 Т/с «Тайны следствия – 10.35 Т/с «Кто в доме хозяин?» 23.45, 00.00 ПАСХАЛЬНЫЕ БОГО11.05 Х/ф «Принцы воздуха» -10» 1 9» 1 СЛУЖЕНИЯ из КИЕВО-ПЕЧЕР- 11.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 13.00 Т/с «Цвет пламени» 1 12.30 ТЕТ СКОЙ ЛАВРЫ 16.00 Х/ф «Золотые небеса» 1 23.00 Реалити-шоу «Резервисты» 12.45 Т/с «Банкирши» 13.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» 23.50, 04.00 ПАСХАЛЬНЫЕ БОГО- 15.15 Куколка 2 18.00, 19.20 Т/с «Четыре времени СЛУЖЕНИЯ из СВЯТО-ВЛАДИ- 16.45, 21.35 Т/с «Универ» лета» 1 00.00 Д/ф «Столыпин. Передел» 20.40 Х/ф «Снежная королева» МИРСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО 18.40 Х/ф «Ночь в музее» 21.15 Х/ф «Когда цветет си22.50 Д/ф «Титаник изнутри» 01.00 Д/ф «Великая Пасха» СОБОРА рень» 1 20.40 БарДак 23.55, 02.00 ПАСХАЛЬНЫЕ БОГО- 22.30 Чертовки в юбках 23.10 Х/ф «Пара Гнедых» 2 00.45 Х/ф «Человек-мотылек» 01.45 «Личный взгляд» СЛУЖЕНИЯ из ХРАМА СВЯТО- 23.00 Х/ф «Мемуары гейши» 2 01.10 Х/ф «Свой-чужой» 1 ГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 01.30 До рассвета 02.40 «Ночная жизнь» 02.50 Чистосердечное признание 05.40 «Уроки тетушки Совы»

1-Й КАНАЛ. УКР. 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.20 Х/ф «Укрощение огня». ч.1 07.50 «Играй, гармонь любимая!» 08.35 «Смешарики. ПИН-код» 08.50 «Умницы и умники» 09.40 «Слово пастыря» 10.15 «Смак» 10.55 «Ефим Копелян. Информация к размышлению» 12.15 Х/ф «Неуловимые мстители» 13.40 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 15.15 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» 18.15, 21.15 Х/ф «Степные дети» 21.00 «Время» 22.30 Пасха Христова. Трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя 01.00 Х/ф «Живите в радости»

НТВ-МИР 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня 08.00 Главная дорога 08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.20 Русская начинка 09.55 «Кулинарный поединок» 10.55 Квартирный вопрос 12.25 «Наши» со Л. Новоженовым» 13.15 «Расстрельные списки и церковные ценности» 14.00 «Схождение Благодатного Огня» 15.25 «Таинственная Россия: Святая Матрона Московская» 16.20 «Очная ставка» 17.20 Александр Журбин. Мелодии на память 18.30 Профессия – репортер 19.00 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» 20.00 «Русские сенсации» 20.55 Ты не поверишь! 21.50 Т/с «Ментовские войны-6»

ТВІ 08.00 Ювелир ТВ 09.00 Вечер с Николаем Княжицким 12.10 Здоровая жизнь с Ириной Трухачевой 12.30 Деловая кухня 13.00, 16.00 Алло алло 14.00 Вокруг света 17.00 Великие истории любви 20 века 17.30 Великие истории любви 20 века. Дуглас Фербенкс и Мэри Пикфорд 18.00 Дни, которые потрясли мир. Чак Игер и Блуберд 19.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе. 1926 г. Женщины и террор 20.00 Правдивые истории. Парк Юрского периода 20.30 Блок информационных программ «Сегодня» 21.00 Музыка для взрослых 22.30 Х/ф «Человек с пистолетом» 2

2+2 08.00 Мультфильмы 09.10 М/с «Бен 10. Инопланетная сверхсила-2» 10.20 Проспорт 10.25 «Улетное видео по-русски» 11.40 Х/ф «Джек Хантер: В поисках сокровищ Угарита» 13.35, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Страховщики» 17.20 Чемпионат Украины по футболу. 27 тур. «Динамо» – «Ворскла» 19.30 Чемпионат Украины по футболу. 27 тур. «Металлист» – «Ильичевец» 21.30 «ПрожекторПерисХилтон» 22.15, 23.15 Т/с «Побег» 2 00.15 Х/ф «Центурион» 2 02.00 Х/ф «Предельная скорость» 2 03.35 Х/ф «Украденное счастье» 2

TVCI 08.00 «Православная энциклопедия» 08.30 «Хочу все знать» 08.40 «АБВГДейка» 09.05 Мультфильмы 09.40 «День аиста» 09.55, 03.45 «Ефим Копелян. Русский Жан Габен». Д/ф 10.35, 02.50 «Экспедиция вокруг света: три в одном». Д/с 11.30, 17.40, 23.35 События 11.50 «Сто вопросов взрослому» 12.30 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье» 13.50 «Энциклопедия». Тихо Браге 14.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в антракте» 14.50 Х/ф «Старший сын» 17.00 «Анатолий Лысенко. Генеральный конструктор ТВ». Д/ф 17.55 «Давно не виделись!» 19.30 Х/ф «Ночное происшествие» 21.00 «Постскриптум» 21.50 Х/ф «Крылья ангела» 00.00 Погода завтра

РЕТРО 05.10 Встреча в концертной студии Останкино. Монреаль – 76 06.25, 12.25, 00.30 «Утренняя почта» 07.00 Софт-Рок 60-тых 07.40, 22.50, 04.50 «XX век: Величайшие моменты истории» 08.00 Х/ф «Зеркало для героя» 10.20 «О.С.П.-студия» (Макс Покровский) 11.10 «Веселые ребята» 12.55, 18.55 Лучшее из программ «Битклуб и Мюзикладен» 14.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джон Доу» 16.15 «О.С.П.-студия» (Юлия Меньшова) 17.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 20.00 Х/ф «Набережная туманов» 21.30 «Эта неделя в истории» 22.10 «О.С.П.-студия» 23.10 Встречи с Аллой Пугачевой

РТВ-МЕЖДУНАР. 06.00 «Особое мнение», «Экономические новости» 07.00 Мультфильмы 08.00 «Вечерние новости из Америки» 09.00 «Клинч» 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 Т/с «Шериф» 12.00 «В Нью-Йорке с В.Топаллером» 13.00 Х/ф «Сегодня – новый аттракцион» 14.30 «Живое слово» 15.00, 02.00 Т/с «Утёсов. Песня длиною в жизнь» 16.00, 01.00 «Американский ликбез. Покушения на президентов» 16.30 «Эхо недели» 17.00, 05.00 Т/с «Авантюристка» 18.00 «Код доступа» 19.00 «Цена победы» 21.00 «Израиль за неделю» 23.00 Х/ф «Макаров»

ЗДОРОВОЕ ТВ 06.20, 21.20 Что мы носим? 06.50, 21.50 Не выходя из дома 07.30, 22.30 Сколько вам лет? 08.00, 23.00 Детский врач 08.40, 23.40 Тело человека 09.20, 00.20 Кабинет красоты 09.55, 15.10 Путь к здоровью 10.30, 01.30 Познай себя 11.00 Аллергия. Эпидемия XXI века 11.40, 02.40 О диетах и не только 12.20, 03.20 Как не потерять здоровье 12.50, 03.50 Новейшие достижения в медицине 13.30 Предродовое воспитание 14.00 История болезней 14.40 Зона риска 15.35 Школа разума 16.15 Генезис здоровья 17.10 Элемент здоровья 17.40 Энциклопедия заблуждений 17.55 Зеленая aптека 18.35 Ошибки здоровья 19.15 Диалоги о питании 02.00 Алкоголь, табак, наркотики

РЕН ТВ 04.00 «Громкое дело» 04.30 Т/с «Солдаты – 13» 08.00 «Реальный спорт» 08.15 «100%» 08.50 «Чистая работа» 09.30 «Странное дело» 10.30 «Секретные территории» 11.30 «Новости 24» 12.00 «Военная тайна» 14.00 «Жить будете» 16.00 «Адская кухня» 17.30 «Репортерские истории» 18.00 «Неделя с М.Максимовской» 19.00 Х/ф «9 рота» 21.50 Т/с «Честь имею!» 01.45 Х/ф «Блокпост» 03.30 «Универсальный солдат»

ДЕТСКИЙ МИР 05.00, 09.00, 13.00 Х/ф «Странные взрослые» 06.20, 10.20, 14.20 М/с «Алиса в Зазеркалье», 2 с., «Страшная история», «В стране невыученных уроков» 07.00, 11.00 М/с «Легенда о Зорро». 35 с., «Гуси-лебеди», «Хвастливый мышонок» 08.00, 12.00 «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой», м/ф «Архангельские новеллы», «Крылатый, Мохнатый да Масленый» 15.00 Фильм-сказка «Деревня Утка» 16.25 М/с «Алиса в Зазеркалье», 3 с., «Как казаки инопланетян встречали» 17.00 Х/ф «Шапка Мономаха» 18.05 М/ф «Как грибы с горохом воевали», мультфильм «Мешок яблок»

№8, ЧЕТВЕРГ, 5 апреля 2012 г.

НОВИЙ КАНАЛ 05.30 Т/с «Вероника Марс» 06.55 Х/ф «Джинсы-талисман» 08.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 09.35 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 10.00 Ревизор 11.05 Аферисты 12.05 Посторонним В 13.05 Новый взгляд 14.10 Кухня на двоих 15.10 Даешь молодежь! 16.30 Х/ф «День радио» 18.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю света» 22.00 Хто зверху? 23.30 Х/ф «Новый парень моей мамы» 01.25 Спортрепортер 01.30 Х/ф «История о нас» 2 03.15 Х/ф «Летите домой»

5 КАНАЛ 06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 23.35, 00.30 «Время спорта» 07.10 «Клуб 700» 07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 «Бизнес-время» 08.30 «Светская кухня» 09.20, 15.15 «Интеллект.ua» 10.15 «Здоровые истории» 11.10 «Трансмиссия» 11.30 «Автопилот-тест» 12.10 «Окно в Европу» 13.15 «Драйв» 14.10 «История успеха» 14.25 «Игра судьбы» 16.15 «Арсенал» 17.25, 04.40 «Феерия пушествий» 18.15 «Время интервью» 19.20, 23.45 «Тема недели» 19.30 «Машина времени» 20.10 «Портреты з Сергеем Дорофеевым» 21.10, 02.35 «Большая политика»

РТР-ПЛ. (СНГ) 05.15 «Юрмала» 07.00, 10.00, 13.00 Вести 07.15 Х/ф «Прости – прощай» 08.40 Мультфильм 08.50 «Очевидное-невероятное» 09.20 «Субботник» 10.20 Х/ф «Хлебный День» 12.00 «Отец Михаил. История одной семьи» 13.20 Местное время. ВестиМосква 13.30 «Честный детектив» 13.55 «Городок». Дайджест 14.25, 02.15 Х/ф «Старые стены» 16.05, 19.45 Х/ф «Источник счастья» 19.00 Вести в субботу 20.40 Х/ф «Дирижер» 22.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя 01.00 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 03.55 «Комната смеха»

БЕЛАРУСЬ ТВ 06.25, 14.50 Тысячелетие 07.00 Доброе утро, Беларусь! 09.00, 12.00, 15.00 Новости 09.10, 03.50 «Горя бояться – счастья не видать». Сказка 10.15 «Песенка для канарейки» 10.25 Выше крыши 10.50 «Здоровье». Ток-шоу 11.30, 02.55 Женсовет 12.10 Коробка передач 13.05 Наперад у мiнулае 13.30 «Не только женщина знает» 14.25 Белорусская кухня 15.15 Новости региона 15.30, 22.30 «Уральская кружевница» 16.15, 02.25 Эпоха 16.40 Вокруг планеты 17.20, 22.00 Пра мастацтва 17.50 «Беларусь 24». События недели 18.55 «Зона Х». Итоги недели 19.20 «Дочки моей глаза» 20.00 «Смотрины» 20.30 «По имени и житие...» 21.40 Специальный репортаж АТН

ТОНИС 06.45, 08.30 Мультфильмы 06.55 Ф-стиль 07.20 Будь в курсе! 07.50, 14.50 Цивилизация Incognita 08.00 Служба новостей «Социальный пульс» 09.00, 23.45 Неизвестная планета 10.05 Сергей Маковецкий. Раб сцены 11.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 13.30 За семь морей 15.15 М/ф «Тайна третьей планеты» 16.00 Дневник для родителей 16.30 Новые песни о главном 18.15 Кумиры 18.30 Социальный пульс выходных 18.55 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 20.00, 02.40 Ронин. Ток-шоу с Дмитрием Выдриным 20.30 Вахтанг Кикабидзе. Мои года – мое богатство

K2 08.50 «Что хорошо для тебя?» 09.30, 09.50, 10.20, 10.40 «Семья от А до Я» 11.10 «Школа доктора Комаровского» 11.40, 12.10 «Картата потата» 12.40 «Повара из БеверлиХиллз» 13.30, 14.30 «10 лишних лет» 15.20, 16.00 «Квадратный метр» 16.50 «За глаза: Алексей Горбунов» 17.40 «За глаза: Олег Басилашвили» 18.30 «Формула любви: Олег Меньшиков» 19.20 «Формула любви: Армен Джигарханян» 20.10 «Формула любви: Тамара Гвердцители» 21.00 «За глаза: Сергей Гармаш» 21.50 «За глаза: Петр Мамонов» 22.30 «За глаза: Вахтанг Кикабидзе» 23.20, 23.50 «За кадром»

ОБЛ. ТРК 08.00 Студия «Информ». Итоги 08.30 Полесский круг 08.55 Служба поиска детей 09.00 Телеобъектив 09.15 Черниговщина духовная 09.30 Встреча для вас 10.00 Трибуна депутата 10.30 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» 11.35 Музыкальный БУМ 12.00, 13.35 Х/ф «Кортик» 13.10 Йосафатова долина 13.20, 20.20, 00.00, 03.50 От мелодии до мелодии 14.45 Мультфильм 15.00, 18.00 ТРК «Новый Чернигов» 16.00 От чистого сердца 17.30 Удивительный калейдоскоп 20.00 Диалог с властью 20.10 История одного экспоната 20.35 Легко и просто 20.45 Вечерняя сказка 21.00 Х/ф «Весна на Заречной улице» 22.30 Черниговская лира

ТК «ПРИЛУКИ» 6.00, 12.00, 20.30, 22.30, 04.50 ТОНІС 9.00, 11.00 Вісник місцевої влади 9.20, 11.20 Зцілення вірою 9.30, 11.30 Православний календар 10.00 Дитяча сторінка 10.30 Літературна Прилуччина 16.00 Музична мозаїка 19.00, 22.00 Новини 19.30 Актуальне інтерв’ю 20.00 Православний календар 20.20 Літературна Прилуччина 02.50 Культурно-просвітницькій канал «Скарбниця духовності»


ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ • 1991 (21 год) – из музея Ван Гога было похищено 20 картин на 500 млн дол. • 1983 (29 лет) – первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании. • 1980 (32 года) – первая коммерческая видеокассета в Англии (с концертом Гарри Ньюмена).

ЕВРОСПОРТ 09.30, 13.00, 16.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 85 кг. Анталия 10.30 Снукер. Открытый чемпионат Китая. Пекин (Китай) 12.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 69 кг. Анталия (Турция) 14.00 Автоспорт. Авто Гра-при. Марракеш (Марокко). Гонка 1 15.00, 19.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 75 кг. Анталия (Турция) 17.00, 01.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 94 кг. Анталия (Турция) 20.00, 02.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 105 кг. Анталия (Турция) 22.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб. Турнир «Тайбокс Мания» 23.00, 00.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб. Турнир Total KO

NICKELODEON 06.00, 08.30, 08.55, 04.35 Дашапутешественница 06.25, 05.25 Подсказки Бульки 06.50 Чудо-зверята 07.15, 09.45 Смешарики 07.40, 04.10 Гоу, Диего, гоу! 08.05 Ни Хао, Кай-Лан 09.20 Умизуми 10.10, 10.35 Клуб Винкс 11.00, 11.25 Кунг-фу панда: Захватывающие легенды 11.50, 12.15, 19.00, 22.20 Пингвины из Мадагаскара 12.40, 16.55, 19.50, 21.55, 03.45 Губка Боб – Квадратные Штаны 13.05, 13.30, 13.55, 14.20, 14.45 Ай-Карли спецвыпуск 15.10, 19.25 Фэнбой и Чам-Чам 15.40, 02.55 Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения 16.05 Турбо-агент Дадли 16.30, 23.35, 03.20 Аватар: Легенда об Аанге 17.20, 20.40 Ай-Карли 17.45 Тру Джексон 18.10 Супервоины 18.35 Планета Шина 20.15 Виктория – победительница 21.05 Охотники за монстрами 21.30 Биг Тайм Раш 22.45, 23.10 Дрейк и Джош 00.00 Дэнни-призрак 00.25, 00.50 Ох, уж эти детки 01.15, 01.40 КотоПес

DISCOVERY WORLD 07.00, 07.50, 08.45, 09.35, 10.30, 22.55, 23.50 Я не должен был выжить! 11.20, 12.10, 13.05, 13.55, 14.50 Затерянные племена 15.45 Иисус – человек и легенда 16.40 Кто подставил Иисуса? 18.25 Титаник – анатомия катастрофы 19.20 В поисках сокровищ 20.10, 21.05, 22.00 Подводный патруль 00.45, 01.35 Бой 02.30, 03.25, 04.20, 05.15, 06.05 Эпохальные полеты НАСА

НАШЕ НОВ. КИНО 05.15, 23.15 «Всё в порядке, мама!» 07.15, 01.15 «Афера» 09.15, 03.15 «Жизнь одна» 11.15 «Скажи Лео» 13.15 «Королёв» 15.15 «Бубен, барабан» 17.15 «Как бы не так» 19.15 «Руд и Сэм» 21.15 «Весьегонская волчица»

ФУТБОЛ 06.10, 13.45 Д/ф «Претенденты ЕВРО 2012». Нидерланды 06.40, 10.45 Чемпионат Испании. Предисловие к туру 07.10 Чемпионат Англии. Предисловие к туру. Премьера 08.10 Говерла-Закарпатье – Львов. Чемпионат Украины 10.20 Чемпионат Англии 11.15 «Пункт назначения – Киев 2012» 11.45 Оболонь – Кривбасс. Чемпионат Украины 14.25 LIVE. Александрия – Днепр. Чемпионат Украины 16.25 LIVE. Шальке – Боруссия Д. Чемпионат Германии 18.55 LIVE. Милан – Дженоа. Чемпионат Италии 20.55 LIVE. Реал – Спортинг. Чемпионат Испании 22.55 LIVE. Леванте – Барселона. Чемпионат Испании 01.10 Александрия – Днепр. Чемпионат Украины

НАШЕ КИНО 06.35, 12.35 «Мистер Икс» 08.30, 14.30 «Звезда пленительного счастья» 11.15, 17.15 «Без права на провал» 18.35, 00.35 «Ночное происшествие» 20.30, 02.30 «Вольный ветер» 22.45, 04.40 «Господин оформитель»

TV1000 ACTION 08.00 «Верблюжьи пауки» 10.00 «Букмекеры», комедия 11.40 «Посылка», триллер 13.00 «ЗащитнеГ», комедия 16.00 «Убийства в Оксфорде», мистическая драма 18.00 «Открытое море», триллер 20.00 «Король вечеринок» 22.00 «Неоспоримый 3», боевик 00.00 «Обрызганные», эротика

ТЕЛЕКЛУБ 19.00, 01.00 Т/с «Соло для пистолета с оркестром» 20.00 Т/с «Ментовские войны 2» 21.00 Т/с «Дорожный патруль – 4» 22.00, 23.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 03.00 Т/с «Дорожный патруль – 4»

МЕГА 08.00 Теория заговора. Масоны 09.00 Теория заговора. Энергетики 10.00, 11.00, 12.00 Разрушители мифов 13.00, 14.00, 15.00 Top Gear 16.00 Д/ф «Титаник: правдивая история» 16.50 Д/ф «Тайна гибели Титаника» 17.40 Секретные истории. Проказа: кара богов 18.30 Фантастические истории. 4400. Похищенные во времени 19.20 Фантастические истории. Золото и смерть 20.10 Фантастические истории. Бунт машин. Беспощадные убийцы 21.00 Д/ф «Исус: последние 40 дней» 23.00 Х/ф «Мафия: история Бонанно». Вторая серия 01.00 Покер. Европейский покерний тур 8. Барселона 4

ДОМ КИНО 03.00, 19.10 Т/с «Татьянин день» 06.45 Кинороман «Золотые ворота» 08.05 Комедия «Чародеи» 10.35 Х/ф «Гамлет Щигровского уезда» 12.00 «Дети понедельника» 13.30 «Тайна «Чёрных дроздов» 15.05 Х/ф «Соломенная шляпка» 17.20 Драма «Связь времён» 20.00 «Любовь приходит не одна» 21.35 Комедия «Суета сует» 23.00 Драма «Знак беды» 01.25 Триллер «Призрак»

ЛУННЫЕ РИТМЫ IV фаза, убывающая, 22/23-й лунный день (02:59), Луна в Козероге/Водолее (02:22)

День критический. Период, когда от человека требуются какие-либо коренные изменения и реформы. Наилучший день для уборки дома, избавления от старых ненужных вещей. В медицинском отношении рекомендуется избегать хирургических операций. Сны в этот день – ложные.

DISCOVERY (УКР) 06.00, 02.50 В погоне за ураганом 06.55 Охотники за старьем 07.50, 17.00 Золотая лихорадка 08.45 Грязная работенка 09.40, 10.05 Производство 10.35, 18.00 В разрезе 11.30 Гигантские корабли 12.25, 19.00 Мужчина, женщина, природа 13.20 Строительная помощь 14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40 Короли аукционов 15.10, 21.00, 05.05 Дилеры 16.05, 03.45 Как это устроено? 16.30 Как это сделано? 22.00, 22.30 Морпех Дуг 23.00 Спецотряд на задании 00.00 Секреты спецслужб 01.00 Парни с пушками 01.55 Лесоповал на болотах

TВ 1000 РУС  08.00 «Обвиняются в убийстве» 10.00 «Любовь под прикрытием» 12.00 «Любовь как мотив» 14.00 «День рождения Алисы» 16.00 «Золотое сечение» 18.00 «Пушкин: Последняя дуэль» 20.00 «Москва – не Москва» 22.00 «Он не завязывал шнурки» 00.00 «Я остаюсь» комедия 02.00 «Дом на краю» драма 04.00 «Капкан для киллера»

TV XXI FILM 09.00, 17.00, 01.00 «Людвиг» (2 с) 10.00, 18.00, 02.00 «Последний поворот» Драма 11.40, 19.40, 03.40 «Комнаты смерти: Комбинация белого коня» Драма 13.20, 21.20, 05.20 «Воскресение» (1 с) Драма 15.00, 23.00, 07.00 «Европа, Европа» Драма

ПРЕМЬЕРА 07.00, 17.00 «Манипуляция» 09.00, 19.00 «Война богов: бессмертные» 11.00 «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» 13.00 «Упражнения в прекрасном» 15.00 «Охотники за головами» 21.00 «По волчьим законам»

НОСТАЛЬГИЯ

TV 1000 05.00, 23.00 «За гранью» драма 07.05 «Мисс Конгениальность» 09.00 «Сити-Айленд» комедия 11.00 «Семейка Брэди» комедия 12.40 «Идеальный шторм» 15.00 «Ассистентка» драма 17.00 «Милашка в розовом» 19.00 «Синоптик» комедия 21.00 «Блэйд 2» боевик 01.10 «Сквозь горизонт» фантастика

ENTER-ФИЛЬМ 07.00 Мультфильм СССР 10.10 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» 13.45 Х/ф «К расследованию приступить» 19.10, 21.05 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 22.55 Х/ф «Авария» 04.00 Кинотрейлеры

КИНОХИТ 09.55 «Ханна. Совершенное оружие» 11.50 «Готика» 13.30 «Аполлон 13» 15.50 «1408» 17.40 «Любовь и другие лекарства» 19.45 «Миссия: Невыполнима II» 21.55 «На гребне волны» 00.05 «127 часов»

DISNEY CH

06.05, 08.10 Узнавайка: «Клуб 05.00 «Аншлаг? Аншлаг!» Микки Мауса» 06.20, 00.30 Х/ф «Месяц длин06.30 Узнавайка. «Спецагент Осо» ных дней» 08.00, 14.00 «Творческий вечер 08.40 «101 далматинец» н.а. СССР Раймонда Паулса» 09.05 «Русалочка» 09.00, 03.00 «Рождённые в СССР» 09.30 «Лило и Стич» 09.55, 16.15, 01.55 «Финес и Ферб» 10.00 «Кинопанорама» 10.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» 11.00 «Ступени» 10.45, 00.00 «Фил из будущего» 12.00 «Песни о космосе» 11.10, 03.40 «Волшебники из Вэй12.30 «Али-Баба и сорок разверли Плэйс» бойников». Муз. фильм12.05 «Высший класс» спектакль 12.30, 17.05 «Танцевальная ли15.00 «Колба времени» хорадка» 16.00 «Взгляд» 13.00 «H2O: Просто добавь воды» 17.00 «До и после полуночи» 13.30 «Призрачная команда» 18.20 «КВН» 15.25 «Рыбология» 19.40 «50/50» 15.50 «Новая школа императора» 21.00 «Особый подход». Т/ф 16.40, 03.20 «Ханна Монтана» 22.00 «Встреча с Лионом Измай- 17.35 «JONAS L.A.» ловым» 18.05 «Я в рок-группе» 23.00 «Одиссея Александра Вер- 18.30 «Мистическая пятерка» тинского». Д/ф 20.15 «Другой я» 00.00 «Утренняя почта» 22.00, 22.25, 22.50, 23.10 «Мелис02.00 «Театральные встречи» са и Джоуи»

ФЕНИКС + КИНО 07.00, 15.00, 23.00 Т/с «Опер Крюк» 08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 00.00, 01.00 Т/с «Исцеление любовью» 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 02.00, 03.00 Т/с «Колдовская любовь» 12.00, 20.00, 04.00 Т/с «Всегда говори Всегда 5» 13.00, 21.00 Т/с «Химик» 14.00, 22.00 Т/с «Украсть у...» 05.00 Т/с «Большая прогулка» 06.00 Т/с «Бомба для невесты»

DIVA UNIVERSAL 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Город пришельцев» 08.05, 08.55, 09.40 Т/с «Ищейка» 10.30, 11.15 Т/с «Хэйвен» 12.00 Т/с «Танцуй до упаду» 12.50, 13.35 Т/с «Копы-новобранцы» 14.25, 15.10 Т/с «Родители» 16.00 Т/с «Хорошая жена» 16.50 Х/ф «Проклятые воды» 18.20 Х/ф «Холостяк» 20.00 Х/ф «Идеал» 21.30 Х/ф «Жестяной кубок» 23.40, 00.10 Т/с «Сестра Джеки» 00.45 Т/с «Дамы семьи Гилмор»

ИМЕНИННИКИ СЕГОДНЯ Мария, Ефим, Макар

13

АВТОНОВОСТИ

ANIMAL PL.(УКР) 07.25 Охотник за крокодилами 08.15 Прогулки Джеффа Корвина 09.10, 09.35 Прирожденные охотники 10.05, 10.30 Самое дикое шоу 11.00 Зоосад Криса Хамфри 11.25 Ветеринар Бондай Бич 11.55 Введение в собаковедение 12.50, 13.15 SOS дикой природы 13.45 Кошек не любить нельзя 14.40, 15.05 Дикие сиротки 15.35 Вызов «Большой пятерке» 16.30 Охотник за ядом 17.25 Найджел Марвен предстваляет 18.20, 19.15 Дикая Франция 20.10 Необычные животные Ника Бейкера 21.05 Приключения Остина Стивенса 22.00, 02.35 В дебри дикой природы с Ником Бейкером 22.25 Билл Бэйли и павианы 22.55, 03.30 Самые невероятные на «Animal Planet» 23.50, 06.10 Полиция Филадельфии – отдел по защите животных

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ. В этот день варили постные щи из квашеной капусты. Если на Марию разлив – жди большой травы. Если вдруг начинает сходить лед – год будет легким, хорошим.

Верховная Рада разрешила регистрацию авто с неоплаченными штрафами

Верховная Рада Украины отменила право ГАИ отказывать в регистрации (перерегистрации) автомобилей водителям, которые не уплатили штраф за нарушение правил дорожного движения. а принятие в целом соответствующего законопроекта №10021 проголосовало 322 депутата при минимально необходимых 226. Автором законопроекта является Кабинет Министров. До этого действовал закон, согласно которому владельцам транспортных средств или уполномоченным на использование этих транспортных средств можно было отказать в проведении регистрации (перерегистрации) таких средств, если эти лица имели задолженность по уплате штрафных санкций за нарушение правил, норм и стандартов в сфере безопасности дорожного движения, до уплаты ими указанной задолженности.

З

Украинцев будут штрафовать за перевозку детей без автокресел Верховная Рада предлагает повысить безопасность детей в автомобилях путем введения штрафа за перевозку маленьких пассажиров не в специальных креслах. а сегодняшний день перевозки детей ростом менее 145 см или возрастом менее 12 лет в машинах без специальных детских кресел или на заднем сидении мотоцикла и мопеда запрещают Правила дорожного движения. Однако штрафа за несоблюдение этого правила пока нет. Поэтому многие водители, пренебрегая безопасностью маленьких пассажиров, перевозят их без специальных кресел, сажая на штатные сиденья или на руки взрослым. Поскольку, как показывает практика, запрет, не подкрепленный ответственностью – малоэффективен, народные избранники в поданном в Верховную Раду законопроекте №5220-д предлагают установить штраф за перевозку детей без специальных кресел в размере 340–425 грн.

Н

Согласно новому закону водителям будет окончательно запрещено говорить по телефону во время езды на автомобиле Депутаты хотят законодательно запретить водителям разговаривать за рулем по мобильному телефону – такая норма предусмотрена в проекте закона, который находится сейчас в Верховной Раде. апомним, что на сегодняшний день запрет пользования средствами связи при управлении транспортным средством задекларирован Правилами дорожного движения (п. 2.9/д), утвержденными постановлением №1306 Кабмина. При этом в законах, регулирующих сферу дорожного движения и являющихся актами высшей юридической силы по отношению к постановлениям Кабмина, подобного требования нет. Чтобы устранить данную недоработку, народные избранники в поданном в Верховную Раду законопроекте №5220-д от 27.02.2012 предлагают внести запрет о пользовании во время движения ТС средствами связи без устройств типа «hands free» (за исключением водителей оперативных авто во время выполнения служебного задания) в закон Украины «О дорожном движении». В завершении отметим, что ответственность за разговоры за рулем по мобильному телефону существует еще с 2008 года и предусмотрена ч. 2 ст. 122 КоАп Украины, предусматривающей штраф в размере 425–510 грн.

Н


«ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»

«ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»

Жизнь Джона казалась идеальной, пока его красавицу жену не арестовали по подозрению в убийстве. Пока Лара сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытается всеми способами доказать ее невиновность. Но, когда законные способы освободить любимую исчерпаны, единственное, что ему остается – разработать изощренный план побега.

14

Как это часто бывает, пока тебе не стукнуло тридцать, жизнь Норы пролетела как одно мгновение. Все подруги замужем, у многих дети, а у Норы даже бойфренд – и тот «прекрасный семьянин». Все пошло наперекосяк, и если бы не случайная встреча с изворотливым и не совсем законопослушным французом Жюльеном, она никогда бы не научилась любить…

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 апреля 2012 1-Й НАЦ. 06.00, 07.45, 14.05 Поздравление ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ 06.05 Интервью с Патриархом Кириллом 06.35 Интервью с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром 06.55 Пасха 07.50, 08.05 ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ из КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ 07.55 ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ из СВЯТО-ВЛАДИМИРСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 08.00, 10.05 ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ из ХРАМА СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 12.05 ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ из СВЯТО-ВЛАДИМИРСКОГО СОБОРА 14.10, 15.30, 17.10, 19.35, 22.50, 23.20 Погода 14.15 Шаг к звездам. Евровидение 15.00 Ближе к народу. Блаженнейший Митрополит Владимир 15.35 Шеф-повар страны 16.25 Королева Украины 17.15 Смешной и еще смешнее 17.45 Золотой гусь 18.10 Честь имею пригласить 19.00 Деловой мир. Неделя 19.40 Концертная программа «Праздничная Пасха» 20.40 Главный аргумент 20.50 Официальная хроника 21.00 Итоги недели 21.40 Точка зрения 22.00 Фольк-music 22.55 Тройка, Кено, Максима 23.00 Эксперт на связи 23.25 Эра здоровья 23.50 Док.фильм «Пятое Евангелие» 00.15 Копилка 01.20 Телеакадемия 02.20 М/ф «Колобок, колобок»

1-Й КАНАЛ. УКР. 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.30 Х/ф «Укрощение огня». ч.2 07.50 «Смак» 08.25 «Служу Отчизне!» 08.55 «Смешарики. ПИН-код» 09.10 «Здоровье» 10.10 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 Праздничный канал 18.45 «Минута славы. Мечты сбываются!» 21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Мульт личности» 22.35 «Yesterday live» 23.45 Х/ф «Романс о влюбленных» 02.05 Х/ф «Не было бы счастья...» 03.10 Т/с «Банды» 04.05 «Модный приговор»

НТВ-МИР 06.40 Спасатели 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 Сегодня 07.20 «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 07.50 «Живут же люди!» 08.20 Их нравы 09.20 «Первая передача» 09.50 «Эксклюзив». «Скорая помощь» 10.20 Едим дома! 10.55 Дачный ответ 12.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 14.10 «Развод по-русски» 15.25 Следствие вели 16.20 И снова здравствуйте! 17.20 Золотая пыль 18.00 «Сегодня. Итоговая программа» 19.00 Чистосердечное признание 19.45 «Центральное телевидение» 20.50 «Тайный шоу-бизнес» 21.45 Т/с «Ментовские войны-6» 23.35 «НТВшники» 00.40 Х/ф «Посторонний»

КАНАЛ 1+1 07.05 «Адская кухня – 2» 08.00 «Ремонт +» 08.40 Мультфильм 1 09.05 «Лото-Забава» 10.10, 10.35 М/с «Тимон и Пумба» 1 12.15 Т/с «Сделано в СССР» 1 19.30, 23.50 «ТСН-неделя» 20.15 «Голос страны – 2: Новая история» 22.45 «Светская жизнь» 23.15 «Голос страны – 2: Новая история. Голосование» 00.40 Х/ф «День, когда умер Христос» 2 Размещение в газете «Авоська» бесплатного объявления по номеру (093) 041-60-60.

ТЕТ 06.00 Узнай как 06.15 Ешь и худей 06.40 ТЕТ 07.05, 09.00 Мультик с Лунтиком 07.35 Твинисы 08.00 Лентяево 08.30 Телепузики 09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 09.40 М/ф «Хрусталик и пингвин» 10.55 Х/ф «Миссис Даутфайр» 13.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 14.05 Чертовки в юбках 14.35, 20.20 Т/с «Универ» 16.30 Х/ф «Ночь в музее» 18.30 Куколка 2 19.25 Богиня шопинга 22.15 Бабуны & дедуны 2 22.45 Х/ф «Мечтать не вредно» 2 00.15 Валера TV 00.45 Х/ф «Мемуары гейши» 2

ТВІ 09.00, 14.00 Вокруг света 10.00 Великие истории любви 20 века 10.30 Великие истории любви 20 века. Георг VI и Королева-мать 11.00 Где началась Пасха 12.10 Здоровая жизнь с Ириной Трухачевой 12.30 Деловая кухня 13.00, 13.30, 16.00 Алло алло 17.00 Великие истории любви 20 века 17.30 Великие истории любви 20 века. Грейс Келли и князь Ренье 18.00 Дни, которые потрясли мир. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и смерть Гитлера 19.00 Исторические хроники с Николаем Сванидзе. 1927 г. 20.00 Правдивые истории. Парк Юрского периода 20.30, 04.00 Сегодня. Итоги 21.30 Х/ф «Владыка Андрей»

2+2 08.00 «Журнал Лиги Чемпионов УЕФА» 08.30 Мультфильмы 09.10 М/с «Бен 10. Инопланетная сверхсила-2» 10.25 «ПрожекторПерисХилтон» 11.10 «Улетное видео по-русски» 12.05 Х/ф «Джек Хантер: Проклятие гробницы Эхнатона» 13.00 «Убойное видео» 14.00 Т/с «Граница.Таежный роман» 22.15, 23.15 Т/с «Побег» 2 00.15 Х/ф «Плохой лейтенант» 2 02.15 Х/ф «Евреи, будьмо!» 2

ІНТЕР 06.50 «Бокс. Хуан Мануэль Маркес & Сергей Федченко» 08.40 «Утренняя Почта с Пугачевой и Галкиным» 09.30 «Школа доктора Комаровского» 10.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КВАРТАЛОМ» 11.05 «Сваты у плиты» 11.30 Т/с «Сваты 5» 15.50 Юбилейный концерт Софии Ротару 18.05 Т/с «Ящик Пандоры» 20.00, 02.20 «Подробности недели» 20.55 Т/с «Ящик Пандоры» 3-4 сс. закл 23.00, 03.50 Д/ф «Титаник: загадка разгадана» 00.50 Бокс. Хуан Мануэль Маркес & Сергей Федченко 03.05 «Позаочi»

ТРК «УКРАИНА» 06.00, 05.30 Серебряный апельсин 06.50 События 07.10 Х/ф «Золотые небеса» 1 09.00 Добро пожаловать 10.00 Герои экрана 11.00 Т/с «Дорожный патруль -10» 1 13.00 Т/с «Четыре времени лета» 1 16.00 Х/ф «Карусель» 1 18.00, 19.30 Т/с «Кто, если не я?» 1 19.00, 03.30 События недели 20.30 Т/с «Интерны» 1 22.30 Футбольный уик-енд 23.30 Т/с «Час Волкова» 1 02.00 Х/ф «Пара Гнедых» 2 04.00 Х/ф «Свой-чужой» 1

TVCI 08.25 «Хочу все знать» 08.35 «Финист – Ясный Сокол» 09.50 Мультфильмы 10.20, 02.00 «Удивительные рассказы о природе». Д/с 10.45 «Автобиография. Запорожец» 11.30, 23.25 События 11.50 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 13.00 «Смех с доставкой на дом» 13.50 «Энциклопедия». Роберт Бернс 13.55 «Приглашает Борис Ноткин» 14.25 Московская неделя 15.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя 16.20 Мультфильмы 17.00, 23.45 Х/ф «Сокровище» 18.25 «Энциклопедия» 18.35 Временно доступен. Виктор Сухоруков 19.25, 04.25 Х/ф «Сестренка» 21.00 «В центре событий» 21.50 Х/ф «Течет река Волга»

РЕТРО 06.25, 18.30 «Утренняя почта» 06.55, 12.55, 03.55 Лучшее из программ «Битклуб и Мюзикладен» 08.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джон Доу» 10.15 «О.С.П.-студия» (Юлия Меньшова) 11.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 14.00 Х/ф «Набережная туманов» 15.30 «Эта неделя в истории» 16.10 «О.С.П.-студия» 16.50, 22.50 «XX век: Величайшие моменты истории» 17.10 Встречи с Аллой Пугачевой 19.05, 01.40 Ретроспектива 19.10 В концертном зале: Sting, Roxette, George Michael 20.05 Х/ф «Любить» 21.25 Х/ф «Четвертак» 23.10, 00.25 Х/ф «Театр» 01.50 Миниатюра «Детали и мировые проблемы» 02.05 Х/ф «Забавная мордашка»

СТБ

ICTV

06.25 Квартирный вопрос 05.40 «Наши любимые муль07.15 ЕвроФуд-2012 тфильмы. Остров сокро07.45 Анекдоты по-украински вищ» 1 08.05 Х/ф «Бэтмен и Робин» 06.40, 02.15 Х/ф «Воскресный 10.45 Звездный тест-драйв папа» 1 11.15 Козырная жизнь 08.25 «Завтрак с Юлией Вы11.55 Другой футбол соцкой» 12.20 Спорт 08.40 «Едим дома» 12.25 Х/ф «Полицейская акаде10.30, 01.30 «Невероятные истомия-5: Пункт назначения – рии любви» Майами» 14.15 Х/ф «Полицейская акаде11.30 «Караоке на Майдане» мия-6: Город в осаде» 12.30 «Хата на тата» 16.05 Х/ф «Полицейская 13.35 «Куб» академiя-7: Миссия в Мо14.55 «Україна має талант!-4» скве» 19.00 «Битва экстрасенсов. Война 17.55 Наша Russia титанов» 18.45 Факты недели 21.15 Х/ф «Невеста моего дру19.45 Х/ф «Бэтмен. Темный рыга» 1 царь» 23.45 Х/ф «Мы странно встрети- 22.45 Х/ф «Служители закона». 2 лись» 1 01.25 Голые и смешные 03.35 Ночной эфир 02.10 Х/ф «Шелк». 2

НТН 05.35 «Легенды бандитского Киева» 07.20 Т/с «Журов» 11.30 «Легенды уголовного розыска». Люди-приматы Сталина 12.00 «Агенты влияния» 13.00 Д/ф «Великая Пасха» 14.00 Реалити-шоу «Резервисты» 15.00 Т/с «Тайны следствия – 9» 1 19.00, 00.20 Х/ф «Расследование» 21.20 Х/ф «Кво Вадис» 1 02.30 «Личный взгляд» 05.15 «Уроки тетушки Совы»

РТВ-МЕЖДУНАР. 06.00, 08.30, 16.30 Мультфильмы 07.00 Х/ф «Отроки во Вселенной» 09.00 «Народ против» 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 Т/с «Шериф» 12.00 «Страна и люди» 13.00, 03.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 14.30, 04.30 «Глобал 3000» 15.00, 02.00 Т/с «Утёсов. Песня длиною в жизнь» 16.00, 01.00 «Арт-навигатор» 17.00, 05.00 Д/ф «Как пьют в России», мультфильмы 18.00 «Без дураков» 19.00 «Грани недели» 21.00 «В Нью-Йорке с В.Топаллером» 23.00 Концерт Анны Резниковой в ГЦКЗ «Россия» «Навсегда», х/ф «Прозрачное солнце осени» 01.30 Мультфильмы для взрослых

ЗДОРОВОЕ ТВ 06.10, 21.10 Путь к здоровью 06.35, 21.35 Школа разума 07.15, 22.15 Генезис здоровья 08.00 Рецепты на разных языках 08.40, 23.40 Женское здоровье 09.20, 00.20 Клинический гипноз 09.50, 00.50 Правда о похудении 10.30, 01.30 Мужские секреты 11.00, 02.00 Метеозависимость 11.40, 02.40 Ребенок родился 12.20, 03.20 Скорая помощь 12.50 Нетрадиционная медицина 13.30, 04.30 Панацея 14.10 Элемент здоровья 14.40 Энциклопедия заблуждений 14.55 Зеленая aптека 15.35 Ошибки здоровья 16.15 Диалоги о питании 17.00 Алкоголь, табак, наркотики 17.40 О диетах и не только 18.20 Как не потерять здоровье 18.50 Новейшие достижения в медицине 19.30 Большая пробежка «Антистресс»

K1 05.45 «Утро на К1» 08.00, 10.00 Д/п «Приключения Остина Стивенса» 09.00 М/ф «Приключения мишек Гамми» 11.00 Х/ф «Земля: Жизнь без людей» 12.55 Х/ф «Парнишка-миллионер» 14.45 Х/ф «Принцы воздуха» 16.10 «Три сестры» 17.15 «Шикарная жизнь» 18.15 Х/ф «Паутина Шарлотты» 20.05 Х/ф «Железный человек» 22.40 Х/ф «Человек-мотылек» 00.50 Х/ф «Теория хаоса» 02.10 «Ночная жизнь»

РЕН ТВ 04.00 «9 рота. Как это было» 04.30 Т/с «Честь имею! 08.30 Х/ф «9 рота» 11.10 Т/с «Боец» 22.45 «Неделя с М.Максимовской» 23.50 Т/с «Полнолуние» Размещение в газете «Авоська» бесплатного объявления по номеру (093) 041-60-60.

ДЕТСКИЙ МИР 05.00, 09.00, 13.00 Фильм-сказка «Деревня Утка» 06.25, 10.25, 14.25 М/с «Алиса в Зазеркалье», 3 с., «Как казаки инопланетян встречали» 07.00, 11.00 Х/ф «Шапка Мономаха» 08.05, 12.05 М/ф «Как грибы с горохом воевали», «Мешок яблок», «Про щенка» 15.00 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву К.» 16.15 М/с «Алиса в Зазеркалье», 4 с., «Миллион в мешке» 17.00 М/ф «Синяя птица», мультфильм «Ай-ай-ай» 18.00 М/ф «Чудесный колокольчик», «Богданчик и барабан», «Приключения запятой и точки»

№8, ЧЕТВЕРГ, 5 апреля 2012 г.

НОВИЙ КАНАЛ 04.55 Т/с «Вероника Марс» 05.30, 04.30 Зона ночi Культура 05.40 Клипсы 05.55 Х/ф «Сердце Клары» 07.45 Церковь Христова 08.00 Спросите у доктора 08.25 Даешь молодежь! 08.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 09.30 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 09.55 ТОП-100 11.15 Хто зверху? 13.10 Шуры-амуры 14.10 Пираньи Дайджест 15.00 Пакуй чемоданы 16.40 Файна Юкрайна 18.05 Х/ф «На игре» 2 20.00 Х/ф «На игре: Новый уровень» 2 22.00 Люди ХЭ 23.00 Х/ф «Расплата» 2 01.05 Спортрепортер

5 КАНАЛ 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00 «Время новостей» 07.10 «Клуб 700» 07.30, 08.10, 22.25 «Бизнес-время» 08.30 «Феерия путешествий» 09.20 «Окно в Америку» 10.20 «Технопарк» 11.20 «Трансмиссия-тест» 11.30 «ДМБ» 12.15 «Жизнь интересна» 13.20 «Мотор» 14.20 «Игра судьбы» 15.15 «Светская кухня» 16.15 «Фактор безопасности» 17.25, 23.40 «Рекламная кухня» 18.15, 03.40 «Большая политика» 19.20, 02.10, 06.20 «Тема недели» 19.30 «РесПублика с Анной Безулик» 22.00 «Территория закона» 22.35 «Кино с Яниной Соколовой»

РТР-ПЛ. (СНГ) 05.00 – Профилактика 05.10 Х/ф «Источник счастья» 08.35 «Утренняя почта» 09.10 «Сам себе режиссер» 10.00, 13.00 Вести 10.15 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе 10.55 «Смехопанорама» 11.20 Мультфильмы 11.40 Х/ф «Пристань на том берегу» 13.20 Местное время. ВестиМосква 13.30 «Вся Россия» 13.40, 23.35 «Титаник. Последняя тайна» 14.30 «Городок» 15.20 Х/ф «Учитель пения» 17.05 «Смеяться разрешается» 19.00 Вести недели 20.05 Х/ф «Одуванчик» 21.55 Х/ф «Бесприданница»

БЕЛАРУСЬ ТВ 08.45 Слово Митрополита Филарета на Пасху – Светлое Христово Воскресение 09.00, 12.00, 15.00 Новости 09.10 «Горя бояться – счастья не видать». Сказка 10.15 «Курочка Ряба». Мульфильм 10.25 Утренняя волна 10.50, 02.10 Врачебные тайны с доктором А.Терещенко 11.20 Страсцi па культуры 12.40 Каран 13.05 Сделано! 14.10, 03.15 Палескi пачастунак 14.25 Под грифом «Известные» 14.50 Тысячелетие 15.15 Новости региона 15.30 «Уральская кружевница» 16.15, 01.40 Эпоха 16.40 Все путем! 17.05 Клуб редакторов 18.10 Суперлото 19.00 Кинопробы 19.25 «Глубокое течение» 21.00 В центре внимания

ТОНИС 06.20, 16.30 Мультфильмы 07.35, 23.00 Светские хроники 08.00 Социальный пульс выходных 08.45 М/ф «Чиполлино» 09.00, 23.45 Неизвестная планета 10.05, 01.10 Ронин. Ток-шоу с Дмитрием Выдриным 10.45 Ф-стиль 11.15 Вахтанг Кикабидзе. Мои года – мое богатство 12.15 Х/ф «Каменная душа» 14.35 За семь морей 15.25, 19.50 Цивилизация Incognita 16.40 Новые песни о главном 18.10, 23.25 Будь в курсе! 18.30, 00.50 Мир за неделю 18.55 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 20.00 Кумиры 20.15 Мир цветов 20.55 Х/ф «Гималаи – там, где живет ветер» 01.40 Ольвия

K2 06.00, 07.00 «Мультфильмы» 06.45 «Магазин на диване» 08.50 «Что хорошо для тебя?» 09.30, 09.50, 10.20, 10.40 «Семья от А до Я» 11.10 «Школа доктора Комаровского» 11.40, 12.10 «Картата потата» 12.40 «Повара из БеверлиХиллз» 13.30, 14.30 «10 лишних лет» 15.20, 16.00 «Квадратный метр» 16.50 «За глаза: Таисия Повалий» 17.40 Концерт. «Песня года – 2010» 23.30 «Позаочi: Николай Басков» 00.20, 00.50 «За кадром» 01.20 Цвет ночи

ОБЛ. ТРК 08.00 Диалог с властью 08.15 Теле-арт-сцена. А.Алиев 08.45 От мелодии до мелодии 09.00 Удивительный калейдоскоп 09.30 Легко и просто 09.40 История одного экспоната 09.50 Йосафатова долина 10.00, 21.50 По сути 10.10, 22.00 Ясное дело 10.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» 11.55 Фест-тайм 12.50 Х/ф «Кортик» 14.00 Программа «Телевизор» 15.00, 18.00 ТРК «Новый Чернигов» 16.00 От чистого сердца 17.35 Черниговская лира 20.00 Телеобъектив 20.10 Светлица. Фестиваль кобзарского искусства 20.45 Вечерняя сказка 21.00 «Неделя» 22.10, 02.05 Х/ф «Волга-Волга» 00.15 Украина: время местное

ТК «ПРИЛУКИ» 6.00, 12.00, 20.30, 22.30, 04.50 ТОНІС 9.00, 11.00 Новини 9.30, 11.30 Актуальне інтерв’ю 10.00 Дитяча сторінка 10.30 Православний календар 16.00 Музична мозаїка 19.00, 22.00 Запитай у влади 19.30 Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 20.00 Православний календар 20.20 Літературна Прилуччина 02.50 Культурно-просвітницькій канал «Скарбниця духовності»


ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ • 2001 (11 лет) – в Австралии 70-летняя старушка ограбила магазин. • 2000 (12 лет) – на Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста. • 1874 (138 лет) – в Париже организована первая выставка произведений художников-импрессионистов – Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн, Дега.

ЕВРОСПОРТ 09.30 Марафон. Париж (Франция) 12.00, 21.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 105 кг. Анталия (Турция) 13.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины 14.30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе Туринг. Warm-Up 15.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе Туринг. Марракеш (Марокко). Гонка 1 16.00, 00.45 Велоспорт. Однодневная велогонка Амстел Голд Рейс. Нидерланды 18.00, 23.45 Автоспорт. Чемпионат мира в классе Туринг. Марракеш (Марокко). Гонка 2 19.00, 22.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. + 105 кг. Анталия (Турция) 20.00 Бокс. Турнир Bigger’s Better. Тяжёлая весовая категория. Париж (Франция) 23.30, 02.15 Мотоспортивный журнал

NICKELODEON 06.00, 08.30, 08.55, 04.35 Дашапутешественница 06.25, 05.25 Подсказки Бульки 06.50 Чудо-зверята 07.15, 09.45 Смешарики 07.40, 04.10 Гоу, Диего, гоу! 08.05 Ни Хао, Кай-Лан 09.20 Умизуми 10.10, 10.35 Клуб Винкс 11.00, 11.25 Кунг-фу панда: Захватывающие легенды 11.50, 12.15, 19.00, 22.20 Пингвины из Мадагаскара 12.40, 16.55, 19.50, 03.45 Губка Боб – Квадратные Штаны 13.05, 14.20, 17.20 Ай-Карли 13.30 Охотники за монстрами 13.55, 22.45, 23.10 Дрейк и Джош 14.45, 18.35 Планета Шина 15.10, 19.25 Фэнбой и Чам-Чам 15.40, 02.55 Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения 16.05 Турбо-агент Дадли 16.30, 23.35, 03.20 Аватар: Легенда об Аанге 17.45 Тру Джексон 18.10 Супервоины 20.15, 20.40, 21.05, 21.30, 21.55 Ай-Карли спецвыпуск 00.00 Дэнни-призрак 00.25, 00.50 Ох, уж эти детки 01.15, 01.40 КотоПес 02.05 Рога и копыта: Возвращение

ФУТБОЛ 06.10 Александрия – Днепр. Чемпионат Украины 08.10 Милан – Дженоа. Чемпионат Италии 10.20 Журнал УЕФА ЕВРО 2012 10.50 Студия перед фильмом «Лучшие футболисты всех времен» 12.00 Студия после фильма «Лучшие футболисты всех времен» 12.05, 04.50 Futbol Mundial 12.30 Д/ф «Претенденты ЕВРО 2012». Нидерланды 12.55 LIVE. Эспаньол – Валенсия. Чемпионат Испании 14.55, 21.55 Журнал УЕФА ЕВРО 2012 15.20 Футбол: досадно и смешно 15.40, 16.45 Футбол NEWS. LIVE 15.55 LIVE. Чезена – Ювентус. Чемпионат Италии 17.55 LIVE. МЮ – Астон Вилла 19.55 LIVE. Тоттенхем – Челси 22.25 LIVE. Райо – Атлетико. Чемпионат Испании 00.45 Чезена – Ювентус. Чемпионат Италии

НАШЕ КИНО 06.30, 12.35 «Ночное происшествие» 08.30, 14.30 «Вольный ветер» 10.45, 16.45 «Господин оформитель» 18.35, 00.30 «Собака на сене» 20.50, 02.45 «Живёт такой парень» 22.35, 04.30 «Мама вышла замуж»

TV1000 ACTION 06.00 «Убийства в Оксфорде» 08.00 «Открытое море», триллер 10.00 «Посылка», триллер 12.05 «Чаттахучи», боевик 14.00 «Часы отчаяния», триллер 16.00 «Планета динозавров» 18.00 «Отряд «Стиляги», боевик 20.00 «Пулбой: спасайся, кто может» 22.10 «На последнем дыхании» 00.00 «Нимфоманки», эротика

ТЕЛЕКЛУБ 19.00, 01.00 Т/с «Соло для пистолета с оркестром» 20.00, 02.00 Т/с «Ментовские войны 2» 21.00 Т/с «Дорожный патруль – 4» 22.00 Х/ф «Гонки по вертикали» 23.30 Х/ф «Овраги» 03.00 Т/с «Дорожный патруль – 4»

DISCOVERY WORLD

МЕГА

НАШЕ НОВ. КИНО

ДОМ КИНО

08.00 Д/ф «Титаник: правдивая история» 07.00 Иисус – человек и легенда 09.00 Д/ф «Тайна гибели Титаника» 07.50 Кто подставил Иисуса? 10.00, 11.00, 12.00 Разрушители 09.35 Последние тайны «Титамифов ника» 11.20 Путешествие по Индии с 13.00, 14.00, 15.00 Top Gear 16.00 Искатели. Чудо-иконостас Каролин Квентин 17.00 Искатели. По следам чу12.10 Триумф дизайна дотворной иконы 13.05 Авиакатастрофы, изменившие историю воздухо- 18.00 Искатели. Крещение Владимира плавания 18.30 Д/ф «Распятие» 13.55, 00.15 Бомбейская желез- 19.20 Д/ф «Десять заповедей. ная дорога Законы Бога» 14.50, 23.20 Темные секреты ве- 20.10 Д/ф «Десять заповедей. ликих городов Законы человека» 15.45, 16.40, 17.35 Подводный 21.00 Д/ф «Леонардо. Человек, патруль который хотел все знать» 18.25, 19.20 Я не должен был 22.00 Д/ф «Леонардо. Опасные выжить! связи» 20.10 «Титаник» 23.00, 00.00 Д/ф «Погребенные 22.00 Титаник секреты Библии» 01.10, 01.55 Бой 01.00 Покер. The Big Game 02.45, 03.30, 04.20, 05.15, 06.05 02.00 Х/ф «Мафия: история БоЗатерянные племена нанно». Вторая серия 03.00, 19.10 Т/с «Татьянин день» 05.15, 23.15 «Как бы не так» 07.00 «Весёлый калейдоскоп» 07.15, 01.15 «Руд и Сэм» 08.25 Драма «Царская охота» 09.15, 03.15 «Весьегонская вол- 10.40 Х/ф «Душечка» 11.55, 19.05, 02.55 «Окно в кино» чица» 12.00 Х/ф «Чип» 11.15 «Всё в порядке, мама!» 12.30 «Женщина, которая поёт» 13.45 Т/с «Любительница частного 13.15 «Афера» сыска Даша Васильева – 2» 15.15 «Жизнь одна» 17.15 Мелодрама «Час пик» 17.15 «Как я провёл этим летом» 20.00 «Похитители книг» 21.25 Комедия «Трын-трава» 19.25 «Большая любовь» 22.55 «Ночное происшествие» 21.15 «Пара гнедых» 00.25 «Короли и капуста»

ЛУННЫЕ РИТМЫ IV фаза, убывающая, 23/24-й лунный день (03:27), Луна в Водолее В этот день обостряется интуиция. Вы можете получить поддержку друзей и покровителей. Благоприятный день для реализации целей и карьерных устремлений. Рекомендуются активные силовые и физические упражнения. Полезно сходить в баню с сухим паром. Избегайте голодания. Сны нейтральны, их стоит сразу забыть.

DISCOVERY (УКР)

ANIMAL PL.(УКР)

06.00, 06.25 Молниеносные катастрофы 06.55, 02.50 Лаборатория взрывных идей 07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Динамо 08.45, 03.45 Как это устроено? 09.10 Как это сделано? 09.40, 10.35, 17.00, 18.00, 19.00 Золотая лихорадка 11.30 В погоне за ураганом 12.25, 12.50 Лучшие в своем деле 14.15, 23.00 Как устроена Вселенная 15.10 Строительная помощь 16.05 Мужчина, женщина, природа 20.00, 20.30 Настоящие аферисты 21.00 Разрушители легенд 00.00 Искривление времени 01.00 Лесоповал на болотах 04.10 Гигантские корабли 05.05, 05.35 Производство

07.00 Школа горилл 07.25 Охотник за крокодилами 08.15 Прогулки Джеффа Корвина 09.10 Планета малышей 10.05, 10.30 Самое дикое шоу 11.00 Зоосад Криса Хамфри 11.25 Ветеринар Бондай Бич 11.55 Введение в собаковедение 12.50, 13.45 Скорость жизни 14.40, 15.05 SOS дикой природы 15.35 Кошек не любить нельзя 16.30, 16.55 Дикие сиротки 17.25 Вызов «Большой пятерке» 18.20 Охотник за ядом 19.15 Найджел Марвен предстваляет 20.10 Необычные животные Ника Бейкера 21.05 Приключения Остина Стивенса 22.00, 02.35 Планета Земля 22.55, 03.30 Красота змей 23.50, 06.10 Полиция Филадельфии – отдел по защите животных

TВ 1000 РУС  06.00 «Снег на голову» 08.00 «Вареники с вишней» 10.00 «Винт» боевик 12.00 «Делай – раз!» драма 14.00 «Сынок» драма 16.00 «И была война» драма 18.00 «Я остаюсь» комедия 20.00 «Дом на краю» драма 22.00 «Капкан для киллера» 00.00 «Жесть» триллер 02.00 «Парк советского периода»

TV XXI FILM 09.00, 17.00, 01.00 «Людвиг» (3 с) 10.00, 18.00, 02.00 «Мамаши» 11.40, 19.40, 03.40 «Шекспир по новому: Много шума из ничего» Комедия 13.20, 21.20, 05.20 «Воскресение» (2 с) Драма 15.00, 23.00, 07.00 «Мистер Одиночество» Комедия

ПРЕМЬЕРА 07.00, 17.00 «Война богов: бессмертные» 09.00, 19.00 «По волчьим законам» 11.00 «Упражнения в прекрасном» 13.00, 23.00 «Охотники за головами» 15.00, 01.00 «Моногамия» 21.00 «Фея»

НОСТАЛЬГИЯ 06.30 «Али-Баба и сорок разбойников». Муз. фильм 08.00, 02.00 «Творческий вечер н.а. СССР Раймонда Паулса» 09.00 «Колба времени» 10.00 «Взгляд» 11.00 «До и после полуночи» 12.20 «КВН» 13.40 «50/50» 15.00 «Особый подход». Т/ф 16.00 «Встреча с Лионом Измайловым» 17.00 «Вокруг смеха» 18.00, 03.00 «Рождённые в СССР» 19.00 Х/ф «Суббота и воскресение» 19.30 «Пока все дома» 20.00 «Возьмемся за руки, друзья!» 21.10 «Что? Где? Когда?» 22.30 «Танцует Махмуд Эсамбаев» 23.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 00.20 Х/ф «Месяц длинных дней» 04.00 «Кинопанорама»

ФЕНИКС + КИНО 07.00, 15.00, 23.00 Т/с «Опер Крюк» 08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 00.00, 01.00 Т/с «Исцеление любовью» 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 02.00, 03.00 Т/с «Колдовская любовь» 12.00, 20.00, 04.00 Т/с «Всегда говори Всегда 5» 13.00, 21.00, 05.00 Т/с «Большая прогулка» 14.00, 22.00, 06.00 Т/с «Бомба для невесты»

TV 1000 05.00, 23.00 «Теория хаоса» 06.40 «Милашка в розовом» 08.40 «Идеальный шторм» 11.00 «Башни-близнецы» драма 13.10 «Любовь со словарем» 15.00 «Сбежавшая невеста» 17.00 «Спасение «Титаника»» Д/ф 19.00 «Одна неделя» драма 21.00 «Сквозь горизонт» фантастика 01.00 «Герой-одиночка» боевик

ENTER-ФИЛЬМ 07.00 Мультфильм СССР 10.55 Х/ф «Черный треугольник» 14.50 Х/ф «Частное лицо» 19.10 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 21.00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 22.55 Х/ф «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» 04.00 Кинотрейлеры

КИНОХИТ 05.50, 17.50 «Приключения флика» 07.30 «Миссия: Невыполнима II» 09.40, 03.40 «На гребне волны» 11.45 «127 часов» 13.30 «Подмена» 15.55 «Ханна. Совершенное оружие» 19.30 «Ноттинг Хилл» 21.35 «Три дня на побег»

DISNEY CH 06.05, 08.10 Узнавайка: «Клуб Микки Мауса» 08.40 «101 далматинец» 09.05 «Русалочка» 09.30 «Лило и Стич» 09.55, 16.15, 01.55 «Финес и Ферб» 10.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» 10.45, 00.05 «Фил из будущего» 11.10, 03.40 «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 12.05 «Высший класс» 12.30, 17.05 «Танцевальная лихорадка» 13.00, 21.55, 22.25 «H2O: Просто добавь воды» 13.30 «Мама объявила забастовку» 15.25 «Рыбология» 15.50 «Новая школа императора» 16.40, 03.20 «Ханна Монтана» 17.35 «JONAS L.A.» 18.05 «Я в рок-группе» 18.30 «Завтрак с Эйнштейном» 20.15 «Рецепт победы Эдди» 22.55, 23.20 «Держись, Чарли!»

DIVA UNIVERSAL 06.40, 14.35 Т/с «Невеста для миллионера» 07.30, 08.20, 15.25 Т/с «Танцуй до упаду» 09.05, 09.50 Т/с «Ищейка» 10.40, 19.10 Т/с «Родители» 11.30 Х/ф «Свадебный танец» 13.00 Х/ф «Страсти на радиоволне» 16.10, 16.55 Т/с «Хэйвен» 17.40, 18.25 Т/с «Копы-новобранцы» 20.00 Т/с «Хорошая жена» 20.45, 21.15 Т/с «Сестра Джеки» 21.45 Х/ф «Со школьных лет» 23.15, 00.05, 01.00 Т/с «Дамы семьи Гилмор»

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ТИТ ЛЕДОЛОМ, ПОЛИКАРП. Тит пусть водой бурлит, чтоб лед не тонул. Если лед на озерах потонет, то впереди тяжелый год. С Тита начинается токование глухарей.

ИМЕНИННИКИ СЕГОДНЯ Тит, Поликарп

15

НАШИ ПИТОМЦЫ

10 МИФОВ О ДОМАШНИХ ПИТОМЦАХ В самом ли деле у кошки девять жизней? Правда ли что морские свинки съедают собственное потомство? Итак самые распространенные мифы о животных – прав¦ да или ложь, сейчас узнаем. СОБАКА ВИЛЯЕТ ХВОСТОМ, потому что рада вас видеть. Это не единственная причина, по которой собака виляет хвостом. Иногда они делают это, когда напуганы или предчувствуют что-то недоброе. Виляние хвостом – это характерная для собаки эмоциональная реакция, о которой нужно судить по общему поведению животного. Если при этом собака вас кусает (а такое возможно), вряд ли она рада вас видеть. МОРСКИЕ СВИНКИ СЪЕДАЮТ свое потомство. Такое возможно, но крайне редко и необычно. Морские свинки вегетарианцы. Если уж вам так хочется необычного факта о морских свинках – пожалуйста: они едят собственные экскременты. ВАША КОШКА НЕНАВИДИТ вашего ребенка и хочет убить его. Сейчас уже не так много людей верят, что кошки намеренно убивают младенцев, забирая их дыхание (как в одном известном фильме), но если вы вдруг относитесь к тому меньшинству, что думает так, что ж, нет, это не правда. Это, конечно, не значит, что кошка не может случайно стать причиной смерти ребенка (такое бывало). Совет: первые пару месяцев кота лучше держать подальше от детской комнаты. КРОЛИКАМ НУЖНО МНОГО МОРКОВИ. В моркови содержится слишком много сахара, чтобы ее можно было есть кроликам каждый день. СОБАКИ ВИДЯТ все в черно-белом цвете. Вообще-то, у собак «цветное» зрение, но не очень хорошее. Особенностью сетчатки собак является то, что у них отсутствуют колбочки, чувствительные к красному цвету, за счет этого

они не могут уловить разницу между желто-зеленым и оранжево-красным цветами, но могут с легкостью определить, например, голубой. КОШКИ МУРЛЫЧУТ, когда они счастливы. Правда. Также они мурлычут, когда им больно, и когда умирают. ОДИН СОБАЧИЙ ГОД равен семи человеческим годам. У этого устоявшегося мифа есть определенные преимущества (например, он помогает детям выучить таблицу умножения на семь), однако он немного упрощен и зависит, прежде всего, от породы. Собаки стареют намного быстрее, чем люди – двухлетнюю собаку можно сравнить с 21-летним человеком – однако после этого их возраст «замедляется». В общем смысле, 10-летний пес ближе к 50-летнему человеку, чем к 70-летнему. ЕСЛИ ПОВЕСИТЬ КОЛОКОЛЬЧИК НА ШЕЮ КОШКИ, она перестанет убивать птиц. Вряд ли. Скорее, это сделает из вашей кошки еще более совершенного охотника, потому что ей придется научиться ступать так, чтобы колокольчик не звонил. ХОМЯК В КОЛЕСЕ может пробежать 9 км за одну ночь. Этот миф, как ни странно, правда. Может, конечно, не ровно 9 километров, но довольно много. У КОШЕК ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ. В этот миф мало кто верит, потому что его легко опровергнуть (хотя делать это ни в коем случае не стоит). Хотя, например, в турецкой и арабской традициях у кошки шесть жизней. Этот миф, видимо, произошел из того факта, что кошки способны выжить в таких ситуациях, в которых мы с вами уже давно бы отправились к праотцам. Например, при падении с большой высоты.


16

НА ДОСУГЕ

КРОССВОРД «ИСКУССТВО» 1

2

3

7

4

ГОРОСКОП С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА 5

6

8

9

10 12

11 13 14

17

16

15 19

18

21

20 22

23

24

25 26 29

27

28 31

30

32

33 34

35

№8, ЧЕТВЕРГ, 5 апреля 2012 г.

36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский писатель. 4. Российская актриса, сыгравшая княжну Репнину в «Бедной Насте». 10. Советский, российский и израильский режиссер, актер театра и кино. 11. Имя актрис Марковой и Зюбиной. 12. Австрийский композитор. 13. Легендарный исполнитель песни «Чистые пруды». 18. Народный артист СССР, исполнитель роли Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите». 19. Немецкий композитор. 20. Украинский кинорежиссер, снявший «Молитву о гетмане Мазепе». 21. Режиссер «Титаника». 24. Имя итальянской киноактрисы и фотомодели. 25. Созвучие трех и более нот. 30. Судья «Україна має талант». 32. Французский комедийный актер. 33. Имя народной артистки СССР, чьим голосом говорила Фрекен Бок. 34. Саксофонист, бывший по совместительству президентом США. 35. Российская писательница, автор «иронических детективов». 36. Актер, исполнивший роль Гоши в фильме «Москва слезам не верит». ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Имя прибалтийской певицы. 3. Десерт к рябчику для буржуя по мнению Маяковского. 4. Его голосом говорит Вини-Пух. 6. Имя сына и Тараса Бульбы, и Богдана Ступки. 7. Французский дворец, в котором происходит действие фильма «Анжелика». 8. Венгерский композитор, автор популярных оперетт: «Сильва», «Принцесса цирка» и др. 9. Украинский народный инструмент. 14. Имя актрисы Бледанс. 15. Русский писатель-юморист. 16. Современная русская актриса, сыгравшая в фильмах «Жесть», «Водитель для Веры» и т.д. 17. Композитор и певец, автор «Крышы дома твоего». 22. Имя актеров Харатьяна и Певцова. 23. Имя известнейшего итальянского актера. 26. Русский баснописец. 27. Имя певицы Броневицкой. 28. Шведская рок-группа, поющая в стиле хард-рок и хеви-метал. 29. Французский актер театра и кино. 34. И Джексон, и Дуглас.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бас. 2. Каноэ. 5. Век. 9. Автопортрет. 10. Трико. 12. Аляска. 13. Наитие. 14. Будни. 15. Идиома. 17. Кимоно. 20. Колос. 23. Ранг. 24. Наст. 25. Аббатство. 26. Гимн. 27. Кляп. 28. Сонет. 29. Имидж. 30. Ангел. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экзамен. 2. Выправка. 3. Тува. 4. Ралли. 5. Прима. 6. Уния. 7. Ставрида. 8. Кобальт. 11. Гонец. 15. Студент. 16. Кашалот. 18. Копна. 19. Кредо. 23. Скважина. 24. Хинди. 25. Бетховен. 26. Паспорт. 29. Ниагара. 32. Панда. 33. Непал. 35. Бизе. 36. Яков.

ОВЕН (21.0320.04)

ВЕСЫ (24.0923.10)

Попытки разобраться в своих делах и предпринятые действия не принесут никакого результата. Происходящие вокруг вас события начнут приобретать негативную окраску, возможны расставания с близкими людьми. Пытаться изменить ситуации бессмысленно. Для того, что бы события конца недели смогли вас хоть как-то порадовать, необходимо спокойно отследить и понять, что происходит, а после этого, не вмешиваясь, дать ситуации разрешиться самой собой. Затаиться и не высовываться – лучшая позиция на этой недели.

В начале недели возможен неприятный инцидент – чья-то клевета или какойто негативный поступок, направленный против вас. Это событие будет тяготить вас всю неделю, но вы сможете справиться. К середине недели получите мощный заряд энергии, которая позволит вам разрешить любые ситуации. Наметится четкий план действий, а обострившаяся интуиция позволит понять, кто на самом деле ваш друг. На этой неделе расставите все точки над «и» во взаимоотношениях с друзьями и близкими.

ТЕЛЕЦ (21.0421.05)

СКОРПИОН (24.1022.11)

Всю неделю будете на высоте, поэтому используйте каждый день по максимуму. Особенно ситуация благоприятна в делах, связанных с доходами, деньгами или недвижимостью. Вы приведете в порядок все накопившиеся дела, сможете разрешить разногласия в личной сфере. Так же на этой неделе будете пользоваться популярностью среди друзей, так как ваши советы окажутся особо ценными и их захочет получить буквально каждый. Но не стоит пытаться переделать все дела или помочь всем – уделите время и себе.

Наконец-то вы сможете убедиться в том, что вас действительно окружают верные друзья, готовые вам помочь. Начало недели будет связано с весельем в кругу друзей, совместным чаепитием или вечеринкой. Далее события не будут требовать вашего вмешательства. Поэтому вам лучше всего принять позицию отдыхающего, так как все вокруг решается само собой, а если возникнут сложности, то ни в коем случае не стоит их разрешать самостоятельно, вам всегда помогут друзья.

БЛИЗНЕЦЫ (22.0521.06) В начале недели вам предстоят различные испытания: это могут быть и экзамены, и проверка ваших знаний или же попытка в чем-то уличить вас. В любом случае это очень важно, так как может повлечь за собой значительные негативные последствия, которые отразятся на многих сферах вашей жизни, но, прежде всего, на финансовой. Поэтому в начале недели не делайте никаких опрометчивых поступков. Конец недели предвещает приятно проведенное время в кругу семьи, если вы не принесете туда проблем с работы.

РАК (22.0623.07) Вы склонны драматизировать происходящие вокруг вас события. Созерцание самого себя, погруженность в проблемы не позволят адекватно реагировать на происходящее вокруг. А ожидание помощи со стороны, позиция обиженного и обделенного вовсе унесет вас от реальности, которая тем временем стремительно меняется. На этой неделе вас ожидают серьезные перемены, влиять на которые вы не сможете по собственной воле, но также не захотите и принимать их.

ЛЕВ (24.0723.08) Неделя выдастся крайне неудачной, но винить в этом судьбу не стоит. Предстоит расплачиваться за свои прошлые поступки, принятые решения и неблаговидные цели. На этой неделе предстоит отработать часть своей кармы. Как относиться к этому процессу – решать вам, но что бы не усугубить свое положение, ни во что не вмешивайтесь и не предпринимайте активных действий. Пытаясь скрыть проступки, а так же срываясь на других – вы только ухудшите и текущее положение дел, и их будущее развитие.

Хотите дать БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ в «Авоську»? Звоните на номер 0930416060 (с 10:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья) или отправляйте SMS с текстом на этот же номер. В SMS обязательно укажите:  рубрику (продам, обменяю, куплю, сдам);  текст (не более 15-ти слов);  контакты. Ответственность за содержание объявлений несет рекламодатель. Редакция оставляет за собой право редактировать объявления.

ДЕВА (24.0823.09) На этой неделе вы будете очень активны, а работа будет кипеть в руках. Время хорошее для начинания новых дел, для построения планов и их реализации. Ничего нельзя откладывать в дальний ящик и, если вы решили что-то делать, то делайте это сейчас. Судьба благоволит вам, и все сложится удачно, если будете настойчивы. Во второй половине недели возможны финансовые поступления. А конец недели будет богат на новые идеи.

СТРЕЛЕЦ (23.1121.12) В личной жизни наступит спокойный и приятный период. Вас будет радовать буквально все в близком человеке, а так же появятся мысли о развитии отношений дальше, о переходе на следующую ступень, но пока только мысли и планы, для их реализации время пока не наступило. На рабочем поприще придется уделить больше времени текущим делам, а так же поручениям от начальства. Работа утомительна и будет отвлекать от радостей общения с любимыми людьми, но это не надолго.

КОЗЕРОГ (22.1220.01) «Через тернии к звездам» – гласит известная поговорка. Всю неделю вы будете бороться с самим собой, разрываясь между желанием отдохнуть и потребностью двигаться вперед, достигать поставленных целей. В вашей жизни наступит некий переломный момент, когда вы вольны ее изменить так, как захотите, с чем-то расстаться и что-то получить взамен. Расставание с прошлым не будет болезненным. Проявите решимость и действуйте в согласии с собой.

ВОДОЛЕЙ (21.01.19.02) Вы стремитесь влиять на мир, навязывать окружающим свою волю, хотя делать этого не стоит, по крайне мере на этой неделе. Единственное время, когда можно проявить себя – это середина недели. Все остальные дни посвятите созерцанию происходящего вокруг вас. В начале недели вы вовсе не сможете собраться с мыслями, а в конце – все само идет к вам, поэтому важно ничего и никого не спугнуть излишней напористостью. Для решения вопросов эта неделя совсем не подходит.

РЫБЫ (20.0220.03) С начала недели за вами увяжется назойливая идея, которая будет вас подталкивать на поиски второй половинки или поисков новых способов развлечения. Хотя эту неделю лучше посвятить анализу самого себя или уже имеющихся отношений. Именно в эти дни можно разрешить давние разногласия и достигнуть гармонии в отношениях. Если вы одиноки, то высока вероятность познакомится с приятным человеком. Это знакомство будет иметь перспективу, особенно, если оно произойдет на выходных. Неделя так же благоприятна для наведения порядка дома.


№ 27 (326) 5 квітня 2012, четвер http://sivertime.com.ua світ за хо п л е н ь

ДоБрий ПоЧиН

підтримав «Доброчин» У минулому столітті у Тупичеві функціонував обласний дитячий кардіологічний санаторій. Потім, коли вітри перебудовних часів пронеслися, його діяльність припинилася, і це двоповерхове приміщення, аби не занепадало, не розібрали до цурки, як це сталося з деякими іншими спорудами, а віддали, і дуже добре зробили, під бібліотеку та підлітковий клуб «Сучасник».

З

а ті роки, відколи «Сучасник» розпочав свою роботу, а це було чверть століт­ тя тому, в його стінах, прикрашених десятками, сотнями різних із любов’ю виконаних руками дорослих і дітей робіт, сотні дітей різних вікових груп ознайоми­ лися з азами багатьох ремесел, які ой як знадобляться в житті. Адже тут постійно працюють гуртки крою і шиття, художньої вишивки, в’язання та макраме. Діти вчаться також виготовляти красиві сувеніри. А ще ж є гуртки настільного тенісу, гирьового спорту, вчаться майстерності і шахісти та шашкісти. Чимало років цей заклад, куди, крім дітей, приходять і дорослі, очолював майстер спорту з шашок Іван Георгійович Зубов, котрий до цього виду спорту при­ щепив любов багатьом своїм односельцям.

Дев’ятикласниця Лілія Олійник, президент учнівської ради підліткового клубу «Сучасник», сільський голова Лариса Шовкова, завбібліотекою для дорослих Ольга Акуленко та керівник гуртка Ніна Дуброва (другий ряд)

Він же організував і кущові конкурси, зма­ гання на честь уже, на жаль, покійних ак­ тивних гравців у шахи та шашки. Під його керівництвом став кандидатом у майстри спорту з шашок і його вихованець Михайло Зуб. І не лише він. Багато корисних справ на рахунку вмі­ лих керівників гуртків Ніни Дуброви, Наталії Ситник, Сергія Вороб’я та Євгена Шабовти, знаного не лише в селі, а й у районі та області кандидата у майстри спорту з ги­ рьового спорту, багаторазового чемпіона області. його гурток регулярно відвідують понад 20 школярів і дорослих жителів села. Особливої поваги і подяки заслуговує завідувачка підліткового клубу «Сучасник» Валентина Рись, яка захоплююче і цікаво розвиває у своїх вихованців артистичні на­

Група учасників лялькового театру (гурток відвідує 15 дітей), де керівником Валентина Рись

вички. Вона зуміла створити і ляльковий те­ атр, з яким уже побували в середній школі та дитсадку «Казка». Валентина Рись і Ніна Дуброва охоче показали музейну кімнату, де зібрано і зі смаком розміщено дуже багато речей ста­ ровини, згадали добрим словом Антоніну Миколаївну Куроп’ятник, Галину Іванівну Сапітон, Наталію Станіславівну Коваленко, інших за посильний внесок у створення му­ зейної кімнати, вони ж бо принесли немало сюди речей колишнього домашнього вжитку. Окремим рядком слід сказати і про те, що у підлітковому клубі вже діє Центр гро­ мадської активності. Завдяки Чернігівській громадській організації Центр «Доброчин» (керівник Олександр Підгорний), та сіль­ ському голові Ларисі Шовковій розпоча­ то реалізацію проекту «Від Мрій до Дій», запровадження якого вже дає гарні на­ слідки. Тепер кожен має змогу одержати безкоштовну правову консультацію з бага­ тьох питань через систему комп’ютерного відеозв’язку. Отже, не треба витрачати ко­ шти і час на поїздки у пошуках фахівців. У народі кажуть: «Добре допомагати то­ му, хто щось робить». Тому в «Сучасника» і є спонсори. Це і СТОВ «Тупичівське», і лісництво, і вихідець із села Михайло Михайлович Товстиженко, який живе і пра­ цює в столиці... Зі слів сільського голови Лариси Шовкової та директора підлітко­ вого клубу «Сучасник» Валентини Рись та побаченого у цьому закладі переконуєшся в тому, що Михайло Товстиженко вболіває за рідне село, за земляків і завжди, коли приїздить сюди, відвідує «Сучасник» не з порожніми руками. Ось так гуртом і робиться добре діло. А добро, як відомо, добром і озветься.

7

т ра д и ц ії

Свято ікони Божої Матері

«Аз єсмь з Вами і ніхто же на Ви» Минулої суботи у Данівському Свято-Георгіївському жіночому монастирі відбулося відзначення ікони Божої Матері, яка іменується «Аз єсмь із Вами і ніхто же на Ви».

С

вято відбувається щороку на день Похвали БожоЇ Матері, тому що ікона, яка була на­ писана ще з благословення Святого Іоанна Кронштадтського, знайшли якраз напере­ додні цього свята, раніше її переховували у ві­ руючих людей. Десять років тому Священний Синод Української Православної Церкви вста­ новив свято саме цього дня. І ось уже одинад­ цятий рік православні з України, Молдови, Росії та Білорусі щороку приїжджають до Данівки. Так було і цього року. Сотні вірян із Козельця, найближчих і далеких сіл, з Чернігова, Києва та інших міст України та Росії прибули до монас­ тиря, щоб вклонитися чудотворній іконі, при­ кластися до неї і одержати благодать. Прибулих щиро вітали насельниці монастиря та матушка ігуменя Пелагея, яка, благословля­ ючи паломників, казала, що це робить сьогодні не вона, а Матір Божа. Монастир ощасливив своєю присутністю митрополит Чернігівський та Ніжинський Антоній, який відправив мо­ лебень і благословив усіх на духовне життя. Свято тривало весь день, віруючі прикла­ далися до чудотворної ікони, причащалися, молилися та прохали послати їм Благодать Божу, яка вилилася рясним весняним дощем. Валерій МИХАйЛЕНКО

Григорій ПОТАПЕНКО, член Національної спілки журналістів України Городнянський район

http://sivertime.com.ua


8

реАЛіЇ

№ 27 (326) 5 квітня 2012, четвер

http://sivertime.com.ua

НЕ В ДІТЯХ ЩАСТЯ? або Чому жінки не хочуть

народжувати

Як не дивно, але саме Німеччина посіла одне з останніх місць у світі з рівня народжуваності. Не в дітях щастя, переконані понад тридцять відсотків німців. Вони вважають, що їхня країна не пристосована для розвитку і виховання майбутнього покоління. (А що тоді казати нам?! – Авт.). Тому й коефіцієнт народжуваності знизився. Менше половини німців вважає, що щасливі вони завдяки материнству. Багатодітні ж сім’ї у Німеччині непопулярні, адже на батьків, які мають трьох і більше дітей, сусіди «кидають дивні погляди». І, до того ж, більшість німецького населення не хоче «перенавантажуватися» через своїх нащадків. Для декого на першому місці стоять власне здоров’я та кар’єра.

Хто платить, а хто й ні

В

тім, мала розмову із Марією Еберлі із німецького міста Месінген. Вона викладає уроки музики та гри на фор­ тепіано. Марія розповіла, що жінки у їхній країні соціально захищені, їм виплачу­ ють грошову допомогу і надають житло, за проживання не потрібно платити. – Я навчаю п’ятирічну дівчинку, доньку своєї знайомої турчанки, – каже Марія. – Живуть вони утрьох, мама ніде не працює, бо виховує ще й маленького синочка. Держава сплачує не лише комунальні послуги, квартплату, а й за навчання доньки у творчій музичній студії. До речі, якщо двоє чи троє дітей з однієї сім’ї забажають відвідувати уроки музики чи ще якісь заняття, тоді батьки матимуть неабиякі знижки під час оплати. І не важливо, багатії вони чи ні. Гадаю, що це дуже добре, коли держава підтримує своїх громадян! А щодо дитячих садочків, то тут є проблеми. Великі черги та й перебування у цих закладах недешеве задоволення. Наприклад, у середньому за місяць за одну дитину родина сплачує 400 євро. А якщо у родині двоє чи троє дошкільнят? От і полічіть. Хоча діти із багатодітних і малозабезпечених сімей відвідують дитсадочки безкоштовно. Переселенець із Казахстану Володимир вже два десятиліття живе у Німеччині. його діти народилися тут, у заможній прогресив­ ній державі. – Мої сини мають усе, що можна тільки мріяти! Іграшки, книжки, комп’ютери, іншу техніку… Окрім спортивного велосипеда, є мотоцикл та новеньке авто. Нещодавно старший заявив, що хоче кращого автомобіля, мовляв, «крутішого». Більшість казахських чи українських дітей такі речі бачать хіба що у снах. А тут лише забажав – і вже купили! Часто кажу своїм дітям: якби вони пожили у тій країні, де у сім’ях не вистачає грошей навіть на їжу, то цінували б те, що мають. Що правда, то правда – погоджуюся.

Чи зникнуть українці?!

о

дин мудрець наприкінці дев’ятнад­ цятого століття писав, що життя на землі незабаром стане настільки нуд­ ним і нестерпним, що люди просто від­ мовлятимуться народжувати дітей.

http://sivertime.com.ua

Те, що наша країна переживає демографіч­ ну кризу, ні для кого не новина. Статистика невтішна – населення скорочується, наро­ джуваність дуже низька. До речі, така ж, як і у розвинених країнах. Чому ж жінки нашої держави не хочуть мати дітей? Дехто каже, що справа у зниженні рівня життя насе­ лення. І мати дітей нині – розкіш. Адже їх складно прогодувати, вивчити, підняти на ноги, а народження третьої дитини багато хто сприймає, як «божевільний» вчинок, то­ му що батьки не замислюються про благо­ получчя дітей. – Мені здається, що люди сьогодні не люблять життя і тому не хочуть дарувати його своїм дітям, – розмірковує Ніна Сорока із Чернігова, мати двох дорослих доне­ чок. – Потенційні батьки вважають, що попереду дитину чекають лише нещастя, а у них не вистачить сил і грошей, щоб убезпечити сина чи доньку від горя та бід, зробити щасливими. Стрімке падіння народжуваності у Європі розпочалося після Першої сві-

тової війни. Саме у цей період у суспільстві запанував песимістичний погляд на життя. Жінки народжували дітей в періоди голоду і воєн, бо вірили, що все погане колись мине, і дітей чекає щасливе життя. Сьогодні ж у нашій країні мало хто вірить у майбутнє… Щасливе майбутнє. Днями Державний комітет статистики України оприлюднив шокуючі дані. Більш як половина українських сімей не має ді­ тей! При цьому найчастіше українці нава­ жуються завести одну дитину, а кількість охочих утримувати двох і більше неухильно скорочується. Зокрема, у 2011 році в країні зареєстровано 62,2% бездітних сімей. Для порівняння: у 1999 році – 55,8%. З сімей із дітьми одну дитину мали 70,7% батьків, по­ рівняно з 68,1% у 2007­му і 60% у 1999 році. До того ж, кожна четверта сім’я утримува­ ла двох дітей – 25,5% (у 2007 р. – 27,9%, у 1999 р. – 34,3%, а троє і більше – 3,8% (у 2007 р. – 4%, у 1999 р. – 5,7%). Фахівці з демографії б’ють тривогу: такими темпами

українців скоро буде зовсім мало! А через кілька сотень років невідомо, чи залишать­ ся вони взагалі. Найбільше сімей із дітьми до 18­ти ро­ ків припадає на Закарпатську, Чернівецьку, Волинську, Рівненську, Івано­Франківську, Тернопільську та Львівську області.

Держава допоможе

С

еред заходів стимулювання народжува­ ності у нашій державі – виплати грошо­ вої допомоги та субсидії. Звісно, сповна компенсувати витрати на дитину дер­ жава не може. Але, врешті­решт, допомога – це не просто гроші. Суспільство визнає материнство і поважає його. Ось і дочекалися майбутні матусі першо­ го квітня. Саме з цього дня розмір допомо­ ги при народженні суттєво підвищився. Так, при народженні першої дитини мати отри­ має 27330 гривні, з яких 9110 виплатять од­ норазово, а решту рівними частинами про­ тягом 24 місяців. Другої – 54660 гривні, з яких 9110 – одноразово, а решту рівними частинами протягом 48 місяців. При наро­ дженні третьої і кожної наступної дитини – 109320 гривні, з яких 9110 виплатять од­ норазово, а решту рівними частинами про­ тягом 72 місяців. А якщо на світ з’явилася двійня, що тоді, запитаєте? Тоді на першу дитину призна­ чать допомогу як на першу, а на другу, як на другу. Все дуже просто. Складніше бать­ ків чекає попереду, адже їм доведеться ви­ ховувати одразу двох немовлят.

Б

рати шлюб чи ні, народжувати чи ще зачекати – особиста справа кожного. У ХVIII-XIX столітті родина була економічно вигідною, адже що більше дітей, то більше землі можна було обробити. нині сім’я – швидше емоційна категорія. розмірковувати над тим, чому українські сім’ї обирають життя без дітей, мабуть, нічого не вирішує, але обговорювати це потрібно. і не лише на сторінках «Деснянки вільної», а й у школі, училищі, інституті… До речі, у нашій редакції із понад двадцяти працівників мають двох дітей лише четверо і один – троє... Далі буде! Лариса ГАЛЕТА


сПорт

http://sivertime.com.ua

№ 27 (326) 5 квітня 2012, четвер

волейбол

Кінець – справі вінець

9

М і н і- ф у т б о л

Переможець став відомий лише після останньої гри Щороку у березні в Чернігові відбувається традиційний міжнародний турнір з міні-футболу серед ветеранів пам’яті колишнього гравця «Десни», першого голови обласної федерації футболу Вадима Третьякова. Нинішній був сімнадцятий за ліком.

З

У чемпіонаті області з волейболу серед чоловічих команд у Суперлізі вже визначилися переможець і призери. А тепер потрібно з’ясовувати стосунки командам вищої ліги. По дві кращі команди з груп «А» і «Б» зустрілися на майданчику коропського спорткомплексу. Господарі добре підготувалися до турніру. За кілька днів до старту зробили невеличкий ремонт приміщення, проінформували уболівальників.

К

оропська команда вперше брала участь у вищій лізі і відразу вигра­ ла групу «А», потрапила до підсум­ кового турніру. Стрімкий прогрес пояснюється прагненням усіх – керів­ ництва команди, гравців – утвердити­ ся серед фаворитів. Неабияка заслуга і начальника команди, приватного під­ приємця, палкого любителя волейболу Сергія Жованика. Він і сам непогано ра­ ніше грав, а до цього виду спорту його заохотив батько Микола. Тепер по їхніх стопах пішов син Роман. Ще до ство­ рення волейбольної команди «Короп» Сергій Жованик із власної ініціативи 7 років проводив традиційний турнір се­ ред школярів «Задесення», оплачував з власних коштів нагороди призерам, при­ їзд і харчування учасників. Опікувався й іншими волейбольними змаганнями. Спочатку ентузіасту доводилося май­ же все робити самотужки. Згодом депу­ Жіноч и й футбол

31

тат райради Сергій Жованик зумів за­ лучити до справи народних обранців. Тому тепер будь­які нагальні проблеми вирішуються оперативно і в інтересах волейболу. За такої уваги команді «Короп» негоже було засмучувати вболівальників. До то­ го ж, їм довелося відкривати турнір по­ єдинком із чернігівським «Технологом». Відповідальність за позитивний резуль­ тат дещо сковувала господарів, і вони програли першу партію, натомість потім зібралися і у підсумку перемогли – 2:1, що дозволило команді вийти у фінал. В іншій парі команда «Чернігівспорт­ Ветеран» на класі переграла борзнянців – 2:0 і також пробилася до вирішально­ го етапу. У боротьбі за 3­4 місця сперечалися команди, котрі програли стикові матчі. За принципової гри бронзові медалі ви­ бороли волейболісти «Технолога».

Переповнений спорткомплекс виру­ вав емоціями від кожної вдалої комбі­ нації гравців команди «Короп» у фіналь­ ній зустрічі. Першу партію вони виграли. Потім заспокоїлися і поплатилися; до­ свідчені чернігівські ветерани урівня­ ли шанси – 1:1. Однак потім все дійшло логічного завершення, бо молоді гравці таки дотиснули бувалого супротивника і у підсумку перемогли – 3:1. Вперше в історії команда «Короп» за­ воювала золоті медалі. Високу нагороду Миколі Грицаю (капітану і тренеру, що грає), Володимиру Лисюку, Дмитру Петриченку, Сергію Борцю, Святославу Ступаку, Артему Костюченку, Віталію Ковтуну, Івану Прядку і обом однофамільцям Сергіям Редькам вручив голова колегії суддів обласної фе­ дерації волейболу, суддя національної ка­ тегорії Віталій Сидоренко. Віктор БЕРЕГОВИй Фото Володимира ЛУЧКА

а почесний трофей повели боротьбу господарі турніру – «Ветеран­«Десна», команди з Росії – ФК «Митищі» з однойменного міста у Підмосков’ї і «Посмішка» (Смоленськ), «Союз» (шахта ім. Засядька, Донецьк), «Гомель» та «Ніжин», яка в пере­ достанній заявочний день замінила команду «Урожай» із Вітебська, котра не зуміла прибути. На турнір приїхало кілька відомих раніше фут­ болістів. За команду «Посмішка» виступав колишній гравець вищелігівського чемпіонату СРСР, майстер спорту Віктор Карачун, який успішно грав у коман­ дах «Динамо» (Мінськ) і «Кайрат» (Алма­Ата). йому склав компанію володар кубка Білорусі, гравець збірної цієї країни Сергій Вєхтєв. До речі, обидва закінчували футбольну кар’єру в Смоленську. Серед гравців «Митищ» вирізнявся чемпіон Європи з мі­ ні­футболу у складі збірної України, заслужений майстер спорту Сергій Корідзе, який ще нещо­ давно грав за митищинську команду в чемпіонаті Росії з футзалу. Кожна команда мала зіграти по 5 матчів. За підсум­ ками результатів і визначався переможець. Все вирішувалося в останній грі турніру, де черні­ гівці зустрічалися з командою «Союз». До цього наші земляки перемогли команди «Посмішка» – 5:3, «Гомель» – 10:3, «Ніжин» – 15:3 і програли ФК «Митищі» – 2:3. Стартові хвилини показали, що господарі всерйоз націлилися на перемогу. Донеччани пропустили у свої ворота аж шість м’ячів і не забили жодного. Бажаний результат – 6:0 дозволив команді «Ветеран­«Десна» завоювати кубок. Срібні медалі дісталися футболістам «Посмішки», бронзові – ФК «Митищі». Організатори назвали кращих гравців: воротар Анатолій Хом’яков (ФК «Митищі»), захисник Сергій Буйнов («Союз»), нападник Сергій Вєхтєв («Посмішка»). Найбільшу кількість м’ячів забив Валентин Круковець («Ветеран­«Десна»). Кращим гравцем турніру став Геннадій Куркін (ФК «Митищі»). Журі назвало і кращих гравців із кожної команди. Це – Іван Леонов («Ветеран­«Десна»), Сергій Корідзе (ФК «Митищі»), Сергій Денисов («Гомель»), Микола Юр’єв («Союз»), Ігор Ємельяненко («Посмішка») та Віктор Козюра («Ніжин»). Віктор БЕРЕГОВИй

Ситуація в групі більш ніж зрозуміла Словаччина – Фінляндія – 0:1

березня в п’ятій відбірковій групі кваліфікаційного раунду Євро–2013 від­ бувся один матч, але він багато що прояснив. Перемога на виїзді над словачками дозволила фінкам вийти з тіні і очолити групу. Сильнішим та­ ки щастить: м’яч на 90 + 2 хвилині забила у власні ворота Єва Коленова. Тепер 5 квітня ці команди зустрінуться знову, але вже у Фінляндії. Цього ж дня у Севастополі гратиме і збірна України з Естонією. Як і в попередній кваліфікації до чемпіонату світу, українки замикають групу команд, які претендують на путівки до Швеції. За словами головного тренера на­ шої збірної Анатолія Куцева, завдання перед командою одне – посісти перше міс­ це, отже, заволодіти гарантованою путівкою до фінальної частини Євро–2013. Але ж про таке мріють, вірніше, чітко реалізують задумане і фінки. Тож будемо чекати захоплюючого сюжету і безкомпромісних поєдинків. Віктор М’ЯЧИНСЬКИй

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

1. Фінляндія 2. Словаччина 3. Білорусь 4. Україна 5. Естонія

І 3 4 4 3 4

о 7 7 7 4 0

Словачка Єва Коленова засмучена: так підвести подруг!

http://sivertime.com.ua


10

№ 27 (326) 5 квітня 2012, четвер http://sivertime.com.ua

реклаМа

т р и в о га!

ТРЕБУЮТСЯ

охранникивахтовики на объекты в Бориспольском и Козелецком районах. Тел.

(067) 497-55-13 ПрАТ «ЧРВК», г. Чернигов, ул. Любечская, 66

(0462) 644­298, (093) 940­79­02, (067) 258­63­26, (050) 313­44­71

« ш к о л а б е з п е к и » -2 0 1 2

У Чернігові ліквідовують «розгорнулися» до... Волині відділення шкірвендиспансеру

В

обласному шкірвендиспансері б’ють на сполох. Шкірне відді­ лення, яке майже 6 років було в аварійному стані, проте працю­ вало, хочуть взагалі ліквідувати! Днями начальник обласного управ­ ління охорони здоров’я Галина Василькова видала відповідний наказ. А хворих з області пропо­ нують направляти на обстеження та лікування до Прилук і Ніжина. Головний лікар Чернігівського шкірно­венерологічного диспан­ серу Володимир Максимонько розповів майже 10­річну історію, як він просить владу допомогти у поліпшенні матеріально­техніч­ ного стану диспансера. Зокрема, шкірне відділення, що розміще­ не в окремому приміщенні, вже багато років потребує ремонту. – Уявіть собі, що хворих бу­ дуть направляти з одного кінця області в інший на обстеження. І це тоді, як у тих шкірвендиспан­ серах ні належних умов, ні навіть відповідної лабораторії немає, – обурюється головний лікар.

Колектив закладу налашто­ ваний рішуче відстоювати свої права і вимагає не лише ліквіда­ ції наказу, а й відставки Галини Василькової. – Це людина, яка не хо­ че працювати в системі охо­ рони здоров’я, – упевнений Володимир Максимонько. Бажання закрити відділення шкірно­венерологічного дис­ пансера незрозуміле, адже са­ ме цей заклад протягом остан­ ніх років посідає перші місця в Україні у боротьбі з найбільш розповсюдженими захворюван­ нями. Депутати, до яких звернулися за підтримкою працівники закла­ ду, пообіцяли допомогти. А днями, присутній на се­ сії обласної ради голова Чернігівської обласної держав­ ної адміністрації Володимир Хоменко заявив, що відділен­ ня працюватиме: «Усі завдання будуть виконуватися сповна».

31

березня в обласно­ му центрі на базі ви­ щого професійного училища побутового обслу­ говування відбулися облас­ ні змагання Чернігівського відділення Всеукраїнського громадського дитячого ру­ ху «Школа безпеки». Учасниками стали пред­ ставники міських та район­ них відділень руху. В про­ грамі змагань було три ета­ пи: «Евакуація постражда­ лого з висотної будівлі», «Бойове розгортання», «Медична допомога». На всіх етапах учасники продемонстрували теоретичні знання та практичні навички і вміння на достатньо високому рівні. Журі, до складу якого входили пред­ ставники навчально­методичного центру ЦЗ та БЖД Чернігівської області та територіального управління МНС в Чернігівської області, уважно слідкувало за виконанням усіх завдань на етапах. Інколи різниця між командами становила буквально кілька секунд. Але у будь­якому змаганні є переможці та переможені. В упертій боротьбі бронзові нагороди поділили команди Козелецького району та Чернігівського колегіуму №11. Друге місце дісталося команді Семенівського району, а переможцями вже вдруге стали вихованці ЗНЗ №29 м.Чернігова. Хлопцям та дівчатам цієї команди тепер потрібно багато тренуватися, готуватися до різних конкурсів, які відбудуться в рамках чер­ гових Всеукраїнських змагань «Школа безпеки» влітку у Волинській області.

Міла ПОГУЛЯй

Валентина ПРИБИТЬКО, методист НМЦ ЦЗ та БЖД Чернігівської області

Только 12 апреля в г. ЧЕРНИГОВЕ, с 10.00 до 14.00 – ул. Магистратская, 3, кинотеатр им. Щорса

10 апреля в г. НЕЖИНЕ, с 10.00 до 13.00 11 апреля в г. ПРИЛУКИ, с 10.00 до 13.00 13 апреля в г. БАХМАЧЕ, с 10.00 до 13.00

http://sivertime.com.ua

– ул. Шевченко, 168, Клуб железнодорожников – ул. Переяславская, 28, Городской дворец культуры – ул. Жовтнева, 55, Дом творчества


№ 27 (326) 5 квітня 2012, четвер http://sivertime.com.ua о п е ра ц і я « н е р е с т»

Ю віл еї

Живи, «Життя Полісся»! Нинішній рік ювілейний для багатьох районних видань. Днями відзначив поважну дату – 80-річчя з дня виходу у світ першого номера і колектив ріпкинської райгазети «Життя Полісся». Звичайно ж, це його свято передовсім, хоча без засновників, широкого кола нештатних авторів, а ще ширшого – читачів воно б не розквітло весняними барвами, незважаючи на не дуже весняну погоду.

Н

а урочистос­ ті з нагоди ювілею у ра­ йонній школі мистецтв зібралися представники засно­ вників, територіальних громад і трудових колективів, численні гості і колишні працівники районки. Ювілярів здоровили голова райдержад­ міністрації Петро Головач і голова районної ради Віктор Бугай. Доручення голови ОДА Володимира Хоменка і голови облради Анатолія Мельника ви­ конали, привітавши колектив зі святом і від себе особисто, виконувач обов’язків начальника управ­ ління у справах преси та інформації ОДА Дмитро Никоненко і депутат обласної ради Іван Чаус. к р о с в о рд

1 7

2

Звичайно, були квіти, традиційні відзнаки, по­ дарунки, добрі слова на адресу газети і її ниніш­ ніх творців, щирі побажання залишатися й надалі найближчою до людей інформаційною трибуною. Народний депутат України Михайло Чечетов пре­ зентував редакції новенький комп’ютер – річ не­ замінну у нашому повсякденні. Не з порожніми руками прибули й гості – ко­ лишні працівники і керівники редакційного ко­ лективу, очільники територіальних громад і тру­ дових колективів, ветерани поліграфії, та інші. Гарне враження справили і вихованці місцевої школи мистецтв, які влаштували для присутніх чудовий концерт. Редактор газети Надія Шопська розповіла про етапи діяльності головного видання району, су­ проводжуючи розповідь відеопоказом з життя­ буття цього чарівного куточка рідного краю. А головне – представила кожного члена трудового колективу реакції, не обминувши жодного коло­ ритним й водночас небайдужим словом, чільне місце відвела постаті колишнього багаторічно­ го редактора і шанованого сьогодні ветерана Олексія Жили. Живи, «Життя Полісся», ще довго літ на радість численним прихильникам і шанувальникам. З ро­ си і води вам, колеги! Петро ГРОМОВИй, колишній редактор районки

3

4

5

11

6

8

З ЛІВА НАПРАВО: Д Е С Н Я Н К А 9 10 8. Держава на півдні Центральної Європи і захо­ 11 12 ді Балканського півострова, колишня союзна республіка 13 в складі Югославії, що стала 14 15 незалежною в 1991 р. 11. В мусульманських монархі­ 16 17 18 ях титул сановника вищо­ в і л ь н а го рангу (аналог міністра), 19 20 політичного або релігійного 21 22 радника султана або халіфа. 12. Дружина римського ім­ ператора Феодосія I. 13. 23 24 Штучна квочка. 17. Людина, професія якої – приготуван­ 25 26 27 28 ня їжі. 18. Частина багато­ голосного музичного тво­ 29 30 31 ру, який виконує один спі­ 32 33 вак. 21. Весняна квітка. 22. Чорна пантера, наставниця 34 35 36 Мауглі. 23. Французький естрадний танець із харак­ 37 38 терним па – високим піднят­ тям ноги. 24. Машина – ге­ нератор постійного струму. 39 40 29. Група племен індоєвро­ пейського походження, що в першому тисячолітті до н.е. мешкали на території Європи. 30. Пошкодження зерна злакових у колосі вна­ ній речами. 10. Раніше так називали торговців. 14. Особа, слідок посухи чи суховіїв. 31. Пристрій призначений для зазвичай офіційна, яка приховує (не злочинець) своє справ­ обмірювання фігури людини для одержання величин роз­ жнє ім’я, або ж виступає під вигаданим ім’ям. 15. Горілка, мірних ознак. 35. Декоративна підставка з розгалужуван­ яку заправляють прянощами і витримують певний час у нями для декількох свічок або ламп. 37. Французький фізик гарячій печі. 19. Сталь, яка завдяки особливій техноло­ і математик, творець основ електродинаміки. Створив пер­ гії виготовлення відрізняється внутрішньою структурою шу теорію, яка виражала зв’язок електричних і магнітних і виглядом поверхні, високою твердістю і пружністю. 20. явищ. 38. Муніципалітет у Франції, у реґіоні Лотарингія, Місто закоханих і модельєрів. 25. Страва з м’ясом, дуже департамент Мез. 39. Півострів на півдні Азії, майже вся відома в Україні, назва якої удмуртською мовою означає його територія належить Індії. 40. Вироби і матеріали, що «хлібне вушко», точніше «вухатий хлібець». 26. Посвідчення депутата. 27. Радянський художник кіно, серед його робіт одержують внаслідок спікання глини. ЗГОРИДОНИЗУ:1. Паломник, тобто той, хто зобов’язується фільми – «Старик Хоттабич», «Дама з собачкою», «Три тов­ вирушити у релігійну подорож або паломництво. 2. Цінна стуни». 28. Неодмінний предмет сервірування столу, без плодова рослина, її плоди називають винними ягодами. 3. якого неможливо дотримати чистоту та охайність під час У комп’ютерній системі це обліковий запис. 4. Біологічно­ їди. 32. Еолова форма рельєфу, нанесена вітром піщана, ін­ активна хімічна речовина, яку виділяють ендокринні залози коли пилуватий чи глинистий рухливий горб серповидної безпосередньо у кров. 5. Домашній наряд – арабською це форми. 33. Нарив, гнійник на шкірі. 34. Один зі світових слово означає «одяг». 6. Сукупність наук про живу природу, лідерів зі створення цифрового обладнання. 36. Пристрій про живих істот, що населяють Землю чи вже вимерли. 9. в автівці, яким управляє водій. Зав’язана кінцями хустка, шматок тканини з укладеними в Склала Альона ШЕВЧЕНКО

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, опублікований у № 25 від 29 березня 2012 р. ЗЛІВА НАПРАВО: 8. Бакалавр. 11. Гарем. 12. Смола. 17. Борис. 18. Харитя. 21. Газета. 22. Примак. 24. Панцир. 29. Цариця. 30. Загар. 31. Ювелір. 35. Кайдашиха. 37. Фініш. 38. Хурма. 39. Копернік. 40. Скатерть. ЗГОРИ ДОНИЗУ: 1. Зеландія. 2. Інтер. 3. Скорик. 4. Макака. 5. Плем’я. 6. Кволість. 9. Призов. 10. Шкалик. 14. Іноземець. 15. Фармацевт. 19. Шторм. 20. Арман. 25. Барвінок. 26. Карден. 27. Маршак. 28. Кілометр. 32. Мартин. 33. Сходки. 34. Вітер. 36. Кулер.

У День сміху браконьєрам було не до сміху 1 квітня операція «Нерест» була у розпалі – ловили браконьєрів. Співробітники лінійного відділу міліції разом із бійцями роти особливого призначення «Беркут» патрулювали водні плеса річкового порту «Чернігів». лише за одну ніч міліціонери затримали п’ятьох чоловіків: двох жителів Мньова, одного – зі Славутича і двох чернігівців.

П

ерших трьох міліціонери «спій­ мали «на гарячому» на бе­ резі Дніпра поблизу Мньова. Горе­рибалки саме орудували 50­метровою сіткою, спіймавши 200 рибин. Загальна сума збитків, завда­ них рибному господарству, становить майже двадцяти тисяч гривень. Тієї ж ночі впіймалася й пароч­ ка чернігівців. У районі урочища Вершина чоловіки виловили 6 щук, 1 судака, 15 лящів, 7 карасів, 120 крас­ нопірок і 50 плоскірок. Сума збитків становить понад 40 тисяч гривень. У діях цих громадян вбачаються ознаки злочину, передбаченого час­ тиною 1 статті 249 Кримінального ко­ дексу України «Незаконне зайняття

рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». На рибалок­ невдах очікує штраф – до ста неопо­ датковуваних мінімумів доходів гро­ мадян або  обмеження волі на строк до трьох років з конфіскацією  зна­ рядь браконьєрства та вилову. Наразі перевірку проводить лінійний відділ річпорту «Чернігів». СЗГ УМВС України в Чернігівській області

г ор о с к о п н а т и Ж д е н ь 9 – 15 к віт н я

оВен (21.03–20.04). Сприятливий період для зміни свого життя на краще. Якщо

будете зосередженими, то досягнете хороших результатів. Покладайтеся на допомогу і підтримку друзів, це допоможе вам досягти намічених ці­ лей. Вихідні будуть удалими для поїздок і подорожей. Сприятливий день – середа, несприятливий – п’ятниця. теЛеЦЬ (21.04–21.05). На цьому тижні власні запізнення і пов’язані з ними не­ порозуміння зіпсують вам настрій. Будьте обережні у спілкуванні, не зловживайте гостротами. Ремонт і благоустрій житла, відновлення – по­ дарує вам легкість і наснагу. Сприятливий день – вівторок, несприятли­ вий – понеділок. БЛИЗнЯтА (22.05–21.06). Викиньте з голови все, що не впливає позитивно на ваші справи. Традиційний підхід до рішення проблеми може виявитися невда­ лим, вам перегляньте свої погляди і методи. Не чіпляйтеся за старе, від змін ви тільки виграєте. У вихідні організуйте зустріч зі старими друзями. Сприятливий день – понеділок, несприятливий – четвер. рАК (22.06–23.07). Ваші плани мають бути наближені до реальності, інакше вони не справдяться. Успішність залежатиме не лише від вас, й від підтримки оточуючих, тому не відмовляйтеся від їхньої допомоги. Не проґавте важ­ ливої інформації, від неї залежатиме ваше майбутнє. Сприятливий день – четвер, несприятливий – понеділок. ЛеВ (24.07–23.08). Ви зможете перебороти підсвідомі страхи і вирішити давню про­ блему. Не бійтеся відкритості і зважайте на чужу точку зору. Візьміться за важливі проекти без зволікань. У вихідні відпочиньте від метушні, щоб на наступний тиждень вистачило сил. Сприятливий день – середа, неспри­ ятливий – субота. ДіВА (24.08–23.09). Не переоцінюйте своїх можливостей, є ризик залишитися без підтримки, зокрема і фінансової. Дослухайтеся до розумних порад. Не шкодуйте часу на спілкування з друзями, вони поділяться цікавими ідея­ ми і відкриють перед вами нові можливості. Сприятливий день – середа, несприятливий – п’ятниця.

тереЗИ (24.09–23.10). На цьому тижні головне – не затримуйтеся, але й не мету­

шіться. Зосередьтеся, розгляньте ситуацію з усіх боків. Для оточуючих ду­ же важливо, щоб ви не запізнювалися. Не витрачайте сили на вирішення робочих питань у вихідні, відпочинок може бути активним, але у жодному випадку не трудовим. Сприятливий день – четвер, несприятливий – субота.

сКорПіон (24.10–22.11). Ви зможете приступити до давно накопичених творчих задумів. Тримайтеся ближче до однодумців, їхні поради будуть мудрі і реа­ лістичні. Дослухайтеся до інтуїції, і успіх не вислизне з ваших рук. У вихідні не вступайте в суперечки з домашніми, цим ви тільки ускладните стосунки. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – субота.

стріЛеЦЬ (23.11–21.12). Вам доведеться виконувати дані раніше обіцянки. Приємно, що ваші зусилля не пропадуть дарма. Доведеться чимало часу присвятити літнім родичам. Відпочинок, якщо для такого ви теж зумієте викроїти час, кращий на самоті. Сприятливий день – четвер, несприят­ ливий – понеділок.

КоЗоріГ (22.12–20.01). Ви зможете досягти бажаного найекстравагантнішими спо­ собами. Тільки не відкладайте це на потім. Позитивно змінюватиметься ва­ ше ставлення до друзів і колег по роботі, і це буде взаємно. Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий – четвер.

ВоДоЛіЙ (21.01–19.02). На цьому тижні ви можете досягти всього самостійно. Вам захочеться змін, звільнення від усього, що зв’язує по руках і ногах. Але вчасно зупиніться. З’явиться гарний шанс змінити свій соціальний статус. У вихідні вам доведеться взяти на себе всі сімейні питання. Сприятливий день – середа, несприятливий – понеділок. рИБИ (20.02–20.03). З’явиться можливість розпочати справи, які після тривалих зу­ силь можуть привести до величезного успіху. Зберігайте в таємниці свої блискучі задуми, інакше вашу ідею можуть привласнити давні конкуренти. Ставтеся до недоліків близьких з полегкістю. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – четвер.

http://sivertime.com.ua


12

остАннЯ сторінКА

№ 27 (326) 5 квітня 2012, четвер

http://sivertime.com.ua

а: Уваг УрС

оК Ф оТ

пори року

о НК

» Вередник, А р о л Ф «Я + крутій, пустун... Якщо любите фотографуватися біля дерев та квітів, тоді наш конкурс для вас! Надсилайте фотографії, де зафіксовано мить вашого життя в рослинному світі.

Умови конкурсу:

Так називають у народі квітень за його непостійність, примхливість, здатність гратися в сніжки й обдаровувати незвичною для цієї пори року спекою. Важко з цим не погодитися, бо він, буває, однією ногою ще намагається заскочити в зиму, провідати її в арктичних краях, ще й дещицю привезти з собою, як в останні дні, а другою перебувати, хоч і ненадовго, у справжньому літі.

А

бсолютні значення температури середульшого вес­ няного місяця просто вражають. Судіть самі: у 1950­ му році в квітні зафіксовано 28–30 градусів тепла, тоді як у 1952­му в південно­східних районах, у 1963­му – північних – незвичні морози. Нічна температу­ ра на території області опускалася до мінус 11–18 граду­ сів. У квітні нерідко вже гримлять грози, але й снігопади трапляються до останнього дня квітневого календаря. Яким буде цьогорічний квітень? Кажуть, як завершує березень, так починає і його наступник. Обласний гідро­ метцентр погожих днів на старті не обіцяє. Незатишно почуватимемося: часом дощитиме і навіть сніжитиме. Все це нагадуватиме, що зарано взялися розлучатися з теплими вдяганками. Загалом же, за прогнозом Укргідрометцентру, цього­ річний квітень передбачається дещо теплішим від норми. І кількість опадів перевищуватиме її. На думку ж народ­ ного прогностика з Дніпропетровська Валерія Некрасова, середульший весняний місяць очікується холодним, із не­ стійкою погодою, заморозками, з потеплінням у середині місяця та поверненням холодів наприкінці. Не дуже втішний висновок! До речі, південно­східні реґіони України, до яких належить і Дніпропетровщина, і в березні не вельми розкошували в теплі. Лесь ГОМІН

ПОГОДА

П’ЯТНИЦЯ,

СУБОТА,

06:26 19:41 13:15

06:24 19:42 13:18

6.04

Схід Захід Тривалість дня

7.04

Хмарність, опади Ніч

День

+5

+6

+10

Вітер, м/c

Пн­Сх, 4

Сх, 4

Сх, 2

Пд­Зах, 3

Атм. тиск, мм рт. ст.

762

758

751

746

Температура повітря, 0C

+4

Несприятливі дні у квітні:

Ніч

День

7, 13, 21, 29

Деснянка вільна

Засновник та видавець – ТОВ «Редакція газети «Деснянська правда». Реєстраційне свідоцтво ЧГ № 465­114ПР від 22.04.2010 р. Директор Лариса МІЛОВА. Редактор Леся КОШЕЛЬ. Тел. 678­200. Перший заступник редактора Петро ГРОМОВИЙ. Тел. 4­44­42. Заступник редактора Віталій АДРУГ. Тел. 4­21­92. Відповідальний секретар Світлана СОКОЛ. Тел. 4­44­42.

2–3 фотографії (без обробки у програмі Photoshop) поряд із квіткою або деревом, коротенький опис рос­ лини і розповідь про себе. Листи надсилайте на адресу: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 62, редакція газети «Деснянка вільна» (3­й поверх) з позначкою «НА ФОТОКОНКУРС» або на електро­ нну cкриньку: despravda@ukr.net Переможця конкурсу щомісяця обиратимете саме ви, наші читачі, надіславши смс­повідомлення за но­ мером (093) 671­97­69 та зазна­ чивши в тексті номер фотознімка. На переможців чекають цікаві призи.

№2

М

ене звуть Ірина, мені 44 роки. Живу в місті Ніжині. Усе своє життя захоплююсь квітами. Дуже люблю за ними доглядати. Нині маю ба­ гато рослин різних видів, які тішать око не лише мені, але й близь­ ким та знайомим. Сподіваюся, що сподобається і вам!

ПЛЕТЮЧА ТРОЯНДА

Ідеальні, трохи закручені бутони перетворюються в досить великі насиченого рожевого кольору розетковидні троянди. Кущ сильнорослий, дуже стійкий до захворювань, з темним, блискучим листям. Сорт морозостійкий, квітки не бояться дощу. Можна вирощувати кущ і вертикально, і як коротку витку троянду.

№3

№4

М

Д

«…Богиня весни розбудила Сонце і його вірну супутницю Ірис (Веселку), змішала сонячні промені зі строкатим промінням веселки, почала щедро сипати їх на свіжі борозни, луки, гілки дерев – усюди з’являлися квіти, а земля тріумфувала від цієї благодаті. Так вони дійшли до Скандинавії, але у Веселки залишилася тільки лілова фарба. Незабаром тут опинилося так багато бузку, що Сонце вирішило змішати фарби на палітрі веселки, і почали сяяти білі промені – так до лілового бузку приєднався й білий».

Густомахровий. Жовтий із червоними мазками. Ранній. До півметра заввишки. Форма квіточок тюльпанів саме цього класу заслуговує на окрему увагу. Великій кількості пелюстків ніби затісно, і тому вони, відхиляючись від центру, утворюють пухнасті голівки, зовсім не схожі на класичні квітки тюльпанів. А в усьому іншому цей сорт майже не відрізняється від простих ранніх тюльпанів. Цікаво, що більшість представників цього класу – прямі або ж побічні нащадки лише одного старовинного сорту Мурильйо, відомого ще з 1860 року. На нашій ділянці таких тюльпанів – червоних, жовтих, чорних, фіолетових, рожевих, білих – весною цвіте кілька сотень...

ене звуть Валерія, мені 15 років. Дуже люблю квіти. У нашому саду їх так багато, що й полічити важко. Одного разу я відвідала Мгарський монастир, що на Полтавщині, він найбільше запам’ятався мені густими насадженнями бузку навколо алеї, що веде до храму. Ця, зда­ валося б, звичайна рослина зачарувала своїм дивовижним ніж­ ним цвітом і ароматом, пробудила у мені бажання, надихнула на творчість, повернула до серця приємні спогади. Тож коли приїхала додому, відшукала місце, підготувала його та засадила кущами бузку. Тепер кожної весни, у травні, маю змогу милуватися цією красою. А ось легенда про похо­ дження бузку – моєї улюбленої рослини.

БУЗОК

ТЕЛЕФОНИ ВІДДІЛІВ РЕДАКЦІЇ: суспільно­політичних питань: 4­22­71; економіки: 4­45­42; соціальних питань: 4­41­36; гуманітарної сфери: 4­44­12; реклами: 4­40­07. Факс: 4­21­92, 4­40­07. Комп’ютерна верстка та дизайн: Ганна ЗЕВКО, Світлана КУЗЬМЕНКО. Коректори: Альона ШЕВЧЕНКО, Олена ШЕРЕМЕТ. ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: дворазовий розширений – 49086; дворазовий – 49087 та четверговий розширений випуск – 49088.

омоцька Валерія Василівна, вчителька Новгород­ Сіверської ЗОШ І–ІІІ ст. №2, дуже любить квіти. Вони ростуть у неї не тільки на підвіконнях, але й на подвір’ї, на городі.

ЖОВТИЙ ТЮЛЬПАН

Адреса редакції: 14000, м. Чернігів, проспект Перемоги, 62, 3­й поверх. Веб­сайт: www.sivertime.com.ua. Електронна пошта: despravda@ukr.net. Віддруковано у ПАТ «ПВК «Десна», 14000, м. Чернігів, проспект Перемоги, 62. Газета виходить двічі на тиждень (четвер, субота). Тираж тижня – 15 600. Розповсюджується по передплаті. Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Відповідальність за достовірність інформації та реклами несуть автори та рекламодавці. Знаком та імідж позначені матеріали рекламного змісту. Листування з читачами – тільки на сторінках газети.

®

"Деснянка вільна" №326  
"Деснянка вільна" №326  

"Деснянка вільна" №27 (326), 5 квітня 2012, четвер

Advertisement