Page 1

Today elozetes 2008

9/18/08

7:23 PM

Page 1

os 810 nd A sta

E L Ô Z E T E S

D E N T A L

W O R L D

2 0 0 8

Nyolcadik alkalommal a Dental World Nemzetközi Fogászati Szakkiállítás és Továbbképzô Konferencia 2008. október 16–18. SYMA Rendezvénycsarnok, 1148 Budapest, Dózsa György út 2–4. A Dental Press ebben az évben immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a Dental World Nemzetközi Fogászati Szakkiállítást és Továbbképzô Konferenciát, ami évek óta a fogászat egyik legnagyobb és legrangosabb szakmai találkozója.

180 kiállító várja akcióival, ár engedményével és újdonságával a látogatókat.

A today elôzetessel elsôsorban az a célunk, hogy megfelelô tájékoztatást adjunk olvasóinknak arról, hogy ma Magyarországon a legnagyobb alapterületû, legnagyobb kiállítói létszámmal megszervezett rendezvényen a hazai és külföldi gyártók, kereskedôk milyen szakmai újdonságokat, innová ciókat, termékakciókat tartanak, illetve mutatnak be a három nap folyamán. Ne feledje, az idei rendezvényen több mint száznyolcvan cég mutatja be a szak-

Élô mûtétek, bemutatók folyamatosan a Dental World kiállítás három napja során!

mának nóvumait, melyekrôl pontosan tájékozódni, valamint az igen kedvezményes akciókat is kihasználni majd csak a kiállító cégek standjánál lehet! Több cég összefogásával valósul meg idén egy olyan – reményeink szerint különleges – szakmai program, ahol a kiállításon részt vevôk számára igazi újdonságokat is szeretnének bemutatni a szervezôk. Az élô mûtétek, szájsebészeti beavatkozások és egyéb bemutatók segíthetik a gyakorló fogorvost ab-

ban, hogy megértse: az itt prezentált eljárások a mindennapi munkában is megvalósíthatóak. A rendezvény három napja során – a kiállítási csarnok közepén lévô kávézó mellett – különbözô programok várják az érdeklôdôket, ahol például élôben és kivetítôn is nézhetik a legújabb implantációs technikákat, a lézerrel történô beavatkozásokat, vagy a helyszínen CAD/CAM technológiával készülô pótlásokat.

A kreditpontokat is biztosító elôadások, szimpóziumok, gyakorlati továbbképzések, workshopok és egyéb érdekességek, színes események részesei lehetnek azok a fogorvosok, fogtechnikusok, szájhigiénikusok, akik fontosnak tartják ismereteik folyamatos bôvítését, az állandó „lépéstartást” a szakma fejlôdésével. A rendezvény mindhárom napja alatt megjelenik a díjmentes today – a legfrissebb szakmai hírekkel, exkluzív riportokkal és egyéb programlehetôségek ajánlásával. Természetesen a kiállítók akciós híradásait is ér demes lesz folyamatosan figyelemmel kísérni, hiszen az érdeklôdôk így is informálódhatnak majd a 3 nap speciális ajánlatairól. A szervezôk nevében is remélem, hogy 2008-ban szintén találkozunk a Dental World-ön, és bízom abban, hogy idén is megelégedéssel távoznak majd rendezvényeinkrôl!

Laczkó Tamás fôszervezô


Today elozetes 2008

9/18/08

7:23 PM

Page 2

Ú j d o n s á g ! Rövidesen tovább bôvül a Dental Press fogászati kiadó fogorvos/ fogtechnikus sorozata! á m do át u t ia anyag g ó l to ális e n z s a l d EX i imp lexik özren doD -IN ogászat teinek és eszk ek gon teT N a f mere ageg giabe a A t e L y b s v IMPéziköny akmai i tációs an seket, a és aller gyar és lA k és sz implan rendezé rizikó- ja a ma lôit, je s p s nyo egzi, az eket, be azást, a emutat c szere fejlôdé a össz t, a gép ralkalm eket. B giai pia eket és s reke t, a léze i kérdé lantoló lemzés zásá t, a jog pai imp dasági e geke ép-euró ait, gaz l a d l s z á o 08 0 0 Kö ô von 2 5 4 ld : z . r t o i m m á e e l W nci rjedel l e a d t n ten ató te t : De

s Várh : 7000 F egjelené er 16. Ára ezett m , októb Terv kiállítás szak

gas z i t v atias e m né akorl taa za en gy acsin á h r á ig n kik a ket s é k K trükkö kiváló inkosa fogják knak U T k és t két kik c iával zó aG á g Á t t a e s R tipp közö ából, empá s viz hagyh T Á znos retei r toll é li ki , e s t s i i l s n e Ha szer k smeste iközbe sszioná miatt ” rend echniku sóra, m , profe bszem a s fogt az Olva ulságo nyos „z l a nak is – tan a bizo d 8 l 0 o m 0 a t 0 2 é z 20 sak : rld c o r m á e l W e m n! d l e a j t a r en tatl ó te

D t t : a s h F é r Vá : 7000 egjelen er 16. Ára ezett m , októb Terv kiállítás szak

www.dental.hu


Today elozetes 2008

9/18/08

7:23 PM

Page 3

2008. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2008

3

Várják a tanulók Egészségpolitika 2008 oktatóit és mestereit is! Nyílt nap a magyar fogtechnikus-iskolák tanulói részére – Az október 16-án 10 órától, második alkalommal megrendezésre kerülô Tanulók Napjának a célja, hogy megpróbáljunk a tanulóknak – a tananyaghoz igazodva, de az általunk elképzelt színvonalon – többlettudást nyújtani – mondta el Róth Lajos, a Fogtechnikusok Országos Szövetségének elnöke, a Tanulók Napjának egyik életre hívója és szervezôje. Próbálkoztak ezzel korábban is, hívták, szívesen látták a tanulókat és oktatóikat úgy a Dental World-ön, mint az Ipartestület különbözô rendezvényein, ám mindhiába. Az érdektelenségnek két méltányolható oka volt: a magas részvételi díjon kívül az elôadások továbbképzô jellege, vagyis hogy a szakmát évek óta mûvelô fogtechnikusok elvárásaihoz és mindennapi munkájához igazodó színvonalukkal messze meghaladták a tanulók elvárható ismereteinek szintjét. A szervezôk remélik, hogy a tanulókat oktatóik is elkísérik majd. Ez a felismerés adta az ötletet ahhoz, hogy olyan nyílt napot rendezzenek, ahová a tanulók és az idén végzettek jelképes összegért bejutnak, és olyan ismereteket kapnak, amelyeknek tanulmányaik során hasznát látják. Az alapokról szólnak majd az eljárásokról és technológiákról elhangzó elôadások: kivehetô és fémlemezes fogsorok, hídkészítés, kerámia szerepe, leplezési technikák, rendelôi és laboratóriumi munkafázisok, modern kompozitok stb. Az elôadók – Hajdú Zoltán, Róth Lajos, Kapás Zsolt, Szép Attila – a teljes paletta áttekintésére törekszenek, mégpedig a tanulók nyelvén, az alapoktól elkezdve. Különös figyelmet fordítanak a fogtechnika napjainkban történô rohamos átalakulására, a kombinált munkák megváltozott szerepére, a fémmentes megoldásokra, valamint a közeli jövô alapvetô technológiájára, a

CAD/CAM-ra. A tananyagon némiképpen túlterjeszkedô tudnivalókról a galvántechnikai újdonságainak ismertetése során esik majd szó. Külföldrôl is várnak elôadót: Miklósi András, aki a fémmentes kerámiarendszerekrôl ad majd áttekintést, Kanadából érkezik. Meghívásának célja, hogy a tanulók képet kapjanak a nagyvilágban zajló folyamatokról is. A Tanulók Napján átadni kívánt tudás nagyjából megfelel annak a szintnek, amely – az Ipartestület vezetôi szerint – joggal elvárható egy szakmunkásvizsga elôtt álló fogtechnikus-tanulótól. Jó lenne, ha azoknak a tanulóknak az igényszintje nône, akik részt vesznek a nyílt napon, ha a hallottak hatására fokozódna érdeklôdésük a szakma iránt, ha szakmai könyveket, szaklapokat vásárolnának. Ezt a Dental World-ön akciókkal szeretnénk segíteni. Nem mellékes, hogy a Tanulók Napját a legnagyobb hazai fogászati kiállítás és vásár keretei között rendezik meg. Nem kezdik túl korán, és nem fejezik be túl késôn az elôadásokat, bôséges ebédidôt hagynak, hogy a résztvevôk alaposan tájékozódhassanak, láthassák a legkorszerûbb berendezéseket, mûszereket, alapanyagokat, információkhoz jussanak a legkorszerûbb technológiákról. – Az elôadások és a kiállítás fô célja ugyanaz: inspirálni a jobbra, a tökéletesebbre, az egyre több tudásra. Csodálatos, a mûvészetekhez közel álló mesterség a miénk – fogalmazott Faragó Béla, a Budapesti Kereskedelmi és Iparikamara Kézmûves Tagozata Fogtechnikus Osztályának oktatásért felelôs elnökségi tagja –, az orvosokkal együttmûködve csodákat tudunk elérni. NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ

www.dentalworld.hu

„A ciklus második felét az eddig meghozott szerkezeti döntések végrehajtása, belakhatóvá tétele, összehangolása, alapvetôen a minôség érvényesítése fogja jellemezni” – ígérte nem sokkal a vizitdíjat elsöprô népszavazás, illetve Horváth Ágnes miniszter váratlanul gyors menesztése után Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Ugyanekkor, ugyanott – a Humán-egészségügyi Magánszolgáltatók Egyesülete rendezvényén – arról is szólt, hogy immár impozáns arányú a magánszolgáltatók jelenléte a magyar közfinanszírozott egészségügyben is. Az adatok megerôsítik ezt: az OEP-pel 2007-ben szerzôdéses jogviszonyban álló magánszolgáltatók aránya az aktív fekvôbeteg-szakellátás területén 14,67, a járóbeteg-szakellátásban 37,81, a krónikus fekvôbeteg-szakellátásban 7,19, a laboratóriumi szolgáltatásokban 19,26, az otthoni szakápolásban 80,36 százalék volt. Beszéde során Gyurcsány Ferenc kijelentette, 2008 sok tekintetben trendforduló. Az államigazgatásban, az egészségügyben vagy a felsôoktatásban megkezdett szerkezeti átalakítások eljutottak, ameddig eljuthattak. Egyes területeken a kormány egészében végig tudta vinni, más területeken a szerkezeti átalakítások jelentôs ellenállásba ütköztek. Az egészségügyben csak félfordulatot sikerült elérni. Kár lenne tagadni, hogy a kormány ebben az ügyben messzebb kívánt eljutni – mondta a miniszterelnök. „A kormány által képviselt nagyon erôteljes reformmal szemben megszervezett erôk egy ponton megállították a reformot. Nem visszafordították, nem ellehetetlenítették, hanem egy pontig engedték, egy pont után nem” – fogalmazott. Gyurcsány Ferenc szerint a legfontosabb, a reform lényege megtörtént, mégpedig viszonylag nagy társadalmi egyetértéssel. A „nekem jár az egészségügy által nyújtott szolgáltatás” gondolkodása mellé – sok esetben a helyett – mára a többség elfogadta, hogy „biztosítottnak kell lennem ahhoz, hogy szolgáltatást kapjak”. Az állampolgárok nagy része tehát megértette és elfogadja, hogy érvényes biztosítási jogviszony az elôfeltétele annak, hogy valaki közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást kapjon. A miniszterelnök szerint az egészségügyben minden átalakulásnak ez a sarokpontja. Ebben a biztosítási alapviszonyban testesül meg az egyén felelôssége, annak elismerése, hogy hozzá kell járuljon annak a feltételnek a megteremtéséhez, hogy késôbb, ha a

szükség úgy hozza, szolidaritáselven szolgáltatást kapjon. Ez rendszerszerû változás, ehhez képest másodés harmadlagos minden más – állította. Hozzátette, politikusként, magánemberként, értelmiségiként sem örül annak, hogy ezen az úton nem lehetett továbbmenni. Ám a kialakult helyzetben is lehet jól gazdálkodni, és érdemes kitölteni a rendelkezésre álló teret. A továbbvezetô útról szólva kijelentette, meggyôzôdése, hogy kormánya helyes irányban kereste az egészségügyi változásokat. Az eddigi konfliktusok egy része elkerülhetetlen volt – mondta. A továbbiakban azonban nem a konfliktusok, hanem a megoldások számát kell gyarapítani. Nem azért, mintha föl akarnák puhítani a reformot, hanem azért, mert a reform nem egyenlô a konfliktussal. Reform valószínûleg nincsen konfliktus nélkül, de csak attól, hogy konfliktusos valami, még nem reform. Ezt követôen a miniszterelnök néhány filozófiai jellegû problémáról mondta el a véleményét. Filozófiai problémának nevezte azt, hogyan illeszthetô össze az egészség megôrzéséért vagy helyreállításáért viselt magán- és közfelelôsség, és ezen belül a magán- és közfelelôsség összeillesztésében milyen szerep hárul a köztulajdonban lévô intézményekre, és milyen a magántulajdonban lévôkre. E téren két, egymással is sokszor vitatkozó logika érvényesül. A kormány álláspontja ebben világos, de jól látszik, hogy van ettôl eltérô álláspont is. Az egészségügy körüli dilemmák mélyén feloldhatatlannak tûnô konfliktus áll: „az egészség egyszerre közjószág és magánjószág”. Az, hogy egy nemzetnek milyen az egészségi állapota, nem magánügy. Magánügy abban az értelemben, hogy személy szerint mindenki szeretne egészségben élni. De amint nem egy emberrôl, hanem egy nemzeti közösségrôl beszélünk, az már nem magánügy. Az ország egésze számára fontos, hogy a nemzet egésze milyen egészségi állapotban van, mennyi az egészségben eltöltött évek száma, a nemzeti jövedelem mekkora részét kell arra fordítani, hogy az egészséget megôrizzük, illetve helyreállítsuk. Gyurcsány szerint új egyensúly felé halad a világ: amennyiben az egészség nem kizárólag „közjószág, hanem magánjószág is”, akkor kell lennie magánfelelôsségnek is. Nem mûködik az, hogy „az egészség az enyém, de amint beteg vagyok, az a köz felelôssége, és a köz legyen olyan kedves, gyógyítson meg engem”. Magyarországon is folyik ez a vita. Vannak, akik azt mondják, hogy a közfelelôsség együtt járhat a magánfelelôtlenséggel. Ôk alapvetôen az egészségügyi reform ellenfelei. A közfelelôsségnek együtt kell járnia a magánfelelôsséggel. Ugyanennek a filozófiai dilemmának része az is, hogy kiktôl várjuk, hogy közremûködjenek ennek a köz- és magánfelelôsségnek a gyakorlásában,


Today elozetes 2008

4

9/18/08

7:24 PM

Page 4

DENTAL WORLD 2008

hogy kik legyenek a szolgáltatók, mi legyen a szolgáltatók tulajdonosi háttere. A miniszterelnök szerint nem ez, hanem az az elsôdleges kérdés, hogy milyen az adott szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minôsége és mekkora az ára. Ugyanakkor közfelelôsség összehangolni a sokfajta magánérdeket a közérdekkel. Mert az egészségügyi szolgáltatások piaca nem lehet szabadpiac, hiszen – mint már volt róla szó – az egészségügy nem szimpla piaci jószág, hanem nagyon is humán természetû érték. Tehát igenis közfelelôsség eldönteni, hogy ki képes jobban szolgáltatni. Az egészségügy semmi másról nem szólhat, mint arról, hogy a tízmillió biztosítottnak jó legyen – hangoztatta a miniszterelnök. A biztosítottnak pedig nem az az elsô számú kérdése, hogy a szolgáltatást nyújtó intézmény kinek a tulajdonában van. Az esetek túlnyomó többségében ezt nem is tudja, de nem is érdekli. Az érdekli, hogy kiszámíthatóan, és jó minôségben kapjon szolgáltatást. Biztos, hogyha választaniuk kell a rossz és a jó szolgáltatás közül, akkor függetlenül attól, hogy ki annak a tulajdonosa, a jó szolgáltatást akarják megkapni. Ha tudatos állampolgárok, akkor azt is szeretnék, hogy ezt olyan áron nyújtsák, hogy elég legyen rá az a pénz, amit befizetünk erre a biztosításra. Gyurcsány Ferenc hozzátette, Magyarországon nagyon sok területen – beleértve az egészség ügyet is – döntôen magánkezdeményezések állnak az innováció, a hatékonyság, az egyes rendszerek megújítása mögött. A magánszolgáltatóknak ugyanakkor tudomásul kell venniük: az egészségügy soha nem lesz szabadpiac. Elmondta azt is, hogy az Új Magyarország fejlesztési programok következô szakaszaiból nem kívánják kizárni a magánszolgáltatókat. Ugyanazt a szabályt kívánják érvényesíteni, mint az élet többi területén: azonos megítélés alá esnek a szolgáltatók, függetlenül attól, kinek a tulajdonában vannak. Székely Tamásnak, az új miniszternek június 30ig kellett bemutatnia a kormánynak a következô két év egészségügyi programját. A Biztonság és partnerség 2008–2010 címmel elôterjesztett programot a kormány megtárgyalta és elfogadta azzal, hogy arról széles körû társadalmi és szakmai párbeszédet kell lefolytatni. A minisztérium több mint 100 szervezet részére közvetlenül juttatta el a programjavaslatot, és az interneten a „civil” lakosság számára is lehetôvé tette a véleménynyilvánítást. A program egyik fontos alapelve: a kormány a konvergenciaprogramban kitûzött költségvetési célokon nem kíván lazítani. Az értékelôk szerint Székely miniszter elôterjesztésének nagy erénye, hogy figyelme középpontjában nem a gyógyítás, hanem az egészség megôrzése áll. Ennek jegyében elsô helyen szerepel a már futó népegészségügyi programok megerôsítése, az eddiginél nagyobb hangsúlyt kap az iskolai egészségnevelés, bevezetik az „egészségérettségit”. Folytatódnak a szûrési programok, új szûrési protokollokat dolgoznak ki, bevezetik országosan a vastagbélrákszûrést, és a szûréseket közelebb viszik a lakossághoz, a halmozottan hátrányos helyzetûekhez szûrôbuszok révén juttatják el a szolgáltatást. A koncepció szerint a szûrést ezentúl megfelelô terápia is követi, s ehhez forrást is biztosít majd a kabinet. Az augusztus közepén kezdôdött és szeptember 1-jén lezárt társadalmi vitában összesen 130 hozzászóló, közülük csaknem 90 szakmai szervezet alkotott véleményt az egészségügyi miniszter új ágazati programjáról. A szakmai szervezeteken kívül tárgyalt róla és állást foglalt az Országos Érdekegyeztetô Tanács Szociális Bizottsága, az Egészségügyi Ágazati Érdekegyeztetô Tanács, a Liga Szakszervezetek, a Szakszervezetek Egészségügyi Fóruma, a Magyar Faluszövetség és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is. A szakmai hozzászólásokat a MOTESz összegezte. Megállapították, hogy a vélemények zöme támogatja a megkezdett folyamatokat, így pl.: a szûrések, a prevenció megerôsítése, a nemzeti programok újratervezése, a megvalósítás felerôsítése, az egészségnevelés, egészségfejlesztés támogatása, az egészségtan oktatása, a sürgôsség és ezen belül az irányítás fejlesztése, az elsôsegélynyújtás kiemelt programmá tétele, a szakmai és

2008. OKTÓBER [ELÔZETES]

finanszírozási protokollok fejlesztése, a TVK-rendszer átalakítása (szükséglethez és feladathoz igazítás) egyaránt pozitív visszhangot váltott ki. Többen azonban hiányolták az anyagból a konkrétumokat, a források és a felelôsök, valamint a kompetenciák pontos megjelölését, és leginkább az egészségügyi dolgozók helyzetének rendezését. Az összegzô konferencián Székely Tamás bôséges teret szentelt az ágazatban dolgozók helyzetének javítására tervezett lépéseknek. Elmondta, a humánerôforrást érintô programokra jelentôs összegek jutnak majd az európai uniós forrásokból. Elôadásából kiderült, hogy foglalkoztatási és képzési célú közösségi pénzek összege a következô két évben eléri a 14 milliárd forintot. Ebbôl a pénzbôl jut egyebek mellett a képzés fejlesztésére, a dolgozókat tömörítô egységes ágazati adatbázis kialakítására, a szakdolgozói szakképzési rendszer átalakítására, bérfelzárkóztatásra és a vidéki munkavállalás esetén lakástámogatásra is.

A szakmai szervezetek képviselôi hozzászólás formájában ismételten összefoglalták írásos javaslataik lényegét. Azon túl, hogy általánosságban egyetértettek a célokkal, ki-ki felhívta a figyelmet szakterülete legégetôbb gondjaira, s javasolta, hogy azok megoldása kerüljön bele a programba. Volt, aki nem hiába emelt szót. Például Márton Ildikó, a Fogorvosi Szakmai Kollégium elnöke, akinek javaslatai beépültek a programba. Javaslatai abba a csomagba kerültek, amelyekrôl a tárca készséggel elismeri, hogy kritikusai joggal hiányolták. Ilyen a gyógyszerügy, az ágynyilvántartás fejlesztése, a védônôi hálózat mellett a fogászat területérôl érkezett javaslatok is: az iskolafogászat megerôsítése (szabálykönyv módosítása a javaslatnak megfelelôen), a szájsebészet áttekintése, az egyenletes hozzáférés biztosítása, az informatikai fejlesztések forrásának biztosítása (UMFT) bekerültek a kormány egészségügyi cselekvési programjába. Már számítá-

sok is készültek: a bôvített javaslat megvalósításának becsült költségei az elsô évben 14 milliárd forintot tesznek ki. Ezt nem maradéktalanul a költségvetés állja, hozzájárul a az ágazat költségvetésének átcsoportosítása, valamint az Egészségbiztosítási Alapban várt szufficit. Ez ugyan édeskevés, de a programban megtalálható fejlesztések megvalósítására az elkövetkezô években több mint 452 milliárd forintnyi uniós forrás áll rendelkezésre. Csak a Társadalmi Igazságosság Operatív Programban mintegy 170 milliárd forint jut olyan célokra, mint a sürgôsségi ellátás fejlesztése, vagy az egészségpólusok (7 regionális kórház) infrastrukturális fejlesztése. A regionális programok keretében hozávetôlegesen ugyanennyi költhetô az egészségügy infrastruktúrájának bôvítésére, korszerûsítésére. A többi forrás pedig – direkt vagy áttételes formában – a humánerôforrás helyzetének javítását szolgálhatja majd. NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ

Dental 20 World 08 SYMA Sport- és Rendezvénycsarnok 1148 Budapest, Dózsa György út 2–4.

Október161718. Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994, fax: 202-2993 PRESS E-mail: info@dental.hu, www.dental.hu, www.dentalworld.hu


Page 5

2008. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2008

Már most gondoljon az év végi ÜNNEPEKRE!

A tervezett mûtétek, bemutatók: Dio implantátumok behelyezése mûtéti sablon nélkül Inlay készítése Cerec technológiával Symplant One mûtéti bemutató, Fullplant EG mûtéti bemutató Schütz implantátum behelyezése sebészi fúrósablon segítségével Lágyrész-beavatkozás, APDT alkalmazása az implantológiában Fullplant Ex-E mûtéti bemutató, Implantátumok felszabadítása Lenyomatvétel Symplant és Fullplant implantátumokkal Dio implantátumok behelyezése mûtéti sablonnal Symplant Ex mûtéti bemutató Fullplant E-Ex mûtéti bemutató, hídváz próbája implantátumos felépítményekkel, cirkonfejek használata, cirkonvázpróba – átadás

Máshol nem látható, elbûvölô féldrágaköves ÉKSZEREK a Szelence Ékszer standján (C 328)

Nagycsarnok workshop 3. terem

Délelôtt

4000 Ft

A fogorvostudomány aktuális kérdései 14 kreditpont12 000 Ft12 000 Ft

Délután

Csütörtök, október 16.

"

Nagycsarnok 2. terem

II. Fogtechnikus Tanulónap Részvételi díj: 1500 Ft14 000 Ft14 000 Ft

Straumann Workshop: Újítások, fejlesztések 4000 Ft a Straumann implantációs rendszerben 13.00–14.30

"

"

III. emeleti 4. terem

4000 Ft

"Délelôtt Délután

Péntek, október 17.

Fogpótlástan és konzerváló fogászat 12 kreditpont

4000 Ft

"

12 000 Ft

12 000 FtVI. Nemzetközi Fogtechnikai Szimpózium

 Részvételi díj: 8000 Ft 12 000 FtDélután

Délelôtt

14 000 Ft

"

V. Nemzetközi Esztétikai Szimpózium: Fókuszban az implantológia 7 kreditpont 12 000 Ft

"

14 000 Ft

 Fogszabályozás, gyermekfogászat 12 kreditpont

12 000 FtDentoalveoláris sebészet 12 kreditpont

12 000 FtTurkom-Cera: Fémmentes porcelán technológiájának bemutatója 13.00–15.00

14 000 Ft Szervezôk: SE FOK Szak- és Továbbképzési Titkárság (a narancssárgával írt tanfolyamok) Dental Press Hungary Kft. (a fehérrel írt tanfolyamok)14 000 Ft

4000 Ft

12 000 Ft

14 000 Ft

 Gengigel Day 10.00–13.00 akkreditálás folyamatbanA workshopprogramok díjmentesek

Degudent Christian Koczy, Live Demo, egyedi rétegtechnika profiknak 10.00–13.0012 000 Ft14 000 Ft

12 000 Ft

B. Braun: Osteovit, új lehetôségek a csontpótlásban 13.00–14.00 Eurodent'air: MonitXP Mesterséges intelligencia 14.00–16.0012 000 Ft

A workshopprogramok díjmentesek

4000 Ft

III. emeleti workshop 6. terem

VII. Szájhigiénikus VII. Szájhigiénikus Szimpózium Szimpózium (zártláncú kivetítôvel) (zártláncú kivetítôvel) 10 kreditpont 10 kreditpont 12 000 Ft

Turkom-Cera: Fémmentes porcelán technológiájának bemutatója 15.00–17.00

III. emeleti 5. terem

"

Mosolytervezés – Smile Design Egész napos elméleti és gyakorlati kurzus Részvételi díj: 40 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft

Parodontológia 12 kreditpont

Björn Maier: Gyakorlati kurzus – kerámiarétegezés témakörében 10.00–14.00 14 000 Ft

Homeopátia a fogászatban 10.00–13.00 12 000 Ftdíjmentes

Csütörtök, október 16.

"

4000 Ft

0 Ft

Nagycsarnok 1. terem

Szombat, október 18.

Ft

Konferenciaterem-beosztás

Péntek, október 17.

Dental World 2008. október 16–18.

Délelôtt

Dr. Bátorfi Béla: Dr. Budai Zsolt: Dr. Csák Csaba: Dr. Csigi Tamás: Dr. Gáspár Lajos: Dr. Honti Béla: Dr. Kassai Péter: Dr. Kecskés Iván: Dr. Tálas Mariann: Dr. Varga Rita:

-NAL

Délután

Ebben az évben újdonság, hogy nem egy alkalommal, mint három éve, nem is napjában háromszor, mint tavalyelôtt, hanem a nyitvatartási idô alatt folyamatosan láthatnak majd különbözô fogászati beavatkozásokat a látogatók. Az érdeklôdôk sokféle eljárásnak lehetnek szemtanúi – így például, tanulmányozhatják az inlay-onlay elôkészítést és pótlást Cerec technikával, implantációs fogpótlások készítésének különbözô munkafázisait (lenyomatvétel, felépítmények és váz próbája stb.), ám legnagyobb számban implantációs beültetéseket láthatnak majd.

Sajátságos „piknik” ez, mindenki beleadta, amije van: a kiállítást rendezô cég megszervezi a közremûködôket és a lehetôséget, más cégek adják az általuk forgalmazott fogorvosi széket, gépeket, eszközöket, kamerát, más a képmegjelenítôket, az orvosok hozzák betegeiket és saját felszerelésüket stb. Az élômûtét-sorozat egyik szervezôje Varga Rita szájsebész, a FULL-TECH Fogászati Implantátum és Mûszergyártó cég orvostanácsadója, továbbképzések oktatója, aki természetesen maga is végez majd nyilvánosan implantációbeültetést. Számos feladata közül talán a legkényesebb a 3 napra felépített üvegkalickába zárt rendelô ÁNTSZ-engedélyének megszerzése, mely még folyamatban van. Nem kis dolog ugyanis egy nyüzsgô kiállítás és vásár közegében megfelelni a legkényesebb higiéniai és közegészségügyi elvárásoknak is. Az operáló, bemutatókat végzô orvosok az ország különbözô térségeibôl érkeznek a forgalmazó cégek és a gyártóként részt vevô FULL-TECH felkérésére, hogy a különbözô eljárásokat termékeik

mondható, ám Varga Rita szerint akár mindegyiket érdemes végignézni, hiszen jó dolog munka közben látni a kollégákat: mindenkitôl elleshetô valami, amit másként, netán jobban csinál. „Amíg nem láttam, addig nem tudhattam, hogy így is lehet” …

Délelôtt

Nem elôször láthatnak élô fogászati mûtétet a Dental World látogatói: az elsô ilyen gyakorlati prezentációt – kölni példa nyomán – Székely Zsolt doktor mutatta be három évvel ezelôtt.

felhasználásával mutassák be. A résztvevôk napjaink alkalmazásban lévô, vagy saját praxisvezetô orvosai és asszisztensei, akik saját pácienseiken mutatják be megszokott technikájukat. Ez jó, mert habár a forgatókönyv szerint a mûtétek között nem lesz semmi, ami rendkívülinek

Délután

Élô mûtétek folyamatosan

5Részvételi díj: 20 000 Ft

A tanfolyamokra jelentkezni lehet a postán kiküldött vagy a www.dentalworld.hu oldalról letölthetô jelentkezési lappal, 12 000 Ft valamint a www.oftex.hu honlapon online módon.Szombat, október 18.

7:24 PM

Délelôtt

9/18/08

Délután

Today elozetes 2008


Today elozetes 2008

6

9/18/08

7:24 PM

Page 6

DENTAL WORLD 2008

2008. OKTÓBER [ELÔZETES]

Tanulók Napja 2008 A legnagyobb hazai fogászati kiállítás és vásár, a Dental World keretei között október 16-án 10 órától második alkalommal rendezik meg a Tanulók Napját. Pósáné Szûcs Erikát, a Práter utcai Budapesti Szolgáltató- és Kézmûvesipari Szakképzô Iskola fogtechnikai szakmai munkaközösségének vezetôjét kérdeztük, hogy sikerült a tavalyi Tanulók Napja, mit vár az ideitôl? Elmondta, a gondolatot a Budapesti Kéz mûves Kamara Fogtechnikai Tagozatának vezetôi vetették fel, és azonnal mellé álltak más szervezetek, így az Ipartestület vezetôi. Mindenekelôtt pedig a Dental World szervezôi, akik örömmel vállalták és szervezték meg a nagy sikerû rendezvényt. Úgy gondolták, hiába a nemzetközileg is elismert, magas színvonalú képzés, a szakma olyan gyorsan fejlôdik, hogy azt nem képes a tananyag követni. Szükség van arra, hogy a tanulók szervezett keretek között lássák a legfrissebb újdonságokat, értesüljenek a szakma elôtt álló legújabb kihívásokról, az új távlatokról. Ugyancsak a legújabb technikák megismerésére nyújt lehetôséget a tavaszonként, az Ipartestület által megrendezett Földváry Imre tudományos Kongresszus. A Dental World vitathatatlan többlete, hogy az elôadások nem túl korai kezdése elôtt és a nem túl késôi befejezése után, a bôséges ebédidôben a résztvevôk alaposan tájékozódhatnak, láthatják a legkorszerûbb berendezéseket, mûszereket, alapanyagokat, elsô kézbôl juthatnak információkhoz a legkorszerûbb technológiákról. Sôt, egyes standokon a gyakorlatban is kipróbálhatják az eszközöket. A tavalyi rendezvényt maximálisan sikeresnek értékelték. Nem csupán a Práter utca diákjai vettek részt teljes létszámban, de szép számmal érkeztek vidékrôl is. Sokan kiszorultak a pótszékes elôadóból, ôk kivetítô segítségével követhették nyomon az elôadásokat. Jóízû beszélgetések, viták kerekedtek az elhangzottakról. Pósáné Szûcs Erika arról is beszámolt, hogy vizsga elnökként járva az országot, többször tapasztalta, hogy a tanulók hasznosították a Tanulók Napján hallottakat. Az elôadások összeállítása során fontos szempont, hogy tudásanyagukat tekintve ne lépjenek túl a tananyagon, hanem kiegészítsék azt. Nem baj, ha lényegében ugyanazt hallják egy számukra ismeretlen elôadótól, amit saját oktatójuktól, mert megerôsíti a tudást, ha több helyrôl, több szájból hallanak ugyanarról. Az elôadások egymásra épülnek, végigkövetik a fogpótlások elkészítésének folyamatát, teljes rálátást nyújtanak a fogtechnika alapjaira a protetikától egészen az implantátumokig. Megragadtuk az alkalmat, s Pósáné Szûcs Erikát saját iskolájáról és a fogtechnikus-szakképzés általános állapotáról is kérdeztük. Elmondta, a Práter utcai intézet a fogtechnikusképzés bázisiskolája Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy nemcsak budapesti, hanem

vidéki tanítványaik is vannak, itt történik a tanártovábbképzés, közös egyeztetés után itt készülnek az oktatási dokumentumok és részben a jegyzetek is. Az itt folyó szakképzésért a fogtechnikusok mellett a vésnököket, ötvösöket, órásokat, fényképészeket, gyógyászatisegédeszköz-készítôket is itt képzik – nem kérnek költségtérítést a nappali tagozaton tanulóktól. A képzési idô 3 év. Az elméleti oktatás az elsô két évben kéthetente két napon a harmadik évben havi két oktatási napon történik. A többi napon a hallgatók gyakorlati oktatáson vesznek részt.

A képzés típusa: emelt szintû szakképzés, s megfelel az EU-normáknak. Éppen ez a megfelelés a jövô év hatalmas kihívása, ugyanis kötelezôen át kell vegyenek bizonyos EU-s normákat. Ennek keretében jelentôsen bôvül az oktatási program: helyet kap benne az informatikai és számítógépes ismeret, szakmai idegennyelvtudás és vállalkozói ismeretek. Különösen a számítógépes ismeretekre van egyre nagyobb szükség, hiszen a tervezésben és a gyártásban egyre nagyobb teret nyernek a számítógépes programok által vezérelt technológiák. Az új oktatási programot már nyilvánosságra hozták, bevezetésére a 2009/ 2010-es oktatási évben kerül sor. Az idei tanévben óriási túljelentkezést tapasztaltak, felvételi vizsgán választot-

ták ki a leginkább rátermetteket. A felvételi vizsgán nem tárgyi tudást kértek számon, hanem felmérték a jelentkezô szín- és formaérzékét, kreativitását, kézügyességét. Sokakat el kellett utasítsanak. A végzett diákok nyolcvan százaléka fogtechnikai laboratóriumokban helyezkedett el, ahol a fogorvosokkal csoportmunkában fogpótlásokat és egyéb rehabilitációs eszközöket, valamint fogszabályozó készülékeket készítenek. A fennmaradó húsz százalék elhagyta a pályát, a többieket felvették valamelyik orvostudományi egyetem fogorvosi karára. A felvételin jó eséllyel startoltak, ugyanis fogtechnikusi végzettségüket többletpontokkal honorálják. NAL

II. Fogtechnikus Tanulónap

VI. Fogtechnikai Szimpózium

2008. október 16., csütörtö

2008. október 17., péntek

10.00–10.15 Megnyitó: Róth Lajos, Pósáné Szûcs Erika, Hajdu Zoltán

09.30–09.40 Megnyitó: Róth Lajos, Hajdu Zoltán

10.15–11.00 Róth Lajos: Galvántechnika lehetôségei napjainkban Már korábban megjelent a fogtechnikában a galvántechnika mint eljárás, azonban napjainkban egyre szélesebb az indikációs terület, ahol lehet használni. A biokompatibilitás és az esztétika ötvözésével megfelel a mai kor követelményeinek.

11.00–12.00 András Miklósy (Kanada): Fémmentes porcelán alumínium-oxidból Ez egy olyan fémmentes porcelán technológia, ami a mai gazdasági helyzetben egy igazi alternatívát jelent a kézmûvességet szeretô fogtechnikusoknak, és akik igényes munkájukkal biztosítják jövôjüket.

12.00–14.00 Ebédszünet 14.00–15.00 Szép Attila: Kivehetô protézis készítése Gerber technikával Vajon ki ne szeretne egy tökéletesen megszerkesztett kivehetô fogsort elkészíteni, amely hosszú távon is a páciens rágószervének egészségmegôrzését tartja szem elôtt?

09.40–10.25 Dr. Kádár László (Magyarország): A Straumann implantációs rendszer protetikai lehetôségei Az elôadó a rendszer protetikai elemeinek bemutatásával ismerteti a ma általánosan elfogadott protetikai kezelési elveknek megfelelô felhasználási lehetôségeket. Tárgyalja a rögzített és a kivehetô fogmûvek elhorgonyzásához és megtámasztásához alkalmas elemeket, valamint azok felhasználását, utalva a klinikai és egyes esetekben a laboratóriumi megmunkálás vonatkozásaira. Klinikai esetek demonstrálják az elmondottakat.

10.25–11.10 András Miklósy (Kanada): DENTAL Forradalom a fogtechnikában O K T Ó B

WORL

E R

Hihetetlen egyszerû technológiával érjük el azt, hogy a páciens, a fogorvos és a fogtechnikus kapGyakorlati csolatban bemutatók – jól Újdonságok – Kedvezmények mindenki járjon.

1

Digitális fogszínmeghatározás 11.10–12.30 Björn Maier (Németország): P Fénytõl független, gyors és Amit a megbízható cirkónium-dioxidról P Egyszerû tudni érdemes P Pontos P Minden fogszínkulcshoz használható anyagok közötti különbségeket A cirkónium-dioxid

és azigényes ezzel MacPower-Design összefüggô fizikai tulajdonságaikat tárA DSG 4 USB legújabb, változata és az új 2.3 felhasználói szoftver egyes gyaljuk. A vázanyag feldolgozása és–az azzal együtt önmagában a digitális színmeghatározás eddigi tapasztalatait vonzó áron.

járó Pfizikai változások, valamint a hosszú távú sikerhez szükséges Karcsú, precíz mérõszonda, optimális az oldalsó fogtartomány színméréséhez elôfeltételek cirkónium-dioxid-bázisú fogpótlásokkal. P Vita Classic, Vita 3D, Ivoclar, Dentsply és Noritake fogszínkulcsok szerinti színmeghatározás P E-mail funkció digitális mérésadat-cseréhez. Optimális praxis-labor kommunikáció.

15.00–15.45 Hajdu Zoltán: Fémmentes restaurációk A mai kor elengedhetetlen alapkövetelménye a megfelelô esztétikum. A tervezett és készülô fogpótlások zavarmentesen, tökéletesen kell, hogy illeszkedjenek a biológiai környezetbe, a lágy- és a keményszövetek közé.

15.45–16.30 Kapás Zsolt: Tervezett sikerek, tervezetlen kudarcok az implantációs protetikában

Implantációs fogpótlások tervezett készítése és implantáció tervezése a számítástechnika segítségével.

A Fogtechnikus Tanulónap részvételi díja: 1500 Ft A Fogtechnikai Szimpózium részvételi díja: 8000 Ft Szervezô: Fogtechnikusok Országos Szövetsége Együttmûködô partner: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézmûipari Tagozata Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, fszt. 2. terem

12.30–14.00 Ebédszünet 14.00–15.30 Christian Koczy (Ausztria): Multimédiás bemutató DENTAL O K T Ó B aCfémmentes HUMAN ZIR O N I U M T E C Hpótlásokról NOLOGY

WORL E R

1

Az elôadás célja a fény hatásainak megértése, hogy P CAD/CAM technológia – 5 tengelyes automata frézgép az opaleszcens és fluoreszcens hatásokat és eszköP Designer Zirkograph – Új, manuális kopierfrézgép, 5. tengel zöket helyesen használjuk és alkalmazzuk. A bemuP „Prettau” Zirkon – 100%-os zirkonmunkákhoz, korona és híd Több mint újanimáció, tató csúcspontja egy 13 olyan mely emocionális zenével kerámia és rö- használata nélk inplantátumos munkák elkészítése termékinnováció P érzelmek Zirkon ICE és Keramik+ – Rendkívülinyelvén, színintenzitású speciális k vidfilmekkel szól a hallgatókhoz az a kikapcsolódás P Zirkonzahn Kerámiakemence A Zirkonzahn kerámiakeme és egyben továbbgondolásra „A mosoly árnyalatai”–címû elôbemutatása! késztet. készülék. adás a természet világától egészen zirkonkerámiára a fogtechnikakifejlesztett világáig ível át.

P TISSUE mûínykerámia – Ezt a TISSUE kerámiát speciálisan készült fogíny-felépítéses hidak számára fejlesztették ki.

15.30–16.15 Enrico Steger (Olaszország): Enrico Steger elõadása: „A zirkonnak hõsökre van s „A zirkóniumnak hôsökre Szimpózium van Dental World, VI. Nemzetközi Fogtechnikai – 2008.10.17 Enrico Steger (Olaszország, Dél-Tirol) szívvel-lélekkel megáldott fogtechnikus, a m szüksége!”

találója. Elõadásában beszámol tapasztalatairól és a zirkon megmunkálásával ka A fogtechnikában a zirkónium-dioxid a nagyfokú elfelfedezésekrõl. A fogtechnikában a zirkon nagyfokú ellenálló képességének és ma lenálló képességének és maximális biokompatibilitábilitásának köszönhetõen teljesen ki fogja váltani a fémeket. A következõ 5–10 év sának köszönhetôen rövidesen felváltja jósolnak, a fémek még haszsek a zirkonnak 80–90%-os piaci részesedést akkor is, ha a világ dalma nemévre egységes fejlõdés pozitív megítélésében, és néhányan még biza nálatát. A következô 5–10 szóló ezen elôrejelzések a zirkónium-dioxidnak dioxiddal szemben. A zirkon és alkalmazásának szakértõj 80–90%-os piaci részesedést jósolnak, mégalapanyag akkor is,gyártójaként ha a világ fogtechnibeszél a meglévõ elõítéletekrõl és átfogó tájékoztatást ad a zirkon tulajdonságairól. Az elõadása cs kus-társadalma nem egységes ezen fejlôdés pozitív megítélésében. tatja a „Prettau Bridge”-t, a 100%-ban zirkonból, kerámia nélkül készített hidat, amely maximálisa szethû foggal szemben támasztott esztétikai igényeket is. Az új hídnak köszönhetõen hadat lehet ü tõs fogtechnikai problémának, a kerámiatörésnek, repedésnek. Enrico Steger a fogtechnika megú nuális frézrendszerek gyártásában piacvezetõ Zirkonzahn cég alapítójaként áttekintést nyújt a dél technikai mékeirõl, a manuális Zirkograph frézrendszer továbbfejlesztett változatáról (Design frézgép) és a Zi munkafolyamatok és az elkészült CAD/CAM rendszerérõl. Az eddigi hagyományoknak megfelelõenrestauráció a Zirkonzahn akár 5 frézfejjel felsz A mai korszerû fogászat számomra a funkció és eszrendszerét maximális pontosság, kitûnõ kezelhetõség és nem utolsósorban verhetetlenül kedvezõ Steger természetesen a zirkonnal kapcsolatos egyéb kérdésekben is szívesen tétika visszaállítását jelenti a páciens egyedi igényei-áll a hallgatóság re

16.15–17.00 Florin Stoboran (Románia): Alkoss tökéleteset –

További információ nek megfelelôen. Minden klinikai eset kiszolgálása, ÚJ: Budapest Kiss Zoltán 1091 meghatározása, Budapest, Viola u.igazodva 10–14. Tel.: az adott terület egyedi jellegzetességeinek a fi-30/319 52 65 É-Ny Magyarország Bírókell Gábor 8230 Balatonfüred Tel.: 30/298 55 37 zetôképességhez, egy „ki tudni szolgálni” helyzetet teremt minden Magyarország Tóth Csaba 8360 Keszthely mai K-Ny fogászatban és fogtechnikában. A trendek azt mutatják, hogyTel.: egy-30/635 09 95 T D-Ny Magyarország Skoda István 8885 Valkonya Tel.: 30/217 46 06 re nagyobb mennyiségûHitri munka készül el olyan modern anyagokkal és Szeged Fedor 6726 Szeged Tel.: 30/565 30 30 T technológiákkal (préstechnológia, melyek fogorvosnak Sopron DentAvantgArtCAD/CAM), 9400 Sopron, Virágvölgyi u. 59. Tel.:és99/314 931 F fogtechnikusnak egyaránt lehetôséget adnak arra, hogy a minden fogra www.dentavantgart.hu E-mail.: dentav@t-onlin jellemzô forma-textúra- és színvilágot tökéletesen visszaadja.


Today elozetes 2008

9/18/08

7:24 PM

Page 7

2008. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2007

Esztétika és szájhigiéné Fantasztikus a magyar nyelv gazdagsága… ez esetben arra csodálkoztam rá, hogy pontos különbséget tesz fogmosás és fogtisztítás, szájápolás és a szájüregi higiéné megteremtése között. Közhely, amit (lassan és talán) minden felnôtt ember tud: úgy a fogszuvasodás, mint a fogágybetegségek legfontosabb kiváltó tényezôje a fogakon megtapadó lepedék és fogkô. Ezért nagyon fontos ezen tényezôk távol tartása, a fogmosás. Lassan az is köztudott, hogy a megfelelô szájhigiéné alapvetô

eszköze a jó fogkefe, sôt, az is, hogy használnunk szükséges valamilyen fogköztisztító segédeszközt is. A fogorvosok is egyre inkább tudomásul veszik, hogy pácienseiket meg kell tanítsák a fogak tisztántartásának megfelelô technikáira is. Sok esetben ez még nem elég, az eszközök egy részének használatát be is kell gyakoroltatni. A fogorvos és páciense elsô találkozásának ma már elengedhetetlen velejárója a szájhigiéné és a fogágy állapotának felmérése, ha szükséges, a fogkô eltávolítása és a fogak íny alatti kézi tisztítása. Megfelelô szájhigiénével a foglepedék távol tartható, de a fogkô már csak fogorvosi mûszerekkel távolítható el. Mindezek következtében fejlett fogászati el-

látás során a teljes száj tisztítása (professzionális szájhigiénés kezelés) a kezelési sorozat elsô lépése, mert a további fogorvosi munka elôfeltétele az ép, gyulladásmentes íny. A professzionális fogtisztítás a mindennapi fogorvosi gyakorlatban elsôsorban a szupra- és szubgingivális fogkövek eltávolítását és a felületek polírozását jelenti. Ehhez kézi és gépi mûszereket is igénybe vehetünk. Csak a helyes szájápolás vezet hosszú távú sikerhez, azaz egészséges és esztétikus fogsorhoz. Ugyanakkor fel kell ismernünk azt a pontot, amelytôl kezdve a beteget paradontológus szakorvoshoz kell irányítsuk. A fogak épségét veszélyeztetô leggyakoribb betegségek bakteriális eredetûek. Ezek legtöbbje kitartó és megfelelô technikájú fogtisztítással legyôzhetô. A szakirodalom olyan specifikus baktériumellenes terápiát javasol, amely a száj tisztasági fokának javí-

VII. Szájhigiénikus Szimpózium

Gengigel Day

2008. október 16., csütörtök:

2008. október. 17., péntek:

10.00–10.45 Dr. Nyárasdy Ida: Dentin-túlérzékenység

10.00–10.30 Prof. Peter N. Galgut (Ricerfarma): A hialuronsav szerepe a fogászatban

A választott téma fontossága és idôszerûsége a következô két számadattal jellemezhetô: míg a 80-as években a felnôtt lakosság 14-15%-a, addig napjainkban mintegy 40%-a szenved ettôl a kórképtôl, és sajnos már az egyre fiatalabb korosztály is érintett. Elôfordulásának gyakoriságát olyan tényezôk befolyásolják, mint például a páciensek neme, életkora, életmódja és különbözô egyéb kórképei, betegségei. A nem fogszuvasodás okozta foganyagvesztés számos etiológiai faktorának, típusának, továbbá terápiás lehetôségeinek ismerete elengedhetetlen a hatékony prevencióhoz.

10.45–11.30 Dr. Rigó Orsolya: Hatékony lepedékeltávolítás A szájhigiénikusok feladatai közé tartozik, hogy a páciensek individuális szükségleteinek megfelelô lepedékeltávolítási módszert javasoljanak. A mechanikai plakkkontroll eszközeinek és módszereinek ajánlásakor figyelembe kell venni a legújabb tudományos eredményeket, valamint a páciens korát, általános állapotát, képzettségét, szociális és gazdasági helyzetét is. Tanácsadáskor törekedni kell arra, hogy páciensek felismerjék az egyéni szájhigiéné fontosságát, és lehetôségeikhez képest optimális szájhigiéniát érjenek el.

Az ínygyulladás a felnôtt lakosság 90%-a számára jelent problémát élete valamely szakaszában. Jelenleg nem állnak széles körben a fogorvosok rendelkezésére olyan megoldások a probléma kezelésére, melyek tökéletes biztonsággal alkalmazhatók, elôsegítik a betegek együttmûködését, és egyben a megelôzést is szolgálják. A hialuronsav a fogágy kötôszövetének fontos komponense, mely egyrészt védelmi szerepet tölt be a lepedéket okozó baktériumok ellen, másrészt számos olyan sejten kívüli funkciót lát el, melyek elengedhetetlenek az egészséges fogíny megôrzéséhez.

10.30–11.10 Dr. Korchmáros Réka: Paradontológiai vonatkozások A parodontális betegségek kezelésének fontos tényezôje az idôfaktor. A kezelés fázisai között idôt kell adnunk a szervezetnek nemcsak a csontregenerációhoz, de a lágyrészek gyógyulási folyamataihoz is. Minden olyan eszköz, amivel ezt az idôt rövidíteni tudjuk, és a beteg számára könnyebbé tesszük, nagy segítség a kezelés végsô kimenetelében, a páciens együttmûködésének javításában.

11.10–11.25 Kávészünet 11.30–12.15 Dr. Tihanyi Dóra: Harc a szájüregi mikroorganizmusok ellen – a kémiai plakk-kontroll lehetôségei Manapság egyre nagyobb teret nyernek a különbözô ínygyulladást csökkentô szájöblögetôk, ecsetelôk a mindennapi szájhigiéniában, parodontológiai kezelésekben. A termékek rendkívül széles választékából azonban nehéz kiválasztanunk a megfelelô készítményeket. Ismernünk kell az alkalmazás indikációit, helyes módját, korlátait. A kémiai és a mechanikai plakk-kontroll kiegészítôjeként hatásos a gyulladásmentes szájüregért folytatott küzdelemben.

12.15–14.00 Ebédszünet 14.00–14.45 Dr. Bartha Károly: Fluoridprevenció Az elôadás célja megmutatni, hogy bár nem kizárólag a fluoridok alkalmazása az egyetlen lehetôség a caries megelôzésére, mégis igen fontos a szerepe manapság is. Másrészt ismertetésre kerül a fluoridok hatásának modern szemlélete, valamint hogy ez hogyan módosítja a fluoridprevencióról alkotott korábbi nézeteket.

14.45–15.30 Dr. Alberth Márta: Baleseti sérülések ellátása gyermekkorban Hazánkban évrôl évre szaporodik a gyermekbalesetek, a gyermekkori fogsérülések száma. Hátterében számos ok állhat. Minden baleseti sérülést sürgôsségi betegellátásnak kell tekinteni, mert bármilyen típusú is a sérülés, az ellátásig eltelt idô szignifikánsan befolyásolja a terápia hatékonyságát. Különösen érvényes ez az avulzióra, ahol a fog tárolása a visszahelyezéséig is meghatározó lehet. Ezt nemcsak az egészségügyi dolgozóknak kellene ismerni, hanem azoknak is, akik balesetfrekventált helyen dolgoznak. A felvilágosításnak óriási jelentôsége van.

Részvételi díj: 7000 Ft • Kreditpont: 10 Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, III. em., 4–5. terem Szponzor: Procter&Gamble

3

11.25–11.45 Dr. Cakó Annamária: Lenyomatvétel, vérzéscsillapítás A mindennapi fogászati gyakorlatban a leggondosabb preparálás mellett is elôfordulhatnak a lágyrészek, a gingiva apró sérülései, gyulladásai. Igen jól alkalmazható ezen problémák megoldására a természetes hialuronsav. Nagyon gyorsan és hatékonyan segíti a regenerációt.

11.45–12.15 Dr. Volom András: Implantológia és a Gengigel, együtt gyorsabb, hatékonyabb A mindennapok számos nehézséget hoznak a fogorvos számára. Az idôrendünket néha komolyan átrendezô ínyproblémákkal, vérzéssel különösen nehéz gyorsan megbirkózni. A Gengigel ebben segít. Felgyorsítja a sebgyógyulást, pl.: az ínyformázó csavarok implantátumokba helyezésénél – ez komoly idômegtakarítást eredményez –, vagy lehetôvé teszi a lenyomatozást akkor, amikor a vérzés meggátolná azt.

12.15–12.45 Vallyon Tünde: Szájhigiénikusok a prevencióban A fogszuvasodás utáni második leggyakoribb fogászati probléma a fogíny, illetve a fogágy gyulladása, melyek elôfordulása sajnos növekszik. A fogszuvasodással ellentétben a betegek gyakorta fel sem ismerik a fogíny betegségét, mivel az kevesebb esetben jár fogfájással vagy egyéb fájdalommal. A hialuronsav azonban olyan újdonság, mely hatékonyan és gyorsan gyógyítja a szövetet, valamint sejtek közötti folyadékfelhalmozódást és gyulladást gátló tulajdonságokkal is rendelkezik. A kezelés részeként nemcsak a gyógyulás folyamatát gyorsítja meg, hanem az ínygyulladás kiújulásának megelôzéséhez is hozzájárul – így lassítva a fogágygyulladáshoz vezetô ciklikus folyamatot.

Részvételi díj: 4000 Ft Szervezô: Medis Hungary Kft. Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, III. em., 5. terem

tásán túl a száj flórájában azon baktériumok visszaszorítását is célozza, amelyek felelôsek a fogszuvasodás létrejöttében. Az elsô lépés a cariesrizikó felmérése, ugyanis a fogszuvasodás kialakulásában legnagyobb jelentôséggel bíró mikroorganizmusok szájüregi csíraszáma alapvetôen meghatározza egy adott páciens cariesre való hajlamát, a szájüreg fertôzöttsége pedig jelentôsen befolyásolhatja a kezelés irányát. A rizikó megállapítására egy, a rendelôben könnyen létrehozható, mindössze egy CRTgyorstesztbôl és egy inkubátorból álló minilabor nyújt segítséget. Mindkét vizsgálathoz mindössze a beteg nyálából vett mintára van szükségünk. A carriesrizikó mikrobiológiai felmérése után következhet a káros szájüregi mikroflóra befolyásolása. Ennek eszközei lehet a diéta, a szájfertôtlenítés és – végsô esetben – az antibiotikum. A diéta során kerülni kell a finomított szénhidrátokat, valamint a fogakhoz erôsen tapadó táplálékokat. Ajánlottak a fogakat tisztító hatású rostos táplálékok, továbbá azok, amelyek képesek növelni a fogak szervetlensó-tartalmát (kemény sajtok). Jótékony kiegészítô hatásúak lehetnek a szájfertôtlenítô oldatok is. Gyógyszeres antibiotikus terápia csakis más módszerekkel nem, vagy csak nehezen befolyásolható kariogén bakteriális túlsúly esetén jöhet szóba. Ezek közül is csak a nyálban dúsuló, széles hatásspektrumú szerek alkalmazhatók. A kezelés kúraszerû, a kúra idôtartama, a kezelések gyakorisága egyénre szabott. Az egyes orvos-beteg találkozások során rögzíteni kell az anamnézis adataiban bekövetkezett változásokat, és szükséges az oldalzónákban carries-keresô röntgenfelvételeket készíteni, és kontrollálni a régebbi gyökértöméseket is. A kúra része kell legyen a beteg motíválása is. Ismertetnünk kell vele a számára hasznos szájhigiénés eszközöket, és ki kell képezzük azok használatára is. Nem könnyû feladat, hiszen a páciensek döntô hányada valamilyen panasszal érkezik, és attól szeretne mielôbb megszabadulni. No, meg persze magától a fogorvostól is. És mégis, a kezelés minden fázisát, az anamnézis felvételétôl az utolsó szervizelési feladat ellátásáig minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy akár csak apró megjegyzésekkel is, de átadjuk az egészséges szájhigiéné kialakításához és megôrzéséhez szükséges ismereteket. - NAL


Today elozetes 2008

8

9/18/08

7:24 PM

Page 8

DENTAL WORLD 2008

2008. OKTÓBER [ELÔZETES]

Straumann, egy az öt nagy közül

Az egyik legismertebb „világmárka”, a Straumann elôször mutatkozik be önállóan a Dental World-ön. Sulyok István, a Straumann GmbH magyarországi fiókjának értékesítési vezetôje elmondta, a Straumann termékeket korábban Magyarországon a Valid Kft. forgalmazta, majd a siker eredményeként 2008 január 1-jével jött el a „nagykorúsodás”, azaz egy önálló magyarországi fiók, majd késôbb egy leányvállalat megalapításának az ideje. A tény azt jelzi, hogy Kelet-Közép-Európában Magyarország a cég szempontjából az egyik legígéretesebb piac. Részben azért, mert megítélésük szerint a magyar szakemberek messze a legképzettebbek és technikailag is a legjobban felkészültek a régióban. A statisztikákból kiolvasható, hogy a népesség fele – a gyerekeket is beleértve – hiányos fogazatú, ez azt jelenti, hogy Magyarországon ötmillió potenciális páciens szorulhat implantációra. Az említettek mintegy harmada 60 év feletti, akik szinte a teljes fogsor pótlását igénylik. Ez nem csak magyarországi jelenség, a virágzó fogturizmus is ok a bôvítésre. A hozzávetôleg 5000 magyar fogorvos körében az implantátumok használata azonban még nem százszázalékosan elterjedt, ezért jelentôs fejlôdés várható e téren. Korlátot egyedül a lakosság fizetô képességének hiánya jelent, hiszen – ahogy a világon sehol sem – a társadalombiztosítás nem finanszírozza az implantológiai beavatkozásokat. A teljes implantológiai repertoáron kívül más paradontológiai regeneratív termékeket is kínálnak a fogorvosoknak felhasználásra. A Dental World-ön közvetlen helyi értékesítést nem terveznek, de a kapcsolatfelvételen túl – különbözô kedvezményekkel vonzóbbá tett – megrendelésekre, üzletkötésekre lesz lehetôség a standon. A Straumann termékeket a kezdetektôl fogva, tehát 28 éve Svájcban, pontosabban Bázelben, továbbá Svédországban és az Egyesült Államokban gyártják, és mintegy 200 országban forgalmazzák. A kelet-európai központi raktár Bécsben található. Annak idején az ITI-Straumann implantációs rendszer úttörô szerepet játszott a fogászati implantológia történetében. Az implantátumok alakja, felületi kiképzése és az egyedülálló, transzgingivális gyógyulási koncepció, mind mérföldkövet jelentettek az implantológiában. A Staumann termékek hasonlatosak a más cégek által kínáltakhoz. Azonosak, de nyilvánvalóan apróbb eltérések vannak a titánium ötvözetek összetételében, a felületek kiképzésében. Az új fejlesztések, így az SLActive felület, a Bone Level implantátumok forgalomba hozatala jól illeszkedik az átgondolt, tudományos alapú, fejlesztési koncepciókhoz. A Dental World keretében két tudományos programot szervez a Straumann GmbH magyarországi fiókja. Csütörtökön dr. Divinyi Tamás, egyetemi tanár (SE Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika) az implantológiai szimpózium keretében tart bemutatóval egybekötött elôadást Újítások, fejlesztések a Straumann implantációs rendszerben a modern fogászati implantológia fejlôdésének tükrében címmel. Az implantációs rendszer teljes áttekintése mellett ismerteti majd az újdonságok és a „régi” elemek viszonyát és azok gyakorlati, felhasználói vonatkozásait. Pénteken pe-

A mosoly is a lélek tükre A Dental World 2008 egyik kiemelt rendezvénye a második napon sorra kerülô Mosolytervezés, angol nevén Smile Design egész napos elméleti és gyakorlati kurzus. Csizmadia Katalin fogorvost, a kurzus szervezôjét arról kérdeztük, mikortól és miként lépett túl a fogorvoslás azon, hogy egyszerûen csak a beteg fogakat meggyógyítsa, illetve az elvesztett rágóképességet helyreállítsa? Mikor, miként léptek a hajdani felcserek utódai arra az útra, amelyen már a gyógyításon, a fogazat szabályozásán túl szerepet vállalnak a páciens megjelenésének, arcvonásainak formálásában is? A kompozitok, azaz a mûanyag tömôanyagok 1960-as években való megjelenése ered-

dig Kádár László adjunktus tart elôadást fogtechnikusok számára. Sulyok László elmondta, izgatottan várják a Dental World-öt, számukra kiemelt jelentôségû, hogy most elsô ízben, majd évrôl évre mintegy 5000 látogató elôtt mutatkozhatnak be. Különösen fontos ez most, hiszen élôben és elsô kézbôl cáfolhatják azokat a korábban terjengô pletykákat, melyek szerint a Straumann kivonulni készülne a magyar piacról. NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ

ményezte ezt az új fordulatot. A kompozitok ma már minden szempontból felveszik a versenyt a porcelánból készült restaurációkkal, ugyanakkor sokkal kevésbé radikális beavatkozást igényel a használatuk. – Mit tud a porcelán, s mit nem tud, amit a kompozit igen? – Az elvesztett fogak pótlása – részben funkcionális, részben esztétikai okokból – ôsi igénye az emberiségnek. A nagy áttörést a kerámia alkalmazása hozta meg, amely esztétikai szempontból is alkalmas minden létezô fogpótlási probléma megoldására. Kezdetben csak a letört, csorbult fogakat pótló koronák készültek belôle, majd rájöttek, hogy fémet lehet alá tenni, így már foghiányokat is meg

A fogak tökéletes védelme a gyógynövények hatóerejével

Homeopátia a fogászatban 2008. október 18., szombat: 10.00–13.00 Homeopátia a fogászatban, nem a „lege artis” kezelés helyett! KÖRÖMVIRÁG A fogászat napjainkban egyre inkább az egész szervezetünket érintô egészségügyi problémakör része. Ma már inkább a szájüreg, mint a fogak betegségérôl beszélünk, és ezen elváltozások egyértelmû szervi összefüggései, más betegségekkel való kölcsönhatásai is jól ismertek. Mindez igen jó lehetôséget biztosít – az egyébként fôleg manuálisan gondolkodó fogászati szakmának – a homeopátiás gyógyítás területén. A sebészet témaköre igen hálás területe a homeopátiának a fogászatban. Alkalmazható a szövôdmények, vérzések, utófájdalom, fertôzés kivéBŰBÁJDIÓ désére. Hasonlóan jól használható a módszer a fogzási problémáknál, és nemcsak a tejfogak esetén. Szájnyálkahártya-gyulladásoknál, vírusos, bakteriális fertôzésnél is igen hatásos kezelési mód önállóan, vagy más bevált allopátiás gyógykezelés kiegészítôjeként. Jól használható mûtéti felkészítésre, fôleg a félelem, a szorongás oldására minden életkorban. Dr. Cakó Annamária VADTORMA

10.00–10.15: Megnyitó – Dr. Nagy Mátyás (Boiron Hungária Kft.): Homeopátia Magyarországon és a világban ROZMARING Korlátok és lehetôségek, áttekintés

ÚTIFŰ

10.15–11.15: Dr. Papp Huba: A homeopátia fogalma, rövid történeti áttekintése A homeopátia európai gyökerû, immáron több mint kétszáz éves múltra visszatekintô szelíd gyógymód. Alapgondolata, a hasonlót a hasonlóval gyógyítani az ókori idôkre visszavezethetô, rendszerbe foglalása Samuel Hahnemann (1755–1843) nevéhez köthetô. Alapelvei a hasonlósági szabály, a gyógyszervizsgálat és a potenciálás általános érvényû természeti szabályok. A növéA Homéodent természetes nyi, állati és ásványi eredetû anyagokból kiváló gyártottminőségű, homeopátiás gyógyszerekalapanyagokból száma meghaladja a négyezret. A gyógyszerválasztás a tünetek egyedisége alapján történik, részletes és sajátos esetfelvételt követôen. A homeopátiával lehetôségünk van akut készült fogkrémcsalád. Kifejezetten homeopátiás és fitoterápiás és krónikus betegségek mellékhatásmentes gyógyítására. Ellenjavallata nincsen, csecsemôknél, várandósoknál, szoptató nôknél egyaránt alkalmazható.kezelés mellé ajánljuk használatát.

Természetes alapanyagai révén minőségi szájhigiéniát garantál a család minden tagjának. 11.30–12.30: Dr. Cakó Annamária: Homeopátia a mindennapi praxisban (Sebészeti beavatkozások, gyulladásos kórképek, fájdalomcsillapítás, fogzás, caries, nyálmirigy, ízérA következő fajtái kaphatók: zés, állkapocsízület, alapcsomag-javaslat) 11.15–11.30: Kávészünet

Q

Gyógynövény- és fluortartalmú fogkrém klorofill és citrom ízben mindennapi, hagyományos alkalmazásra.

Q

Különleges összetételű fogfehérítő fogkrém

a fogak természetes színének visszanyerésére. 12.30–13.00: Diszkusszió, kvíz, nyeremények Q

Eper-málna ízesítésű fogkrém-gél

Részvételi díj: ingyenes, elôzetes regisztráció szükséges gyermekek számára. Szervezô: Boiron Hungária Kft. Helyszín: Syma Rendezvénycsarnok, III. em., 5. terem Kapható a gyógyszertárakban!

Földszinti workshopterem programjai Október 16., csütörtök 13.00–14.30: Straumann Workshop Prof. dr. Divinyi Tamás: Újítások, fejlesztések a Straumann implantációs rendszerben 15.00–17.00: Turkom-Cera – András Miklósy: Fémmentes porcelán technológiájának bemutatója Október 17., péntek

13.00–14.00: B. Braun – Dr. Solymossi Endre: Osteovit, új lehetôségek a csontpótlásban 14.00–16.00: Eurodent'air – Dr. Gourion – MonitXP – Mesterséges intelligencia

Október 18., szombat 10.00–13.00: Degudent LIVE Demo Christian Koczy: Mosoly árnyalatai – egyedi rétegtechnika profiknak 13.00–15.00: Turkom-Cera – András Miklósy: Fémmentes porcelán technológiájának bemutatója A workshopterem programjai díjmentesen megtekinthetôk.


Today elozetes 2008

9/18/08

7:24 PM

Page 9

2008. OKTÓBER [ELÔZETES]

tudtak szüntetni. Miközben maga a porcelán egyre kényesebb esztétikai igények kielégítésére is alkalmassá vált, egy-két kedvezôtlen alaptulajdonsága, így túlzott keménysége nem változott. Egyre erôsebb volt az igény, hogy a fogpótlások terén legyen alternatívája a porcelánnak. A mûanyagok mind erôteljesebb térhódítása idején fedezték föl, hogy létezik olyan fajtája, amelyik alkalmas a fogak tömésére. A kompozitanyagok fejlôdése mára odáig jutott, hogy nagyon széles körben, fogbarát módon alkalmas direkt restaurációkra. Sok esetben csak a fogorvos tudása jelent korlátot, az anyagban szinte korlátlanul adott minden lehetôség. Példa rá, hogy az inlay hidak és a héjak területén Európa legnevesebb fogászai már csak kompozitot használnak. Kiderült: azon túl, hogy a kompozit remekül takarja a foghiányokat, képlékenységének köszönhetôen kitûnô eszköz arra, hogy alkotó

DENTAL WORLD 2008

kommunikáció jöjjön létre az orvos és a technikus, illetve a páciens között. Ennek különösen a pótlás esztétikus kialakítása során van nagy jelentôsége. A beteget – a gyógyulásnak ebben a stádiumában – már nem annyira fogazata funkciójának helyreállítása, mint majdani megjelenése, arckifejezése, egyszóval a pótlás esztétikuma érdekli. Annak kialakításában pedig kulcsszerepe van a könnyen formálható, korrigálható anyagú provizórikus pótlásnak.

– A páciensek igényei is megváltoztak. Gondolom, ebben szerepe van az egyre tökéletesedô szájhigiénének is… – Valóban, egyre javul különösen a fiatalabb populáció fogainak állapota. A kompozit lehetôvé teszi, hogy minimális csiszolással és fogfelszíni beavatkozással korrigáljunk, takarjunk el hibákat. – Milyen hibákra gondol? – Hibának nevezem a rendetlenül elhelyez-

Mosolytervezés – Smile Design 2008. október 17., péntek: 09.30–17.00 Elméleti és gyakorlati kurzus fogorvosoknak és technikusoknak egyaránt A harmonikus mosoly megalkotása igen komoly kihívást jelentô feladat. Szakmailag jól felkészült, precíz, az esztétika iránt különösen fogékony fogorvos lelkesítô és rendkívüli élményeket is adó feladata. A kurzus célja, hogy segítséget adjon abban, hogyan keltsük életre a „ragyogó” mosolyt, hogyan válik a beavatkozás által a személyiség sugárzóvá, és hogyan születik meg általunk a harmónia. A kurzus elméleti és gyakorlati részbôl áll.

09.30–11.30: Az elméleti, felkészítô rész témái: 1. A mosolytervezés elméleti alapjai 2. A mosoly- és személyiségtípusok 3. A mosoly makro- és mikroelemei

4. A mosolytervezés eszközei 5. Direkt és indirekt mosolykészítés 6. A mosolytervezés kapcsán elkövetett gyakori hibák

12.00–17.00: Gyakorlati rész: 1. Lehetôség nyílik különbözô mosolyok in situ átalakítására, a harmonikus mosoly megalkotására (direkt kompozitráépítés, elôkészítés) 2. Interaktív mosolydiagnosztika Szeretettel várjuk mindazokat, akik érdekfeszítô és kihívásokkal teli kurzuson kívánnak részt venni, akik vágynak a tökéletességre, a harmóniára, és minden vágyuk az, hogy ezt pácienseiknek is átadják.

Szponzor: Részvételi díj: 40 000 Ft Szervezô: Dens Alba Kft. Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, III. em., 6. terem

Elôadó: Dr. Csillag Mária

Björn Maier (Németország) kurzus 2008. október 18., szombat: 10.00–14.00 Egy frontfogkorona rétegzése – gyakorlati kurzus A gyakorlati bemutató témái: Frontfogkorona: Egy frontfogkorona rétegzésének bemutatása, ahol a hangsúly a hétköznapokban használatos rétegzési technikán van, amivel a fogakon természetes fénytörést és színhatást tudunk elérni. Oldalfogkorona: A moláris leplezésére szolgáló bemutató során a hangsúly a korona pontos mintázásán van. A természetes lefutású csücsöklejtô és fogléc csak mintázáson keresztül érhetô el, csiszolással nem.

Részvételi díj: 20 000 Ft Szervezô: Fogtechnikusok Országos Szövetsége Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, III. em., 6. terem

Degudent LIVE Demo 2008. október 18., szombat: 10.00–13.00 Christian Koczy: Mosoly árnyalatai – egyedi rétegtechnika profiknak Christian Koczy gyakorlati tanácsokat ad a Cercon Ceram KISS használatához a biztos és reprodukálható esztétikus eredmény elérése érdekében. Szó lesz a kromatikus és transzparens hatások használatáról, szabályozásáról, a színek helyes értelmezésérôl, valamint arról, hogy a fluoreszcens és az opaleszcens anyagokkal hogyan juthatunk el az egyedi megoldásokhoz.

Részvételi díj: ingyenes Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, földszinti workshopterem

9

kedô vagy eltérô méretû fogakat, a nagy felületû tömések okozta elváltozásokat. Ám az is elôfordulhat, hogy a pácienst zavarja, hogy személyisége és a fogsora, illetve – a fogsora elhelyezkedése miatt – természetesen kialakult arcvonásai nincsenek összhangban. – Elérkeztünk oda, hogy már nem csak a muszáj – fájdalom, szuvasodás, foghiány – viszi el az embereket a fogorvoshoz, hanem más, jobbára esztétikai igények is? A muszáj-fogorvoslás helyett teret követel magának a szeretném-fogorvoslás? – Az igények oldaláról elérkeztünk idáig már akkor, amikor a porcelánból készült pótlások elérhetôvé váltak. Ám ekkor a szakma még okkal tartózkodott attól, hogy csupán esztétikai indítékokból az élô fogszövetek roncsolásával járó beavatkozásokat végezzen. Ahogy már mondtam, az áttörést a kompozitok megjelenése eredményezte. – Változik ezzel a fogorvos szerepe is? – Egyre inkább. Az Egyesült Államokban annyira elterjedt és eredményes a fogak csecsemôkortól való rendszeres gondozása és a szájhigiéné, hogy egyre inkább nem a gyógyítás, hanem a fogszabályozás, karbantartás és az olyan esztétikai típusú közbeavatkozások, mint a fogfehérítés válnak a fogorvosok legfôbb tevékenységévé. Ezekhez zárkózik fel egyre inkább az esztétikai fogászat. Az esztétika iránti igény egyre terjed Európában, s már megjelent Magyarországon is. Orvosaink és fogtechnikusaink napról napra felkészültebbek, így a fogászati turizmus igényeit is képesek kiszolgálni. Ebbôl a szempontból már a Nyugathoz tartozónak vallhatjuk magunkat. Tôlünk keletebbre azt tapasztalhatjuk, hogy még csak terápiás igényekkel fordulnak fogorvoshoz. Ugyanakkor – mint nálunk is – egyre inkább ott is a terápiás beavatkozás elemi követelményévé vált az esztétikai szempontok figyelembevétele. – A fogorvosok alapképzése során is megjelenik az esztétikai igények kielégítése? Van igény arra, hogy önálló szakterületnek tekintsék? – Nem jellemzôen, bár speckollégiumok és kurzusok zajlanak az esztétikai fogászat témaköreiben. Úgy gondolom, hogy semmi szükség arra, hogy önálló diszciplínának tekintsük az esztétikai fogászatot, éppen elég, ha megfelelô súlya és szerepe van a konzerváló fogászatban. – A mosoly tervezésének most elsô alkalommal szánnak önálló kurzust a Dental World keretében. Kérem, mutassa be Csillag Máriát, a kurzus elôadóját! – Kolléganônk évek óta figyelemmel kíséri a smile design irodalmát. Ô maga kiemelkedô színvonalon végez direkt restaurációs beavatkozásokat. Természetesen mindebben nem egyedülálló, több fogorvos is sikerrel specializálódott már erre a területre, s egyre többen képesek – az anatómia által megszabott korlátok tiszteletben tartása mellett – élô fogszövetek feláldozása nélkül kielégíteni pácienseik esztétikai jellegû igényeit is. – Mi az eljárás, így a kurzus menete? – A pácienssel való elmélyült és személyes konzultáció az elsô és döntô lépés. A mosoly megtervezése nem számítógépes feladat, nagyfokú empátiát és szakmai tudást követel. Többlépéses folyamat eredménye, amíg a beszélgetések, a közösen tanulmányozott fotók alapján kompozitból elkészül a fogfelület, majd a páciens kívánsága szerint alakítunk, változtatunk azon. – Mintha a divat világából ismert stylist tevékenysége és az orvoslás határvidékén járnánk… – Pontos a hasonlat. A mosolyt tervezô fogorvos elsôrendû feladata éppen úgy a személyiség kibontakoztatása, mint az öltözéket, hajviseletet és sminket összhangba hozó stylisté. A maximum 14 hallgatót fogadni képes kurzus keretében Csillag Mária éppen ezt a megközelítést hangsúlyozza majd. A mintegy négyórás elméleti alapozást követôen minden résztvevô egy-egy modellen gyakorlatban próbálhatja ki a tanultakat. A kurzus zárásaként egyénenként, ám közösen értékelik az eredményt, s beszélik meg, mit csinált a hallgató jól, mit kellett volna esetleg másként. NAL


Today elozetes 2008

10

9/18/08

7:24 PM

Page 10

DENTAL WORLD 2008

KOS E implantátum A svájci Dr. Ihde Dental 2008-as katalógusa legtöbb újdonsággal az egyfázisú implantátumok területén jelentkezik. A több mint 10 éve folyamatosan növekvô, felhasználói körben méltán népszerû KOS rendszer fontos fejlesztése a 3,0 és 4,1 mm közötti enosszális átmérôben készülô KOS E (E – Ethetik) implantátumtípus, amelynél a protetikai elôkészítés határát a 4,8 mm-es váll adja meg. A felépítmény kialakítása megfelel az Allfit S rendszernél alkalmazott egyenes felépítménynek, ezért szerszámigénye nem növekedett. A felhasználók javaslatainak figyelembevételével készült el a másik új típus is KOS EB néven. Az eddigieknél lényegesen nagyobb

A Maxcem „Elitje” ORANGE: Az USA-ban található Kerr cég Maxcem Elite termékével most egy új önkondicionáló, önragasztó mûanyagcementet kínál az indirekt fogpótlásokhoz. Az összes hagyományos hordozóanyaggal kompatibilis lesz, és ugyanazt a ragasztót alkalmazza, mint a Kerr OptiBond termékcsaládja – jelentette be a vállalat. Sôt, az intraorális és post canal hegyekkel még a nehezen hozzáférhetô helyekre is fel lehet vinni az anyagot . A mûanyag optimalizált állománya és a töltôrendszer feltételezhetôen javítja az új cement nedvesíthetôségét, ezáltal nagyobb adhézió jön létre, rögtön megkezdhetô a fényre keményítés, és jobb a stabilitása a tárolási idô alatt. A Kerr termékmenedzsere, Mikhanh Pham szerint a Maxcem Elite terméke nem süppedôs, így megkönnyíti a tisztítást zselés állapotában is. Hozzátette, hogy a Maxcem Elite kötôszilárdsága nagyobb, mint más vezetô cementeké ebben a kategóriában, emiatt pedig nem lesz szükség további kötôanyagra. A saját redox-iniciáló rendszer az esztétikusabb restaurációk érdekében ki fogja küszöbölni a BPO/tercier amin iniciálókkal együtt járó elszínezôdést.

2008. OKTÓBER [ELÔZETES]

felépítmény maximum 15°os szögeltérés párhuzamosítását teszi lehetôvé csiszolással, megtartva emellett a vállas kialakítást. A legkeményebb kortikális csontnál is jól használható új fúrók mellett protetikai kiegészítôk széles választéka teszi precízen használhatóvá a rendszert. D1-es csontkínálat esetén a kónikus implantátumok menetvágását hivatott szolgálni – már eddig is a rendszer részét képezô KDS csonttömörítô csavarok mellett – az új KDSS tömörítôvágó csavar. DR. IHDE DENTAL GMBH WEB: WWW.IMPLANT.COM FORGALMAZÓ: D-BOND DENTAL KFT.

Bôvült a BEGO Semados implantátumrendszer választéka A korábban megismert, ezután már hagyományosnak nevezhetô Semados S implantátumok mellett új formájú, Semados RI implantátumokkal bôvítette rendszerét a BEGO Semados cég. A Semados S implantátumok szimmetrikus menetekkel ellátott csavar (Screw) formájával szemben, a Semados RI implantátumok enyhén kúposak (Root), kompressziós menetekkel. Az új RI implantátum kiválóan alkalmazható azonnali implantátumbehelyezéskor, valamint azokban az esetekben, amikor a primer stabilitás elérése különösen

fontos (korai terhelés), vagy a primer stabilitás elérése megnehezített (laza csontszerkezet). Az új RI implantátum felépítményrendszere kompatibilis a gyakorlatban már kiválóságát bizonyított S implantátumokéval. Az azonos felépítményrendszer felhasználóbarát módon lehetôvé teszi a Semados S implantátumokkal már megszerzett protetikai tapasztalat továbbvitelét az RI implantátumokra. BEGO IMPLANT SYSTEM WEB: WWW.BEGOIMPLANTOLOGY.COM FORGALMAZÓ: TITANDENT KFT.

V. Nemzetközi Esztétikai Szimpózium 2008. október 18., szombat: 9.00–16.30

Esztétikai irányelvek az implantológiában Az esztétikai fogászat ma már nem nélkülözheti az implantológiában elért eredményeket, kutatásokat, mert a technológia, az eszközök, az eljárások vonatkozásában rohamos fejlôdés mutatkozott az elmúlt 10 évben mind a két szakterületen. Az új kutatások és anyagok mindennapos használatot eredményeztek a gyakorló fogorvos számára. Rutineljárássá vált az azonnali implantáció egy idôben történô terheléssel, továbbá a számítástechnika fejlôdésének köszönhetôen kifejlesztették már a navigációs implantációt is. A CAD/CAM rendszerek mára már létjogosultságot szereztek a mindennapi esztétikai munkák tervezésében, kivitelezésében.

Dr. David Winkler: Kérdések és válaszok az esztétikai fogászatban

Dr. Ulf Krueger-Janson: Esztétikai kihívások és megoldások

„A Maxcem rendszer segítségével megalapítottuk az egyszerûség szabványát az önkondicionáló, önragasztó cementeknél egy olyan termék révén, amellyel könnyedén lehetett megbízható klinikai eredményeket elérni” – mondta Meghan MooreRizzo termékmenedzser-igazgató. „A Maxcem Elite az önkondicionáló, önragasztó cement kategóriáját a továbbfejlesztett és finomított technológia révén egy új szintre emeli, ezáltal világszerte még egyszerûbbé és könnyebbé teszi a fogorvosoknak indirekt fogpótlások készítését.

Dr. Marcus Abboud:

Szépség és a gyorsaság az implantológiai kezelési eljárásokban

Dr. Tidu Mankoo: Korszerû implantátumkoncepciók az esztétikai területtel kapcsolatban 4000 Ft

Részvételi díj: 12 000 Ft Kreditpont: 7 Szervezô: Magyar Esztétikai Fogászati Akadémia Helyszín: Syma Rendezvénycsarnok, fszt., 1. terem

" 12 000 Ft

14 000 Ft

Szponzorok:

 


Today elozetes 2008

9/18/08

7:24 PM

Page 11

2008. OKTÓBER [ELÔZETES]

Újdonságok NobelActive – a jövô implantátuma A Nobel Biocare bejelentette a NobelActive bevezetését – ez egy teljesen új implantátumrendszer, melynek kifejlesztése tudományos alapokon nyugszik, fejlesztôi: Prof. Nitzan Bichancho, Dr. Ophir Fromovich, Dr. Yuval Jacoby és Dr. Benny Karmon. A korszakalkotó újításnak számító implantátum önvágó, ezáltal még könnyebb az implantátum pozicionálása behelyezés közben. Ezenkívül behelyezés elôtt csak minimális elôkészületekre van szükség. Az egyedülálló csavarmenet komprimálja a csontot maga körül, ami jobb primer stabilitást biztosít, és megrövidíti a kezelési idôt is. A NobelActive implantátumok két kivitelben kaphatók: Internal (belsô csatlakozás) és External (külsô csatlako-

DENTAL WORLD 2008

11

Emberi szövetek – szájsebészeti igényekre szabva

zás), hosszúságuk 10, 11,5, 13 vagy 15 mm; átmérôjük 3,5, 4,3 vagy 5,0 mm. Mindkét változat a jól ismert Immediate Function (azonnali terhelés) által megkövetelt TiUnite felülettel rendelkezik, valamint vízszintes csavarmenettel, egy keskeny maggal, apikális fúróéllel és két hosszú, spirál alakú vágómenettel. Az implantátum mindkét változata egy egyedülálló kónikus felépítménycsatlakozással rendelkezik, ami által kizárhatók a mikrorések. A külsô csatlakozású változatnál a felépítmények csavar nélkül rögzíthetôk, felpattinthatók, ami lehetôvé teszi a koronák extraorális felragasztását, és így megakadályozza, hogy az implantátumhelyre esetlegesen ragasztóanyag kerüljön. A NobelActive alkalmazása kurzushoz kötött. NOBEL BIOCARE WEB: WWW.NOBELBIOCARE.COM FORGALMAZÓ: NOBEL BIOCARE MAGYARORSZÁG KFT.

A szájsebészek nemritkán szembesülnek olyan speciális indikációval, amikor is a defektus allograftokkal (alloplasztikus implantátum) történô feltöltése az egyetlen elérhetô, vagy éppen a legsikeresebb terápiai eljárás. Az erre alkalmas allograftok – Németországban készült és regisztrált csúcsminôségû gyógyászati termékek – a kleinostheimi székhelyû CURASAN AG (Németország) közremûködésével most már a magánpraxisokban dolgozó fogorvosoknak is rendelkezésére állnak. A CURASAN AG azzal a Német Sejt- és Szövetpótlástani Intézettel (Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz, DIZG) mûködik együtt Berlinben, amelyet a berlini (Charité) és az erlangeni egyetemen dolgozó orvosok és tudósok alapítottak, nonprofit szervezetként.

Dental World „Bónuszprogram” A Dental World 2005-ös rendezvényén vezettük be elôször a Bónuszkártya programunkat, melyet a következô évben is folytattunk. A három nap során minden vásárló kapott bónuszkártyát, melyekbôl a rendezvény végén – közjegyzô jelenlétében – sorsoltuk ki a szerencsés nyertest, aki 2005-ben egy új Suzukival, 2006-ban pedig egy Smart For Four gépkocsival lett gazdagabb. Az elmúlt években egy-egy nagyértékû nyeremény egy-egy sorsolás alkalmával talált gazdára – ezt a gyakorlatot azonban megváltoztatjuk az idén: Értékes nyereményeket sorsolunk ki naponta, növelve ezzel azok számát, akik a Bónuszprogram révén ajándékhoz juthatnak.

Idén háromszorosan nyer: 1. garantált ajándékot vehet át, 2. részt vehet a sorsoláson a számos nyereményért, 3. jelentôs árkedvezménnyel juthat eszközökhöz, anyagokhoz. Minden vásárló gyûjtheti a Dental World Bónuszmatricát, és azt akár naponta beválthatja a helyszínen egy, már elôre meghirdetett, ún. garantált ajándékcsomagra. Egy résztvevô naponta csak egy ajándékcsomagra jogosult. (A garantált ajándékcsomagok napi mennyisége 500 db) A már beváltott pontgyûjtô kártyák tulajdonosai mindennap, a program zárásakor, újabb sorsolás útján még további értékes nyereményekhez juthatnak. A kiállításon a cégek jelentôs árengedménnyel és kedvezô akciókkal is várják Önt, így duplán kihasználhatja az esélyeket és a lehetôségeket!

A játék menete: 2008. október 16-ától október 18-áig – a rendezvény zárásáig – lehetôség van arra, hogy a fenti akcióhoz csatlakozó fogászati kereskedô cégeknél bárki vásároljon. Minden 1000 Ft értékû vásárláshoz egy Dental World Bónuszmatricát kap a vevô, melyet a Dental World pontgyûjtô lapba lehet beragasztani. (Lásd a szemközti oldalon) • A játék elsô részében a garantált nyeremény – 50 db matrica összegyûjtése után – a rendezvény helyszínén, egy erre kijelölt standon átvehetô, amely a földszinti étterem mellett található. (A csomagok várhatóan fogkrémet, fogkefét, egyéb szájhigiénés terméket tartalmaznak.) • A játék második részében a leadott kártyák közül mindennap, zárás elôtt, újabb értékes nyereményeket sorsolunk ki, melyek elsôsorban fogászati készülékek lesznek. Célunk, hogy a Dental World 2008 kiállításon részt vevô látogatókat minél nagyobb számban be tudjuk vonni ebbe a közös játékba. Játsszon Ön is velünk, gyûjtse a matricákat, és nyerjen, akár mindennap a felkínált ajándékok közül!

„Csont a fecskendôben” – a felhasználói igények kiszolgálása Indikációtól függôen, széles választékban szerezhetôk be az alábbi humán eredetû szövetek felhasználás céljára: kortikális és szivacsos csontszemcsék, J alakú kortiko-szivacsos csontforgácsok, kocka alakú, szivacsos csontszövetek és fascia lata, mint fogászati membrán (a comb széles, felszíni izomhártyája). Ezenfelül rendelkezésre áll demineralizált humán csontállomány (DBM) – mind szemcse, mind paszta formájában – gyárilag feltöltött fecskendôkben, aminek az az elônye, hogy a DBM-paszta preparáció nélkül, azonnal felhasználható. Használat elôtt az összes többi terméket rehidratáljuk megfelelô, steril fiziológiai közeggel (például izotonikus infúziós oldattal). Az anyag könnyen formálható és önthetô, valamint azonnal használható autológ PRP-vel. CURASAN AG LINDIGSTRAßE 4 63801 KLEINOSTHEIM, NÉMETORSZÁG WEB: WWW.CURASAN.DE FORGALMAZÓ: SZAKÁCS & SZAKÁCS KFT.


Today elozetes 2008

12

9/18/08

7:24 PM

Page 12

DENTAL WORLD 2008

2008. OKTÓBER [ELÔZETES]

+ 10 db

gingiva-formázóhoz

START AKCIÓ 30 db implantátum megvásárlása esetén, a sebészeti mûszertálcán felül

+ 10 db

+ 10 db

lenyomati mûcsonkhoz

labor implantátumhoz

Ön hozzájut:

Euro-Implant Kft. 1134 Budapest, Danubius u. 10. Tel./fax: +36-1-878-0731 E-mail: info@euro-implant.hu Web: www.euro-implant.hu


Today elozetes 2008

9/18/08

7:25 PM

Page 13

2008. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2008

A hialuronsav szerepe a parodontium gyógyulásában A hialuronsav a szövetekben több strukturális és élettani folyamat szabá lyozásában vesz részt. Az is bizonyított, hogy multifunkcionális szerepet ját szik a sebgyógyulási folyamatban, és a parodontális szöveteken belül hasonló gyógyulási mechanizmust feltételezünk.

GIGEL-t vittek fel naponta kétszer a sebterületre 4 héten át, standard szájhigiénés tevékenység mellett (16 GENGIGEL-lel, 16 placebogél lel kezelt). A pácienseket megvizs gálták a 8., 15. napon, valamint a 3. és a 4. hét után. A gél csökkentette a fájdalmat, és serkentette a gyógyulást a placebóhoz képest.

HYAFF® elnevezésû, hialuronsav alapú háromdimenziós bioanyagot sikeresen alkalmazzák a szövetregenerációs technikákon alapuló pa rodontális sebészeti beavatkozásoknál az íny letapadásának elôsegítésére a gingivális augmentáció során. Az elôzetes eredmények arra engednek következtetni, hogy a hialuronsav a nem mineralizált paro dontális szövetek gyógyulásának egy lehetséges mediátor jelöltje, és a parodontális megbetegedések kezelésében segítô szerepet tölt be. Elôsegíti a tünetek enyhülését,

Ugyanakkor ezeket a vizsgálatokat még nem publikálták jelentôs fo lyóiratokban, további széles skálá jú, randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy ezek a beszámolók teljes értékûvé váljanak. A hialuronsav applikációjának közvetlen kedvezô hatásain túl a

nemcsak a marginális gingiva, hanem a mélyebb parodontális szö vetek területén, valószínûleg a sebgyógyulásban általánosan kifejtett hatásai révén. A vizsgálatok továbbá azt sejtetik, hogy a hialuronsav és a hialuronsav-alapú bioanyagok a parodontális szövetek sejtjei vagy az ismert szövetregenerációs extracel lu lá ri sál lo mány-kom po nen sek számára megfelelô vivôanyagot jelenthetnek mind a mineralizált, mind pedig a nem mineralizált pa rodontális szövetekben. RYAN MOSELEY, RACHEL J. WADDINGTON ÉS GRAHAM EMBERY

A 101-es stand

Mivel nem toxikus, biokompatibilis és számos biokémiai és fizikokémiai sajátossággal rendelkezik, a hialuronsav vagy a hialuronsav-bázisú bioanyagok lokális alkalmazása a gyulladt parodontális területeken jótékony hatású lehet a gazdaszervezet reakcióinak szabályozásában és gyorsításában. Ez a kedvezô hatás már igazolt más orvosi területeken, mint a szemészetben, a bôrgyógyászatban és a reumatológiában. A hialuronsavval végzett parodontológiai kezelés során a nagy molekulasúlyú hialuronsavat tartalmazó gél (GENGIGEL®) lokális alkalmazása, úgy látszik, serkentette a parodontium gyógyulását a gingivitises betegeknél, mind a nyitott, mind a randomizált, kontrollált kettôs vakpróbán alapuló vizsgálatok során. Egy korábbi, a gingivitis különbözô formáiban szenvedô 10 páciensen (16–54 éves kor között) végzett vizsgálatban 8 páciensnél 2 napon belül egyértelmûen mérséklôdtek a gyulladásos tünetek a GENGIGEL® alkalmazása mellett, míg a 9. páciensnél 4 napon belül. A klinikai gyógyulás ebben a vizsgálatban, melybe a sebészeti fázis utáni gyógyulást is bele vették, átlagosan 6,6 nap alatt következett be a gél applikációját követôen. Egy korábbi randomizált, ellenôrzött, kettôs vakpróbán alapuló vizsgálat során 4 héten keresztül GENGIGEL-t, illetve placebót adtak 60 páciensnek (18–35 évesek), akiknek ínye fájt és vérzett, a marginális mucosa és az ínypapillák vö rösek és ödémásak voltak, de nem voltak mély tasakjaik (<3 mm). A pácienseknél 2 és 4 hét után rögzítették a plakkindexet, a marginális mucosa és az ínypapillák vörösségének és duzzanatának mértékét, valamint a szulkuszvérzési indexet. Ezeknek a korábbi vizsgálatoknak az általános eredménye az, hogy a hialuronsav-alapú gél enyhíti a margi nális gingivitist, szignifikánsan csök kentve a marginális mucosa és az ínypapillák vörösségének és duzza natának mértékét, s csökkentve a szulkuszvérzési indexet. Továbbá a randomizált, kettôs vakpróbán alapuló vizsgálatok elô zetes eredményei arra engednek következtetni, hogy a GENGIGEL lokális alkalmazása kedvezô hatást gyakorol a parodontális sebészeti beavatkozások után a sebgyógyulásra. Ebben a vizsgálatban 32 páciensnél (átlagéletkor: 40 év) GEN -

Gengigél Prof és Applikátor vásárlása esetén akciós ár 25 000 Ft (eredeti ár: 26 800 Ft).

Ôszi akció!

10 db Gengigél gél vásárlása esetén akciós ár 25 000 Ft (eredeti ár: 26 000 Ft).

Gengigél Prof, spray és szájvíz vásárlása esetén akciós ár 25 000 Ft (eredeti ár: 27 100 Ft).

Minden akciós csomaghoz a lent feltüntetett ajándékokat adjuk!

s: Érvénye -ig óber 18

kt 2008. o

Felhasználási terület: l Gingivitis, parodontitis esetén. l A készítmény vérzéscsillapító, szövetregeneráló és gyulladáscsökkentô hatása elismert.

Gél 2300 Ft

l Csiszolás után, lenyomatvétel elôtt a sulcusba fecskendezve, gyors regenerálódás érhetô el!

ények m z e v A ked értéke: össz Ft 0 0 0 10

Spray 2700 Ft

Betegek részére

Az egészséges fogíny receptje!

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: l Gingivitis, parodontitis esetén. l A készítmény vérzéscsillapító, szövetregeneráló és gyulladáscsökkentô hatása elismert. l Csiszolás után, lenyomatvétel elôtt a sulcusba fecskendezve, gyors regenerálódás érhetô el!

Hialuronsav az egészséges fogínyért!

PRESS

A három könyv közül 1 választható! Értéke: 5000 Ft/db

Gengigel baby 2300 Ft

Szájöblögetô oldat 2800 Ft

13

Gengigel alkalmazásával kapcsolatos szakcikkek

Gél

Kapható a Dental Pressnél! 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994, Fax: 202-2993, Mobil: 06-30-311-6427 E-mail: info@dental.hu, www.gengigel.com

PRESS


Today elozetes 2008

9/18/08

7:25 PM

Page 14


Today elozetes 2008

9/18/08

7:25 PM

Page 15


Today elozetes 2008

9/18/08

7:25 PM

Page 16

Today elozetes 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you