Page 1

os 810 nd A sta

E L Ô Z E T E S

D E N T A L

W O R L D

2 0 0 7

VII. Dental World – 2007. október 25–26–27. Nemzetközi Fogászati Szakkiállítás és Továbbképzô Konferencia SYMA Rendezvénycsarnok, 1148 Budapest, Dózsa György út 1.

Több mint 180 kiállító a rendezvényen! A Dental Press ebben az évben immár hetedik alkalommal rendezi meg a Dental World Nemzetközi Fogászati Szakkiállítást és Továbbképzô Konferenciát, ami évek óta a fogászat egyik legnagyobb és legrangosabb szakmai találkozója. A today elôzetessel elsôsorban az a célunk, hogy megfelelô tájékoztatást adjunk olvasóinknak arról, hogy ma Magyarországon a legnagyobb alapterületû, legnagyobb kiállítói létszámmal megszervezett rendezvényen a hazai és külföldi gyártók, kereskedôk milyen szakmai újdonságokat, innovációkat, termékakciókat tartanak, illetve mutatnak be a három nap folyamán. A kiállítás és a konferenciák rendezvényünk tavalyi helyszínén, a SYMA rendezvényközpont 2006-ban átadott új, nagy csarnokában kapnak helyet. A bejárat a Dózsa György út felôl közelíthetô meg. A három csarnokból és egy központi rendezvényfolyosóból álló, belsô étteremmel is rendelkezô épület Kelet-Közép-Európa legnagyobb rendezvény- és sportközpontja. Lapunk következô oldalai fôleg a partnereinktôl kapott információkat tartalmazzák, reméljük, így idôben megismerkedhetnek a kiállító cégekkel, kínálatukkal, és az

újságban elhelyezett térkép alapján megtervezhetik látogatásuk útvonalát is. A kiadványban szereplô termékek, – az IDS újdonságai, a legújabb CAD/CAM-fejlesztések egy idôben, egy térben – kizárólag csak a Dental World fogászati szakkiállításon tekinthetôk meg! Ne feledje, az idei rendezvényen több mint száznyolcvan cég mutatja be a szakmának nóvumait, melyekrôl pontosan tájékozódni, valamint az igen kedvezményes akciókat is kihasználni majd csak a kiállító cégek standjánál lehet! A Dental World továbbképzô konferenciái az idén is igen színvonalas elôadásokkal várják az érdeklôdôket. A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara Szak- és Továbbképzési Titkársága, valamint a Dental Press szervezésében ez évben is rendkívül gazdag programajánlatból lehet választani. A kreditpontokat is biztosító elôadások, szimpóziumok, gyakorlati továbbképzések,

workshopok és egyéb érdekességek, színes események részesei lehetnek azok a fogorvosok, fogtechnikusok, szájhigiénikusok, akik fontosnak tartják ismereteik folyamatos bôvítését, az állandó „lépéstartást” a szakma fejlôdésével. A rendezvény mindhárom napja alatt megjelenik a díjmentes today – a legfrissebb szakmai hírekkel, exkluzív riportokkal és egyéb programlehetôségek ajánlásával. Természetesen a kiállítók akciós híradásait is érdemes lesz folyamatosan figyelemmel kísérni, hiszen az érdeklôdôk így is informálódhatnak majd a 3 nap speciális ajánlatairól. Eddigi gyakorlatunknak megfelelôen – a Dental Press standján – most is megvásárolhatják legújabb kiadványainkat, szakkönyveinket. A közeljövôben megjelenô könyvújdonságaink: • Balogh Zsolt, Hajdu Zoltán: CAD/CAM technológia a fogászatban – e technoló-

gia térhódítását, a mindennapokban is felhasználható tapasztalatait, elméleti és gyakorlati megközelítését összegzik a szerkesztôk. • Dr. Urbán István: Implantológia a fogászatban – a tematikus elrendezésû szakkönyv felöleli az elmúlt években e témában megjelent szakcikkeket. • Prof. dr. Matekovits György: Fogászati sze mély név le xi kon – hi ány pót ló mû, mely összefoglalóan, lexikális elrendezésben mutatja be a szakma neves mûvelôit, azok eljárásait, technikáit. A szervezôk nevében is remélem, hogy 2007-ben szintén találkozunk a Dental World-ön, és bízom abban, hogy idén is megelégedéssel távoznak majd rendezvényeinkrôl!

Laczkó Tamás fôszervezô


A sorozat folytatódik! Vásárolja meg már most a akcióban a három új könyvünket! 18 600 Ft helyett

20% kedvezménnyel

csak 15 000 Ft-ért! Megjelenés a Dental World 2007 szakkiállításon! Balogh Zsolt, Hajdu Zoltán: CAD/CAM technológia a fogászatban A CAD/CAM technológia térhódítása a XXI. század elsô éveire tehetô. Számos könnyen használható rendszer született a korabbi évek fejlesztô munkáiból, így napjainkra már nem a jövô elérhetetlen, futurisztikus megoldása, hanem a mindennapokban megvalósítható eljárássá válik. Várható tartalom: 220 oldal, 25 szakcikk, 500 színes kép, ábra. Ára: 6800 Ft Dr. Urbán István: Implantológia a fogászatban Tematikus elrendezésben szerkesztett könyv felöleli az elmúlt években e témában megjelent szakcikkeket. Várható tartalom: 240 oldal, 35 szakcikk, 450 színes kép, ábra. Ára: 6800 Ft Prof. dr. Matekovits György: Fogászati személynévlexikon Hiánypótló mû született, mely összefoglalóan, lexikális elrendezésben mutatja be a szakma neves mûvelôit, azok eljárásait, technikáit. Várható tartalom: 280 oldal, 3000 személynév, 180 színes kép, ábra. Ára: 5000 Ft

Rendelje meg most! Látogasson el a Dental Press standjára (C 309) a Dental World szakkiállításon (2007. október 25–26–27), ahol a könyvek megvásárolhatóak.

PRESS Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994, Fax: 202-2993 E-mail: megrendeles@dental.hu www.dental.hu, www.dentalworld.hu

Megrendelôlap M e g r e n d e l ô n e v e : ................................................................................... P o s t á z á s i c í m : .......................................................................................... S z á m l á z á s i c í m : ....................................................................................... T e l e f o n / e - m a i l : ................................................................................................................

.

CAD/CAM technológia a fogászatban címû könyvet Implantológia a fogászatban címû könyvet Fogorvosi személynév lexikon címû könyvet Akcióban mindhárom könyvet

6800 Ft/db, 6800 Ft/db, 5000 Ft/db, 15 000 Ft/3 db

Az árak a csomagolási költséget, valamint az utánvételi, postaköltséget nem tartalmazzák!

Dátum és aláírás: ............................................................................................................. Kérjük e szelvényt szíveskedjenek visszaküldeni a Dental Press Hungary Kft. címére! (1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.) Telefon: 202-2994, Fax: 202-2993, e-mail: megrendeles@dental.hu, www.dental.hu


2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2007

3

Várjuk az 37,4 milliárd forint a járóbeteg-szakellátás oktatókat és a fejlesztésére mestereket is! Nyílt nap a magyar fogtechnikus-iskolák tanulói részére Az október 25-én 10 órától megrendezésre kerülô Tanulók Napjának az a célja, hogy megpróbáljunk a leendô fogtechnikusoknak – a tananyaghoz igazodva, de az általunk elképzelt színvonalon – többlettudást nyújtani – mondta el Róth Lajos, a Fogtechnikusok Országos Szövetségének elnöke, e rendezvény egyik életre hívója és szervezôje. Próbálkoztak ezzel korábban is, hívták, szívesen látták a tanulókat és oktatóikat mind a Dental Worldön, mind az Ipartestület különbözô rendezvényein, ám mindhiába. Az érdektelenségnek két fontos oka volt: a magas részvételi díjon kívül az elôadások továbbképzô jellege, hogy a szakmát évek óta mûvelô fogtechnikusok elvárásaihoz és mindennapi munkájához igazodó színvonalukkal messze meghaladták a tanulók joggal elvárható ismereteinek a szintjét. A szervezôk nagyon örülnének, ha a tanulókat oktatóik is elkísérnék. Ez a felismerés adta az ötletet ahhoz, hogy olyan nyílt napot rendezzenek, ahová a tanulók és az idén végzettek jelképes összegért bejutnak, és olyan ismereteket kapnak, amelyeknek tanulmányaik, illetve mindennapi munkájuk során hasznát látják. Az alapokról szólnak majd az eljárásokról és technológiákról elhangzó elôadások: kivehetô és fémlemezes fogsorok, hídkészítés, kerámia szerepe, leplezési technikák, rendelôi és laboratóriumi munkafázisok, modern kompozitok stb. Az elôadók – Pósáné Szûcs Erika, Hajdu Zoltán, Róth Lajos, Balogh Zsolt és Kapás Zsolt – a teljes „paletta” áttekintésére törekszenek, mégpedig a tanulók nyelvén. Különös figyelmet fordítanak a fogtechnika napjainkban történô rohamos átalakulására, a kombinált munkák megváltozott szerepére, a fémmentes megoldásokra, valamint a közeli jövô alapvetô technológiájára, a CAD/CAM-re. Külföldrôl is várnak elôadót: Jörn Trocha, aki a modern kompozitokról ad majd áttekintést, Svájcból érkezik. Meghívásának az volt célja, hogy a tanulók képet kapjanak a nagyvilágban zajló folyamatokról is. A Tanulók Napján olyan ismereteket szeretnének a szervezôk átadni, amelyek – az Ipartestület vezetôi szerint – joggal elvárhatók egy szakmunkásvizsga elôtt álló fogtechnikus-tanulótól. Jó lenne, ha a résztvevôknek a hallottak hatására tovább fokozódna az érdeklôdése a szakma iránt, ha könyveket, szaklapokat vásárolnának. Ezt a Dental World-ön akciókkal szeretnénk segíteni. Nem mellékes, hogy a Tanulók Napját a legnagyobb hazai fogászati kiállítás és vásár keretei között rendezzük meg. A programot úgy állítottuk össze, hogy az elôadások szünetében, illetve utána a résztvevôk alaposan tájékozódhassanak, láthassák a legkorszerûbb berendezéseket, mûszereket, alapanyagokat, információkhoz jussanak a modern technológiákról. Az elôadások és a kiállítás fô célja ugyanaz: inspirálni a jobbra, a tökéletesebbre, az egyre több tudásra. „Csodálatos, a mûvészetekhez közel álló mesterség a miénk…” – fogalmazott Faragó Béla, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézmûves Tagozata Fogtechnikus Osztályának oktatásért felelôs elnökségi tagja: „…az orvosokkal együttmûködve csodákat tudunk elérni.” A részletes program az 5. oldalon található. NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ

Hazánkban az elmúlt évtizedekben az egész- latkozta a minap: „Mindenki – Molnár Lajos is – szakmák és elôre definiált alap-infrastruktúra ségügyi ellátásnak torz, kórházcentrikus struk- tisztában van azzal, hogy a szakmai logika sze- biztosításával képes kistérségi szinten az elsô túrája alakult ki. Az igen költséges aktív kórhá- rint nem a kórházi struktúra átalakításával kel- szakellátást nyújtó hely szerepének betöltésézi ágyak fenntartása elszívta a pénzt a járóbe- lett volna kezdeni. Nem szakmai tudatlanság, re. Az alapszintû járóbeteg-szakellátás fejleszteg-ellátástól, a háziorvosi rendszer fejleszté- hanem gazdasági és technikai kényszer szabta tésérôl szóló pályázatra húsz-harminc jelentsétôl, így nem maradt forrás a krónikus, a re- meg, hogy a járóbeteg-ellátás fejlesztése idô- kezôt várnak. habilitációs és az ápolási ágyak fejlesztésére. ben a kórházi átalakulás mögé szorult, ugyanis Az elnyerhetô összeg minimum 500 millió, Európa fejlett országaihoz képest 50 százalék- a járóbeteg-ellátó rendszer fejlesztésének for- maximum 1 milliárd forint, a kötelezô önrész kal magasabb volt a 100 ezer lakosra jutó ak- rása az Európai Unióból érkezik, s csak 2008-tól mindössze 5 százalék, amelybe beszámít a feltív kórházi ágyak, és 40 százalékkal alacso- hívható le.” ajánlott telek vagy ingatlan értéke is. nyabb a 100 ezer lakosra jutó háziorvosok száAz Új Magyarországért Fejlesztési Terv akciKülön, összesen 6,4 milliárd forintos forrásma. Az aktív fekvôbeteg-ellátás túlsúlya miatt ótervet tartalmaz a járóbeteg-szakellátás fej- ra pályázhatnak azok az intézmények, amelyek nem jutott elég pénz az eszközpark korszerûsí- lesztésére. A társadalmi vitákat követôen a ma még csak potenciális járóbeteg-szakellátésére sem. Németországgal összehasonlítva kormány elfogadta ôket, majd munkacsopor- tók. 8-10 olyan pályázóra számítanak, amelyhazánkban kétszer annyi a sebészeti napok tok alakultak, hogy kidolgozzák a konkrét pá- nél 2006. december 31-én még volt aktív fekszáma, de feleannyi a CT-k, harmadannyi az lyázati kiírásokat. vôbeteg-ellátás, és 2007. április 1-je után maMRI-k és negyedannyi a kôzúzó készülékek A tervek szerint 2007. október 24-én lát ximum 20 aktív fekvôbetegágy maradt meg, száma. napvilágot a járóbeteg-szakellátást érintô két illetve a lakosság száma és a szükségletek alap2007. április elsejével létrejött az aktív kór- központi pályázat, amelyek beadási határideje ján indokolt az emelt szintû járóbeteg-szakelházi kapacitásokat csökkentô, a krónikus és re- 2008. február 21. Eredményhirdetés májusra látás elérhetôségének biztosítása. A pályázat habilitációs ellátást biztosító intézmények be- várható, a megvalósításra pedig 24 hónap áll pontosan tartalmazza majd az olyan kötelezôfogadóképességét és egyben a járóbeteg-szak- majd rendelkezésre. en létrehozandó szakmai elemeket, mint pélellátás teljesítményét is növelô kórházi intézMennyi pénztôl van szó? Sokról. A központi dául diagnosztikai eszközpark, egynapos ellátáményi struktúra. Összesen 10 százalékkal pályázati alapban 37,4 milliárd forint lesz, de sok, infokommunikáció, ellátásszervezés, tocsökkent a kórházi ágyak száma, de ezen belül ez kiegészíthetô a ROP-ok forrásaiból, amelyek vábbá felsorol számos opcionális elemet is. 26 százalékkal, közel 16 ezerrel csökkent az fölött a Regionális Fejlesztési Tanácsok rendelA már létezô járóbeteg-szakellátó intézméaktív kórházi ágyak száma, 35 százalékkal, 7 keznek. nyek fejlesztésére a központi és a regionális ezerrel emelkedett a krónikus, rehabilitációs és Az emelt szintû járóbeteg-szakellátás fej- alapok is tartalmaznak forrásokat, amelyekre – ápolási ágyak száma. lesztésére 6,4 milliárd forintot szán a miniszté- 10 százalékos önerô mellett – 300 és 800 milAz átalakítás következtében 173 kórház kö- rium, míg a kistérségi szakellátó központok fej- liós határok között pályázhatnak majd. Ennél többre pályázhatnak majd azok a mezül 6-ban szûnt meg a fekvôbeteg-ellátás, 12- lesztésére, vagyis az alapszintû járóbeteg-ellágyei jogú városok, ahol nincsen fekvôbeteg-elláben csak krónikus, illetve rehabilitációs tevé- tásra 25 milliárd forintot különít el a tárca. kenységet végeznek. 33 olyan kórház van, Mire alapul a 25 milliárdos kistérségi prog- tó intézmény. A pályázati pénzekbôl új épület amelyik továbbra is végez aktív ellátást, de a ram felhasználásának koncepciója, amely a ma hozható létre, infrastruktúra fejleszthetô, mûszekorábbinál kevesebb szakmacsoportban. Az ellátás nélküli, hátrányos helyzetû kistérségek rek szerezhetôk be, akadálymentesíteni lehet. A TÁMOP forrásaiból helyi egészségfejleszágyszámcsökkentésen belül lényegesen módo- számára teremti meg új, korszerû járóbetegsult az egyes kórházak korábbi szakmai struk- szakellátó központok kialakításának, a meglé- tési és -nevelési, valamint szûrési programokra túrája, mondván, hogy a különbözô betegsé- vôk korszerûsítésének lehetôségét? Nyilvánva- 1–10 millió forintig lehet pályázni. A képzési geket centrumokban gyógyítsák, ahol ehhez a ló, hogy a kórházi kapacitások csökkentése programok támogatására nem a fenntartók, legnagyobb a tudás és a tapasztalat. után nônek az ambuláns ellátás iránti igények. hanem az intézmények számára írnak ki pályáAz Európai Unióból érkezô források felhasz- Felmérték, hogy mely kistérségekben (mini- zatot. Mindösszesen 2,8 milliárd forint értéknálását az Új Magyarország Fejlesztési Terv mum 13 500 fôs kistérség, 15 000 ellátandó ben 2–50 millió forintos támogatások nyerhetartalmazza. E szerint közel 400 milliárd forin- lakossal) nem biztosított a négy alapszakmá- tôk el. 2,2 milliárdos keret áll rendelkezésre a fogtot fordíthatunk egészségügyi beruházásokra, ban minimum heti 70 szakorvosi óra. Célként ami komoly esély arra, hogy korszerûsítsük az megfogalmazták, hogy az ellátórendszerben lalkoztatás támogatására. Azok a fenntartók egészségügy intézményrendszerét. ne legyen olyan közfinanszírozott járóbeteg- pályázhatnak, amelyek pénzügyi okokból nem Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati szakellátás, melynek szakmai tartalma nem éri tudnak betölteni – vagy megtartani – szükséprogramokat (egészségügyi, szociális, közleke- el legalább ezt a szintet. Ez egy olyan minimá- ges orvosi, illetve szakdolgozói álláshelyeket. - NAL dési, környezetvédelmi) és Régiós Fejlesztési lis igényt jelent, mely a meghatározott alapProgramokat (ROP) foglal magában. Az Egészségügyi Ágazati Program része a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP), amely az infrastrukturális és eszközfejlesztéseket A Dental Press 2006 tavatartalmazza (a vasbetont, ahogy szán döntött arról, hogy a mondani szokták), valamint a Társakiadványai egy részét DVDdalmi Erôforrás Operatív Program változatban is megjelenteti, (TÁMOP), amely a képzés, oktatás, 130 cikk 1 db DVD ára 6 000 Ft és azokat az igények és a humán erôforrás fejlesztésének for2 szakkönyv 2 db DVD ára 10 000 Ft technika/technológia váltorásait fogja össze, és kiterjed egész3 db DVD ára 12 000 Ft zásával, az új szakirodalmak ségnevelési, átképzési és prevenciós 4 db DVD ára 15 000 Ft megjelenésével folyamatoprogramokra is. san frissíti. A felhasználás ütemét tartalmazó Az egyre növekvô érdekkétéves akcióterv keretében 2008lôdés kielégítésére 2007-ben ban az egészségügyben összesen számos új témában is meg110 milliárd forintnyi támogatásra jelentettünk komplex DVDlehet majd pályázatot benyújtani, s válto zatot, kiegészítve a ebbôl már várhatóan 2007-ben korábbi cikkeket nemzetközi meghirdetésre kerül a kistérségi, vaszak iro dalmi hivatkozásoklamint az aktív kórházi ellátásokat kikal, e témában megjelent váltó járóbeteg-szakellátás fejlesztéLaser-DVD köny vekkel, video filmekkel vásárlása esetén sére 31 milliárd forint, a sürgôsségi is. 10% ellátás fejlesztésére közel 19 milliárd kedvezmény Reményeink szerint a késôbforint, az egészségügyi képzési progbiekben a különbözô szaka Laseuropa ramok, foglalkoztatási támogatások, standján. területek, – mint az endodonszervezeti hatékonyságot növelô inA 114 stand tia, a parodontológia, a pretézkedések támogatására pedig 11 venció, a praxismenedzsmilliárd forint. Dental Press Hungary Kft. ment stb. – olyan szakirodalA következô évek kiemelt célja a 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. mi válogatásokhoz jutnak Telefon: 202-2994, fax: 202-2993, járóbeteg-szakellátás fejlesztése. majd, amelyek hiánypótlóak e-mail: megrendeles@dental.hu Mint Kincses Gyula, az újonnan kinePRESS www.dental.hu, www.dentalworld.hu lesznek. vezett egészségügyi államtitkár nyi-

TEMATIKUS DVD-SOROZAT

Videók, magyar és nemzetközi cikkek, könyvrészletek

Új!


4

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

A fogtechnikus Tanulók Napjának védnöke: a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A kereskedôket és iparosokat tömörítô Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara jogelôdje 1850-ben, az ország iparosodásának kezdetén alakult meg, közjogi testületként. Tagjai kezdetben kereskedôk és nagyiparosok voltak, a kisiparosok akkor még különbözô iparegyletekbe tömörültek. A BKIK ma is, mint a kezdetekben, olyan hatósági feladatokat lát el, amelyeket az állam ruház rá, illetve elismer, továbbá felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a tagjait érintô kérdésekben részt vegyen a jogalkotás folyamatában, véleményt alkosson készülô törvényekrôl, rendeletekrôl. A rendszerváltozást követôen 1994-ben a gazdasági kamarákról szóló törvény külön-külön és kötelezô tagsággal hívta életre a Kereskedelmi és Ipar-, a Kézmûves-, illetve az Agrárkamarákat. Újdonságot ez utóbbi kettô jelentett, a Kereskedelmi és Iparkamara lényegében jogfolytonosan mûködött tovább. A nagy hagyományú köztestület múltjáról és jelenérôl Tengerdy Gabriella kamarai tanácsost, a Kézmûipari Tagozat ügyeinek ismerôjét, ügyeinek intézôjét kérdeztük. Elmondta, igen nagy erôfeszítésbe tellett 1994-ben az újonnan létrehozott kézmûveskamara életének beindítása, ugyanis – a korábbi ígéretekre rácáfolva – a törvény nem rendelt sem vagyont, sem induló forrást az újonnan létrehozott kamarák mûködéséhez. Éljenek meg a tagdíjakból – szólt a verdikt. Nem tett jót a kamara elfogadottságának, hogy – ahelyett hogy rögtön minél szélesebb körû szolgáltatásokat nyújtott volna – a kötelezôen taggá avanzsált vállalkozásoktól könyörtelenül behajtotta a tagdíjakat. Mit tehetett volna mást? Törvény kötelezte, hogy hálózatát kiépítse, és szolgáltatói bázisát megszervezze. Hat év után, 2000-ben a törvényt módosították, a Kézmûveskamarát tagozatként beolvasztották a Kereskedelmi és Iparkamarába. Ez önmagában nem lett volna baj. Ám ugyanakkor megszüntették a kötelezô tagságot. Ezzel összeomlott a kamarai rendszer, benne a kamara talán legjobban kiépített szolgáltatása is, a vállalkozói igazolványok kiadása. A taglétszám minimálisra, a korábbinak 20 százalékára apadt. A közjogi feladatok is lecsökkentek, a megmaradottak többsége a szakmunkásképzést, illetve a mestervizsgáztatást érinti. Jelentôs szolgáltatás – a VOSZ-szal, valamint a bankokkal kötött szerzôdések alapján – a Széchenyi Kártyák kiadása, továbbá közremûködnek a vámeljárásokban, okmányok hitelesítésében. A Kézmûvesipari Tagozatot elképesztôen sok, 221 szakma alkotja, felsorolni is lehetetlen. Tengerdy Gabriella frappáns meghatározást idéz: aki az eszével dolgozik, az tudós, aki a két kezével, az munkás, aki pénzével, az vállalkozó, aki pedig egyszerre a pénzével, az eszével és a két kezével, az a kézmûves. Jellemzô, hogy egyedül, de maximum tizedmagával dolgozzon. A határok elmosódnak, hiszen ha munkájukat valamilyen vállalkozási formában végzik, ügyvezetô irányításával, akkor már az Ipari Tagozathoz tartoznak. A kézmûiparhoz olyan hagyományos szakmák tartoznak, mint a kômûves, kovács vagy a villanyszerelô, de a fogtechnikus, a gyémántcsiszoló vagy a csuhébábkészítô, fafaragó vagy az autószerelô is. A szakmák száma az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) átalakítása után jelentôsen csökkenni fog. (Az OKJ-ben az állami képzés után állami vizsgával igazolt szakmunkásképesítések szerepelnek. Más szakmákban csak a képzést nyújtó tanfolyam elvégzésérôl szóló oklevelet adnak ki.) A kamara aktívan részt vesz a szakmunkásképzésben. 16 szakmában kidolgozta a szakmai követelményszinteket, a vizsgakérdéseket, és a szakmunkásvizsga-bizottságokba elnököt küld.

Az összes többi szakma háromtagú vizsgabizottságába egy fôt kötelezôen a kamara delegál. A kamara feladata a csoportos érdekképviselet is (az egyéni érdekvédelem az ipartestületek hatáskörébe tartozik). Gyakori kérdés, hogy: „Miért legyek én kamarai tag? Mit ad nekem a kamara?”. Tengerdy Gabriella válasza a kérdésre: a kamara keretet ad arra, hogy egy adott szakma képviselôi megbeszélhessék, leírhassák és kamarai háttérrel az illetékeseknek továbbíthassák közösen kidolgozott megoldási javaslataikkal együtt szakmájuk problémáit. Mit is jelent a

kamarai háttér? Részben a kamara jogosultságát arra, hogy részt vegyen a törvény- és jogszabály-elôkészítési folyamatokban, részben pedig olyan pénzügyi, jogi ismereteket, amelyek nem várhatók el egy-egy fogtechnikustól, autószerelôtôl vagy bármilyen szakmában mûködô mikro- és kisvállalkozástól. Ezek mellett csoportos szakmai érdekképviseletet végez, intenzíven küzd a mikro- és kisvállalkozások helyzetének javításáért, fennmaradásukért, továbbá számos olyan szolgáltatást végez, mely komoly piaci értéket képvisel (jogi tanácsadás, adótanácsadás, szakmai konferenciák… stb.), melye-

ket a tagok térítésmentesen vehetnek igénybe. A Kézmûvesipari Tagozat a Fogtechnikusosztállyal közösen védnökséget vállalt a Dental World 2007 nyitónapjának nagyrendezvénye, a Tanulók Napja fölött, amelyet elsô ízben rendeznek meg a magyar fogtechnikusiskolák tanulói és oktatói számára. A tagozat erre nagy örömmel vállalkozott, megrendezéséhez anyagilag is hozzájárult, hiszen egyik legfontosabb feladata és szívügye a szakmunkásképzésben való részvétel. NAL

Dental World

2007

2007

SYMA Sport- és Rendezvénycsarnok 1148 Budapest, Dózsa György út 1.

Október 25—26—27. Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994, fax: 202-2993 PRESS E-mail: info@dental.hu, www.dental.hu, www.dentalworld.hu


2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2007

5

Quo vadis – fogtechnika, fogtechnológia? Az idei tavaszi kölni IDS kiállítás ismét újdonságok és fejlesztések széles skáláját mutatta be a látogatóknak. Ez mindig is így volt, és ezután is így lesz – vélekedik a Kölni Kiállítók Egyesülete. A növekedés nemcsak statisztikai szempontból számottevô. A külföldi gyártók jelenlétét, érdeklôdését objektíven szemlélve is jelentôs gyarapodást könyvelhetnek el, hiszen idén 12%-kal több cég állított ki, és közel 100 ezer látogató volt kíváncsi a rendezvényre.

A világ legfontosabb fogászati kiállításán az elmúlt évekig fôként európai cégek mutatták be termékeiket. Az utóbbi években már egyre több ázsiai vállalat látogatott el a nagy nemzetközi megmérettetésre, idén pedig az eddiginél nagyobb számban állítottak ki az Amerikai Egyesült Államokból érkezô cégek is. Ismét bebizonyosodott, hogy Köln valóban vonzó, attraktív város, és nemcsak a kiállítóknak érdemes ide eljönniük, hanem a szakmabeli látogatóknak is. A vendégek túlnyomó része to-

Nyilt nap a fogtechnikus iskolák tanulói részére, várjuk az oktatókat és a mestereket is.

2007. október 25., csütörtök Az elôadások témája, tartalma segíteni kívánja a tanulók iskolai képzését, arra részint ráépülve mutat be eljárásokat, technológiákat. Az esetbemutatások jól prezentálják, hogyan kell egy kivehetô fogpótlást, egy rögzített vagy kombinált munkát elkészíteni. Egyéb gyakorlati témák, ötletek is napirendre kerülnek, pl. a kerámia szerepe ma, leplezési technikák, trükkök stb. Esztétika kiemelt terület a fogtechnikában, hiszen napjainkban egyre jobban elterjednek a fémmentes technológiák, azon belül is a CAD/CAM rendszerek által nyújtott lehetôségek, melyek új perspektívákat nyújtanak a fogtechnikusok számára.

Szakmai program – 10 órától 12.30-ig Pósáné Szûcs Erika: Teljes, mûanyag alaplemezes protézis A teljes mûanyag alaplemezes fogpótlás készítésének folyamata a fogorvosi rendelôben és a fogtechnikai laboratóriumban. Fogfelállítási lehetôségek. A korrekt okklúziós helyzet becsiszolása. Készreviteli eljárások. Reartikulálás. Individuális mûiny mintázás.

Hajdu Zoltán: Teljes lemezes, kivehetô fogpótlások rendelôi és laboratoriumi munkafázisai A teljes lemezes kivehetô fogpótlások készítése összetett folyamat. Lépéseit mind a rendelôben, mind a laboratóriumban nagy figyelemmel és odaadással kell elvégezni. A munkafolyamatok és az egymást követô fázisok pontos ismerete nagyban segít a minden kívánalomnak megfelelô fogpótlás elkészítésében.

Róth Lajos: Kombinált munkák megváltozott szerepe napjainkban A részleges foghiány megszûntetése kombinált technológia által nyújtott lehetôségekkel, figyelembe véve az esztétikai szempontokat. Ebédszünet: 12.30 és 14 óra között

Szakmai program – 14 órától 16.30-ig Jörn Trocha: Modern kompozitok szerepe a fogászatban A mai kompozit technológia már rendelkezik kerámia mikrorészecske tartalommal, amelynek köszönhetôen olyan kíváló fizikai tulajdonságokkal bír, mint a magas hajlítószilárdság és nagymértékû rugalmasság. Ennek eredményeképpen kiváló esztétikai leplezés készíthetô el.

Balogh Zsolt: A fémkerámia tegnap, a fémmentes megoldások ma, a CAD/CAM technológia holnap. Mit hoz a jövô? A fogtechnikai munkafolyamat egyik leglényegesebb feladata a leplezés. A fémkerámia az elmúlt években is folyamatosan fejlôdött, de az esztétikai szempontok figyelembe vételével a fémmentes megoldások meghatározóan elôtérbe kerültek.

Kapás Zsolt: Az implantológiáról tömören – az alapismeretektôl a megvalósításig Az elôadás ismerteti az implantálás gyakorlatát és az implantátumos protetika alapjait. Áttekintjük, hogy milyen esetekben indikált implantátumot az állcsontba ültetni, és milyen típusú fogpótlásokat készíthetünk ezekre az esetekre. Néhány eset segítségével bemutatásra kerülnek az implantátumos fogpótlások készítésének a legfontosabb lépései.

Támogató: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézmûipari Tagozata Szponzor: Shofu – Happy Dent Kft. Részvételi jegy: 990 Ft

SHOFU ®

A szervezô a szakmai programokban a változtatás jogát fentartja, mely a rendezvényig esetlegesen változhat.

vábbra is Németországból érkezett, mindenesetre itt is egyértelmû trend ismerhetô fel: egyre több a kelet-európai és ázsiai látogató az IDS folyosóin és kiállítói standjain. A német gyártók – számos kihívás után – erejüket összpontosítva készültek a rendezvényre. A trend itt is egyértelmûen a nemzetköziség irányába mutat. A tisztán német tulajdonú vállalatok a piac globalizációja következtében egyre nagyobb problémákkal szembesülnek, a túlélésért küzdenek. A „Global Player”-tendencia a tôkepiacot is nemzetközivé teszi. Ugyanakkor a mostani IDS kiállítás megmutatta, hogy a német ötletgazdagság és innovációs erô töretlen – továbbra is Németország a vezetô a fogászat piacán. A látogató számára talán a legszembetûnôbb a CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacturing) technológia térhódítása. A fejlôdés az automatizálás növekedésének irányába mutat. Az álom arról a modellrôl, amit csak a gép tölcsérébe öntenek, hogy abból automatikusan egy tökéletes korona jöjjön ki, lassan valóra válik a fogtechnikai laborban. Meglehet, hogy sokak számára ez elég elképzelhet et len, de mint esélyt, számításba vehetjük. Az implantológia szakterülete ugyancsak számos lényeges újítással szolgál, amelyek szintén az egyszerûsítés irányába mutatnak. Az iparágazat célja a lehetô legkevesebb – viszont precíz és multiindikatív – abutment, az esztétikailag megnyerô eredmény érdekében. Így válik például a fémmentes kerámia – különösen a frontfogak esetében – kedveltté és eladhatóbbá. A protetikai szektorban is megfigyelhetô bizonyos változás. Az új, tökéletesebb rágófelszíni tulajdonság, a homogénebb felszín és a már meglévô mûanyagok kivívták a látogatók csodálatát, elismerését az IDS kiállításon. A fogtechnika jelene, jövôje mindenképpen fordulóponthoz ért. Az új berendezések, a CAD/CAM technológia ugyan még nem helyettesítheti a szakember kézügyességét, de munkáját nagyban megkönnyíthetik. Az ázsiai óriás laboratóriumok (nem ritkák az ezernél is több fôt foglalkoztató, részfolyamatokra specializálódott üzemek) szép lassan „belopóztak” az amerikai piacra is, ahonnan egyes források szerint már a teljes munkamennyiség 20%-át Távol-Keletre viszik, ahol pár nap alatt el is készítik azt. A kölni vásáron kiállítottak már e témában kínai laborok, így elmondhatjuk, a térhódítás Nyugat-Európában is megkezdôdött. A kérdés már csak az, hogy nálunk mikor találkozunk elôször azzal, hogy a magyar fogtechnikus helyett a kínai lesz a gyorsabb, az olcsóbb… LACZKÓ TAMÁS


6

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

A Planmeca formatervezési díja Idén ôsszel a finn Planmeca fogorvosikészülék-gyártó két formatervezési díjat is kapott a Kínában rendezett iF Design versenyen. A Planmeca Sovereign fogorvosi készüléke TOP Selection díjat nyert, és a verseny elsô tíz nevezettje közé került. A teljesen digitális Planmeca ProOne röntgenkészülék a megtisztelô iF-védjegy elismerésben részesült. Mindkét terméket 2007 márciusában vezették be a piacra. A most ötödik alkalommal odaítélt kínai iF Design díj az ipari formatervezést hivatott támogatni a gyorsan növekvô ázsiai csendesóceáni térségben. Idén tíz különbözô ország összesen 401 termékét nevezték be a versenyre, melyek közül 147 termék kapta meg az iF-védjegyet a kiváló formatervezésért. Mindezeken túl a független európai és kínai formatervezô szakértôkbôl álló zsûri a TOP Selection díj odaítélése céljából kiválasztotta az elsô tíz legjobb terméket is. A Planmeca tíz legjobb közé választott Sovereign fogorvosi készüléke forradalmian új formatervezési koncepciójáért részesült elismerésben. A koncepció annyiban egyedülálló,

geinek köszönhetôen rendkívül könnyû. A Planmeca ProOne készüléke minden fogorvosnak elérhetô közelségbe hozza a digitális képalkotás elônyeit. A versenybe nevezett termékeket tíz különbözô termékkategóriában bírálták el, melyek közül a legtöbb nevezést a Kommunikáció és Szórakozás, a Szabadidô és Életmód, valamint a Háztartás és Életvezetés kategóriák kapták. A zsûri csak a teljes mértékben funkcionális termékeket bírálta el, és a kiértékelés során olyan kritériumok számítottak, mint a formatervezés minôsége, a kidolgozottság, az innováció foka, a termék környezetbarát volta és az ergonómia. A versenyt az a német iF International Forum Design szervezet rendezte, amely az iF

termék-design díjat évente odaítéli. Az immáron 1954 óta megrendezett verseny a világ egyik legfontosabb formatervezôi megmérettetésének számít, amelyre tavaly 35 különbözô országból több mint 2200 terméket neveztek be. A kínai iF Design díj a formatervezés fontosságának felismerését kívánja elômozdítani az ázsiai piacokon. A díjátadó ünnepséget idén szeptember 14-én rendezték meg, és a nyertes termékeket egy hónapra kiállítják a sanghaji központban.

Planmeca Oy Az 1971-ben alapított Planmeca Oy cég csúcstechnológiájú fogorvosi berendezések teljes skáláját tervezi és gyártja, beleértve a fogászati kezeléshez szükséges készülékeket, panoráma és intraorális röntgenkészülékeket, valamint a digitális képalkotó termékeket is. A Planmeca Oy a kutatás és fejlesztés iránt rendkívül elköte-

lezett finn Planmeca-csoport anyavállalata. A Planmeca ezen a területen a legnagyobb magántulajdonban álló cég, és Európa harmadik legnagyobb fogorvosikészülék-gyártója. A Planmeca termelésének 98%-át több mint 100 országba exportálja. A vállalatnak szilárd pozíciói vannak az amerikai piacon, és számottevô piaci részesedéssel rendelkezik számos európai országban. Részesedése az ázsiai piacon is jelentôsen növekszik. A csoportnak több mint 2000 alkalmazottja van, 2007-re becsült forgalma kb. 520 millió euró. WWW.PLANMECA.COM

V. Szájhigiéniai Szimpozium 2007. október 25., csütörtök Dr. Nyárasdy Ida:

Várandós kismamák fogászati gondozásának prevenciós vonatkozásai Gyermeikeink ép fogazatáért a hatékony fogászati prevenciót már az intrauterin életük során el kell kezdenünk. Természetesen nem csak a születendô kisgyermek fogainak épségét kell szem elôtt tartanunk, hanem a kismamáét is, sôt optimálisan az egész családét, ahova a kis jövevény érkezik. Az elôadás a terhesség során kialakuló szájüregi változások mellett elsôsorban azokat a prevenciós vonatkozásokat taglalja, amelyek mind a dentalhigiénikusok, mind a fogorvosok prevenciós tevékenységének egyik legfontosabb részét képezik.

Dr. Rigó Orsolya:

A foglepedék, mint biofilm szerepe a szájüregi és általános betegségek kialakulásában A fogászati paciensek szájüregi és általános egészségi állapotának befolyásolásában a higiénikusoknak és fogászati asszisztenseknek a jövôben egyre nagyobb szerepe lehet. A tartósan felhalmozódott foglepedék, vagy biofilm legújabb ismereteink szerint nemcsak a szájüregi betegségek kialakulásában játszik szerepet, hanem a szervezet általános egészségi állapotát is károsítja. Az elôadás ismerteti a biofilm képzôdés mechanizmusát, az eltávolítatlan bakteriális lepedék lokális, valamint távolabbi szerveket érintô következményeit, valamint felhívja a figyelmet a rendszeres lepedékeltávolítás minden korosztályt érintô jelentôségére.

Dr. Bartha Károly: A barázdák szuvasodásának megelôzése. Barázdazáró anyagok – barázdazárás kivitelezése Még az optimálisan kivitelezett fluoridprevenció sem nyújt tökéletes védelmet a barázdák és gödröcskék szuvasodása ellen, ezért a barázdazárás fontos szerepet tölthet be a fogszuvasodás elleni védelemben. Az elôadás célja áttekinteni a barázdazárás során alkalmazható anyagokat és módszereket, beleértve a megfelelô (kofferdam) izolálást is.

Dr. Alberth Márta:

A kariesz diagnosztika és a minimál invazív fogászat A Black által javasolt preventív extenziós üregalakítás óta nagyot lépett elôre a fogorvoslás a karieszes fogak gyógyítása terén. Ma már az elsôdleges prevenció mellett a megbetegedett szöveti struktúrák helyreállítása és nem pótlása az elsôdleges cél. Kavitáció esetén is csak szuvas szöveteket távolítjuk el, s pótoljuk azokat. A minimál invazív kezelések alapját a pontos kariesz diagnosztika és az adhezív anyagok használata teszi lehetôvé. Az elôadás a legújabb eredményeket tárgyalja.

Dr. Tihanyi Dóra: hogy a készülék, a szék és a köpôcsésze motorizált és komputerrel vezérelt forgatómechanizmussal rendelkezik, miáltal az összes lehetséges helyzetben a használó és a páciensek igényeihez adaptálható. A készülék összes funkciója szimmetrikus, ami lehetôvé teszi jobbkezesrôl balkezes használatra történô motorikus átállítását is. A készülék vezetéknélküli lábkapcsolóval, valamint intelligens grafikus tasztatúrával, felhasználói felülettel rendelkezik egyéni beállításokkal és paraméterekkel. A Planmeca másik újdonsága a teljesen digitális, sokoldalú Planmeca ProOne röntgenkészülék, amely iF-védjegyet nyert. A ProOne az egyszerûség szem elôtt tartásával készült, használata a legmodernebb technológiának és széles körû diagnosztikai képessé-

Dentálhigiénikusok szerepe a parodontológiában Ma már elképzelhetetlen a teljeskörû parodontális ellátás kápzett dentálhigiénikusok nélkül. De, hogy mekkora szerep is juthat valójában a higiénikusoknak? Ezt mutatja be az elôadás, a kezelésekhez szükséges eszközök és anyagok alkalmazását is részletezve, az oki kezeléstôl a parodontális gondozásig.

Dr. Bakay Kinga:

Hialuronsav – egy új hatóanyag a szájüregben Tapasztalatok, vélemények a klinikumból, alkalmazási ötletek szájhigénikusoknak. A Gengigél használata gyermekeknél és rizikó-pácienseknél.

Részvételi díj: 7000 Ft, elôvételben: 6500 Ft Kredit pont: 10 Szponzor: Procter&Gamble


2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2007

Ismerkedés a kompozittal Az elvesztett fogak pótlása – nem is annyira funkcionális, mint inkább esztétikai okokból – ôsi igénye az emberiségnek. Találtak olyan egyiptomi múmiát, amelynek szájában elefántcsontból kifaragott fogpótlás volt, és – ahogy a rossz nyelvek fogalmaznak – Mona Lisa mosolya is más lenne, ha a reneszánszban ismerték volna a mai fogpótlási technikákat. A nagy áttörést a kerámia alkalmazása hozta meg, amely funkcionálisan is, esztétikai szempontból is alkalmas minden létezô fogpótlási probléma kezelésére. Miközben egyre kényesebb esztétikai igények kielégítésére is alkalmassá vált, egy-két kedvezôtlen alaptulajdonsága, így túlzott keménysége nem változott. Egyre erôsebb volt az igény, hogy a fog-

pótlások terén legyen alternatívája a porcelánnak. A mûanyagok mind erôteljesebb térhódítása idején fedezték fel, hogy létezik a fogak tömésére alkalmas fajtájuk Mára eljutottunk odáig, hogy a tömés behelyezése kedvéért nem kell ép foganyagot eltávolítani, a tömôanyag az élô fogszövethez ragasztható. A kompozitnak elnevezett anyag pedig rohamosan változott, vált egyre inkább rugalmassá, formázhatóvá, polírozhatóvá és kellôen kopásállóvá. Mindezek a tulajdonságok alkalmassá teszik arra is, hogy tartós pótlások is készüljenek belôle. A kompozitok egyik legjobb hazai ismerôjét, Csizmadia Katalin gyakorló fogorvost, a Micerium nevû, genovai székhelyû fogtechnikai berendezéseket, mûszereket, alapanyagokat gyártó cég ma-

WORKSHOP

gyarországi képviselôjét faggattukarról, miben látja a kompozitok elônyeit, s mik ma még hazai elterjedésének akadályai. – Semmilyen anyag nem önmagáért való, mindegyiket ezer más és más tudományág vizsgálja, fejleszti, hogy a legkülönbözôbb igényeket elégíthessék ki. Nem szólva azokról a véletlenekrôl, amelyeknek köszönhetôen egy-egy új anyag más irányú kutatások melléktermékeként jön létre, vagy amikor már ismert anyagok új tulajdonságait fedezik fel. Ebben élenjár a hadiipar és az ûrkutatás – az ott elért eredményeket utóbb az élet legkülönbözôbb területein tudjuk hasznosítani. A kompozitanyagok fejlôdése mára odáig jutott, hogy nagyon széles körben, fogbarát módon alkalmasak direkt restaurációkra, ma már sok esetben a fogorvos tudása a korlát, az anyagban szinte korlátlanul adott minden lehetôség, már alkalmas a kerámia helyettesítésére a restaurációban. Héjak, inlayk esetében pedig egyenértékû al-

PROGRAMJAINK

2007. október 25–26., csütörtök–péntek Fonzi Fulvio: Implant protetika Implantátumra készített gyógyászati provizórium alkalmazása, a végleges fogpótlás vezérfonalaként A kurzus terve: – Diagnosztikai Wax up 3 tagu front hídhoz implantátumra – Az abutment tervezése CAD/CAM Procera – Az ideiglenes kivitelezése belsô szinezéses technikával – Megbeszélés Rövid életrajz: Szakmai képzését az érettségi oklevél megszerzése után a vicenzai Lampertico fogtechnikai intézetnél szerezte, majd késôbb ugyanitt tanított. 1983 ban nyitotta meg a legmagasabb szakmai igényeket is kielégítô labotratóriumát. Az elmúlt 15 évben számos speciális tanfolyamon, mesterkurzuson vett részt: a fix és implantátumos munkák speciális mesteriskolája Marco Cossu laboratoriumában Lugano (Svájc); az alacsony olvadáspontú kerámiák alkalmazása, a kerámia fogak formája és színezése, a fix protézisek esztétikája és funkcionalitása, a fogak anatómiai morfológiája, Willi Geller mesterkurzus; az esztétika és a funkcionalitás alkalmazása és a fix pótlások színezése valamint gnathologiai kurzus: Prof. Alonso-nál. Fulvio Fonzi szerzôje számos publikációnak, fôleg az implantátumos munkák esztétikai és funkcionális ellátása tárgykörében, valamint gyakorlati és elméleti elôadója a rögzített implantátumokkal ellátott fogpótlásoknak. Társszerzôje a „Guidelines in Implantant Prosthodontics” (Ed. Biomax 2004) címû könyvnek. Folyamatosan tart elôadásokat és kurzusokat Európa számos országában, Magyarországon 2005-ben járt. Idôpont: 2007. október 25., csütörtök, 9.30–17.30 Részvételi díj: 25 000 Ft, elôvételben 23 000 Ft További információ: Dental Plus Kft., Marosi Tamás 06/99 508 698, www.dentalplus.hu

Danielle Rondoni: A kompozitok jelentôsége (Elméleti és gyakorlati kurzus) A kompozitok egyre fontosabb helyet foglalnak el az esztétikai indirekt restaurációk és a protetika számos területén. Elônyös fizikai tulajdonságuk és ma már a porcelánéval vetekedô természethû megjelenésük miatt egyre szélesebb körben használják a fogorvosok. A fogorvos választása nem érheti felkészületlenül a fogtechnikust. Egy jó munkakapcsolatban a fogtechnikus naprakész tudása inspirálja a fogorvost a továbblépésre. Elmélet Szín és a fény a fogászatban, morfológiai alapok, anterior és posterior régió. Anyagválasztás, kompozit indirekt restaurációk. Elônyök, speciális press-technika, ideiglenesek, üvegszálas rostok a laboratóriumban, inlay-hidak, kis és nagy kombinált munkák, üvegszállal erôsített kompozithíd implantátumra. Gyakorlat: Minden résztvevô elkészít egy héjat. Demo: press technika Rövid életrajz: Daniele Rondoni 1961-ben született Savonaban (Olaszország), ahol most is él. 1982-óta saját laboratóriumot vezet. 1979-ben szerzett fogtechnikusi képesítést Genovaban. 1982-óta tanít a Savonai Fogtechnikusképzô Intézetben. Számos publikáció szerzôje esztétikai fogászati indirekt restauráció és ideiglenes koronák, hidak témakörében. 1998-ban könyve jelent meg „Sokrétegû kerámia technika” címmel (Odont.Pratica UTET). Több általa készített munka szerepel „L. Vanini Front restaurációk” címû könyvben is. Tagja az Európai Esztétikai Fogászati Akadémiának és a Dental Excellence Nemzetközi Társaságnak. Rendszeresen tart kurzusokat Olaszországban és Európa-szerte. Idôpont: 2007. október 26., péntek, 9.30–17.30 Részvételi díj: 25 000 Ft, elôvételben: 23 000 Ft További információ: Dens Alba, dr. Csizmadia Katalin 06/30 957-0500, www.densalba.hu

7

ternatíva. Ám… meg kell tanulni bánni az anyaggal, nem szabad az anyag rovására írni saját tudatlanságunkat, netán készségeink hiányosságait, járatlanságunkat az adott technológiában. – Ez burkolt kritikának hangzott… – Fogtechnikusaink mesterei a porcelántechnikáknak, ezen a téren – köszönhetôen mestereik sokéves tapasztalatának – képzésük is kiemelkedô. A kompozitot ilyen szinten még nem tanítják, a végzett hallgatók nem jutnak el készségszintû használatáig. Ezt késôbb, különféle kurzusokon kell elsajátítani. A fogorvosképzésben talán már elôrébb járunk. – A fogorvos vagy a fogtechnikus dönti el, hogy adott esetben porcelánt vagy kompozitot használjon? – Egyértelmûen a fogorvos. De csak akkor dönthet legjobb szakmai meggyôzôdése szerint, ha a fogtechnikus képes az igényeknek megfelelô kompozit restaurációt elkészíteni. De ugyanez igaz fordítva is. Többször hallok fogtechnikusokat panaszkodni, hogy hiába tanultak meg valamit, hiába költöttek sok pénzt korszerû technológiák telepítésére, ha azt a fogorvosok nem igénylik. – Mit lehet ez ellen tenni? – Én személy szerint annyit tehetek, hogy igyekszem olyan kurzusokat megszervezni és meghirdetni, ahol az orvos és a technikus együtt vesz részt. Ezt követôen valóban építhetnek egymás tudására. – Mi a helyzet a hidak készítésével? – Annyiban az eljárás hasonló, mint a porcelán esetében, hogy ugyanúgy valamiféle szilárd vázat kell a pótlás alá tenni. A kompozit azonban fémalap helyett üvegszál erôsítéses rostra épül. Így sokkal homogénebb szerkezet jön létre, mint a fém-kerámia párosítás. – Kivehetô pótlások készítésére is használnak kompozitot? – Természetesen ma már fémek leplezésére is használjuk a kompozitot. Ebben az a nagyszerû, hogy a leplezôanyag és a fog azonos anyagból készül. Ez különösen elônyös akkor, ha frontterületen találkozik egymással a korona és a fogsori rész. – Létezik kompozitból is fémmentes restauráció? – Hogyne. Inlayhidak és szóló koronák esetében. Sôt, én magam még nem csináltam, de hallottam róla, hogy már implantátumok felépítménye is készül szálerôsítéses kompozitból. – Mondhatjuk, hogy a szóló koronától az implantátumokig a kompozit egyenrangú alternatívája a porcelánnak? – Nem, ezt még nem mondanám. De vannak területek, ahol igen. Sôt, például az inlay hidak és a héjak területén Európa legnevesebb fogászai már csak kompozitot használnak. – Ehhez az európai trendhez képest hogy állunk itthon? – Lemaradásban. Elsôsorban fogtechnikusaink vállalkozó kedvén múlik, hogy mikor történik meg a váltás. – Miben segítenek az olyan kurzusok, mint amilyenre a Dental World második napján kerül sor Danielle Rondoni vezetésével? – Elméleti elôadást hallani valamirôl korántsem ugyanaz, mint gyakorlatban kipróbálni. A résztvevôk, miután elméleti elôadás keretében megismerkednek a morfológiai alapokkal, az anyagválasztás szempontjaival, a speciális press technikákkal, végezetül értô instruálás mellett, saját kezükkel elkészítenek egy héjat. Ehhez 20 munkaasztal áll majd rendelkezésre. – Az elôadó, Danielle Rondoni már régi ismerôs… – Igen, tavaly is igen nagy sikerrel vezetett egy kurzust, amelyen együtt vettek részt orvosok és technikusok. A résztvevôk rácsodálkozhattak, hogy kellô jártasság mellett a kompozit miféle csodákra képes. Idén az érdeklôdôk példákat kapnak majd arra, hogy ideiglenes hidak elkészítésére szinte ideális a kompozit. Kiderül majd, hogy azon túl, hogy remekül takarja a foghiányokat, kitûnô eszköz arra, hogy alkotó kommunikáció jöjjön létre az orvos és a fogtechnikus, illetve a páciens között. Erre különösen a pótlás esztétikai kialakítása során van nagy szükség. Danielle Rondoni az esztétikai kihívásokról és a színkiválasztás kommunikációjáról külön elôadást is tart majd, mégpedig 27-én, szombaton, a Nemzetközi Fogtechnikai Szimpózium keretében. NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ


8

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

Bôvebben a Giroform rendszerrôl Fantasztikus dolog, hogy egy olyan eljárást, mint a Zeiser rendszer, még tovább lehet tökéletesíteni, ahogy az az Amann Girrbach cégnek (Pforzheim) a Giroform rendszerrel sikerült. Tudományosan is bizonyított, és a betegbiztosító cégek is elismerik, hogy a Giroform a legnagyobb precíziót nyújtja. Egy sima gipszmintával összehasonlítva a Giroform modell kb. 30%-kal olcsóbb. A Giroform rendszer alkalmazása elôtt a gipsztalpas hüvelyes stiftes modelleknél mindig elôfordultak pontatlanságok, különösen a nagy fesztávolságú fronthidaknál. Bepróbáláskor néha a vázat a tagok között el kellett vágni, majd ismét összeforrasztani. Ha a pontatlanság csak kismértékû volt, akkor a munkát ideiglenesen szájba helyezték, még akkor is, ha számolni kellett azzal a problémával, hogy a híd bármikor lejöhet, mivel csak ideiglenesen lehet beragasztani. Ennek következményeként a leplezés megreped és lepattan. Ha ezt egy égetéssel nem lehet kijavítani, akkor a fogpótlást ismét leplezni kell; ez túl sok pluszmunkát jelent, mely nincs megfizetve.

gipszminta esetében csak nehézségek árán érhetô el, mivel a gipsz expanziója csak 24 órával, vagy még késôbb ér véget. Ha a mintát reggel készítettük, majd megmintáztuk, este a viaszmintázatot beágyaztuk, és a következô reggel megöntöttük, eltartott egy ideig, amíg a munka a mestermintára illeszkedett. Nem a beágyazó okozta a problémát, hanem az, hogy a minta éjszaka tovább tágult. Így a gipsz expanzióját a vázon csiszolással kellett korrigálni. Idôhiány miatt azonban lehetetlen, hogy több mint 24 órát várjunk, amíg folytathatjuk a munkát.

Milyen megoldást találtunk? Véleményünk szerint a Giroform rendszerrel reprodukálható és pontosan illeszkedô mun-

kát készíthetünk. A rendszer lényege a mûanyag talp, mely kiküszöböli a gipsz másodlagos expanzióját. A fogív expanziója is kiküszöbölhetô: mielôtt a gipszelést elvégezzük, a mûanyag talp furatait elkészítjük, majd stifteket kell belehelyezni. A lenyomatot a lenyomattartóra helyezzük, majd vibrátoron gipsszel felöntjük. Ezután a stiftezett mûanyag talpat a gipsszel feltöltött lenyomatra nyomjuk. Olyan gipszet használunk, melynek kezdetben kisebb az expanziója, majd hirtelen megnô, és 24 óra elteltével befejezôdik (Alpenrock – Amann Girrbach). A tágulás ugrásszerû növekedése után (kb. 40 perc elteltével) a gipsz fogívet lefejtjük, megmunkáljuk, és szekcionáljuk. A fogív (szekcionálás elôtt) illeszkedik a mûanyag talpra, de az expanzió után már nem. A mûanyag talp az a „memória”, mely a csonk pontos, expanzió elôtti pozícióját el-

V. Nemzetközi Fogtechnikai Szimpózium 2007. október 26., péntek Az elmúlt évtized egyik leglátványosabb fejlôdése a fogászat területén az implantológiát és a CAD/CAM technológiát érintette. Az implantológia piaca átlagosan évi 20%-kal nô, amely nyilvánvalóan jelentôsen érezteti hatását a mindennapi laboratóriumi munkában is. A CAD/CAM technológiákat gyártó cégek, a fejlesztések száma pedig gomba mód gyarapodott az elmúlt tíz évben. Újdonság a szakemberek számára, hogy már a tervezésben is szerepet vállalnak a szoftverek, a 3D, azaz Cone Beam Computer Tomograph pedig napjaink nagy áttörésének igérkezik.

Szakmai program – délelôtt 9.30-tól 12.30-ig Fonzi Fulvio: Új diagnosztikai és terápiás vizsgálatok az implantátummal ellátott fogpótlások tervezésében Egy mûtét elôtti program által és kiegészítô sebészeti ellátás réven, ideális feltételeket érhetünk el a jövôbeni protetikai ellátásban. Ma már a CAD/CAM szterolitografikus guide-nak léteznek új diagnosztikai és terápiás vizsgálatai, melyekkel a nyálkahártyát támogatva feltárás és lebenyképzés nélkül helyezhetôk be az implantátumok (NOBEL GUIDE).

Dr. Németh Zsolt, Hajdu Zoltán: A Semados implantátumrendszer sajátosságai A Bego Semados implantátumrendszere nemcsak az orvosi és a sebészi, hanem a fogtechnikai kívánalmakat és követelményeket is nagyszerûen kielégíti. Összeállítása és használata nagyban megkönynyíti az implantátummegtámasztású fogpótlások tervezését és elkészítését. Az alkalmazás részleteit esetbemutatásokkal ismertetjük. További problémát okozott az alsó és felsô minták illesztése a beartikulálásnál. Többek között a gipsz expanziója miatt annyira megváltozik a minták helyzete, hogy csak kevés kontaktpont keletkezik, és a gipszmintát úgy kell összecsiszolni, hogy egyenletes kontaktus alakuljon ki. Érthetô, hogy ez újabb problémákhoz vezetett. Gondoljunk csak arra, hogy a fogazat mozgástere idôsebb páciensek esetében mindig egyre nô, hasonlóan, ahogy a cipô is kitágul hosszabb viselet után. Ezek a szabad területek a mintaelemzésnél is láthatók.

Túl nagy mozgástér Ha az antagonista csücsköt egy mélyedésbe becsiszoljuk, elzárjuk ezt a szabad mozgás elôl, és azon nyomban a csücsöklejtôkön, vagy a front- és szemfogak funkciós területein mozgunk. A hiányzó szabad mozgástereket a fogorvosnak kell idôigényes munkával korrigálni, mivel a páciens túl magasnak érzi a fogpótlást, még akkor is, ha ezt a nem megfelelô mozgásdinamika okozza. A korai csücsök-érintkezések azonban még okklúziós fóliával is körülményesen állapíthatók meg, és nehezen javíthatók. Ez természetesen a fogorvos és a páciens elégedetlenségéhez vezet. A mintakészítésnél számunkra a legnagyobb problémát a gipsz tágulása jelentette. Olyan modellkészítô rendszert kerestünk, mely lehetôvé teszi a pontatlanság kizárását. Célunk volt az expanzió kiküszöbölése és a hidak feszültségmentes behelyezése anélkül, hogy a munkán javítani és csiszolni kelljen. A modellrendszernek lehetôvé kell tennie, hogy a gipsz megkötése után közvetlenül folytatni lehessen a munkát. Ez egy sima

Dr. Perger Katalin, dr. Kivovics Péter: Szubtotális foghiány esetén alkalmazható megoldási lehetôségek A fogelvesztés dinamikája szerint az egyik leggyakoribb szubtotális foghiány az utolsónak maradó két alsó szemfog. A foghiány ellátására számos megoldás alkalmazható. A szerzôk ezek közül mutatnak be terápiás alternatívákat. Ismertetik az egyes kezelési tervek indikációit, a megoldások elônyeit és hátrányait.

Danielle Rondoni: A színválasztás új megközelítése a fogászatban A restauráció természethû megjelenése sikerességünk egyik kulcsa. Munkánkhoz egy logikus és ismételhetô módszerre van szükség. Az elôadás segítségünkre lesz a fogszínválasztásban, útmutatót nyújtva, mit figyeljünk meg a természetes fogon. Melyek azok az elemek, amelyekeket figyelembe kell vennünk: a fény és a fog, a természetes fog optikai jellemzôi, fogfelszín összefüggése. Ebédszünet: 12.30 és 13.30 óra között

Szakmai program – délután 13.30-tól 16.00-ig Dr. Pallér Zsófia, dr, Borbély Judit, dr. Tóth Dóra, dr. Kivovics Péter: Digitális lenyomatvételi rendszerek összehasonlító elemzése A CAD/CAM technológia elônyei, a piacon lévô rendszerek áttekintése, gyakorlati alkalmazási lehetôségek.

Dr. Borbély Judit, Hajdu Zoltán: Rögzített fogpótlás készítése cirkónium-dioxidból A cirkónium-dioxidot egyre szélesebb körben alkalmazzák fogpótlások készítéséhez. Esetbemutatásunk a Katana rendszer sajátosságait és szépségeit mutatja be, mind fogorvosi, mind fogtechnikai szemszögbôl.

Jörn Trocha: Új fejlesztésû kerámia a cirkóniumvázakhoz Az elôadás középpontjában: a páciens és az esztétika. A Vintage ZR kerámia igényes és esztétikus megoldást nyújt a cirkonvázak leplezéséhez. Egyszerû, gyors rétegezés opálos él- és effekt színek használatával.

Gulyás Gyula: Kulcs az esztétikához – Signum Matrix Az elôadó részletesen ismerteti a fényre kötô leplezés lehetôségeit, határait. Miként végezhetjük ezt felsôfokon?

Támogató: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézmûipari Tagozata Szponzor: Micerium – Dens Alba, Nobel Biocare – Dental Plus Kft., Heraeus Részvételi jegy: 7000 Ft, elôvételben: 6500 Ft, tanulóknak 3000 Ft A szervezô a szakmai programokban a változtatás jogát fenntartja, mely a rendezvényig esetlegesen változhat.


2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2007

9

Az Esztétikai Szimpózium egyik szponzora: az Ivoclar Vivadent

menti. A fogív szétvágása után a csonkokat az expanzió elôtti helyzetben a talpra helyezzük. Így az expanziót kiküszöböljük, és olyan mintát kapunk, mely a szájban lévô helyzetet megközelíti. Az antagonista mintát ugyanígy készítjük el, csak ehhez a már korábban alkalmazott talpat használjuk. A harapást négy szegmensre osztjuk, így nem alakulhat ki expanzió. A már használt talpak alkalmazásával idôt és anyagot takarítunk meg, antagonistánként kb. 150 g gipszet. A megspórolt gipsz értéke megközelítôleg egy új talp értékének felel meg. Így a rendszer a gipsz megspórolásával már eleve kifizetôdô. A készülék megtekinthetô mûködés közben is, és megrendelhetô a Dental World Fogászati Szakkiállítás B 246-os standján.

Péry Eleonórát, a Dental World 2007 keretében megrendezésre kerülô IV. Nemzetközi Esztétikai Szimpózium egyik szponzora, az Ivoclar Vivadent magyarországi képviselôjét kérdeztük, hogy egy gyártó, illetve forgalmazó cég szemszögébôl mit jelent az esztétikai fogászat fogalma, illetve kívánalma? Mi a trend világszerte? Hogyan szolgálja ki a technika az emberek igényeit? – Az emberek joggal várják el, hogy ha már pénzt költenek fogazatuk hiányosságainak pótlására, akkor a fogsoruk szép, fehér és hibátlan legyen, ráadásul ne lehessen észrevenni, hogy a szájukban nem a saját fogaik vannak.

FORGALMAZÓ: HAPPY-DENT KFT.

Péry Eleonóra

IV. Nemzetközi Esztétikai Szimpózium 2007. október 27., szombat Bizonyítékokon alapuló esztétikai fogászat A szótár az alábbi definíciókat tartalmazza: – Etika – olyan erkölcsi elv, vagy morális értékek halmaza, melyet egy egyén vagy egy csoport követ. – Esztétika – inkább a tiszta szépségre, mintsem egyéb szempontokra vonatkozik. – Kozmetika – a szépítésen kívül semmilyen más funkciója nincs. Az esztétikai fogászat fogalmát olyan, vagy anterior, vagy posterior helyzetû, fogszínû restaurációk alkalmazásával kapcsolatban használják, amelyek a természetet utánozzák. A szótári definícióval ellentétben itt van egy olyan funkciós szint, amelyet figyelembe kell venni a megbetegedett fogállomány pótlása során. A kozmetikai fogászat az elôzôektôl annyiban tér el, hogy a restauratív eljárásokat pusztán a külsô megjelenés, és nem szükségképpen a funkció javítására használják. A mi szakmánk abban áll, hogy etikai kötelességünk tudatában házasítsuk össze ezeket a képességeket annak érdekében, hogy pácienseinket csakis olyan kezelésben részesítsük, ami megfelel a fogászati problémájuknak, és nem az egészséges fogállomány szükségtelen pusztítására irányul. Az a legfontosabb, hogy a fogorvosok mint egészségügyi szolgáltatók a lehetô legjobb ellátást biztosítsák pácienseiknek. A kezeléssel kapcsolatos döntéseknek sokkal inkább a legkézenfekvôbb bizonyítékon, semmint empirizmuson kell alapulniuk.

Prof. dr. Carel Davidson: Az üvegionomerek szerepe a fogászatban

Dr. Gerlóczy Pál:

Bizonyítékokon alapuló mikro-fogászat

Dr. Dombi Csaba:

Esztétikai fogászat nehézségei

Dr. Gary Unterbrink:

Direkt és indirekt esztétikai kezelések – a mûvészet helye a fogászatban

Dr. Bodrogi Attila:

Komprehenzív esztétika

Részvételi díj: 9000 Ft, elôregisztrációban 8350 Ft. Kreditpont: 7 Szponzor:

A csapból is az implantáció, a fémmentes kerámia és a préstechnológia folyik, csupa olyan eljárás, amely alkalmas arra, hogy kiszolgálja ezt a jogos igényt. Ez örvendetesen meglátszik a Kölnben bemutatott EP 5000-es prés és égetôkályha, valamint IPS e.max fémmentes leplezôkerámia-rendszer iránti, világszerte tapasztalható érdeklôdésen. Kimondható, hogy a Lajtán túl ma már nem létezik fogtechnikai laboratórium préstechnológia nélkül. Nálunk még mindig valamiféle tartózkodás érzékelhetô ezzel a technológiával szemben. Ami biztos: a préstechnika egyre erôteljesebb alternatívája a fémmentes restaurációnak, egyáltalán nem függetlenül az egyre erôteljesebb esztétikai igényektôl. – Magyarországon is él és mûködik az Esztétikai Fogászati Akadémia. A gyártók inspirálták ennek létrejöttét? – Nem, errôl szó sincs. Az Akadémiát az esztétikai igényekre fogékony és az azokat kiszolgálni kész orvosok és fogtechnikusok hozták létre. Csupa olyan orvos, akiknek igénye, hogy folyamatosan lépést tartsanak szakmájuk fejlôdésével. – A IV. Nemzetközi Esztétikai Szimpózium alcíme szerint a bizonyítékokon alapuló esztétikai fogászattal foglalkozik. Új a fogalom, széles körû kutatási tevékenységet feltételez… – A Schaanba látogató magyar vendégeknek minden alkalommal megmutatom a teljes negyedik emeletet elfoglaló kutatóközpontot, ahol 160, legkülönbözôbb szakmájú tudós foglalkozik az új termékek kifejlesztésével és a meglévôk használatának elemzésével. Fogékonyak minden újra, példa rá a sportban kifejlesztett üvegszálas kevláranyagok hasznosítása a kompozitok vázanyagában. Az Ivoclar Vivadent semmit nem bíz a véletlenre. Vannak a kutatók között mérnökök, biológusok, vegyészek, egyszóval mindenfajta képzettségû tudósemberek. Nem kerülhet semmi úgy a piacra, hogy elôtte ne vettek volna számba, meg ne vizsgáltak volna minden tényezôt, lehetséges buktatót, ne érték volna el a mai tudás szerint létezô legjobb minôséget. Mindannyian mélységesen elkötelezettek: tudják, hogy a folyamat legvégén egy élô, érzô ember van, akinek valamilyen anyagból készült, valamiképpen elôállított fogmû kerül a szájába. Olyan, amelynek elsôsorban hibátlanul kell funkcionálnia, de ezen túl a betegnek el kell fogadnia, mint sajátját. Itt jutunk vissza az esztétikához: az egészségügyi szempontokon túl törekednünk kell arra, hogy a lehetô legtermészetesebb, legesztétikusabb pótlást adjuk meg a rászorulóknak. Nemcsak rágóképességét, de emberi méltóságát, magabiztosságát, önbecsülését is meg kell ôriznünk. A lélekbôl jövô mosoly, a jóízûen megrágott étel, a helyesen kimondott szavak mind-mind összetevôi egy ember jó közérzetének, önbecsülésének. Jólesôen állapíthatjuk meg, hogy ma már olyan kutatási eredmények, anyagok, technológiák állnak a fogorvosok és fogtechnikusok rendelkezésére, amelyekkel pácienseik számára a jó egészségen túl a jó életminôséget is biztosítani tudják. NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ

A Magyar Fogászati Esztétikai Akadémia támogatásával


10

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

Az elsô Cone Beam CT Magyarországon + teljes körû fogászati röntgenszolgáltatás A VIP Dental Röntgen Centrum a fogászati és maxillofaciális sebészeti kezelésekhez, beavatkozásokhoz készít – az országban elsôként – 3D CBCT (háromdimenziós Cone Beam Computer Tomograph), továbbá intraorális és panorámafelvételeket. Fogadjuk a szakorvosok hozzánk küldött betegeit, jól képzett asszisztensek percek alatt elkészítik, és a páciensek kezébe adják az orvos által kért digitális vagy hagyományos felvételeket. Teljes körû szolgáltatást nyújtunk, beleértve a kis fogröntgen-, a státus-, a panorámafelvételek elkészítését és a legmodernebb amerikai technológiát alkalmazva a háromdimenziós CBCT-felvételeket. Fontos megjegyezni, hogy a VIP Dental Röntgen kizárólag röntgenszolgáltatást nyújt, semmiféle egyéb kezelést, orvosi beavatkozást nem végzünk.

modelljét, amibôl biztosan és pontosan megtervezhetô az implantátumok behelyezése. A VIP Dental Röntgen Centrum remek, min-

den közlekedési eszközzel jól megközelíthetô helyen van, Budán a Feketesas utcában, a Margit híd lábánál. Igényes környezetben, egy mo-

dern irodaház passzázsában várjuk a kollégák pácienseit. Elôzetes bejelentkezéssel várakozási idô nélkül, egyébként pedig a berendezések foglaltságától függôen, rövid várakozás után fogadjuk a betegeket. Látogassa meg pavilonunkat a Dental World kiállításon (236-os stand), ahol ismertetôvel, felvételkérô lappal, részletes felvilágosítással stb. szívesen állunk rendelkezésére! TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: VIP DENTAL RÖNTGEN CENTRUM

III. Nemzetközi Implantológiai Szimpózium 2007. október 27., szombat Az implantológia mind a technológia, mind az eszközök, mind az eljárások vonatkozásában rohamos fejlôdésen ment keresztül az elmúlt 10 évben. Az új kutatások és anyagok mindennapos használatot eredményeztek a gyakorló fogorvos számára. Rutineljárássá vált az azonnali implantáció egy idôben történô terheléssel, továbbá a számítástechnika fejlôdésének köszönhetôen kifejlesztették már a navigációs implantációt is.

Ami a legérdekesebb: a 3D CBCT különleges digitális röntgenleképezési módszer, melyet a fogászat, a szájsebészet és implantológia, orthodontia, a protetika, parodontológia és dento-maxillofaciális radiológusok elvárásainak figyelembevételével, az alsó-felsô állcsont és a fogak vizsgálatára fejlesztettek ki. A NyugatEurópában is legtöbb helyen alkalmazott amerikai i-CAT CBCT-berendezés kb. 10–40 másodperc alatt elkészíti a leképzést, melyet a felvételt kérô orvos kívánságának megfelelôen i-CAT Vision kiértékelô programba vagy DICOM formátumba installálunk, és CD-n továbbítjuk a fogorvos kollégának. A háromdimenziós képalkotó eljárás a fogorvosok és specialisták számára lehetôvé teszi a szájüreg és a maxillofaciális terület képleteinek tökéletes, méretarányos leképezését. A CD a leképzési adatokon kívül tartalmazza a kiértékeléshez szükséges i-CAT Vision programot is. Rendelôjében az orvos számítógépének képernyôjén elemezheti az implantológia vagy szájsebészet szempontjából kritikus anatómiai viszonyokat. A fogorvos/implantológus kérésére a CBCT leképzést i-CAT Vision kiértékelô program mellett/helyett DICOM fájlban is biztosítjuk. A jelentôsebb implántátumokat gyártó cégek rendelkeznek ún. sebészeti navigációs programmal. Ezekhez eddig hagyományos CT-felvételeket használtak. Azok a fogorvosok, akik használják ezeket a tervezôprogramokat, az i-CAT által készített leképzést beolvasva a tervezôprogramjukba „konvertálják” páciensük 3D-s csont-

Prof. dr. Fazekas András: A korszerû klinikai gyakorlat alapjául szolgáló tudományosan bizonyított tények a dentalis implantológiában

Dr. Borzási Imre György: Kemény- és lágyszövet-stabilitás az implantológiában

Prof. dr. Gabor Tepper:

Korunk legmodernebb implantációs technikái

Dr. Vajdovich István:

A cirkónium-oxid biokerámia, mint a fogorvosi implantátum alapanyaga

Dr. Németh Zsolt:

Az implantátum és felépítmény kapcsolódásának szilárdsága: a Semados interface

Dr. Hoda Yousef:

Korszerû implantátumforma, a maximális stabilitás, esztétika és funkció

Részvételi díj: 9000 Ft, elôregisztrációban: 8350 Ft Kreditpont: 7 Szponzor: DenTi System Kft.


2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2007

11

Ne csak Ön dolgozzon a pénzért, hanem a pénz dolgozzon Önért! Kedves Doktornô, Doktor Úr! Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 16 éve dolgozom a fogászati szakmában. Az Oral-B Braun szájápolási termékcsaládot képviselhettem. Önökkel karöltve eredményesen dolgoztunk a szájhigiéné javításán. A tapasztalatok alapján Önök közül nagyon sokan ismerik, használják is ezen kiváló termékeket. 2007 nyarától Magyarország legnagyobb független pénzügyi tanácsadó cégének munkatársaként dolgozom, és most is abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a piaci

kínálat legkiválóbb „termékeit” (befektetés, biztosítás, hitel) képviselhetem. Így az Önök számára teljes körû pénzügyi szolgáltatást tudunk nyújtani.

Bizonyára Önök is szembesültek már hasonló alapkérdésekkel (pénzügyi célokkal): • Otthonteremtés: A család saját lakásának, házának megteremtése. • Gyermekek jövôje: Ha szeretne gyermekei életkezdési költségeirôl idôben gondoskod-

Workshop terembeosztás Földszint Csütörtök 13.00–14.00

Péntek 11.00–12.00

Prof. Thomas Schiff – Professor Emeritus of Maxillofacial Radiology: A 3D képalkotás gyakorlati jelentôsége a maxillofaciális régióban

Prof. Thomas Schiff – Professor Emeritus of Maxillofacial Radiology: A 3D képalkotás gyakorlati jelentôsége a maxillofaciális régióban

12.00–13.00

Dr. Zavaros Gábor: Magas szilárdságú „Z-SYSTEMS (Svájc) cirkónium-oxid implantátum rendszer”

13.00–14.00

Dr. Bakay Kinga: Hialuronsav – egy új hatóanyag a szájüregben Felhasználói tanácsok, hasznos információk, ajándékok

14.00–15.00

Dr. Götz Gergely: 3M Espe ôszi újdonságai klinikai esetekkel

16.00–18.00

Fogtechnikai kerekasztal megbeszélés

Denti System Fórum (Elméleti és gyakorlati kurzus) Az azonnal terhelhetô DenTi One-Piece implantációs rendszer, a cirkonium-oxid, mint az implantációs fogpótlások anyaga, gyakori kérdések. További információ: Denti System Kft., Körtvélyessy Gyôzô 06/30 650 3649 e-mail: info@dentisystem.hu, www.dentisystem.hu

13.00–14.00

Prof. Thomas Schiff – Professor Emeritus of Maxillofacial Radiology: A 3D képalkotás gyakorlati jelentôsége a maxillofaciális régióban

14.00–16.30

Nobel Replace Tapered Straight – Mikor, hol, miért? elméleti és gyakorlati kurzus További információ: Dental Plus Kft., Marosi Tamás 06/99 508 698, e-mail: iroda@dentalplus.hu, www.dentalplus.hu

II terem – Földszint Péntek 14.00–15.30

Ebbôl is látható, hogy PÉNZ ÜGYE mindenkinek van. Az a tény is egyre nyilvánvalóbb, hogy fontos tervezni ezeket a dolgokat, és az is , hogy az Öngondoskodás mennyire fontos életünkben. Ma Magyarországon több mint 650 bejegyzett pénzügyi szolgáltató és több mint 6000 pénzügyi megoldás van a piacon. Mi ebben a hatalmas kínálatban (labirintusban) az iránytû szerepét töltjük be, magánszemélyek, családok, vállalkozások részére. Mint független pénzügyi tanácsadó az egymással konkuráló ajánlatok közül segítünk kiválasztani az Ön lehetôségeinek, céljainak a legmegfelelôbb személyre szabott pénzügyi megoldásokat. Célunk: Önök számára pénzügyi többletnyereséget vagy megtakarítást érjünk el. Teljes körû pénzügyi szolgáltatási rendszert kínálunk, független háttérrel, kizárólag az Önök érdekeit tartva szem elôtt. Ma már egyre elterjedtebb, hogy bármilyen igényünk merül fel, szakemberhez fordulunk. Gyakran halljuk: „Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét…” Pénzügyekben forduljon független pénzügyi tanácsadóhoz, ez az életünkben a prevenció speciális területe.

Mit csinál egy pénzügyi tanácsadó?

Szombat 09.00–13.00

ni (egyetemi, fôiskolai tanulmányok, házasság, önálló lakás induló része). • Tôkejövedelem: Ha biztos tôkehátteret, tôkejövedelmet, vésztartalékot szeretne kialakítani. • Vállalkozás: Vállalkozásával kapcsolatos optimális pénzügyi megoldások kialakítása. • Nyugdíj: Ha nyugdíjaséveit színvonalasan, nyugalomban kívánja eltölteni

Dr. Manfred Wolf – Stuttgart: A WIELAND – wi.tal implantátum rendszer alkalmazásának elméleti és gyakorlati háttere

A pénzügyi tanácsadás keretében: – pénzügyi elemzést végzünk (pénzügyi életpálya-tervezés alapdokumentuma), – felmérjük az Önök igényeit, céljait, mit szeretnének elérni, – mikor lesz szükség ezekre az összegekre céljaik megvalósításához. Ezen tények ismeretében felállítjuk azt a befektetési modellt, amivel a céljaik a kitûzött idôre megvalósíthatók. Ennek megfelelôen meg tudjuk keresni az Ön számára személyre szabottan a legkiemelkedôbb pénzügyi megoldást, amivel megvalósíthatja terveit, célkitûzéseit. Nos, ha megvan, mit szeretne elérni, megmutatjuk, hogyan lehet megvalósítani, jöhet az Ön döntése. A mai változó világban az igények is változhatnak, valamint pénzügyi területen is felmerülhetnek új lehetôségek, amelyeket érdemes kihasználni. Ehhez nyújtunk folyamatos tanácsadást (utánkövetést) az Önök számára. Feladatomnak tekintem, hogy Önökkel továbbra is együttmûködve, az Önök érdekeit tekintve elsôdlegesnek, az Önök javára és megelégedésére dolgozzam, felhasználva az elmúlt idôszakban szerzett tapasztalataimat. Tisztelettel RUSZKOVSZKY GYÖRGY TEL.: 06 30/964-8120 E-MAIL: OPTISOL4VIP@CITROMAIL.HU


12

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

M+W Dental – az elsô randevúra várva Valamibôl az elsô mindig fontos, sokszor meghatározó jelentôségû esemény egy ember vagy egy cég életében. Az M+W Dental számára két ilyen „elsô alkalom” is megadatik októberben. A cég elsô katalógusáról és a közelgô elsô kiállításáról beszélt Szabó János, a kft. ügyvezetôje.

Mást kínálunk, hogy Ön többet kaphasson.

Az elsô katalógus megjelenése valóban meghatározó jelentôségû esemény cégünk életében. Lezár egy idôszakot, mely a tervezésrôl, az infrastruktúra kiépítésérôl, tesztelésérôl szólt. A teszt a 40 oldalas nyári akciós kiadványunk volt, melynek segítségével valós piaci körülmények között kipróbálhattuk, hogyan mûködik mindaz, amit elterveztünk, felépítettünk. Meggyôzôdtünk róla, mi az, amit felelôsséggel ígérhetünk a fogorvosoknak. A számon kérhetô ígéret maga a katalógus: ezt szállítjuk, ennyiért, ilyen kedvezményekkel, ennyi idô alatt. Az ígéret azonban önmagában kevés: „M+W Dental – ha többet akar” – ezt írtuk a borítóra, és errôl szól a több mint 300 oldal.

• Házimárkák: megtakarítás, minôségi kompromisszum nélkül. Miközben a megtakarítás akár a 30-50%ot is elérheti, a „mi termékeink” neves – jórészt német, illetve más európai – gyártók gépsorain készülnek a legszigorúbb minôségi ellenôrzés mellett. • Gyors, tervezhetô szállítás: a 15.30-ig megrendelt áru még aznap elhagyja a raktárat, és Budapesten legkésôbb kettô (de tapasztalataink szerint egy), az ország többi településén legkésôbb három (de tapasztalataink szerint kettô) munkanapon belül átvehetô a megadott címen. A rövid szállítási határidô a raktár 98% feletti szállítási készségével párosul. Ez nem csupán ígéret, errôl már az akciós kiadványból rendelô fogorvosok is meggyôzôdhettek. • Kedvezô árak: két pont között a legrövidebb út az egyenes – ezt az általános iskolás alaptételt szem elôtt tartva németországi raktárunkból közvetlenül szolgáljuk ki vevôinket. Megtakarítunk ezzel olyan költségeket (jutalékok, raktározási költségek), melyek sokszor észrevétlenül beépülnek az árakba, anélkül hogy a fogorvos számára bármilyen kézzelfogható elônyt, hozzáadott értéket jelentenének. Számos termék mellett lépcsôzetes árat tüntettünk fel: vásároljon több darabot, és rögtön alacsonyabb a vételár.

Mi az a „több”, amit kínálunk? • Széles, folyamatosan bôvülô kínálat: a katalógus felvonultatja a világ vezetô gyártóinak jól ismert és vadonatúj termékeit. Csupa jól csengô név, a teljesség igénye nélkül: 3M Espe, Aesculap, Becht, Busch, Coltène, Curaden, Dentsply, Dürr Dental, GC, Hager & Werken, Heraeus, Ivoclar Vivadent, KaVo, KerrHawe, Kettenbach, Kodak, Maillefer, Micro Mega, NSK, Omicron, Oral-B, Roeko, Voco…

A próba sikerült

Tegyen próbára minket!

Az elsô…

Sôt, a lépcsôzetes árat érdemes kombinálni a teljes rendelési érték után járó 2%-3%-4%-5% automatikus kedvezménnyel. Itt kell, hogy szóljak az M+W Dental csapatáról: a csapatot csupa olyan lelkes, fiatal munkatárs alkotja, akik az elsô pillanattól kezdve részt vettek a cég felépítésében. Mindenki sajátjának érzi az adott ígéreteket, és így mindent elkövet, hogy azok maradéktalanul teljesüljenek. A Dental World egy kicsit olyan, mintha az elsô randevúra készülnénk: telefonon már beszéltünk, e-mailt is írtunk, sôt, már „ajánlatot” is tettünk, de ez lesz az elsô személyes találkozás. Nem csoda, hogy különös gonddal készülünk rá, hiszen szeretnénk, ha az elsô randevú egy tartós, harmonikus kapcsolat kezdete lenne. Hadd engedjek meg magamnak egy személyes megjegyzést: több mint 10 fogászati kereskedelemben eltöltött év után elmondhatom, már számos ilyen „randevún” túl vagyok. Minden kiállításnak megvolt a maga izgalma: sikerül-e szebb standot építeni, mint elôzô évben, sikerül-e valami jobbat kitalálni, mint a többiek. Az idei Dental World kérdése egészen más számomra: hogyan fogadja a közönség azt a mást, ami eddig még nem létezett a magyar fogászati piacon. Szerintem éppen ez a más a garancia arra, hogy Ön többet kaphasson. Kérem, lapozza fel katalógusunkat, látogasson meg bennünket – és tegyen próbára minket!


Tematikus sorozatunk következô száma már kapható! Ára: 2500 Ft

Tegye oldottabbá a várakozás perceit gyermek páciensei számára vagy varázsolja szinesebbé rendelôjét!

Új kiadványunk az esztétika témakörét dolgozza fel. Ára: 2500 Ft

Pácienseket informáló lapunk következô száma megjelent Önköltséges ár: 70 Ft/db


14

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

Ózonterápiával a pácienseinek egészségéért!

i s á ít ! l l Kiá kció a

Az OzonyMed a kezelendô területnél tiszta ózont (O3) állít elô, így a sebgyógyászat és a gyógyászat számos területén alkalmazható. Az OzonyMed használatával gyors, a páciensei számára fájdalommentes, mellékhatások nélküli eljárást érhet el az alábbi esetekben: – gyökércsatornák, üregek dezinficiálása, – afták, herpeszek, gombás megbetegedések kezelése, – fogágy-, fogínybetegségek kezelése, – pulpitis kezelése, – sebkezelés, – kárieszléziók kezelése, – szivárgó vérzések csillapítása, – intraorális csírasejt csökkentése,

– stomatitis kezelése, – protézisnyomás helyének kezelése, – infekciók, kontaminációk elkerülése, – implantációk, replantációk, – gyökércsúcs-reszekciók utáni lágyrészkezelés, – neuralgia kezelése, Az ózon bármely antibiotikumnál hatékonyabban segíti elô a sebgyógyulást, használata után általában nincs szükség antibiotikum szedésére. Jobbat nem is használhatna páciensei érdekében! Az OzonyMed a kiállítás ideje alatt megtekinthetô és AKCIÓSAN megvásárolható. FORGALMAZÓ: PRO DENTAL KFT.

PERIOTEST M – a bizonyított mérési rendszer teljesen új formában A legújabb technológia A teljesen újragondolt kialakítású PERIOTEST M lehetôvé teszi a vezeték nélküli munkát, maximális flexibilitást és mobilitást biztosít használójának. Rendkívül könnyû kezelhetôség: a PERIOTEST M-en csak egy gomb található, amivel a mérést lehet kezdeni. A beépített cserélhetô lítium-ion akkumulátor lehetôvé teszi a tartós készenlétet és a gyors feltöltést.

Általános alkalmazások

ENDODONTIA 5 részes elméleti és gyakorlati képzés Elôadó: Dr. Borbély Petra Master of Science in Endodontics, University College London, UK „Két éve szereztem endodontiai mesterdiplomát Londonban, és azóta endodontiára korlátozott praxist folytatok a Professional Dental Associates magánrendelôben. A Master of Science in Endodontics-képzés során szerzett tudásomat, illetve annak a tudásnak a gyakorlat során kikristályosodott lényegét szeretném átadni néhány endodontia iránt különösen érdeklôdô kollégának.” Idôpont: 2007. november 3., 10., 17. és 24. (négy szombati nap) + egy rendelési napon való részvétel és egyéni konzultáció Helyszín: 1026 Budapest, Sodrás utca 9. Díj: 590 000 Ft, október 20-ig történô fizetés esetén 550 000 Ft

A PERIOTEST M széles spektrumú alkalmazási területei: • Fogászati implantátumok osszeointegrációjának mérése. Minden típusú implantátum mérésére alkalmas, az implantáció összes lépéséhez – kezdve a primer stabilitással, bezáróan az esztétikával – alkalmazható. • A periodontium állapotának értékelése • Okklúzió mérése • Funkcionális rendellenesség mérése

Gazdaságosság A csomag tartalmaz mindent, ami a méréshez szükséges, további költség nem merül fel. FORGALMAZÓ: DENTI SYSTEM KFT.

Új lenyomatanyagok a Zhermacktól Colorise A jól ismert Elite HD+ A-szilikonok mellett bemutatkozik az új, színváltós A-szilikon lenyomatanyag-család, pisztolyos és keverôgépes rendszerben.

Freealgin

Az 5 alkalomból álló tanfolyamsorozatra kizárólag egyben lehet jelentkezni, a teljes összeg október 31-ig történô befizetésével. Maximális létszám: 10 fô Jelentkezés: petraborbely@yahoo.co.uk, tel.: 06-30-358-6046 Ez az endodontiai tanfolyamsorozat messze nem való minden fogorvosnak, aki gyökérkezeléseket is végez. Viszont ha az alábbi kérdések többségére igen a válaszod, akkor ez a tanfolyam a jövôdet meghatározó, egyedülálló lehetôség a számodra: …szeretnél a fogorvostudományok közül az endodontiára koncentrálni és abban Magyarországon a legjobbak között lenni? …sok fogorvos szívesen megszabadulna az endodontia jelentette kihívásoktól… te szívesen vállalnád mások eseteit is? …szeretnéd jobban megérteni a fogbél betegségeit és azok következményeit, hogy hatékonyabban kezelhesd ôket? …nincsen 1–3 éved és sok millió forintod, ami egy endodontiai diploma megszerzéséhez szükséges? …szeretnéd az endodontológia tudományterületén ma rendelkezésre álló tudás lényegét, a gyakorlat szempontjából megközelítve, a tanfolyamsorozat alatt áttekinteni, és a legfontosabb gyakorlati technikákat elsajátítani?

lépve könnyedén befolyik az ínybarázdába, kiszorítva onnan a nedvességet. A finom vaníliaillat kellemesebbé teszi a lenyomatvételi procedúrát a páciens számára is.

Egzotikus gyümölcsillatú, tixotropikus A-szilikon lenyomatanyag, alginát indikációs területekre: – elôzetes és orthodontiai lenyomatokhoz, – kivehetô protézisekhez, – antagonistákhoz és – ideiglenes koronákhoz, hidakhoz. A szabadalmaztatott „chromatime” technológia – mely színváltással jelzi a termék kidolgozási, ill. kötési idejét – egyszerûsíti és lerövidíti a lenyomatvétel idejét. A hígan folyó Regular Body, Light Body és Extra Light Body színének zöldrôl sárgára változása jelzi a teljes kidolgozási idô végét. A Heavy Body és a Monophase viszkozitású anyagok színének világoskékrôl fehérre változása jelzi a kötési idô végét. Az egyedülálló hidrofil tulajdonságnak köszönhetôen az anyag nedves közegben, minden körülmények között megbízhatóan, precízen adja vissza a részleteket. A colorise a szájban lévô folyadékokkal kölcsönhatásba

Gyors kötési idô, magas dimenziós stabilitás, önkeverôrendszer: pisztolyos vagy gépi keverésû, nem szükséges a lenyomatot azonnal kiönteni, ill. többször kigipszelhetô. FORGALMAZÓ: HERBODENT KFT.


2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2007

A hialuronsav szerepe a parodontium gyógyulásában A hialuronsav a szövetekben több strukturális és élettani folyamat szabályozásában vesz részt. Az is bizonyított, hogy multifunkcionális szerepet játszik a sebgyógyulási folyamatban, és a parodontális szöveteken belül hasonló gyógyulási mechanizmust feltételezünk.

GIGEL-t vittek fel naponta kétszer a sebterületre 4 héten át, standard szájhigiénés tevékenység mellett (16 GENGIGEL-lel, 16 placebogéllel kezelt). A pácienseket megvizsgálták a 8., 15. napon, valamint a 3. és a 4. hét után. A gél csökkentette a fájdalmat, és serkentette a gyógyulást a placebóhoz képest.

nemcsak a marginális gingiva, hanem a mélyebb parodontális szövetek területén, valószínûleg a sebgyógyulásban általánosan kifejtett hatásai révén. A vizsgálatok továbbá azt sejtetik, hogy a hialuronsav és a hialuronsav-alapú bioanyagok a parodontális szövetek sejtjei vagy az ismert szövetregenerációs extracellulárisállomány-komponensek számára megfelelô vivôanyagot jelenthetnek mind a mineralizált, mind pedig a nem mineralizált parodontális szövetekben. RYAN MOSELEY, RACHEL J. WADDINGTON ÉS GRAHAM EMBERY

A 101-es stand

Mivel nem toxikus, biokompatibilis és számos biokémiai és fizikokémiai sajátossággal rendelkezik, a hialuronsav vagy a hialuronsav-bázisú bioanyagok lokális alkalmazása a gyulladt parodontális területeken jótékony hatású lehet a gazdaszervezet reakcióinak szabályozásában és gyorsításában. Ez a kedvezô hatás már igazolt más orvosi területeken, mint a szemészetben, a bôrgyógyászatban és a reumatológiában.

Hialuronsav az egészséges fogínyért!

Az egészséges fogíny receptje!

A hialuronsavval végzett parodontológiai kezelés során a nagy molekulasúlyú hialuronsavat tartalmazó gél (GENGIGEL®) lokális alkalmazása, úgy látszik, serkentette a parodontium gyógyulását a gingivitises betegeknél, mind a nyitott, mind a randomizált, kontrollált kettôs vakpróbán alapuló vizsgálatok során. Egy korábbi, a gingivitis különbözô formáiban szenvedô 10 páciensen (16–54 éves kor között) végzett vizsgálatban 8 páciensnél 2 napon belül egyértelmûen mérséklôdtek a gyulladásos tünetek a GENGIGEL® alkalmazása mellett, míg a 9. páciensnél 4 napon belül. A klinikai gyógyulás ebben a vizsgálatban, melybe a sebészeti fázis utáni gyógyulást is belevették, átlagosan 6,6 nap alatt következett be a gél applikációját követôen. Egy korábbi randomizált, ellenôrzött, kettôs vakpróbán alapuló vizsgálat során 4 héten keresztül GENGIGEL-t, illetve placebót adtak 60 páciensnek (18–35 évesek), akiknek ínye fájt és vérzett, a marginális mucosa és az ínypapillák vörösek és ödémásak voltak, de nem voltak mély tasakjaik (<3 mm). A pácienseknél 2 és 4 hét után rögzítették a plakkindexet, a marginális mucosa és az ínypapillák vörösségének és duzzanatának mértékét, valamint a szulkuszvérzési indexet. Ezeknek a korábbi vizsgálatoknak az általános eredménye az, hogy a hialuronsav-alapú gél enyhíti a marginális gingivitist, szignifikánsan csökkentve a marginális mucosa és az ínypapillák vörösségének és duzzanatának mértékét, s csökkentve a szulkuszvérzési indexet. Továbbá a randomizált, kettôs vakpróbán alapuló vizsgálatok elôzetes eredményei arra engednek következtetni, hogy a GENGIGEL lokális alkalmazása kedvezô hatást gyakorol a parodontális sebészeti beavatkozások után a sebgyógyulásra. Ebben a vizsgálatban 32 páciensnél (átlagéletkor: 40 év) GEN-

Ugyanakkor ezeket a vizsgálatokat még nem publikálták jelentôs folyóiratokban, további széles skálájú, randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy ezek a beszámolók teljes értékûvé váljanak. A hialuronsav applikációjának közvetlen kedvezô hatásain túl a

HYAFF® elnevezésû, hialuronsav alapú háromdimenziós bioanyagot sikeresen alkalmazzák a szövetregenerációs technikákon alapuló parodontális sebészeti beavatkozásoknál az íny letapadásának elôsegítésére a gingivális augmentáció során. Az elôzetes eredmények arra engednek következtetni, hogy a hialuronsav a nem mineralizált parodontális szövetek gyógyulásának egy lehetséges mediátor jelöltje, és a parodontális megbetegedések kezelésében segítô szerepet tölt be. Elôsegíti a tünetek enyhülését,

15

Akciós ár a kiállításon: Gengigel Prof 18 500 Ft

+ applikátor 4900 Ft orvosi felhasználás esetén

Felhasználási terület: Gél 2300 Ft

• Gingivitis, parodontitis esetén. • A készítmény vérzéscsillapító, szövetregeneráló és gyulladáscsökkentô hatása elismert. • Csiszolás után, lenyomatvétel elôtt a sulcusba fecskendezve, gyors regenerálódás érhetô el!

Dental World 2007 Spray 2700 Ft

Betegek részére

Október 25., csütörtök: Dr. Bakay Kinga: Hialuronsav – egy új hatóanyag a szájüregben Tapasztalatok, vélemények a klinikumból, alkalmazási ötletek szájhigénikusoknak. A Gengigél használata gyermekeknél és rizikó-pácienseknél a szájhigiénikus szimpózium keretén belül.

Október 26., péntek: WORKSHOP a földszinti kisteremben 13 és 14 óra között. Dr. Bakay Kinga: Hialuronsav – egy új hatóanyag a szájüregben (Felhasználói tanácsok, hasznos információk, ajándékok

Mind három nap termékbemutató, prezentáció az A 101-es standon, a fôbejáratnál.

Gengigel baby 2300 Ft

Szájöblögetô oldat 2800 Ft

Kapható a Dental Pressnél! 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994, Fax: 202-2993, Mobil: 06-30-311-6427 E-mail: info@dental.hu, www.gengigel.com

PRESS


16

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

Továbbképzés az Ivoclar Vivadentnél:

Biofunkcionális Protetikai Rendszer

A kicsinyke Liechtenstein az otthona a világ egyik legnagyobb magánkézben lévô fogászati gyártójának, az Ivoclar Vivadentnek. Nemrégiben Gernot Schuller úr, a közép-európai értékesítésért felelôs menedzser hívta meg a Magyar Esztétikai Fogászati Akadémia tagjait (EU), hogy vegyenek részt a kétnapos BPS (Biofunkcionális Protetikai Rendszer) tanfolyamon. Általában hetven országból öt-hatezren vesznek részt az Ivoclar által a schaani ICDE létesítményben egész évben szervezett továbbképzô tanfolyamokon, amelyek között mind a fogorvosoknak, mind a fogtechnikusoknak szóló gyakorlati kurzusok megtalálhatók. A létesítményben rendszeresen tartanak egész napos elôadásokat és tanfolyamokat olyan világhírû elôadók, mint dr. Gary Unterbrink (aki az Esztétikai Szimpóziumon is tart majd elôadást a Dental World kiállításon, október 28án) és dr. Ivo Krejci professzorok, valamint Oliver Brix fogtechnikusmester is (akik a tavalyi Esztétikai Szimpózium elôadói voltak).

Az 1997-ben útjára indított Biofunkcionális Protetikai Rendszer egy csúcsminôségû termékekbôl álló, átfogó szisztéma, melynek hátterét a cég egyénre szabott képzése és marketingstratégiája képezi. A BPS lenyomatvételre és részben vagy egészében fogatlan állkapcsok fogívek közötti relációinak regisztrációjára szolgáló módszer. Felöleli a kanállenyomatokat és lenyomatanyagokat, az artikulátorokat és az arcívet éppúgy, mint azokat a laboratóriumi anyagokat, amelyekkel egyedi kanállenyomatokat és harapási viaszsáncokat (blokkokat) lehet készíteni. A rendszer lelkét a Centric Tray (centrikus kanál) képezi, amellyel a fogorvos már az elsô vizit alkalmával könnyedén készíthet majdnem tökéletes harapási regisztrációt. Mindezt tovább finomítják egy intraorális gótikus szájpadív-ábrázolás segítségével, amelyet a harapási viaszblokkhoz erôsítettek. A BPS-szel mindössze négy vizit elég az egyéni fogsorok elkészítéséhez.

Noha a rendszert teljes fogsorokra alakították ki, implantátummegtámasztásos felépítményekhez is használható, mind rögzített, mind kivehetô fogpótlások esetében. A lakosság elöregedésével, sok évvel ezelôtti várakozásainknak megfelelôen, a fogsorok és az implantátummegtámasztásos protézisek iránti igény is inkább nôni, mintsem csökkenni fog. Sokan közülük, önmagamat is ideértve, úgy gondolták, hogy többé már nem lesz szükség a teljes fogsorok készítéséhez szük-

séges ismeretekre, mivel ez a fogorvosi szakma „haldokló” területe. Az implantátumok általános elfogadottságával és elérhetôségével azonban a súlyosan parodontális esetek mostanság implantátummegtámasztásos fogsorokkal vagy teljes, rögzített hidakkal kapcsolatos esetekké kezdenek válni. Közülünk azoknak ajánlanám szívbôl ezt a kétnapos BPS-tanfolyamot, akik jórészt teljesen fogatlan esetekkel foglalkoznak, és szeretnék „a fogsorral kapcsolatos ismereteiket” megújítani. A rendszert könnyû elsajátítani és a mindennapi praxisba átültetni. Ráadásul az ICDE oktatói gárdájának szakmai hozzáértése, a szíves vendéglátás és a fényûzô helyszín mind teljes mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az új ismeretek elsajátítása igazán élvezetes legyen. A BPS-szel vagy az ICDE létesítményben rendezett egyéb gyakorlati kurzusokkal kapcsolatos további információért, kérjük, forduljanak Péry Eleonórához (06-20/938-2388), az Ivoclar Vivadent magyarországi képviselôjéhez. DR. GERLÓCZY PÁL

Amennyiben vásárol 5 db SR Ivocap High Impact Standard készletet (mûfogsoranyag),

az SR Ivocap Complete gép 50%-os kedvezménnyel lehet az Öné

Önálló standon Ezen felül, minden kedves

3 napos BPS kurzuson való részvételre, ahol a tanfolyam költségét a cég állja Az akció részleteirôl érdeklôdhet a két forgalmazónál:

vásárlónak lehetôsége nyílik egy 3 napos BPS Ivodent Magyarország Kft. részvételre, Sanitaria Kft. kurzuson való ahol 1094 Budapest, Bokréta u. 21. 1204 Budapest, Rómer Flóris u. 34. 299-0117, fax: 299-0118 Tel.: 336-0884, 336-0885, 315-0844 aTel.:tanfolyam költségét e-mail: info@ivodent.hu e-mail: shop@sanitaria.hu web: www.ivodent.hu web: www.sanitaria.hu a cég állja

Az Ivoclar Vivadent Svájcban mint kis, manufakturális családi vállalkozás jött létre az 1930-as években, és az akkor forradalmi újdonságnak számító porcelán mûfogak gyártásával hódította meg a világot. Az elnevezés két termékcsoportot jelöl: Ivoclar a fogtechnikai anyagok és eszközök, míg a Vivadent az orvosi-klinikai termékek elôállításával és forgalmazásával foglalkozik. Gazdasági-pénzügyi megfontolásból székhelyüket, továbbá kutató- és továbbképzô, valamint egyik gyártó bázisukat késôbb Liechtensteinbe telepítették. A schaani központban mintegy 700, míg világszerte 2500 fô dolgozik az Ivoclar Vivadent alkalmazásában. Legfôbb piacuk – már csak a méretekbôl adódóan is – az USA, Kína és India.

A cég fogtechnikai termékeit korábban Magyarországon kizárólag a Sanitaria forgalmazta, mostanában – alig egy éve – Péry Eleonóra képviseli a teljes termékpalettát, vagyis a Vivadent termékeit is. Hivatalba lépését követôen az Ivoclar Vivadent önállóan jelent meg a fogorvoslás marketingjében, kurzusok sokaságát szervezi, szponzorálási akciókban vesz részt, és az Ivoclar Vivadent magyarországi története során másodízben önálló standon mutatja be termékeit a Dental World kiállításon és vásáron. Péry Eleonóra elmondta, hogy új munkakörében tavaly vett részt elôször a rendezvényen, s hallgatta meg a véleményeket. Ezek pedig arról szóltak, hogy a Dental World fantasztikusan nagy utat tett meg, kiforrott, és a közép-európai térség meghatározó szakkiállításává vált. Magától értetôdôen született meg a döntés: az Ivoclar Vivadent önálló standon, a forgalmazó partnerek által körbevéve jelenjen meg a szakma nagy nyilvánossága elôtt. Remélik, a döntést visszaigazolja majd a látogatók érdeklôdése. NAL


18

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

Sino-Dental 2007, avagy a kínaiak már a spájzban vannak… Egyik kínai partnerünk, a Runyes autoklávokat gyártó cég meghívására vettünk részt a pekingi fogászati kiállításon. A késôbbiek megértéséhez néhány szó Kínáról. Nagy ország óriási belsô piaccal, az 1.3 milliárd ember körülbelül háromszor annyi, mint az EUban. Az ország valutatartaléka nagyjából 1300 milliárd dollár, amely naponta 1 milliárddal növekszik, s a többlet jelentôs része amerikai állampapírokban van. Az USA gazdasága valószínûleg nem élné túl, ha Kína mondjuk 1000 milliárd dollár értékû állampapírt ki akarna váltani. Elgondolkodtató adatok. Kínában egyébként sikeresen elválasztották egymástól az ideológiát és a gazdaságot. Egypártrendszer, szocializmus az egyik oldalon, kôkemény vadkapitalizmus a másik oldalon. Kettôsség jellemzi az egész országot. Pekingben láthattuk a pártelit fallal védett házait és a szegénynegyedek, hutongok girbegurba sikátorait is. A hutongokat óhatatlanul a brazíliai favellákkal hasonlítaná össze az ember. Meg lehet tenni, de nem érdemes! A hasonlóság csak annyi, hogy itt is, ott is szegény emberek élnek mostoha körülmények között, de a pekingi negyedekben van villany, néhol televízió, számítógép, és a közbiztonság elsô osztályú. Nincs rablás, gyilkosság. A gyilkosokat egyébként rövid úton kivégzik, ahogy például a korrupt hivatalnokok egy részét is. Éjféltájt félelem nélkül sétálhattunk a sikátorokban, mindenhol érdeklôdô vagy

mosolygó tekintetû embereket láttunk, akik alsónadrágban, bugyiban próbálták átvészelni a fülledt nyári éjszakát. A kínaiak segítôkészsége egyébként gyakran túlfûtött. Igyekvésük oka lehet, hogy történelmük miatt valamiféle kisebbségi komplexus alakult ki bennük a nyugatiakkal szemben. Ez pedig elég ellentmondásosnak tûnhet, hiszen az ország neve annyit jelent, hogy „Középsô ország", vagyis Kína a világ közepe, és minden más nép barbár. Régen tehát nem voltak híján az önbizalomnak. Elnézve a fejlôdô Kínát, egyszer ismét a világ közepe lesz.

A fôvárosban – a 2008-as olimpiára készülve – óriási építkezések zajlanak, gôzerôvel folyik a hutongok felszámolása, és ezzel egy idôben toronyházak százai nônek ki a földbôl. A kínaiak csak dolgoznak, szabad szombat nincs, és a vasárnap is többnyire munkával telik el. Ember pedig van bôven, ha utcát kell takaríta-

ni, és kell ezer ember, hát lesz. A forgalom a mi szemünkkel nézve óriási, és ha nem is mondanám teljesen kaotikusnak, akkor inkább érdekesnek nevezném. A biciklis – van belôle több millió – pedig nem áll meg, ha gyalogos kerül elé, szó nélkül elüti, ha az nem ugrik félre. Mi is szöcskéket meghazudtoló ugrálás után érkeztünk meg végül a kiállításhoz. Annak épületébe belépve az embernek az volt az érzése, mintha az Iparmûvészeti Múzeum auláját látná, az emeleten körben galéria, mindez kibôvítve két nagy oldalhajóval. Az épület nem kiállítási célra készült, a szervezôket persze ez nem zavarta, mindenkinek próbáltak szó szerint helyet szorítani. Akinek bent nem jutott hely, az a fôépület elôtti tér két oldalán elhelyezett sátrakba került, amiket én inkább izzasztókamráknak neveznék a bent uralkodó 45-50 fokos hômérséklet miatt. Az aulába lépve jobbról-balról kétoldalt csak „Made in Germany" felirat alá gyûjtött gyártók voltak. A bal oldalhajóban kínai kezelôegységek tucatjai, legtöbbjük egyszerû pneumatikus rendszerû. Egy részük kissé primitív volt, de 30-40 százalékuk esztétikailag és mûszakilag is kiválónak tûnt, az árakat nézve pedig az amerikai gyártóknak bizony van félnivalójuk. Az európaiak sem lehetnek nyugodtak, mert ha a kínai fejlôdés ilyen ütemben folytatódik – s miért ne folytatódna –, 4-5 éven belül jó részük lehúzhatja a rolót. A jobb oldali hajóban voltak a különféle tömôanyagokat elôállító cégek, 3M, KerrHawe, De-

Trey…., és az általunk képviselt Meta, az új mikrohibrid anyagával, a Nexcomppal. Endodontiában a japán Mani uralta a teret, saját standján kívül még vagy 8-10 helyen is látványosan árulták a termékeit. Kézidarabok terén az NSK egyeduralma volt megfigyelhetô és sok kínai cég állított ki NSK-licenc alapján gyártott nem fényes turbinákat. Sokan gyártattak bérmunkában Kínában, aminek az a következménye, hogy a kínaiak megtanulva a technológiát – megjelennek úgymond valami „hasonló" termékkel. Példa erre a Runyes, aki évek óta gyárt világhírû cégeknek alkatrészeket és most kijött egy árban ütôképes, mûszakilag kiváló autoklávval. Nyugodtan állíthatjuk, hogy kiváló, hiszen itthoni szakszervizben is hónapokig tesztelték, majd szétszedték a készüléket, s hibát nem találtak. Szájsebészet-implantológia: pakisztáni kézimûszerek, koreai implantátumok minden mennyiségben. Csontpótlók terén hatalmas volt az érdeklôdés a svájci Produits Dentaires megkeményedô csontpótlója, a VitalOS iránt. Lézerek: nagy a koreai fölény, de a kínaiak is nagyon fejlôdnek, egy-két év, és lehagyják ôket. A sátrakban gagyi és jó minôségû termékek váltakozva: fúrók, alkatrészek, kis készülékek, kiegészítôk stb. Összefoglalva: a kölni IDS után egetverô újdonságot nem láttunk, de szembesülhettünk Kína hatalmas léptékû fejlôdésével a fogászat területén is. Sok új ismerôsre és partnerre találtunk. Tárgyalásaink során természetesen többször felmerült, hogy az adott termékbôl mennyit vásárolnánk. Látva csalódottságukat, szerényen megjegyeztük, hogy nálunk az egész országban kb. 4500 aktív fogorvossal számolhatunk. Az más, mondták, náluk Peking felében van ennyi. Látogatásunk eredményét cégünk kínálatában remélhetôleg a fogorvoskollégák is rövidesen láthatják. Végezetül szeretnénk köszönetet mondani munkatársunknak, Juditnak, aki 15 éve olasz referensünk, és idôközben kínaiul is megtanulva nemcsak beszédével, hanem írásával is elkápráztatta a helyieket, óriási segítséget jelentve cégünknek. DR. ZERGÉNYI PÉTER


2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

VDW.GOLD „aranyat ér” Amikor a fogorvosok NiTi mûszerekkel végeznek gyökérkezelést, olyan motorra van szükségük, amely biztonságos és egyszerûen használható, praktikus funkciókkal és rugalmas alkalmazási lehetôségekkel rendelkezik. További elôny a vonzó kivitel. Az integrált apexlokátorral kiegészített VDW.GOLD endomotor kifejlesztésekor mindezeket a szempontokat figyelembe vettük.

Kulcsrakész rendelô Óriási lehetôség, induló praxisok számára, a brazil Gnatus cég kezelôegység-repertoárja. A gyártó termékei

ICO 9001-es és CE minôsítéssel rendelkeznek. A fogorvosi székek a német Bosch cég elektronikáját kapták. A készülékek mellé teljes körû szervizhátteret tudunk biztosítani, 1+1 éves garanciával. Cégünk az ön igényeinek megfelelô felszereltséggel telepíti az eszközöket, többféle lízingkonstrukció igénybevételének lehetôségével. További ajánlataink, hogy teljessé tegyük leendô rendelôjét:

TIMEX 70-es típusú röntgenkészülék Falra szerelhetô vagy guruló kivitelben is, szintén igény szerint. Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetôen rendkívül könnyen mozgatható horizontális és vertikális irányban is, a beállítás után stabilan, pontosan beállítható, pozíciótartó.

Jet Sonic Plus multifunkciós készülék Tartalmaz egy precíziós depurátort, és egy bikarbonátfújót.

Bioclav autokláv 12 l ûrtartalmú, inox kivitelû, gyors, biztonságos sterilizációt biztosító készülék. Az összes említett készülék bemutatórendelônkben megtekinthetô és kipróbálható.

Esetlegesen felmerülô extra igényeit, természetesen maradéktalanul kielégítjük. A rendszerhez többek között számítógép, orális kamera, monitor csatlakoztatható. A teljes rendelôberendezés megtekinthetô, kipróbálható és megrendelhetô a Dental World Fogászati Szakkiállítás B 246-os standján. FORGALMAZÓ: HAPPY-DENT KFT.

DENTAL WORLD 2007

A VDW.GOLD endomotort elsô alkalommal az IDS 2007 rendezvényen mutattuk be. Kiemelkedô designjával sok látogató figyelmét vonta magára. A jól átgondolt funkciók és az intuitív menürendszer gondoskodnak az egyszerû használatról. Az integrált apexlokátor pontosan mûködik nedves és száraz gyökércsatorna esetén egyaránt. A preparálás és a hosszmeghatározás egyszerre vagy külön-külön is elvégezhetô. Termékünket természetesen felszereltük különbözô biztonsági funkciókkal, mint amilyen a forgatónyomaték-szabályozás, a hangjelzések és az automatikus leállás/visszaforgatás.

A bonyolult anatómiájú gyökércsatornákhoz kialakított külön program megnövelt biztonságot nyújt a kezelésnél. A fontosabb NiTi rendszerekhez tartozó egyedi beállítások gyárilag programozottak, illetve módosíthatók és elmenthetôk, a legteljesebb rugalmasságot biztosítva. Az akkumulátorról történô mûködtetés teszi a terméket praktikussá és hálózattól függetlenné. A készülék az akkumulátor töltése közben is használható. A VDW.GOLD alkalmazkodik a fogorvos igényeihez. Az IDS 2007-en elért sikerei ezt kitûnôen igazolták. HARALD SCHLEPPER

19


20

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

A szín objektív ellenôrzése digitális színmérô eszközzel A fogtechnikai munkának mindig minôségellenôrzéssel kell végzôdnie. A restauráció csak akkor kivitelezhetô és továbbítható az ügyfél számára, ha a minôségi kontrollvizsgálat pozítiv kimenetelû. Ezért mindig arra kell törekedni, hogy kizárjuk a hibákat, másodsorban pedig, ha esetleg mégis van, akkor felismerjük a hibát, mielôtt az ügyfél és a páciens a munkát minôségileg alaposan szemügyre venné. Így a fogtechnikusnak lehetôsége van a kisebb javítások, kiigazítások végrehajtására, és a labor jó hírneve is megôrizhetô, mert mindig kifogástalan az ellátás, kiszolgálás. Emellett a restauráció színe a fogorvos és legfôképpen a páciens számára meghatározó fontosságú. A minôségi ellenôrzés végrehajtásához és a megfelelô szín eltalálásához a spektrofotométeres VITA Easyshade segédeszközt használjuk.

„Restauráció ellenôrzése” menüpont A VITA Easyshade digitális színmérô mûszer kiválóan alkalmas a szín ellenôrzésére, amit elkülönítve úgynevezett „restaurációs mód”ként integráltak a mûszer különbözô funkcióiba. A mérômûszer bekapcsolása után másodperces gyorsasággal megkezdôdik a mérési hitelesítés, majd kiválasztjuk a „restauráció ellenôrzése” menüpontot. Ezután megadjuk a célul kitûzött szín adatait. Köztes színek megadása is lehetséges. Az ellenôrzés egyszeri vagy többszöri mérés formájában történik, ahol is az eredmények meghatározására kerül sor. A méréskor a szondát függôlegesen kell tartani. A mérés befejezése után a displayen egy, a mérést végzô személy számára áttekinthetô grafikai ábrázolás jelenik meg. Ez mutatja, hogy a szín egyes dimenziói – világosság, intenzitás és színtónus – megfelelnek-e a célul kitûzött adatoknak. A mûszer osztályozási pontjai: „jó”, „megfelelô” és „változtatandó”. A „megfelelô” értékelési eredmény azt jelenti, hogy egy hozzáértô profi által a kapott eredmény és a kitûzött cél közötti aránytalanság még felismerhetô, viszont a diszkrepancia viszonylag csekély, és még elfogadható határértéken belül van. A frontfogak restaurációjakor viszont ez az érték adott esetben elégtelen is lehet. A „változtatandó” értékelési eredmény logikus módon a korrigálásra szólít fel, hiszen nem áll fenn elfogadható színösszhang. A grafika a három színdimenziót pontosan megjeleníti, így leolvashatjuk, hogy a

munkát például milyen mértékben szükséges világosítani vagy sötétíteni, hogy a kromatika túl erôs vagy túl gyenge, illetve hogy a tulajdonképpeni színtónus megfelelô-e, vagy éppen helytelen. Ebbôl a fogtechnikus azonnal tudni fogja, hogyan kell elvégeznie a korrekciót, és rögtön az elsô próbálkozásra célirányos javítást, változtatást hajthat végre.

Objektív és felhasználóbarát Harmincéves pályafutásom során mindig is büszke voltam arra, hogy gyakorlott szemmel, kiválóan felismerem a színeket. Az azonban tény, hogy az emberi szem egyáltalán nem képes a fogak természetes, sokrétû színárnyalatait, árnyalati különbségeit olyan mértékben érzékelni, mint ahogy azt a VITA Easyshade színmérô mûszer felismerni képes. A spektrofotométeres mûszert 2004. januári bevezetése elôtt természetesen különbözô gyártók mûszereivel összehasonlítva is teszteltük. Minket csak a VITA Easyshade tudott meggyôzni: ezzel a géppel ugyanis a szín mérése tényleg gyerekjáték, a felhasználó rövid idôn belül precíz eredményt kap, és a mérési eredmények mindig megbízhatóak. Véleményem szerint a felhasználóbarát tulajdonság fontos értékelési szempont, mivel egy ilyen mûszert természetesen idôráfordítás nélkül kell tudni integrálni a munkavégzés mindennapjaiba. Azon ritka esetekben, amikor is a páciens nem elégedett az elsô kezelés eredményével, a kézimûszert bármikor magunkkal vihetjük a rendelôbe egy idôpont-egyeztetést követôen. A kétségekkel teli páciens gyorsan meggyôzôdhet, amikor a VITA Easyshade mûszer mérése beigazolja, hogy a szükséges szín rendelkezésre áll. Bevallom, hogy munkatársaim és én is a VITA Easyshade mûszer bevezetésénél a próbaidô pozitív tapasztalatai ellenére is szkeptikusak voltunk. Például elôfordult, hogy én a restauráció színét rendben találtam, a mérômûszer azonban eltérést, az összhang hiányát mutatta ki. Fôleg a kezdeti idôszakban kételkedtem az ilyen kimenetelû eredményekben. Ennek ellenére a VITA Easyshade elôírásainak megfelelôen jártam el, és pozitív meglepôdésemre a munkák a páciensek szájában mindig harmonikus, 100%-osan integrálódott összképet mutattak. Ez a tapasztalat azt bizonyítja, hogy egy objektív mérés mégis jobb, állandóbb megbízhatóságot jelent, mint egy szimpla szakértôi vélemény. Mivel

független a környezettôl, a fényviszonyoktól vagy attól, hogy éppen milyen formában vagyunk, a kis segédeszköz állandó objektív második véleményként szolgál.

kiválasztástól a reprodukción keresztül az ellenôrzésig – a fogtechnikai szakismerettel társítva garantálhatja az állandó magas funkcionális és esztétikai minôséget.

A teljes rendszer

Következtetés

A VITA Easyshade használata óta ténylegesen ritkábbak a színkorrektúrák, mint például korábban. Ez azért van, mert mi a spektrofotométeres mûszert nem kizárólag kontrollmérésre használjuk, hanem már a szín meghatározásánál is alkalmazásra kerül. Egyúttal a különbözô fogzónákat is mérem – egyenként a metszô-, fogszöveti és nyaki zónákat –, ezenkívül a szomszédos fogakat, valamint az antagonistákat is. A mérési eredmények egy úgynevezett színreceptúraként kinyomtathatók. A VITA Toothguide 3 D-MASTER színskála a páciens, az ügyfél, valamint a fogtechnikus számára a restauráció elkészítésekor a mérési eredmény ellenôrzésére és vizualizálására szolgál. Például kiválasztom a színskálából a szomszédos fogaknak és az antagonistáknak színben megfelelô VITA Toothguide 3 D-MASTER minta fogát, és a természetes minta elrendezésének megfelelôen optikai modellként kerül a munkaasztalomra. A reprodukcióhoz ugyancsak a VITA SYSTEMS 3 D-MASTER komponenseit használjuk, például a mûfogakat és a korona lefedéséhez használt anyagokat. A rendszer egyes komponenseinek összhangja – a szín-

A széles körû VITA SYSTEMS 3 D-MASTER rendszer a fogtechnikusnak a munkafolyamat minden lépéséhez a legjobb alapokat biztosítja, a racionális megoldásokat és az ökonómiai eljárás processzlefolyásának optimálását is beleértve. Az egymással összhangban lévô anyagok elôre látható, egzakt eredményhez vezetnek. Ezt igazolja a digitális VITA Easyshade mérôeszközzel végzett állandó objektív ellenôrzés. A hibaforrások csökkentett mértéke, valamint a hibák korai felismerhetôsége a labor gazdaságosabb mûködését szolgálja, elégedett ügyfelekkel és páciensekkel. Munkatársaim és a magam részérôl a VITA Easyshade kezdeti nehézségeire vonatkozó kételkedéseink rövid idôn belül megszûntek. Errôl a spektrofotométer használatával kialakított, pluszráfordítást nem igénylô munkavégzési formáról nem akarunk többé lemondani. Éppen ezért az a véleményem, hogy a VITA SYSTEM 3 D-MASTER és különösen a VITA Easyshade a fogtechnikai laborok és minden más praxis számára elônyös fejlesztést jelent. RAINER KUNZMANN TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.VITA-ZAHNFABRICK.COM

V

UNIDENT 15 év a fogászatban Születésnapi meglepetés a Dental World kiállítás B 242 standján!

1133 Budapest, Dráva u. 12. Telefon: 239-6397, 412-1034 E-mail: v.unident@chello.hu


C8+

C4+

M1+

SiroENDO

+ 1 db 6: endodontiás lassító könyökdarab

es 0- d 31 n C sta

Kezelôegységek széles választéka

ORTHOPOS XG

SiroLaser

digitális panoráma röntgenek

A kiállítás napjain 10% engedmény termékeinkbôl!

2007 újdonsága a

Galileos 3D megtekinthetô a kiállításon!

CEREC Inlab CEREC 3D

Az új CEREC család a tökéletes megoldás

Bemutatóterem: 1134 Budapest, Visegrádi u. 82/b Cégközpont: 2600 Vác, Szélsô sor 43. Tel.: (27) 502-800 Mobil: (30) 932-1676 • E-mail: globdent@vnet.hu • www.globdent.hu


22

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

A holnap fogászata ma „A tudás hatalom...” A fogászati kezeléseket nagymértékben forradalmasította a kombinált fogászati lézerberendezés – Erbium-Yag és Nd-Yag lézer –, amelyet egy gépben mûködtet a Fotona lézer. A FIDELIS PLUS II ÉS III fogászati lézerek a gyakorlati fogászati tevékenység majdnem teljes spektrumát lefedik. Használható a cariológia, az ambuláns és maxillofaciális sebészet, parodontológia, orthodontia, fogfehérítés, fogbeültetés, endodoncia, valamint protetika területén. Az XD2 diódalézer a praktizáló fogorvosok rendelôibe a mindennapi munkához ideális választás, gyökérkezelés, íny- és vérzésmentes lágyrészmûtétek, valamint parodontális tasakok sterilizálására.

Kezelési indikációk: Cardiológia – kavitásalakítás zománcban és dentinben – VSP technológia használata ajánlott, – barázdazárásra, – zománc- és dentinelváltozások kezelésére, – kompozit- és cementtömések eltávolítására,

– fogfelszínek túlérzékenységének kezelésére, – élpótlás elôkészítésére, – koronához való elôkészítésre (fôleg kisméretû csonkok esetében), Parodontológia – gingivectomia, – gingivoplastia, – paradontális tasakok kezelésére.

„A tudás hatalom, a tudatlanság vétek...” ez a régi-régi bölcselet járt a fejemben, amikor a több mint három éve közeli ismerôsként kedvelt Dental Video Magazin legújabb száma került a kezembe. Beszámolóm egyáltalán nem kereskedelmi jellegû. Egyszerûen bevallom: szeretem, hogy a szobámba, rendelômbe, várómba küldik azt, ami toplistán van a fogorvoslás szédületes forgatagában. 38 éve gyakorlom, okta-

getett és folyamatosan változó szakmánkban. Vannak – hál’ istennek – remekül szerkesztett szakfolyóirataink, magas színvonalon szervezett konferenciáink, kongresszusaink, ahol aki akar és akit érdekel a szakma csínjabínja, az gyarapodhat, okulhat és fejlôdhet. Ugyanakkor a tanulás, a tudni akarás nem kampány jellegû. Ma már nem lehet ülni és várni, hogy eljöjjön a következô év egy újabb

tom és élek együtt a fogorvoslással. Csapatban dolgozunk, de kertelés nélkül kimondom: gyakran veszekszünk! Hol egy-egy fogmû nem úgy néz ki szájban, mint a modellen, hol az EU-ban szakemberré vált fogtechnikus küldi vissza a lenyomatot „elhúzódott, pontatlan, légbuborékos” jogos kifogással. Fogorvoskollégáim egyik része megalkuszik, kiegyezik, megdumálja az adott klinikai szituációt, és végsô soron eladja a fogpótlást. De a sorstársaim jelentôs része igényes, sôt egyre igényesebb saját magával, fogtechnikusával és páciensével egyaránt. Ami viszont a legérdekesebb ebben a második variánsban az az, hogy nem elsôsorban a pénz, a honorárium diktálja ezt a szakmai magatartást. Valami egészen új jelenség a kelet-európai fogmûvészetben: a fejlôdéssel való lépéstartás belsô indíttatása. A fogorvosok, a fogtechnikusok és a fogászatban oly sokat segítô higiéniás asszisztensek állandó jelleggel továbbképezik magukat. Nem kizárólag a kreditpontok értékéért, hanem a szakmai igényesség motivációja miatt is. Úton-útfélen látjuk és tapasztaljuk, hogy mit miként csinálnak a világban a mi felpör-

rendezvénye, ahol bôvíthetem ismereteimet. Az is elôfordulhat azonban, hogy családi, anyagi, egészségi vagy egyéb okokból nem lehetek ott egy konferencián, szimpóziumon. Erre okos, ügyes és a szakmát a végletekig tisztelô szakemberek kitalálták a Dental Video Magazint. Ezt az audiovizuális információs médiumot – nevezhetjük újságnak, folyóiratnak, lexikonnak, ahogy tetszik – a német Dental Video-Verlags GmbH állítja elô és szerkeszti. Jól szerkesztett szakmai információkról van szó, amelyek nemcsak a napi munkában nyújtanak segítséget, hanem az oktatásban és a szakvizsgára való felkészülésben is. A felvételek kiváló minôségû videotechnikával készülnek, és a szöveg az angol, német és francia mellett magyar nyelven is érthetô, hallgatható. A bemutatott kép- és hanganyagok felölelik a fogorvoslás összes területének legújabb eredményeit. Egy latin bölcs, Columella szerint: „Nihil recte sine exemplo docetur aut discitur” – azaz „Példa nélkül semmit sem lehet helyesen tanítani vagy tanulni.” Önök szerint, Tisztelt Kollégák, nem erre találták fel a Dental Video Magazint?

Szájsebészet – foggyökér-rezekció, – frenulumok, – fibrómák, – granulációs szövet, – leukoplákia eltávolítására, – fertôzött elváltozások kezelésére: – vírusos, – gombás, – bakteriális léziókat, mivel a lézerrel kezelt felület steril marad. Endodontia A gyökércsatorna – sterilizálására, – tisztítására, – tágítására.

D 439-es stand

PETER FAR EUROMEDICA HUNGARY 3000 Eger, Tûzoltó tér 1. Tel.: 00-36 (20) 972-7779 E-mail: euromedica_eger@t-online.hu

XD-2 The Multi-Functional Diode Laser • • • •

Disinfection in Periodontics Disinfection in Endodontics Treatment of Peri-Implantitis Treatment of Herpes & Aphtae Lasions

PROF. DR. MATEKOVITS GYÖRGY

D 404-es stand


as 8- d 11 n A sta

30 éves

BARDECO Kft.

a

1122 Budapest, Ráth György u. 60. Tel./fax: 201-8086 Mobil: (30) 948-1255, E-mail: bardeco@hu.inter.net www.bardeco.net

d

15 éves a

BARDECO Kft. Felvételezési módok

®

CRANEX Novus

3 program

DIGITÁLIS panorámaröntgen

Felnôtt

9 sec Gyerek

• Leggyorsabb felvételezési idô, minimális bemozdulási kockázat • Minidózis funkció • Kicsi, gyors, egyszerû TMJ

AKCIÓS ÁRAK! ®

DIGORA

Optime DIGORA

Intraoral vezeték nélküli digitalizáló röntgen-rendszer Vezeték nélküli új érzékelôlemezek

Digora programmal • implant könyvtár • oralkamera modul • digitális panoráma

Flexibilis és vékony

3D Scanora

Minray

Port-X II mobilröntgen

Oralkamerák 60 000 Ft-tól

D-Tec

Amdent

Minden berendezésünkre CIB lízing igényelhetô 0%-os kezdôbefizetéssel.


24

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

Egyenesen elôre! A K+S 21 Kft. elôdje, a K+S Dental 1990-ben alakult meg. Nevükben a 21-es szám a XXI. századra utal. Legfontosabb partnereik a fogászati kereskedôk, de folyamatosan bôvül azoknak a klinikáknak, laboratóriumoknak a köre, amelyek közvetlen megrendelôik. Színvonalas honlapjuk nem csak internetáruházat rejt magába, hanem rengeteg termékinformáció letöltését is lehetôvé teszi. Akkreditált kreditpontos orvostovábbképzô tanfolyamokat szerveznek Budapesten és vidéken egyaránt. A hét fôbôl álló munkatársi gárdát a két tulajdonos, Kovács Attila és felesége, Simon Ildikó irányítja. Hogy mi a fô erényük? Talán csak annyi, hogy mindannyian egyet akarnak. – Jó csapat vagyunk – állapítják meg évente, amikor – hogy az egész éves hajtást megpecsételjék – karácsony táján kis összejövetelen értékelik ki az addigi eredményeiket.

kezôket, az ilyesmi azonnal igen kellemes benyomást kelt. Az épületben viszont a munkáé a fôszerep, munkahely, ahol azért ha épp lazítani, ebédelni vagy kávézni szeretne az ember, arra is talál megfelelô környezetet. Amikor beléptem az irodába, Kovács Attila egy pillanatra felnézett munkájából, kért pár percet, majd kijött, és leültünk beszélgetni. – Családi vállalkozásukban milyen szerepet tölt be a felesége, illetve Ön? – Munkamegosztásunk során rám jutott az ügyvezetés, feleségem pedig a kiemelt belföldi vevôkörrel foglalkozik. A kis csapat.

Megkerestem a K+S 21 Kft.-t… Amikor telefonon felhívtam Kovács Attilát, hogy egy rövid interjú céljából találkozót kérjek tôle, bizony bajban voltunk. Nem tudott megnevezni egy lyukas órát sem. Végül kedvesen csak annyit mondott: tudja mit? Jöjjön bármikor, és majd megoldjuk. Nem elôször jártam náluk, és most is ugyanaz a meleg, családias légkör fogadott, mint korábban. Már a kapun belépve tudni lehet, hogy itt bizony odafigyelnek mindenre. Gondosan parkosított kert fogadja az ér-

Kovács Attila

Kovács Katalin – olimpiai és világbajnok

– Hogyan választotta ezt a szakmát? – Véletlenül. Annak idején az ifjúkori szerelmemnek nevezhetô mesterségemet ott kellett hagyjam. Gépészmérnökként dolgoztam, vízerômûvek, valamint nagy teljesítményû öntözô-szivattyú telepek tervezésében vettem részt. Utána egy ideig a nyelvtudásomat kamatoztattam, majd egy véletlen folytán kerültem a fogászati szakmába. – Feleségével nem esnek abba a hibába, hogy hazaviszik a munkájukat? – Nem visszük haza, szerencsére. De elszakadni sem tudunk a cégtôl, a hosszú és meg-

érdemelt nyaralások az utóbbi idôben bizony elmaradtak. – Mesélne a családról? – Öt lányom van. Közülük a két legnagyobb felelôs beosztásban dolgozik. Katika, a középsô külön fejezetet érdemel, jelenleg a pekingi olimpiára készül. A kisebbek közül az egyik középiskolás, a másik pedig épp a kamaszkori átalakulásokat éli, így most ô igényli a legtöbb figyelmet. – Az említett középsô leány, Katika, nem más, mint Kovács Katalin többszörös kajak olimpiai és világbajnok, a sporthírek állandó szereplôje. Milyen a kapcsolatuk? – Kapcsolatunkat meghatározza, hogy a sikernek, a hírnévnek ára van. Kati reggeltôl estig dolgozik, edz vagy versenyez. Ezeken túl egymást érik azok a meghívások, események, melyeken tovább népszerûsíti a magyar kajak-kenu sportot, és eleget kell tennie a szponzorok kívánságainak is. Mindezzel együtt nagyon jó a személyes kapcsolatunk, Kati amilyen kemény a hajóban, annyira jó természettel veszi a mindennapi élet akadályait. – Elkíséri versenyekre, például az olimpiára is? – Nem. Korábban gondoltunk rá, hogy el kellene kísérni. Ám ma már annyira szigorúak a biztonsági elôírások, hogy a lányunk közelébe sem tudnánk kerülni. Másrészt a világ legszigorúbb és legjobb edzôje, Kati néni mellett a verseny elôtti utolsó napoknak és óráknak kialakult szakmai forgatókönyve van, amelyben csak a szülôkkel való telefon szerepel.

– A család mivel, hogyan segítette ôt abban, hogy élsportoló legyen? – Katit a tehetsége segítette elôre leginkább, nagyon sokat dolgozott, és a szerencse is mellette volt. Édesanyja segítette a legtöbbször, amikor erre szükség volt. – Két nagyobbik lányáról elmondhatjuk, hogy már „sínen” vannak. További három gyermeke közül szeretne valamelyik az Önök nyomdokaiba lépni, s majd folytatni a fogászati kereskedést? – Katinak sportmenedzseri diplomája van, valószínû, ha felhagy az aktív sporttal, akkor ebbôl kiindulva fogja az életét rendezni. A két kisebbik lány még csak azt látja, hogy a szüleik nagyon elfoglaltak, alig vannak velük. Egyelôre nem tekintik vonzó példának egy mai vállalkozó életét. – Van valamilyen hobbija amiben örömét leli? – Hobbim a környezetváltozás. Bármi, ami az irodától távol van. Leginkább a kirándulásokat, világjárásokat szeretem. – Mi volt a legutóbbi külhoni élménye? – Szakmai program volt, a kölni világkiállításon voltunk. Kikapcsolódás volt az is. Simon Ildikó mosolyogva fûzte hozzá, hogy ha el is utaznak valamerre, biztosan megakad a tekintetük egy fogászattal kapcsolatos hirdetményen vagy cégtáblán, s már eszükbe is jut a munkájuk. Miután ezt kimondta, férjével összenéztek, és egymásra mosolyogtak. Tekintetük mindent elárult nekem. Hiába, ez egy ilyen szakma … BELICS KRISZTINA


26

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

Huszonkilencbôl a huszonnegyedik helyen a magyar egészségügy 29 ország egészségügyét hasonlította össze elemzô tanulmányában a svédországi Health Consumer Powerhouse. Az eredmény számunkra lesújtó: Magyarország a sorban mindössze a 24. helyen áll, az összehasonlító elemzés szerint mindössze a román, a litván, a bolgár, a lengyel és a lett egészségügyet elôzi meg. Az élen Ausztria, Hollandia, Franciaország, Svájc, majd a négy észak-európai ország áll. Melyek voltak az összehasonlítás szempontjai? A kutatók különbözô paraméterek alapján vizsgálódtak, majd súlyozták azokat, s így alakították ki a végsô sorrendet. Az öt legnagyobb súllyal vizsgált alapkategória: a betegek tájékoztatása, a nem akut beavatkozásokra való várakozás ideje, az ellátó rendszer eredményei (pl. túlélt infarktusok száma, diagnosztizált rákbetegek 5 éven túli életben maradása, csecsemôhalandóság stb.), a „bôkezû” juttatások (vé-

dôoltások, fogászati alapellátás stb.), illetve a gyógyszerekhez való hozzáférés. A mellékelt tanulmány megállapítja, hogy egészségügyünk a színvonalához képest túl sokba kerül. Felrója, hogy nem nyilvános az egészségügyi szolgáltatók rangsora, nem kielégítô az orvosok biztosítási rendszere, elismerôen szól viszont arról, hogy létezik a betegjogokra nagy figyelmet fordító önálló egészségügyi törvényünk, hogy a fogorvosi ellátás része a közellátásnak, hogy a betegnek kiadják a kórtörténetét stb. A felmérésnek több tanulsága van. Ezek közül talán a leginkább figyelemre méltó, hogy az észt egészségügy 12. helyezését feleannyi ráfordításból érte el, mint a magyar a 24. helyét. Ugyanakkor a legtöbbet költô Svájc, illetve Luxemburg sem éppen az 1. helyezést érte el.

– Varga bácsi, a miniszter asszony utasítása, hogy a macisajt és a zsömle másik felét holnap kapja meg vacsorára!

Az elemzés több ponton erôsíti a jelenlegi magyar kormányzat egészségpolitikai törekvéseit. A tanulmány megállapítja, hogy „…kevés olyan ország van, amely ilyen világos példát mutatna az egészségügyi ellátás átláthatóságának és javításának szükségességére.” Tudvalévô, hogy az ilyen típusú felmérések csak lezárt idôszakokra vonatkoznak, így nem tükrözik sem

a magyarországi ellátórendszer átalakításának hibáit, sem az egyes ellátások kiemelt intézményekbe koncentrálásának jó hatásait. Hazai vitáinkhoz tanulságos adalékkal szolgálhat az a tény is, hogy a rangsor elsô öt helyén olyan rendszerek találhatók, amelyek a több-biztosítós modell szerint mûködnek. NAL

Az inLAB vezérlése kényelmesebbé A fogszuvasodás kezelése a XXI. században és rugalmasabbá válik Minimális Beavatkozás (MI) A fogszuvasodás kezelésében az orvosi szemlélet gyorsan a modern fogászati kezelés részévé vált. A GC, mint az egyik leginnovatívabb cég, a Minimális Beavatkozás (MI) szemléletét képviseli, és annak továbbfejlesztésén dolgozik. A MI alapelvei egyszerûek: FELISMERÉS (identifikáció), MEGELÔZÉS (prevenció) és HELYREÁLLÍTÁS (restauráció). A GC cég az MI technológia élharcosa. Ez az, amiért kifejlesztettük termékeinket, mint pl. a Sa-

liva-Check Buffer-t és a Plaque Indicator Kit-et, mely utóbbi a nyál védôképességét ellenôrzi és egyben a plakk korát és savasságát jelzi 5 percen belül. Ez a két egyszerû és könnyen elvégezhetô teszt kellôen motiváló a páciensekre, és egyben csökkenti a potenciális káriesz kifejlôdésének rizikóját, lehetôséget adva arra, hogy a prevenció (megelôzés) és a kezelési terv megbeszélésre kerüljön – növelve ezzel a páciens szájhigiénéjét. A Tooth Mousse – egy forradalmian új termék, mely CPP-ACP (Recaldent™) segítségével helyreállítja az ásványi egyensúlyt a szájban - bemutatását követôen most a GC cég egy újabb termékkel jelent meg a piacon: az MI Paste Plus. Ez egy új,

prevenciós termék, mely még 900ppm-nyi egyedülálló és védjegyzett formájú fluoridot tartalmaz, a nagy rizikójú páciensek kezelésére kifejlesztve. A kisgyermekkortól kezdve, (ahol gyakoriak a törékeny kis, éppen elôtört fogacskák) a felnôttekig, ahol az érzékenység azonnali, gyorssegély jellegû kezelésére van szükség, vagy (ahol az ideiglenes restaurációk illetve

gyökérkezelések által érzékeny fogakat kell védeni), az idôskorúak ellenôrizetlenül kialakuló koronális szuvasodásáig mindenhol jó szolgálatot tesz a fogak védelmében a Fuji TRIAGE, mely beszerezhetô 2 színárnyalatban, kapszulás vagy por-folyadék kiszerelésû változatban. FORGALMAZÓ: GC EEO - HUNGARY

Az inLab 3D V3.01-es megújult szoftver új funkciók sorozatát kínálja, amelyek megkönnyítik a rendszer alkalmazását, biztosabbá teszik és meggyorsítják a folyamatot. A legutóbbi verzióhoz képest sok új fogtechnikai ismeretet építettek be, ami által az eddigi munkafolyamat néhány szakasza kiesik. A szoftverfejlesztôk a felszíni restaurációs megmunkálás virtuális szerszámkészletét lecsökkentették, és csak azt hagyták meg, ami valóban szükséges. Emellett átdolgozták a felhasználói menü ikonsorát, így a vezérszimbólum az elsô ránézésre érthetôbbé válik. Az új verzió desktopja kellemes kék tónusú maradt. A legutóbbi update-ben megkezdett interakciós dialógusablak grafikai kialakítását most következetesen tovább folytatták. Ezáltal jelentôsen csökken a betanulási idô, és a program használata is sokkal biztosabbá válik. Ezenkívül az upgrade egy további, a laborok számára fontos újítással is szolgál: fôleg a hidak szerkesztésénél játszik döntô szerepet a közbeiktatott tengely megfelelô pozicionálása. A közbeiktatott tengely beillesztésénél a vizuális megjelenítésnek köszönhetôen hátsó metszetek is láthatók, így bonyolultabb hídkészítmények is kivitelezhetôvé válnak. Teljesen újnak számít az inlayek és onlayek rágófelszínének biogenerikus kialakítása,

amit prof. Albert Mahl és prof. Volker Blanz fejlesztett ki. Az inLab 3D V3.01 szoftver-update-tel a rágófelszín teljesen automatikusan szerkeszthetôvé (konstruálhatóvá) válik. A program elôre megtervezi a rágófelszín illeszkedését a fog fennmaradó szerkezete alapján. A fogtechnikus a rekonstrukciót a monitoron figyelemmel kísérheti, anélkül hogy beavatkozna. A szomszédos fogak és az optikai fogazati minta konstrukcionális javaslata is teljesen automatikusan kerül majd hozzáillesztésre. Az inlay vagy onlay csiszolása közvetlenül ezután elvégezhetô az inLab készülékben vagy az új inLab MC XL csiszológépben is. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.SIRONA.DE


Kodak fogászati röntgenfilmek o˝szi akciója Vásároljon kereskedo˝jénél: • 12 csomag 100 lapos D-speed intraorális filmet és ajándékba kap 3-3 db, flakononként 2,25 liter kikeverésére szolgáló kézi hívót és fixálót.

Jatex Hungária Kft. 1202 Budapest Felvidék u. 6. Tel.: (1) 421 0085 E-mail: jatex@t-online.hu Az ajánlat 2007. november 30-ig érvényes.

+ • 6 doboz 100 lapos OP film (15x30 cm, vagy 12,7x30 cm méretben) • vagy 12 doboz 150 lapos E-speed intraorális film • vagy 6 doboz 150 lapos insight IP-21 intraorális film vétele esetén ajándékba kap 1-1 karton (10-10 liter) gépi hívásra szolgáló Readymatic kikevert hívót és fixálót.

+ A világon elôször 5 W-os diódalézer piros lézerrel egybeépítve! – – – – –

1-2 W endodoncia paradontológia fogfehérítés 3-5 W sebészet 200-500 mW infravörös – 30 (50) mW piros – softlaser terápia

A Dental Worldön vásárolt DVD-vel nem csak megtanulhatja a terápia alapjait, hanem

10% vásárlási kedvezményt kap a Laseuropa lézerei árából!

Diódalézer? LASEUROPA KFT., mint mindig 1095 Budapest, Soroksári út 48. 215-4343, vagy 215-6440/181 mellék www.softlaser.hu, sales@softlaser.hu

Vásároljon 3 db bármilyen Dentsply terméket és mi megajándékozzuk egy, az Ön által választottal!* *A megvásárolt legalacsonyabb áru termék értékében.

H-4032 Debrecen, Sántha Kálmán u. 7. 1. em. 3. Telefon/fax: 00-36 (52) 416-900 • Mobil: +36-20-946-8788 E-mail: pro.dental@mail.datanet.hu • www.prodental.hu


28

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER [ELÔZETES]

Terítéken a szakorvosi praxisjog Minap egy szakmai fórumon Éger István, a MOK elnöke ismét szóba hozta a járóbeteg-ellátásban dolgozó szakorvosok régi vágyát, a praxisjogot. Kijelentette, a megerôsödött, jobb színvonalú járóbetegellátást az szolgálná, ha az orvosok nem alkalmazottként, hanem önálló egzisztenciájú, önálló vállalkozóként nyújtanák szolgáltatásaikat. Ennek elvi lehetôségét a 2000. évi II. törvény megteremtette. Megvalósulását viszont lehetetlenné teszi, hogy a finanszírozás továbbra sem tartalmazza azokat a forrásokat – amortizáció, valós költségek –, amelyek segítségével saját lábukra állhatnának, önálló egzisztenciát biztosítanának a praxisok. Pedig a pillanat kedvezô lenne – mondta Varga Imre, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke, mivel a kórházi ellátó struktúra átalakítása során sok feladat és ka-

pacitás kerül át a járóbetegeket ellátó rendszerbe. A praxisjog felemlítése további alapkérdésekre irányítja a figyelmet. Továbbra sem mondhatunk le a duális finanszírozásról – jelentette ki Székely Tamás. A járóbeteg-szakrendelések fenntartója jelenleg a helyi önkormányzat, amelynek kötelessége betenni a rendszerbe az eszközvisszapótláshoz és -fejlesztéshez szükséges összegeket. A praxisjog létrehozása esetén ez a kötelezettség a praxis tulajdonosára, vagyis az orvosra hárulna. Rácz Jenô volt egészségügyi miniszter, a Magyar Kórházszövetség leendô elnöke a strukturális és a funkcionális problémákat foglalta össze. A területi ellátási kötelezettség és a beutalási rend még mindig hemzseg a megoldatlanságoktól. A kapacitások felosztása nem tekinthetô véglegesnek. Három szempontra kell tekintettel lenni: a lakosság szükséglete, az orvostudomány aktuális állása és a rendelkezésre álló anyagi és személyi források. Amire nem szabad tekintettel lenni, az a politika szempontrendszere. Szükség van a három szempont mind horizontális, mind vertikális

Budapesti fogászati kereskedô cég fogászati és orthodonciai tapasztalatokkal rendelkezô

orvoslátogatókat keres Budapestre és az ország egész területére.

Önéletrajzát küldje az: info@newyorkdental.hu címre

összerendezésére. Ebbôl fakad a betegutak rendezetlensége. A „beteget kövesse a pénz” elve torzan érvényesül, az ellátók még mindig nem érdekeltek abban, hogy a beteg a lehetséges legalacsonyabb szinten kapja meg azt az ellátást, amire szüksége van. Ezt a gondolatot folytatta késôbb Kincses Gyula, az Egészségügyi Minisztérium új államtitkára, mondván, hogy még mindig az ösztönzôk torzítják a rendszert: amíg ugyanazért az ellátásért többet lehet kapni, ha fekvôbetegintézményben nyújtják, mintha járóbetegben, addig épeszû ember, pláne, ha bevételei optimalizására kényszerítik, mindenképpen az elôbbit választja majd. A megoldás egyik útja lehet az ambulanciák gazdasági és szervezeti függetlenítése, leválasztása a kórházakról. Mint mondta, a jövô szakrendelôjét „plázajellegûnek” gondolja. Duna Pláza nevû bolt nincsen – mondta, csupán Duna Pláza nevû üzemeltetô, aki az ott mûködni kívánó vállalkozá-

soknak üzlethelyiséget ad bérbe, takaríttat, fûtést, portaszolgálatot és közüzemeket stb. biztosít. Más szóval: optimális megoldás lenne, ha – ahol erre lehetôség van – a rendelôintézetek egyben maradnának, a beteg egy légtérben találná meg az összes számára szükséges szakrendelést, diagnosztikát és az orvosok számára helyben biztosított maradna a konzultáció lehetôsége. Ilyen körülmények között az orvos önállóan, saját maga uraként dolgozhat. Ez a gondolat rímelt a kamara elnöke által felvetett szakorvosi praxisjog igényére. Ugyanakkor Kincses Gyula nem javasolja a kórházi orvosok esetében az analóg megoldást, a szerzôdött orvosok rendszerének bevezetését. Mint mondta, a kórház „komoly üzem”, ahol alkalmazottaknak kell dolgozniuk, mégpedig szigorú szakmai hierarchiában. Ez persze nem zárja ki, hogy egyes részfeladatokat a kórházak szerzôdtetett specialistákkal oldjanak meg. NAL

Új oldalsó fogak a lingvalizált okklúzió koncepciójához tôk, funkciójuk A VITA cég mûanyag fogainak kínálata új oldalsófog-sorozattal bôvül, a termék neve: VITA LINGOFORM. Ez fôként a lingvalizált okklúzió koncepciójának megvalósítására alkalmas és jól kombinálható a VITA PHYSIODENS és VITAPAN frontfogakkal. A VITA LINGOFORM mind funkcionálisan, mind pedig esztétikailag megfelel a teljes, részleges, kombinált és implantátumprotetikai követelményeknek egyaránt. Az alsó állkapocsban az új oldalfogak rágófelszíne egy 20 fokos bukkális protuberanciás hajlamot mutat, a lingvális zónában pedig 15 fokos. A felsô állkapocsban a valamivel mélyebben elhelyezkedô rágófelszíni domborzatok természetesnek érezhe-

nem akadályozott. Az oldalsó fogsor ideális statikai elrendezôdése miatt még komplikált állkapocsviszonyok esetén is alkalmas. A VITA LINGOFORM fogakkal létrehozott restaurációk az alkalmazott anyagnak köszönhetôen hosszú élettartamúak. Az oldalsó fogsor a VITA saját módszerû préselési eljárásával (NPV) mikrotöltésû anyagból készül. Ezáltal a VITA mûanyag fogsorok tipikus, nagyfokú dörzsöléstûrô képességgel is rendelkeznek, ami az idô elôtti elkopást megakadályozza. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.VITA-ZAHNFABRIK.COM


Kiállítók Stand A119 A105 A112 D419 D438 D430 C330 B210 C321 D402 B225 D421 D442 C311 A111 B244 B249 B207 A118 B204 C305 D409 D437 D457 A126 A113 C318 C312 C336 A107 C319 D413 B206 C322 B248 B205 B208 C334 D405 D409 C336 B201 D440 C337 D413 D401 C308 C309 D406 A103 D420 D418 D407 B212 A109 C329 C332 C331 B252 D437 D429 D426 A123 B216 D425 C334 B215 D414 B237 D404 C307 D431 A102 B251 D422 C310 B219 A125 B246 B203 A104 A108 C335 B209 C333 B227 C335 D402 C303 D403 B211 B231

Cégnév 3D Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 3M Hungária Kft. ACTEON Germany GmbH Á-Dent Kft. Allinad Electro Therapeutic Kft. Alpesi Kft. AMED-Tech Orvosi Mûszer Gyártó és Forgalmazó Kft. Amelo Invest Kft. American Dental Concepts Kft. Anthos Arab Tower est Ltd., Pakistan Aradi Plusz Kft. Atlantisz Gáz Kft. Audmax Kft. Axo Bau Kft. B.Braun Medical Kft. Baba Nawaz Enterprises, Pakistan Bárány Dental Kft. Bardeco Kft. BEGO Brentner Goldschlägerei W.H. GmbH&Co. KG Belmont BEYOND® European Headquarters Biolitec Biolitec AG Biolok Europe EC Kft. Boiron Hungária Kft. BTLock Srl Budadental Kft. Carl Zeiss Kft. Chirana-Dental s.r.o, Chirana-Mediservis, Chiranás Kft Coltene-Whaledent Gmbh Consilior Kft. CSM Implant, Techno B/D, Kyung-Buk, National University CT-Scan Kft - CB-CT labor Dankó Dental Degudent Degudent Austria GmbH Dens Alba Dent East Kft. Dental Coop Plus Kft. Dental Diszkont Dental Expresz Hungária Kft. Dental Mode Kft. Dental Plus Kft. Dental Press Hungary Kft Dental Trade Kft. Dental Unio Kft. Dentech Bt. Dentimpex RM Kft. Denti-Systems Kft. DENTSPLY DeTrey GmbH, Doctor's Kft. Dr. Benno Raddatz; Verlag Neue Medien Dr. Jean Bausch KG Dr. Volom Dental Kft. Eclipse Dent Ectoderma Polyklinika Egressy Dental Kft. Ellman Magyarország Kft. Euro Implant Kft. Facile Fildi Fejér-Fog Kft. Flavius Dental Kft. Fogászati Gyártó Kft. Fogorvosi Tagozat Alapítvány Framident-Med Kft. Front-Dent Kft Full Tech Kft. Gallax Kft. GC Europe Git Art Kft Glaxo Smithkline Kft. Globdent Kft. Goldent Hungary Kft. Hager & Meisinger GmbH Happy Dent Kft. Heine Optotechnik GMBH & Co. KG Heraeus Kulzer Dental Consulting Herbodent Kft. Herna-Dent Kft. Hipokrat Dental Depo Kft. Hopf Ringleb & co Gmbh Hungarian Properties Kft. Hungarodental Kft Ibland Kft. Induktor Kft Ivoclar Vivadent AG J. Morita Europe Gmbh Jacoform & Hauer

Irsz. 1091 1138 D-40822 6721 1076 9024

Helység Budapest Budapest METTMANN, Szeged Budapest Gyôr

Utca, házszám Üllôi út 113 Váci út 140. Industriestraße 9. Pusztaszeri u. 16. Dózsa György út 62 Vécsey u 8.

8400 1116 1196 I-40026 51310 2451 1046 1107 1164 1037 51310 1118 1122

Ajka Budapest Budapest Imola Sialkot Ercsi Budapest Budapest Budapest Budapest Mubarak Pura, Budapest Budapest

Zrínyi u. 3. Abádi tér 1. Hunyadi tér 8. Via Bicocca 14/c Nai Abadi Rang Pura Rákóczi út 82. Szent László tér 7. Fogadó u. 3. Csókakô utca 27. Montevido utca 2/c Gulshan Town Schweidel u. 24/a Ráth Gy. u. 60.

D-28359 Bremen Wilhelm Herbst str. 1. D-60437 Frankfurt Berner Stasse 18 D-10117 Berline Jägerstr. 67-69 1237 Budapest Dinnyehegyi köz 21/a D-7745 Jena Winzerlaer str. 2/A 9700 Szombathely Dolgozók u 1/a 1024 Budapest Ady Endre u 8. IT 36075 Montecohio Magg. (VI) Via Madonetta 97/c 2040 Budaörs Mátyás k. u. 21. 2040 Budaörs Neumann János u.3. SK-921 01 Piestany Vrbovská cesta 17 SK-94064 Nove-Zamky Konopna2 1123 Budapest Csörsz u. 5. D-89129 Langenau Raiffeisinstr. 30. 2131 Göd Szabadságharcosok u 4/1 703-020 Korea Daegu-City 573-13 Bokhyun-dong Buk-gu, 1085 Budapest Mária u. 52 2132 Göd Duna út 41 1094 Budapest Ferenc tér 5. A-1235 Wien Liesinger Flurgasse 2/C 1123 Budapest Alkotás u. 15. 1124 Budapest Liptó u. 8. 9700 Szombathely Öntô u. 25. 1031 Budapest Lôpormalom u. 9/b 2120 Dunakeszi Szent István u. 1. 4400 Nyíregyháza Szegfû u. 54/c. 9400 Sopron Faller J. u. 5. 1012 Budapest Kuny Domonkos u. 9 fszt 2. 1065 Budapest Nagymezô u. 4. 9025 Gyôr Fehérvári út 208. 4031 Debrecen Ond u. 16/b 1091 Budapest Üllôi út 159 6000 Szentes Honvéd u 45 D-78467 Konstanz De-Trey-Straße 1 1024 Budapest Retek u. 27/b D-76448 Durmersheim Grenzstr. 60 D-50769 Cologne Oskar Schindler str. 4. 1011 Budapest Fô utca 37/c 1039 Budapest Lukács György u 18 1085 Budapest József krt 37 1118 Budapest Rahó u 9. 2364 Ócsa Bajcsy Zs. U. 42. 1134 Budapest Danubius u.10 1065 Budapest Hajós u. 16-18 1118 Budapest Breznó köz 11 8380 Hévíz Hévíz Plaza 1141 Budapest Szugló u. 83-85. 7400 Kaposvár Pázmány P. u 15. 1035 Budapest Vihar u. 18-28. 1094 Budapest Ferenc tér 5. 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 30 1121 Budapest Teleszkóp u. 6. 1119 Budapest Etele út 65 1137 Budapest Szent István körút 12 1124 Budapest Csörsz u 43 2600 Vác Szélsô sor 43. 1046 Budapest Kiss Ernô u. 2. D-41468 Neuss Hansemannstrasse 10. 1119 Budapest Tétényi út 107. D-82211 Herrsching Kientalstr. 7. 1143 Budapest Stefánia út 81. 1025 Budapest Szépvölgyi út 52. 1045 Budapest Katona J. u. 4. 1126 Budapest Beethoven u 2/a D-12203 Berlin Gardeschützenweg 82 7633 Pécs Kovács János u 4/a 1225 Budapest Petôfi Sándor u 7 1088 Budapest Puskin u 24 2049 Diósd Kôbányai út 1 9494 FL-Lichtenstein Schaan Benderstr 2 Justus-Von-Liebig strasse 27/A D 63128 Dietzenbach 1183 Budapest Kálti Márk u 11

Stand C303 B205 B229 C317 B230 A125 A114 D433 C304 C324 D423 D414 B221 A109 D415 C306 B207 A101 B226 A103 A117 B222 A110 A122 A106 B211 B228 B228 B250 D441 C301 B224 A117 C323 C302 B214 B240 B220 C326 D439 A120 A127 A115 D434 B241 C314 C315 B212 B239 D443 C327 B235 C320 D417 D427 A116 C313 D409 D412 B213 B234 A124 D444 C310 A118 B209 B208 B208 D424 D410 C316 B223 B245 B245 B243 D416 B242 D408 A125 C336 D435 B236 B202 B221 D425 B233 D428 B217 B203 B208 D436 A112

Cégnév K+S 21 Kft. Kaeser Kompressoren Kft. Koza Holding Kft. Kreatech Kft. Kucsov Bt. L and L Dental Central Kft. Laseuropa Kft. Lizydent Kft. Logintech Magyarország Kft. Lux Hungária Kft. M+W Dental Magyarország Kft. Magyar Mediprint Szakkiadó Kft. MDT Hungary Kft. Meddent System Kft. Medicont Kft. Mediline Üzletház Kft. Mediquall Recruitment Medis doo Megadenta Hungary Kft. Merfol Kft. Metec Plus S.r.o, Slovakia Michel Kft. Min Dent 69 Bt. Min-Dent Bt. Modent Kft. Morident Kft. Multident Kft MyMED GMBH Naturprodukt Kft. Návay és Társai Bt. New York Dental Kft. Nouvag Dental und Medizintechnik GmbH Novodental Kft Novotrading-Medical Kft. NSK Europe Gmbh Oculeus Kft. Optimal Solution 4 VIP Oridental Bt. Orma 2000 Kft. P. F. Euromedica Kft. Pál Dental Zrt. Pannon Dental Kft. Pappas Auto Magyarország Kft. Parix Kft. Pegadent Bt. Pharmabog Bt. Procter & Gamble International Operations SA Pro-Dental Kft. Quality Direct Kft. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. Rádió Dental Plus Kft. Rapp Informatik Systeme Gmbh R-Dent Kft. Realtrade Kft. Rér-Dental Trihawk-Kanada Rodentica Hungária Kft. Sager Dental Kft. Sanitaria Kft. Sanivaro Kft. Savaria-Dent Kft. Shofu Dental GmbH Simbios Since78 IT Solutions Kft. Sirona Gmbh. Softinform Hungary Kft Soredex, Finland Sultan Healtcare, USA, Englewood, Szakács és Szakács Kft. Szakács és Szakács Kft. Teva Magyarország Zrt. Titándent Kft. Tôkés és Med Kft. Turul Fészek Kft. Unicredit Bank Hungary Zrt. Unicredit Leasing Kft. Unikerám Mûszaki Kerámia Kft. Unimet Kórháztechnika Kft. V. Unident Kft. Valid Dental Kft. VDW GmbH Viadent Bt. Vicis Sanoral Kft. VIP Dental Röntgen Kft. VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG Vital Sport (Kyotek) W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH Wellness Oázis By Mojzer Kft. Wieladent Gmbh. World Dent Bt. Z&É Med Kft. Zimmer Dental Inc ZirkonZahn Gmbh, Italy ZZ Dental Bt.

Irsz. 1185 2040 1012 1023 6722 2049 1095 1134 6722 1145 1037 1055 9700 7621 9024 1139 1146 SL-1000 4034 1103 04001 1055 6729 3530 1077 1147 1125 D-84513 2046 1118 1135 D-78462 4025 1137 D-60489 4029 1173 6000 6720 3300 1085 8200 1133 1066 1025 8640

Helység Budapest Budaörs Budapest Budapest Szeged Diósd Budapest Budapest Szeged Budapest Budapest Budapest Szombathely Pécs Gyôr Budapest Budapest Ljubljana Debrecen Budapest Kosice Budapest Szeged Miskolc Budapest Budapest Budapest Töging Törökbálint Budapest Budapest Konstant Debrecen Budapest Frankfurt Debrecen Budapest Kecskemét Szeged Eger Budapest Veszprém Budapest Budapest Budapest Fonyód

CH 1213 4032 1118 1134 1136 D-89182 8200 1102 1118 2922 1027 2011 1012 9700 D-40878 I-40127 1039 D-64625 1114 04300 NJ 07631 9400 9400 1074 1081 1215 1085 1054 1016 6725 1138 1133 1083 D-81709 2083 1027 1026 D-79713

Geneva, Rue De Saint-George 47 Petit Lancy Debrecen Sántha K. u. 7. Budapest Budaôrsi út 42 Budapest Klapka u 11. Budapest Kassák Lajos u 69-71 Bernstadt Rosenbühlstr 24 Veszprém Széchényi u. 1. Budapest Hölgy u 9/b Budapest Breznó köz 4. Komárom Kôolaj u. 2. Budapest Feketesas u. 2. Budakalász József Attila u 75 Budapest Attila út 119 Szombathely Tolnay S. u. 4. Ratingen Brüll 17. Bologna Viale Aldo Moro 22 Budapest Szentendrei út 385 Bensheim Fabrikstr. 31. Budapest Szabolcska Mihály u. 5. Tuusula, Nahkelantie 160, 330 South Van Brunt St. Sopron Paprét u 17 Sopron Paprét u. 17. Budapest Rákóczi út 70-72 Budapest Rákóczi út 61. Budapest Árpád u. 6/a Budapest Rökk Sz. u. 7. Budapest Szabadság tér 5-6. Budapest Hegyalja út 7-13 Szeged Szövetkezeti út 2 Budapest Népfürdô u. 19/B. Budapest Dráva u. 12. Budapest Szigony u. 41. München Postfach 830954 Solymár Hôsök u. 61 Budapest Kapás u 11-15 Budapest Henger u 2. Bad Sackingen Spitalgasse 3.

Germay 9462 Austria 1171 1165 USA I-39031 1035

A-5111 Bürmoos Völcsej A-4860 Lenzing Budapest Budapest CA-Carlsbad Bruneck Budapest

a DENTAL WORLD napilapja • Kiadja a DENTAL PRESS HUNGARY KFT. • Felelôs kiadó: LACZKÓ TAMÁS • 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994, fax: 202-2993 • info@dental.hu • www.dental.hu • www.dentalworld.hu Nyomdai elôkészítés: DTP-MÛHELY GRAFIKAI STÚDIÓ • Nyomás: ZRÍNYI NYOMDA RT.

Utca, házszám Üllôi út 684. Gyár u 2. Várfok utca 10 Bécsi út 8. Gyertyámos 8-10/a Balatoni út 53 Soroksári út 48. Botond u 10 Szentháromság u 34 Jávor u 5/a Csillaghegyi 19-21 Bálint u. 7. Vak Bottyán u 12. Jókai u 10 Honvéd utca 9/a Csizma u 4. Abonyi u 29 Brnciceva 1. Holló L. u 5. Gyömrôi út 128 Jesenna 9 Nyugati tér 6. Zombori utca 6 Tizeshonvéd köz 1. Dob u. 105. Telepes u. 106. Virányos u 23/d Aluminium str. 1. DEPO Sasadi út 18 Frangepán u. 66/b Schultaistr. 15. Boldogfalva u 15-17 Katona József utca 9-11 Westerbachstra_e 58. Kazinczy u 1/a Hóbagoly utca 5 Egyetértés u. 78 Széchenyi tér 15 Tûzoltó tér 1. Pál u. 2. Stadion u 21 Kárpát u. 21. Teréz Krt 12 Verecke u. 80/A Badacsony u. 20.

Ignaz-Glaser-Str. 53 Fô u. 104. Kraimstalstrasse 1 Ede u. 35. Margit u 114 1900 Aston Avenue Giuseppe Verdi Street 18 Váradi u 17


Dental World 2007 2007. október 25–26–27. Kiállítási alaprajz


Today elozetes 2007