Page 1

es 111 nd A s ta

október 13. [csütörtök]

D e n t a l

W o r l d

2 0 1 1

Újdonság!

Tökéletes leplezés!

11. Dental World!

Nemzetközi Továbbképzô Konferencia és Fogászati Szakkiállítás – 2011. október 13–14–15. A fogorvoslás legfontosabb szereplői – a fogorvosok, a fogtechnikusok, a száj­hi­gié­ nikusok, a fogászati asszisztensek, valamint a gyártók és a forgalmazók – már tudják, hogy az immár tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő Dental World Nem­ zetközi Továbbképző Konferencia és Fogá­ szati Szakkiállítás egy helyszínen, mindössze három nap alatt rendkívül sok lehetőséget kínál a szakmai igényeik kielégítésére. Az idén először két csarnokban elhelye­ zett, külföldi mintára épülő kiállítás, show, valamint a széles körű programsorozat igyekszik „felölelni” e tudomány legfonto­ sabb és állandó fejlődés alatt álló szakterü­ leteit. Ebben az esztendőben már több mint 180 kiállító cég jön el legújabb termékeivel a Dental World-re, így az érdeklődők rendkí­ vül széles kínálattal találkozhatnak. A továbbképző konferenciákon több akk­ reditált előadás, tanfolyam, szimpózium és workshop között válogathat ki-ki az érdek­ lődésének megfelelően. Ebben az évben is találkozhatnak a legnépszerűbb programok­ kal, így a kötelezően szinten tartó rendezvé­ nyekkel, gyakorlati kurzusokkal, ahol a meg­ jelentek a napi gyógyítómunkájuk során is jól hasznosítható, „kézzelfogható” tudáshoz is juthatnak. A szakkiállításon a cégek az idén is bemu­ tatják a legkorszerűbb termékeiket, beren­ dezési tárgyaikat, eszközeiket, anyagaikat,

és olyan kedvezményes vásárlás lehetősé­ geivel is várják a látogatókat, melyet csak a rendezvény idejére biztosítanak. Több ter­ mék, innovatív eszköz hazai „premierjére” is éppen a Dental World-ön kerül sor. A cégek jól felkészült szakemberei színvonalas ismeretterjesztő tevékenységükkel is hozzá­ járulnak e továbbképző rendezvény eredmé­ nyességéhez. 2011-ben ismét megrendezésre kerülnek a tavalyi népszerű programjaink, így töb­ bek között már második alkalommal tartjuk meg a fogtechnikus tanulók versenyét. E megmérettetéssel arra szeretnénk a figyel­ met felhívni, hogy mennyire fontos a fo­ gászatban az orvosi tevékenység mellett a megfelelő szakmai háttér, melyet a fogtech­ nikusok látnak el igényes munkájukkal. A kiállítás minden napján megjelenik a díjmentes Today – friss szakmai hírekkel, napi aktualitásokkal, exkluzív riportokkal és

egyéb programlehetőségek kínála­ tával. A kiadványban olvashatók a cégek aznapi, kedvezményes ak­ ciói is, ezért felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy keressék, olvas­ sák mindhárom nap folyamán a Today-t! A 11. Dental World első napján szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a fogászati szakma „nagy ta­ lálkozójára” eljött, s bízunk abban, hogy valamennyi látogatónk elégedetten, gyarapodott tudással, új ismeretekkel tá­ vozik majd, és a kiállítás kedvezményes vá­ sárlási lehetőségeit is sikerül – igényeinek megfelelően – kihasználnia! „HÁROM NAP A FOGÁSZAT SZOLGÁ­ LATÁBAN!” – a 11 évvel ezelőtt megfogal­ mazott mottónkkal kívánok a rendezők és a szervezők nevében a mindennapok során is felhasználható sikeres továbbképzést, va­ lamint sok újdonságot bemutató, érdekes, izgalmas kiállítást.

Laczkó Tamás főszervező

BONIT® bevonat előnyei: • kiemelkedő biokompatibilitás • vékony mikrokristályos szerkezet, ami az implantátum teljes feleületén egyenletes homogén bevonatot képez • szuper gyors felszívódás • rövid csontosodási időszak

Az SGS Dental bemutatja új PREMIUM termékét Speciális Bonit Felületkezelés Keressen bennünket az alábbi elérhetőségek bármelyikén, hogy egy személyes találkozó alkalmával prezentáljuk termékeink használati sajátosságait.

SGS International Ltd. European Logistic Center 1047 Budapest, Károlyi István u. 1-3. Tel: +36 1 328 0427 Fax: +36 1 348 0428 e-mail: info@sgs-dental.com web: www.sgs-dental.com

Today 2011 csutortok.indd 1

10/12/11 12:57 PM


DENTAL WORLD

1112 Budapest, Rétkerülô út 51., Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 104. Tel: 06/1 319 45 68, 06/20 943 81 09, 06/20 922 85 08, Fax: 06/1 310 70 96, e-mail: mail@dent-east.com, web: www.dent-east.com

DENT-EAST

Innovation Tour 2011 Mozgó kiállítás október 15-én, szombaton, 9-15h között

SYMA rendezvénycsarnok, főbejárat

STAND

B201

Kodak Dental Systems 3D CBCT és más digitális technika

SZUPER ÁRAKCIÓ a Dental World alkalmából minden látogató, érdeklődő részére.

Cserélje használt szenzorját újra: Kodak 6500, Kodak 6100 és Kodak 5100

Today 2011 csutortok.indd 2

10/12/11 12:48 PM


stand B210

D

LÁTOGASSON MEG MINKET A DENTAL WORLD-ÖN

T

D

1

Fényre-keményedő, önkondicionáló, egykomponensű adhezív

Folyékony kompozit tömőanyag elülső és hátsó fogakhoz

Kerámia és kompozit előpolírozására és polírozására

Finírozás és polírozás egyetlen szerszámmal

Univerzális adhezív rögzítőrendszer

Fényre-keményedő pasztafesték-színek kompozitok, műanyagok és műfogak egyedi karakterizálására

AZ Primer Különösen cirkóniumés alumíniumoxidhoz

GUM COLORS Több természetesség a vörös-fehér esztétikában

SHOFU DENTAL GMBH Am Brüll 17 · 40878 Ratingen Telefon: 0 21 02 / 86 64-0 · Fax: 0 21 02 / 86 64-64 E-Mail: info@shofu.de · www.shofu.de

Today 2011 csutortok.indd 3

Ultrafinom mikrokerámia fémkerámia-ötvözetek leplezéséhez 13,6-15,2 x 10 -6 K -1 közötti HTE*-tartományban * = hőtágulási együttható

10/12/11 12:48 PM


4

DENTAL WORLD 2011

2011. OKTÓBER 13. [CSÜTÖRTÖK]

Szakmai kollégiumok 2011 2011 májusában új szakmai kollégiumi rendszer jött létre. A korábban egységes rendszer most két elembôl áll. Maga a szakmai kollégium az egészségügyért felelôs államtitkár által felkért 180 fô. A grémium 60, egyenként három-három fôs tagozatból tevôdik össze. A tagozatok munkáját a szakmák méretétôl függôen 5-15 fôs tanácsadó testületek segítik. A szakmai kollégium csak a leginkább átfogó szakmapolitikai kérdésekben foglal állást, üléseinek napirendjén elsôsorban általános tájékoztatások és elvi állásfoglalások szerepelnek majd. A tagozatok – tehát a szakmai kollégium – tagjaira a korábbi szakmai kollégiumok, a kamarák, szakmai szervezetek, valamint az egyetemek, s egyéb, egészségügyi kép­ zést folytató felsőfokú intézmények tehettek javaslatot, ám kinevezésük a szakminiszter joga. S bár a tagok mandátuma négy évre szól, azt az egészségügyért felelős államtitkár bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. A szakmai kollégium vezetőségét – el­ nökét, két alelnökét s két titkárát – az ál­ lamtitkár jelölte ki, visszavonásig érvényes megbízatással. A rendelet szigorú összeférhetetlensé­ gi szabályokat ír elő, amelynek keretében elsősorban az egészségügyi beszállítókhoz – gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, or­ vostechnikai berendezéseket gyártók, illetve forgalmazók s egészségügyi szolgáltatók – fűződő kapcsolatokra összpontosítanak. Az operatív munkát a szakmai kollégi­ um tagozatai végzik: véleményezik – egye­ bek mellett – a szakmai irányelveket és módszertani ajánlásokat, az egészségügy finanszírozásával, a kapacitások elosztásá­ val, az ellátás progresszivitási szintjeivel kapcsolatos változásokat, de véleményt al­ kotnak az ágazati szakképzési, adatgyűjtési és stratégiai fejlesztési kérdésekben is. Ha szükséges, akkor egyes kérdéseket több, a területen érintett tagozat közösen tárgyal meg. A tárca azt várja a háromfős tagozatok­ tól, hogy véleményük megalkotása előtt egyeztessenek a mögöttük álló tanácsokkal, amelyek tagjait a szakmai szervezetek be­ vonásával a MOTESZ delegálta. A tanácsok feladata a szakmai kompetenciaszintek kije­ lölése HBCS-k szerinti bontásban, a módszer­ tani levelek megfogalmazása, az új gyógyító módszerek alkalmazási feltételeinek definí­ ciója, az egészségügyi és minőségügyi irá­ nyítási rendszerek, finanszírozási protokollok konzultációja az OEP-pel, és harmonizálása az ellátórendszerrel, az egészségügyi mini­ mumfeltételek és a vezetői pályázati kiírások, valamint az azoknak való megfelelés vélemé­ nyezése lesz. A köznapok gyakorlatának mélyreható változása várható a finanszírozás átalakí­ tásától. Az OEP eddig saját kompetenci­ ájában határozta meg, hogy bizonyos te­ vékenységeket milyen feltételek mentén finanszíroz, ehhez eljárásrendeket alakított ki és tett közzé. A jövőben a tanácsadó testületek feladata lesz ezek harmonizálá­ sa az ellátórendszer kompetenciaszintjeivel, az ott folyó betegellátó tevékenységgel és annak valós költségeivel. A szakképzés rendszerének újragondolásában is jelentős feladat hárul a tanácsokra. Feladatuk lett a szakmacsoportokhoz tartozó alapszakvizs­ gák követelményrendszerének áttekintése és harmonizálása, a szakképzési akkreditációs szempontrendszer kialakítása az új kompe­ tenciastruktúrának megfelelően, a szakké­ pesítés megszerzéséhez szükséges minimális esetszámok, beavatkozások meghatározása, rezidensi és szakorvosjelölti kompetencia­ körök, a ráépített szakvizsgákkal kapcsolatos állásfoglalás, az eddigi ráépített szakvizsgák és licencvizsgák szakmacsoportonkénti fe­ lülvizsgálata. A tagozatok és tanácsok között szoros kapcsolat áll fenn: a tanácsok javaslataikat,

Today 2011 csutortok.indd 4

állásfoglalásaikat a tagozathoz nyújtják be, amely azokat megvitatja, szükség szerint át­ dolgozza, majd benyújtja a szakmai kollégi­ um elnökének. A tanács ülésén a tagozat ve­ zetője és tagjai tanácskozási joggal vesznek részt. A tagozat vezetőjének kérésére a Ta­ nács bármely kérdésről véleményt nyilvánít. A szakmai kollégium elnöke Fülesdi Béla professzor, a Debreceni Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszé­ kének vezetője, a korábbi Aneszteziológiai Szakmai Kollégium elnöke. Az új elnök a progresszivitási szintek meghatározása mel­ lett az orvosok és nővérek életpályamodell­ jének kidolgozását, az egészségügyi képzés és továbbképzés rendszerének újragondolá­ sát nevezte a testület legfontosabb felada­ tának. A szakma majd ezerfős krémjét tartalmazó listát böngészve azt látjuk, hogy mélyreható változások, átrendeződések mentek végbe. A hatvan testület közül mindössze 9 tartotta meg korábbi elnökét, a tagok közel hat­ van százaléka új. Az ország legbefolyásosabb egészségügyi intézményévé a Semmelweis Egyetem vált – a minisztert és az államtitkárt is ők adták –, amely 14 kollégiumi elnöki pozícióval rendelkezik, és övé az országos alelnöki cím is. A fővárosi orvosegyetem egy híján annyi elnököt állít, mint a másik három összesen. A korábban szakmai szempontból a Semmelweisnél is befolyásosabb Szeged mára a legkevesebb elnököt adó egyetemmé vált, Debrecen megerősödött, miközben Pécs súlya nem változott számottevően. Jelentősen erősödhet az egyházi intézmé­ nyek szakmai súlya, ugyanis az egyetemek után a legtöbb szakmai kollégiumi tagot, illetve tanácstagot ebből a körből – és nem a papírforma szerint, az országos intéze­ tekből – juttattak a grémiumokba. A Budai Irgalmasrendi Kórház például két elnök mel­ lett négy tagozati tagot adott. Csak kismértékben változik a kép, ha a MOTESZ által jelölt szakmai tanácsok ös�­ szetételét vizsgáljuk. Az egyetemek, és azon belül a SE fölénye itt is óriási, 117 hely jutott a hatszázból, a második helyen ál­ ló Pécs ennek alig több mint felével, 60 bizottsági hellyel büszkélkedhet. Az egye­ temek mögött az Állami Egészségügyi Köz­ pont áll a sorban, amely 21 szakértőt küld a bizottságokba. Erős a fővárosi kórházak reprezentációja is. A Szent János Kórház 15 kollégiumi tagot ad, megelőzve ezzel a má­ sik hatalmassá nőtt fővárosi intézményt, a Szent Lászlóból és a Szent Istvánból létrejött kórházat. Érdekesség, hogy nemcsak a közszféra in­ tézményeiből lehetett bekerülni a kollégiu­ mokba. Az egynapos sebészet terén működő Europ-Med Kft. két tanácstagot is delegált, s egy kaposvári plasztikai sebészeti magán­ klinika is szakértőt adott az újonnan felállt szakmai testületbe. A szakmai kollégium tagozatai szinte azonnal megkapták az egészségügyi állam­ titkárságtól az első, sürgős válaszra váró kérdéseket. Többek között nyilatkozniuk kell arról, hogy a Semmelweis Tervben előre jel­ zett új egészségszervezési rendszeren belül a nagytérségeknek és az országos intézeteknek megfelelő progresszivitási szinten milyen fel­ adatokat kell ellátniuk a majdan odasorolt intézményeknek.

hhh A Fog- és Szájbetegségek Tagozat elnöke Fejérdy Pál, az SE FOK egyetemi tanára, dékán. Tagjai: Hegedűs Csaba, a DEOEC Fogorvostudományi Kar egyetemi tanára, dékán és Herceg Olga kaposvári orthodontus főorvos, a MOK Fogorvosi Tagozatának alelnöke. A tanács tagjai: Fejérdy Pál, Gera István, Gerle János, Hermann Péter, Márton Ildikó, Nagy Ákos, Bartha Károly, Dobó-Nagy Csaba, Fábián Gábor, Hegedűs Csaba, Nagy Katalin Orosz Mihály, Szőke Judit, Windisch Péter és Borbély Péter. hhh Fejérdy professzor annak a 12 tagú testületnek is tagja volt, amely a fent ismertetett szakmai kollégiumi rendszert kidolgozta. Először erről kérdeztük.

Prof. dr. Fejérdy Pál

Sok ülés, hosszú viták eredményeként ala­ kult ki a tagozatok és tanácsok rendszere. Sok szempontot kellett figyelembe venni. Ezek egyike volt, hogy minden szakterületen legyen olyan testület, amely könnyen ös�­ szehívható, és a szakmai kollégium elnökén keresztül érkező azonnali kérdésekre gyors válaszokat képes adni. Ezek lettek a három fős tagozatok, amelyek mögött, mintegy tudásbázisként ott állnak a tanácsok. Fél év távlatából úgy látom, működőképesek vagyunk. Előkészítő munkám nagy eredmé­ nyének tartom, hogy az arc-, állcsont- és szájsebészeknek sikerült önálló tagozatként megjelenniük, s Piffkó professzor vezetésével önálló tagozat és tanács jött létre. Ezzel a terület nagyobb hangsúlyt kapott. Ez miért volt fontos? Mert másik szakma, mégpedig olyan, amely nem a fogászatra, hanem az általános orvoslásra épül. Elsősorban fekvőbetegeket látnak el, finanszírozásuk a HBCs-alapú, míg a miénk a 6-os kasszából történik. Korábban, amikor kollégiumi elnök voltam, állandó za­ vart okozott, hogy eltérőek a problémáink. Meggyőződésem, hogy a két szakma különkülön kollégiumokban sokkal hatékonyabban tud majd dolgozni. A tanács tagjainak többsége egyetemi ember. Nem állnak közelebb a fogorvostudományhoz, mint a fogorvoslás napi gyakorlatához? Nem hinném. A szakma minden ága és rétege képviseltetve van. Egyébként az egész szakmai kollégiumi rendszer a miniszter ta­

nácsadó testülete. Ez a szerep messze túlmu­ tat a napi gyakorlat problémáin, különösen népegészségügyi vonatkozásaiban. A szak­ mai kollégium elsősorban nem a napi praxis gondjaiban illetékes, sokkal inkább abban, hogy mit kell tudnia az orvosnak, milyen felszereltséggel dolgozhat, milyen ellátási protokollok mentén kell ellátást nyújtania, stb. Ezek pedig egyként érintik a közfinan­ szírozott és a magánellátást. A napi, főként a finanszírozási gondok áttekintésére az ál­ lamtitkárság Herman Péter professzor veze­ tésével létrehozott egy bizottságot, amellyel ugyancsak szorosan együttműködünk, és az a munkacsoport összetételében kifejezetten törekedett arra, hogy területen dolgozó kol­ légák megjelenítsék a mindennapi gyakorlat elvárásait. Az egészségügyi kormányzat első, a tagozatokhoz intézett kérdései igencsak gyakorlatiasak, az ellátórendszer, annak is leginkább a fekvőbetegrészének átalakításával, a progresszivitás szintjeinek kijelölésével és a betegutakkal voltak kapcsolatosak. Mennyiben érintették ezek a kérdések a fogászatot? Kismértékben, hiszen a fogászat mögött nem állnak nagy kórházi fekvőbeteg-kapa­ citások. Nyilvánvalóan a fogászatban is lé­ teznek progresszivitási szintek, de ezek már évtizedekkel ezelőtt kialakultak, és jól funkci­ onálnak. Mintegy 2800 alapellátó praxis kap OEP-finanszírozást, e fölött egy megfelelő méretű, bár nem tökéletesen működő szak­ ellátás van. Működési gondok elsősorban a dentoalveoláris sebészet területén tapasz­ talhatók. A progresszivitás csúcsán pedig az egyete­ mi centrumok állnak, ahol továbbra is azokat az eseteket látjuk el, amelyeket eddig. Nem várhatók változások a fogászati ellátórend­ szerben. Ami változásra szükség van, azt már régebben kezdeményeztük, és most remél­ jük, megvalósulnak és sikerül például meg­ oldani az értelmi fogyatékosok ellátásának gondját is. Napjainkban megkerülhetetlen téma a szakma utánpótlása. Ezen a téren hogyan áll a fogorvoslás? Mi a helyzet a rezidensekkel vagy más szóval a szakorvosjelöltekkel? A semmihez képest javult a helyzetünk. A 2010. évben egyetlen államilag finanszíro­ zott rezidenshelyünk sem volt, a fogorvosi karok a maguk szűkös költségvetéséből hoz­ tak létre gyakornoki státuszokat. Idén már egyetemenként 4-4 államilag finanszírozott gyakornoki státusszal rendelkezünk, és ezt egészítjük ki a magunk keretéből a koráb­ bi létszámra. Így a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán az öt, szakképesí­ tést nyújtó területen 13 gyakornokot tudunk képezni és foglalkoztatni. Ez elfogadható szám, jelentkeztek is rá, mégpedig valóban kitűnő jelöltek. Gondot okoz viszont, hogy azok a fiatal kollégák, akik elkötelezik ma­ gukat az egyetem és az oktatás mellett, kéthárom év után a megélhetési gondok miatt pályát módosítanak és így „kárba vész” a befektetés, veszélybe kerül az oktatás is és a csúcsellátás is. A finanszírozás javításáért tud tenni valamit a tagozat? Nemigen. A finanszírozás csak akkor ja­ vulna, ha több pénz kerülne a kasszába. Ez pedig nem rajtunk múlik. Finomítani azon­ ban lehet az elosztást, erre teszünk majd javaslatokat. Mik a tagozat és a tanács aktuális feladatai? Folyamatosan karbantartjuk a protokol­ lokat és a guide-line-okat. A fogászati in­ nováció rendkívül gyorsan halad, s már sok minden másként van, mint 10 évvel ezelőtt volt. Folyamatosan felül kell vizsgálnunk a szakorvosképzés tematikáját is, úgy a gya­ korlati, mint az elméleti részét. Fontos, hogy jó kérdéseket kapjunk, il­ letve tegyünk fel magunknak. Feladatunk a válaszadás, és jó válasz csakis jó kérdésekre születhet. Nagy András László

10/12/11 12:48 PM


VIII. Nemzetközi Implantológiai Szimpózium

VI. Nemzetközi Esztétikai Szimpózium

09.30–10.45 Dr. Gadi Schneider: Az azonnali terhelés megbízhatóságának növelése a felső állcsontban

09.00–13.00 Prof. dr. Simone Grandini: Direkt kompozit rezin helyreállítások: egy hasznos eszköz a multidiszciplináris kezelési tervhez

2011. október 15., szombat: 09.00–16.45

2011. október 15., szombat: 09.30–16.30

Az azonnali implantálás gyakorlata egyre inkább terjed az implantológusok körében. Bár az eljárás sok előnnyel jár, rá kell világítanunk arra, hogy milyen feltételek fennállása esetén számíthatunk az eljárás sikerére. Az előadás keretein belül bemutatjuk az azonnali implantálás feltételrendszerét, a csont reszorpciót befolyásoló tényezőket, az eljárás sebészeti sikerességét meghatározó tényezőket, az esztétikai elvárások kielégítéséhez szükséges feltételeket. Mindezek ismeretében bemutatjuk, hogy a modern implantológiai alapelveknek megfelelő SPIRAL implantátum rendszer hogyan segíthet céljaink elérésében.

11.15–12.30 Dr. Enric Pintado: Conical Connection: Biomechanikai és biológiai szempontok – A kónikus és a platform shifting csatlakozás technikai és biomechanikai szempontjai – Indikációk, klinikai esetek, tapasztalataink (sebészeti technikák és protetikai megoldások)** – Ideiglenes és végleges felépítmények használata különböző esetekben – Lágyszövetek és a csont biológiai reakciója a kónikus és a platform shifting csatlakozású implantátumoknál

12.30–13.30 Ebédszünet 13.30–14.30 Dr. Daniel Hess: Tervezés – hagyományos vagy számítógépes módszerek, elméleti tanfolyam fogorvosoknak és fogtechnikusoknak

Az elméleti részben bemutatásra kerülnek a diagnosztika és a tervezés új lehetőségei. A klasszikus módszerek mellett az új trendnek megfelelő számítógép-alapú technikákat vitatják meg (DVT, CT, tervezőprogramok), elemzésre kerülnek az előnyök és a hátrányok, valamint a mindenkori technikák lehetőségei és a határai. A diagnosztikai és tervezési folyamatnak célszerűnek kell lennie, egyúttal a jogi előírásoknak is meg kell felelni, valamint elegendő információt kell adni a kívánatos terápiás cél eléréséhez. A különböző tervezési lehetőségek lépésről-lépésre magyarázva, gazdag képanyaggal kerülnek bemutatásra, kezelési eredményekkel is alátámasztva. A tanfolyam az orális implantológia területén tapasztalatokkal rendelkező, lehetőleg együtt dolgozó fogorvos-fogtechnikus team számára ajánlott.

14.45–15.30 M ike Reinhardt (ZTM): Az implantátum-műcsonk illesztés a klinikai gyakorlatban a CONELOG és a CAMLOG rendszerben

Az implantációs fogpótlás hosszú távú sikerességének alapvető feltétele a periimplantáris biológiai zárás kifogástalan egészségi állapota. Köztudott, hogy ebben fontos szerepe van az osszeointegrálódott implantátumba illeszkedő műcsonk illesztési pontosságának is. Számos tény utal arra, hogy az illesztés műszaki jellegének fontos szerepe van abban, hogy a gyógyulás után kialakult biológiai védőzóna ne károsodjék. Bár semmilyen egyértelmű bizonyíték nem szól a sík felületek egymásra illesztésével történő záródásnak a kónuszos felszínű illeszkedéssel szembeni alacsonyabb rendű értéke mellett, bizonyos indikációs területeken, - pl. vékony gingiva, frontfog tájéki különös esztétikai elvárásokválasztható megoldásként valószínűsíthető a kónuszos illesztés klinikailag előnyös volta.

Az előadás célja, hogy kritikus értékelést mutasson be a modern helyreállító anyagokról és eljárásokról, beleértve a dentin bondanyagokat, kompozit rezineket és a direkt anterior és poszterior helyreállítások folyamatának lépésről lépésre történő bemutatását. A multidiszciplináris kezelési terv különböző aspektusairól is szó esik. Az adhezív technológiák hozzájárultak a fogorvosok helyreállításról kialakult elképzelésének változásához. Az anyagok és technikák fejlődésének köszönhetően már lehetséges a minimális preparálás, valamint az esztétika és a funkció helyreállítása alacsonyabb biológiai és pénzügyi költség mellett. A kompozit rezinek javíthatósága szintén nagyra értékelt, mivel lehetővé teszi, hogy a helyreállításokat könnyedén átalakítsák, ha az eredmény első alkalommal nem volt tökéletes. Továbbá, az esztétikus fogászat gyakorlása napjainkban a szakma egyik legfőbb célja. A páciensek ismerik az új technológiákat és magas esztétikumú, minimálinvazív, javítható és nem túl drága helyreállításokat szeretnének. A kompozit rezin helyreállítások az összes feltételnek megfelelnek. Habár a megfelelő előírásokat be kell tartani a klinikai siker és a láthatatlan helyreállítások érdekében. Legtöbb esetben a multidiszciplináris kezelési terv a kulcs a sikerhez: sok páciensnek különböző kezelések kombinációjára van szüksége, hogy problémája megoldódjon. A lehető legjobb eredmény elérésének érdekében nagyon fontos, hogy több specialista tudását kombináljuk, így hozzuk létre a legmegfelelőbb kezelési tervet.

14.00–15.30 Dr. Constantinos Dinos Kountouras: Minimálinvazív technika az esztétikai fogászatban. A mosoly rehabilitációjánál használt minimál és nem invazív restaurációs technikák

Olyan specifikus kérdéseket tárgyalunk meg, amelyek esztétikai szempontból jellemzik a kezelési tervet, ugyanakkor megvitatjuk azokat az eltéréseket és sajátosságokat is, amelyek ezt a kezeléstípust a hagyományos kezelési terv szemléletétől megkülönböztetik. Áttekintést nyújtunk a rendelkezésre álló esztétikai anyagokról, valamint megvitatjuk a kompozitanyagok és a kerámiák használatának ésszerűségét, az előnyöket és a hátrányokat. A jelenlegi esztétikai restauráló anyagok választásával szemben a biomimetikus megközelítést fogjuk megvédeni. Különféle anyagok fizikai és mechanikai tulajdonságait mutatjuk be, és hasonlítjuk össze a fogszövetek megfelelő tulajdonságaival. A hallgatóság esettanulmányok bemutatásán keresztül sajátíthatja el, hogyan alkalmazza a fogak esztétikáját és funkcióját helyreállító klinikai eljárásokat a minimál- vagy nem-invazív, bondozott restaurációk előállításánál, egyidejűleg pedig megőrizze a természetes, intakt fogak hajlító szilárdságát és optikai tulajdonságait. Vázoljuk azokat a kapcsolódó klinikai eseteket, amelyek a kommunikáció és a diagnosztika eszközeként kiemelik az ideiglenes restaurációk értékét. Megvitatjuk a provizórikus szakasz szerepét is, amely a kiszámíthatóság elérésére szolgál a végleges kezelési eredményeknél. A hallgatóság lépésrőllépésre megtanulhatja majd, hogy miként használja az ideiglenes restaurációt az egyedi mosoly tervezésének eszközeként és vezetőként a fogak minimális preparációjánál. Ez a prezentáció az esztétikai kezelési terv struktúráját, a megfelelő anyagok megválasztását és a klinikai metodológiát illetően segít a résztvevőknek meghozni a szükséges, indokolt döntéseket ahhoz, hogy bármilyen helyreállító rehabilitáció esetében mindenkor a legmagasabb esztétikai színvonalat érjék el.

15.30–15.45 Kávészünet 15.45–16.45 Dr. Gerlóczy Pál, Makó János: A provizórium szerepe a kezelési terv kialakításában – a fogorvos és fogtechnikus szemével A provizorium a kezelési terv kialakításban elengedhetetlen szerepet játszik, akár egyetlen fogról, akár egy teljes rehabilitációról van szó. Nemcsak megvédi a lecsiszolt fogakat s biztosítja helyüket a fogívben amíg el nem készül a végleges restaurátum, hanem fontos információval szolgál a fogorvosnak, a fogtechnikusnak és a páciensnek is. A mai szemlélet szerint, funkcióját nézve az „ideiglenest” inkább „átmeneti restaurátumnak” kellene tekinteni. Nagyobb vagy komplikáltabb esetekben sokszor évekig kell, hogy szolgáljon, így formájában és funkciójában a véglegeshez hasonló provizórium készítése elkerülhetetlen.

15.30–16.30 D r. Varga Péter: Az elmélet és a klinikai gyakorlat összhangjának kérdései a dentális implantológiában

Számos olyan vizsgálat folyik a dentális implantológiában, amelyek az implantátumok minél gyorsabb és minél inkább tartós funkcióképességét kívánja elősegíteni. Ezek egy része az implantátumnak mint aloplasztikai anyagból készült gyógyászati segédeszközöknek a makro-, mikro- és nanostruktúráját igyekszik optimalizálni, más részüknek a sebészi és protetikai módszerek egyre tökéletesebb é tétele a célja. Klinikailag azok az eredmények tekinthetők relevánsnak, amelyeket a hosszú távú követéses vizsgálatokból levonható következtetések is alátámasztanak és a klinikumba való bevezetésüket tudományosan bizonyított tényekkel is alátámasztották.

Részvételi díj: 10 000 Ft Helyszín: Syma Sport- és Rendezvényközpont, földszinti konferenciaterem „A” csarnok Jelentkezés: Dental Press Hungary Kft. Tel.: 06-1-202-2994, info@dental.hu Kreditpont: 9 Szponzorok:

Részvételi díj: 10 000 Ft Helyszín: Syma Sport- és Rendezvényközpont, földszinti konferenciaterem „C” csarnok Jelentkezés: Dental Press Hungary Kft., tel.: 06-1-202-2994, info@dental.hu Kreditpont: 9 Szponzorok: 

Szombat, október 15. Délelőtt Délután

Péntek, október 14. Délelőtt Délután

Csütörtök, október 13. Délelőtt Délután

Dental World 2011. október 13–15. – Konferencia terembeosztása Földszinti konferenciaterem 1-2 „C” csarnok

Földszinti konferenciaterem 3 „C” csarnok

9.30–16.15 A fogorvostudomány aktuális kérdései

10.00–16.30 V. Fogtechnikus Tanulónap (új helyszín)

14

ont

kreditp

Földszinti konferenciaterem „A” csarnok 9.00–12.00 Ceramic Dent/

OMNIS Cir­kó­nium­imp­lan­tá­tum

12.00–13.00 Dr. Tóka József 14.00–17.00 Mitokondriális medicina szerepe az odontológiában

9.00–16.45 VI. Nemzetközi Esztétikai Szimpózium

9.30–16.30 VIII. Nemzetközi Implantológiai Szimpózium

11.30–12.30 Ergonómia a fogászati rendelőben

9

9

ont

kreditp

10

ont

kreditp

ont

kreditp

ont

kreditp

III. emeleti terem 2

III. emeleti terem 3

12.30–14.30 A PerioType imp­lantátumrendszer hazai bemutatása

Kiállítótér

10.00–15.00 II. Győztesek Természetes fog Versenye kompozitba klónozva (Fogtechnikustanuló-verseny) Dr. Csizmadia Katalin IV. Fotókiállítás 15.30–16.30

(workshop)

9.00–17.30 VIII. Fogtechnikus Nap CAD/CAM technikák a fogászatban

12

III. emeleti terem 1

10.00–17.00 III. Fogászati fényképezés elmélete és gyakorlata Előadó: dr. Matyasi Gábor 9.30–17.00 IV. Mosolytervezés elméleti, gyakorlati kurzus Előadó: dr. Csillag Mária

9.30–15.30 Fogpótlástan és konzerváló fogászat

09.30–16.10 X. Szájhigiéniai Szimpózium

Földszinti workshop terem

12

pont

9.30–15.30 kredit Fogszabályozás, gyermekfogászat

16.00-17.00 Ergonómia a fogászati rendelőben Dr. Faluhelyi Péter

12

pont

9.30–15.30 kredit Dentoalveoláris sebészet

15.30–18.00 New York Dental workshop

Ergonómia a fogászati rendelőben Dr. Faluhelyi Péter

12

pont

9.30–15.30 kredit Parodontológia

15.30–18.00 Dr. Simone Grandini gyakorlati workshop

II. Győztesek Versenye (Fogtechnikustanuló-verseny)

IV. Fotókiállítás

9.00–13.00 9.30–12.30 Laser alkalmazása II. Győztesek Életet veszélyeztető a fogászatban – 2011 Versenye kórképek (Ecto Derma workshop) (Fogtechnikustanuló-verseny) a fogorvosi székben (eredményhirdetés – 13.00) 13.00–16.00 Piezo Ultrasurgery

IV. Fotókiállítás

(eredményhirdetés – 14.00)

(Ecto Derma workshop)

Szervezők: SE FOK Szak- és Továbbképzési Titkárság • Dental Press Hungary Kft. Today 2011 csutortok.indd 5

10/12/11 12:59 PM


6

DENTAL WORLD 2011

2011. OKTÓBER 13. [CSÜTÖRTÖK]

VIII. Fogtechnikus Nap – CAD/CAM technikák a fogászatban 2011. október 14., péntek: 09.00–17.30

09.00–09.30 Róth Lajos, Hajdu Zoltán: 20. századból a 21. századba, a fogtechnika fejlődése és változása

CAD/CAM technológiát forgalmazó cégek előadásai 30 perces időtartamban: 09.30–11.00 11.00–11.30 kávészünet 11.30–13.00 13.00–14.00 ebédszünet 14.30–15.30 15.30–16.00 szünet 16.00–17.30 Minden gyártó cég egységes mestermintamodellre (1-3-6 pillér) készít cirkóniumvázat, melyet feldolgozás nélkül mutat be a helyszínen. Részvételi díj: 10 000 Ft Helyszín: Syma Sport- és Rendezvényközpont, földszinti konferenciaterem „A” csarnok

Pénztári lehetôségek fogorvosoknak Az egészségügyi ellátások közül a fogorvosi az, amelyre a páci­ ensek többsége valóban szolgál­ tatásként tekint, s elfogadja azt, hogy fizetni kell érte. Az árak emelkedésével azonban nagy terhet róhat a betegre egy-egy kezelés kifizetése, ezért – elő­ relátó módon – egyre többen veszik igénybe az egészségpénz­ tárak fogászati ellátásra nyújtott szolgálta­ tásait. A legtöbb pénztárnál csupán egy szerző­ dés kitöltése a feltétele annak, hogy a tagok igénybe vehessék egy adott szakorvos mun­ káját. Így van ez a K&H Medicina Egészség­ pénztárnál is. Viener Andrea marketingmun­ katárs szerint a fogász számára is előnyös szerződni a pénztárral, hiszen a rendelő címe, elérhetősége megjelenik a K&H internetes oldalán is, amely ilyen módon akár reklám­ nak is tekinthető. A pénztártagok minden fo­ gászati szolgáltatást igénybe vehetnek, olyan szépészeti beavatkozásokra is vonatkozik a kiegészítő biztosítás, mint a fogfehérítés, és olyan drága kezelésekre is, mint az implantá­ tumok beültetése. Az egészségbiztosítók tapasztalatai szerint egyre többen foglalkoznak a fogaik egészsé­ gével, így a pénztártagok közül mind többen veszik igénybe az egészségpénztárakkal szer­ ződött fogorvosok munkáját, hiszen egy-egy fogászati ellátás kiadása komolyan terhelheti a páciens pénztárcáját.

Ezt összegezték az Allianz Egészségpénztárnál is, hiszen egy­ re több fogorvos kerül fel a listá­ jukra, és egyre több pénztártag veszi és venné igénybe a szolgál­ tatást. Az utóbbi években jellemző probléma, hogy a páciens által választott fogorvos nem áll szer­ ződésben a pénztárral. Pedig az orvosoknak nem bo­ nyolult csatlakozniuk az egészségpénztárak­ hoz. A legtöbb biztosítónál online módon is megköthető a szerződés, amelyet általában két példányban kell kitölteni, mellékletben csatolni hozzá a működési engedélyt, az érvényes felelősségbiztosítást, cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az adószám is ele­ gendő. A fogásznak fel kell sorolnia, milyen ellátásokra szerződik az egészségpénztárral. Az ellátásokért három módon fizethet a szerződött orvosnál a páciens. Leggyakoribb forma a fedezetigazolás, amikor a szolgáltató a kezelés megkezdése előtt ellenőrzi, rendel­ kezésre áll-e a pénztártag számláján a szük­ séges összeg. Fizetheti a beteg készpénzben az ellátást, amelyet aztán az egészségpénztár számla ellenében megtérít neki. Egyre több helyen lehet egészségpénztári kártyával fi­ zetni, ehhez azonban az adott rendelőnek kártyaelfogadó helynek kell lennie. Igaz, eb­ ben az esetben a szolgáltatóra adminisztráci­ ós díjat és másfél százalékos jutalékot rónak ki a bankok. Tarcza Orsolya

Fényre-kötő mikro hibrid kompozit • könnyedén felhasználható • univerzális mindegyik tömésosztályhoz

Csúcsminőség Németországból csúcsminőségű üvegionomer cementek , első osztályú kompozitok lőnket épvise k g t e e innovatív kompomerek ass a m ENT – L át o g D O korszerű bonding rendszerek B R ld a HE l Wor apest a t anyagok a hosszú távú profilaxishoz n e D d on Buáson ideiglenes ellátások i t i b i Exh akkiállít özött ! fehérítő termékek … Sz 0.13-15. k Valamennyi termékünk 2011.1 kiváló fizikai tulajdonságai és tökéletes esztétikai eredményei révén Fogászati deszenzibilizáló lakk • túlérzékeny dentin kezelése • gyors deszenzibilizálás • fluorid kibocsátás • könnyen és gyorsan alkalmazható

• folyékony változatban is kapható • jó folyási és nedvesítő képesség

Ideiglenes korona- és hídanyag • könnyen és gyorsan alkalmazható • különösen törés- és kopásálló Fényre-kötő üvegionomer alábélelő cement • alábélelő az összes tömőanyag típushoz • használatra kész egykomponensű anyag

PROMEDICA Dental Material GmbH

Tel. + 49 43 21 / 5 4173 · Fax + 49 43 21 / 519 08 Internet: www.promedica.de · eMail: info@promedica.de

FERTŐTLENÍTÉS? TERMÉSZETESEN! A VÍZ ÉS AZ OXIGÉN EREJÉVEL! A z új svájci vízalapú fer tőtlenítő család. A D ental Wor ld k iállítás napjain minden S aniswiss biosanitizer fer tőtlenítőszer re 10% kedvezmény! Próbálja ki és győződjön meg Ön is! Szeretettel várjuk a B217 számú standon.

w w w.dentosz.com

Today 2011 csutortok.indd 6

Október 15-én sorsolás! Fő n y e r e m é n y : b i o s a n i t i z e r a u t o m a t e f e r t ő t l e n í t ő k é s z ü l é k ! A rész vétel feltétele: nettó 50.000 Ft vásárlás cégünknél.

10/12/11 12:48 PM


BARDECO Kft

1122 Budapest, Ráth György u. 60. Tel./fax: 201-8086, mobil: (30) 948-1255, E-mail: info@bardecokft.hu, www.bardecokft.hu

CRANEX ® Novus

CRANEX 3D CBCT ®

Digitális panorámaröntgen

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!

Gyors, kicsi és egyszerû, minimális bemozdulási kockázat

Modulárisan bôvíthetô: 2D fi CEPH fi 3D ALARA SYSTEM (As Low As Reasonably Achievable radiation dose)

Döntô jelentôségû a CBCT felvétel sugárdózisa a páciens kezelése során.

3D programs for accurate treatment planning and diagnostics The CRANEX® 3D provides dental clinics the opportunity to perform accurate treatment planning and diagnostics. The 3D image brings efficiency to implant planning and small surgeries enabling more accurate information of bone structures, fractures, impacted teeth, 3rd molars, TMJ and abnormal anatomy. With two selectable fields of view and two resolution selections, the CRANEX® 3D combines diagnostic accuracy, fast imaging and low dose.

206180_2_Brochure_CRANEX 3D_Eng.indd 5

9 sec

•A Cranex 3D CBCT az ALARA system alapján a gyors 3D CT elônézeti képet ~1% minimal dózissal készíti. • Egyszerû érintôképernyôs használat • Szabadon választható FOV terület (Pickpoint) Kicsi • 2 FOV: XS 61x41 mm, Midi 61x78 mm helyigény • Legkorszerûbb technika: beépített p an – CMOS szenzor ceph – CMOS szenzor 3D – CMOS Flat panel • SCANORA és OnDemand 3D Dental szoftverrel (opció: hálózati szoftver) • AES automata exponálási érték a páciens fejméretéhez

Kicsi helyigény: 83 cm

2/14/2011 4:14:23 PM

•V álasztható programok: – pan: felnôtt, gyerek, TMJ LAT, TMJ PA, Bitewing, Sinus, Sectional – ceph: teljes koponya, gyerek koponya, PA/AP, (carpus opció) – 3D: 6x4 scout, standard, high resolution • 6x8 scout, standard, high resolution • Bevezetô áron: Beépített Pan szenzor + 3D CBCT pályázati támogatás esetén már 11 M Ft-tól

• leggyorsabb, 9 sec • legmodernebb technika • legkisebb helyet foglalja, 83 cm • legegyszerûbb használat • minimális sugárterhelés Felvételezési módok:

Felnôtt, gyerek, sinus, TMJ

Az elmúlt évek egyik legkeresettebb panorámaröntgenje!

DIGORA ® Optime

Intraoral vezeték nélküli röntgen digitalizáló rendszer

100% aktív terület

-os

(4-5 fog)

• Bármilyen típusú röntgenhez • vezeték nélküli érzékelô lemezek • 4 méret • nagyobb flexibilitás • 4 mp-en belüli képbeolvasás • többezerszer újrahasználható • 0,06 mm gyökércsatorna részletei is láthatóak • Digora szoftverrel, implant könytárral

MINRAY

PORTX-II

ORALKAMERÁK

AMDENT

D-TEC

CRANEX-Novus

CRANEX-D ceph

CRANEX-3D CBCT

SCANORA-3D CBCT

DIGORA-Optime

Today 2011 csutortok.indd 7

10/12/11 12:48 PM


8

DENTAL WORLD 2011

2011. OKTÓBER 13. [CSÜTÖRTÖK]

Ahol forog a szerencsekerék A Sager a hétköznapi fogápolási termékek és eszközök mellett speciális készítményeket is kínál a szakemberek számára. – Látogatóink a korábbi kiállításokon már találkozhattak a Curaprox termékcsalád széles választékával – tudtuk meg Bodnár Bernadettől, a Sager Dental Kft. marketing- és promóciós koordinátorától. – Fogkefék minden korosztálynak a megfelelő méretben, kifejezetten trendi színekben, speciális egycsomós fogkefe, interdentális fogköztisztítók hatalmas palettája, minden igényt kielégítő tartónyelek, fogselymek. Célunk a „tökéletes szájápolás világának” megteremtése fogorvosok és dentálhigiénikusok együttműködésével. A Curaspet termékcsalád komplett terápiás lehetőségeket kínál: szájöblögetők három különböző klórhexidin-koncentrátumban, gélfogkrémek, parodontális gél. A szakembereknek professzionális segítséget is kínálnak a mindennapi munkához. – Az idei kiállítás fókuszában az 1% klórhexidint tartalmazó Curasept ADS parodontális gél áll, amelyet kimondottan rendelői használatra javasolunk. A Curasept termékcsalád új tagja pontos és hosszantartó CHX

sokk terápiát tesz lehetővé. Különlegessége abban rejlik, hogy parodontális tasakokban, interdentális résekben és közvetlen az ínyen is alkalmazható. Az év folyamán rengeteg kérdés merül fel a szakma részéről, és a rohanó hétköznapokban nem mindig jut idő ezeket átbeszélni, megtárgyalni. Bodnár Bernadett szerint a Dental World az a szakmai rendezvény, amely tökéletes fórum az elmaradt válaszok pótlására, ahol a látogatóknak és a kiállítóknak egyaránt marad idejük egymás kérdéseinek és válaszainak meghallgatására, így maximálisan teret nyer a kapcsolatépítés és az információcsere. Az idei Dental World-ön azonban nem csak szakmai tanácsokkal és beszélgetésekkel várják az érdeklődőket standjukon, hanem mindenki próbára teheti a szerencséjét is. A Curaprox szerencsekerék megforgatásához csak regisztrálni szükséges, ez már automatikus részvételt jelent ajándéksorsolásukon. T.O.

NITRIL-PÚDERMENTES VIZSGÁLÓ KESZTYŰ AZ EGÉSZSÉGES KEZEKÉRT! Nettó 2860 Ft/doboz bevezető áron! · 1 0 0 % L AT E X M E N T E S A Dental World kiállítás napjain 10 doboz kesztyűhöz 1 doboz ajándék! · M I K R O T E X T U R Á LT U J J V É G E K ·MAGAS SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG Szeretettel várjuk a B217 standon! ·PUHA ÉS RUGALMAS w w w.dentosz.com ·200 db/DOBOZ

Today 2011 csutortok.indd 8

10/12/11 12:59 PM


2011. OKTÓBER 13. [CSÜTÖRTÖK]

DENTAL WORLD 2011 

9

Szépség és technológia Az esztétikus kivitelezés egyre fontosabb szempont a termékek fejlesztésekor. Akárhogy is, de a termékek esztétikus formája nemcsak a szép megjelenést célozza, hanem a funkciót is, közösségi és egyéni igényeket is figyelembe véve. Az „Amerikai Ipari Tervezők Társasága” véle­ ménye szerint: „Az ipari tervezés egy olyan, professzionális szolgáltatás, mely lehetővé teszi olyan elméletek megalkotását és to­ vábbfejlesztését, melyek olyan termékek elő­ állítását teszik lehetővé, amik kielégítik mind a fogyasztó, mind a gyártó igényeit:” Az esztétika és funkció optimalizálása ér­ dekében a tervezőknek 3 dolgot kell ös�­ szehozniuk: a művészetet, a tudományt és a technológiát. A megfelelő ismeretek és tapasztalatok megszerzéséhez sokszor külön­ böző területen dolgozó kutatók együttműkö­ désére van szükség.

Több, mint külcsín

ben. A Pentamix3, Elipar S10, csak néhány példája a díjazottaknak, ahol a minőség és megbízhatóság esztétikus formával párosul. A Pentamix 2009-ben aranyérmes lett a „Red Dot” versenyen, és 2010-ben nevezték a német „Design Award”-ra is. Nemcsak a leggyorsabb keverőgép, hanem a legkisebb helyigényű is a piacon. Az Elipar S10 fogászati polimerizációs lám­ pa könnyedén áthidalja a funkció és forma kettősségének problémáját. Rozsdamentes acélból készült, és a „termed hydroforming”

eljárásnak köszönhetően strapabíró, ergo­ nomikus és ellenálló eszköz. Ezek a tulaj­ donságok egy puritán kifinomult formában jelentkeznek.

Az elmúlt évtizedekben az ipari tervezés elengedhetetlen része lett a termékfejlesztés­ nek. Sokak számára a külső megjelenés, csomagolás dön­ tő szempont egy eszköz ki­ választásában, használatában. De a külsőség nem minden. A funkció és forma harmóniája elengedhetet­ len ahhoz, hogy egy termék sikeres legyen. Sonja von Eichmann és Carina Koppers, 3M ESPE, Seefeld, Németország

3M „design” A 3M-nél a tervezésben főszerepet játszik a fejlesztésben az újítások alkalmazása, figye­ lembe véve a már működő megoldásokat. A 3M már évtizedekkel ezelőtt rájött arra, hogy egy jó terv nemcsak szép, de hasznos és tartós használati terméket eredményez, ezért a vállalat tervezőkkel működik együtt különböző projektekben.

Élen az innovációban Néhány évvel ezelőtt a 3M az olasz Pininfarina Extra tervezőcéggel kötött együttműködési megállapodást. A Pininfarina az autógyár­ tásban szerzett magának nevet, olyan válla­ latok tervezőjeként, mint: Ferrari, Maserati, Jaguar. A Pininfarina Extra céget 1986-ban alapították és már nemcsak az autóiparnak dolgozik, hanem az építőiparban, a sportban és a technológiai fejlesztésekben is. A vállalat az egyszerű, minden feleslegest elimináló, csak a célszerűséget és biztonságot szolgáló terveiről híres. Az együttműködés célja a Pininfarinával és más szakértőkkel az, hogy a fogyasztó értéket kapjon nemcsak a szépség, hanem a hasznosság és ergonómia terén is. Az első eredménye az együttműködésnek a 2003-ban piacra került videoprojektor rend­ szer volt. Az együttműködés további eredmé­ nyei a mindennapi életünket megkönnyítő eszközök, a légtisztító berendezéstől kezdve a 3MTM Post-it® z-jegyzettömb adagolón át a 3MTM Scotch® MagicTM ragasztószalag-adago­ lóig. Az adagolók nem csak vékonyak, hanem szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak minden íróasztalon. Ezenkívül más előnyei is vannak, mint például a könnyű egykezes használat. A 3MTM FiltreteTM légtisztító beren­ dezése nem csak működési elvében új, hanem kifinomult formával is rendelkezik. Az összes előbb említett eszköz kiváló technikai meg­ oldásokat tartalmaz, és emellett nem csupán kiváló teljesítményt nyújt, hanem ergonomi­ kus, elegáns és letisztult formát is.

Díjazottak A 3M, hogy szakértői és tárgyilagos vissza­ jelzéseket kapjon a termékek fejlesztésével kapcsolatban, termékeit versenyekre küldi. A légtisztító 2008-ban „Red Dot” díjazott volt megoldásaiért. Ebben a nemzetközi verseny­ ben számít az, hogy mennyi technikai újdon­ ságot tartalmaz a termék, a funkcionalitása, ergonómiája és a működés tisztasága. A 3MTM SpeedglasTM 9100 az automata sötétedésű hegesztőpajzs, mely 2009-ben a „Best of the Best” és az IF arany díját is meg­ nyerte a nemzetközileg is magasan rang­ sorolt Ergonomidesign cég tervezte orvos szakértők bevonásával.

3M ESPE „design” A 3M ESPE-nél a használhatóság és küllem szintén elsődleges a termékek fejlesztésé­

Today 2011 csutortok.indd 9

10/12/11 12:48 PM


10

DENTAL WORLD 2011

2011. OKTÓBER 13. [CSÜTÖRTÖK]

Lehetôségek a szaúdi–magyar fogászati turizmus fejlesztésében 2011. október 3–5. között, Rijádban tárgyaltak Orbán Viktor miniszterelnök és az ôt kísérô magyar kormányzati-üzleti delegáció tagjai. Az Orvosi Turizmus Iroda Zrt. képviseletében Szűcs László elnök-vezérigazga­ tó, dr. Bátorfi Béla, a Fe­ lügyelő Bizottság elnöke és Rosta Róbert stratégiafej­ lesztési igazgató utazott a kormánydelegációval Sza­ úd-Arábiába. Céljuk az arab ország fogászati turistáinak Magyarországra hozatalával kap­ csolatos tárgyalások előmozdítása, valamint a beutaztatásokhoz szükséges speciális vízum­ követelményekkel kapcsolatos feltételrend­ szer kölcsönös átalakításának lehetősége volt.

A magyar egészségipa­ ri delegáció, Szócska Mik­ lós államtitkár vezetésével találkozott Szaúd-Arábia egészségügyi miniszteré­ vel és kabinetjével. A közel kétórás tárgyaláson átte­ kintették az országok lehe­ tőségeit, és megállapodtak az egészségipari, egészségügyi együttműködési területekben. A dinamikusan növekvő, 27 milliós sza­ údi lakosság fogászati betegeinek, illetve az évente közel 7 millió zarándok, mint potenciális fogászati turista központosított

betegirányítása Magyarország számára ko­ moly üzleti lehetőséget jelent, nemcsak a betegközvetítés, hanem felsőoktatási ol­ dalról is. A jelenleg hazánkban tanuló 280 szaúdi diákból 100 orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos felsőoktatási intézményben tanul. A szám jelentősen növelhető, s ebbe bevonható mind a négy egyetem fogorvosi kara. A mintegy 800 ezer nyugdíjasának a szaúdi állam magas szintű egészségügyi ellátást biztosít, melyben a fogászati szolgáltatások fejlesztése is komoly le­ hetőséget jelent a magyar fogászat szá­ mára. A delegáció tagjai úgy ítélték meg, hogy a szaúdi miniszter kifejezetten nyitottan fogalmazta meg elképzeléseit az együtt­ működés lehetséges irányairól, beleértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló egész­ ségturizmust, ebből is kiemelve a fogászati lehetőségeket.

akció! 4 csomag bármilyen 8 db-os interdentális kefe vásárlása esetén 1 db Tepe gélt adunk ajándékba a Dental World-ön!

+ A TePe termékeket keresse a Dental Press (D403) vagy a New York Dental Kft. (D412) standján!

Nehéz helyzetben a fiatal fogászok Míg az egyetem általános orvosi karáról kikerü­ lő végzősöknek kötelező rezidensi éveket letöl­ teniük, addig a fogorvosi karról kilépő fiatalok azonnal praxist vásárolhatnak, vagy magánren­ delőt nyithatnak, ahol fogadhatják a betegeket. Rezidensi gyakorlatot – egy uniós szabályozás értelmében – csak azoknak kell folytatniuk, akik például szájsebészetből szereznének szakvizsgát. A fogorvosok szakképzésében a 2007-es év hozott változást. A megelőző évfolyam végzősei még államilag dotált szakgyakorno­ kok lehettek három évig. Az utánuk jövők közül az egyetemek szabták meg, milyen sza­ kon hányan vehetnek részt a központilag fi­ nanszírozott szakképzésben. Éppen a változás évében végzett a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán dr. Tóth Krisztián, aki azt meséli, abban az évben összesen nyolc államilag finanszírozott fogorvos-rezidensi he­ lyet írt ki az egyetem. – Olyan akkreditált rendelőt kellett keresnem, ahol szerződéssel tölthettem le a három gyakornoki évet, amely kötelező volt a szakvizsgám megszerzéséhez. Ez a rendszer azonban teljesen szabályozatlan. Van olyan egyetem, ahol havi ötvenezer forintot kérnek a gyakornokoktól, előfordul, hogy a képzést biztosító fogászati vállalkozás átvállalja a képzési díjat, amit leírhat az adójából, másutt pedig ingyen dolgoznak a rezidensek, ezzel róva le a képzés díját. A szakorvosképzésünkben van fél év kötelező klinikai gyakorlat, amiért havonta 90 ezer forintot is elkérhet a kórház – so­ rolja a lehetőségeket Tóth doktor, hozzátéve azt is, a fővárosban könnyebb képzőhelyet, s szak­ vizsga után munkahelyet találni, és a fiatalok többsége is szívesebben dolgozik a fővárosban mint, vidéken. Nem kötelező tehát a fogorvosi karok vég­ zőseinek szakvizsgát tenniük, és a nehézségek, a rezidensképzés drágasága miatt kevesen vál­ lalják, hogy továbbtanulnak. Igaz, nem egy­ szerű annak a fiatalnak a helyzete sem, aki praxist vásárolna, vagy magánrendelőt nyitna. Sokan a fiatal orvosok közül a szintén fogász szülők mellett kezdenek tevékenykedni, ami­ kor már a meglévő egzisztencia nagy segítség számukra, hiszen egy fogászati szakrendelő kialakítása súlyos milliókba kerül. Nem olcsóbb azonban a társadalombiztosítással szerződött praxisok megvétele sem, áruk általában a kör­ zet egyéves OEP-finanszírozásának megfelelő összeg, ami több millió forint is lehet. Így közel ugyanannyi pénz szükséges a praxis megvéte­ léhez mint egy magánrendelő kialakításához. A jelenlegi gazdasági helyzetben azonban rizi­ kósabbnak tűnik magánvállalkozásba kezdeni, mint a már meglévő, állandó pacientúrára építve praxist vásárolni. Sok fiatal fogorvos érzi igazságtalannak, hogy míg a most nyugdíjba vonuló fogász há­ ziorvosok ingyen jutottak a praxishoz, a frissen munkába állóknak súlyos milliókat kell fizet­ niük ugyanazért. Igaz, ha az idős orvos nem tudja eladni a praxist még az előtt, hogy az illetékes önkormányzattal lejárna a szerződése, akkor az visszaszáll a helyhatóságra, amely azután pályázatot írhat ki a megüresedett ellátási körzetre. – Vállalkozóként szerződtem az önkormányzattal – folytatja dr. Tóth Krisztián. – A műszereket, berendezéseket és eszközöket az önkormányzat biztosítja számomra, míg a felhasznált anyagokat nekem kell beszereznem, ahogyan az asszisztensem fizetését és a saját béremet és annak minden járulékát is nekem kell kigazdálkodnom. A körzet után havi alapdíjat, és kéthavi csúszással teljesítményfinanszírozást kapok. Sok problémát okoz azonban, hogy a munkánkat meghatározó szabályozás, a ránk vonatkozó különféle rendeletek nem egyértelműek, s így időnként az sem világos, mi az, amit finanszíroz az OEP, s mi az, amit nem. TARCZA

Today 2011 csutortok.indd 10

10/12/11 12:48 PM


Megjelent! Implantológia A DENTAL PRESS IDŐSZAKOS, TEMATIKUS KIADVÁNYA VIII. ÉVFOLYAM, 2011. 2. SZÁM • ÁRA: 2500 FT

ImPlantológia 2011/2 2011-ben VIII. évfolyamába ért az Imp­lan­tológia című kiadványunk, ami évenként 2-2 számmal jelenik meg. A fogorvoslás tudománya – ezen belül az implantológia különösen – szinte napról napra fejlődik, újabb és újabb anyagok, speciális műszerek kerülnek forgalomba, a páciensek igényei, elvárásai is állandóan változnak és fokozódnak. Így az ismeretek bővítésére, kiegészítésére folyamatosan szükség van, s ehhez nyújtanak segítséget tematikus sorozatunk ezen kötetei is. Terjedelem: 160 oldal

Esztétika 2500 Ft/DB

a fogászatban

A DENTAL PRESS IDÔSZAKOS, TEMATIKUS KIADVÁNYA

V. ÉVFOLYAM, 2011 • ÁRA: 2500 FT

PRESS

Esztétika a fogászatban 2011 2011-ben már V. évfolyamába lépett az Esztétika a fogászatban című kiadványunk. Az esztétika a fogorvoslás igen intenzíven fejlődő ága, a „forradalmian” gyors, nagy léptékű változások jellemzik. Általánosságban is elmondható, hogy az esztétika iránti igény nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, a szépészeti ipar bevonult a gyógyítás különböző területeire, így a fogászati szektorba is. A páciensek mind gyakrabban kérik a hófehér, csillogó fogakat, mert „szép mosolyt” szeretnének, hiszen ezeknek fontos jelentősége van a sikeres kommunikációban, a mindennapi élet szinte valamen�nyi területén. E szakterület iránt mutatkozó, s egyre fokozódó igények kielégítéséhez kívánunk segítséget nyújtani e sorozatunkkal. Terjedelem: 96 oldal

további akciós ajánlataink:

Rendelje meg következő tematikus kiadványainkat, vagy keresse őket standunkon – D-403!

www.fogSHOP.hu Híd a fogászatban Today 2011 csutortok.indd 11

www.dental.hu • megrendeles@dental.hu 10/12/11 12:48 PM


12

DENTAL WORLD 2011

2011. OKTÓBER 13. [CSÜTÖRTÖK]

FIGYELEM! Ezúton értesítjük tisztelt kollégáinkat, hogy a SUPERDENT KFT. Röntgen Laborja

2011. október 1-jétől

a Botond u. 10. szám alatt (a régi labortól 100 méterre) várja kedves betegeiket, változatlan szolgáltatásokkal. C

M

www.superdent.hu/rontgen, rtg@superdent.hu

Y

Újdonság a 3D-s képalkotásban!

CM

MY

CY

CMY

K

2010. januárjától 3D felvételeket is készítünk, melyet az eddigiekhez hasonlóan e-mailben, vagy - a kép megnyitásához alkamas programmal együtt CD-n juttatjuk el Önhöz! Az eddig is ismert CBCT nem újdonság, ám nálunk az igazi érdekesség, hogy mi alkalmazzuk először azt a technológiát, mellyel kívánság szerint négyféle nagyságban tudunk képet előállítani.

Kizárólag a felvétel méretéhez szükséges alacsony sugárterhelés! Superdent Kft., 1134 Budapest, Botond u. 10.

Orvos és ápoló nélkül Bár Szócska Miklós egészségügyért felelôs államtitkár többször kijelentette, nem hajlandó megadni magát, és depressziósan a kardjába dôlni, a rendszert hivatástudatból kitartóan mûködtetô orvosok és egészségügyi szakdolgozók mind nagyobb számban hagyják el az országot. Márpedig nélkülük a legjobb struktúrában sem mûködhet a betegellátás. Mindez az Önkormányza­ ti Egészségügyi Napok XV. Kongresszusán hangzott el, ahol Éger István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke azzal kezdte előadását, hogy évek óta beszélünk egymás­ sal, és mégis mellébeszélünk. Az orvosok próbálnak meg­ felelni a kötelező programok­ nak, és jót keresnek abban Balogh Zoltán is, amiben nincs semmi jó, miközben „már átléptük a földrajzi és demográfiai határokat is. Sokan már elmentek, néhány száz vacilláló még akad, ám még többen állnak sorban az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál (EEKH), hogy kikérjék a külföldi munkavállaláshoz szükséges papírjaikat” – folytatta az elnök. Éger szerint már nem csak az a probléma, hogy az egészségügyben dolgozók átlagke­ resete 2011-ben csökkent, és jelenleg havi 118 000 forint. Sokkal nagyobb baj, hogy megszakad az oly fontos mester-tanítvány viszony, nincs, aki jó orvosokat képezzen, így lassan nemcsak az múlik a beteg szeren­ cséjén, hogy milyen ellátást kap, hanem az is, kap-e ellátást egyáltalán. A MOK elnöke kissé szkeptikusan megjegyezte, hiába mon­ danak bármit az ágazatban dolgozók a kong­ resszusokon és konferenciákon, az nem éri el

a döntéshozók szintjét. Pedig itt már a lenni vagy nem lenni a kérdés. Menni, vagy nem menni? – ezzel a kérdéssel kapcsolódott Éger István előadásához a Magyar Egészségügyi és Szak­ dolgozói Kamara (MESZK) el­ nöke. Balogh Zoltán szerint a szakdolgozók érzik legjobban a fizetések változását, a Mun­ ka Törvénykönyvének terve­ zett módosítása pedig egyértelműen az utol­ só csepp a pohárban. Ha a koncepció megva­ lósul, az 20 ezer forintos nettó bércsökkenést jelent egy OKJ-s képzésben végzett, három műszakban dolgozó ápoló számára. Jelenleg 5300 fővel vannak kevesebben a rendszerben, mint a korábbi években. A főál­ lásukban is túlterhelt szakdolgozók másodés harmadállásokban igyekeznek kiegészíteni az alacsony bérüket, sokan feketén vállal­ nak munkát nemcsak itthon, de külföldön is. Nem csupán a bérrendezés az egyetlen feladata az ágazati vezetésnek, sürgető a képzés, szakképzés átalakítása is, mert az hazánkban nem EU-konform. Amennyiben nem történnek azonnali intézkedések, 2012ben nem lesz, aki ellássa a betegeket – zárta előadását Balogh Zoltán. T.O.

HOGYAN OLDD MEG GYERMEKED NYELVTANULÁSI GONDJAIT MÁR MOST? A mosolygós Helen Doron foglalkozások már 3 hónapos kortól anyanyelvi angollal és felejthetetlen élményekkel várnak!

HOZD EL GYERMEKED 3000 Ft értékű angolóránkra 0 Ft-ért, és Tuty MP3 lejátszót nyerhettek! + 1 BÓNUSZ: az első 100 próbaórázó AJÁNDÉK Helen Doron CD-t kap!* + 1 AJÁNDÉK: Töltsd le ingyenes E-book-unkat és tudj meg mindent a gyermekkori nyelvoktatásról Jelentkezz a helendoron.hu oldalon és like-olj a Facebook-on!

100% sikerélmény

*Az ajánlat 2011. október 31-ig érvényes.

www.helendoron.hu

Today 2011 csutortok.indd 12

10/12/11 12:49 PM


Kiállítók Stand Kiállító cég neve Irsz. Város Cím A125 3D Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 1188 Budapest Zrinyi u. 22/b D408A Á-Dent Kft. 6721 Szeged Pusztaszeri u. 16. C312 Adin Implantátum 9200 Mosonmagyaróvár Kórház u. 6. D424 Alpesi Kft. 9024 Győr Vécsey u. 8. C302 Alpha Implant Kft. 9400 Sopron Deák tér 45. D417 American Dental Concepts Kft. 1085 Budapest József Krt. 23. A117 Andimarc Kft. 1144 Budapest Csertő u. 6-8. A110 Apros Cz sro Czech 71000 Ostrava Hradni 27/37 D404C Aradi Plusz Kft. 2451 Ercsi Rákóczi út 82. C337C Atlantisz Gáz Kft. 1046 Budapest Szent László tér 7. A106 Axo Bau Kft. 1164 Budapest Csókakő utca 27. A121 Bardeco Kft. 1122 Budapest Ráth Gy. u. 60. C325 Bbraun Medical Kft. 1023 Budapest Felhévízi út 5. A128 Bionika Medline Kft. 3516 Miskolc Tégla u 29. A116 Bioteck Srl Italy 36057 Arcugnano Via Fermi 49. A128 Bodrog-Dental Kft. 3950 Sárospatak Comenius u 16-20. C337F Bőrgyógyászati és Fogászati Allergológiai Laboratórium 8000 Székesfehérvár Vágujhelyi u. 37. D410B Budadental Kft. 2040 Budaörs Mátyás k. u. 21. B208E Carvers Partners Zrt. 1091 Budapest Üllői út 55. B208C Celitron Medical Technologies Kft. 2600 Vác Avar u. 5. C322 Centrix Inc. USA 06484 Shelton 770 River Road C313 Ceramic Dent Kft. 8200 Veszprém Miklós u. 23. A105 Chirana-Dental s.r.o Slovaki 921 01 Piestany Vrbovská cesta 17. C315 Chirana-Mediservis Slovakia 94064 Nove-Zamky Konopna 2 C330 Christal Dental Kft. 1072 Budapest Akácfa u. 25. Budapest Hauszmann A. utca 3/a C332 Colgate Palmolive Magyarország Termelő Kft. 1117 B203 Compass Pools Hungary Kft. 1022 Budapest Barsi u. 4. A119 Consillior Kft.. 2131 Göd Szabadságharcosok út 4/1 C336 Cortex 2000 Szentendre Széchenyi tér 37. II/3. A124 Creativ Dental Bt. 1212 Budapest Dunadűlő 5/a D406 Degudent 1094 Budapest Ferenc tér 5. B216 Dent Agora 8442 Hárskút Kinizsi u. 24. B201 Dent East Kft. 1112 Budapest Rétkerülő út 51. B227 Dental A2Z Ltd. UK PH185TL Pitlochry Unit 11, Saw Mill Yard C304 Dental Coop Plus Kft. 9700 Szombathely Stromfeld Aurél 15/A C317 Dental Diszkont 1077 Budapest Izabella u. 10. D408B Dental Expressz Hungária Kft. 1135 Budapest Kis Gömb u 22. D401 Dental Mode Kft. 4400 Nyíregyháza Szegfű u. 54/c. D419 Dental Partner Plusz Kft. 3561 Felsőzsolca Mikszáth K. 5. C306 Dental Plus Kft. 9400 Sopron Faller J. u. 5. C300 Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest Kuny Domonkos u. 9. D403 Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest Kuny Domonkos u. 9. D407A Dental Trade Kft. 1065 Budapest Nagymező u. 4. A103 Dental Unió 9024 Győr Orgona u. 10. C334 Dentalklinik Dr. Tóka Kft. 9400 Sopron Várkerület 108 D422 DentAvantgArt Kft 9400 Sopron Virágvölgyi út 59. D409C Dentech Bt. 4031 Debrecen Ond u. 16/b A126 Dentisun Kft 2030 Érd Keselyű u. 12. D408C Denti-Systems Kft. 6000 Szentes Honvéd u. 45. B217 Dentosz Kft 6724 Szeged Gyöngytyúk u. 5. A126/a DMG Hungary Kft 1116 Budapest Vegyész u 17-25. B ép. C316 Dr. Volom Dental Kft 1067 Budapest Podmaniczky u. 39. B211 Ducza Labor 1031 Budapest Rómia tér 3. C328 Eclipse Dent 1039 Budapest Lukács György u. 18. D440 Ectoderma Polyklinika 1085 Budapest József krt. 37. B212 Elsner Kft 2310 Szigetszentmiklós Mogyoró u. 8716/1 A113 Euromedica Kft 3300 Eger Tűzoltó tér 1. C321 Farmakom Hungary Kft 3200 Gyöngyös Bethlen G u 8/1 D404B Fejér-Fog Kft. 1118 Budapest Breznó köz 11. D426B FL Trade Viágítástechnikai Kft 1043 Budapest Berda József u. 34. B223A Fogaszbolt.hu 1071 Budapest Damjanich u. 29. D433 Fogtündér 1118 Budapest Sasadi út 18. D405 Front-Dent Kft. 1094 Budapest Ferenc tér 5. C300B Full Tech Kft. 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 30 D421 Gallax Kft. 1121 Budapest Teleszkóp u. 6. A102 GC Europe 2040 Budaörs Árok u. 10/B. B225 Gerho SPA Italy 39018 Terlano Via Enzenberg Nt 24. D413 Glaxo Smithkline Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43. D438 Glaxo Smithkline Kft-Pharma 1124 Budapest Csörsz u. 43. C308 Globdent Kft. 2600 Vác Szélső sor 43. C308 Sirona Dental Systems GmbH D-64625 Bensheim Fabrikstraße 31. C335 GMR Group 3397 Maklár Dobo István u. 11. B208D Goldent Hungary Kft. 1046 Budapest Kiss Ernő u. 2. A108 Goodwill Pharma Kft. 6724 Szeged Cserzy M u 32. B228 Harmonycom Kft. 2089 Telki Zápor u. 31. A104 Heraeus Kulzer Hungary Kft. 1143 Budapest Stefánia út 101-103. A111 Herbodent Kft. 1025 Budapest Szépvölgyi út 52. D425 Herna-Dent Kft. 1045 Budapest Katona J. u. 4. B207 Hoffman Dental 12099 Berlin Komturstr. 58-62. A112 Implantdirect Magyarország 7300 Komló Pécsi u. 1. D437 Implay Technologies Ltd Israel 68104 Tel-Aviv Dereh Ben ZVI 84. B202 Ivoclar Vivadent AG FL-Lichtenstein 9494 Schaan Benderstr 2 B215 Ivodent Kft 1023 Budapest Lajos u. 22. D436 Jacoform & Hauer 1183 Budapest Kálti Márk u. 11. C314 Johnson&johnson Kft 2045 Törökbálint Tó Park A127 K+S 21 Kft. 1185 Budapest Üllői út 684. D441 Kerkom Kft. 1064 Budapest Vörösmarty u. 62. D415 Kerox Kft. 2049 Diósd Homokbánya út 77. C311 Koza Munkaruha 9200 Mosonmagyaróvár Kórház u. 6. D431 Kyani www.kyani.net D426A Life Dent Kft. 1132 Budapest Váci út 6. D411 Lizydent Kft. 1134 Budapest Botond u. 10. C305 Logintech Magyarország Kft. 6722 Szeged Főfasor 16-20.

Stand Kiállító cég neve Irsz. Város Cím B229 Lux Hungária Kft. 1145 Budapest Jávor u 5/a D423 M+W Dental Magyarország Kft. 1037 Budapest Csillaghegyi 19-21. A115 Magyar Mediprint Szakkiadó Kft. 1055 Budapest Balassi Bálint u. 7. A122 Magyar Profimed Kft. 1071 Budapest Damjanich u. 42. fsz. 2. C333 Mankaia France 13015 Marseille 42 Bd de la Padouane- Artizanord D409B Medicont Kft. 9024 Győr Honvéd utca 9/a A100 Medis Hungary Kft. 2045 Törökbálint Dulácska u 1/a B222A Medist Kft 1056 Budapest Belgrád rkp. 23. B222B Mennyei Édesség Kft. 2030 Érd Felső 144. C337B Mi lesz a nyugdíjammal Kft. 1138 Budapest Madarász V. u 35. D418 Miele Kft. 1022 Budapest Alsó Törökvész u 2. B218 Min Dent 69 Bt. 6729 Szeged Zombori utca 6. C337D Minerva Soft Kft. 3900 Szerencs Lipták u 1/A D416 MIS Implants 1037 Budapest Bécsi út 250. A107 Modent Kft 1077 Budapest Dob u 105. B 204-205 Morident Kft. 1147 Budapest Telepes u. 106. C319 Naturprodukt Kft. 2046 Törökbálint DEPO Pf 8 D420 Neo Biotech Korea 152-789 Seoul E-space #902, Guro-dong, Guro-Gu D412 New York Dental Kft. 1135 Budapest Frangepán u. 66/b C301 Nobel Biocare Magyarország 1113 Budapest Bocskai u. 134-146 Schultaistr. 15. C304 Nouvag Dental - und Medizintechnik GmbH D-78462 Konstant A118 Nova Dens Alba 1124 Budapest Alkotás 53. B220 Odontoprotesi Kft. 8000 Székesfehérvár Szekfű Gyula út 72. C327 Opalmed Kft. 1117 Budapest Budafoki út 183. B214 Oridental Bt. 6000 Kecskemét Egyetértés u. 78. D435 Orma 2000 Kft. 6720 Szeged Széchenyi tér 15. D402 Orthoservices Kft. 1094 Budapest Bokréta u. 11-13. B226 OT Medical Gmbh D-28217 Breme Konsul-Smidt STR 8B B216 Pannon Dental Kft. 8200 Veszprém Stadion u. 21. B208B Parix Kft. 1073 Budapest Erzsébet krt 51. D427 Pastelli 1055 Budapest Nyugati tér 6. C323 Pdsvis Kft. 1043 Budapest Lőwy Izsák u 13. D428 Pegadent Bt. 1046 Budapest Erkel Gyula u. 30. A129 Periodental Hungary Kft 2310 Szigetszentmiklós Ádám Jenő sétány 59. A109 Pharmabog Bt. 8640 Fonyód Badacsony u. 20. B206 Pi Dental Fogászati Gyártó Kft 1141 Budapest Szugló u. 83-85. C307 Procter & Gamble International Operations SA CH 1213 Geneva Rue De Saint-George 47 Petit Lancy B213 Pro-Dental Kft. 4032 Debrecen Sántha K. u. 7. C331 Rádió Dental Plusz Kft. 5200 Törökszentmiklós Budai Nagy Antal u 1. A114 R-Dent Kft. 8200 Veszprém Széchényi u. 1. A118 Rér Dental 1118 Budapest Breznó köz 4. B208A Rodentica Hungária Kft. 2922 Komárom Kőolaj u 22. A120 Roland Dg Hungay 2045 Törökbálint FSD Park 3 ép C324 Sager Dental Kft. 1026 Budapest Pasaréti u 122-124. A130 Sanatmetal Kft. 3300 Eger Faiskola u 5. D407B Sanitaria Kft. 1024 Budapest Rómer Flóris u. 34. D410A Sanitaria Kft. 1024 Budapest Rómer Flóris u. 34. D404A Savaria-Dent Kft 9700 Szombathely Tolnay S. u. 4. A101 Schütz Dental Gmbh D-61191 Rosbach Diesel str. 5-6. D414 SGS International Kft. 1052 Budapest Bécsi utca 5 III/1 B210 Shofu Dental GmbH D-40878 Ratingen Brüll 17. A112 Sinalisal Kft. 1025 Budapest Berkenye u. 8/b D429 Since78 IT Solutions Kft. 1039 Budapest Szentendrei út 385. C310 Spatrend Kft. 2096 Üröm Kőbányai út 16. C337E Speedy Bt. 1139 Budapest Tahi út 46/a C303 Straumann GmbH Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hungária Krt 179-187. B209 Szakács & Szakács Kft. 9400 Sopron Paprét 17. D442 Teva Magyarország Zrt. 1074 Budapest Rákóczi út 70-72. B207 Thienel Dental e.K Germany 01099 Dresden Meschwitzstrasse 2a-6 D407C Titándent Kft. 1081 Budapest Rákóczi út 61. D409D Tőkés és Med Kft. 1215 Budapest Árpád u. 6/a D432 Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 1138 Budapest Váci út 184. C337A Trenderli Plusz Kft. 1103 Budapest Farkasalma u. 11. B209 TRI Dental 9400 Sopron Paprét 17. D439 Unicredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest Szabadság tér 5-6. D410C Unimet Korháztechnika Kft. 1138 Budapest Népfürdő u. 19/B. D409A Valid Dental Kft. 1083 Budapest Szigony u. 41. Valkay Víz Kft. 1165 Budapest Rezgőfű u. 1. B219 Varinex Zrt. 1141 Budapest Kőszeg u. 4. A123 VIP Dental Röntgen Centrum Kft. 1027 Budapest Henger u. 2. C300A Vita Zahnfabrik Gmbh D-79713 Bad Sackingen Spitalgasse 3. B224 Webplanet Kft. 1047 Budapest Károlyi I. u. 5. B221 Wellness Oázis Kft. 9462 Völcsej Fő u. 104. C318 Witeo Bt. 1151 Budapest Székely Elek 13-15. D430 Witeo Bt. 1151 Budapest Székely Elek 13-15. C326 World Dent Bt. 1171 Budapest Ede u. 35. C320 W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o Slovakia 94058 Nove Zamky Kapisztóryho 5. C329 Z&É Med Kft. 1165 Budapest Margit u. 114. D422 Zirkonzahn Gmbh I-39030 Gais An der Ahr 7. Passage Emil Frey Magyarország Kft. 1149 Budapest Mogyoródi út 34-40.

A DENTAL WORLD napilapja • Kiadja a Dental Press Hungary Kft. • Felelôs kiadó: Laczkó Tamás • 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994, fax: 202-2993 • info@dental.hu • www.dental.hu • www.dentalworld.hu Nyomdai elôkészítés: Dental Press Hungary Kft. • Nyomdai kivitelezés: Demax mûvek nyomdaipari kft.

Today 2011 csutortok.indd 13

10/12/11 12:49 PM


SZOBORPARK FELĹ?LI OLDAL (KIĂ LLĂ?TĂ“I PARKOLĂ“ 

 ?8-:?5>EJE

% 581>E:D@30M6-99-8

&"+

(-87-D (ME=(;8;9 1:?-8

Dental Diszkont

&R7L>

%-:5?-=5-

105>1=A5> 

  

 Full Tech

Johnson

%-:5?-=5-

F1:?

Ceramic Dent

#=;/?1=-9.81 

1:?-8&=-01

  

KOZA Munkaruha

 

)

 1:&5%D>?19

1:?-8C<=1>>

 

  

13@01:?

 %-A-=5-01:?

=;:?1:?1:?-8 ;01

 

 

 

Dental Press

%5=;:8;.01:?(-850VITA

! 

9<8-:?>

%<-&=1:0

 &5?J:01:?

Ortho services

Dental Press

=-05

);=7>4;< ?1=19

 1:?1/4

105/;:?

 

10

DentAv Zirkon

!;.18

1:?-8#8@>

PUSKĂ S FERENC STADION FELĹ?LI OLDAL

 

 

!1;5;? 

@0-01:?-8

 5181

% 59<8-:?> ':591?.=-@:

5ED01:? $"*%

!1B +;=7 1:?-8

8<4-9<8-:?

 

 

 

%?=-@9-::

 

Natur Produkt

;35:?1/4

9<8-D

% #4-=9-

Dentalcoop PlusNouvagFarmakom

Ă&#x2030;TTEREM

)>?-= (5?1;Kreatech

&(

LIFT A III. EM TERM

 

%-31=

/85<>1  1:?=5C

Opal Med

SGS DENTAL

4=5>?-8 ,1 10 1:?-8 $-05;

World Dent

   

-:7-5-

Colgate

1:?-8

 &O7-

P80>E5:?5 7;:21=1:/5?1=19

"D" SZ

CORTEX

WC 

881=35-

"225/1:DB41=1

=-<1

LĂ&#x2030;PCSĹ? A III. EMELETI ELĹ?ADĂ&#x201C; TERMEKHEZ

&-8<.1?1?174@

/?; 1=7;9 01=9-

"C" SZEKTOR

':5/=1 05?16L=2;3

  

 105>

#=;1:?-8

KĂ VĂ&#x2030;ZĂ&#x201C;

 

,>-::-

Ranctalanitas

)188:1> "JE5>

"B" SZEKTOR ORVOSI RENDELĹ?

LĂ&#x2030;PCSĹ? A LIFT A III. EMELETI ELĹ?ADĂ&#x201C; III. EMELETI TERMEKHEZ ELĹ?ADĂ&#x201C;TEREMHEZ

 Dentosz

;3->E.;8?

  Min dent 69

Odontoprotesi

 

#-::;: 1:?-8 1:?-3;=-(-=5:1C

 

   &;7@D-91:?-8

;=5?-

Dentisun

 

#-=5C 

%-:-? 91?-8

 

-=01/; 

 

 -3D-= #=;25910

(#1:?-8 3D Bt

=1-?5A1:?-8

%

#1=5;01 Bodrog Dental :?-8 Bionika;01:? 

5<8;9-?

 

 

Rodentica

 

 

 Goldent Hungary

Mp

 C;-@#1:?-8

 

 

Apros

"A" 

 

Ă&#x2030;TTEREM D1=17>?-:0

"A" LIFT A III. EME TERME

FotĂłkiĂĄllĂ­tĂĄs

DRE?1>17(1=>1:D1

%$!"

DĂ&#x201C;ZSA GYĂ&#x2013;RGY Ă&#x161;T FELĹ?LI OLDAL

Today 2011 csutortok.indd 14

Si s

1=.;01:?

 

Goodwill Pharma

 

Thienel Hoffam Dental

 1:?->?

;9<->> <;;8>

Oridental

 A;01:?

 1:?-8':5;

#4-=9-.;3

Ducza Labor  1=-1@>

-=A1=>

F(H,I

A;/8-=(5A-01:?

Celitron

 

&=51:?-8

1=4; Webplanet 

 

8>:1=

 Harmonycom

%4;2@

 

 @C

1:?-8 ,

"& 105/-8

SchĂźtz

10/12/11 12:49 PM


RKOLĂ&#x201C;)

Ă&#x2030;TTEREM

1

"D" SZEKTOR LIFT A III. EMELETI ELĹ?ADĂ&#x201C; TERMEKHEZ

Dental World 2011

WC 9<8-D

  -88-C

!1;5;?1/4DentAvantgArt ZirkonZahn

)

  -.

#->?1885

Orma

 

FogtĂźndĂŠrT AlapĂ­tvĂĄnyKyaniViteo 

#13-01:?

1=:-01:?

 %5:/1

 8<1>5Jacoform

BejĂĄrat

Dental Partner Plusz

 $+

 5181

 

11

521910 &=-01

?-8 ;01

"B" CSARNOK

es

1:?-8#=1>>

ntal Press

www.dentalworld.hu

.;01:?

Sinalisal

@=;9105/-

Mprint

Rdent

-=01/;$;8-:003

5

16J=-?-E18R-0O?1=91741E 6?O

155;?1/7$135>E?=J/5O

&J=3D-8O

105>

FĹ&#x2018;bejĂĄratAndim arc

Dens AlbaRĂŠr Welln es

P80>E5:?5 7;:21=1:/5-?1=19

6?O

6?O

6?O

P80>E5:?5 7;:21=1:/5-?1=19

-3D-= =;25910

WC

"A" SZEKTOR

"A" LIFT A SZEKTOR III. EMELETI ELĹ?ADĂ&#x201C; TERMEKHEZ

RUHATĂ R

;.;3O AJ>E;:21::?

%$!"

Today 2011 csutortok.indd 15

10/12/11 12:49 PM


Akciós ajándéktárgy csomagok a Dental World kiállítás ideje alatt

• „Happy Smile” műanyag tejfogtartó • Nagy színes fogalakú radír • Radíros ceruza vegyes színekben • Golyós matrica • Fogsor kulcstartó

5005 Ft helyett

3000 Ft

• Ugráló száj • Színes fogalakú radír (kicsi) • Fogkefés tubusalakú radír • Fogkefe + homokóra fából • Fogorvosi tükör sima

7460 Ft helyett

5000 Ft • Nyugtató levendula illatú nyuszi • Fa tejfogtartó kalapos • Puzzle (vegyesen) • Memoria kártya • Fogszabályozó tartó • Övre akasztható kulcstartó • Nyakba akasztható kulcstartó • Hajlítható ceruza

10 150 Ft helyett

7000 Ft

Az ajándéktárgyak teljes választéka megtekinthető a www.fogshop.hu weboldalon

Ajándéktárgy csomagjainkat keresse standunkon – D-403! Today 2011 csutortok.indd 16

10/12/11 12:49 PM

0004


Ejtse bűvöletbe szemeit a GC kompozitjaival! Kiváló esztétikumú anterior és poszterior, valamint egyedülálló folyékony kompozitok teljes palettája egy 7. generációs szelektív savazásos bondrendszerrel. www.gceurope.com

www.restore-japan.com

GC EUROPE N.V. GC EEO – Hungary H-2040 Budaörs, Árok u. 10/B Tel.: +36.23.805.805 Fax: +36.23.805.806 hungary@eeo.gceurope.com www.eeo.gceurope.com

Today 2011 csutortok.indd 17 0004_AD_Gaenial_Family_hu.indd 1

10/12/11 16:53:25 12:49 PM 2011.08.30.


18

DENTAL WORLD 2011

2011. OKTÓBER 13. [CSÜTÖRTÖK]

Egy ifjú jogtudós könyve a fogorvosok elleni perekrôl

Ifj. dr. Lomnici Zoltán

FOGORVOSPEREK

FOGORVOSPEREK

orvosok megnyugtatása azzal, hogy nem egy kiis­ A Legfelsőbbbemutatja, Bíróság Polgári Kollégiuma az orvosi műhibatitokzatos, perek gyakorlatának á�ekintéséről szóló összefoglaló jelentésében rögzíte�e, hogy merhetetlen ellenféllel kell megküzde­ az élet, tes� épség és egészség sérelme mia� indíto� orvosi kártérítési perekben a bekövetkeze� hátrányokat, káros eredmény mia� érvényeniük, kellő gondossággal elkerülhetők síte� nem vagyoni kárigényeket a károsult vagy a saját egészségromlása, vagy saját jogán a hozzátartozójának ismertetettekhez halála, egészségkárosodása mia� hasonló a könyvben érvényesí� azzal, hogy ezek a károsult esetében együ� is jelentkezhetnek. Ténybeli alapja lehet a szélesen ve� gyógyítás (orvoslás) során esetek. bekövetkeze� valamely hiba: általában a diagnosz�kus tévedés követMilyen esetcsoportokban indulkezményei, kezelési, műté� hibafőbb akár tevőleges, akár mulasztásos magaelmaradása vagy elégtelensége. Ifj. dr. Lomniczi Zoltán ügyvéd, egyetemi oktató tollából, a Dental Presstartással, a tájékoztatás nak műhibaperek? a műhibaperek során megítélt összegek folyamatosan A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollé­ kiadó jóvoltából kuriózumszámba menô könyv jelent meg a fogorvosokatMagyarországon emelkednek. A nyilvánosságra hozo� legmagasabb kártérítés eddig 55 millió forint giumának volt, de folyamatbandefinícióját van olyan per is, amelynek tétje meg- az élet, idézve: érintô perekrôl, közte a mûhibaügyekrôl. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mi-haladja a 80 millió forintot. A kérdésben érinte� jogászok véleménye szerint az oly sokat emlegete� 1997-es és Egészségügyi Törvény hatályba testi épség egészség sérelme miatt ként választotta egy pályakezdô ügyvéd szakterületének az egészségügyet,óta az orvosi felelősséggel kapcsolatos perek kétharmadát a betegeklépése nyeindított orvosi kártérítési perekben a Megjegyzendő, hogy 2008-hoz képest 10%-kal nő� a műhibaperek és azon belül hogyan fordult érdeklôdése a fogászat felé. Mindezeken túlrik. száma, amely most 151, a folyamatban lévő ügyek vonatkozásában pebekövetkezett hátrányokat, káros ered­ dig 467 eljárásról beszélhetünk. (Forrás: EBF) Ezen ügyek megközelítőleg az is ritkaságszámba megy, hogy egy jogász a mûhibaügyekkel foglalkozva17%-a tekintetében beszélhetünk ún. fogorvosperekről. mény miatt érvényesített nem vagyoni Napjainkban az egészségügyi szolgáltatóknak – beleértve az intézményenem a betegek, hanem az orvosok érdekében lép fel. kárigényeket a– egyre károsult vagy ket és a magánpraxist folytató orvosokat inkább számolniuk kell a saját azzal a lehetőséggel, hogy a beteg vagy hozzátartozója, ha nem elégede� egészségromlása, vagy saját az ellátással, bíróság elő� keresi az igazát. Büntetőeljárás orvossal szem- jogán a ben ugyan lényegesen ritkábban indul, azonban ez talán még nagyobb A Magyar Orvosnál indult szakírói pályafutá­ ugyancsak folyamatosan emelkednek. A nyil­ hozzátartozójának halála, egészségká­ lelki megterhelést jelent az érinte� orvos számára. som, és már akkor sem titkoltam, hogy elvből vánosságra hozott legmagasabb kártérítési rosodása miatt érvényesítheti azzal, A jogi helyzet �sztázására, a releváns szabályozás és a fogorvosi tevékenységet érintő műhibaperek bemutatására és értelmezésére hivato� műhibaperellenes vagyok. Az ok egyszerű, már összeg eddig 55 millió forint volt, de jelenleg hogy ezek a károsult esetében együtt a Fogorvosperek című kötet, amelyet közérthető megközelítése mia� elsősorban fogorvosok, szájsebészek, de jogászok, illetve a eljárás jog iránt egyetemi éveim elején szembesültem az ilyen folyamatban van olyan per is, amelynek tétje is jelentkezhetnek. Peres alapja érdeklődők is haszonnal forgathatják. perek visszásságaival, illetve ezzel párhuzamosan meghaladja a 80 millió forintot. lehet a szélesen vett gyógyítás (or­ A szerző Ezek polgári perek… a hazai egészségügy elszomorító helyzetével. voslás) során bekövetkezett valamely Van személyes tapasztalata az orvosi munAz egészségügyi jog a polgári, a büntető- hiba: általában a diagnosztikus tévedés ka mindennapjairól? és a közigazgatási jog elegye. Napjainkban következményei, kezelési, műtéti hiba Azt hiszem annyi van, amennyi egy egész­ az egészségügyi szolgáltatóknak – beleértve akár tevőleges, akár mulasztásos ma­ ségügyi joggal foglalkozó szakembernek fel­ az intézményeket és a magánpraxist folyta­ gatartással, a tájékoztatás elmaradása tétlenül szükséges. tó orvosokat – egyre inkább számolniuk kell vagy elégtelensége. Tudjuk szám szerint, hogy hány műhibaper- azzal a lehetőséggel, hogy a beteg vagy hoz­ Divatja van az orvostársadalom lejáratásáre került sor Magyarországon? zátartozója, ha nem elégedett az ellátással, a nak. Sokaknak hoz nagy népszerűséget – és A 2010-ben megszüntetett Egészségbiz­ bíróság előtt keres elégtételt. A perek többsé­ magas példányszámot –, az „orvosmaffiák” és tosítási Felügyelet adatai szerint 1997, az ge polgárjogi ügy, a hétköznapokat azonban a „mundér becsülete” típusú ügyek „lelepleegészségügyi törvény hatálybalépésének éve inkább a közigazgatási ügyek szövik át. A zése”. Hogyan lehet, hogy Ön nem csatlakoóta 151 műhibaper zárult ítélettel, és még foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, zott ehhez a trendhez? 476 eljárás folyik jelenleg is. A perek kéthar­ azaz a büntetőjogi esetek száma nem igazán Engem sokkal inkább motivál az, hogy madát a betegek nyerik meg. magas, de jelentőségük igen nagy, hiszen egy segítséget nyújtsak az orvosoknak, első­ Nő vagy csökken a perek száma? orvos – tevékenysége következményeként – sorban abban, hogy megelőzzék a bajt. Egyértelműen nő. 2008 és 2010 között 10 akár börtönbe is kerülhet. Könyvem alapvető A műhibaperekről a közelmúltban Köves százalékkal nőtt a műhibaperek száma. célja figyelmeztetni a fogorvosokat, hogy ők József tanár úr írt már egy kiváló és átfogó Ezek közül mennyi érinti a fogorvosokat? sem maradhatnak ki a „műhibaperbizniszből”. munkát, így más, szűkebb területeket ke­ Megközelítőleg az ügyek 17 százaléka, de Műhibaperbiznisz…mondja. Itt tartanánk restem. Ezért készült előbb az Orvoslás joga a tendencia szerint folyamatosan növekszik már? című könyvem, majd a most megjelent a számuk. A korrekt válasz, hogy keringenek városi Fogorvosperek című kiadvány. Ez utóbbi a Mekkora nagyságrendű kártérítéseket ítél- legendák bizonyos nem túlzottan etikus in­ jogi helyzet tisztázására, a releváns szabá­ nek meg a bíróságok? formációáramlásról… Visszatérve a kötetre lyozás és a fogorvosi tevékenységet érintő A műhibaperek során megítélt összegek egy másik, nem titkolt szándéka éppen az műhibaperek bemutatására és értelmezé­ sére vállalkozott. Kikhez szól a könyv? Elsősorban fogorvosok, szájsebészek szá­ mára íródott, de jogászok, illetve a jog iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják. Jogá­ szok számára különösen izgalmasak a fogá­ szati beavatkozásokból fakadó jogi ügyek. A fogorvoslás, elsősorban az esztétikai fogászat területén a jogi elmélet és a gyakorlat hajla­ mos vállalkozási, ezen belül „eredménykötel­ mi” jogviszonyt feltételezni. Igaz ez a gyógyí­ tó célú beavatkozások esetén is, gondoljon csak arra, hogy tömés után is joggal várunk el tökéletes rágóképességet. A fogászati turizmus bonyolítja a helyzetet? Egyelőre még nem, de fel kell készülni rá, hogy előbb-utóbb az itt kezelt külföldi bete­ gek is panasszal élnek majd adott esetben. Arra is fel kell készülni, hogy az ilyen ese­ tekben a bíróság egyértelműen vállalkozói jogviszonynak tekinti majd az orvos-beteg kapcsolatot. Persze ez nem csak a külföldi betegek eseteire igaz, hiszen ma gyakorlati­ lag minden fogorvos magánpraxisban vagy magánpraxisban is dolgozik. A beteg a leg­ banálisabb beavatkozás – fogkő-eltávolítás, tömés stb. – után is joggal kéri számon a várt eredményt. Ez utóbbiak jobbára termékfelelősségi, illetve szavatossági jellegű ügyek lehetnek? Igen, hasonló az eljárás, mint a fogyasz­ tási cikkek esetében. Kártérítés igényelhető, ha a termék nem megfelelően funkcionál, Jöjjön, és próbálja ki pavilonunkban INGYEN a Panem használható arra, amiért megvették etc. nasonic egyedülálló masszázsfotelét, amely felméMindeközben az ilyen eseteket is teljes joggal teszik majd az orvosi műhibaperek című ka­ ri testének egyedi paramétereit, majd az emberi kéz lapba, hiszen szakmai hibákról van szó. fogásaihoz megtévesztésig hasonló mozdulatokkal A hibás fogyasztási cikkek esetében sokszor folyik vita arról, hogy ki a felelős. A gyártó? A keresmasszírozza Önt át tetôtôl-talpig. kedő? Átfordítva a fogorvoslás területére: adott Egy 15 perces felfrissüléssel és szeretettel várjuk a esetben áthárítható a felelősség a fogtechnikusra Wellness Oázis pavilonban! Kapcsolat: Wellness vagy a felhasznált anyag gyártójára? Ezen a területen is számos példa van az Oázis. Kft 06-70/584 23 43, info@masszirozofotel.hu egymásra mutogatásra. A bíróságok azonban

Fogorvosként emberek százait gyógyítja. De Önnek ki segít, amikor egy hosszú rendelés után fáj minden porcikája? Jár Önnek a kényeztetés!

Today 2011 csutortok.indd 18

szinte minden esetben azt a személyt vagy szervezetet nevezik meg felelősnek, akivel az ügyfél kapcsolatban áll. Jelen esetben a fogorvost. Ez így igaz ez anyaghibás korona, híd, műfogsor vagy akár implantátum esetében is? Igen, itt is termékfelelősség elve érvé­ nyesülhet. Gondoljon bele! Vásárol Magyar­ országon egy kínai eredetű játékot, amely hibásnak bizonyul. Hogyan találja meg, ho­ gyan vonja felelősségre a gyártót? Sehogy. A magyar forgalmazóé a felelősség. A fog­ orvosok helyzete hasonló: ők a végpontjai egy sok elemből álló rendszernek, kizárólag ők kerülnek kapcsolatba közvetlenül a beteg­ gel – ha úgy tetszik, ők állnak jogviszonyban az ügyféllel –, így náluk jelentkezik minden garanciális, jótállási, szavatossági és más ter­ mékfelelősség. A beteg, ha sérelmesnek talál bármit az eljárásban, jogi úton csakis vele szemben érvényesítheti a követelését. Nem találtunk olyan peres anyagot, amelyben a fogtechnikust vagy fogászati termék forgal­ mazóját vonták volna felelősségre. Tipizálhatók a könyvében bemutatott esetek? Elsősorban jogterületek szerint. A fogá­ szati tevékenységet érintő, a beavatkozások kapcsán előforduló műhibaesetek kilencven százalékban kártérítési követelések, vagyis polgárjogi ügyek. Különösen érdekesek azok az esetek, amelyekben több fogorvos is érin­ tett oly módon, hogy a keletkezett problé­ mát csak egy második vagy harmadik fog­ orvosnak sikerül megoldania. Sokszor időben igen sűrű problémákról van szó, hiszen fog nélkül vagy beteg fogakkal, feldagadt arccal nemigen lehet hosszabb időn át létezni. Ha elhal a bizalom a problémát okozó vagy azt elhárítani nem tudó orvossal szemben, akkor azonnal másik orvost keres a beteg. Kérem, mondjon egy példát a büntetőesetekre! Igen csekély számú büntetőüggyel talál­ koztunk, de azért akadt. Például történt, hogy egy orvosi beavatkozás állkapocscsonttörést idézett elő. Ez már önmagában is súlyos egészségkárosodásnak minősül. Az orvos ezt nem vette észre, az állkapocs előbb begyul­ ladt, majd rosszul forrt össze, erős fájdalmat okozott. Ezt egy másik fogorvos hárította el, s ugyanő fedezte fel a korábban elkövetett hibát is. Magánvádas eljárás következett, a foglalkozás körében elkövetett veszélyezte­ tés vádja megállt a bíróság előtt. A jogászok nem orvosok. Megbízhatóan meg tudják ítélni az orvosi tevékenységet? Szakértők segítségével mindenképpen. Az objektív, nem a „mundér becsületét vé­ dő” szakértők sincsenek könnyű helyzetben. Amikor az orvos ellen foglalnak állást, azt gyakran „utólagos okosság” alapján teszik. Ezt az adott szakértői tevékenység kapcsán

10/12/11 12:49 PM


2011. OKTÓBER 13. [CSÜTÖRTÖK]

DENTAL WORLD 2011 

19

IV. Fotókiállítás Idén már negyedik alkalommal rendezzük meg a kiállítás egyik programjaként a fogászati fotókiállítást. A téma közös: a fotózás szeretete. Célunk azonban elsősorban az, hogy minél több fogászattal kapcsolatos képet, alkotást tudjunk bemutatni. A rendezvényen kiállított képeket az érdeklődők megnézhetik a www.fogfoto.hu weboldalon is, ahol szavazhatnak is az alkotásokra.

A fotók csak illusztrációk.

SZAVAZZON ÖN IS! • WWW.FOGFOTO.HU Ajándékok: 50 000 Ft, 30 000 Ft értékű Dental Press ajándékutalvány Díjak átadása: 2011. október 15-én, 15 órakor Zsűri tagjai: dr. Gerlóczy Pál, dr. Matyasi Gábor, Róth Lajos

úgy értem, hogy adott pillanatban a perbe vont orvos dönthetett A és B között. Ő az A-t választotta, ebbe belerokkant a páciens, a szakértő szerint, ha B-t választja, akkor nagy valószínűséggel erre nem kerül sor. Ugyan­ akkor semmi garancia nincsen arra, hogy az adott szituációban maga a szakértő vagy akár száz másik orvos nem az A-t választotta volna! Orvosok is, jogászok is szóvá tették már, hogy túlsúlyba kerültek a betegjogok. A perek tükrében erről mi az Ön véleménye? Ha az orvosok és a betegek jogi mozgás­ terét egymás mellé állítjuk, azt tapasztaljuk, hogy bizony a betegjogok erősebbek. Jog­ rendünkben még hiányos az egészségügyi intézmények védelmét szolgáló jogi háttér. Talán ezzel függ össze, hogy a szakmában nincsen túl nagy presztízse az orvosokat, il­ letve a gyógyítóintézményeket képviselő jo­ gászoknak. Ezzel együtt a műhibaperek nagy részét a kórházak nyerik. Ám ha nem, az nagyon fáj. Két évvel ezelőtti összeget tudok: az akkori, kórházakkal szembeni követelések összege elérte a 2 milliárd forintot. Ma már ez nyilván több. Ha valamennyi követelést megítélnék a bíróságok, nemcsak intézmé­ nyek rokkannának bele, de súlyosan megérez­ né a magyar egészségügy költségvetésének egésze is. Ettől függetlenül úgy gondolom, előbb-utóbb az egészségügyben is alkalmazni kell a felelősségmegosztás elvét. Nem lehet a beteg minden, korábbi élete során önma­ ga ellen elkövetett egészségkárosításáért az orvoson elverni a port, ha adott esetben nem képes helyrehozni a már bekövetkezett egészségromlást, esetünkben a fogak, az íny károsodását, helyreállítani az elvesztett rágó­ képességet. Milyen ügyek tartoznak a közigazgatási jellegű ügyek közé? Elsősorban a fogorvos és a munkáltató önkormányzatok vagy intézményfenntartók között kialakult munkaügyi konfliktusok, illetve a praxisjoggal kapcsolatos jogviták kerülnek bíróság elé. Születtek még bírósá­ gi ítéletek az OEP-pel szembeni, a praxis­ finanszírozás, illetve annak megszüntetése, valamint a vényfelírási jog körül keletke­ zett vitákban is. De van példa arra is, hogy egy társasház lakói csak bírósági ítélet után egyeztek bele abba, hogy az egyik lakásban fogorvosi praxis létesüljön. Készül újabb, az orvoslással kapcsolatos jogi munkára? Nem könnyű, mert amit el lehet mondani a modern egészségügyi jogról, azt kiváló jo­ gászok már sorra elmondták. Remek könyvek jelentek meg, elég, ha csak Kovácsy Zsombor nemrég megjelent kötetét említem. Amen�­ nyiben a Fogorvosperek című kötetnek jó lesz a fogadtatása, és a kiadó is úgy gondolja, akkor érdemes lesz két-három év múlva, friss esetekkel bővítve újra kiadni. Nagy András László

Today 2011 csutortok.indd 19

10/12/11 12:49 PM


Könyvajánló Róth Lajos: Fogpótlás.tan

Róth Lajos

Fogpótlás.tan

A szerző ebben a könyvében a fogpótlások körének egy jelentős részét próbálja bemutatni különböző klinikai eseteken. Nem a teljességre törekedve, inkább az adott indikációra készíthető különleges megoldások bemutatása az elsődleges cél. Találunk megoldásokat rögzített és kivehető pótlások készítésére, kombinált munkák különböző megoldásaira és az implantáció területére is betekintést nyerhetünk. Öt fejezet találHajdu Zoltán ható a könyvben, több mint háromszáz oldalon, mintegy ötven esetmegoldás, több mint 1500 színes fotóval illusztrálva. A könyv minden fogászat Fogászat és esztétika iránt érdeklődő, tudását folyamatosan bővíteni kívánó szakember számára érdekes időtöltést ígér.

8000 Ft

Csak természetesen 8000 Ft

Hajdu Zoltán: Csak természetesen

A fogpótlások elkészítése mindig összetett feladatnak számított. Szakmai szempontok az elsődlegesek: stabilitás, funkció, illeszkedés, biológiai és kémiai megfelelőség. A fogorvos és a fogtechnikus is törekszik munkája során, hogy legjobb tudását, széleskörű ismereteit a lehető leghasználhatóbb, a páciens számára sikert garantáló formában építse be az elkészülő fogműbe. E könyv megismertet minket olyan emberekkel, akik technikai felszerelést, technológiát és kézügyességet ötvözve kifejezésre tudják juttatni művészi érzéküket. Mindannyiunk, a páciens, a kezelő-csapat és a fogtechnikus számára is érzékelhetően. Végül is ez a cél. Forgassák bizalommal, és ügyeljenek a részletekre.

Thomas Weber – Memorix (III. kiadás)! A népszerű zsebkönyv minden fogorvos nélkülözhetetA Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma az orvosi műhiba perek gyakorlatának á�ekintéséről szóló összefoglaló jelentésében rögzíte�e, hogy len útitársa a fogászat rejtelmeiben. az élet, tes� épség és egészség sérelme mia� indíto� orvosi kártérítési

6000 Ft

Ifj. dr. Lomnici Zoltán

perekben a bekövetkeze� hátrányokat, káros eredmény mia� érvényesíte� nem vagyoni kárigényeket a károsult vagy a saját egészségromlása, vagy saját jogán a hozzátartozójának halála, egészségkárosodása mia� érvényesí� azzal, hogy ezek a károsult esetében együ� is jelentkezhetnek. Ténybeli alapja lehet a szélesen ve� gyógyítás (orvoslás) során bekövetkeze� valamely hiba: általában a diagnosz�kus tévedés következményei, kezelési, műté� hiba akár tevőleges, akár mulasztásos magatartással, a tájékoztatás elmaradása vagy elégtelensége.

FOGORVOSPEREK

Ifj. dr. Lomnici Zoltán: Fogorvosperek

további akciós ajánlataink:

FOGORVOSPEREK

Magyarországon a műhibaperek során megítélt összegek folyamatosan

emelkednek. A nyilvánosságra hozo� legmagasabb kártérítés eddig 55 „A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma az orvosi műhiba millió forint volt, de folyamatban van olyan per is, amelynek tétje meghaladja a 80 millió forintot. A kérdésben érinte� jogászok véleménye szeperek gyakorlatának áttekintéséről szóló összefoglaló jelenrint az oly sokat emlegete� 1997-es Egészségügyi Törvény hatályba lépése óta az orvosi felelősséggel kapcsolatos perek kétharmadát a betegek nyetésében rögzített-e, hogy az élet, testi épség egészség rik. Megjegyzendő, hogy 2008-hoz képest 10%-kalés nő� a műhibaperek száma, amely most 151, a folyamatban lévő ügyek vonatkozásában pedig 467 eljárásról beszélhetünk. (Forrás: EBF) Ezen ügyek megközelítőleg sérelme miatt indított orvosi 17%-a kártérítési perekben a bekövettekintetében beszélhetünk ún. fogorvosperekről. Napjainkban az egészségügyi szolgáltatóknak – beleértve az intézménye- nem kezett hátrányokat, káros eredmény miatt érvényesített ket és a magánpraxist folytató orvosokat – egyre inkább számolniuk kell azzal a lehetőséggel, hogy a beteg vagy hozzátartozója, ha nem elégede� vagyoni kárigényeket a károsult vagy a azsaját egészségromaz ellátással, bíróság elő� keresi igazát. Büntetőeljárás orvossal szemben ugyan lényegesen ritkábban indul, azonban ez talán még nagyobb lelki megterhelést jelent az érinte� orvos számára. lása, vagy saját jogán a hozzátartozójának halála, egészA jogi helyzet �sztázására, a releváns szabályozás és a fogorvosi tevéségkárosodása miatt érvényesíti azzal, ezek a károsult kenységet érintő műhibaperekhogy bemutatására és értelmezésére hivato� a Fogorvosperek című kötet, amelyet közérthető megközelítése mia� elsősorban fogorvosok, szájsebészek, de jogászok, illetve a jog iránt esetében együtt is jelentkezhetnek. Ténybeli alapja lehet a érdeklődők is haszonnal forgathatják. szélesen vett gyógyítás (orvoslás) során bekövetkezett valaA szerző mely hiba: általában a diagnosztikus tévedés következményei, kezelési, műtéti hiba akár tevőleges, akár mulasztásos magatartással, a tájékoztatás elmaradása vagy elégtelensége.”

5000 Ft

Rendelje meg Ön is szakkönyveinket online, vagy keresse standunkon – D-403!

www.fogSHOP.hu www.dental.hu • megrendeles@dental.hu Today 2011 csutortok.indd 20

Híd a fogászatban 10/12/11 12:49 PM


2011. OKTÓBER 13. [CSÜTÖRTÖK]

Bemutatkozik a GYEMSZI A Szócska Miklós nevével fémjelzett, a Semmelweis Tervben lefektetett új egészségpolitikai koncepció megvalósítása érdekében május elején létrejött a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minôség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI). Az új módszertani központ keretei között gazdasági együttműködésben, az Egészség­ ügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechni­ kai Intézetbe (EMKI) történő beolvadással folytatja tovább tevékenységét a Nem­ zeti Erőforrás Minisztérium egészségügyi háttérintézményeinek egy része, mégpedig az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI), az Országos Gyógyszerészeti In­ tézet (OGYI), az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI) és az Or­ szágos Szakfelügyeleti Módszertani Köz­ pont (OSZMK). A GYEMSZI, mint általános jogutód szervezet, a jogelőd intézmények eddigi feladatait változatlanul és folyama­ tosan ellátja, a beolvadó intézetek nevében vállalt kötelezettségeket magára nézve ér­ vényesnek tekinti. Ezen túl a GYEMSZI-nek új feladatai is lesznek, ezek közül a legfontosabb az or­ szágos egészségügyi minőségfejlesztési és betegbiztonsági stratégia megalkotása, az egészségügyi intézmények közötti funkci­ onális integrációhoz szükséges kataszterek nyilvántartása, betegút-szervezési és fejlesz­ téspolitikai feladatok ellátása, a szakfelügye­ leti rendszer működtetése, valamint ez az új szervezet végzi az ágazatot érintő európai uniós projektek menedzselését is. A tervek szerint a Semmelweis Tervben meghatáro­ zott egészségügyistruktúra-átalakítással járó feladatok végrehajtására hivatott szerveze­ tek, az Állami Egészségszervezési Központ és Térségi Egészségszervezési Központok (TESZK-ek) is a GYEMSZI keretei között, az újonnan létrejött Ellátásszervezési és Finan­ szírozási Főigazgatóság módszertani irányí­ tásával működnek majd. A gazdaságosság és a szellemi tőke kon­ centrációja érdekében egy igazgatóság alá szervezték az előd intézmények gazdasági, jogi, közbeszerzési és személyzeti részlegeit. A GYEMSZI főigazgatója, Török Krisztina kifejtette, hogy az intézmény azáltal, hogy koncentrálja az egészségügyi ágazat szellemi hátterét, az eddigieknél sokkal finomabban, alaposabban, hatékonyabban tudja össze­ hangolni a feladatokat és a tervezést. A cél változatlanul az, hogy a betegek az ország minden pontján azonos eséllyel azonos mi­ nőségű ellátáshoz jussanak. Ehhez ismerni kell a szükségleteket, a kapacitásokat pedig hozzá kell igazítani a szükségletekhez, és olyan finanszírozást biztosítani, amely mel­ lett a rendszer működni képes. Ennek érde­ kében a legsürgősebb feladatnak a különböző ellátási szintek szakmai fejlesztési koncepci­ ójának, módszertani hátterének kidolgozását, az adatgyűjtési rendszerek kialakítását, ehhez egységes ágazati informatikai rendszer kiala­ kítását, az egészségügyi intézmények felett központosított intézményi felügyeleti rend­ szer létrehozását, működtetését, a betegutak szervezését nevezte. A GYEMSZI főigazgatósága alá került in­ tézetek megőrzik integritásukat, szakmai irá­ nyításuk a főigazgató-helyettesek, a korábbi intézményvezetők kezében marad, miköz­ ben az új feladatokhoz szükséges szellemi koncentráció is létrejön. Az integráció akkor jelent majd még több gazdasági megtakarí­ tást, amikor az igazgatóságok a Szent János Kórház területén felépülő közös épületbe költözhetnek. A Semmelweis Terv végrehajtásában a GYEMSZI-re kulcsfontosságú feladatok há­ rulnak, hiszen részt vesz annak tervezésében és a végrehatásában is. A fekvőbeteg-ellátás esetében például már elvégezték az átala­

Today 2011 csutortok.indd 21

Török Krisztina, a GYEMSZI főigazgatója

ORGANIZATION

PLATINIUM SPONSOR

GOLD SPONSORS

kításhoz szükséges elengedhetetlen felmé­ réseket, ezek értékelését és a módszertan kidolgozását is. A majdani döntésekhez a 60 szakmai kollégium adja a szakmai hátteret, például ezek a testületek döntenek majd arról, hogy hol milyen ellátásra van szükség ma Magyarországon. A GYEMSZI-hez tartozik az egészségügyi ellátás minőségügyi kontrollja. Ennek érde­ kében a szakfelügyeleti rendszert a GYEMSZI működteti, és a szakmai kollégiumok mellé rendelik. Az ellátás minőségének alapját a szakmai kollégiumoktól várt protokollok je­ lentik majd. Az újjáépülő ellátási struktúra alapelve, hogy a szakmai protokollok alapján felépülő ellátási módszertan biztosítja az ál­ landó minőséget, amely nem módosulhat a finanszírozás szerint. A minőségbiztosítás egyebek mellett fo­ lyamatszabályozást jelent, amelynek alapján eldől például, hogy a kórház kapuján belépő beteg hogyan jut a szakmai kollégiumok protokolljai szerint nyújtott kezeléshez. Cél

DENTAL WORLD 2011 

21

az egészségügyi ellátórendszer transzparens és monitorozott működése. A finanszírozó OEP és a módszertant adó GYEMSZI elkülö­ nült működése garancia a szakmailag korrekt működésre. Az ÁNTSZ népegészségügyi és hatósági, és hatósági ellenőrzési feladatai ugyancsak külön egységet alkotnak. A három terület szi­ nergiája biztosítja az új rendszer transzparens és kontrollált működését. A GYEMSZI, mint az államtitkárság szak­ mai háttérbázisa folyamatosan monitorozza a már megtörtént intézkedések megvalósu­ lását és hatásait. A monitoring nem egysze­ rű ellenőrzés, hanem a szakmai folyamatok szüntelen figyelemmel kísérése. Nélkülöz­ hetetlen, mert a minőségügyi kereteket a változó körülményekhez kell igazítani. „A folyamatokat állandóan figyelni kell, a minőségügy örök tervező és megvalósító feladat” – fogalmazta meg hitvallását Török Krisztina. - nal

OFFICIALS SPONSORS

10/12/11 12:50 PM


Unbenannt-3 1 Unbenannt-11 1 Today 2011 csutortok.indd 22

10.01.2011 12:59:30 Uhr 07.02.2011 17:00:01 10/12/11 12:50Uhr PM


01 Uhr

2011. OKTÓBER 13. [CSÜTÖRTÖK]

Visszhang Nagy érdeklôdéssel olvastam a Today-elôzetesben Tarcza Orsolya Elrontott eseteink címû cikkét. Szeretném megkérdezni dr. Czinkóczky Béla fog- és dentoalveoláris sebész szakorvost, mint szakértôt, hogy az elsô fotón bemutatott esetnél, ha a fogászati dokumentáció egyáltalában nem lenne hiányos, ha minden elôkészület, tervezés, írásos kezelési terv, a páciens alapos tájékoztatása és mindez aláíratva megtörtént, akkor is esélytelen, hogy az orvos nyerje meg a pert? A másik kérdésem a képaláírással kapcsolatos: Ki mondja meg, hogy milyen a jó és a hibásan beállított okklúzió? Hogy kell jól beállítani az okklúziót egy ilyen esetben? Dr. Fehér Tibor

garantálható a higgadt, objektív hangnem. Ilyenkor, ha a kezelőorvos, vagy az ő bizto­ sítója előrelátó, akkor az ügy véget is érhet. A beteg visszakapja a kezelés árát, esetleg egy kis „bánatpénzt”, és elválnak egymástól, az ügyet pedig ügyvédi papírokkal lezárják. Ha nem sikerül megállapodni, csak ekkor, a legvégső esetben kerül sor bíróság előtti, polgári peres eljárásra. Ilyenkor persze kezdődik minden elölről, mindenki hozza a szakértőjét, ellenszakértőt stb., és majd a bíróság dönt. Sajnos (vagy ta­ lán nem biztos, hogy sajnos) a bíróság, az én tapasztalatom szerint, eléggé betegpárti, de azt meg kell jegyezni, hogy azokban az ese­ tekben, amikor én ezt szakértőként megta­ pasztaltam, minden oka meg is volt rá. Azok az esetek, amelyek a bíróságon végződnek, nem azok, amelyeknél az általad is felsorolt feltételek fennállnak (dokumentáció, írásos, aláírt kezelési terv stb.), ezek igen komoly szakmai hibákról és hihetetlen nemtörődöm­

DENTAL WORLD 2011 

23

A csavarozott körhíd a hibásan beállított okklúzió miatt olyan mértékben túlterhelte az implantátumokat, hogy azok körül a csont teljesen felszívódott. Az implantátumok és a híd mozgathatóvá váltak, majd az egész konstrukció egyben „kilökődött”.

ségről, emberi arroganciáról és egyéb orvo­ sinak nem nevezhető magatartásformákról tesznek tanúbizonyságot. Remélem sikerült megvilágítanom azt, hogy csak annak van félnivalója, aki nagyon súlyos

szakmai hibákat követ el, és ezeket még a hoz­ záállásával és viselkedésével is tetézi. Ha további kérdésekben segítségedre le­ hetek, szívesen állok rendelkezésre. Kollegiális üdvözlettel: dr. Czinkóczky Béla

Tisztelt Kolléga, Kedves Tibor! Kérdéseidre igyekszem válaszolni, de termé­ szetesen nincsenek egzakt, minden helyzetre igaz megállapítások. A kérdésed, hogy esélytelen-e az orvos, hogy pert nyerjen? A tapasztalat azt mutatja, hogy az orvos­ nak (mint alperes) legtöbbször (mint alperes) nem kell „nyernie”, csupán elegendő bizo­ nyítania, hogy Ő az adott esetben a szakma szabályai szerint, lege artis járt el. Tehát ha a fogászati dokumentáció egyáltalán nem hiányos, minden előkészület, tervezés, írásos kezelési terv, a páciens alapos tájékoztatása és mindez aláírva megtörtént, akkor a legna­ gyobb valószínűséggel már csupán abba le­ het belekötni, hogy mindezek ellenére, vagy ezek után miért nem sikerült egy optimális okklúziós szituációt létrehozni. Ha erre nincs igazán jó, szakmailag megalapozott magya­ rázat, akkor ez sajnos hibának fog minősülni. (Jóllehet nyilván kisebb súllyal esik latba, mint az, ha a felsoroltak sincsenek meg.) Azt, hogy milyen a jó, és milyen a hibásan beállított okklúzió, természetesen a bíróság által kijelölt szakértő fogja megmondani (vagy a kezelőorvos, vagy a beteg által fel­ kért szakértő... őket a bíróság akár egymással személyesen is ütköztetheti). Az adott esetben a felső körhíd a disztális implantátumokon mindkét oldalon egy-egy szabad véggel túl volt terjesztve (ez egyéb­ ként még egyáltalán nem lenne gond), de centrálokklúziós helyzetben, s igazság sze­ rint bármilyen okklúziós helyzetben csupán ez a két hátsó tag volt érintkezésben az antagonista saját fogakkal. Ez vezetett oda, hogy az implantátumok túlterhelődtek. (Lásd a mellékelt képet az okklúziós viszonyokról.) Egy bírósági eljárás előtt általában sor kerül néhány olyan „menetre”, amikor a fe­ lek (páciens és a kezelőorvos) megpróbálják tisztázni a nézetkülönbségeiket. Ennek módja az, hogy a területileg illetékes szakfelügyelő főorvos a páciens megkeresésére válaszul kijelöl egy megbízott szakértőt (jellemzően valamelyik egyetemi klinikáról), aki a beteg megvizsgálása és a történet megismerése után  összeállít egy részletes szakmai állás­ foglalást, és ezt kapja meg a beteg. Ehhez persze azonnal bekérik a fent említett összes dokumentációt is. (Ezért fontos, hogy ezek hiánytalanul meglegyenek!) Amennyiben ebben a szakvéleményben kezelőorvosra „terhelő” megállapítások van­ nak, akkor jön az első lehetőség, a peren kívüli megegyezés a felek között. Ezt ál­ talában érdemes egy ügyvéd segítségével intézni, mert ilyenkor már legtöbbször nem

Today 2011 csutortok.indd 23

10/12/11 12:50 PM


24

DENTAL WORLD 2011

2011. OKTÓBER 13. [CSÜTÖRTÖK]

Carestream-Kodak Dental Systems Innovation Tour A digitális röntgenképalkotás élvonalában 2011. október 15., Dental World, bejárati parkoló Németországot, Svájcot és Ausztriát követôen 2011. július 11–12-én Magyarországra is ellátogatott a Carestream-Kodak mozgó kiállítása. A teljes fogászati digitális képalkotó palettát felvonultató „kamiont” Sopronban, Mosonmagyaróváron, valamint Budapesten látogathatták meg az érdeklôdôk. A Carestream-Kodak Dental Systems ter­ mékei mindig is az élvonalat képviselték a fogászati képalkotásban. Anno Trophy néven ők alkották meg az első fogásza­ ti digitális röntgenszenzort, az RVG-t, a digitális orálkamerát, valamint az első di­ gitális panoráma-röntgenkészüléket. Ezen termékek – immár Carestream néven – kategóriájukban a mai napig is az etalont jelentik. A mozgó kiállítást mindegyik városban jól megközelíthető helyre telepítették. A kami­ on utánfutós részében kialakított kellemes, légkondicionált bemutatóteremben lehe­ tett megtekinteni a Carestream termékeit, melyeket a gyártó mérnökei mutattak be a hazai forgalmazóval, a Dent-East Kft.-vel közösen.

A legnagyobb figyelmet a cone beam CT-készülékek kapták: a Kodak 9000 és a CS 9300. Ma a sugárterhelés az egyik meg­ határozó követelmény egy CBCT megíté­ lésekor, ebben a Carestream készülékei az élen járnak. Mindkét CBCT-készülék nagy felbontású digitális panorámakészülék is egyben, továbbá bővíthető az egyedülálló „one shot” (pillanatexpozíció) kefalometriás egységgel is. A Kodak 9000 3D a legnagyobb da­ rabszámban eladott CBCT-készülék Euró­ pában, ennél jobb felbontású (76 mik­ rométer) és alacsonyabb sugárterhelésű fogászati CBCT ma nem létezik. A készülék kizárólag az implantológusok által leggyak­ rabban keresett ROI-ra (region of interest) fókuszál (FOV: 5x3,7 cm, amely tökéletes

X. Szájhigiéniai Szimpózium

2011. október 15., szombat 09.30–16.10 09.30–10.15 Prof. dr. Márton Ildikó: Az elhanyagolt, rossz szájhigiéné és egyéb betegségek kapcsolata

Egyre több bizonyíték lát napvilágot arra vonatkozóan, hogy az elhanyagolt szájhigiéné, a szájüregben tartósan fennálló gyulladásos kórformák, az úgynevezett szájüregi „gócok”, képesek más szervek megbetegedéseit előidézni, vagy azok fennállása esetén az állapotot súlyosbítani. Különösen aggasztó az a tény, hogy a fej-nyak táji, a szájüregi daganatos betegség előfordulása hazánkban 1975 óta 350%-kal nőtt, amely kórforma kialakulásában a dohányzás, az alkoholfogyasztás és egyéb más tényezők mellett az elhanyagolt szájüregi állapotnak is jelentős szerepet tulajdonítanak.

10.15–11.00 Dr. Irmes Ferenc: Miért jelent kihívást a plakkbiofilm?

Egy új tanulmány szerint nem mindegyik antibakteriális fogkrém küzd egyformán a foglepedék ellen, mert a szájüregi baktériumok biofilmet képeznek, és ezáltal kevésbé érzékenyek az antibakteriális szerekre. A mechanikus fogtisztítás a plakkbiofilm leghatékonyabb ellenszere, de a foglepedék eltávolítása gyakran nem tökéletes, és fogmosás után közvetlenül a foglepedék baktériumai azonnal sokszorozódni kezdenek, és gyorsan újraépítik a biofilmet. A plakkbiofilm extracelluláris polimer mátrixa megvédi a foglepedéken belül található baktériumokat a kívülről ható antibakteriális szerek ellen. Ennek a védelemnek a kiiktatásához az antibakteriális szereknek nagy szubsztantivitással kell rendelkezniük, ami hosszan tartó antibakteriális hatáshoz vezet.

11.00–11.45 D r. Tar Ildikó: A fogágybetegség lehetséges szerepe a szisztémás betegségek kialakulásában és lefolyásában

Az infarktuson átesett betegek dentális státusza szignifikánsan rosszabbnak bizonyult a kontrollokénál. Ez a vizsgálat volt az, amelyik újraélesztette és visszahozta a gócelméletet a fogászati köztudatba, és további klinikai és laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez vezetett. Egyre nagyobb jelentőségű a fogágy állapota, mivel súlyos fogágybetegség esetén a gyulladt felület akár két tenyér méretét is elérheti. Ezen a kiterjedt, gyulladt felületen át a dentális plakkból számos baktérium és baktériumalkotó kerülhet a keringésbe, és juthat el a szervezet távoli pontjaira.

11.45–13.00 Ebédszünet 13.00–13.40 Dr. L. Kókai Erzsébet: Az erózió definíciója, prevalenciája

A fog kemény struktúráinak eróziós defektusai nem bakteriális eredetű savak krónikus hatásának következtében jönnek létre. Ezek a savak vagy savas ételekből származnak (exogének), vagy a gyomorból (endogének), pl. refluxbetegségekben. A fogkopás és -erózió a modern kor problémái a fogászatban. A betegek egyre inkább törődnek a küllemükkel, és általában szeretnék késleltetni az öregedés folyamatát, beleértve annak fogakra gyakorolt hatását is. A rendelkezésre álló bizonyítékok elsöprő erővel jelzik, hogy bár a fogkopás és -erózió az emberek zömét érinti, szerencsére csak viszonylag kis hányadukban válik nagyon súlyos mértékűvé.

13.40–14.10 Dr. Szőke Judit–dr. Jász Máté: A dentális erózió etiológiája, rizikó-védő faktorok

A dentális erózió irreverzibilis elváltozás, amely krónikusan, fájdalom nélkül alakul ki. A destrukciós folyamat megindulásához és progressziójához, az erózió klinikai manifesztációjához külső vagy belső forrásból származó sav jelenléte, és hosszú ideig fennálló, gyakori fogfelszín-sav találkozás szükséges. A pontos diagnózis felállításához, a rizikó- és védőfaktorok meghatározásához, az egyénre szabott prevenciós intézkedésekhez fontos a páciens célirányos kikérdezése, részletes anamnézis felvétele és néhány laboratóriumi teszt elvégzése.

képösszeillesztéssel 8,5x3,7 cm-re növel­ hető) – ez a méret a vizsgálatok döntő részére bőven elegendő. A kiváló műszaki tudás ellenére a készülék igen kedvező áron hozzáférhető. A CS 9300 3D készüléket a tavaszi kölni IDS-en mutatták be. Az adott vizsgálat függ­ vényében 13 kisebb-nagyobb FOV-t (tarto­ mány 5x5 – 17x13,5 cm FOV) képes leké­ pezni. Sugárdózisa szintén alacsony, továbbá a diagnosztizálni kívánt területnél nem kerül nagyobb térfogat feleslegesen leképezésre. Kevesebb szó esik a CBCT-k megítélésénél a fémpótlások okozta műtermékekről, pedig ezek sok esetben lehetetlenné teszik a pon­ tos diagnózist. A Carestream készülékeivel készített felvételeken minimális a műtermé­ kek mértéke – erről a nyári mozgó kiállítások során is meggyőződhettek az érdeklődők. Megtekinthetők voltak még az új direkt vezetékes és WiFi RVG digitális szenzorok, valamint az első intelligens röntgenkészü­ lék-pozicionáló rendszer, az IPS (Intelligent Positioning System) is. Ez utóbbi megoldás

rádiójelekkel – a számítógép képernyőjén megjelenítve – segíti a szenzor tökéletesen párhuzamos pozicionálását a röntgencsőhöz képest. Bemutatták a CS 7600 új generációs fosz­ forlemezes röntgenkisfilm-digitalizáló ké­ szüléket is. A megnövelt felbontás mellett újdonság a többállomásos rendelők munka­ folyamatának tervezhetősége. A látogatók kipróbálhatták a nagy felbon­ tású, vezeték nélküli Kodak 1500 orálkamerát, valamint ennek a hamarosan megjelenő, kárieszdetektorral ellátott változatát is. Azoknak, akik lemaradtak a nyár eleji Innovation Tourról, a Dental World 2011 szombati napján ismét lehetőségük lesz megismerni a Carestream-Kodak termékeit. Október 15-én minden érdeklődőt szeretet­ tel várunk a SYMA Csarnok bejárati parkoló­ jában a Carestream Innovation Tour mozgó kiállításán. További információk: Dent-East Kft. 06-1/319-4568; mail@dent-east.com; www.dent-east.com

14.10–14.40 Dr. Madléna Melinda: A detális erózió klinikai jelentősége és diagnosztikája

Az alapvető, korai klinikai tünetek a fogak vestibularis (és egyéb sima felszínű felületein ) a cement-zománc határtól koronálisan megjelenő sekély mélyedések. Az okkluzális felszíneken a progresszióra utaló jelek a csücskök lekerekedése, az incizális éleken és a molárisok rágófelszínén megjelenő barázdák, a korábbi tömések fogfelszínből való kiemelkedése. A dentin expositio mértéke a jövőbeni fogorvosi kezelések szempontjából fontos. Az erozív elváltozások, korai, még gyermekkorban való felismerése igen jelentős a későbbi életévekben szükséges, kiterjedt restaurációk megelőzése érdekében.

14.40–15.10 Harsányi Ditta: A z ón-klorid és az aminfluorid kombinációja az erózió elleni védekezésben

A fogzománc eróziója széles körben jelentkező probléma, amit a fogakra ható – exogén vagy endogén – savak hatása idéz elő. Súlyos esetben a fogak keményszöveteinek emiatt kialakuló, visszafordíthatatlan károsodása csak helyreállító fogászati beavatkozással kezelhető. Az oki terápia támogatására minden esetben ajánlott az ón-kloridot és aminfluoridot tartalmazó készítmények használata – a fogak állományának savhatás okozta további károsodásának hatékony megelőzése céljából.

15.10–15.40 Kávészünet 15.40–16.10 Dr. Mohos Andrea, dr. Kovács Zoltán és dr. Kivovics Péter: A természetes fogakon és a fogpótlásokon kialakuló biofilm hatásai és eliminálásának lehetőségei

A biofilm vékony filmrétegbe ágyazott, az adott felületen tartósan megtapadt, szervült bakteriális kolónia. A biofilmek többnyire vizes közegben akkor keletkeznek, amikor a mikroorganizmusok megtelepednek valamilyen határfelületen. Alapvetően minden határfelületen megjelenhet biofilm: gáz és folyadék határán, folyadék és szilárd test határán, vagy két különböző folyadék között.

Részvételi díj: 8000 Ft Helyszín: Syma Sport- és Rendezvényközpont, földszinti nagyterem „C” csarnok Jelentkezés: Dental Press Hungary Kft. Tel.: 06-1-202-2994, info@dental.hu Kreditpont: 10 Szponzorok: Today 2011 csutortok.indd 24

10/12/11 12:50 PM


Filtek Z550 ™

Nano-Hibrid Univerzális Tömőanyag

A mindennapok választása Előnyök • Kiváló kezelhetőség • Mesteri esztétika • Kiváló kopásállóság • Könnyen polirozható • Univerzális felhasználás anterior és posterior területeken is

rid, b i H o 0 Nan nyag 5 5 Z Filtek ális tömőa z univer

Today 2011 csutortok.indd 25

Egyszerűen használható megoldásokat keres a praxisába? A 3M ESPE évtizedek óta dolgozik azon, hogy egyszerűbbé tegye a kompozitok kezelhetőségét. A végeredmény egy olyan kompozit lett, ami mind a páciens, mind a fogorvos igényeit kielégíti, a természetes esztétikát, és a kiemelkedő minőségű restaurációt illetően. A legújabb generációjú Filtek Z550 Nano-Hibrid, univerzális tömőanyag kiemelkedő értéket és megbízhatóságot kínál a mindennapok fogászatában.

10/12/11 12:50 PM


26

DENTAL WORLD 2011

2011. OKTÓBER 13. [CSÜTÖRTÖK]

Welcome to the Dental World 2011 exhibition! Vegetárium, V. Cukor utca 3 Just off Ferenciek tere (noon to 10 p.m. dai­ ly), is a full-service vegetarian restaurant with a comprehensive English menu that includes some macrobiotic items.

card. This will allow you free transportation for 3 or 5 days and offer slight discounts in many of the cities museums, restaurants and spas. These cards can be bought at the ticket offices of the underground system.

Café Déryné, I. Krisztian tér 3 One of the most charming café-restos in Budapest. An ideal place after work or to sit in after or before a walk up/ down the Castle hill to the Royal Palace or if you decided to walk through the Tunnel on foot. If you’re not discouraged by the pros­ pect of spending something like 5000 Ft per person for dinner, Gundel, next to the zoo directly behind the Museum of Fine Arts at XIV Állatkerti út 2 (metro: Széche­ nyi Fürdô), is probably Budapest’s fanciest restaurant, with a tradition dating back to 1894. Bagolyvár, Gundel’s little sister next door.

Cab drivers

Which bath to go? We would like to offer some recommenda­ tions for you: where to go, where to eat or what to visit during your stay in Budapest. Budapest is a safe, nice city with inhabit­ ants famous of their hospitality and we have many to offer you both in terms of sights and experience. This time of the year, the Indian Summer or as we call it Old Ladies Summer is maybe the best time to visit our beautiful city – if you lucky enough to get some sun during your stay. We have collected some useful informa­ tion for you during your stay:

Where to eat? Basic principles: – Try to find places to eat where the locals go. – Do not go to restaurants which have staff to bring you in. If there are people standing in front of the building and trying to invite you, simply move along. – Avoid restaurants which are empty at lunch and dinnertime. – Try to use a travel guide like Lonely Planet to find decent places. • Aquincum Museum: III. Szentendrei út 139. Tue-Sun: 10.00-17.00 T: 250-1650. Set amongst some stunning ruins of the Roman town, Aquincum, the museum contains relics of those bygone days when present-day Hungary was part of the Roman empire. • Budapest History Museum (Budapest Történeti Múzeum): I. Budavár Palace, E building. Tue-Fri: 10.00-18.00. T: 375-9175. Museum tracing the history of the city. Frequent special exhibitions. • György Ráth Museum: I. Szent­­há­­rom­­ság tér 6. T: 212-1030, 212-1031. Mon-Fri 11.0021.00, Sat-Sun 13.00-21.00. Just opposite Matthias Church. The only place where you can find more than 680 kinds of wine. Take a stroll around the 22 wine regions of Hungary. You can taste as well as buy! • Liszt Ferenc Museum: VI. Vörös­­marty utca 35. T: 322-9804. Mon-Fri 11.00-18.00, SatSun 09.00-17.00. Modern art, sculptures and other items from the Museum’s extensive collection. • Museum of Applied Arts (Iparmû­­vé­­szeti Múzeum): IX. Üllôi út 33-37. T: 217-5222. TueSun 11.00-18.00. ‘Guardians of Our Heritage’ exhibition of work of interior designer Joseph King all month. Art Nouveau 20th Century all month. • National Gallery (Magyar Nemzeti Galéria): I. Dísz tér 17 (in the Castle), T: 3755567. Tue-Sun 10.00-16.00. Excellent intro­­

Today 2011 csutortok.indd 26

Y caffee and Restaurant, XIV. Stefánia út 1 The closest to the Dental World ‘10 Its atmosphere reflects the combination of a bar and a lounge, and it is one of the best meeting places. The menu and the food cover the great variety of international cuisine, the classic Hungarian meals and the continu­ ously changing fresh offers.

The closest bath to the Dental World 2010 is the Széchenyi Spa, a large hot water bath­ house in the main city park. The two other large spas are the Gellért, a very exclusive Art Nouveau facility near the river or the Lukács, also on the Buda side of the town. If you prefer to go to Turkish baths, try out the Rudas or Király spas.

Liszt Ferenc square, VI. Several great restaurants in a small area On the square named up after the fa­ mous Hungarian composer Ferenc Liszt, you can find a great diversity, and many great offers when it comes to feeding your stomach All the restaurants are good, but we recommend to you Menza especially! (It has an authentic retro Hungarian at­ mosphere)

If you are planning to use the mass transit a lot, we recommend you to get a Budapest

Public transport

Most of the cab drivers are honest and nice people; however, some of them might exploit some of the tourist. Some unmarked, unlicensed cab drivers may ask 100-200 or even more Euro for a single ride. They are mostly waiting in fre­ quented areas like the Budapest Opera or around night clubs. Normally a ride should cost around 10-20 Euro inside the city limits. Always stick to the cabs of the same com­ pany, ask our staff to help you find these companies. • Citytaxi: 211-1111 - Taxi partner of the event. For discounted rates, please contact the Info point at the Dental World • Fôtaxi: 222-2222 • Budataxi: 233-3333 From Hungarian mobiles call 06-1-number, from int. mobile call +36-1-number

Sightseeing We recommend taking the services of some of the sightseeing companies who offer tours in the city. What you should definitely not miss is the Castle and the downtown. If you have to opportunity try to catch the sunset during a river cruise - one of the most spec­ tacular sight our city can offer.

Fatál, V. Váci utca 67, which serves massive Hungarian meals on wooden platters. Typical Hungarian meals are served at the Alföldi, V. Kecskeméti utca 4 (metro: Kálvin tér). One of the oldest and most reliable res­ taurant of Budapest. duc­­tion to Hungarian art since the foun­­da­­tion of the Hungarian state (exhibits include late Gothic altarpieces and Hungarian paint­­ings as well as sculpture from the 19th and 20th centuries). • National Museum (Nemzeti Mú­ze­­um): VIII. Múzeum körút 14-16. T: 338-2122. TueSun 10.00-18.00. The history of Hungary from the foundation of the state to the 20th century. • Transport Museum (Közlekedési Múzeum): XIV. Városligeti körút 11. T: 343 0565. Tue-Fri 10.00-16.00, Sat-Sun 10.00-17.00. Chronicals of the history of all kinds of transportation. Boats, trains, automobiles and more. • Vasarely Museum: III. Szentlélek tér 1. T: 250-1540. Tue-Sun 10.00-18.00. Permanent exhibition of works by op-art king Victor Vasarely. • Museum of Fine Arts (Szépművészeti Múzeum): XIV. Hôsök tere. T: 343-7401. Tue-Sun 10.00-16.00. Contemporary fine art. William Kentridge. • House of Terror Museum (Terror Háza): VI. Andrássy út 60. Tue-Sun 10.00-18.00. Tel: 374-2600. Solemn memorial to the victims of both the fascist and Communist regimes held in the actual building used by their secret police. • Jewish Museum of Budapest (Zsidó Múzeum): VII. Dohány u. 2. Tel: 343-6756. Varied exhibitions and art works.

William Kentridge in the Museum of Fine Arts William Kentridge is one of the most recognised contemporary artists of today. In 2009 he was listed among the world’s 100 most influential people by Time Magazine. The artist was born in 1955 in Johan­ nesburg, South Africa. He attended the University of the Witwatersrand, Johan­ nesburg from 1973 to 1976, and then continued his studies at the Johannesburg Art Foundation from 1976 to 1978 and at the L’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq in Paris from 1981 to 1982. He was a witness to the disintegration of one of the harshest social and political struggles of the 20th century: the system of apartheid in South Africa. The classical museum space of the Museum of Fine Arts offers a unique and extremely exciting opportunity to place a

contemporary work – especially since it is a media art performance – in a narrative based on the discourse between old and new. Moreover, the fine references William Kentridge makes to the legacy of modernism virtually beg to be used in revealing semantic interplays in the auratic enviroment of one of Budapest’s most elegant museum spaces. Kentridge won the Kyoto Prize, the “Japanese Nobel Prize”, in the same year. William Kentridge lives and works in Johannesburg, South Africa.

10/12/11 12:50 PM


Today 2011 csutortok.indd 27

10/12/11 12:50 PM


es 111 nd A sta

ÚJDONSÁG!

Hamarosan kapható az idén 30 éves Zhermack cég legújabb terméke, a ZMACK kompozit!

Tökéletes leplezés! Szeretettel várjuk standunkon, ahol az idén

éves

A-, C-szilikon és alginát lenyomatanyagok, harapás rögzítôk, szilikon alábélelô, ideiglenes korona- és hídanyag, lenyomatkanalak, lenyomatanyag-keverô készülékek

cég termékeibôl

10-15-20% kiállítási kedvezményt adunk!

1025 Budapest, Szépvölgyi út 52. Tel.: 325-7129 • Tel./fax.: 325-7220 E-mail: herbodent@mail.datanet.hu, mobil: 30/203-6957 ISO 9001 minôsítés

Today 2011 csutortok.indd 28

Látogasson el honlapunkra: www.herbodent.hu

10/12/11 12:50 PM

Today 2011 csutortok  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you