december 1993 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

tm MAANDBLAD NEGENDE JAARGANG, NR. 104 DECEMBER 1993 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Bij Gust Snoeys

Hoogstraatse leerlingen bij de Koning

J4 04

"In Holland" 1


LUIM

Fakkeltocht

Proficiat Berta Het Slim Buroke vzw Wanneer we voor onze maandelijkse afspraak

OJ)

't Schoorheck aankomen,

zit Albert in de woonkamer met voor zich het oktobernummer van De Hoogstraatse Maand en een grote bruine enveloppe op de tafel.

Zoals vorig jaar organiseert Hand in-Hand - 1-1 oogst rate ii een korte fakkeltocht voor meer democratie en verclraagzaam heid. OP 18 december om 17 uur verzamelen op het Van Aertselaerplein, Wij verwachten minstens evenveel volk als vorig jaar.

Albert Vorstenbosch: Ge moet mij toch dat adres van die Theophile Huet eens geven. Ik moet dringend met hem gaan praten over mijn Ambrassic Park-projekt. Als ge ziet wat die kerel al heeft uitgespookt, dan kan ik me geen betere projekt manager voorstellen. Ik zie voor hem ook nog enkele concrete taken weggelegd. meer bepaald in de stookschuur, het stropersjagersbos en bij het smokkelpad. Als woordvoerder zie ik hem ook een geschikt persoon, als ge ziet hoe gemakkelijk en aanvaardbaar hij zijn zonden de wereld durft in te sturen door middel van uw boekske. II faut Ie faire.

DHM: We zorgen ervoor Albert. Maai hebt ge nog iets. In die enveloppe bijvoorbeeld.

Albert Vorstenbosch: Ah ja. Zie, toen ik in datzelfde boekske van u las over die koe die 100.000 liter melk gegeven had, awel toen draaide het hier hé. (wijst naar maag). In De Hoogstraatse Maand staan goei stukskes, goed uitgewerkt, degelijk onderbouwd, wat is erf pacht? opstal?, gemeentenieuws: perfekt, leskes over die jazzkes van vroeger en nu: perfekt gedocumenteerd... kortom het kan niet beter. DHM: Nu komt er een 'maar...' vrees ik.

Albert Vorstenbosch: Inderdaad. MAAR, dat van die koe dat was dan weer zwaar onvolledig. hé. Hier in de enveloppe vindt ge mijn standpunt en verder geef ik er geen commentaar op.

h.v.h.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: ie].: 314.4126 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uitg.: J. iransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

HAND Open brief aan de Vlaamse Veeteeltvereniging en aan De Hoogstraatse Maand. Mijnheer de Voorzitter Mijnheer de Hoofdredacteur, Onder de titel 'proficiat Ell'1" mocht ik vorige maand vernemen dat de prachtig gebouwde Elly, eigendom van defamnilie Karel Aerts mocht gevierd worden wegens een uitzonderlijke prestatie: 100.000 liter melk gegeven hebbende. Er wordt wel stilletjes bij vermeld dat het hier in de categorie Roodhonte Ras betreft. Dat brengt de prestatie al gauw in de sfeer van Europees Kampioen Accordeonspelen of Belgisch Kampioen Latijns Dansen, waar de opdeling in kategorieën en verenigingen zo groot is dat ge al moet oppassen of ge wordt 's morgens wakker als kampioen, zonder dat ge er erg in hebt. Maar dat nog slechts ter inleiding. Wat me vooral ergert is dat ons Berta in 1958 reeds de kaap van 50.000 liter oversch reed en toen veel roem genoot hier in de streek. Daarvan lees ik niets in betreffend artikel, hoewel er in zowel de archieven van de Vlaamse Veeteeltvereni ging als in die van de toenmalige Gazet van Hoogstraten vele documenten moeten aanwezig zijn. Nu hoor ik u al zeggen: 50.000 liter is toch nog geen 100.000. Ook daar ftmalt uw constatering. Als deskundigen in de veeteelt moet ii toch de zogenaamde Pro gre.ssieve Lactatie-formule bekend zijn, die overigens door de Europese Gemeenschap is erkend. Het betreft een omrekeningsformnule om onvergeljkbare lactatie-giften toch op één noemer te brengen. Hierbij worden faktoren als kalverworp (met de stremnmende biestenielk als gevolg) alsmede de rundersoort (zwartbont, Holsteiner,...) en vooral de jaartelling en melkwijze mede in acht genomen. Wanneer ge die formule toepast komt ons Berta met een 1993-equivalent van ruim 108.000 liter nog steeds als kampioen op de kop van de lijst. Voor een handgemolken koe blijft die prestatie hoogstopmerkelijk. Echter valt hier de eer niet enkel te beurt aan de koe maar ook aan ons moeder die de handmelking duizenden keren uitvoerde. Wat mij in het artikel ook stuitte was de zinsnede: 'Elly poseerde als een volwaardige mannequin en slingerde met haar uier dat het een lust was om te zien'. Dergelijk taalgebruik kan nog bij Jamnbers maar is de runderteelt onwaardig. Daar waar nu de eigenaar van de koe gehonoreerd wordt met een waardebon voor sperma (waar moet dat naartoe met de gevoelens van hei rund?) werden wij destijds beloond met een gratis sprong van de bondstier (toentertijd gestald bij Jaakske Verschueren). Daar had Jaakske, ons moeder én Berta nog wat aan. Want ook het kalf, een dobbelbil van het zuiverste gehalte, mocht er wezen. Ik hoop, mijne heren dat er een rechtzetting komt in een van uw komende publikaties. Het zou de geloofwaardigheid van de runderboeren alsmede die van de pers ten goede komen, in deze woelige landbouwerstijden. Hoogachtend,

Albert Vorstenbosch een boze boer avant la lettre.


mon in de moond Bij Gust Snoeys "In Holland" Castelré, een gehucht van Baarie-Nassau; men wordt er geboren maar gedoopt in Minderhout, loopt school in Wortel en tnet het zicht op de S!. Catharinakerk, is de Hoogstraatse omsingeling bijna compleet. Slechts een smalle strook langs de 'rooie weg ' maakt de verbinding met Nederland uit. 'Castel' zoals men in de volksmond zegt, is onmiskenbaar meer miie! Hoogstraten verbonden dan eender welk ander stukske Holland. GUST SNOEYS is één van die Belse-Hollanders van Castel (men kan het horen aan hun taal) en als gewezen uitbater van café 'In Holland', is hij een beetje gemeenschappelijk goed van Hoogstraten en dus zeker waard om over de grenzen heen eens aan de tand gevoeld te worden in deze Maand. Het relaas van Gust, af en toe bijgestaan door zijn zus Jeanne, is niet het verhaal van een leven maar is eerder het verhaal van Castelré, een hechte gemeenschap met een 250-tal inwoners, dat omwille van het gebrek aan bouw gronden zijn kinderen ziet uitwijken, en dan eerder naar Hoogstraten-België dan naar het verre Baarle-Nederland. Enkel een melkoorlog, of eerder een strijd tussen twee meikerijen heeft ooit voor enige tweedracht kunnen zorgen in deze bijna Belgische Enclave in Nederland.

Een zoon van zijn vader We schrijven 30.08.1928 als Gust, enkele meters over de Belgische grens 'In Holland', want zo heet de café van zijn vader Ment Snoeys, geboren wordt. 'in Holland' is hij gans zijn leven blijven wonen ook al moest hij naar school in Wortel en werden de kerkelijke zaken afgehandeld in Minderhout. Op 13.05.1959 huwde hij in Loenhout met Maria Anthonissen en namen zij samen boerderij en

café over van vader Ment. Het gezin werd verrijkt met 5 kinderen: Herman. J05, Frieda, André en Christel. Zijn echtgenote overleed enkele jaren geleden en sedertdien doet Gust het wat kalmer aan, om dan per 01.09.93 officieel met pensioen te gaan.

Bijna 100 jaar 'In Holland' In 1898 startte grootvader Snoeys het café met de toepasselijke naam (voor een café die enkele

meters over de grens ligt toch) 'In Holland'. Op dat ogenblik zeker geen rariteit in Castelré want het was slechts één van de 15 drankgelegenheden in dit kleine gehucht. Na zijn vader Ment, namen Gust en Maria het café over in 1963. Café-houden was slechts een neveriactiviteit naast het boeren. Maar menigmaal werd Gust door één of andere dorstige van het veld geroepen om mee een pint of borrel te komen drinken. Zo werd de café stilaan hoofdzaak en zeker als het plan Mansholt er de kleine boeren toe aanzet om te stoppen, verkoopt Gust in 1970 zijn koeien om full-time cafébaas te worden. Kippen houden was niet een geslaagde activiteit en werd enkele jaren later dan ook stop gezet. De wet Van der Velde speelde zeker in zijn kaart. Immers het verbod om sterke drank te schenken in België (op den toog wel te verstaan) lokte menig dorstige Belg ertoe om een ommetje langs Castelré te maken. Juist omwille van die jenever waren de kermissen op Castelré een aantrekkingspool voor heel de wijde (Belgische) omgeving. Zo moest Gust op een kermisdag, als vader in het café door zijn voorraad jenever heen was, holderdebolder naar Hoogstraten om bij neef-bakker Faes twee netzakken drank te gaan halen. Op de terugweg reed hij toch wel de brigadier van zijn sokken. Die vond het maar al te erg dat een douane door een smokkelaar omver werd gereden. Maar ook hij was op weg naar Castelkermis en het is dan ook bij een vermanende vinger gebleven. Met de afschaffing van de wet Van der Velde en het wegvallen van binnengrenzen is deze attractie verdwenen.

Spek met eieren

Jaak Snoevs en Dma Van der Steen, de grootouders van Gust, hielden rond 1990 reeds de herberg In Hol/and' open. Op de foto zien we Dma met de koffiemolen en Jaak (met pijp). Ment en Gust zijn er niet bij. (Foto De Noordhoek).

Het onomstreden handelsmerk van Gust Snoeys is in de loop derjaren, de tot ieders verbeelding sprekende: 'spek met eieren' geworden. Wie heeft daar nog geen tocht naar Castelré voor over gehad, om aan een zeer democratische prijs zijn honger te stillen. Democratisch in ieder geval want volgens Gust waren in 1926 de eieren duurder dan nu, al kon hij het tastbare bewijs daartoe niet zo direct meer vinden. Die succes-story is echter heel onschuldig begonnen als Gust op een middag de hongerige magen van de jagers moest vullen. Het gebeurde op verzoek van Fons 'Friswit' Jansen toen


MAN IN DE MAAND Castelré startte in 1888, zij het met de buks in het café bij Mertens, maar toen deze de zaak sloot kwam de schietstand naar 'In Holland' in 1926. Toen schakelde men over op het schieten met de St. Jansboog, zoals men nu nog doet Een uitmuntend schutter is Gust wel niet geweest. Slechts lx kon hij zich kampioen noemen in de B-klasse maar toch was, is cii blijft het kruisboogschieten zijn geliefde hobby. Ook al zijn er kwatuiigen dic op ccii schieting wel eens dui ven siellei: Ve boeken nog niet io doen, hé mannen, want Gust Snoeys moet nog komen'. In ieder geval beter laat dan nooit komen, zegt hij.

Ruiten dame

Zoals liet eens was In Holland. In liet ,nido'en is groot,i,oiticr .Sioet's te herkennen, omringd t/oor soldaten die aan de grens gelegerd waren.

die ergens in de 70-tiger jaren vroeg om 's middags, tijdens een jachtpartij in de staatsbossen voor enige spijs te zorgen. Ook andere hongerige magen hadden gemerkt dat het de heren smaakte en zo is Gust eieren blijven bakken. In die tijd zeven dagen op zeven want nooit was de café een dag gesloten. geen uur. Nu heeft zoon Jos er zijn broodwinning van gemaakt en de pan spek met eieren is gebleven. Bij dc viering van 100 jaar In Hol and itI dii cl '\! min pan na een zijn.

Schutter tot op het laatste moment Aan het kruisboo g schieten heeft Gust echt zijn hart verpand. Thuis heeft hij nooit anders geweten of de schietstand van St. Joris was bij hen in de tuin gevestigd. De St. Jorkgilde van

We hebben het hier zeker niet over die dame uit het kaartspel, een spel welke door menig poorter of poorteres uit Hoogstraten driftig, hetzij wekelijks, hetzij meermaals beoefend wordt 'In Holland'. maar wel over een echt wezen van vlees en bloed. Immers vlak bij de grens tussen België en Nederland kan men niet om het onderwerp 'smokkelen' heen. Ook bij Gust niet en voor hem was de kleine smokkel het interessantste. Hij, en waarschijnlijk wel iedereen van Castel heeft ermee te maken gehad. We hebben het hier dan niet over de grootse avonturen met tonnen boter in gepantserde wagens, gewapend met kraaiepoten. (Dat /ijn verhalen die een ander ti ei 7:11

Geej atha fch. Als kind was Gust aangealoken dn dc i octbalkoorts en zodoende trok hij naar NA Wortel. Daar doorliep hij de jeugdreeksen lot en met de reserven. Maar een verdere carrière zat er voor hem niet in. Menig scheidsrechter stuurde hem het veld af, niet met rode kaarten maar omdat zijn paspoort niet de juiste kleur had. Schijnbaar was het toen nog niet mogelijk om als buitenlander in een Belgische ploeg te spelen. Volgens Gust zal dat wel illet cle verzekering of zo te maken hebben gehad, maar voor hem was het genoeg oni de schoenen aan de haak te hangen. Voetbalminnend als hij was. en is, probeerde hij het later nog met een caféploeg. Maar als de eerste spelers reeds om liegen uur de café binnenkomen en als cle cafébaas om elf uur nog moet rondtelefoneren om zijn elftal compleet te krijgen, dan kan er van voetballen niet veel meer in huis komen: noch voor diegenen die reeds in de café zijn. noch voor die er nog niet zijn. Na enkele jaren kwam ook aan dit experiment een einde.

GO4G

~~ 2111~ ?

4

l)c

iuIL'iI

Ooit/of1

mn t/int

.Siinii

t

uitvoerig gevierd in 1976. l'esa,nen niet de (5i III en it/it 1/id 0/) luit 1 1/01111 dag. Achter

is vader Ment te herkennen.

Gu.s't

kleinkinderen, al was Chrisrel nog wat te klein om mee 0/) te stappen.

(7, 0 20


MAN IN DE MAAND vertellen). Toch blijven we even staan bij het huis-tuin en keuken-smokkelen dat iedere Belg wel deed en waar iedere rechtgeaarde Hollander aan meehielp. Het best gekend is het smokkelen van boter en sterke drank. Meerdere malen per week moest wel iemand van de familie naar Baarle-Nassau om een voorraad in te doen. Of wat ook kon, was beroep doen op de bakker die de gevraagde zaken dan wel aan huis bracht. Vanuit België kwam men dan naar Castelré om een portie te komen halen. Niet altijd uitsluitend voor eigen gebruik. Alhoewel deze smoes menigmaal voor waarheid werd verkocht aan de douaniers. Die trapten daar altijd niet in en doorzochten wel eens de rokken van de vrouwen, welke gesof fisticeerd waren uitgerust, met diverse zakken om hetzij flessen of pakjes in te stoppen, zonder dat dit zou opvallen op fiets, train of bus. Af en toe werd er toch wel eens een te zwaar beladen dame van de bus geplukt. Het best voor ogen staat Gust nog de Ruiten Dame, niet die uit een kaartspel, maar deze was afkomstig uit Deurne. Wekelijks kwam zij langs. Zij smokkelde om een eentje, of enkele franken bij te verdienen. Haar naam ontleende zij aan het feit dat Gust haar nooit anders gezien heeft dan steeds met dezelfde ruiten jas aan. Misschien had zij slechts één jas, of toch zeker slechts één smokkeljas, een geruite. Ten huize Snoeys was het soms een echt warenhuis. In alle boekjes en kantjes, tot in het bed toe waren allerlei produkten zoals boter, jenever, schoenen, suiker, brood of sacharine verstopt. Allemaal waren die voor die arme Belgen aantrekkelijk genoeg waren om in Nederland te gaan kopen. Maar niet atleen (lf- Rpbqische. doitaniers hielden vanop hun fietsen een oogje in het zeil, ook de Nederlandse maréchaussees volgden deze 'onfrisse' zaakjes van nabij. Een suiukkelwuai zoals sacharine (een zoetstof) werd per Post aan huis afgeleverd. Bijna dagelijks diende de postbode pakketjes te komen bestellen. Die werden dan verstopt in afwachting van een Belgische klant. Het is een beetje logisch dat een dergelijke transfert in de gaten zou lopen en de maréchaussees aan het denken zou zetten. Een huiszoeking kon dan ook niet uitblijven. Eerlijk als men toen nog was, werd dan maar bekend en werd de geleverde sacharine hovengehaald. De gereelttsdietiaais teviedeu [cilig naar huis, want recht was geschied, en bij Snoeys wat blij omdat naar de overige waren niet was gezocht. De zus van Gust, Jeanne herinnert zich nog dat ze van haar moeder half gekarnde boter aan de biggen moest geven terwijl de maréchaussees zich afvroegen of die varkens al dat eten wel opkonden. Maarja, met hopen boter verstopt in het hooi, onder de grond of in geheime bergplaatsen onder de toog, weet men wel beter. In die tijd was het verkopen, van smokkelwaar een bezigheid van iedere inwoner van Castelré en niet enkel in de drie winkeltjes die het gehucht telde en dus een gelegenheid om het loon wat aan te dikken. Net als voor iedere Belg uit de grensstreek of iets verder weg het smokkelen aantrekkelijk genoeg was om er een boete voor te riskeren. Eerder een sensatie dan een misdaad om te kunnen zorgen voor de boter op het dagelijks brood. Met de opkomst van de Benelux en EEG was de aardigheid er helemaal af. Omgekeerd van België naar Nederland werd er bijna niets gesmokkeld. Gust kan zich enkel herinneren dat slechts een beperkte periode de suiker in België goedkoper was dan in Neder-

land en dan ging de zoete stroom even de andere richting op. Ook vertelde Gust dat voor sommigen het smokkelen of komen kopen in Holland niet altijd even lonend was. Niet omdat men door de grenswachten gepakt werd, dan wel dat men zich bekloeg over het feit vis te hebben komen kopen en van goesting enige borrels was blijven drinken 'In Holland'. Op die manier was de vis in Nederland duurder dan in België.

Over de grens De grens tussen de twee landen vormt voor Gust een lijn in zijn leven zoals de lezer uit de hierboven reeds aangehaalde redenen kan opmaken. De draad die er stond tussen 1914 en 1918 heeft hij niet gekend, dan wel uit de verhalen van zijn vader Ment die een ras-verteller was. Toch herinnert hij zich levendig de geplogenheden die gepaard gingen met het grensoverschrijdend verkeer. Zo moest men voor iedere trafiek, al ging het om een eenvoudige wagen hooi of stro, braaf een briefje gaan halen bij de douaniers in Strijbeek. Om de zaak enigszins te vergemakkelijken, kwam een douane een wekelijkse zitdag houden 'in Holland'. Zonder een briefje of een doorlopende grens-

(11i

(,If/

lomloa

«I

Ruil

pas rook immers alles naar smokkel. Anderzijds waren er de burger-grenswachten welke de grens bewaakten. Nu staan er in Castelré aan cle grensovergangen borden met spreuken zoals: 'Wij laten aan onze grenzen niet raken'. Gust dacht dat een oud plan weer was hovengehaald, met name Baarle-Hertog met de Nederlanders te ruilen voor Castelré. Volgens hem zouden die van Hoogstraten daar nu voor iets tussen zitten. Wij hebben die stelling niet kunnen achterhalen. Vermoedelijk heeft het eerder te maken met het standpunt van de inwoners van Baarle-Nassau die liever een zelfstandige gemeente blijven dan wel opgeslokt te worden in een grote fusie. Mocht zulk een ruil ooit doorgaan dan wordt, naar onze mening, zowel Nederland als België armer. Het enclave-gebied dat Baarle-Hertog is, is uniek, net zoals Castelré uniek is. Als wij na enkele uurtjes babbelen, die zondagvoormiddag, het café verlaten is deze stampvol volk en staan lange rijen gedekte tafels gereed en geurt het naar spek en eieren. De parking staat vol met paarden, koetsen, moto's.,fietsen en auto's. Hoevelen al wandelend zijn gekomen weten we niet, maar in ieder geval traden zij in de voetsporen van de kokette stadse dametjes die vroeger logeerden in De Tram of in Het Swanenhof, en die, als zondags uitje, een ommetje maakten 'In Holland'.

/euu.

/ f li, 1

11

(a 00t Ja ssC 1 S

5


VANUIT HET STADHUIS... Nieuwe boomkes te Wortel en hetze rond mest Een groen paradijs op een socio-economisch kerkhof? Vorige maand berichtte onze dorpsredakteur uit Meerle uitvoerig over de plannen om een mestverwerkingsfabriek op te richten in Meerle. Als vestigingsplaats zouden de terreinen van het loonwerkersbedrijf van Frank Kennes aan de Ulicotense weg voorzien zijn. De gemeente Hoogstraten ondersteunt volledig dit initiatief en heeft de aangrenzende gemeente aangeschreven hetzelfde te doen. In gans de regio zou er volgens de tellingen van 1991 een mestoverschot zijn van ruim 1 miljoen m3. Door een officiele aanvraag vanuit een gemeente zou dit project in aanmerking kunnen komen voor Europese subsidies en dit ten belope van 50% van de investeringskosten. Er wordt geschat dat deze investering meer dan 60 miljoen frank zou bedragen. Andere overheidsinstellingen zoals Het Minafonds, het Landbouwfonds en de VLM-mestbank zouden voor 20% van de kosten opdraaien. Het aandeel van de gemeenten wordt voorzien op 2%, verdeeld volgens de grootte van het mestoverschot op het grondgebied van elke gemeente. De producenten van deze mestoverschotten zouden tenslotte de resterende 30% voor hun rekening nemen. Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft tot hiertoe reeds heel wat initiatieven genomen. Zo werd er reeds een aanvraag tot subsidiëring ingediend en werden tal van kontakten gelegd met gemeenten langs beide zijden van de grens. Vorige maand werd deze zaak reeds besproken in verscheidene gemeenteraden uit de regio. In de Hoogstraatse gemeenteraad werd er tot dan toe nog met geen woord gerept over dit 'gemeentelijk' initiatief. Daarom vroeg de oppositiepartij FB-Agalev in de vorige gemeenteraadszitting via een bijkomende agenda meer informatie over gans deze zaak. Schepen Van Leefmilieu Van Amrnel schetst in het kort de problematiek van de mestoverschotten, waarvoor volgens hem een mestverwerking de beste oplossing is voor de streek. Samen met zijn collega Coenegrachts, schepen van Landbouw en Openbare Werken heeft hij zijn volledige medewerking toegezegd om dit initiatief te ondersteunen. Zonder dit mestver werkingsbedrijf zullen onze landbouwbedrijven wellicht voor 50% kunnen dichtdoen' aldus schepen Van Ammel. De gemeente heeft in deze zaak nu het initiatief genomen om subsidies te kunnen bekomen.' Er zijn reeds heel wat stappen gezet bij ministeries en andere officiële instanties, maar wij hebben er de voorkeur aan gegeven om hierover zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te maken. Wij hebben niet de bedoeling om alles zo maar in de publiciteit te gooien. Wij willen deze zaak in alle sereniteit behandelen. Dit is een taak voor het college. De gemeenteraad zal er later te gepaste tijd bij betrokken worden', aldus Marcel Van Ammel. Intussen krijgt ook de perstafel en meer konkreet één van onze collega's een veeg uit de pan van burgemeester Van Aperen. Alsof informatie verstrekken niet tot de taak van de pers zou behoren. 'Hoe komt het dan dat wij als gemeenteraads-

rel

leden officieel niets van deze zaak afweten en alles via de kranten moeten vernemen, terwijl er zelfs in andere gemeenten in de gemeenteraad over wordt gediscussieerd?' vragen de raadslieden Sprangers en Verhuist, die ook graag wat meer informatie willen over de juiste vestigingsplaats. Schepen Coenegrachts mengt zich in het gesprek en het blijkt al vlug dat hij niet het geduld kan opbrengen om op een rustige manier over deze zaak van gedachten te wisselen. Hij wijst erop dat dit een principiële opstelling is en dat de praktische uitvoering later moet volgen. Hij verwijt de beide oppositieleden hun 'sloganeske taal' en haalt scherp uit naar de milieubewegingen. 'Voor sommige groepen is er maar één oplossing: liet afbreken van de landbouw! Ik heb hier zojuist iemand uit Haïti horen spreken over zijn werk aan de opbouw van een landbouworganisatie in zijn land. Hier zijn er echter groepen die niets anders doen dan de landbouw afbreken. Jullie willen niks anders dan een groen paradijs op een socio-economisch kerkhof! Ik vind het verschrikkelijk dat er op die manier mensengroepen tegen elkaar worden opgejaagd. Als dat anders gaan leven is... 'Wat hierna nog volgt is een hevig oplopende discussie over landbouw, mest,

23 januari 1989: 'In onze gemeente bestaat geen mnestprobleem 25 oktober 1993: 'In de landbouw weten wij wat het betekent om op voorhand veel in formatie vrij te geven.'

bedrijfsrisico's enz. waarbij schepen Coenegrachts nog een vergelijking maakt tussen een leraar met een vast inkomen en een hardwerkende landbouwer met een onzekere toekomst. 'In de landbouw weten wij wat het betekent om op voorhand veel informatie Vrij te geven. Wij behandelen deze zaak in het college voort. Wij hebben de andere gemeenten gevraagd om deze zaak mee te steunen. Als zij dit dan op de gemeenteraad brengen is dat hun zaak.' Raadslid VerhuIst, die wel zijn bedenkingen heeft over het Verwijt van 'sloganeske taal', komt nog eenmaal op zijn oorspronkelijke vraag terug: waarom weten wij als raadsleden niets over dit gemeentelijk initiatief terwijl de kranten er vol van staan en er in andere gemeenten in de raad over gediscussieerd kan worden. Wat is dan de rol van een gemeenteraad?' Burgemeester Van Aperen maakt een einde aan de discussie met de mededeling dat er gestart wordt met een proefproject voor verwerking van de mestoverschotten. Intussen vernemen we nog dat de Kempense Federatie van de SP zich verzet tegen de geplande vestiging van een mestverwerkingsbedrijf in Tielen of Hoogstraten. Volgens de Kempense socialisten is het debiet van de Aa, de Wamp en de Mark te gering om de lozing van reststoffen te kunnen verwerken. Zulk bedrijf kan beter in Noord-Brabant worden ingeplant, vermits daar grotere rivieren vloeien. Het milieu in de Kempen wordt tenslotte al voldoende belast, aldus de SP.


GEMEENTERAAD

De nieuwe Boomkes iii aaiituilit Wortel heeft binnenkort terug 'Boonikes' op het dorpsplein. De oude lindebomen zullen één voor één tegen de grond smakken en plaats maken voor een nieuwe aanplant en een nieuwe l inrichting. Er rijn jaren overeen gegaan, tientallen discussies over gehouden, plannen over gemaakt en terug gewijzigd. Maar nu lijkt het lot van de oude lindebomen definitief bezegeld. De nieuwe plannen werden eenparig goedgekeurd in de gemeenteraad en de werken zullen eerdaags aanbesteed worden. 'De Boomvan Wortel, nooit meer als welcer of ecn nieuwe impuls? Het zullen steeds de Boomkes blij ven. Oorspronkelijk werd er in Wortel fel gediscussieerd over het behoud van de boiiieu. Regelmatige uitval van takken bij stormweer en hevige wind deed hier en daar stemmen opgaan voor het rooien van deze linden. Toen de gemeente een boomchirurg bij de hand nam om een bestek te laten opmaken voor de verzorging bleek evenwel dat de kosten vrij hoog zouden oplopen en dat men voor die prijs reeds vrij grote jonge linden zou kunnen aan planten. Landschapsarchitekt Frans Geerts uit MeerselDreef kreeg op 24 augustus '92 van het gemeentebestuur de opdracht de Boomkes heraan te leggen. Op 23 maart '93 werd de ereloonovereenkomst in de gemeenteraad goedgekeurd. Wegens ziekte van de betrokkene werd deze opdracht op 28juni overgedragen aan de groep Archo uit Antwerpen, die het voorontwerp zou afwerken. Het oorspronkelijk plan van Frans Geerts is intussen door tal van factoren een flink stuk teruggeschroefd. Het opzet was om ook de weg door de dorpskom in de heraanleg van de Boomkes te betrekken. Door de aanplanting van bomen langs de huizenkant zou men een verkeersremmend effect hebben kunnen vormen. De integratie van de weg in het geheel van het plein zou vooral het dominerend karakter van een rijksweg in een dorpscentrum kunnen breken. Doch net zoals in Minderhout wou Bruggen en Wegen ook hier niet over de brug komen. Het gevolg is dat ook in Wortel de weg en het plein twee afzonderlijke gegevens zullen blijven. Het standpunt van Bruggen en Wegen is namelijk dat zij eerst prioriteit willen geven aan heraanleg van kruispunten waar reeds meerdere ongevallen zijn gebeurd. Frans Geerts is niet mais in zijn kritiek op de manier van werken van B. en W. 'Ze hebben nooit geld voor een degelijke oplossing en achteraf moeten de stukken gelijmd worden of wordt er een hoop geld uitgegeven om vorige fouten te herstellen.' Ook de dorpsraad schaarde zich, zij het in het begin wat schoorvoetend achter het plan van architect Geerts voor de integratie van de weg en de aanplanting van de bomen langs de huizenrij. Doch ten slotte werd het plan afgewezen. Er zullen geen bomen geplant worden in het midden van het plein, doch wel rond het plein dat in dolomiet zal aangelegd worden. Aan de straatkant (Worteldorp) zou in het oorspronkelijk plan een muurtje gemetst worden in gebakken steen welk dienst zou kunnen doen als zitbank en dat tevens het pleintje een gezellige omkadering ZOU kunnen geven. Ook zou dit het hoogteverschil van het plein kunnen opvangen. Het gemeentebestuur heeft nu echter gekozen voor een goedkoper alternatief in de vorm van een haag.

1HI Am

4

Nog één inciaizd •al lernan Verlinden als schepen In liet luhi staan. Hierna trekt hij zich terug in de alledaagse grijsheid 1 all het raadsiedenbestand. Raadslid lef Bloc kx neemt wellicht de scl, epenfinictie over zodat 1-/oogst raten Op de valreep toch oog in liet college verte genwoordigd i4ordt.

Tegelijkertijd met de heraanleg van de Boomkes zal ook de riolering in de Rooimans aanbesteed worden. De kosten worden geraamd op 3,9 milj. frank. Eerdaags zullen de werken aanbesteed worden.

Geen bomen maar boeren Vorige maand hebben wij eveneens bericht over een aktie van enkele Agalev-parlenientsleden aan de boerderij van Wortel-Kolonie. in navolging hierop brachten enkele dagen later dc twee FB-Agalev-raadsleden hetzelfde voor stel op de gemeenteraad in de hoop ook het gemeentebestuur warm te krijgen voor het idee van een proefproject voor biologische landbouw en een oppianten van bijna alle overige landbouwgronden. Het voorstel kwam echter als een boonierang terug. Voor burgemeester Van Aperen was dit punt niet bespreekbaar. 'in Hoogstraten heeft men elke landbouwgrond meer dan nodig. Wij zullen integendeel voorstellen om alle landbouwgrond van de Kolonie ter beschikking te stellen van de landbouwers nu deze zelf hun

eigen landbouwgronden moeten inperken.' Ook schepen Coenegrachts zegt zich te zullen verzetten tegen elk initiatief dat het landbouwareaal zou kunnen aantasten. In de volgende gemeenteraadszitting kunnen wij ons verwachten aan een eigen voorstel van het college om de landbouwgronden 'veilig' te stellen. Raadslid Verhuist blijft er echter bij dat de staat het voorbeeld moet geven in de herbebossing wanneer men de landbouwers gaat stimuleren gronden te laten liggen voor bebossing.

Meerle krijgt een nieuw dorpsplein Ook het dorpsplein te Meerle wordt heraangelegd. De aanpiantingen van tal van bomen zal in eigen beheer door de gemeente worden uitgevoerd. De verhardingswerken worden uitbesteed. Hierbij zullen kasseien uit het gemeentelijk depot herbruikt worden. Raadslid Jef Verheyen vraagt met nadruk een eenvormige soort te gebruiken om een schilderij te vermijden. De totale kosten worden geraamd op 2.2 miij. fr . •

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROM MENS bvba i;11Ie'11

Wij verkopen niet afleen verzekeringen. ook de NAZORG vinden wij belangrijk!!! Kom vrijblijvend eens praten! Rommensstraat 7

Tel. 03/315.72.54

2321 Meer

ANHYP

-

..j,


HOOGSTRA TEN

Plannen voor een nieuwe vrijheid Na Meersel-Dreef, Minderhout, Meerle en Wortel komt de herinrichting van de Vrijheid een stapje dichterbij. Met de toestemming van de Schepen van openbare werken, en met de welwillende goedkeuring van de dienst Bruggen en Wegen, publiceren wij graag als eerste, enkele uittreksels uit het voorontwerp. Het betreft hier 'heel voorlopige' plannen waarover nog heel wat moet onderhandeld worden. Nochtans komt het ons voor dat de bevolking nu al informatie mag krijgen. Wij doen echter een oproep: wanneer u suggesties of aanpassingen voorstelt, overweeg deze dan ernstig, zodat de verantwoordelijken (gemeente, ontwerpers en Ministerie) gefundeerde opmerkingen ontvangen. 'Die boom staat in mijn zicht', of 'Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor mijn zaak', of 'Geen boom voor mijn terras, getuigen volgens ons van een kleinzerigheid die niet terzake is. Van de Schepen vernamen we dat er tot nog toe op een constructieve wij ze samengewerkt werd tussen de ontwerpers en de dienst Bruggen en Wegen. Deze laatsten

hebben dan ook reeds het fietspad Rijkevorsel-Hoogstraten op hun actief, en ook Minderhout-Meerle is in aanbesteding. Maar ook deze dienst zit geplaagd met een gebrek, een gebrek aan geld. Bijgevolg moeten er keuzes gemaakt worden en moet er soberheid nagestreefd worden. Hun inbreng betreft vooral wegdek-aanpassingen en aanverwante werken, en dit in standaardmaterialen. Dit wil zeggen dat de gemeente haar eigen wensen en verlangens inzake aanleg, uitzicht en afwerking zelf zal moeten betalen. Dit prijskaartje is nog niet bekend. U weze gewaarschuwd met uw suggesties. Verkeerstechnisch is er nog één groot discussiepunt, volgens schepen Coenegrachts: voor het fietsverkeer wordt in het voorontwerp geen aparte rijzone meer voorzien. Bruggen en Wegen zou daarentegen voor het tegenovergestelde opteren. Het opzet van de ganse doortocht (Loenhoutseweg tot voorbij liet Van Aertselaerplein) is voor de ontwerpers de creatie van een 30-40 km zone waarbij het fietsver-

keer remmend moet werken op de snelheid van het overige verkeer. Het komt ons voor dat hier de landschapsinrichters (lijnrecht) tegenover de ver keersdeskundigen staan. Een constructieve dialoog, met inbreng van een ruime publieke reactie, moet deze knoop toch wel kunnen ontwarren. De hierbij afgedrukte plannen geven u een indruk. Leuk zou het zijn wanneer een maquette de ganse opzet zou verduidelijken en opgesteld zou worden in het administratiefcentrurn. Wie maakt zo'n schaalmodel? Omwille van de vele lopende meters 'ontwerp-plan' hebben we gekozen om u enkele fragmenten te tonen. Wij hopen dat de gemeente te gelegenertijd de volledige plannen aan de bevolking zal voorleggen. Waarbij de ontwerpers eerst en vooral hun opdrachten, uitgangspunten, opzet en aanpak kunnen toelichten. In een volgende bijdrage hopen we u meer informatie te bezorgen.•

1. Oin"eving rns(huis 1iciIig-Iedaan

Wij merken een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in de buurt van het rusthuis. Behoud van het huidige asfalt (zwarte stroken), bredere stoepen en een beklemtoning van de toegang tot het rusthuis.


HOOGSTRA TEN

Het Van Aertselaerplein Wij stellen ast dat de Ntindcrhoiiiscstrii.it in een hoek van 1() ifeelcid &ordt naar dc hootd c ooraande kan Cl een drichoekic pleintje gevormd worden (huslialle?). Veel r('en 110151/ iot i1'/i. n S1Ï lii! 011 iho Okt.

erkeers ciliuc dan nu. \V e\olg \aîi hei

Kerk, administratief centrum en Gelmeistraat ()pnicrkclijk iijn de 1see rondpunien niet de (ras iii lulisahethluuiii en de (lelnielstinit. Wit ten her de Creatie van ccii plenstrueiuur niet ccii opnierke lijk rondpat roon in diverse niuiti. rialen en 1 Ir in Cii dii dc riIs eg n askecri en inn/ei tot ooii ichtigheid. Parkeerplaatsen veids men? )flfl/fi (i(IFi heide ij ten i ifli i/O Kini 1 hinoioa/isuiI. I'(FI 2 jilet JITIC 1 is/ei /1! 1 t /0 Jen 0/1 ru O/ulIiI/ /

/

v/

/1

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03/3145617 - Autotel. 017/546080 PE


EEN REPORTAGE MET EEN KROONTJE Hoogstraatse leerlingen bij de Koning

ving konden wij vernemen dat Koning Boudewijn, die niet hield van groot vertoon, dergelijke paleisfeesten tot het minimum beperkte, maar dat Koning Albert 7ich er goed thuisvoeli.

Het V.T.J. Spijker Hotelschool is de uitzonderlijke eer te beurt gevallen een receptie te mogen verzorgen op het Koninklijk Paleis. Dit bijzonder gebeuren laten wij als Hoogstraats nieuwsblad niet ongemerkt voorbijgaan. Een reportage van een Koninklijk feest.

Concert

Receptie

Wellicht hebben sommige van onze lezers op woensdagavond 10 november op TV2 gekeken en geluisterd naar het Paleisconceit, dat werd georganiseerd in samenwerking niet het Festival van Vlaanderen en het Festival de Walmnie, ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Europese Gemeenschap. Het concert werd bijgewoond door Koning Albert en Koningin Paola, Prinses Astrid en Aartshertog Lorenz, Prins Laurent en tal van prominenten waaronder Jacques Delors, voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschap, Nicole Pery, eerste vice-voorzitter van het Europees Parlement, Willy Claes, minister van Buitenlandse Zaken en de heren Jan Briers en Michel Tock, afgevaardigd-bestuurders van de beide festivals. De 600 genodigden hadden plaatsgenomen in de schitterende troonzaal van het paleis. Het Prometheus Ensemble o.l.v. Etienne Siebens, bracht van G. Rossini de Sonate nr. 3 in C voor 2 violen, cello en contrabas en van W.A. Mozart de Concertante voor octet in Es naar het Kwintet in Es, KV 452. Het Festal Brass Ensemble o.l.v. Dirk Brossé mocht besluiten met een uitbundige vertolking van het Music for the Royal Fireworks van G.F. Hnde1.

Na het concert werd het prominente gezelschap uitgenodigd op een receptie in de aangrenzende Grote Galerij en de Spiegelzaal. Het was daar dat zij werden opgewacht door de leerlingen van de Hotelschool, die aan de hooggeplaatsten hapjes en drank mochten aanbieden. Dat dat onberispelijk en goed georganiseerd gebeurde, bewijst het feit dat minder dan een minuut na het binnentreden van de leerlingen het ganse gezelschap voorzien was van drank. Er was slechts één beperking opgelegd: om veiligheidsredenen mocht de Koning zelf enkel met drank bediend worden door iemand van het eigen hofpersoneel. Hapjes mochten echter wel aangeboden worden, maar ook daarvoor was één meisje aangeduid, wellicht om te voorkomen dat de ganse klas onze vorst zou willen benaderen. De Spijker-leerkrachten hielden discreet een oogje in het zeil en vielen niet op tussen het overige hofpersoneel, die ook allen in het zwart gekleed waren, met strik voor de heren. De Koning zelf gaf overigens een ontspannen indruk en was duidelijk in zijn schik met deze festiviteiten. Het was het eerste grote feest aan het hof sinds zijn aantreden, maar alles laat vermoeden dat het niet het laatste zal zijn. Uit gesprekken met mensen uit zijn omge-

Slechts één was uitverkoren om de Koning zelf le bedienen.

T1

rccii kan t!, ii hij in de kon inklijke keukens het eten heeti bereid


REPORTA GE

Organisatie Nochtans is de Organisatie niet te onderschatten 7n gingen wij v-int' even een kijkje nemen aan de poorten van het paleis. Daar stonden 3 lange rijen auto's-met-chauffeur te wachten en waren er verschillende politie-agenten in de weer. Vanaf 22 uur begonnen de genodigden afscheid te nemen. Op het ogenblik dat zij de uitgang van het paleis naderden, werd de chauffeur via een luidsprekcr ervan verwittigd dat zijn passagiers in aantocht waren. Zo kon je dus horen: "L'auto de monsieur et madame Delors", "De wagen van de heer en mevrouw Delcrçix, "De waçn van de Iteer en mevrouw Vandenbroeck, eft.. waarop dan telkens een van de auto's zich uit de sliert losmaakte en de poorten binnenreed om even later langs een andere uitgang weer buiten tc rijden.

1-1(1

l'.ojiiiii,i Piiolvv 1I1 eIelIvl/.\ ontspannen indruk.

llIlH

(HIJ! (/1

1/el/in ei?

1 , an

()1IC

Lfotelschool die vu /

(/

/

A1I,,1 een

En de Spijkei-leeiliugen . Nadat de Koninklijke keukenS operuirnd waren kregen ZH 1fl cle troonzaal een glaasje champagne aangeboden eit uluLlileil zij feliLitalies iii uiltvuigst iieiiiei 1 van de uiajuui ydn liet liv,l. [icidi id IlluLlItelI zij het paleis discreet langs de achterdeur verlaten waar hdn chauffeur - met bus weliswaar - hen opwachtte en terug naar l-loogstraten voerde (hb)U

De laatste jaars/eer/in gen poseren trots in één van deprachtigepaleiszalen. Alvast een schitterend begin lan hun horeca-carrière!

Zeg maar hoe je slapen wil -

au ng

p -j wgriIRBJEB]U]It1 11


Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

GELEDEN

HALVE Misdagersbende gesnapt en terechtgesteld, Zeven jonge menschen. tusschen 19 en 30 jaar, uit verschillende beroepen. die geld wilden verdienen doch niet van werken hielden, hebben moeten boeten voor hun wangedrag. Gewetenlooze ophilsers. die liefst zelf uit het gedrang bleven, zorgden voor cle aan\verving van de jongelui. die onder de voorspiegeling van groot geld verdienen aan hun stiel vaarwel iegden om van misdaden te leven, misdaden zoowel tegen hun eigen rnedehurgers als tegen de bezetting. Het begon met den clielstal van een schrijfmachine en vervolgde met het vernietigen van oogstvoorraden. Dan werd met spoorwegsabotage begonnen: een signaal werd veranderd_en liet was slechts aan een geluk-

lig toeval te wijten dat er, een treinhotsing kon verhinderd worden. \vaarhj uitsluitend Beloische bureers. vrouwen en kinderen liet lachtoffer.ouden zijn geworden. Zelfs voor moord deinsden zij niet terug: hij een overval op een echtpaar schoten zij dan man en de vrouw neer en rootden 4.700 fr. Toen zij iensloue een diefstal van springstof wilden uitvoeren werden zij gekust en op grond van het feitenmateriaal ter dood veroordeeld. 48 Uren na de aanhouding vond de lerechtsielling reeds plaats. Hiermede heeft de hezettende macht het bewijs geleverd, dat zij iiiet alle macht eIken vorm van sahotage wil verhinderen. Het Krijgsgerecbt der Feldkommandantur Antwerpen veroordeelde aldus ter dood: Versluys. gymnasiast, Roodhoold en Van dun Brande. diamantslijpers; Wauters en Verhaegen. clectriciens: Verschueren, slotenmaker: Maurice. werkman.

vanaf 35 Fr.

Peimanent

Haarverf De vermaarde eau de alle kleuren en tinten -. Beste merken. Çotagne en Parfums van 4711. Beste merken ven Poudre de rz, Briliantirzc. -

-

-

Tandpas-ta, Tanden.5orsleL, kwn men, &aardzeep, enz. Voor het behoud v'in het baar, vraag Petrole Haan en Silvikrine. ROUWARTIKEL.EN zooals collier3, ,ellekens, &oehen en Spellen. DOOPGESCHENKEN zooals Haarborsteiljes, Kammekens, Zeepdoosjes. Talkdoosjes Ook volle&ge Garnituren in het CO1FFVRSALON -

leanne

.

Openbare verkooping van SCHOONE MEUBELEN EN HUISRAAD

• IJzerwaren • Bouwbeslag • Deur- & raambeslag • Beslag voor kanteldeuren • Schuifdeurbeslag

Recht over de groote keit H000STRATEN 27

e y Le fl

in t Dorp te Mi nderhout De Notans ROMMENS le Meir, zal op 1 december 1943 om 9.30 uur voormiddag klokslag namens en ten woonhnize van den Heer Charles Willenisen in het Dorp te Minderhout, publiek verkoopen: Allerlei schoone huisnieuhelen en huisraad als groote en kleine kassen, tafels en stoelen waarbij 6 nieuwe eiken kanierstoelen ijzeren bed met ressort en nac httalel, eiken lessenaar. sehoone eiken lijst voor spiegel. k:imerstoof. alcoolvuur, copieerpers. schilderijen, bloempotten. vazen. potten. nen, glas- en gleiwerk oplegpotten. gegal-

vaniseerde waschton niet stamper (simplex), groole nieuwe waschketel. ijieren en houten kuipen. meelton, varkensbak, groote en kleine ladders. 2oude raanidorpels, kiekenstoot. spicën, shjpstecn. schup. r ick. rij ven, vorken, zeis, hairgelouw. enz.

Perma'iente 1 Wilt U een mooie btjvende permanente? Wenscht U uw verknoeide haren weer in orde te laten brengen, wendt U dan tot het onderstaand adres. Dank aan onze nieuwe producten, kan ik U in weinig tijds een mooie, golvenle permanente zetten, in het gekende V 790/28 20 huis.

Vrouw 1. PINXTEREN

e1melstraat, ,14 B;ün:

((1((

lan

/iø,i,s 110/en

• Deurkrukken • Bevestigingstechnieken

Een extra attentie van de Postcheque:

Tu i nontwerp Tilburgs... ..de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin

TELEPOST POSTCHEQUE: Gewoon even testen! 12

Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zelvers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

H000STRATEN.

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Rietweg 13 2328 Hoogstraten Tel. 03131572.00


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

2 x Enropalia Mexico Wie lid is van de organiserende verenigingen heeft in december tweemaal de kans om Europalia Mexico te bezoeken. De centrale tentoonstelling van dit cultureel evenement is 'De Arend en de Zon'. Deze brengt ons in contact met drieduizend jaar Mexicaanse kunst. Mcci clan 1Jiuuileid stukken tilt de Mexiiaansc musea zijn aan Brussel uitgeleend. Het gaat om objecten die de rijkdom en verscheidenheid van de verschillende Mexicaanse culturen tonen, van Olmeken (1200-600 voor Christus), via Zapoteken. Tolteken, Mixtekcn en Azteken tot aan de hedendaagse Mexicanen. De dames van het CMBV nodigen hLin leden uit voor een reisje naar Brussel op dinsdag 7 december. Zij bezoeken in de voormiddag 'De Arend en de Zon' in het Paleis voor Schone Kunsten en in de namiddag 'Mexicaanse Klederdracht' in de ASLK-galerij. Op de middag wordt een lichte lunch voorzien. Vertrek aan de kerk om 8.30 uur, einde omstreeks 18 uur. Deelname kost 1400 fr. Inlichtingen over lidmaatschap en inschrijvingen zijn te bekomen bij G. Michoel. tel. 03/314.38.78. Het Davidsfonds kondigde vorige maand al aan dat in het kader van de vernieuwde programmatie een aantal culturele bezoeken gepland werden. Ook deze vereniging bezoekt 'De Arend en de Zon', cii wel op zaterdagnamiddag 18 december. Zij reserveerden 3 gidsen, die elk 15 personen zullen rondleiden. Wanneer dit blad in druk gaat zijn er reeds twee volgeboekt, maar wie snel reageert kan voor de derde nog inschrijven. De gidsen worden door het Davidsfonds betaald; het spreekt dus vanzelf dat men lid moet zijn (maar de meeste cultuurminnende Hoogstratenaren zijn dat inmiddels wel of kunnen dat voor die tijd nog wel even regelen). De bus vertrekt aan de kerk om 12 uur en keert daar terug rond 18 uur. Deelname kost 400 fr.. minderjarigen (-1 8j.) betalen 280 fr. Voor inlichtingen over lidmaatschap en inschrijvingen voor dit bezoek kan u terecht bij F. VerschLieren, tel. 03/3 14.1 1.88. D

Kersicoucert 1 Scaldis Cwiiai: De Schelde zingt... Het zou de titel van een evenement van Antwerpen '93 kunnen zijn. Maar in dit geval bedoelen wij het Merksemse Jeugd- en Kinderkoor, dat op tntnodiging van dc Kunstkring Spijker een Kerstconcert ten gehore zal geven op woensdag 8 december 1993 te 20 uur. Vanzelfsprekend vindt dat gebeuren plaats in de mooie Rabboenizaal van het Spijker-tnstituut. Het koor wordt geleid door Lieve Suys. Zij is zelf een mezzosopraan, behaalde diverse eerste prijzen aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Antwerpen, en studeerde ondermeer aan het Mozartcum te Salzburg. Tegenwoordig is zij docente aan het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst en begeleidster en lerares aan de Muziekacademie te Merksem. In 1978 stichtte zij liet Merksems Jeugd- en Kinderkoor, nu "Scaldis Cantat". Dat koor heeft inmiddels in binnen- en buitenland een mooie reputatie opgebouwd. tn

t oi -ii inowid kncinieii £Icjiiorieiioieli ui,,ien iii c/e Pci.i oni /eeii ie iiereii hij hun (55 jaar. llaen ei sommigen geuaagden i'a,i elkaar troosten voor de l,ereikte leeftijd', zien ze er alleszins nog stralend uit. We herkennen op de onderste rij, van links naar rechts: Marja Bro,ve,is, Maria Van Dcliii, Mariette Peeraer, Maria Versehraege,i, Hd/ène Raes, Maria I-7oren, Eliza Heievgers, Els Bastiaensen en Tresa Neeck.v: 0/) de tweede rij: Mirèse Be'ers, Frans Verwimp, Viviane Bre,nans, Jeanne Die/s, Jos Bruurs, Maria Van Don gen. Maria Gevsen, Maria Van Weereld, Angè/e Van Dvck. Maria Segers, Panla De Brabander, Leonie Leurvssen, Augusta Janssens: op de derde rij: bek Van den Bogaert. Albert Van Bergen, Maria Rosiers, Wilip Claes, Louis Fransen, Mon Rigouts, Stan Jansen, Jaak Lans/ots, Louis Marijnissen, Jaak Denauw, Flor Laurijssen, Jos Martens. 1984 behaalden zij de eerste prijs op het Nederlands Koorfestival te Rotterdam én een eerste prijs cum laude op het Internationaal Koorfestival te Neerpelt. In 1986 traden zij op voor de koning en de koningin op het Koninklijk Paleis. In 1988 namen zij deel aan de Europeade in München en in 1989 verzorgden zij een concert in de Carolus-Borromeuskerk te Antwerpen. In Hoogstraten zal het koor begeleid worden door Lieve Mertens aan het klavier. Chantal Burie bespeelt de harp. Zij brengen een gevarieerd programma niet Kerstliederen uit verschillende landen, die ons halverwege de Advent al helemaal in de Kerstsfeer zullen brengen. Kaarten voor dit concert kan U reserveren op het nummer 03/314.55.36. E

W.A. Mozart. Het kinderkoor zingt naast enkele nieuwe nummers ook traditionele kerstliederen. Het Piuskoor zelf brengt gezangen voor de advent, Gregoriaans en meerstemmig en een keuze volkse kerstliederen uit verschillende landen. En samen met het strijkersensenible vertolken zij nog twee kleinere cantates van Paul Esterhazy. Tenslotte worden de aanwezigen uitgenodigd om samen met de koren enkele alomgekende kerstliederen nice te zingen. D

Kerstconcert 2 De t's rede in dc rij is de Koninklijke loon- en Toneelniaatschappij St. Cecilia, die in degelijknami ge zaal hun Kerstconcert brengen op zaterdag 18 december te 18 uur. El

Kerstconcert 3 nu hi dichtst hij KLi stiiii5, namelijk op woensdag 22 december 1993 te 20 uur, treedt in de St. Catharinakerk het Piuskoor aan, samen met het Meisjes- en Knapenkoor. sopraan Lut Martens en het Turnhouts Strijkersensemble. Het instrumentaal gezelschap vertolkt werken van A. Corelli, J. Pachelbel en

1. JAN SSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

2

13


HOOGSTRA TEN

300e leerling

Oorverdovend

T:

r

0E

!

.L

De Gemeenteschool mocht onlangs cle 300e leerling inschrijven. De eer viel te beurt aan Vickv Van Roov uit de Katelijnestraat. Zij kreeg een kroon met "300" op liet hoofd.

Toen bij de herstructurering van de Hoogstraatse basisscholen in 1977 de Gemeentelijke Meisjesschool en de Gemeentelijke Jongensschool fusioneerden met de Gemeentelijke Jongensschool en de Vrije Meisjesschool van Wortel was dat aantal heel wat lager, en dat bleef ook verschillende jaren zo, want op 1 september telde de school slechts 58 leerlingen. Ze gingen echter niet bij de pakken zitten en startten allerlei initiatieven zoals het uitgeven van een schoolkrantje, het inrichten van een grootoudersfeest en andere activiteiten waarmee zij naar buiten kwamen. De school sloot aan bij het V.L.O. en zou voortaan ook deelnemen aan het i ntercommunaal examen. Op 1 september 1985 kwamen de eerste kleuters en het leerlingenaantal, dat inmiddels opgeklommen was tot 80, steeg prompt naar 134. In september 1989 verhuisde de school naar de gebouwen van de vroegere rij ksschool in de Gravin Elisabethlaan. Die gebouwen waren slechts voor 150 leerlingen voorzien maar door omvorming van enkele lokalen konden daar nog 3 kleuterklassen bijgemaakt worden. En nu de Stad Hoogstratcn eigenaar is geworden van de gebouwen, kan er aan serieuze verbouwingen en zelfs aan bijbouwen gedacht worden. Daartoe wil de gemeente in eerste instantie alvast 15 miljoen inschrijven. Nog dit schooljaar zal begonnen worden met de bouw van 3 klaslokalen. Als de bibliotheek verhuist komen ook die lokalen ter beschikking. In een latere fase wordt gedacht aan een turnzaal, een fietsenstalling en een lokaal voor directie, secretariaat en personeel. En voor de toekomst houdt de school rekening met een stijgend leerlingenaantal, want in de vele nieuwe woonwijken vestigen zich heel wat jonge gezinnen, die zo hun invloed hebben op het geboortecijfer ...0 14

T>

De iei,tooiistel/iii Go nee/in (((1 Boeren, in aanwezigheid van de directeur van het Provinciaal Veiligheidsinstituut, Ir. Voet, en de coördinator van de reizende tentoonstelling, Ing. Devolder. Wie deze tentoonstelling in het IKO nog niet bezocht, heeft nog de kans tot 5 deceoiher. Vooral de gegidste rondleidingen zijn een aanrader: er staat een gids klaar op woensdag om 14 uur en om 15 uur, donderdag om 18 uur en om 19 uur, zaterdag om 10 uur, 11 uur, 14 uur en 15 uur en op zondag oin 10 uur en om 11 uur. De tentoonstelling geeft antwoord op vragen als: 'Wat is het schadelijk effect van discolawaai?', 'Waarom mag ik op zondag geen grasmaaier met motor gebruiken?', 'Wat zegt liet Hoogstraats Politiereglemeni oi'er geluidshinder?', enz.

Herdenking Remi Lens

Hoe kan men een rein/der dichter beter gedenken dan met een tenioon.stel/uig en moordrac/it? Initiatiefiienier Dr. Harry Van der Pas had daartoe zijn molen ingericht als expositieruimte. Eredeken Hannes werd uitgenodigd om enkele gedichten van Re,ni Lens (1902-1 983) voor te dragen. Wij halen er één voorbeeldje uit dat zijn stijl goed typeert, mml. een tekst die hij macikte bij liet overlijden van glasschilder Jan Huet (1976): 'Met kleur en vuur en glas / nujti dia's / voor uw licht geschoven, / mijn God om U te loven / En al uw santen samen / in mijn ramen / Amen.


HOOGSTRA TEN

De Gelmelwacht is niet meer! Tweehonderdachtenveertig nummers van 'De Gelmelwacht' werden door de medewerkers van Milac Hoogstraten uitgegeven, 41 jaar lang. Met de afschaffing van de dienstplicht -de laatste lichting wordt eerstdaags opgeroepen- en de overstap naar een beroepsleger, komt in België een einde aan de aktie van Milac. Tot de laatste afzwaaier zal Milac Hoogstraten haar aktiviteiten verderzetten, maar de afbouw is begonnen.

Tl1:J' p,,1Cl,U -VS,,t: ?CÜfrVVU. VU.:

S. U,n 051.,

In zijn afscheidswoord blikt voorzitter René Van Delm terug op de opdracht die zijn ploeg voor ogen stond: 'Gelmelwacht is steeds een blad geweest zonder veel pretentie. We brachten het dorpsnieuws aan onze jongens op een ludieke manier, zeker niet met de grote C van Cultuur. Niet alleen aan onze jongens, denken wij daarbij, want met 900 abonnees op 1.800 adressen in Hoogstraten werd bijna zeker de ganse goegemeente bereikt. Wij kunnen maar hopen dat De Hoogstraatse Maand bij de vele lezers van de Gelmelwacht de leemte die deze laatste laat, kan opvullen.' Dat Milac dit zelf wel ziet zitten, blijkt uit hun bericht aan hun abonnees: 'Wij kunnen onze lezers dit blad (De Hoogstraatse Maand, nvdr) van ganser harte aanbevelen'. Milac is dan ook bedankt voor deze gratis reclame. De redaktie van DHM zal dan ook haar best doen om het dorpsnieuws verder te blijven verspreiden. Dit kan alleen maar wanneer de bevolking, de verenigingen en de gebuurten ons op de hoogte houden van hun reilen en zeilen. Eindigen we dan nogmaals met Milac: 'Hoogstraten, gij zijt bedankt, 't was plezant voor onze jongens te werken'. Bedankt mannen, DHM doet voort!

100.000 frank bijeengesprongen

De iii tvci-aeio/tic leil i'ooitle/e t int Anin op tegen Kn;,'ï /rncJii liet IIIVIOIC l,idii,i Of) init 100000 frank. Alleen al in de voorverkoop waren er reeds 700 kaarten verkocht. De avond zeij' kwamen daar nog de toegangsgelden en de tapopbrengst bij. De organisatoren telden 350 springers op de vloer, wat een overweldigende indruk gaf En na de aerobic stond Desperated Conpanv garant voor een swingend vervolg.

de mocind

Vergeet niet uw abonnement te betalen: 600 F. voor een heel jaar De Hoogstraatse Maand IN


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurussen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 3 14.66.28.

_______________________________

Chauffeurs opgelet! Kinderen!

Met + 80 op de koffie J

Vrijdag 31 december, de laatste dag van het jaar en hoogdag voor de kinderen. Zij gaan de inwoners met hun vrolijkste gezichtjes nieuwjaarswensen overbrengen door middel van al Ierlei welgekende versjes. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen zorgen die dag, vanaf de Meerseweg tot aan de Kapeidreef, volwassen opzichters voor veilige oversteekplaatsen. Ook wordt die dag van 9 tot 13 uur de Minderhoutsestraat afgesloten voor alle geinotoriseerd verkeer. De organisatoren vragen dan ook met aandrang aan de plaatselijke bevolking begrip op te brengen voor deze enkele uurtjes ongemak. Verscheidene jaren al zorgen deze vrijwilligers voor de veiligheid op deze dag en het moet gezegd dat praktisch alle chauffeurs zich uiterst gedisciplineerd opstellen t.o.v. dit initiatief! fl

Klaat en duidelijk

t di/til!! Ciiç!clic

ltCï(/c/l

/dl/'e/l geleden

boter en jenever 'de meet overgesmokkeld maar deze toestanden zijn nog slechts nostalgische herinneringen. De plannen om de twee Baarles tot een eenheid te maken zei vanzelfsprekend heel wat kwaad bloed bij een aantal inwoners en dit willen zij dan ook duidelijk imiaken aan Baarles grenzen.

Een cadeautje te verzenden: POSTPAC de veilige en handige oplossing. Ef

Ter gelegenheid art hei goLiden huwelijksfeest van LIia M ch eL en t- aii ci1ocnn etekers vorige maand, kon men zo maar eventjes kennis maken met vijf generaties. V l.n. r. Jef Schoenmnaekers, zoon van Elisa en Fra,is, ..elf grootvader voo de kleinste spruit Lisanne Goorden, zijn grootmoeder mevr. Michiels, Elisa Michiels, Kristel Schoenmaekers (dochter van Jef). Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

I

s

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarie-Nassau


MINDERHOUT

Goud in de Koestraat Julia Schellekens en Peer Antonissen Voor de tweede keer in enkele weken werd de Belgische driekleur van onder het stof uitgehaald in de Beemden en dit nogmaals voor een gouden huwelijksjubileum. Zenuwachtigheid in het gebuurte natuurlijk: vergaderen, initiatieven, met de beurs rondgaan, een optocht in mekaar haspelen, versiering, feesten! Julia en Peer keken uit naar die bewuste datum, dat moest een dag uit de duizend worden! Vlak voor het uitbreken van dc eerste wereldoorlog werd Peer in de Minderhoutsestraat geboren en dit op 26 april 1913. Enkele maanden geleden is hij dan ook de kaap van 80 omzeikl. 'Niks speciaals voor gedaan, altijd gewerkt en ... veel geluk gehad! Elke avond drink ik een hartverwarmertje, dat is lekker en ik denk ook goed voor de gezondheid!' Inderdaad, dat moet je in alle geval geloven als je Peer ziet rondlopen tezamen met zijn onafscheidelijk petje in en rond het huis, in het dorp hij het boodschappen doen. Hij ziet er uit als melk en honing, de ouderdom heeft uiterlijk weinig vat op hem gekregen. Julia is een echte Meerse, geboren in Beek op 23augustus 1913. Onlangs dus ook 80 geworden, maar haar gezondheid heeft toch al enkele keren een flinke knauw gekregen. Het hart, operaties, enkele valpartijen! 'Het doet er allemaal geen goed aan. 'k Kan niks meer doen in het huishouden. De hele dag rusten!' Aan haar echtgenoot heeft ze zonder twijfel een modelverpleger en hij hoopt dit vanzelfsprekend nog lang te kunnen en te mogen doen voor Lijn Julia. Peer stamt uit een gezin van 9 kinderen en vanaf zijn 14de jaar trok hij de boer op als boerenknecht en dit heeft hij volgehouden tot zijn 28ste. Van het boerenleven uit die tijd weet hij dan ook alles te vertellen en dat werk vond hij ook een boeiende aangelegenheid. Maar ja, als er van trouwen gesproken wordt, moeten er ook centen op tafel komen en hoe meer hoe liever. 'Waar ik meer kon verdienen ging ik werken. Tijdens de oorlog heb ik nog een tijd met een melkwagen gereden in de Loenhoutsebaan en in de zomer was dat toch elke dag met 150 melkkitten zeulen. Over die oorlog gesproken! Daar heb ik als soldaat toch een beetje geluk gehad. Lang zijn we wel niet echt in oorlog geweest, België gaf zich al vlug over, maar ik heb toen toch een kogel tegen mijn helm gekregen. Dan besef je wel dat het geluk op een klein plaatsje ligt. Wel bracht die oorlog ander geluk, want op 17 november 1943 stapten we in het gekende bootje'. Peer heeft dan ook nog een tijdje in de bosbouw gewerkt. 'Dat was hard labeur!' In Meer en bij Stas de Richelle in 't Heike werd heel wat bosgrond ontgonnen en daarna terug opgeplant. Nadien trok hij naar de bouw, daar was natuurlijk een massa werk zojuist na de oorlog. Bij Peer Tackx in Meerle heeft hij toch zo'n 27 jaar met stenen en mortel rondgezeuld. 'Bouwvakker spelen was in die tijd ook een niet te onderschatten job. Stenen en mortel werden met de hand naar boven gesleurd, machines waren er toen nog niet. Ooit heb ik eens 62 stenen

tegelijk naar boven gesjouwd. En geluk was ook hier niet weg te cijferen. Bij Nestje Verschueren in de Kapeldreef ben ik eens achterover in de kelder getuimeld met boven mij een betonnen balk die gelukkig op tijd bleef hangen. D'r waren ook plezierige kanten aan. Het 'maaien'! Als de bouw onderdak stond kwam de houwhcer boven met de klassieke drank en dan werd er gewoonlijk wel teveel van dat spul naar binnen gegoten. Ons Julia was er dan wel niet graag bij. 's Anderendaags moest je dan weer vroeg uit je bed, het fietske op en hup naar het werk. Met de auto komen afhalen voor de deur was in die tijd helemaal geen sprake.' Na zijn zoveelste bouw liet Peer het werk over aan de jongeren en hij borg zijn truweel en voeghaak definitief weg in zijn gereedschapkist, ging op pensioen en daar geniet hij van met volle teugen. Julia werkte vroeger, tot aan haar huwelijk, ook op de ouderlijke boerderij, en nadien was zij de zorgzame vrouw voor Peer en moeder voor de 6 kinderen, 5 meisjes en 1 jongen. Julia en Peer werden de fiere grootouders van 16 kleinkinderen en de tijd staat niet stil van... 10 achterkleinkinderen!

autobanden

EPJPEETERg * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/ 314.63.05

Julia en Peer, gefeliciteerd! •

OPGELET!!! Gans de week op afspraak.

Meerdorp 72 2321 Meer TeL 031315 05 98

i aairstudio FtlÎt 17


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te vermelden.

499.999,00 frank.... of een frank minder dan een half miljoen. Dat is wat Vervoer Huybrechts aan de K.V.G. Meer-Meerle-Meersel-Dreef kon schenken. Ik hoor U al denken : "hadden ze nu die ene frank er niet meer kunnen hijdoen ?". Dat hadden ze natuurlijk gekund, maar het kwam nu net zo uit, en dat vond Ad Van Aperen te mooi om zo te veranderen. Om het vijfentwintig jarig bestaan van Vervoer Huybrechts te vieren, hadden zij een vedettenmatch in Meerle en groot open-deur weekeinde op de bedrijfsterreinen op touw gezet, met tal van attrakties. Trouw aan hun traditie (dat de minder bedeelde medemens nooit vergeten wordt), stond het vooraf vast dat de opbrengst van de viering naar een goed doel zou gaan. Via Peter, een medewerker van het bedrijf, kwam men terecht bij de K.V.G., ofte de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten. In de beginjaren beperkt tot een kerstfeest voor de leden, breidden de aktiviteiten van deze vereniging zich met de jaren uit. Thans wordt aan de 81 gehandicapte leden en de 84 vrienden en ereleden een ruim palet van bezigheden geboden : het traditionele kerstfeest, een paasfeest, een wandeldag, een culturele uitstap, een familiedag.

ons lesje wel geleerd, volgende keer doen we alles terug zelf". Gelukkig was de open-deur s'anderendaags een schot in de roos. Een overrompeling, vanaf het eerste uur. "Het gebeuren van de dag ervoor spookte in ons hoofd, we waren bang dat er nog weinigen zouden komen afzakken, bang dat we met hopen overschot zouden blijven zitten." "Gelukkig, zo kan ik nu wel stellen, kwamen we van alles te kort Zo kwamen er niet de verhoopte 200.000 Fr. maar de uiteindelijke 499.999 Fr. op tafel voor de K.V.G. Voorzitter Ad Van Aperen van de K.V.G. is er maar al te blij mee. Het halve miljoen is welgekomen en zal ten volle gebruikt worden om de aktiviteiten te financieren, zodat alle leden er van kunnen profiteren. Voor het eerst op het traditionele kerstfeest, waarop de familie Huyhrechts ere-genodigden zullen zijn. D

ERGERNIS... Ergernis, dat is ssat mensen voelen als drie overheerlijk zonnige herfstdagen naar de knoppen worden geholpen door iemand die meent dat dan het ogenblik gekomen is om een immense afvalhoop op te stoken. Op GrootEyssel konden ze ervan meespreken. Een doehet-7elver is daar een buis aan het verbouwen, wat vanzelf een hoop afval ineebreugt. Nu hebben we daar voorzieningen voor zoals een vuilkar, groot huisvuil, een groot containerpark. Niet voor deze meneer Als hij zegt dat hij alles zelf doet, geldt dat ook voor zijn afvalhoop. Opstoken maar, alles wat hij teveel had. Niet alleen papier of houtafval, ook isolatie, plas-

tiek, tot autobanden toe. Drie dagen achtereen een vuile vettige rook die de omgeving verpest. Kom op tegen kanker !!! Niet meer roken, matig eten en drinken, milieuzorg. En binnen blijven voor de smeerlapperij die sommigen menen in de lucht te mogen stoken. De rookpluimen waren van ver te zien en de geur in de wijde omgeving te ruiken. Van onze gemeentelijke pni iie helaas geen spoor. fl

GOEI) NIEUWS Dat is zeker de aanbesteding van de hernieuwingswerken aan de baan Minderhout-Meerle. Daarmee staat het onherroepelijk vast dat het er eindelijk van komt. Voor de werken is een bedrag uitgetrokken van 58 miljoen frank. In de aanbesteding zit ook de aanleg van het fietspad langs beide zijden van de weg tot op de grens Minderhout-Meerle. De gronden daarvoor werden ter beschikking gesteld van Bruggen en Wegen door de gemeente, die daarvoor koopovereenkonisten sloot met de aanwonenden. Voor volgend jaar is nog een budget ingeschreven van ca. 28 miljoen, o.a. voor het tweede gedeelte van het fietspad van de grens Meerle-Minderhout. Ook daarvoor wil de gemeente van de bewoners de nodige gronden kopen. Alle percelen werden geschat zodat er duidelijkheid is over de prijs die de aanwonenden voor hun grond kunnen bekomen. 1-let stadsbestuur hoopt de gesprekken in december te kunnen afronden. Nadat het college zijn belofte heeft ingelost door klare wijn te schenken, durven wij wel hopen dat iedereen nu zijn verantwoordelijkheid neemt zodat binnen het jaar de Meerlese jeugd over deftige en veilige fietspaden naar school kan. Want zeg nu zelf, grond is duur en dierbaar. Maar kan er mij iemand de prijs voor de veiligheid van onze kuideien voorrekenen ? Goed nieuws ook voor de bewoiieis van de Chaamseweg. De hernieuwing van het wegdek (volgens een modern procedĂŠ dat lang zou houden) staat eveneens gepland voor volgend jaar. Fl

'5s

hen forse check voor de K. V.G. vanwege Transport Huybrechts De viering van 25 jaar Huybrechts startte nochtans onder een niet al te best gesternte, toen van de beloofde "Kampioenen" niemand kwam opdagen voor de benefietmatch tegen de KWB van Meerle. "Wij dierven ons haast niet buiten tonen die dag" vertelt ons Mevr. Huybrechts, "het gevoel dat al die mensen zouden denken dat ze bedot waren". Slechte afspraken, volledig buiten de wil van de familie Huybrechts. "Wij hebben voor de organisatie van het evenement beroep gedaan op een theaterbureau en blijkbaar waren hun kontakten met de Kampioenen niet helemaal in orde". "Wij hebben

18

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING Heilig Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802


MEERLE

65 JAAR In dc feestzaal Dcn Bombardon" had op 16 oktober 1993 een gezellig en lang verwacht weerzien plaats van dejaargenoten van 1928. Voordien was het er nooit van gekomen. Maar "vijfenzestig jaar" is een keerpunt in een mensenleven, cle moeite waard om te vieren. Daarom was er een groepje initiatiefnemers gegroeid dat de organisatie van de bijeenkomst op zich wilde nemen. ni.; Louis Hendrickx. Louisa Janssen, Frans Michielsen, Jos Pau wels. Louis Swaegers, Jef Teuns en Maria Zegers. Na heel wat opzoekingswerk had men 48 van 63 jaargenoten teruggevonden. 15 waren reeds overleden. Van de 48 overlevenden waieiiei 36upgekuttien: 22 heren ert 14 dames. Samen met echtgenotes en echtgenoten was een groep van 66 man bijeengekomen. Voor verschillenden onder hen was het geleden van hun Plechtige Kommunie dat ze mekaar nog gezien hedden. De feestbijeenkomst begon met een dankviering in de kerk, voorgegaan door twee priesters-jaargenoten, Louis Swaegers en Jef Tlieuiis, samen met pastoor Van Hoof. In de viering werden ook de overleden jaargcnoten herdacht. Na de mis trok men naar de feestzaal. Eerst receptie en kennismaking, dan het plechtig moment van "de foto", vervolgens het feestmaal en daarna nog veel praten en verre herinneringen ophalen. Het was al zondag toen de laatste fcestv c.,dci s liuiswaai ts tiukken.

65 jaar en aa,i de feest

tevreden en gelukkig om het samenzijn na

zoveel jaren. D

RAP EN ROER Jeugdbeweging. een cvidcntie deze dagen. Wie in het dorp woont, ziet ze elke zondag bezig. Maar wie weet waar ze mee bezig zijn . De leidingsploeg van de chiro van Meerle wil dat graag aan een ruimer publiek laten weten. Ziehier hun boodschap.

Chiro in "rap en roer" Chiro is niet zomaar wat spelletjes doen op zondagmiddag. Chiro staat ook voor een aantal waarden en normen, Chiro wil zich bezighouden met bepaalde maarschappelijke problemen. Daarom willen wij, de Chiro van Meerle, het uien we thema van Chirojeugd Vlaanderen aan U voorstellen : Rap en Roer! Voor de volwassenen wil Rap en Roer een uitnodiging zijn om echt te luisteren naar wal kinderen en jongeren vertellen. In dit kader willen we werk maken van twee elementen uit onze eigen visie : het bevestigen en weerbaar maken van kinderen en jongeren. Aan hen is onze eerste boodschap 'Blij dat je er bent !" We maken tijd en ruimte om naar hen te luisteren, mee op weg te gaan, hen serieus te nemen, te bevestigen dat zij waardevol zijn. We willen hen ook weerbaar maken om op te komen voor hun eigen mening. Om dii concreet te maken wordt samen met Rap en Roer, de jaarthema figuurtjes clie rechtstreeks uit de hip-hop jongerencultuur komen, gewerkt rond 4 punten. 1-let eerste werkpunt is WELKOM. Iedereen moet kunnen eri'a ren er echt te mogen zijn. Ook FEESTEN EN VIEREN staat dit jaar extra in de belangstelling. Deze momenten moeten zin krijgen door voor elkaar duidelijk te maken waarom we vieren.

Je kan wachten tot je 65-ste om teji'e.vten, maar liet hoeft niet. Ook 50 jaar is er een uitstekende leeftijd voor.

SPEL EN HUMOR.

Humor kan, als een vorm van weerbaarheid, cle sterke drager zijn van een boodschap. Ons laatste werkpuni is NETWERK. Als jeugdbeweging willen we au sem'ieiiv genomen worden en een volwaardige plaats i'eriveri'en binnen cle parochie, cle ge1fl ee//te.....

Wat alvast in deze Hoogstraatse maand het geval is. De chiroleiding hoopt dat U hiermede een beetje weet waar ze mee bezig zijn. Alle kinderen en jon .geren blijven welkom. E

M()SSELEN Mosselliethcbbers kunnen up 4 december hun buik nog eens rondzetten bij de K.L.J. van Meerle. Je kan ze komen afhalen om thuis op te eten, je kan ook bij de K.L.J. aan tafel schuiven, er een pintje bij drinken en wat langer natafelen. Inschrijven en inlichtingen bij J. Verinonden tel. 3 15.83.91 E

APPELEN Voor appels moet je zelfs de deur iliet uit. Op II december komen de jongeren van de turnkring 't Zolderke ze bij U aan huis afleveren. 100 Fr. voor een zak lekkere gezonde snoep. Ietwat duurder dan in de winkel, maar van de overschot wil de turnkring graag wat materiaal aankopen. En wat is tenslotte nog 100 Fr. voor aan-huisservice ? 11

KERSTEVOKATIE Ja mensen, we zijn weer zus er. Het jaar zit er weeral bijna op en de drukke eindejaarsfeesten komen er weer aan. Wie de feesten op een ingetogen, stemmige en sfeervolle wijze wil inzetten, kan op zondagnamiddag 19 december om 14 uur in de parochiekerk terecht voor een Kerstevokatie, aangeboden door het kerststalcomitĂŠ van onze parochie met medewerking van de Muziekakademie der Noorderkempen, het St.-Salvatorkoor, de fanfare St.-Cecilia en het kinderkoor en ensemble. Na de evokatie worden de aanwezigen getrakteerd op een heerlijke glĂźh-wijn. De toegang is gratis, steunen mag uiteraard. Een aanrader !!U

IIJ


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

-

Lezersbrief:

.. i....

Aan de heer Paul Kox

Sport in Meersel-Dreef Verwondering alom, bij her lezen van De Hoogst raatse Maand' Oktober 1993. Hier zouden geen mogelijkheden zijn om aan sport te doen? Ik steek van wal om de sporten op te

kan nog altijd lid worden, aan de sporprijs van 200fr. per, jaar, dus mogelijkheden te over! Nee Paul! Je hebt onze mensen van MeerselDreef onderschat, en velen zullen het met me eens zijn! Schrijf in liet vervolg wat meer positiefs', in plaats van al dat negatiefs, wedden dat ge U gaat beter voelen!! Met sportieve groeten!

noemen!

T. Coppens

Voetbal, volleybal zouden hier onbestaande zijn? Jaren heeft Meersel-Dreef verschillende voetbaiploe gen gehad, waaronder zelfs een vrouwenploeg, en waar ondergetekende zelf aan deelnam. Ook toen werd er al gesponsord, en wel door uw vorige voorzitter van de dorpsraad toen nog agent van een private spaarkas. Ook de dames hadden shirtjes met reclame van een firma in chapewerken. Het voetbalplein lag rechtover café De Dreef. Wat was nu de oorzaak. Waar men in de beginne mei veel enthousiasme begon, nam die na zekere tijd af; het gras werd niet meer gemaaid! Het bloedde stilaan dood!

gemeenteraadslid Meersel-Dreef.

Volleybal? Ook dat werd hier in Meersel-D reef gespeeld, en wel op speelplaats van de lagere school, iedere woensdagavond ('s zomers) waar ook de broer van de huidige secretaris van de dorpsraad en ikzelf de gangmakers waren. Onze redacteur moet eens hij zijn moeder te rade gaan, die ook elke week trouw op Post was om te sporten! Moet ik nog verder gaan? Ook de KA Ven de KVL V hebben ook ja ren hun

turniessen gegeven hier in Meersel-Dreef. En die gaan ook nog elke dinsdag samen fietsen! En staf te denken van onze joggers, die wekelijks op dinsdagavond onder kundige leiding van D. Vermander liepen.

Tennis! Er ligt al ettelijke jaren een lennisplein te Meersel-Dreef' Voor de luttele som van 75fr. per persoon en per uur kan men daar zijn hartje op/zalen voor de liefhebbers!

Dansen! Waar vroeger de lessen doorgin gen in Stad Lourdes' en waar sommige avonden meer dan 60 dansers aanwezig waren, moest men noodgedwongen naar Meerle toe, waar ,nen nu nog steeds, onder de naam van Meleda samen met Mee rsel-Dreef een fusie aangegaan is. En wat te denken van onze kloeke bejaarden, ook zij hebben per week hun sportnamniddagen!

Turnen, dansen, wandelen, fietsen! Wandelclub de Noorderkempen Sinds vier jaar gaan onze leden regelmatig si'andelen, over heel Vlaanderen en erbuiten! Weliswaar zijn wij over de ganse fusie verspreid en ver daarbuiten. Maar, daar ook fungeren twee mensen van Meersel-Dreef in het bestuur, waaronder ikzelf! Onze redacteur

ME

Wie schrijft die blijft. Het streelt dan ook telkens weer mijn ego lezersbrieven, al dan niet van kritiek gevrijwaard, in mijn brievenbus aan te treffen. De waarheid heeft nu eenmaal haar rechten. Wie ben ik om haar die rechten te ontzeggen. Daarom de volgen. de bedenkingen.

Beste sportievelingen Vergeef mij wanneer ik me door mijn jeugdig enthousiasme verkeerdelijk heb laten leiden en onze sportieve initiatieven verkeerd heb ingeschat. Mag ik ter verdediging aanvoeren dat de in de bewuste brief aangehaalde initiatieven zich in een tijdvak situeren tijdens hetwelke mijn sportieve prestaties zich beperken tot het rondkruipen in blauwwitte, de liefdevolle kleuren, babykleding. Wie in het verleden leeft kan zijn sportieve lusten ongetwijfeld botvieren. Ondertussen blijf ik verwoed op zoek naar een Dreejs gezelschap dat zijn sportieve inspanningen in competitie verband levert. Zou het echt het dalende enthousiasme zijn dat het Dreefs voet- en volleybal een stille dood deed sterven. Of ligt de erbarmelijke accommodatie of het ontbreken ervan aan de basis van dat dalend enthousiasme. Het eeuwige dilemma van de kip of het ei waarover men in sportieve kringen nog wel eens een balletje wil op gooien. In een chauvinistische bui, me vaak terecht verweten door meelezend Hoogstraten maar waar ik eerlijk gezegd steeds minder last van heb nu ik weer in Antwerpen woon, zou ik in meeslepende volzinnen kunnen pleiten voor het oprichten van een multifunctioneel sportcomplex hier ter plaatse. Meelezend Hoogstraten, zappen naar

een andere dorpsrubriek hoeft niet, de realiteitszin dwingt me in te binden. Feit blijft dat een paar vierkante meters kortgemaaid gras hier moeilijker te vinden zijn dan een klavertje vier op een voetbalveld, hoe toepasselijk, of zijn we het forfait van de KLJ voor het gewestelijk sportfeest al vergeten dan. Beste dansers, turnsrers, en alle andere recreanten die in een plaatselijke olympische discipline actief zijn, tijdgebrek noodzaakt me een einde aan mijn betoog te maken. Ik loop namelijk nog even een blokje om. Sportieve wedergroeten.

P. Kox redacteur Meersel-Dreef. El

Algemene vergadering dorpsraad Len gued ge ulde jaal, duidelijk voor dat ene agendapunt gekomen, kreeg als voorprogranima Jean Thélémaque van de Haïtiaanse boerenorganisatie in het kader van 11.11.11 voorgeschoteld. Vertaalproblemen, gebrek aan een geluidsinstallatie zorgden ervoor dat de aandacht, vooral op de laatste rijen, snel afnam. Toch een initiatief dat in brede kringen waardering vond zodat bezoekjes op algemene vergaderingen voor de toekomst niet uitgesloten zijn. Zoals bekend moest er uit het publiek een opvolger voor Willy Jacobs gevonden worden. Niemand voelde zich geroepen, iedereen was trouwens toch alleen maar voor dat ene punt gekomen, zodat er nog steeds een plaats binnen de bestuursploeg van de dorpsraad vacant is. En dat ene punt kwam er, al hadden velen het zich wellicht anders voorgesteld. Het schepencollege dat vooraf was aangekondigd stuurde haar kat en alleen schepen K. Pauwels werd bereid gevonden bouwlustig Meersel-Dreef te woord te staan. Een op het allerlaatste moment verzonden gemeentelijke nota moest de massale afwezigheid van de gemeentelijke mandatarissen verantwoorden. Het verkavelingsdossier zit in de onderharidelingsfase zo heette het. De gemeente volgt het dossier wel op, maar kan niet meer doen dan afwachten en toezien hoe die onderhandelingsfase met de te onteigenen personen verloopt. Meer viel er voorlopig niet mee te delen. En inderdaad, meer valt er voorlopig niet te zeggen al hadden de tientallen belangstellenden dit liever uit de mond van de heren schepenen en burgemeester zelf vernomen. De teleurstelling viel van de gezichten af te lezen nu het geduld eens te meer op de proef wordt gesteld. Een vergadering die haar hoge verwachtingen niet heeft ingelost en in mineur eindigde. U


wew~q~ Zilveren Slot 01) maandag IS noseinher was het 25 jaar geleden dat onze jeugdclub 'HET SLOT' vzw officieel werd opgericht. Die dag in 1968 kwamen een groep jongeren en vertegenwoordigers van vrijwel alle Wortelse verenigingen bijeen en besloten een onafhankelijke vereniging op te richten die tot doel had de jeugd vormende, sportieve en culturele activiteiten aan te bieden. Met man en macht toog men aan de slag om de lokalen van 't Slot in orde te brengen en op 25 januari 69 ging de werking van start. In het begin werden alleen jongens als lid toegelaten, maar al vlug werd besloten er een gemengde club van te maken. Weer werden de nodige verbouwingswerken uitgevoerd en op 6 juni 1970 startte de gemengde werking. Het Slot groeide en bloeid, kende hoogte- en dieptepunten. Meerdere van de nu nog bestaande activiteiten stammen nog uit die beginperiode, zoals de jaarlijkse fiets- en autozoektochten en droppings met dag- en nachtrally. Ook verschillende clubs zoals de foto- en schilderclub. Denken we verder aan Pop-. Folk- en Bluesfestivals en Mukkelrocks en last but not least de Wortelfeesten de laatste 6 jaar. Kortom, 't Slot is niet meer weg te denken uit ons dorpsleven. De eigenlijke viering van het 25-jarig bestaan zal uitgebreid plaatsvinden van 10 tot 15 mei 1994. Die laatste dag zal de 24e auto- en fietszoektocht ook plaatsvinden. Houd dus die datum in de gaten en noteer het alvast in uw nieuwe zakagenda. Tenslotte nog één na-denkertje: 't Slot is officieel een jeugdclub, als zodanig opgericht. Maar de meeste leden uit de pionierstijd zijn nog altijd lid, sommigen zelfs al vergrijsd in dienst van de jeugd. De jaren tellen dus niet bij het begrip jeugd, maar wel het hart: wie jong en jeugdig van hart blijft kan lid worden van 't Slot vanaf 12 tot een eind in de zeventig. Geen enkel bezwaar om van de jeugdclub 't Slot als lid gelijk over te stappen naar cle gepensioneerde ii hond, El

Hoge onderscheiding VOOI' Fotoclub Misschien zegt de afkorting VPMA niets, maar het is de afkorting van de vzw Vrienden van de Provinciale Musea Antwerpen. En die vrienden-vzw organiseert dit najaar in samenwerking met het museum voor fotografie te Antwerpen een reeks voordrachten speciaal bestemd voor liefhebbers-fotografen. En in die reeks van voordrachten willen ze alleen gerenommeerde fotokringen aan het woord laten om zichzelf voor te stellen, onder andere een fotokring uit Antwerpen, een uit Mechelen en een uit Gent. En daarbij nog een vierde fotoclub. Welke had U gedacht? U raad het al, anders zouden we het hier niet vermelden: de vierde club is onze fotogroep 't Slot uit Wortel! Is dat geen compliment waard? Op dinsdag 16 november was het hun beurt om 01) te treden en zich voor het voetlicht te presenteren te Antwerpen. Hoe het afliep kunnen we U nog niet melden, maar ik denk dat die papboerkens uit Wortel tussen al die grootstede-

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69. lingen hun neus wel zal gekruld hebben. Voleende keer hebben we er misschien een foto van. Als ast prolieiat, mannen! D

De Boomkes In de gemeemiteraadsvergadering van maandag 25 oktober werd besloten dat volgend jaar begonnen zal worden met de heraanleg van de Boomkes, het leggen van riolering in het stukje weg langs 't Slot en van het kruispunt Zandstraat-Rooimans naar de grote weg inbegrepen. De kosten van deze werken vallen natuurlijk hoger uit dan voorzien was. In het verslag over de laatste gemeenteraad kunt u hierover meer lezen. El

organisatoren de inhoud van de omslagen van 21 van de 25 straten geopend en geteld en zitten we in Wortel tot nu toe aan een bedrag van 60.947 frank opgehaald bij ongeveer 450 huizen; dat maakt gemiddeld toch al 113 fr. per bezochte woning. Niet slecht. Want er zitten elk jaar wel enkele omslagen tussen met 'n afgescheurd hoekje krantepapier; of met niks; of ze zijn niet thuis: of anderen zeggen: wij geven altijd in de kerk; een enkeling zegt eerlijk: daar doen wij niet aan mee. Dat horen we dan liever dan andere smoesjes. In alle geval, vorig jaar had Wortel 69.271 fr: dat lijkt nieer dan dit jaar; maar er moeten dus nog enkele straten binnenkomen en dan zijn er ook elk jaar enkele (dikke) giften die later rechtstreeks bij het NCOS binnenkomen en die later teruggemeld worden bij onze gemeente. We vçrtrouwen er dus op dat de Wortelse opbrengst weer hoger zal uitkomen dan vorig jaar, als alles zal geteld zijn. U

Van het fietspaclenfront 1-let loeplande 1 ietspad san \oitel naar Hoogstraten, langs de zuidwestkant, dus langs de kant van de Ster, moest op 21 of 22 oktober aanbesteed worden. De prijsbiedingen moesten binnen zijn bij het bestuur van Bruggen en Wegen te Antwerpen. Wij weten nog niet hoe dat daar afgelopen is en ook niet wanneer de toewijzing van het werk zal plaatsvinden. We hopen in alle geval dat tussen nu en een jaar er een breed fietspad zal liggen en gebruikt kan worden. Hoop doet leven. El

Verbouwing Bibliotheek Nog voor het einde van ditjaar zal wellicht nog begonnen worden met de verbouwing binnen ons oude gemeentehuis om meer ruimte te krijgen voor onze bibliotheek. Tot nu toe was de bibs gehuisvest in de vroegere gemeente-

raadszaal achteraan. Het was er wel netjes, maar aan de krappe kant. Nu zal in het oude

GARAGE

B .V. B .A.

Geudens

29a Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

gebouw langs de kant van de Straat één grote

ruimte komen: de binnenmuren aan weerskanten van de gang moeten eruit, zodat de ruimte, waar het tot vorig jaar koffieschool was, én het hokje van de post, samen met de inkom één Uvormige ruimte worden. De trap naar de verdieping zal echter blijven, maar die zal omkleed worden met een soort kast. De huidige voordeur zal dichtgewerkt worden: de toegang tot de nieuwe bib zal aan de zijkant blijven, zoals nu. De werken zullen uitgevoerd worden door DEGO van het Poeleinde. Er waren weinig gegadigden die het karwei wilden doen. Aangezien het een echte binnenwerkkarwei is voor de winter, is er geen duidelijke datum voor beëindiging op geplakt. We wachten al lang, dus zal het op 'n paar maanden meer of minder niet aankomen. Maar we krijgen in alle geval een ruimere bibliotheek. El

STREVEN NAAR PERFECTIE

de

03

-

31 4.55.04

11.11.11 aktie De huis-aan-huis ophaling san de bekende omsiagen werd gedaan door een twintigtal

mensen van 9 verschillende plaatselijke verenigingen die met hun allen samen de 513 huizen in de 25 straten van ons dorp op enkele uren tijd bezochten. U ziet: eendracht maakt macht. Op het ogenblik dat we dit schrijven hebben de

mocind Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek... lees De Hoogstraatse Maand, uw

maandblad. 21


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Sinterklaas kapoentje Voor me ligt een wit blad. Ik zit er al een uur naar te kijken, maar het blijft wit. De inspiratie is afwezig. Ik zucht en steun, maar dat helpt natuurlijk niet. Het enige resultaat is een zeurende hoofdpijn en een vrouw die zegt dat ik beter kan ophouden met de Hoogstraatse Maand. Laat Wakkere Willy toch opnieuw schrijven, zegt ze. Kijk, zoiets mag ze niet zeggen. Mijn amper geheelde kermiswonden worden op slag terug opengereten. Hoe kun je zoiets zeggen, roep ik, na al wat ie uitgespookt heeft! Maar mijn vrouw roept altijd iets terug, zo is ze. Als ge zo gaat beginnen, dan trekt uwe plan maar met uw gazetje! Dat is haar antwoord. Maar ik krijg ook goeie raad: gaat eens buiten, wat wandelen, dat zal u deugd doen, dat frist uwe kop op. Ze heeft gelijk natuurlijk, ze meent het goed, en ik doe wat zij zegt. Zo loop ik 's avonds door Meer, op zoek naar inspiratie. En die verschijnt ook... in de persoon van St.-Niklaas, die met Zijn Pieten langs de huizen sluipt om te controleren of de Meerse kindertjes braaf zijn. Ik loop Hem in de Donckstraat tegen het Heilige Lijf.

Leg wat in mijn schoentje HM: Dag Sinterklaas. Sint: Ziet hier, de Jan. Da's lang geleden. Zo laat nog op pad? HM: Ja, ik ben op zoek naar nieuws voor de Hoogstraatse Maand. Mag ik U misschien enkele vragen stellen? Sint: Natuurlijk, maar kan dat hier, midden op straat? HM: We kunnen wel eventjes in 't Fortuin binnengaan, daar zitten we warm en droog. Sint: Inderdaad, waar vinden we meer fortuin dan in de kerk, nietwaar? Kom, volg me maar. Voor ik het besef, staan we voor het Huis van God, dat echter potdicht is. God ligt al in Zijn bed. Een gesloten deur is echter een klein kunstje voor de Sint en even later zitten we op de eerste rij voor het altaar. Sint: Aaaaah, dat doet deugd, eventjes rust. Wat wil je weten, jonge vriend? HM: Sint. U komt in alle huizen van Meer. U moet dus heel wat weten? Sint: Ho jongeman, bedaar, niet zo haastig. Hoe heet dat blaadje waarvoor je schrijft? HM: De Hoogstraatse Maand. Sint: Dat is toch niet zoiets als de Privé of de Story of zo? HM: Neenee, het is een respectabel blad. Sint: Stel dan een respectabele vraag. HM: Goed, wat vragen de Meerse kinderen zoal? Sint: Te veel. Veel te veel. Maar daar kunnen ze niet aan doen. Dat hebben ze van hun ouders. Die zijn nooit tevreden, die willen ook altijd meer. Dat stoort me. De mensen hier beseffen niet hoe goed ze het hebben. Ze hebben alles wat ze willen, ze zouden content moeten zijn. HM: Jawel, maar U bent er nu eenmaal om geschenken uit te delen. Sint: Dat is Mijn lot.ja. en Ik draag het gelaten. maar Ik moet soms op Mijn tanden bijten. HM: Komt u ook in Bosnië, in Somalië, in Burundi en zo? Sint: Zo, Ik denk dat Ik maar eens opstap. 22

HM: Betekent dat dat U niet wilt antwoorden? Sint: Luister vriend. Je bent altijd een deugniet geweest hè? Ontken maar niet. Ik ken je wel. Altijd wat tegendraads, hè? Dat had je al als kind. Een beetje op de kap van de mensen zitten, hè? Lastige vragen stellen, kritiek geven op vanalles en nog wat. Bijvoorbeeld op de gemeente. Waar of niet? HM: Maar Sint... Sint: Je weet toch dat de gemeente van plan is heel wat goeds te doen in Meer? HM: Hoe bedoelt U? Sint: Maar jongen toch, dat je dat niet weet?! Zo hoor ik daarnet van de pastoor dat deze prachtige kerk gaat gerestaureerd worden. De man is zielsgelukkig en Ik moet zeggen, Ik ook. En dat is niet alles. hè. Er komen nieuwe schoolgebouwen aan de Terbeeksestraat. De luifel en de binnenkoer van de oude school worden gerenoveerd. De E-19 put is een groengebied geworden. De Terbeeksestraat wordt heringericht vanaf de brug. Er komt een fietspad langs de Marck. Aan de Donkakker worden er 14 woningen bijgebouwd en de verkaveling Beulken omvat 16 bouwpercelen. Dat is samen een cadeau van meer dan lOO miljoen! En dan heb Ik nog niks gegeven. Wat zeg je dan? HM: Dank U. Sint: Dank U wie? HM: Dank U, Sinterklaas. Sint: En wie nog? HM: Dank U, gemeente. Sint: Dat trekt er al beter op. Wat ik daarnet zei over content zijn, beste vriend, dat geldt ook voor jou.

Leg wat in mijn laarsje Sint: Maar goed, zijn er nog dingen die je wilt weten, want Ik moet opschieten. HM: Tja, ik weet niet goed waarover ik moet schrijven. Hebt U soms iets vernomen over activiteiten van verenigingen? Sint: Natuurlijk. In de zaal voor Kunst en Volk -waar Ik al jaren een vaste bezoeker ben- is

toneelkring 't Heidebloempje volop aan 't repeteren voor een nieuw stuk. HM: Oja? Sint: Voor een journalist weetjij ook niet veel. zeg. Luister. Op zaterdag 18, zondag 19 en zondag 26 december brengen zij de komische thriller 'Opgeruimd staat netjes' van Gaston Gheuens voor het voetlicht. Ach toneelspelen. Ik weet er alles van. Maar toegegeven, die van 't Heidebloempje kennen d'r ook wat van. Voor amateurs halen zij een hoog niveau. HM: Wie doet er allemaal mee? Sint: Ze zijn met z'n achten: Frans Roos, Jos Aernouts, Els Van Gestel, Emilie Kerstens, Mark Dufraing, Jos Cools. Karel Martens en nog iemand die Ik Mij nu niet herinner. De regisseur is Marcel Roos en de ploeg achter de schermen is dezelfde als anders. Ik hen gisteren even op de repetities hinnengewipt en het ziet er veelbelovend uit, hoewel het allesbehalve een kerstspel is. tntegendeel, het gaat er zeer aards aan toe. HM: Hoe bedoelt U? Sint: Het gaat erom dat drie familieleden zitten te luimen op de ertenis van een rijke nonkel. Omdat hij echter niet wil sterven, besluiten ze de natuur een handje te helpen. Maar dat loopt heel anders uit dan ze verwacht hadden. Meer mag Ik niet verklappen, anders is de verrassing weg. HM: Wanneer moeten we in de zaal zijn? Sint: Om 19.00 uur natuurlijk, want dan speelt eerst Brassband Ste.-Rosalia. Zeg nu zelf, wat is er aardi ger dan op een koude winteravond in een gezellige, warme zaal met je dorpsgenoten eerst naar een mooi stukje muziek te luisteren en daarna toneel van de bovenste plank te aanschouwen? HM: U zegt het. Sint: Mag Ik de lezers een goede raad geven? HM: Natuurlijk. Sint: Koop vooraf reeds uw kaarten. Dat kan vanaf woensdag 15 december bij May Roos, Meerseweg 12. Dan ben je zeker van een goede plaats. HM: OK. Nog meer nieuws, Sint? Sint: Tja, voor de rest zijn er in december de traditionele kaartavonden, teerfeesten, gespreksavonden, kerstfeestjes, enz... HM: Jaja, die ken ik, die plaats ik wel in de kalender van 'Op Stap In'.

Dank U, Sinterklaasje Sint: Ik moet nu echt doorgaan hoor, maar mag Ik voor de verandering eens iets aan jou vragen? HM: Vraag maar, Sint. Sint: Luister, Ik zit met een klein probleempje. Ik wil niet uit de biecht klappen, maar één van je dorpsgenoten vraagt iets aan Mij waar Ik het wat moeilijk mee heb. Ken jij een zekere Wakkere Willy? HM: De Willy?! En of ik hem ken. Sint: Goed, dat is de persoon die Ik bedoel. HM: Welwel, en wat vraagt ie? Een lief? Sint: Tja. Ik weet niet goed wat hij bedoelt. Hij vraagt een pop. HM: Een pop? Sint: Ja, een levensgrote pop. Eentje die hij kan opblazen. HM: Een opblaaspop?!


MEER Sint: Ik snap totaal niet wat hij daarmee wilt aanvangen, maar het probleem is dat Ik zoiets niet heb. Ik heb overal gezocht, Mijn Pieten ook, maar we hebben niks gevonden. HM: Dus hij kan geen lief vinden en nu vraagt hij een pop! Wat een afgang. Sint: Ja, Ik heb er medelijden mee, maar wat moet Ik doen? Kan jij Mij niet helpen? HM: Mmm. Misschien wel. Kent u Nonkel Ney? Sint: Is dat die gast met zijn jazz? HM: Ja. Sint: Ja, die ken Ik. Daar moet Ik ook nog passeren, voor Robke. HM: Tijdens optredens gebruikten die vroeger een opblaaspop. Latex-Lora, heette ze. Als ik het goed voor heb, doen ze dat Ou HILL jileci. Ik denk dat er een fitje in Lora zit. Maar dat kan zeker hersteld worden, uw Pjeten zullen dat we] kunnen. Als u het mooi vraagt, zal de Ney u 1 tutex-Lora misschien wel geven. Sint: 0. als hij dat zou willen doen? HM: Och, geeft hem een goei fles wijn en dan zal dat geen probleem zijn. Sint: Geweldig, Ik ga er direct op af. Bedankt voor de hulp. HM: Da's graag gedaan, Sint. Als ik de Willy met iets kan helpen, dan doe ik dat toch zeker. Zo nemen we afscheid van elkaar. De Sint spoedt Zich naar Minderhout en ik ga blijgezind terug naar huis. Mijn wraak op de Willy smaakt zoet. Heel Meer zal weten wat hij aan de Sint vraagt. Net goed. Dat zal bent leren mij voor schut te zetten. Meer dan vrolijk arruveer ik thuis, waar mijn vrouw kwaad informeert waar ik al die uren gezeten heb. Van mijn verhaal dat ik met St.-Niklaas in de kerk heb zitten buurten, gelooft ze geen barst en mijn vrolijkheid legt ze uit als het gevolg van overmatig alcoholgebruik in 't Fortuin. Op het moment dat ik hegin over de Willy en zijn pop, gift ze dat ik geobsedeerd hen en dat ze te bed gaat in plaats van naat ro'ii onzin te luisteren. Beduusd blijf ik nog een tijdje zitten. Het is ook altijd iets. Maar goed, ik heb mijn pretje gehad en dat pakken ze me niet meer af. Niemand. Nooit meer. U

Kiekeboe Fons

De gemeentelijke kleuterschool van Meer koos in de /00/) 151/1 oktober een iiieinte /0/007 en logo. Op de foto wordt het logo en cle naam gepresenteerd door een trotse directeur Fons Laueijssen, die op deze manier als het ware gaat deel uitmaken van het logo. Zo van, je kunt kieke boe-en zoveel je wilt, als ik maar mag meedoen. Dat is hem zeker van harte gegund, want dit initiatief oogstte vee! lof //Ij alle betrokkenen.

Vader ging op stap

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

En dc' les! 700 cle mmiiie nok, 110111 de lonc'elopmoeringcit 1(0/ '1 l]eulebloetiipje in november kenden een groot succes. Daarvoor waren de volgende mensen verantwoordelijk: v.l.n.r. staand: Pierre Huvhrecluts, Jos Godrie, Ad Godrie, Erik Fransen, Gert Rombouts, Luc en Frans Van Bladel; zittend: Fonne Brosens, Mciv Jochems, Ann Herrujgers, Sonja Brosens, Tinne Fransen en Mieke Mevvis. In december stacit liet Heidebloempje er opnieuw, maar dan met weer andere oefen/s ('/7 oCt roes.

Wie zîjn dit nu weer? -

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

De HOl/bït('li !ootislellotg II OS 0//niCO t t' een succes, hoe ive! er minder te zien was dan de vorige jaren. Na meer dan 20 jaar is liet onvermijdelijk dat er zie/t vermoeidheidsverschijnselen voordoen. Hopelijk is liet slechts een tijdelijke inzinking. Traditioneel vond ook de prijsuitreiking van de vakantiezoektocht plaats. De man met de micro -Jan Jansen volgens mij, maar sinds hij in Hoogst raten woont, weet ik het niet zeker meer - mocht de eerste prijs overhandigen aan een zekere mister Mc Quire, hoewel ik vermoed dat hij zich verniomnd heeft als René Van Bladel, die vanaf nu beschikbaar is om bij u een gaatje te komen boren. 23


MEER

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN

-

CERA MEER

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 1, 1

Prohitat KAV

Ongevallen Vrijdag 15 oktober om 8.15 uur deed zich, aan het kruispunt Desmedtstraat en l-Ienielstraat te Minderhout, een ongeval voor. Christiane Gillis. (iroeske 4, CastelrĂŠ, bestuurde de auto die bij het ongeval betrokken was. De 17 jarige bromfietser Ronny Romhouts, Meerseweg 61, werd licht gekwetst en de 42-jarige voetgangster Lucia Snijers, Hemelstraat 14, werd zwaar gekwetst.

Maandag 18 oktober om 6.45 uur reed Jan Bogaerts, Meei'seweg 15, utet zijn auto aan dc John Lijssenstraat tegen twee verlichtingspalen. Er was zware schade.

Zaterdag 23 oktober om 1.35 uur botste, aan de Steenweg naar Hoogstraten te Rijkevorsel, de auto bestuurd door Frank Jansen uit Turnhout, met de auto bestuurd door Danny Meuris, Heilig Bloedstraat 1, Hoogstraten. Er was zware schade.

Aan de Van Aertselaerstraat botste woensdag 27 oktober om 08.10 uur de lichte vrachtwagen bestuurd door Karel Verheyen, Gelmeistraat 113, met de auto bestuurd door Josephus Maes, Lage Weg 10, Minderhout. Er was zware schade.

Aan het kruispunt van de Gelmelstraat en de Vrijheid botste vrijdag 29 oktober om 18.15 uur de autobus bestuurd door Patrick Van Grieken uit Antwerpen, met de trekker-oplegger bestuurd door Carolus Liebrechts uit Reusel. Er was stoffelijke schade.

(t 150 t . G ~ i li kA / ,. 1//ltd du .,t lI t U /, e bi Ji. t t,iic nitial t,'eoierhi. t ,c t/alL lat van een knapenkoor, dat to ee /?raehtige optredens verzorgde in de kerk. Heel nat Meerse gezinnen hadden daardoor een Ru.s in de kost en dat wa.s v oor de meeste betrokkenen een positieve eet arin.ç'. Overladen niet kleren, eten, gen lienken, en:... vertrokken onze Russen terug naar Kiev, waar 0fl gein ijfeld met veel waardei ing zal gesproken oorden over de ltieerve gastvrijheid.

24

Zondag 31 oktober om 2.00 uur vloog aan Hoogeind Meer (Mosten) een auto uit de bocht. De chauffeur flhliseppe Krijnen - 22j - wtSteenbergen werd licht gekwetst. Zijn auto liep zware schade op. De drie inzittenden: Joost Foesenck -20j- uit Prinsenbeek werd zwaar gekwetst; Bas Van De Klundert -20j- eveneens uit Prinsenbeek, werd licht gekwetst: Patricia Martens -19j- Guldenweg 40, Galder werd zwaar gekwetst.0


MEER

GOUD IN BEEKAKKER MARIA AERTS EN JAN AERTS Op 24 november 1943 stapten Maria en Jan in het huwelijksbootje. Nu, 50 jaar later, varen ze nog lustig door, al is de bemanning wel wat uitgebreid. Op 28 november zal 't stoeberen in Beekakker, want ZO 'n prestatie laten ze daar niet ongezien voorbijgaan. Jan zag voor 't eerst hei levenslieht op 1 1 juli 19 11 als zesde in een rij die nog zou aangroeien lot tien kinderen. Al vlug verhuisde zijn wieg echter naar Meer, waar hij tot zijn 14 jaar naar de gcmeentschool ging. Af en toe moest hij wel eens 'brossen' om thuis op de boerderij te helpen, maar dat heeft hem geen kwaad gedaan, want zo leerde hij de knepen van 't vak. Maria was de derde van vijf kinderen en werd op 26 november 1913 in Meer in de wieg gelegd. Ook zij trok tot haar 14 jaar naar de plaatselijke gemeenteschool. Een bezoekje van Jan bij Maria thuis in 1936 was het begin van een vrijage die 7 jaar zou duren. In deze periode begon de oorlog en dan heeft iedereen het wat moeilijker, maar Jan en Maria hadden elkaar gevonden en zelfs een oorlog kon hun geluk niet meer in de weg liggen. Die 24e november 1943 was het dan ook feest in Meer. Na de mis een goei pint in 't cafĂŠ en later een feest thuis, zo werd bij hen het startsein gegeven aan hun levenslange verbintenis. De eerste jaren woonden Jan en Maria bij haar thuis in. vervolgens vertoefden ze bij een oom

en in 1953 konden ze zelf een nest je -boerderij inclusief- kopen. Intussen waren de eerste klein Jannekes en Mariakes ten huize Aerts geboren. In totaal zouden er 9 kinderen komen. Tresa, de oudste, Jan de jongste en daartussen Bert, Maria, RenĂŠ, Jef, Frans, Louis en Luc. Een groot gezin en een serieuse boerderij, dat is hard werken geblazen. maar Jan en Maria hebben altijd van hun werk gehouden en dat maakt alles natuurlijk wat lichter. In 1974 vonden ze het echter welletjes geweest en gingen ze op pensioen om van een welverdiende rust te kunnen genieten. Op die manier kregen ze trouwens ook wat meer tijd voor hun kleinkinderen en achterkleinkinderen die de familie inmiddels verrijkt hadden. Als het weer het toelaat kunnen we Jan ook nog aantreffen in zijn tuin, want als je altijd buiten hebt geleefd, kan je dat natuurlijk niet zomaar volledig loslaten. En wat is nu het geheim van een goed huwelijk? Elkaar bijstaan en steunen, veel van elkaar houden als het goed gaat en nog meer als het minder goed gaat. En natuurlijk op tijd die belangrijke dag herdenken met een geweldig

Feest, zoals dat van Jan en Maria op ion dag 2 november aanstaande. 1-let ad'vies van een koppel dat het kan weten!

Jan en Maria, hartelijk gefeliciteerd en veel plezier op jullie gouden bruiloft. 'Wij beginnen intussen al af te tellen naar diamaiit!

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

Op weekendbezoek zonder bloemen? Kan al een jaar niet meer, zeggen kenners! Met toptechniek voor perfekt zacigwerk. Reeds ruim een jaar heeft u eigenlijk geen enkele vorm van excuus meer! Maar dat zullen we dus met de mantel der liefde bedekken. Sinds april van vorig jaar immers functioneert in het centrum van Merksplas de enige bloemenautomaat van de Kempen. Cattleya, de bloemenzaak voor de zakenman, en steeds aan de spits waar het klantgerichte en doorgedreven service betreft, nam toen dit initiatief. En reeds honderden klanten geraakten zo in extremis toch nog gesteld, hoefden niet met schaamrode kaken op familievisite of vriendenbezoekl Denkt u nu vooral niet dat het gaat om zomaar wat kunst- en vliegwerk, een met haken en ogen aaneenhangende noodoplossing! Het volstrekte tegendeel is waar! U kiest uit drie prijsklassen, u stopt wat geld in het apparaat en daarvoor heeft u dan een kakelvers (want gekoeld) boeket. Zo eenvoudig is dat! Maar natuurlijk kunt u ook steeds nog bellen (014/63.45.16) of faxen (014.63.51.87). U zal verrast zijn hoe dikwijls wij u toch nog kunnen helpen!

Met een

STIHL

heeft u een krachtige en handzame

motorzaag. Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuitrusting. Professionele kwa?iteit met

12

maanden

garantie.

STIHL '

motorzagen

.

.,. .

zijn leverbaar met een vermogen

1,2 kW (1,6 pk) tot 6,3 kW (8,6 pk).

van

/345 LEOPOLDSTRAAT 60 2330 MERKSPLAS

24 op 24 uur PAKKLAAR "DE BLOEMENAUTOMAAT'

ms

,

sri:. machines voor de hof-, bos- en twnbouw

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 031314.41.15 25


N.

Gluren bijde buren blemen. Bovendien zou deze investering van vele miljoenen voor 75% op de belastingbetaler worden verhaald en dat kan volgens hen niet: 'Hier betaalt niet meer de vervuiler!' fl

Domein Luysterborgh, Onbekende vrouw

Zwembad Misschien krijgen de inwoners van onze gemeente binnen afzienbare tijd nog meer en

betere zwemmogelijkheden in de streek.

Op dinsdagmorgen 2 november, Allerzielen, werd door een voorbijganger aan de Haldijk (Baarle-Nassau/Castelré) het lijk gevonden van een vrouw. Na het onderzoek van de rijkspolitie bleek het te gaan om een slachtoffer van een geweldmisdrijf. Het is een blanke vrouw van ongeveer 40 á 45 jaar, een meter vijfenzestig lang, enigszins gezet postuur, donker krullend haar en bruine ogen. De vrouw droeg een blauwe legging en een grijs-zwarte trui met het opschrift 'love 4 ever' Op liet

Enkele jaren geleden vernieuwde Zuridert zijn zwembad. In Breda wil men een tweetal verouderde zwembaden definitief sluiten en vervangen door een nieuw eigentijds zwembad. Maar ook Baarle-Nassau denkt aan de mogelijkheid van een nieuw overdekt zwembad dat gerealiseerd moet worden door een particuliere onderneming. Om de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van het zwembad te kunnen betalen, stelt het college voor de gemeentelijke onroerend goedbelasting met zeven procent te verhogen. De verschillende fracties van de gemeenteraad van Baarle-Nassau zijn wel gewonnen voor het idee van een nieuw zwembad maar zijn niet akkoord met het voorstel van het college om het gemeentelijk deel in de uitbatingskosten via deze belasting te financieren. Volgens het plan zou de gemeente jaarlijks ongeveer vijf miljoen fr. moeten bijdragen. Toch hoopt burgemeester J. Hendrikx dat er op redelijke termijn een politieke meerderheid zal zijn om het zwembad mogelijk te maken. De eventueel geïnteresseerde particuliere ondernemer exploiteert reeds een zwembad in Bladel. E

Apart-hotel In Beerse opende zopas het apart-Hotel De Klepel, eigendom van de familie Mayninckx, en gelegen achter de Taverne De Klepel langs de Lindelaan (recht tegenover de post). Het hotel omvat tien ruime en comfortabele kamers met keukenhoek, badkamer en een zithoek met radio en T.V. Verder zijn er de nodige vergader-en seminarieruimten om, naast de toeristische ook de economische sector te dienen. Er is trouwens een groeiend tekort aan overnachtingsmogelijkheden in de Kempen. Van 1985 tot 1990 steeg het aantal aanvragen tot overnachtingen met 75%, terwijl het aantal bedden nauwelijks aangroeide. Ook het aantal overnachtingen vanuit de economische sector blijft groeien. Momenteel zouden er opjaarbasis een 19.000-tal overnachtingen uit deze sector geboekt worden, waarvan reeds een 8.000-tal uit Beerse zelf.

Mestverwerking In de vorige editie van DHM (rubriek Meerle, blz. 21) heb je een uitvoerig bericht kunnen lezen over de mogelijke vestiging van een mestverwerkingsfabriek in onze gemeente. Raadslid J. Staes van Baarle-Nassau heeft het Baarlese college gevraagd om deze plannen voor een centrale mestverwerking in het grensgebied te steunen. Als een Nederlandse buurgemeente de Hoogstraatse vraag voor Europese subsidiëring wil ondersteunen, worden de kansen op succes groter. Het mestprobleem is aan beide zijden van de grens groot en als er zo dichtbij iets gebeurt moeten we zorgen dat we daarbij zijn, aldus Staes. Op dit moment wordt het mestprobleem nog door de Baarlese boeren onderling opgelost, maar dit gaat voorlopig nog maar net en de regels worden ook hier steeds strenger. Het federaal bestuur van de SP-Kempen is van oordeel dat deze inplanting in de Kempen niet wenselijk is en heeft daarover een open brief gezonden aan Norbert de Batselier, minister voor leefmilieu en huisvesting. Zij hebben bezwaren tegen de inplanting, zowel in Tielen als in Meerle, en wijzen op de verwerkingspro26

De gemeente Beerse kocht, samen met het bestuur Natuurbehoud- en ontwikkeling, domein Luysterborgh, tot voor kort eigendom van het O.C.M.W. van Turnhout. Dit domein, gelegen in het gehucht De Hout, is 25 ha groot, en was vroeger een soort buitenverblijf van de Gasthuiszusters van Turnhout. Het domein, dat in totaal 25 ha groot is, bestaat uit een gedeelte bouw- en weilanden, hoevegebouwen en een bosgebied. Aan het geheel hangt een prijskaartje van 21 niiljocn, het aandeel van de gemeente Beerse zou 7,6 miljoen bedragen. De gebouwen zullen gerestaureerd worden en op het erf zou een kinderboerderij komen.

Gent te gast

moment dat wij dit schrijven - half november - kent men nog steeds niet de identiteit van de vrouw. Aan de rechterringvinger droeg ze een zilveren ring met een sterretjesmotief. Het zou weleens een Belgische vrouw kunnen zijn want de ring werd gemaakt door een juwelier uit Schoten bij Antwerpen. Volgens de politie is de vrouw elders om het leven gebracht en moet het lijk al enkele dagen in de 'Hollandse' bossen van de Ulicootsche Heide hebben gelegen. Iedereen die inlichtingen kan verschaffen over deze tot nu toe onbekende vrouw, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de politie of rijkswacht in zijn woonplaats. El

Misschien gaan niet zoveel van onze lezers min of meer regelmatig eens een kijkje nemen in het Museum voor Hedendaagse Kunst in Gent. Gent is vanuit de Kempen ook zo ver. Maar gelukkig is Breda vlak bij. Onder grote belangstelling is daar in het centrum voor beeldende kunst De Beyerd door Rudi Fuchs, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, de expositie 'Gent te Gast' geopend. De tentoonstelling is samengesteld uit de persoonlijke keus van Jan Hoet, de Gentse directeur en vorig jaar artistiek leider van de negende Documenta in Kassel. In De Beyerd is om. werk te zien van Karel Appel, Francis Bacon, René Magritte, Panamarenko en andere kunstenaars met wereldfaam. Volgens Fuchs is Hoet verrast door de schoonheid, de lyriek en de hardheid. Hij probeert met deze collectie visioenen uit te leggen, met liefde en ontzag voor de poëzie en de tederheid. Dat ontzag gaat vervolgens over op de kijkers, de bezoekers van deze tentoonstelling.

De expositie 'Gent te Gast' is nog tot en met zondag 2 januari 1994 te zien in Breda. E


REGIONAAL

De TGV Marktplein in 't nieuw De gemeenteraad van Merksplas keurde het ontwerp goed voor de herinrichting van het marktplein en de doortocht door Merksp!as. Mits enkele aanpassingen is het zeker een goed ontwerp, waarin gans de doortocht, inclusief het plein, een tiental centimeter hoger gelegd wordt. Dit betekent een lichte verhoging aan de bibliotheek, de Kredietbank en aan het begin van de Steenweg naar Rijkevorsel. Het geheel ertussen is vrij hoekig van vormgeving met centraal, voor het gemeentehuis, een plein dat vooral visueel gevormd wordt door enkele boinenrijen.

Kerstmarkt in Markdal

We schreven het reeds vroeger in deze rubriek: Het is duidelijk dat onze Nederlandse buren meer dan wij wakker liggen over de komst van de supersnelle trein. Wij weten dat hij vanuit Frankrijk naar Brussel komt en daar een lijn richting Luik en een andere lijn richting Antwerpen krijgt. Hiermee lijkt voor ons de zaak rond. Hoe en waar straks die trein over de grens naar Amsterdam zal gaan, lijkt niet echt ons probleem te zijn. De Nederlanders bestuderen reeds enkele jaren verschillende tracés en discussiëren over de kostprijs, de hinder voor de bevolking en de schade aan het landschap en de natuur. De meeste Nederlandse instanties geven de voorkeur aan een tracé langs de E19, terwijl de Belgische en Vlaanise overheden de voorkeur geven aan een tracé dat vertrekt vanuit de Antwerpse haven richting Bergenop-Zooin of Roosendaal.

Markdal biedt dagopvang aan 20 mentaal gehandicapte volwassenen uit de Noorderkempen. Veel van de activiteiten van deze mensen leiden tot een mooi volwaardig afgewerkt produkt. De gasten van Markdal maakten o.a. kerstbeelden, kerststal 1cm kerstversieringen en z. U kan deze artikelen komen bewonderen en eventueel kopen op de Kerstmarkt die doorgaat op vrijdag 3 december van 18.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 4december van 10.00 tot 18.00 uur.

Werkloosheid De lOK pleit meer dan ooit voor de verlenging van de erkenning van de Kempen als Europees rekonversiegebied, dit gelet op het groeiend struktureel werkloosheidsprobleem. Op 31juli 1993 telde het arrondissement Turnhout 23.049 niet werkende werkzoekenden, dit is 3.327 personen of bijna 17% meer dan op 31 juli 1992. De recente ekonomische vooruitzichten blijven pessimistisch, zo zou het aantal werklozen in het arrondissement tegen eind 1996 met 3.000 eenheden aangroeien. Daarnaast verwacht men, tijdens dezelfde periode, een aangroei van de beroepsbevolking met nog eens 3.000 personen, zodat de optelsom vlug gemaakt is. Zonder bijkomende maatregelen zal, op basis van de huidige vooruitzichten, het aantal werkzoekenden toenemen tot 30.000 in 1996.

Plastiekafval verwerken De gemeenten uit de Kempen brengen maandelijks ca. 240 ton plastiekafval samen. Na behandeling op de overslag-pers van de lOK op het kontainerpark van Meerhout gaat ca. 60 ton naar EKOL te Beringen. De overige 180 ton wordt niet door EKOL aanvaard, en werd door de lOK gestokkeercl. Zo ontstond een voorraad van 5.000 ton. Om deze afval, nu en in de toekomst, weg te werken start EKOL met de produktie van afdekdallen, die gebruikt kunnen worden om electrische kabels af te dekken. Er is een akkoord afgesloten met Electrabel dat 5 jaar lang 650.000 meter van deze afdekdals zal afnemen. Voor de produktie van deze hoeveelheid zal de afvalberg jaarlijks met 1.000 ton afnemen. fl

Herman Suijkerbuik, burgemeester van Essen, is erg tevreden want het is zo goed als zeker dat de TGV geen gebruik zal maken van de bestaande spoor]ijn-12 via Essen. Voor burgemeester Ed Nijpels van Breda liggen de kaarten wel eventjes anders. Hij moet vechten tegen de nationale en provinciale overheden in Nederland die de TGV langs de El 9 (en dus via Breda) wel zien zitten, niettegenstaande een schadepost van bijna 20 miljard fr aan bedrijven, woningen, boerderijen, zuiveringsinstallaties en het Internationale Agro BLisiness Centrum van de veiling van Breda en Hoogstraten. Hij hoopt dat het wetlandtracé ten westen van Bergen-op-Zoom langs liet Schelde-Rijnkanaal, deels over Zeeuws gebied, de voorkeur zal krijgen. E

Kempen exporteert meer Uit een rapport van Export Kempen blijkt dat de export van de kleine en middelgrote ondernemingen groeit in de Kempen. Ook de tewerkstelling is in deze exporterende bedrijven flink toegenomen.

Export Kempen is een dochter van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid en wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Executieve, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Antwerpen. Export Kempen heeft de voorbije vier jaar bijna vierhonderd bedrijven begeleid. De tewerkstelling steeg in deze bedrijven met 28.49% (1.528 werkplaatsen), de omzet groeide met 35,94% (11.408 miljoen fr.) en de export vermeerderde met 73,55%, het zij 6.675 miljoen fr. Uit deze cijfers blijkt dat 58.52% van de omzetstijging hij deze bedrijven het gevolg is van de gestegen export. Indien dit percentage toegepast wordt op de stijging van het aantal tewerkgestelden binnen deze bedrijven, kan men besluiten dat er de voorbije vier jaar 894 arbeidsplaatsen bijkwamen door de gestegen export. Op arrondissementeel vlak steeg de tewerkstelling in deze periode met 5.01% (5.503 arbeidsplaatsen) en op provinciaal vlak niet 2,57% (13.844 werkplaatsen). Uit deze vergelijking leren we dat het arrondissement Turnhout beter scoort dan de provincie Antwerpen, en dat de begeleide bedrijven procentueel de meeste arbeidsplaatsen gecreëerd hebben. Dezelfde tendenzen kan men terugvinden bij de evoluties van de omzet en de export. Uit de resultaten blijkt ook dat vooral de kleine KMO's, met minder dan 10 tewerkgestelden, voor de grootste tewerkstellingsgroei zorgden, namelijk 576 werkplaatsen, zijnde een stijging van 170%. Maar het zijn ook precies deze kleine bedrijven die de meeste nood aan exportinformatie en -begeleiding hebben. Welke sectoren doen het opvallend goed in de export? In de bouwsector noteren we een groei van 460%, in de metaalsector 126%, de handel 129%. de transportsector 105% en de voeding 140%. In het arrondissement Turnhout was er nood aan een initiatief zoals Export Kenipen en deze vereniging heeft de voorbije jaren kunnen voldoen aan de behoefte. De export kende een ferme groei terwijl de verkoop op de binnenlandse markt beduidend minder snel steeg. De algemene exportgerichtheid in de Kempen is eveneens toegenomen en dit was zeker het hoofddoel van Export Kempen. D

BTW, douane & accijnzen De Europese Eenheidsniarkt werd bijna een jaar geleden gerealiseerd. Ondanks talrijke publicaties en seminaries zijn sommige nieuwe tendensen en implicaties nog niet doorgedrongen tot bij alle verantwoordelijkheden in de bedrijfswereld. Daarom richten de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid en Export Kempen een studiedag op zaterdag 4 december in het vergadercentrum De Linde, Kasteelstraat 67 te Retie. Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met cle Fiduciaire Moores Rowland nv en niet de Douanediensten te Turnhout. Inschrijven voor deze studiedag (4.850 fr./ persoon, syllabi en lunch inbegrepen) kan telefonisch op 014-57.00.56 of per fax 01457.00.28 van Export Kempen, Kleinhoefstraat 5, 2440 Geel, tav. mevrouw Van Beekhoven. •

27


Het Convent werkt verder, zelfs zonder architekten Dc iicccil ,iicliitckicii dic nicco crkcu aan dc restauratie van het Begijuhof van Hoogstratcn moeten, op bevel van de orde van architekten, hun medewerking aan dit projekt stopzetten. De leden van het Convent zijn op zijn zachtst uitgedrukt verontwaardigd. De restauratie zal hoe dan ook verder gezet worden, met of zonder architekten. Het 'deontologisch boekje' van de Orde van Architekten zegt, in artikel 26, dat een architekt geen werk mag overnemen indien een vorige crcloonovereenkomst niet afgehandeld, zeg maar betaald, is. In het Begijnhofdossier slaat dit, volgens de Orde, op een ereloonovereenkomst van 1985 tussen architekt Carli Vanhout en het O.C.M.W. Een overeenkomst die, samen met het Begijnhof, in 1988 overgenomen is door het stadsbestuur. Het Convent is in deze overeenkomst, waarrond trouwens een gerechtelijke procedure loopt, geen betrokken partij. Het begijnhof werd, op 29 juni 1992. 'vrij en onbelast' in erfpacht aan de v.z.w. Het Convent overgedragen. Nu dreigen de architekten het slachtoffer te worden van hun eigen belangengroep, want het (verplicht) stopzetten van hun opdracht betekent zoveel als een éénzijdige kontraktbreuk. Het Convent is er van overtuigd dat de Orde eerstdaags haar vergissing inziet. Dat geeft de heer Verhist, voorzitter van Orde van Architekten, ook toe, zeker als hij verneemt dat, op enkele uitzonderingen na, de leden van het Convent wettelijk geen architekt moesten raadplegen. Het is het Convent zelf dat, om een

dcnclijkc rcstauralic ic garainlcrcii. iin Icdcii verplicht heeft een architekt aan te stellen en een tweede coördinerend architekt van de v.z.w. te aanvaarden. Het Convent, zo verzekert men ons, gaat, op het zelfde niveau, door met de werken, desnoods laten zij zich bijstaan door deskundigen-niet-architekten. En het Begijnhof komt in het hele verhaal niet

LAURYSSEN ELECTRONICS MINDERHOUTDORP 29c 2322 MINDERHOUT Tel. 03/314.67.67

Oor. Dai hct aclicci crrlci /111 \ cii ttcn daar staat dc 'Gilde van architekten blijkbaar niet bij stil. De Orde van Architekten verdedigt gebogen over de deontologische teksten, de belangen van hun leden. Het is niet hun taak om aan ons cultureel en historisch patrimonium te denken. (jeltikkic doen andere mensen (lat wel. •

87 banen minder bij De Ster Enige onzekerheid over de toekomst bij De Ster hing reeds geruime tijd in de lucht. Nu is het voorlopige verdict gevallen: eind '94 verdwijnen er 87 banen bij het grootste Hoogstraatse bedrijf. De ontslagen zullen vooral dc bedienden treffen. Hun aantal is momenteel nog 180 maar wordt teruggebracht tot 120 terwijl het totaal aantal werknemers 441 zal bedragen. Helemaal in de geest van de huidige inleveringen zullen de blijvers in bepaalde gevallen moeten inleveren op hun loon. Ook hier zijn het weerom vooral de bedienden die zullen getroffen worden.

Wereldwijde afslanking

CT-1415 E KLEUR TV Donkere beeldbuis van 37 cm 40 voorkeuzezenders Zelfzoekende tuner voor kabel Ingebouwde sleep timer

G E T

T H E

B E S T

b uy ViI!JI 10

Naast Hoogstraten heeft De Ster nog vestigingen in Amsterdam, Parijs en Thomaston (Atlanta). Momenteel zijn er wereldwijd 731 werknemers maar na de afslanking zullen er 616 overblijven, een vermindering van 115. Naast de bekendmaking van de aantallen werden ook de sociale statuten besproken. 0p vraag van de vakbonden, die oordelen dat er bij collectief ontslag extra legale tegemoetkoming hoort, antwoordde interim-manager Philip Hendriks dat hij daarvoor extra financiële middelen ter beschikking heeft. Anderzijds heeft de direktie in een nota aan het personeel de noodzakelijkheid van de herorganisatie toegelicht: 'Voor de juridische scheiding tussen de houdstermaatschappij Helios en de Ster-bedrijven was herbezinning op de marktpositie en op de bestaande Organisatie noodzakelijk' aldus deze nota. Verder verwijst het bericht naar een marktonderzoek van de Rot_terdamse Erasmusuniversiteit waaruit blijkt dat De Ster wel degelijk nog groeimogelijkheden heeft. Deze groei zou echter plaatsvinden in het Verre Oosten en in de vorm van een joint-venture met een andere onderneming. •


De Stokerij en het vliegveld van Theo Huet Stiupeii, smokkelen, sjachereii, calé-houden... Zoals u in DHM van vorige maand al kon lezen is Theo Huet van vele markten thuis. Maar in de loop der jaren spreidde Theo ook nog andere activiteiten ten toon. Zo was hij in 1975 betrokken bij de uitbating van een illegale stokerij, en liep hij ook met plannen rond op De Diept een vliegveld te gaan uitbaten. DHM sprak met Theo Huet, deel twee. In 1975 begeefi Theo zich dus opnieuw in de illegaliteit, u'miveer hij samen met zijn buurman Jos Vermeiren een geheimsiokerij opzet. 'Op / april 1975 zijn we ermee begonnen, ' vertelt hij, 'en op 17 november van datzelfde jaar werd liet boeitje alweer opgerold. De stokerij stond hij Jos in huis, en was erg goed uitgerust. Hei was, zou men kunnen zeg gen, een KMO clie door ons vieren - Jos, een Belg die al voor stoken veroordeeld was, een Hollander en ik - gerund werd. Op zekere dag zegt Jos tegen mij: 'Theo, met caft houden is goed geld te verdienen, weet je zo niks voor mij?''Natuurlijk', zeg ik, 'en je moet er veel minder hard voor werken om veel meer geld te verdienen. ' 'Doen ', zegt Jos, maar hij wist toen wniirscliijiilijk nog niet dat er om jenever te stoken mitee, nodig was dan een moor, een koffiepot en een gasvuurtje. Het grote gevaar is de awivoer en de afroer. Op een maand lijd draaiden wij er zon 10 ton suiker door, zodat er bijna elke maand een vrachtwagen suikerkwam lossen. Dat valt natuurlijk op bijde gebu ren, want vroeger kwam er nooit een vrachtwagen bij Jos, een boer met maar een paar koeien. En in de garcige bij Jos stond een BMW met aan de voorkant een Belgische en vanachter een Hollandse plaat om cle alcohol mee te vervoeren. Vals natuurlijk, net zoals in de tijd van de smokkelaars. Toen hin gen wij de nummerplaten van de grote mnammen van de douane op onze smokkelwagens.'

'We hadden al wel een tijdje in de gaten dat er iets op til was. Op een avond in september toen ik met een paar Hollanders op strooptocht was, stond daar plots de boswachter, Rik Vcrschueren. die op de Veldenberg woonde, voor ons. 'Halt'.riep die. Wij duikende maïs in, en muizen er vanonder. Ik zie daar, tijdens onze vlucht nog een fazant zitten, en schiet dat beest nog snel

dood. 'Doorlopen', zeg ik tegen die Hollanders. Ik ga dat beest morgen wel zoeken. Ik ga zogezegd wandelen met mijn hond. Die heeft die fazant direct gevonden, en als ik geen geweer bij heb kunnen ze me ook niks maken'. Wij dus verder. 's Anderendaags 's morgens kom ik in Merksplas op de griffie, staat daar iemand van Merksplas die zegt: 'Huet, die fazant die je

men 1 hen nog kient en n,Lnhuhli,ç' tros.

gisteren geschoten hebt... Vergeet die maar. Die ligt gepluimd en al in mijn koffer. 'Bleek dat die vent daar in de maïs verscholen had gezeten, en dat we op één meter van hem gepasseerd waren. Ik had dan ook snel in de mot dat die vent daar zat om de stokerij in de gaten te houden, want wie zit er nu voor zijn plezier in een veld maïs?' 'Op zekere dag zegt Jos tegen mij: 'Theo, we moeten stoppen. Er heeft hier heel de dag, vlak naast de stokerij, een auto gestaan met een burger erin die de hele dag de gazet heeft zitten lezen.' Als er, zeker op een afgelegen plaats als De DiepE, zo'n meneer de gazet komt lezen, dan is de boodschap nogal duidelijk denk ik. 'Jongens, we weten het. Stop nu, of we moeten optreden.' Maar ja... Het ging heel goed, we verdienden een aardig eentje bij, en wij dachten dat het onze tijd wel zou duren. Je wordt op de duur heel roekeloos in die dingen als het allemaal zo gemakkelijk gaat.' 'Het is aan mijn dochter Leen, die toen een jaar of 10 oud was, te danken dat ik niet nice de gevangenis in gedraaid ben toen de zaak werd opgerold. Het plan van de douane om ons te pakken zat erg goed in mekaar. Een week of vijf hebben ze ons, zonder dat wij daar iets van gemerkt hebben, met verrekijkers vanuit de omringende bosjes in de gaten gehouden. Zo kregen ze inzicht in onze manier van organiseren. Elke avond omstreeks 18 uur kropen wij bij Jos vanachter een kotje binnen en begonnen we te stoken: suiker mengen, gist mengen, water koken, enz.' 'Op maandag 17 november ging mijn vrouw May mijn dochter Leen afhalen aan de school van Merksplas kolonie. Het was een echte, dtsiilerige novemberdag, en ons Leen zat een beetje te klagen toen ze in de auto stapte: 'En de juffrouw si, en dejuffrouw Itt.... En ik moet chips en cola hebben, en Stimorol...' May denkt: vooruit dan maar, en rijdt naar de Diept, want thuis hadden we geen chips of cola. Ze komt hier aan gereden, en het stikt hier van de combi's van de rijkswacht en van de Peugeots van de opsporingsdienst van de belastingen. De bedoeling van die mannen was om Jos om 16 uur van zijn bed te lichten en aan te houden, en dan met een man of twaalfin de stokerij te kruipen, alle auto's weg te rijden en dan te gaan zitten wachten tot wij om 18 uur de stokerij binnenkwamen. May kwam daar dus twee uur te vroeg aan, en gelukkig maar, want anders zat ik misschien nog in de 29


INTER VIEW naar Holland gegaan, en heeft daar vijfjaar lang bij een boer op het erf gewoond, zodat hij zijn straf van 3 jaar hij was een recidivist niet heeft moeten uitzitten.' 'De vierde, de Hollander, ging maandag komen met zijn Ford Transit om de 1200 liter die we tijdens het weekend gestookt hadden, op te halen. Op liet moment dat hij bij J05 het erf wil opdraaien, komt er een combi van de Rij kswacht de oprit afgereden. Hij rijdt snel achteruit, en muist ervandoor. De rijkswacht zet de sirene op en gaat er achteraan. Nu was die vent nog nooit in Wortel geweest. Hij kwam altijd langs Poppel en Merksplas. Maar nu, met de rijkswacht op de hielen, rijdt hij richting Wortel uit. Ter hoogte van de Langenberg heeft hij dan een auto voor bijgestoken op leven en dood, net voor een vrachtwagen die uit de andere richting kwam. Zo slaagde hij er in de gendarmes wat af te schudden, en kreeg hij 200 mi voorsprong. Het ging toen zo snel dat hij in Wortel aan het monument de bocht niet meer kon maken, en hij rechtdoor -

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuut: Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

dShiis

-

woondecoratie

Baarle-Hertog

tel 014

Kapeistraat 6

gevangenis. Het plan van de douane zat dus ontzettend goed in mekaar, en indien May daar niet was aangekomen waren wij alle vier de gevangenis in gedraaid, daar ben ik zeker van.' 'Madammeke.' zegt één van die mannen tegen May, 'wat komt gij hier doen?' 'Dat moet ik begot aanjullie vragen,' zegt ze. 'Ik heb de sleutel bij.' 'Huiszoeking', zegt die vent. 'Bevel procureur des Konings. Open die deur of we stampen ze open.' May met vier van die mannen naar binnen, en ze hoort één van hen zeggen: "t Zou raar zijn als er hier twee stokerijen zaten.' Maar, ze konden zelfs geen pak suiker vinden, en ze moesten haar dus laten rijden. Om 17 uur staat ze aan de kolonie te wachten natuurlijk. Ik denk: Wat er ook gebeurt, ik moet naar De Diept, alsof er niks gebeurd is. Ah ja, want ik kon n iet gaan lopen met mijn staatsplaats aan de griffie. Eerst nog wat gegeten, maar dat smaakte natuurlijk langs geen kanten, en toen naar De Diept. Veertig of vij ftig agenten liepen er hierrond metdrie conibi 's voor de deur, en ook de politieconimandanten van Merksplas en Hoogstraten. Ik kom daar aan

-

69 90 02

ook op zondag open

met een dikke sigaar in mijn mond en een splinternieuwe Mercedes. Zegt één van die mannen: "t Zal wel gaan zeker, schone: een sigaar, een nieuwe Mercedes en een naftbak vol rooie mazout.' Dat laatste was begot nog waar ook. Ik reed al jaren niet rooie mazout. en jammer genoeg zat mijn tank toen net opnieuw vol. Ik stond daar dus, omringd door al die mannen van de belastingen. 'Zeg mannen',zeg ik, 'kijkt dat nu rnaareensna, want ik heb die tank zaterdag laten vullen, en 't was een zwarte darm, dus ik zou begot niet weten welke kleur de mazout heeft.' En omdat ik zo struis van mijn oren maakte, keken die mannen niet. Ik zeg 's avonds tegen mijn vrouw: 'Begint al maar rond te rijden want die tank moet morgenvroeg leeg zijn.' l-loogstraten Wortel Riikevorsel Merksplas Rijkevorsel Hoogstraten Minderhout... 600 km hebben wij toen op één avond gereden.' 'De derde man van de stokerij kwam hier om een uur of zes aan gewandeld, en zag al die auto's en combi's aan De Diept staan. Hij is dan door sloten en bossen naar mij thuis gelopen, en May heeft een taxi voor hem opgebeld. Hij is per taxi -

-

-

-

-

-

Na de vlucht. Jos Vermeiren kreeg gelijk: een gebroken neuswiel en een gescheurde propelIer'.

-

L ez

/ /ico

cii Ja

te vliegen'.

30

cruicircu 1 11

/ :9 (1/) hei ilieg ie!d

~

üü M 14

iaii Hoe ieiun. Jos beslooi uiieiiideli.jk iiiei mee

Poeleinde opreed. Zonder te weten waar hij was. Na eerst nog even aan de Torendreef gezeten te hebben, kwam hij zo tot zijn eigen verbazing in Holland terecht, en was hij veilig. De gendarmes waren hem ondertussen nog aan het zoeken aan de Klinket in Wortel.' 'De volgende vrijdag gaan wij samen iets drinken hij Gust Snoeys in Castelré. Raf Swaenen was daar met een paar vrienden aan het biljarten. 'Theo,' zegt Raf, 'dat was 't één en 't ander aan De Diept zeker vorige week?' 'Hoezo, Theo'. vraagt die Hollander, 'is er iets gebeurd aan De Diept?' 'Ja,' zeg ik, 'ze hebben daar vorige week een geheimstokerij opgerold.' Die Hollander trekt een onschuldig gezicht, en vraagt: 'Een sluikstokerij op de Diept?' En Raf Swaenen zegt: 'U bent zeker niet van hier, meneer, als u daar nog niks van gehoord hebt?' Echt gebeurd. 'Alleen Jos Vermeiren draaide de gevangenis in. Drie weken later, op 13 december, werd Jos al


INTER VIEW veroordeeld. Hij werd veroordeeld tot een jaar, maar is er met 9 maanden vanaf gekomen omdat Onze koning, Boudewijn zaliger, 25 jaar op de troon zat.' 'Nadat hij eerst een tijdje in Turnhout gezeten had, is hij dan uiteindelijk hij mij in Merksplas terechtgekomen. Ik ging hem elke dag bezoeken en bracht hem een gazet. Na een tijdje mocht ik dat niet meer, want ze dachten dat ik dat deed om te voorkomen dat J05 mij zou verraden. Maar Jos zei: 'Den Huet weet van niks.' En ook van eén of ander vergelijk met het Ministerie van Financiën om vroeger vrij te kunnen komen WOU Jos niet weten. Later vragen ze dan: 'Hoe valt het te verklaren, meneer Huet, dat die man ii niet verraden heeft?' 'Dat komt', zeg ik dan, 'omdat ik alleen werk met meii.'eii waai je eelt kerk op kunt bouwen.' Toen Jos vrijkwam, in augustus, heb ik een dag verlof gepakt. Ik ben hem gaan afhalen iii Merksplas, en we zijn in Breda goed gaan eten.'

Boeing Samen met Jos Vermeiren heeft Theo ook nog ooit liet plan gelanceerd om achter de Diept een vliegveld aan te leggen. 'Toendertijd', herinnert Theo zich. 'heb ik ook een keer in De Hoogstraatse Gazet gestaan. Met een dikke sigaar in de mond en een papieren vlieger in de hand aan de poort van De Diept. Ik zag dat toen goed zitten. zo'n vliegveld. Ik wou immers al lang gaan vliegen. Maar altijd was er wel iemand die zei dat het niet mocht, 't was altijd iets. Alleen braaf zijn en gaan werken, dat mag. In het rijtje lopen als de kudde. Ik ging wel eens vliegen met Paul Peeraer. We huurden dan met 4 man een sportvliegtuigje in Deurne en vlogen daar dan mee naar een vlieg-

i/,o 1oct enkele kwneraden in hei Lngelse Old Worden Biggieswade. Lik jaar t/ogen ze er la/luit Deurne toet liet vliegtuig naartoe om de jaarlijkse vliegshow bij te wonen show in Engeland, of gingen in Luxemburg sigaren kopen. Eén keer ben ik bijna verongelukt. We vlogen met een sportvliegtuigje over Londen. Ik zat naast de piloot, en zeg: 'Kijk, daar loopt mijn zuster.' 'Waar loopt die zuster van u?', antwoordt de piloot, en zwenkt uit. Net op dat moment komt er een Boeing aangevlogen die

Pas getrouwd! Pas gewonnen! Samen met Penfo Fotografie, een zevendaagse droomreis naar Cyprus.

Frank Sc/irauucn & Swulv Tinnierinans Hoogstraien

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel. 014 / 61 35 37 126 2320 Hoogstraten Tel. 03 / 314 13 13

aan het landen is. Tuut-tuut-tuut... Rakelings naast ons. Toen we geland waren werden we opgepakt door de douane.' 'Op een keer ging ik met Jos Vermeiren en Vie Van Gils vliegen in Hoevene. Toen we daar aan kwamen zei Jos: 'Theo, het zit niet juist. Er gaat iets gebeuren, ik voel het.' En hij bleef op een terras achter terwijl wij gingen vliegen. Voor we vertrokken vroeg hij nog: 'Theo, in welke broekzak zitten uw autosleutels? Links of rechts?' 'Waarom vraagt ge nu zoiets?', vraag ik. 'Ik moet toch nog terug thuis geraken als jullie neerstorten', zegt Jos. Toen we na onze vlucht probeerden te landen, weigerden de remmen dienst, en belandden we op onze snuit in de beek. Bijna was het slecht afgelopen. Jos heeft toen beloofd nooit nog zoiets te zeggen. 'Vic Cornelissen. ook een zoon van een bewaker op Wortel-kolonie, was straaljagerpiloot, en hing dikwijls niet zijn Thunderjet thuis boven de schouw. Dat vond ik geweldig, en ik zag mezelf al met zo'n orgel molentjes maken boven de kolonie. Gewoon doen kan toch alleman. Ik zag nu mijn kans schoon om mijn droom te verwezenlijken. Ik moest 950 meter hebben zodat sportvliegtuigen zouden kunnen landen. Ik kwam toen bij die boeren om grond te kopen, en die vroegen: 'Gaat gij boeren?' 'Niks te boeren',zeg ik. 'Vliegen begot. En een koe, die kan niet vliegen.' De hangar stond al recht, maar toen kwam er een petitie. Ondertekend door 28 mensen. Ik zeg tegen die mannen: 'Moet ik er 2.800 gaan halen die voor het vliegveld zijn?' Van het gemeentebestuur van Merksplas kregen we ook geen steun. 'Die dikke nekken van Breda en Antwerpen moeten toch niet voor ons kiezen', dachten ze daar. Zo'n lelijke serie dat mag dan weer wel, niet liet argument dat de tuinbouw een kostwinning is. Maar ja, dat vliegveld was voor mij ook een kostwinning geweest. Eerlijk gezegd ben ik nu, lOjaar later, wel blij dat het niet doorgegaan is. Het zou hier voor de rest van mijn dagen een drukte van belang geweest zijn waarschijnlijk.' El 31


BEGRAFENISSEN OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOEDE WONING MET GARAGE EN TUIN TE HOOGSTRATEN/MEER MEERDORP 27

JORIS

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Zeer goede woning te Hoogstraten/Meer, Meerdorp 27 groot 5a 74ca. Omvattende: - gelijkvloers: salon, living, hal met trap, garage, berging, keuken met aanbouwkeuken, wc, berging; - verdieping: 3 slaapkamers, badkamer, overloop, naaikamer. Verder: kelder, zolder, bergplaats in de tuin. alle nutsvoorzieningen; aardgasaansluiting mogelijk.

fr

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Kadastraal inkomen 27.820 Bezichtiging zaterdag van 2 tot 4 uur. Beschikbaar na betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag - Toewijzing op maandag 29 november1993 telkens om 16 uur in CafĂŠ Victoria, Meerleseweg 4 te Meer. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

Wereld-geschenken

BYOUTERIE

Ă˜f 'Jou' HOOGSTRATEN Vrijheid 66 Tel. 0313147253

Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen Exclusieve fashion kleding * Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen * Te gekke horloges en ringen

Op zaterdag 11 en zondag 12 december, telkens van 10 tot 18 uur, organiseert de Wereldwinkel een grootse GESCHENKENBEURS in de Pax. Met al de kado's en kadootjes die daar verkocht worden, maakt u niet alleen uw familie en vrienden gelukkig, ook anderen zijn ermee gebaat; ambachtslui en kunstenaars uit de 3de wereld die prachtige dingen maken en verschillende instellingen met een goed doel zoals Greenpeace, Amnesty International, Solidariteitsfonds, e.a. Behalve geschenken kiezen en kopen, kan de bezoeker ook komen ONTBIJTEN; zondagochtend vanaf 9 uur staan de warme broodjes en beleg klaar. Op zondagnamiddag is er kinderanimatie. 32

* Grote keus in bruid-, kinderen haarmode * Kortom.., bijna alles!!! Service: Mister Cash Bankcontact Visa

American Express Eurocard Postcheque 44


spORT L!t'l LAI VNA Wortel HVV heeft het niet ]iJ LLJ H

gemakkelijk Na een goede okloherilILland heelt HV V het weer enigszins laten afweten. De match tegen Zwarte Leeuw, met de opkomst der grote dagen, was voor de roodwitten een zware nederlaag. Met 0-3 verliezen is nooit prettig en wanneer dit dan gebeurt tegen de huren, komt de klap hard aan. Op SV Mol zagen we dan een hard werkend HVV dat uiteindelijk met 1-0 verloor. Dit gebeurde omdat de roodwitte schutters andermaal de juiste richting niet vonden en omdat de thuisploeg erin slaagde Dré Laurijssen één keer te kloppen. Meteen werd de uitwedstrijd naar rode lantaarn 1-leist een regelrechte vierpuntenmatch en wij hopen dat HVV erin geslaagd is de zaken enigszins recht te zetten. Met 6 punten op 20 is men nog niet in bevordering, doch het moet veranderen of we gaan er regelrecht naartoe en dat zou jammer zijn. Wedstrijden Iste elftal

Het spelpeil ging crescendo en in Brecht werd dit uitgedrukt met een verdiende 0-2 zege. Voor en vlak na de rust, werd er gescoord, telkens door Eddy Vermeiren. Even werden we nog bang toen Hans Van Opstal werd uitgesloten, maar de thuisploeg kon niet meer gevaarlijk worden. Oostmalle had na 20 minuten zijn beste pijlen verschoten en Dave Verschueren scoorde tweemaal. De bezoekers kwamen nog terug tot 2-1. maar Peter Van Calster nam alle onzekerheid weg. Vol goede moed vertrokken we naar Gooreind, maar op het grote speelveld moesten we in de thuisploeg de meerdere erkennen (3-0). In barre omstandigheden werd in Berendrecht aan de wedstrijd begonnen. Na een blunder van de plaatselijke doelman scoorde Eddy Vermeiren. Bij de rust laste de scheidsrechter de wedstrijd, die had moeten starten, af. De Blauw-witten zijn goed bezig. enkel zouden ze nog meer bewust moeten zijn van eigen kunnen.

Zaterdag 4 december 20.00 uurHoogstraten VV-Kapellen

Zondag 12 december 14.30 uurPoederlee-Hoogstraten VV

De wedstrijden Zondag 05.12 14.30 u Wortel-Loenhout Zonda g 12.12 14.30 u Maria Ter Heid-Wortel Zondag 19.12 14.30 u Wortel-Luchtbalboys.

Zaterdag 18 december 19.30 uurOverpelt-Hoogstraten VV

Weinig vreugde bij Minderhout V.V.

Reserven

Zaterdag 4 december 14.30 uurKapellen-Hoogstraten VV

Vrijdag 10 december 20.00 uurHoogstraten VV-Poederlee

Vrijdag 17 december 20.00 uurHoogstraten VV-Overpelt.•

4 LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Toch wel enigszins bedrukte gezichten bij al degenen die begaan zijn met het wel en wee van de club aan de Hoge Weg. Nederlaag op nederlaag stapelt zich op en dat vreet ontegensprekelijk aan het vertrouwen in eigen kunnen. Daarbij blijven sLipporters zich niet hees schreeuwen voor een ploeg die voortdurend met verliescijfers het veld moet verlaten. Toch hopen zij en heel voetbalminnend Minderhout op een spoedige kentering. Het geburentreffen op Meer had weinig om het lijf en droge 3-0 verliescijfers vragen echt niet meer commentaar. Pluspunt: sportief verloop! Het bezoek van het sterke Pulderbos werd ook met lede ogen bekeken. Aan de rust was de stand reeds opgelopen tot 0-2, zonder dat M.V.V. veel in de pap te brokkelen had. De bezoekers bleven het gebeuren beheersen zonder forceren en dikten nog aan tot 0-3! Het bezoek aan St.-Jozef bleek toch een lichtpuntje te zijn in de duisternis. Iedere ploeg nam een helft voor zijn rekening en kreeg enkele kansen die onbenut bleven. Logische 0-0 einduitslag. Tegen Pulle moesten weer twee vaste titularissen verstek laten gaan: Dirk Adriaensen en Jan Braspenning. Het beschikbare spelerspotentieel is al zo klein, de uitslag was bijna te voorzien. De bezoekers liepen uit tot 0-2, Guy De Bie lukte de aansluitingstreffer maar Pulle sloeg onmiddellijk terug, 1-3! Karel Koyen bracht zijn ploeg terug in de voorlaatste minuut

tot 2-3, doch de gasten zorgden zonder dralen opnieuw voor betaald antwoord, 2-4! Wedstrijden

Zondag 28 november 14.30 uur Minderhout V.V.-Beerse S.K.

Zondag 5 december 14.30 uur Vrij Arendonk-Minderhout V.V.

Zondag 12 december 14.30 uur Minderhout - V.V.-Hezewijk

Zondag 19 december 14.30 uur Minderhout - V.V.-Wechelderzande.0

K.EC. Meer stevig in de niiddenrnoot Geen hoog leger. maar geelzwart draait toch gezwind mee. Zo zou men de prestaties van de Meerse elf kunnen bestempelen. Tegen gebuur Minderhout waren er veel toeschouwers komen opdagen en zij zagen een duidelijk verzwakt bezoekend elftal aan het werk. Bij de rust wees de stand 1-0 die nadien tot 3-0 aangedikt werd. Meer won meer dan verdiend deze sportieve ontmoeting. Op Wechelderzande, het zwakke broertje uit de reeks, kende Meer weinig problemen. De uitslag 3-5 spreekt boekdelen. Leider Oosthoven was een heel ander varkentje om te wassen. Dat onze jeugd tegen dit sterke elftal geen schijn van kans had, bewijzen wel de droge 0-3 verliescijfers. Tegen SK Herentals werd een match gespeeld als het weer! Grijs, koud, killig en... een 0-0 eindscore. Op het veld van HIH Turnhout werd tenslotte ook een gelijkspel afgedwongen 2-2! Wedstrijden Zondag 5 december 14.30 u. F.C. Meerle - F.C. Meer

Zondag 12 december 14.30 u. Pulderbos - F.C. Meer

Zondag 19 december 14.30 u. F.C. Meer - St. JozefU

03 - 314.55.04

de maand 33


Rallycross: Kampioenen gekend De laatste twee wedstrijden werden onder ruime publieke belangstelling verreden. Steeds meer mensen vinden de weg naar deze spectaculaire vorm van autosport. De voorlaatste wedstrijd vond plaats in Maasmechelen. De regen had van het Duivelsbergcircuit een uituitdei lijk Lwaar circuit gemaakt. Voor Jos Sterkens -die de titel al op zak had- vormde dit geen probleem. Onze kampioen had wdeiom slechts twee reeksen nodig om zich van de pole position te verzekeren. De finale werd als het ware een demonstratie. Een perfectc start cn geen van zijn collegas die J05 ook maar eiligszii!s kun ljLd1eicn. Uittredcnd kampioen John Cross eindigde tweede voor Jan Van Elderen en Carl Daems. Dat het kan vriezen en dooien opdprvnnรงl d Minderhoutse Kli liei Ii Im &weken later op het MarideseilLuit It liiclmunstcr. Na de eerste reeks die Ins weliswaar op zijn naam schreef ontdekten de mekaniekers en defekt aan het klepregelsystyeem. Om geen grotere averij op te lopen werd besloten om de wedstrijd als toeschouwer verder te volgen.

Na een kampioenschap van tien edstrijden (waarvan er zeven ineelelleii voor (ie puntentelling) zijn we toegekomen aan de traditionele winterstop. Geenszins een winterslaap want elke piloot wil uiteraard in maart '94 met mooi en vooral kompetitief materiaal aan de start staan. Einduitslag 1. 2.

Jos STERKENS John CROSS

*

Ford Fiesta Cosworth Ford Fiesta Cosworth

3. 4.

140 punten 134 punten

5.

CarI DAEMS Marc VAN EECKE Ludo HEL VEN

Audi 90 quatlro Audi S2 Renault 5 4x4 turbo

103 punten 76 punten 37 punten.โ ข

io l m o ,m rij< kwav

t orjalo

1

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

*

s

A 1 fkl 1

*:wi:

OFFICI ELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

1 Z 5 o] Z 9 1 :Zei

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag:

zaterdag: zon- en feestdagen gesloten

8u-12u 13u-19u 8u-12u 1,

34

1

3


2de Herdenkingsprijs Wim Lambrechts

Sam en Ben Van Dvck uit Wortel, Kristof Van Geste! uit Minderhout, Jurgen Loden'ijkckx uit Hoogstraten leren bij de nieunelingen de knepen van het iak.

BEZOEK ONZE N Wand- en vloertegels TOONZAAL Ntiitirtn

Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIE, SPANJE,

..

'

FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HEL ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

I",a I I'QQr

B II.\ ii 1"timpiot 1/. I/t( IR / / i/ IS. Ivi/de zich de sterkste en de behendigste in en rond De Mosten bij de profveidrijders.

31470 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

1W5

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur

35


° Lezers schrijven De nieuwe weg en nieuwe fietspaden van Minderhout naar Meerle..... Naar aanleiding van het artikel in de vorige Hoogstraatse maand, i. v.m. de nietiwe weg van Minderhout naar Meerle en de twee nieuwe fietspaden, zou raadslid Sprangers toch eens een serieus plaatsbezoek moeten doen. Ten eerste, Mr. Sprangers, wat het opschuiven van de rijweg betreft. U zou deze gewoon leggen op de strook waar nu de nutsvoorzieningen liggen (voorgoed begraven?). Ten tweede, het probleem van de deels slechte afwatering langs deze weg (i.v.m. weilanden e.d.) heeft louter en alleen te maken met de te lange afstand naar de duiker onder de weg door, met de te kleine diameter van opritten, het steeds vol liggen van houtresten van de verouderde bomen, maar zeker niet omdat er te lange stukken van de grachten zijn dichtgelegd. Door het aanbrengen van een nieuwe duiker waar het probleem van wateroverlast zich geregeld voordoet en het vervangen van de oude bomen is dit probleem voorgoed opgelost. Ten derde, geacht raadslid, het terug open laten leggen van grachten welke onrechtmatig zijn dichtgelegd, heb ik uit ondervinding toch volgende bedenking. U praat steeds over veiligheid. Vindt U een gracht, langs een fietspad, tussen de 2 è 2,5 meter diepte met dan een normale bovenbreedte van 4 á 5 meter dan echt een veilige oplossing. Er moet toch geen tekening bij hoop ik. En als laatste opmerking, geachte heer Sprangers, wat de meeste verouderde bomen betreft houden wij inderdaad niet van halve oplossingen. Daarom zou men moeten kiezen voor een kosten besparende oplossing op termijn gezien, en is er maar één oplossing: een nieuwe weg, nieuwe fietspaden en nieuwe bomen. Als ik dan lees in hetzelfde artikel dat bij de eerste kontakten één derde akkoord is volgens een ander raadslid, zouden de bewoners hierna misschien wel voor drie derde akkoord gaan. Wie weet!!!

D.B. P. (Bewoner vld Bredaseweg)

De troeven van de POSTCHEQUE: veilig, betrouwbaar, kosteloos!

36

Het lokalenprobleem van KLJ-Minderhout Amper een jaar geleden vierde KLJ Minderhout haar 65-jarig bestaan. Van de ft'estvreugde en liet optimisme toen is echter nog maar weinig te merken. Net nu onze KLI op het vlak van actieve leden, organisatie en activiteiten aan het groeien is, schuift haar zorgenkindje, het lokaal donkere wolken over de KLI-toekomst. Als bestuurslid zal ik de situatie even schetsen. De vorige bestuursploeg maakte zich weinig zorgen over haar lokaal. Tenslotte verbleef KLJ Minderhout van in den beginnen samen met andere verenigingen in de Oude Zaal, gelegen in het centrum van Minderhout. Deze naam heeft ze niet gestolen. Naarmate de tijd vorderde kwamen haar onvolmaaktheden en nadelen steeds meer aan het licht. Het piepschuim plafond vertoont talrijke gaten (die niet werden hersteld), de kelder staat voortdurend onder water, de deurklink valt er bij de minste beweging af, het is er ongezellig en onaangenaam vertoeven. Deze zaal werd de laatste jaren compleet verwaarloosd, aan haar lot overgelaten. Ondertussen groeide het besef bij KLJ Minderhout dat het hoog tijd werd om uit te kijken naar een ander lokaal. Met de restauratie van de St. Clemenskerk in het vooruitzicht beloofde men ons weliswaar nooit schriftelijk meerdere keren een deel van de noodkerk. In onze ogen een prachtige oplossing waarop wij prompt onze zoektocht naar een ander lokaal staakten. Nog niet zo lang geleden echter besloot de lagere school de Oude Zaal (die trouwens jaar na jaar afgekeurd werd door de gezondheidsen hygiëne-inspectie) niet langer als turnzaal te gebruiken, en verhuisde naar de noodkerk. Later vertelde men ons dat we een eigen lokaal in de noodkerk bij wijze van spreken wel konden vergeten. Daarboven op vernamen we in het begin van de grote vakantie dat de Oude Zaal was verkocht aan Belgacom, die er in februari '94 haar nieuwe winkel wil openen. Van de ene dag op de andere bevonden we ons in een zeer lastige situatie. Ondertussen is het 8 november geweest. de dag waarop we officieel de Oude Zaal moesten verlaten. Sindsdien staan we zo goed als op straat. Meermaals hebben we ons gericht tot het schepencollege, we hebben vergaderd met de parochie, de Kerkfabriek, het schoolcomité. de Landelijke Gilde en KVLV. De ene toonde al meer bereidwilligheid tot helpen dan de andere, we voelden ons niet altijd even serieus genomen en hadden vaak de indruk dat er meer gezegd dan gedaan werd. De resultaten die we tot nu toe bereikten zijn beter dan niets maar naar onze mening niet echt bevredigend. We krijgen 'Het Muziekschooltje', een kleine houten barak zonder verwarming en thans als materialenhok gebruikt, ter onzer beschikking. Wij zien dit slechts als een noodoplossing. Verder mogen we in overleg met andere verenigingen de noodkerk, voor onze groep wel te groot, huren. Nog nooit hadden we een eigen lokaal, het is dan ook daarvoor dat we ijveren. Wat is een

jeugdbeweging zonder lokaal? Het symboliseert de eenheid van de groep, het is daar waar men samenkomt, vergadert. een 2e thuis maakt... kortom het is het centrum van onze bezigheden. Indien wij dus niet snel een serieuze oplossing vinden, vrezen wij voor het einde van een hele bende. Dat mag nooit gebeuren, want we zijn er van overtuigd dat er in Minderhout een groot publiek is voor een landelijke jeugdbeweging. Een jongere voelt zich niet in eender welke beweging thuis, daarom moet er een keuzemogelijkheid blijven. Uit pure noodzaak lopen we sinds kort met bouwplannen in het hoofd rond. Zelf bouwen zien we als laatste (en ongetwijfeld moeilijkste) oplossing, maar de huidige situatie laat ons geen andere keuze. Via dit schrijven wil KLJ Minderhout wijzen op haar lokalenprobleem en diegenen die er bij betrokken zijn oproepen om zover zij dat nog niet deden, hun verantwoordelijkheid op te nemen. Inge Vermeiren Withof 1 2322 Minderhout

lAP I

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Iridustrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! !NIEUW! ! !

DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofsiraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 / 31 4.32.24 - Fax 03 / 314.11.24


MUZIEK

0

LJ

Fusieswing Four One And Only's in vzw Mussenakker Op zaterdag 11 december organiseert vzw Mussenakker nog eens een optreden in haar lokaal in de Donckstraat te Meer. Het is een tijdje rustig geweest, maar nu de nazomer er ook niet veel van blijkt te bakken heeft men besloten om niet The Four One And Only's nog eens een feestband in huis te halen. De Four One And Only's komen uit Breda en maken al vanaf 1984 de Nederlandse podia onveilig. Hun muziek is vrolijk en eigenzinnig

en het vijftal blijkt alsmaar meer op het voorplan te treden. In Hoogstraten zijn deze jongens zeker geen onbekenden. Meerdere keren waren zij al te gast in Cahier de Brouillon en Het Slot. Marcel (zang), Marthy (zang en gitaar), Rob (lead gitaar en banjo), Ritchie (drums) en Peter (bas) traden echter ook al op radio en tv op het voorplan. Zo waren zij in januari 1987 met een clip te zien in het programma Jonge Helden, mochten zij in maart van dit jaar nog opdraven in het jongerenprogranima P .S. De Ruimte en bleken hun singles 'Completely Nude Between The Forget-Me-Nots' en 'De Runderen' (met Herr Seele) bijzonder veel gedraaid te worden op de verschillende radiozenders. Omwille van hun live-capaciteiten mochten zij ook als voorprogramma optreden voor Neon Judgement. TV Personalities, Cropdusters..... Drie langspelers werden op de markt gebracht en hun laatste cd 'Stickers' is er ĂŠĂŠn die er mag zijn. De folkpoppunkrockformatie pakt hierop uit met tien liedjes. Eigenzinnigheid troef, want een genre kan je er eenvoudigweg niet op kleven. Sympathieke nummers, vrolijkheid alom en vooral opzwepende en dansbare muziek blijken hun handelsmerk. De popminiatuurtjes van deze jongens getuigen van intellect en worden getooid met een rijke schakering van humor. De mengeling van folk, oerpunk, surfpop en Fogues-toestanden blijkt het nog altijd te doen en live is dit Bredaas gezelschap gewoon niet te evenaren. Zaterdag II december kan je dus maar best in de Meerse Mussenakkerbinnenspringen. Voor 150 franken laten ze je erin.

garage VAN RIEL

_

Qb

IO1T D1 Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STRATEN Telefoon 03/314 68 60

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 031315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

17000 LEO WOUTERS

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * * carwash carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon:

u

GARAGE HOGA B.V.B.A.

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

N.V. GARAGE VAN USSEL

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

031314.33.33

TI Garage Luc Ryvers bvba ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

'Ml GM w

GARAGE AUTO - MOTO

J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer 37


Op stap in.. HOOGSTRATEN Nog tot en met 5 december: OORVERDOVEND, tentoonstelling, IKO, org. Stadsbestuur, in!. 03/340.19.32 (J. Verstraeten). Woensdag 1 december: RICHELIEU, zaa! Fax. 13 en 19.30 uur, org. KAV. Donderdag 2 december: CHAOTISCH ZAIRE, door Z.A. Etambala van K.U.Leuven, Hof ter Smisse, 20 uur, org. CMBV, inschr. 03/314.38.78. Vrijdag 3 december: KAARTAVOND RIKKEN EN JOKKEN, Gemeenteschool, 19.30 uur. inschr. 18.30 uur, org. Gemeenteschool. Dinsdag 7 december: BEZOEK EUROPALIA MEXICO, vertrek kerk 8.30 uur, org. CMBV, inschr. 03/ 314.38.78. ADVENTS VERGADERING. thema "Arbeid: plicht en roeping", zaal Pax, 19.30 uur, org. KVLV. Woensdag 8 december: VOLKSDANS, zaal Fax, 13.30-15.30 uur. org . KVLV. KERSTCONCERT, Scaldis Cantat, Rabboenizaal Spijker, 20 uur, org. en reserv. Kunstkring Spijker, tel. 03/314.55.36. Donderdag 9 december: BLOEMENSCHIKKEN, Zaal Pax, 19.30 uur, org. KAV. WASSEN EN STRIJKEN VOOR MANNEN, zaal Fax, 19.30 uur, org. KWB. Vrijdag 10 december: KAARTAVOND, zaal Pax, 19.30 uur, org. De Blauwe Duif. Zaterdag 11 december: GESCHENKENBEURS, zaal Pax, 10-18 uur. JEFI-FILM. 'Heksen in de voorstad', Klein Seminarie. 14 uur, org. BGJG, te!. 03/ 3 14.7 1.04. JAZZAVOND, Catfish en Cotton City Jazzband, De Wachtzaal, 21 uur, org. Marckriver Jazzclub. Zondag 12 december: EENDENTELLING. ElO-put Minderhout, 9.35 uur, org. JNM Hoogstraten, tel. 03/ 314.67.25. KOOPJESZONDAG, Hoogstraatse winkeliers, org. N.C.M.V. GESCHENKENBEURS. zaal Fax, 10-18 uur. org . Wereldwinkel, mogelijkheid voor ONTBIJT, vanaf 9.00 uur. Maandag 13 december: STRIKKEN MAKEN, o.l.v. Mevr. Pannier. org . CMBV.

flÇun.stschi[d'er y.-[y. Yasper RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

VRIJHEID 34b . 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 03/314 14 86 60

38

t) Dinsdag 14 december: KERSTFEEST, zaal Fax, 19.30 uur, org. KAV. Donderdag 16 december: BLOEMENSCHIKKEN, zaal Pax, 19.30 uur, org. KAV. LEDENVERGADERING KBG. zaal Fax. KERSTMARKT LUIK, busreis, org. KVLV. Vrijdag 17 december: INZAMELING KLEIN GEVAARLIJK AFVAL, diverse lokaties. Zaterdag 18 december: DE AREND EN DE ZON, geleid bezoek tentoonstelling Brussel, vertrek per bus 12 uur kerk, org. Davidsfonds, inschr. 03/314.11.88. FAKKELTOCHT 'HAND IN HAND', vertrek 17 uur. CONCERT EN KERSTFEEST, zaal St. Cecilia, 18 uur. Woensdag 22 december: VOLKSDANS, zaal Fax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV. KERSTCONCERT VOOR KOOR EN ORKEST, St. Catharinakerk, 20 uur, org. Piuskoor, tel. 03/314.52.61. Zaterdag 25 december: ZALIG KERSTFEEST. Zondag 26 december: KERSTFEESTJE JNM, ml. en inschr. 03/ 314.67.25. Maandag 27 december: KERSTFEEST WEDUWENGROEP. zaal Fax, 14 uur, org. M. Vandersmissen-Verdonck, tel. 03/314.52.47.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

MEER Zaterdag 27 november: MUZIEKAVOND van Brass- en Drumband in ZVKV om 19.30 uur. TEERFEEST van Turnkring Vrij en Lenig in zaal Victoria. Zondag 28 november: EENDENTELLING door Wielewaal en JNM aan E-19 put om 09.30 uur. Woensdag 1 december: KAV-GESPREKSAVOND over de menopauze in parochiezaal om 19.30 uur. Vrijdag 3 december: KAARTAVOND RIKKEN van KFC MeerJeugd in kantine om 20.00 uur.

Zaterdag 4 december: ST.-NIKLAASFEEST van Turnkring Vrij en Lenig. Zondag 5 december: ST.-NIKLAASFEEST van de Chiro in parochiezaal. Maandag 6 december: KAARTAVOND van Landelijke Gilde in Boerenzaaltje om 20.00 uur. Woensdag 8 december: KAV-GESPREKSAVOND over de menopauze in parochiezaal om 19.30 uur. Vrijdag 10 december: KAARTAVOND van Vissersclub Altijd Beet in chalet Mosten om 20.00 uur. Zondag 12 december: EENDENTELLING door Wielewaal en JNM aan E-19 put om 09.35 uur. Dinsdag 14 december: KAV-REIS naar Antwerpen om 08.30 uur. Woensdag 15 december: KERSTKOFFIE van de KVLV in de parochiezaal. Donderdag 16 december: Landelijke Gilde naar FOESJENELLENKELDER aan Vredesboom om 19.00 uur. Inzameling KLEIN GEVAARLIJK AFVAL. Zaterdag 18 december: HEIDEBLOEMPJE speelt 'OPGERUIMD STAAT NETJES' in ZVKV om 19.00 uur mmv. de Brassband. FEEST 50 JAAR KWB in de parochiezaal. GEWESTELIJKE VOGELTENTOONSTELLING van 19.00 - 22.00 uur. Zondag 19 december: HEIDEBLOEMPJE speelt 'OPGERUIMD STAAT NETJES' in ZVKV om 19.00 uur mmv. de Brassband. GEWESTELIJKE VOGELTENTOONSTELLING van 10.00-22.00 uur. Maandag 20 december: KERSTSTUKJES maken door KVLV in parochiezaal. Dinsdag 21 december: KAV-KERSTFEEST in parochiezaal. Woensdag 22 december: KBG-KERSTKOFFIE in parochiezaal. Zondag 26 december: HEIDEBLOEMPJE speelt 'OPGERUIMD STAAT NETJES' in ZVKV om 19.00 uur mmv. de Brassband. DE VLA VAN BELLA op B-plein van KFC Meer om 14.30 uur. Woensdag 29 december: KERSTFEESTJE van KFC Meer-jeugd in kantine. BLOEDINZAMELING in school Terbeeksestraat van 18.00-20.30 uur.


MINDERHOUT

MEERLE

Zaterdag 4 december:

Zaterdag 4 december:

Huldiging van de Minderhoutse DUIVEN-

MOSSELFEEST van de KLJ.

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

FEFST- EN VLRGADER/.ALFN 1Sf MIN \R!FS)

KAMPIOENEN in het PC te 20 uur. Org . De Arkduif.

Zondag 19 december:

Maandag 6 december:

KERSTEVOCATIE met verschillende muziekverenigingen en zangkoor, om 14 uur in de kerk.

BLOEMSCHIKKEN 'Stap voor Stap' in het PC te 19.30 u. Org . K.A.V.

Woensdag 15 december: Algemene vergadering en KERSTFEEST in het PC te 19.15 uur. Org . K.A.V.

RADIO CONTINU -

-

Woensdag 22 december: KERSTFEEST in het PC. Org . K.V.L.V.

(FM 103) Van Aertselaerplein 16 2320 Iloogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek ieder uur nieuws op het halve uur informatie rubrieken

Geopend vanaf 11 Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf IS u.

Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315.79.40

Donderdag 2, 16 en 30 december:

55]

VOLLEYBAL in het Spijker te 20 uur. Org . K.A.V.

Donderdag 2, 9, 16 december: YOGA in het PC van 19.30 tot 20.30 uur. Org .

FRITUUR

-

EETHUIS

Café-restaurant

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

K.V.L.V.

Maandag 6, 13, 20 december: VOLLEYBAL in het Spijker van 21 tot 22.30 uur. Org . K.V.L.V.

Meerle

Te l.

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

vanuit Nederland

t

233159107

60

Maandag 6, 13, 20 december:

vzw Mussenakker Meer

Vrij HANDWERK in het PC van 13 tot 16 uur. Org . K.V.L.V.

kurrijijes ~ utis

,

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

tiriIiti 1 183 lioa9straten

t.i.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaierdag. avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

CAFE DE NIEUWE BUITEN

- -

031314 66 65

&

ust

{CiI{anc

Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

Langenberg 14

- 2323 Hoogstralen-Wortel Tel. (03) 314 53 28

ij

Café

CAFÉ DISCOBAR

Ve4.ro(€e4

WILLY GORRENS-VERVOORT

biljart

j

WORTEL

feestzaal

De Eiken

'T FRTUIN Meerdorp 13

-

darts kegelbaan hondendressuur. -

-

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62

Zaterdag 27 november: In 't Slot: optreden BEYOND SURPRtSES

nTR j;T

vzw 'HET SLOT'

Zaterdag 4 december:

Wortels Jongeren café

In de parochiezaal om 2 uur: SINT NIKOLAAS komt voor alle kinderen tot 12 jaar.

zonder pretentie

HOOGSTRATEN

Openingsuren:

CL

ÇLLLL

r1t<

Donderdag vanaf 20,00 Vrijdag vanaf 19.00 Zaterdag vanaf 19.00 Zondag vanaf 13.30 ti

lEL

55

03

1

Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64 -

de

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

-

31 4.55.04 Cafetaria

n

k (D @) (á g 1 (2 (2 ~ g@5" 47

't HOOGHUIS

mcicind

~

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL-DREEF

WE


7

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11 031314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

631

)Z

=

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

-

-

CONTAINERDIENST

~7~

__

VAN SPAANDONK

C"Lç

Antiek Koekhoven 5

-

JOS SERVAES 2320 Hoogstraten Vrijheid 251 Achtclsestr. 1 -

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

-

HUISARTSEN

2321 MEER

Hoogeind 54

centrale verwarming sanitair

64

Uoe!e,i

Rijkevorsel

Speciaalzaak in blankhouten meubelen Oude kasten Nieuwe stoelen en tafels op maat -

-

Tel.: 031314.34.37

211

1111: DR. J.M. VERMANDER: Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 314.57.84. 6111 en 7111: DR. D. VERMAN DER. Dreef 34A, Meerle. Tel. 315.87.15. 11 november: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. 13 en 14 november: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 3 15.84.74. 20 en 21 november: DR. D. MOSTMANS, Vennehoefweg 10, Minderhout. Tel. 314.66.02. 27 en 28 november: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 3 14.48.00.

JAN VERHEYEN

Tel. 031314.51.33

73

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

74

LAURIJSSEN JEF

b.v.b.a. Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 031315.79.50

MESTSTOFFEN VEEVOEDERS MAZOUT KOLEN GAS DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

11

APOTHEKERS

66

indoor tennis

squash snooker Tennisclub

VRIJHEID vzw Achtelsestraal 72

2320 Hoogsiraren

Tel. 031314.37.76 67

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigum

Van 29/10 tot 5/11: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 3 14.38.68. Van 5111 tot 12111: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Zaterdagvoormiddag 6/11: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 12/11 tot 19111: APOTHEEK LUYTEN. Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 19/11 tot 26/11: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel, 315.73.75. Van 26/11 tot 3/12: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014.63.31.66. Zaterdagvoormiddag 27/11: APOTHEEK VAN PELT. Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 3 14.5 1.50.

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

031314.76.81 64

THUIS VERPLEGING

Desmedtstraat 36

*

2322 Minderhout

Tel. 031314.54.50

75

mobilé REnt AUTOVERHUUR

-

St. Lenaanseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

NOORDERKEMPEN

Tel. 03/314.31.08

SNACK- en PIZZABAR

ï

svj e E

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-1400u Tel: 031314.38.11 Gelmeistraat 2 77

Cis Vissers Wit-Gele Kruis. 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rijkevorsel

Tel. 03/314.73.00 78

De laatste MAAND van 1993 verschijnt op 29 december. Medewerkers opgelet: Zoveel mogelijk kopij binnen brengen op zondag 12 december. Het allerlaatste nieuws mag nog op zondag 19 december.

\ -:

7o

40

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout

Tel. 031315.75.09 79


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.