__MAIN_TEXT__

Page 1

strategie beleid beheer en bestuur vereniging deltametropool


inhoud strategie

7—Kernprincipes en uitgangspunten 9—Missie 11—Werkzaamheden

beleid

15—Projecten nu en morgen

beheer en bestuur

19—Taakstelling en bestuursverhoudingen 21—Vermogen van de Vereniging 21—Werving van gelden

Vereniging Deltametropool Rotterdam


Inleiding Nu mondiale opgaven en de wereldwijde competitie om innovatie ook de grote uitdagingen van ons land zijn, rijst de vraag hoe Nederland er in de toekomst uit zal zien. Door de decentralisering ontbreekt het aan een regio-overschrijdende visie waardoor Nederland met zijn poly-centrische opzet in een onsamenhangend geheel vervalt. Opgaven zoals de energietransitie, de verstedelijking, klimaatadaptatie en mobiliteit en bereikbaarheid, eisen een andere aanpak waar integraliteit centraal staat met een gebieds- en vakoverschrijdende visie. Juist door de krachten van regio’s en steden te verenigen tot een metropolitaan geheel, kunnen we een even visionaire als gewortelde verandering tot stand brengen. De grote verbouwing van Nederland Wij zien in de huidige en toekomstige uitdagingen de kans om het Nederland van nu zichzelf te doen ontstijgen tot een niveau met internationale allure. We hebben het dan over een mooi Nederland, een energieneutraal Nederland en een Nederland met een gezond economisch klimaat. Dit kunnen we doen door ons te verenigingen met vakspecialisten, overheid en instituten.

De Vereniging Deltametropool werkt aan: - een internationaal sterk gepositioneerd Nederland; - een uitgebalanceerd en mooi Nederland; - een Nederland met een prachtig landschap voor een uitstekend vestigingsklimaat; - een integrale en samenhangende aanpak van regio- en vakoverschrijdende opgaven; - een verbonden Nederland waar kennis wordt gedeeld en van elkaar geleerd kan worden; - een metropolitaan Nederland dat economisch en sociaal maatschappelijk ingespeeld is op de uitdagingen van morgen. Wij doen dit door; - het initiĂŤren, ontwikkelen en uitvoeren van ontwerpend onderzoek; - kennisdeling: eĂŠn van onze speerpunten is dat onze kennis voor iedereen gratis toegankelijk is; - netwerkversterking: door onze bijeenkomsten, debatten en events worden vakgroepen verbonden en onderwerpen geagendeerd.


4


strategie

5


functies deltametropool netwerk van toonzetter

laboratorium voor innovatie

koers door kennis

agenda metropoolvorming speelveld in driehoek tussen

STEDELIJKE ACTIVITEIT

NETWERKEN

DUURZAAMHEID

DAAR WAAR SCHAAL- OF SYSTEEMSPRONG AAN DE ORDE IS gericht op innovatie en samenwerking 6


A

Kernprincipes en uitgangspunten

B

Statutaire doelstelling 1. De vereniging stelt zich ten doel in West-Nederland de in beginsel reeds aanwezige metropool tot ontwikkeling te doen brengen. Bestaande en verder te versterken kenmerken van deze metropool zijn: — een configuratie van goed verbonden vitale steden rond een waterrijk “groen hart”; — een grote rijkdom aan en differentiatie in economische bedrijvigheid; — grote culturele en historische waarden. Gelet op de ligging ervan in de delta van Rijn en Maas wordt deze metropool Deltametropool genoemd. 2. De vereniging hecht bijzondere waarde aan ruimtelijke ordening als instrument om de relatief autonome ontwikkelingen in de waterhuishouding, het cultuurlandschap, het patroon van steden en dorpen, het netwerk van verbindingen en het brede scala van bedrijvigheid verder te integreren tot een Deltametropool van internationaal erkende kwaliteit. 3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: a. het beïnvloeden van de publieke opinie ten gunste van metropoolvorming in de zin zoals beschreven in artikel 2, lid 1 en 2; b. het verzorgen van workshops, brainstormsessies en andere bijeenkomsten in het kader van de metropoolvorming of aspecten daarvan; c. het bevorderen van samenwerking tussen voor dit doel relevante partijen in de vorm van netwerken, coalities, allianties, werkmaatschappijen en dergelijke; d. het bevorderen van generieke maatregelen (wet- en regelgeving) en specifieke activiteiten (projecten) die de ontwikkeling van de Deltametropool ten goede komen; e. al het overige dat wettelijk is toegestaan en het doel van de vereniging bevordert. 4. De vereniging beoogt niet het maken van winst. Bestemming liquidatiesaldo Indien de vereniging wordt ontbonden ziet het dagelijks bestuur toe op een goede verzorging van het archief. De ledenvergadering bepaalt de bestemming van het eventueel batig overschot na vereffening. De bestemming dient te geschieden ten behoeve van één of meer rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, die in hoofdzaak hetzelfde of een aanverwant doel beogen en die zijn aangemerkt als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 6.33 onderdeel b. Wet Inkomstenbelasting 2001

7


projecten: bestuurlijk verankerd

projecten: bestuurlijk verankerd

Novi-aanbod IPO - 2016 op basis van bestuurlijke gespreksronde

Uitwerking verstedelijking - 2017 op basis van bestuurlijke gespreksronde (G4, G32, IPO)

projecten: ontwerpendonderzoek onderzoek gepositioneerd projecten: ontwerpend gepositioneerd

projecten: knowledge-based

informatiesysteem knooppunten – identificeren onderbenutting van het netwerk en de bestaande stad 8


Missie Deltametropool staat voor een tweeledige kwaliteitsverbetering van het leefmilieu: als delta, dat wil zeggen als dynamische natuurlijke biotoop en als metropool, dat wil zeggen als dynamisch stedelijk gebied. Deltametropool staat voor groei op drie gebieden: - groei in diversiteit, het verbreden en verdiepen van het repertoire aan sociale, economische en culturele activiteiten; - groei in competitie, het deelnemen aan de internationale wedstrijd om de beste condities voor duurzaam menselijk welbevinden te scheppen; - groei in synergie, het bundelen van creativiteit, organisatietalent en vermogen om met eenzelfde inzet betere resultaten te bereiken; In deze visie zien wij diversiteit als het culturele doel, competitie als het economische middel en synergie als de drijvende kracht, de sociale energie van de metropool.

projecten: als brede beweging

projecten: als brede beweging

9


s

oplopen oplopen oplopen

werksessies werksessies werksessies

netwe n

debatten debatten metmet partners met partners debatten partners (hni, (hni, iabr, affr) iabr, affr)

werksessies werksessies met bestuurders metmet bestuurders werksessies

curatc

netwerkprojecten netwerkprojecten

curatorschap curatorschap 10

bestuurders


Werkzaamheden Vereniging Deltametropool is initiator van onafhankelijk ontwerpend onderzoek naar metropoolontwikkeling in Nederland en de Euro-Deltametropool. We coÜrdineren onderzoeksprojecten, doen zelf onderzoek, delen kennis en adviseren. Door weloverwogen samenwerking met ons brede en gelaagde bestuurlijke en kennisgerichte netwerk wordt het onderzoek gegrond en relevant. Pionierend op demografische, economische en bestuurlijke uitdagingen en kansen van de groeiende metropool bieden we bestuurders en beleidsmakers praktische verbeteringen op het gebied van welvaart, infrastructuur, duurzaamheid en levenskwaliteit. Hiermee zorgen we voor een weerbare en op de toekomst gerichte internationale positionering van Nederland. Ons doel is Nederland te laten anticiperen op actuele problematiek waardoor ze kan floreren en zich internationaal kan manifesteren. De hoofdthema’s binnen onze projecten zijn: Binnenstedelijke ontwikkeling en stadsvernieuwing Energietransitie Economische weerbaarheid Bereikbaarheid en mobiliteit De versterking van de Eurodelta-metropool

publicaties

11


12


beleid

13


landschap landschap als vestigingsvoorwaarde: ‘community of practice’ ON SPOT

recreatielandschappen: analyse, visie en ontwikkelstrategie

mobiliteit knooppuntontwikkeling

‘meer tijd voor elkaar’ afstemming verstedelijking en mobiliteit

energie en klimaatadaptatie ‘energie & ruimte’

‘KEER’: erfgoed klimaatadaptatie en energie

verstedelijking ‘stad van de toekomst’

werklandschappen ‘architecture of labour” debat en expertsessies transitie van werk + ruimtelijke opgaven

‘landscapes of trade’ PHD onderzoek

internationalisering ‘samenwerking in de eurodeltametropool’

14

regionale ateliers: ruimtelijke opgaven uitlichten


Projecten nu en morgen Onafhankelijk ontwerpend onderzoek Vereniging Deltametropool coördineert onafhankelijk ontwerpend onderzoek op vraagstukken met betrekking tot de groeiende metropoolgebieden in Nederland en de Euro-Deltametropool (gevormd door de Randstad, Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied). We onderzoeken kansen en uitdagingen rondom actuele opgaven met een grootstedelijk, interregionaal, nationaal of internationaal karakter. Onze projectleiders zijn expert op het gebied van ruimtelijke ordening met verschillende specialisaties zoals verstedelijking, mobiliteit en het analyseren van GIS data. Onze projecten zijn bestuurlijk verankerd, op kennis gebaseerd of doelen op een (brede) beweging. Bestuurlijk verankerd is bijvoorbeeld ‘Verstedelijkingsopgave van Nederland – naar een gezamenlijke aanpak’, een uitwerking van de NOVI op basis van een bestuurlijke ronde (G4, G32, IPO). ‘Spot On’ en ‘Blind Spot’ zijn voorbeelden van een brede beweging waar het landschap als een vestigingsvoorwaarde wordt benaderd. Kennis gebaseerd is bijvoorbeeld het ‘Informatiesysteem Knooppunten’ waarmee met GIS-Data praktische vertalingen gemaakt worden ten behoeve van de mobiliteit. Tot slot kunnen we nog een onderscheid aanbrengen in gepositioneerd ontwerpend onderzoek, zoals bij ‘Energie en Ruimte – een nationaal perspectief’. De vereniging als vrijplaats Vereniging Deltametropool is ook een vrijplaats die de ruimte schept om, buiten de gebruikelijke kaders, nieuwe ideeën te ontwikkelen en een scherpe discussie over de Deltametropool te voeren. Jaarlijks voeren we op verschillende plaatsen debatten en organiseren we workshops voor zowel bestuurders, beleidsmakers als kennisinstituten. Ook verzorgen we regelmatig een programma bij publieke evenementen zoals congressen en festivals. De vereniging en haar leden In de vereniging komen het bedrijfsleven, publieke belangengroepen, onderzoeksinstellingen en overheden samen. Voor onze leden zijn wij een rijke netwerkorganisatie en inspirerend kennisinstituut. Als vereniging zijn onze leden van essentiële waarde. Door een lidmaatschap kan de vereniging haar onafhankelijke werk voortzetten en excelleren met bijzondere publicaties als ‘Spot On’, ‘Verstedelijkingsopgave van Nederland – naar een gezamenlijke aanpak’, ‘Bicycle Landscape – why the Netherlands looks like this’ en ‘Energie en Ruimte – een nationaal perspectief’. Een lidmaatschap bij de vereniging is onderverdeeld in drie categorieën: institutioneel, professioneel en particulier.

15


16


beheer en bestuur

17


De ledenvergadering kan besluiten commissies in te stellen. De opdracht aan de commissie en de samenstelling en bevoegdheden van de commissie worden door de ledenvergadering bij reglement vastgelegd. Het algemeen bestuur bestaat uit een door de institutionele leden vast te stellen aantal van tenminste tien vaste vertegenwoordigers van de institutionele leden, waarbij gestreefd wordt naar een spreiding over verschillende categorieĂŤn van institutionele leden. De institutionele leden van de vereniging verkiezen de leden van het algemeen bestuur en kunnen deze ontslaan, alles bij besluit genomen met volstrekte meerderheid van de namens de institutionele leden uitgebrachte stemmen. De leden van het algemeen bestuur zijn de dragers van het netwerk van de vereniging als netwerkorganisatie. Zij brengen informatie uit hun eigen netwerken in en zorgen ervoor dat informatie van de vereniging daarin op de juiste plek terecht komt. Het algemeen bestuur komt ongeveer twee maal per jaar bijeen en stelt de grote lijnen vast. De vereniging neemt geen standpunten in en onderneemt geen acties die niet passen in de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Ook niet-leden van de vereniging kunnen deel uitmaken van het dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks bestuur worden gekozen en kunnen worden ontslagen door de ledenvergadering bij besluit genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het dagelijks bestuur bestuurt de vereniging, draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en stuurt de agent(en) aan. Van de leden van het dagelijks bestuur wordt verwacht dat zij in de activiteiten van de vereniging enige (vrije) tijd willen en kunnen investeren. Ingeval van bijzondere of projectmatige activiteiten kan het algemeen bestuur een honorering voor (enige) leden van het dagelijks bestuur vaststellen. Het dagelijks bestuur vergadert circa tien maal per jaar. De taak van het dagelijks bestuur is vooral het initiĂŤren en vervolgens draaiend houden van de verschillende projecten van de vereniging. De voorzitter van het dagelijks bestuur wordt in functie gekozen. De taak van de voorzitter is het leiden van de ledenvergadering en van vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, alsmede het toezien op de naleving van deze statuten. Leden van het algemeen bestuur en leden van het dagelijks bestuur worden gekozen voor een periode van ongeveer vier jaar, eindigende per ultimo van de ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden in het vierde jaar na het jaar waarin zij zijn verkozen. Zij zijn bij aftreden terstond herkiesbaar. Het dagelijks bestuur is - na vooraf verkregen goedkeuring van het algemeen bestuur bevoegd te besluiten tot het aangaan van over een-komsten als bedoeld in artikel 44 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur. De vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van het dagelijks bestuur. Bestuursleden ontvangen als zodanig geen loon, wel kan een redelijke onkostenvergoeding aan hen worden toegekend. 18


Taakstelling en bestuursverhoudingen De vereniging kent de volgende organen: a. de ledenvergadering; b. het algemeen bestuur; c. het dagelijks bestuur.

dagelijks bestuur Voorzitter: Leen Verbeek Secretaris-penningmeester: Pepijn van Wijmen Bestuurslid: Esther Agricola Bestuurslid: Martina Huijsmans Bestuurslid: Paul Langeweg Bestuurslid: Jaap Modder Bestuurslid: Bert Mooren

het bureau De personele middelen van de vereniging bestaan uit: a. de agent van de vereniging; b. het bureau. De agent heeft tot taak: a. de missie van de vereniging uit te dragen; b. het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur bij te staan in de uitoefening van hun taken; c. leiding te geven aan het bureau; d. periodiek verslag uit te brengen aan de leden over de verrichtingen van de vereniging. Het bureau heeft de zorg voor: a. ledenadministratie; b. financiĂŤle administratie; c. ondersteuning van de agent.

19


ledenbasis van vereniging deltametropool huidige leden INSTITUTIONELE LEDEN BEDRIJFSLEVEN (20%) OVERHEDEN (50%) MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES (30%)   PROFESSIONALS 20 KLEINE BEDRIJVEN, 100 PARTICULIEREN

20


Vermogen van de Vereniging meerjarig overzicht inkomsten vereniging deltametropool

meerjarig overzicht inkomsten vereniging deltametropool

4 leden

20 inst. leden

Werving van gelden De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: a. contributies van de leden, door de ledenvergadering vastgesteld, onderverdeeld in verschillende categorieĂŤn institutionele leden en verschillende categorieĂŤn persoonlijke leden; b. bijzondere bijdragen van institutionele leden aan speciale activiteiten van de vereniging; c. subsidies en andere bijdragen van derden aan het werk van de vereniging; d. erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

21


beleidsplan 2018

strategie, beleid, beheer en bestuur

Black & White (no color in blacks)

Profile for Vereniging Deltametropool

Beleidsplan Vereniging Deltametropool  

Beleidsplan Vereniging Deltametropool  

Advertisement