Page 1


Redaktorzy/ Redacteurs/ Editors: Marta Jonville, Tomas Matauko, Mathieu Lericq, Piotr Sikora Przekład i korekta/ Traduction et correction/ Translation and proof reading: Karolina Wąsowicz, Tomas Matauko, Joanna Bednarczyk Koordinacja publikacji/ Coordination de la publication/ Publication coordination: Mathieu Lericq Projekt graficzny/ Design graphique/ Graphic design: Margaux Paturel Ilustracje I koncepcja/ Illustrations et conception/ Layout: Alice Hauret Projekt graficzny okładki/ Couverture/ Cover: Yasmina Rakkaby


Wstęp/ Edito

5

Projekt/ Projet/ Project

6

Rezydencje/ Résidences/ Residencies

10

open_studio

17

kino_wagon

20

Wydarzenia/ Événements/ Events

28

Informacje praktyczne/ Informations pratiques/ Practical informations

33


WSTĘP/ EDITO „We are coming not as colinizers, we are coming as friends”. Tym jakże uroczym zdaniem Marta Jonville i Tomas Matauko zainaugurowali w Małopolskim Ogrodzie Sztuki projekt Mechanizmy Porozumienia. Zbudowane na fascynacji dwójki Francuzów przedsięwzięcie odwołuje się do schizofrenicznej tożsamości wyśnionej krainy, jaką jest Europa ŚrodkowoWschodnia. Obce oko wyznacza w tym wypadku własną perspektywę, którą będziemy mieli szansę śledzić przez kolejne miesiące rozwoju projektu. « We are coming not as colonizers, we are coming as friends». C’est par cette affirmation que Marta Jonville et Tomas Matauko ont inauguré le projet Mécanismes pour une Entente au Małopolski Ogród Sztuki à Cracovie. Le projet est fondé sur une fascination transculturelle pour l’identité schizophrénique de cette partie du Vieux Continent. Le regard venu de l’étranger ouvre une perspective spécifique que nous aurons la chance de suivre les mois prochains tout au long des évolutions du projet. “We are coming not as colonizers, we are coming as friends”. With this adorable phrase Marta Jonville and Tomas Matauko launched Mechanisms for an Entente at Małopolski Garden of Arts. The project is build on transcultural fascination for schizophrenic identity of CentralEastern Europe. Foreign eye opens a new perception on this part of the Old Continent. A perception that we will have the opportunity to explore in the following months. Piotr Sikora Małopolski Ogród Sztuki

5


Przedsięwzięcie pomyślane jest jako droga inicjacji, w ramach której każdy uczestnik i uczestniczka dzielić się będzie swoimi przemyśleniami, badaniami, wrażliwością oraz rezultatami swojej pracy. Dzięki temu będzie możliwe skonfrontowanie różnych perspektyw i stworzenie wspólnego dzieła, łączącego to, co indywidualne oraz to, co kolektywne (Res Communis). Powstałe podczas projektu realizacje zostaną zaprezentowane jesienią 2013 roku na trzech wystawach: w Krakowie, Koszycach oraz Budapeszcie. Zimą i wiosną 2014 roku odbędą się również trzy inne ekspozycje: w Paryżu, Bordeaux i Périgueux.

> Mechanizmy porozumienia to eksperymentalny proces interdyscyplinarnej, transnarodowej i kolektywnej działalności artystycznej. Problematyka projektu oscyluje wokół politycznej historii Europy Środkowo-Wschodniej, od momentu załamania się Monarchii Austro-Węgierskiej po współczesność. Kluczowym wyzwaniem przedsięwzięcia jest stworzenie kolektywnego i złożonego z wielu form dzieła sztuki. Jego celem ma być promocja głębokiej refleksji estetycznej, filozoficznej, jak również politycznej, kwestionującej wyobrażenia dotyczące kondycji Europy. Lokomotywą dla tego artystycznego pociągu jest nieistniejące już połączenie kolejowe Warszawa – Bukareszt. Mechanizmy porozumienia analizują dynamikę politycznego kontekstu, która doprowadziła w okresie międzywojennym do powstania linii kolejowej „Silesia Cracoviana Karpathy”. Łączyła ona Warszawę z Bukaresztem via Kraków, Koszyce i Budapeszt przez niemal 100 lat. Zniknęła z powodu powolnej, ekonomicznej restrukturyzacji sieci połączeń kolejowych około 20 lat po upadku bloku sowieckiego. Od października 2012 do czerwca 2013 roku ma miejsce seria prac badawczych odbywających się w ramach miesięcznych pobytów zaproszonych artystów i naukowców z Francji, Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. Rezydencje są powiązane z działaniami w ramach open_studio. Jest ono przedłużeniem badawczego i dydaktycznego programu ASP w Krakowie, swoistym, pojedynczym elektronem, a zarazem hiperprzestrzenią refleksji. Rozwinięciem obecnie prowadzonych działań będzie wspólna podróż warsztatowa, zaczynająca się 1 lipca 2013 w Bukareszcie. Jej celem jest wnikliwe przestudiowanie historycznej trasy linii kolejowej. Wyprawa przez Bukareszt, Budapeszt, Koszyce, Plaveč, Nowy Sącz i Kraków, zakończy się 31 sierpnia w Warszawie.

> Mécanismes pour une Entente est une démarche expérimentale de production artistique collective, interdisciplinaire et transnationale, basée sur des conditions de recherche exceptionnelles autour des enjeux de l’histoire politique de l’Europe du Centre-Est depuis le démantèlement de l’empire austro-hongrois à nos jours. L’enjeu principal de ce projet est la production d’une œuvre d’art collective et multiforme, afin de promouvoir une profonde réflexion esthétique, philosophique et politique, questionnant ainsi la notion de la condition européenne. L’objet de ce désir artistique est une ligne de train qui n’existe plus. Mécanismes pour une Entente analyse l’évolution du contexte politique qui a provoqué la naissance, au sein de la période diplomatique nommée «La Petite Entente», de la ligne de train «Silesia Cracoviana Karpathy» reliant Varsovie à Bucarest via Cracovie, Košice et Budapest pendant presque cent ans, et sa disparition, due à une lente restructuration économique de l’ensemble du réseau ferroviaire, une vingtaine d’années après l’effondrement du bloc soviétique. Depuis octobre 2012, et ce jusqu’à juin 2013, a lieu une série de résidences de recherche

6


d’un mois chacune au sein desquelles des artistes et chercheurs français, polonais, slovaques, hongrois et roumains sont invités à se confronter aux enjeux de ce projet. Ces résidences sont en interrelation avec un atelier ouvert. Il s’agit d’une extension du programme pédagogique de l’Académie des Beaux Arts de Cracovie, un électron libre, un espace de réflexion hors les murs. Suite à cette période de travail, le premier juillet 2013 nous partirons à Bucarest afin de refaire le parcours de la ligne de train, étape par étape, ville par ville, lors d’un workshop de deux mois. Après être passé par Bucarest, Budapest, Košice, Plaveč, Nowy Sącz et Cracovie, ce voyage de deux mois se terminera fin août à Varsovie. Ce déplacement est conçu comme un parcours initiatique où chaque participant viendra partager ses recherches, sa sensibilité, mais aussi confronter sa vision du monde à celles des autres pour faire de l’art ensemble en se focalisant sur ce qui lie les individus (Res Communis). Cette expérience se clôturera par trois expositions oragnisées respectivement à Cracovie, à Košice et à Budapest en automne 2013, puis trois autres expositions à Paris, à Bordeaux et à Périgueux au cours de l’année 2014.

Mechanisms for an Entente analyzes the evolving political context that led to the birth, within the diplomatic period called «The Little Entente», of the train line named «Silesia Cracoviana Karpathy» connecting Warsaw to Bucharest via Krakow, Košice and Budapest for almost one hundred years and its disappearance due to a slow economic shift of the entire railway network, about twenty years after the collapse of the Soviet bloc. Since October 2012 until June 2013 a series of research residencies takes place. Each one lasts one month. French, Polish, Slovakian, Hungarian and Romanian artists and scientists are invited to confront themselves with issues of this project. These residencies work in symbiosis with an open studio. It is an extension of the pedagogical program of the Academy of Fine Arts in Kraków, a sort of free electron, an off the walls space for reflection. Following this period of work, we will go all together July 1st 2013 to Bucharest to retrace the route of the train line, step by step, city by city, during a two months long workshop. After going through Bucharest, Budapest, Košice, Plaveč, Nowy Sącz and Kraków, this travel will end on August 31st in Warsaw. This movement has been designed as an initiation trip in which each participant will share his/ her research and sensibility, but also confront his/ her vision of the world to the others to make art together by focusing on what binds individuals (Res Communis). This experience will conclude with three exhibitions in Kraków, Košice and Budapest during autumn 2013, then three other exhibitions in Paris, Bordeaux and Périgueux during Winter and Spring 2014.

> Mechanisms for an Entente is an experimental procedure of interdisciplinary and transnational collective artistic production. It is based on outstanding research conditions that will lead to deal with issues such as political history of Central-Eastern Europe since the collapse of the AustroHungarian Empire to our days. The key challenge of this project is the production of a collective and multiform artwork in order to promote deep aesthetic, philosophical and political reflections, rising the question of European condition. The object of this desire is a train line that doesn’t exist anymore.

7

Marta Jonville, Tomas Matauko PointBarre Asso dyrektorzy artystyczni


MARTA JONVILLE - KRAKÓW (PL) PointBarre Asso

TOMAS MATAUKO - KRAKÓW (PL) PointBarre Asso

> Marta Jonville zajmuje się performansem, fotografią, malarstwem oraz wideo. Mieszka i pracuje w Krakowie. Od 2008 roku traktuje terytorium Europy jako plac zabaw, na którym rozmieszcza swoje prace. Broni w ten sposób praktyki artystycznej jako demonstracji użyteczności i bogactwa wkładu twórcy w obszar życia społecznego. Od trzech lat Marta pracuje z Tomasem Matauko. Razem poszukują sposobu na wspólne życie oraz pracę, eksperymentując z nowymi narzędziami badawczymi oraz tworząc dzieła o rożnorodnych znaczeniach. Ich artystyczne laboratorium przekształciło się w Stowarzyszenie PointBarre. > Marta Jonville pratique la performance, la photographie, la peinture et la vidéo. Elle vit et travaille à Cracovie. Depuis 2008 elle a fait de l’Europe son terrain de jeu et y déploie son travail, défendant une pratique de l’art qui démontre l’utilité et la richesse effective des apports de l’artiste dans le champ social. Depuis trois ans Marta Jonville travaille en duo avec Tomas Matauko, ils recherchent comment vivre et travailler ensemble en inventant des dispositifs de recherche et de création à échelles et contenus variables. Ces laboratoires de créations artistiques sont développés au sein de PointBarre Asso. > Marta Jonville works with performance, photography, painting and video. She lives and works in Krakow. Since 2008 she has made of Europe her playground and deploys her work defending a practice of art that demonstrates the effective usefulness and richness of the artists contributions in the social field. It’s been three years that Marta Jonville works as a duo with Tomas Matauko. They seek how to live and work together inventing research and creation means with variable scales and contents. These artistic creation laboratories are developed within PointBarre Asso.

> Tomas Matauko (34 lata), jest artystą wizualnym urodzonym w San Sebastian w Kraju Basków. Student Emmanuela Hocquard’a, twórca mobilnego wydawnictwa Un Bureau Sur Le Rail. Nazwa tego projektu (Biuro na torach) nie jest bez znaczenia, gdyż wiąże się on z przemieszczaniem, wytwarzaniem, oszczędnością środków, skupieniem na małych rzeczach, filmowaniem, pisaniem i fotografowaniem. Wrażliwość oraz zainteresowania artysty oscylują wokół kwestii związanych z przekazywaniem wiedzy, a bardziej szczegółowo, z kontrastem pomiędzy przekazem ustnym a pisemnym. Wykorzystuje wideo, film, pismo oraz obiekty istniejące i znalezione. Od trzech lat pracuje w duecie z Martą Jonville. Ich badania zogniskowane są wokół multidyscyplinarnej i międzynarodowej metodologii pracy kolektywnej, odwołującej się do historycznych i politycznych kontekstów. > Tomas Matauko, 34 ans, artiste plasticien, est originaire de Saint Sébastien au Pays Basque Espagnol. Élève d’Émmanuel Hocquard, Tomas a créé Un bureau sur le rail, maison d’édition mobile. Un bureau sur le rail est sa carte topique: déplacement, fabrication, économie des moyens, regard sur les petits gestes, filmés, écrits, photographiés. Il est très sensible aux préoccupations liées à la transmission du savoir, et plus particulièrement, l’opposition entre transmission écrite et transmission orale. Il pratique la vidéo, le cinéma, l’écriture et l’installation d’objets préexistants. Depuis maintenant trois ans, Tomas Matauko travaille en duo avec Marta Jonville. Leur recherche se focalise sur des méthodologies de création collective, pluridisciplinaire et internationale, s’appuyant sur des contextes historiques et politiques. > Tomas Matauko, 34 years old, visual artist, was born in San Sebastian in the Spanish Basque Country. Émmanuel Hocquard’s student, Tomas has created Un Bureau Sur Le Rail, a mobile publishing firm. Un Bureau Sur Le Rail it’s his topical mapping: displacement, manufacturing, economy of means, a view on the little things, filmed, written, photographed. He’s very sensitive to and concerned about the transmission of knowledge and, more specifically, the contrast between written and oral transmission. He uses video, film, writing and installation of pre-existing objects. For three years now, Tomas Matauko works as a duet with Marta Jonville. Their research focuses on methodologies of collective, multidisciplinary and international creation, based on historical and political contexts.

8


résidence d’un mois regroupera deux ou trois participants de pays différents. Ce temps préparatoire au workshop d’été est crucial afin de concrétiser les liens professionnels et affectifs entre les participants et les partenaires. L’atelier ouvert des Mécanismes pour une Entente lui est également un espace privilégié de dialogues. Chaque intervenant en résidence proposera le résultat de sa recherche au public de Cracovie, sous la forme qui correspond à ses questionnements. Les présentations publiques sont organisées en collaboration avec l’Institut Français de Français de Cracovie.

> Pobyty badawcze stanowią przestrzeń refleksji, poszukiwań, spotkań i otwierania się na nieznane. Artyści oraz badacze są zachęcani do niespiesznego odkrywania i obserwacji otoczenia. Zapoznają się z projektem oraz ze szczególnymi warunkami pracy przy nim. Czas spędzony w ramach pobytu badawczego pozwoli artystom oraz uczestnikom na odnalezienie swojego miejsca w procesie. W każdej miesięcznej rezydencji biorą udział dwie lub trzy osoby pochodzące z różnych krajów. Czas przygotowujący do letniego warsztatu pełni kluczową rolę w budowaniu więzi zawodowych oraz emocjonalnych między uczestnikami i uczestniczkami przedsięwzięcia. Dodatkowo, w open_studio każdy rezydent prezentuje krakowskim odbiorcom oraz osobom zaangażowanym w projekt robocze wyniki swoich poszukiwań. Tym samym open_studio stanowi kolejną, wyjątkową przestrzeń dialogu. Publiczne prezentacje są organizowane we współpracy z Instytutem Francuskim w Krakowie.

> Research residencies are a space for exploration. Artists and researchers are invited to exchange, to discover, to look around but also to understand the context of the project and the singular conditions which are proposed to them. It is a place of reflection and appropriation. This period will allow artists and researchers to find their place within the creative process. Each one-month residency will gather two or three participants from different countries. This preparatory period before the summer workshop is crucial to achieve professional and affective relations between participants and partners. The open_studio of Mechanisms for an Entente is for him/her a privileged space for dialogue. Also, each participant to the residency will offer back the result of his/her research to Kraków’s audience under the form that fits most to his inner issues. Residencies are organized in partnership with the French Institute of Kraków.

> Les résidences de recherche se présentent comme un espace d’exploration et de rencontres. Les artistes et les chercheurs sont invités à prendre le temps de la découverte, à regarder autour de soi, à échanger, mais aussi à comprendre le contexte du projet et la proposition singulière qui leur est faite. C’est un endroit de réflexion et d’appropriation. Cette période permettra aux artistes et aux chercheurs de trouver leur place au sein du processus de création. Chaque 10


Š PointBarre Asso

11


ARTYŚCI I BADACZE ARTISTES ET CHERCHEURS ARTISTS AND RESEARCHERS

architecturales d’auto-construction en forêt mouvante (Reforesting Scotland) ou alors les expériences de culture forestière et de forêt communautaire de Croft 7 près d’Inverness. ela le mène à des propositions pour de nouvelles approches du vivre en forêt en France, comme, par exemple, les forêts comestibles urbaines. Guillaume du Boisbaudry, architect, develops a theoretical and practical research concerning the radical experiences of life in the forest and forest culture. He leads the review Nécessaire, an online magazine of philosophy and art. He was a professor of philosophy of art at the School of Architecture of Paris-La Villette. He seeks, through his travels in France, Poland, Scotland, to meet various made utopias as: the garden-forest by Steve Page, the architectural proposals for self-construction in the moving forest Reforesting Scotland, or the forest culture and forest community experiences of Croft 7 near Inverness. This led him to proposals for new approaches of living in the forest in France as, for example, eatable urban forests. http://necessaire.eu/

DAMIEN AIRAULT - PARIS (FR)

Damien Airault (ur. 1977) w 2002 roku uzyskał dyplom kuratora sztuki współczesnej l’École du Magasin w Grenoble. Od tamtego czasu zorganizował około trzydziestu ekspozycji, z czego dwadzieścia dla zorientowanego na twórczość młodych artystów Stowarzyszenia Le Commissariat. Regularnie współpracuje z periodykami „Particules” oraz „Pétunia”. Damien Airault est né en 1977. Il est diplômé en 2002 de l’École du Magasin à Grenoble en commissariat d’exposition d’art contemporain. Depuis lors, il a organisé une trentaine d’expositions, dont une vingtaine pour l’association Le Commissariat, principalement avec de jeunes artistes. Il collabore régulièrement aux revues «Particules« et «Pétunia«. Damien Airault was born in 1977. He graduated in 2002 within Le Magasin in Grenoble (France), a contemporary art exhibition curating school. Since then, he curated around thirty exhibitions whose most of them within the organization Le Commisariat, focused on young artists’ artwork. He regularly collaborates as critic for several reviews, such as Particles and Petunia.

Prezentacja/ Présentation: 23.04.13 o 19:00 AGATA DUTKOWSKA - KRAKÓW (PL)

Agata Dutkowska – z wykształcenia socjolog i artystka, z zawodu przewodniczka miejska. Autorka projektów w przestrzeni miejskiej Krakowa (między innymi Śladami Ginsbera po Krakowie, Laura Walk, Makkabi wraca do gry), autorskich spacerów miejskich (współpraca między innymi z Reminiscencjami Teatralnymi i Festiwalem Kultury Żydowskiej) i inicjatorka projektów społecznościowych (między innymi Krakowski Chór Rewolucyjny, kolektyw Skład Otwarty), członkini Stowarzyszenia To.Pole. Założycielka Latającej Szkoły dla Kobiet. Doktorantka na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Agata Dutkowska a étudié la sociologie et les arts (Doctorante à l’Univeristé d’Art de Poznań). Elle travaille comme guide de la ville de Cracovie. Elle fait des performances spécifiques dans l’espace de la ville de Cracovie (ex. « Suivant Allen Ginsberg dans les rues de Cracovie», « Laura Walk », «Le Retour de Makkabi») et des visites artistiques de la ville en collaboration avec Réminiscences Théâtrales de Cracovie et le Festival de la Culture Juive entre autres. Agata Dutkowska studied sociology and arts (PhD candidate at the Art Univeristy in Poznań). She works as a city guide in Krakow. She makes specific performances in the city space of Krakow (eg. Following Allen Ginsberg Through the Streets of Krakow, Laura Walk, Makkabi Back in the Game) and artistic city trips in collaboration with Krakow Theatrical Reminiscences and the Jewish Culture Festival among others). www.agatadutkowska.pl

Prezentacja/ Présentation: 13.11.13 o 18:00 GUILLAUME DU BOISBAUDRY - PARIS (FR)

Guillaume du Boisbaudry, architekt prowadzący teoretyczne i praktyczne badania dotyczące radykalnych doświadczeń życia w lesie oraz kultury leśnej. Prowadzi internetowy periodyk o filozofii i sztuce „Nécessaire”. Uczył filozofii sztuki przez pięć lat w L’école d’Architecture Paris la Villette. Swoje poszukiwania opiera na podróżach po Francji, Polsce i Szkocji, gdzie poznaje różne utopijne realizacje, takie jak: założenie parkowe Steve Page’a, architektoniczne propozycje autokonstrukcji leśnej prowadzone przez ruch Reforesting Scotland oraz doświadczenia kultury leśnej w publicznym Croft 7 niedaleko Inverness. Wszystko to przywiodło go do opracowania propozycji nowego sposobu życia w lasach we Francji, czego przykładem mogą być miejskie ogrody leśne. Guillaume du Boisbaudry, architecte, développe une recherche théorique et pratique concernant les expériences radicales de vie en forêt et de culture forestière. Il dirige la revue Nécessaire, revue en ligne de philosophie et d’art. Il a été enseignant en philosophie de l’art durant cinq ans à L’Ecole d’Architecture de Paris-La Villette. Il cherche, par ses voyages en France, en Pologne, en Écosse, à rencontrer diverses utopies réalisées que sont: le jardin-forêt de Steve Page, les propositions

12


HORTENSE GAUTHIER - ANGOULÊME (FR)

à plusieurs niveaux. Dans son travail, il confronte le cinéma populaire (en particulier la science‐fiction) avec l’esthétique des mouvements d’avant‐garde, et étudie leur mythologie. Il laisse ses travaux dans le désert et dans la forêt; les fait flotter dans le ciel ou les fait voyager par la poste, où ils se transforment. Il collabore avec des personnages imaginaires et utilise des forces psychokinétiques pour créer ses sculptures. Il utilise des matériaux bon marché et non durables, grâce auxquelles ses oeuvres peuvent être considérées comme faisant partie de la tradition des prestidigitateurs et alchimistes. Born in 1984, he lives in Krakow. With the help of his exhibitions and particular works, Łukasz Jastrubczak builds a multi-level structure. In his work, he confronts popular cinema (especially science-fiction) with the aesthetics of avant-garde movements, testing their mythology. Łukasz’s works are left in the desert and in the forest; they float up into the sky or are sent by post, where they become deformed. He collaborates with imaginary characters and uses psychokinetic powers to create his sculptures. He usually uses of cheap materials, and by the same token, ones that are not durable, thanks to which his works can be thought of as being part of the prestidigital and alchemical tradition of “activities using everyday objects”.

Hortense Gauthier ukończyła nauki polityczne, historię i geografię. Od 2003 roku zajmuje się transmediami – eksploruje różne techniki zapisu (audiowizualne, plastyczne, cyfrowe i cielesne), wykorzystując różnorodne doświadczenia mieszające utwory dźwiękowe, teksty poetyckie, action-art, fotografię oraz wideo. Pod nazwą HP Process realizuje razem z Philippe Boisnard’em liczne performanse cyfrowe. Zamieszcza swoje teksty w różnych magazynach literackich i publikacjach zbiorowych. W 2004 stworzyła literacki periodyk „Talkie-Walkie”. Hortense Gauthier a fait des études de sciences politiques, d’histoire et de géographie. Elle mène depuis 2003 un travail poétique transmédia en explorant les différentes matérialités de l’écriture (sonores, visuelles, plastiques, numériques, corporelles), à travers des expériences diverses mêlant créations sonores, textes poétiques, art action, photos, vidéos... Elle fait de nombreuses performances numériques sous le nom de HP Process (avec Philippe Boisnard). Elle a publié dans diverses revues littéraires et ouvrages collectifs («Ecrivains en séries 1«, éd. Léo Scheer; Boxon; Dock(s); «Inculte«; «Espace(s)«, éd. CNES; «La Res Poetica«, éd. Al Dante; Ouste; Mobile (Montagne Froide). Elle a crée en 2004 la revue littéraire «Talkie-Walkie«. Hortense Gauthier studied political science, history and geography. She leads since 2003, a poetic transmedia work exploring different materialities of writing (audio, visual, digital, corporal), through various experiences combining sound creations, poetry, art action, photos, videos... She makes many digital performances under the name of HP Process (with Philippe Boisnard). She has published in various literary magazines and collective books (Ecrivains en séries 1, éd. Léo Scheer; Boxon; Dock(s); Inculte; Espace(s), éd. CNES; La Res Poetica, éd. Al Dante; Ouste; Mobile (Montagne Froide) ...). She created in 2004 the literature magazine Talkie-Walkie. www.databaz.org/hp-process

JUDIT KURTÁG - BUDAPEST (HU)

Poprzez techniki wideo, fotograficzne i muzyczne, Judit Kurtag odsyła do zagadnień pamięci, tożsamości oraz czasu. Jej poetyckie prace, wykorzystujące nadruk, wymazywanie oraz rytm, generują znaczenia zarówno w statycznych, jak i ruchomych obrazach. Au moyen de la vidéo, de la photographie et de la musique, Judit Kurtág nous fait réfléchir sur la mémoire, l’identité et le temps. Un travail poétique qui, au moyen de la surimpression, de l’effacement et du rythme fait naître du sens au cœur des images fixes ou en mouvement. Through video, photography and music, Judit Kurtag makes us think about memory, identity and time. A poetic work, using overprinting, erasing and rhythm, makes appear meaning in the core of still or moving images. www.juditkurtag.net

Prezentacja/ Présentation: 05.05.13 o 19:00 ŁUKASZ JASTRUBCZAK - KRAKÓW (PL)

Łukasz Jastrubczak za pomocą swoich wystaw i poszczególnych prac buduje wielopoziomowe struktury. Zderza z sobą kino popularne (zwłaszcza sciencefiction) i estetykę ruchów awangardowych, testując ich mitologię. Prace Łukasza pozostawiane są na pustyni, w lesie, unoszą się w niebo czy są wysyłane pocztą, aby ulec deformacji. Kolaboruje on z wymyślonymi postaciami, stosuje do stworzenia swych rzeźb psychokinetyczne siły. Używa zazwyczaj tanich materiałów, a tym samym nietrwałych, dzięki czemu jego prace wpisują się w tradycję prestidigitatorskich i alchemicznych „działań na przedmiotach codziennego użytku”. Né en 1984, Łukasz Jastrubczak vit à Cracovie. A travers ses expositions et ses oeuvres, il construit une structure

Prezentacja/ Présentation: 23.04.13 o 19:00 LÁSZLÓ MILUTINOVITS - BUDAPEST (HU)

László Milutinovits jest pochodzącym z Budapesztu koordynatorem i ekspertem od projektów europejskich. Uzyskał magisterium z historii, literatury angielskiej oraz lingwistyki. Jego doświadczenia badawcze obejmują historię podróży i transportu, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku. W swoich najnowszych projetach zajmuje się historią i polityką Węgier.

13


László Milutinovits est un expert et moniteur de projets européens, basé à Budapest. Il est diplômé d’un Master en histoire, littérature anglaise et linguistique. En tant que chercheur, son expérience s’étale autour de l’histoire du voyage et du transport, concernant particulièrement les 19è et 20è siècles. Dans ses projets récents, il travaille autour des aspects politiques et historiques liés à la Hongrie. László Milutinovits is a Budapest-based expert and trainer in European projects and has the MA in History and English Literature and Linguistics. As a researcher he has experience in the history of traveling and transport, with special regard to the 19-20th centuries. In the current project he is to work on its politico-historical aspects related to Hungary.

odczytywana jako zapowiedź książki, wydanej dwa lata później (2008, wyd. MIX), będącej wynikiem spotkania z dyrektorem wydawnictwa i filozofem Fabien’em Vallos. W 2010 podczas wystawy Entropie w Espace Khiasma zaprezentował wideo Praca pieszego. Né en 1977 à Bordeaux, Simon Quéheillard fait des études à l’École des Beaux-arts de Bordeaux où il suit un enseignement dans un atelier d’écriture sous la direction du poète et écrivain Emmanuel Hocquard, qui a durablement influencé son travail. Il vit et travaille aujourd’hui à Paris. En 2006, a lieu sa première exposition personnelle à la galerie Frédéric Giroux, intitulée «L’image dans le papier». Elle peut être comprise comme une annonce du livre du même nom, qu’il a publié deux ans plus tard, en juin 2008, aux éditions MIX, après sa rencontre avec le philosophe Fabien Vallos, qui en est le directeur. En 2010, il montre la vidéo «Le Travail du Piéton», dans l’exposition «Entropie», à l’Espace Khiasma. Born in 1977 in Bordeaux, Simon Quéheillard studied at the Fine Arts School of Bordeaux where he followed his education in a writing workshop led by poet and writer Emmanuel Hocquard, who has sustainably influenced his work. He lives and works in Paris. In 2006, he had his first solo exhibition at the gallery Frédéric Giroux, entitled The picture in the paper. It could be understood as an announcement of the book of the same name, which he published two years later, in June 2008, published by MIX, after his meeting with the philosopher Fabien Vallos, who is the director. In 2010, he shows the video The Pedestrian Labour, in the exhibition Entropy at the Espace Khiasma.

Prezentacja/ Présentation: 06.06.13 o 19:00 KOLEKTYW PALCE LIZAĆ – KRAKÓW (PL)

Architektki, które w swoich projektach i przedsięwzięciach starają się podejmować w niekonwencjonalny oraz krytyczny sposób istotne problemy przestrzenne. Wielokrotnie nagradzane w architektonicznych, urbanistycznych i projektowych konkursach (Skanska: Bridging Prague, CULBURB, Przetwory 7). Autorki instalacji Bibeloty i  imponderabilia w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ce collectif d’architectes, qui dans leurs projets et activités, tentent d’aborder les questions spatiales de manière non conventionnelle, et souvent avec un grain de folie. Il a été primé lors de nombreux concours d’architecture, urbain et de design («Skanska: Bridging Prague», «CULBURB», »Sprzetwory 7»). Elles sont l’auteur de l’installation «Bibelots et impondérables» au Musée National de Cracovie. Architects, who in their projects and activities attempt to undertake important spatial issues in an unconventional manner, often with a grain of salt. Awarded in many architectural, urban and design contests (Skanska: Bridging Prague, CULBURB, Przetwory 7). Authors of installation Trinkets and imponderables in the National Museum in Kraków.

Prezentacja/ Présentation: 19.02.13 o 18:00 CLAIRE RENIER - PARIS (FR) Claire Renier (ur. 1974) mieszka i pracuje w różnych miejscach. Jest fotografką, performerką, zajmuje się także technikami wideo. Artystka organizuje spacery miejskie, każdorazowo proponując unikatowe doświadczanie przestrzeni miasta. Uczestników wydarzeń zaprasza do tego, by pozwolili się kierować oraz byli otwarci na otoczenie. Proponuje im, by aktywnie przetwarzali za pomocą wzroku i innych zmysłów dochodzące do nich bodźce. Claire Renier, née en 1974, vit et travaille dans divers lieux. Elle est à la fois photographe, vidéaste et performeuse. L’artiste organise des marches dans la ville, proposant une expérience à chaque fois singulière de la ville. Dans un parcours choisi à l’avance, elle invite les participants à se laisser conduire, à être disponible à ce qui les entoure afin de pouvoir être actif dans le regard et l’expérience corporelle qu’ils peuvent avoir des lieux traversés. Claire Renier, born in 1974, lives and works in different places. She is a photographer, video artist and per-

SIMON QUÉHEILLARD - PARIS (FR)

Simon Quéheillard (ur. 1977) skończył Szkołę Sztuk Pięknych w Bordeaux, miejscu swojego urodzenia. Tam też pracował jako wykładowca w atelier pisania pod dyrekcją poety i pisarza Emmanuel Hocquard’a, który ma trwały wpływ na prace artysty. Artysta obecnie mieszka i pracuje w Paryżu. W 2005 roku uczestniczył w wystawie Okiem turysty (kurator Jeanne Truong) w galerii Frédéric Giroux. W tym samym miejscu, w 2006 roku, odbyła się jego pierwsza indywidualna wystawa pod tytułem Obraz na papierze. Może być ona

14


former. The artist organizes walks in the city, offering a unique experience of the city each time. In a path chosen in advance, she invites participants to be guided, to be available to their surroundings in order to be active by the view and by an embodied experience they may have by crossing those places.

et du cinéma ainsi qu’un projet de recherche en cours sur la langue et la mémoire collective en milieu urbain, en particulier à Košice. Juliana Sokolová (1981) grew up in Košice, Slovakia and Misratah, Libya. She studied philosophy at the University of York, where she completed her studies with a thesis on Emmanuel Levinas phenomenology of responsibility. Her research includes work in ancient and medieval philosophy, theory of architecture and film as well as an on-going research project on language and collective memory in urban settings, particularly in Košice. Prezentacja/ Présentation: 04.06.13 o 19:00

Prezentacja/ Présentation: 19.04.13 o 19:00 VALÉRIE DE SAINT DO - PARIS (FR)

Dziennikarka i pisarka, Valérie de Saint-Do, w latach 1994 i 1998 zajmowała się działem „Kultura” wydawanym w Bordeaux Sud-Ouest. Następnie, w 2002 roku podjęła się współprowadzenia periodyku o sztuce i społeczeństwie „Cassandre/Horschamp”. W ramach tego projektu organizowała liczne debaty: Sztuka w przeszkodzie dotycząca interwencji artystycznej w ośrodkach psychiatrycznych i więziennych, Sztuka na przedmieściach, Sztuka na wsi czy Wolna architektura. Journaliste et auteur, Valérie de Saint-Do s’est occupée de la rubrique «culture» de Sud-Ouest à Bordeaux entre 1994 et 1998, avant de prendre en 2002 la codirection de la revue art et société Cassandre/Horschamp. Elle a également organisé pour cette revue de multiples débats sur le champ art/société: «L’art en difficultés» sur l’intervention artistique en milieu psychiatrique et carcéral, «L’art en banlieues», «L’art en campagnes», «L’architecture libertaire». Journalist and writer, Valerie de Saint-Do handled the culture section of the journal Sud-Ouest from Bordeaux between 1994 and 1998, before becoming in 2002 co-director of the art and society magazine Cassandre/ Horschamp. She also organized for this magazine multiple debates on the field art/society: Art difficulties about artistic intervention in psychiatric and penitentiary environment, Art in the suburbs, Art in countryside, Libertarian architecture.

Prezentacja/ Présentation: 23.10.12 o 18:00 JULIANA SOKOLOVÁ - KOŠICE (SK)

Juliana Sokolová (1981) dorastała w Koszycach na Słowacji oraz w Misratah w Libii. Studiowała filozofię na Uniwersytecie w York. Studia ukończyła pracą dotyczącą fenomenologii odpowiedzialności Emmanuela Levinasa. Jej badania obejmują antyczną oraz średniowieczną filozofię, teorię architektury i filmu, jak również trwające obecnie prace nad językiem i zbiorową pamięcią w przestrzeni miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Koszyc. Juliana Sokolová (1981) grandit à Košice en Slovaquie et Misratah en Libye. Elle étudia la philosophie à l’université de New York, où elle compléta ses études avec une thèse sur la phénoménologie de la responsabilité d’Emmanuel Levinas. Ses recherches portent sur la philosophie ancienne et médiévale, la théorie de l’architecture

15


> On the 20th of February at 6pm, we launched the Open_Studio — Workshop of the Mechanisms. This workshop is lead and organized by Roman Dziadkiewicz, Marta Jonville and Tomas Matauko within the Academy of Fine Arts in Kraków. It is composed by students from both Fine Arts schools of Bordeaux and Kraków, guest artists in residency, researchers of Jagellonian University in Kraków: artists, historians, geographers, anthropologists, sociologists and architects. The workshop takes part of the whole project Mechanisms for an Entente as a tool, an experimentations’ space, a meeting place, a work in progress. Here is the main program of the past and following sessions. Discussions and contents will be developed within the process of research and creation. Each sessions takes place every Thursday at 10 AM.

> 20 lutego o 18:00 otworzyliśmy open_ studio. Studio prowadzone jest i koordynowane przez Romana Dziadkiewicza, Martę Jonville oraz Tomasa Matauko. Regularne spotkania odbywają się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Uczestniczą w nich studenci Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, l’Ecole des Beaux Arts z Bordeaux, artyści zaproszeni na rezydencję, badacze oraz studenci z różnych uczelni i kierunków: artyści, historycy, geografowie, antropologowie, filozofowie, socjologowie oraz architekci. Open_studio to eksperyment artystyczno-dydaktyczny i rozbudowany program działań interdyscyplinarnych. Poszukiwania podejmowane w ramach programu ściśle wiążą się z problematyką projektu. Zostaną one wykorzystane w trakcie podróży i procesów warsztatowych. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o 10:00.

Podejmowane tematy: polityka, historia, wspólne życie i twórczość, wprowadzenie do dzielenia się wiedzą, inicjacja poprzez podróż i przeprawę przez rzekę, nawigacja satelitarna, biotechnologia, włóczęgostwo i zbieractwo oraz otwieranie się na niespodzianki... Open_studio to: narzędzie badań, miejsce eksperymentów, miejsce zbierania danych, realizacji prac oraz przestrzeń spotkań i tworzenia oryginalnej, transdyscyplinarnej metodologii współpracy.

> Le 20 février à 18h00 nous avons ouvert l’Atelier des Mécanismes. Cet atelier est dirigé et coordonné par Roman Dziadkiewicz, Marta Jonville et Tomas Matauko au sein de l’Académie des Beaux Arts de Cracovie. Il est composé d’étudiants des Beaux Arts de Bordeaux et Cracovie, des artistes invités en résidence dans le cadre du projet, de chercheurs de l’Université Jagellonne de Cracovie : artistes, historiens, géographes, anthropologues, sociologues et architectes. Cet atelier fait partie intégrante du projet Mécanismes pour une Entente, il en est un outil, un endroit d’expérimentation, un lieu de rencontreS, un travail en évolution. Les recherches effectuées seront poursuivies lors du workshop d’été. Ce qui suit est un programme cadre qui sera amené à être développé au cours du processus de recherche et de création. Sessions tous les jeudis matin à 10h00.

Thématiques abordées: politiques, historiques, comment vivre et créer ensemble, initiation au partage des connaissances, initiation par le voyage et la traversée... Objet de l’atelier ouvert: outil de recherche, lieu d’expérimentation, travail en cours, lieu de rendez-vous. Topics discussed: political, historical, how to live and create together, sharing knowledge and travelling... Purpose of the open_studio: research tool, experimentations’ space, work in progress, meeting point.

17


© PointBarre Asso

ROMAN DZIADKIEWICZ - KRAKÓW (PL) > Urodził się w Opolu, studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam też zrobił doktorat. Mieszka i pracuje w Krakowie. Jest artystą multisensualnym, badaczem, aktywistą, autorem tekstów teoretycznych i piosenek, okazjonalnie kuratorem. Angażuje się w długoterminowe badania, interdyscyplinarne i intersensualne projekty, działania i warsztaty. Pracuje również z elementami projektowania graficznego, tekstem, diagramem, podejmuje działania na granicy sfer sztuki, edukacji i socjologi, nakierowane na pracę kolektywną. Szczególnie interesują go procesy związane z dezintegracją dzieła sztuki, rozpraszaniem autorstwa, związkami sztuki i życia codziennego w kulturowych i politycznych kontekstach. Brał udział w licznych projektach i wystawach w USA, Kanadzie, Indiach i  w Europie. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Intermediów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. > Né à Opole, Roman Dziadkiewicz est diplômé d’un doctorat de l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie, où il vit et travaille. Il est un artiste multisensuel, un chercheur, un militant, un auteur, un compositeur et occasionnellement un artiste-commissaire. Engagé dans des travaux à long-terme, il est impliqué dans des projets interdisciplinaires et intersensuels, des actions, des stratégies d’atelier, le design graphique, des projets basés sur du texte et aussi des activités collectives, à la frontière de l’art, du social et de l’éducatif. Ses intérêts sont particulièrement orientés autour de la question de la contestation et de la désintégration de l’œuvre d’art, les corrélations entre la vie quotidienne, les contextes culturels/ rituels, des textes (récits, l’histoire, des histoires) et le politique/ public. > Born in Opole (Poland), Roman Dziadkiewicz is graduated of PhD at the Academy of Fine Arts of Krakow, where he currently lives and works. He is a multisensual artist, researcher, activist, songwriter, and occasional artistcurator. Engaged in long term studies, he is involved in interdisciplinary and intersensual projects, actions, workshop strategies, graphic design, text-based projects and also collective activities on the border of art, social and educational spheres. His interests are particularly oriented around the question of challenging and disintegrating the artwork, correlations between daily life, cultural/ ritual, contexts, texts (narrations, history, stories) and politics/ publicness.

18


“films de gare” se mêlent aux “films de train”, où les rencontres s’avèrent souvent mystérieuses. Le principe de ces séances est d’appréhender l’univers ferroviaire à travers diverses manières, qu’elles soient visuelles et sonores. Chaque séance est introduite par une expérience sonore. En tant que proposition au sein du projet Mécanismes pour une entente, ce programme ouvre un espace de dialogues autour des sensations cinématographiques suscitées par les rails. Vous êtes invités à monter à bord du kino_wagon, une machine puissante, éphémère, et potentiellement infernale.

> Rozwija się. Przewija. Pociągi jak szpule filmowe. Na program spotkań kino_wagon w Małopolskim Ogrodzie Sztuki składa się sześć seansów łączących krótko- i  długomtrażowe filmy z Rumunii, Węgier, Słowacji oraz Polski. Wyselekcjonowane dzieła przywołują indywidualne wspomnienia mieszkańców, dzieje polityczne każdego z czterech państw, życie codzienne oraz światy wyobraźni, prześlizgujące się ponad podziałami geograficznymi. „Filmy dworcowe” mieszają się z „filmami pociągowymi”, w których spotkania okazują się często tajemnicze. Celem naszych spotkań jest uchwycenie świata kolei na wiele sposobów, angażujących zarówno wzrok, jak i   słuch. Każdemu seansowi towarzyszy doświadczenie dźwięku. Jako że propozycja ta stanowi integralną część projektu Mechanizmy porozumienia, program otwiera przestrzeń dialogu wokół inspirowanych koleją osiągnięć kinematograficznych. Zapraszamy Was do wsiadania do naszego kinowego wagonu, maszyny potężnej, efemerycznej i potencjalnie piekielnej.

> It is rolling. It is scrolling. Trains such as film reels. Kino_wagon film program in Małopolski Ogród Sztuki consists in six sessions gathering short and long films from four countries: Romania, Hungary, Slovakia and Poland. Selected films evoke the individual memory of people, the political history of each country, the daily life, and the imaginary that sneaks beyond geography. The “railway station films” mingle with “train films”, where encounters often turn out to be mysterious. The principle of these sessions is to apprehend the railway universe through various ways, whether visual and sound. Each screening-debate is accompanied by a sound experience. As a proposal within the project Mechanisms for an Entente, this program opens up a space for dialogue around filmic sensations aroused by the rails. You are invited to climb aboard the kino_ wagon, a powerful, ephemeral, and potentially infernal machine. Mathieu Lericq kurator

> Ça file. Ça défile. Les trains comme des bobines de films. La programmation du kino_wagon au Małopolski Ogród Sztuki se compose de six séances réunissant des courts et des longsmétrages de quatre pays: Roumanie, Hongrie, Slovaquie et Pologne. Les films sélectionnés évoquent la mémoire individuelle des habitants, l’histoire politique de chaque pays, la vie quotidienne, et les imaginaires qui se faufilent par-delà la géographie. Les 20


MATHIEU LERICQ - KRAKÓW (PL) > Mathieu Lericq (ur. 1988) mieszka w Krakowie. Otrzymał dyplom magistra filmoznawstwa na l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle. Swoje działania artystyczne dzieli pomiędzy organizację wydarzeń, krytykę filmową oraz tworzenie scenariuszy. Do szczególnych jego zainteresowań należy kinematografia Europy Centralnej i Wschodniej, z uwzględnieniem form krótkich i eksperymentalnych. Podejmują one zagadnienia rytmu oraz dźwięku w odniesieniu do normy i marginesu, jak również teraźniejszych form wyłaniających się z pamięci. Kierował projektem illegal_cinema w Laboratoires d’Aubervilliers (Paryż) oraz organizował Festival Kinopolska w grudniu 2011 roku w ramach Instytutu Polskiego w Paryżu. > Mathieu Lericq (né en 1988) vit à Cracovie (Pologne). Il est diplômé de Master en Études Cinématographiques à l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle. Il partage ses activités artistiques entre l’organisation d’événements, la critique de film et l’écriture scénaristique. Il s’intéresse particulièrement aux cinématographies d’Europe centrale et orientale et porte attention auxformes courtes et expérimentales, à la question du rythme et du son, au rapport entre norme et marge ainsi qu’aux formes de surgissement de la mémoire dans le présent. Il a mené le projet illegal_cinema aux Laboratoires d’Aubervilliers (Paris) et a organisé le Festival Kinopolska en décembre 2011 au sein de l’Institut Polonais de Paris. > Mathieu Lericq (born in 1988) lives in Kraków (Poland). He’s a MA graduated on Film Studies in the University of Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. He shares his artistic activities between events organization, film critique and script writing. His interests are focused on cinematographies of EasternCentral Europe and pays attention to short and experimental formats, to the question of rhythm and sound, to the relation between norm and margin as well as to the forms of sudden appearance of memory within the present. He run the project illegal_cinema in the Laboratoires d’Aubervilliers in Paris from May 2010 and organized the Kinopolska Festival in December 2011 within Polish Institute of Paris.

Cena biletu/ Prix du billet/ Ticket’s price: 8 zł Wszystkie seanse mają miejsce w sali kinowej Małopolskiego Ogrodu Sztuki o godzinie 19:00 Dyskusje są organizowane w partnerstwie z kawiarnią In Garden – Pauza Dziękujemy Marcelinie Obrzydowskiej (Kino Pauza) za jej cenną pomoc

21


kino_wagon #1

Pociągi pod specjalnym nadzorem Trains étroitement surveillés Closely Watched Trains Tytuł originalny: Ostře sledované vlaky

Reż./ Réa./ Dir.: Jiří Menzel Kraj produkcji/ Pays/ Country: Czechosłowacja/ Tchécoslovaquie/ Czechoslovakia Premiera/ Date de sortie/ Release date: 1966 Czas trwania/ Durée/ Duration: 93 min Gatunek/ Genre: Fabularny/ Fiction Scen./ Scr./ Sc.: Bohumil Hrabal, Jirí Menzel Zdj./ Pho./ DoP: Jaromír Sofr Mon./ Mon./ Ed.: Jirina Lukesová Muzyka/ Musique/ Score: Jirí Sust, Jirí Pavlik Obsada/ Interprétation/ Cast: Václav Neckář, Vlastimil Brodský, Jitka Bendová, Josef Somr, Libuše Havelková, Vladimír Valenta, Jitka Zelenohorská, Naďa Urbánková, Jiří Menzel > Czechosłowacja, 1944 rok. Zbliża się koniec wojny. Młody Miloš Hrma zostaje zaangażowany jako stażysta na wiejskiej stacji kolejowej. Oprócz pracy zawodowej przede wszystkim poznaje świat uczuć. W kontekście napiętych działań wojennych, młody człowiek musi rozwiązać nurtujące go kwestie związane z odkrywaniem sfery seksualności. Jednocześnie staje się świadkiem konfliktów między ruchem oporu a nazistami. W tej tragi-komedii, będącej adaptacją książki Bohumila Hrabala, niewielka stacja kolejowa staje się laboratorium analizy zachowań ludzkich, rodzących się pragnień oraz walk o niepodległość kraju. Uznany za arcydzieło nowej fali kinematografii czechosłowackiej, film otrzymał w 1966 roku Oskara za Najlepszy Film Zagraniczny. > Tchécoslovaquie, 1944. La guerre touche à sa fin. Le jeune Miloš Hrma est engagé comme stagiaire dans une petite gare de campagne. Là, il appréhende les relations professionnelles mais surtout découvre les expériences amoureuses. Dans un contexte de guerre particulièrement tendu, le jeune homme doit “résoudre” son problème avec la virginité en même temps que témoigner des conflits entre les résistants et les forces nazies. Adapté du roman éponyme de Bohumil Hrabal, cette tragi-comédie transforme une gare rurale en laboratoire d’analyse des comportements humains, des désirs naissants et des combats pour l’indépendance du pays. Considéré comme l’un des chefsd’œuvre de la nouvelle vague tchécoslovaque, le film obtint l’Oscar du Meilleur Film Étranger en 1966. > Czechoslovakia, 1944. The war is nearing its end. Young Miloš Hrma is hired as an intern in a small country train station. Here he apprehends professional relations but also discovers love experiences. In a particularly tense war situation, the young man must “solve” his problem with virginity and testify about the conflicts between resistants and Nazi forces. Adapted from the eponymous novel by Bohumil Hrabal, this tragicomedy transforms a rural train station in a laboratory for human behavior analysis, emerging desires and struggles for the independence of the country. Considered one of the masterpieces of the Czechoslovak New Wave, the film won the Oscar for Best Foreign Language Film in 1966. Po projekcji odbędzie się otwarta dyskusja./ Une discussion ouverte sera lancée à l’issue de la projection./ An open discussion will be launched at the end of the sreening.

10.04.2013 - 19:00

© Pociągi pod specjalnym nadzorem

22


kino_wagon #2

Ostatni przystanek raj Terminus Paradis Last Stop Paradise Tytuł originalny: Terminus Paradis

Reż./ Réa./ Dir.: Lucian Pintilie Kraj produkcji/ Pays/ Country: Rumunia/ Roumanie/ Romania Premiera/ Date de sortie/ Release date: 1998 Czas trwania/ Durée/ Duration: 99 min Gatunek/ Genre: Fabularny/ Fiction Scen./ Scr./ Sc.: Radu Aldulescu, Lucian Pintilie, Rasvan Popescu Zdj./ Pho./ DoP: Čalin Ghibu, Silviu Stavilă Mon./ Mon./ Ed.: Claudine Bouché, Victorita Nae Obsada/ Interprétation/ Cast: Costel Cascaval, Dorina Chiriac, Gheorghe Visu, Victor Rebengiuc, Razvan Vasilescu, Gabriel Spahiu

> 1988 rok w Rumunii. Na peryferiach Bukaresztu poznają się Norica – młoda służąca oraz Mitou – świniopas. Ich przygoda mogłaby szybko przemienić się w trwałą relację małżeńską, gdyby nie dwie rysy na obrazie: Norica musi poślubić swojego podstarzałego szefa, zaś Mitou ma spędzić dwa lata w wojsku. Skrajne emocje składają się na obraz tej nietypowej pary, którego dopełnia zarysowany w dziele kontekst polityczno-społeczny. Lucian Pinitile łączy ze światem kolei swoje dwa ulubione motywy: destrukcji oraz ucieczki. Daleko od cichych szlaków zielonej wsi, tory podmiejskie stają się symbolem dezercji, którą młody bohater gotów jest zaryzykować w imię uczuć. Pociąg to z kolei znak iluzorycznej wolności, synonim ucieczki o tragicznej wymowie. > Roumanie, 1998. À la périphérie de Bucarest, Norica, jeune serveuse, et Mitou, éleveur de porcs, se rencontrent et se provoquent. Leur aventure pourrait vite prendre la consistance d’une relation maritale. Mais il existe deux ombres au tableau: Norica doit épouser son vieux patron, et Mitou doit partir deux ans à l’armée. Coups de poing et caresses composent le portrait de ce couple atypique mais aussi du contexte sociale et politique qui les enveloppe. Lucian Pinitile relie à l’univers ferroviaire deux de ses thèmes favoris: la destruction et la fuite. Loin de trajets paisibles dans une campagne verdoyante, les rails de banlieue sont ici le théâtre d’une cavale, celle d’un jeune homme prêt à tout perdre au nom de ses sentiments. Le train devient le signe d’une liberté illusoire, d’une échappée aux accents tragiques. > Romania, 1998. On the outskirts of Bucharest, Norica, young waitress and Mitou, swineherd, meet and provoke. Their adventure could take rapidly the consistency of a marital relationship. But there are two downsides: Norica must marry her old boss, and Mitou must leave for two years in the army. Punches and caresses compose the portrait of this unusual couple but also the social and political context that surrounds them. Lucian Pinitile links to the railway world two of his favorite themes: the destruction and escape. Far away from the peaceful green countryside’s tracks, suburban railway is here the scene of a runaway of a young man ready to lose everything in the name of his feelings. The train becomes the sign of illusory freedom, a breakaway with tragic overtones. Po projekcji odbędzie się otwarta dyskusja./ Une discussion ouverte sera lancée à l’issue de la projection./ An open discussion will be launched at the end of the screening.

24.04.2013 - 19:00

© Ostatni przystanek raj

23


kino_wagon #3

Rozmowy i reminiscencje kolejowe Discussions et reminiscences ferroviaires Railway recovering talks

Zderzenie czołowe Collision frontale Front colision Marcel Łoziński Polska/ Pologne/ Poland 1975

11 min Dokumentalny/Documentaire/ Documentary

> Zbliżającemu się do emerytury, stawianemu jako wzór konduktorowi, postanowiono podczas uroczystego pożegnania wręczyć medal za zasługi. Tymczasem następuje niesprzyjające zdarzenie: na skutek krańcowego zmęczenia powoduje on katastrofę kolejową i ceremonia zostaje odwołana. > Un conducteur de locomotive proche de la retraite est choisi pour être donné en exemple à ses jeunes collègues et doit recevoir son cadeau de départ au cours d’une cérémonie. Toutefois les circonstances ne seront pas favorables: dans un état de fatigue extrême, il cause une catastrophe ferroviaire, et la cérémonie est annulée. > A locomotive engineer close to retirement is chosen to be as an example to his younger colleagues and to will receive his farewell gift during a ceremony. However, the circumstances are not favorable: in a state of extreme fatigue, he causes a railway disaster, and the ceremony is canceled.

89 mm od Europy À 89 mm de l’Europe 89mm from Europe Marcel Łoziński Polska/ Pologne/ Poland 1993

12 min Dokumentalny/Documentaire/ Documentary

> Brześć, miejscowość na granicy Polski i dawnego Związku Radzieckiego. Na skutek różnicy 89 milimetrów w szerokości rozstawu torów kolejowych między ZSRR a resztą Europy, każdego dnia białoruscy kolejarze muszą adaptować wagony jadące na Wschód. Obserwują ich zza szyb pasażerowie francuscy, niemieccy i holenderscy. Dwa różne światy? > Brześć — une ville à la frontière entre la Pologne et l’ancienne Union soviétique. À cause d’une différence de 89 millimètres dans l’écartement des voies de chemin de fer de l’Union soviétique et du reste de l’Europe, les cheminots biélorusses doivent chaque jour adapter les wagons, pour que les trains internationaux puissent pénétrer dans le territoire de l’ancienne Union soviétique. Les passagers français, allemands, hollandais les observent à travers les vitres. Deux mondes distincts? > Brześć — a town on the border between Poland and the former Soviet Union. Due to a difference of 89 mm in track gauge in the Soviet Union and the rest of Europe, the Belarusian railwaymen must adapt the wagons every day so that international trains can enter the territory of the former Soviet Union. French, German, Dutch passengers watch them through the windows. Two different worlds?

Las Katyński La forêt de Katyń Katyń forest Marcel Łoziński 53 min Polska/Pologne/Poland Dokumentalny/ Documentaire/ 1990 Documentary > Wiosną 1940 roku żołnierze NKWD rozstrzelali 15 tysięcy polskich oficerów. 4,5 tysiąca spośród nich zostało pochowanych w lasach katyńskich. Milczenie, lęk i kłamstwo trwały 50 lat. Film Łozińskiego nie jest historyczny: akcja dzieje się teraz, w pociągu. Poznajemy zatroskane twarze, obserwujemy ich reakcje, podsłuchujemy rozmów pasażerów. Kim są? Kobietami oraz dziećmi ofiar. Lecz nie tylko... > Au printemps de l’année 1940, le NKVD a fusillé quelque 15 000 officiers polonais. 4 500 d’entre eux reposent dans la forêt de Katyń. Le silence, la peur et le mensonge ont duré cinquante ans. Ce film n’est pas un film historique. Il se passe aujourd’hui, dans un train. On découvre les visages des gens concernés, on observe leurs réactions, on écoute leurs propos. Qui sont-ils? Les femmes et les enfants des victimes. Mais pas seulement... > In the spring of 1940, the NKVD executed some 15,000 Polish officers. 4,500 of them rest in the forest of Katyń. The silence, fear and deceit lasted fifty years. This film is not a historical film. It happens today, in a train. We discover the faces of the concerned people, we observe their reactions, listen to their words. Who are they? The women and children of the victims. But not only...

08.05.2013 - 19:00 24


kino_wagon #4

Węgierskie cienie Les ombres hongroises Hungarian shadows

PiRaMidas Reż./ Réa./ Dir.: Ivan Ladislav Galeta Kraj produkcji/ Pays/ Country: Węgry/ Hongrie/ Hongary Premiera/ Date de sortie/ Release date: 1972-1984 Czas trwania/ Durée/ Duration: 12 min Gatunek/ Genre: Experymentalny/ Experimental/ Experi> Ruch pociągu został poddany dekonstrukcji, aż do osiągnięcia piramidalnej formy. Podczas tych eksperymentatorskich zabiegów zmysły widza zostaną poddane próbie. > Le mouvement du train est décomposé jusqu’à créer une forme pyramidale. Au sein de cette combinatoire expérimentale, les sens du spectateur sont mises à l’épreuve. > The movement of the train is decomposed up to create a pyramidal shape. Within this experimental combinatory the senses of viewer are tested.

Czarny pociąg Le train noir Black Train Original title: Fekete vonat Reż./ Réa./ Dir.: Pál Schiffer Kraj produkcji/ Pays/ Country: Węgry/ Hongrie/ Hongary Premiera/ Date de sortie/ Release date: 1970 Czas trwania/ Durée/ Duration: 38 min Gatunek/ Genre: Dokumentalny/ Documentaire/ Documentary Zdj./ Pho./ DoP: Tamás Andor Mon./ Mon./ Ed.: Mária Rigó > Dokument opisuje nietypowe warunki życia, problemy rodzinne oraz długie dojazdy osób z Szablocs do pracy w Budapeszcie; regionu położonego sto kilometrów od węgierskiej stolicy. Co oznacza „pójść do pracy”? Jakie są zalety takich „podróży”? Czym jest ten codzienny transfer z peryferii do centrum? > Le documentaire dépeint les conditions de vie marginales, les problèmes de famille et les longs trajets des gens qui travaillent à Budapest et vivent à Szabolcs, une région située à une centaine de kilomètres de la capitale hongroise. Que signifie «aller au travail»? Quelles sont les valeurs de ce «déplacement»? À quoi correspond ce passage de la marge vers le centre? > The documentary portrays the marginal living conditions, family problems and the long distance travels of the people who travel go to work in Budapest and live in Szabolcs, an area located a hundred kilometers from the Hungarian capital. What does “go to work” mean? What are the values of this “displacement”? What is the answer to this passage from the margin to the center? Po projekcji odbędzie się otwarta dyskusja./ Une discussion ouverte sera lancée à l’issue de la projection./ An open discussion will be launched at the end of the screening.

25.05.2013 - 19:00

© Czarny pociąg

25


kino_wagon #5

California dreamin’ (Endless) Tytuł originalny: California dreamin’ (Nesfârşit)

Reż./ Réa./ Dir.: Cristian Nemescu Kraj produkcji/ Pays/ Country: Rumunia/ Roumanie/ Romania Premiera/ Date de sortie/ Release date: 2007 Czas trwania/ Durée/ Duration: 155 min Gatunek/ Genre: Fiction Scen./ Scr./ Sc.: Catherine Linstrum, Cristian Nemescu, Tudor Voican Zdj./ Pho./ DoP: Liviu Marghidan Mon./ Mon./ Ed.: Cătălin Cristuţiu Obsada/ Interprétation/ Cast: Armand Assante, Jamie Eman, Maria Dinulescu > Rumunia, 1999 rok. Czas wojny w Kosowie. Amerykańsko-rumuńska załoga pociągu przewożącego militarny ekwipunek na zlecenie NATO, otrzymała ustną zgodę od rumuńskiego rządu na tranzyt przez kraj w stronę granicy serbskiej. Kiedy konwój dociera do odludnej wioski Căpâlniţa, Doiaru - posępny i rozczarowany życiem zawiadowca stacji, a zarazem lokalny mafiozo, odmawia udzielenia pozwolenia na dalszą drogę. Związki między koleją i wojną są często zgubne, jako że ta pierwsza umożliwia podtrzymanie morderczych zamiarów jednych ludzi, wymierzonych ku innym. Co w tym kontekście oznacza zatrzymanie pociągu? Czy to tylko akt niechęci, czy już oporu? > Roumanie, 1999. Pendant la guerre du Kosovo. Un train transportant des équipements militaires envoyés par l’OTAN a reçu l’accord verbal du gouvernement roumain pour traverser le pays en direction de la frontière avec la Serbie. Le convoi est placé sous la protection de soldats américains et de quelques soldats roumains. Mais lorsque ce petit monde arrive à Căpâlniţa, un village retiré de la Roumanie, voilà que le chef de gare, Doiaru, une sorte de mafioso local triste et désabusé, refuse de les laisser poursuivre leur route. Rails et guerres entretiennent une relation souvent néfastes, les premiers corroborant les délires meurtriers de certains peuples contre d’autres. Dans un tel contexte, que signifie stopper un train? Est-ce un acte de malveillance ou bien un acte de résistance? > Romania, 1999. During the war of Kosovo. A train carrying military equipment sent by NATO received the verbal agreement of the Romanian Government to cross the country toward the border with Serbia. The convoy is placed under the protection of American soldiers and some Romanian soldiers. But when this small world gets to Căpâlniţa, a remote village in Romania, here’s the station chief, Doiaru, a kind of sad and disillusioned local Mafiosi, that refuses to let them continue their way. Railways and wars have a relationship often disastrous, the firsts corroborating the deadly delusions of certain peoples against others. In such a context, What does it mean to stop a train? Is it an act of malevolent or an act of resistance? Po projekcji odbędzie się otwarta dyskusja./ Une discussion ouverte sera lancée à l’issue de la projection./ An open discussion will be launched at the end of the screening.

05.06.2013 - 19:00

© California dreamin’ (Endless)

26


kino_wagon #6

Ręce do góry Haut les mains! Hands up!

Reż./ Réa./ Dir.: Jerzy Skolimowski Kraj produkcji/ Pays/ Country: Polska/ Pologne/ Poland Premiera/ Date de sortie/ Release date: 1967 (1981) Czas trwania/ Durée/ Duration: 76 min Gatunek/ Genre: Fabularny/ Fiction Scen./ Scr./ Sc.: Jerzy Skolimowski, Andrzej Kostenko Zdj./ Pho./ DoP: Andrzej Kostenko, Witold Sobociński Mon./ Mon./ Ed.: Grażyna Jasińska-Wiśniarowska Obsada/Interprétation/ Cast: Jerzy Skolimowski, Joanna Szczerbic, Tadeusz Łomnicki, Adam Hanuszkiewicz, Bogumił Kobiela > 10 lat po ukończeniu medycyny, w pociągu towarowym spotyka się pięciu znajomych ze studiów. Wspominają czasy wspólnej młodości, gdy niepodzielnie rządził w Polsce stalinizm. Pracowali wtedy przy montowaniu na pochód 1 Maja monumentalnego portretu „Ojca Narodów”. Ku ogólnemu zdziwieniu, dyktator został obdarowany dwoma parami oczu... Akcja filmu nie została osadzona w zwykłym pociągu. Wręcz przeciwnie, składa się z metaforycznego przedziału kolejowego, rzeczywistego miejsca pracy z przeszłości i spotkań dawnych przyjaciół, lecz również z refleksji wokół wolności jednostki w kontekście grożących jej represji. > Cinq jeunes gens se retrouvent dix ans après la fin de leurs études de médecine à bord d’un train de marchandises. Ils y évoquent leur passé commun du temps où le stalinisme implacable régentait la Pologne. Ils avaient été chargés d’accoler des panneaux de papier pour édifier un immense portrait du «père des peuples» pour le défilé annuel du 1er mai, et à la surprise générale, le despote avait été affublé de deux paires d’yeux… Ce n’est pas dans un train habituel où se déroule l’action du film. Au contraire, il s’agit d’un compartiment métaphorique, le lieu original d’un travail sur le passé, de retrouvailles d’anciens amis, mais aussi d’un réflexion autour de la liberté de chacun dans un contexte de repression. > Five young people find themselves on a freight train ten years after the end of the medical school. They talk about their common past while ruthless Stalinism ruled Poland. They were instructed to attach paper billboards to build a huge portrait of the “father of the people” for the annual parade on 1st May, and to everyone’s surprise, the despot had been rigged with two pairs of eyes... It is not in an usual train that the action takes place in the film. On the contrary, it is a metaphorical compartment, the original place for a work on the past, reunions of old friends, but also a reflection on the freedom of the individual in a context of repression. Po projekcji odbędzie się otwarta dyskusja./ Une discussion ouverte sera lancée à l’issue de la projection./ An open discussion will be launched at the end of the screening.

12.06.2013 - 19:00

© Ręce do góry

27


Luty Février February 20.02.2013 18:00

open_studio: otwarcie Inauguration de l’open_studio Opening of open_studio

21.02.2013 10:00

open_studio: Spacery miejskie albo mapa Krakowa dla robotników kultury 1 Cartographie urbaine pour les travailleurs de la culture 1/ Urban mapping for cultural workers 1 Roman Dziadkiewicz, Marta Jonville oraz studenci

24.02.2013 11:00

piknik na Plantach/ pique-nique/ picnic grupa Palce Lizać

28.02.2013 19:00

pokaz filmu i dyskusja/ projection-débat/ film screening Pociąg (Jerzy Kawalerowicz, 1959, Polska) Wstęp/ Introduction: Mathieu Lericq

28


Marzec Mars March 03.03.2013 10:00

open_studio: Spacery miejskie albo mapa Krakowa dla robotników kultury 2 Cartographie urbaine pour les travailleurs de la culture 2/ Urban mapping for cultural workers 2 Piotr Sikora warsztat/ atelier/ workshop: Strategie współpracy/ Stratégies de cooperations/ Strategies of cooperations Agata Dutkowska

06.03.2013 18:30

wystawa/ exposition/ exhibition: Utopia, wyspa, ręka i głos Julie Chovin & Marta Jonville

07.03.2013 10:00

open_studio: Czasowe zamieszkiwanie (o architekturze i strategiach nomadycznych i tymczasowych)/ Sur l’habitat temporaire/ On temporary habitat Małgorzata Markiewicz, Palce Lizać, Małgorzata Dudek.

12.03.2013 18:00

prezentacja/ présentation/ presentation: Francuscy studenci uczestniczący w projekcie (z EBABX)/ Étudiants de l’École d’Enseignement supérieur d’art de Bordeaux (EBABX)/ Students/ Interns of EBABX. Instytut Francuski

14.03.2013 10:00

prezentacja i dyskusja/ présentation et discussion/ presentation and discussion: Body in (public) space Marta Jonville, Roman Dziadkiewicz, Tomas Matauko

19:00 21.03.2013 10:00

19:00

pokaz filmu i dyskusja/ projection-débat/ film screening: Przypadek (Krzysztof Kieślowski, 1987, Polska) Wstęp/ Introduction: Mathieu Lericq open_studio: Multisensualny atlas inspiracji + free jam session - film, ruch, rytm, linia - w czasie i przestrzeni/ Atlas mutlisensuel des inspirations + Jam session/ Multisensual atlas of inspirations + Jam session Jarek Wójtowicz, Roman Dziadkiewicz, Tomas Matauko, studenci open_studio: Psychogeografia. Wybór filmów z tradycji sytuacjonistycznej (łączone zajęcia ze studentami Zarządzania Kulturą UJ) Dr Ewa Majewska

22.03.2013 19:00

wystawa/ exposition/ exhibition: Malgré le sachet du manque Coraline Guilbeau, Margaux Paturel, Alice Hauret-Labarthe, Yasmina Rakkaby Galeria Mieszkańcy (Sobieskiego 24/11)

26.03.2013 10:00

Wiosenne porządki, partyzantka ogrodnicza albo piknik na dachu Pique-Nique - Jardinage engagé/ Guerilla gardening Roman Dziadkiewicz, Małgorzata Dudek, Jarek Wójtowicz, studenci, goście

29


Kwiecień Avril April 5-6-7.04.2013 10:00

warsztat/ atelier/ workshop: Architektura zero złotych Architecture à zéro złoty/ Zero złoty architecture Palce Lizać MSiTJ Manggha

10.04.2013 19:00

kino_wagon #1: Pociągi pod specjalnym nadzorem Trains étroitements surveillés/ Closely Watched Trains (Jiří Menzel, 1966, Czechosłowacja) Wstęp/ Introdution: Mathieu Lericq

11.04.2013 10:00

open_studio: Mapa jako metoda – o wizualizowaniu wiedzy 1 La carte comme méthode/ Map as method Prof. Jacek Kozak, Dominik Kaim, Tomas Matauko

18.04.2013 10:00

open_studio: Mapy i diagramy – o wizualizowaniu wiedzy 2 Les cartes et les diagrammes/ Maps and diagrams Kuba Woynarowski, Tomas Matauko, Roman Dziadkiewicz

19.04.2013 19:00

prezentacja/ présentation/ presentation: About creating a walk in Kraków Claire Renier (artystka/ artiste/ artist)

23.04.2013 19:00

prezentacja/ présentation/ presentation: Guillaume du Boisbaudry (filozof/ philosophe/ philosopher), Judit Kurtág (artystka/ artiste/ artist)

24.04.2013 19:00

kino_wagon #2: Ostatni przystanek raj Terminus Paradis/ Last Stop Paradise (Lucian Pintilie, 1998, Rumunia) Wstęp/ Introdution: Mathieu Lericq

25.04.2013 10:00

open_studio: Mapy i diagramy – o wizualizowaniu wiedzy 3 Les cartes et les diagrammes/ Maps and diagrams Agata Dutkowska, Roman Dziadkiewicz, Tomas Matauko

30


Maj Mai May 04.05.2013 14:00-18:30

spacer kreatywny/ promenade créative/ creative walk: Claire Renier (Zbiórka: wejście główne MOS)

05.05.2013 19:00

prezentacja/ présentation/ presentation: Hortense Gauthier (artystka/ artiste/ artist)

07-08.05.2013 14:00

performans/ performance: Hortense’s performance in public spaces Hortense Gauthier

08.05.2013 19:00

kino_wagon #3: Marcel Łoziński. Rozmowy i reminiscencje kolejowe Marcel Łoziński. Discussions et reminiscences ferroviaires/ Marcel Łoziński. Railway recovering talks Wstęp/ Introdution: Mathieu Lericq

09.05.2013 10:00

open_studio: Historia kolei w Galicji (geografia, historia, archeologia ikonografii)/ L’histoire du train en Galicie/ History of trains in Galicia Jakub Taczanowski (Instytut Geografii UJ)

10.05.2013 14:00

performans/ performance: Hortense’s performance in public spaces Hortense Gauthier

16.05.2013 10:00

16.05.2013 19:00

23.05.2013 10:00 23.05.2013 19.00

open_studio: Prezentacje zaliczeniowe studentów 1 Roku WI w ramach przedmiotu “Wystawiennictwo i prezentacja dzieła sztuki” oraz gości-uczestników ”open_studia”, studentów UJ, PWST i wszystkich zainteresowanych Présentation des étudiants et chercheurs / Presentation of students and researchers performans dźwiękowy/ performance sonore/ sound performance: „Pleas pleas pleas let me go where I want” - an evening of electronic compositions and video drones Jonas Jensen, Malwina Migacz open_studio: Strategie współpracy 2/ Stratégies de coopération/ Strategies of cooperation Agata Dutkowska, Roman Dziadkiewicz pokaz filmów i projektów, dyskusja: O punktach, których nie ma – Podróż (dookoła sztuki)/ Voyage / Travel Łukasz Jastrubczak

25.05.2013 19:00

kino_wagon #4: Węgierskie cienie/ Les ombres hongroises/ Hungarian shadows Wstęp/ Introdution: Mathieu Lericq

30.05.2013 10:00

open_studio: Postkolonializm i bio-władza - transgraniczny przewodnik dla kulturowego turysty Postcolonialisme et bio-pouvoir/ Postcolonialism and bio-power Dr Ewa Majewska

31


Czerwiec Juin June 04.06.2013 19:00

prezentacja/ présentation/ presentation: Juliana Soloková (pisarka/ écrivain/ writer)

05.06.2013 19:00

kino_wagon #5: California dreamin’ (Cristian Nemescu, 2007, Rumunia) Wstęp/ Introdution: Mathieu Lericq

06.06.2013 10:00

open_studio: Pociąg = pożądanie/ Train = désirs/ Train as desires Roman Dziadkiewcz, Joanna Bednarczyk, Jarek Wójtowicz, goście

19:00

prezentacja/ présentation/ presentation: László Milutinovits (historyk/ historien/ historian)

12.06.2013 19:00

kino_wagon #6: Ręce do góry/ Haut les mains!/ Hands up! (Jerzy Skolimowski, 1967, Polska) Wstęp/Introdution: Mathieu Lericq

13.06.2013 10:00

open_studio: Ekologie miejskie – Ekologie wiejskie. Perspektywa posthuma­­ nistyczna/ Perspective post-humaine sur l’écologie/ Post-human perspective on ecology Aleksandra Jach (Muzeum Sztuki w Łodzi)

20.06.2013 10:00

open_studio: Hyde park. Prezentacje podsumowujące, dyskusje, dokumentowanie i archiwizowanie/ Présentation des archives/ Open_studio summary Archives’ presentation Tomas Matauko, Marta Jonville, Roman Dziadkiewicz (artysta/ artiste/ artist)

27.06.2013 10:00

open_studio: Multisensulny piknik na motywach archiwum open_studia Pique-Nique multisensuel autour des archives de open_studio/ Multisentual picnic around the archives of the open_studio Roman Dziadkiewicz, Jarek Wójtowicz, goście

32


INFORMACJE PRAKTYCZNE INFORMATIONS PRATIQUES PRACTICAL INFORMATIONS Wszystkie wydarzenia związane z rezydencjami, open_studio oraz kino_wagon odbywają się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki./ Les activités liées aux résidences, à l’open_studio et au kino_wagon se déroulent au Małopolski Ogród Sztuki./ All the activities related to residencies, to the open_studio and to the kino_wagon take place at Małopolski Garden of Arts. Małopolski Ogród Sztuki ul. Rajska 12, 31-124 Kraków www.mos.art.pl info@mos.art.pl tel.: 12 424 45 25 KONTAKT/ CONTACT Mécanismes pour une entente - PointBarre Strona/ Site : www.mecanismespourentente.eu E-mail: mecaniques2013@gmail.com Facebook: www.facebook.com/MecanismesPourUneEntente

33


ORGANIZATORZY I PARTNERZY ORGANISATEURS ET PARTENAIRES ORGANIZERS AND PARTNERS Organizator projektu/ Organisateur du projet/ Project’s organizer: PointBarre Asso - Bordeaux - France Dyrekcja artystyczna i koordynacja/ Direction artistique & coordination/ Art direction and coordination: Marta Jonville, Tomas Matauko Koordynacja ASP-K (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)/ Coordination pour ASP-K/ Coordination for ASP-K: Piotr Bożyk, Roman Dziadkiewicz Koordynacja Bakelit Multi Art Center/ Coordination Bakelit Multi Art Center/ Coordination Bakelit Multi Art Center: Zsofia Vasi Koordynacja Tabačka Kulturfabrik/ Coordination Tabačka Kulturfabrik/ Coordination Tabačka Kulturfabrik: Lukaš Berberich, Alexandra Mirekova Stażystki/ Stagiaires/ Interns: Coraline Guilbeau, Alice Hauret-Labarthe, Margaux Paturel, Aurore Péguin, Yasmina Rakkaby Współorganizatorzy/ Co-organisateurs du projet/ Coorganizers of the project: L’EBABX, École d’Enseignement Superieur d’Art de Bordeaux Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Tabačka Kulturfabrik - Košice - Slovaquie Bakelit Multi Art Center - Budapest - Hongrie Partnerzy/ Partenaires associés/ Partners: Małopolski Ogród Sztuki Institut Français de Pologne Institut Français de Budapest Institut Français de Bucarest TREIZE L’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord Fabrique Pola L’Alliance Française de Košice Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie BWA Sokół

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

34


więcej informacji o projekcie na stronie pour plus d’informations, rendez-vous sur more informations here

www.mecanismespourentente.eu

Booklet # 1 - Résidences / Kino_wagon/ Open_studio  

Présentation de la première partie du Projet "Mécanismes pour une Entente" qui comprend le programme de résidence, le Kino_wagon et l'atelie...