Page 1

DANS.

België - Belgique P.B - P.P. Gent X BC 2341

I DANCE.IMPACT I I PIPPEZIJPE I I DANS IN DE VILLA I I BUTOH I I NIEUWE DANSLEIDERS I I DANS ANDERS BEKEKEN I

TIJDSCHRIFT VOOR DANS EN BEWEGING IN VLAANDEREN Driemaandelijks tijdschrift - Een uitgave van Danspunt vzw - jaargang 3 - nummer 4 - december 2004 afgiftekantoor Gent X – erkenningsnummer P209281


DANS.

02 INHOUD

PODIUM

NIEUW FESTIVAL HEDENDAAGSE DANS : DANCE.IMPACT PIPPEZIJPE VIJFTIEN JAAR STEVIG IN DILBEEKSE GROND STREETDANCE IN DE VILLA

P. 5 P. 10 P. 12

EDITORIAAL Met deze wintereditie 2004 maken wij de derde jaargang rond. Er is een hele weg afgelegd sinds het eerste nummer bij het begin van de lente in maart 2001 van de pers rolde. Een moeilijk begin, ook bij het zoeken naar een gedegen formule waarin zoveel mogelijk dansdisciplines aan bod konden komen. Dat bleek geen sinecure! Toch hebben wij er altijd naar gestreefd qua inhoud een rijke diversiteit aan te bieden. Of wij daar ook altijd in zijn geslaagd? Het arbeidsveld is ook zo ruim, zo gedifferentieerd, … Wat wel als een paal boven water staat is de vaststelling dat qua lay-out Dans.magazine er vooral sinds de jongste jaargang heel wat kleurrijker, aantrekkelijker en eigentijdser op geworden is. Het blad oogt bijzonder fris en fraai! Wij waren en zijn nog gelukkig met tal van positieve reacties die ons bereikten. Zoals deze:“Wat een metamorfose! Het blad mag gezien worden. Ook de bijdragen brengen een rijke variatie. Een duidelijk beeld van waar Danspunt voor staat!” (F.S., Beveren) Een aansporing om eenzelfde spoor verder te trekken. Van kwaliteit willen wij trouwens in 2005 een hoofdthema maken. Op de brug van oud naar nieuw past het niet alleen even terug te blikken, maar ook de bakens uit te zetten naar de nabije toekomst. 2005 wordt voor Danspunt een zeer belangrijk jaar. Met naar het einde een evaluatie over de eerste bestaansperiode. Alle aspecten zullen daarbij aan bod komen. Het tussenrapport klonk in elk geval al zeer bemoedigend en positief. Met uiteraard een reeks aanmerkingen die dienden bijgestuurd te worden. En waarvan ondertussen vooral binnenskamers al werk is gemaakt. In 2005 wil Danspunt ook heel wat aandacht besteden aan de uitbouw van zijn documentatiecentrum, de tweede editie van de Dans.dag, de organisatie van meer cursussen die vervolmaking beogen, de gedegen service naar alle leden toe, zowel als individu als als groep, de verdere groei naar onderlinge waardering en samenwerking. Danspunt wil zich verder profileren als echt centrum voor dans en beweging in Vlaanderen, waar iedereen zich welkom weet en gesteund voelt. Vandaar ook een hernieuwde oproep naar allen die positief gericht willen meewerken aan de verdere uitbouw van een huis van vertrouwen. Want dat opent veel deuren naar de toekomst toe. Eddy Picavet, hoofdredacteur


INHOUD 03 DANS.

FOCUS

NIEUWE LICHTING VOLKSDANSLEIDERS STAAT KLAAR DANSEN ALS EINDTERM IN HET BASISONDERWIJS BUTOH KIJKT NAAR DE ZIEL DANS ANDERS BEKEKEN

KERSTTIJD: TIJD VOOR RUST EN BEZINNING DANS MET DANSPUNT INSCHRIJVINGSSTROOK DANSAGENDA NIEUWS GEZOCHT GEDANST ! DANSPUNT ACTUEEL COLOFON

P. 24 P. 26 P. 28 P. 30

P. 4 P. 15 P. 17-18 P. 19 P. 8, 9, 14, 27, 32 P. 14 P. 33 P. 35 P. 35


DANS.

04

Kersttijd

Tijd van rust en vooral bezinning Zoals elk jaar weer worden we uitgenodigd om “de riem er even af te leggen” d.i. afstand te nemen van wat ons dagelijks bezighoudt en tijd te nemen om te bezinnen over de vraag “Waar gaat het om?” Met Danspunt ronden we ’t eerste jaar werking af van de vernieuwde organisatie. En ’t is goed geweest! De samenwerking in de nieuwe structuur brengt haar vruchten voort: een vernieuwd magazine, een uitgebreide personeelsstaf met functioneel organogram, een geweldige verhoging van het ledental en een actieplan voor volgend jaar, dat inspeelt op het herwonnen elan met het accent op kwaliteit (om maar enkele elementen aan te halen). De overheid debatteert openlijk over de vraag of het cultuurbeleid enkel een kwestie is van budgetten. Nederland geeft daarin de toon aan, onder een kreunende staatskas. In Vlaanderen zien we een verschuiving van een brede veldondersteuning naar een gerichte veldsturing. Er wordt een ommezwaai gemaakt van een eerder “sociaal” geïnspireerd beleid - met vele kleine subsidies en politiek cliëntelisme - naar een meer zakelijk beleid dat kwaliteit beoogt en een meerwaarde betekent voor het geheel van de sector. Wie in de Baltische staten de amateurkunsten in de dagdagelijkse praktijk heeft geobserveerd, heeft ongetwijfeld vastgesteld dat professionele begeleiding leidt tot kwaliteit en dat kwaliteit stimulerend werkt voor eenieder die er actief in is en/of belangstelling voor voelt. Waar het om gaat in ons verenigingsleven is de kwaliteit van wat we doen met en in onze vrije tijd. De materiële welstand heeft ons in onze contreien wellicht te verregaand geïndividualiseerd ten nadele van amateuristische kunstbeleving in het verenigingsleven. Nochtans is deze kunstbeleving een intrinsiek element van onze volkscultuur en dus van onze authenticiteit. Het is daarom van het grootste belang dat alle actoren in deze materie hun specifieke rol spelen op een op elkaar afgestemde manier. De Overheid dient aan de gemeenschap de best mogelijke ondersteuning te bieden voor de realisatie van een zo breed mogelijke

waaier aan begeleide ontspanningsmogelijkheden, ook en vooral op cultureel gebied. Professionalisering van de begeleiding en ondersteuning van de sector is niet enkel noodzakelijk, maar bovendien best doeltreffend. De actualiteit nodigt de sector uit om inderdaad grondig te overwegen hoe een gewijzigde omgeving geen bedreiging is maar veeleer nieuwe opportuniteiten biedt. Samenhorigheid in loyauteit en een positieve geest in wederzijds respect, zijn bepalende factoren voor het succes en een gunstig resultaat! Die eensgezinde houding in de sector zal bovendien de Overheid kunnen verplichten. 2005 kan boeiend en succesrijk voor onze toekomt worden! Al is de levensweg soms ruw en zijn de dagen al eens donker, aan ’t einde van elk jaar is er het kerstlicht weer: een licht van hoop en vrede, hoop op vrede ’t komend jaar! Bruno Peeters, voorzitter


NIEUW FESTIVAL HEDENDAAGSE DANS DOOR ANJA VAN ROY

Op 17 april vindt in Bornem de eerste editie van het DANCE.IMPACT festival plaats. Danspunt en Terpsichore sloegen hiervoor de handen in elkaar. Terpsichore organiseerde in het verleden ook al een internationaal festival hedendaagse dans voor choreografen. Met DANCE.IMPACT wordt verder gebouwd op deze ervaring, maar dit festival richt zich in de eerste plaats op amateurdansgroepen. Een gesprek met Guy Pauwels van Terpsichore over zijn danscentrum en over het nieuwe festival.

‘Terpsichore’ is een naam die regelmatig opduikt in het hedendaagse danscircuit in Vlaanderen. Wat is Terpsichore, een bekende compagnie of veel meer? Guy: “Veel meer….. Terpsichore is een centrum voor dans en beweging dat groot geworden is dankzij de professionele klasse van haar docenten. Onze docenten geven les aan of choreograferen voor dé Kunsthumaniora–studierichting dans, de Koninklijke Balletschool Antwerpen, de Hogeschool Antwerpen-Instituut voor Dans (HID), Fabuleus en Bal Moderne. Momenteel kunnen dansers bij Terpsichore een keuze maken uit meer dan 50 lessen: klassieke dans, jazzdans, hedendaagse dans, Hip Hop, Pilates, kinderdans, kleuterdans enz… Daarnaast worden er regelmatig gastlessen gegeven door docenten van P.A.R.T.S., ex-dansers van Rosas en docenten met internationale allure. Terpsichore organiseert ook internationale dansweekends en dansstages voor getalenteerde dansers die zich op hoog niveau willen bijscholen. Tenslotte proberen we jong talent een springplank te geven naar een professionele carrière door hen optredenmogelijkheden aan te bieden. Zo organiseren we sinds 2001 ‘Dansproject’. Met dit project geven we jonge, beloftevolle compagnies de kans om samen een programma te maken dat op verschillende professionele podia in Vlaanderen te zien is. Een schot in de roos: ‘Dansproject’ oogst momenteel ook in dit 4de seizoen heel veel succes.”

Foto’s: Terpsichore

DANS.

DANCE. IMPACT

podium 05


DANS.

06 PODIUM DANCE.IMPACT is niet het eerste festival dat jullie mee organiseren. Terpsichore organiseerden vroeger ook volledig zelfstandig verschillende internationale festivals. Kenden die veel succes? Guy: “In 1996 startten we met ‘Dansevent’, een internationaal festival voor amateurdansers. Samen met dit ‘Dansevent’ organiseerden we ook een ‘DANSfestival’ voor jonge, sterke amateur-compagnies. De verschillende formules kenden allemaal een groot succes maar zo’n internationaal festival organiseren vergt maanden van voorbereiding. Uitschrijven van de wedstrijd, opstellen van de reglementen, actief promotie maken, uitnodigen van de jury, aanvragen van subsidies, contacteren van gastgezinnen, organiseren van de preselectie op video, geselecteerde compagnies contacteren, organiseren van de ontvangst enz... Heel veel bijkomend werk voor Terpsichore. Om deze festivals nog te doen groeien en nog meer internationale allure te geven was er nog meer tijd en geld nodig…. Terpsichore en het Cultureel Centrum Ter Dilft van Bornem hebben al die jaren heel veel geld geïnvesteerd en dit was op lange termijn spijtig genoeg niet meer haalbaar…” Nam Terpsichore ook altijd zelf deel aan deze festivals en gaan jullie nu ook deelnemen aan DANCE.IMPACT? De Junior Company van Terpsichore heeft altijd deelgenomen. Momenteel bestaat deze Junior Company uit 8 getalenteerde dansers. In de loop van het jaar werken we heel intensief met deze dansers aan hun danstechnische vorming. We stimuleren hen ook om zich creatief en artistiek te ontplooien en te uiten, want onze opleiding is soms een springplank naar een academische opleiding voor dans. De Junior Company treedt ook regelmatig op in binnen- en buitenland, zodat onze dansers heel wat podiumervaring opdoen. Daarnaast nemen we ook regelmatig deel aan nationale en internationale wedstrijden en onder leiding van Sandra Dehertogh heeft de Junior Company al heel wat prijzen behaald. Natuurlijk schrijven we ons ook in voor DANCE.IMPACT!”

Heb je nog een advies voor gezelschappen die overwegen om zich in te schrijven? Guy: “Voor jonge dansgroepen is zich laten begeleiden door een professionele choreograaf zeker een optie. Choreograferen is een vak en dat moet geleerd worden. Gezelschappen die hiervoor artistieke begeleiding willen, kunnen dit bij Danspunt aanvragen. Choreograferen kan je bovendien niet van op je stoel, dat moet je doen. Dus ga met enkele dansers aan de slag en werk een idee uit, neem de tijd om te experimenteren. Denk na over hoe je de dansers optimaal inzet, hoe je als choreograaf bewegingen bedenkt. Wat doet geluid met een dans? Wat is ruimte? enz… Over choreograferen bestaan bovendien heel wat interessante werken , lees die!* Jonge choreografen en dansers moeten een zekere aanleg hebben, maar vooral de mogelijkheid krijgen om te experimenteren, te oefenen en te leren op het podium. Ook dat is de bedoeling van DANCE.IMPACT: een vast podium creëren, zodat de evolutie van dansers en choreografen van nabij gevolgd kan worden. Om de kwaliteit van dit festival te waarborgen wordt er vooraf geselecteerd, aan de hand van een video. Bovendien zal een professionele jury 3 compagnies selecteren die dan ambassadeur worden voor een jaar. Op die manier wordt een boeiend programma samengesteld, waar zowel de toeschouwer als de deelnemer van zal kunnen genieten.”

Hoe is de samenwerking met Danspunt tot stand gekomen en wat verwacht u van dit ‘nieuwe’ festival? Guy: “Terpsichore heeft al heel veel ervaring met het organiseren van festivals, dansevents, dansprojecten, internationale wedstrijden voor hedendaagse dans enz… Bovendien beschikt het Cultureel Centrum Ter Dilft van Bornem over een prachtige accommodatie voor dans: een grote scène, uitgebreide belichtingsmogelijkheden en een heel goede technische ploeg. Kortom een ideale plaats om DANS.IMPACT op te starten. Danspunt van haar kant was op zoek naar een partner om een festival ‘hedendaagse dans’ te organiseren. Aangezien de deelnemende compagnies kans maken om gedurende een jaar ambassadeur van de hedendaagse amateurdans in Vlaanderen te worden, was het voor Danspunt belangrijk dat dit festival artistiek van hoog niveau zou zijn. Gezien onze ervaring heeft Danspunt beslist om met Terpsichore in zee te gaan…. Ik hoop alvast dat er heel veel inschrijvingen zullen zijn en dat via DANCE.IMPACT nieuw, jong talent van zich laat horen. Het vergt veel inzet maar het is een enorme verrijking om aan de slag te gaan en een eerste project op scène te brengen.”

*Literatuurlijst >Hedendaagse dans in Nederland en Vlaanderen (Ons Erfdeel)/Katie Verstockt en Isabella Lanz. >Tot u spreekt Hans van Manen

>Dansen nader bekeken/Valerie Preston Dunlop >Leven is dansen/R. Garaudy >Rosas/Anne Teresa De Keersmaeker >Nederlands Dans Theater, Jiri Kylian/Retrospective


PODIUM 07 DANS.


DANS.

08 NIEUWS HANDBOEK MODERNE JAZZDANS In september verschenen bij uitgeverij Bekebooks Amsterdam opnieuw twee uitgaven van de hand van Benjamin Feliksdal. Het gaat om het werk ‘Moderne Jazzdans’ en de Engelstalige uitgave ‘Modern Jazz Dance’. Alhoewel de titels anders doen vermoeden, zijn beide uitgaven niet identiek. Ze verschillen in opbouw, uitwerking en karakter. ‘Moderne Jazzdans’ bestaat uit twee delen. Syllabus I die de eerste twee niveaus (basics, beginners) beslaat, begint met een stukje geschiedenis van de jazzdans en met name van de moderne jazzdans. Daarnaast worden jazzdanstechnieken beschreven die gebaseerd zijn op traditie van Jack Cole, Luigi, Mattox en Gus Giordano, terwijl ook elementen uit de etnische dans, moderne dans, tapdans en ballroomdans verwerkt werden. Heel overzichtelijk en gedetailleerd beschrijft Benjamin Feliksdal de opbouw van de lessen, de doelstellingen van de lessen en het didactisch aanleren van jazzdanstechniek met bijzondere aandacht voor de voor jazzdans kenmerkende isolatietechniek. Hij geeft hiervoor ook zeer concrete voorbeelden. In de fotogalerij ‘Academy and all that Jazz’ zien we bijvoorbeeld een klassieke danser en een moderne jazzdanser dezelfde bewegingen uitvoeren, elk op hun manier bepaald door hun dansscholing. Deel 2 van ‘Moderne Jazzdans’ is op dezelfde manier opgebouwd, maar dan voor de niveaus ‘intermediate’ en gevorderden en met bijzondere aandacht voor improvisatie. In het andere werk van Benjamin Feliksdal, het Engelstalige ‘Modern Jazzdance - Jazz, Rhythm, Body and soul’ wordt in enkele lessen en met zorgvuldig uitgelegde oefeningen dieper ingegaan op het eclectische karakter van hedendaagse jazzdans. We krijgen een duidelijk beeld van hoe de hedendaagse jazzdans elementen geleend en opgenomen heeft uit vele andere danstechnieken en -vormen: moderne dans, klassiek ballet, etnische dans, tapdans en populaire dansen gaande van hip-hop, breakdance, streetdance tot freedance. Beide werken zijn een aanrader voor de jazzdansliefhebber! (KB) Prijs: 10 euro (incl. verzending) per uitgave Info: www.modernejazzdans.nl of via Bekebooks, T. 0031-20.411 45 61

FABRE + FORSYTHE ‘Angel of Death’ speelt zich af tussen vier monumentale schermen. De toeschouwers nemen plaats in het midden van de kubusvormige video-installatie. Op de wanden doemt choreograaf William Forsythe als een engel op tussen de skeletten en schedels in het anatomisch museum van Montpellier. Danseres Ivana Jozic staat tussen het publiek op een sokkel. Eric Sleichim speelt live saxofoonmuziek. Zowel Josic als Forsythe brengen fragmenten uit ‘De Engel van de dood – een monoloog voor een man, een vrouw of een hermafrodiet’. Jan Fabre laat zich inspireren door het leven van Andy Warhol. Maar ook heel wat van zijn eigen fascinaties komen aan bod: de dubbele identiteit, het tweeslachtige, de kunstenaar die heen en weer wordt geslingerd tussen de hunker naar roem en anonimiteit. Een bevreemdende totaalervaring. 2, 3 & 4 februari 2005, PSK/Bozar Brussel Info: T. 02-507 82 00, www.bozar.be


NIEUWS 09 Op dinsdag 29 april 2005 wordt over de hele wereld de ‘Internationale Dag van de Dans’ gevierd. Doel is aandacht te vragen voor de dans en de dansers. Een initiatief waarbij beroep wordt gedaan op iedereen die de dans een warm hart toedraagt. Je kan deze dag zelf invullen door een groot of meer bescheiden dansevenement te organiseren of een partner te zoeken om dit te doen. Hou het eenvoudig, goedkoop en maak gebruik van het reeds bestaande repertoire. Of

‘SHALL WE DANCE?’ Half februari verschijnt in de bioscoop ‘Shall We Dance’, een romantische komedie met Richard Gere, Susan Sarandon en Jennifer Lopez in de hoofdrollen. De regie is in handen van de Engelsman Peter Chelsom die in 1995 doorbrak met ‘Funny Bones’, waarna hij in Hollywood films als ‘The Mighty’ en ‘Serendipity’ maakte. ‘Shall We Dance’ is een Amerikaanse remake van een Japanse komedie uit 1997. John Clark (Richard Gere) heeft alles wat zijn hartje begeert. Hij heeft een fantastische carrière en een charmante vrouw (Susan Sarandon) waarmee hij een hecht gezin heeft opgebouwd. Toch heeft hij het gevoel dat hij iets mist…... Als John op een avond terugkeert van zijn werk kijkt hij door het raam van een dansschool. Zijn oog valt op de beeldschone danslerares Paulina (Jennifer Lopez). In een poging zijn leven een nieuwe impuls te geven, geeft hij zich op voor dansles. Onder de hoede van Paulina bloeit John op en begint aan een tweede jeugd. Een flinterdun verhaaltje, maar wel stijlvol en met veel humor verwerkt tot een warme, gemoedelijke prent die tot de laatste minuten boeit. Vanaf 15 februari 2005 in de Vlaamse bioscopen

hou open les. Doe eens een poging om een publiek te bereiken waarmee je nog niet in aanraking bent geweest. Dat kan je doen door samen te werken met andere instellingen (bijvoorbeeld een school) of door op ongewone plaatsen te dansen (in een bibliotheek of grootwarenhuis). Het komt er op aan tijdig de nodige contacten te leggen om er werkelijk een echt feest van te maken. Dit is een oproep van het Internationaal Theater Instituut (ITI), een internationale niet-gouvernementele organisatie (NGO) die in 1948 in Praag werd opgericht door de UNESCO en de Internationale Theatergemeenschap. Er bestaan nationale centra in zowat negentig landen. ITI onderhoudt formele banden met UNESCO en is zijn voornaamste internationale partner in het domein van het theater. In 1982 creëerde het Internationaal Danscomité de ‘Internationale Dag van de Dans’ die jaarlijks op 29 april, geboortedag van Noverre, wordt gevierd. De ‘Werelddag van de Dans’ wordt ook ondersteund door World Dance Alliance en CID (Conseil International de la Danse). 29 april 2005 Meer info: Internationaal Dans Comité Jetty Roels, vice president, jetty.roels@skynet.be

DANS.

INTERNATIONALE DAG VAN DE DANS


DANS.

10 PODIUM

Pippezijpe v in Dilbeekse grond DOOR EDDY PICAVET Foto’s: Wouters & Fasseur

Waar men gaat langs Europese wegen, met wat geluk kom je de volkskunstgroep Pippezijpe tegen. En zeker op de Europeades zoals in Rennes, Valencia of Riga b.v. Als waren het hun eigen kinderen, zo begeleiden Johnny en Hilde Vercammen-Servranckx hun Dilbeekse groep. En dat dit jaar precies vijftien jaar. Eigenlijk is het allemaal begin juli 1989 begonnen met een trip naar Polen voor een bezoek aan de groep Radosc in Olsztyn (Noord-Oost Polen). Enkele maanden voordien was een aanzet gegeven voor een nieuwe volksdansgroep in Dilbeek. Op zoek naar een vaste stek en een specifieke naam belandden de pioniers – afgesplitst van een bestaande groep – in het wijklokaal van De Koepel waar heel

vlug de volksmuziek weerklonk in het “Verloren Hofke” bij de oefenstonden als voorbereiding op de trip naar Polen. De definitieve binding met deze Dilbeekse wijk kwam er met de naamgeving die duidelijk werd geïnspireerd door het bronnengebied tussen de wijk Treeske en de Ring rond Brussel. De heraldiek van de groepsvlaggen verwijst trouwens ook nog vandaag overduidelijk naar de Pippezijpwijk met bron en Hofke. De rijke geschiedenis van dit gebied – bron van water en leven voor de omgeving tot in de Kartuizerij van Scheut en het Hospitaal van Anderlecht – herleefde en leeft verder in de volkskunstgroep die als vzw werd opgericht op 15 maart 1989. Water, bron van leven, sijpelde door in de naam van Pippezijpe. Later werd ontdekt dat in de volkstaal “Pippe” oorspronkelijk verwees naar een plant, die weelderig tiert in vochtige gebieden: de lisdodde. Deze benaming geraakte echter meer en

meer in onbruik maar voor Pippezijpe is deze verwijzing toch blijvend relevant. STEVIGE GROEI EN BLOEI Met een internationaal festival in augustus 1991, waaraan zeven buitenlandse en drie Vlaamse groepen deelnamen en voor een groot succes zorgden, werd het bestaansrecht van Pippezijpe als een paal in de bodem geheid. Jaar na jaar werd de levenskracht groter en rijper. Er volgden verbroederingen en uitwisselingen, niet alleen in Dilbeek zelf maar ook ver over de grenzen. Vandaag kan de groep zich verheugen op contacten met groepen uit Polen, Oost- en West-Duitsland, Frankrijk, Bulgarije, Roemenië, Finland, Tsjechië, het Balticum, Oostenrijk, Nederland, Ierland, Engeland, Bolivië, … Pippezijpe leeft zeker niet op een eiland, maar heeft culturele bindingen met Danspunt, de VVVKB (Vrienden van de


PODIUM 11

vroegere Volkskunstbeweging), de Dilbeekse cultuurraad, sociale raad, jeugdraad en wijkraad ‘De Koepel’. In 1989 gestart met een dertigtal leden, steeg men tot boven de honderdvijfentwintig. Vandaag kan men rekenen op een zeventigtal leden tussen zes en vijfentachtig jaar! EEN KORF VOL LEVEN. Als organisatie voor amateuristische kunstbeoefening stelt de vzw Pippezijpe zich tot doel: de Vlaamse volkskunst te beoefenen, te propageren, aan te moedigen en actief te ondersteunen; vanuit de Vlaamse eigenheid er naar te streven deze volkskunst actief uit te wisselen, met alle volkskunstgroepen in Vlaanderen en met andere volksculturele gemeenschappen in Europa en daarbuiten;

mensen bij elkaar te brengen die deze doelstellingen onderschrijven om gemeenschappelijke activiteiten uit te bouwen. Dat geeft men concreet gestalte in de werking en beleving binnen een vijftal kernen. Zo de Schietspoelkes (van 8 tot 11 jaar); de Haspelnoten (ontspanningsgroep voor “ouderen”); de vendeliersgroep ‘Die Vlercke’; de muziekgroep ‘De Rinkelbel’ die de oefenstonden begeleiden en ook regelmatig oefenen als voorbereiding op de optredens. Daarenboven stelt men ook de gezelligheid en een gezonde groepsgeest hoog. Men bevordert dat door o.a. uitstappen, fietstochten, eetfestijnen, groepsweekends, het tijdschrift ‘’t Zeppeke’. Uiteraard kon de viering van het derde lustrum zomaar niet ongemerkt voorbij gaan. Half oktober dreunde het ‘Verloren

Hofke’ op zijn grondvesten bij feestelijk, gezellig en stijlvol feestgedruis. Na een kaas- en breugelschotel mocht de onvolprezen volksgroep ‘Arjuin’ uit Pamel de verjaardagstaart kronen met de feestkers. Het werd een spetterend optreden met onvervalste volksliederen uit de hele regio. Wij kunnen ons voorstellen dat Johnny niet moest worden gepraamd om nog eens door zijn “Mechelse Catechismus” te bladeren. Dat deed hij in juli trouwens ook al briljant in Riga. Pippezijpe tekende in de loop van haar bestaan ook al meermaals voor de organisatie van de nationale meiboomplanting. Een hoogtepunt was zeker ook het kerstprogramma met een harpenensemble uit Estland enkele jaren geleden.

Meer info: Volkskunstgroep Pippezijpe vzw, Putweidestraat 16, 1700 Dilbeek, T. 02-466 46 10, pippezijpe@pandora.be

DANS.

e vijftien jaar stevig


DANS.

12 PODIUM De feeëriek verlichte mijngebouwen in Houthalen-Helchteren vormden het decor voor een al even indrukwekkende danswedstrijd. Negen jonge amateurdansgroepen streden er om de allereerste trofee van ‘Dans in de Villa’. ‘Most Wanted’, een streetdance groep uit Diepenbeek, sleepte de prijs van de jury in de wacht.

Streetdance Villa Basta organiseert jaarlijks het festival ‘Dans in de Villa’. Het evenement trekt bezoekers van over heel Vlaanderen en is ondertussen een vaste waarde in het Limburgse danslandschap. Dit jaar omvatte het festival een 3-daags programma waarin voor het eerst een wedstrijd werd gehouden voor amateurdansers. Met hele bussen stroomde het volk toe. Op zo’n groot succes hadden de organisatoren blijkbaar niet gerekend, want de zaal zat vol en de kaartjes waren uitverkocht. Uiteindelijk vond iedereen een plekje, sommigen hadden er zelfs een tijdje rechtstaan voor over. Alle ingredienten voor een geslaagde wedstrijd waren aanwezig. Een jury met professionals uit de danswereld ging op zoek naar het technisch kunnen en naar de X- factor van de deelnemers, zenuwachtige meisjes en jongens gaven tien minuten het beste van zichzelf en het publiek ging uit de bol voor hun favoriete groep. DE STRIJD OM DE TROFEE Villa Basta selecteerde op voorhand uit 28 inzendingen de beste dansgroepen. “Wat u te zien krijgt is dus de crème de la crème van het amateurdansen” kondigt een vrolijke presentatrice aan. In roze tutu, met twee staartjes en een guitige lach brengt deze dame aan het begin van de danswedstrijd een zelfgemaakt balletintermezzo. De jury oordeelt meteen dat zij onmogelijk kon deelnemen aan de wedstrijd van Dans in de Villa. Geen probleem voor het meisje, zij staat het podium gewillig af aan de groep die de spits mag afbijten: de meisjes van ‘Dancetin’ uit Herent. Zij brengen een stuk waarin ze naar eigen zeggen hun “wilde jeugdfantasieën loslaten en waarin ze langzaamaan groot worden.” Groots waren ze alvast. In grijze en zwarte kleedjes zetten ze heel overtuigend en sensueel hun choreografie neer. Ook de volgende groep, ‘M&M’ weet het publiek mee te krijgen. 4 piepjonge meisjes brengen een

gedurfde dansproductie op de geluiden van Britney Spears. Stilte valt in de zaal als het de beurt is aan ‘Apsara India’. De groep bestaat uit amper twee meisjes die zich voor de gelegenheid een Indische look aangemeten hebben. Ze dansen een traditionele openingsdans uit Zuid-India. Een prachtig schouwspel waarin de meisjes niet enkel hun lichaam maar ook hun ogen en vingers laten dansen. De rozenblaadjes vallen gretig uit de handen en komen terecht op het podium. Tot grote spijt van de groep die hierachter kwam. De show van ‘Kryptonite’ beloofde vuurwerk, maar de jongen van het gezelschap bezeerde zijn voet. De dader, de rozenblaadjes. ‘Tijdelijk verdrijf’, een hedendaags dansgezelschap uit Kortrijk is als volgende aan de beurt. Gedurfd en eigenzinnig nemen 3 meisjes de volledige ruimte van het podium in en slepen ze het publiek mee met hun productie. Ook Lune Danscompagnie weet het publiek te betoveren met hun sprookjesachtige choreografie. Vooral de live muziek van de gitarist geeft een extra tint aan de dansende compagnie. Fuerza, de groep die als laatste aan de beurt komt, geeft het publiek een geslaagde afsluiter. ‘R.E.A.L. W.O.R.L.D.’ Na de pauze telt Villa Basta de stemmen van het publiek (er is een juryprijs én een publieksprijs) en doorstaat de jury helse pijnen om de grote winnaar van het dansgebeuren te bepalen. Ondertussen krijgt het publiek de Villa Basta - dansproductie ‘R.E.A.L. W.O.R.L.D.’ te zien. De productie werd gemaakt door 8 dansdocenten uit verschillende dansstudio’s onder leiding van Barbara Craenen. “R.E.A.L. W.O.R.L.D. baseert zich op het feit dat de gemoedstoestand van het individu wordt beïnvloed door de ervaring van de realiteit.” Een mondvol, maar vooral een prachtige, serene en stijlvolle dansvoorstelling. Beelden uit journaals, duiding-

programma’s e.a. vormen het levend decor voor de danseressen. De paus, president Bush, kindsoldaten, zelfmoordterroristen, de oorlog in Irak dragen op die manier bij tot de creatie van een geladen en specifieke sfeer. Hier zijn duidelijk professionals aan het werk. De deelnemende amateurdansers die ondertussen ook een plaatsje in de zaal hebben gevonden, kijken met open mond en ogen toe. PUBLIEK EN JURY BEKENNEN KLEUR En dan is het tijd voor het spannendste moment: de bekendmaking van de winnaar. Patrick Ceyssens, artistiek coördinator van Villa Basta en voorzitter van de jury, bestijgt met trots het podium om de winnende groepen in de prijzen de zetten. Het publiek mocht een prijs weggeven van 500 euro en die ging naar ‘Aira Dance’. Met hun zwoele en emotionele dansvoorstelling ‘Aira Dance goes Latin’ brachten ze dans die niemand koud lied. Een plezier om zien. De prijs van de jury, een workshop professionele choreografie ter waarde van 1000 euro, ging naar ‘Most Wanted’, een streetdance groep uit Diepenbeek. “De power van hun voorstelling, de technische kunde en de manier waarop de communicatie met het publiek gebeurde, zorgde ervoor dat deze groep boven de andere groepen uitkwam” , aldus de jury. ‘Most Wanted’ gaf inderdaad een heus spektakel, met veel dynamiek, stunts en overtuigende dansers. Zowel jongens als meisjes waagden zich aan de technieken van de streetdance en deden dit opperbest. Het meisje in roze tutu dat de hele voorstelling aan mekaar praatte, gaf grif toe dat haar eigenste balletintermezzo niet kon tippen aan het kunnen van ‘Most Wanted’. Uitbreiding van de zaal tegen volgend jaar is zeker gewenst. Want een dansevenement als dit is in Vlaanderen zeker “most wanted” en daarmee basta!


DANS.

e

PODIUM 13 Villa Basta vzw Centrum Zuid 111, 3530 Houthalen-Helchteren T. 011-72 77 77, info@villabasta.be, www.villabasta.be

in de Villa DOOR SOFIE HIELS Foto’s: Villa Basta


DANS.

14 NIEUWS BRXLBRAVO

Brussel heeft een ongelofelijk ruim cultureel aanbod en telt een groot aantal kunstenaars, verenigingen, instellingen,.... Maar is dit wel voldoende geweten? Om deze rijkdom te benadrukken, hebben verschillende actoren uit het culturele veld - theaters,dansgeze lschappen, concert- en filmzalen, tentoonstellingsruimtes,… beslist de handen in elkaar te slaan en een groot artistiek evenement op het getouw te zetten, dat de hele stad weet te mobiliseren. Het Brussels kunstenweekend, dat de naam BRXLBRAVO kreeg, biedt de kunstenaars en toeschouwers van alle gemeenschappen en bevolkingsgroepen die in Brussel wonen of er langskomen, de gelegenheid om op een ongedwongen manier met elkaar kennis te maken. BRXLBRAVO wordt georganiseerd door meer dan 100 Brusselse culturele organisaties, zowel Franstalige als Nederlandstalige! Dit gezamenlijke, originele en stimulerende project is een stap dichter bij de erkenning van Brussel als kunsten- en kunstenaarsstad, toegankelijk voor al haar bewoners. Het is de ambitie BRXLBRAVO jaarlijks of tweejaarlijks te laten plaatsvinden. De eerste editie zal plaatsvinden in het weekend van vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 februari 2005, van vrijdagavond tot zondagavond met zowel dagactiviteiten als nachtelijke feestelijkheden, en enkele projecten in de publieke ruimte. Het zaterdagprogramma zal heel natuurlijk overvloeien in een groot avondfeest. Het volledige programma zal in januari 2005 bekend worden gemaakt. 25, 26 & 27 februari 2005 Info : BRXLBRAVO, T. 02-513 66 28 info@brxlbravo.be, www.brxlbravo.be

NIEUWE REGELING KOSTENVERGOEDING VRIJWILLIGERS

Een organisatie kan haar vrijwilliger een vergoeding geven voor vervoerskosten (openbaar vervoer of auto), verblijfskosten (hotel, eten), telefoonkosten (ook voor gesprekken die van huis uit gevoerd werden), kosten voor opleidingen en cursussen enz. Als de organisatie enkel de reële kosten vergoedt en de vrijwilliger de overeenstemmende bewijsstukken kan voorleggen, is er geen probleem. Sommige kosten zijn echter niet zo makkelijk te bewijzen (zoals b.v. telefoongesprekken die van huis uit gevoerd worden). De zgn. reële kostenvergoedingen zijn niet belastbaar, noch in hoofde van de organisatie, noch in hoofde van de vrijwilliger. Maar natuurlijk mag de vergoeding geen verdoken vorm van bezoldiging zijn (b.v.terugbetaling van fictieve kosten of overdreven onkostennota’s) want dan kan de fiscus deze toch nog als loon beschouwen. De bedragen van de forfaitaire kostenvergoedingen, die zowel fiscaal als m.b.t. de sociale zekerheid vrijgesteld zijn, werden aangepast. De exacte maximale bedragen zijn vanaf 1 februari 2004: 26.83 euro per dag en 1073.28 euro per jaar. Vrijwilligers uit alle sectoren, dus ook de sociaal-culturele sector, worden niet belast als de kostenvergoeding niet hoger is dan deze toegelaten maxima. Ook giften en cadeaus zijn toegelaten als de waarde ervan niet hoger is. Meer info: Europees Centrum Vrijwilligerswerk (CEV), T. 02511.75.01, www.vrijwilligerswerk.be

GEZOCHT REGISSEUR

MENSEN MET GROTE DROMEN

Het internationaal Europeade Comité zoekt voor haar jaarlijks internationaal volksdanstreffen een regisseur die de organisatorische en artistieke verantwoordelijkheid wil aangaan en de leiding kan nemen over een technische ploeg die voor het correcte verloop van de publieke manifestaties zorgt. De Europeade zal de voorkeur geven aan iemand met ervaring in de materie, die vernieuwing kan brengen in het concept en die zich kan aansluiten bij de doelstellingen van de Europeade. Sollicitaties & meer info: Internationaal Europeade Comité, Baron D’hanislaan 20 bus 4, 2000 Antwerpen, T. 03-248 07 27, info@europeade.be, www.europeade.be.

Verborgen Verleiders zoekt mensen met grote dromen en bijzondere talenten, creatievelingen, hobbyisten en expressievelingen die hun vrije tijd met veel passie doorbrengen en klaar zijn voor nog meer! Stuur je kandidatuur (+ foto) samen met wat meer uitleg over wie je bent, welke passie je bezielt en wat daarin je grote droom is naar Sultan Sushi, tav Verborgen Verleiders, Liersebaan 206, 2240 Massenhoven of fax naar 03-227 14 16 of mail naar info@sultansushi.be

LEUVENSE AMATEURKUNSTENAARS Curieus, sociaal-culturele vereniging uit Vlaams Brabant, plant een groots evenement in Leuven tijdens het eerste weekend van de Week van de AmateurKunsten 2005 (29 april - 1 mei). Hiervoor zijn ze op zoek naar geïnteresseerde amateurkunstenaars: acteurs, fotografen, schilders, dansers, zangers, vertellers, circusartiesten, muzikanten, beeldhouwers, grafisch ontwerpers, dichters, cineasten, komieken, ... Info & inschrijvingen: Liselot Sauwens, liselot.sauwens@curieus.be, T. 016-23 64 34, www.curieusvlaamsbrabant.be

GEGEVENS DANSLERAARS EN CHOREOGRAFEN Danspunt is volop bezig met het in kaart brengen van alle dansleraars, dansleiders, dansdocenten en choreografen die actief zijn in het amateurdansveld. Ze wil op die manier een zo volledig mogelijke database aanleggen van dansspecialisten. Deze database wordt gebruikt om groepen, gezelschappen en organisaties die op zoek zijn naar een dansspecialist door te verwijzen. Ben je zelf dansleraar, dansleider, dansdocent, choreograaf of beschik je over een specifieke danskennis en wil je opgenomen worden in deze database, aarzel dan niet en contacteer Danspunt, T. 09-269 45 30, lut.firlefyn@danspunt.be.


DANS MET DANSPUNT 15

Danspunt evenementen

OPTREDENS, FESTIVALS EN DANSPRODUCTIES BODY DYNAMICS

DANCE.IMPACT

Op 2 en 3 april 2005 slaan Nederland en Vlaanderen de handen in elkaar om een internationaal uitwisselingsproject op het vlak van hedendaagse dans op poten te zetten. Drie Nederlandse en drie Vlaamse amateurdansgroepen krijgen de kans een bestaande dansproductie op te voeren in het Cultuur centrum van Genk. Nederland en Vlaanderen zullen elkaar het hele weekend lang aan het werk zien. Uitwisseling, kruisbestuiving en kennismaking met andere werkstijlen en dansvormen vormen het thema. Voor de deelnemende groepen zijn tijdens de danstweedaagse workshops en professionele begeleiding voorzien. Het publiek kan op zaterdagavond en zondagnamiddag genieten van het Nederlands en Vlaams dansspektakel. Ze krijgen een debat, een choreografiespel en last but not least spetterende dansoptredens voorgeschoteld. Onder leiding van onder meer Guy Pauwels, Helena Peirtsegaele en Bashkim Topojani zullen de amateurgezelschappen voor Vlaanderen het beste van zichzelf geven. Voor Nederland komen Silvie Looij, Ronald Wintjens en Daniel Renner speciaal naar Limburg. De moeite waard dus. Het volledige programma vind je binnenkort op de website van Danspunt. Datum : zaterdag 2 & zondag 3 april 2005 Plaats: Cultuur centrum Genk, Dieplaan 2 & Limburghal, Jaarbeurslaan 6, Genk Prijs: te bepalen Organisatie: Danspunt i.s.m. Cultuurcentrum Genk en VCA Noord-Brabant (NL)

Festival Hedendaagse dans > zie artikel pagina 5 Datum: zondag 17 april 2005 Uur: 18u Plaats: CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41, Bornem Prijs: Danspunt-leden 6 euro; niet-leden 8 euro Organisatie: Danspunt i.s.m. Terpsichore (www.terpsichore.be) Nummer te vermelden bij reservering & betaling: P5.5.V2/03

BALS, DANSFEESTEN EN DANSDAGEN LENTEBAL VOLKSDANSEN Het Lentebal is een traditie voor de volksdansers uit heel Vlaanderen. Zoals vorige jaren is er een uitgebreid samendansprogramma dat live begeleid wordt door een muziekensemble o.l.v. Staf Cogneau. Het dansprogramma bestaat uit een basisrepertoire van Vlaamse en internationale folkloredans en richt zich tot alle volksdansers: jongeren; volwassenen en senioren. Datum: zaterdag 9 april 2005 Uur: vanaf 20u Plaats: Salons Mantovani, Doorn 1 (Ring), Oudenaarde-Eine Prijs : Danspunt-leden 6 euro; niet-leden 7 euro Gelieve in te schrijven voor 31 maart. Nummer te vermelden bij inschrijving & betaling: P5.1.VO/02 Meer informatie over onze publieksgerichte activiteiten: Danspunt, Dirk D’hoe, T.09-269 45 33, dirk.dhoe@danspunt.be

30 APRIL 2005

WERELDDANS.DAG DE CAPITOLE & DE CENTRALE – GENT I I.S.M. DE INGANG/GENT I AMATEURDANS IN BEELD MET I SPETTERENDE OPTREDENS I I VERRASSENDE SPECIAL ACTS I DANSFEEST MET LIVE ORKEST I

GRATIS TOEGANG UITGEBREID PROGRAMMA VANAF FEBRUARI OP WWW.DANSPUNT.BE EN IN HET VOLGENDE DANS.MAGAZINE EEN ACTIVITEIT IN HET KADER VAN DE INTERNATIONALE DAG VAN DE DANS EN VAN DE WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 2005.

DANS.

Dans met Danspunt


DANS.

16 DANS MET DANSPUNT Danspunt vormingsactiviteiten

Danspunt wil al haar activiteiten zo vlot mogelijk laten verlopen. Daarom is het belangrijk dat wij vooraf weten hoeveel deelnemers er zijn. Gelieve daarom op voorhand in te schrijven voor al onze vormingsactiviteiten en hou hierbij rekening met de opgegeven afsluitingsdag. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, behoudt Danspunt het recht om een activiteit uit te stellen en/of af te lasten.

MASTERCLASSES MASTERCLASS IMPROVISATIE EN CHOREOGRAFIE – NIEUWE DATA!

Prijs: Danspuntleden 38 euro; niet-leden 48 euro Gelieve in te schrijven voor 9 april. Nummer te vermelden bij inschrijving & betaling:V5.7.V0/10

Improvisatie en choreografie staan centraal in de masterclass die Danspunt organiseert met Jordi L. Vidal en die bedoeld is voor dansdocenten en –leraars uit alle mogelijke dansrichtingen. Jordi werkte als gastdocent onder andere bij het Stedelijk Instituut voor Ballet Antwerpen, het Hoger Instituut voor Dans Lier, Summerstudios Rosas/Parts en bij Wim Vandekeybus/Ultima Vez. Daarnaast is hij ook een van de vaste choreografen van Bal Moderne. Via improvisatietechnieken leren de deelnemers hun eigen creativiteit en dansexpressie te ontdekken en te verwerken tot een eigen choreografie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe methodes voor improvisatie en een brede waaier aan choreografisch materiaal. Deze masterclass wordt gegeven in het Engels en/of Frans en omvat 12 lesuren gespreid over 3 zondagnamiddagen. Data: zondag 13, 20 en 27 maart Uur: van 13u tot 17u Plaats: Brussel, exacte locatie te bepalen Prijs: Danspuntleden 65 euro; niet-leden 75 euro Gelieve in te schrijven voor 28 februari. Nummer te vermelden bij inschrijving & betaling: V5.7.V0/09

OPLEIDINGEN OPLEIDING DANSLEIDER KINDERVOLKSDANS

WORKSHOPS WORKSHOP DANSGEZONDHEIDSZORG EN BLESSUREPREVENTIE In deze workshop staat het voorkomen van dansblessures door gezond bewegen, het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn en effectief spiergebruik centraal. Dans vergt veel van het lichaam en fysieke grenzen worden snel overschreden. Door o.a. overbelasting, compensaties of een verkeerde techniek kunnen blessures ontstaan. De dag bestaat voor een deel uit theorie zoals anatomie, het herkennen van veel voorkomende houdingsafwijkingen, belasting en belastbaarheid van de rug-, heup-, knie-, enkel- en voetgewrichten. Daarnaast worden er veel praktische oefeningen aangeboden die inzicht geven in de eigen houding, fysieke mogelijkheden en bewegingsgrenzen. Deze oefeningen worden gekoppeld aan danscombinaties. Dansdocenten kunnen nadien de geleerde vaardigheden tijdens het lesgeven zelf toepassen en doorgeven aan hun leerlingen. De workshop wordt gegeven door Judith Prenger, dansdocent, choreograaf, oefentherapeut Mensendieck, docent anatomie en blessurepreventie aan de Opleiding Docent Theaterdans in de Theaterschool van Amsterdam; en Hanna Onatli, die de LCA-kaderopleiding Internationale dans volgde, Braziliaanse dans geeft en eveneens oefentherapeut Mensendieck is. Deze workshop omvat 6,5 lesuren. Datum: zaterdag 23 april Uur: van 10u tot 17u Plaats: Gent, exacte locatie te bepalen

In 2005 organiseert Danspunt, samen met haar vrijwilligers uit de themacommissie ‘Vlaamse volksdans - kinderen’, een opleiding kindervolksdansleider. De opleiding wordt stelselmatig opgebouwd en omvat ondermeer: kinderdansdidactiek en -methodiek, nieuwe kinderdanscreatie, EHBO, kinderpsychologie, dansstage, danskampwerking, groepswerking, creatieve werking binnen kindervolksdansgroepen, dansoptredens, dansuitbreiding. Er is een uitgebreide syllabus voorzien. De lessen worden gegeven door: Chris Bauwens, Ann Van Honsebrouck, Koen Denduyver, Sofie Therry, Erik Luypaert en Lieven Stubbe. Deze opleiding is ervaringsgericht. Elk weekend wordt rond een concreet thema gewerkt en het geleerde kan onmiddellijk in de praktijk toegepast worden. Na het succesvol doorlopen van deze opleiding en een bijhorende stage ontvangen de deelnemers een attest als kindervolksdansleider, uitgegeven door Danspunt. Deze opleiding richt zich tot (toekomstige) leiding van kindervolksdansgroepen en leerkrachten en monitoren die volksdans aan kinderen geven. De deelnemers moeten bij de aanvang van het eerste weekend minimum 16 jaar zijn. De opleiding wordt gegeven in 3 weekends + 1 slotdag. Data: 26-27 februari, Het Rokken, Roeselare - 16-17 april, Hoogland-De Beuk, Lokeren; 1-2 oktober, kasteel Hoogland, Veldegem; 26 november, plaats nog te bepalen Uur: van zaterdag 10u00 tot zondag 17u00 Prijs: (cursus + overnachting + maaltijden): Danspuntleden 195 euro; niet-leden 220 euro Gelieve in te schrijven en te betalen voor 31 december 2004. Nummer te vermelden bij inschrijving en betaling: V5.1.V0/01

AFSLUITDAG OPLEIDING DANSLEIDER VLAAMSE DANS Iedereen welkom!!! Op zondagnamiddag 13 maart brengen twintig nieuwe dansleiders Vlaamse dans in spe hun optreden voor publiek en sluiten hiermee hun opleiding af. Dit toonmoment is een aanrader voor al wie de nieuwe lichting dansleiders Vlaamse volksdans aan het werk wil zien! Datum: zondag 13 maart van 14u tot 17u Plaats: OC De Neerbeek, Vlaswaagplein z/n, Bissegem Prijs: Danspuntleden 5 euro; niet-leden 6 euro Gelieve in te schrijven voor 28 februari. Nummer te vermelden bij reservering en betaling: V5.1.VO/14


DANS MET DANSPUNT 17 Deze cursusdag is bedoeld voor dansleiders, kandidaat-dansleiders, gevorderde en halfgevorderde dansers die hun dansrepertoire willen uitbreiden. Er worden 5 dansen aangeleerd waarbij de nadruk lig op een kwaliteitsvolle uitvoering met oog voor detail bij de afwerking. Op het programma staan drie nietgepubliceerde nieuwe creaties de ‘Polka van Kortenberg’ / Reuzegom Leuven, de ‘Eierdans’ / Gonda Fevez en de ‘Bezemvegersdans’. Daarnaast zijn er ook twee traditionele dansen: de ‘Steltendans van Beerse’ en de ‘Gentse contradans’. Gelieve picknick en drank mee te brengen. Datum: zondag 30 januari Uur: van 10u tot 17u Plaats: te bepalen Prijs: Danspuntleden 7 euro; niet-leden 12 euro Gelieve in te schrijven voor 17 januari. Nummer te vermelden bij inschrijving en betaling: V5.1.V0/07

SENIORENDANSLEIDERSWEEKEND Een weekend voor seniorendansleid(st)ers en hun danspartner waarin nieuwe rounds, sequence en line-dansen van de ‘Dansbox 8’-dansbundel worden aangeleerd met uitgebreide aandacht voor de danstermen, passen en houdingen. Op het programma: > rounds: Westenwind/Rumba, Santa Catalina/Jive, Allure/ Tango, Dream/Slow Foxtrot, Slowboat to China/Two Step, Cha-Cha;

> sequence: Amber/Samba, Mauveen/Saunter, Libra/Quick Step, Edenside/ Rumba, Paradise/ Slow Foxtrot, Callatina/ Tango; > lijndansen: One Life, Kleine Cowboy, Amore Loco. Datum: van vrijdag 11 februari tot zondag 13 februari Uur: van vrijdag 18u00 tot zondagnamiddag Plaats: De Kinkhoorn, Zeedijk 330, Oostende Prijs (incl. overnachting in tweepersoonskamer + maaltijden + dansbeschrijvingen): Danspuntleden 95 euro; niet-leden 105 euro Gelieve in te schrijven voor 31 december. Nummer te vermelden bij inschrijving en betaling: V5.3.S0/11

CURSUSDAG AMERIKAANSE CONTRADANS Een namiddag Amerikaanse contradansen voor dansleiders, kandidaat-dansleiders en gevorderde dansers. Onder begeleiding van Philippe Callens worden contradansen in New England-stijl aangeleerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de CD ‘Keep on Swinging’. De dansbeschrijving en CD kunnen ter plaatse gekocht worden. Datum: zondagnamiddag 6 maart Uur: van 13u30 tot 16u30 Plaats: Feestzaal Steinerschool De Teunisbloem, Elyzeese Velden 8, Gent Prijs: Danspuntleden 12 euro; niet-leden 15 euro Gelieve in te schrijven voor 21 februari. Nummer te vermelden bij inschrijving en betaling: V5.2.VO/08

Inschrijvingsstrook voor groepen en gezelschappen Gelieve deze strook terug te bezorgen aan Danspunt, Kleinddokkaai 3-5, 9000 Gent, Fax: 09-269 45 31, info@danspunt.be Naam dansgroep/gezelschap: Contactpersoon : Adres Tel.

e-mail

√ Ja, ik wil mijn groep/gezelschap inschrijven voor volgende activiteit: Naam activiteit

Nummer:

Ik schrijf volgende leden van mijn groep/gezelschap in: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 …… (aantal invullen aub) zijn Danspunt-leden / …… (aantal invullen aub) zijn niet-leden √ Ik schrijf het totale deelnemersgeld voor de groep over op rekening 001-3517404-66 met vermelding van de activiteit en het nummer van deze activiteit. Mijn groep/gezelschap is nog geen lid van Danspunt, maar wenst dit wel te worden. Onze groep betaalt 30 euro lidgeld bovenop het deelnemersgeld dat berekend wordt aan ledentarief.

DANS.

DAG- EN WEEKENDCURSUSSEN CURSUSDAG NIEUWE VLAAMSE DANSEN


DANS.

18 DANS MET DANSPUNT INFOSESSIES SOCIAAL- EN FISCAALRECHTERLIJKE ASPECTEN VAN HET LESGEVEN Greet Souvereyns, juriste van vzw Kunstenloket, behandelt onder meer volgende onderwerpen in het kader van dansen en lesgeven: verschillende samenwerkingsvormen, vrijwilligerswerk, nieuw sociaal statuut voor kunstenaars, zelfstandigenstatuut, werknemersregime, werkloosheid enz…. Datum: woensdag 9 februari Uur: 19u30 Plaats: Danspunt, Kleindokkaai 3-5, Gent Prijs: Danspuntleden gratis; niet-leden 8 euro Het aantal plaatsen is beperkt! Gelieve in te schrijven voor 26 januari. Nummer te vermelden bij inschrijving & betaling: V5.7.V0/12

BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE ASPECTEN VOOR KLEINE VZW’S Roland Van Hecke van het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s (VSDC) is onze gids doorheen de jungle van fiscale wetten en boekhoudkundige verplichtingen voor kleine vzw’s. Hij behandelt volgende thema’s: > directe belastingen: in hoever is een vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of aan de vennootschapsbelasting; > BTW: mogelijkheden en toepassingen van de BTW-wetgeving; > boekhoudkundige verplichtingen.

Er is een uitgebreide syllabus voorzien. Datum: zaterdag 9 april Uur: van 10u tot 12u Plaats: Danspunt, Kleindokkaai 3-5, Gent Prijs: Danspuntleden gratis; niet-leden 8 euro Het aantal plaatsen is beperkt! Gelieve in te schrijven voor 26 maart. Nummer te vermelden bij inschrijving & betaling: V5.7.V0/13

HOE INSCHRIJVEN? STAP 1: INSCHRIJVING Gebruik hiervoor de inschrijvingsformulieren van dit tijdschrift of de digitale inschrijvingsformulieren op www. danspunt.be. U kan ook inschrijven via het telefoonnummer 09-269 45 30 of via mail info@danspunt.be STAP 2: BETALING Uw inschrijving is pas definitief na betaling op rekeningnummer 001-3517404-66. Gelieve duidelijk het nummer van de activiteit waarvoor u inschrijft te vermelden.

Meer informatie over onze vormingsactiviteiten: Danspunt, Kristine Boussery, T.09-269 45 35, kristine.boussery@danspunt.be

Inschrijvingsstrook voor individuele dansers Gelieve deze strook terug te bezorgen aan Danspunt, Kleinddokkaai 3-5, 9000 Gent, Fax: 09-269 45 31, info@danspunt.be Naam, voornaam : Nummer Dans.pas : Adres: Tel: √ Ja, ik wil mij inschrijven voor volgende activiteit: 1. 09/04 Lentebal - P5.1.VO/02 2. 17/04 DANCE.IMPACT - P5.5.V2/03 3. 30/01 Cursusdag Vlaamse dansen - V5.1.V0/07 4. 09/02 Infosessie fiscaliteit i.f.v. lesgeven - V5.7.V0/12 5. 11-13/02 Seniorendansleidersweekend - V5.3.S0/11 6. 06/03 Cursusdag Amerikaanse contradans - V5.2.VO/08 7. 13/03 Afsluitdag Volksdansleiding - V5.1.VO/14 8. 13, 20, 27/03 Masterclass Improv. & Choreografie - V5.7.V0/09 9. 09/04 Infosessie boekhouding kleine vzw’s - V5.7.V0/13 10. 23/04 Workshop dansgezondheid - V5.7.V0/10 11. 2005 Opleiding Kindervolksdansleiding - V5.1.V0/01

E-mail: 6,00 euro (lid) 6,00 euro (lid) 7,00 euro (lid) gratis (lid) 95,00 euro (lid) 12,00 euro (lid)

7,00 euro (niet-lid) 8,00 euro (niet-lid) 12,00 euro (niet-lid) 8,00 euro (niet-lid) 105,00 euro (niet-lid) 14,00 euro (niet-lid)

5,00 euro (lid) 65,00 euro (lid) gratis (lid) 38,00 euro (lid) 195,00 euro (lid)

6,00 euro (niet-lid) 75,00 euro (niet-lid) 8,00 euro (niet-lid) 48,00 euro (niet-lid) 220,00 euro (niet-lid)

√ Ik schrijf het deelnemersgeld over op rekening 001-3517404-66 met vermelding van de activiteit en het nummer van deze activiteit. Ik ben nog geen lid van Danspunt, maar wens dit wel te worden en betaal 8 euro lidgeld bovenop het deelnemersgeld dat berekend wordt aan ledentarief.


DANSAGENDA 19 DANS.

DANSAGENDA DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

DOORLOPEND

EEN WEKELIJKS UPDATE VAN DEZE DANSAGENDA VIND JE OP WWW.DANSPUNT.BE

BALS, DANSFEESTEN EN DANSDAGEN MA 27 I 12

CHRISTMAS PARTY

VR 31 I 12

NEW YEARS PARTY

ZA 08 I 01

START OF THE YEAR

MA 10 I 01

VERLOREN MAANDAG DANS

ZA 15 I 01

VOLKSDANSINSTUIF MEERLE

ZA 15 I 01

15 JAAR ROZEMARIJNTJE

ZA 15 I 01

GRIEKSE DANSAVOND KAPA VZW

ZA 22 I 01

ISRAËLISCHE DANSDAG & INTERNATIONALE INSTUIF

ZA 29 I 01

VOLKSDANSFEEST DE MOEFFELEER - DUFFEL

ZA 29 I 01 ZO 30 I 01

OPENDEURDAGEN DE INGANG

Brussels Dancing Hearts

Brotherhood of Square Dance, Kontich Soft Shoes - Sunday dancers met Rounds (ph II/VI) Pat Hall, Kraainem Info: Etienne Toussaint, T. 03-645 85 47 of 0475-21 95 86, toussaintetienne@hotmail.com of etienne.toussaint@Yucom.be; Harry Vanderstappen 03-827 04 83 of 0486-83 01 23, elsarry.v@vt4.net Cloverleaf Clogging Club, Antwerp Van 20u00 tot 22u30 Kinderdagverblijf Merlijn, Schotensteenweg 258, 2100 Deurne Info: Cloverleaf Clogging Club, Scheibeekstraat 24, 2020 Antwerpen, T.03-238 68 85, GSM 0472-58 32 11, dirk.vanbeeck@tiscali.be Met live orkest Yia Sou, internationale dansen en optreden van volksdansgroep Shilshoel Van 20u00 tot 1u00 Parochiezaal, Gemeenteplein 1 te Meerle (Hoogstraten) Info: T. 03-314 10 31 Kinderdansbal met optreden van Rozemarijntje Van 14u00 tot 17u00 Feestzaal H. Drievuldigheidscollege, Oude Markt 28, 3000 Leuven Info:T. 016-25 39 68, F. 016-25 39 68, rozemarijntje@skynet.be, users.skynet.be/rozemarijntje Met traditionele live muziek van het orkest Panselinnos Vanaf 20u00 Parochiecentrum de Koekoek, Lindeboslaan 2, 2630 Aartselaar. Info: www.kalitsa.be, T. 0475-63 10 91 o.l.v. Elke Leyman, Roselien Buys, Eddy Van Beek en Rik Knaepen Van 10u00 tot 14u00 Zaal ‘t Bad, Martelarenlaan, Kessel-Lo Info: Werelddansgroep “De Ronde”, André Stienlet T. 016-44 30 37; Els Bruelemans 016-25 43 81 - www.deronde-leuven.be Van 20u00 tot 24u00 Zaal Forum, Handelsstraat, Duffel Info: Rita Frederickx-Van den Broeck, T. 015-31 61 97, demoeffeleer@hotmail.com

Begin 2004 opende danshuis De Ingang haar deuren in Gent. Deze dansorganisatie streeft ernaar zo divers mogelijke dansstijlen uit verschillende regio’s aan te bieden. Zo kan je er onder meer terecht voor Flamenco, AfroBraziliaanse dans, Salsa, Samba, Tango, Indische tempeldans, Oriëntaalse dans, Afrikaanse dans, hip hop, breakdance, tapdans en zelfs erotische dans... Er zijn zowel middag-, dag- als avondlessen voor iedereen vanaf 14 jaar en er is een specifiek aanbod voor 55-plussers. Tijdens hun opendeurdagen kan je een weekend lang gratis proeven van al hun danslessen. Op zaterdagavond is er een spetterende fuif met verrassingen en op zondagnamiddag een tangosalon. De Ingang, Land van Waaslandlaan, 78, 9000 Gent Info: T. 09-220 82 96, info@de-ingang.be, www.de-ingang.be


DANS.

20 DANSAGENDA ZA 19 I 02

VOLKSDANSFEEST MIE KATOEN

ZA 19 I 02

FOLKBAL SCARMINKEL

ZA 19 I 02

JAARBAL THE BELLAMY COUNTRY DANCERS

Met kinderdans (19u00) en volksdansbal (20u00); begeleid door Staf Cogneau & Co. CC De Ruiterhal, Gemeentepark Brasschaat, 2930 Brasschaat Info: Mie Katoen, Herman Vanhove, 03-653 02 36, Mie.Katoen@pi.be

Volksdans afgewisseld met werelddans en gastgroepen Deronderuit & Embrun. Van 20u00 tot 1u00 OC De Wervel, Processiestraat 6, Bellegem Info: Roland Man, T. 056-35 29 55, roland.man@telenet.be, www.scarminkel.be

The Bellamy Country Dancers is een club die het Amerikaanse ‘line dance’ als hobby heeft. Dit lijndansen gebeurt hoofdzakelijk op country muziek. De naam van de club is trouwens een verwijzing naar The Bellamy Brothers, een Amerikaans duo dat reeds jaren populaire country muziek brengt. De club werd opgericht in september 1998 en kent sinds dan een voortdurende groei. Op 19 februari organiseren The Bellamy Country Dancers hun zevende jaarbal. Op het programma staat een optreden van Kentucky, dansdemonstraties en –initiaties Vanaf 20u00 C.C. De Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Info & tickets: Johny Peleman, T. 0476-350024, johny.peleman@pandora.be, http://users.pandora.be/bellamycountrydancers

ZA 26 I 02

PALM DANCE - THE SWINGING POSSE

ZA 12 I 03

APOKRIES 2005

ZA 19 I 03

VOLKSDANSBAL - PAJOTTENLAND

ZO 20 I 03

KINDER-EN JEUGDDANSBAL DE HARLEKIJNTJES

DI 22 I 03

10-JARIG JUBILEUM DANS JE FIT

Info: Etienne Toussaint, T. 03-645 85 47 of 0475-21 95 86, toussaintetienne@hotmail.com of etienne.toussaint@Yucom.be of Harry Vanderstappen 03-827 04 83 of 0486-83 01 23, elsarry.v@vt4.net Viering 15jarig bestaan van Griekse dansgroep Kapa met optredens Vanaf 19u30 C.C Den Boomgaard. Antwerpsesteenweg 57, 2520 Ranst/Broechem Info: www.kalitsa.be, T. 0475-63 10 91 Van 20u00 tot 24u00 Saviocentrum, hoek Stationstraat - Dansaertlaan, Dilbeek Info: Piet & Frieda Walravens, T. 02-453 90 51, pajottenlandbe@yahoo.com Van 14u00 tot 17u30. Zaal Wijkhuis, Mahatma Gandhistraat, Mechelen-Zuid. Info: de_harlekijntjes@hotmail.com, T. 0485 86 39 75

Seniorendansclub ‘Dans je Fit’ uit Aalst viert haar 10jarig bestaan met demonstaties en een dansnamiddag. Deze club werd opgericht door bezielster Monique De Moor voor senioren vanaf 50 jaar. ‘Dans je Fit’ is ook regelmatig te zien op podia in en buiten Aalst. Het dansprogramma van de club bestaat o.a. uit tango, rumba, Cha-Cha-Cha, wals, jive, mambo, quickstep en disco. Op dinsdag 22 maart kan je hen vanaf 12u00 aan het werk zien en natuurlijk ook zelf meedansen! Feestzaal Hof ten Eede, Huytstraat 22-24, 9450 Haalter Info: Dans je fit, Monique De Moor, T. 053-41 04 65 monique. demoor@pandora.be, users.pandora.be/dansjefit.

DANSVOORSTELLINGEN EN OPTREDENS ZA 26 I 12 WO 29 I 12 DO 30 I 12

P+ RADICAL DANCES / RADICAL MUSIC

ZA 22 I 01 ZA 29 I 01 ZA 13 I 02

‘PERPETUUM MOBILE’ DOOR INCAR DANSSPEKTAKEL

Gedanst concert 26/12, 20u00: Sint-Stephanuskerk (ingang Margaritastraat 11), 9000 Gent 29 & 30/12, 20u00: The Small House for Radical Art, Langerbruggekaai 1a, 9000 Gent Info & tickets: The Small House for Radical Art, smallhouse@skynet.be, T. 09-217 08 57 Een combinatie van dans, film en theater met een 60-tal dansers van Incar 22/01, 20u00: Gemeenschapscentrum “De Pit”, Platteput 16, 9255 Buggenhout 29/01, 20u00: Casino - Saverijszaal, Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge 13/02, 14u30: Schouwburg C.C. Gildhof, Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt Info: Incar, info@incar-dansspektakel.be, www.incar-dansspektakel.be.


DANSAGENDA 21 DANSKRIEBELS

ZA 19 I 02

NOCHE TROPICAL

ZA 19 I 03

MADE IN BELGIUM

VR 01 I 04 ZA 02 I 04

’KUNDALINI’ DOOR DANSCOMPAGNIE LUNE

Dansvoorstelling door jongeren tussen 6 en 12 jaar Vanaf 18u00 Theater ’t Eilandje/KBvV, Kattendijkdok, Westkaai 16, 2000 Antwerpen Info: Jeugd en Dans vzw , T. 03-202 83 50-51, www.jeugdendans.be, marina@jeugdendans.be Met Salsaband ‘Rom y Rick y la banda Fruta Nueva’, The Groovies & The Little Groovies Vanaf 19u30 Dancecenter Move, Wijngaardveld 6, 9300 Aalst Info: Move, www.move-dancecenter.com, info@move-dancecenter.com, T.053-784 199, F.053-711 721. Dansvoorstelling voor en door jongeren tussen 10 - 21 jaar Vanaf 18u00 Stadsschouwburg Sint-Niklaas, R.Van Britsomstraat 21, 9100 Sint-Niklaas Info: Jeugd en Dans vzw , T. 03-202 83 50-51, www.jeugdendans.be , marina@jeugdendans.be

Lune is een Leuvense hedendaagse danscompagnie, opgericht in 1999 door choreografe en dansdocente Jennifer Regidor. Hun nieuwe productie ‘Kundalini’ gaat in première op 1 en 2 april 2005 in de Stadsschouwburg van Leuven. Kundalini komt uit de hindoeistische filosofie en betekent letterlijk ‘slangenkracht’. Opgerold ergens onder aan de ruggengraat van ons lichaam, ontrolt de Kundalini zich omhoog langs en naar de zeven chakra’s. De 15 dansers zullen elk de chakra’s achtereenvolgens in hun eigen lichaam opzoeken. Een eigen, aparte en hoogst veelzijdige choreografie… Stadsschouwburg Leuven, Bondgenotenlaan, 3000 Leuven Info & tickets: Jennifer Regidor, T. 0476-50 95 97, jenx@skynet.be, www.danscompagnielune.be

DANSCURSUSSEN EN WORKSHOPS WO 12 I 01

START DANSCURSUS DE HARLEKIJNTJES

ZA 15 I 01

OPLEIDINGSDAGEN HID

ZO 16 I 01

INITIATIE ARGENTIJNSE TANGO VOOR KOPPELS

ZO 23 I 01

JONGERENDANSDAG

ZA 12 I 02 ZO 13 I 02

DANSWORKSHOP ULTIMA VEZ

ZO 20 I 02

JONGENSDANSDAG

ZO 27 I 02

START CURSUS MERENGUE-BACHATA & CURSUSSEN SALSA VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN

ZA 05 I 03 ZO 06 I 03

INTRO TOT FELDENKRAIS IN RELATIE TOT BHARATA NATYAM

10 lessen voor kinderen vanaf 4 tot 16 jaar. . Pius X, Kruisbaan 119, 2800 Mechelen. Info: de_harlekijntjes@hotmail.com, T 0485-86 39 75

Ter voorbereiding van de audities – Voor leerlingen van 14 tot 17 jaar Data: 10 zaterdagen vanaf 15 januari tot 26 maart Van 15u30 tot 17u30 HID, Kluizenplein 8, 2500 Lier Info: dé Kunsthumaniora Antwerpen, Studierichting Dans, Karel Oomsstraat 24, 2018 Antwerpen; T. 03-216 02 36, kunsthumaniora@pandora.be, www.kunsthumaniora.be Van 14u00 tot 17u00 T.C. Grand Slam, Tennisstraat 3, 3300 Tienen Info: Dancin’ Movement, Oplintersesteenweg 219 A, 3300 Tienen, T. 0486-07 24 39, intallpy@hotmail.com, www.dancinmovement. com Met workshops bodydrumming, dansexpressie, breakdance, Spaanse dans en hedendaagse dans Van 10u00 tot 16u00 T.C. Grand Slam, Tennisstraat 3, 3300 Tienen Info: Dancin’ Movement, Oplintersesteenweg 219 A, 3300 Tienen, T. 0486-07 24 39, intallpy@hotmail.com, www.dancinmovement. com Workshop hedendaagse dans voor (semi)professionelen met een dansdocent van Ultima Vez Info: CC Hasselt, T. 011-229 931, F.011-243 207, francisca.vandekerckhove@cchasselt.be, www.cchasselt.be Voor jongens vanaf 8 jaar Info: Jeugd en Dans vzw , T. 03-202 83 50-51, www.jeugdendans.be , marina@jeugdendans.be Door Sabor Tropical - De eerste les is gratis en vrijblijvend Dancecenter Move, Wijngaardveld 6, 9300 Aalst Info: Move, www.move-dancecenter.com, info@move-dancecenter.com, T.053-784 199, F.053-711 721.

Door Christine Khandan Khondji (Parijs) & Jetty Roels Van 14u00 tot 18u00 Studio K., Boudewijnstraat 51, 9000 Gent Info: Natyaveda, T./F. 09-225 44 18, 0476-24.21.31, jetty.roels@skynet.be, http://users.skynet.be/sky13511/oudekapel.

DANS.

ZA 29 I 01


DANS.

22 DANSAGENDA ZA 12 I 03 ZA 13 I 03

CURSUSWEEKEND MACEDONISCHE DANSEN

MA 28 I 03 VR 01 I 04

‘MET VAKANTIE IN DE BALLETSCHOOL’

DOORLOPEND

CURSUSSEN BUIKDANSEN MET SAMYRA

DOORLOPEND

CURSUSSEN BUIKDANS MET ARTEMISIA

DOORLOPEND

CURSUS COUNTRY- EN LINEDANCE VOOR BEGINNERS ÉN GEVORDERDEN

DOORLOPEND

LESSEN AFRIKAANSE DANS, PERCUSSIE EN ZANG

DOORLOPEND

CURSUSSEN DISCO, LIJNDANS, COUNTRYDANS, SALSADANS BIJ J.P. DANSERS

Met Joska Bosilkovski Turnzaal gemeenteschool Koksijde; overnachting in ‘t Vissershuis Info: balkanbrugge@telenet.be Paasstage voor kinderen tussen 8 en 12 jaar Koninklijke Balletschool, Kattendijkdok-Westkaai 16, 2000 Antwerpen Info: Jeugd en Dans vzw , T. 03-202 83 50-51, www.jeugdendans.be , marina@jeugdendans.be In Gent, Brugge, Antwerpen, Gullegem enz…. Info: Samyra, Blekerijstraat 48, 9000 Gent, samyra@pandora.be, 09-225 41 56, www.samyra.be Sporthal zwembad Kessel-Lo, Stadionlaan 4, 3010 Kessel-Lo Info: (e)motion vzw, L.Beosierlaan 83, 3010 Kessel-Lo, Artemisia_danst@yahoo.co.uk, T. 0497-622 915 Cultureel Centrum ‘De Zandloper’, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Info: Johny - T. 0476-35 00 24, johny.peleman@pandora.be of Rachel - T. 0476-47 57 21 of http://users.pandora.be/bellamycountrydancers Verschillende plaatsen in en rond Gent Info: Kassoemaï vzw, T. 0486-37 50 25, kassoemai@hotmail.com Parochiezaal, Boudewijnstraat, Grobbendonk Info: José en Paul Van Looy-Truyts, T. 014-50 14 54

DOORLOPEND CURSUSSEN FLAMENCO VAN BEGINNERS TOT GEVORDERDEN Wie geboeid is door de Zuid Spaanse flamencokunst moet zeker eens een kijkje nemen in het Flamenco-Centrum Peña Al Andalus ‘Fundacion de Flamenco’ in Antwerpen. Naast de cursussen flamencodans zijn er ook regelmatig flamencovoorstellingen, gitaar- en Sevillana avonden, voordrachten, enz… Peña al Andalus startte in 1986 als dansschool. Oprichtster Ana Ramón is vooral bekend door haar flamencospektakels waarvan zij zowel de regie, choreografie als dans in eigen handen neemt. In het kader van Antwerpen Culturele Hoofdstad 1993 ging de productie ‘Noche Flamenca’ in première en in 1996 lokte ze volle zalen met ‘Tablao Flamenco’. Met deze programma’s was ze samen met haar gezelschap te gast in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Spanje. In 1994 opende zij, samen met haar medewerkers het FlamencoCentrum, Peña Al Andalus - ‘Fundacion de Flamenco’ Fundacion de Flamenco Peña al Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, Antwerpen Info: T. 03-830 31 99 of www.alandalus.be

DOORLOPEND

CURSUSSEN ARGENTIJNSE TANGO, AFRO-JAZZ, AFRIKAANSE DANS, DANS EN RELAXATIE, DO-IN EN DANS, HEDENDAAGSE DANS …. In Leuven Info: Wisper, Saskia Oosterlynck, T. 016-25.16.21 of saskia@wisper.be of www.wisper.be

DOORLOPEND

DANSLES ‘FRISSE FOLK’ (BALDANSEN, BALKAN EN ISRAEL)

DOORLOPEND

TANGO-OEFENAVONDEN POLARITEIT

DOORLOPEND

BHARATA NATYAM VOOR BEGINNERS & GEVORDERDEN

DOORLOPEND

ROLSTOELDANSEN & DANSEN VOOR MENSEN MET LICHT MOTORISCHE BEPERKINGEN

DOORLOPEND

CURSUSSEN TANGO, AFRIKAANSE DANS, CUBAANSE DANS EN HEDENDAAGSE DANS

DOORLOPEND

TRADITIONELE VOLKSDANSEN UIT DE BALKAN

Met Koen Dhondt Gemeenschapscentrum De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Brussel Info: Koen Dhondt, T. 0474-78 58 03 of koendh@hotmail.com

Elke vrijdagavond Danscentrum Polariteit ,Verkortingstraat 55, 9040 Sint-Amandsberg Info: Danscentrum Polariteit, T. 09-238 26 30, F 09-238 26 32, info@polariteit.org, www.polariteit.org In Gent, Antwerpen en Merksem Info: jetty.roels@skynet.be, T. 09-225 44 18, 0476-24 21 31, users.skynet.be/sky13511/oudekapel. Ducky club voor kinderen met een handicap van 6 tot 12 jaar Bloso sportcomplex Kattevenia, Kattevennen 12, 3600 Genk Info: Rolstoeldanssport Toekomst, T. 089-84 96 20, F. 089/84 96 21, info@rolstoeldanssporttoekomst.org Info: Cultureel Centrum Hasselt, T. 011-229 931, F. 011-243 207 - www.cchasselt.be Voornamelijk Bulgaarse en Macedonische dansen Sint Andreasinstituut, Garenmarkt 8, 8000 Brugge Info: bernard.duthoy@pandora.be


NIEUWS 23 ZO 16 I 01 ZA 23 I 04 ZO 26 I 06 VR 11 I 02

AUDITIES 2005/2006 DÉ KUNSTHUMANIORA - STUDIERICHTING DANS

ZO 27 I 02

VOETMASSAGE VOOR DANSERS

16/01 om 10u00; 23/04 om 14u00; 26/06 om 10u00 Plaats: HID, Kluizenplein 8, 2500 Lier Info: dé Kunsthumaniora Antwerpen, T. 03-216 02 36, kunsthumaniora@pandora.be, www.kunsthumaniora.be.

ALLES OVER PRODUCTIECONTRACTEN THEATER

Van 12u00 tot 17u00 Auteurshuis Brussel Info: SACD/Scam, Hilde De Visscher. T 02-551 03 44 - F 02-551 03 71 - hdevisscher@sacd.be Via massage, regeneratie en voetreflexologie worden specifieke klachten gelokaliseerd en verbanden gelegd tussen de verschillende zones op de voetzolen Van 14u00 tot 17u00 T.C. Grand Slam, Tennisstraat 3, 3300 Tienen Info: Dancin’ Movement, T. 0486-07 24 39, intallpy@hotmail.com, www.dancinmovement.com

EEN WEKELIJKS UPDATE VAN DEZE DANSAGENDA VIND JE OP WWW.DANSPUNT.BE Wil je ook de activiteiten van jouw groep in deze gedrukte agenda laten opnemen. Stuur dan de nodige informatie naar lut.firlefyn@danspunt.be voor volgende afsluitingsdagen: Danspunt nr 1 - kalender van april/mei/juni: 20 februari Danspunt nr 2 - kalender van juli/aug./sep.: 20 mei Danspunt nr 3 - kalender van okt./nov./dec.: 20 augustus Danspunt nr 4 - kalender van jan./feb./maart: 20 november

ADVERTENTIE

DANSREIS NAAR ARMENIË 1 MEI-12 MEI 2005 PRIJS: 1270 EURO (ALL IN) DOCENTEN: PAJLAK SARKISIAN EN PETROS KARAPETIAN

> Pajlak en Petros zijn als docent verbonden aan de afdeling Dans van het Sayat Nova Conservatorium in Yerevan en zijn zeer bekende namen in Armenië. Pajlak was in 2003 gastdocent in Nederland en zijn lessen zijn met enthousiasme ontvangen. De reis is een combinatie van (gemiddeld) 3 lesuren dans per dag en excursies of vrije tijd om de hoofdstad Yerevan te verkennen. > We logeren in Yerevan State University Foreign Guest House in eenvoudige, maar nette, kamers met douche/bad en toilet. Het centrum van Yerevan is op loopafstand van het hotel. > Tijdens excursies zullen beroemde historische plaatsen in Armenië worden bezocht. Enkelen gaan in tijd terug tot de oudheid of Middeleeuwen. Ook de natuur biedt onderweg imposante beelden. > We gaan naar een concert van een volksmuziekensemble, nemen een kijkje bij de folklorelessen van de eerste privédansschool in Armenië en krijgen een rondleiding langs de kostuumcollectie van het museum in Sardarapat. > Als onderdeel van een 2-daagse excursie bezoeken we het kleine dorp Zolakar, Drie boerinnen hebben hun meer dan een eeuw oude dansen in ere gehouden en zullen samen met muzikanten en het jeugd dansensemble uit het dorp een lunch en een voorstelling voor ons verzorgen. Trefwoorden: gastvrijheid, traditie en het Armeense platteland in al zijn puurheid . > De lessen en excursies zijn in het engels INCLUSIEF: vlucht (v.a. Amsterdam of Frankfurt of Zürich), transfers vliegveld, standaard in kamer met 2 éénpersoonsbedden (incl. bad/douche en toilet), maaltijden (m.u.v. 1 diner op vrije dag), excursies met gids, danslessen, entreegelden, voorstellingen, CD met dansprogramma. EXCLUSIEF: drankjes, visum/luchthaven belasting bij uitreizen. Er is een toeslag op een éénpersoonskamer. MEER INFORMATIE: WWW.TINEKEVANGEEL.NL, MAIL: VANGEEL@XS4ALL.NL, TEL (+31)-521-380 382

DANS.

ANDERE DANSACTIVITEITEN


DANS.

24 FOCUS

Nieuwe lichting volksdansleiders s Van bij het opstarten van Danspunt ruim drie jaar geleden, heeft men opleiding en vervolmaking altijd als een belangrijke opdracht gezien. Dit via het uitbouwen van tal van cursussen. De meerjarige cursus voor voordanser en dansleider loopt stilaan naar zijn eindpunt toe. In het schilderachtig decor van het glooiend Pajottenland in volle herfsttooi werd begin november het theoretisch luik afgerond. Sint-Ulriks-Kapelle, zondag 7 november …de herfstzon breugelt over het Pajottenland als wij de weg naar het domein ‘La Motte’ indraaien voor een bezoekje aan de cursisten. Gestart met een veertigtal kandidaten blijven vandaag zowat 25 dapperen over. Stuk voor stuk zeer bezielde en geëngageerde jongeren die

vaak met hun volksdansgroep zijn mee gegroeid en zich willen blijven inzetten. Meer zelfs, binnen afzienbare tijd de vlag willen overnemen en zo de toekomst verzekeren. Men is zich ten volle bewust van het feit dat dat steunen moet op vervolmaking, leiderschap, technische vaardigheid, sociale inzet en creativiteit. En daar is nu zowat drie jaar aan gesleuteld.

VRIENDSCHAPPELIJKE SFEER Wat onmiddellijk opvalt is de ongedwongen en vriendschappelijke sfeer die hier onder de tijdelijke “kasteelheren en –dames” heerst. Daar hecht Geert Pauwels, dansleider van ‘De Reuzegom’ uit Leuven en coördinator van de langlopende cursus ruim belang aan. “Het is ook heel tof vast te stellen hoe de cursisten, vaak uit verschillende hoeken van het Vlaamse land, naar elkaar toegroeien en er een echte vriendengroep wordt gevormd die alleen maar als zeer positief kan worden ervaren! Het moet de vervreemding en/of

het naast elkaar leven helpen oplossen!” De cursus werd verdeeld over meerdere modules. In de eerste fase werd aandacht besteed aan de techniek; later aan houding en beweging; aan de didactiek. In de laatste module staat de uitbouw van een programma centraal, waarin alle behandelde aspecten dienen verwerkt. Dat moet resulteren in een voorstelling die voor 13 maart 2005 is geprogrammeerd en waarvoor men vandaag nog op zoek is naar een gepaste ruimte.

ENTHOUSIASTE CURSISTEN Ondertussen niets dan positieve reacties op cursus en manier waarop de rijke diversiteit aan items werd aangeboden en behandeld. “Een persoonlijke verrijking voor ieder van ons en beslist een bron van inspiratie en vervolmaking naar onze opdracht naar de eigen groep toe!” klonk het als uit één mond. Wij noteerden ook graag nog enkele individuele impressies van de cursisten:


FOCUS 25

s staat klaar

Annelies Budts

Geert Pauwels

DOOR EDDY PICAVET

Rita Blancke (Speelschaar Ossaert, SintNiklaas): “Voor mij betekent de cursus een echte verrijking. Wat wordt aangebracht is zeer praktijk gericht. Het houdt ook een vervolmaking in van waar je al jaren mee bezig bent. Kortom! Een verrijking voor mezelf en voor de groep!” Marc Van der Hoeven (De Wouwe, Meerbeke): “Leiding geven houdt in dat men over een ruime bagage moet beschikken omtrent de dans, het repertorium, de techniek en nog tal van facetten die niet alleen de dans op zich maar ook het groepsleven betreffen. Ruim twintig jaar actief en wellicht de ouderdomsdeken hier is het zinvol de dingen eens opnieuw op een rij te zetten, op te frissen, te verwoorden wat je vaak wel al onbewust doet. Ik ben gesteld op afwerking en daar werd ook – en terecht – ruime aandacht aan besteed! Ik ben wel blij dat ik de uitdaging ben aangegaan”. Annelies Budts (De Kegelaar, Wilrijk): “Eigenlijk kreeg ik de interesse voor de volksdans met de paplepel mee. Wat zou je willen als zowel papa als mama actief in zijn; mama zelfs jarenlang als dansleidster. Ik was amper drie toen ik mijn eerste danspasjes zette. Ik vind de cursus ontzettend verrijkend en ook boeiend. Heel wat elementen zijn als gesneden brood voor gebruik binnen de groep. De taak van mama verlichten en later zelfs overnemen zie ik wel zitten. De cursus biedt een rijke hulp!” Liesbeth Depoortere (Die Boose, Izegem): “Ook ik zit via mijn ouders vanaf mijn drie jaar in de groep. Ik vind de cursus zeer interessant. Heel wat facetten kende ik wel al maar het is gewoon heel verrijkend die nu eens opgefrist of meer gedetailleerd te horen belichten of duidelijk geplaatst.” Geraldine Nolf (Die Boose, Izegem): “Ik zit al jaren in de leiding van de kinder-

Foto’s: Fred Scholliers

Marc Van der Hoeven

Geraldine Nolf

Liesbeth Depoortere

groep. Een doorgedreven cursus, waarin alle facetten aan bod komen, vind ik boeiend en verrijkend. Drie jaar vind ik echter wel te lang. Ik zou opteren om het tijdsbestek in te korten. Waarom volksdans me zo aanspreekt? Om de vriendschap, om het reizen, maar vooral om het dansen. Ik kreeg ook al de gelegenheid gans Europa te ontdekken. Een zeer verrijkende ervaring ook als mens, niet het minst in de confrontatie met de gastgezinnen. Je wordt opgenomen in de gebruiken en vaak ook de tradities van een volk!” VOORSTELLING ALS AFSLUITER Stuk voor stuk zeer gemotiveerde en al jaren ook geëngageerde jongeren of jong-volwassenen die de dans – meer bepaald volksdans – hoog in het vaandel dragen en door hun inzet de toekomst van hun groep willen helpen verzekeren. De aanstekelijke inzet en het enthousiasme van allen heeft ons duidelijk aangesproken en zeer aangenaam verrast. Ook Geert Pauwels is er best tevreden mee. “Wij hebben hier een echt fijne groep mogen begeleiden. Ik verwacht dan ook heel veel van het eindresultaat: de voorstelling van 13 maart 2005. En eerlijk gezegd: ik zal ze daarna wel missen. Wat zou je willen na drie jaar ! … Er groeien ondertussen al nieuwe plannen naar de nabije toekomst toe. Maar laat ons

OPLEIDING VOLKSDANSLEIDER AFSLUITENDE VOORSTELLING Zondag 13 maart 2005 van 14u tot 17u OC De Neerbeek, Vlaswaagplein z/n, 8501 Bissegem Tickets: Danspunt-leden 5 euro; niet-leden 6 euro Gelieve op voorhand te reserveren want het aantal plaatsen is beperkt! Info & reserveringen: Danspunt, T. 09-269 45 30, info@danspunt.be

onze energie toespitsen op het eindmoment van deze cursus: zondag 13 maart. Geloof me, dat wordt een heerlijk en feestelijk moment !” Aldus nog een best tevreden cursusleider Geert Pauwels.

DANS.

Rita Blancke


DANS.

26 FOCUS

Dansen als eindterm in basisonderwijs DOOR KOEN DENDUYVER

Sinds de invoering van de nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs in Vlaanderen en de hieraan gekoppelde vernieuwde leerplannen voor zowel stedelijk, gemeenschaps als vrij onderwijs, is de aandacht voor dans en dansexpressie in de scholen een heel stuk ruimer geworden. Een verheugend verschijnsel! Het is dankzij het nieuwe leerplan ‘Muzische Opvoeding’ dat alles in een stroomversnelling kwam. Binnen de muzische opvoeding zijn er vijf deeldomeinen: bewegingsexpressie, muzisch taalgebruik, muzikale opvoeding, beeldopvoeding en dramatisch spel. In het verleden was het vaak rekenen op de goodwill van de leerkracht lichamelijke opvoeding die, vrij beperkt, eens een dansje inschakelde in de sportlessen of met de kinderen een dansnummertje voor het schoolfeest inoefende. Vandaag is dit veel ruimer geworden. Naast de leerkracht bewegingsopvoeding, is het ook zo dat de klastitularis met zijn klas muzisch bezig is. Hiervoor zijn binnen het urenpakket een vijftal uren voorzien. Natuurlijk gaat

het niet uitsluitend om dansen maar komen hierbij alle bovenvermelde deeldomeinen aan bod. Het is eveneens de bedoeling dat leerkrachten ook vakoverschrijdend werken. Zo kan evengoed gedurende de les van wereldoriëntatie tijd (geschiedenis) een video bekeken worden waarin historische kasteeldansen te zien zijn of tijdens een rekenles als verwerking gedanst kan worden in een bepaald ritme na de aanbreng van een bepaald getal. Slechts twee voorbeelden uit de vele mogelijkheden die geboden worden. AANGEPAST LEERPLAN Men streeft ernaar om de kinderen een muzische grondhouding mee te geven. Ze leren dus klanken omzetten naar beweging en er is voldoende aandacht voor een persoonlijke stijl. Tijdens het dansen geven ze uitdrukking aan gevoelens. Ze ontwikkelen een ritmiek en oefenen een dansexpressie. Hoe jonger men hiermee start, hoe beter voor de motorische ontwikkeling van het kind. In de kleuterschool is de aandacht hiervoor al sinds jaar en dag een heel stuk groter. In de lagere school ging de aandacht voor het leerplan, in hoofdzaak naar taal en rekenen en kreeg het muzische veel minder

(of zelfs geen) aandacht. Voor de leerkrachten is nu ook het aanbod ruimer geworden in hun zoektocht naar informatie. Heel wat scholen organiseerden hun pedagogische studiedagen dan ook rond het thema van muzische vorming. Navormers en pedagogische begeleiders schuimen het land af en hebben dagen tekort. Diverse opleidingscentra zoals het Centrum voor Permanente Educatie (CPE) in Tielt gaven een twee jaar durende opleiding tot “Maestro Muzo”. De eerste leerkrachten die deze intensieve opleiding volhielden studeerden onlangs af. OPLEIDING KINDER- EN JEUGDDANS Ook Danspunt organiseert vanaf het voorjaar 2005 een opleiding kinder- en jeugddansleiding. Naast mensen die reeds in de dansgroepwerking staan, staat de cursus ook open voor leerkrachten die zich wat muzisch willen vormen. Alle geïnteresseerden zijn welkom om kinderen te leren dansen en volksdansen.

Voor meer info : Danspunt, Kristine Boussery, T. 09-269 45 30, kristine.boussery@danspunt.be


Vanaf 15 februari 2005 brengt het Koninklijk Ballet van Vlaanderen de 150-jarige balletklassieker ‘Giselle’. ‘Giselle’ ging in 1841 in Parijs in première en veroverde al snel de wereld. Aan het einde van de negentiende eeuw zorgde Marius Petipa in SintPetersburg voor een herziene versie. Het is deze versie die op haar beurt onder handen genomen werd door artistiek directeur Robert Devers en Menia Martinez. ‘Giselle’ is zonder meer een meesterwerk van het Romantisch Ballet. Het vertelt het noodlottig verhaal van een verraden meisje dat sterft aan een gebroken hart, gehuld in een door maanlicht beschenen mysterieuze sfeer. Ook de danstaal en de vormgeving (halflange tutu’s en meisjes op spitsen) zijn uitgesproken romantisch. Een aanrader voor iedereen die houdt van klassiek ballet! Van 15 tot 27 februari 2005, Theater ’t Eilandje/Antwerpen Daarna ook te zien in CC De Warande/Turnhout, CC Brugge, CC De Spil/Roeselare en Opera/Gent Info: Koninklijk Ballet van Vlaanderen, T. 03-234 34 38, www.koninklijkballetvanvlaanderen.be

De Week van de Amateurkunsten kleurt heel Vlaanderen van vrijdag 29 april tot en met zondag 8 mei 2005. In 2005 viert de WAK haar tiende verjaardag en dat wil de organisator van dit evenement, het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA), geweten hebben. Ze roept dan ook alle amateurkunstenaars op om actief deel te nemen aan deze speciale feesteditie. Organiseer je een evenement tijdens de WAK, dan kan je rekenen op heel wat promotie via de WAK-krant en www.wak.be en hoogstwaarschijnlijk ook op de actieve medewerking van de cultuurdienst van je gemeente. Ga langs bij je gemeentebestuur en vraag wie de gemeentelijke coördinator is voor de WAK. Hij of zij kan je de deelnameformulieren voor de WAK 2005 bezorgen. Zorg wel dat je ingeschreven bent tegen medio januari. Van 29 april tot 8 mei 2005 Info: VCA, T. 02-555 06 00, info@vca.be, www.wak.be

‘NOCHE DE LA PASIÓN’ WORDT ‘NOCHES LATINA’

ROSAS-PREMIÈRE BIJ HET KAAITHEATER De nieuwe Rosasproductie ‘Desh’ (werktitel) - waarvan in november 2003 al een eerste aanzet werd getoond in Rouen en later in Brussel tijdens SUM/SOME of the parts - is een suite van solo’s, duo’s en trio’s voor drie dansers: Marion Ballester, Salva Sanchis en Anne Teresa De Keersmaeker. Het verbindingsteken tussen de dansstukken is de ontmoeting tussen Indiase klassieke muziek en jazz, meer bepaald de compositie ‘India’ van John Coltrane. In het eerste deel, genaamd ‘Desh’ gaat De Keersmaeker een choreografische samenwerking aan met de Spaanse danser Salva Sanchis. Het tweede stuk ‘Flute Duet’ (werktitel) is een solo gedanst door De Keersmaeker; het wordt gevolgd door een trio met alle dansers en ‘India’, een solo van en door Salva Sanchis; de avond wordt besloten met een duet van opnieuw Anne Teresa De Keersmaeker en Marion Ballester. 17, 18 & 19 februari 2005, Kaaitheater/Brussel Info: T. 02-201 58 58, info@kaaitheater.be, www.kaaitheater.be, www.rosas.be

Na vijftien succesvolle edities van ‘La Noche de la Pasión’ was het blijkbaar tijd voor vernieuwing. Onder de noemer ‘Noches Latinas’ wordt er niet langer één avond maar twee opeenvolgende dagen gefeest. Op Paaszaterdag 26 maart is er het bruisende ‘Salsa Latina’ feest en op zondag 27 maart het stijlvolle ‘Tango Latino’. Organisator Polariteit werkt vanaf nu ook samen met Dansschool Ekkart waardoor het alternatieve en het klassieke danscircuit elkaar vinden in een groots opgezet dansfeest. Tijdens deze ‘Noches Latinas’ word je getrakteerd op verrassende dansinitiaties en demonstraties met live muziek. Op het programma staan onder meer Delphine Robin & Orlando Coco Dias met hun nieuwste show ‘Noche de Tango’. Je kan natuurlijk ook zelf dansen op de 1000 m2 grote dansvloer. Daarnaast zorgen de zwoele cocktailbar, de aangepaste snacks & drinks en heel wat ambiance voor een onvergetelijke avond. De organisatoren kiezen resoluut voor een intieme sfeer en beperken het aantal inkomtickets tot 750 per avond. Vooraf inschrijven is dus zéker de boodschap! 26 & 27 maart 2005, Dansschool Ekkart/Mortsel Info: Polariteit vzw, T. 09-238 26 30, info@polariteit.be, www.polariteit.be

DANS.

NIEUWS 27 BALLET VAN VLAANDEREN WAK 2005 GAAT VAN BRENGT KLASSIEKER START


DANS.

28 FOCUS

Butoh kijkt naar d foto: Emilie De Vlam : Bart Gabriël

Butoh is een uiterst gestileerde dansvorm afkomstig uit Japan. Hoewel de dans stilaan ook in Vlaanderen meer verspreid raakt, hebben nog maar weinig mensen van butoh gehoord. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Emilie de Vlam danst butoh sinds haar twaalf jaar en geeft graag een woordje uitleg.

Is butoh dans of theater? Emilie: “Butoh is wel degelijk dans en er zijn evenveel stijlen als er dansers zijn. Wij gebruiken ons lichaam als een instrument. Er zijn wel enkele raakvlakken met theater. Zoals in alle theatervormen hebben we een kader nodig, een lijn waar we naar toe gaan. Binnen dat kader speelt improvisatie een belangrijke rol. Bovendien is butoh vooral optreden. Dansen voor iemand, is altijd heel sterk aanwezig. Wij hebben een publiek nodig om onze dans te kunnen overbrengen. Een butoh-performer is heel sterk gefocust. Hij is zich volledig bewust van de ruimte en het publiek. Oorspronkelijk is butoh ontstaan als een avant-garde beweging. Hoe reageert het publiek op een voorstelling? Emilie: “Ik denk dat veel mensen er wel kunnen inkomen als ze zich laten leiden door het ritme achter het dagdagelijkse.

Een butoh-danser toont iets en spreekt daarbij alle delen van zijn lichaam aan. Als kijker kan je misschien iets herkennen, iets dat bij jou aanwezig is in je droomwereld of een gevoel dat je hebt. Butoh is heel persoonlijk maar ook transparant. Het is meer dan alleen maar je eigenste ervaring uitleven. Het is feedback: je doet een beweging, je lichaam weet wat je hebt gedaan en gaat daarop verder.” Hoe ben je in contact gekomen met butoh? Emilie: “Toen ik twaalf jaar was, ben ik daar heel toevallig ingerold. Ik woonde in Brugge en daar werd een cursus ‘body weather’ georganiseerd. Die trainingen werden gegeven door Huub Onzia en Caro Lambert die de mosterd haalden bij Min Tanaka die toen in België en de buurlanden was. Zo is het begonnen. Later ben ik op zoek gegaan naar de oorsprong

van butoh en de grondleggers ervan. Mijn grote droom was in Japan gaan studeren en dat is me ook gelukt. Ik ben twee maal naar Japan getrokken en heb daar heel intens gedanst. Ik kreeg trainingen door onder andere Min Tanaka, Masaki Iwana en Kazuo Ohno, allemaal heel gerenommeerde dansers, en studeerde later intensief bij de butoh –en euritmiemeester Akira Kasai.” Wat vind je zelf belangrijk in butoh? Emilie: “Het zijn vooral de trainingsmethodes die me heel erg aanspreken. Voor mij staat dat zo dicht bij wat dans is. Het is zo simpel, zo eenvoudig. Je luistert naar je innerlijke, naar je lichaam en je gewaarwording maar tegelijkertijd is butoh ook heel concreet en fysiek.Volgens Tanaka draait alles rond het lichaam, de omgeving en zoveel mogelijk doorstroming. Dat is het concept maar dat kan nooit helemaal bereikt worden. Ook in voorstellingen proberen we in onze improvisaties te streven naar die transparantie tussen lichaam en omgeving. Als butoh-danser moet je kunnen reageren op impulsen. Daarom zijn een aantal oefeningen ontwikkeld en met de jaren is dat uitgegroeid tot een echt systeem. Zo’n bodyweathertraining is steeds zeer intensief en zeer dynamisch: twee uur springen, twee uur manipulatie en partnerwerk en tenslotte twee uur sensitiviteitstraining. Dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld een zintuig uitschakelen waardoor de andere zintuigen alerter worden bijvoorbeeld met een blinddoek.” Is butoh dansen moeilijk? Heb je een dansachtergrond nodig? Emilie: “Net zoals met de andere kunstvormen kun je butoh eigenlijk niet echt leren. Maar aan de andere kant: iedereen kan het want er zijn geen maatstaven zoals bij ballet. Toch zie ik telkens opnieuw dat bij getrainde dansers de gevoeligheid gewoon veel groter is. Hun lichaamsbewustzijn is groter waardoor de dans sowieso rijker is.”


FOCUS 29 DANS.

r de ziel

DOOR MIET VAN STICHEL

Je danst ook in ‘Vooruit met de Kuit’, een vrolijk majorettenkorps. Is dit een tegenhanger voor je butoh-activiteiten? Emilie: “Ik zie dat niet als een tegenhanger want ik verwerk heel veel butoh-elementen in mijn choreografieën. Ik heb gekeken naar al die lichamen die niet thuis zijn in dans, laat staan butoh. En zo ben ik aan de slag gegaan. Ik heb een aantal dingen vastgelegd op basis van wat zij aanbrengen en op basis van het materiaal dat ik in de trainingen gebruik. Dus in zekere zin staat het ver van butoh maar… het punt van overeenkomst is het groepsgevoel.”

Meer info: Emilie De Vlam, Ma vzw; MA.vzw@mail.be. Volgende voorstellingen zijn gepland: 23/12 & 09/01, 20u00, ‘M&M concert’, Logostetraeder, Bomastraat , 9000 Gent, www.logosfoundation.org 26/12 solo & 28/12 improvisatie in het kader van de installatie ‘Van Einde naar Begin’ door Bart Gabriel & Emilie de Vlam, 20u30, Norbertijnerkapel, Kaatsspelplein 9000 Gent, MA vzw i.s.m. Logos & Huis van Alijn, T. 09 269 23 50

ONTSTAANSGESCHIEDENIS Het Japanse teken voor butoh bestaat uit twee karakters: bu betekent dans en toh betekent stap of stamp. Letterlijk dus: ‘stampende dans’. Butoh is het best te omschrijven als optelsom van elementen uit het traditionele Japanse theater, Ausdrucktanz en mime. De dansers, witgepoederd en ontdaan van elke individualiteit, roepen het beeld op van een verdoemde wereld. Thema’s als verval, angst en vertwijfeling, van erotiek, extase… worden op een beklijvende manier in beeld gebracht. De bedoeling van butoh is in contact komen met je innerlijke zelf. De vroege butoh-dansers draaien hun ogen weg en kijken zo naar hun ziel. Butoh is ontstaan in het Japan van na de Tweede Wereldoorlog en maakt deel uit van een bredere artistieke beweging. In het post-Hiroshima en Nagasaki tijdperk revolteren avant-garde artiesten en studenten tegen de snelle verwestering en de invasie van Amerikaanse gadgets in de Japanse cultuur. In deze tijdsgeest creëerde de 31-jarige Tatsumi Hijikata zijn eerste performance: ‘Kinjiki’ of ‘Verboden Kleuren’. ‘Kinjiki’, een voorstelling over de schaduwkanten van de liefde, werd voor het eerst opgevoerd in 1959 in Tokio en veroorzaakte een groot schandaal. Met zijn voorstelling reageerde hij tegen het schoonheidsideaal. Hijikata wou het lichaam tonen met al zijn onvolkomenheden en brak met alle gevestigde dansregels. Hij noemt zijn dans zelf ‘Ankoku Butoh’ of ‘Dans der Duisternis’.


DANS.

30 FOCUS

Dans anders WAT IS DANS ? Deze vraag beantwoorden of trachten te beantwoorden, is een ware uitdaging. Dat dans “kunst” is, daaraan twijfelt niemand. Dat kunst in de meeste gevallen moeilijk of niet beschrijfbaar is, evenmin. Kunst is weinig vatbaar voor logische, doordachte, wetenschappelijke analyse. Nochtans behoort dans tot wat we de “esthetische sporten” zouden kunnen noemen. Daaronder ressorteren artistieke gymnastiek, sportieve ritmische gymnastiek, kunstschaatsen, ijsdansen en synchroon zwemmen. Sport wordt wel wetenschappelijk benaderd, vanuit diverse invalshoeken: biomechanisch, anatomisch, psychologisch, pedagogisch, enz. Men stelt dat dansen “zingen met het lichaam” is, “muziek maken met zijn lichaam”, of nog “een tekst schrijven met zijn lichaam”, … Sport is beweging; dans is dat eveneens. Judith Lynn Hanna (1987) geeft naar mijn mening, een zeer “volledige” omschrijving van het fenomeen dans: “Dans kan meestal beschreven worden als een menselijk gedrag, samengesteld vanuit dansers perspectief uit doelbepaalde, ritmische en culturele sequensen van non-verbale bewegingspatronen van het lichaam. De beweging bezit hier een inherent en esthetische waarde.” Maurice Béjart schreef: “Dans is een rituaal, een ‘heilig’ rituaal, een sociaal rituaal. … Dans is een van de zeldzame menselijke activiteiten waar de mens totaal geëngageerd is: lichaam, ziel en geest. Dans is een (complete) sport. Dans is ook nog een meditatie, een middel tot kennisopname.” Dans is dus beweging! Maar niet elke beweging is dans … Dans en beweging beantwoorden aan dezelfde parameters: kracht, tijd, ritme, ruimte, dynamiek, agogiek en kleur of stijl. Deze parameters beïnvloeden de ontwikkeling van de choreografie, als-

ook die van de aparte dansbewegingen. Dans, dansante bewegingen kunnen plaats grijpen op gevarieerde substraten: de grond, een dansvloer, het water (dans onder water), natuursubstraten als zand, gras, enz. Dans maakt soms of zelfs dikwijls gebruik van tuigen die we meestal accessoires noemen. Bij deze objecten kan men twee doelen beschrijven: het dansend lichaam als het ware verlengen, alsook de mogelijkheden van het lichaam vergroten. Zo maken wij bij voorbeeld gebruik van: stoelen, ladders, hindernissen op het podium, touwen, klimtouwen, muren, enz. WAAROM DANST DE MENS ? Met deze vraag komen wij terecht bij de verschillende functies die dans kan innemen en dit zonder rekening te houden met een hiërarchische volgorde van belangrijkheid. > Een belangrijke functie is de gemeenschapsfunctie: zowel podiumdans als vrijetijdsactiviteit. Dans is een groepsgebeuren. Mensen komen samen om te dansen, geleidelijk aan ontstaat er een “groep”, dus een (groeps)structuur met alle specificiteiten die een groep bepalen. Bovendien ontstaat, via de muziek en vooral het ritme, een fysiek contact. > Dans beantwoordt aan magische en religieuze doeleinden. Denken wij aan rituele dansen in Afrika, in de Aziatische landen, zelfs in Europa (Dervisjendans in Turkije, dans op het vuur in Griekenland,enz.) > Dans brengt het individu in bepaalde toestanden: emotie, vreugde, extase, trance. > Dans kan gevoelens opwekken: plezier om het bewegen, met vrienden samen zijn, het dagdagelijkse ontvluchten, conditie verbeteren, het beleven van de muziek; ‘narcistische’ gevoelens: schoonheid scheppen. > Dans vervult een niet te verwaarlozen functie: de biologische of seksueel-erotische functie. Denken wij maar alleen aan de wals of de Argentijnse tango… > Zoals andere kunstvormen leidt dans tot uitbeelding en expressie. Dans is een non-verbale activiteit en doet dus beroep op de lichaamstaal. Die omvat alle mogelijkheden van ons lichaam: mimiek, houdingen, gebaren, bewegingen, verplaatsingen. Deze worden ‘gestileerd’ naargelang de dansstijl (klassiek, modern, jazz, tapdans, primitieve, hedendaagse, traditionele, hip-hop, …) WELKE ZIJN DE UITINGEN VAN HET FENOMEEN DANS ? Hier onderscheidt men vier fundamentele vormen: > Podiumdans of dansvoorstelling, performance: gegeven voor een welbepaald publiek; uitgevoerd door professionele dansers en vatbaar voor kritiek. > Dans als vrije tijd: toegankelijk voor iedereen; kan alle dansdisciplines omvatten, met of zonder voorstellingsdoel. > Educatieve dans (dansopvoeding) hoort thuis bij de schoolse opvoedings- en cultuurmiddelen. > Danstherapie is een revalidatiemiddel voor specifieke doelgroepen.


bekeken ‌ DOOR PROF. DR. EM. CLAIRETTE BRACK, VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

CONCLUSIE Dans is in de eerste plaats een menselijk en universeel fenomeen. Dans is een esthetische uiting. Het instrument van de dans is ons eigen lichaam!

DANS.

s

FOCUS 31


DANS.

32 NIEUWS BUIKDANSSTERREN IN ANTWERPEN

AUSTRALIAN DANCE THEATRE IN BRUGGE

De Bellydance Superstars & The Desert Roses waren in september 2004 voor het eerst in België. Blijkbaar niet zonder succes want in maart komen ze terug naar Antwerpen. De Bellydance Superstars & The Desert Roses behoren tot de beste buikdanseressen ter wereld. Samen brengen ze een wervelende show van bijna twee uur. De Bellydance Superstars zijn vooral groot geworden dankzij het succes van oriëntaalse dansvormen in de hedendaagse muziekscène. Zo reisden ze in 2002 door de Verenigde Staten als één van de acts van het grote Lollapalooza muziekfestival. Sommige van de buikdanseressen uit het gezelschap duiken ook regelmatig op in de hipste videoclips van het moment. Buikdansen is ook rock ’n roll!. 14 maart 2005, Arenbergschouwburg/Antwerpen, Info: T. 0900 26060

GRONDLEGGER HEDENDAAGSE DANS IN DESINGEL Ruim vijftig jaar geleden ontwikkelde Merce Cunningham een dansvocabularium dat aan de basis ligt van wat we ‘hedendaagse dans’ noemen. Een dans die niet langer berust op lineaire elementen, of het nu narratief of psychologisch is. Bewegingen die niet noodzakelijk naar of weg van een climax evolueren. Zoals in abstracte schilderkunst, is elk onderdeel (een beweging, een geluid, een lichtverandering) op zichzelf expressief. Sinds Merce Cunningham ontstond het concept van een dansvoorstelling, niet zozeer als product, maar als handeling, als een proces waarvan de betekenis onderweg ontstaat. Op zijn vijfentachtigste maakt de meester nog steeds vitale choreografieën. “Elke nieuwe beweging, elke nieuwe ervaring van beweging, moet ontdekt worden en tot zijn volledige betekenis gebracht worden om het dansgeheugen te verrijken.” The Merce Cunningham Dance Company brengt in deSingel in Antwerpen twee recente programma’s. Programma 1, 18 & 19 januari 2005 - Programma 2, 21 & 22 januari 2005, deSingel/Antwerpen Info: T. 03-248 28 28, tickets@desingel.be, www.desingel.be

Het Australian Dance Theatre is één van de meest invloedrijke dansgezelschappen in Australië. Onder het artistieke leiderschap van Garry Stewart slaat het gezelschap een eigen weg in. Met zijn gezelschap brengt Stewart een mengeling van klassiek ballet, moderne dans, breakdance en vele atletische krachtbewegingen. Hij verenigt alle bewegingen tot één geheel en mengt die met soundscapes, techno muziek en weelderige video- en lichteffecten, die een uitzonderlijk visueel effect creëren. De dans en de bewegingen zijn snel, agressief, doorspekt met risico’s en dwingen de toeschouwer om gefascineerd te blijven kijken. Het gezelschap is met twee producties te gast in Brugge. ‘Birdbrain’ dat al te zien was op heel wat Vlaamse podia en ‘The Age of Unbeauty’ dat op 28 januari in Brugge zijn Europese première kent. ‘Birdbrain’ breekt het verhaal van Het Zwanenmeer volledig af en geeft nieuwe kracht aan het oude verhaal over liefde en leugens. ‘The Age of Unbeauty’ vermengt elektronische muziek, film, gevechtskunst, gymnastiek en adembenemende dans in een explosieve kijk op onze wereld, die wankelt onder het aanhoudende geweld, maar toch een beetje hoop openlaat. Deze productie won in Australië al drie Dance Awards. ‘Birdbrain’, 26 januari 2005; ‘The Age of Unbeauty’, 28 januari 2005, Stadsschouwburg/Brugge Info: T. 050-44 30 60, bespreekbureau@brugge.be, www.cultuurcentrumbrugge.be


GEDANST! 33

Van 12 tot 22 augustus was de volkskunstgroep Reuzegom uit Leuven de fiere Vlaamse vertegenwoordiger op de Folkloriada in Hongarije. Vanzelfsprekend was deze reis een van de hoogtepunten uit ons 60-jarig bestaan. Nooit waren we samen met zoveel groepen (72 landen!) te gast op een volksdans- en volksmuziekfestival, zelden hebben we zoveel podia betreden als tijdens deze 10 dagen. Het was af en toe chaotisch maar zoals elke ervaren festivalganger weet: de ambiance maak je grotendeels zelf. Het feest begon in Pécs met alle groepen samen. De hele stad stond 4 dagen lang in rep en roer. Zowat alle scholen en universitaire gebouwen zaten vol met dansers en muzikanten vanuit de hele wereld. De openingsceremonie was simpel maar pakkend. Heel origineel waren de reuzenbanken (of waren het minikiosken) die je overal in het centrum vond, en die telkens aan één deelnemend land waren opgedragen. Ze waren versierd met kleuren en symbolen van het land in kwestie, en je hoorde er ook stukjes lokale muziek. Voor ons hadden ze o.a. Laïs en een stukje sax gekozen. Na Pécs zwermden de groepen uit over 10 verschillende festivals in het hele land. Wij hadden het geluk om samen met 9 andere groepen in Gyöngyös terecht te komen. Het vijfdaagse festival was daar aan zijn zesde editie toe en dat was er aan te merken: vlotte organisatie, knappe scène, groot enthousiasme bij de inwoners (11.300 tickets verkocht!). De Canadezen en de Argentijnen waren zonder twijfel de topgroepen, maar met ons Meiprogramma mochten wij zeker ook gezien worden! Ibiza was speciaal: beetje Spaans, beetje Baskisch, beetje Portugees…. En dan naar Budapest voor de laatste 3 dagen. De hele citadel op de Boeda-heuvel was omgetoverd tot 1 groot folklorefeest. Nooit hebben we zo’n grote ambachtenmarkt of zoveel folkpodia gezien. Het afsluitend spektakel waaraan zowat alle dansgroepen uit de hoofdstad en omstreken deelnamen was ronduit schitterend. De slotparade door de Andrássylaan was één en al bruisend leven, de eindceremonie op het Heldenplein daarentegen nogal statisch en overgeënsceneerd. Dit was een ervaring die je slechts 1 keer kan meemaken. Hoewel, als het aan ons lag deden we over vier jaar opnieuw mee! Ingestuurd door Herwig Van de Velde

VLAAMSE VOLKSDANSEN ZEER GEWAARDEERD IN CHINA

Volkskunstgroep Zonne vertoefde van 9 tot 24 oktober in China. Dankzij de Internationale Organisatie voor Volkskunst (IOV) met zetel in Genève konden ze daar deelnemen aan het vierde ‘Baoshan Folk Art Festival’. Een zeer groots volkskunstfestival dat deel uitmaakt van het ‘Shanghai Art Festival’. Er waren 16 verschillende landen aanwezig op dit festival. Voor de 22 dansers en 3 muzikanten werd het een onvergetelijke belevenis. De Chinezen waren werkelijk zeer enthousiast over onze dansen. Succesnummers waren o.a. de ‘Klompenmazurka’; ‘Zevenster’ en zeer merkwaardig de ‘Dans rond de Schout’. Telkens wij met deze dans opkwamen gehuppeld kregen wij een spontaan applaus uit de zaal (spontaan applaus is in China nog steeds een rarititeit). Tijdens de openingsceremonie, die rechtstreeks op televisie werd uitgezonden, had de groep zeer veel succes met de ‘Margriet’. Zeer eigenaardig was ook dat de Chinezen er van overtuigd waren dat wij hier dagdagelijks nog steeds in de kledij rondliepen waarin we onze optredens verzorgden. Buiten de optredens (12 in totaal) had de groep ook wat tijd voor andere activiteiten zoals het bezoek aan het prachtige Shanghai Museum, een bezoek bij Chinese families en aan een kleuterschool waar kinderen al op zeer jonge leeftijd muziek- en kunstonderricht krijgen. De deelname aan dit festival is ook hier in Vlaanderen niet ontsnapt aan de aandacht van de pers want het VRT programma ‘Man bijt hond’ maakte een reportage over de deelname van Zonne aan het festival en vooral over de zeer positieve reacties van de Chinezen op onze mooie Vlaamse dansen. Ingestuurd door Marc Willems

OOK JOUW DANSGROEP IN DE KIJKER ?

BRENGT JOUW GROEP OF GEZELSCHAP BINNENKORT EEN SPETTERENDE SHOW, EEN NIEUWE VOORSTELLING OF EEN WERVELEND OPTREDEN? Aarzel dan niet en stuur per post of per e-mail een tekst van 1/4 pagina en minstens 1 foto naar Dans.magazine, Anja Van Roy, Kleindokkaai 3-5, 9000 Gent, anja.vanroy@danspunt.be. Voor publicatie in het volgende nummer moeten we de bijdragen ten laatste op 20 februari ontvangen.

DANS.

REUZEGOM IN HONGARIJE


DANS.

34 GEDANST! SINT-MAARTENSFEEST IN DE JUNGLE

Het 27ste landelijk Sint-Maartensfeest werd georganiseerd door de Danspuntcommissie Vlaamse volksdans – Kinderen. Dit keer was men te gast in het O.C. De Neerbeek in Bissegem. Twee lokale groepen tekenden voor de organisatie: Die Boose uit Izegem en De Marliere uit Bissegem zelf. Ook de kinderdansgroepen De Hovelingen-Viking (Gistel), Zannekin (Veurne), De Oogappels (Affligem) en De Kegelaar (Wilrijk) bliezen present en genoten met volle teugen van een mooi ingeklede dag die bol stond van dans en zang. In de voormiddag werden de jongeren in twee leeftijdsgroepen opgedeeld voor een avonturenparcours met diverse leuke opdrachten. Na die optocht werd er rond de Sint gedanst die met een oldtimer arriveerde. Vanaf de Rietput trok de dansende en zingende stoet terug naar het centrum. Die Boose bracht een sierlijke vendelgroet en de kinderen van de organiserende dansgroepen presenteerden een fraaie bietendans. Later kwamen alle groepen op de dansvloer voor ‘Hop Sint-Maarten’, de aanloop voor het junglefeest. Een geleerde professor stuurde liefst drie ontdekkingsreizigers in opdracht van de Sint naar het oerwoud om een geneeskundige plant te halen. Men ontmoette Tarzan….. De tovenaar van de tempel bracht hen bij de plant en gaf deze mee zodat het zieke meisje weer beter werd en opnieuw kon dansen. Als dank voor de hulp werden de kinderen met een geschenkje bedacht. Een happy end van een zeer geslaagde dag. Koen Denduyver

VENDELIERS NAAR BORNEO De vendeliers uit Hoogstraten namen in Kota Kinabalu, de hoofdstad van de staat Sabah, op het eiland Borneo (Maleisië), deel aan een Internationaal folklorefestival. Dit festival is één van de belangrijkste culturele activiteiten van Sabah en wordt om de 2 jaar georganiseerd door ‘The Sabah Cultural Board’ en het Ministerie van Toerisme en Cultuur. Naast de Vlaamse vlaggenkunstenaars namen aan het festival groepen deel uit Indonesië, India, Italië, De Filippijnen, Polen en Taiwan. Tevens traden diverse Maleisische etnische ensembles voor het voetlicht. Een oogstrelend gezelschap dat een brede waaier aan volkskunsten presenteerde. De Kempenaars sloegen hun tenten op in de Likas Baai van de ZuidChinese zee, op een boogscheut van de jungle. Hun vendelnummers demonstreerden ze nabij exotische stranden, in mega winkelcentrums, in Ballrooms van luxe hotels en in het Sabah Cultural Centre, een reuze theater (hut) aan de rand van het oerwoud. Tijdens de ‘Folksdance Competition’ en de ‘Finalshow’, in aanwezigheid van ministers, gouverneurs en ambassadeurs, wisten de vendeliers de Aziatische hartjes te beroeren met hun sublieme vlaggenshow. Het publiek was laaiend enthousiast en ging helemaal uit de bol zodra de nationale vlag van Maleisië op de scène verscheen tijdens ‘het Vredeslied’. Dit vaandelspel, op de Europese hymne, is wereldwijd een succesnummer. Net als ‘de Vlaamse Leeuw’, die de Gelmelzwaaiers in Borneo weerom met fierheid lieten klauwen. De immer glimlachende toeschouwers waren gefascineerd en gaven staande ovaties als uiting van hun dankbaarheid voor zoveel visueel genot. De Gelmelzwaaiers stonden onder leiding van Staf Van Aert. Hij werd ontvangen door Mayor Datuk Abdul Ghani Rashid en nam de groepsfelicitaties in ontvangst. Voor de Gelmelzwaaiers was Borneo weerom een mijlpaal in hun rush naar internationale roem en erkenning. Met fierheid noteerden ze in grote letters hun onvergetelijke Aziatische anekdotes in hun reeds dik annalenboek. Met vlag en wimpel kijken ze hoopvol uit naar de toekomst en nieuwe horizonten. Ingestuurd door Jos Vanden Kieboom Dans. wenst iedereen een feestelijk 2005! Heel even nog en oud wordt nieuw! Bij ’t warme gevoel van geborgenheid en feestelijk samenzijn, tintelt in het licht van kerst de hoop op en het verlangen naar vrede, vriendschap, gezondheid en geluk; mild en oprecht voor elke dag, voor ieder uur, voor elk moment! Het ga je goed! Stap ’t jaarke in vol van vertrouwen en met een blij gemoed! Eddy Picavet, hoofdredacteur


DANSPUNT ACTUEEL 35 Eind november hebben de leden van Danspunt de vraag gekregen om ook in 2005 opnieuw aan te sluiten. Ook voor groepen, gezelschappen en individuele dansers die nog geen lid zijn, is het nu de ideale periode om dit te doen. Ze kunnen dan een volledig jaar rekenen op de dienstverlening van Danspunt. Hierbij een overzichtje: Individuele leden Voor slechts 8 euro per jaar krijgen onze leden een pak voordelen: > persoonlijke Danspas op naam > reductie op alle Danspunt–activiteiten op vertoon van de Danspas > gratis jaarabonnement van 4 nummers op Dans.magazine (waarde 8 euro) > gratis individuele ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor alle Danspunt-activiteiten > gratis promotie voor eigen dansprojecten > kans op projectsteun voor een speciale dansactiviteit > gratis advies en gebruik van het informatie- en documentatiecentrum. Dansgroepen en gezelschappen Voor 30 euro per jaar kunnen dansgroepen en gezelschappen (max. 100 leden) lid worden van Danspunt. Hierdoor zijn al hun leden automatisch ook lid van Danspunt en genieten ze dus van alle ledenvoordelen, uitgezonderd de individuele verzekering. Daarnaast genieten dansgroepen en gezelschappen ook deze voordelen: > artistieke coaching (max. 180 euro) > promotie voor eigen dansprojecten > kans op projectsteun voor een speciale dansactiviteit > gratis advies en gebruik van het informatie- en documentatiecentrum > extravoordelige ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering aan 3 euro per persoon per jaar, 2 euro per half jaar, 0,5 euro per activiteit. Geldig op alle activiteiten van Danspunt en van de eigen groep.

Foto cover: DANCE.IMPACT - festival hedendaagse dans. Foto: Terpsichore Dans. is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw Danspunt vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende disciplinaire organisatie voor amatateurdans en –bewegingsexpressie. Werkten mee aan dit nummer: Kristine Boussery, Willy Cobbaut, Koen Denduyver, Sofie Hiels, Eddy Picavet, Fred Scholliers, Oscar Van Malder, Anja Van Roy, Miet Van Stichel Hoofdredactie: Eddy Picavet Eindredactie: Anja Van Roy Directeur Danspunt: Ton Schipper Lay-out: info@heartwork.be, Dilbeek Druk: Geers Offset – Oostakker Oplage: 11.000 ex. VU: Bruno Peeters – p.a. Danspunt vzw, Kleindokkaai 3-5, 9000 Gent

Dansscholen en dansorganisaties Voor 30 euro per jaar kunnen dansscholen, dansorganisaties en groepen met meer dan 100 leden lid worden van Danspunt. Hierdoor zijn al hun leden automatisch ook lid van Danspunt en genieten ze dus van alle ledenvoordelen, uitgezonderd de individuele verzekering en het gratis jaarabonnement op Dans.magazine. Hun dansleraars, choreografen en/of bestuursleden (max. 100) krijgen wel een gratis abonnement op Dans.magazine. Ze kunnen hun leerlingen of leden ook 1 gratis nummer en een extravoordelig abonnement van 2,5 euro (i.p.v. 8 euro) op Dans.magazine aanbieden. Daarnaast genieten dansscholen en dansorganisaties dezelfde voordelen als dansgroepen en gezelschappen, inclusief de financiële tussenkomst van max. 180 euro voor artistieke coaching.

EEN GREEP UIT HET PROGRAMMA 2005: CURSUSSEN EN WORKSHOPS: Workshops hedendaagse dans Opleiding Dansleider kindervolksdans Masterclass Improvisatie & choreografie Cursussen folkloredans & seniorendans Workshops dansgezondheid Infosessie fiscaliteit & sociaal statuut lesgevers Infosessie boekhouding & fiscaliteit voor vzw’s FESTIVALS, DANSDAGEN EN OPTREDENS: 9 april - Vlaamse volksdansbal 17 april - Dance.Impact - Festival hedendaagse Dans 30 april - Dans.dag - Amateurdans in beeld 16 - 25 juli - Dansinitiaties Gentse Feesten 15 juli - De Dijk Danst! – Dansinitiaties & optredens 17 sep. - Kortrijk Danst! – Optredens amateurdansgroepen 15 nov.- Seniorenbal Danspunt organiseert nog veel meer! Surf voor een up-to-date agenda naar: www.danspunt.be MEER INFORMATIE: Danspunt, Kleindokkaai 3-5, 9000 Gent, T. 09-269 45 30, info@danspunt.be

Advertentiewerving: Anja Van Roy, T. 09/269 45 30 anja.vanroy@danspunt.be Abonnementen: Dans. wordt gratis verspreid onder alle leden van Danspunt vzw. Wil u ook dit tijdschrift thuis ontvangen, aarzel dan niet en word lid van Danspunt! Lidgeld individuele leden: 8 euro per jaar, lidgeld groepen: 30 euro per jaar. Meer info: Danspunt, Kleindokkaai 3-5, 9000 Gent, info@danspunt.be, www.danspunt.be

DANS.

WORD NU LID VOOR 2005 !


Dans met Danspunt CURSUSDAG NIEUWE VLAAMSE DANSEN 30 JANUARI – PLAATS TE BEPALEN

SENIORENDANSLEIDERSWEEKEND 11 – 13 FEBRUARI – OOSTENDE

CURSUSDAG AMERIKAANSE CONTRADANS 6 MAART – GENT

MASTERCLASS IMPROVISATIE & CHOREOGRAFIE 13, 20 & 27 MAART – BRUSSEL

BODY DYNAMICS – FESTIVAL VLAANDEREN/NEDERLAND 2 & 3 APRIL – GENK

LENTEBAL VOLKSDANSEN 9 APRIL - OUDENAARDE

DANCE.IMPACT – FESTIVAL HEDENDAAGSE DANS 17 APRIL - BORNEM

WORKSHOP DANSGEZONDHEID/BLESSUREPREVENTIE 23 APRIL – GENT

WERELDDANS.DAG 30 APRIL - GENT

MEER INFORMATIE:

DANSPUNT T. 09-269 45 30 - INFO@DANSPUNT.BE WWW.DANSPUNT.BE

2004 N4 Dans.Magazine  

MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw. Danspunt vzw is een door de Vlaamse Geme...

2004 N4 Dans.Magazine  

MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw. Danspunt vzw is een door de Vlaamse Geme...