Page 1

nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund ∙ September 2013 ∙ Årgang 19 ∙ Nummer 3

Landsstyrelsens todagesmøde Side 4

Undersøgelse af kommunernes folkeoplysningspolitik Side 10

Messinastrædets strømhvirvler Side 16

Partnerskabsguide Side 22

Aktuelle kurser Side 27


Nyt fra DOF

Medlemsnyt

I dette nummer Landsstyrelsens todagesmøde ............................. 4

Indmeldelser

DOFs faglige udvalg ........................................... 6

 Kontakt og Miljø

Nyt fra DOF - fotoservice .................................... 8

Troels Østergaard Næsvangsvej 8, 4550 Asnæs Tlf. 59 65 13 93 - troels@godset.dk Odsherred Kommune - Region Sjælland

 Københavns Sinfonia Vagn Gerhard Nielsen Niels Frederiksens Alle 37, 2610 Rødovre vagngerhard@dadlnet.dk Københavns Kommune - Region Hovedstaden

Folkeskolens jubilæum ....................................... 9 Kommunernes folkeoplysningspolitikker .............. 10 Musik i DOF .................................................... 12 "Partidysten" i Greve kommune ......................... 13 Sange fra mørket ............................................ 14 Messinastrædets strømhvirvler - rejsereportage ... 16 Handicap- og specialundervisning - Dialogmøde ... 18 IT-opgaver vinter 2013-14 ................................ 20 Partnerskabsguide ........................................... 22

Ændringer

Løst og fast .................................................... 23

 Skibbild-Nøvling Oplysningsforbund

Galloskolen 25 år ............................................ 23

Ny leder: Birgitte Neesgaard Jeppesen Nybogaardvej 2, 7480 Vildbjerg bnjeppesen@gmail.com

 Lautrupgaard Musikfabrik Ny leder: Torben Liljeroth Grævlingens Kvarter 44, 2750 Ballerup Tlf. 2070 9575 - musikfabrikballerup@mail.com

Ry Aftenskole 70 år ......................................... 24 APA Egedal og Roskilde 25 år ............................ 25 DOF Rødovre Kulturelle Aftenskole 60 år ............. 25 Kurser i DOF ................................................... 26 DOFs sekretariat - kontaktoplysninger ................ 28

 Skærbæk Egnskor Ny leder: Inge Fischer Sørensen Ulvehøjvej 3, V. Vedsted, 6760 Ribe Tlf. 75 44 54 67 - ifs@vejenkom.dk

 Sing'n Swing Ny leder: Inge Fischer Sørensen Ulvehøjvej 3, V. Vedsted, 6760 Ribe Tlf. 75 44 54 67 - ifs@vejenkom.dk

 Bryndum Aftenskole ved Nielsine Siig er nedlagt og aktiviteterne er lagt ind under DOF Sædding Aftenskole pr. 1. juli 2013.

 Gigtskolen i Odder Ny leder: Ellen Margrethe Sørensen Junovej 32, 8270 Højbjerg Tlf. 86 13 13 55 - ellenmargrethesorensen@gmail.com

2

DOF NYT - September 2013

Skoleleder Jan Howy Rasmussen tager hånd om sine gæster ved DOF Rødovre Kulturelle Aftenskoles 60 års jubilæumsfest. Til venstre landsformand Ingolf Christensen. Til højre konsulent Niels-Anton Svendsen. Læs mere om jubilæet side 25. (Foto: Robin K.)


Kommentar

Del og hersk 'Del og hersk' (divide et impera) er et udtryk kendt fra den romerske administration. Romerne brugte princippet til at kontrollere deres erobrede provinser ved at spille på interne konflikter, således at de slap for at bruge unødvendige ressourcer på at holde revolutionære personer nede. De tillod lokale skikke på den betingelse, at de lokale underlagde sig romersk kontrol. Kunne man forestille sig, at danske lovgivere har haft dette princip i baghovedet, da Folkeoplysningsloven blev til?

Under alle omstændigheder er det indbygget i loven, at aftenskolerne skal konkurrere med hinanden for at få et ordentligt tilskud, og netop i disse dage er tilskudsfordelingsproblematikken forestående. Rigtig mange aftenskoler - vel omkring et par tusind på landsplan, skal kommune for kommune dele de kroner, der bliver stillet til rådighed for 2014, og så kan det være svært at være så gode venner, at man kan stå sammen for at forsvare det samlede område overfor lokalpolitikerne. Jo flere aftenskoler, der er i kommunen, jo sværere kan det være at blive enige, og hvis mange af aftenskolerne kun får et meget beskedent tilskud, så er lysten til

at deltage i et organiseret samarbejde måske lige så beskeden som tilskuddet, hvilket ikke kan undre. Men der er ingen vej udenom. Den eneste måde man kan imødegå "del og hersk"-princippet er at organisere sig. Derfor er det nødvendigt med lokale samråd, der organiseres korrekt. Det er ikke nok med et løst samarbejde, hvor man først indkalder til møde "når lokummet brænder". Der mangler stadig kommuner, som ikke har et samråd. Det er på høje tid at komme i gang. Kommunalvalget kunne være en inspiration, og DOF er naturligvis klar til at hjælpe. Robin Kristiansen redaktør

DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund Udkommer 4 gange årligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet.

Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 200 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca. 3.000 voksenundervisere.

DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, adDOFs politik udtrykkes i lederen og ministration, forsikring, ansætteli artikler, hvor dette direkte frem- sesforhold, EDB, lønbehandling, går. Øvrige artikler og indlæg ud- medarbejderuddannelse, markedstrykker ikke nødvendigvis DOFs føring, kommunikation og pressesynspunkter. kontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Der er ikke henvisninger til telefon eller e-mail ved omtale af medar- Redaktion bejdere i DOF, da disse oplysninHenrik Christensen, ansvarsh. ger findes på bagsiden. Robin Kristiansen, redaktør

Lay-out: Tryk: Oplag:

Robin Kristiansen Lars Refsing 1000

Redaktionen afsluttet Fredag 20. september 2013 Dead-line DOF NYT december Tirsdag 19. november 2013 Forside Dorina Coman med en parasol fra en turistbod på marked i Taormina. Hun har rumænske rødder, men bor på Sicilien og er leder af EU-projektet ”Adult and Elderly Sustainable Development Education Alliance”, som Fredensborg Aftenskole er med i. Læs mere i Lise Wille-Jørgensens artikel "Messinastrædets strømhvirvler" side 16.

DOF NYT - September 2013

3


Landstyrelsens todagesmøde

Landsstyrelsens todagesmøde En gang om året afholder DOFs landsstyrelse et todagesmøde, hvor også sekretariatets medarbejdere deltager. Her bliver der som regel også mulighed for at løfte blikket lidt udover de almindelige beslutningspunkter på dagsordenen. Således også denne gang, hvor der blandt andet blev tid til at drøfte, hvordan DOFs skoler udvikler sig set i lyset at tidens tendenser med udgangspunkt i statistik analyse af skolernes timetal og type. Tekst og foto: Robin Kristiansen Lørdag 14. til søndag 15. september afholdt DOFs landsstyrelse møde på Hotel Storebælt i Nyborg. Som indledning på programmet lagde sekretariatsleder Henrik Christensen op til drøftelse med overskriften "Aktuelt og tendenser med indflydelse på DOFs medlemsskoler". Udgangspunktet for det aktuelle var en statistisk analyse af DOFs skoler, hvor konklusionen var, at antallet af medlemsskoler ligger stabilt og at udviklingen viser, at antallet af meget små skoler med under 290 timer er formindsket fra 2010 til 2012, hvor imod antallet af lidt tørre skoler med mellem 290 til 2.316 skoler var blevet større i samme periode. I forhold

til arbejdstid kan det konstateres, at nærved 84% af DOFs skolers timetal til ledelse ligger på mellem 0 og 8 timer om ugen. Der er en stigning i det samlede antal timer under folkeoplysningsloven i perioden fra 2010, hvor der samlet blev læst 371.000 lektioner til 2012, hvor tallet er stedet til 382.000 lektioner. Henrik Christensens oplæg indeholdt desuden oplysninger om DOF skolernes markedsføring, hvoraf det fremgik, at 133 skoler udarbejder brochurer på papir, 49 medlemsskoler husstandsomdeler brochurer, 161 skoler har egen webside, 57 skoler har en facebookside og 17 skoler gør brug af andre sociale medier som twitter/ youtube mv.

Tendenser Som oplæg til et efterfølgende gruppearbejde pegede Henrik Christensen på tendenser i tiden, der kan få betydning for aftenskolerne. Han nævnte blandt andet krisen og dens efterdønninger, lysten til at måle, veje og dokumentere, konkurrencestaten, frivillighed dels som et mål i sig selv og dels som erstatning for offentligt arbejde, Frivilligcharteret, den kommunale virkelighed med efterveer af krisen, den demografiske udvikling og den kommunale serviceramme og anlægsloftet. Andre tendenser af mere holdningsmæssig og politisk karakter blev også fremhævet. Fx kan man konstatere en medvind over for folkeoplysningsområdet fra kulturministeren, som dog tydeligvis ikke konkurrerer med andre politikere om offentlig opbakning til området. Efterfølgende drøftedes oplægget i grupper ud fra spørgsmålene: "Hvad betyder tendenserne for aftenskolerne?" "Hvordan kan mulighederne i tidens tendenser udnyttes? "Hvordan kan risici i tidens tendenser undgås?" og

Sekreariatsleder Henrik Christensen orienterer om analysen af DOFs medlemsskolers udvikling.

4

DOF NYT - September 2013

"Er der særlige tiltag, som lands-


Landstyrelsens todagesmøde

organisationen kan tage? Efter engagerede drøftelser afleverede hver gruppe et resumé af deres indsats, som samles op i sekretariatet efterfølgende. Den kommunale virkelighed Lørdag eftermiddag fik mødedeltagerne lejlighed til at være sammen med en kommunalpolitiker fra Kerteminde, Bente Østerbye Olesen. Hun er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget i Kerteminde. Meningen var at få en drøftelse om, hvad kommunalpolitikere tænker om aftenskolerne. Konklusionen var klar: Hun mente, at aftenskolerne selv skulle være bedre til at gøre opmærksomme på sig selv over for politikerne, for ellers får kommunalpolitikerne slet ikke øje på og øje for aftenskolerne, hvis økonomiske problemer drukner i andre emner som folkeskole, børnepasning og ældreomsorg. Sociale medier som professionelt og personligt værktøj Adam Bindslev var lørdagens sidste oplægsholder. Han er en meget erfaren bruger af sociale medier, som han tidligere har holdt kurser om i DOF-regi. Hans gennemgang af mulighederne bar præg af et fortrinligt overblik og han gav gode eksempler i rigt mål. Dem, der troede at de skulle have et "hands-on" oplæg om facebook, var gået galt i byen. Eftermiddagen sluttede med drøftelser om, hvordan man kunne markere den folkeoplysende voksenundervisning og DOFs medlemsskoler og hvad der skulle til af tidsmæssige og økonomiske ressourcer, for at fremme synliggørelse. Herunder også det brændende spørgsmål: Hvad kan medlems-

Gruppearbejde om tendenser til tiden af betydning for aftenskoler skolerne selv gøre? Søndagens landsstyrelsesmøde Søndag var afsat til det egentlige

landsstyrelsesmøde i henhold til den fremsendte dagsorden. Se resumé herunder.

Resumé af landsstyrelsens beslutninger  Ved det 97. landsstyrelsesmøde blev halvårsregnskabet taget til efterretning, og det blev godkendt, at der kan bruges yderligere midler på kursusvirksomheden, således at medlemsskolernes ønsker og behov for kompetenceudvikling kan imødekommes.

 Ved landsstyrelsens møde i slutningen af november skal DOFs Virksomhedsstrategi for 2014 behandles, og det blev på dette møde godkendt, at der ift. den nuværende Virksomhedsstrategi tages afsæt i, at der udelukkende arbejdes med justeringer inden for indsatsområderne. DOFs mission, vision og værdigrundlag arbejdes der ikke med i år.

 Der arbejdes i sekretariatet med at skabe et mere klart og stringent visuelt udtryk i DOFs kommunikation, og det blev på mødet vedtaget, at der kan arbejdes videre med en eventuel ændring af DOFs logo, idet forslag fremlægges for landsstyrelsen.

 Landsstyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med en flytning af sekretariatet, idet det blev tilkendegivet, at hvis sekretariatet flyttes, så er det vigtigste, at det sker til de helt rigtige lokaler.

Referatet vil kunne ses på DOFs hjemmeside under: Medlemsnet>Møder og referater.

DOF NYT - September 2013

5


Nyt fra DOF

DOFs faglige udvalg er trukket i arbejdstøjet I foråret blev kommissorierne for de faglige udvalg justeret, herunder også hvordan udvalgene bemandes. Udvalgene er nu fuldtallige og har taget fat på arbejdet. Af sekretariatsleder Henrik Christensen

Udvalgsarbejdet blev skudt i gang igen ved et fælles opstartsmøde, som blev afholdt hos Studieskolen i København.

 Handicap- og Specialundervis-

Her blev givet en karakteristik af DOFs medlemsskoler og rammerne for arbejdet i udvalgene blev gennemgået og drøftet, ligesom der var mulighed for at forventningsafstemme både i de enkelte udvalg og generelt.

 Sundheds- og Bevægelsesud-

Opstartsmødet forløb fint som et fælles afsæt for det videre arbejde, og flere udvalg har allerede holdt deres første ordinære møde. Man kan følge med i udvalgenes arbejde på Medlemsnet, hvor referater fra møderne ligger.

Det helt overordnede formål med de faglige udvalg er, at de har til opgave at hjælpe landsorganisationen med at hjælpe medlemsskolerne.

Selv om kommissorierne for de faglige udvalg er blevet justeret, ændrer det ikke på, at der fortsat er fire udvalg:

ningsudvalget

 Musik- og Kulturudvalget valget

 Teknologi- og Kommunikationsudvalget Netop det sidste udvalg har fået et bredere arbejdsfelt end tidligere.

Det er vigtigt for sekretariatet, at kunne hjælpe skolerne bedst muligt og, i det omfang det overhovedet er muligt, imødekomme de ønsker og behov, som medlemsskolerne har. For at kunne løse opgaven er det vigtigt med spar-

ring og idéer netop fra repræsentanter fra medlemsskolerne. Kommissorierne formulerer det således: ”Et udvalg har til opgave at fungere som visionær sparringspartner for medarbejderne i DOF i forbindelse med udvikling af landsorganisationens virksomhed på området.” ”Det er desuden et udvalgs opgave dels at bidrage til involvering af medlemsskolerne i forbindelse med udvikling af landsorganisationens virksomhed/services og dels at bidrage til, hvordan landsorganisationen kan inspirere til udvikling hos medlemsskolerne.” Udvalgene har desuden til opgave at bidrage til at udarbejde forslag til kurser indenfor deres respektive områder.

Følg med i udvalgsarbejde og regionskredsmøder på DOFs hjemmeside På www.danskoplysning.dk kan du følge med ved at se mødeindkaldelser og referater under Medlemsnet>Møder og referater. Se også udvalgenes kommissorier under "Om DOF>Organisation". Her finder du også Landsstyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og regionskredsbestyrelsesmedlemmer

6

DOF NYT - September 2013


Medlemmer af DOFs faglige udvalg 2013-15

Teknologi- og kommunikationsudvalget

Handicap- og specialundervisningsudvalget

Ingolf Christensen (formand), DOF Herning Aftenskole

Anne Marie Hannberg (formand), SUKA

B. Kim Pedersen, Den Rytmiske i Nordkraft

Knud Birk Pedersen, SIND Aalborg

Kirsten Ærø, DOF Næstved Aftenskole Børge Jensen, DOF Lillebælt Oplysnings Forbund Christoph Schepers, Studieskolen Lisbeth Blomgren, LTA Mogens Pilgaard, DOF Frederikshavn Aftenskole Jean Becker, Birkerød Fritidsskole

Kirsten Jensen, DOF Sønderborg Aftenskole Henrik Bo Hansen, IOF Torben Madsen, Roskilde Oplysningsforbund Hans Jørgen Jensen, Hundested Aftenskole Palle Hansen, Gigtskolen i Odder Fra sekretariatet deltager: Niels-Anton Svendsen

Fra sekretariatet deltager: Martin Thirstrup Hansen, Dejan Fontana og Henrik Christensen

Musik- og kulturudvalget Torben Madsen (formand), Roskilde Oplysningsforbund Anne Grethe Nørgaard, DOF Brædstrup Aftenskole

Sundheds- og bevægelsesudvalget Karin Lukowski (formand), apa

Leif Urhøj, Den Kreative Aftenskole i Fredericia

Ingolf Christensen, DOF Herning Aftenskole

Mogens Petersen, Roskilde Studiekor

Connie Wissing Larsen, GOK Thisted.

Torben Engberg, Rytmisk Center

Lisbeth Blomgren, LTA.

Lena Becker, Birkerød Fritidsskole

Annemari Rommedahl, Fredensborg Aftenskole

Fra sekretariatet deltager:

Vivi Korn, Nordisk Yoga Odense

Pernille Marstrand

Jens Thomsen, Gladsaxe Oplysnings Forbund Fra sekretariatet deltager: Finn Nevel og Lis Schlotfeldt.

DOF NYT - September 2013

7


Nyt fra DOF

Fik du DOFs Jubilæumsbog? Få jeres eget eksemplar af DOFs jubilæumsbog. I anledning af 40 års jubilæet har DOF udgivet jubilæumsbogen ”Uden tvivl, med stort besvær”. Bogen, der blev præsenteret på landsmødet den 25. maj, er et omfattende og spændende tilbageblik på DOFs historie – og på de personer og begivenheder, der har præget den. Det er DOFs næstformand, Poul Erik Kandrup, der dels har skrevet dels redigeret bogen, og bogens titel har han med en lettere omskrivning lånt fra Jens Rosendals sang ”Du kom med alt, hvad der var dig”. Alle DOFs medlemsskoler kan gratis bestille et eksemplar. Desuden kan interesserede skoler bestille yderligere eksemplarer (fx til gave til bestyrelse, undervisere eller andre). Tilbuddet gælder naturligvis så længe, vi har bogen på lager. Kontakt Lars Refsing i sekretariatet for bestilling.

DOF fotoservice DOFs "hoffotograf" Robin Kristiansen er flittig med kameraet ved kurser og møder og ved skolebesøg.

DOFs Fotogalleri Under Medlemsnet på www.danskoplysning.dk (husk password) kan medlemsskoler hente billeder til illustration af fx brochurer, plakater eller hjemmesider, hvis der ellers er noget på fotogalleriet, der kan bruges til formålet. Når du har fundet et billede, men gerne vil bruge, skal man gøre følgende: 1. Klik på det album, du vil åbne Indtil videre ligger der albums med musik og sang, bevægelse, kreative fag, mad og IT. 2. Led efter et egnet billede og klik på det 3. Nu kan du højreklikke på billedet og vælge "Gem som" - så gemmer du et lille billede 4. Hvis du ønsker billedet i høj opløsning/stort billede, skal du klikke på "downloadpilen" i bunden af billedet (måske skal du scrolle ned først). Herefter åbnes billedet i rigtig stor størrelse, og så kan du højreklikke og vælge "Gem som" - så gemmer du et stort billede i høj opløsning. Driller det, så er du velkommen til at ringe til konsulent Robin Kristiansen. Har du selv et pletskud, som du vil lade andre bruge gennem fotogalleriet, så send det til Robin.

I takt med at Robin omlægger sit arbejdsområde fra kommunikationsområdet, som Martin Hansen er godt i gang med at overtage, til mere skolevejledning og foto og video, bliver der også mere tid til at hjælpe skolerne med billeder. Forestil dig et besøg af Robin, hvor du kan få lavet portrætter af skoleleder, gruppebillede af bestyrelse, lærerportrætter og billeder fra undervisningen. Så er det noget at tage af til skolens hjemmeside. Dertil kommer så også videomuligheder, som er nærmere beskrevet på DOFs hjemmeside. Ring til Robin og hør mere om mulighederne, som naturligvis vil blive tilpasset de geografiske muligheder, der skal harmonere med Robins kalender og rejseplaner.

8

DOF NYT - September 2013

Find fotogalleriet under Medlemsnet på DOFs hjemmeside


Nyt fra DOF

Undervisningsret, –pligt og –LYST! Folkeskolens jubilæum er også aftenskolens – byd ind og vær med! Ret & pligt til undervisning I sensommeren 2014 fejres 200 året for skolelovenes vedtagelse. Samtidig med at alle danske børn hermed fik ret og pligt til at modtage undervisning, blev skolelærerne også forpligtet til at undervise unge og voksne om aftenen. Dermed er 2014 også aftenskolens jubilæumsår. 2014 – også aftenskolens jubilæum! DOF samarbejder med FOF, LOF og NETOP – og Jubilæumssekretariatet for Skole i 200 År - om at finde måder at bruge denne anled-

ning til at sætte spot på aftenskolens tilstedeværelse i og betydning for samfundet.

skolereform for øje – eller måske vil du byde ind med noget helt tredje…?

Læring hele livet Det kunne for eksempel være ved at holde oplæg eller foredrag om aftenskolens betydning for lokalsamfundet, for kvinderne, om undervisning hele livet – og om alt det, der ligger ud over den konkrete undervisning….

Giv lyd Har du en god idé eller kender til nogen, der kunne tænkes at have lyst til at bidrage til dette arbejde, hører vi meget gerne om det på en mail til Pernille Marstrand.

Måske har du idéer til, hvordan samarbejdet mellem aftenskole og folkeskole kan styrkes, særligt aktuelt jo med den kommende folke-

Læs mere Læs mere om fejringen af Skole i 200 år på http://library.au.dk/ betjeningssteder/campus-emdrupdpb/skolei200aar/ - eller google ’skole i 200 år’.

Støttemodtagere fra DOFs Initiativpulje siden juni  Den Rytmiske i Nordkraft – kr. 60.000 – til projektet HF-Must 2. år Realkompetenceafklaring for de unge på projektet HF-Must, som der tidligere er bevilliget penge til fra Initiativpuljen, med henblik på udslusning til videre uddannelse eller job.

 Sundhedsteamets Oplysningsforbund – kr. 20.000 – til projektet Bevægelse, rytmik og glad musik Udvikling, afvikling og evaluering af et tilbud til voksne udviklingshæmmede. Horsens Kommunes vision er at udviklingshæmmede så vidt muligt, skal benytte tilbud i det almindelige aktivitets- og kulturliv, i tråd med jobskabelser i det private erhvervsliv, fremfor særlige beskæftigelsestilbud. Formidling skabes via samarbejde med Horsens Kommune og værestedet, Café Amalie, og tryghed skabes ved at allerede kendte vejledere fra værestedet deltager i aktiviteten

 GOK Thisted – kr. 33.000 – til projektet Udvikling af GLAD-kursus. GLAD - står for Godt Liv med Artrose i Danmark. Forskerne på Syddansk Universitet med professor Ewa Roos i spidsen har udviklet det nye koncept. Her bliver fysioterapeuter undervist i al den nyeste viden om artrose (også kaldt slidgigt), og lærer et træningsprogram, som er specielt udviklet til mennesker med artrose i knæ eller hofte. Målet er, at langt flere danskere skal træne sig fra deres artrose i stedet for at komme under kniven. Den primære del af tiltaget består af undervisning. Kurset, som vi vil udvikle i GOKThisted, vil indeholde alle de oplysende dele af GLAD-forløbet, og deltagerne vil lære, hvordan man kan træne med artrose i knæ/hofte.

 Gladsaxe Oplysnings Forbund – kr. 20.000 til projektet Nyt træningskoncept/partnerskab specielt udviklet til Gyngemosehallen. Gladsaxe kommune har fået opført en multianvendelig idrætshal i Mørkhøj, Gyngemosehallen. Byrådet afstemt med Folkeoplysningsudvalget ønskede, at der kunne blive udviklet og afprøvet nye foreningsformer, partnerskaber og organiseringer, så de politiske intentioner med byggeriet kunne blive indfriet. Som følge af projektet tages Gyngemosehallen ud af den normale sæsonfordeling i en toårig periode.

DOF NYT - September 2013

9


Nyt om folkeoplysning

Stor opbakning til kommunernes folkeoplysningspolitik!

Der blev udsendt i alt 940 spørgeskemaer, hvoraf 675 udvalgsmedlemmer har besvaret spørgeskemaet svarende til en svarprocent på 71,8 %. Undersøgelsen viser en meget stor opbakning fra de foreningsrepræsentanter og kommunal-politikere, der er valgt ind i et § 35, stk. 2udvalg, til lovkravet om, at kommunerne er forpligtiget til at lave en folkeoplysningspolitik. 49 % af respondenterne finder, at folkeoplysningspolitikken er „Meget vigtig“ for det område, de repræsenterer, og 44 % bedømmer politikken som værende „Vigtig“. Kun 6 % af de adspurgte be-dømmer den som „Ikke vigtig“ eller „Uden betydning“. Der er således tale om en helt entydig opbakning til det lovkrav, som blev gennemført i 2011 i forbindelse med revisionen af folkeoplysningsloven. Man vil samarbejdet Spørgeskemaundersøgelsen viser også, at der er en positiv vurdering af samarbejdet mellem de forskellige dele af foreningslivet. 84 % af respondenterne bedømmer det som „Meget tilfredsstillende“ eller „Tilfredsstillende“. Kun 10

10

DOF NYT - September 2013

% finder det „Utilfredsstillende“ eller „Meget Utilfredsstillende“. Denne positive vurdering er interessant ikke mindst set i lyset af, at et af de største kritikpunkter i forbindelse med bedømmelsen af de gamle folkeoplysningsudvalg har været, at samarbejdet mellem hovedområderne (idrætsforeninger, ungdomsforeninger, aftenskoler, kulturelle foreninger og handicapforeninger) ikke fungerede godt og derfor burde resulterer i en opdeling af udvalget. Meget tyder imidlertid på, jævnfør besvarelserne, at denne kritik ikke mere er særlig relevant. Det halter med kompetencerne Tilfredsheden med de kompetencer, som § 35, stk. 2-udvalgene har fået tildelt af kommunalbestyrelserne, er på et lavere niveau. 18 % af medlemmerne finder, at de kompetencer, det udvalg, de sidder i, har fået tildelt, enten er „Utilfredsstillende“ eller „Meget Utilfredsstillende“, mens 8 % svarer „Ved ikke“. Holdningen til de selvorganiserede er delte Holdningen til, om de selvorganiserede og uorganiserede grupper skal have bedre mulighed for at benytte de kommunale fritidsfacili-

Foto: Robin K.

Nu offentliggøres anden del af Fritid & Samfunds undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker, der har været udsendt til medlemmer af de kommunale udvalg på folkeoplysningsområdet – de såkaldte § 35, stk. 2-udvalg – i alle landets kommuner.

Steffen Hartje Sekretariatsleder i Fritid & Samfund teter, er meget delt. 49 % siger ja, mens 32 % ikke mener, at de skal have bedre adgang, og 19 % er uafklaret. Arbejdet med at lave politikkerne Spørgeskemaundersøgelsen viser også, at der blandt medlemmerne af § 35, stk. 2-udvalgene er en generel positiv holdning til processen med at lave folkeoplysningspolitikken, indholdet i politikkerne, partnerskaber samt organiseringen


Nyt om folkeoplysning

af § 35, stk. 2-udvalgene. Det er i den sammen-hæng interessant at bemærke, at de 137 kommunalpolitikere, der har besvaret spørgeskema-undersøgelsen, er lige så tilfredse i deres bedømmelse som foreningsrepræsentanterne. Ud fra den betragtning at de medlemmer af § 35, stk. 2-udvalgene, der repræsenterer bruger-siden, typisk er de store aktører på fritids - og folkeoplysningsområdet (repræsentanter fra de store idræts- og ungdomsforeninger samt de store oplysningsforbund) er det glædeligt, at der er så stor en tilfredshed med den måde, som folkeoplysningspolitikken er blevet implementeret på i kommunerne. Næste udfordring bliver at sikre, at politikkerne bliver brugt som pejlemærker i udvalgenes daglige arbejde. Baggrund for undersøgelsen Fritid & Samfund står for undersøgelsen, der er lavet på foranledning af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Danske Gymnastikog Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) samt de landsdækkende oplysningsforbund AOF, FOF, LOF, NETOP og DOF. Der er ydet støtte til undersøgelsen fra Kulturministeriet. Kontakt for yderligere informationer Kontakt Steffen Hartje, projektansvarlig og sekretariatsleder hos Fritid & Samfund, for uddybning af undersøgelsen på tlf. 40 71 07 18 eller mail fritid@fritid-samfund.dk Rapporten kan endvidere downloades fra Fritid & Samfunds hjemmeside www.fritid-samfund.dk

Titel Undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker Delrapport 1 Forfattere Steffen Hartje & Lene Holm Rekvirent Kulturministeriet Foto, layout, opsætning og korrektur Fritid & Samfund

Udgave 1. udgave, juni 2013 ISBN 978-87-90589-08-0 Udgiver Fritid & Samfunds Forlag Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Tlf.: +45 61 51 85 50 E: fritid@fritid-samfund.dk W: www.fritid-samfund.dk

DOF NYT - September 2013

11


Musik i DOF

Bevillinger fra Musikpuljen Musikpuljen støtter kor og orkestre Søg Musikpuljen til solister og akkompagnement ved koncerter, til inspirationsarrangementer for kor eller orkester og til indspilning af CD. Gratis layout og tryk Med støtte fra puljen følger gratis layout og tryk af plakater, og programbilletter. Klik på ’MUSIK’ på www.danskoplysning.dk og find Musikpuljen i højre side. Siden maj er følgende medlemsskoler blevet bevilget støtte fra DOFs Musikpulje i 2013: Operakompagniet, Birkerød Kr. 5000 til operaforestilling med dirigent Maria Badstue SPIL OP, Ishøj Kr. 3750 til orkester-inspirationsarrangement med lydtekniker Lars Kirkegård Musica Aftenskole, København: Kr. 5000 til korkoncerter i samarbejde med lyskunstner Flemming Brantbjerg Rytmisk Center, København Kr. 4800 til dobbeltkoncert med solister og akkompagnement Rytmisk Center, København Kr. 2400 til kor-inspirationsarrangement med koreograf Roskilde Oplysningsforbund Kr. 5000 til kor-julekoncert m. solist og akkompagnement Musikaftenskolen MUA, København Kr. 5000 til kor-koncert med solist og akkompagnement Hundested Aftenskole Kr. 2500 til kor-koncert med solist og akkompagnement Hundested Aftenskole Kr. 2500 til kor-julekoncert med akkompagnement Ry Aftenskole Kr. 3000,- til koncert med slagtøjssolist Thomas Ousager

Få 5000 kr. til Spil Dansk Dag Musikpuljen Mangler der lige en god pianist til at akkompagnere koret på torvet – eller måske en spændende vokalsolist, til at synge med orkestret i banegårdsfoyéen? Torsdag den 31. oktober afvikles Spil Dansk Dagen – hist, pist & alle vegne - så husk Musikpuljen, hvis skolens kor eller orkestre vil bidrage til denne omfattende og landsdækkende musikdag og kunne have

12

DOF NYT - September 2013

glæde af en eller flere professionelle medvirkende. Søg puljen på DOFs hjemmeside www.danskoplysning.dk. (Landsorganisationen>Medlemsforhold>Medlemsser vice>puljer Info om Spil Dansk Dag samt tilmelding: www.spildansk.dk


Musik i DOF

'Partidysten' - politikere på podiet Ung musikaftenskole udfordrer Folketingets politikere til orkester-dyst i Greve Fra venstre side: Hans Kristian Skibby (MF), Dansk Folkeparti, Jørgen ArboBæhr (MF), Enhedslisten, Martin Marcher skoleleder i Greve Alla Breve, Hans Christian Thoning (MF), Venstre Tom Behnke (MF), Det konservative Dirigent for en aften ”Hvad gør jeg, når de først har trukket vejret?” ”Hvorfor gør de ikke, som jeg vil have?” - ”Hvordan får man dem til at stoppe?”… Spørgsmålene vil sikkert være mange, når fire modige folketingspolitikere skal vise, om de kan andet end svinge sparekniven. Det vil vise sig, når de får en dirigentstok i hånden og træder op på podiet, og et koncentreret blæserorkester trækker vejret, spænder læberne omkring mundstykkerne og gør klar til at adlyde de mindste – og største - vink fra dirigenten. Musikalsk markedsføring Her op til det forestående kommunalvalg er der masser af kreative forsøg på at få politikerne i tale. Også et af DOFs nyeste medlemmer, musikaftenskolen Greve Alla Breve og skolens orkester, Greve Wind Ensemble, går alternative veje i dialogen med politikerne. De unge bestyrelsesfolk i aftenskolen har lagt hovederne i blød, og i stedet for den traditionelle valgdyst giver man nu - med DRs program Maestro som forbillede - et hold udvalgte landspolitikere en musikalsk

udfordring at bide skeer med. Hvor det ofte handler om at få politikerne anbragt i debatsituationer med så megen konflikt som muligt, så bliver der i Greve Alla Breves arrangement lagt op til ”en venskabelig og morsom dyst, uden at der dog er tale om en egentlig konkurrence”, som aftenskolens leder Martin Marcher fortæller. Professionel instruktør En uge inden koncerten samles politikere og orkester til en prøve med en professionel dirigent-instruktør. De sprøde dirigent-aspiranter skal dirigere to musikstykker; dels får de hver et individuelt musikstykke, som endnu er hemmeligt, dels skal alle dirigere Last Night of The Proms-klassikeren The Sailor’s Hornpipe, som nok skal give dem noget at se til. Hvis man vil se og høre, hvordan løjerne spænder af, skal man indfinde sig til: ”PARTIDYSTEN – et anderledes musikarrangement” Mandag den 28. oktober klokken 20.00 Greve Medborgerhus, Greveager 9. 2670 Greve Arrangementet er åbent for alle og der er gratis entré.

DOF NYT - September 2013

13


Musik i DOF

Sange fra mørket Du sætter dig ned på kirkebænken, kigger i det fine program, klapper på de korrekte steder og nyder den smukke kormusik. Sådan løber en korkoncert som regel af stablen, men til Kulturnatten 2013 sker der noget meget anderledes og meget mørkt for Kammerkoret Musica og ikke mindst for det modige publikum... Af Anette Pedersen, skoleleder for Musica Aftenskole og altsanger i Kammerkoret Musica En korkoncert i fuldstændig mørke. Hvad gør det ved musikken? Hvad gør det ved publikums oplevelse? Hvordan kan vi overhovedet læse noderne og ikke mindst se dirigenten? Og findes det totale mørke overhovedet længere? Spørgsmålene og udfordringerne er mange, men resultatet bliver en stor musikalsk oplevelse for både publikum og korets medlemmer på Kulturnatten i København 11. oktober 2013. Samarbejdet med en lyskunstner - i mørke Musica har de sidste to år samarbejdet med lyskunstneren Flem-

ming Brantbjerg og har gennem forskellige møder og eksperimenter udforsket mulighederne for en fælles koncert. Brantbjerg er autodidakt lyskunstner og har arbejdet med lyskunsten som sit primære medie i over fyrre år. Vi regnede derfor med, at lyset måtte være hans hovedinteresse, men det første, der faldt Brantbjerg ind, var en koncert i fuldkommen mørke! Om projektet siger Brandtbjerg: ”Udfordringen ligger for mig i forsøget på at udvide korets indre og ydre rum. På en gang udvide rummet og samtidig give mere plads til stemmerne. Mørket giver mulighed for begge dele. At fremkalde nogle nye og hidtil usynlige sider af korets muligheder er den bagved liggende ambition.” Jagten på mørket Da samarbejdet var på plads, gik Musica i gang med at finde et pas-

sende sted til opførelse af koncerten. Men kulsorte rum hænger ikke på træerne i en moderne storby, hvor lyset sniger sig ind alle steder hele tiden. Heldigvis dukkede en mulighed op hos Carlsberg i en gammel lagerhal på sjette etage, kun med adgang via den gamle transportelevator. Her er intet lysindfald, så rummet kan mørklægges totalt. Og mod at ansætte to brandvagter har Musica fået tilladelse til at også at tildække nødudgangskiltene. Det bliver derfor en kulsort oplevelse for publikum på Kulturnatten. Sidst Musica og Brantbjerg mødtes, var det netop på Carlsberg, hvor koret for første gang prøvede at synge i totalt mørke. Korets dirigent Filipe Cavalheiro blev desuden udstyret med selvlysende handsker, og sangerne prøvede at læse deres noder fra iPads. Dette og andre overraskende indslag i

Musica er netop hjemvendt (15. september) fra korkonkurrence Torun i Polen som vindere af begge de kategorier, som vi stillede op i, nemlig kammerkor og sakral musik!! Samlet set fik Musica placeringen som konkurrencens bedste kor. Herudover løb vores dirigent Filipe Cavalheiro af med prisen som ‘bedste dirigent’ . (Se korets hjemmeside www.musica.dk)

14

DOF NYT - September 2013


Musik i DOF

mørket kommer publikum til at opleve til koncerten på Kulturnatten, og det er håbet at bringe alle parter et nyt sted hen. Mørket er et ukendt sted for de fleste, så hvad vil ske, når det netop er der, vi skal hen? Musicas konceptkoncerter Tilbage i 2011 nedsatte Kammerkoret Musica et konceptudvalg, som skulle tænke kormusikken ud af de faste rammer. Vi ville gerne skabe anderledes koncertoplevelser for publikum end de 'normale' kirkekoncerter. Vi besluttede, at disse koncerter skulle stimulere flere sanser, og at de som udgangspunkt skulle opføres i nye omgivelser. Det var også centralt for konceptudvalgets arbejde, at Musica skulle etablere kontakt med andre kunstarter end kormusikken

for at sigte mod et nyt tværkunstnerisk udtryk. Sidste efterår til Kulturnatten i København debuterede Musica i denne nye konstellation med en koncert i Øbro Svømmehal med musik under temaet 'Vand'. Koret stod under koncerten helt oppe på femmetervippen og blev akkompagneret af lysprojektioner designet af studerende fra Statens Teaterskole. Det blev en stor succes, og både Musica, Statens Teaterskole og publikum var glade for resultatet. Derfor glæder vi os nu rigtig meget til dette års konceptkoncert og denne gang at lede publikum helt ind i mørket og skabe en ny og meget anderledes musikalsk oplevelse for alle.

Hvad Koncert på Kulturnatten med Kammerkoret Musica og lyskunstner Flemmning Brantbjerg

Hvor Carlsberg, Halmlageret, Ny Carlsbergvej 84, 1799 København V

Hvornår Fredag 11. oktober kl. 20 og kl. 21. Hver koncert varer ca. 40 min. Husk at købe et Kulturpas - læs mere på: www.kulturnatten.dk

DOF NYT - September 2013

15


Nyt fra DOF skoler

Messinastrædets strømhvirvler Fredensborg Aftenskole er med i et EU-projekt om bæredygtig udvikling. Herunder beskriver en af skolens lærere sine indtryk fra en rejse i forbindelse med projektet til Sicilien i april 2013. Af Lise Wille Cholewa, lærer på Fredensborg Aftenskole Som omtalt i DOF NYT juni 2011, deltog Fredensborg Aftenskole i et toårigt EU projekt Grundtvig Læringspartnerskab - kaldet S.O.M.E. (”Soul of the Music Energy”). At komme med i et sådant projekt kræver, at man udfylder et ansøgningsskema, og undervejs er der også en del ekstra arbejde. Men med de gode erfaringer, vi fik, tøvede vi ikke med at søge igen, da vi fik tilbudt at være med i et nyt projekt – med titlen A.S.E.A (”Adult and Elderly Sustainable Development Education Alliance”). ”Sustainable development” betyder oversat til dansk – bære-

dygtig udvikling - et begreb, som første gang blev lanceret i Bruntland-rapporten, med navn efter kommissionens formand, den norske statsminister Gro Harlem Brundtland.

fokusere på emnet ”stress”. Jeg tænkte, at forbrugeren, som ikke er stresset, har overskud til mere omtanke - fravælger impulskøb, og måske tager fornuftige valg, hvor der tænkes på miljøet.

En kommission blev i 1987 nedsat af FN med det formål at arbejde på principper for lovgivning, der kan hjælpe til at skabe bæredygtig udvikling. Man mente bl.a., at økonomisk vækst ikke behøver at udtømme jordens ressourcer. Man må arbejde på at finde innovative løsninger. Og med teknologiske fremskridt, kan man ændre meget til det bedre.

At genbruge er vigtigt i forhold til miljøet, men man kan jo også arbejde på, at skabe mindre skrald. Den afstressede forbruger har nok også mere overskud til at tage vare på det skrald, som uundgåeligt frembringes – giver sig tid til turen til genbrugsstationen, hvor affaldet sorteres og genbruges.

Emner til fælles drøftelse Jeg havde fået den idé, at vi ville

At forbinde sig med naturen er afstressende, og giver livskvalitet. Nyder man naturen, øger det motivation for at handle på en måde, hvor man passer på naturen. Man må gå ud fra, at det man elsker, er man tilbøjelig til at tage vare på. Set på en længere bane handler det jo om selve vores livsgrundlag. Det er sådanne emner, vi ”tager med” til møderne med vore partnere, for at udveksle synspunkter og idéer til gensidig inspiration.

En del af projektgruppen ved Messinastrædet. Martin og Lise Wille Cholewa bagest til venstre og skoleleder Annemari Rommedahl bagest i midten

16

DOF NYT - September 2013

Rejsen til Sicilien I slutningen af april 2013, deltog Fredensborg Aftenskole så i en rejse til Sicilien. Det var den anden rejse i det nye projekt. Den første rejse gik til Paris, men nu ventede Sicilien forude i det tidlige forår. I Paris drøftede vi bl.a. ”Fælles


Nyt fra DOF skoler

rødder”, og blev enige om et logo: μηδέν άγαν denne sætning med old græske bogstaver var indskrevet på Apollons tempel i Delfi, og oversættes til dansk med ”Alt med måde”. Taormina På Sicilien besøger vi byen Taormina med den betagende udsigt over det Ioniske hav – og her mærker vi historiens vingesus, idet vi besøger et græsk teater, som synes at svæve over det blå Middelhav. Sikken en oplevelse det må have været at være publikum i de udendørs forestillinger dengang. Messinastrædets fiskeliv Og så er der Messinastrædet – hvor to have mødes det Ioniske og det Tyrrhenske hav. Med kun tre kilometer til Calabrien, har vi udsigt til fastlandet. En guide, som synes vokset ud af stedet fortæller med stor entusiasme om biodiversitet – her er masser af fisk! På vejen hertil havde bussen passeret søer, hvor man dyrker muslinger. Man så boder langs vejen, som frembød disse muslinger, men også med friskfangede fisk fra Messinastrædet. Sværdfisken imponerede med sit store sværd, og her på kanten af strædet hører vi om, hvordan fiskerne i sin tid fangede denne fisk fra små træbåde, forsynet med en mast, hvorfra en mand havde til opgave at råbe, når en sværdfisk kom til syne. "Suget" og mytologien Så er det, som jeg står her på græsset, med havet foran mig, at jeg mærker ”suget” fra Messinastrædet. Odysseus frygtede to søuhyrer, da han skulle krydse strædet på vej hjem til Grækenland. Det var Skylla og Charybdis, som har givet navn til sætningen ”mellem Skylla og Charybdis”. Uden tvivl var det blot strømhvirvler, som findes her. Vi står på selve stedet, hvor disse mytologiske fortællinger fandt sted. Farverne over havet, den intense duft af mediterran vegetation – nerier, rosmarin og planter, jeg ikke kender navne på, blandet med fornemmelsen af den lune brise fra havet.

seende kursister på Blindecenter Bredegaard. Jeg afholder kursus i visesang, og sammen med min mand, Martin Wille Cholewa, som er valdhornist i den Kgl. Livgardes Musikkorps, laver vi en koncert, hvor vi også debatterer bæredygtig udvikling. Temaet er ”Det gode liv i ord og toner”. Fortællinger strømmer Lars - elev på Bredegaard, fra os, det bliver til manspiller på et lille trommege timers videreformidsæt af genbrugsmaterialer, ling af erfaringer og opsom Lise har købt i Paris. levelser. I påsken maler vi påskeæg – biodynamiske æg pustes ud og farves med kaffegrums og løgskaller – hvorefter vi spiser den lækreste æggekage. Annemari Rommedahl – leder af Fredensborg Aftenskole laver fantasirejser med sine kursister på Blindecenter Bredegaard. Om et par dage holder vi, Annemari og jeg, et møde, hvor vi planlægger det videre forløb. Med de positive erfaringer fra det første projekt, vi var med i, er vi meget fortrøstningsfulde. Ved juletid i december går turen til Prag, hvor vi bl.a. skal på kursus i, hvordan man genbruger uld. Til foråret er det Cypern, og partnerne kommer også til Danmark. Vi glæder os til mødet mellem partnere og ”learners” på Blindecenter Bredegaard – og vi glæder os til at vise vore gæster nogle af de mange spændende aktiver, som finder sted i Fredensborg i forhold til bæredygtig udvikling.

Erfaringer i brug på hjemmefronten Giver det mening i forhold til ”bæredygtig udvikling”, at tage flyet helt til Sicilien? Hvis man tror på, at kontakt mellem mennesker helt nede på ”græsrodsniveau”, kan forandre verden til det bedre, så jo. Hjemme arbejder vi med de såkaldte ”learners” - for Fredensborg Aftenskole er dette de blinde og svagt-

Foto: Svend Vermund Martin og Lise Wille Cholewa

DOF NYT - September 2013

17


Handicap- og specialundervisning

Handicap- og specialundervisningsudvalget (HSU) inviterer til det årlige

Dialogmøde Onsdag 30. oktober 2013 kl. 10 – 16 Mødecenter Odense, Skibhus 17:48 Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Formiddagens fælles program:  Nyt fra HSU  Fleksible tilrettelæggelsesformer  Hvordan skabes synlighed i medierne om værdien af det folkeoplysende arbejde for

personer med handicap? Efter frokost er der møder i følgende 4 ERFA-grupper, hvor der vil være repræsentation af de respektive handicaporganisationer samt HSU  Psykisk sårbare  Udviklingshæmmede  Blinde og svagsynede  Bevægelseshæmmede

Praktiske oplysninger og tilmelding  Det er gratis at deltage og der serveres frokost, kaffe og kage. Udgift til transport

dækkes ikke.  Tilmelding er påkrævet bl.a. hensyn til frokost. Tilmelding til Lis Schlotfeldt på

lis@danskoplysning.dk eller telefon 65 48 32 32, senest 9. oktober 2013 med angivelse af mødenummer 13961.  Når programmet er helt færdigt med tidspunkter mv., vil det blive lagt på DOFs

hjemmeside og tilsendt de tilmeldte. Vi ser frem til en udbytterig og inspirerende dag - og et stort fremmøde! HSU

18

DOF NYT - September 2013


Handicap- og specialundervisning

Folkeoplysningslovens § 44, stk. 2 I henhold til denne bestemmelse i loven yder ministeren – p.t. kulturministeren – tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Tilskuddet kan bruges til fx befordring, tegnsprogstolkning, teleslyngeanlæg mv. Der er ikke ét møde i HSU uden at denne paragraf er oppe at vende. Det skyldes 2 forhold, som DOFs konsulent inden for handicap- og specialundervisning Niels-Anton Svendsen beskriver herunder.

Af Niels-Anton Svendsen Økonomien Den økonomiske ramme, der er afsat til § 44, stk. 2n er alt for lille. Dette på trods af, at DOF har søgt og fået bevilliget midler fra satspuljen på 15 mio. kr. fordelt over årene 2009-2012 – og en ny bevilling på 12 mio. kr. fordelt over perioden 2013-2016. Administration af rammen Administrationen lader meget tilbage at ønske. Der er således pr. 1. September 2013 endnu ikke udsendt bevillingsbreve på trods af, at flere skoler har haft udgifter til fx befordring siden 1. januar 2013. For enkelte DOF-skoler taler vi om udgifter på adskillige hundrede tusinder! Fælles henvendelse vedr. finansloven Det er nu lykkedes at få 6 handicaporganisationer samt paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer til at rette en fælles henvendelse til finansog kulturordførerne i Folketinget med henblik på at få

øget finanslovsbevillingen, så der samlet er 17 mio. kr. i rammen pr. år – og at rammen fra 2017 alene er på finansloven og ikke forudsætter en ny satspuljebevilling. Der er samtidig opfordret til, at der laves en bekendtgørelse og at administrationen ændres, således at foreningerne ved årets begyndelse kender de økonomiske rammer. DOF har efterfølgende i en henvendelse til de samme ordførere tilsluttet sig handicaporganisationernes henvendelse. DOFs landsorganisation søger også en mindre pulje, så medlemsskoler, hvor der opstår behov for hel eller delvis dækning af handicapbetingede udgifter kan rette henvendelse til Niels-Anton på telefon 31 67 38 77 eller mail nas@danskoplysning.dk for at høre nærmere om mulighederne.

Lovgrundlaget: Folkeoplysningsloven - LBK 854 af 11/-2011 Kapitel 11 - Statstilskud § 44: Stk. 2. Undervisningsministeren yder tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed.

DOF NYT - September 2013

19


IT-nyt

IT opgaver i DOF vinter 2013 Der er nok at tage fat på for DOFs IT-medarbejdere i den kommende vinter. Der venter ændringer i systemerne for at forbedre brugen af bl.a. DOFPro og VuptiWeb. Der dukker hele tiden nye muligheder, behov og krav op, og for at tilgodese disse, er tekniske omstillinger nødvendige. Herunder giver DOFs IT-ansvarlige en status over de forestående IT-opgaver i vinterperioden.

Af Dejan Fontana, IT-ansvarlig i DOF

Online tilmelding I august oplevede vi ret mange problemer med vores online tilmeldings- og betalingsmodul. Der var ikke tale om en enkelt fejlkilde, men om en række områder, som bukkede under ved den store belastning i denne periode. En af hovedårsagerne var nogle sikkerhedsmæssige ændringer i systemet, der var pålagt af PBS/ NETS. Disse forøger vores sikkerhed, men ændringerne havde desværre også nogle forstyrrende bivirkninger i brugen af systemet, så nu har udviklingen af et nyt online tilmeldings-og betalingsmodul førsteprioritet i den kommende tid. Det vil blive taget i brug gradvist, men slutproduktet vil indeholde følgende ændringer: 1. To-trins tilmelding Lige nu skal man igennem 5 tilmeldingstrin for at gennemføre en online tilmelding. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at vi forholdsvis nemt kan registrere, behandle og gemme de indtastede data. Ulempen er dog, at vi har 4 kritiske punkter (trin overgange),

20

DOF NYT - September 2013

hvor systemet kan fejle. I det kommende tilmeldingsmodul vil vi forsøge at reducere antallet af trin til 2, hvilket vil være teknisk set mere fordelagtigt, også når det gælder betaling med betalingskort. 2. Logisk adskillelse af tilmelding og betaling I øjeblikket opdateres tilmeldingsdata efter ethvert online tilmeldingstrin. Tanken var, at skolen kunne følge med i en igangværende online tilmelding og ”gribe ind”, hvis denne skulle gå galt. En oprydningsmekanisme sørgede for at slette tilmeldinger, som reelt ikke blev til noget (brugeren lukkede tilmeldingsvinduet) efter en forudbestemt tidsperiode. Desværre viste det sig, at denne oprydningsmekanisme var lidt for flittig og også slettede nogle reelle tilmeldinger. Fejlen var især synlig i de tilfælde, hvor online modulet ”gik ned” på de sidste to trin (betaling og kvittering). Derfor har vi valgt logisk (og praktisk) at adskille online tilmelding og betaling. I praksis betyder det, at vi vil behandle en tilmelding

som værende gennemført (med status tilmeldt eller reserveret, afhængig af skolens valg), ligeså snart brugeren har gennemført dataindtastningen på det første trin. Betalingskortbetaling bliver behandlet ved hjælp af ePays eget modul og eventuelle fejl, der relateres til kortbetaling, vil i DOFPro kunne ses i form af en alarm, som fortæller skolen, at brugeren har valgt betalingskort som betalingsmåde, men at betalingen ikke er registreret. Denne fremgangsmåde betyder også, at vi kan afskaffe vores nuværende oprydningsmekanisme. 3. Holdvisning og tilmelding i et vindue I øjeblikket åbnes der et nyt tilmeldingsvindue, når brugeren klikker på ”Tilmeld” på et bestemt hold på hjemmesiden. Dette har haft nogle negative konsekvenser med hensyn til brugerens egen anti-popup indstillinger, men også i de tilfælde hvor brugeren simpelthen ”glemmer” vinduet, og hans/hendes session afbrydes


IT-nyt

efter et stykke tid. Ved at implementere holdvisning og tilmeldingsmodulet i samme vindue sikrer vi en mere ensartet flow fra selve holdet til tilmeldingen, og samtidigt kan vi skabe en mere homogen visning/layout. Desuden fjerner vi nogle fejlkilder, der relaterer sig til mobile enheder. Online visning af kurser – webservice I øjeblikket bruger vi en række webservices for at vise kurser fra DOFPro. Der er tale om forskellige servicer til forskellige platforme: DOFPro egen webvisning, Danskoplysning.dk, findkurser.dk, kultunaut.dk, aftenskole.nu, VuptiWeb osv. Denne uheldige fremgangsmåde har desværre skabt en del udviklingsrelaterede problemer, og samtidigt skal der bruges unødvendigt mange ressourcer, når disse services skal opgraderes efter ethvert DOFPro opdatering. Ved at udvikle og implementere én webservice, som kan bruges af alle platforme, formindsker vi antallet af eventuelle fejlkilder og reducerer ressourceforbruget ved fejlrettelser og opdateringer. Samtidig bliver der mulighed for, at DOFPro forholdsvis nemt kan levere data til de fleste online platforme. VuptiWeb Det nye VuptiWeb er udviklet og implementeret, og vi har efterhånden flyttet en del skoler over på det nye system. Langt de fleste skoler venter dog med at tage det nye system i brug (lave domæne pegning om), indtil tilmeldingsbølgen er overstået. Vi fortsætter naturligvis med at flytte de sidste skoler over til det nye

system, og samtidig er vi i gang med at udarbejde en ny VuptiWeb guide. Planen er også at etablere virtuelle kurser i VuptiWeb ved brug af vores nye ”DeltagerNet” platform. Det nye VuptiWeb vil naturligvis blive tilpasset skolernes behov, og eventuelle fejl bliver ret hurtigt rettet takket være systemets indbyggede fleksibilitet og åbenhed. Implementering, tilpasning og udrulning af DeltagerNet ”DeltagerNet” implementeret via Moodle platform er en igangværende opgave, som strækker sig over flere indsatsområder: IT, Kommunikation og Kurser. Systemet forventes i begrænset omfang taget i brug i efteråret. Fejlrettelser og tilpasninger i DOFPro Vi vil naturligvis arbejde med de aktuelle fejl i DOFPro. Langt de fleste akutte fejl relateres dog til online tilmelding og betaling, og disse vil blive fjernet ved oprettelse af et nyt tilmeldings- og betalingsmodul.

sesfelt, som kan rumme forskellig ”fritekst” input. Dette beskrivelsesfelt vil kunne bruges til deltagernes bemærkninger, men også i de tilfælde, hvor de eksisterende ekstra felter ikke er nok. DOF-Løn - tilpasning Nye krav fra Post Danmark om en sikker forbindelse mellem vores system og Post Danmark medfører nogle tekniske ændringer, som forventes færdiggjort i efteråret, hvor vi også skal planlægge et omfattende serverskift. DOFPro-Web Vi er i gang med at (gen)etablere DOFPro-Web (light version af DOFPro), som kan bruges af alle DOF skoler, men som især er egnet til de små foreninger. DOFPro-Web vil indeholde samme funktionalitet som nuværende DoCAS-Web platform for københavnske skoler. På den måde vil de københavnske foreninger kunne fortsætte med at bruge samme kendte indberetningssystem til Københavns kommune som hidtil.

Som et led i vores arbejde med administrative fællesskaber etableres endvidere nye felter på selve tilskudsmodtageren, som kan rumme informationer så som CVR nr. og logo. Ved online tilmeldingen etableres der et beskrivel-

Der er nok at tage fat på for DOFs IT-medarbejdere i den kommende vinter. Her Dejan Fontana i eftertænksom positur. (Arkivfoto: Robin K.)

DOF NYT - September 2013

21


Partnerskaber

Når to og to giver fem Der er en masse gode grunde til at indgå i partnerskaber. Men en af de vigtigste grunde er, at partnerskaber ofte giver nye og bedre muligheder for at arbejde med lige præcis de aktiviteter, skolen brænder for.

Af Line Høgh og Martin Thirstrup Hansen DOF har udgivet et nyt hefte, der guider aftenskoler igennem opstart af partnerskab med eksterne partnere. Her forklares hvad, hvorfor, hvordan, og der er meget illustrative og inspirerende eksempler fra den virkelige verden i DOFs skoler. Så der er ingen grund til at tøve med at udvide din forenings virke – men hvis du stadig tøver, så læs lidt videre. Til gavn for samfundet Partnerskab er ikke et nyt begreb, men det er nok nyt for de fleste, at det så ofte nævnes i forbindelse med aftenskolen. I flere år har vi hørt politikere og embedsmand tale om alle de opgaver, som det frivillige Danmark kan være med til at løfte sammen med det offentlige. I den seneste revision af folkeoplysningsloven blev partnerskab – for eksempel med det offentlige – skrevet ind. Undervisningsministeren taler om, hvordan vi i den Nye Nordiske Skole, skal forny ungdomsuddannelserne ved at skabe nye partnerskaber. Der er stor fokus på samarbejde i folkeoplysningen og ikke mindst i aftenskolen. Samarbejde er godt Men man kunne få den tanke, at partnerskaber primært er til gavn for det offentlige. Det er dog ikke tilfældet! Aftenskolerne kan i høj

22

DOF NYT - September 2013

grad også få endog meget stor glæde af at finde nye samarbejdspartnere. De behøver ikke udelukkende findes inden for det offentlige. Andre frivillige organisationer eller endda private virksomheder kan hjælpe til med at skabe helt nye og spændende aktiviteter. Eksempler I Aalborg laver aftenskolen en musisk HF-uddannelse. I Gladsaxe laver de debatarrangementer til dem, der laver frivilligt socialt arbejde. I København arrangerer de gratis bevægelsesundervisning på en legeplads. Der er mange flere eksempler. Fælles for dem er, at aftenskolen laver de ting, den brænder for. Gennem samarbejde med relevante partnere kan den forbedre sine aktiviteter og nå ud til nye målgrupper. Den ekstra bonus En ekstra bonus er, at man sammen med sine samarbejdspartnere ofte kommer på helt nye ideer, som ikke var planlagt fra starten. For når man samler mennesker, der hver kommer med deres egen baggrund, erfaringer og ideer, så oplever man meget tit, at snakken føres i nye uventede retninger – og det kan føre helt nye, spændende aktiviteter. Og det er her, to og to går hen og giver fem.

Partnerskabsguide

Heftet "Partnerskaber - Hvorfor og hvordan?" kan downloades via Medlemsnet på danskoplysnings.dk. Du kan også bestille den i papirudgave, hvis du kontakter Lars Refsing i DOFs sekretariat. Hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning omkring partnerskaber, er du altid velkommen til at kontakte Finn Nevel eller Line Høgh i DOFs sekretariat. Se kontaktoplysninger på bagsiden af bladet.


Løst og fast

25-års jubilæum i Gallo Skolen 24. august Tekst og foto: Finn Nevel Gallo Skolen tilbyder undervisning i kreative fag og henvender sig til mennesker med psykiske lidelser/problemer. Gallo skolen har et væld af andre aktiviteter, der ligger ud over skolens undervisning. Bl.a. Økologisk Café, forlag, galleri, radio, gartneri, genbrugsbutik, jobformidling, og kriserådgivning.

Jubilæumsdagen var beriget med solskin både inde og ude, dog var der byger af gaveregn fra de mange mennesker, der mødte op for at være med til at fejre skolen.

Intet jubilæum uden festlige, vedkommende, intense og rørende taler. Skoleleder Anne Grethe Sværke bød velkommen, skolens initiativtager Johannes Nielsen pensioneret psykiater fra Psykiatrisk Hospital i Riisskov fortalte om baggrunden for oprettelse af skolen. Den mangeårige - nu forhenværende - leder af skolen Gyda Nielsen bidrog med levende ord og anekdoter fra skolens historie. DOFs formand Ingolf Christensen var også på talerlisten og han ønskede denne kreative og dedikerede medlemsskole tillykke med de 25 år, i en tid der både har bragt med- og modvind. Det store kaffebord med lagkager blev indtaget i skolens hyggelige grønne have. Skolens nyvalgte formand Karsten Bruun, der tidligere har været leder af Blindes Oplysningsforbund i Århus, fik sig en konstruktiv solskinssnak med Johannes Nielsen.

DOF NYT - September 2013

23


Løst og fast

70-årsjubilæum i Ry Aftenskole 6. oktober Søndag 6. oktober er der fest i Ry med reception og koncert. Herunder trækker Ry Aftenskoles bestyrelsesformand linjen gennem de 70 år op til nu, hvor "moderne" tilbud om sushi, efterfødselstræning og mindfulness har afløst fagene om husgerning og tilskæring. Af Niels Kragelund, formand for Ry Aftenskole (Arkivfoto 2008) I oktober 1943 var Danmark besat og mærkede netop i den periode konsekvenserne af samarbejdspolitikkens ophør. Alligevel trodsede en forsamling af 72 besindige Ryborger udgangsforbuddet for at mødes, - og ikke for at sabotere men for at stifte foreningen bag Ry Aftenskole. Som følge af denne modige beslutning kan vi søndag den 6. oktober fejre aftenskolens 70 årsdag. Udgangsforbudet ophævet Det var dengang på en onsdag aften, som stod i folkeoplysningens tegn, de gæve folk besluttede hver at erlægge den betydelige sum af 10 kr. pr. deltager for at kunne være med i Ry Aftenskoles første vinterundervisning af voksne. Og det helt frem til kl. 22, fordi udgangsforbuddet netop blev ophævet i de dage.

Det kreative sushikøkken har bestået – velbekomme!

24

DOF NYT - September 2013

Samfundslære og husgerning, litteraturhistorie og regnskabsføring var i starten de primære undervisningstilbud, og apropos det sidste emne kunne man forestille sig, at aftenskolens overskuelige bogholderi dengang bestod af en cigarkasse og en kolonnebog, - en god bid vej før vor digitale og regulerede tidsalder.

formidlet af den faguddannede dameskrædder Birte Skorstengaard, som med flid fik sat sit præg på Ry's garderober i 40 år. I nyere tid har interessen for personligt velvære flyttet fokus til bevægelsesfag som Yoga og Pilates suppleret med sprog- og musikundervisning eller eksotiske emner som sushikøkken og flamenco.

Ry Aftenskole tilsluttede sig tidligt det politisk uafhængige Dansk Oplysnings Forbund, og blandt den lange række af ihærdige ledere er der nok især grund til at nævne ”Mr. Aftenskole”, Frode Kaasbjerg, en ildsjæl af de sjældne, som også var kendt som en visionær og fremsynet skolelærer i Ry. Kaasbjerg kom til at lede aftenskolen i knapt fyrre år! Over en årrække var der fokus på de kreative fag særlig suverænt

En sidegren af Ry Aftenskole blev undervejs fænomenet Bjedstrup Aftenhøjskole, som nu med sin 58. foredragsrække nærmer sig sit helt eget jubilæum, - med sin helt egen fortælling i DOF Nyt.

Efterfødselstræning – med introduktion af en kommende kursist!

I 2013 står Ry Aftenskole med de velkendte udfordringer og den deraf pressede økonomi. På 70-års-fødselsdagen 6. oktober 2013 løfter vi alligevel det bekymrede blik fra kassekladden for at møde jubilæumsårets Ry-borgere med en reception. Lokale musikere giver en lille koncert på festdagen søndag, og mandag giver aftenskolens kompetente kor, Siim City Singers koncert i samspil med et kor fra Horsens. Med musik og sang fejrer vi jubilæet og fremadrettet afsøger nye muligheder med tilbudte kurser i mindfulness og kunsten at pleje sin motorcykel.


Løst og fast

Fine gæster til jubilæum i APA Egedal og Roskilde Tekst og foto: Martin Hansen Der var stil over det, da APA i Egedal og Roskilde fejrede 25 års jubilæum 6. september. De fine lokaler på Græstedgård i Ølstykke dannede en flot ramme om en dejlig eftermiddag.

blev løftet til et højere niveau, da pianisten fik følge af en talentfuld sanger. Alt i alt en meget hyggelig eftermiddag i godt selskab – og fornem forplejning.

Blandt gæsterne var skolens undervisere, kursister, skoleledere fra nærliggende DOF-skoler – og hele to borgmestre! Både Egedals borgmester, Willy R. Eliasen, og Roskildes ditto, Joy Mogensen deltog og gav hver især en fin tale. Willy Eliasen, der var på hjemmebane, kunne med et glimt i øjet konstatere, at det var hans kollegas første officielle besøg i Egedal Kommune. Begge brugte de dog mere taletid på at tale om, hvor stort og vigtigt et arbejde APA udfører. Og specielt det frivillige arbejde blev rost. Bestyrelsen uddelte blomster til APAs stifter, Gerda Madsen og skoleleder Marianne Witt-Nielsen. Eftermiddagen bød også på fællessang akkompagneret af en pianist. Og sandelig om ikke også sangen

Skoleleder Marianne Witt-Nielsen, skolens stifter Gerda Madsen og borgmester i Roskilde, Joy Mogensen.

Stort rykind til DOF RKAs 60 års jubilæum Tekst og foto: Robin Kristiansen Alle sejl var sat til, da DOF Rødovre Kulturelle Aftenskole med skoleleder Jan Howy Rasmussen i spidsen fejrede jubilæum 22. august i Foreningshuset på Højnæsvej i Rødovre. Et stor antal lærere, kolleger og venner af RKA troppede da også op for at gratulere. Jubilæumssang og video Der var lækker mad og drikke, fin underholdning af jazzband og seniorkor, og som arrangementets clou opførte KOL-koret under ledelse af Marta Kocon en jubilæumssang skrevet til lejligheden på melodien "Ensom dame - 40 år". Efterfølgende kunne man præsentere samme sang med koret i en jubilæumsvideo, produceret af DOF, som man kan se på RKAs

RKAs KOL-kor giver den gas. En del af sangerne har KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom), og bruger korsang som et rigtig godt middel mod de vejrtrækningsproblemer, som sygdommen medfører. (Foto: Robin K.) hjemmeside: ww.dofvestegnen.dk, eller på www.youtube.com: Søg efter "KOL kor i RKA". DOFs formand Ingolf Christensen roste i sin jubilæumstale skolen og Jan for den flotte udvikling, der er præsteret gennem de seneste år og sluttede med at udbringe et

flerfoldigt leve, som forsamlingen bakkede kraftigt op om. Også aftenskolens tidligere leder gennem 11 år, Robin Kristiansen, der virkede indtil 1989, tog ordet og lykønskede med jubilæet og underholdt med noget RKA-historie, som han havde "gravet op" på Det Kongelige Bibliotek.

DOF NYT - September 2013

25


Løst og fast

På skolebænken igen Opfølgningskurset til Lov og Ledelse gav tidligere kursister muligheden for at få gentaget nogle af "guldkornene" fra det første Lov og Ledelseskursus, da Hotel Sixtus ved Middelfart dannede rammen. Tekst og foto: Robin Kristiansen Hvert år i august tilbyder DOF et kursus for de deltagere, der har været med på et Lov og ledelseskursus inden for de seneste tre sæsoner. Når instruktørerne Jytte Andersen, Finn Nevel og Robin Kristiansen har dækket op til repetitionskursus, dukker der således deltagere fra forskellige tidligere forløb op, men der er alligevel gensynsglæde for manges vedkommende, og det betyder noget for stemningen og fællesskabet på holdet, der yderligere bliver styrket når man samles omkring bålet lørdag aften i hotellets have lige ned til Fænøsund. Jytte Andersen har fingeren klar ved lommeregneren under gennemgang af, hvordan man beregner lederens arbejdstid i forhold til skolens timetal. Det er tilsyneladende slet ikke så kedeligt! Skræddersyet kursusindhold Kursisterne på opfølgningsholdet bliver før kurset opfordret til at indsende ønsker til, hvad der skal tages op. Noget som enkelte benytter sig af, men mange løsner først tungebåndet, når kurset starter med udarbejdelse af en liste over emner, man gerne vil have belyst. Ofte emner som deltagerne har mødt "ude i virkeligheden" siden de sidst var på kursus, så det er aktuelle og relevante spørgsmål, der kommer med på spisesedlen.

Noget af "spisesedlen" ved Lov og ledelse-opfølgningskurset i august.

26

DOF NYT - September 2013

"Sikre" spørgsmål Da indholdet i kurset først rigtig fastlægges ved kursusstart, har instruktørerne ikke i samme grad

som på det almindelige "Lov og ledelse" planlagt forløbet, men de er hjemme i stoffet, og leverer gerne henvisninger til tidligere kursusmateriale og lovstof, som samles op på DOFs hjemmeside, så alle kan få materialerne. Selv om indholdet således ikke er særlig fastlagt på forhånd, kan Jytte Andersen alligevel roligt forberede sig på at komme i ilden med spørgsmål til ansættelsesforhold, løn m.v. for det er der stensikkert mange spørgsmål om. Lov og Ledelse til november Nu kan instruktørerne godt begynde at forberede sig på det ordinære Lov og ledelse til november, for holdet er fuldtegnet.


DOF kurser

Aktuelle DOF kurser Kort oversigt over aktuelle DOF-kurser Find kursusbeskrivelse og supplerende oplysninger på DOFs hjemmeside www.danskoplysning.dk under "Kurser og efteruddannelse" hvor der også er mulighed for online tilmelding. Giv lærerne besked Skoleledere bedes sørge for at lærerne får besked om aktuelle kurser. Det kan gøres på flere måder: Sørg for at lærerne kender adressen til DOFs hjemmeside og adgangen til kurser. Skriv det i lærervejledningen eller i en lærermail. Her kan der også linkes til de en-

kelte relevante kursusopslag. Kopier adressen fra adressefeltet (URL'en) og læg den i mailen til læreren, så han/hun blot kan klikke på linket. Lyder det svært? Så ring og få hjælp hos Lis Schlotfeldt i DOFs kursusafdeling, der også kan forklare om kursuslinks i Undervisernet.

Holdnr. Holdnavn

Lis Schlotfeldt

Dato

Sted

Underviser

2013 13322

Mad og mennesker

5. oktober

København

Lise Andersen

13323

Yoga i dybden; Asana, Ullola, Vinyasa, Bandha og Blød Kerne

5. oktober 2013

København

Søren Rasmussen

13215

Det sprogpædagogiske IT-kørekort, Modul 1+4

5. oktober 2013

København

Christoph Schepers

13113

Workshop i fleksible tilrettelæggelsesformer

10. oktober 2013

Århus

Finn Nevel

13330

Musik og stresshåndtering, fyraftensforedrag

23. oktober 2013

København

Karin Schou

13217

Det sprogpædagogiske IT-kørekort, Modul 3

1. november 2013

København

Sabine Kramer

København

Sara Boesen, Stine Kofod

13326

Rytmisk træning og pulsfornemmelse

2. november 2013

13603

Lad stemmen bestemme! En circle-song workshop med Kristian Skår2. november 2013 høj

Odense

Kristian Skårhøj

13328

Sandwichteknikker (frit maskinbroderi) til dekoration af enkle tasker

Birkerød

Bettina Andersen

13604

Lad stemmen bestemme! En circle-song workshop med Kristian Skår3. november 2013 høj

København

Kristian Skårhøj

13214

Billedbehandling med Photoshop Elements

8. november 2013

Aalborg

Brian Rasmussen

13605

Lad stemmen bestemme! En circle-song workshop med Kristian Skår9. november 2013 høj

Aalborg

Kristian Skårhøj

13324

Yolates inspirationskursus

9. november 2013

København

Mikala Kissi

13331

Kunstnerisk kreativitet og undervisning. Hvordan fremmer vi kreative processer og kunstnerisk fordybelse?

9. + 23. november 2013

København

Ida Elke Kallehave, Ane F. Christiansen

13218

Det sprogpædagogiske IT-kørekort, Modul 8

15. november 2013

København

Sabine Kramer

Frøstrup

Birgit Dines Johansen

3. november 2013

13329

Glad bevægelse for ældre

16. november 2013

13607

Musikalsk IT-værksted for begyndere

16. november 2013

Odense

Søren Bechmann

13219

Det sprogpædagogiske IT-kørekort, Modul 7

23. november 2013

København

Sabine Kramer

13332

Bevægelse for gravide

29. november 2013

København

Lotte Paarup

13114

Udviklingsdag, Sundheds- og bevægelsesområdet

6. december 2013

København

Finn Nevel m.fl.

2014 14303

Stofcollager med moderne frit broderi

12. januar 2014

Birkerød

Bettina Andersen

14103

Konflikthåndtering

31. januar 2014

Århus

Stine Clasen

14302

Mindfulness workshop

1. februar 2014

København

Simon Krohn

14301

Kunstnerisk kreativitet og undervisning. Hvordan fremmer vi kreative processer og kunstnerisk fordybelse?

8. + 15. marts 2014

Odense

Ida Elke Kallehave, Ane F. Christiansen

14101

Lov og ledelse opfølgning

29. til 31. august 2014

Middelfart

Robin Kristiansen, Finn Nevel

14102

Lov og ledelse

31. oktober - 1. november Middelfart + 14. - 16. november

Robin Kristiansen, Finn Nevel

DOF NYT - September 2013

27


Dejan Fontana Konsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf: 65 48 32 44 Mob: 31 31 41 61 df@danskoplysning.dk

Finn Nevel Konsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K

Tlf.: 65 48 32 38 Mob: 25 33 23 63 finn@danskoplysning.dk

Jytte Andersen Konsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf. 70 20 60 20 Mob: 20 96 62 33 ja@danskoplysning.dk

Lars Refsing Fuldmægtig Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf.: 70 20 60 20 Mob: 40 82 80 96 LR@danskoplysning.dk

Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej 20 7400 Herning Tlf.: 97 12 94 56 Mobil: 40 21 11 18 ic@danskoplysning.dk

Sekretariatsleder Henrik Christensen Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf. 70 20 60 20 Mob: 31 23 94 71 hc@danskoplysning.dk

Adresse DOF Løngangstræde 25, 4. 1468 København K. Telefon 70 20 60 20 (omstilling til alle medarbejdere)

Line Høgh Administrativ medarbejder Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf.: 65 48 32 32 Mob: 31 70 07 44 LH@danskoplysning.dk

Lis Schlotfeldt Administrativ medarbejder Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf.: 65 48 32 33 Mob: 26 17 90 73 lis@danskoplysning.dk

Fax 66 17 72 62

Tlf.: 65 48 32 39 Support: 70 20 69 78 Mob: 29 37 94 44 mm@danskoplysning.dk

E-mail DOF Pro support support@dofpro.dk

Martin Thirstrup Hansen Kommunikationskonsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf.: 65 48 32 34 Mob: 23 44 88 69 mh@danskoplysning.dk

Niels-Anton Svendsen Konsulent - deltid Løngangstræde 25, 4.. 1468 København K

Tlf.: 31 67 38 77 Mob: 31 67 38 77 nas@danskoplysning.dk

Ekspeditionstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Pernille Marstrand Musik- og kulturkonsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K

Tlf: 65 48 32 48 Mob: 31 69 32 48 pm@danskoplysning.dk

Robin Kristiansen Konsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K

Tlf: 65 48 32 35 Mob: 31 17 32 35 rk@danskoplysning.dk

Martin Michel IT-supporter Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

DOFPro supporttelefon 70 20 69 78

E-mail post@danskoplysning.dk

Hjemmeside www.danskoplysning.dk

Ny viden - Nye muligheder

10.00 13.00 10.00 10.00 10.00

– – – – –

15.00 15.00 15.00 15.00 12.00

DOF Nyt 2013 3 tryk  

Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund september 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you