Page 1

nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund ∙ December 2012 ∙ Årgang 18 ∙ Nummer 4

Landsstyrelsens budgetmøde Side 4

HSU dialogmøde Side 5

DOF MusikTræf 2013

KSO vandt i Højesteret Side 7

VuptiWeb Side 15


Nyt fra DOF

Medlemsnyt

I dette nummer Nyt fra DOF ...................................................... 4

Indmeldelser  GOK Fredericia Elin Søndergaard Larsen Stenhøjvej 75 7000 Fredericia Telefon 20 58 10 81 anesminde@profibermail.dk Region Syddanmark

Ændringer  SOS Sport og Spas har fået ny leder: Peter Gaardsdal HF. Birkevang 135 2700 Brønshøj peterg@parkmail.dk

Landsstyrelsens møde ........................................ 4 HSU dialogmøde ................................................ 5 Satspuljemidler til handicappedes deltagelse i folkeoplysning ................................................. 7 Kofoeds Skoles Oplysningsforbund vandt i Højesteret ...................................................... 7 Folkeoplysning og demokrati - Kofoeds Skole i udlandet ........................................................ 8 Musik i DOF .................................................... 11 Kiergegaard 2013 ............................................ 14 VuptiWeb ....................................................... 15 Aktuelle DOF kurser ......................................... 19 DOFs personale ............................................... 20

 Dalgas Skolen i Århus har fået ny leder: Kirsten S. Knudsen kirsten@dalgasskolen-aarhus.dk

Kalenderen Landsmøde 2013 afholdes 25. og 26. maj Bemærk at den oprindelige dato er ændret Landsmøde 2013, som også omfatter generalforsamlingen, er flyttet fra 4. og 5. maj til 25. og 26. maj ifølge landsstyrelsesbeslutning af 16. september 2012. Se øvrige kalenderoplysninger om møder mv. på DOFs hjemmeside under Medlemsnyt>Møder og referater. Datoer for kurser og temadage findes på hjemmesiden under Kurser og efteruddannelse. Niels-Anton Svendsen på HSUs dialogmøde Læs mere side 5

2

DOF NYT - December 2012


Kommentar

I bevægelse "Er i en bevægelse?" spurgte kulturminister Uffe Elbæk. "Naah, måske ikke en bevægelse, men vi er i bevægelse," parerede Per Paludan. Scenen var DFS' medlemskonference på KolleKolle i slutningen af oktober, hvor kulturministeren var gæst. Han var sat "i scene" til en slags sofasnak sammen med repræsentanter fra folkeoplysningen, blandt andet fra Grænseforeningen, DATS - Landsforeningen for dramatisk virksomhed, Folkeuniversitet i Århus, daghøjskoleområdet, SFOF og højskoleområdet. Det blev til en god snak med en

interesseret minister, men tydeligvis fokuserer han på de aktiviteter, der er præget af interessefællesskab, og som derfor fremstår stærkere profileret end aftenskolerne. Fx er alle medlemmer af DATS bidt af teater, og alle de spændende innovative projekter i mindre organisationer som SFOF og nogle daghøjskoler er også fine at vise frem. De er dele af en bevægelse, hvis ikke ligefrem selv en bevægelse, og det er til at få øje på. Men er aftenskoleområdet en bevægelse? Er en skoleleder og skolens bestyrelse en del af en bevægelse? Det er helt klart en helt anden situation at være en virksomhed med alle mulige forskellige fag som sprog, kreative fag, yoga og afspænding og foredrag. Så er det

sværere at vise en samlet profil, der er til at få øje på. Man behøver ikke at være en bevægelse, for at stå for en aftenskolevirksomhed. Derfor var formanden for DFS, Per Paludans svar nok også benægtende på ministerens spørgsmål. Vi må håbe, at Uffe Elbæk efterhånden får forståelsen for, at aftenskolerne er meget vigtige undervisningsvirksomheder, der tilbyder en bred vifte af muligheder, så danske borgere kan skabe sig en fritid med mening efter eget valg uden at skulle være en del af en bevægelse.

Robin Kristiansen redaktør

DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer 4 gange årligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller e-mail ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden.

DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Henrik Christensen, ansvarshavende Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Tryk: Oplag:

Robin Kristiansen Lars Refsing 1000

Redaktionen afsluttet Dansk Oplysnings Forbund Tirsdag 20. november 2012 DOF er landsorganisation for ca. 200 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som Dead-line for DOF NYT marts 2013 tilsammen beskæftiger ca. 3.000 voksenundervisere. Tirsdag 19. februar 2013

DOF NYT - December 2012

3


Nyt fra DOF

Landsstyrelsen har budget 2013 på plads Hotel Hesselet i Nyborg dannede rammen, da DOFs landsstyrelse holdt møde om budget 2013 fredag 16. november. Samtidig afvikledes på hotellet det andet weekendmodul i DOFs kursus i Lov og ledelse, hvor man arbejdede med gennemgang af - budgetter! Resume af de vigtigste beslutninger: (Referatet kan ses på DOFs hjemmeside) 1. DOFs sundhedsinitiativer Konsulent Finn Nevel orienterede om DOFs sundhedsinitiativer, herunder især "Tab dig sund" og partnerskab herom med Gigtforeningen 2: Virksomhedsstrategi 2013 Der forelå til mødet forslag til justeringer på indsatsområderne jvf. bilag til dagsordenen. Landsstyrelsen godkendte justeringerne på indsatsområderne, og at der ikke justeres på Vision, Mission og Værdigrundlag. Dermed har DOF en godkendt Virksomhedsstrategi for 2013. Den færdige udgave udsendes til landsstyrelsens medlemmer. 3. Budget 2013 samt prognose for 2014 og 2015 Landsstyrelsen godkendte det forelagte budgetforslag, der bygger på et øget aktivitetsniveau, som delvis finansieres af et træk på egenkapitalen, altså at der budgetteres med et underskud. Budgettet for 2013 forventes desuden at kunne dække de indsat-

ser, aktiviteter og projekter, som vil være den konkrete udmøntning af DOFs virksomhedsstrategi for 2013. Et øget aktivitetsniveau og nye tiltag er blandt andet:



Flere midler til kursusvirksomheden (bl.a. lavere deltagerbetaling)

 

Ressourcer til udvikling af koncepter

 

Studietur

Ressourcer til at støtte medlemsskoler ifm. projekter og fundraising Flere ressourcer til kommunikation og IKT

4. Landsstyrelsens mødeplan godkendt



Søndag den 26/5-13 kl. 13-14 (Konstituerende møde i forlængelse af Landsmødet).



Lørdag den 14/9-13 og søndag den 15/9-13 (todages mødet).

  

Fredag den 22/11-13 kl. 12-16. Lørdag den 25/1-14 kl. 10-14. Fredag den 14/3-14 kl. 12-16.

DOFs årlige kursus i Lov og ledelse over to weekender for ledere og bestyrelsesmedlemmer sluttede i samme weekend og på samme sted som landsstyrelsesmødet - nemlig hotel Hesselet ved Nyborg, hvor kursisterne kunne glæde sig over en smuk beliggenhed ved Storebælt.

4

DOF NYT - December 2012

Foto: Hr. selvudløser

Lov og ledelse afsluttet


Nyt fra DOF - handicap og specialundervisning

Handicap- og specialundervisningsudvalgets dialogmøde Onsdag 24. oktober afholdt DOFs Handicap- og specialudvalg (HSU) et velbesøgt dialogmøde i Mødecenter Odense

Af konsulent Niels-Anton Svendsen Årets tema var et tættere samarbejde med en række handicaporganisationer. Baggrunden for netop dette tema er det gode samarbejde DOF har med Gigtforeningen og de mange ”GOK’er”. Et samarbejde Handicap- og specialundervisningsudvalget (HSU) gerne ser udvidet til også at omfatte andre handicaporganisationer.

Præsentation af personer og problemer Efter velkomst af formanden for HSU Anne Marie Hannberg og en præcisering af formålet med dagens dialogmøde og en kort orientering om udvalgets arbejde, tog vi først en præsentationsrunde med mulighed for at pege på emner, man godt ville have taget op i

løbet af dagen. Under denne runde blev et emne rejst: handicaperklæringer. Da det åbenbart er et mere generelt problem, vil der i næste nummer af DOFNyt komme et indlæg om handicapundervisning og handicaperklæringer.

Gigtforeningens konsulent Anette Larsen fik forsamlingen op at stå i bogstaveligste forstand, da hun demonstrede Gigtforningens "Pauseboogie", der er udgivet til brug for enhver på Youtube.

DOF NYT - December 2012

5


Nyt fra DOF - handicap og specialundervisning Anette Larsens oplæg om Gigtforeningens arbejde Konsulent i Gigtforeningen Anette Larsen holdt et meget inspirerende indlæg om Gigtforeningens arbejde, herunder betydningen af samarbejdet mellem Gigtforeningen, ”GOK’erne” og DOF. Allerede her stod det klart, at DOF -skoler med tilbud til andre målgrupper end gigtramte kunne få glæde af det tætte samarbejde mellem Gigtforeningen og DOF bl.a. med hensyn til kurser for lærere, der underviser i vand. Det blev aftalt, at DOF vil modtage information fra Gigtforeningen, når de etablerer nye kurser. Workshoparbejde HSU havde inviteret: Arne Nowicki Pedersen, formand for Dansk Blindesamfunds Fritidsog Kulturudvalg, Jens Ibsen, medlem af SINDs hovedbestyrelse, og Dan Schimmel, politisk konsulent i LEV I fire workshops med fokus på undervisningstilbud til henholdsvis blinde og svagsynede, psykisk sårbare, udviklingshæmmede og personer med fysisk handicap, drøftede man behovet og rammerne for et tættere samarbejde mellem DOF, DOFs medlemsskoler og handicaporganisationerne. Opsummering fra drøftelserne i de fire workshops:

Workshoparbejde om undervisning af psykisk sårbare 2. Udviklingshæmmede Samarbejde med LEV om debatarrangementer. Etablering af partnerskaber. Undersøge mulighederne for adgang til fitnesscentre. Hvordan LEV kunne medvirke til øget synlighed om kursustilbud til målgruppen. Udvikling af fælles projekter fx ”Tab dig sund”-konceptet målrettet udviklingshæmmede. 3. Bevægelseshandicappede Samarbejde med Gigtforeningen med hensyn til lærerkurser. Gigtforeningen sender sit kursuskatalog 2013 til DOF. Orientere handicaporganisationerne, hvis vi afdækker behov.

1 Psykisk sårbare Der er behov for undervisningstilbud til målgruppen uden for de store byer.

4. Blinde og svagsynede Den største udfordring er tilgængeligheden, og her tænkes på afstand til undervisningssted, undervisningsmaterialerne, befordring og lærerens undervisning.

Etablering af en ERFA-gruppe med DOF som arrangør.

Øget viden hos lærerne via lærerkurser.

Lave fælles udviklingsprojekter.

Man ønsker et så bredt tilbud som muligt.

6

DOF NYT - December 2012

Man ønsker også bedre mulighed for at blive inkluderet i den almindelige undervisning. Det kunne fx ske ved at det blev muligt at medbringe en ledsager gratis, som fx kunne synstolke, hvis der i undervisningen indgik visuelt materiale. HSU vil nu arbejde videre med disse forslag og ideer. Planer for 2013 Der var enighed om, at et tættere samarbejde ville være en fordel for både handicaporganisationerne og DOF. I 2013 vil der således blive afholdt temadage med fokus på undervisning af

 Psykisk sårbare  Udviklingshæmmede  Bevægelseshandicappede  Blinde og svagsynede med deltagelse af de medlemsskoler, der har undervisningstilbud til de respektive målgrupper, den pågældende handicaporganisation og DOF. Tidsplan vil blive fastlagt i begyndelsen af 2013.


Nyt fra DOF - handicap og specialundervisning

Satspuljebevilling til handicappedes deltagelse i folkeoplysning Af Niels-Anton Svendsen For mange personer med handicap er folkeoplysning kun tilgængelig på lige vilkår, hvis handicapbetingede udgifter til for eksempel befordring og tegnsprogstolkning dækkes. I henhold til folkeoplysningslovens § 44, stk. 2 er det alene ministeren, der yder tilskud til denne type udgifter. På finansloven har der årligt været afsat et beløb på ca. 3,5 mio. kr. – Det dækker imidlertid langt fra behovet. DOF fik derfor foranlediget en satspuljebevilling på 15 mio. kr. fordelt over årene 2009-

12. Et beløb, der blev tillagt finanslovsbevillingen. Til belysning af behovet kan det nævnes, at bruttoudgiften til handicapbetingede udgifter i 2010 ifølge Undervisningsministeriet udgjorde ca. 17 mio. kr. DOF har derfor søgt om en ny bevilling for perioden 2013-16. Da flere og flere kommuner er ophørt med frivillige bidrag til denne type udgift, er satspuljepartierne gjort opmærksom på, at bevillingen til 2013-16 burde øges fra de 15 mio. kr. for at undgå negative konsekvenser for handicappedes mulighed for at deltage i folkeoplysning.

Desværre var satspuljen i år beskeden i forhold til tidligere år, så det endte med en bevilling på 12 mio. kr. Det vil formentlig betyde, at dækningsgraden vil falde til under 50%, hvilket igen vil medføre, at en del undervisning ikke vil kunne gennemføres og personer med handicap ikke vil have lige muligheder på grund af deres handicap, hvilket strider mod principperne i FNs konvention om rettigheder for personer med handicap, som Danmark har ratificeret. DOF vil derfor fortsat have fokus på problemstillingen og arbejde målrettet for at folkeoplysning skal være tilgængelig for alle.

Uddannelsesforbundet tabte sagen mod DOFs medlemsskole KSO i Højesteret Som tidligere nævnt i DOF Nyt anlagde Uddannelsesforbundet sag an mod Kofoeds Skoles Oplysningsforbund (KSO), da man var af den opfattelse, at lærernes lønog ansættelsesforhold var i strid med EU-direktiver om deltidsbeskæftigelse og tidsbegrænset ansættelse. KSO er imidlertid godkendt som en folkeoplysende forening og modtager tilskud i henhold til folkeoplysningsloven, og er derfor omfattet af lovens § 52 og dermed lønbekendtgørelsen. Problemstillingen er derfor, at tilbyder KSO lærerne andre løn- og ansættelsesvilkår, er de ikke læn-

gere tilskudsberettigede! – Uddannelsesforbundet har derfor argumenteret med, at undervisningen retteligen burde være gennemført i henhold til reglerne for daghøjskolevirksomhed. Da sagen grundlæggende handler om lønbekendtgørelsen, er Undervisningsministeriet ved Kammeradvokaten gået ind som biintervenient til støtte for KSO. Sagen har i første omgang været til behandling i Landsretten, hvor Uddannelsesforbundet tabte – og alle 3 dommere var enige. Uddannelsesforbundet valgte så at anke dommen til Højesteret, hvor der var retsmøde den 7. november.

5 højesteretsdommere er sat på sagen. Højesteret har den 14. november stadfæstet Landsrettens dom. Det betyder, at uanset de påberåbte EU-direktiver, er det lønbekendtgørelsen, der skal følges, såfremt en folkeoplysende forening ønsker at modtage tilskud til sin folkeoplysende voksenundervisning. Sagen har derfor stor principiel betydning. DOF ser med tilfredshed på dommen, da Højesteret i modsat fald ville have udløst helt uoverskuelige konsekvenser for hele den folkeoplysende voksenundervisning.

DOF NYT - December 2012

7


Folkeoplysning og demokrati - Kofoeds skole i udlandet

Folkeoplysning som løftestang for udstødte grupper i Østeuropa Siden kommunismens fald i Østeuropa har Kofoeds Skole arbejdet med at overføre sine metoder og modeller for socialt arbejde til de nye demokratier. Skolens arbejde retter sig mod de grupper, som socialt bliver stødt ud. Et af redskaberne er folkeoplysning. De tre første Kofoeds Skoler i udlandet blev åbnet i 19971998 i Polen. Siden er det blevet til 20 skoler eller sociale projekter i Tjekkiet, Estland, Litauen, Rumænien, Bulgarien, Ukraine, Slovenien og Armenien. I skolerne spiller folkeoplysning en væsentlig rolle. Som i Danmark i 1800-tallet har folkeoplysning været med til at give socialt undertrykte grupper nye sociale og demokratiske muligheder i de tidligere kommunistiske lande.

Ole Meldgaard

Hvordan begyndte det internationale arbejde? De internationale kontakter begyndte, mens kommunisterne endnu sad ved magten i Polen. Jeg var første gang i Polen i 1988. Efter systemskiftet fik vi en henvendelse fra polske socialarbejdere om at hjælpe med at bygge sociale programmer op. ”Kom og fortæl os, hvordan man laver socialt arbejde for udsatte grupper”. Som polakkerne sagde det, så havde de i 50 år levet i et samfund, som ikke havde sociale problemer. Det kunne der pr. definition ikke være i et kommunistisk samfund. Alkoholisme og hjemløshed var ikke sociale problemer. Det var patologiske

8

DOF NYT - December 2012

Det fortæller Ole Meldgaard, som er formand for Kofoeds Skoles Oplysningsforbund og mangeårig medarbejder på Kofoeds Skole og som i alle årene har været engageret i skolens internationale arbejde. problemer, altså knyttet til en sygdomsforestilling. Der var derfor ikke blevet opbygget en social indsats, men nu stod man med åbenbare sociale problemer, som blev forstærket under omvæltningerne, men de vidste ikke, hvad de skulle gøre. Med hjælp fra diverse danske bistandsprogrammer inviterede vi polske socialarbejdere til Danmark og overførte vores sociale model til Polen som det første land, hvor vi udstationerede en medarbejder et år. I årenes løb har vi tilrettelagt undervisning og studiebesøg for hundreder af socialarbejdere fra de tidligere kommunistlande. En anden gren af arbejdet var at oprette Kofoeds

Skoler. Arbejdet blev ofte gjort helt fra bunden med etablering af foreninger, for skolerne er alle folkelige foretagender, altså NGO’er, finde egnede medarbejdere, finde bygninger og indrette dem, indkøbe udstyr og tilrettelægge programmer med vejledning, undervisning, værkstedstræning og opbygge herberger for hjemløse og opbygge afvænning for misbrugere. Dertil kom kontakt til de nationale myndigheder og finde penge til programmerne. De bygningsmæssige forhold var ofte forfærdelige. I Warszawa indrettede vi skolen i udkanten af byen i en tidligere kostald, som blev bygget om fra grunden, og i Vilnius istandsatte vi


Folkeoplysning og demokrati - Kofoeds skole i udlandet en bygning, som i den grad var faldefærdig men som i dag er smuk og indbydende. Ombygningerne blev varetaget af professionelle håndværkere men med involvering af tidligere alkoholikere og løsladte fanger. Hvordan udviklede arbejdet sig til de øvrige lande? Dels var der en spredningseffekt fra de første skoler, bl.a. til Ukraine og til Armenien. Der blev hurtigt stor opmærksomhed om skolernes måde at lave sociale arbejde på, og nyheden spredte sig også til andre lande via konferencer. Angående de baltiske lande fik vi en henvendelse fra det danske socialministerium, om vi ville hjæl-

pe med socialt arbejde i Estland og Litauen. Men også udenlandske elever på skolen i København bidrog. Initiativet til skolerne i Tjekkiet og Bulgarien blev taget af tjekkiske og bulgarske elever, som syntes der også burde være en Kofoeds Skole i deres hjemlande, og de fik etableret de første kontakter til kredse af socialarbejdere i Tjekkiet og Bulgarien. Hvordan er skolerne organiserede? Skolerne er organiserede i henhold til den nationale lovgivning og er selvstændige skoler med egne bestyrelser og vedtægter og egen økonomi. Skolerne styres ikke fra Danmark. Det er hverken muligt

eller ønskeligt. Vi har overført vore erfaringer og model for socialt arbejde, så de udenlandske skoler selv kan arbejde videre med det. Skolerne deler fælles grundlag og værdier. Ånden er den samme, den her enorme tro på at alle mennesker har evner og ressourcer og har noget at byde på, men skolerne har hver deres individuelle særpræg og arbejder med de sociale problemer efter de lokale forhold og behov. De udenlandske skoler er ikke opbygget efter McDonald princippet om at alt skal være ens og det samme. Det er ikke en koncern, snarere en familie. Vi har set det som vores opga(Fortsættes på side 10)

Billedet er fra skolen i Warszawa. IT-undervisningslokalet er indrettet i en tidligere kostald!

DOF NYT - December 2012

9


Folkeoplysning og demokrati - Kofoeds skole i udlandet (Fortsat fra side 9)

ve at yde hjælp til selvhjælp til skolerne i udlandet, at motivere og inspirere og være til rådighed med erfaringer, ikke at bestemme, hvordan det skal være, selv om vi er med i bestyrelserne. Lige fra begyndelsen har det været formålet at skolerne skulle være lokale og overleve på lokale kræfter og engagement. Vi har derfor gjort meget for at finde lokale ildsjæle, som brænder for at gøre en indsats for deres egen befolkning og deres eget land. Hvilken rolle spiller undervisning i skolernes arbejde? En hel afgørende rolle, og i en social kontekst. Vi kalder jo brugerne af Kofoeds Skole for elever for at understrege det pædagogiske element i det sociale arbejde. Det handler om at bruge undervisning til at løfte eleverne og forbedre de sociale og demokratiske forhold for dem. Der er undervisning på alle skolerne for eleverne, som er langtidsarbejdsløse, hjemløse, alkoholikere, tidligere fanger og elementært fattige mennesker. Princippet er at de sociale institutioner også skal være pædagogiske institutioner, som kan løfte de udstødte grupper og give dem selvtillid og færdigheder, så også de får en plads i den nye demokratiske udvikling. Ofte kommer de, fordi de har nogle helt elementære behov for mad, tøj eller et bad. Til dette behov knytter vi undervisning. Det har næsten altid været en kolossal øjenåbner, når vi præsenterede en social model, som kombinerer socialt arbejde med undervisning. Yes, det er det, der er brug for! Da den første skole åbnede i Polen i

10

DOF NYT - December 2012

1997 stod eleverne nærmest i kø for at komme til at lære EDB. Der bliver undervist i bl.a. EDB, engelsk, kreative fag, samfundsfag, etik, madlavning og tøjsyning, men det er forskelligt fra skole til skole. I forbindelse med et valg i Armenien blev der undervist i sociale rettigheder. Det var ganske nyt i de tidligere kommunistiske lande, at de udsatte grupper – som man i begyndelsen kaldte for patologiske grupper - skulle undervises, men det er der forståelse for nu. Udover vores egen guru, Hans Christian Kofoed, som oprettede Kofoeds Skole i 1928, tog vi også Grundtvig med og berettede om folkehøjskoler og voksenundervisning i Danmark, og hvordan folkeoplysning har været med til at skabe vort folkestyre og hjælpe nye klasser frem. Der er to store danskere, som har lært os noget, det er Kofoed og Grundtvig, siger de i Polen. Folkeoplysning i de tidligere kommunistiske lande var så meget mere betydningsfuldt som at de udstødte grupper ofte manglede kompetencer til at begå sig under de nye forhold og ofte følte sig slået ud af de nye vilkår. De havde måske arbejdet på kollektive landbrug eller på statsejede fabrikker, som gik fallit under markedsøkonomien, og de mistede deres bolig, og hele familier blev sat på gaden. Eller fanger kom ud af fængslerne og manglede færdigheder til at kunne begå sig i samfundet under de nye forhold. Det var ikke nok kun at sørge for de umiddelbare behov for mad og en seng at sove i. Det var absolut nødvendigt med undervisning som led i det sociale arbejde.

Undervisning er ikke bare et spørgsmål om færdigheder, men også om at opbygge sociale fællesskaber og motivation og selvtillid. Skolerne blev taget godt imod af de udstødte grupper. Her føler de, at nogen tror på dem og har øje for deres evner, så de kan bruges i den sociale udvikling. I Ukraine, f.eks., var det en del af undervisningen at eleverne skulle lære selv at etablere små projekter, som kunne komme andre i det lokale samfund til gavn, og et andet sted i Ukraine er undervisning knyttet til produktionen af en hjemløseavis. I Polen uddanner de eleverne til såkaldte sociale animatorer, som selv kan videreføre projekter for andre udstødte mennesker ligesom de arbejder med socialøkonomiske modeller som supplement til markedsøkonomien. Der er også undervisning i, hvordan man starter og driver en socialøkonomisk virksomhed. Kofoeds Skoles sociale arbejde har hele tiden haft en medkomponent: at styrke civilsamfundet og lokalsamfundet i det område, hvor skolen arbejder. Derfor samarbejder vi altid direkte med NGO’er. Hvad har i gang i nu? Vi er bl.a. involveret i et nyt projekt i Litauen. Jeg har lige været derovre, og vi samarbejder med en præst i den lutherske kirke, som er i gang med at indrette en tidligere præstegård ude på landet til et herberg for hjemløse misbrugere. Også her er der undervisning og nogle meget engagerede unge lærere. Så samarbejder vi med en hjemløseinstitution i Hamborg, som vil udvide hjemløsearbejdet med undervisning efter Kofoeds Skoles model.


Musik i DOF

Jazz & brass i Musikpuljen Smæk for skillingen: To blæserbands og en alsidig vokal-solist gav den gas ved dobbeltkoncert-kamp i Aalborg med støtte fra DOFs Musikpulje.

Swingtime Bigband To bands – én solist En af de DOF-skoler, der har fået glæde af Musikpuljen i 2012, er musikaftenskolen ’Den Rytmiske i Nordkraft’ i Aalborg. I foråret stod aftenskolen bag et brag af en dobbeltkoncert med Nordvestjysk Brass Band og Swingtime Big Band, og i spidsen for det hele stod den aalborgensiske sangerinde Margrete Grarup som fælles solist. Big Brass Band Battle Koncertens emne var forskelle og ligheder imellem de to typer orkestre, og koncerten forløb som en musikalsk duel, hvor der blev serveret verbale udfordrin-

ger ind i mellem de velklingende arrangementer. Bredt repertoire Begge orkestre - og ikke mindst Margrete Grarup demonstrerede stor musikalsk spændvidde i løbet af koncerten, som bød på et bredt udvalg af numre fra klassiske brass band-arrangementer til moderne bigband-musik. Margrete Grarup er solistuddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium, og hun viste, at hun er en af landsdelens bedste sangerinder, både når det gælder underholdningsmusikken og mere hårdtslående bluesog jazz-arrangementer. Læs mere om musikpuljen side 12.

Nordvestjysk Brass DOF NYT - December 2012

11


Musik i DOF

Musiktræf 2013 Fredag den 18. januar mødes 40 musikundervisere på Askov Højskole ved Vejen for at tilbringe et døgn i hinandens selskab og dele en række inspirerende oplevelser om og med musik. Anledningen er DOFs MusikTræf 2013, og arrangementet byder på foredrag af musiker og forfatter, Peter Bastian og hjerneforsker Kjeld Fredens, samt workshops om IT i musikundervisningen og kor-kommunikation og undervisningsinput ved henholdsvis Jesper Juellund Jensen og Malene Rigtrup. Arrangementet er blevet et veritabelt tilløbsstykke, og der står interesserede på venteliste. Det tegner til at blive et herligt døgn i godt selskab med både musik masser af inspirerende musikalsk tankegods!

Nyhedsbrevet MusikNyt Nu modtager knap 400 musikundervisere og ledere i DOF vores musiknyhedsbrev MusikNyt. MusikNyt udsendes efter behov, og omtaler kurser og begivenheder af særlig interesse for det musikfaglige område. Nyhedsbrevet er målrettet mod musikunderviserne, men såvel skoleledere som kor- og orkesterformænd kan også modtage MusikNyt. Vil du også modtage MusikNyt? Send en mail med modtagerens navn og mailadresse til Line Høgh, og skriv tillige, hvilken DOFaftenskole, vedkommende er tilknyttet, samt om modtageren er underviser (kor-, orkesterdirigent, instrumentalunderviser), kor/ orkesterformand, eller skoleleder. Skriv til LH@danskoplysning.dk

Deltagerne får blandt andet lejlighed til at møde musiker og forfatter Peter Bastian

Musikpuljen – penge til koncerter og andre musikarrangementer Koncerten i Aalborg, der er omtalt på forrige side, blev støttet med penge fra DOFs Musikpulje, og mange andre har haft glæde af musikpuljen i 2012, som det fremgår af næste side. Måske har din aftenskole også et arrangement i tankerne, som kan få støtte? Se betingelser og find ansøgningsskema på DOFs hjemmeside: Klik på ’Musik’ i den røde bjælke på www.danskoplysning.dk/landsorganisationen. Du kan også kontakte konsulent Pernille Marstrand på pm@danskoplysning.dk. Nye vilkår for Musikpuljen i 2013 Fra nytår justeres Musikpuljen for at tilgodese så mange kor og orkestre i DOFs medlemsskoler som muligt. Vær derfor opmærksom på at læse vilkår og betingelser grundigt igennem inden ansøgning i 2013. Så snart de nye vilkår er tilgængelig på DOFs hjemmeside, vil dette blive meddelt i nyhedsbrevet MusikNyt.

12

DOF NYT - December 2012


Musik i DOF

Musikpuljen Filmmusik-koncert, bigband-brass-bandsanger-dyst, 90års jubilæumsfestkoncert for et kor, klassiske korkoncerter med operasolister inspirationsarrangementer – gæstedirigenter, akkompagnatører, solister og andre musikalske input!

Skibbykoret

Der har været gang i Musikpulje-ansøgningerne i 2012, og ved deadline på dette DOF Nyt er 16 arrangementer i 12 forskellige medlemsskoler blevet bevilget penge fra puljen. Flere af arrangementerne har omfattet mere end én koncert eller for eksempel været en inspirations-workshop efterfulgt af en koncert.

DOF Skibby Aftenskole: Festkoncert med Skibbykoret og sopransolist Pernille W. Madsen.

Musica Aftenskole: Inspirationsarrangement for koret Musica med Ph.D. Bjarke Moe om renæssancekomponisten Mogens Pedersøn forud for koncertrække; omtalt i DOF Nyt marts 2012.

Den Rytmiske i Nordkraft: Dobbeltkoncert med Swingtime Bigband og Nordvestjysk Brassband samt vokalsolist Margrete Grarup (se omtale andetsteds i dette blad)

Fredensborg Aftenskole: Nytårskoncert med Fredensborg Byorkester og janitshar Anders Carlsen som solist.

Den Rytmiske i Nordkraft: Julekoncert med Swingtime Bigband og vokalsolist Marie Carmen Koppel.

Fredensborg Aftenskole: Inspirationsarrangement/ blæserworkshop med fire instruktører for Fredensborg Byorkester. Ry Aftenskole: Workshop og koncert, koret Siim City Singers og instruktør/vokalsolist Kristian Skårhøj. Den Kreative Aftenskole: Temakoncert med filmmusik; Fredericia Byorkester samt 2 vokalsolister, Frederikke Viskum og Christian Lund.

Aftenskolen Kor Nucopia: To korkoncerter med Kor Nucopia akkompagneret af Mikkel K. Petterson på klaver og med sopran Tóra Vestergård som solist.

Roskilde Oplysningsforbund: Kor koncert med Sangkompagniet samt vokalsolist Anders Birk og på klaver Anton Davidsen. DOF Helsingør Aftenskole: Espergærdekorets julekoncert med 3 akkompagnatører Dag- og Aftenskolen i Rønde: Workshop og koncert med bigbandet Unoderne samt saxofonist Finn Odderskov som solist. Roskilde Oplysningsforbund: Julekoncert for kor, akkompagneret af pianist Anders Birk

Den Kreative Aftenskole: To adventskoncerter med Fredericia Big Band og to vokalsolister, Søren Okholm og Tanja Fossdal.

Skærbæk Egnskor: Korjulekoncert, akkompagneret af pianist Pia Hansen

Bække Aftenskole: Inspirationsarrangement for Bække Sangkor med vokalinstruktør Thomas Krogh.

Hundested Aftenskole: Julekoncert med Halsnæskoret med solist Caroline Friedrichsen akkompagneret af Jens Vangsgaard på guitar.

Roskilde Studiekor: Koncert med Roskilde Studiekor og sopransolist Cecilia Lindwall.

DOF NYT - December 2012

13


Kierkegaard 2013

Kierkegaard 2013 Den 5. maj 1813 fødtes den senere så vidt berømte tænker, filosof og teolog, Søren Aabye Kierkegaard. Da han blot 42 år senere, den 11. november 1855, udåndede, efterlod han sig et helt unikt aftryk i den litterære, filosofiske verdenshistorie. Et aftryk, der den dag i dag får mennesker over hele kloden til at studere dansk – alene for at kunne læse Kierkegaard-værker på originalsproget. Af musik- og kulturkonsulent Pernille Marstrand

Folkelig formidling Næste år er det 200 år siden, Søren Kierkegaard kom til verden, og fra 5. maj til 11. november 2013 markeres dette med begivenheder i hele Danmark og i udvalgte byer rundt om i verden. Projektet kaldes Kierkegaard 2013, og dets formål er - med en række af landets bedste folkelige formidlere - at udbrede kendskabet til Kierkegaards tankeunivers; Kierkegaard for folket. Arrangementer i aftenskolen om Kierkegaard På projektets hjemmeside www.kierkegaard2013.dk kan man følge forberedelserne til næste års markering, og blandt andet finder man på hjemmesiden et inspirationskatalog med oplægsholdere, foredrag, underholdning og workshops om Kierkegaards tanker og tekster.

14

DOF NYT - December 2012

Kierkegaard, kærlighed og kultur.. Det er et stort katalog, og emnerne spænder vidt: Kierkegaard formidles både ”for dummies” og ”for begyndere”, man kan få indblik i Kierkegaards forhold til kærligheden – og videre over Kierkegaard og ledelse til hans tanker om pædagogik samt musik og kultur men kataloget er overskueligt, og for hvert emne og oplægsholder er der kort information om indhold og form på arrangementet – samt kontaktoplysninger og pris for at hyre den enkelte. Kierkegaard i din aftenskole? Går du med tanker eller idéer om at lave et Kierkegaard-arrangement i din aftenskole næste år, så hører vi meget gerne om det. Vi hjælper også gerne med at bringe din idé i spil med andre medlemsskoler. Kontakt Pernille Marstrand på pm@danskoplysning.dk


IT i DOF

Det nye VuptiWeb En nødvendig opgradering af platformen bag VuptiWeb har været på tegnebrættet længe, og mange har spurgt, hvornår den nye VuptiWeb er klar. Der har været forsinkelser både hos DOF og hos vores leverandør, men nu går det støt fremad. Læs her mere om, hvad der er i vente.

Af IT-ansvarlig Dejan Fontana

Baggrund Den nye version af vores CMS – VuptiWeb er på vej. CMS står for Content Management System og i denne sammenhæng relateres det til oprettelse og indholdsadministration af websider. Systemet forventes implementeret i slutningen af 2012, hvor de første skoler bliver kontaktet og data overført. Projektet var fra starten desværre ramt af større ressourcerelaterede forsinkelser hos både leverandøren og i DOF. Disse ”udfordringer” er nu overstået, og vi er i fuld gang med udviklingen og planlægningen. Baggrund for dette systemskifte er, at vores nuværende VuptiWeb har sin basis i en gammel platform, som ikke længere opdateres eller vedligeholdes. Nye browserversioner stiller fornyede krav til hjemmesideteknikken, og i nogle tilfælde betyder det, at platformen i større eller mindre grad skal tilpasses og justeres. Dette er ikke længere muligt i vores nuværende VuptiWeb, og eksisterende brugere kunne opleve problemstillingen i form af nogle ret irriterende ”popups” i indholdsredigeringen. En ny start Derfor var det nødvendigt at starte på et nyt CMS projekt med udgangspunkt i et moderne CMS system, som løbende kan tilpasses vores behov og som lever op til de nye standarder. Det er dog vigtigt at pointere, at det som udgangspunkt ikke bliver tale om en CMS revolution, hvor skolerne får en hel ny hjemmeside og et hav af nye muligheder, men blot om opgradering af det eksiste-

rende system til en ny og mere opdateret platform. De eksisterende skolers hjemmesider vil ”kun” blive overført til det nye system med de eksisterende data (tekst og billeder). Funktionalitetsmæssigt vil det nye system blive reduceret til et minimum svarende til funktionerne i det nuværende VuptiWeb. Det er vigtigt at huske, at vores VuptiWeb projekt fra starten var tænkt som et CMS tilbud for små skoler og skoler uden det store kendskab til webudvikling. I IT-verdenen er antallet af funktioner omvendt proportional med brugervenligheden og det betyder nødvendigvis, at vi til at starte med ikke vil ”åbne” for al indbygget funktionalitet i det nye system. Vi vil dog kontinuerligt arbejde med videreudvikling og tilpasning, introduktion af nye moduler og funktioner, samt fortsat integration med andre platforme og medier (YouTube, Facebook osv.). I sin basisform skal systemet give brugeren mulighed for at oprette en simpel hjemmeside med tekst, billeder og kursusoversigter. Brugeren skal kunne benytte systemet uden kendskab til HTML eller editorer og uden kendskab til optimering og komprimering af billeder og grafik. Systemet skal desuden kunne give brugeren mulighed for at integrere relevante data fra DOFPro på en hjemmeside. Første kig På følgende sider vises lidt af det nye systems layout og funktionalitet. Selve standardproduktet/-hjemmesiden skal have et visuelt udtryk, der minder om www.danskoplysning.dk og som gør, at man kan genkende et tilhørsforhold og en samhørighed mellem skolerne.

DOF NYT - December 2012

15


IT i DOF

Selve standardproduktet/-hjemmesiden skal have et visuelt udtryk, der minder om www.danskoplysning.dk og som gør, at man kan genkende et tilhørsforhold og en samhørighed mellem skolerne.

Ligesom i det nuværende VuptiWeb, så er integration med DOFPro et af de centrale punkter. Mere fleksibel kodningslogik gør, at vi forholdsvis nemt kan ændre det visuelle udtryk af DOFPro relaterede data (visning af kataloger, kategorier og hold). Samtidigt er der stadigvæk mulighed for at oprette rene ”iFrame” sider ved brug af links i DOFPro.

16

DOF NYT - December 2012


IT i DOF

Editoren i VuptiWeb er lettilgængelig og indeholder de normale ”basis” funktioner. På sigt bliver det også muligt nemt at indlejre eksterne medier som f.eks. Youtube video.

Mediebiblioteket er indbygget platformen og er ret overskueligt og brugervenligt.

DOF NYT - December 2012

17


IT i DOF

Selvom hjemmesiden leveres med foruddefinerede styles (farver, skrifttyper, sidestørrelse osv.), så har skolen mulighed for at ændre alle visuelle aspekter uden nogen som helst form for kodning eller redigering i HTML. Systemet har en ”preview” mode, som gør, at man kan redigere siderne, gemme sit arbejde, gennemse ændringerne, og udsætte publicering indtil man er tilfreds med resultatet. Al navigation foregår via synlige menuer og man kan også højreklikke på de enkelte noder for at vælge den ønskede funktion.

Videre forløb Som beskrevet ovenfor, så starter vi i slutningen af 2012 med at kontakte skolerne vedr. det nye VuptiWeb, hvor vi også aftaler fremgangsmåden og tidsplanerne. Alle eksisterende Vupti sider, der ønskes overført til det nye system skal behandles en ad gangen. Derfor er det også tale om et længere over-

18

DOF NYT - December 2012

gangsforløb som inkluderer selve den tekniske oprettelse/flytning af hjemmesider, udarbejdelse og præsentation af guides og vejledninger, individuel support via elektroniske kanaler eller skolebesøg samt større regionsbaserede brugermøder og temadage.


DOF kurser

Aktuelle DOF kurser Af Lis Schlotfeldt, administrativ medarbejder i DOF

Giv lærerne besked Skoleledere bedes sørge for at lærerne får besked om aktuelle kurser. Det kan gøres på flere måder: Sørg for at lærerne kender adressen til DOFs hjemmeside og ad-

Holdnr.

gangen til kurser. Skriv det i lærervejledningen eller i en lærermail. Her kan der også linkes til de enkelte relevante kursusopslag. Kopier adressen fra adressefeltet (URL'en) og læg den i mailen til læreren, så han/hun blot kan klikke på linket. Lyder det svært? Så ring og få hjælp hos Lis Schlotfeldt i DOFs kursusafdeling, der også kan forklare om kursuslinks i Undervisernet.

Holdnavn

Dato

Foto: Robin K.

Hermed en kort oversigt over aktuelle DOF-kurser Find kursusbeskrivelse og supplerende oplysninger på DOFs hjemmeside www.danskoplysning.dk under "Kurser og efteruddannelse" hvor der også er mulighed for online tilmelding.

Sted

Underviser

12109

Udviklingsdag - Sundheds- og bevægelsesområdet

7. december 2012

Kbh.

Ingolf Christensen, Finn Nevel m.fl.

13301

Kost og psyke

26. januar 2013

Kbh.

Lise Andersen

13103

Ledelse med plads til forskelle

1.-3. februar + 22. Odense -24. februar 2013

Mette Villemoes Ponty, Per Larsen

13302

Ball-Stik, lille bold

9. februar 2013

Ulla Pozsonyi

13307

Teoretisk og funktionel anatomi

2. marts + 21. april Kbh. 2013

Charlotte Nielsen

13303

Anusara Yoga

10. marts 2013

Kbh.

Simon Krohn

13304

Børnemotorik i teori og praksis

16. marts 2013

Kbh.

Christina Skaarup. Lene Knudsen

13306

Effekt basis

13. april 2013

Kbh.

Birgitte Nymann

13305

Styrketræning for hypermobile på basis af Alexanderteknik

19. april + 20. april Helsingør 2013

Ketty Dalgaard

13308

Bevægelse for seniorer

4. maj 2013

Kbh.

Birgit Dines Johansen

13102

Lov og Ledelse - opfølgningskursus

30. august-1. september

Middelfart

Finn Nevel, Robin Kristiansen

13101

Lov og Ledelse

1.-3. november + 15.-16. november 2013

Middelfart

Finn Nevel, Robin Kristiansen

Kbh.

DOF NYT - December 2012

19


Dejan Fontana Konsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf: 65 48 32 44 Mob: 31 31 41 61 df@danskoplysning.dk

Finn Nevel Konsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K

Tlf.: 65 48 32 38 Mob: 25 33 23 63 finn@danskoplysning.dk

Jytte Andersen Konsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf. 70 20 60 20 Mob: 20 96 62 33 ja@danskoplysning.dk

Lars Refsing Fuldmægtig Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf.: 70 20 60 20 Mob: 40 82 80 96 LR@danskoplysning.dk

Line Høgh Administrativ medarbejder Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf.: 65 48 32 32 Mob: 31 70 07 44 LH@danskoplysning.dk

Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej 20 7400 Herning Tlf.: 97 12 94 56 Mobil: 40 21 11 18 ic@danskoplysning.dk

Sekretariatsleder Henrik Christensen Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf. 70 20 60 20 Mob: 31 23 94 71 hc@danskoplysning.dk

Adresse DOF Løngangstræde 25, 4. 1468 København K. Telefon 70 20 60 20 (omstilling til alle medarbejdere) DOFPro supporttelefon 70 20 69 78 Fax 66 17 72 62

Lis Schlotfeldt Administrativ medarbejder Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Martin Michel IT-supporter Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf.: 65 48 32 33 Mob: 26 17 90 73 lis@danskoplysning.dk

Tlf.: 65 48 32 39 Support: 70 20 69 78 Mob: 29 37 94 44 mm@danskoplysning.dk

Niels-Anton Svendsen Konsulent - deltid Løngangstræde 25, 4.. 1468 København K

Tlf.: 31 67 38 77 Mob: 31 67 38 77 nas@danskoplysning.dk

Pernille Marstrand Musik- og kulturkonsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K

Tlf: 65 48 32 48 Mob: 31 69 32 48 pm@danskoplysning.dk

Robin Kristiansen Konsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K

Tlf: 65 48 32 35 Mob: 31 17 32 35 rk@danskoplysning.dk

E-mail post@danskoplysning.dk E-mail DOF Pro support support@dofpro.dk

Hjemmeside www.danskoplysning.dk Ekspeditionstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Ny viden - Nye muligheder

10.00 13.00 10.00 10.00 10.00

– – – – –

15.00 15.00 15.00 15.00 12.00

DOF NYT 2012_4  
DOF NYT 2012_4  

Medlemsblad