__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund ∙ Marts 2012 ∙ Årgang 18 ∙ Nummer 1

"Grib fremtiden!" Landsstyrelsesmøde Landsmøde i DOF Side 6 Side 6

HSU inviterer til dialogTemadag undervisere i møde omfor handicapområsundhed og bevægelse det Side 8 Side 8

Husk jobbørs DOFsDOFs sommerkursus Side Side14 10

Penge i DOFs musikpulje 50 års jubilæum i LTA Side 15 Side 18


DOF NYT

DOF NYT

I dette nummer

Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund.

Nyt fra DOF ...................................................... 4

Udkommer 4 gange årligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet.

Tildelinger fra Initiativpuljen................................ 4

DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller e-mail ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 200 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca. 3.000 voksenundervisere.

Tildelinger fra musikpuljen .................................. 5 God økonomi i DOF ............................................ 5 Landsmøde 2012 ............................................... 6 Temadag for bevægeundervisere ......................... 8 DOFs Jobbørs .................................................... 9 Nyt fra DOF-skoler ........................................... 10 Musikarrangement om Mogens Pedersøn ............. 10 Indbydelse til seminarer ................................... 12 Spørg bare - om bl.a. vedtægter og om hjemsted 14 Kursus i pressemeddelelse - reportage................ 16 Løst og fast .................................................... 18 Kursusoversigt ................................................ 19 DOFs personale ............................................... 20

DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Henrik Christensen, ansvarshavende Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Tryk: Oplag:

Robin Kristiansen Lars Refsing 1000

Redaktionen afsluttet: Torsdag 15. marts 2012 Dead-line for DOF NYT juni 2012 Tirsdag 21. maj 2012

Forside Dynamisk forklaring fra instruktør Jens Johannessen, der skaber smil på læben hos Henriette Echwald fra Smørum Naturskole, mens Jens-Olaf Madsen fra OPERAKompagniet lytter med. Se mere om kurset "Den gode pressemeddelelse" på Scandic Roskilde på side 16. Foto: Robin K.

2

DOF NYT - Marts 2012

Jesper Højberg DOF har tidligere haft glæde af at møde kommunikationsekspert og forfatter Jesper Højberg. Det var ved landsstyrelsesmødet i februar 2010, at Jesper Højberg gav oplæg om branding og værdier i virksomhedsstrategi. Nu bliver der lejlighed til igen at møde ham. Se omtale af seminarer side 12.


Kommentar

Store opgaver til små ledere Af Robin Kristiansen, redaktør af DOF Nyt Med kommunalreformen ændredes billedet af aftenskoleområdet i Danmark markant, fordi mange skoler i de politiske oplysningsforbund blev lagt sammen. En fusioneringsøvelse som de forbund i en årrække har haft gang i. Det betyder færre men større aftenskoler hos dem. I DOF er der ikke sket en tilsvarende sammenlægning og centralisering, og det er der mange, der er tilfredse med. Baggrunden er jo, at DOFs medlemsskoler ikke er så ens som de øvrige forbunds aftenskoler, og derfor er der heller ikke samme baggrund for at sammenlægge og centralisere. Mange DOF-skoler har en helt særlig lokal eller faglig profil, som i mange tilfælde kan medvirke til sikre en organisatorisk styrke og højne den faglige kvalitet, og det er godt. Problemet er bare, at "små" skoleledere i DOF - og det er omkring 80% af skolerne - kun kan ansætte deres ledere til en meget beskeden arbejdstid.

Aftenskolernes tilskudssystem bevirker, at enhver aftenskoleleder bør interessere sig særdeles meget for, hvordan tilskudsfordelingen foregår i kommunen, og hvordan de andre aftenskoler gebærder sig, for selv om man passer sin egen skole nok så fint, kan ens tilskud blive voldsomt reduceret, hvis de andre skoler på den ene eller anden måde vokser meget. Desuden er det vigtigt, at skolelederen har fingeren på pulsen, når de lokale tilskudsregler mv. skal udformes, for der kan være forhold, der kan give alvorlig slagside, hvis fx tilskudsreglernes udformning "går ud over" nogle bestemte tilrettelæggelsesformer, fx. handicapundervisning eller instrumentalundervisning, som nogle skoler er specialiserede i. Det sted, hvor man i denne sammenhæng kan gøre sin indflydelse gældende i, er jo i et lokalt samråd af aftenskoleledere i kommunen, og der har da også centrale været bestræbelser fra de folkeoplysende landsforbund og DFS på at tilskynde til oprettelse af sådanne lokale samråd.

Det er ikke usædvanligt, at DOFledere får løn for under 7 timer om ugen, og så er der måske kun lige tid til at passe det mest nødvendige ved holdoprettelse, tilmeldinger og markedsføring. Det har i mange år været skolelederens fornemste pligt, som mange udfører flot.

I de forløbne måneder har kommunerne skullet udforme lokale folkeoplysningspolitikker, hvor brugerne også skulle høres. Det har affødt mange lokale møder, men jo også møder i DOF og konferencer i større fora tilrettelagt af Dansk Folkeoplysnings Samråd og Fritid og Samfund.

Det er bare slet ikke nok længere!

"Jamen, det er da helt umuligt at

rende til alle de møder, når vi kun får løn for 5-6 timer om ugen". Sådan lyder svaret fra mange, når talen falder på de mange skolelederopgaver, der er skal varetages udover de praktiske ting med hold, lærere og deltagere. Problemet er, at det er hamrende vigtigt at være med i det arbejde, der bestemmer, hvordan området skal administreres. Hvis man ikke har tid til det, er skolens bevillinger i fare. Hvad kan der gøres? Samarbejde er den væsentligste løsning. Men samarbejde tager jo også tid. Samarbejdet skal struktureres på en fornuftig måde, og her skal mange måske træde nye veje og være indstillet på at afgive noget territorium. Samarbejdet kan fx. blive et administrativt samarbejde, eller et samarbejde om fælles ledere, hvis ikke ligefrem en direkte sammenlægning kunne være en god ide. Det vil frigøre ressourcer. Det er klart, at når kun én leder for tre skoler skal til møde, så kræver det færre timer fra hver skole end hvis tre forskellige ledere skulle af sted til samme møde. DOF har et løbende tilbud om at hjælpe skolerne med den mest hensigtsmæssige løsning - kom an jo før jo bedre.

DOF NYT - Marts 2012

3


Nyt fra DOF

Medlemsnyt

Kalender

Ændringer

Landsstyrelsesmøder 2012-13

∗ DOF Københavns Oplysnings Forbund har fået

∗ Søndag den 13/5-12 kl. 13-14

ny leder: Jan Howy Rasmussen Højnæsvej 63 C, 1. sal 2610 Rødovre info@dofvestegnen.dk www.dof-cph.dk

∗ DOF Thommysminde Centret har fået ny leder: Krista Kristensen Øvrige skoleoplysninger uændrede

Bygholm Park i Horsens (Konstituerende møde i forlængelse af landsmødet)

∗ Lørdag den 15/9-12 og søndag den 16/9-12 Severin Kursuscenter i Middelfart (Todages mødet)

∗ Fredag den 16/11-12 kl. 12-16 Hotel Storebælt i Nyborg

∗ Lørdag den 26/1-13 kl. 10-14 på Severin Kursuscenter i Middelfart.

∗ BOF Århus har fået ny leder: Jesper Thomsen Øvrige skoleoplysninger uændrede

∗ Lørdag den 9/3-13 kl. 10-14 på Severin Kursuscenter i Middelfart.

Indmeldelse ∗ Oplysningsforbundet Indre By Nikolaj Bunniss Fredericiagade 84 B 1310 København K Telefon 53 53 93 35 ncb@sen-skole.dk Region Hovedstaden

∗ Skolen for Kunst og Design Elisabeth Wedderkopp Klosterport 4 8000 Århus C Telefon 86 18 21 82 post@kunstogdesign.dk Region Midtjylland

∗ Aftenskolen 3K Århus Børge Jensen Rugårdsvej 226 5464 Brenderup Telefon 70 22 21 09 Region Midtjylland

4

DOF NYT - Marts 2012

Dansk Oplysnings Forbunds initiativpulje Dansk Oplysnings Forbund har ind til nu i 2012 godkendt 2 projekter, som har modtaget tilskud fra DOFs initiativpulje. DOF Herning Aftenskole har søgt om tilskud til et udviklingsprojekt om samarbejde med DGI Herning. Et projekt som skal styrke og udvide aftenskolens aktiviteter og markedsføring i samarbejde med DGI og deres nye DGI-Hus. DOF Kurser Sorø har søgt om tilskud til en livshistoriefestival et sogn, hvor aftenskolen indgår i et bredt samarbejde med andre lokale foreninger og kommunen. Dansk Oplysnings Forbunds initiativpulje er en pulje på kr. 400.000,-, som medlemsskoler løbende kan søge om tilskud til projekter, som i sidste ende kan komme til gavn for alle aftenskoler i DOF. Ansøgningsskema og retningslinjer findes på www.danskoplysning.dk.


Nyt fra DOF

God økonomi i DOF Af Henrik Christensen Sekretariatsleder i DOF

Foto: Robin K.

Regnskabet for 2011 er gjort op, og vi kan konstatere, at overskuddet er blevet noget større end forventet. Vi havde budgetteret med et overskud på ca. 900.000 kr., men regnskabet viser et overskud på 1.376.188 kr. Det kan vi være godt tilfredse med, da det giver os handlefrihed og muligheder for nye tiltag i fremtiden. Årsagerne til det pæne regnskabsresultat skal især findes på indtægtssiden, hvor vores tilskud fra Tips og Lotto blev højere end forventet som følge af en stor efterregulering fra 2010. Desuden blev en række projekter/indsatser mindre omkostningstunge end forventet, da udgifterne, ud over medarbejdernes tid, viste sig at blive noget mindre og kunne indeholdes på andre driftskonti. De økonomiske udsigter for 2012 er ej heller dystre, selvom regeringen har trukket størstedelen af finanslovskompensationen tilbage igen (overskudsmodtagerne fra Danske Spil skulle have modtaget 172 mio. kr., men får nu kun 65 mio. kr., som følge af den forsinkede lovgivning om liberalisering af det danske spillemarked). Reelt vil DOFs budget fortsat være retvisende, da vi kan forvente at få en ekstraordinær høj efterregulering for 2011, der bunder i et højere end forventet overskud hos Danske Spil. Mange af os husker nok, at spillelysten ved Onsdags Lotto var særligt høj i en lang periode. Budgettet for 2012 har i skrivende stund et forventet overskud på knap 800.000 kr., men landsstyrelsen og sekretariatet arbejder med en række nye tiltag til glæde og gavn for medlemsskolerne. Nogle af tiltagene er: justering af retningslinjerne for initiativpuljen, så flere penge kan komme ud at arbejde hos medlemsskolerne, inspirerede arrangementer for undervisere og tilskud til debatteater. Samlet set skal vi nok kun forvente et mindre overskud i 2012, ambitionen er således, at få midlerne ud at arbejde til gavn for medlemsskolerne.

Dansk Oplysnings Forbunds musikpulje Musica Aftenskole (Farum) Koret Musica Inspirationsarrangement med oplæg og instruktion Kr. 5000,Se reportage fra Musicas arrangement omkring komponisten Mogens Pedersøn side 10. Fredensborg Aftenskole Fredensborg Byorkester Nytårskoncert med xylofonsolist Kr. 3000,Fredensborg Aftenskole Fredensborg Byorkester Inspirationsarrangement med tre gæsteinstruktører/instrumentalister Kr. 4950,Den Kreative Aftenskole i Fredericia Fredericia Byorkester Temakoncert med filmmusik Kr. 5000,Den Kreative Aftenskole i Fredericia Fredericia Big Band 2 adventskoncerter Kr. 5000,Bække Aftenskole (Vejen) Bække Sangkor Sangteknisk inspirationsarrangement Kr. 3000,DOF Skibby Aftenskole Skibbykoret 90 års festkoncert med vokalsolist Kr. 5000,Fredensborg Aftenskole Fredensborg Byorkester Koncert med janitsharsolist Kr. 3000,Roskilde Studiekor Koncert med vokalsolist Kr. 5000,-m musikpuljen Om Musikpuljen Se oplysninger om musikpuljen side 11, eller på DOFs hjemmeside under Medlemsservice>puljer.

DOF NYT - Marts 2012

5


Nyt fra DOF

Grib fremtiden på landsmøde 2012 Året 2012 er en milepæl i DOFs historie – i hvert fald på det organisatoriske område. Det er nemlig første gang at landsmødet afvikles uden en generalforsamling med bl.a. beretning og regnskab. Af konsulent Finn Nevel på vegne af arbejdsgruppen bag tilrettelæggelsen af landsmødet På landsmødet i 2011 blev det med 50 stemmer for, 0 stemmer imod og 1 der undlod at stemme besluttet, at der kun skal afvikles generalforsamling hvert andet år i de ulige år. Landsmøderne i de lige år er herefter forbeholdt inspiration, kollegialt samvær, erfaringsudveksling, refleksion og ikke mindst en festlig og velsmagende lørdag aften. I år gennemføres landsmødet igen på Scandic Bygholm Park Hotel i Horsens, og denne gang under titlen ”Grib fremtiden”. Folkeoplysningsområdet og samfundet er i stadig forandring, og for at få plads til det meget spændende indhold, bliver mødet afviklet over 2 dage fra lørdag den 12. maj kl. 10.00 til søndag den 13. maj kl. 12.15, hvorefter vi kan sætte os til den afsluttende frokost.

6

DOF NYT - Marts 2012

Christian Have Titlen på landsmødet er hentet fra den første oplægsholder Christian Have, der er en af Danmarks førende kommunikationsrådgivere. Christian Have tager udgangspunkt i sin bog ”Grib fremtiden” om seniorers muligheder og behov for at være aktører via digitale henholdsvis sociale medier. Christian Have blev i 2006 udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet og i 2010 ved Institut for Virksomhedsudvikling og Ledelse ved Copenhagen Business School. Siden midten af 80'erne har han beskæftiget sig med PR og kommunikation omkring film, teater, musik, billedkunst, litteratur og kulturevents i alle afskygninger. Ikke kun i Danmark, men også i de skandinaviske lande, Rusland, USA, Asien og de

Christian Have Kommunikationsrådgiver og forfatter


Nyt fra DOF

fleste europæiske lande, så der er lagt op til et givende og vidende oplæg om, forholdet mellem generationerne og nødvendigheden af erfaringsudveksling m.m.. Aftenskolen i den digitale verden Efter frokost er der oplæg af 3 om DOFs medlemsskolers projekter under titlen ”Aftenskolen i den digitale verden”. Fælles for oplæggene er bl.a. at alle skolerne har modtaget støtte fra DOFs initiativpulje og/eller Udviklingspuljen i Dansk Folkeoplysnings Samråd. Studieskolen fortæller om projektet ”Det sprogpædagogiske ITkørekort”, DOF Lillebælt Oplysnings Forbund om ”Blended learning” og Birkerød Fritidsskole om ”Det virtuelle læringsrum”. Efter disse oplæg er det tid til erfaringsudveksling og refleksion blandet med noget kaffe og sødt.

lingen med tilskud. Man kan være sikker på, at debatteatret gennemføres med bid og vid, og seniortemaet udsættes respektløst og humoristisk for Odsherred Teaters lettere gangbesværede seniorskuespillere, Anni Bjørn og Simon Vagn Jensen, som bakkes tvivlsomt op af den fuldmodne og hørehæmmede kapelmester, Niels Bugge. Efter forestilling og debat serveres en forfriskning inden aftenens festlige middag og øvrige udskejelser. Henning Kirk Det andet oplæg om aktiv aldring foregår søndag morgen, og er et foredrag med læge, seniorkonsulent og forfatter Henning Kirk under titlen ”Afskaf alderdommen –

EU år De næste 2 oplæg i landsmødeflowet er under inspiration af EUåret 2012 for Aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Odsherred Teater Det første afvikles lørdag eftermiddag, og er et debatteater med egnsteatret Odsherred Teater. Det har titlen ”Trædemøllen, sofapøllen og jagten på det grå guld”, og er en teatermontage om ældrebyrde og seniorpolitik. Mange vil huske samarbejdet mellem DOF og Odsherred Teater om det meget roste debatoplæg om folkesundhed ”Den rette vej?” i 2008 og 2009. På landsmødet præsenteres forestillingen, og der vil efterfølgende være debat samt en orientering om de muligheder skolerne har for at bestille og gennemføre forestil-

Henning Kirk, læge og forfatter mv. har tidligere været oplægsholder i aftenskolesammenhæng. Herover ved temakonferencen om folkesundhed i 2007 Foto: Robin K.

bliv i de voksnes rækker”. ”Du går ikke i stå af at blive gammel. Du bliver gammel af at gå i stå.” Sådan siger journalist Lone Kühlmann og aldringsforsker Henning Kirk, der er enormt trætte af at blive sat i bås som ”de ældre”. En bog med samme titel som foredraget udkommer den 30. marts på Gyldendal, så Henning Kirk er ”toptunet” og som sædvanlig garant for et indsigtsfuldt og tankevækkende. Poul Friis Landsmøde 2012 afsluttes af journalist Poul Friis der er kendt for sin radiodebat udsendelse ”P1 formiddag”. Poul Friis er en særegen blanding af en intellektuel og folkelig radiovært. Han er afslappet, humoristisk, vidende og venlig. Hans interviewform er nysgerrig og interesseret og han formår at få sine gæster og lyttere til at føle sig godt tilpas. Han har modtaget flere priser, bl.a. Berlingske Tidendes hæderspris for journalistik i 2002. Poul Friis er en folkeoplyser af fineste karat, og en bedre afslutning på dette års landsmøde, har arbejdsgruppen ikke haft fantasi til. Tilmelding til landsmødet Alle medlemsskoler er velkomne på DOFs landsmøde og det er gratis at deltage for 2 personer fra hver skole. Øvrige betaler en deltagerpris på kr. 1.800 for hele arrangementet og hvis man ikke ønsker at overnatte, er prisen kr. 1.000. Der udsendes snarest indbydelse til landsmødet og tilmelding på den medsendte blanket skal være DOF/Lars Refsing i hænde senest torsdag den 12. april.

DOF NYT - Marts 2012

7


Nyt fra DOF

Temadag for undervisere i sundhed og bevægelse DOF følger op på sidste års succes Af Lis Schlotfeldt og Finn Nevel alene på bevægelsesområdet 150 undervisere.

DOFs efter-og videreuddannelsesvirksomhed spænder bredt. Vi iværksætter kurser for ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i samarbejde med alle ansatte i sekretariatet og med regionskredsbestyrelserne. Skulle man teoretisk forsøge sig ud i et eksperiment om, hvor mange der potentielt kunne deltage på disse kurser ville regnestykket se nogenlunde sådan ud: Der er tilknyttet i omegnen af 250 skoler til DOF. Hver skole har mindst en leder ansat og der er minimum 5 bestyrelsesmedlemmer på hver skole. Det giver altså potentielt et underlag til disse kurser på minimum 1.500 deltagere. Men vi arrangerer også kurser for skolernes undervisere og dér er det potentielle underlag langt større. Lærerkurserne gennemføres i samarbejde med såvel de enkelte skoler som med de nedsatte fagudvalg på handicap-, musik-, ITog Sundheds- og bevægelsesområdet. Den sidste kategori er langt den største og i 2011 deltog i alt

8

DOF NYT - Marts 2012

For at være så aktuelle og tidssvarende som muligt i kursusvirksomheden, gennemfører vi jævnligt behovsanalyser på områderne, hvor formålet bl.a. er at høre skolerne om deres behov for kurser, herunder lærerkurser. Desværre ligger besvarelsesprocenten kun på mellem 20 og 30 %, og for handlingsplanen for 2012, er det vores mål, at forøge denne tilbagemeldingsprocent. Her i foråret vil skolerne få tilsendt spørgeskemaer om området, og vi vil på det ydmygeste opfordre til, at så mange som muligt giver deres idéer til kende. DOFs Sundheds- og bevægelsesudvalg står også i 2012 i spidsen for en oplysende temadag for undervisere i sundhed og bevægelse. Sidste års temadag blev afviklet på Gerlev Idrætshøjskole med 41 deltagere fra hele landet. Evalueringerne gav et klart signal om at temadagen kunne gentages efter samme tilrettelæggelsesform i 2012. Så dette år vil temadagen finde sted hos apa - afspændingspædagogernes aftenskole i København og endnu engang med oplæg af yderst inspirerende oplægsholdere. Musikerne Glüsing og Svenning starter dagen med en kombination

af et foredrag og en workshop, der såvel i teori som i praksis vil anskueliggøre det musiske i mennesket. Glüsing og Svenning søger at belyse det oprindelig musiske i mennesket og vil påvise, hvordan dette kan forenes med nutidens fornuftsbetonede handlingsmønstre for derved at opnå et større nærvær i eget liv. Kostvejleder m.m. Per Brændgaard

vil derefter i et foredrag komme ind på den fornuftsbestemte tilgang til sundhed, der i hans øjne kan føre til sundhedsstress. Med vid og viden guider Per deltagerne gennem det humoristiske og absurde i den herskende tilgang til sundhed og vil slutteligt introduce-


Nyt fra DOF

re begrebet ”mindful spisning”, der omhandler hvordan maden indtages frem for mængden og indholdet.

Husk DOFs Jobbørs Skole søger lærer - lærer søger skole Nu er det snart tid til at tænke på planlægning af efterårssæsonen, og her kan der være hjælp at hente i DOFs Jobbørs. Lav selv en annonce på jobbørsen Lav en annnonce efter lærere, du gerne vil have fat i, eller find lærer, der har tilbudt sig selv som undervisere, oplægsholdere mv. Det hele sker på Jobbørsen på DOFs hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om det praktiske, som er meget nemt.

Dagen afrundes af den meget anerkendte underviser Simon Krohn med et oplæg om den filosofiske og teoretiske baggrund for meditation og mindfulness. Deltagerne vil blive introduceret til flere teknikker i træning af rummelighed og nærvær for at skabe ro i krop og sind. Således vil hele temadagens røde tråd omhandle menneskets psykiske og fysiske tilstedeværelse i eget liv og levned, og med kombinationen af inspiration for den enkelte underviser og kollegialt samvær, er det vores håb, at rigtig mange igen vil deltage på denne særligt tilrettelagte temadag for undervisere inden for sundhed og bevægelse. Tilmelding Ønsker du at deltage i denne fagligt og personligt inspirerende dag i København, skal tilmelding foregå senest den 11. maj 2012 via DOFs hjemmeside eller ved henvendelse til sekretariatet på 70 20 60 20. Temadag for undervisere i bevægelse og sundhed

DOF annoncerer efter lærere til jobbørsen i foråret DOF vil igen i år annoncere efter lærere og foredragsholdere, som anbefales at oprette deres ansøgninger i Jobbørsen. Sidste år gav det et fint resultat. Nok så fint, at DOFs skoler slet ikke kunne engagere alle de interessante lærere, der stod til disposition. Fortæl skolens lærere, at Jobbørsen eksisterer Det er oplagt at orientere skolens lærere om Jobbørsen - enten i skolens lærervejledning eller orienteringsskrivelser til lærerne i forbindelse med sæsonplanlægningen. Omtal Jobbørsen i din brochure eller på din hjemmeside Hvis du har ledig plads i din brochure er du velkommen til at omtale DOFs Jobbørs. Sørg for at oplyse, at man finder den på www.danskoplysning.dk >Landsorganisationen>Jobbørsen eller lav gerne et link fra skolens hjemmeside. Ajourføring af Jobbørsen De annoncer, som DOF-skoler lagde ind i 2011, vil blive slettet i løbet af marts. Lærernes annoncer lader vi stå lidt længere, for der var rigtig mange interessante tilbud, og de kunne jo godt være aktuelle stadigvæk. Spørgsmål til Jobbørsen og problemer med at finde lærere og foredragsholdeKontakt konsulent Robin Kristiansen, der som supplement måske kan "fremtrylle" ideer til lærere og foredragsholdere udover, hvad der fremgår af Jobbørsen

Kursusnummer: 12305 Tid: Lørdag den 2. juni 2012, kl. 9.30-16.00 hos Sted: apa - afspændingspædagogernes aftenskole, Borgervænget 7A, 1. sal, 2100 Kbh. Ø.

DOF NYT - Marts 2012

9


Nyt fra DOF-skoler

Hvem er ham der Pedersøn? Nej, det er ikke en stavefejl. Han hedder faktisk Pedersøn med 'ø', og han er en dansk komponist, der levede i renæssancens København. Kammerkoret Musica er i øjeblikket i fuld gang med at forberede sig til en koncertrække med værker af Mogens Pedersøn, der bl.a. skal opføres på Rosenborg Slot til sommer. Af Anette Pedersen, skoleleder for Musica Aftenskole, der er medlem af DOF Som ambitiøst kammerkor handler det selvfølgelig meget om noder. Og især om at skabe musik ud af dem. Men med et udfordrende projekt, som det vi er i gang med nu, kunne vi godt bruge lidt ekstra inspiration til at blive klogere på renæssancen, tidens opførelsespraksis, komponisten Pedersøn, og hvad der sådan rørte sig i musiklivet dengang i København. Tilskud til frugtbar inspirationsdag Vi var så heldige at få tilskud fra DOF til at afholde et inspirationsarrangement, hvor vi kunne invitere Bjarke Moe forbi til en ekstra øvelørdag. Bjarke er Ph.D. i Musikvi-

denskab med speciale i netop perioden omkring Mogens Pedersøn, Christian IV og musiklivet i Europa på den tid. Desuden er han organist, komponist og en glimrende dirigent. Han var derfor det oplagte valg til at indføre koret i Pedersøns spændende verden for 400 år siden. En råkold, sibirsk lørdag i slutningen af januar samledes koret derfor helt ekstraordinært både for at blive klogere på Mogens Pedersøn og for at få sat den musik, vi synger lige nu, ind i en historisk ramme. Bjarke mødte op og lagde os alle sammen ned med sin viden og sit store talent for at formidle et

stof, der måske ellers godt kan synes lidt tørt. Mens vi varmede os på te og kaffe, hørte vi blandt meget andet spændende fortællinger om Pedersøns arbejde som vicekapelmester på Christian IV's hof og om hans rejser til Italien, hvor han mødte tidens store komponister som Giovanni Gabrieli, der blev hans læremester, og som koret også skal synge værker af til påske. Vi hørte om København som en international kulturby og om byggeriet af Rosenborg Slot, der stod færdig i 1607. Efterfølgende var der mange uddy-

Der var både teori og praksis ved da Bjarke Moe var i spidsen ved Kammerkoret Musicas inspirationsarrangement, støttet af DOFs Musikpulje

10

DOF NYT - Marts 2012


Nyt fra DOF-skoler

Koncertoversigt Mogens Pedersøn og nye danske komponister "Den åndelige eng" a cappella påskekoncerter

∗ Søndag den 18.3.2012 kl. 16 i Christianskirken, Lyngby

∗ Søndag den 25.3.2012 kl. 17 i Kapernaum Kirke, Nørrebro Gennemsyngning med dirigent Filipe Carvalheiro bende og interesserede spørgsmål fra koret, og det skabte sjove diskussioner omkring, hvordan opførelserne foregik, dengang musikken blev skrevet. Vi sluttede den inspirerende dag af med at øve dele af repertoiret, mens Bjarke var der til at uddybe og være en del af prøven. Og der er ingen tvivl, at der nu er lagt en ekstra dimension til korets fremførelse af Pedersøns smukke værker. Nu kan vi slet ikke vente med at skulle give koncerterne. Først venter fem påskekoncerter i forskellige kirker på Sjælland med kirkemusik til påsken af Mogens Peder-

søn og andre komponister både fra hans egen samtid og af tre nulevende komponister, der er inspireret af hans musik. Og til sommer skal koret lave tre koncerter, bl.a. på Rosenborg Slot og i Helsingør Domkirke, med madrigaler af Pedersøn akkompagneret af lut. Det er smægtende toner om uforløst kærlighed - meget anderledes end påskens højtidlige kirkemusik. Og med inspirationen fra Bjarke Moes mange input er det med stor glæde vi ser frem til koncerterne med Pedersøn og tankerne på et meget anderledes København for 400 år siden.

∗ Onsdag den 28.3.2012 kl. 19.30 i Gladsaxe Kirke

∗ Søndag den 15.4.2012 kl. 16 i Østervangkirken, Glostrup Søndag den 22.4.2012 i Mørdrup Kirke, arrangeret af Espergærde Musikforening "Burning Love" - gamle og nye kærlighedsmadrigaler for kor og lut

∗ Tirsdag den 22.5.2012 kl. 19.30 i Hans Tausens kirke

∗ Lørdag den 9.6.2012 kl. 17.15 på Rosenborg Slot

∗ Onsdag den 20.6.2012 kl. 19.30 i Helsingør Domkirke

Søg støtte fra DOFs musikpulje Kor og orkestre i DOFs medlemsskoler kan søge støtte fra DOFs musikpulje. Der kan søges om op til kr. 5000,- pr. ansøgning Pengene gives som støtte til honorar til:

∗ solist, en eller flere, der er engageret til at optræde sammen med et kor eller et orkester fra aftenskolen

∗ akkompagnatør ved koncert ∗ instruktør ved et særligt inspirationsarrangement tilrettelagt for aftenskolens kor og/eller orkestre

∗ tekniker ved produktion af en CD

Læs mere om musikområdet i DOF og find betingelser samt ansøgningsskema til Musikpuljen og Initiativpuljen på DOFs hjemmeside, www.danskoplysning.dk – se under ”Landsorganisationen” og klik herefter ”Kor og Orkestre”. Går du i tanker om at sætte alle sejl til og lave et stort musikprojekt, kan der være endnu mere kontant hjælp at hente i DOFs Initiativpulje, der yder støtte på op til 50.000 kr. efter nærmere retningslinjer. Se DOFs hjemmeside www.danskoplysning.dk >landsorganisationen>Medlemsydelser>puljer.

DOF NYT - Marts 2012

11


Indbydelse til seminarer

Få mere gennemslagskraft! Hvordan får vi folkeoplysningen højere op på den kommunale dagsorden? Hvordan kan folkeoplysningspolitikken bruges til at give os bedre vilkår og nye muligheder? Hvordan synliggør vi folkeoplysningens betydning over for de kommunale beslutningstagere? Velkommen til fem regionale seminarer om kommunikation og lobbyvirksomhed Dansk Folkeoplysnings Samråd inviterer i samarbejde med Fritid & Samfund til regionale seminarer, hvor I kan få konkrete ideer og forslag til, hvordan I kan styrke folkeoplysningen i jeres kommune, og hvor vi sammen udvikler forslag til konkrete handleplaner.

med at kommunerne nu i henhold til folkeoplysningsloven har skullet udforme en folkeoplysningspolitik, der skal være dynamisk og bl.a. skal indeholde målsætninger, rammer, tilskudsbestemmelser m.v. for den kommunale folkeoplysning.

Det er målet gennem seminarerne at gøre folkeoplysningsområdets aktører bedre i stand til at kommunikere folkeoplysningens behov og potentialer til politikere og embedsmænd i kommunerne for derved at skabe bedre vilkår for de folkeoplysende aktiviteter.

Seminarerne henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og ledere i DFS-medlemsorganisationer med interesse for lokal folkeoplysningspolitik (fx aftenskoler, daghøjskoler, amatørkultur) samt medlemmer af de kommunale folkeoplysningssamråd.

Nødvendigheden af at styrke folkeoplysningens gennemslagskraft er blevet yderligere aktualiseret, i og

Tid & sted for de 5 regionale seminarer Seminar 1:

Ons. 28. marts 17.30-21.00 DGI-HUSET Vejle blev aflyst.

Seminar 2:

Man. 16. april 17.30-21.00 Danhostel Næstved, blev aflyst.

Seminar 3:

Ons. 18. april 17.30-21.00 Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Seminar 4:

Man. 23. april 17.30-21.00 Roskilde Kongres- & Idrætscenter Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Seminar 5:

Tirs. 24. april 17.30-21.00 Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Pris: Det er gratis at deltage. Udeblivelse eller afbud senere end 3 dage før seminaret koster 300 kr. Bliver du forhindret, er du velkommen til at sende en stedfortræder. Giv os venligst besked herom hurtigst muligt. Antal deltagere: Maksimalt 75 deltagere pr. seminar. Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt – senest 3 uger før afviklingen af det pågældende seminar. Tilmelding skal ske til Fritid & Samfund, Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C. Send mail til

fri d@fri d‐samfund.dk med oplysning om:

Seminarnummer, navn, skolenavn, skoleadresse, e-mail, telefonnummer, kommune, funktion, samråd. Benyt evt. blanket fra www.dfs.dk. 12

DOF NYT - Marts 2012


Indbydelse til seminarer

Program for de fem seminarer Kl. 17.30   Velkomst – kaffe og kage.   Kl. 17.40   Tema 1:   Sådan kan folkeoplysningen kommunikere bedre!   Hvordan kan de folkeoplysende organisa oner blive bedre  l at kommunikere? Hvad er  strategisk kommunika on? Roller og kompetencer. Hvordan får vi poli kere og andre vig‐ ge beslutningstagere i tale? Kan vi lære noget af idræ en?   Oplæg v/Jesper Højberg Christensen, kommunika onsekspert, bestyrelsesformand for  Advice A/S.   Kl. 18.30   Let anretning og grupperefleksion.   Kl. 19.15   Tema 2:   Hvordan kan folkeoplysningen få indflydelse i kommunerne?   Sidste nyt om de kommunale folkeoplysningspoli kker set i forhold  l den frivillige vok‐ senundervisning.   Oplæg v/Steffen Hartje, sekretariatsleder Fri d & Samfund.     Folkeoplysningen set fra en kommunal synsvinkel.   Hvordan tydeliggøres folkeoplysningens ny eværdi over for de kommunale beslutningsta‐ gere? Kan folkeoplysningen bidrage  l kommunens målsætninger på andre områder –  sundhed, integra on, miljø osv.? Hvordan sæ es der bedst a ryk på de kommunale poli‐ kker og budge er? Hvornår og hvor kommer man bedst igennem med sine budskaber?  Oplæg v/Thomas Bach,  v. fri dschef i Odense Kommune.   Kl. 20.00   Introduk on  l workshoparbejdet.   Kl. 20.05   Kaffe og te.   Kl. 20.10   Workshoparbejde – udfærdigelse af handleplaner på baggrund af de to temadrø elser.   Kl. 20.45   Uds lling af resultaterne fra temadrø elserne.   Kl. 21.00   Opsamling og afrunding.   _________________________________________  Facilitatorer   Steffen Hartje, Fri d & Samfund   Trine Bendix Knudsen, Dansk Folkeoplysnings Samråd  

DOF NYT - Marts 2012

13


Spørg bare

Spørg bare

DOF-skolers vedtægter Når aftenskoler skoler ønsker indmeldelse i DOF, bliver de blandt andet bedt om at indsende deres vedtægter.

Sekretariat og konsulenter i Dansk Oplysnings Forbund får næsten dagligt henvendelser om stort og småt inden for administration af Folkeoplysningsloven. Hvis ikke det er gængs paratviden, gøres der et ekstra stykke arbejde for at finde det gode svar på henvendelsen. For at så mange som muligt kan få glæde af anstrengelserne, tager vi nogle af de forskellige spørgsmål op i disse spalter, og belyser også andre spørgsmål fortrinsvis vedr. lovstof af almen interesse for medlemsskolerne. Hvis du også er i tvivl om et eller andet emne, så skriv, ring eller send en e-mail til sekretariatet eller konsulenterne.

Normalt er disse vedtægter så blevet kigget igennem, og ikke sjældent har de være behæftede med større eller mindre fejl i forhold til de regler, som bekendtgørelsen foreskriver. De ansøgende skoler har herefter fået en henstilling om at ændre disse fejl ved førstkommende generalforsamling. Der er her tale om fejl, der er notorisk forkerte i forhold til lovgrundlaget. Ved analysen af vedtægterne hos DOF har skolerne også fået råd om ting, der ikke var direkte ulovlige, men blot uhensigtsmæssige med forslag til en forbedret og mere hensigtsmæssig ordlyd, men her har en ændring ikke været et krav, kun et forslag. Nogle af skolerne har undret sig over at DOF er så nidkær, når det er kommunen, der er den godkendende instans, og i princippet er det jo heller ikke DOF, der har legalitetstilsynet med vedtægterne. Derfor har vi ændret signaler i DOF. Hvis vi vil være landsorganisation for frie og uafhængige aftenskoler, kan det jo også være svært at sige nej til et nyt medlem på grund af vedtægterne, nå denne skole allerede er godkendt som aftenskole i sin kommune. Når skoler fremover søger optagelse, vil skolerne stadig blive bedt om at indsende vedtægter, men der vil ikke blive stillet krav

14

DOF NYT - Marts 2012

til disse, hvis de er godkendt af kommunen. Men DOF står stadig til rådighed, hvis skoler ønsker at ajourføre og forbedre deres vedtægter. DOF er ofte fødselshjælper for helt nye skoler, og her er det en selvfølge, at skolerne anbefales at benytte DOF standardvedtægter for aftenskoleforeninger. Erfaringen viser, at også "gamle" skoler kan have glæde af at få ajourført vedtægterne. I mange tilfælde ligger der uhensigtsmæssige og besværlige paragraffer fra fortiden, og selv om de ikke er til besvær i det daglige, kan man aldrig vide, hvornår de kan komme op til overfalden og skabe ravage. Det sker faktisk jævnligt for DOF-skoler året rundt. Husk at indsende ajourførte vedtægter til DOF Selv om DOFs sekretariat letter foden lidt fra speederen, når det angår vedtægtskontrol, ønsker vi stadig at have skolernes ajourførte vedtægter i skolearkivet. Derfor: Er der sket ændringer i skolens vedtægter, siden sidst de blev indsendt, så send de nyeste vedtægter til DOF. Er du i tvivl, så kontakt Lars Refsing, der holder styr på vedtægtsarkivet. Få et vedtægtscheck Skoler der ønsker et vedtægtscheck eller blot har spørgsmål til vedtægter kan rette henvendelse til Robin Kristiansen.


Spørg bare

Aftenskolens hjemsted Spørgsmålet om en aftenskoles hjemsted dukker op med jævne mellemrum. Især hvis der er tale om nyetablerede skoler. Måske er det fortiden, der spøger, for før lovændringen fra 2001, kunne man nøjes med en kreds på mindst 5 personer bag en aftenskole, men så var der også krav om, at en af dem i kredsen havde bopæl i kommunen og var ansvarlig overfor tilskud og lokaler, som skolen fik rådighed over. Med lovrevisionen fra 2001 blev dette ændret, så der skulle stå en forening bag ved en aftenskole, således som det også er nu. Hermed blev det selve foreningen, der var "den juridiske person" bag aftenskolen. Det var altså ikke en enkelt bestemt person, men hele bestyrelsen, der var ansvarlig. Til gengæld bortfaldt kravet om, at bestyrelsesmedlemmer skulle bo i hjemkommunen. Det fremgår af bekendtgørelsen, hvad der kræves af en skoles vedtægter. Undervisningsministeriet, som Folkeoplysningen sorterede under i 2001, havde i besvarelser på spørgsmål til ministeriet indskærpet, at der ikke kunne stilles yderligere krav til vedtægterne, end hvad der fremgår af bekendtgørelsen. Hvis en kommune vil kræve, at et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne har bopæl i hjemkommunen, så kan det jo kun lade sig praktisere, hvis det står i vedtægter, men det må man ikke stille krav om. Det er dog stadig kommunen, der efter en samlet vurdering bestemmer, om en aftenskole er hjemmehørende i kommunen. Naturligvis skal hjemstedet fremgå af vedtægterne, og undervisningen skal foregå i hjemkommunen. Men der kan ikke stilles krav til aftenskolens kontors beliggenhed eller leder eller læreres bopæl. Hvis en kommune ud fra en samlet vurdering ikke mener, at en skole er hjemmehørende i kommunen, så må den oplyse overfor aftenskolen, hvad der skal til for at opfylde betingelserne, og her må kommunen ikke stille krav om bopælskriterier, fordi det vil være et krav til vedtægterne, som man ikke må stille. Der er således heller ingen krav overfor DOFs medlemsskoler om bopælskriterier.

Ændring i Sygedagpengeloven vedr. regler om udbetaling af sygedagpenge Perioden, hvor arbejdsgiveren skal betale sygedagpenge, er ændret fra 21 kalenderdage til 30 kalenderdage. Ordlyden i den nugældende lov er således: "§ 6. Kommunen udbetaler sygedagpenge under sygefravær. Dog udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge til ansatte ved sygefravær i 30 kalenderdage fra 1. fraværsdag, jf. § 30."

Ny udgivelse:

Folkeoplysningsloven med kommentarer Denne publikation indeholder en oversigt over folkeoplysningsloven, som den fremtræder efter ændringerne i 2011 med bemærkninger og kommentarer til de enkelte lovparagraffer. Bemærkningerne til loven stammer fra en række forskellige kilder, dels fra undervisningsminiMogens Karbo sterens oprindelige forslag Chefkonsulent i Børn og Kultur i KL om en folkeoplysningslov og de efterfølgende mange ændringer af loven, dels fra ministerens svar til Folketingets Uddannelsesudvalg i forbindelse med behandlingen af lovforslagene og dels et vist omfang fra udtalelser fra det kommunale tilsyn og fra Undervisningsministeriet.

DOF tilbyder alle skoleledere et gratis eksemplar Bestilles hos Lars Refsing, 70 20 60 20 eller LR@danskoplysning.dk Ekstra eksemplarer kan købes hos www.kommuneforlaget.dk Pris: 125 kr. + moms og forsendelse.

DOF NYT - Marts 2012

15


Møder og kurser

Den er i vinkel! Men hvis den ikke er i vinkel rent journalistisk, så er der noget helt galt. Det fandt deltagerne på kurset "Den gode pressemeddelelse" ud af, da de var sammen med instruktør Jens Johannessen på kursus i Roskilde.

Tekst og foto: Robin Kristiansen Fra regionskreds Sjælland var der ytret ønske om et kursus i at skrive pressemeddelelser. Efter nærmere aftale med DOFs kursusafdeling valgte man, at kurset skulle ligge i Roskilde, så interesserede fra Region Hovedstaden eventuelt også kunne komme med. Det endte med et fuldt hold med 8

16

DOF NYT - Marts 2012

deltagere. Det var, hvad der var plads til på holdet, når der også skulle være mulighed for selvstændige skriveøvelser på DOFs kursusmaskiner. Instruktøren Jens Johannessen Instruktøren Jens Johannesen har flere års erfaring som kommunikationsrådgiver inden for den finansielle branche i en C20-virksomhed samt fra it-branchen som tekstfor-

fatter og projektleder. Han har ligeledes indgående erfaring med at undervise og afholde workshops inden for såvel den private som den offentlige sektor. Jens har skrevet tekst til de fleste kanaler og målgrupper. Jens gav indledningsvis deltagerne en god oversigt over, hvad man skal huske, før man går i gang med en pressemeddelelse.


Møder og kurser

Det var blandt andet spørgsmålene:

mente, at det haltede med den journalistiske vinklen og logikken.

∗ Hvad er dit budskab?

"Du skriver i din overskrift, at operachefen gik i vrede. Hvor ved du det fra? Du ved, at han gik af, men du ved ikke om han var vred!"

∗ Hvem er din målgruppe? ∗ Hvilke medier når din målgruppe bedst med det aktuelle budskab?

∗ Hvilke medier skriver om emner, der ligner din historie?

∗ Hvad er det vigtige – set med målgruppens øjne?

∗ Nyhedsværdi: Opfylder din historie journalisternes

∗ nyhedskriterier – AVISkriterierne: - Aktualitet - Væsentlighed - Identifikation Det teoretiske stof blev underbygget med gode konkrete eksempler, og i et godt tempo nåede Jens godt med sit oplæg omkring stoffet. Så var det tid til at deltagerne selv skulle skrive. Nogle gik sammen to og to, andre arbejdede mest alene, og der bredte sig en hyggelig men arbejdsom stemning i rummet, da de gik i gang med en konkret opgave med udgangspunkt i en pressemeddelelse fra Det kgl. Teater om operachefens afgang for nylig. Vinkelen vigtig Da alle havde prøvet at forbedre pressemeddelelsen om operachefen, blev de enkelte computere skiftevis forbundet med projektoren, så alle kunne se de enkelte løsningsforslag og tage del i diskussionen. Det blev interessant. Der blev virkelig gået i detaljer, og Jens var en inkvisitorisk spørger, når han

Der blev virkelig gået i detaljer. "Din rubrik/overskrift, din manchet/underrubrik og dit anslag (De første par linjer i pressemeddelelsen) skal hænge sammen". De må ikke handle om tre forskellige ting, fortalte Jens, og der blev rig lejlighed til at arbejde tekstnært meget af tiden, som deltagerne alligevel ikke synes, der var nok af. "Vi ville gerne have noget mere tid til at skrive selv" mente de fleste. Til det spurgte kursuslederen Robin Kristiansen, om de ville have meldt sig til kurset, hvis det havde været dobbelt så langt og dobbelt så dyrt? Det var de nu ikke helt sikre på. Det korte af det lange var, at der var rigtig megen lyst til at arbejde

"Så skal vi se, hvad du har skrevet". Kirsten Ærø og Jens Johannesen samarbejder om teknikken. med tekster en anden gang, og at det ville være oplagt også at lave et kursus med Jens om at skrive brochure eller hjemmesidetekster. Det er kursusafdelingen klar til at føre ud i livet, hvis fx en regionskreds efterspørger det.

Balletchef? Instruktør Jens Johannessen var en dynamisk og levende underviser. Her er han lynskudt, mens han gennemgår Det kgl. Teaters pressemeddelelse: "Operachef går i utide". Gad vide om Jens havde balletchefen i tankerne i stedet?

DOF NYT - Marts 2012

17


Løst og fast

Jubilæum i Lyngby-Taarbæk Aftenskole For 50 år siden stiftedes Lyngby-Taarbæk Aftenskole af en gruppe lærere fra den daværende kommunale aftenskole med Benjamin Blomgren i spidsen. Benjamin Blomgren var også det samlende midtpunkt omkring stiftelsen af DOF i 1973. Med Benjamins hustru Ruth Blomgren som skoleleder i en lang årrække blev familielivet præget af aftenskole med stort "A", og det kan således ikke undre, at børnene Lisbeth og Christian, der var opflasket med at sortere kuverter og skrive mødekort, har ført skolen videre efter deres forældre. Det er således Lisbeth og Christian Blomgren, der nu inviterer til fejring af 50 årsjubilæet til maj.

50 års jubilæumsreception Det vil glæde os meget at se både deltagere, lærere, kollegaer og venner til lidt surt og lidt sødt til ganen

14. maj 2012 kl. 14 – 18 på Sorgenfrivej 13 2800 Lyngby

Henrik fra IOF vandt julekurven Foråret er lige på trapperne og vi ser frem mode det lyse halvår kulminerende med Sankt Hans. Glemt er den mørke tid med jul og nytår, men DOF Nyts læsere skal ikke snydes for oplysningen om, hvem der vandt læserkonkurrencen i 2011. Spørgsmålet var jo følgende: I hvilken § i den nye folkeoplysningslov står der, at "Kommunen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskuddet skal fremgå af modellen..."

18

DOF NYT - Marts 2012

Næsten alle de mange besvarelser ramte rigtigt ved at svare: §11, men en meget opmærksom læser mindede om, at der var fejl i lovcitatet. Der står nemlig "kommunalbestyrelsen" og ikke kommunen. (Hermed en venlig hilsen til Erik Ramberg Steen!) Men vinderen, der blev udtrukket var skoleleder Henrik Hansen fra Invalideredes Oplysnings Forbund.

Henrik Hansen, får julekurven overrakt af Lis Schlotfeldt

Den gamle redacteur fik under ledsagelse af lykkens gudinde, DOFs kursusmedarbejder Lis Schlotfeldt,

lov at forstyrre med overrækkelse af julekurven under IOFs julefrokost. rk


DOF kurser

Aktuelle DOF kurser Af Lis Schlotfeldt, administrativ medarbejder i DOF

Giv lærerne besked Skoleledere bedes sørge for at lærerne får besked om aktuelle kurser. Det kan gøres på flere måder: Sørg for at lærerne kender adressen til DOFs hjemmeside og adgangen til kurser. Skriv det i læ-

rervejledningen eller i en lærermail. Her kan der også linkes til de enkelte relevante kursusopslag. Kopier adressen fra adressefeltet (URL'en) og læg den i mailen til læreren, så han/hun blot kan klikke på linket. Lyder det svært? Så ring og få hjælp hos Lis Schlotfeldt i DOFs kursusafdeling, der også kan forklare om kursuslinks i Undervisernet.

Foto: Robin K.

Hermed en kort oversigt over aktuelle DOF-kurser Find kursusbeskrivelse og supplerende oplysninger på DOFs hjemmeside www.danskoplysning.dk under "Kurser og efteruddannelse" hvor der også er mulighed for online tilmelding.

Holdnr

Holdnavn

Dato

Sted

Underviser

12101

Lov og Ledelse

Fredag d. 2. til søndag d. 4. november samt

Nyborg

12102

Lov og Ledelse – opfølgning

d. 16. – 18. november Fredag 24. august 15.00 til søndag 26. august 13.00

Finn Nevel Robin Kristiansen Jytte Andersen

Nyborg

Finn Nevel, Robin Kristiansen

12103

Revisors opgaver og ansvar – den frivillige revisors rolle i af-

Onsdag 11. april 16.00-21.30

København

Finn Nevel, Robin Kristiansen

12104

Revisors opgaver og ansvar – den frivillige revisors rolle i aftenskolen Styrketræning for hypermobile på basis af Alexanderteknik

Torsdag 19. april 16.00-21.30

Århus

Finn Nevel Robin Kristiansen

Fredag 11. maj 15.00-19.00 og lørdag 12. maj 9.00-13.00

Helsingør

Ketty Dalgaard

12304

Fordøjelse, kost og træning

Lørdag 25. august 10.0016.00

København

Birgitte Nymann

12305

Temadag for undervisere i bevægelse og sundhed

Lørdag 2. juni 9.30 – 16.00

København

Glüsing & Svenning, Per Brændgaard Simon Krohn

12307

Naturen som motionsrum

Lørdag 9. juni 10.30-13.30

Brede

Henriette Tybjerg

12309

Nakke-/skulder kursus (stabilitetstræning og anatomi)

Søndag 15. april 10.00-15.00

København

Tomas Pilsborg

12310

Ball-Stik

Lørdag 28. april 10.00-13.00

København

Ulla Pozsonyi

12303

DOF NYT - Marts 2012

19


Dejan Fontana Konsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf: 65 48 32 44 Fax: 66 17 72 62 df@danskoplysning.dk

Finn Nevel Konsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K

Tlf.: 65 48 32 38 Fax: 66 17 72 62 finn@danskoplysning.dk

Jesper Bakke Jørgensen IT-supporter Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf. 65 48 32 39 Fax: 66 17 72 62 jj@danskoplysning.dk

Jytte Andersen Konsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf. 70 20 60 20 Fax: 66 17 72 62 ja@danskoplysning.dk

Lars Refsing Fuldmægtig Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf.: 70 20 60 20 Fax: 66 17 72 62 Lr@danskoplysning.dk

Line Høgh Administrativ medarbejder Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf.: 65 48 32 32 Fax: 66 17 72 62 lh@danskoplysning.dk

Lis Schlotfeldt Administrativ medarbejder Løngangstræde 25, 4. 1468 København K.

Tlf.: 65 48 32 33 Fax: 66 17 72 62 lis@danskoplysning.dk

Niels-Anton Svendsen Konsulent - deltid Løngangstræde 25, 4.. 1468 København K

Tlf.: 31 67 38 77 Fax: 66 17 72 62 nas@danskoplysning.dk

Pernille Marstrand Musik- og kulturkonsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K

Tlf: 65 48 32 48 Fax: 66 17 72 62 pm@danskoplysning.dk

Robin Kristiansen Konsulent Løngangstræde 25, 4. 1468 København K

Tlf: 31 17 32 35 Fax: 66 17 72 62 rk@danskoplysning.dk

Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej 20 7400 Herning Tlf.: 97 12 94 56 Mobil: 40 21 11 18 ic@danskoplysning.dk

Sekretariatsleder Henrik Christensen Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf. 70 20 60 20 hc@danskoplysning.dk

Adresse DOF Løngangstræde 25, 4. 1468 København K. Telefon 70 20 60 20 (omstilling til alle medarbejdere) DOFPro supporttelefon 70 20 69 78 Fax 66 17 72 62 E-mail post@danskoplysning.dk E-mail DOF Pro support support@dofpro.dk

Hjemmeside www.danskoplysning.dk Ekspeditionstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Ny viden - Nye muligheder

10.00 13.00 10.00 10.00 10.00

– – – – –

15.00 15.00 15.00 15.00 12.00

Profile for Dansk Oplysnings Forbund

DOF NYT 2012_1  

Medlemsblad

DOF NYT 2012_1  

Medlemsblad