Halvårsrapport DanPilot 2014

Page 1

DanPilot CVR-nr. 30071735

Halv책rsrapport 1. halv책r 2014


INDHOLDSFORTEGNELSE

HOVED OG NØGLETAL ...................................................................................2 RESUMÉ ..............................................................................................................3 LEDELSESBERETNING .....................................................................................4 FINANSIEL OG FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING ................................................... 4 SÆRLIGE RISICI......................................................................................................................... 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ........................................................................................ 6 BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS AFSLUTNING ............................. 6 FORVENTET UDVIKLING I 2014 .......................................................................................... 6

LEDELSESPÅTEGNING ....................................................................................7 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER .........................................8 RESULTATOPGØRELSE ...............................................................................9 BALANCE .........................................................................................................10 EGENKAPITAL OG PENGESTRØM ..............................................................11 NOTER ..............................................................................................................12 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER....................................................................14

1


HOVED OG NØGLETAL HOVEDTAL Mio. kr. Nettoomsætning

1. halvår 2013 2014 198,0 183,2

Ændring Pct. 8

Året 2013 365,1

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

20,8

15,0

38

27,4

Resultat af primær drift (EBIT)

15,6

11,0

42

19,0

Periodens resultat før skat

15,6

10,9

43

18,9

Skat af periodens resultat

3,8

2,7

40

6,1

Periodens resultat efter skat

11,7

8,2

43

12,8

Egenkapital

93,6

77,2

21

81,8

Balancesum

204,2

248,5

-18

191,7

7,9

1,4

485

23,3

-6,2

-5,2

20

-16,4

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

0

0

-

56,5

Nettorentebærende gæld

0

67,3

-100

0

10,5

8,2

28

7,5

7,9

6,0

31

5,2

Afkast af investeret kapital før skat (Afkastningsgrad)

15,2

8,8

72

9,9

Egenkapitalens forrentning

26,8

22,4

20

16,9

Soliditetsgrad

45,8

31,1

47

42,7

Antal medarbejdere

293

286

2

287

Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet

NØGLETAL (Pct.) Indtjeningsgrad (EBITDA margin) Overskudsgrad (EBIT margin)

2


RESUMÉ

• DanPilots samlede overskud før skat i første halvår 2014: 15,6 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 4,6 mio. kr. (43,5 pct.) i forhold til 1. halvår 2013. Ledelsen betragter resultatet som tilfredsstillende. • Underskud før skat på regionallodsninger: 16,6 mio. kr. Underskuddet på regionallodsninger er uændret i forhold til 1. halvår 2013. • Overskud før skat på gennemsejlingslodsninger og service: 32,2 mio. kr. Overskuddet på gennemsejlingslodsninger og service er en forbedring på 4,5 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2013. • Den positive udvikling skyldes primært at den forbedrede omsætning har muliggjort øget udnyttelse af stordriftsfordele og derigennem forbedret kapacitetsudnyttelsen. • Indtjeningsgraden på 10,5 pct. er en forbedring fra 8,2 pct. Årsag: Forbedret kapacitetsudnyttelse samt effektiviseringer i båddriften. • Omsætningen steg 14,8 mio. kr. til i alt 198 mio. kr. Forbedringen er sket på begge forretningsområder - regionallodsninger og gennemsejlingslodsninger. • Positiv pengestrøm fra driften: 7,9 mio. kr. Pengestrømmen er anvendt til investeringer (6,2 mio. kr.), og til forøgelse af den likvide beholdning (1,7 mio. kr. ).

3


LEDELSESBERETNING FINANSIEL OG FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING RESULTAT DANPILOT: 15,6 MIO. KR. Overskuddet før skat i 1. halvår udgør 15,6 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til 1. halvår 2013 på 4,6 mio. kr. svarende til 42,5 pct. Resultatet ligger over det forventede niveau for perioden, og vurderes af ledelsen som tilfredsstillende. Den positive udvikling er et resultat af forbedret dækningsgrad kombineret med stigende omsætning på begge hovedforretningsområder. Indtjeningsgraden er forbedret med 2,3 procentpoint, hvilket dels er udtryk for en forbedret kapacitetsudnyttelse, og dels en effektivisering af omkostninger i bådservicen. Antallet af lodsninger (figur 1), steg 818 til samlet10.502 og omsætningen steg 14,8 mio. kr. til 198 mio. kr.

Figur 1. Udvikling i antal lodsninger 1. halvår 2013 – 1. halvår 2014 Udvikling i lodsninger totalt Antal lodsninger 10.502 9.685

Nøgletallene er generelt forbedrede. Overskudsgraden er øget 1,9 procentpoint til 7,9 pct., og afkastet af den investerede kapital er øget 6,4 procentpoint til 15,2 pct. Egenkapitalen forrentes med 26,8 pct., som er en forbedring fra 22,4 pct.

1. halvår 2013

1. halvår 2014

Pengestrømmene fra driften på 7,9 mio. kr. kan dække investeringsaktiviteten på 6,2 mio. kr. Investeringerne består af forbedringer og levetidsforlængelser af lodsbåde samt af IT værktøjer til optimering og udvikling af driften. Den resterende pengestrøm på 1,7 mio. kr. er anvendt til forøgelse af den likvide beholdning. FORRETNINGSOMRÅDERNE (1) Resultat på 15,6 mio. kr. af den primære drift for 1. halvår 2014 fordeler sig på forretningsområderne (figur 2) med et underskud på 16,6 mio. kr. på regionallodsning, og et overskud på gennemsejlingslodsning og service på 32,2 mio. kr. I forhold til 1. halvår 2013 er resultatet for regionalområdet uændret, mens der er stigning på gennemsejlings- og serviceområdet. Omsætningen har fordelt sig med 78 pct. fra gennemsejling og 21 pct. fra regional samt 1 pct. fra service. I forhold til 1. halvår 2013 er omsætningen på regionalsegmentet steget fra en andel på 20 pct.

(1)

Figur 2. Resultat af primær drift fordelt på forretningsområder. 1. halvår 2014 og 1. halvår 2013 31,3

27,3 15,6 11,0 0,9

-16,6 -16,7 Regional

0,4

Gennemsejling

Service

1. Halvår 2014

1. Halvår 2013

Total

Segmentoplysninger fremgår af note 2

4


LEDELSESBERETNING REGIONALLODSNINGER RESULTAT: -16,6 MIO. KR. Resultatet for regionallodsninger er et underskud på 16,6 mio. kr. hvilket er på niveau med 1. halvår 2013 (tabel 1). Regionalområdet har været præget af høj aktivitet. Samlet set er der udført 5.740 lodsninger, i alt 728 flere, end 1 halvår 2013 (figur 3).

5.051

Udviklingen skyldes primært stigning i aktiviteten på Esbjerg havn som følge af vækst i off-shore markedet. Der er også fremgang i Aalborg, Odense og Kalundborg. I øvrige havne opleves stagnation eller tilbagegang. På den vestlige Limfjord skyldes tilbagegangen øget konkurrence, mens det i øvrige havne skyldes generelt fald i trafikken. Tabel 1. Omsætning, resultat før skat og gennemsnitlig fakturering pr. lodsning på forretningsområde regionallodsninger

1. halvår 2013 2014 Omsætning (mio. kr.) Resultat før skat (mio. kr.) Gns. fakturering pr. lodsning (t. kr.)

Ændring Abs. Pct.

41,4

37,2

4,2

11,3

-16,6

-16,7

0,1

-0,6

7,2

7,4

-0,2

-2,1

Figur 3. Udvikling i antal regionallodsninger Antal lodsninger 1. halvår 2014 – 1. halvår 2013

1. halvår 2013

5.740

1. halvår 2014

Omsætningen på forretningsområdet er 41,4 mio. kr., som er en fremgang på 4,2 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2013. Der ses fald i gennemsnitspriserne, og fremgangen i omsætningen kan dermed primært tilskrives øget aktivitet (tabel 1).

GENNEMSEJLINGSLODSNINGER RESULTAT: 31,3 MIO. KR. Resultatet for gennemsejlingslodsninger for 1. halvår er et overskud før skat på Figur 4. Udvikling i antal gennemsejlings31,3 mio. kr. (tabel 2). Det er en forbedring på 4 mio. kr. i forhold til 1. halvår lodsninger 1. halvår 2014 – 1. halvår 2013 2013. Antal lodsninger

Der er udført 4.762 gennemsejlingslodsninger i 1. halvår (figur 4). Det er 128 flere end 1. halvår 2013. Lodsning af olietankere til og fra russiske oliehavne er på et stabilt højt niveau på linje med 1. halvår 2013. Dette forventes at fortsætte resten af 2014, om end der er usikkerhed på grund af spændingerne mellem Rusland og Vesten. Omsætningen er steget 10 mio. kr. i 1. halvår 2014 i forhold til 1. halvår 2013 (tabel 2), til samlet 154,7 mio. kr. Dette skyldes større aktivitet og stigning i den gennemsnitlige fakturering på 4 pct.

4.634

4.762

1. halvår 2013

1. halvår 2014

Tabel 2. Omsætning, resultat før skat og gennemsnitlig fakturering pr. lodsning på forretningsområdet gennemsejlinger

1. halvår 2014 2013

Ændring Abs. Pct.

Faktureringen er i 1. halvår gennemsnitligt 32.500 kr. pr. lodsning, (tabel 2), svarende til 1.300 kr. mere end 1. halvår 10 6,9 Omsætning (mio. kr.) 154,7 144,7 2013. De primære årsager er, at der er Resultat før skat (mio. kr.) 31,3 27,3 4 14,7 lodset flere store skibe, lidt længere Gns. fakturering pr. lodsning (t. kr.) 4,0 32,5 31,2 1,3 strækninger, og at der er sket en forskydning i ordresammensætningen imod færre Ship-to-Ship (STS) og bunkeringoperationer. Udviklingen er modsat samme periode sidste år, hvor flere tog lods over kortere strækninger, og hvor der var vækst i STS og bunkeringoperationer. Der var dog en afmatning på sidstnævnte markedssegmenter i den sidste halvdel af 2013, og denne udvikling er fortsat i 1. halvår 2014.

5


LEDELSESBERETNING OMKOSTNINGER DanPilots omkostninger var i 1. halvår på 182 mio. kr. (figur 5). Det er en stigning på 10 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2013 svarende til 5,8 pct. Stigningen i omkostningsniveauet kan henføres til højere aktivitet, som har medført stigning i de variable omkostninger til overtid og rejser. I efteråret 2013 er der desuden ansat flere lodser, da et antal lodser er tæt på pensionsalderen. Ligeledes er visse administrative funktioner styrket for at kunne løse udfordringer, der følger af DanPilots omdannelse til SOV samt af den nye lodslov.

Figur 5. Udvikling i total-og enhedsomkostninger 1. halvår 2014 - 1. halvår 2013 200 150

17,9

17,8 182

172

100

17,7 17,5

50

17,4

0

17,3 17,1

1. halvår 2013 Driftsomk. mio. kr.

1. halvår 2014 Gns. Driftomkostninger pr. lodsning t. kr.

Den gennemsnitlige omkostning pr. lodsning er i 1. halvår på 17.400 kr. (figur 5). Det er et fald på 400 kr. pr. lodsning sammenlignet med 1. halvår 2013. Faldet er udtryk for forbedret kapacitetsudnyttelse, bl.a. muliggjort af den høje aktivitet, og af sammensætningen heri. Ligeledes er den højere aktivitet realiseret uden stigning i de faste omkostninger. Afskrivninger Afskrivninger steg 1,2 mio. kr. og udgør 5,2 mio. kr. Stigningen skyldes investering i motoropgraderinger i bådene. Finansielle poster DanPilots gæld er afviklet ultimo 2013 og der har således ikke været finansielle omkostninger i 1. halvår 2014.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Halvårsrapporten for DanPilot for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder og Lov om DanPilot. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabsaflæggelsen for 2013.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS AFSLUTNING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten.

FORVENTET UDVIKLING I 2014 Det høje aktivitetsniveau i årets 1. halvdel forventes at fortsætte året ud og nettoomsætningen forventes at lande i intervallet 390-400 mio. kr. mod en forventning på 371 mio. kr. ved årets begyndelse. Dette forventes drevet af et fortsat højt niveau på regionallodsninger og en uændret aktivitet på gennemsejlingslodsninger. På denne baggrund opjusteres forventningerne til 2014 til et resultat før skat på 25-30 mio. kr.

6


LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2014 for DanPilot. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. København, den 20. august 2014

7


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til Erhvervs- og vækstministeren Vi har udført review af halvårsregnskabet for den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot for perioden 1. januar – 30. juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Ledelsens ansvar for halvårsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et halvårsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et halvårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om halvårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at halvårsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et halvårsregnskab udført efter den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen, og hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om halvårsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at halvårsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar – 30. juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af halvårsregnskabet Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til halvårsregnskabets note 1 ”Forretningsmæssige risici”, hvori ledelsen redegør for, at stifter er opmærksom på de eventuelle strukturelle ændringer, som virksomheden kan komme til at stå overfor, og at stifter er indstillet på at sikre gennemførelsen af fornødne tiltag med henblik på at sikre en bæredygtig økonomi i virksomheden. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til det udførte review af halvårsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med halvårsregnskabet. København, den 20. august 2014 DELOITTE

8


RESULTATOPGØRELSE 1/1-30/6 2014 Mio. kr.

1/1-30/6 2013 Mio. kr.

2013 Mio. kr.

198,0 -31,9 -6,3 -139,0 -5,2 15,6

183,2 -33,3 -6,0 -128,8 -4,1 11,0

365,1 -67,3 -8,5 -261,8 -8,4 19,0

Finansielle omkostninger Resultat før skat

0 15,6

-0,1 10,9

-0,1 18,9

Skat af periodens resultat

-3,8

-2,7

-6,1

Periodens resultat

11,7

8,2

12,8

11,7 11,7 11,7 11,7

8,2 8,2 8,2 8,2

12,8 12,8 12,8 12,8

Nettoomsætning Eksterne produktionsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat

Forslag til resultatdisponering Periodens resultat Disponibelt resultat Overført til næste periode

9


BALANCE AKTIVER

30/6 2014 Mio. kr.

30/6 2013 Mio. kr.

31/12 2013 Mio. kr.

Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver

6,6 45,8 9,4 5,5 67,3

6,6 44,4 8,4 0 59,4

6,7 47,3 10,5 1,8 66,4

Anlægsaktiver

67,3

59,4

66,4

0,8 0,8

0,8 0,8

0,8 0,8

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende hos stifter Tilgodehavender

52,0 5,7 13,3 0 71,0

49,1 3,5 15,7 120,0 188,3

44,6 4,0 12,7 0 61,2

Likvide beholdninger

65,1

0

63,3

Omsætningsaktiver

136,9

189,0

125,3

Aktiver i alt

204,2

248,5

191,7

30/6 2014 Mio. kr.

30/6 2013 Mio. kr.

31/12 2013 Mio. kr.

Ansvarlig kapital Overført overskud Egenkapital

69,1 24,5 93,6

69,1 8,2 77,2

69,1 12,8 81,8

Udskudte skatteforpligtelser Pensionsforpligtelser Hensatte forpligtelser

1,8 36,3 38,1

0 38,2 38,2

1,8 39,9 41,7

Bankgæld Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser

0 10,5 8,1 49,8 4,1 72,6

67,3 7,8 2,7 45,6 9,6 133,0

0 8,9 4,3 47,1 7,8 68,2

Gældsforpligtelser

72,6

133,0

68,2

204,2

248,5

191,7

Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger

PASSIVER

Passiver i alt

10


EGENKAPITAL OG PENGESTRØM

EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapital 01/01 2013

Ansvarlig kapital Mio. kr. 69,1

Overført kapital Mio. kr. 0

I alt Mio. kr. 69,1

8,2

8,2

8,2

77,2

4,6

4,6

69,1

12,8

81,8

0

11,7

11,7

69,1

24,5

93,6

1/1-30/6 2014 Mio. kr.

1/1-30/6 2013 Mio. kr.

2013 Mio. kr.

15,6 5,2 -3,6 -9,2 7,9

11,0 4,1 -3,2 -10,4 1,4

19,0 8,4 1,7 -5,7 23,4

0 0 7,9

-0,1 0 1,4

-0,1 0 23,3

-6,2 -6,2

-5,2 -5,2

-16,4 -16,4

0 0 0

0 0 0

120,0 -63,5 56,5

1,7 63,3 65,1

-3,8 -63,5 -67,3

63,3 0 63,3

Periodens resultat Egenkapital 30/06 2013

69,1

Periodens resultat Egenkapital 31/12 2013 Periodens resultat

Egenkapital 30/06 2014

PENGESTRØMSOPGØRELSE Driftsresultat Afskrivninger Andre hensatte forpligtelser Ændring i driftskapital Betalte finansielle omkostninger Modtagne finansielle indtægter Pengestrømme vedrørende drift Køb mv. af materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringer Ejer indskud Indfrielse af kassekredit Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo

11


NOTER

1. FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI Til brug for stiftelse af DanPilot som SOV har Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejdet en business case for DanPilot som SOV med henblik på at vurdere virksomhedens fremtidige økonomiske bæredygtighed. Business casen viser, at DanPilot stiftes som et bæredygtigt SOV i det nuværende scenarie, men at virksomheden står over for væsentlige økonomiske udfordringer ved eventuelle fremtidige strukturelle ændringer, der er beskrevet nedenfor: DEN NYE LODSLOV Den nye lodslov som blev vedtaget af Folketinget i juni 2014 indeholder konkurrenceudsættelse af DanPilots monopol på gennemsejlingslodsninger i danske farvande begyndende i 2016 med 600 lodsninger og herefter successiv udvidelse frem mod fuld liberalisering i 2020. Antallet af lodsninger i den vedtagne lov, er en skærpelse i forhold til de forudsætninger der indgik i den ovennævnte business case. Det er i forbindelse med stiftelsen som selvstændig offentlig virksomhed forudsat af stifteren (Erhvervs- og Vækstministeriet), at en ny lodslov vil inddrage hensynet til at sikre en bæredygtig økonomi i DanPilot, således at DanPilot fortsat kan varetage den lovpligtige forsyningspligt på regional- og gennemsejlingsområderne under tilfredsstillende økonomiske vilkår. ANTALLET AF BÅDMÆND I LODSBÅDENE DanPilot sejler i dag med 2 bådmænd i bådene i Esbjerg, Skagen, Hals og Gedser. I alle øvrige havne er der som udgangspunkt kun én bådmand i lodsbådene, dog med den undtagelse, at der ved særligt vanskelige vejrforhold eller ved passagersejlads sejles med 2 bådmænd i hver lodsbåd. Med ikrafttræden af BEK nr. 963 af 28. september 2012 er der opstået usikkerhed om, hvorvidt der kan findes hjemmel til denne praksis, eller om det er hensigten med lovgivningen, at der ved alle bådoperationer skal være 2 bådmænd i lodsbådene. Søfartsstyrelsen har tilkendegivet overfor stifter, at dette ikke er hensigten, men at det er op til DanPilot som reder selv at vurdere, hvornår det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at have en bådmand på lodsbåden. Den økonomiske effekt af 2 bådmænd i hver lodsbåd er opgjort til 15 mio. kr. DanPilot vurderer ikke under nuværende forretningsbetingelser at kunne bære disse meromkostninger uden fremtidige takststigninger eller omkostningsbesparelser. Stifteren er opmærksom herpå og indstillet på at sikre gennemførelsen af de fornødne tiltag med henblik på at sikre en bæredygtig økonomi i DanPilot. ANTALLET AF LODSNINGER DanPilots indtægter er direkte sammenhængende med omfanget af skibstrafik i det danske søterritorium. Den største forretningsmæssige risiko for virksomheden er derfor et fald i skibstrafikken. På grund af forsyningspligten som bestemmer at DanPilot altid skal være i stand til at kunne opfylde kundernes ønsker om lods, kan DanPilot ikke foretage hurtige og proportionale reduktioner i omkostningerne i situationer med bratte fald i indtægterne. OLIEUDSKIBNING FRA ØSTERSØEN En væsentlig del af gennemsejlingstrafikken genereres af olieudskibning fra primært to havne i Rusland. En eventuel nedlukning eller ulykke på en af disse havne er således en væsentlig forretningsmæssig risiko for DanPilot, idet en sådan hændelse må forventes at have væsentlige negative konsekvenser for gennemsejlingstrafikken i en periode. FASTE TAKSTER DanPilots takster er jf. lovens bestemmelser herom faste for ét år ad gangen. Bratte stigninger i omkostningsniveauet, kan derfor ikke umiddelbart overvæltes til kunderne, og vil kun delvist kompenseres i de årlige fremskrivninger af taksterne. Endvidere er tidsfaktoren i takststrukturen fastlåst, hvorved DanPilot ikke kompenseres hvis kunderne på specielt gennemsejlingssegmentet vælger at sejle langsommere end forudsat i takststrukturen.

12


NOTER 2. SEGMENTOPLYSNINGER Regional(1) Mio. kr.

Gennemsejling(2) Mio. kr.

Service(3) Mio. kr.

I alt Mio. kr.

Nettoomsætning Driftsresultat

75,6 -33,9

286,8 52,2

2,6 0,7

365,1 19,0

1/1 – 30/6 2013 Nettoomsætning Driftsresultat

37,2 -16,7

144,7 27,3

1,3 0,4

183,2 11,0

1/1 – 30/6 2014 Nettoomsætning Driftsresultat

41,4 -16,6

154,7 31,3

1,8 0,9

198,0 15,6

2013

(1)Regionalsegmentet omfatter lodsning af skibe til og fra dansk havn. (2)Gennemsejlingssegmentet omfatter lodsning af skibe der ikke anløber dansk havn. (3)Servicesegmentet omfatter aftagning og påsætning af passagerer, besætningsmedlemmer samt diverse småvarer, på skibe der er i transit gennem dansk farvand.

13


VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

VIRKSOMHED DanPilot CVR-nr.: 30071735 Hjemstedskommune: Svendborg Kommune Telefon: 63 25 66 00 Telefax: 63 25 66 49 Internet: www.danpilot.dk E-mail: account@danpilot.dk BESTYRELSE Tage Reinert, Bestyrelsesformand Marianne Granhøj, Næstformand Thorkild E. Jensen Pernille Dahlgaard Steen Schougaard Christensen Peter Herskind Claus Lambek Kristensen Søren Hillerup Vaag DIREKTION Lars S. Ahrendtsen, Administrerende direktør REVISION Rigsrevisionen Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

14


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.