Halvårsrapport danpilot for 1 halvår 2015

Page 1
 

o

o

o

NettoomsÌtning Eksterne produktionsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Koncernens resultat Minoritetsinteressers andel af resultatet Periodens resultat
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.