Årsrapport danpilot 2013

Page 1

DanPilot CVR-nr. 30071735

Ă…rsrapport 2013INDHOLDSFORTEGNELSE

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 2 MISSION & VISION

3

LEDELSESGRUNDLAG 4 2013 I HOVEDTRÆK

5

LEDELSESBERETNING 6 LEDELSESPÅTEGNING 18 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

20

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

24

RESULTATOPGØRELSE FOR 2013

28

BALANCE PR. 31.12.2013

29

EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2013

31

PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2013

32

NOTER 33

1


VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

VIRKSOMHED DanPilot CVR-nr.: 30071735 Hjemstedskommune: Svendborg Kommune Telefon: 63256600 Telefax: 63256649 Internet: www.danpilot.dk E-mail: account@danpilot.dk BESTYRELSE Tage Reinert, Bestyrelsesformand Marianne Granhøj, Næstformand Thorkild E. Jensen Pernille Dahlgaard Steen Schougaard Christensen Peter Herskind Claus Lambek Kristensen Søren Hillerup Vaag DIREKTION Lars S. Ahrendtsen, Administrerende direktør REVISION Rigsrevisionen Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2


MISSION & VISION

DANPILOTS MISSION

Vi bidrager til sikker sejlads, sikrer havmiljøet, og skaber værdi for kunderne DANPILOTS VISION

Vi vil være den foretrukne og mest kvalificerede leverandør af sikker sejlads I DANPILOT ER VI STOLTE AF AT LEVE OP TIL VORES KUNDELØFTE

Your safety — Our commitment

3


LEDELSESGRUNDLAG

DANPILOT HAR UDARBEJDET ET VÆRDIGRUNDLAG FOR VIRKSOMHEDENS LEDELSESSTRATEGI

4

Troværdighed

Vi står sammen om trufne beslutninger Vi gør, hvad vi siger og holder, hvad vi lover Vi følger op på de henvendelser, vi får

Professionalisme

Vi lytter, analyserer og planlægger, før vi handler Vi anerkender medarbejdernes professionalisme Vi informerer løbende om DanPilots udvikling

Respekt

Vi siger tingene ligeud Vi giver plads til forskellighed Vi giver frihed under ansvar

Nærvær

Vi interesserer os for medarbejderne Vi er synlige og tilgængelige Vi lytter for at forstå

Begejstring

Vi roser og giver anerkendelse Vi fremhæver og lærer af de gode eksempler Vi går ”All in!” for DanPilot


2013 I HOVEDTRÆK

ET ÅR MED FORANDRINGER OG TRAVLHED PÅ SØEN 2013 var for DanPilot et år, hvor der blev balanceret mellem fortsat udvikling og venten på den nye organisationsform som selvstændig offentlig virksomhed. Med ’lov om DanPilot’ blev det statslige lodseri omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed med egen bestyrelse, egen økonomi og armslængde til staten som ejer. Lovændringen blev vedtaget i juni, men først den 4. december blev ’lov om Danpilot’ sat i kraft. Afklaringen af den fremtidige struktur kom dermed til at præge stort set hele året, men samtidig blev det arbejde, som medarbejdere og ledelse gennem de senere år har samarbejdet om, nemlig opgaven med at samle og udvikle forretningen omkring målsætningen om én virksomhed et fælles ansvar, fortsat. 2013 bød således blandt andet på medarbejderkonferencer, udrulning af den nuværende organisationsform med områdeledere for lodser og bådmænd mv. Samtidig blev 2013 et travlt år. Både omsætningen og antallet af lodsoperationer steg således i 2013 sammenholdt med året før, som det også fremgår af regnskabstallene. Sideløbende med gennemførelsen af ’lov om Danpilot’ arbejdede regeringen med sin lodslovsanalyse. Den 20. december 2013 blev analysen offentliggjort sammen med et første udkast til et lovforslag, som, hvis det vedtages, væsentligt vil ændre lodsloven herunder rammevilkårene for DanPilots opgavevaretagelse. 2014 vil vise, hvordan de fremtidige rammevilkår for Dan­ Pilot bliver.

LARS S. AHRENDTSEN

Direktør i DanPilot

5


LEDELSESBERETNING

HOVED- OG NØGLETAL HOVEDTAL t.kr. Nettoomsætning Index Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Afskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før særlige poster Særlige poster Årets resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat efter skat Egenkapital Balancesum Nettorentebærende gæld NØGLETAL EBITDA-margin (%) EBIT-margin (%) Afkastningsgrad (%) Egenkapitalens forrentning (%) Soliditetsgrad (%) (1)

6

2013(1)

2012

2011

2010

2009

365.093 133

346.701 126

341.118 124

316.398 115

274.939 100

27.427

25.885

32.434

16.674

-39.788

8.400 19.027 -132 18.895 0 18.895 6.111 12.784

7.555 18.330 -357 17.973 19.772 -1.799 0 -1.799

5.433 27.001 -3.746 23.255 0 23.255 0 23.255

5.253 11.421 -4.618 6.803 0 6.803 0 6.803

5.302 -45.090 -4.397 -49.487 0 -49.487 0 -49.487

81.840 191.696 0

-44.744 112.948 63.500

-42.945 122.171 84.181

-5.309 122.365 123.839

-11.812 121.176 109.874

2013 7,5 5,2 9,9 16,9 42,7

2012 7,5 5,3 16,2 4,1 -39,6

2011 9,5 7,9 22,1 96,4 -35,2

2010 5,3 3,6 4,8 79,5 -4,3

2009 -14,5 -16,4 -37,2 -382,7 -9,7

DanPilot blev i 2013 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed.


LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITET DanPilot blev den 4. december 2013 stiftet som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV), med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2013, med egen bestyrelse og med Erhvervs- og Vækstministeriet som eneejer jf. lov om Danpilot, lov nr. 600 af 12. juni 2013. DanPilots hovedaktivitet er lodsning af skibe i transit mellem østersøen og nordsøen (gennemsejlingslodsninger), samt lodsning af skibe ind og ud af danske havne (regionallodsninger). DanPilot er konkurrenceudsat på segmentet for regionallodsninger, mens DanPilot har eneret til at foretage lodsninger på gennemsejlingssegmentet. DanPilots opgaver er fastsat i Lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, hvoraf det fremgår, at DanPilot, inden for et fastsat varsel er forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det, eller som er omfattet af lodspligt. Lovgivningen fastsætter ligeledes de priser, DanPilot må tage for sine ydelser. Taksterne er faste og fraviges ikke. Taksterne inflationssikres årligt.

FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING 2013 har generelt været præget af høj aktivitet på DanPilots væsentligste forretningsområde, lodsninger. I forhold til 2012 har der været en vækst i antallet af lodsninger på 11,2 %. Det svarer samlet set til 1.989 flere lodsninger, eller næsten 5,5 lodsning mere pr. døgn i 2013 end i 2012. Udviklingen dækker over en vækst på begge hovedsegmenter; gennemsejlingslodsninger og regionallodsninger jf. nærmere beskrevet nedenfor. GENNEMSEJLINGSSEGMENTET Væksten er i 2013 primært sket på gennemsejlingssegmentet, hvor der er realiseret 17,2 % flere lodsninger end i 2012. Det svarer til 1.376 flere lodsninger, eller knapt 3,8 lodsninger mere pr. døgn. Væksten på gennemsejlingsmarkedet kan primært henføres til en øget udskibning fra de russiske terminaler i Østersøen. Tillige stammer en del af væksten på gennemsejlingssegmentet fra en stigning i antallet af Ship-to-Ship operationer på Skagenog Frederikshavn Red, samt fra bunkeringoperationer på Skagen- og Kalundborg Red. Der sås dog mod slutningen af året en afmatning på disse markedssegmenter.

Udvikling i lodsninger totalt Antal lodsninger 22.000 20.000 18.000

17.363

19.801 18.183

17.812

2011

2012

16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2010

2013

Udvikling i gennemsejlingslodsninger Antal lodsninger 10.000 8.000

7.068

7.530

7.979

2010

2011

2012

9.355

6.000 4.000 2.000 0 2013

7


LEDELSESBERETNING

8

10.653

2010

2011

9.833

10.446

8.000 6.000 4.000 2.000 0 2012

2013

Gennemsnitlig udfakturering pr. lodsning Kroner 25.000 20.000 15.000

18.223

18.760

19.464

2010

2011

2012

18.438

14.052

10.000 5.000 0 2009

2013

Resultat af primær drift (EBIT), segmentfordelt Mio. kr.

60

52

50 40 30 20

19

10 1

0 -10 -20 -30 -40

-34

Total

RESULTAT Årets resultat af primær drift (EBIT) udgør 19,0 mio. kr. mod et resultat på 18,3 mio. i 2012 (før regulering for særlige poster). Resultatet fordeler sig på segmenterne med et underskud på regionalsegmentet på 33,9 mio.kr., et overskud på gennemsejlingssegmentet på 52,2 mio. kr. og et overskud på servicesegmentet på 0,7 mio. kr. Underskuddet

10.295

10.000

Servic

INDTJENING Den gennemsnitlige udfakturerede pris på en lodsning i 2013 ligger på 18.438 kr. hvilket er 5,3 % lavere end 2012. Ændringen sker på gennemsejlingssegmentet, hvor den gennemsnitlige udfakturering pr. lodsning er faldet med 10,0 %. På regionalsegmentet er udfaktureringen pr. lodsning uændret i forhold til 2012. Den faldende gennemsnitlige udfakturering er en nettoeffekt, som primært kan henføres til kortere lodsede distancer (minus), og større skibe (plus). Der er således flere skibe, som tidligere benyttede lods på hele strækningen, fra Bornholm til Skagen, som nu i stedet først tager lodsen ombord i Gedser og sætter lodsen af i Grenå. Herudover bidrager den øgede mængde STS- og bunkeringoperationer også til faldet i gennemsnitspriserne, idet disse lodsninger er relativt korte og billige.

Antal lodsninger 12.000

Gennemsejling

REGIONALSEGMENTET Der har i 2013 også været en positiv nettoudvikling på regionalsegmentet der i forhold til 2012 er vokset med 6,2 %, svarende til 613 lodsninger, eller 1,7 lodsning pr. dag. Udviklingen er præget af en stigning i offshore aktiviteter på den jyske vestkyst, og af stigende aktivitet i de større havne, og vigende aktivitet i de mindre og mellemstore havne. Endvidere er der tilbagegang i de havne, hvor DanPilot oplever konkurrence.

Udvikling i regionallodsninger

Regional

Gennemsejlingssegmentet er generelt præget af relativt lange lodsninger der lægger beslag på en væsentlig del af den vagtbærende lodskapacitet. Udviklingen har derfor medvirket til et meget travlt år for DanPilot og har stillet store krav til den organisatoriske fleksibilitet. Væksten er håndteret samtidig med, at DanPilot har leveret ”lods til tiden” og kunderne har derfor oplevet den samme høje grad af leveringssikkerhed, der altid har været kendetegnet for DanPilots operationer.


LEDELSESBERETNING

på regionalsegmentet er resultatet af det beredskab, som DanPilot af hensyn til forsyningspligten opretholder for at kunne dække alle havne, kombineret med relativ lav aktivitet i mange havne og DanPilots faste takststruktur. Resultatet er påvirket positivt af en forskydning af aktiviteten hen imod en relativt større andel gennemsejlingslodsninger i forhold til regionallodsninger jf. afsnittet om den forretningsmæssige udvikling. Resultatet er påvirket negativt med 6,7 mio. kr. som følge af en revurdering af hensættelsen til pensionsforpligtelse til Pensionskassen for visse københavnerlodser. DanPilot forventer i løbet af 2014 at pensionskassen kan sammenlægges med en anden pensionskasse og dermed afhænde forpligtelsen. OMSÆTNING Nettoomsætningen udgør 365,1 mio. kr. mod en nettoomsætning på 346,7 mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på 5,3 %. Den øgede omsætning er primært drevet af vækst på gennemsejlingsmarkedet, som i vid udstrækning kan henføres til udskibning fra de russiske havne i Østersøen. Væksten skal ligeledes ses i sammenhæng med en generel bedring i shippingmarkedet på globalt niveau. Omsætningen fordeler sig på segmenterne med 78 % på gennemsejlingen (286,8 mio.kr.), 21 % på regionalsegmentet (75,6 mio.kr.) og 1 % på serviceture (2,6 mio. kr.) UDVIKLING I OMKOSTNINGER Danpilot har i 2013 øget antallet af medarbejdere. Samtidig er der sket en stigning i omkostninger til overtid begrundet i den relativt høje aktivitet. Lønomkostningerne inklusiv pension er derfor steget med 5,3 % til 244,3 mio. kr. Lønomkostningernes andel af omsætningen er dog uændret på 67 % i forhold til 2012. DanPilots samlede omkostninger inkl. afskrivninger var i 2013 på i alt 346,1 mio. kr. mod 328,7 mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på 17,4 mio. kr. eller 5,2 %. Stigningen i omkostningsniveauet kan dels henføres til den højere aktivitet, hvilket har medført flere variable omkostninger til primært overtid, rejser, brændstof og vedligehold, og dels til ansættelse af flere lodser med henblik

Omsætningsfordeling 2013 Serviceture 1%

Regional 21%

Gennemsejling 78%

Udvikling i gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere

350 300

275

270

263

269

2009

2010

2011

2012

287

250 200 150 100 50 0 2013

Lønandel af omsætning Lønnens andel af omsætningen i procent 100% 90%

86%

80%

72%

70%

68%

67%

67%

2011

2012

2013

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009

2010

9


LEDELSESBERETNING

på fremtidssikring af lodskapaciteten, idet en del lodser er over eller tæt på pensionsalderen. Derudover er der foretaget en styrkelse af visse administrative funktioner med henblik på at løfte de nye udfordringer, der følger af DanPilots omdannelse til en selvstændig offentlig virksomhed. En væsentlig post på omkostningsbudgettet er vedligehold og reparation af flåden af lodsbåde. DanPilot råder ved udgangen af 2013 over en flåde på 34 lodsbåde, heraf 22 i Dockstaserien med en gennemsnitsalder på ca. 15 år og 12 øvrige både med begrænset aktivitetsniveau og en gennemsnitsalder på ca. 35 år. På grund af den relativt høje gennemsnitlige alder på flåden, kombineret med den høje aktivitet, har der i 2013 været forhøjede omkostninger til reparationer og vedligehold. DanPilot har i kraft af sin forsyningspligt et relativt højt forbrug af overtid sammenlignet med andre virksomheder. Forsyningspligten betinger at DanPilot altid skal kunne mønstre et antal lodser svarende til det antal skibe der ønsker lods på et givet tidspunkt. Der skal i den forbindelse bl.a. tages højde for transporttid, hvileregler, certifikater og forsinkelser i skibenes ankomst- og afgangstidspunkter. Sammenholdes disse forhold med de betydelige udsving i aktiviteten, der ofte forekommer fra time til time eller fra døgn til døgn, opstår der jævnligt behov for at trække på en del af de lodser, som ikke er i vagt på de pågældende tidspunkter

SÆRLIGE RISICI FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI Til brug for stiftelse af DanPilot som SOV er der udarbejdet en business case for DanPilot som SOV med henblik på at vurdere virksomhedens fremtidige økonomiske bæredygtighed. Business casen viser, at DanPilot stiftes som en bæredygtig virksomhed under de nuværende rammebetingelser, men at virksomheden står over for væsentlige økonomiske udfordringer ved eventuelle fremtidige strukturelle ændringer, der er beskrevet nedenfor: DEN KOMMENDE LODSLOV Den planlagte revision af lodsloven, der forventes behandlet af Folketinget i 1. halvår af 2014, kan indeholde konkurrenceudsættelse af DanPilots monopol på gennemsejlingslodsninger i danske farvande begyndende i 2016 med et begrænset antal lodsninger og herefter successiv udvidelse frem mod fuld liberalisering i 2020. Det forventes ikke, at lovforslaget vil ændre på, at forsyningspligten skal varetages af DanPilot. DanPilot vil således på den ene side blive yderligere konkurrenceudsat og på den anden side fortsat være forpligtet til at varetage forsyningspligten overalt i de danske farvande. Det er forudsat af stifter, at en ny lodslov vil inddrage hensynet til at sikre en bæredygtig økonomi i DanPilot, således at DanPilot fortsat kan varetage den lovpligtige forsyningspligt på regional- og gennemsejlingsområderne under tilfredsstillende økonomiske vilkår. ANTALLET AF BÅDMÆND I LODSBÅDENE DanPilot sejler i dag med 2 bådmænd i bådene i Esbjerg, Skagen, Hals og Gedser. I alle øvrige havne er der som udgangspunkt kun én bådmand i lodsbådene, dog med den undtagelse, at der ved særligt vanskelige vejrforhold eller ved passagersejlads mv. sejles med 2 bådmænd i hver lodsbåd.

10


LEDELSESBERETNING

Med ikrafttræden af BEK nr. 963 af 28. september 2012 er der opstået usikkerhed om, hvorvidt der kan findes hjemmel til denne praksis, eller om det er hensigten med lovgivningen, at der ved alle bådoperationer skal være 2 bådmænd i lodsbådene. Søfartsstyrelsen har tilkendegivet over for stifter, at dette ikke er hensigten, men at det er op til DanPilot som reder selv at vurdere, hvornår det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at have én bådmand på lodsbåden. DanPilot har imidlertid tilkendegivet, at man ønsker at foretage en nærmere vurdering af Søfartsstyrelsens vurdering af spørgsmålet. DanPilot har opgjort effekten af at have 2 bådmænd i hver lodsbåd til ca. 15 mio. kr. om året. DanPilot vurderes ikke under nuværende forretningsbetingelser at kunne bære disse meromkostninger uden fremtidige takststigninger eller omkostningsbesparelser. Stifteren er opmærksom herpå og indstillet på at sikre gennemførelsen af de fornødne tiltag med henblik på at sikre en bæredygtig økonomi i DanPilot. FORSYNINGSPLIGTEN DanPilot har efter lodsloven forsyningspligt overalt i danske farvande. Forsyningspligten gælder både regionalog gennemsejlingslodsninger, og gælder således også for skibe og havne, som normalt anvender andre lodserier. Såfremt et privat lodseri ikke ønsker eller har kapacitet til at varetage en konkret lodsningsopgave, påhviler det DanPilot at løfte opgaven. Det betyder i praksis blandt andet, at DanPilot er nødt til at opretholde beredskab også på områder, hvor store dele af markedet i øvrigt serviceres af private lodserier. Forsyningspligten skal ses i sammenhæng med prisstrukturen i de fastsatte takster, som indebærer, at DanPilot er forpligtet til at varetage lodsninger også i tilfælde, hvor de fastsatte takster ligger væsentlig under kostprisen for den pågældende ydelse. Forsyningspligten skal desuden ses i sammenhæng med lodslovens regler om lodspligt. Lodsloven indeholder således dels regler om lodspligt for skibe, lastet med nærmere bestemt farligt gods, herunder olie, kemikalier mv., dels regler om lodspligt for skibe over en bestemt størrelse i nærmere angivne farvande, f.eks. fjorde mv., som er vanskelige at besejle. Forsyningspligten bestemmer at DanPilot skal stille med lods senest 18 timer efter bestilling af en gennemsejlingslodsning og senest fire timer ved afgang fra en havn. ANTALLET AF LODSNINGER DanPilots indtægter er direkte sammenhængende med omfanget af skibstrafik i det danske søterritorium. Den største forretningsmæssige risiko for virksomheden er derfor et fald i skibstrafikken. På grund af forsyningspligten, som bestemmer, at DanPilot altid skal være i stand til at kunne opfylde kundernes ønsker om lods, kan DanPilot ikke foretage hurtige og proportionale reduktioner i omkostningerne i situationer med bratte fald i indtægterne, medmindre der er sikre indikationer for, at faldet er blivende. Fald i lodsninger, som måtte skyldes midlertidige forhold kan således vanskeligt imødegås ved tilpasninger i omkostningerne, også fordi kravene til lodsernes uddannelse og vedligeholdelse af certifikater indebærer, at det er vanskeligt hurtigt at genopbygge et tilpasset beredskab. OLIEUDSKIBNING FRA ØSTERSØEN En væsentlig del af gennemsejlingstrafikken genereres af olieudskibning fra primært to havne i Rusland. En eventuel nedlukning af en af disse havne er således en væsentlig forretningsmæssig risiko for DanPilot, idet en sådan hændelse må forventes at have væsentlige negative konsekvenser for gennemsejlingstrafikken i en periode.

11


LEDELSESBERETNING

ØVRIGE RISICI DanPilot garanterer gennem Københavnerlodsernes afviklingskasse for udbetalinger af pensioner til visse lodser der har været ansat ved det tidligere København Lodseri, samt disses enker og børn. I forbindelse med stiftelsen af DanPilot som SOV var det hensigten at denne pensionskasse skulle fusioneres med en anden lodspensionskasse og dermed udgå at DanPilots balance og regnskaber. Fusionen er på grund af tekniske vanskeligheder endnu ikke effektueret. DanPilot har i sin åbningsbalance som SOV hensat 38,2 mio. kr. til afvikling af kassen på baggrund af en aktuar­ mæssig opgørelse. I løbet af 2013 har DanPilot betalt i alt 5,0 mio. kr. til dækning af de løbende pensionsudbetalinger. Værdien af pensionsforpligtelsen er imidlertid steget i løbet af 2013, da der er i forbindelse med den aktuarmæssige beregning af forpligtelsen er ændret i forudsætningerne, primært vedrørende inflationssikring af de fremtidige pensionsudbetalinger. Havde denne forudsætning været anvendt i åbningsbalancen ville hensættelsen på det tidspunkt skulle have været 4,7 mio. kr. højere, svarende til 42,9 mio. kr. Der er væsentlige skøn forbundet med værdiansættelsen af den samlede pensionsforpligtelse hvilket kan betyde at der ved en eventuel realisering af forpligtelsen ikke er hensat tilstrækkeligt, hvorved DanPilots økonomi påvirkes negativt. Samtidig er der usikkerhed omkring årlige reguleringer i bl.a. rentekurve og levetidsvurderinger af bestanden af pensionister, hvilket også kan påvirke DanPilots økonomi. Samlet set må den fortsatte tilstedeværelse af forpligtelsen hos DanPilot betragtes som en ikke ubetydelig økonomisk risiko. FASTE TAKSTER DanPilots takster er jf. lovens bestemmelser herom faste for ét år ad gangen. Endvidere er taksterne i en række tilfælde fastsat på et niveau, som ligger væsentligt under kostprisen for de pågældende ydelser, hvilket indebærer, at ydelserne leveres med tab. På andre områder er taksterne fastsat væsentlig over kostprisen, hvilket på den ene side kan bidrage positivt til DanPilots indtjening og på den anden side indebærer, at disse lodsninger vil være lette at overtage for private lodserier, der som følge af de offentligt tilgængelige takster har let ved at tilbyde lodsydelsen til (marginalt) billigere priser. De faste takster indebærer desuden, at bratte stigninger i omkostningsniveauet, ikke umiddelbart kan overvæltes på kunderne, og vil kun delvist kompenseres i de årlige fremskrivninger af taksterne. Endvidere er tidsfaktoren i takststrukturen fastlåst, hvorved DanPilot ikke kompenseres hvis kunderne på specielt gennemsejlingssegmentet vælger at sejle langsommere end forudsat i takststrukturen. Taksterne tager således ikke højde for, at rederierne i stigende grad har fokus på at reducere servicefarten for at spare brændstof.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

12


LEDELSESBERETNING

FORVENTET UDVIKLING I 2014 DanPilot er den 4. december 2013 blevet etableret som en selvstændig offentlig virksomhed med egen bestyrelse. Samtidig er der en forventning om, at en ny lodslov vil ændre på de rammebetingelser under hvilke DanPilot i øjeblikket opererer, både hvad angår det markedsmæssige og det operationelle. DanPilots strategi og budget for 2014 sigter derfor på at konsolidere, udvikle og optimere forretningen, for derigennem at styre DanPilot endnu mere i retning af en moderne, forretningsorienteret virksomhed. Budget 2014 for DanPilot er udarbejdet med henblik på uændret at videreføre den løbende drift, understøtte DanPilots strategi 2014 og understøtte forretningsudvikling og effektivisering. Endvidere er der taget højde for at kunne understøtte den nye bestyrelses arbejde. Samlet set udviser budgettet et resultat i niveauet 22,5 mio. kr. før skat, og et resultat på 16 mio. kr. efter skat. Investeringerne i 2014 retter sig primært mod at sikre en nødvendig opgradering og levetidsforlængelse af lodsbådene, og mod at udføre systemintegration og udvikling af IT værktøjer. Der er afsat en samlet ramme på 24 mio. kr. til disse projekter.

SAMFUNDSANSVAR DanPilot har på nuværende tidspunkt ingen politik for samfundsansvar, men det indgår i bestyrelsens overvejelser for 2014. DanPilots aktiviteter er at udføre lodsninger i danske farvande i henhold til lodslovens bestemmelser herom. I den sammenhæng udfylder DanPilot et særligt samfundsmæssigt ansvar ved at levere forsyningssikkerhed af lodsydelser til alle skibe der enten er lodspligtige eller frivilligt ønsker at tage lods. Herigennem medvirker Dan­ Pilot til at sikre sejladssikkerhed og miljøet i danske farvande og kyster. Helt generelt består DanPilots aktiviteter af danske aktiviteter, hvor der allerede eksisterer love og retningslinjer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, som DanPilot er underlagt og overholder.

VIDENSRESSOURCER Den viden og de kompetencer der besiddes af DanPilots medarbejdere er hele grundlaget for virksomhedens indtjening og eksistensberettigelse. DanPilot sælger sikker sejlads og tilvejebringelsen heraf er uløseligt forbundet med medarbejdernes uddannelser og kompetencer. Derfor arbejder DanPilot målrettet for at sikre at uddannelse og kvalifikationer til stadighed udvikles og er på forkant med tidens krav. Tilsvarende arbejdes der løbende med at bevare DanPilot som en moderne og attraktiv virksomhed

13


LEDELSESBERETNING

KØNSFORDELINGEN I DET ØVERSTE LEDELSESORGAN DanPilots øverste ledelsesorgan udgøres efter omdannelsen til SOV af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 8 medlemmer hvoraf de 5 er valgt af selskabets generalforsamling, mens de 3 er valgt af medarbejderne i DanPilot. Ud af de 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er 40 % kvinder. I resten af organisationen arbejdes der på en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder. Dette er afspejlet i virksomhedens ledelsesgrundlag og personale­politik.

REDEGØRELSE FOR GOD SELSKABSLEDELSE Henset til virksomhedens nylige stiftelse er der i 2013 ikke taget stilling til, hvilket kodeks for god selskabsledelse virksomheden skal følge. Bestyrelsen vil sikre at dette sker i løbet af 2014 samt at virksomheden i den forbindelse udarbejder politikker herfor.

REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSDANNELSE VIRKSOMHEDENS LEDELSESORGAN Det er bestyrelsen i DanPilot, som har ansvaret for at virksomhedens kontrolsystemer og ledelsesværktøjer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende, og at direktionen følger bestyrelsens retningslinjer for driften af virksomheden. Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er blandt andet selskabsloven, årsregnskabsloven, virksomhedens vedtægter, samt almindelig god praksis for sammenlignelige virksomheder. Bestyrelsen har ansvaret for at direktionen overholder de målsætninger, strategier og forretningsgange bestyrelsen fastlægger. Direktionen er ansvarlig for systematisk orientering af bestyrelsen om virksomhedens drift, udvikling og resultater. Denne orientering finder sted ved møder med bestyrelsen, med bestyrelsesformanden og bestyrelsens formandskab samt ved skriftlig og mundtlig rapportering på faste terminer og ad hoc. Bestyrelsen holder faste møder mindst 4 gange om året. Bestyrelsen modtager et fast honorar som vederlag for arbejdet i virksomheden, og medlemmerne har ikke noget ­incitamentsprogram. Honorarets størrelse er: Bestyrelsens formand, 300 t.kr. pr. år Bestyrelsens næstformand, 200 t.kr. pr. år Øvrige bestyrelsesmedlemmer, 100 t.kr. pr. år Bestyrelsen har ansvaret for at vurdere de samlede risikoforhold der er forbundet med virksomhedens aktiviteter, samt at sikre forsvarlig håndtering af disse. Dette sker gennem udstedelse af retningslinjer for centrale risici samt ved at sikre tilstedeværelsen af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer. Til varetagelse af ejerens og offentlighedens interesser udpeger virksomhedsmødet én statsautoriseret revisor. Derudover revideres virksomheden af Rigsrevisionen.

14


LEDELSESBERETNING

HOVEDELEMENTER I KONTROL OG RISIKOSTYRINGSSYSTEMER Formålet med de interne kontrol- og risikostyringssystemer er dels at sikre, at DanPilots regnskab aflægges i henhold til gældende regnskabslovgivning og danske oplysningskrav til årsrapporter, dels at sikre en retvisende og informativ rapportering uden væsentlige fejl og mangler. De interne kontrol- og risikostyringssystemer har til formål at sikre, at væsentlige fejl og uregelmæssigheder i rapporteringen opdages og korrigeres, men giver ikke en absolut sikkerhed for, at alle fejl opdages og korrigeres. Systemerne kan groft opdeles i følgende områder: • Kontrolmiljø • Risikovurdering • Kontrolaktiviteter • Overvågning KONTROLMILJØ Bestyrelsen overvåger regnskabsaflæggelsen og effektiviteten af kontrol- og risikostyringssystemerne, og drøfter væsentlige skøn og usikkerheder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Direktionen har ansvaret for at risikostyringssystemer og kontroller er effektive, og direktionen har implementeret kontroller til at imødegå risici vedrørende regnskabsaflæggelsen. RISIKOVURDERING Bestyrelse og direktion foretager løbende en vurdering af de risici som til enhver tid påhviler DanPilot, inklusive risici ved regnskabsaflæggelsen. Som led heri vurderes risikoen for svig og uregelmæssigheder. Bestyrelsen har ved regnskabsårets afslutning ikke nedsat et revisionsudvalg, henset til den korte tid siden stiftelsen den 4. december 2013. Bestyrelsen vil i 2014 tage stilling til hvorvidt der skal nedsættes et revisionsudvalg eller om funktionen skal varetages af hele bestyrelsen. KONTROLAKTIVITETER Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen. Kontrolaktiviteterne er integreret i regnskabs og rapporteringssystemer, og omfatter bl.a. procedurer for godkendelse og attestation, systemmæssige kontroller, afstemninger og analytiske kontroller. Direktionen foretager opfølgning på, at der sker en justering af eventuelle svagheder i de interne kontroller, samt at eventuelle fejl eller mangler som bliver konstateret, bliver afhjulpet. OVERVÅGNING Overvågningen sker ved løbende, periodiske vurderinger og kontroller på alle niveauer i virksomheden, herunder ved anvendelse af virksomhedens økonomi- og informationssystem til at overvåge den regnskabsmæssige information. Systemet gør det muligt at afdække væsentlige fejl og mangler i regnskabsaflæggelsen, herunder væsentlige svagheder i de interne kontroller og systemer. Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere modtager løbende intern regnskabsrapportering. Den interne rapportering udvikles løbende.

15


LEDELSESBERETNING

BESTYRELSE

Bestyrelsens ledelseshverv i danske og ­udenlandske erhvervsdrivende ­virksomheder

Tage Reinert

Marianne Granhøj

Statsautoriseret revisor. Bestyrelsesformand for Scandinavian Brake Systems A/S, Edlund A/S, Connection Holding A/S, Peiter Olsen A/S, TP Udlejning A/S, I/S Niels Bohrs Vej - Vejle. Bestyrelsesmedlem i K/S Breda, K/S Walthamstow. Direktør for Fyrrebakken 2009 ApS.

Advokat. Partner/medejer i Kromann Reumert.

Formand

16

Næstformand


LEDELSESBERETNING

Pernille Dahlgaard

Thorkild E. Jensen

Cand.polit. MBA-studerende ved INSEAD Ingen andre ledelseshverv.

Formand for bestyrelsen for Fagbevægelsens Erhvervsinvestering A/S, Formand for bestyrelsen for A/S Dansk Erhvervsinvestering, Medlem af bestyrelsen for Sampension KP Livsforsikringsselskab A/S, Medlem af bestyrelsen for Sampension Administrationsselskab A/S, Medlem af bestyrelsen for Teknologisk Institut.

Menigt medlem

Menigt medlem

Steen Schougaard ­Christensen Menigt medlem

Adm. Direktør for DSB Vedligehold A/S & IC4.

Peter Herskind

Claus Lambek Kristensen

Søren Hillerup Vaag

Lods i DanPilot Ingen andre ledelseshverv.

Lods i DanPilot Ingen andre ledelseshverv.

Bådmand i DanPilot Ingen andre ledelseshverv.

Medarbejdervalgt

Medarbejdervalgt

Medarbejdervalgt

17


LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for DanPilot. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til virksomhedsmødes godkendelse. Svendborg, den DIREKTION

Lars S. Ahrendtsen Administrerende direktør BESTYRELSE

Tage Reinert Bestyrelsesformand

18

Marianne Granhøj Næstformand

Steen Schougaard Christensen

Pernille Dahlgaard

Thorkild E. Jensen

Peter Herskind

Claus Lambek Kristensen

Søren Hillerup Vaag


DANPILOTS LOKATIONER

19


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

TIL ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot for perioden 1. januar - 31. december 2013, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i ’lov om Danpilot’ og årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder. LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bestemmelserne i ’lov om Danpilot’ og årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. REVISORS ANSVAR

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for den selvstændige offentlige virksomhed DanPilots udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af den selvstændige offentlige virksomhed DanPilots interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens ­regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

20


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af den selvstændige offentlige virksomhed DanPilots aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af den selvstændige offentlige virksomhed DanPilots aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med ’lov om Danpilot’ og årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

21


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

SUPPLERENDE OPLYSNING VEDRØRENDE FORHOLD I ÅRSRAPPORTEN

Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til årsrapportens note 1 ”Forretningsmæssige risici”, hvori ledelsen redegør for, at stifter er opmærksom på de eventuelle strukturelle ændringer, som virksomheden kan komme til at stå overfor, og at stifter er indstillet på at sikre gennemførelsen af fornødne tiltag med henblik på at sikre en bæredygtig økonomi. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den

DELOITTE

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

22

RIGSREVISIONEN


VERDENS STØRSTE

DanPilot lodsede verdens største ­containerskib Mærsk McKinney Møller sikkert igennem Storebælt på sin jomfrutur i august 2013

23


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. OMREGNING AF FREMMED VALUTA Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Ikke-monetære aktiver og forpligtelser omregnes til kursen på anskaffelsestidspunktet eller på tidspunktet for eventuelle efterfølgende op- eller nedskrivninger. Resultatopgørelsens poster omregnes til gennemsnitlige valutakurser for månederne, idet poster afledt af ikke-monetære aktiver og forpligtelser dog omregnes til historiske kurser gældende for de pågældende ikke-monetære poster.

RESULTATOPGØRELSEN NETTOOMSÆTNING Nettoomsætning ved salg af lods- og serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget, og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag. EKSTERNE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Eksterne produktionsomkostninger omfatter omkostninger til lodsbådenes drift, rejseudgifter, administration og ejendomsomkostninger.

24


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til virksomhedens personale. FINANSIELLE POSTER Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta. SKAT Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

BALANCEN MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Grunde og bygninger

25 år

Produktionsanlæg og maskiner, primært lodsbåde

10-20 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-10 år

25


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Lodsbåde afskrives over 20 år for så vidt angår skrog og aptering, mens motorerne afskrives over 10 år. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der afskrives ikke på materielle anlægsaktiver under udførelse. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. VAREBEHOLDNINGER Varebeholdninger består af dieselolie til drift af bådene samt reservedele til bådene. Disse beholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. PENSIONSFORPLIGTELSER Virksomheden har indgået pensionsaftaler og lignende aftaler med virksomhedens ansatte. For ydelsesbaserede ordninger, der er omfattet af Københavnerlodsernes afviklingskasse, foretages en årlig aktuarmæssig beregning af kapitalværdien af de fremtidige ydelser, som skal udbetales i henhold til ordningen. Kapitalværdien beregnes på grundlag af forudsætninger om den fremtidige udvikling i bl.a. lønniveau, rente, inflation og dødelighed. Den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi med fradrag af dagsværdien af eventuelle aktiver, samt merforpligtelsen ved forventet afvikling af ordningen, indregnes i balancen under pensionsforpligtelser. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

26


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med forbedring og salg mv. af materielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter indskud fra ejer samt indfrielse af kassekredit. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld. HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger & Nøgletal 2010”. Nøgletal

Beregningsformel

Nøgletal udtrykker

EBITDA-margin (%)

=

EBITDA x 100 Nettoomsætning

Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet

Afkastningsgrad (%)

=

EBIT x 100 Samlede aktiver

Virksomhedens evne til at skabe overskud i forhold til hvor mange penge, der er bundet i forskellige aktiver.

Egenkapitalens ­forrentning (%)

=

Årets resultat x 100 Gns. egenkapital

Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden.

Soliditetsgrad (%)

= Samlede aktiver

Egenkapital x 100

Virksomhedens finansielle styrke

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation) er defineret som driftsresultat tillagt årets af- og nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver inklusive goodwill. Nettorentebærende gæld er defineret som rentebærende forpligtelser, herunder skyldig selskabsskat, fratrukket rentebærende aktiver, herunder likvide beholdninger og tilgodehavende selskabsskat.

27


RESULTATOPGØRELSE FOR 2013

Note Nettoomsætning Eksterne produktionsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat

3 4 5

Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat

Årets resultat

2013 t.kr. 365.093 -67.313 -8.525 -261.828 -8.400 19.027 -132 18.895

6

-6.111 12.784

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

28

Årets resultat

12.784

Disponibelt resultat

12.784

Overført til næste år

12.784 12.784


BALANCE PR. 31.12.2013, AKTIVER

2013 t.kr.

1/1 2013 t.kr.

6.747 47.322 10.497 1.784 66.350

6.740 42.633 8.941 0 58.314

66.350

58.314

769 769

794 794

9

44.551 3.978 12.705 0 61.234

37.011 2.181 13.500 120.000 172.692

10

63.343

0

Omsætningsaktiver

125.346

173.486

Aktiver

191.696

231.800

Note Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt

7 7 7 7

Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og ­tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende hos stifter Tilgodehavender Likvide beholdninger

8

29


BALANCE PR. 31.12.2013, PASSIVER

Note

1/1 2013 t.kr.

Ansvarlig kapital Overført overskud

11

69.056 12.784 81.840

69.056 0 69.056

Udskudte skatteforpligtelser Pensionsforpligtelser

12 13

1.772 39.900 41.672

0 38.200 38.200

Bankgæld Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser

10

0 8.904 4.339 47.129 7.812 68.184

63.500 9.754 0 47.598 3.692 124.544

68.184

124.544

191.696

231.800

Egenkapital

Hensatte forpligtelser

14 15

Gældsforpligtelser

Passiver

30

2013 t.kr.

Huslejeforpligtelser mv.

17

Nærtstående parter

18

Ejerforhold

19

Honorar til revisorer

20

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.

21


EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2013

Egenkapital 01.01.2013 Årets resultat

Egenkapital 31.12.2013

Ansvarlig kapital t.kr. 69.056 0 69.056

Overført kapital t.kr. 0 12.784 12.784

I alt t.kr. 69.056 12.784 81.840

31


PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2013

Note Driftsresultat Afskrivninger Andre hensatte forpligtelser Ændring i driftskapital

5 16

Betalte finansielle omkostninger Modtagne finansielle indtægter

32

19.027 8.400 1.700 -5.715 23.412 -132 0

Pengestrømme vedrørende drift

Køb mv. af materielle anlægsaktiver

2013 t.kr.

23.280

7

-16.437

Pengestrømme vedrørende investeringer

-16.437

Ejerindskud Indfrielse af kassekredit

120.000 -63.500

Pengestrømme vedrørende finansiering

56.500

Ændring i likvider

63.343

Likvider 01.01.2013 Likvider 31.12.2013

0 63.343

10


NOTER

1. FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI Til brug for stiftelse af DanPilot som SOV har Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejdet en business case for DanPilot som SOV med henblik på at vurdere virksomhedens fremtidige økonomiske bæredygtighed. Business casen viser, at DanPilot stiftes som et bæredygtigt SOV i det nuværende scenarie, men at virksomheden står over for væsentlige økonomiske udfordringer ved eventuelle fremtidige strukturelle ændringer, der er beskrevet nedenfor: DEN KOMMENDE LODSLOV

Den planlagte revision af lodsloven, der forventes behandlet af Folketinget i 1. halvår af 2014, kan indeholde konkurrenceudsættelse af DanPilots monopol på gennemsejlingslodsninger i danske farvande begyndende i 2016 med et begrænset antal lodsninger og herefter successiv udvidelse frem mod fuld liberalisering i 2020. Det er forudsat af stifter, at en ny lodslov vil inddrage hensynet til at sikre en bæredygtig økonomi i DanPilot, således at DanPilot fortsat kan varetage den lovpligtige forsyningspligt på regional- og gennemsejlingsområderne under tilfredsstillende økonomiske vilkår. ANTALLET AF BÅDMÆND I LODSBÅDENE

DanPilot sejler i dag med 2 bådmænd i bådene i Esbjerg, Skagen, Hals og Gedser. I alle øvrige havne er der som udgangspunkt kun én bådmand i lodsbådene, dog med den undtagelse, at der ved særligt vanskelige vejrforhold eller ved passagersejlads sejles med 2 bådmænd i hver lodsbåd. Med ikrafttræden af BEK nr. 963 af 28. september 2012 er der opstået usikkerhed om, hvorvidt der kan findes hjemmel til denne praksis, eller om det er hensigten med lovgivningen, at der ved alle bådoperationer skal være 2 bådmænd i lodsbådene. Søfartsstyrelsen har tilkendegivet over for stifter, at dette ikke er hensigten, men at det er op til DanPilot som reder selv at vurdere, hvornår det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at have en bådmand på lodsbåden. DanPilot har imidlertid anmodet om en mere klar udmelding på skrift om denne problemstilling. DanPilot har opgjort effekten af at have 2 bådmænd i hver lodsbåd til ca. 15 mio. kr. om året. DanPilot vurderes ikke under nuværende forretningsbetingelser at kunne bære disse meromkostninger uden fremtidige takststigninger eller omkostningsbesparelser. Stifteren er opmærksom herpå og indstillet på at sikre gennemførelsen af de fornødne tiltag med henblik på at sikre en bæredygtig økonomi i DanPilot ANTALLET AF LODSNINGER

DanPilots indtægter er direkte sammenhængende med omfanget af skibstrafik i det danske søterritorium. Den største forretningsmæssige risiko for virksomheden er derfor et fald i skibstrafikken. På grund af forsyningspligten som bestemmer at DanPilot altid skal være i stand til at kunne opfylde kundernes ønsker om lods, kan DanPilot ikke foretage hurtige og proportionale reduktioner i omkostningerne i situationer med bratte fald i indtægterne.

33


NOTER

OLIEUDSKIBNING FRA ØSTERSØEN

En væsentlig del af gennemsejlingstrafikken genereres af olieudskibning fra primært to havne i Rusland. En eventuel nedlukning eller ulykke på en af disse havne er således en væsentlig forretningsmæssig risiko for DanPilot, idet en sådan hændelse må forventes at have væsentlige negative konsekvenser for gennemsejlingstrafikken i en periode. FASTE TAKSTER

DanPilots takster er jf. lovens bestemmelser herom faste for ét år ad gangen. Bratte stigninger i omkostningsniveauet, kan derfor ikke umiddelbart overvæltes til kunderne, og vil kun delvist kompenseres i de årlige fremskrivninger af taksterne. Endvidere er tidsfaktoren i takststrukturen fastlåst, hvorved DanPilot ikke kompenseres hvis kunderne på specielt gennemsejlingssegmentet vælger at sejle langsommere end forudsat i takststrukturen.

2. SEGMENTOPLYSNINGER Regional Gennemsejling t.kr. t.kr. Nettoomsætning Driftsresultat Aktivsum Gældsforpligtelser

75.619 -33.885 20.169 11.865

286.834 52.186 171.527 56.319

Service t.kr.

I alt t.kr.

2.640 726 0 0

365.093 19.027 191.696 68.184

Regionalsegmentet omfatter lodsning af skibe til og fra dansk havn. Gennemsejlingssegmentet omfatter lodsning af skibe der ikke anløber dansk havn. Servicesegmentet omfatter aftagning og påsætning af passagerer, besætningsmedlemmer samt diverse småvarer, på skibe der er i transit gennem dansk farvand.

3. EKSTERNE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 2013 t.kr. Brændstof Driftsomkostninger både Driftsomkostninger stationer Rejseomkostninger

34

-14.719 -15.985 -9.759 -26.850 -67.313


NOTER

4. PERSONALEOMKOSTNINGER 2013 t.kr. Løn og gager Pensionsomkostninger Andre sociale omkostninger Indbetaling af hensættelser til tjenestemandspensions

Heraf samlet vederlag til: Direktion Bestyrelse

-218.866 -30.294 -7.668 -5.000 -261.828

1.102 50 1.152

I henhold til vedtægterne skal der oplyses om udbetaling af åremålsvederlag og bonus til incitamentsaflønnet medarbejdere. Der har i år ikke været udbetalt åremålsvederlag samt bonus til incitamentsaflønnede medarbejdere. Direktøren har modtaget et engangsvederlag på 60 t.kr. Gennemsnitligt antal medarbejdere

287

5. AFSKRIVNINGER 2013 t.kr. Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

-225 -5.399 -2.776 -8.400

35


NOTER

6. SKAT AF ÅRETS RESULTAT 2013 t.kr Aktuel skat Ændring af udskudte skatteforpligtelser

-4.339 -1.772 -6.111

7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger t.kr.

Produktionsanlæg og ­maskiner t.kr.

Andre ­anlæg mv. t.kr.

Anlæg under udførelse t.kr.

Kostpris 01.01.2013 Tilgang Afgang Kostpris 31.12.2013 Afskrivninger 01.01.2013 Årets afskrivninger Tilbageførsel ved afgang Afskrivninger 31.12.2013

6.740 232 0 6.972 0 225 0 225

42.632 10.089 0 52.721 0 5.399 0 5.399

8.941 4.332 0 13.273 0 2.776 0 2.776

0 1.784 0 1.784 0 0 0 0

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013

6.747

47.322

10.497

1.784

Offentlig ejendomsvurdering 4.660 t.kr. 3 af Danpilots ejendomme med en samlet bogført værdi på 3.062 t.kr. er opført på lejet grund.

36


NOTER

8. RÅVARER OG HJÆLPEMATERIALER

Diesel og reservedele

2013 t.kr.

1/1 2013 t.kr.

769 769

794 794

2013 t.kr.

1/1 2013 t.kr.

9.064 3.641 12.705

9.318 4.182 13.500

2013 t.kr.

1/1 2013 t.kr.

63.343

0

0 63.343

-63.500 -63.500

9. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Forudbetalt løn Andre forudbetalte omkostninger

10. LIKVIDER

Likvide beholdninger (placeret i velrenommeret bank) Kortfristet bankgæld

37


NOTER

11. ANSVARLIG KAPITAL 2013 t.kr. Kapitalindskud 01.01.2013 Udligning af underkurs ved stiftelse

120.000 -50.944

Ansvarlig kapital 31.12.2013

69.056

Der er ikke sket ændringer i den ansvarlige kapital siden stiftelsen den 4. december 2013.

12. UDSKUDTE SKATTEFORPLIGTELSER

Udskudte skatteforpligtelser påhviler: Materielle anlægsaktiver

2013 t.kr.

1/1 2013 t.kr.

1.772 1.772

0 0

Udskudte skatteforpligtelser er pr. 31. december 2013 afsat med 22% svarende til skattesats for tidspunktet hvor forpligtelsen forventes realiseret.

13. PENSIONSFORPLIGTELSER

Pensionsforpligtelser

2013 t.kr.

1/1 2013 t.kr.

39.900 39.900

38.200 38.200

Pensionsforpligtelser er opgjort efter aktuarberegning. Staten hæfter solidarisk med DanPilot for pensionsforpligtelsen. DanPilot vil arbejde på at afstå forpligtelsen.

38


NOTER

14. ANDEN GÆLD

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. Feriepengeforpligtelser

2013 t.kr.

1/1 2013 t.kr.

17.425 29.704 47.129

16.411 31.187 47.598

2013 t.kr.

1/1 2013 t.kr.

1.057 6.755 7.812

1.440 2.252 3.692

15. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Lodstilsyn Øvrige driftsomkostninger

16. ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL 2013 t.kr. Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv.

25 -8.542 2.802 -5.715

17. HUSLEJEFORPLIGTELSER Virksomheden har indgået huslejeaftaler med en samlet restforpligtelse på 1.300 t.kr., som realiseres i perioden frem til 30. juni 2014.

39


NOTER

18. NÆRTSTÅENDE PARTER Nærtstående parter med bestemmende indflydelse Følgende parter har bestemmende indflydelse på DanPilot: Navn Erhvervs- og Vækstministeriet

Hjemsted København

Grundlag for indflydelse 100% ejer

19. EJERFORHOLD Virksomheden er 100 % ejet af Erhvervs- og Vækstministeriet.

20. HONORAR TIL REVISORER Honorar til selskabets revisorer for regnskabsåret:

Lovpligtig revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

Rigsrevision t.kr. 150 116 266

Deloitte t.kr. 110 237 347

21. PANTSÆTNING OG EVENTUALFORPLIGTELSER Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat, og virksomheden har pr. 31. december 2013 ingen eventualforpligtelser.

40


Your safety – Our commitment


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.