Dagsorden 2020

Page 1

DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN // NY UDGAVE


DAGSORDEN Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres lørdag den 19. september 2020

Lørdag den 19. september 2020

Kl. 10.00

Åbning af kongressen ved fungerende formand Hans E. Nielsen 01.

Valg af dirigent

02.

Prøvelse af kongresmedlemmernes repræsentationsret

03.

Forbundsbestyrelsens beretning

04.

Udvalgsberetninger

05.

Beretning om og godkendelse af foregående 2 års regnskaber samt beslutning om at meddele forbundsbestyrelsen decharge

06.

Godkendelse af foregående 2 års regnskaber for ”Fonden til fiskeriets fremme”, samt beslutning om at meddele forbundsbestyrelsen decharge

Kl. 13.00

Frokost

Kl. 14.00

Genoptagelse af kongressen

Kl. 15.45.

2

07.

Indkomne forslag: - Forslag om at flytte kongressen til afholdelse i november hvert andet år. - Forslag om opgørelsen af medlemstal med henblik på, at foreningernes stemmevægtning på kongressen sker den 1. oktober. - Forslag om videreførelse af forsøgsordningen med grønne og blå medlemskaber.

08.

Fastsættelse af kontingent for de kommende 2 år

09.

Godkendelse af rammebudget for de 2 kommende år

Kaffepause

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres lørdag den 19. september 2020

Lørdag den 19. september 2020

Kl. 16.00 10.00

Valg af Formand Åbning af kongressen ved fungerende formand Hans E. Nielsen 10. 01.

øvrige bestyrelsesmedlemmer Valg af dirigent

02.

På valg er: Prøvelse af kongresmedlemmernes repræsentationsret Jan Karnøe, indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Arnt Christensen Per Skou-Hansen (genopstiller ikke) Forbundsbestyrelsens beretning Jesper Thykjær (genopstiller ikke) Udvalgsberetninger Valg af suppleanter (der skal vælges fire suppleanter): Beretning om og godkendelse af foregående 2 års regnskaber samt beslutMorten Nielsen. ning om at meddele forbundsbestyrelsen decharge Claus Eriksen (genopstiller ikke) Stefan Meldgaard (genopstiller ikke) Godkendelse af foregående 2 års regnskaber for ”Fonden til fiskeriets fremme”, samt beslutning om at meddele forbundsbestyrelsen decharge Valg af revisor: Rådgivning & Revision A/S

03. 04. 11. 05.

06. 12.

Kl. 13.00

13.

Frokost Valg af Voldgiftsret (medlemmerne vælges for to kongresperioder): Peter Lau Lauritsen Erik Thorsen Genoptagelse af kongressen Preben Thomsen

07.

Indkomne forslag: Valg af suppleanter: - Forslag omSørensen at flytte kongressen til afholdelse i november hvert andet år. Jan Ankjær - Forslag om opgørelsen af medlemstal Flemming Pedersen (genopstiller ikke) med henblik på, at foreningernes stemmevægtning Gunnar H. Pedersenpå kongressen sker den 1. oktober. - Forslag om videreførelse af forsøgsordningen med grønne og blå medlemskaber. Eventuelt

Kl. 14.00

14.

08. Fastsættelse for de kommende 2 år Herunder uddeling af kontingent Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og Miljøpris samt uddeling af guldnåle 09. Godkendelse af rammebudget for de 2 kommende år Kl. 18.30. Kl. 15.45.

Tapas som serveres ved høje caféborde, således det er muligt at netværke Kaffepause

DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

3


4

PKT.

EMNE

FREMSENDT AF:

SIDE

05

Regnskab DSF 2018

Forbundsbestyrelsen

05

05

Regnskab DSF 2019

Forbundsbestyrelsen

27

06

Regnskab »Fonden Til Fiskeriets fremme« 2018

Forbundsbestyrelsen

50

06

Regnskab »Fonden Til Fiskeriets fremme« 2019

Forbundsbestyrelsen

58

07

Indkomne forslag

Forbundsbestyrelsen

66

08

Kontingent

Forbundsbestyrelsen

68

09

Rammebudgetter

Forbundsbestyrelsen

69

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

5


6

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

7


8

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

9


10

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

11


12

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

13


14

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

15


16

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

17


18

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

19


20

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

21


22

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

23


24

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

25


26

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

27


28

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

29


30

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

31


32

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

33


34

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

35


36

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

37


38

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

39


40

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

41


42

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

43


44

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

45


46

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

47


48

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

49


50

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

51


52

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

53


54

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

55


56

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

57


58

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

59


60

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

61


62

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

63


64

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

65


07. Indkomne forslag Med henblik på vedtægtsændringer, fremsætter forbundsbestyrelsen følgende forslag:

Forslag 1 – Kongressen §9 stk. 6: Nuværende formulering: Der afholdes kongres i marts måned hvert 2. år. Kongressens medlemmer indkaldes skriftligt på forbundsbestyrelsens foranledning med 3 måneders varsel. Indkaldelsen til foreningerne stiles til foreningsformanden.

Forslag til ændring: Der afholdes kongres i november måned hvert 2. år. Kongressens medlemmer indkaldes skriftligt på forbundsbestyrel­ sens foranledning med 3 måneders varsel. Indkaldelsen til foreningerne stiles til foreningsformanden. Den næste kon­ gres holdes i november 2022.

Forslag 2 – Kongressen §9 Stk. 11: Nuværende formulering: Hver forening disponerer over et stemmetal på kongressen efter størrelse således, at der tildeles en stemme pr. påbe­ gyndt 100. Et familiemedlemskab tæller for to medlemmer.

Forslag til ændring: Hver forening disponerer over et stemmetal på kongressen efter størrelse således, at der tildeles en stemme pr påbe­ gyndt 100. Et familiemedlemskab tæller for to medlemmer. Foreningers medlemstal opgøres den 1. oktober forud for kongressen. Foreninger, som melder sig ind efter 1. oktober, disponerer over et stemmetal svarende til deres medlems­ tal på indmeldelsestidspunktet.

Forslag 3 – Vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbunds individuelle medlemmer: Kongres § 3 Nuværende formulering: De individuelle medlemmer er repræsenteret ved 5 delegerede på kongressen. De delegerede vælges blandt de indivi­ duelle medlemmer med 1 delegeret i hver region i Danmark. Forbundsbestyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser for valg af de pågældende delegerede til kongressen. På kongressen disponerer hver delegeret over et stemmetal efter antal af individuelle medlemmer i den region, hvor på­ gældende er valgt, så der tildeles 1 stemme pr. påbegyndt 100 individuelle medlemmer i regionen.

Forslag til ændring: De individuelle medlemmer er repræsenteret ved 5 delegerede på kongressen. De delegerede vælges blandt de indivi­ duelle medlemmer med 1 delegeret i hver region i Danmark. Forbundsbestyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser for valg af de pågældende delegerede til kongressen. På kongressen disponerer hver delegeret over et stemmetal efter antal af individuelle medlemmer i den region, hvor pågældende er valgt, så der tildeles 1 stemme pr. påbegyndt 100 individuelle medlemmer i regionen. Antal individuelle medlemmer i de enkelte regionerne opgøres pr. 1. oktober forud for kongressen.

66

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


Forslag 4 – Anmodning om bemyndigelse til at fortsætte med at udbyde de grønne og det blå medlemskaber af Danmarks Sportsfiskerforbund: På sidste kongres fik forbundsbestyrelsen en bemyndigelse til at introducere et grønt og et blåt medlemskab. I referatet fra Kongressen i 2018 står der: ”Forsøgsordningen gælder alene nye medlemsforeninger. Forsøgsordningen skal evalueres på kongressen i 2020. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Bemyndigelsen gælder for indmeldelser frem til den ordinære kongres i 2020. Det betyder, hvis kongressen i 2020 beslutter ikke at fortsætte med ordningen, vil de foreninger, som har et grønt eller et blåt medlemskab alene være medlem senest frem til og med den 31/12 2020. Kongressen var enig i, at ordningen i første omgang ikke indarbejdes i vedtægterne. Hvis der efter 2020 ønskes en fortsættelse af ordningen, skal der senest på kongressen i 2020 meddeles en ny frist, eller ordningen skal vedtages som egentlig ændringsforslag og indarbejdes i forbundets vedtægter. Vedtages der ikke en fristforlængelse eller ordningen ikke indarbejdes i vedtægterne bortfalder forsøgsordningen.” Forbundsbestyrelsen indstiller, at bemyndigelse til at udbyde disse medlemskaber til nye foreninger fortætter i den kommende kongresperiode.

DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

67


08. Kontingentsatser for 2021 og 2022 Kontingentsatser ifølge forbundsbestyrelsens forslag til ny medlemsstruktur: Forbundsbestyrelsen indstiller, at kontingentet stiger med 10 % i 2021 og yderlig 4 % i 2022. Begrundelse for kontingentstigninger: • Forbundskontingentet er ikke steget i de seneste to kongresperioder. • Der betales ikke forbundskontingent for juniorer. • Billigere ungdomskontingent. • Der betales ikke forbundskontingent for medlemmer, der melder sig ind efter den 1. august. • Der betales negative renter for indestående på vores konti. • Det er gratis for foreningerne at sælge medlemskaber på Fiskekort.dk. • Individuelle medlemmer betaler samme kontingent som foreningsmedlemmer (senior). Medlemstallet pr. 1. august 2019 danner grundlag for kontingentindtægterne for 2021 og 2022. Danmarks Sportsfiskerforbund har 1. august 2019 15.776 medlemmer – renset for dobbelte medlemskaber. Medlemskab­ erne fordeler sig således: Årstal August 2019

Junior

Familie

Unge

Senior

Direkte

Støtte

Lodsejere

I alt

Foreninger

769

1.743

404

11.080

1.527

182

71

15.776

125

Forbundsbestyrelsen foreslår følgende satser for beregningen af kontingent for 2021 og 2022: Foreningsmedlemmer

2020

2021

2022

Junior Unge

260,00

290,00

300,00

Senior

395,00

435,00

450,00

Familiemedlemsskab 1 *)

495,00

545,00

565,00

Familiemedlemskab 2 **)

395,00

435,00

450,00

Familiemedlemsskab 3 ***)

260,00

290,00

300,00

Individuelle medlemmer støtte medlemmer

100.00

100,00

100,00

Individuelle medlemmer

395,00

435,00

450,00

Individuelle medlemmer

*) Familiemedlemskab 1:

Familier med flere medlemmer over 18 år.

**) Familiemedlemskab 2: D en voksne er over 25 år. ***) Familiemedlemskab 3: Den voksne er under 25 år.

68

KONGRESSEN // DAGSORDEN 2020


09. Forslag til rammebudget 2021 og 2022

Forslag til rammebudget 2021 og 2022 Realiseret 2019

Ramme budget 2021

Ramme budget 2022

Kontingentindtægter Modtagne tilskud Øvrige indtægter

5.421.351 2.233.502 480.440

5.925.850 1.900.000 89.950

6.130.615 1.850.000 104.950

Indtægter i alt

8.135.293

7.915.800

8.085.565

Forbundsledelse Sekretariat og anden administration Afskrivninger

-767.754 -2.877.928 -93.553

-850.250 -2.941.594 -100.000

-866.031 -3.040.429 -100.000

Ledelse og administration i alt

-3.739.235

-3.891.844

-4.006.460

4.396.058

4.023.956

4.079.105

Natur og miljø Medlemsbladet Sportsfiskeren Ungdom Uddannelse/Instruktører PR og information Konkurrencer mv. FB-bevillinger

-1.270.323 -1.121.043 -1.455 -125.511 -1.605.292 -28.794 -53.456

-1.368.112 -1.149.886 -10.000 -158.000 -1.092.461 -35.000 -75.000

-1.400.474 -1.189.194 -10.000 -163.000 -1.145.480 -35.000 -75.000

Aktivitetsomkostninger

-4.205.874

-3.888.459

-4.018.148

Resultat før finansielle poster

190.184

135.497

60.957

Finansielle poster

-57.590

-50.000

-50.000

Årets resultat

132.594

85.497

10.957

Resultat før aktivitetsomkostninger

DAGSORDEN 2020 // KONGRESSEN

69


Skyttevej 5 ˚ Vingsted ˚ 7182 Bredsten ˚ Telefon 75 82 06 99 www.sportsfiskerforbundet.dk ˚ post@sportsfiskerforbundet.dk