Danmarks Sportsfiskerforbunds strategi 2020-2025

Page 1

Forside

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND

STRATEGI 2020 - 2025 ~ Natur, fisk og lystfiskere ~

Grundfortælling

Forord

DSF og omverdenen

Vores mission

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi

1


Forside

GRUNDFORTÆLLING

Grundfortælling

Forord

DSF og omverdenen

Danmarks Sportsfiskerforbund er den eneste landsdækkende interesseorganisation, der er talerør for lystfiskere og lystfiskerforeninger i hele Danmark. Mottoet "Værn vore vande" har været den gennemgående tråd i Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde, siden Dansk Sportsfiskerforening, der var forløberen til Forbundet, blev stiftet i 1926. Vi repræsenterer stadig alle dem, der oplever, hvordan naturen under vandoverfladen egentlig har det. Vi arbejder sammen med vores store netværk af frivillige ildsjæle og foreninger for at gøre lystfiskeriet til en spændende og meningsfuld fritidsinteresse og for at forbedre og beskytte vores vilde, unikke fiskebestande og den vandnære natur. Netop dette store frivillige engagement er vores største styrke. Hvert år bruger vores medlemsforeninger mere end 60.000 frivillige timer på at udlægge gydegrus, udplante vandplanter og varetage fiskepleje samt at forbedre mulighederne for at dyrke lystfiskeri. Med stor gennemslagskraft og faglig ekspertise påvirker vi reguleringen

af fiskeriet og naturforvaltningen af vandløb, søer, fjorde og hav. På den måde bidrager vi til at skabe

grundlag for flere vilde fisk og et bedre lystfiskeri i en mere mangfoldig natur.

Vi samler danske lystfiskere om at skabe et enestående lystfiskeri i Danmark – sammen er vi stærkere.

Vores mission

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi

2


Forside

FORORD

Grundfortælling

Forord

DSF og omverdenen

Danmarks Sportsfiskerforbunds strategi 2020-2025 skal være med til at skabe forandring og udvikling i det danske lyst- og sportsfiskeri og i vores egen organisation, så vi fortsat fremstår som en relevant, toneangivende og dynamisk aktør i et samfund i hastig udvikling. Strategien er skabt på tværs af organisationen gennem løbende

drøftelser i forbundsbestyrelsen efterfulgt af input fra medlemsforeningerne på landsdelsmøderne i 2018 og 2019. Strategien indeholder en beskrivelse af den virkelighed, som Danmarks Sportsfiskerforbund og dets medlemmer agerer i, og rummer pejlemærker inden for følgende kerneområder:

•  Natur og miljø •  Fiskeriforvaltning •  Kommunikation •  Foreninger og fællesskaber •  Organisation og økonomi

Strategien er dynamisk, så den løbende kan tilpasses til samfundsudviklingen, og den skal til enhver tid leve op til Forbundets ambitioner om at tjene danske lyst- og sportsfiskeres interesser. Det gør vi blandt andet ved at skabe grundlag for et bæredygtigt og attraktivt lyst- og sportsfiskeri for alle, der er baseret på robuste bestande af vilde fisk i en rig natur.

Vores mission

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi

3


Forside

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND OG OMVERDENEN

Grundfortælling

LYST- OG SPORTSFISKERIETS REKREATIVE VÆRDIER

DSF og omverdenen

Forord

Vores mission Gennem tusinder af år har mennesket fisket med stang, snøre og krog. I tidernes morgen selvfølgelig primært for at skaffe mad på bordet, men efterhånden også som en lystbetonet beskæftigelse. At lystfiskeri siden de tidligste tider har kunnet fange mennesker, hænger uden tvivl sammen med, at det at fiske er en passion, der rummer mange andre facetter end selve fangsten. Når man er ude med snøren, er naturoplevelser en vigtig sidegevinst. Der er også både afslapning, spænding og fordybelse forbundet med en fisketur. Lystfiskeri og sportsfiskeri er i øvrigt to sider af samme sag. Lystfiskeri er det ældste af de to begreber. Det er et unikt dansk begreb, der opstod i 1800-tallet, og som netop er meget dækkende for den passion, som lystfiskeriet er forbundet med. Begrebet sportsfiskeri vandt udbredelse i Danmark i 1920’erne. Oprindelsen er engelsk og dækker over den oprindelige betydning af begrebet sport – nemlig fornøjelse,

adspredelse og sportsmanship, der især handler om etik, respekt og ordentlig adfærd. I dag forbindes sport med konkurrence, mens konkurrencebegrebet ikke indgår i den oprindelige forståelse af sportsfiskeri. Sammenhold skaber resultater Det kan måske virke naturstridigt at ville organisere lyst- og sportsfiskere, for vi er ofte individualister. Alligevel var der i 1926 nogle visionære sportsfiskere, der tog initiativ til en svær opgave – nemlig at få dannet Dansk Sportsfiskerforening. Foreningen var først og fremmest tænkt som en paraplyorganisation for de mange lokale lyst- og sportsfiskerforeninger, der opstod i 1920’erne. Dansk Sportsfiskerforening blev senere, i 1938, til Danmarks Sportsfiskerforbund. Initiativtagerne var fremsynede personer, der længe før de fleste andre så de forhold, som truede den danske natur, vandmiljøet og fiskebestandene. Lige siden dengang har vores motto været: "Værn vore vande." 4

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi


Forside

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND OG OMVERDENEN

Grundfortælling

LYST- OG SPORTSFISKERIETS REKREATIVE VÆRDIER

DSF og omverdenen

Forord

Vores mission I foreningens formålsparagraf hed det blandt andet, at den skulle: "Varetage Sportsfiskernes Interesser og ophjælpe Fiskebestandene i vores ferske Vande, paa de Maader som man paa de forskellige Fiskepladser finder formaalstjenlige, ved Udsætning af Fiskeyngel, Paatale af ulovligt Fiskeri, skabe større Interesse hos Myndighederne for Fiskerilovens Overholdelse, Ændring af Fiskerilovene osv." Selv om der er løbet meget vand i åerne siden, er det netop denne vision og sammenholdet i vores stærke interesseorganisation, som gennem årene har båret frugt og leveret mange sprællende og håndgribelige resultater. Lyst- og sportsfiskere har bidraget til fantastiske natur- og fiskeoplevelser i et unikt fællesskab med plads til alle fra alle dele af samfundet. Vores pionerindsats for naturen og fiskene har spredt sig som ringe i vandet, og i dag er der bred forståelse for, at det er vigtigt at bevare og sikre en mangfoldig natur.

Omverdenen bliver samtidig mere og mere bevidst om værdien af det danske lyst- og sportsfiskeri. Det at fiske bidrager til velvære og trivsel for op mod en halv million danskere og titusinder af gæstende lyst- og sportsfiskere, som kommer til Danmark for at fiske hvert år. Der er nu en større bevidsthed om værdien af at være aktiv, komme ud i naturen og værne om den samt skabe balance mellem arbejde og fritid. Det vil vi gerne bidrage til. Grundlaget for Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde vil derfor fortsat være at inkludere og mobilisere alle de frivillige ildsjæle i hele landet, vi kan samle til indsatser til gavn for naturen. Vi vil i perioden frem mod år 2025 arbejde for, at så mange som muligt kan få glæde af gode oplevelser med fiskestangen – i en rig natur med flere vilde fisk. Vores natursyn: Benyt og beskyt Den danske natur rummer fantastiske muligheder for at dyrke lystfiskeri. Men en velfungerende natur er ikke

givet. Den kræver, at vi beskytter den samtidige med, at vi benytter den. Benyt og beskyt er derfor nøgleordene i vores natursyn. Søer i balance. Åer og bække, der slynger sig gennem landskabet uden spærringer for fisk og smådyrs frie vandringer. Kyster og fjorde med stenrev, tang og ålegræs. Alt sammen er det, sammen med rent vand, forudsætninger for, at vilde fisk kan leve og reproducere sig selv, så naturlige og vilde fiskebestande kan udvikle sig. Bestande, der er så robuste, at de kan udgøre grundlaget for et bæredygtigt og attraktivt lystog sportsfiskeri. Udledning af miljøskadelige stoffer og næringsstoffer skal stoppes eller reduceres så væsentligt, at de ikke har negativ indflydelse på de naturlige fiskebestande. Dette skal ske gennem en saglig og konstruktiv dialog med lodsejere, erhvervsliv, myndigheder og politikere, så vi sammen kan finde de gode løsninger. Naturen er et dynamisk kredsløb, hvor mange faktorer påvirker hinan5

den. Derfor giver det god mening at sammentænke de indsatser, som foretages i naturen. F.eks. kan genoprettede ådale med naturlige vandløb være et værn mod oversvømmelser ved ekstremregn og fjerne kvælstof. Samtidig er ådale i balance selve forudsætningen for vilde og store, selvreproducerende fiskebestande. Dialog med udgangspunkt i faglighed, saglighed og et stærkt engagement er vores tilgang til at opnå forbedringer på natur- og miljøområdet. Vores erfaringer viser, at konstruktiv dialog mellem alle interessenter altid giver gode og varige resultater til gavn for naturen og alle os, som bruger den. Det frivillige fiske- og naturplejearbejde I omkring 100 år har danske lyst- og sportsfiskere år efter år leveret et enormt frivilligt og fremsynet arbejde med fiskepleje og naturgenopretning. Medlemmer af de lokale foreninger er hvert år ude ved vandene – ikke kun for at fiske, men også for at give

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi


Forside

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND OG OMVERDENEN

Grundfortælling

LYST- OG SPORTSFISKERIETS REKREATIVE VÆRDIER

DSF og omverdenen

Forord

Vores mission naturen en hjælpende hånd. De bruger en del af deres fritid på at hjælpe til med el-fiskeri efter moderfisk og udsætninger af fisk til ophjælpning af de vilde fiskebestande. Det er også disse ildsjæle, som er med til at fordele tonsvis af gydegrus og skjulesten langs ørredernes gydevandløb. De mange lyst- og sportsfiskeres store, frivillige indsats har således været – og vil fortsat være – helt afgørende for den fremgang og de forbedringer, som ses ude ved vandløb, søer og langs kysterne. Det er ikke mindst ildsjælenes frivillige indsats, der har skabt det gode fiskeri, som alle nyder godt af i åerne og langs kysterne. Vores undersøgelse af vores medlemsforeningers frivillige arbejde ved fiskevandene viser, at der bruges godt 60.000 timer årligt, og at foreningerne investerer 1,8 mio. kr. af egne lommer i dette arbejde. Danmarks Statistik har beregnet, at lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked i gennemsnit tjener 243 kr. i timen. Det betyder, at værdien

af lyst- og sportsfiskerforeningernes arbejde med natur og miljø er knapt 16,5 mio. kr. værd. Danmarks Sportsfiskerforbund vil fortsat helhjertet støtte og bakke op om de lokale ildsjæles arbejde. Danske lyst- og sportsfiskere bidrager desuden via det lovpligtige lystfiskertegn helt kontant med mere end 30 millioner kroner årligt. Pengene fra fisketegnet bruges til: •  At ophjælpe naturlige, vilde fiskebestande gennem udsætninger baseret på avl af vildfisk. Udsætningerne sker på grundlag af biologisk funderet viden. •  Naturgenopretningsprojekter – herunder mere end 10,5 mio. kr. årligt til at restaurere vandløb, blandt andet som led i den danske stats vandplaner. •  Forskning og biologisk rådgivning via DTU Aqua. Lyst- og sportsfiskeriets samfundsøkonomiske værdi Det at fiske er ikke kun en fritidsaktivitet. Det skaber også større forbrug, 6

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi


Forside

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND OG OMVERDENEN

Grundfortælling

LYST- OG SPORTSFISKERIETS REKREATIVE VÆRDIER

DSF og omverdenen

Forord

Vores mission flere arbejdspladser og genererer øgede skatteindtægter. Undersøgelser viser, at det samlede forbrug blandt lystfiskere i Danmark ligger på mellem 1 og 2,9 mia. kr. Her er både overnatninger og forbrug som madindkøb og restaurantbesøg indregnet for både danske og udenlandske lystfiskerturister. Danmarks Sportsfiskerforbund vurderer, at der er store muligheder for at forbedre naturforholdene, vandmiljøet samt forholdene for de vigtigste lyst- og sportsfiskerarter. Det vil kunne skabe endnu flere arbejdspladser og indtægter, hvilket især vil gavne landdistrikterne. "Vandkants-Danmark" kan drage fordel af positive indsatser for naturen, vandmiljøet og fiskebestandene. Det vil samtidigt give endnu mere fiskevand med plads til endnu flere danske og udenlandske lyst- og sportsfiskere. Det er dog langtfra penge og øget omsætning, der primært definerer vores indsats for det gode lyst- og sportsfiskeri i Danmark. De bløde,

rekreative og sociale værdier som trivsel, samvær og fællesskab ude i naturen tæller langt mere for Danmarks Sportsfiskerforbund. Medlemmer, foreninger og valgte ledere Danmarks Sportsfiskerforbund har 125 medlemsforeninger (2019) og 19.000 medlemmer, hvoraf 3.000 er medlem af mere end én forening. Medlemstallet i foreninger varierer og er blandt andet afhængig af fiskevandets og fiskebestandenes tilstand, men tendensen er dog, at der en nedgang i medlemstallet i foreningerne, mens der er en stigning i antallet af individuelle medlemmer. Vi arbejder vedvarende for få flere medlemmer både via foreninger og som individuelle medlemmer. Fremadrettet vil vi vurdere, om medlemsstrukturen – det vil sige de forskellige måder, hvorpå man kan være medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund – er tidsvarende. Samfundet forandrer sig, og lyst- og sportsfiskere forandrer også

deres behov og forventninger til deres hobby, hinanden og til deres interesseorganisation. Ny teknologi, arbejdsmarkedets udformning, økonomien og ændrede sociale mønstre spiller ind. Der bliver færre unge medlemmer i vores medlemsforeninger, og det er en udvikling, der gør sig gældende i størstedelen af Foreningsdanmark. Omvendt bliver der flere ældre med mere tid, bedre økonomi og bedre helbred. Mennesker, der vil noget i deres fritid. I dag finder ligesindede sammen i det, man kunne kalde ”nedefra og op ”-relationer. Initiativet fødes i det enkelte menneskets visioner og bredes så til andre. Fællesskabet opstår altså, når man sammen kæmper for noget større. Det er vigtigt, at vi som lystfiskernes interesseorganisation er opmærksomme at samle lystfiskere om sager, som betyder noget for dem. Netop naturen udgør en fantastisk ramme, og der er en stor opmærksomhed i befolkningen på 7

at beskytte og bevare vores natur og miljø. Vi er overbeviste om, at langt flere lystfiskere og borgere, end vores medlemstal afspejler, bakker op om vores arbejde. Fritidsaktiviteter, hvor fisketure indgår, er velegnede til inklusion, integration og forskellige sundhedsaktiviteter. Derfor er det oplagt, at Danmarks Sportsfiskerforbund støtter vores medlemsforeninger i at samarbejde med folkeskoler, kommuner, fonde og organisationer, så vi sammen kan bidrage og tage samfundsansvar. Den attraktive og moderne lystog sportsfiskerforening spiller en vigtig rolle i udviklingen af lyst- og sportsfiskeriet i Danmark. Det kræver fortsat udvikling og inspiration af lederne i foreningerne samt uddannelse af instruktører. I et informationssamfund er det naturligt, at medlemmerne ønsker mere, bedre og hurtigere information fra de ansatte og bestyrelsen i Danmarks Sportsfiskerforbund. Derfor arbejder vi løbende på at opprioritere

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi


Forside

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND OG OMVERDENEN

Grundfortælling

LYST- OG SPORTSFISKERIETS REKREATIVE VÆRDIER

DSF og omverdenen

Forord

Vores mission vores kommunikation på de digitale og sociale medier.

medlemmers interesser. Kun derigennem kan vi fastholde vores indflydelse og forblive en stærk og samarbejdsorienteret organisation. Passionen for at fiske er det fælles udgangspunkt og drivkraften for foreningerne, ildsjælene og de ansatte i Danmarks Sportsfiskerforbund. Glæd­en ved fiskeriet med stang og snøre skaber det store engagement. Vores glæde og passion betyder, at alle i Danmark – uanset om de er medlem af en forening, er nybegynder eller ekspert – kan dyrke et spændende fiskeri overalt i landet. Lystfiskeriet forener på tværs af alder, køn og social status. Blandt andet derfor vil Danmarks Sportsfiskerforbund og foreningerne også i fremtiden arbejde med at videreudvikle tilbuddene til alle danske lystfiskere.

En stærk og samarbejdsvillig organisation En rig og mangfoldig natur er grundlaget for et attraktivt lyst- og sportsfiskeri. Naturen har mange interessenter, og ingen kan vinde retten til naturen alene. Danmarks Sportsfiskerforbund er optaget af dialog og samarbejde med alle naturens interessenter – også når der er modsatrettede interesser. Vi deltager aktivt, hvor naturen, miljøet og fiskeriet er på dagsordenen. Forbundet er hørings- og klageberettiget, når der skal vedtages love inden for natur, miljø og fiskeri. Vi går engageret ind i dette arbejde og er anerkendte for en stærk faglighed og saglighed. Det agter vi at blive ved med. Danmarks Sportsfiskerforbund vil fortsat i samarbejde med alle vores foreninger tage vores del af ansvaret for et bedre samfund og en rigere natur med henblik på at sikre vores

Strategien På de kommende sider har vi beskrevet vores strategi for at skabe de bedste betingelser for lyst- og sportsfiskeri i Danmark i perioden 2020 -2025. 8

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi


Forside

VORES MISSION

Grundfortælling

Forord

DSF og omverdenen

Vores mission

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for at skabe det bedst mulige grundlag for alle, der vil dyrke lyst- og sportsfiskeri i Danmark. De væsentligste kerneopgaver er: •  At arbejde for en bedre natur-, miljø- og fiskeriforvaltning. •  At gøre lystfiskeriet til en spændende og meningsfuld fritidsinteresse. •  At gøre det lettere at være foreningsleder.

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi

9


Forside

VORES VISION

Grundfortælling

Forord

DSF og omverdenen

Vores mission

Lystfiskeri for alle – i en rig natur med flere vilde fisk

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi

10


Forside

VORES VÆRDIER

Grundfortælling

Forord

DSF og omverdenen

Vores mission

Fællesskab og oplevelser •  Vi er et forbund af foreninger, der fisker af lyst og efter gode oplevelser. Benyt og beskyt •  Vi fisker med respekt for balancen mellem at benytte og beskytte naturens ressourcer. Troværdighed og saglighed •  Vi er seriøse og professionelle.

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi

11


Forside

PEJLEMÆRKER OG STRATEGISKE INDSATSER

Grundfortælling

NATUR OG MILJØ

DSF og omverdenen

Forord

Vores mission Strategiske indsatser Spærringer forhindrer vandrefiskenes frie vandringer i vandløb, og det betyder, at de ikke når frem til gydepladserne eller tilbage til opvækstområderne i havet. Derfor arbejder vi for, at der skal skabes fri faunapassage ved alle spærringer i vandløbene – primært ved at fjerne spærringerne. Alle dambrugsspærringer skal derfor fjernes enten gennem opkøbsordningen eller ved etablering af moderne anlæg, som enten anvender drænvand eller pumper åvand ind på dambruget. På samme tid skal der skabes fri faunapassage ved mølleopstemninger, vandkraftanlæg og lignende samt rørunderføringer. Det gælder ikke mindst ved de store vandkraftværker i Gudenåen og Storåen. I mange ådale er vandløbene udrettet og jorden dyrket intensivt. Vi arbejder for, at ådalene igen skal føres tilbage til deres oprindelige funktion. Dette kan blandt andet ske gennem multifunktionel jordfordeling, som skaber helhedsorienterede løsninger, der både er til gavn for fiskebestan-

Naturen og miljøet er grundlaget for et godt lyst- og sportsfiskeri i Danmark. Danmarks Sportsfiskerforbund har sammen med medlemsforeningerne en lang tradition for at arbejde for at forbedre den danske natur med særligt fokus på vandmiljøet og den vandnære natur. Pejlemærker: •  Vi arbejder for, at spærringer i vores vandløb skal fjernes. •  Al fiskeopdræt – såvel i ferskvand som i saltvand – skal foregå på land i lukkede, recirkulerede anlæg. •  Vandløb skal kunne løbe frit gennem ådale med naturlig hydrologi. •  Vedligeholdelse af vores vandløb skal være natur- og miljøvenlig. •  Udledning af næringsstoffer og miljøskadelige stoffer til vandmiljøet skal minimeres. •  Genopretning af kyst- og fjordnaturen. •  Genopretning af søer i og uden for vandområdeplanerne. •  Lokal inddragelse i alle natur- og miljøindsatser. 12

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi


Forside

PEJLEMÆRKER OG STRATEGISKE INDSATSER

Grundfortælling

NATUR OG MILJØ

DSF og omverdenen

Forord

Vores mission dene, naturen, vandmiljøet, klimaet, rekreative muligheder og som samtidig tilgodeser landmænd og lodsejere. Udledning af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer fra byer og overløb fra renseanlæg skal minimeres. Disse udledninger er sammen med udledninger fra akvakulturanlæg og landbruget årsag til et forringet vandmiljø mange steder. Der skal derfor også være fokus på boliger i det åbne land, hvor der i dag ikke sker en tidssvarende rensning af spildevandet, inden det havner i vandmiljøet. Lystfiskeri på havet har stor rekreativ og økonomisk værdi for Danmark, men det marine miljø er presset og i en meget dårlig miljøtilstand med hyppige iltsvind. Vi arbejder derfor for, at vandområdeplanerne og havstrategiplanerne sikrer mindre udledning af næringsstoffer i det marine miljø. Desuden skal der ske naturgenopretning i fjorde og i kystnære områder ved reetablering af stenrev og ålegræsbede, ligesom fiskeri med bundskrabende redskaber skal begrænses, hvor det giver mening.

Havbrug har en negativ påvirkning på vandmiljøet og de marine naturområder, fordi de udleder store mængder næringsstoffer og slam samt medicin og hjælpestoffer direkte til vandmiljøet. Vi arbejder for, at der i stedet etableres moderne, lukkede recirkulerede anlæg på land, der kan producere flere fisk med et meget mindre miljøaftryk. De menneskeskabte påvirkninger af natur- og miljøforholdene i søer

omfatter især tilførsel af næringsstoffer og til dels af miljøfarlige, forurenende stoffer. Vi arbejder primært for at begrænse tilførslen af næringsstoffer, og det kan ske ved ekstensivering af landbrugsarealer omring søer samt i deres oplande. Lokal inddragelse af de forskellige interessenter i hele vandforvaltningen er af afgørende betydning for at skabe gode, holdbare og lokalt

forankrede løsninger. Et af midlerne til dette er oprettelse af permanente vandråd med mere omfattende opgaver, end dem vandrådene hidtil har varetaget. Vi er i den forbindelse godt rustede til at indgå i den lokale interessentinddragelse via vores 15 natur- og miljøteams, som består at lokale ildsjæle med forskellige kompetencer og stor erfaring i lokalt samarbejde.

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi

13


Forside

PEJLEMÆRKER OG STRATEGISKE INDSATSER

Grundfortælling

FISKERIFORVALTNING

DSF og omverdenen

Forord

Vores mission •  Den nationale lystfiskerstrategi skal videreudvikles, så den også kommer til at omfatte initiativer til forbedring af naturgrundlaget og en bæredygtig fiskeriforvaltning. •  Forvaltningen af prædatorer skal håndtere de udfordringer, de påfører sårbare fiskebestande og lystfiskeriet.

Lystfiskeriet skal forvaltes hensigtsmæssigt. Det betyder, at de vilde fiskebestande skal kunne reproducere sig selv, og at bestandene skal være så robuste, at der kan dyrkes et bæredygtigt, spændende og varieret lystfiskeri efter dem. Pejlemærker: •  Der skal indføres en daglig fangstbegrænsning på havørred, brakvandsgedde og -aborre i saltvand, der skal gælde alle fiskeriformer. •  Vi arbejder for færre ørredgarn, garnfri områder i flaskehalse og et mere bæredygtigt erhvervsfiskeri. •  Der skal være bedre muligheder for at udføre kontrol med det statslige fisketegn samt overholdelse af fiskeriregler i vandløb og søer. •  Der skal indføres et omsætningsforbud for aborre, gedde, sandart, atlantisk laks og havørred. •  Alle former for redskabsfiskeri (garn- og rusefiskeri) i ferskvand skal udfases.

Strategiske indsatser: Det danske havmiljø er hårdt presset af fiskeriformer, der ødelægger havbunden. Dette fiskeri skal begrænses. For at sikre en bæredygtig forvaltning, skal der indføres en daglig fangstbegrænsning for havørred, brakvandgedde og -aborre, og det skal gælde for alle fiskeriformer. Dette vil kunne begrænse det målrettede fiskeri efter de tre arter, ligesom der er indikationer på, at en daglig fangstbegrænsning vil kunne reducere omfanget af det ulovlige fiskeri efter de nævnte arter. Der er i visse områder behov for at regulere redskabsfiskeriet med 14

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi


Forside

PEJLEMÆRKER OG STRATEGISKE INDSATSER

Grundfortælling

FISKERIFORVALTNING

DSF og omverdenen

Forord

Vores mission ørredgarn. Dette gælder i særdeleshed i fiskenes trækruter i fjordene og i andre flaskehalse, hvor arter som aborre, gedde, ørred og laks svømmer mellem gydeområder og ædepladser. Der er et udbredt ønske om mere kontrol i vores foreninger. Derfor arbejder vi for, at foreningerne skal kunne spille en større rolle ved kontrol af fiskeriet i ferskvand samt med det statslige lystfiskertegn i både salt- og ferskvand. Fiskeri­ loven giver i dag allerede mulighed for, at foreningerne kan udpege opsynsmænd, der må kontrollere fisketegn og observere eventuelle brud på fiskerilovgivningen i ferskvand, hvor foreningen har fiskeret. Vi mener denne regel bør udvides, så den også gælder i vandløbssystemer, hvor foreningen arbejder med fiskepleje. Aborre, gedde, sandart, atlantisk laks og havørreder er ekstremt vigtige for lystfiskeriet, men indgår også i et vist omfang i erhvervs- og bierhvervsfiskeriets fangster. Dette

fiskeri er kendetegnet ved, at der ikke er kvoter på arterne, og derfor er der en reel risiko for, at redskabsfiskeriet kan påvirke bestandene negativt. Vi mener, at det vil kunne generere større samfundsmæssige værdier, hvis de fem arter udelukkende fanges rekreativt. Vi arbejder derfor for, at der indføres et omsætningsforbud for de fem arter. Forvaltningen af fiskeriet i ferskvand lever ikke op til Fiskerilovens formål om at sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Derfor arbejder vi for en revision af Fiskeriloven og de relevante bekendtgørelser. Dette skal sikre at redskabsfiskeriet i ferskvand bliver udfaset, samt at der kommer et omsætningsforbud for fisk fanget i ferskvand. Vi arbejder for, at forvaltningen af prædatorer (f.eks. skarv og sæl) skal foregå på et niveau, der sikrer, at det pres, prædatorer udgør på truede og sårbare fiskebestande, ikke har et uacceptabelt omfang.

15

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi


Forside

PEJLEMÆRKER OG STRATEGISKE INDSATSER

Grundfortælling

KOMMUNIKATION

DSF og omverdenen

Forord

Vores mission Danmarks Sportsfiskerforbund skal kommunikere om lystfiskeri, naturoplevelser samt natur og miljø med alle lystfiskere, beslutningstagere og befolkningen for at engagere flest mulige i arbejdet for et bedre lystfiskeri for alle.

medier med henblik på at sætte natur-, miljø- og fiskeripolitiske emner på dagsordenen. •  Forbundet skal styrke sit samarbejde med ambassadører og influ-

encers, der kan styrke Forbundets brand udadtil. •  Forbundet skal arbejde målrettet med kampagner, der skal tydeliggøre Forbundets kernesager og være en

katalysator i hvervningen af individuelle medlemmer. •  Øget markedsføring af medlemskaber i Forbundets kommunikationsindsatser.

Vores vision

Vores værdier

Pejlemærker: •  Magasinet Sportsfiskeren skal være et toneangivende og aktuelt fiskemagasin, der skal inspirere til at gribe fiskestangen, men samtidig sætte relevante natur-, miljø- og fiskeripolitiske emner på dagsordenen. •  Sportsfiskeren skal skabe merværdi for medlemsforeningerne, deres medlemmer og lystfiskere generelt. •  Sportsfiskeren.dk skal inspirere og oplyse om fiskemuligheder, fiskeregler, medlemsforeningernes aktiviteter og Forbundets politiske arbejde. •  Forbundet skal, uden at gå på kompromis med troværdighed og faglighed, styrke sin kommunikation på de digitale kanaler, særligt igennem video-content. •  Forbundet skal øge sin tilstedeværelse i landsdækkende og regionale

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi

16


Forside

PEJLEMÆRKER OG STRATEGISKE INDSATSER

Grundfortælling

KOMMUNIKATION

DSF og omverdenen

Forord

Vores mission Strategiske indsatser: •  Sportsfiskeren skal bestå af en bredt sammensat og højt kvalificeret redaktion af freelanceskribenter. •  Et udvidet samspil mellem magasinet Sportsfiskeren og Sportsfiskeren.dk skal styrke begge mediers udtryk og væsentlighed for de danske lystfiskere. •  Én central webredaktør skal dække nyt om fisketips, tendenser og events fra hele landet. •  2-4 store kampagner på kernesager pr. år. •  Efteruddannelse af medarbejdere i kommunikationsafdelingen. •  Udvide presse- og medienetværk. •  Indgå i kampagnesamarbejder med andre grønne organisationer. •  Forbedre søgemaskineoptimering af Sportsfiskeren.dk for at fremme kendskabet til vores brand. •  Arbejde med målgruppe-segmenteret kommunikation i nyhedsbreve med henblik på medlemshvervning.

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi

17


Forside

PEJLEMÆRKER OG STRATEGISKE INDSATSER

Grundfortælling

FORENINGER OG FÆLLESSKABER

DSF og omverdenen

Forord

Vores mission Danmarks Sportsfiskerforbund skal have flere medlemmer, og vores nuværende og nye medlemmer skal i stigende grad opleve, at deres medlemskab giver mening. Derfor skal dialogen med medlemmer og foreninger styrkes endnu mere og bredes ud på flere platforme. Denne dialog skal bruges til at skaffe viden, så vi kan udvikle Forbundet i henhold til medlemmernes interesser og samfundet udvikling.

forbindelser og større opbakning til Danmarks Sportsfiskerforbund og dermed danske lyst- og sportsfiskerforeninger. Vores fokus skal derfor være på:   Tidssvarende kommunikation direkte til danske lyst- og sportsfiskere, der vækker deres begejstring og interesse for lystfiskeri og naturen.

  Hvordan vi kan udvikle det traditionelle medlemsbegreb eller opbygge nye fællesskaber omkring lystfiskeri, natur og miljø.   At inspirere vore medlemsforeninger til at samarbejde og dermed lære af hinanden.   At samarbejde med andre grønne organisationer.

Pejlemærker: •  Medlemstilvækst gennem flere individuelle medlemmer, flere medlemmer i foreningerne og flere medlemsforeninger. •  Udvikling af demokratiet i Danmarks Sportsfiskerforbund. •  Understøtte interessen for at blive en dygtig lystfisker, der fisker på et bæredygtigt grundlag. •  Vække interessen for lystfiskeri hos unge og kvinder. Strategiske indsatser: •  Vi skal udnytte befolkningens interesse for naturen til at skabe flere 18

• Danmarks Sportsfiskerforbund skal gennem dialog og kommunikation opleves som en demokratisk organisation. Det betyder, at medlemmerne skal opleve, at de har indflydelse og ansvar. • Lystfiskeriet skal opleves som en givende fritidsinteresse. Dette kan vi understøtte ved at give vores medlemmer inspiration til deres fiskeri. Her spiller magasinet Sportsfiskeren og Forbundsinstruktører en vigtig rolle. • Møder man en dansk lystfisker, er det højst sandsynlig en voksen mand. Det er ingen naturlov, at lystfiskeri skal være forbeholdt hverken en bestemt aldersgruppe eller et bestemt køn. Det kan ses i andre lande, hvor både unge og kvinder i langt højere grad oplever glæden ved lystfiskeri. Derfor skal der være fokus på projekter, som kan inspirere unge og kvinder til lystfiskeri. I øjeblikket er vi involveret i Bliv Naturligvis og Fiskeskoler For Flygtninge.

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi


Forside

PEJLEMÆRKER OG STRATEGISKE INDSATSER

Grundfortælling

ORGANISATION OG ØKONOMI

DSF og omverdenen

Forord

Vores mission Danmarks Sportsfiskerforbund vil arbejde for at tiltrække finansiering fra eksterne kilder. Målet er at skabe økonomisk råderum til nye initiativer og projekter til gavn for medlemmerne og den danske natur. Med til at skabe et moderne Sportsfiskerforbund hører til stadighed at udvikle kompetencerne hos medarbejdere og frivillige ildsjæle.

der være fokus på at samarbejde med kommercielle partnere om aktiviteter, der understøtte natur, miljø og civilsamfundet.

•  Gennemsigtig budgetlægning: Budgetlægningen skal altid tage afsæt i vores strategi og dens pejlemærker. Pejlemærkerne skal danne ud-

Pejlemærker: •  Udvikle Danmarks Sportsfiskerforbund til en moderne interesseorganisation. •  Indtægtsgivende virksomhed udover medlemskaber. •  Rentabel og effektiv drift. •  Udvikling af vores personale og frivillige ressourcer. Strategiske indsatser: •  Fonde og kommercielle partner: De danske fonde er meget orienteret imod natur og miljø. Vi skal bruge deres fokus til at skaffe medfinansiering til aktiviteter, der understøtter vores arbejde med natur, miljø og civilsamfundet. Ligeledes skal 19

gangspunkt for målsætninger, der udvikles på landsdelsmøderne, og som dermed sætter rammerne for budgetlægningen. •  Der skal være fokus på at optimere og kvalificere vores administrative ressourcer. Det betyder, at vores IT-værktøjer skal udnyttes optimalt i planlægningen af arbejdet. Ligeledes skal der være fokus på at udvikle og uddanne vores personale til at begå sig i en moderne interesseorganisation. •  Danmarks Sportsfiskerforbunds virke hviler på det arbejde, der udføres i vores medlemsforeninger. Derfor skal der være fokus på at understøtte, pleje og udvikle de ildsjæle og tiltag, der virker i foreningerne. •  Vi har etableret 15 natur- og miljøteams, der skal sikre lokal viden og inddragelse i vores natur- og miljøarbejde. I den kommende strategiperiode skal der være regelmæssig kontakt mellem disse teams og sekretariatet. Dette for at sikre vidensdeling samt udviklingen af kompetencerne i disse teams.

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.