Danmarks Sportsfiskerforbunds strategi 2020-2025

Page 10

Forside

VORES VISION

Grundfortælling

Forord

DSF og omverdenen

Vores mission

Lystfiskeri for alle – i en rig natur med flere vilde fisk

Vores vision

Vores værdier

Natur og miljø

Fiskeriforvaltning

Kommunikation

Foreninger og fællesskaber

Organisation og økonomi

10


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.