Page 1


3


4


ความหมายของตราสัญลักษณ์ ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดั่งพระบิดาของท่าน” (ลก 6 : 36) (8 ธันวาคม 2015 – 20 พฤศจิกายน 2016)

สัญลักษณ์และคำขวัญนีเ้ ป็นกำรสรุปทุกอย่ำงของปีศักดิ์สทิ ธิ์ทงั้ หมด คำขวัญ “จง เป็นผู้เมตตำกรุณำดังที่พระบิดำของท่ำนทรงพระเมตตำกรุณำเถิด” นัน่ เป็นคำเชื้อเชิญให้เรำ ทำตำมตัวอย่ำงควำมเมตตำของพระบิดำเจ้ำผู้ทรงเรียกร้องเรำมิให้ตดั สินหรือกล่ำวโทษผูใ้ ด มีแต่เพียงกำรให้อภัยและควำมรักโดยไม่สนิ้ สุด (ลก 6 : 37-38) สัญลักษณ์นี้เป็นผลงานของบาทหลวงเยซูอติ ชื่อ Marko I. Rupnik ที่แสดงถึง ข้อสรุปสั้นๆ ของพระเมตตำธรรม ภำพนีจ้ ริงแล้วๆ เป็นตัวแทนถึงสัญลักษณ์ในพระศำสน จักรยุคต้นๆ ทีส่ ำคัญมำก โดยภำพบุตรที่ถูกแบกอยู่บนบ่ำนั้นแสดงถึง ควำมรักของพระ คริสตเจ้ำที่ทรงนำวิญญำณทีส่ ูญเสียไปนั้น กลับสู่ควำมครบถ้วนบริบูรณ์ โดยอำศัยธรรม ล้ำลึกแห่งกำรไถ่กู้มนุษย์ให้รอดพ้นโดยกำรบังเกิดมำของพระองค์ สัญลักษณ์นี้ ได้รับการออกแบบเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ลึกซึ้งซึ่งนาย ชุมพาที่ดีได้สัมผัสถึงเนื้อแท้ของความเป็นมนุษย์ และกระทำเช่นนีก้ ็ด้วยควำมรักซึ่งมี พลังที่จะเปลีย่ นแปลงชีวติ ของคนๆ หนึง่ อีกจุดหนึ่งทีน่ ่ำสนใจ คือ นำยชุมพำที่มำรับสภำพ มนุษย์ด้วยควำมเมตตำอันยิ่งใหญ่นั้น นัยน์ตำดวงหนึง่ ของท่ำนก็ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับ นัยน์ตำของมนุษย์ด้วย นั่นคือ พระเยซูเจ้ำทรงทอดพระเนตรด้วยนัยน์ตำของอำดัม และ อำดัมก็มองเห็นด้วยพระเนตรของพระคริสตเจ้ำ ทุกๆ คนทีค่ น้ พบพระเยซูคริสตเจ้ำผู้ทรงเป็น อำดัมใหม่นี้ ในกำรมองถึงควำมเป็นมนุษย์และอนำคตของเขำที่อยู่เบือ้ งหน้ำนัน้ เขำจะคิด คำนึงถึงควำมรักของพระบิดำเจ้ำด้วย อนึ่ง ภำพนีอ้ ยู่ในรูปทรงที่เรียกว่ำ มำนดอร์ลำ (ภำษำอิตำเลียนหมำยถึงเมล็ดอัลมอนด์) ซึ่งเป็นรูปทรงทีค่ อ่ นข้ำงมีควำมสำคัญในศิลปะทำง ศำสนำในยุคต้นและยุคกลำง โดยที่รูปทรงนีท้ ำให้เรำระลึกถึงธรรมชำติทงั้ สองของพระคริสต เจ้ำ คือ ธรรมชำติพระเจ้ำ และธรรมชำติมนุษย์ สีพ้นื หลังที่ค่อยๆ จำงลงสำมระดับนั้น แสดงถึงกำรที่เรำมุง่ ออกไปด้ำนนอก ดังเช่นกิจกำรของพระคริสตเจ้ำที่ทรงนำมนุษยชำติให้ หลุดพ้นจำกรำตรีกำลแห่งบำปและควำมตำย ในอีกด้ำนหนึ่ง ควำมเข้มของสีในส่วนที่เข้ม กว่ำ ยังหมำยถึง ควำมรักของพระบิดำเจ้ำทีโ่ ปรดอภัยทุกอย่ำง ซึ่งไม่อำจจะหยั่งรูไ้ ด้

5


สมณโองการปีศกั ดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม วันเสำร์ที่ 11 เมษำยน ค.ศ. 2015 ก่อนวันอำทิตย์ฉลองพระเมตตำ โป๊ปฟรังซิสได้ประกำศ โองกำร Misericordiae Vultus (พระพักตร์แห่งเมตตำธรรม) เกี่ยวกับ ปีศักดิ์สทิ ธิ์แห่งเมตตำธรรม 25 ข้อ สรุปดังนี้ 1. พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระพักตร์แห่งเมตตาธรรมของพระบิดา วลีน้สี รุป พระธรรมล้ำลึกของควำมเชื่อคริสตชน ควำมเมตตำ กลำยเป็นชีวิตและแลเห็นได้ใน พระเยซูเจ้ำแห่งนำซำเร็ธ ถึงจุดสูงสุดในพระองค์ 2. เรำจำเป็นต้องไตร่ตรองบ่อยๆ ถึงธรรมล้ำลึกแห่งเมตตำธรรม เพื่อเราจะได้เป็น เครื่องหมายแห่งเมตตาธรรมในชีวิตของเรา เป็นพยำนแห่งควำมยินดี ควำมสงบ และสันติ ควำมรอดพ้นของเรำขึ้นกับธรรมล้ำลึกแห่งควำมเมตตำ 3. ปีศักดิ์สทิ ธิ์จะเริ่มในวันที่ 8 ธันวำคม ค.ศ. 2015 สมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล โป๊ป ฟรังซิสจะทรงเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ อำทิตย์ที่ 3 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ำ (13 ธันวำคม) พระองค์จะทำพิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่มหำวิหำรนักบุญยอห์น ลำเตรัน อำสนวิหำรของกรุงโรม และอำทิตย์เดียวกันนี้ โป๊ปจะประกำศว่ำให้ทุกสังฆมณฑล ที่อำสนวิหำรหรือวัดที่มีควำมหมำยพิเศษ จะมีพธิ ีเปิดประตูแห่งเมตตาธรรม ตลอด ระยะเวลำฉลองปีศักดิ์สทิ ธิ์ ด้วยควำมเห็นชอบของพระสังฆรำชท้องถิ่น ประตู เหมือนกันอำจถูกเปิดที่สักกำระสถำนใดๆ ให้มีกลุม่ จำริกแสวงบุญ ค้นพบกำรกลับใจ ดังนัน้ ทุกสังฆมณฑลดำเนินกำรปีศักดิ์สทิ ธิ์นี้ ให้เป็นโอกำสพิเศษแห่งพระหรรษทำน และกำรฟื้นฟูจิตวิญญำณ กำรฉลองนี้จึงกระทำทั้งที่กรุงโรมและในพระศำสนจักร ท้องถิ่นต่ำงๆ เป็นเครื่องหมำยเห็นชัดถึงควำมสัมพันธ์สำกลของพระศำสนจักร 4. พ่อเลือกวันที่ 8 ธันวำคม เพรำะมีควำมหมำย ครบ 50 ปี ปิดสภำสังคำยนำวำติกัน ที่ 2 เพื่อให้เจตนำของสภำมีชวี ติ ชีวำในพระศำสนจักร เพื่อประกำศพระวรสำรใหม่ 5. เรำจะปิดปีศักดิ์สทิ ธิ์วันสมโภชพระคริสต์ กษัตริย์ วันอำทิตย์ที่ 20 พฤศจิกำยน ค.ศ. 2016 เป็นเครื่องหมำยว่ำพระอำณำจักรของพระเจ้ำอยูท่ ่ำมกลำงเรำแล้ว

6. พระเมตตำของพระเจ้ำมิได้เป็นเพียงควำมคิดลอยๆ แต่เป็นจริงได้ซงึ่ พระองค์ ทรงเปิดเผยความรักมั่นคงของพระองค์ เหมือนพ่อแม่ท่รี ักลูก เปีย่ มด้วย ควำมอ่อนโยนและเมตตำธรรม

6


7.

8.

9.

10.

11.

“ความรักมั่นคงของพระองค์ดารงอยู่เป็นนิตย์” มีกล่ำวซ้ำทุกวรรคในเพลงสดุดี ที่ 136 บรรยำยประวัติศำสตร์กำรเปิดเผย (ควำมจริง) ของพระเจ้ำ ก่อนพระมหำ ทรมำน พระเยซูเจ้ำได้อธิษฐำนเพลงสดุดี และตั้งศีลมหำสนิท (มธ 26:30) คริสตชน ทุกคนสำมำรถภำวนำสรรเสริญได้ทุกวันว่ำ “เพรำะควำมรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงอยู่เป็นนิตย์” พันธกิจที่พระเยซูเจ้ำได้รับจำกพระบิดำ คือเผยแสดงว่ำ “พระเจ้าทรงเป็นความ รัก” (1 ยน 4:8, 16) ทรงทำงำนเป็นพิเศษเพื่อคนบำป คนจน คนชำยขอบ ผู้ปว่ ย และทนทุกข์ เพื่อสอนเมตตำธรรม พระเยซูเจ้ำทรงเรียกนักบุญมัทธิวให้เป็นอัคร สำวก ด้วยสำยตำแห่งควำมเมตตำ พ่อเองได้เลือกเป็นคติพจน์ “Miserando atque eligendo” (แม้น่ำสงสำรแต่พระองค์ทรงเลือก) ในอุปมำเรื่องพระเมตตำ พระเยซูเจ้ำทรงเปิดเผยธรรมชำติของพระเจ้ำ ดังบิดำผู้ให้ อภัยด้วยควำมเมตตำ เป็นพิเศษ 3 เรื่อง คือ แกะที่พลัดหลง เงินเหรียญทีห่ ำยไป และลูกล้ำงผลำญและลูกที่คดิ ว่ำตนทำดีแล้ว (ลก 15:1-32) พระเจ้าทรงอภัยด้วย ความยินดี ความเมตตาเป็นพลังชนะทุกสิ่ง ทำให้หัวใจเต็มไปด้วยควำมรัก และ นำควำมบรรเทำใจ โดยอำศัยกำรให้อภัย เมตตาธรรมเป็นรากฐานของชีวิตพระศาสนจักร กิจกำรด้ำนอภิบำลควรช่วยให้ สัตบุรุษสัมผัสควำมอ่อนหวำน ทั้งกำรเทศน์สอน และประจักษ์พยำนชีวติ มีควำม ยุติธรรม แต่ตอ้ งมีเมตตำธรรมด้วย… เพื่อช่วยผูอ้ ่อนแอให้มีชวี ิตใหม่ สูอ่ นำคตด้วย ควำมหวัง นักบุญพระสันตะปำปำยอห์น ปอล ที่ 2 ได้เขียนสมณสำส์น “พระเมตตาของพระ เป็นเจ้า” มี 2 ตอนที่น่ำสนใจ “มำกกว่ำมนุษย์ในอดีต ควำมคิดของมนุษย์ในปัจจุบนั ดูเหมือนจะต่อต้ำน พระเป็นเจ้ำแห่งควำมเมตตำ อันที่จริง ดูเหมือนว่ำเขำจะขจัดควำมคิดเรื่องควำม เมตตำให้พน้ ไปจำกชีวติ ” (ข้อ 2) “พระศำสนจักรดำเนินชีวติ อย่ำงถูกต้อง เมื่อได้สำแดงออกและป่ำวประกำศ พระเมตตำ อันเป็นคุณลักษณะน่ำพิศวงขององค์พระผู้สร้ำง และขององค์พระผู้ ไถ่” (ข้อ 13)

7


12.

13.

14.

15.

พระศาสนจักรได้รับมอบหมายให้ประกาศพระเมตตาของพระเจ้า ควำมจริง ของพระศำสนจักร คือ ควำมรักของพระคริสตเจ้ำ เรำเป็นผู้รับใช้ควำมรัก เรำต้อง ทำให้วดั ชุมชน สมำคมและองค์กร ให้คริสตชนและทุกคนพบโอเอซิสแห่งเมตตำ ธรรม เรำต้องดำเนินชีวติ ในปีศักดิ์สทิ ธิ์ โดยไตร่ตรองพระวำจำ “จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด” (ลก 6:36) เรำต้องมีเวลา เงียบเพื่อไตร่ตรองพระวำจำ จาริกแสวงบุญ เรำทุกคนต้องเดินทำงในชีวติ เรำเป็นผู้เดินทำงไปตำมถนนแบบมี จุดมุ่งหมำยที่ปรำรถนำของแต่ละคนตำมควำมสำมำรถ ให้แสวงบุญด้วยกำรอุทศิ ตนและเสียสละ เพื่อไปสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์ ขัน้ ตอนกำรจำริกให้บรรลุจุดหมำย “อย่ำ ตัดสินเขำ แล้วพระเจ้ำจะไม่ทรงตัดสินท่ำน” (ลก 6:37-38) เมตตากรุณาดังพระ บิดา เป็นคติพจน์ของปีศักดิ์สทิ ธิ์ ในระหว่ำงปีศักดิส์ ิทธิน์ ี้ พ่อปรารถนาให้คริสตชนพิจารณาเรื่องกิจเมตตาฝ่าย กาย และฝ่ายวิญญาณ กิจเมตตาฝ่ายกาย คือ ให้อำหำรแก่ผหู้ ิวโหย ให้น้ำแก่ผู้กระหำย ให้เสือ้ ผ้ำ แก่ผู้ไม่มีนงุ่ ห่ม ให้ที่พักแก่ผู้ไร้ที่อยู่ เยี่ยมผู้ปว่ ย เยีย่ มคนติดคุก และฝังศพผูล้ ่วงลับ กิจเมตตาฝ่ายจิต คือ ให้คำแนะนำแก่ผู้สงสัย สอนคนทีไ่ ม่รู้ ตักเตือนคน บำป บรรเทำใจผู้ทุกข์ยำก ให้อภัยแก่ผู้กระทำผิด อดทนควำมผิดต่อผู้ทำไม่ดีกับเรำ ภำวนำสำหรับผูเ้ ป็นและผูต้ ำย

8


16. พระเยซูเจ้ำทรงอ่ำน อสย 61:1-2 ดังทีน่ ักบุญลูกำกล่ำวถึงพระเยซูเจ้ำที่เมือง นำซำเร็ธ “ประกำศปีแห่งควำมโปรดปรำนจำกพระเจ้ำ” (ลก 4:18-19) ให้เรำไปเป็น พยำน “แสดงควำมเมตตำกรุณำด้วยใจยินดี” (รม 12:8) 17. เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลำฉลองและมีประสบกำรณ์พระเมตตำของพระเจ้ำ รำพึงพระวำจำที่เหมำะสมกับเรื่องนี้ เช่น มีคำห์ 7:18-19 ; อสย 58:6-11 เกี่ยวกับ กำรภำวนำ จำศีลอดอำหำร และกิจเมตตำ ริเริ่ม 24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า ในวันศุกร์ และเสำร์กอ่ นสัปดำห์ที่ 4 เทศกำลมหำพรต ในทุกสังฆมณฑล เพื่อให้เยำวชนมำรับ ศีลอภัยบำป ขอพระสงฆ์ผโู้ ปรดศีลอภัยบำปเป็นเครื่องหมำยแท้ของพระเมตตำเสมอ ทุกหนแห่ง และในทุกสถำนกำรณ์ 18. ระหว่างมหาพรตปีศักดิ์สิทธิ์ พ่อตั้งใจส่งธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม มีพระสงฆ์ท่ี พ่อจะอนุญำตให้อภัยบำปที่สงวนไว้ตอ่ สันตะสำนัก มีธรรมทูตแห่งเมตตำธรรมเป็นผู้ ประสำนงำน รับผิดชอบ ขอพี่น้องพระสังฆรำชเชือ้ เชิญและต้อนรับบรรดำธรรมทูต เหล่ำนี้ ให้เป็นผู้เทศน์เรื่องพระเมตตำ ขอให้พระสังฆรำชจัดพิธีศีลอภัยบำปให้ สัตบุรุษกลับบ้ำนของพระบิดำ ขอให้บรรดำผู้อภิบำลช่วยสัตบุรุษให้รับพระเมตตำ และพบพระหรรษทำน (ฮบ 4:16) 19. ขอให้สำรพระเมตตำไปถึงทุกคน อย่ำเย็นเฉยต่อกำรเรียกนี้ พ่อคิดถึงผู้ท่เี กี่ยวข้อง กับองค์กรอำชญำกรรม อย่ำเห็นแก่เงิน ผู้ท่เี กี่ยวข้องกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เรำต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใส ร่วมมือด้วยควำมกล้ำหำญ ปฏิเสธกำรทำผิดทุกชนิด

9


20. ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมและเมตตาธรรม เป็นสิ่งไม่ขัดแย้งกัน ควำม ยุติธรรมเป็นควำมคิดพืน้ ฐำนของสังคมบ้ำนเมือง พระเยซูเจ้ำตรัสหลำยครั้งว่ำ “เรำ ปรำรถนำควำมเมตตำกรุณำ มิใช่พอใจเครื่องบูชำ” (มธ 9:13) ทรงรับประทำน อำหำรร่วมกับคนบำป ทรงเรียกนักบุญเปำโลให้กลับใจ ทำให้เข้ำใจควำมรอดมิใช่ ปฏิบัติตำมธรรมบัญญัติ แต่เชือ่ ในพระเยซูเจ้ำ ผูท้ รงพระเมตตำ ทำให้เรำบรรลุควำม รอด 21. เมตตำธรรมไม่ขัดแย้งกับควำมยุติธรรม แต่เป็นกำรแสดงวิถที ำงของพระเจ้ำช่วยคน บำป เปิดโอกำสให้เขำกลับใจ ประสบกำรณ์ของประกำศกโฮเชยำช่วยเรำให้เห็นวิถี แห่งควำมเมตตำอยู่เหนือควำมยุติธรรม (ฮชย 11:5-9) 22. การรับพระคุณการุณ แม้เรำได้รับกำรอภัยบำป แต่ผลขัดแย้งของบำปยังมีอยู่ พระ เจ้ำทรงอภัยบำปโดยศีลอภัยบำป แต่ยังมีผล พระศำสนจักรประทำนพระคุณกำรุณ เพื่อยกโทษบำป เพื่อให้เรำเติบโตในควำมรักมำกกว่ำกลับไปทำบำปอีก 23. ศาสนายิวและศาสนาอิสลาม พ่อขอให้ปนี ีส้ ่งเสริมกำรพบปะกันระหว่ำงศำสนำ เสวนำเพื่อเข้ำใจกันและกันยิ่งขึน้ 24. พระมำรดำแห่งควำมเมตตำ โปรดช่วยเรำในปีศักดิ์สิทธิน์ ีใ้ ห้พบควำมปีติยินดีของพระ เจ้ำ ขอนักบุญโฟสตีน่า โควาลสก้า ธรรมทูตแห่งพระเมตตำช่วยวิงวอนเพื่อเรำ 25. พ่อขอให้ปศี ักดิ์สิทธิช์ ่วยเรำในกำรเจริญชีวิตมีเมตตำกรุณำ ดังที่พระบิดำเมตตำ กรุณำเรำทุกคน ให้พระศำสนจักรเป็นพยำนชีวิตและประกำศพระเมตตำ “โปรดทรงระลึกถึงพระกรุณำ และควำมรักมัน่ คงที่ทรงมีตลอดมำ” (สดด 25:6) พระสังฆรำช วีระ อำภรณ์รัตน์ แปลสรุป 11 มิถุนำยน ค.ศ. 2015 http://www.cmdiocese.org/web/14316

10


11


“กษัตริย์แห่งชำวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด? พวกเรำได้เห็นดำวประจำพระองค์ส่อง สว่ำงสุกใสขึน้ จึงเดินทำงมำเพื่อนมัสกำรพระองค์ ” (มธ.2,2) โหรำจำรย์ทั้งสำมทูลถำมต่อ กษัตริย์เฮโรด ควำมปรำรถนำที่จะค้นพบ “สถำนที่” เป็นแรงผลักดันให้แสวงหำ แต่ไม่ใช่ กำรแสวงหำที่ไร้ทิศทำง เพรำะ...มีดำวดวงหนึ่งทอแสงเล็กๆออกมำนำ “แสงสู่มวลชน” โหรำจำรย์ไม่เพียงแต่ได้ “เห็น” เท่ำนั้น แต่พวกเขำได้ออกเดินทำงโดยอำศัยกำรนำพำของ ดำวดวงนั้น กำรเดินทำงของพวกเขำเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตคริสตชน ในกำรติดตำมพระ คริ ส ตเจ้ ำ เยี่ ย งสำนุ ศิ ษ ย์ กำรเดิ น ทำงที่ เ รี ย กร้ อ ง กำรตั ด สละ ควำมกล้ ำ หำญ ควำม ยำกลำบำก ควำมมั่นคง ควำมไว้วำงใจ และควำมหวัง ทว่ำพลังดึงดูดจำกองค์พระเจ้ำและ ควำมปรำรถนำอันยิ่งใหญ่ท่จี ะพบพระองค์นั้น ได้ทำให้ฝีเท้ำเร็วดุจติดปีก... เมื่อนักบุญมัทธิวกล่ำวถึงดวงดำว น่ำจะคำนึงถึงคำของบำลำอัมที่ว่ำ “ข้ำพเจ้ำเห็นเขำแต่ ไม่ใช่อย่ำงเดี๋ยวนี้ ข้ำพเจ้ำดูเขำ แต่ไม่ใช่อย่ำงใกล้ๆนี้ ดำวดวงหนึ่งจะเดินออกมำจำกยำโคบ และ ธำรพระกรอันหนึ่งจะขึ้นมำจำกอิสรำเอล”(กันดำรวิถี 24,17) ในพันธสัญญำเดิม ดวงดำวเป็น ดังข่ำวสำรที่มำจำกพระเจ้ำ ในหนังสือบุตรสิรำได้กล่ำวว่ำ “ดำวดำวทั้งหลำยอยู่ประจำที่ตำม

12


พระบัญชำของพระเจ้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่เหน็ดเหนื่อยที่จะอยู่เวรยำมของตน” (บุตรสิรำ 43,10) ดวงดำวเป็นแสงสว่ำงในยำมค่ำคืน เป็นผู้นำมนุษย์ในท่ำมกลำงควำมมืดมิด ...กำรมองดวงดำว เป็น จุดเริ่มต้นแห่งปรีชำญำณและศำสตร์ของมนุษย์ เป็นควำมพยำยำมของมนุษย์ที่จะแสวงหำ ควำมเข้ำใจในเครื่องหมำยเหนือธรรมชำติ ดวงดำวเป็นสัญลักษณ์ ถึงควำมพยำยำมของมนุษย์ที่ จะเข้ำถึงพระเจ้ำ รวมถึงปรีชำญำณที่มำจำกประสบกำรณ์แห่งชีวิต ถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น ใน วัฒนธรรมและประเพณี ที่บันทึกไว้ในหนังสือโบรำณและธรรมประเพณี ทว่ำดวงดำวมิได้นำนัก โหรำจำรย์ไปสูท่ ี่หมำยในทันที ได้หำยไปที่เยรูซำแลม ที่นั่น ดวงดำวรับบทบำทตำมที่พระคัมภีร์ได้ บันทึกไว้วำ่ จะนำสู่ที่บังเกิดของ “กษัตริย์แห่งชำวยิว” “และเธอ เบทเลเฮม...” (มีคำ 5,1) “เมล็ด แห่งพระวจนำตถ์” ได้ถูกซ่อนในวัฒนธรรมที่แตกต่ำงหลำกหลำย และแล้วดวงดำวก็ได้ปรำกฏอีก ครั้ง ทำให้พวกเขำยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ด้วยแสงแห่งดวงดำวที่นำโหรำจำรย์ ทำให้กำรจำริกของพวก เขำได้ดำเนินต่อไป เพื่อมุ่งสูก่ ำรพบปะกับ “กษัตริย์แห่งชำวยิว” บรรดำคัมภีรำจำรย์มีพระคัมภีร์ในมือ พวกเขำเจำะลึกแต่ละหัวข้อ พบคำตอบที่ชัดเจน แต่พวก เขำไม่พยำยำมที่จะพบกับพระเจ้ำ พวกเขำรู้ควำมจริง แต่ยังเลือกที่จะอยู่ห่ำงไกล พวกเขำอยู่ใน กรุงเยรูซำแลม นครศักดิ์สิทธิ์ พวกเขำจึงเห็นว่ำเมืองเบธเลเฮมไม่ได้มีควำมสำคัญใดๆ ผู้ที่มั่นใจ ว่ำตนเองเป็นเจ้ำของทุกสิ่ง เป็นผู้ผูกขำดสิ่งต่ำงๆเขำก็ไม่มคี วำมปรำรถนำที่จะแสวงหำอะไรอื่นอีก ธรรมำจำรย์ในกรุงเยรูซำแลมพวกเขำเย็นชำต่อคำสอนจำกพระวำจำ พระเยซูเจ้ำจึงตรัสกับพวก เขำด้วยถ้อยคำที่หนักแน่นว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยค้นคว้ำพระคัมภีร์ เพรำะคิดว่ำ ท่ำนจะพบชีวิตนิรันดร ได้ในพระคัมภีร์นั้น พระคัมภีร์นเี้ องเป็นพยำนถึงเรำ แต่ท่ำนก็ไม่ยอมมำหำเรำเพื่อจะมีชีวิต เรำไม่ ต้องกำรเกียรติจำกมนุษย์ แต่เรำรู้จักท่ำนทั้งหลำย รู้ดีว่ำท่ำนไม่รักพระเจ้ำเลย” (ยน.5,39-41) และกษัตริย์เฮโรดทรงวุ่นวำยพระทัยเมื่อได้ยินเขำกล่ำวถึงกำรบังเกิดของ “กษัตริย์แห่งชำวยิว ” เพรำะรู้สึก ว่ำ อำนำจของเขำต้อ งสั่ นคลอน ดัง นั้น จึงพยำยำมที่จ ะใช้โหรำจำรย์เป็ นเครื่อ งมือ เพื่อที่จะกำจัดพระองค์ออกไป ความชั่วใช้ประโยชน์จากทุกสิ่ง แม้แต่จากความดีด้วย ในที่สุด โหรำจำรย์ก็มำถึงเบธเลเฮม พวกเขำเข้ำไปในบ้ำน พบพระกุมำรกับพระนำงมำรีย์ พระมำรดำ พวกเขำพบ “กษัตริย์ของชำวยิว” ในบ้ำน ในบรรยำกำศของครอบครัว ซึ่งเปี่ยมด้วย ควำมรัก ควำมเรียบง่ำย ควำมธรรมดำสำมัญ พระกุมำรอยู่กับพระมำรดำมำรีอำ ผู้เป็นคนแรกที่ ได้ต้อนรับพระบุตรของพระเจ้ำในชีวติ ของพระนำงเอง และจำกนี้ไปพระนำงก็ได้นำพระองค์ให้แก่ ทุกคน และช่วยให้ผู้ที่แสวงหำพระองค์ดว้ ยควำมบริสุทธิ์ใจได้พบกับพระเยซูเจ้ำ ท่ำมกลำงควำมชื่นชมยินดี เฮโรดก็ได้พยำยำมที่จะกำจัดพระองค์ กำรต้อนรับและกำร ต่อต้ำนจึงเป็นเครื่องหมำยตัง้ แต่แรกเริ่มในชีวิตขององค์พระผู้ไถ่

13


กำรนองเลือดและควำมตำย น้ำตำและควำมสิน้ หวัง โศกนำฏกรรมของทำรกผู้วมิ ล เสียงร้องไห้ของผู้เป็นแม่ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ตอ้ งหนีไปยังอียิปต์ ธรรมล้าลึกแห่งการรับ เอากายจึงมีความสัมพันธ์ทแ่ี น่นแฟ้นกับธรรมล้าลึกปัสกา ในควำมยินดีแห่งกำรบังเกิด เงำแห่งกำงเขนก็เริ่มปรำกฏขึน้ มำ บรรดำปิตำจำรย์ของพระศำสนจักรมักจะกล่ำวถึง “ค่ำ คืน” แห่งกำรบังเกิดพร้อมๆไปกับคืนแห่งปัสกำ “ในค่ำคืนที่พระคริสตเจ้ำบังเกิดที่เบธเลเฮม และคืนแห่งกำรบังเกิดใหม่ที่ศโิ ยน” (เอปิฟำนีโอ) ในครรภ์ของพระมำรดำมำรีอำได้ถูก เปรียบเทียบกับครรภ์ของแผ่นดิน จำกที่ทั้งสอง พระคริสตเจ้ำทรงส่องแสงแห่งชีวติ ออกมำ ดวงดำวประจำพระองค์ได้นำโหรำจำรย์มำยังเบธเลเฮม แต่บนเนินเขำกัลวำรีโอนั้น ดวงดำวไม่มีควำมจำเป็นอีกต่อไป กำงเขนเป็นกำรเผยแสดงทีย่ ิ่งใหญ่ท่สี ดุ และกำงเขนนี้ เองที่ดึงดูดทุกสิ่งและพระองค์ได้กล่ำวไว้ว่ำ “เมือ่ เรำจะถูกยกขึ้นจำกแผ่นดิน เรำจะดึงดูดทุก คนเข้ำมำหำเรำ” (ยน.12,32) ปรีชำญำณของมนุษย์ถูกเปลี่ยนแปลงและพบควำมไพบูลย์ใน กำงเขนขององค์พระเจ้ำ โหรำจำรย์เดินทำงจำกแดนไกลซึ่งแสดงถึงกำรเริ่มต้นแห่งควำม รอดสู่นำนำชำติ จำกกำงเขนขององค์พระเยซู ปิลำโตได้ให้เขียนบนกำงเขนของพระองค์ว่ำ “เยซูชำวนำซำแรธ กษัตริย์ของชำวยิว” เป็น 3 ภำษำคือ ภำษำฮีบรู ภำษำกรีก และภำษำ ลำติน (เทียบ ยน.19,20) สำมภำษำนีเ้ ป็นตัวแทนของโลกแห่ง ศำสนำ, วัฒนธรรม กำรเมือง และสังคมในสมัยของพระเยซูเจ้ำ ข่ำวสำรแห่งกำงเขนถูกเขียนไว้ในหลำยภำษำ “เพือ่ ชนทุก ภำษำจะได้ร้องประกำศว่ำ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ำ” (ฟป.2,11) ถอดควำมจำก บทควำม Dalla stella alla croce โดย sr.Maria Ko Ha Fong จำก La rivista di orientamento anno 48 n.6/2007 :Se vuoi,12-16.

จากดวงดาวสูก่ างเขน .... จึงเป็นเส้นทางแห่งการแสวงหา 14

การกลับใจ การขอบพระคุณ เป็นของขวัญ ความเป็นหนึ่งเดียว ความรอด และความเป็นสากล


15


16


17


18


19


20


21


22


23


สวัสดีปใี หม่ค่ะ เพื่อนเยำว์ทุกท่ำน เมือ่ วันที่ 8 ธันวำคม ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล และเป็นวันเปิดปี ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตำธรรม เริม่ ตั้งแต่วนั ที่ 8 ธันวำคม ค.ศ.2015 – 20 พฤศจิกำยน ค.ศ.2016

24

พระสันตะปำปำฟรังซิส ทรงเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ และทรงมอบแนวทำงในพระวรสำรแก่ลูก ๆ เยำวชน “ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระ เมตตา” (มธ. 5: 7) และทรงอธิบำยในสำสน์ ถึง เยำวชนว่ำ ปีศักดิ์สิทธิ์ ทีพ่ ระศำสนจักรคำทอลิกทำ กำรเฉลิมฉลองนี้คืออะไร? ข้อควำมจำกหนังสือ เลวี นิติ บทที่ 5 ในพันธสัญญำเดิม ได้อธิบำยควำมหมำย ของ “ปีศักดิ์สิทธิ”์ สำหรับชนชำติอิสรำเอล ทุกๆ 50 ปี ประชำกรอิสรำเอลจะได้ยินเสียงแตร (jobel) เรียกร้อง พวกเขำ (jobil) ให้ทำกำรฉลองปีศักดิส์ ิทธิ์ซ่งึ เป็นเวลำ


แห่งกำรคืนดีกัน (jobal) กับทุกคน ในช่วงเวลำดังกล่ำว พวกเขำต้องรื้อฟืน้ ควำมสัมพันธ์กับ พระเจ้ำ กับเพื่อนบ้ำน และกับสิ่งสร้ำง และทำทุกอย่ำง ด้วยจิตตำรมณ์แห่งกำรให้เปล่ำ นอกเหนือไปจำกกำรทำควำมดีต่ำงๆ แล้ว กำรยกหนีใ้ ห้ผอู้ ื่น กำรช่วยผู้ที่ตกอยู่ในควำม ยำกจน กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ดี ีกับผู้อนื่ และกำรไถ่ทำส ถือว่ำต้องได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตำธรรม เป็นปีพิเศษที่ไม่ได้มีกำรฉลองในวำระครบรอบ 50 ปี ใดๆ แต่เป็นปีแห่งพระเมตตำรักของพระเจ้ำต่อลูกสุดที่รักของพระองค์ เปรียบเสมือนนิทำน ในพระคัมภีร์เรื่อง “ลูกล้ำงผลำญ” ที่ลูกคนเล็กได้ขอแบ่งสมบัติ นำไปกินดื่มชื่นชมยินดี อย่ำงมีควำมสุขโดยไม่คิดถึงอนำคต และเมื่อเงินหมด ชีวติ หมดหนทำง เขำหวนกลับคิดถึง พ่อของตน คิดถึง “บิดำผู้ใจดี” กล้ำที่จะกลับตัว กลับไปหำพ่อของเขำอีกครัง้ หนึ่ง และบิดำ ผู้ใจดีนไี้ ด้ว่งิ เข้ำมำโอบกอดให้อภัยและต้อนรับลูกสุดที่รักอย่ำงอบอุ่น พระเมตตำของพระเจ้ำ พร้อมจะให้อภัยบำปทั้งสิน้ แก่มนุษย์ พระศำสนจักรประกำศ ให้อภัยบำปทำแท้ง บำปฆ่ำคน กำรอยู่กันฉันสำมีภรรยำทีไ่ ม่ถูกต้อง ตำมหลักศำสนำ และ บำปหนักทัง้ หลำย ทีต่ ้องได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษจำกพระสังฆรำชท้องถิ่น ด้วยควำม เมตตำ และควำมปรำรถนำให้อภัย คริสตชนคนของพระคริสตเจ้ำ ดังนั้นหำกเรำต้องกำร กลับใจ กลับมำคืนดี กลับมำหำพระเจ้ำขอให้เรำกล้ำ และตั้งใจที่จะไปขอรับคำปรึกษำ และ รับศีลอภัยบำปกับพระสงฆ์ในวัดของตนได้ตลอดปีศักดิ์สิทธิแ์ ห่งเมตตำธรรมนีค้ ะ่

25


พระสันตะปำปำฟรังซิส ทรงเรียกร้องให้ทุกคนแสดง ควำมรัก ควำมเมตตำของพระเจ้ำ ผ่ำนทำงกำรปฏิบัติกจิ เมตตำธรรม เช่น เลีย้ งคนที่หวิ โหย ให้น้ำดื่มกับคนที่กระหำย ให้เสือ้ ผ้ำกับคนที่ไม่มีเสือ้ ผ้ำสวมใส่ ต้อนรับคนแปลกหน้ำ ช่วยเหลือคนป่วย เยี่ยมผู้ต้องขัง และช่วยฝังคนตำย เป็นต้น ขณะเดียวกัน เรำก็ไม่ควรมองข้ำมงำนเมตตำฝ่ำยจิต ด้วย เช่น ให้คำแนะนำแก่คนที่มีควำมสงสัย สอนคนทีไ่ ม่รู้ ตักเตือนคนบำป ให้ควำมบรรเทำใจกับคนที่เป็นทุกข์ ให้อภัย ต่อคนที่ผดิ ใจเรำ อดทนกับคนที่ชอบก่อกวน และสวดภำวนำ สำหรับผู้เป็นและผู้ตำย เธอคงจะเห็นแล้วว่ำ ควำมเมตตำ ไม่ได้หมำยถึงแค่เป็น “คนดี” หรือแค่เป็นคนที่มีควำมรูส้ ึก สงสำรเท่ำนั้น แต่เป็นมำตรกำรวัดกำรเป็นศิษย์เที่ยงแท้ของ พระเยซูเจ้ำ และกำรเป็นคริสตชนที่น่ำเชื่อถือในโลกปัจจุบัน

26


FOR US AND THE WHOLE WORLD

27


Profile for Youthdesk cyctforever

Newsletter 129 dec 2015  

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์ 129 (เดือนธันวาคม 2015) ภายในเล่ม ประกอบด้วย ค.ฅน ชวนคิด - ก้าวเดินด้วยความหวัง บทความพิเศษ - ปีศักดิ์สิทธิ์อห่งเมตตาธร...

Newsletter 129 dec 2015  

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์ 129 (เดือนธันวาคม 2015) ภายในเล่ม ประกอบด้วย ค.ฅน ชวนคิด - ก้าวเดินด้วยความหวัง บทความพิเศษ - ปีศักดิ์สิทธิ์อห่งเมตตาธร...

Advertisement