Page 1


3


บนเกาะซานเชียนซึ่งอยูไ่ ม่หา่ งจาก แผ่นดินจีนเท่าใดนักหลังจากความหวัง ของฟรังซิสเซเวียร์ที่จะได้เข้าไป อาณาจักรหมิงอันกว้างใหญ่เริ่มริบหรี่ลง ท่านเขียนจดหมายสองฉบับถึงเพื่อน ชื่อ ฟรังซิสเปเรซ และดิเอโก เปเรรา ซึ่งอยู่ท่เี กาะมาละกา เล่าความปรารถนาที่ ท่านอาจจะใช้วธิ ีตดิ ตามคณะทูตจาก อาณาจักรสยามไปแผ่นดินจีน เพราะกษัตริย์สยามจะส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้พระ จักรพรรดิหมิงเป็นประจา แต่ทว่า สุดท้ายแล้วฟรังซิสก็เสียชีวติ ลงก่อนในปี ค.ศ. 1552 แต่ พระเจ้าทรงมีแผนการอืน่ เพราะในปีเดียวกันนัน้ เอง มีเด็กน้อยจากตระกูลริชชี่ได้ถือกาเนิด ขึน้ มา เด็กน้อยคนนีเ้ องที่จะทาให้ความฝันของฟรังซิสเซเวียร์กลายเป็นจริงขึน้ มา นัน่ คือการ ได้เข้าไปในแผ่นดินจีนที่ปดิ ตายต่อชาวต่างชาติมาหลายศตวรรษ ตระกูลริชชี่นี้เป็นตระกูลเก่าแก่ที่สุดตระกูลหนึ่ง ณ เมืองมาเชราตา เมืองเล็กๆ ทางตอน เหนือของกรุงโรม ประเทศอิตาลีในปัจจุบัน เมืองนีย้ งั คงเรียกได้วา่ เป็นส่วนหนึ่งของภายใต้ อาณาเขตการปกครองของพระสันตะปาปาในสมัยนั้น กว่าสามศตวรรษที่ตระกูลริชชี่นี้เป็นที่ รูจ้ ัก ทั้งในเรื่องของการมีอานาจทางการเมือง และความสามารถในการเรียนที่เยีย่ มยอด จนกระทั่งในสมัยของโจวันนี่ บัททิสตา ริชชี่ แม้ท่านจะมีอาชีพหลักเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ยาสมุนไพร แต่ขณะเดียวกัน โจวันนีก็ยงั มีตาแหน่งทางการเมือง ท่านเป็นที่ปรึกษาของศาล และเคยเป็นผู้ปกครองเมืองมาเชราตานีด้ ้วย โจวันนีแต่งงานกับหญิงสาวชื่อ โจวันนา แอง เจิลเลลี ซึ่งมาจากตระกูลขุนนางเช่นเดียวกัน พวกเขาได้ให้กาเนิดบุตรชายคนแรก เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1552 และตั้งชื่อให้วา่ “มัทธิว ริชชี่”

4


แม้วา่ ต่อมา โจวันนีจะมีลูกชายหญิงอีกสิบสองคนในเวลาต่อมา แต่ท่านยังคงฝากความหวัง ให้กับมัทธิว ริชชี่ ผู้ซึ่งเป็นลูกชายคนโตสุดว่า ท่านจะกลายเป็นผู้ดูแลตระกูลต่อไป เมื่อมัทธิว ริชชี่มี อายุได้ 7 ปี ท่านได้เรียนหนังสือกับพระสงฆ์หนุม่ ชื่อ นิโคลัส เซรันเกรี่ ชาวเซียนา แต่ตอ่ มาเพราะ สงฆ์องค์น้ีได้เข้าคณะเยสุอติ การจากไปของอาจารย์ที่ท่านรักและเคารพมากนี้เอง อาจจะเป็นส่วน หนึ่งที่ทาให้ริชชี่เริ่มคิดถึงกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์ หากแต่พ่อของริชชี่มคี วามต้องการที่ แตกต่างออกไป ท่านรู้ว่าริชชี่เป็นเด็กที่ฉลาดมากคนหนึ่ง และจะนาความรุ่งโรจน์มาให้วงศ์ตระกูล ในภายภาคหน้า ใน ปี ค.ศ. 1561 คณะเยสุอติ ได้มาสร้างโรงเรียน ณ เมือง มาเชราตานี้ มัทธิว ริชชี่กลาย เป็นนักเรียนรุ่นแรก ๆ ที่ได้ เรียนในโรงเรียนใหม่ ดังกล่าว หลังจากที่ ริชชี่มอี ายุครบสิบ หกปี และเรียนจบมัธยมแล้ว พ่อของท่านได้สง่ ท่านไปเรียน กฎหมาย ต่อที่มหาวิทยาลัย “ลา ซาเปียนซา” ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และ เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ณ กรุง โรม มหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ ระหว่างเปียซานาโวนาและปันเตยอน สองสถานที่สาคัญของโรม โดยมีนักศึกษาจากทั่วยุโรปมาร่า เรียนในหลายวิชาสาขา โดยเฉพาะด้านกฎหมาย มนุษยศาสตร์ และประวัตศิ าสตร์ ในช่วงที่ท่านอยูท่ ี่โรมนี้เอง แม้วา่ หน้าที่หลักของท่านคือการเรียนหนังสือ แต่ท่านก็ยังเข้าร่วม กลุ่มศรัทธาของแม่พระซึ่งก่อตั้งโดยบรรดานักบวชคณะเยสุอติ กลุ่มศรัทธานีเ้ ป็นกลุ่ม เยาวชนซึ่งจะมีการพบปะแบ่งปันความเชื่อ แก้บาป และรับศีลด้วยกันบ่อย ๆ นี่เองทีย่ ังทา ให้เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อของท่านค่อย ๆ เติบโตและมัน่ คงขึ้น ต่อมา ริชชี่ตระหนักถึงกระแส เรียกในการเป็นนักบวชของท่าน ริชชี่ใช้เวลาในการไตร่ตรองอยูร่ ะยะหนึ่ง ในที่สุด ท่านตัดสินใจที่จะ เข้าคณะเยสุอติ และหยุดการเรียนกฎหมาย ณ ลา ซาเปียนซา ริชชี่ได้เริ่มเดินตามความฝันของท่าน ซึ่ง ณ ตอนนีค้ ่อย ๆ ชัดเจนขึน้

5


ในวันหนึ่ง มัทธิว ริชชี่เดินทางไปยังบ้านนักบุญ อันเดรควีรีนัลเล นวกสถานของคณะเยสุอติ คุณพ่อ อเล็กซานโดร วาลิกนาโน ได้ออกไปต้อนรับมัทธิว ริชชี่ แม้วา่ จะไม่เคยพบริชชี่มาก่อน แต่คุณพ่อรู้สกึ ประทับใจในความมุง่ มั่นของเด็กหนุ่มคนนี้ ในวันต่อ ๆ มา เมื่อท่านเห็นถึงความตัง้ ใจอันแน่วแน่และมีขอ้ มูล เพียงพอเกี่ยวกับตัวของริชชี่แล้วคุณพ่ออเล็กซานโดร ก็รับริชชี่เข้าคณะเยสุอติ นี่หมายความว่า มัทธิว ริชชี่ จะต้องเป็นนวกะ (=มีความหมายว่า “ใหม่” ซึ่งเป็น ขั้นตอนช่วงแรกของการเป็นนักบวช) ท่านเปลี่ยนเป็น ชุดนักบวชสีดา เรียนรู้จิตตารมณ์ของคณะฯ และ ฝึกฝนชีวิตจิตภายในเวลาสองปี ข่าวการเข้าคณะเยสุอติ ของลูกชายคนโปรด และการหยุดเรียนกฎหมาย ซึง่ โจวันนีได้ทราบ จากจดหมายของริชชี่ทาให้ท่านรู้สกึ ผิดหวัง โจวันนีรีบเดินทางออกจากมาเชราตามากรุงโรม โดย ทันที เพื่อหวังจะโน้มน้าวริชชี่ให้เปลี่ยนใจ หากแต่ระหว่างทางก่อนถึงกรุงโรมท่านเกิดป่วยกะทันหัน และไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ท่านมีความเข้าใจว่า นี่คงเป็นสัญญาณจากพระเจ้าก็เป็นได้ ที่ท่าน ไม่ควรจะห้ามลูกชายเข้ามาเป็นเยสุอิต ในที่สุด โจวันนีก็ล้มเลิกความตัง้ ใจที่จะขัดขวางการตัดสินใจ ของมัทธิวริชชี่ และเดินทางกลับมาเชราตาหลังจากนัน้ ในเวลาต่อมา หลังจากจบการอบรมที่นวกสถาน มัทธิว ริชชี่ได้เรียนต่อวิชาปรัชญา ณ วิทยาลัยโรมัน (Roman College) วิทยาลัยแห่งนี้มีนักเรียนจากทั่วยุโรปเข้าเรียนมากกว่าพันคน ใน สมัยของริชชี่ มีนักเรียนที่เป็นเยสุอติ ประมาณ 130 คน นอกจากสาขาวิชาปรัชญาแล้ว มัทธิว ริชชี่ ยังเรียนคณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วย หนึ่งในอาจารย์เยสุอิตนักคณิตศาสตร์ที่เป็น ที่รู้จักคือ คริสโตเฟอร์ คลาวีอสุ ผู้ซึ่งมีอทิ ธิพลต่อการเรียนและแนวคิดของมัทธิวริชชี่เป็นอย่างมาก ณ มหาวิทยาลัยนี้เองที่มัทธิว ริชชี่ได้รับการยอมรับถึงความสามารถในการเรียน ท่านสามารถ จดจาในสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านเรียนได้เป็นอย่างดี ความสามารถนี้เองที่จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อการ ทางานของท่านในอนาคตอันใกล้ หากแต่มทั ธิว ริชชีไ่ ม่เพียงแต่มีความสามารถในการเรียน เท่านั้น ท่านยังเป็นคนที่เป็นมิตรกับคนรอบข้าง และช่วยเหลือเพื่อน ๆ ของท่านอยู่เสมอ จึง ไม่เป็นที่นา่ แปลกใจที่ทา่ นเป็นที่รักของเพื่อนคนอื่นๆ

6


การเรียนที่วิทยาลัยโรมัน และได้ คลุกคลีกับเยสุอิต ทาให้ท่านได้มี โอกาสเรียนรู้ว่า มีเยสุอิตเป็น จานวนมากทางานแพร่ธรรม ไปยัง เอเชีย เริ่มตัง้ แต่อนิ เดียไปจนกระทั่ง เกาะต่าง ๆ ในญี่ปุ่น ริชชี่ดูเหมือน จะประทับใจ เรื่องราวการผจญภัย ของเยสุอิตเหล่านั้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง บทเขียนจากจดหมายของ ฟรังซิสเซเวียร์ที่ได้เล่าประสบการณ์ การแพร่ธรรม กับคนท้องถิ่น หลากหลายวัฒนธรรม ในเวลา ต่อมา เมื่อริชชี่ได้ยินประกาศจาก คุณพ่อมหาธิการเมอคิวเรียน ที่ตอ้ งการรับสมัครเยสุอิตไปแพร่ธรรม ณ ดินแดนตะวันออก มัทธิว ริชชี่ไม่ลังเลที่จะสมัครเป็นมิชชันนารี ในที่สุด ท่านก็ได้รับเลือกและเตรียมตัวออกเดินทางในปี ค.ศ. 1576

ก่อนเดินทางออกจากโรม ท่านพร้อมกับเพื่อนคนอื่น ๆ ได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา เกรโกรเรียนที่ 13 พระสันตะปาปาทรงให้กาลังใจชายหนุม่ ผู้เสียสละเหล่านี้ และตรัส รับสั่งว่า พระองค์จะทรงภาวนา และสนับสนุนพวกเขาในงานแพร่ธรรมอย่างเต็มที่ ริชชี่ เองก็เต็มไปด้วยความรูส้ ึกตื้นตันใจ แต่ในขณะเดียวกัน ใจของท่านก็คงจะเต็มไปด้วย คาถามเกี่ยวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถึงแม้คาถามต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะยังไม่มี คาตอบ แต่ท่านก็รู้แล้วว่า การตัดสินใจของท่าน จะทาให้ชีวิตต่อจากนี้ไม่ เหมือนเดิมอีกต่อไป ท่านรูแ้ ล้วว่า การผจญภัยที่แท้จริงกาลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ...

(ติดตามเรื่อง “มัทธิว ริชชี่ แห่งมาเชราตา” ตอนที่ 2 ชื่อตอนว่า การผจญภัยสู่ดินแดน ตะวันออก ได้ในจุลสารเพื่อ(น)เยาว์ ได้ในฉบับถัดไปครับ)

7


โลกชักอยู่ยาก...Back To Basic again มาค่ายเซเวียร์ทีไรรู้สึกดีทุกที เหมือนได้กลับมาเจอเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ค่ายนี้ก็เป็นค่ายสุดท้าย ในปีการศึกษา 2557 แล้ว มีคนมากันเยอะแยะเลย ราว ๆ ห้าสิบคนได้ เป็นเพื่อน ๆ จากทั่วทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเหนือ กลาง อีสาน ใต้ มากันหมดเลย กิจกรรมแรก ก็เริ่มด้วยการจาชื่อเพื่อน ๆ โอ้โห...บางทีคนเยอะ ๆ นี่ ก็ทาให้เมมโมรี่ในการจาชื่อ มีปัญหาได้เหมือนกันนะ (ฮ่า ๆ ) เราออกเดินทางจากบ้านเซเวียร์ตอนหัวค่า ไปถึงบ้านภาวนาทาบอร์ที่ กาญจนบุรีก็เกือบเที่ยงคืน เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย อากาศที่นี่เย็นสบายตลอด เพราะเรามี พัดลมกับแอร์ธรรมชาติ~

8


เช้าวันที่สอง เริ่มด้วยการทาความรู้จักกับเพื่อนให้มากขึ้น จากนั้นก็แบ่งกลุ่มกันตามหน้าที่ แต่ละกลุ่มก็จะมีเวรรับผิดชอบของตัวเอง ผลัด ๆ กันไป จากนั้นก็มีมิสซาเปิดค่าย ตามด้วยการฟัง ประสบการณ์จากรุ่นพี่เซเวียร์ที่เรียนจบแล้ว โดยพี่โป้ง พี่อีฟ และพี่ซาว มาเล่าให้น้อง ๆ ฟังว่า ชีวิตในมหาวิทยาลัยกับชีวิตการทางานมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร พี่ ๆ แบ่งปันให้ฟังว่า สิ่งที่ เราจะเจอหลัง เรียนจบนั้น ส่ วนใหญ่จ ะเป็นเรื่องของการรับ มือกับปั ญหาเฉพาะหน้า ที่จ ะ เกิดขึ้น เป็นเรื่องของความใส่ใจของเราที่มีต่องาน และปัญหาเหล่านั้น โดยส่วนตัวเราชอบที่พี่โป้ง บอกว่า “ปัญหา = สิ่งที่เกิด - สิ่งที่คาดหวัง” เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไร ปัญหาก็แค่ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ เท่านั้น ช่ว งบ่ าย พวกเราออกไปหางานท ากัน โดยแบ่ ง ออกเป็น สองกลุ่ ม กลุ่ มแรกไปที่ ตลาด เอราวัณ อีกกลุ่มหนึ่งไปที่ชุมชนก่อนเข้าเขื่อน เราอยู่ในกลุ่มที่ไปตลาดเอราวัณ คุณป้าที่ร้านยอมให้ พวกเราเป็นคนปั่นน้าขายด้วยตัวเอง หนาซ้ายังเลี้ยงน้าเลี้ยงขนมพวกเราเป็นการตอบแทนอีกด้วย เป็นน้าใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ส่งผ่านถึงกัน สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับเราได้ไม่น้อยเลย ตกเย็นก็มาแชร์ความคิดกันว่า “วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน สาหรับเพื่อน ๆ แล้วคือ อะไร” เหมือนมหาวิทยาลัยจะสอนแค่ภาคทฤษฎี ไม่ได้สอนภาคปฏิบัติ ไม่ได้บอกว่าในชีวิตจริง จะต้องออกไปเจอกับอะไรบ้าง มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนให้เราชอบในสิ่งที่เราเรียน แต่เป็นเราที่ จะต้องเลือกว่าเราจะเรียนในสิ่งที่ชอบหรือเรียนในสิ่งไม่ชอบและทาให้ชอบได้หรือเปล่า มันขึ้นอยู่ กับการเรียนรู้และการยอมรับในสิ่งที่เราแต่ละคนมีอยู่ต่างหาก

9


วันที่สาม พี่นริศ มณีขาว มาเป็นวิทยากรให้กับพวกเรา พี่นริศให้เราทากิจกรรม Unlock wisdom of body ที่ทาให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราที่ซอ่ นอยู่ภายใน เพราะความคิดอาจจะ หลอกเราได้ แต่ร่างกายของเราไม่เคยหลอกเรา พี่นริศเน้นให้เรา “ใส่ใจ” คนรอบข้าง เรียนรูท้ ี่จะ เปิดใจ “รับฟัง“ คนอื่น ๆ เป็น “การสื่อสารด้วยหัวใจ” ให้เราเตรียมพื้นที่ในหัวใจให้มีที่ว่าง พอที่จะเข้าใจ และเติมมันให้เต็มพร้อมกับความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่น ๆ อีกทั้งยังให้แนวทางใน การแก้ปัญหาด้วยวิธี GROW Model ซึ่งย่อมาจาก Goal (กาหนดเป้าหมาย) Real Need (ค้นหาความต้องการที่แท้จริง) Options (หาวิธีการแก้ปัญหา) และ Way to go (เลือก หนทางที่ดที ี่สุด) ช่วงกลางคืนก็มีกิจกรรมที่สอนให้เรารู้จัก “มองมุมกลับ ปรับมุมมอง” ให้เรา มองลึกลงไปถึงความคิดของคนอื่น ยอมรับในความแตกต่างของเรากับเขา และปิดท้ายคืนนีด้ ้วย การสวดภาวนาเทเซ่ร่วมกัน

10


วันที่สี่ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ คิดทบทวนว่า จริง ๆ แล้ว เราเกิดมาเพื่ออะไร และเพื่อ ใคร ให้กาลังใจเพื่อน ๆ และตัวเอง ด้วยการบอกว่า “ฉันทาได้! เธอก็ทาได้! เราทาได้!” ตามด้วยการ ค้นหาความหมายเกี่ยวกับศาสนา ว่าศาสนามีความหมายและมีความสาคัญอย่างไรกับเรา และทีส่ าคัญคือ ค้นหาคาตอบให้กับตัวเองว่า Back To Basic ของเราแต่ละคนคืออะไร (ในความหมายที่ Basic คืออะไร ก็ตามที่ทาให้ชีวิตของเรากลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง) จากนั้นก็สรุปความคิดออกมาผ่านบทเพลงที่เพื่อน ๆ ช่วยกันแต่งขึ้น วันที่ห้า เป็นการรายงานสรุปผลการทางานในปีที่ผ่านมาของชมรมต่าง ๆ รวมไปถึงค่ายอาสา และศูนย์นสิ ิตฯ ด้วย จากนั้นก็มกี ารคัดเลือกกรรมการของศูนย์ฯ ในปีนี้มีผู้สมัครทั้งหมด 5 คน และมี ผู้สมัครสภาอีก 13 คน ช่วงกลางคืนก็มีการแสดงของแต่ละกลุ่มที่ไม่มีใครยอมแพ้ใคร เรียกได้ว่า สนุก ตลก ดราม่า และสยองขวัญ ครบทุกรสเลยทีเดียว ตามด้วยการจุดเทียนอาลา ว่ากล่าวบอกความในใจทีม่ ี ต่อค่ายนี้ ปิดท้ายด้วยปาร์ตตี้ อนกลางคืนที่มาพร้อมเกมอันแสบสันต์ ทั้งปะแป้ง เขียนหน้า เป็นอันว่าแทบ จาเพื่อนในค่ายไม่ได้เลยทีเดียว (ฮ่า ๆ) วันสุดท้าย มีมิสซาปิดค่ายร่วมกัน คุณพ่อได้อวยพรเป็นพิเศษ ให้กรรมการและสภาชุดใหม่ได้ ทางานในวาระนี้อย่างดี มีประเพณีอาลาเพื่อน ๆ ชาวค่าย และปิดท้ายด้วยการไปเที่ยวน้าตกเอราวัณ ด้วยกัน จบจากค่ายนี้ไป เราเชื่อว่าทุก ๆ คนก็คงจะได้รับอะไรแตกต่างกันไป อาจจะเป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ ความประทับใจ หรือความทรงจาดี ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อว่าทุกคนจะได้เหมือนกัน ก็คือ

“ความอบอุ่นภายในใจ” บ้านเซเวียร์หลังนี้จะยังคงเปิดต้อนรับทุก ๆ คนเสมอ ไม่ว่าจะเรียนจบแล้วหรือไม่กต็ าม ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากจะให้เพื่อนๆ มาเจอกันอีกนะ เจอที่บ้านเซเวียร์ จัดทริปเจอกันเอง หรือว่ามาเจอที่ค่ายก็ได้ (เพราะเราจะเป็นคนจัดค่าย ฮ่า ๆ ) ค่ายหน้าเราไม่สญ ั ญาว่าจะจัดค่ายให้ดีกว่าค่ายนี้ แต่ขอสัญญาว่าจะทาให้ดีที่สุดนะ “แล้วเราจะได้พบกันอีก” นุก ชนิกานต์ วงศ์ศรีศาสตร์ แล้วพบกับ “เก็บเบี้ยริมทาง” ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะ เพื่อนๆ นักศึกษาคนใดสนใจมาเป็นหนึ่งเดียวกันในพวกเรา มาเจออะไรดีๆ ด้วยกัน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.carefor.org/student หรือที่ Facebook Page: The Catholic Student Network of Thailand ค่ะ

11


12


13


ณ บ้านหลังน้อยหลังหนึ่ง ซึ่งมี สมาชิกอยู่เพียงสองคน คือหญิงชราใจดี ผู้เป็นแม่กับชายหนุม่ ผู้เป็นลูก แม่ชวนลูกชาย กินข้าวด้วยกันทุกวัน แต่ชายหนุม่ ไม่เคย อยู่ทานข้าวกับแม่สักวัน และก็พดู กับ แม่ของตนอยูเ่ สมอว่า "ไม่วา่ ง วันนี้ มีนัดกับเพื่อน มีนัดคุยงาน กินข้าว กับแม่อ่ะ กินเมื่อไรก็ได้" เป็นแบบนี้ ทุก ๆ วัน เกิดขึ้นทุกวันซ้าแล้วซ้าเล่า จนกระทั่งวันหนึ่ง แม่ถามว่า "วันนีว้ า่ งเปล่าลูก อยูท่ านข้าวกับแม่นะ แม่ตงั้ ใจจะทากับข้าวที่ลูกชอบให้ลูกกิน" ลูกก็ตวาดกลับไปว่า "มันจะอะไรกันนักหนาเนี่ย กับไอ้เรื่องกินข้าวเนี่ย ทาไมไปกินกับคนอื่นไม่ได้หรือไง" แม่ นั่งนิ่งเงียบและผิดหวังเหมือนทุกที แต่ครัง้ นี้ แม่ตัดสินใจที่จะพูดกับลูกชายว่า "แม่ก็แค่ อยากมีเวลา ได้นั่งกินข้าวกับลูก พูดคุยกันตามประสาแม่ลูก เหมือนตอนที่ลูกเด็ก ๆ แม่ อยากจะเห็นหน้าลูก ตอนที่ลูกกินกับข้าวที่แม่ทาอย่างเอร็ดอร่อยบ้าง ชีวติ แม่ตอนนี้ ก็ เหลือแต่ลูกเท่านัน้ ถ้าไม่ให้แม่กินข้าวกับลูก จะให้แม่ไปกินข้าวกับใครเล่า" หลังจากนัน้ น้าตาของแม่ก็เริ่มรินไหลออกมา ทาให้ชายหนุ่มที่รีบออกไปข้างนอก มีทีท่าชะงักลง บอกกับแม่วา่ "อ่ะ ๆๆ เดีย๋ ววันนี้ จะรีบกลับมากินด้วย รอไปก่อนแล้วกัน" ชายหนุม่ พูด ไปด้วยความราคาญแม่ เพราะอยากรีบออกไปข้างนอกนั่นเอง แต่ถึงจะพูดด้วยน้าเสียง แบบนัน้ แม่ก็ตอบกลับมาว่า "จริงเหรอ ดีจังเลยลูก เดีย๋ วแม่จะรีบทาอาหารที่ลูกชอบให้ ลูกกิน" ชายหนุม่ ไม่ตอบแม่ แล้วรีบเดินออกไปข้างนอก พร้อมกับคิดในใจว่า "เฮ้อ กาลัง รีบ ๆ ข้าวอ่ะ จะกินตอนไหนก็ได้ ทาไมต้องวุ่นวายจุกจิกด้วยนะ" ผู้เป็นแม่ตะโกน ตามหลังมาว่า "สัญญากับแม่นะลูก ว่าเย็นนีจ้ ะมากินข้าวเย็นด้วยกัน" ลูกชายตอบ กลับไปด้วยน้าเสียงราคาญ "เออๆๆ สัญญา ๆ พูดมากจัง" แล้วก็เดินจากไป

14


แม้วา่ จะได้ยินลูกชายตอบกลับมาด้วยท่าทีราคาญ แม่กไ็ ม่สนใจอะไรทั้งนั้น เดินไปหยิบ ตะกร้าคู่ใจ ยิ้มอย่างมีความสุข เมื่อไปถึงตลาด แม่ซื้อทุกอย่างที่ลูกชายชอบ แม้อากาศจะร้อนแค่ ไหน ของที่ซอื้ มาจะหนักเพียงใด แต่หญิงชรา ก็ตั้งใจซือ้ กลับมาเพื่อปรุงอาหารพิเศษให้กับลูกชาย จนกระทั้ง ตกเย็น ชายหนุม่ ก็กลับมาทานข้าวกับแม่ ตามที่ได้สัญญาเอาไว้ แต่ก็ยังไม่วายบ่น อุบอิบกับตัวเองว่า "แทนที่จะได้ไปเที่ยวข้างนอกยาว ๆ ยังต้องกลับมากินข้าวที่บ้านอีก เสียเวลา จริง ๆ" ชายหนุม่ เปิดประตูบ้าน พร้อมตะโกนว่า "เอ้า กลับมาแล้ว มามามา กินข้าว ๆ แต่ผมไม่มี เวลามากนะ เพราะนัดเพื่อนเอาไว้ ต้องรีบไปข้างนอกต่อ" แต่ชายหนุม่ ก็ตอ้ งตาค้าง เมื่อเห็น อาหารบ่นโต๊ะ เพราะอาหารวันนี้ พิเศษกว่าทุกวัน มีอาหารทุกอย่างที่ตัวชายหนุ่มชอบเท่าที่เขาจะ นึกออกได้ และหัวโต๊ะ มีผู้เป็นแม่ นั่งงีบหลับหน้าตายิ้มแย้ม ท่ามกลางอาหารมากมาย "แม่ ทาอาหารทั้งหมดนี้ให้เราเหรอเนี่ย..." ชายหนุม่ คิดในใจ รู้สกึ ดีใจที่แม่ทาหารให้ตนมากมายขนาดนี้ จึงเดินไปหาแม่ที่ฟุบอยู่ตรงหัวโต๊ะ พร้อมพูดว่า "แม่ ผมไม่คิดเลยว่า แม่จะตัง้ ใจทาอาหารขนาดนี้ ขอบคุณนะครับแม่ ๆ มา มา เรามานั่งกินข้าวกันดีกว่า" หญิงชรา ผู้เป็นแม่ ยังคงนั่งงีบหลับ ไม่ ยอมตอบลูกชาย "แม่รีบกินกันเถอะ เดีย๋ วอาหารจะเย็นหมดนะ" ผู้เป็นแม่ ยังคงนิ่งเงียบ ไม่ตอบ อะไรเช่นเดิม "เอ๊ะ แม่ต่นื ได้แล้ว ผมกลับมาแล้วนะ อยากกินอาหารบนโต๊ะนี้จะตายแล้วเนี่ย เร็ว ๆ " ชายหนุม่ จึงเดินไปจับตัวแม่ และในวินาที่ที่เค้าจับตัวแม่นนั้ เค้าก็รทู้ ันทีว่า มีอะไรบางอย่างผิด แปลกไป สัญชาตญาณของชายหนุ่มถูกต้อง เพราเสีย้ ววินาทีต่อมา เค้าก็รไู้ ด้ทันทีว่า แม่ของเค้า ไม่หายใจแล้ว

15


ในวันต่อมา ชายหนุ่มนั่งเงียบ อยู่หน้าศพแม่ ที่งานศพ ท่ามกลางเสียงซุบซิบนินทา ต่าง ๆ นานา แต่ในหัวของชายหนุ่ม กลับไม่มีเสียงเหล่านัน้ เข้ามาในหัวเลย ชายหนุม่ จ้อง มองมือของแม่ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ และนึกในใจว่า แม่นี่ มือเหีย่ วขนาดนีแ้ ล้วนะ แก่ขนาดนี้ แล้ว แต่ทาไม่เราไม่เคยสังเกตเห็นเลย เรามัวแต่สนใจในชีวิตประจาวันของเรา มากี่ปีแล้วถึง ไม่รู้เลยว่า มือแม่นเี้ หีย่ ว และชรามาขนาดนีแ้ ล้ว ทาไม่เรายังคิดว่า แม่แข็งแรงดีอยู่ ทุกครัง้ ที่แม่ชวนเรากินข้าว เรามักจะตะคอกกลับไปว่า กินข้าวกับแม่อ่ะ กินเมือ่ ไหร่ก็ได้ แต่เรากิน ข้าวกับแม่ครัง้ สุดท้ายเมื่อไหร่นะ กินอะไรไป ทาไมเราจาไม่ได้ ชายหนุม่ หันไปมองอาหาร มากมาย ที่นามาไหว้ในงานศพของแม่ แล้วน้าตาของชายหนุ่ม ค่อย ๆ รินไหลออกมา แต่ ต่อให้น้าตาของเค้าไหลออกมามากแค่ไหน แม่ของเค้าก็คงไม่ฟื้นขึน้ มา

เค้าคิดถึงความทรงจาในวัยเด็ก ทีโ่ ต๊ะอาหารกับแม่ "โอ้โห อาหารของแม่ อร่อยทุกอย่างเลย ผมมีความสุขจัง" "งั้นเหรอลูก ถ้าลูกชอบแม่จะทาให้ลูกกินตลอดไปเลยนะ" "จริงเหรอแม่ แม่สัญญากับผมนะ"

16

"จ๊ะ แม่สญ ั ญา..."


17


18


ดังนั้นตารางเวลาและกิจกรรมต่างๆ ในเทเซ่ในช่วงสัปดาห์นี้ มีการปรับเปลี่ยนจากตารางเวลา ปกติมากพอสมควร มีคนเข้าร่วมจานวน 5,000 คน ทั้งเยาวชน คนหนุ่มสาว ผู้ใหญ่ ฆราวาส นักบวช พระสงฆ์ ศาสนจารย์ พระสังฆราช พระอัครสังฆราช และพระคาร์ดินัล ครุต คอช (Card. Kurt Koch) ซึ่ง เป็นผู้แทนพระสันตะปาฟรังซิส และผูแ้ ทนจากศาสนาต่างๆ ที่ได้นาสารของผู้นาศาสนจักรต่างๆ มาร่วม แสดงความยินดี ณ ที่นี้พี่ได้สง่ ลิงค์เว็ปไซต์มาให้แล้วค่ะสาหรับผู้ที่อยากทราบรายละเอียดของสารต่างๆ http://taize.fr/en_article19450.html#01-Rome ตารางการสวดภาวนาทั่วไปในยังเหมือนเดิม คือภาวนาเช้าเวลา 8.30 น. กลางวัน 12.30 น. และ ค่าเวลา 20.30 น. โดยก่อนเริ่มภาวนาทุกครั้งเราจะได้ยินเสียงระฆังใหญ่ที่ตีดังนาน 10 นาทีค่ะ ที่แตกต่าง ไปคือวันเสาร์ที่ 15 การภาวนาค่าเริ่มทีส่ นามใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหลังโอยัคและpoint 7 ที่นั่นจุคนได้เป็นหมื่นๆ คนค่ะ ภาพวาดสีน้าหมึกเป็นภาพพระเยซูเจ้ารักษาแม่ยายของนักบุญเปโตร ดึงดูดสายตาทุกคู่ที่ไปยืนและ อยู่ในสนามนี้ และแน่นอนทีเดียว ผู้คนต่างก็พากันถ่ายรูปไว้เป็นทีร่ ะลึก บรรยากาศการภาวนาของฝูงชน หลายพันคนในสนาม ร่วมกับบรรดาบราเดอร์นั่งคุกเข่าบนม้านั่งไม้แบบเทเซ่ นั่งตรงกลาง และผู้แทน ศาสนาและคริสตจักรต่างๆ ที่อยู่ในเต้นท์ด้านหน้าข้างกางเขนเทเซ่ ที่ได้รับการรับรองอย่างเรียบง่ายและ จริงใจด้วยเต้นธรรมดาและเก้าอี้ธรรมดาๆ ส่วนด้านขาวเป็นที่วางรูปไอคอนพระเมตตากรุณา (Icon of Mercy) ซึ่งเล่าถึงเรื่องเปรียบเทียบเกี่ยวกับชาวสะมาเรียผู้ใจดีและเป็นไอคอนที่วางไว้ดา้ นหน้าภายในโบสถ์ แห่งการคืนดีตลอดสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลอง ทุกวัน หลังภาวนาเช้า บราเดอร์จากอ่านข้อคิดและข้อราพึง ของหัวข้อประจาวัน 2 ภาษา ฝรั่งเศส และอังกฤษ ตามด้วย Forum การภาวนากลางวัน อาหารเที่ยง ตามด้วยกิจกรรมเยาวชนที่ point 7 ซึ่งอยู่ด้านข้างโอยัค (OYAK) ตามด้วย workshops หลากหลายหัวเรื่อง บางเรื่องก็มีรอบเดียว บางเรื่องก็ มีสาม-สี่วัน จากนั้นเราก็จะเข้ากลุ่มย่อยเพื่อแบ่งปันกันตามแนวคาถามที่เราได้รับมาตั้งแต่เช้า จบด้วยการ อาหารเย็น และภาวนาค่าเวลาในเวลา 20.30 น. ตลอดสัปดาห์ส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้ค่ะ หัวข้อประจาวันเป็น 3 คาที่ตลอดชีวิตบราเดอร์โรเจอร์ไตร่ตรอง ราพึง และให้ข้อคิด ความปิติสุข ความสมถะเรียบง่ายจริงใจและ เปิดรับผู้อื่น และความเมตตา วันที่ต่างออกไปสักหน่อยการภาวนาค่าของวันเสาร์ที่ 15 และพิเศษสุดคือวัน อาทิตย์ที่ 16 ค่ะ

19


หัวข้อประจำวัน วันจันทร์ที่ 10

หัวข้อประจาวันคือ จงกล้ามีปิตสิ ุข - A Daring Joy บทพระวรสารในการไตร่ตรอง เป็นพระวรสารนักบุญมัทธิว ซึ่งเรื่องเปรียบเทียบเกี่ยวกับพระ อาณาจักรสวรรค์ (อ้าง มธ. 13: 44-46)

วันอังคารที่ 11

หัวข้อประจาวันคือ แปรความทุกข์โศกเศร้าเป็นปิติสุข Sorrow changed into Joy พระวรสารในการไตร่ตรอง เป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงให้ศิษย์ของพระองค์ได้ทราบว่า พระองค์จะเสด็จจากไป แล้วก็จะเสด็จกลับมา “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ท่านจะ ร้องไห้ คร่่าครวญ แต่โลกจะยินดี ท่านจะเศร้าโศก แต่ความเศร้าโศกของท่านจะเปลี่ยนเป็น ความยินดี (อ้าง ยน. 16: 19-22)

วันพุธที่ 12

หัวข้อประจาวันคือ ความจริงใจเปิดหัวใจคน A simplicity that opens hearts พระวรสารในการไตร่ตรองคือพระวรสารนักบุญลูกา เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้ากับซักเคียส เพียง ประโยคสั้นๆ ของพระเยซูเจ้าได้เปิดประตูใจ และเปิดประตูบา้ นของเขา มิใช่ต้อนรับแค่ พระองค์และสานุศิษย์เท่านั้น แต่เปิดต้อนรับคนอื่นๆ ด้วย (อ้าง ลก. 19: 1-10)

วันพฤหัสบดีที่ 13

ห้วข้อประจาวันคือ ความสมถะของผู้ต่าต้อยที่สุด กับการเป็นผู้รับใช้ The simplicity of the youngest and of the one who serves พระวรสารในการไตร่ตรองคือพระวรสารนักบุญลูกา เป็นพระวรสารเกี่ยวกับ การเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ที่สุด “ท่านที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดจงท่าตนเป็นผู้น้อยที่สุด ผู้ที่เป็นผู้น่าจงเป็นผู้รบั ใช้” (อ้าง ลก. 22: 24-27)

วันศุกร์ที่ 14

หัวข้อประจาวันคือ พระเจ้าแห่งความเมตตา - A God of Mercy บทไตร่ตรองราพึง คือ พระเจ้าทรงประทานความรักให้แก่เรา (All God can do is love) ซึ่ง เป็นบทราพึงของบราเดอร์โรเจอร์ผู้ก่อตัง้ คณะเทเซ่ และพระวรสารนักบุญมัทธิว ผู้ที่แบกภาระ หนักจงมาหาเราเถิด เพราะเราจะให้ท่านได้พัก (อ้างมธ. 11:28)

วันเสาร์ที่ 15

หัวข้อประจาวันคือ ภาพลักษณ์แห่งความเมตตาของพระเจ้า Merciful in the Image of God พระวรสารในการไตร่ตรองคือพระวรสารนักบุญลูกา เป็นบทสอนของพระเยซูเจ้า “(...) จงรัก ศัตรู จงท่าดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่าน จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทา่ ร้าย ท่าน ผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่ง จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วย (...)” (อ้าง ลก. 6: 27-36)

20


วันที่งดงามมาก คือวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ที่ผู้แทนจากศาสน จักรต่างๆ และศาสนาต่างๆ มารวมกัน และร่วมใจกันส่งสารแสดงความยินดี ต่อหมู่คณะเทเซ่ และวันนี้ก็เป็นวันที่บราเดอร์โรเจอร์ได้จากโลกนี้ไปครบ 10 ปี ดังนั้น หลังจากการพบปะและส่งสารแสดงความยินดีแล้ว จึงมีการภาวนา เทเซ่ที่สนามใหญ่ เพื่อราลึกและแสดงกตัญญุตาต่อบราเดอร์ ช่วงท้ายของการ ภาวนาหมู่คณะเทเซ่ได้ขอบคุณผู้แทนทุกท่าน รวมทั้งประเทศต่างๆ ที่มาร่วม การภาวนาครั้งนี้ โดยเอ่ยชื่อประเทศตามทวีปต่างๆ ซึ่งแน่นอน ประเทศไทย อันเป็นที่รักก็เป็นหนึ่งในชื่อที่ได้รบั การเอ่ยนามด้วย สองเรื่องสุดท้าย ที่ไม่สามารถละเว้นได้เลย เพราะเป็นเรื่องที่ น่ายินดีอย่างยิ่ง เรื่องแรกคือ นางสาวสิณาภรณ์ จิตต์อุทัศน์ หรือ เก๋ หนึ่งใน สามของเยาวชนไทยทีไ่ ปสัมผัสชีวิตเทเซ่ ระยะ 3 เดือน ได้รบั เลือกให้เป็น หนึ่งใน 13 คนให้แบ่งปันความคิดเกี่ยวกับ ความเป็นน้า่ หนึ่งใจเดียวกันใหม่ (A New Solidarity) เป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ติดไว้บริเวณด้านหน้าของทาง ไปโบสถ์แห่งการคืนดี บริเวณหอระฆัง เรื่องสอง เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นใน สัปดาห์ต่อมา (17 – 23 สิงหาคม) เป็นที่ทราบทั่วโลกถึงเหตุการณ์ระเบิดที่ ราชประสงค์และท่าน้าสาธร กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม ซึ่งพี่ยัง อยู่ที่เทเซ่ และกว่าจะรู้ข่าวเหตุระเบิดก็คือวันอังคารที่ 18 สิงหาคม เป็น เหตุการณ์ที่นาความทุกข์ใจมาให้พี่อย่างยิ่ง และโดยไม่คาดฝันในค่าคืนวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม ในการภาวนาค่าที่มีการภาวนารอบกางเขน ทางหมู่คณะเทเซ่ และผูร้ ่วมภาวนา ได้ภาวนาให้ประเทศไทยและผู้แทนประเทศไทยที่ทางาน เคียงบ่าเคียงไหล่กับคณะ (ชื่อพี่ตุ้มและพี่นุ้ยถูกระบุในบทภาวนา) การภาวนา ที่ไม่คาดหมายนี้นาความปิตสิ ุขมาให้พี่ และช่วยบรรเทาใจพี่ได้อย่างมาก เพราะเราต่างร่วมใจกันภาวนาให้กับประเทศไทยที่เรารัก และแก่ญาติพี่น้องที่ สูญเสียคนทีร่ ัก รวมทั้งครอบครัวที่สมาชิกของพวกเขาได้รับบาดเจ็บ ยังมีเรื่องราวในรายละเอียดอีกมากที่อยากแบ่งปันให้ฟังนะคะ ขอ นาไปเล่าต่อใน คอลัมน์ “ดินสอเล่าเรื่อง” ละกัน เพื่อจะได้แบ่งปันได้ละเอียด ยิ่งขึ้น ขอจบด้วยบทเพลงนี้ ซึ่งเป็นบทภาวนาของ บราเดอร์อลุยส์ค่ะ Heureux qui s’abandonne à toi หมายถึง ผู้ที่ศิโรราบต่อพระเจ้าย่อม เป็นสุข ข้าแต่พระเจ้าลูกวางใจพระองค์ เพราะพระองค์ ลูกจึงเปี่ยมด้วยปิติสขุ สมถะจริงใจและเปิดใจ และเปี่ยมด้วยใจเมตตากรุณา

21


ประมวลภาพ BILA on YOUTH III ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม ได้มพี ระสังฆราช พระสงฆ์ และ ผู้ทางานเยาวชน จากประเทศไทย เข้าร่วมประชุม BILA on YOUTH III ณ ศูนย์อภิบาลปาเช เบเน อัครสังฆมณฑลโคตา คินาบาลู ประเทศมาเลเซีย สาหรับประเทศไทยของเรานั้น พระสังฆราชสิริ พงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน คุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์ จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี คุณพัชรา ชนวัฒน์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ คาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน และ คุณไชยวัฒน์ ออเปะ ตัวแทนเยาวชน จากสังฆ มณฑลเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ "BILA" เป็นคาย่อ ที่ย่อมาจาก Bishop Institute for Laity Apostolate เป็นโอกาส ประประชุมของพระสังฆราช และผู้ทางานอภิบาลฆราวาส โดยการประชุมจะจัดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น ถ้าเป็นด้านผู้หญิง ก็จะระบุวา่ on Women และครัง้ นี้ เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับเยาวชน และจัดขึ้นเป็นครั้ง ที่ 3 หัวข้อของการประชุมในครั้งนีค้ ือ “เยาวชนคาทอลิก – พระคริสต์และพระศาสนจักรของ พระองค์เปลี่ยนแปลงเธอแล้ว เพื่อเธอจะนาการเปลี่ยนแปลงไปสูเ่ อเชีย” (Catholic Youth – Transformed by Christ and His Church, Transforming Asia” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  เพื่อทบทวน ไตร่ตรองสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง เอาใจใส่เยาวชน ท่ามกลางความจริงของ เยาวชนเอเชียในปัจจุบัน ในบริบทของพันธกิจงานอภิบาลเยาวชน (และแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์อภิบาล จากงานเยาวชนเอเชียระหว่างผู้ทางานเยาวชน)  เพื่อส่งเสริมพระสังฆราชและผู้ทางานอภิบาลเยาวชนให้มบี ทบาทและการอุทิศตนใน การเคียงข้างเยาวชน เพื่อช่วยเยาวชนให้เจริญขึน้ ในความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพระคริสต เจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเอาใจใส่เยาวชน ให้พวกเขาเป็นผู้ถ่ายทอดพระวร สารขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ด้านลบในปัจจุบัน (เช่น สถานการณ์เรื่อง สัมพัทธ์นิยม เรื่องการกีดกั้นการนับถือศาสนา (การถูกเลือกปฏิบัต)ิ เรื่องคนยากจนที่ ถูกลืม และเรื่องโลกาภิวัตน์ เป็นต้น)  เพื่อริเริ่มและสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนงานอภิบาลเยาวชนในเอเชีย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลของการประชุมในครั้งนี้ จะเกิดการผลที่ดแี ละการติดตามงาน อภิบาลเยาวชนอย่างต่อเนื่องจากผู้ทางานอภิบาลเยาวชนเอง มาถึงน้องเยาวชนที่อยูใ่ นสังฆมณฑล องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย >>> แบ่งปัน โดย คุณพัชรา ชนวัฒน์ 22


23


ประมวลภาพ กอล์ฟการกุศล “Swing for Youth” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ร่วมกับชมรมนักธุรกิจ คาทอลิก และชมรมนักธุรกิจคาทอลิกรุ่นเยาว์ ประสานความร่วมมือกันจัดกิจกรรม “กอล์ฟ การกุศล” เพื่อหาทุนสนับสนุนงานอภิบาลเยาวชน และหาทุนเพื่อการจัดชุมนุมเยาวชน คาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 32 ซึ่งสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ที่สนาม Legacy Golf Club คลองสามวาตะวันตก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2015 ชิงถ้วยรางวัลอันดับ 1 จาก พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจาประเทศไทย อันดับ 2 จากพระ คาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู และอันดับ 3 จากพระคาร์ดินลั เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช โดยได้รบั เกียรติจากพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกนั ประจาประเทศไทย พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ และผู้มีเกียรติมากมายที่มาร่วมใน กิจกรรมครั้งนี้ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการสนับสนุนการจัด “กอล์ฟการกุศล” ในครั้งนี้ ให้สาเร็จไปด้วยดี >>> ปัน ปัน by นู๋นุ้ย

24


25


ประมวลภาพ ชุมนุมเยาวชนซาเลเซียนโอกาสฉลอง 200 ปี ชาตกาลของพ่อบอสโก บรรยากาศการชุมนุมเยาวชนซาเลเซียนโอกาสฉลอง 200 ปี ชาตกาลของพ่อบอสโกที่ตุรนิ ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 7-22 สิงหาคม 2015 มีตัวแทนเยาวชนไทยร่วมการชุมนุมจานวน 20 คน และมีสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนจากประเทศไทยที่ไปร่วมงานในครั้งนีด้ ้วย

26

เครดิตภาพจาก FB Sorapol Chompaisal / นภดล ยอแซฟ / Gift Michael


งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิก ครอบครัวซาเลเซียน งานแขวงซาเลเซียน การร่วมเฉลิมฉลอง 200 ปี ชาตกาลคุณพ่อบอสโก ได้ปิดลงเมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์ โรงเรียนนารีวุฒิ และโรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพ เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม บรรยากาศ ภายในมีตัวแทนนักเรียนคาทอลิกของแต่ละโรงเรียนได้เข้าร่วมถึง 500 กว่าชีวติ รวมทั้งพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง อีก 100 กว่าชีวติ ได้ทากิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนามและมีความสุข ต่อจาก นี้ไปเข้าจะได้ทาตามแบบอย่างคุณพ่อบอสโก ต่อไป เฉกเช่นดอนบอสโก กับเยาวชน เพื่อเยาวชน

เครดิตภาพจาก FB Joseph Apiwat Kiewkeaw / ครูบอล นารีวุฒิ

27


ภาพข่าวจากแผนกเยาวชน องค์กรนักบวชหญิง ค่ายผู้นาเยาวชนซาเลเซียน วันที่ 10-12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซิสเตอร์ฉวีวรรณ และซิสเตอร์ กาญจนา ได้นาเด็กนักเรียนคาทอลิกผู้นา 11 คน คุณครู 1 คน ไปร่วมค่ายผู้นาเยาวชนซาเลเซียน ที่ โรงเรียนสารสิทธิ์ เพื่อเตรียมงานสาหรับการชุมนุมครัง้ ใหญ่ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ค่ายครั้งนีจ้ ึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะความเป็นผู้นา เป็นต้น การจัดนันทนาการ การจัดกิจกรรมฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซึมซับจิตตารมณ์ซาเลเซียน เรียนรู้จักคุณพ่อบอสโกใน ด้านการเป็นผู้นา ซึ่งมีนักเรียนในครอบครัวซาเลเซียนมาเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 70 คน ดาเนินการ โดยคุณพ่อนพดล ยอแซฟ และทีมอภิบาล ในบรรยากาศครอบครัว เยาวชนได้รับการพัฒนา และผู้ อภิบาลได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมมือกันในการจัดค่ายครั้งนีอ้ ย่างดี

28


ประมวลภาพ 68 ปี แห่งการสถาปนาเป็นนักบุญ และระลึกถึงโอกาส 300 ปี แห่งมรณกรรม ของนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

29


ภาพข่าวจากแผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมเยาวชนกับพระคัมภีร์ วันที่ 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นาโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ มีเยาวชนเข้าร่วม จานวน 53 คน ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน สาหรับการอบรมครั้งนั้น เน้นเรื่องวิถีชุมชนวัด โดยได้เชิญคุณพ่อปิ ยะชาติ มะกรครรภ์ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ซิสเตอร์มารีศรี คุณวาภรณ์ คุณสมใจ มาร่วมแบ่งปัน เกี่ยวกับวิถีชุมชนวัด และยังได้เชิญคุณพ่ออันเดรส ฮารามิลโล มานากิจกรรมให้กับเยาวชนอีกด้วย

ประชุมเตรียมซีเกมส์ เยาวชน วันที่ 9 สิงหาคม 2015 เวลา 14.00-16.00 น. แผนก

30

เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นาโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ จัดประชุมคณะกรรมการ เยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 6 เขต รวม 19 คน เพื่อปรึกษาหารือเตรียมงานซีเกมส์เยาวชน ซึ่งปีน้จี ะ จัดที่ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน โดยมี คุณพ่อวิทยา ลัดลอย เจ้าอาวาสให้การต้อนรับอย่างดี และ คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ จิตตาธิการเยาชนเข้าร่วมประชุมด้วย


ภาพข่าวจากแผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี ค่ายสัมมนาผู้ประสานงานเยาวชนแขวงศรีราชา วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2015 คุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี จิตตาธิการแขวงศรีราชา (RDCY) ร่วมกับแผนก เยาวชน จัดค่ายสัมมนาผู้ประสานงานเยาวชนแขวงศรีราชา ณ วัดแม่พระลูกประคา สัตหีบ โดย ความช่วยเหลือของคุณพ่อบรรจง พานุพันธ์ เจ้าอาวาสวัด และความร่วมมือจากคุณพ่อเจ้าอาวาส วัดในแขวงศรีราชา ทาให้คา่ ยนี้ผ่านไปได้ด้วยดี มีเยาวชนผู้ประสานงาน และพี่เลีย้ งเข้าร่วมค่ายใน ครัง้ นี้จานวน 45 คน

31


ประชุมผู้ประสานงานแขวงปราจีนฯ ครัง้ ที่ 1 แขวงปราจีนฯ จัดประชุมผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการครัง้ แรก ณ ห้องประชุมวัดอารักขเทวดา โคกวัด ร่วมกับแผนกเยาวชน โดยมีคุณพ่อปรีชา จิตตาธิการเยาวชนแขวง เป็นผู้นาการประชุม คุณพ่อเกียรติศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด พาเยาวชนและเข้าร่วม การประชุม และได้รับความร่วมมือจากสภาภิบาลวัดโคกวัด วัดเสาวภา และบ้านสร้าง เข้าร่วมและ วางแผนงานร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนีจ้ านวน 39 คน

ต้อนรับเยาวชนลาว ณ บ้านอิม่ สุข รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 17 สิงหาคม แผนกเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี โดย คุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์ ได้ต้อนรับเยาวชน ประเทศลาว ในโอกาสที่เยาวชนประเทศลาวมาเยี่ยมเยาวชนสังฆมฑลจันทบุรี และในโอกาสเดียวกัน นี้ พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี และ ซิสเตอร์คณะรักเขน แห่งจันทบุรี ไปเยี่ยมเยาวชน และ ให้กาลังใจ ณ บ้านอิ่มสุข รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว จันทบุรี

32


ภาพข่าวจากศุนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา "ออกเยี่ยมสามเณรเล็กเปาโล นครราชสีมา" คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมทีมงานผู้ประสานงาน ได้พบปะสามเณรเล็กเปาโล นครราชสีมา และทากิจกรรมร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2015

"ออกเยี่ยมเยาวชนวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว" คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมทีมงานผู้ประสานงาน ได้ออกเยี่ยมกลุ่มเยาวชนวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว เพื่อติดตามการทางานร่วมกับวัดและชุมชน ของกลุม่ เยาวชนประจาวัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2015

"ออกเยี่ยมกลุ่มเยาวชนวันนักบุญเปโตร โนนแฝก และวัดนักบุญยอแซฟ โนนงิว้ " คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมทีมงานผู้ ประสานงาน ได้ออกเยี่ยมและติดตามผลการ ทางานร่วมกับวัดและชุมชนของกลุ่มเยาวชน บ้านโนนแฝก โนนงิว้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2015

33


ภาพข่าวจากศุนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลอุบลราชธานี

34


35


ภาพข่าวจาก ศุนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ ฟังหนัง ดูสาระ กับภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ เยาวชนเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม ฟังหนัง ดูสาระ ในภาพยนตร์เรื่อง ฟ.ฮีแลร์ จัดโดยสือ่ มวลชน คาทอลิกร่วมกับสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แขกรับ เชิญที่มาร่วมเสวนาในงานนีค้ ือ พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่ออนุชา ไชยเดช และคุณณิชภูมิ ชัยอนันต์ (ผู้กากับ) ดาเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์คาสอนแม่ริม คือคุณธัญนพ สิริสว่างกุล และคุณโศรดา ภาคภูมิอนันต์ มีผู้มาร่วมชมภาพยนตร์เต็มทุกที่นั่ง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2015

งานอภิบาลทีโ่ รงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เยาวชนเชียงใหม่จัดกิจกรรมสันทนาการ สอนคาสอนและจัดมิสซาให้กับนักเรียนคาทอลิกที่โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ มีนักเรียนมาร่วมกิจกรรม 60 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2015

32 36


มิสซาเปิดปีการศึกษาของนักศึกษาคาทอลิกแม่โจ้ นักศึกษาคาทอลิกของม.แม่โจ้ ร่วมมิสซาขอพรพระเป็นเจ้า โอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ โดยคุณพ่อ เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนเชียงใหม่เป็นประธาน ที่หอ้ งชมรมคริสเตียนของ มหาวิทยาลัย เวลา 18.30 น. มีนักศึกษามาร่วมประมาณ 30 คน โดยก่อนเริ่มมิสซาได้มกี ารรับศีล อภัยบาป และในตอนท้ายมีการประชุมสังสรรค์และทาความรูจ้ ักกัน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2015

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับคุณสุริยา พงศ์ศักดิ์การีไพร ประธานชมรม และคณะกรรมการชมรมนักศึกษาคาทอลิกมหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น -12.00.น นายสุริยา พงศ์ศักดิ์การีไพร ประธานชมรม และคณะกรรมการชมรมนักศึกษาคาทอลิก มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ ได้เรียกประชุมสมาชิกชมรมเพื่อให้ สมาชิกในชมรมได้ทาความรูจ้ กั กันทั้งสมาชิกใหม่และเก่าโดยกิจกรรมสันทนาการจากพี่ยุทธชัย เงิน หล้า (พี่ตอจี) เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ภายหลังกิจกรรม ดังกล่าวได้ชแี้ จงนโยบายและแผนงานประจาปี การศึกษา 2558 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 33 คน และสมาชิกส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจต่าง แต่การประชุมก็ได้ จบลงไปด้วยดี

37


พบปะเยาวชน ตามแนวทางที่แผนกเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ส่งเสริมให้มีการพบปะกับเยาวชน เพื่อจัด กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ซึ่งต่อไปในอนาคตอาจจะค่อย ๆ ก่อเกิดเป็น กิจกรรมในรูปแบบศูนย์เยาวชนที่เหมาะกับสถานการณ์ และความต้องการของเยาวชน แบบ เชียงใหม่ ก็เป็นได้ คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร คุณสิริ เจริญธรรมและคุณไชยวัฒน์ ออเปะ จึงได้ พบปะกับเยาวชน ที่นัดมารวมตัวกันที่สวนเจ็ดริน เป็นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2015 ซึ่งโดย ปกติจะพบปะกันทุกเดือน ที่ผ่านมามี ซ.มารีอักเนส บัวทรัพย์ได้มาพบกับเยาวชนและจัดกิจกรรม เช่นนีต้ อ่ เนื่องกันมา 3 ครัง้ แล้ว ในครั้งนีแ้ ม้วา่ จะมีฝนตกหนักมาก แต่ก็มีเยาวชนฝ่าฝนมาร่วม กิจกรรมจานวน 35 คน หลังจากทุกคนแนะนาตัว พูดคุยทักทายกันแล้ว คุณพ่อได้เปิดประเด็น และเชิญชวนให้ทุกคนไตร่ตรองถึงเรื่องบาปและการแก้บาป มีคาถามมากมายจากเยาวชนในเรื่อง นี้ ในตอนท้ายมีการภาวนาและสังสรรค์ร่วมกันเล็กๆ น้อยๆ กิจกรรมนี้ดาเนินไปอย่างดี และเป็น โอกาสที่ผใู้ หญ่แวะเวียนมาพบปะกับเยาวชน รับรู้และเข้าใจความต้องการของเยาวชนมากขึน้

38


“รู้จักฉันรู้จักเธอ” วันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา คุณพ่อวินัย บุญลือ เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน ได้เป็น ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสรับน้องใหม่และทาความรู้จักกันให้กับนักศึกษาคาทอลิก เชียงใหม่ในกิจกรรมหัวข้อ “รู้จกั ฉันรูจ้ ักเธอ” คุณพ่อได้แบ่งปันว่า “พวกเรามีจิตวิญญาณฉะนัน้ อย่าเพิ่งดูถูกตนเอง บางคนกลัวว่าจะมีคนอื่นรู้ว่าตนเองนั้นมาจากดอย เป็นชนเผ่า เป็นต้น และ สังคมที่เราอยู่ในเมืองกับชนบทนัน้ ย่อมแต่ต่างกัน จงกล้าในสิ่งที่ถูกต้องและต้องรู้จักตนเอง ... ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทาให้เราได้มาร่วมกันอยูท่ ี่นี่ ขอพระเจ้าอวยพร” หลังมิสซาบูชาขอบพระคุณ ทางคณะกรรมการเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกเชียงใหม่ ได้จดั กิจกรรมนันทนาการเพื่อทาความรู้ จักกันระหว่างน้องใหม่กับพี่ๆ ต่อด้วยใบงาน “รู้จักฉันรูจ้ กั เธอ” กิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมฐาน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ฐานได้แต่ ฐานการสื่อสาร ฐานความสามัคคี ฐานความรักและฐานเพื่อนโดย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม จากสถาบันต่างๆ ประมาณ 60 คน เพื่อให้แต่ละคนได้มโี อกาสแสดง ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพราะแต่ละคนนัน้ มีความสามารถที่แตกต่างกันและสาคัญ ที่สุดคือการทางานเป็นกลุ่ม เพื่อนต้องช่วยเพื่อน จบกิจกรรมวันนี้ดว้ ยการสวดภาวนาและ รับประทานอาหารร่วมกัน

39


ครอบครัวซาเลเซียนในสังฆมณฑลเชียงใหม่ฉลอง 200 ปี ชาตกาลของพ่อบอสโก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2015 สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนในสังฆมณฑลเชียงใหม่ฉลอง 200 ปี ชา ตกาลของพ่อบอสโก ณ บ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ด โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธาน ในพิธี ร่วมกับสมาชิกซาเลเซียน พระสงฆ์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าซาเลเซียน คณะซิสเตอร์ซาเลเซียนที่ จอมทอง คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ผู้ร่วมงานซาเลเซียน ศิษย์เก่า และสัตบุรุษ ก่อนเริ่มพิธีมีการแสดง ประวัตพิ อ่ บอสโกจากบ้านธิดารักษ์ หลังมิสซามีการแข่งขันตอบปัญหาประวัตพิ อ่ บอสโกและการแข่ง กีฬา จบกิจกรรมต่างๆ ด้วยการรับพรแม่พระองค์อุปถัมภ์

40


รายงานการประชุมเตรียมงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2015 คณะกรรมการจัดงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 ซึ่ง สังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ได้ประชุมเตรียมงานครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม St.Mary โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) โดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนเชียงใหม่เป็นผู้นา การประชุม จุดประสงค์การจัดชุมนุมในครั้งนี้ เพื่อ... 1. เฉลิมฉลองปีศักดิ์สทิ ธิ์พระศาสนจักรไทย 2. เพื่อให้เยาวชนได้รับการฟื้นฟูและไตร่ตรองด้านคาสอน เรียนรู้จิตตารมณ์แห่งรักและเมตตา ของพระเจ้าผ่านทางศีลอภัยบาป การคืนดี และกล้าแสดงจิตเมตตาแห่งรักและรับใช้ตอ่ เพื่อนร่วม ค่ายฯ เป็นพยานถึงศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่ 3. เพื่อส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา และการศึกษาพระวาจาแก่เยาวชนผ่านทางมิสซา การ ภาวนาแบบเทเซ่ การภาวนาแบบ Bibliodrama และการแบ่งปันพระวาจาแบบ Lectio Divina 4. เพื่อฝึกทักษะและภาวะผู้นา การทางานเป็นกลุ่ม ให้แก่ทีมงานอาสาสมัครและผู้นาเยาวชน โดยใช้หัวข้อการชุมนุมภายใต้พระวาจา “ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระ เมตตา” (มธ.5:7) คณะกรรมการจัดงานประกอบไปด้วย 1. คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ประธานดาเนินงาน / จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ 2. คุณพ่อชาญชัย ศรีสทุ ธิจรรยา จิตตาธิการเยาวชนเขต 1 3. คุณพ่อธินากร ดารงอุษาศีล จิตตาธิการเยาวชนเขต 2 4. คุณพ่อสันติ ยอเปย จิตตาธิการเยาวชนเขต 3 5. คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการเยาวชนเขต 4 6. สังฆานุกรนิรุตจ์ วงศ์แจ่ม จิตตาธิการเยาวชนเขต 5 7. ซ.ศรีจันทร์ เจริญศิลป์ หัวหน้าแผนกพิธีกรรม 8. ซ.มารีอักเนส บัวทรัพย์ หัวหน้าแผนกอบรมและคาสอน 9. คุณดาร์วนิ เดะกุษมัน (โฟโคลาเร) หัวหน้าแผนกพิธีการ สันทนาการและกิจกรรม 10. คุณไชยวัฒน์ ออเปะ หัวหน้าแผนกเลขานุการ การเงินและทะเบียน 11. คุณยุทธชัย เงินหล้า หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และกองอานวยการ 12. คุณสิริ เจริญธรรม หัวหน้าแผนกต้อนรับและบริการทั่วไป

41


13. คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา หัวหน้าแผนกสื่อมวลชน 14. คุณพ่อณัฐพงษ์ แดงสวาท หัวหน้าแผนกสัมผัสชีวิต 15. ม.เมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์ หัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่ ยามดูแลความปลอดภัย 16. คุณธัญนพ สิรสิ ว่างกุล หัวหน้าแผนกดูแลที่พัก ดูแลช่วงอาบน้า ล้างหน้า ฯลฯ แผนกชาย ธัญนพ สิริสว่างกุล แผนกหญิง อารีรัตน์ พร้อมไพรสุข 17. ครูชนกกร ไชยวงศ์คา หัวหน้าแผนกโภชนาการ 18. คุณสิรกิ ัญญา มากุลวนิชนันท์ หัวหน้าแผนกอาสาสมัครและพี่เลีย้ ง 19. นพ.เดชา คูวฒ ุ ยากร หัวหน้าแผนกพยาบาล 20. คุณประภา วงศ์จอมพร ผูป้ ระสานงานแผนกพยาบาล 21. ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าประสานงานฝ่ายโรงเรียนมงฟอร์ต อนึ่ง การชุมนุมเยาวชนจะจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2015 โดยแบ่งงานเป็น 2 ภาค ภาคแรก เป็นการสัมผัสชีวติ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ "พระเมตตา" ในเขตวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านดินขาว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (วันที่ 12-14 ตุลาคม) ภาคที่ 2 เป็นกิจกรรมชุมนุมเยาวชนที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยเน้นการเรียนคาสอน และ การเฉลิมฉลองด้านพิธีกรรมและการพบปะกันในระหว่างเยาวชน นอกนั้น การชุมนุมครัง้ นี้จะมีบรรดาเยาวชนจากประเทศ Southeast Asia 1 (พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา) มาร่วมในการชุมนุมครัง้ นี้ดว้ ย

42


43


Profile for Youthdesk cyctforever

Newsletter 125 aug 2015  

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์ 125 (เดือนสิงหาคม 2015) ภายในเล่ม ประกอบด้วย ค.ฅนชวนคิด - "รู้อย่างนี้..." เพื่อนในพระเจ้า - มัทธิว ริชชี่ แห่งมาเชราตา...

Newsletter 125 aug 2015  

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์ 125 (เดือนสิงหาคม 2015) ภายในเล่ม ประกอบด้วย ค.ฅนชวนคิด - "รู้อย่างนี้..." เพื่อนในพระเจ้า - มัทธิว ริชชี่ แห่งมาเชราตา...

Advertisement