__MAIN_TEXT__

Page 1


3


ภิกษุสองรูป ในชุดแต่งกายสีเทา และโกนผมเกรียน เดินทางผ่านประตูเมืองแห่งเจ้าชิ่ง ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางโจว พวกเขารูส้ ึกกังวลใจต่อการเข้ามาเมืองนี้ เพราะนี่เป็นครั้งแรก ของการเข้าแผ่นดินจีน หากพวกเขาถูกจับได้ว่าเป็นชาวต่างชาติที่ไม่น่าไว้วางใจ อาจจะต้องถูกส่ง ตัวออกไปและไม่ได้เข้ามาอีกเป็นแน่ พวกเขาจึงต้องสารวม และระมัดระวังเป็นพิเศษ ภิกษุสองรูป นี้ไม่ใช่ใครอื่น หากแต่เป็นตัวมัทธิว ริชชี่ และรุจเจรี ไมเคิลนี่เอง ก่อนเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่ พวกเขาเห็นพ้องต้องกันว่า อย่างน้อยการแต่งกายด้วยชุดภิกษุ จะช่วยให้คนจีนที่เห็นเข้าใจว่า พวก เขาไม่ใช่ชาวต่างชาติที่แสวงหาผลประโยชน์อย่างที่หลายคนเข้าใจ หากแต่เป็นสัญลักษณ์ว่าพวก เขาเป็นนักบวชทางศาสนาคนหนึ่ง ๆ เท่านัน้

4


ในระหว่างเดินทางนั้น มัทธิว ริชชี่ ได้เรียนรู้ว่า เมืองเจ้าชิ่งเป็นเมืองที่สวยงามสมตามคาร่า ลือ เพราะเมืองนีถ้ ูกรายล้อมไปด้วยภูเขาอันสวยงาม และสายน้าที่ทอดยาวออกไป ส่วนในตัวเมือง บ้านเรือนส่วนใหญ่มเี พียงชั้นเดียว บางบ้านทาด้วยไม้ไผ่ แต่แฝงไปด้วยความงดงามของตัวอักษร และสีแดงซึ่งเป็นสีนาโชคของชาวจีนแทรกอยู่ ส่วนร้านอาหารก็มโี ต๊ะและเก้าอีท้ ี่ทาด้วยไม้ไผ่ พร้อมกับอาหารที่มีขา้ ว เนื้ออบ หมั่นโถร้อน ๆ และเหล้าพืน้ เมืองที่รอเสิร์ฟสาหรับลูกค้า แม้วา่ นี่จะเป็นครั้งแรกของพวกเขา แต่ทั้งสองต่างรูส้ ึกอุ่นใจขึ้นบ้าง เพราะยังมีฟิลปิ ซึ่งอาศัย อยู่ที่มาเก๊า และมีพ่อแม่เป็นเชื้อสายชาวจีนคอยช่วยเหลือและเป็นล่ามให้ ฟิลิปช่วยอธิบายและพา พวกเขามุ่งหน้าไปยังปราสาทของเจ้าเมือง เพื่อพบและขอใบอนุญาตพานัก ในที่สุด พวกเขาได้ เดินทางมาถึงปราสาทของเจ้าเมืองโดยมีทหารนาพวกเขาไปถึงห้องโถงใหญ่ ที่ซึ่งเจ้าเมืองโดยปกติ แล้ว จะออกว่าราชการเป็นประจา

เจ้าเมืองผู้แต่งตัวด้วยชุดนักปราชญ์มันดาลิน สัญลักษณ์อนั แสดงถึงผู้ทรงความรู้และมี ตาแหน่งสูง ได้มาถึงห้องโถงและนั่งอยูบ่ นเก้าอี้ประจาตาแหน่งด้านหน้า เจ้าเมืองคนนี้เองมีชื่อว่า “หวังปาง” ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับนับถือถึงความสามารถและความซื่อสัตย์ เจ้าเมืองได้ถามริชชี่กับ ไมเคิลว่าพวกเขาเป็นใคร มัทธิว ริชชี่ซึ่งได้เตรียมคาตอบอยู่ก่อนหน้านีแ้ ล้วตัง้ แต่ตอนอยูม่ าเก๊าได้ กล่าวว่า “พวกเราเป็นนักบวช ที่ต้องการรับใช้พระจักรพรรดิแห่งสวรรค์ เรามาจากแดนตะวันออก อันไกลโพ้น ของฝั่งอินเดีย โดยใช้เวลา 3-4 ปีเพื่อเดินทางมาที่น่ี เราได้ยินกิตติศัพท์ค่าร่่าลือถึง

5


ผู้ปกครองที่ดแี ห่งจักรวรรดิกลาง และเราวิงวอนขอที่ดนิ สักผืนหนึ่งเพื่อสร้างที่พ่านักและวัดเล็ก ๆ เราวอนขอใต้เท้าช่วยเรา เราสัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหา เราตัง้ ใจที่จะขอทานเพื่อได้อาหาร และ เสื้อผ้า และจะอยู่ภายใต้การดูแลของใต้เท้า ตราบชีวิตจะหาไม่” เมื่อเจ้าเมืองได้ยินเช่นนั้นก็รสู้ กึ ดีใจ และอนุญาตให้พวกเขาลองหาที่ดินที่เหมาะสม เพื่อสร้างบ้านพักและวัดเล็ก ๆ ตามที่ร้องขอ ได้ ในช่วงระหว่างนี้เอง หลังจากที่ได้ปรึกษาหารือร่วมกับบรรดานักปราชญ์และผู้ทรงความรูท้ าง กฎหมายที่รู้จัก เจ้าเมืองได้เรียกริชชี่และไมเคิลเข้ามา พร้อมกับข่าวดีวา่ เป็นไปได้ที่พวกเขาจะ อาศัยอยูใ่ นเมืองของท่านแม้ว่าในจักรวรรดิจะห้ามชาวต่างชาติ แต่ยังมีสทิ ธิพิเศษแห่งราชสานัก ที่ ยกเว้นให้บุคคลบางคนจากแดนไกลอาศัยอยู่ หากพวกเขาทาตามเงื่อนไขบางอย่าง เช่น ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับพวกต่างชาติภายนอก แต่งกายแบบคนท้องถิ่น หรือถ้าจะแต่งงานก็ต้องแต่งกับคนท้องถิ่น เป็นต้น แต่ที่สาคัญที่สุด พวกเขาต้องมอบตัวเองภายใต้พระจักรพรรดินั่นเอง มัทธิว ริชชี่และ ไมเคิลรู้สกึ ลาบากใจโดยเฉพาะข้อสุดท้าย หากแต่นี่เป็นความจาเป็นและงานแพร่ธรรมในอนาคต พวกเขาจึงคุกเข่าต่อหน้าเจ้าเมืองและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ แต่โดยดี ข่าวการเข้ามาพานักของชาวต่างชาติที่แต่งตัวเหมือนภิกษุนี้ ได้กลายเป็นข่าวที่แพร่สะพัดไป อย่างรวดเร็ว มีผู้คนตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดา จนถึงบรรดานักปราชญ์มันดาลิน ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน พูดคุย การได้เห็นชายต่างชาติสองคน โกนศีรษะ แต่งกายแบบภิกษุ มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ แตกต่างออกไป ทาให้ผู้เยี่ยมเยียนรู้สกึ ประหลาดใจและตลกขบขัน หากแต่ไม่ใช่แค่นนั้ พวกเขายัง ขอดูสิ่งของที่พวกเขานามา เช่น ปริซึม แผนที่โลก ภาพวาดพระเยซูและแม่พระ นาฬิกาแบบไขลาน เป็นต้น นี่จึงไม่น่าแปลกใจทีผ่ ู้เยี่ยมเยียนจะกลับไปด้วยความพิศวงเสมอ แม้วา่ จะมีแขกมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย แต่ริชชี่และไมเคิลก็พยายามต้อนรับและอธิบาย ในความสงสัยต่อแขกเหล่านั้นด้วยความอดทน นอกจากนี้ ในหลายโอกาส เจ้าเมืองหวังปางได้ เข้ามาเยี่ยมเยียน พร้อมกับบรรดาเพื่อนนักปราชญ์ของท่านมาด้วย การได้พดู คุยและ แบ่งปันความรู้จากริชชี่และไมเคิล ทาให้เจ้าเมืองและผูเ้ ยี่ยมเยียนรู้สึกประทับใจ และมี สัมพันธภาพทีแ่ น่นแฟ้นยิ่งขึน้ พวกเขาได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจความคิด และปรัชญาของคน ตะวันตกอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผ่านทางผู้เยี่ยมเยียนนี่เอง ริชชี่และไมเคิลได้มโี อกาสที่จะ ต้อนรับบรรดาแขกตามวัฒนธรรมจีนที่เคยร่าเรียนมาก่อนหน้านี้ ทั้งการแสดงความเคารพด้วยการ คานับ การชงน้าชา และแลกของขวัญให้ซงึ่ กันและกันอีกด้วย

6


หากแต่วา่ ทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป เพราะวันหนึ่งมีเด็กชายซึ่งปีนไปบนหอคอยใกล้ ๆ และขว้างก้อนหินหลายก้อนมายังบ้านพักของริชชี่ เมื่อเห็นดังนั้น ผู้ติดตามชาวอินเดียซึ่งย้ายมาอยู่ กับริชชี่ได้ไม่นาน จึงไปจับตัวเด็กชายคนนัน้ มาให้ริชชี่ ในขณะนัน้ เองมีนักปราชญ์มันดาลินสามคน เดินทางผ่านมาพอดี เนื่องจากได้ยินเสียงร้องของเด็กชาย จึงแนะนาให้ริชชี่ปล่อยตัวไป เพราะจะไม่ เป็นการดีแน่ถ้ากักตัวเด็กคนนี้ไว้นาน ๆ ริชชี่จึงปล่อยตัวเด็กไป หากแต่ผู้นาบางคนของกลุ่มที่ ต่อต้านริชชี่ได้ตัดสินใจที่จะใช้เรื่องนี้ เพื่อกล่าวหาริชชี่และไมเคิล พวกเขาแพร่ขา่ วเท็จว่าริชชี่กกั ตัว เด็กเป็นเวลาสามวัน ให้กนิ ยาที่ทาให้เด็กกลายเป็นคนหูหนวก และตัง้ ใจที่จะขายเด็กคนนี้ไปเป็น ทาสยังมาเก๊า เจ้าเมืองหวังปางเรียกให้มีการไต่สวนขึน้ โดยมีทั้งฝ่ายของริชชี่และฝ่ายของผู้กล่าวหา พร้อม กับชาวบ้านเป็นจานวนมากที่เข้ามาดูการไต่สวนในครั้งนี้ เมือ่ เจ้าเมืองหวังปางได้ฟังข้อกล่าวหา เจ้าเมืองก็ถามริชชี่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้วา่ ริชชี่จะอธิบายทุกอย่าง แต่ชาวบ้านที่ดูเหมือนจะ สนับสนุนผู้กล่าวหามีเป็นจานวนมากกว่า สุดท้ายแล้ว แม้วา่ เจ้าเมืองจะพยายามฟังความทั้งสอง ข้างอย่างเท่าเทียม แต่ก็ไม่สามารถที่หาพยานหลักฐานมาปกป้องริชชี่และไมเคิลได้ ในที่สุดเจ้า เมืองจึงตัดสินให้สง่ บรรดามิชชันนารีกลับไปยังมาเก๊า หากแต่ในขณะที่จะตัดสินนั้นเอง อยู่ ๆ ได้มี นักปราชญ์มันดาลินในชุดสีมว่ งสามคน ได้เดินเข้ามาเพื่อจะมาเป็นพยานให้ริชชี่ พวกเขายืนยันถึง ความบริสุทธิ์ของริชชี่และผู้ติดตามชาวอินเดีย ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา ริชชี่และผู้ติดตามผู้ซึ่งได้พิสูจน์วา่ เป็นผู้บริสทุ ธิ์ ยังคงได้รับอนุญาตให้อยู่ ในเมืองเจ้าชิ่งต่อไป ส่วนบรรดาผู้ปรักปราท่านได้รับการลงโทษอย่างหนัก เหตุการณ์นเี้ อง ที่ทาให้ เจ้าเมืองจางชินรู้สกึ เคารพในตัวริชชี่และเพื่อนๆ ของท่านมากขึ้น พวกเขากลายเป็นเพื่อนที่ดตี ลอด ระยะเวลาหลายปี จนกระทั่งวันหนึ่ง ริชชี่ได้รับข่าวว่า เจ้าเมืองหวังปางได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนตาแหน่ง และ ต้องย้ายไปประจาที่แคว้นอื่น นอกเขตคันตอน ริชชี่รู้สึกเสียดายเช่นเดียวกับชาวบ้านที่รัก เจ้าเมืองผูซ้ ื่อสัตย์ และเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมคนนี้ จากที่ทกุ อย่างดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดี รุจ เจรีตอ้ งกลับไปยังกรุงโรมเพื่อหาทุนสาหรับงานที่จีน และท่านก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย ส่วนริชชี่ก็ถูก บังคับโดยเจ้าเมืองคนใหม่ให้ออกไปจากเมืองเจ้าชิ่ง ก่อนที่จะย้ายไปยังเมืองเฉาโจวในเวลาต่อมา

(ติดตามเรื่อง “มัทธิวริชชี่ แห่งมาเชราตา” ตอนที่ 4 ชื่อตอนว่า ... ระหว่างกลุ่มนักปราชญ์และขันทีมาตั๋ง ได้ในจุลสารเพื่อ(น)เยาว์ฉบับถัดไป

7


ประชุมสภานิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2558 พูดถึงการประชุมแล้วหลาย ๆ คนอาจจะคิดว่า มันคงจะเป็นอะไรที่เครียดและจริงจัง มากมาย บรรยากาศคงจะเคร่งเครียดน่าดู แต่บรรยากาศแบบนัน้ หาไม่ได้จากการประชุมสภานิสิต นักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่จัดโดยศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ ไทย (บ้านเซเวียร์) ซึ่งมีแต่บรรยากาศแห่งมิตรภาพ เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานและรอยยิ้มซึ่ง มักจะเกิดขึ้นในค่ายเซเวียร์เสมอๆ ไม่วา่ จะเป็นค่ายที่จริงจังแค่ไหนก็ตาม ค่ายประชุมสภาครั้งนี้ถูกจัดขึน้ ที่บา้ นซาวีโอ สามพราน จังหวัดนครปฐม ในช่วง ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2558 โดยเป็นการประชุมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อร่วมวางทิศทางงาน นักศึกษาคาทอลิกประจาปีนดี้ ้วยกัน โดยได้เชิญชวนเพื่อนๆ กรรมการชมรมหรือตัวแทนจาก ชมรม/กลุ่มนักศึกษาคาทอลิกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาร่วมกันวางทิศทางด้วยกัน ในกิจกรรมช่วงแรกๆ นัน้ ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เพื่อนๆ ทุกคนที่มา ได้ทาความรูจ้ ักกัน ก่อน ตัง้ แต่ที่ได้เจอกันที่บ้านเซเวียร์เลย เพราะว่าเพื่อนหลายๆ คนก็ได้มาค่ายนี้เป็นค่ายแรก เมื่อ ถึงช่วงหัวค่า เราก็ออกเดินทางจากบ้านเซเวียร์ ไปถึงบ้านซาวีโอราวๆ ช่วงสี่ทุ่ม ไปถึงเมื่อแยกย้าย กันเก็บของแล้ว ก็มีเพื่อนๆ บางส่วนที่ยังไม่นอนมานั่งคุยกันและตีปิงปองเล่นกันสนุกสนานเลย ทีเดียว กว่าจะได้นอนก็ปาไปเที่ยงคืนกว่า

8


ในวันที่สองหลังจากที่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาทานอาหารเช้ากันเสร็จแล้ว เพื่อนๆ ทุกคนก็ ได้มาเข้าร่วมมิสซาภาวนาขอพรจากพระเจ้าให้พระองค์ช่วยนาทางการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมช่วงเช้านั้นเป็นกิจกรรมที่ให้พวกเราทุกคนทาข้อตกลงร่วมกันในค่ายนี้ว่าเราจะ ทาอะไรและไม่ทาอะไรกันเมื่ออยู่ท่คี า่ ยนี้ แล้วก็แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมที่จะจัดขึ้นใน ปีการศึกษานี้และช่องทางการติดต่อชมรมกันผ่านการนาเสนอ ทั้งนี้เพื่อที่ว่าเพื่อนๆ แต่ละ ชมรมจะได้ไม่ จัดกิจ กรรมทั บซ้อนกัน ซึ่ง แอบเสียใจนิดๆ ที่ฟั งไม่ครบทุกคนเพราะเผลอ สัปปะหงกไปอยู่หลายรอบเลย ต่อจากนั้น ก็มีการให้เพื่อนๆ ได้ลองวางแผนจัดค่ายกันแบบ สมมุติวา่ อยากจัดค่ายแนวไหนเพื่อนๆ ถึงจะสนใจ แล้วเมื่อทานข้าวเที่ยงเสร็จก็เข้าช่วงการ ประชุมแล้ว โดยทางกรรมการศูนย์ฯ ได้ให้เพื่อนๆ หาข่าวที่น่าสนใจจากอินเตอร์เน็ตมาจับ กลุ่มแบ่งปันกัน แล้วให้เพื่อนๆ ในกลุ่มเลือกเรื่องที่ประทับใจมากที่สุดและรู้สึกสลดใจที่สุด มาจากแต่ละกลุ่ม แล้วเมื่อเพื่อนๆ ได้แบ่งปันกันเสร็จแล้ว ทางกรรมการศูนย์ฯ ก็ได้นาข่าว เหล่านั้นมาจัดหมวดหมู่กัน เมื่อแบ่งหมวดหมู่เสร็จ ก่อนทานข้าวเย็นก็เป็นช่วงสันทนาการ มี การแบ่งเป็นฐานๆ เลย ทั้งฐานเปิดพระคัมภีร์ ซ่อนแอบ ใช้เชือกเขียนตัวอักษร และก็ปม เชือกมนุษย์ เมื่อทานข้าวเย็นเสร็จแล้วก็มาช่วยกันร่างคาที่จะใช้เป็นทิศทางออกมาจากคีย์เวิร์ดที่ ได้จากการหาข่าว ซึ่งเป็นการมองสังคมในปัจจุบัน เพราะเราจะวางทิศทางงานให้สอดคล้อง กับความเป็นไปในปัจจุบันและสิ่งที่นเราในฐานะนักศึกษาควรทาความเข้าใจ พร้อมทั้งขอ ตัวแทนมาจากแต่ละกลุ่มเพื่อนที่จะได้มาช่วยกันร่างทิศทางกันในคืนนั้นหลังปาร์ตี้อาลา หลังจากที่กจิ กรรมทั้งหมดนั้นเสร็จสิ้นแล้ว คืนนั้นก็ได้มีการร่าลากันและปาร์ตี้ปิ้งย่างลูกชิ้น กันเล็กๆ ซึ่งเพื่อนๆ หลายๆ คนก็อยู่จับกลุ่มคุยกันจนดึกดื่นกว่าคืนแรกเลยทีเดียว

9


ในวันสุดท้ายนี้ หลังมื้อเช้าก็มานั่งตรวจคากันและช่วยกันร่างทิศทางต่อ ซึ่งในช่วงนี้แม้ว่า จะมี ค วามเห็ น ไม่ ล งรอยกั น บ้า ง แต่ ก็ ส ามารถอธิบ ายให้ เ ข้ า ใจกั น และได้ ทิศ ทางประจาปี การศึกษานี้มาได้ในท้ายที่สุด ทิศทางงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกไทยประจาปีการศึกษา 2558 1. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและกล้าที่จะเริ่มต้นช่วยเหลือผู้อื่น มีความ ยุติธรรมความซื่อสัตย์สุจริตต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองและสังคม 2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รวมถึงคุณค่าของ การอยู่ร่วมกันในสังคม 3. รู้จักใช้สื่อและข่าวสาร เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและชาญฉลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อตนเองและสังคม 4. ส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งปัน ความเสียสละ และการมีจิตอาสา 5. ส่งเสริมให้นสิ ิตนักศึกษาทางานเป็นหมู่คณะเพื่อประโยชน์ของสังคมและเสริมสร้างความ สามัคคี 6. ให้นิสิตนักศึกษาสามารถไตร่ตรอง คัดกรองสื่อและข่าวสารที่ได้รับอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรูเ้ ท่าทันสังคมในปัจจุบัน แล้วเมื่อการประชุมต่างๆ ได้ลุล่วงไปแล้ว ก็มีพิธีมิสซาปิดการประชุมในครั้งนี้ พอขากลับ ทุกคนก็ดูท่าจะสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมอีก ซึ่งนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของค่ายบ้านเซเวียร์ ไม่ว่า จะเคร่งเครียดแค่ไหน แต่ทุกคนก็หาความสุขได้เสมอที่ค่ายนี้ อยากขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน มากที่มามอบมิตรภาพให้แก่กันและกันในค่ายครั้งนี้ หวังว่าจะได้พบกันอีกในค่ายครั้งหน้า ในปี นีจ้ ะยังมาเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่ได้เป็นนักศึกษาเลยทีเดียว หวังว่าทุกคนจะยังไม่เบื่อหน้าเรานะ (แบงค์) ราฟาแอล สิทธินันท์ จิรบุษยกุล

10


แล้วพบกับ “เก็บเบีย้ ริมทาง” ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะ น้องๆ นักศึกษาคนใดทีส่ นใจอยากมีประสบการณ์ที่ แปลกใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.carefor.org/student หรือที่ Facebook Page: The Catholic Student Network of Thailand ค่ะ

11


12


13


ถึงน้องๆ ที่รักทุกคน ในที่สุดก็เดินทางถึงเทเซ่ ฝรั่งเศสแล้ว อย่างปลอดภัยค่ะ บันทึกหน้านี้ เล่าถึงประสบการณ์บางส่วนที่เกิดขึ้นวันที่ 8 -10 สิงหาคม 2015 ตั้งแต่เริ่ม เดินทางจนกระทั่งวันแรกๆ ในเทเซ่นะคะ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ดั่งกรวดหินที่โรยอยู่ข้างทางถนนคอนกรีตในเทเซ่ บนยอดเนินเขาที่ปัจจุบน ั มีส่วนต่างอยู่บ้างหลังจากที่ได้เคยไปเยือนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ทุกครั้งที่มีการแบ่งปันประสบการณ์เกีย่ วกับเทเซ่กับเพื่อนใหม่ที่พบกันใน เทเซ่ คาถามที่มักจะถูกถามบ่อยๆ ก็คือ แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง? ดินสอ มองออกไปรอบๆ และบอกว่า “เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก เช่น ถนนที่ผ่านเทเซ่ เมื่อก่อนเป็นลูกรัง ตอนนี้เทคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว อืม...ปลัก๊ ไฟหาง่ายขึน ้ นอกนั้นก็เหมือนเดิมนะ ความเรียบง่าย ความธรรมดา อาคารต่างๆ ก็ยังคง เหมือนเดิม มีเพลงใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเยอะมาก ซึง่ มีความหมาย ตรงใจ ตรงเวลากับ ชีวิตในช่วงนี้ พอดิบพอดี ซึง่ ดินสอจะขอแบ่งปันให้ฟงั ...

14


ก่อนเดินทาง ดินสอมีเวลาเตรียมตัว ไตร่ตรองและ ใคร่ครวญเกี่ยวกับโอกาสที่ได้ไปเทเซ่อีกครั้งไม่มากนัก ด้วยหน้าที่การงาน เพราะสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเพื่อไป ร่วมประชุมที่ประเทศมาเลเซียก่อนเดินทางไปเทเซ่นั้น มีมากโขว ดินสอจึงบอกตัวเองว่า คงทาได้เพียงวาด รูปโบสถ์หลังเก่า ที่มีความปรารถนาอย่างแรงที่จะไป ที่นั่น ดินสอจึงไปค้นหารูปในอินเตอร์เน็ตเพือ่ เป็น ต้นแบบในการวาดรูป และก็ออกมาเป็นรูปนี้ ทีแรก ร่างไว้กะจะลงสีน้า แต่เวลาไม่มีจึงร่างใหม่ แล้วระบาย ด้วยดินสอสีไม้แทน เพราะคงไม่สามารถเอาสีน้าไปเทเซ่ ด้วยได้ ^^ สีไม้จึงอยู่คู่กับการเดินทางไปเทเซ่ด้วย ตลอดเวลาค่ะ โบสถ์เก่าหลังนี้ เป็นโบสถ์ของหมู่บ้านเทเซ่ที่บรรดา บราเดอร์เทเซ่ รุ่นแรกๆ กับบราเดอร์โรเจอร์ใช้ในการสวดภาวนา ทาวัตรทุกวันๆ ละ 3 เวลา ตามวิถีชีวิตของนักพรต หลายคนมักรู้จักเทเซ่ว่าคือการ ภาวนาโดยการขับร้องเพลง ซึ่งก็ใช่นะคะ การภาวนาเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญมากสาหรับ เทเซ่ ถึงกระนั้นก็ยังคงมีหัวใจสาคัญอืน ่ ๆ อีกเช่นกัน นัน ่ ก็คือวิถีชีวติ ของบราเดอร์แห่ง เทเซ่ที่ บราเดอร์โรเจอร์ผู้กอ่ ตั้งหมู่คณะได้ตั้งปณิธานไว้คือ วิถีชีวิตที่เป็น “แบบอย่าง ของความสนิทสัมพันธ์หนึง่ เดียว” (THE PARABLE OF COMMUNION) สมาชิก ของหมู่คณะมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทุกทวีป และหลากหลายนิกาย การอยู่ ร่วมกันเป็นหนึ่งในความแตกต่างนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เพราะองค์พระคริสตเจ้าเป็นผู้ รวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆ กว่าจะเดินทางจากสนามบินนานาชาติเจนีวาไปยังเทเซ่ใช้เวลาสองชั่วโมง ....... ฮา ฮาฮา ^__^ พูดถึงชื่อเมืองเจวีนา มีเรื่องหน้าแตกจะเล่าให้ฟังค่ะ คือดินสอได้มีโอกาส พูดคุยกับครอบครัวชาวสวีเดนขณะรอต่อเครื่องที่สนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล (CDGCharles de Gaulle) คุยกันเป็นนานสองนานว่าตัวข้าน้อยกาลังจะเดินทางไปเมืองเจนี วา พวกเขาก็งงกันว่ามันอยู่ไหน? ดินสอก็คดิ ในใจว่าเมืองนี้ออกจะโด่งดัง ไหงคนยุโรป ไม่รู้จักหนอ คุยมาคุยไป ก็ถึงบางอ้อว่า ฝรั่งเขาเรียกเมืองนี้ว่า เจเนฟ ส่วนเราเรียก เจนีวาทาเอาฝรั่งงงเลย กว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่อง ก็หมดเวลาโอภาปราศรัย ฮาฮาฮา ขา ขา... ท่ามกลางความมืดมิดในจิตใจขณะเดินทาง พระเจ้าก็ประทับอยู่ด้วยตลอดการ เดินทาง 15


และแล้วในที่สุดดินสอก็เดินทางถึงเทเซ่ตีหนึ่งกว่าๆ เข้าที่พักแล้วพักผ่อน เพื่อเริ่มวันใหม่ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2015 เป็นมิสซาวันอาทิตย์อีกครั้งที่เทเซ่ หลังจากเคยเข้าร่วมเมื่อ 18 ปีที่แล้ว (ค.ศ. 1997) มีหลายเพลงที่ใหม่สาหรับดินสอ แต่คงไม่ใหม่สาหรับผู้คนที่นี่ เพราะเขาร้องกันได้ทั้งวัด และไพเราะมาก มีเพลงที่เรารู้จักและคุ้นเคยดีนะ เช่น Jésu le Christ (พระคริสต์องค์ความสว่าง) El Senyor (ในพระองค์) II Singore ti ristora เพลงนี้ยัง ไม่แพร่หลายนักในประเทศไทยของเรา และอีกเพลงที่ใหม่และสะดุดใจมาก เป็น ภาษาเยอรมัน เพลงนี้คือ Aber du weißt den Weg บทเพลงลาดับที่ 139 เนื้อเพลง ของเพลงนี้คือ Gott, laß meine Gedanken sichmeln zu dir. Bei dir ist as licht, du vergißt mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehen deine Wege nicht, aber du weißt de Weg für mich. อ๊ะ งงเลย... ฟังครั้งแรกดินสอ ก็งงนะ ออกเสียงก็ยากแตกต่างจากเราค่อนข้างมาก แต่พอร้องซ้าไปซ้ามา ก็พอร้องตามไป ได้ ที่สะดุดกับเพลงนี้ อันดับต้นก็เกิดจากทานองเพลงนั้นไพเราะมาก พอร้องตามได้บ้าง แล้ว ก็ไปอ่านคาแปล เพราะในเนื้อเพลงภาษาเยอรมันนี้มีคาเดียวที่รู้ ความหมายคือคาว่า GOTT แปลว่า God แปลเป็นไทยว่า พระเจ้า คาแปลของเพลงนี้คือ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงภาวนา กับข้าพเจ้าและทรงช่วยให้ข้าพเจ้ามีสติคิดหาเพียงพระองค์ พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของข้าพเจ้า พระองค์มิเคยทอดทิ้ง ข้าพเจ้า พระองค์ทรงประทานความช่วยเหลือและความอดทนนาน ข้าพเจ้าไม่เข้าใจหนทางของพระองค์ แต่พระองค์ทรงทราบหนทาง ของข้าพเจ้าดี (God, gather and turn my thoughts to you. With you there is light, you do not forget me. With You there is help and patience. I do not understand Your ways, but You know the ways for me.) เมื่อได้อ่านคาแปลของเพลงขณะที่กาลังขับเพลงภาวนา ประโยคแรกที่สะดุดใจสุดๆ ก็คือ พระเจ้าข้า พระองค์ ทรงประทับอยู่กับข้าพเจ้าและช่วยข้าพเจ้าให้มีสติคิดหา แต่พระองค์ เป็นประโยคที่ทาให้ดินสอเริ่มตระหนักว่า พระเจ้าทรงประสงค์จะพูดกับข้าพเจ้าว่า “จงคิดถึงเพียงเรา เท่านั้น” (FOCUS ON ME) เมื่อใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ ก่อนหน้านี้ ก่อนเดินทางมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองบ้าง? ก็ได้ค้นพบสิ่งสาคัญ สามจังหวะ สามคาและประโยคว่า

16


17


1. การสวดสายประคาเป็นวิธกี ารภาวนาที่ดี เพราะเป็นการภาวนาด้วยพระวาจาที่มาจากธรรมลึกในพระคัมภีร์ การสวดสายประคายังเป็นวิธีการ ภาวนาที่พระนางมารีย์ประทานแก่เราเอง พระนางทรงกระตุ้นเตือนเราให้สวดสายประคายังเป็นวิธีการ ภาวนาที่พระนางมารีย์ประทานแก่เราเอง พระนางทรงกระตุ้นเตือนเราให้สวดสายประคาอย่างสม่าเสมอ สายประคาเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดอัศจรรย์ต่างๆ ในชีวิตของเรา จริงอยู่ว่าเรามีวิธีการหลากหลายในการ ภาวนา ทั้งการขับร้องเพลงสรรเสริญ หรือการอ่านหนังสือศรัทธาเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า แต่การสวดสาย ประคาก็เป็นการภาวนาที่ยอดเยีย่ ม

2. เพราะเราทุกคนต้องการแม่ เคยไหมที่เราโทรหาแม่ทั้งๆ ที่ไม่ได้มเี รื่องจะคุยอะไรมากมาย เราเพียงอยากโทรไปเพราะรู้ว่าการใช้ เวลาเพื่อพูดคุยกับแม่นั้นเป็นสิ่งสาคัญ และมีความหมายสาหรับจิตใจ เช่นเดียวกัน แม้การสวดสายประคา ไม่ใช่เรื่องน่าสนุก แต่ก็ช่วยให้เราได้ใกล้ชิดกับพระมารดาของพระเยซูเจ้า และเป็นมารดาของเราด้วย เมื่อ เราใกล้ชิดกับพระนาง แน่นอนว่าพระนางจะทรงจาเราให้ได้ใกล้ชดิ พระเยซูเจ้าด้วย การสวดสายประคา อย่างสม่าเสมอจึงเป็นเหมือนการรักษาสัมพันธภาพกับคนที่คณ ุ รักให้แนบแน่นเสมอ

3. เราอยู่ท่ามกลางมิตรสหายที่แสนดี นับตั้งแต่วันแรกที่พระนางมารีย์แนะนาให้มนุษย์รจู้ ักการสวดสายประคา ก็มีบรรดานักบุญมากมายนับ ไม่ถ้วนสวดภาวนาด้วยวิธีการนี้เป็นประจา เพราะเป็นวิธภี าวนาที่ทาให้ผู้คนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพระ สันตะปาปาหรือชาวนา ไม่ว่าจะเป็นอัจฉริยะหรือบกพร่องทางสติปัญญา มนุษย์หลายล้านคนทั่วโลกต่าง สวดสายประคานับเป็นเวลาพันปีแล้ว ที่การภาวนาสายประคาช่วยให้คนบาปกลับใจและศักดิส์ ิทธิ์ขึ้น

18


4. ทาให้วันที่สับสนวุ่นวายกลายเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเราพยายามหาเวลานั่งลง และสวดภาวนาใจแต่ละวันเราจะพบว่ามีอุปสรรคขัดขวางมากมาย แต่ อาจทาให้ใจของเรากระหายจะภาวนามากขึ้น และแทนที่จะสวดสายประคาทีเดียวทั้งสาย เราก็อาจใช้วิธีนี้ แทน คือ ขณะที่ขับรถไป เราก็สวดสายประคาได้ ขณะที่เรารอให้ไมโครเวฟทางานเสร็จ เราก็สวดได้อีกสิบ เม็ด แม้ในช่วงแรก ๆ ที่ทาแบบนี้ ดูเหมือนใช้กลโกงในการสวดภาวนา แต่ที่สุดเราจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีเวลา แม้เล็กน้อย การสวดภาวนาจะกลายเป็นสิ่งแรกที่ทาโดยอัตโนมัติ เราสามารถสวดสายประคาในทุกที่ถ้า เทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การสวดสายประคาเหมือนเป็นการกดปุ่ม Start ในชีวิต จริงอยู่ว่าการจัดเวลา สาหรับการสวดสายประคาอย่างเต็มสายเป็นเรื่องดี แต่อาจทาได้ยาก อย่างไรก็ตาม เราสามารถปรับการ ภาวนาให้ลงตัวกับเวลาที่เรามีอย่างดีที่สุด การภาวนาก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้

5. แม้ไม่ได้ใส่ใจมากนัก แต่อย่างน้อยเราก็ได้ภาวนา เมื่อเราสวดสายประคา แน่นอนว่าเราอาจไม่สามารถจดจ่ออยู่กับธรรมล้าลึกได้ตลอด เมื่อใดที่พระเจ้า ดูเหมือนห่างไกล และการอ่านพระคัมภีร์ไม่ได้ช่วยบรรเทาใจ บทเพลงสรรเสริญกลายเป็นความว่างเปล่าไร้ ความหมาย ไม่มีเวลาสาหรับการสวดภาวนาประจาวัน แม้พยายามอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ แต่อย่างน้อยเรา สวดสายประคาได้ แม้ในขณะที่รู้สกึ สงสัยและถูกทอดทิ้ง และสวดได้เล็กน้อย แต่พระนางมารีย์จะทรงยึดเรา ไว้ด้วยสายประคา และขณะที่เรากาลังฟุ้งซ่าน รู้สึกไกลห่างหรือรูส้ กึ เหมือนต้องวิ่งมาราธอนไม่รู้จบสิน้ เราก็ ยังสวดบทวันทามารีย์นั้นซ้า ๆ ออกมาได้อย่างต่อเนื่อง แม้บางคราวเราไม่ได้นึกถึงธรรมล้าลึกเหล่านั้นเลย แต่ขอเพียงเราพยายามสวดภาวนาเรื่อย ๆ ไปอย่างมุ่งมั่น ถ้อยคาเหล่านั้นจะกลับมีความหมายขึ้นมาในใจ เราอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าทรงใช้ทุกวิธีการ เพื่อนาเรากลับไปหาพระองค์ เมื่อเราได้รับกลับไปหาพระองค์เมื่อ เราได้รับความบรรเทาใจจากการสวดสายประคา จงสัญญากับพระนางมารีย์ว่าเราจะสวดภาวนาทุกวัน สาย ประคานี้จะพยุงเรา ในช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวจนกว่าเราจะสัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้อีกครั้ง

6. สิ่งยึดเหนี่ยวในยามวิกฤติ ในเวลาที่เหตุกาณ์รอบตัวดาเนินไปอย่างสงบสุข เราอาจละเลยการภาวนา หรือทาเพราะเป็นหน้าที่ แต่ เมื่อชีวิตดูมืดมน เมื่อนั้นแหละที่เรารีบวิ่งไปหาพระนางมารียเ์ มื่อได้รับข่าวร้าย เมื่ออกหัก เศร้าโศกเสียใจ มือของเราควรควานหาสายประคา ในความเจ็บปวดเหล่านั้น พระนางมารีย์จะเป็นผู้นาเราให้กลับมาหา พระองค์ เมื่อเราหลงทาง พระนางมารีย์จะหาเราจนพบ และพากลับบ้าน ก่อนที่เราจะรูต้ ัวว่าเราหลงทาง เสียอีก การภาวนาจะกลายเป็นจังหวะชีวิตที่มุ่งมั่นจะสวดภาวนาและหันไปหาการสวดภาวนาและหันไปหา การสวดสายประคาทันที เมื่อตกอยู่ในวิกฤติ และหยิบสายประคาขึ้นสวดก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่เกินความ คาดหมายในชีวิตของเรา ขอขอบคุณ http://www.marymagz.com

19


20


21


22

สวัสดีคะ่ เพื่อนๆ เยาวชนทุกคน ขณะนีก้ ระแสงานวัน เยาวชนโลกกาลังมาแรงขึ้นทุกวันๆ ในงานชุมนุมเยาวชนที่ ผ่านมา เพื่อน ๆ เยาวชนจากลาว และกัมพูชา บอกว่าเขา ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเยาวชนโลกแล้ว และสื่อต่างๆ ทั่วโลกได้ทาการประชาสัมพันธ์ว่ามีเยาวชนจากทั่วโลกให้ ความสนใจเข้าร่วมงานนี้กว่า 10 ล้านคน ซึ่งเยาวชนไทย ของเราก็จะเป็นหนึ่งในงานเยาวชนโลกด้วยเช่นกันค่ะ งานวันเยาวชนโลกครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 31 กรกฎาคม ค.ศ.2016 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศ โปแลนด์ และเป็นโอกาสพิเศษเฉลิมฉลอง 100 ปีพระ เมตตารักของพระเยซูเจ้า ผ่านทางนักบุญโฟสตินา่ และ นักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเขียนสาร ถึงเยาวชนทั่ว โลก “ลูก ๆ เยาวชนที่รัก พ่อและพวกเธอ เราทุกคนกาลัง เดินทางจาริกทางความเชื่อสูเ่ มืองคราครูฟ ประเทศ โปแลนด์ สถานที่จัดงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ที่จะ เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2016 เราทุกคนถูกท้าทาย จากคาสอนของพระเยซูเจ้า “บทเทศน์บนภูเขา” มาอย่าง ต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปี ค.ศ.2014 ในหัวข้อ “ผู้มใี จยากจน ย่อมเป็น สุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา”(มธ.5:3) ในปีนี้ ค.ศ.2015 ในหัวข้อ “ผู้มใี จบริสุทธ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ.5:8) และตลอดปีหน้า ค.ศ.2016 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ ในหัวข้อ ผู้มใี จเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา (มธ.5:7) จึงขอเชิญชวนเพื่อน ๆ เยาวชนไทย หากต้องการ สมัครเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก กรุณาติดต่อผ่านทาง คุณพ่อจิตตาภิบาล และผู้ประสานงานเยาวชนที่ตนสังกัด ภายในวันที่ 4 มกราคมนี้จา้ ...


23


ประมวลภาพงานชุมนุมเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 32 น้อง ๆ เยาวชนที่รัก และแล้วงานชุมนุมเยาวชนระดับชาติ ครัง้ ที่ 32 ก็ได้จบลงไปอย่างงดงาม จึงขอ นาภาพและแบ่งปันบรรยากาศงานชุมนุมโดยภาพรวมมาแบ่งปันให้นอ้ ง ๆ กันอีกครัง้ โดยเริ่มจาก การลงทะเบียนและการต้อนรับเยาวชนไทยจากทั่วประเทศและเยาวชนในเขต South East Asia 1 วันแรก (วันที่ 11 ตุลาคม 2015) ที่มาร่วมงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 ที่ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2015 จัดที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

24


จากนั้น เยาวชนผู้ร่วมงานชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 32 กว่า 400 ชีวติ ขึน้ ดอยสัมผัสชีวิตใน เขตวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านดินขาว ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2015 โดยออกเดินทาง จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2015 มุง่ หน้าสู่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม ระหว่างทางแวะพักที่บ้านธิดารักษ์ จอมทอง เพื่อรับประทานอาหารเช้า การเดินทางเป็นไปด้วยดี แม้ จะมีฝนตกระหว่างการเดินทางบ้างก็ตาม มีรถตารวจทางหลวงนาขบวนรถกว่า 30 คัน เมื่อเดินทาง มาถึงโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม ได้มีการต้อนรับอย่างอบอุน่ เยาวชนผู้ร่วมงานชุมนุมเยาวชน คาทอลิกระดับชาติแยกย้ายเข้าหมูบ่ ้าน 17 แห่งในเขตวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านดินขาว เพื่อ สัมผัสถึงความรักความเมตตาของพระเจ้าผ่านทางการร่วมชีวิตกับชาวบ้าน

25


ในวันที่ 14 ตุลาคม 2015 เดินทางกลับมายังโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มเพื่อไตร่ตรองประสบการณ์ และแบ่งปันสิ่งที่ตนได้รับกับเพื่อนๆ พร้อมกับต้อนรับเยาวชนเชียงใหม่ที่มาสมทบรวมกว่า 1000 คน ร่วมกันเปิดงานชุนมุนมอย่างเป็นทางการ ด้วยการแสดงอย่างอลังการ และวจนพิธีกรรมเปิดอย่าง สง่างาม โดยพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล รองประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศ ไทย นอนนั้น ยังมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดที่หอประชุม St.Joseph โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย มี การเล่นเกมสันทนาการเพื่อทาความรู้จักกัน ต่อด้วยการปฐมนิเทศโดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร และชมประวัตนิ ักบุญองค์อุปถัมภ์

26


วันที่ 15 ตุลาคม 2015 พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในงาน ชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติที่เชียงใหม่ พระคุณเจ้าให้ข้อคิดโดยให้เยาวชนจดจากฏทองของ คริสตชน นั่นคือ ท่านอยากให้เขาทากับท่านอย่างไร ก็จงทาสิ่งนัน้ กับเขาเถิด (มธ 7:12) ระหว่างวัน เยาวชนที่มาร่วมงานชุมนุมฯ แบ่งกลุม่ เรียนคาสอน โดยมีวิทยากรเป็นพระสังฆราช พระสงฆ์และซิ สเตอร์ ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ "ราพึงพระวาจาของพระเจ้าในรูปแบบ Lectio Divina โดย พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล "การเสวนากันฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น" โดย พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ "เยาวชนในปีศักดิ์สทิ ธิ์ มุ่งสู่การประกาศข่าวดีใหม่" โดย คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร "ศักดิ์ศรีมนุษย์และพระเมตตาของพระเจ้า" โดยซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์ และค่าวันที่ 15 ตุลาคม 2015 เยาวชนในงานชุมนุมเยาวชนระดับชาติที่เชียงใหม่ร่วมภาวนาเทเซ่ ในบรรยากาศที่ชวนศรัทธา และมีการรับศีลอภัยบาป โดยมีพระสังฆราช พระสงฆ์ กว่า 40 องค์ ร่วม ฟังแก้บาปให้กับเยาวชน เยาวชนได้สัมผัสถึงพระเมตตาของพระเจ้าอย่างแท้จริง

27


วันที่ 16 ตุลาคม 2015 เยาวชนร่วมภาวนาเช้าในแบบ Bibliodrama โดยใช้บทภาวนาของนักบุญ ฟรังซิส "ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนาสันติของพระองค์" และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญเป็นประธาน พระคุณเจ้าให้ขอ้ คิดเตือนใจให้เยาวชนรักพระเยซู เจ้า และมีความศรัทธาต่อแม่พระ และค่าของวันนี้ มีการแสดงของเยาวชนใน งาน Family Night

28


วันที่ 17 ตุลาคม 2015 เยาวชนมาแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจที่มาร่วมงานชุมนุม เยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 ที่ และจากนั้น เยาวชนร่วมพิธีมิสซาปิดการชุมนุมเยาวชน ระดับชาติครั้งที่ 32 โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญและ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสงฆ์กว่า 50 คน มีเยาวชนจานวน 1,010 คน หลังพิธีมีการ กล่าวรายงานสรุปและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมการชุมนุมทุกคน และพิธีสง่ มอบธงเจ้าภาพจัด ชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งต่อไป โดยพระคุณเจ้าวีระได้ประกาศสังฆมณฑลเจ้าภาพการชุมนุม เยาวชนระดับชาติครั้งต่อไปที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ถึงแม้วา่ การชุมนุมเยาวชนจะเลิกรากันไปแล้ว พี่หวังว่า ความเชื่อของเรายังคงเพิ่มพูนขึน้ และ มิตรภาพของเราจะยังคงแน่นแฟ้นมากกว่า และมากยิ่งขึน้ ในความรัก และเมตตาของพระคริสตเจ้า น้อง ๆ เยาวชนคงจะได้สัมผัสถึงความเมตตาที่เราได้รับจากพระเจ้า ผ่านทางจิตตาภิบาล พี่นอ้ ง คริสตชนในหมูบ่ ้าน เพื่อนเยาวชนต่างสังฆมณฑลองค์กร พิธีกรรม กิจกรรม การเรียนคาสอน และ ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านีล้ ้วนเป็นสิ่งที่สนับสนุน และทาให้เราได้เรียนรู้ และเชื่ออย่างมั่นใจว่า "ผู้ มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับความเมตตา" ขอให้ผลของความเมตตานี้ เจริญเติบโต และเกิดผลร้อยเท่าพันทวี

29


ภาพข่าวจากแผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา เนื่องในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปีถือว่า เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ คุณพ่อสุดเจน เจ้าอาวาสวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา จัดกิจกรรมเพื่อเยาวชน

ประชุมเยาวชน แขวงหัวไผ่ เพื่อพัฒนา และติดตามงานโครงการต่างๆ ของเยาวชนแขวง ณ วัด เซนต์ปอล แปดริว้

30


ค่ายสัมมนาประสานงาน PDCY วันที่ 3-5 ตุลาคม 2015 คุณพ่อปรีชา สวัสดี จิตตาธิการ แขวงปราจีนบุรี ร่วมกับแผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี จัดค่ายสัมมนาผู้ประสานงาน แขวงขึ้น ณ บ้านป่าริมเขื่อน รีสอร์ท จ.นครนายก ทัง้ นีไ้ ด้รับการสนับสนุนจากพระสงฆ์ใน แขวงเป็นอย่างดี มีผรู้ ว่ มค่าย 45 คน

ประชุมผู้ประสานงานเยาวชนแขวงสระแก้ว วันที่ 25 ตุลาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารา สมุทร สระแก้ว มีตัวแทนเยาวชนจาก 7 วัดในแขวงสระแก้ว สภาภิบาล พระสงฆ์ เพื่อกาหนด แนวทางในการทางานร่วมกันในแขวง รวมทั้งสิ้นประมาณ 30 คน

31


ภาพข่าวจากศุนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา "กิจกรรมศูนย์เยาวชนแบร์โทนี" เยาวชนจากวัดพระคริสตราชา เมืองคง วัดแม่พระถวายพระ กุมารในพระวิหาร หนองพลวง และวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง จานวน 80 คน ร่วม กิจกรรมศูนย์เยาวชนแบร์โทนี ที่วัดพระคริสตราชา เมืองคง เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส ฉลองหิรัญสมโภช 25 ปี การบวชเป็นพระสงฆ์ ของคุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม และเยาวชน ร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเยาวชนในเขตอาเภอคง อาเภอประทาย และอาเภอ หนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ 2015

32


ภาพข่าวจากศุนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลอุดรธานี ปฐมนิเทศ TNCYC32 เยาวชนจากสังฆมลฑลอุดรธานี และเยาวชน จากสปป.ลาว เตรียมตัวสู่ ค่ายผู้นาเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 32 ( Thailand National Youth Congress 32 ) ณ วัดพระมารดา นิจจานุเคราะห์เข็กน้อย ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ วรัญญู คณะพระมหาไถ่ทไี่ ด้ต้อนรับพวกเราเป็น อย่างดี และยังได้มโี อกาสเข้าร่วมมิสซาเป็นภาษาม้งอีกด้วย

33


ภาพข่าวจากแผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง “รวมพลเยาวชนเขตกลาง” เยาวชนเขตกลางร่วมสร้างกลุ่มและพันธกิจ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2015 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ (ขอบคุณรูปจาก โยธิน)

34


เตรียมจิตใจ ก่อนไปชุมนุมเยาวชนระดับชาติ เยาวชนเตรียมจิตใจ ร่วมกิจกรรมเพนท์กระเป๋า ร้อยสายประคา ศึกษาคู่มอื เตรียมฯ ซ้อมการแสดง และสวดสายประคาพร้อมกัน

35


ภาพข่าวจาก ศุนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ สายประคานาชีวิต ชมรมนักศึกษาคาทอลิก ม.แม่โจ้ เป็นเจ้าภาพสวดสายประคา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2015 โดยใช้ห้องชมรมคริสเตียน ตึกอานวย ยศสุข ม.แม่โจ้ มีสัตบุรุษแม่ริมและนักศึกษา ทั้งคริสเตียนและคาทอลิกมาสวดสายประคาประมาณ 60 คน ในตอนท้าย น้องหวานเป็นตัวแทน ของนักศึกษากล่าวขอบคุณทุกคนที่มาสวดสายประคา พร้อมกันนีท้ ุกคนได้ร่วมร้องเพลงอวยพรวัน เกิดให้กับน้องมิ้นและน้องพิมพ์ด้วย

36


ค่ายเยาวชนปกาเกอะญอ บ้านสวนเจ็ดรินร่วมกับเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรม ชาวไทยภูเขา (IMPECT) และ HOSTBEEHIVE & Wild Origin จัดค่ายเยาวชนปกาเกอะญอสืบสาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสื่อสารไร่หมุนเวียน ระหว่างวันที่ 23 -25 ต.ค. 2015 ที่บ้านสวนเจ็ดริน จ.เชียงใหม่ และเข้าชุมชนบ้านหินลาดในอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายและบ้านที่สอง ณ บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ มีเยาวชนร่วมกิจกรรม 60 คน

"จงใช้รา่ งกายของท่าน ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด" นายยุทธชัย เงินหล้า ผู้ประสานงาน เยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้รว่ มสัมมนาเยาวชนเขต 5 วันที่ 23-25 ตุลาคม 2015 นาโดย คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ จิตตาธิการ คณะกรรมการเยาวชนเขต 5 และมีเยาวชนวัดต่างๆเข้าร่วม ดังนี้ วัดนักบุญเปโตร, วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ และวัดนักบุญอันนาจานวน 30 กว่าคน ในหัวข้อ "เพศศึกษา ตามแนวทางคาทอลิก" โดยอาจารย์ลดาวัลย์ กิจนิตย์ชีว์ "จงใช้ร่างกายของท่าน ถวายพระ เกียรติแด่พระเจ้าเถิด" (1 คร 6:9) ณ วังมนัสรีสอร์ท อ.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม

37


ภาพข่าว จากองค์กร SYM ประมวลภาพ “ชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน” ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2015 ที่ ศูนย์เยาวชน ดอนบอสโก เขาตะเกียบ หัวหิน

38


ประมวลภาพ ค่าย SYM 2015 “Like Don Bosco / with the young for the young”

39


Profile for Youthdesk cyctforever

Newsletter 127 oct 2015  

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์ 127 (เดือนตุลาคม 2015) ภายในเล่ม ประกอบด้วย ค.ฅน ชวนคิด - ความเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนในพระเจ้า - มัทธิว ริชชี่ แห่งมาเชราตา...

Newsletter 127 oct 2015  

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์ 127 (เดือนตุลาคม 2015) ภายในเล่ม ประกอบด้วย ค.ฅน ชวนคิด - ความเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนในพระเจ้า - มัทธิว ริชชี่ แห่งมาเชราตา...

Advertisement