Page 1


“เดือนกุมภาพันธ์” เป็นเดือนที่ถูกกำหนดพิเศษ ให้เป็น "เดือนแห่งความรัก" ซึ่งกำลังจะผ่ำนไป ทั้ง ๆ ที่ในชีวติ ของเรำทุก ๆ วัน ทุก ๆ เดือน ตลอดปี ก็ถูกล้อมรอบไปด้วยควำมรัก แต่เพรำะเรำไม่รู้ และไม่เข้ำใจ ว่ำ ควำมรักคืออะไร เรำเลยมองหำ และอยำกได้ ควำมรักที่ได้อย่ำงใจเรำ

เยาวชนที่รัก... โลกบอกว่ำ เดือนกุมภำนี้ เป็นเดือนแห่งควำมรัก ซึ่งคงไมได้สนิ้ สุด “กำรรัก” เมื่อจบเดือน แต่เดือนนี้ น่ำจะเป็นโอกำสพิเศษ ที่ทำให้เรำต้องทบทวน เพื่อจะได้เข้ำใจ และมองเห็นว่ำมีควำมรักมำกมำยอยู่รอบตัวเรำ สิ่งที่สาคัญก็คอื หัวใจของเรา ที่เป็นเสมือนภาชนะบรรจุความรัก ถ้าใจของเรา ยังคงเป็นใจทีเ่ อาแต่ใจ มันก็คงไม่มีที่วา่ งพอ ที่จะรักใคร และเมื่อรักใครไม่เป็น ก็คงยาก ที่จะเข้าใจความรัก ที่คนอื่นมีต่อเรา เพื่อจะได้รัก เราคงต้อง “ขอโทษ” ถ้าที่ผ่านมา เราได้มองข้าม ความรักของคนมากมายที่อยู่รอบตัวเรา เพียงเพราะการแสดงออกซึ่งความรักของคนเหล่านัน้ ไมได้อย่างใจ

3


##### บางทีความว่า

“เพือ่ น” อาจจะไม่ง่าย อย่างที่เราคิดไว้เลย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะมี

“เพื่อนทีแ่ ท้จริง” ไม่ได้ #####

4

สวัสดีครับน้องเยำวชนที่รักทุกคนครับ ก่อนอื่นผม อยำกจะแนะนำตัวผมเองและคอลัมน์ใหม่นี้นะครับ ผมชื่อ นพรัตน์ เรือนกูล ครับ หรือเรียกสั้นๆว่า บราเดอร์บี๋ ผมเป็นบราเดอร์ในคณะเยสุอิต (ชื่อเป็นทางการคือ คณะแห่งพระเยซูเจ้า) ผมเองรู้สกึ ดีใจที่ได้ส่วนหนึ่งของ กำรแบ่งปันเรื่องรำวดีๆผ่ำนทำงบทควำมในคอลัมน์ใหม่น้ี หลังจำกที่ผมได้คดิ อยู่หลำยวัน ได้เกิดควำมคิดที่จะให้ชื่อ คอลัมน์ใหม่ว่ำ “เพื่อนในพระเจ้ำ” โดยเน้นกำรแบ่งปัน ข้อคิดและแรงบันดำลใจจำกมิตรภำพ ผ่ำนทำงเรื่องรำว ของนักบุญต่ำงๆที่สำคัญ ซึ่งเรำหลำยคนอำจจะไม่เคยรู้ มำก่อน โดยผมจะเขียนเป็นเรื่องๆไป และแต่ละเรื่องอำจจะมี อยู่หลำยตอน ดังนัน้ ถ้ำน้องๆ สนใจเรื่องต่ำงๆ เหล่ำนี้ ก็ อย่ำพลำด ที่จะอ่ำนจุลสำรเพื่อ(น)เยำว์อย่ำงต่อเนื่องใน แต่ละเดือนนะครับ ก่อนอื่น แรกๆ น้องๆอำจจะสงสัยว่ำ ทำไมผมจึงตัง้ ชื่อคอลัมน์ว่ำ “เพื่อนในพระเจ้า” (ภำษำอังกฤษคือ “Friends in the Lord”) คำนี้จะต่ำงจำกคำว่ำ “เพื่อน” เฉยๆอย่ำงไร และทำไมต้องมีควำมว่ำ “ในพระเจ้ำ” ตำมหลังมำ ผมจะยังไม่บอกในทันทีนะครับว่ำทำไม แต่อยำกจะ เชิญชวนเรำแต่ละคน ได้ลองค้นหำคำตอบด้วยกัน ผ่ำน


ทำงเรื่องรำวที่ผมเขียนในแต่ละเดือน ถ้ำเรำลองเปรียบเทียบกับกำรเดินทำง ก็อยำกจะเชิญพวกเรำ ได้เดินทำงไปด้วยกัน บำงทีในระหว่ำงทำง อำจจะมีพวกเรำบำงคนที่ได้พบกับคำตอบนัน้ ๆ ก็เป็นได้ ครับ อย่ำงไรก็ดี ผมก็อยำกจะลองให้แง่คดิ บำงอย่ำงก่อน อย่ำงน้อยก็หวังว่ำจะเป็นกำรปูทำงไปสู่ เรื่องรำวในแต่ละเดือนต่อไป โดยเฉพำะกับคำว่ำ “เพื่อน” ที่เรำปฏิเสธไม่ได้ว่ำเป็นส่วนสำคัญใน ชีวิตของเรำทุกคน ถ้ำหำกเรำได้มีโอกำสถำมคนที่อยู่รอบข้ำงว่ำ “เพื่อน” คืออะไร เรำอำจจะได้รับคำตอบที่ หลำกหลำยด้วยกัน บำงที เรำอำจจะนึกถึง ใครสักคนที่สนิทกับเรำ คนที่เรำสำมำรถพูดคุยและ ระบำยทุกอย่ำงได้ คนที่เข้ำใจและรับฟังเรำโดยเฉพำะในช่วงที่เรำมีปัญหำ คนที่เรำสำมำรถไปไหน มำไหนด้วยกันได้ และกำรอธิบำยในรูปแบบอื่นๆอีกมำกมำยนับไม่ถว้ นตำมแต่ประสบกำรณ์ของเรำ แต่ละคน แต่ทว่ำ ในชีวิตจริงนั้น ควำมเป็นเพื่อนอำจจะไม่มคี วำมรำบรื่นและสอดคล้องกับสิ่งที่เรำคิดไว้ เสมอไป ยกตัวอย่ำงนะครับ ถ้ำมีวันใดวันหนึ่ง เพื่อนของเรำที่รู้คนุ้ เคยและรู้จักกันดี อำจจะกำลัง เรียนหนังสืออยู่ด้วยกัน วันหนึ่งเรำกับเพื่อนต้องแยกย้ำยกันไป อำจจะไปเรียนต่อคนละแห่ง หรือไป ทำงำนในที่ที่ตำ่ งกัน คำถำมคือ ถ้ำเรำคิดว่ำเพื่อนคือคนที่จะไปไหนมำไหนด้วยกัน หรือพูดคุยกันได้ ตลอด แล้วถ้ำเรำต้องแยกกันไป “คาว่าเพื่อนจะยังคงอยู่หรือไม่” อีกตัวอย่ำงหนึ่ง ถ้ำเรำวำดฝัน ว่ำ เพื่อนคือคนที่เข้ำใจเรำ และเรำสำมำรถพูดคุยปรึกษำได้ทุกเรื่อง แต่ถำ้ หำกวันใดวันหนึ่ง เรำเกิด ทะเลำะและมีควำมขัดแย้งเกิดขึ้น เรำคิดว่ำ “ความเป็นเพื่อนที่เคยมีมาจะสิ้นสุดหรือไม่” บำงทีควำมว่ำ “เพื่อน” อำจจะไม่ง่ำยอย่ำงที่เรำคิดไว้เลย แต่ก็ไม่ได้ หมำยควำมว่ำเรำจะมีเพื่อนที่แท้จริงไม่ได้ เพียงแต่ผมจะลอง นำเสนอควำมหมำยและคุณค่ำของคำว่ำ “เพื่อน” ที่ ลึกซึ้งกว่ำคำว่ำเพื่อนโดยทั่วไป ผ่ำนทำงคอลัมน์ “เพื่อนในพระเจ้า” นี้ เรำอำจจะได้เห็นมุมมองอะไร บำงอย่ำงที่มอบแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงมิตรภำพ กับเพื่อนๆของเรำ ยิ่งนำนวันยิ่งแน่นแฟ้นมำกขึ้นต่อไป ดังนัน้ เรำจะลองมำหำคำตอบด้วยกันผ่ำน เรื่องรำวที่ผมอยำกจะแบ่งปันในแต่ละเดือน เริ่มจำก เดือนต่อไปครับจะมีชื่อเรื่องว่ำ “อิกญาซีโอ ฟรังซิส เซเวียร์ และ ฟาแวร์” ตอน สหายแห่งมหาวิทยาลัย ปารีส 5


จากชีวิตนักศึกษาอันวุน่ วายใน กรุงเทพมหานคร สู่ชวี ิตอัน เรียบง่ายที่จังหวัดลาพูน นิสิตนักศึกษำสิบหกคน ออกหัวลำโพง เวลำ เที่ยงครึ่งของวันที่ 5 มกรำคม 2558 นี่เป็นจุดเริ่มต้น ของกำรเดินทำงไป สัมผัสชีวติ ใหม่ใน ต่ำงถิ่น เรำเริ่มรู้สกึ ว่ำ ชีวติ ของเรำ เริ่มเปลี่ยน ไปนับตัง้ แต่ก้ำวเท้ำแรก ขึน้ ไปยังรถไฟ เรำนั่ง หันหน้ำเข้ำหำกัน ยิม้ ให้กัน และพูดคุยกัน นับเป็นกำร เปิดโอกำสให้เรำได้แบ่งปัน ประสบกำรณ์ของเรำที่ผ่ำนมำมำกมำย และเรำต่ำงก็คิดว่ำ นี่แหล่ะ!!! คือเสน่ห์ ของรถไฟ จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่หมู่บ้านป่าแป๋ อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน เรำจะเดินทำงไปใช้ชวี ติ อยูก่ ับชำวเขำ ที่เรียกตนเองว่ำ “ปกำเกอะญอ” เราทุกคน ต่างครุ่นคิดในใจ ว่าเราจะได้พบเจอกับอะไรที่ แปลกๆ มากมาย เราจะต้องกินของป่าไหม จะต้องนอนตามพื้นดินไหม อาบน้าในลาธาร ไหม แค่ครั้งแรกที่บอกว่าไม่มี 3G และ wifi เราก็แทบจะทรุดตัวลงในตอนนั้น แต่ก็นั่นแหละ ถ้าหากว่ามันไม่ต่าง มันจะสร้างอะไรให้แก่เรา

6


เมื่อถึงสถำนีรถไฟลำพูน คุณพ่อยอแซปเป้ บาทหลวงท้องถิ่น ก็รับ เรำไปส่งยังหมู่บ้ำน เรำทุกคนแยกย้ำยกันไปอยู่ตำมบ้ำนของชำวบ้ำน บ้ำน ละสำมคนบ้ำง สี่คนบ้ำง แน่ล่ะ เพื่อนที่นั่งตรงข้ำมกับเรำบนรถไฟ คนที่เรำ กำลังจะสนิทอยู่ด้ว ยแล้วเชีย ว ต้องแยกจำกกัน วินำที นั้นมันว้ำ เหว่ในใจ อย่ำงบอกไม่ถูก ฉันกับเพื่อน จะพบเจออะไรบ้ำงนะ และเรำใช้ชีวิตอยู่บน ดอย ทำงำนกับชำวบ้ำน กินอย่ำงชำวบ้ำน ใช้ชวี ิตทุกอย่ำงอย่ำงชำวบ้ำน ซึ่ง นับว่ำแปลกมำกเลยทีเดียว วันที่เรำได้อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนก็มำถึงอีกครั้ง เรำลงจำกหมู่บ้ำนไปที่ บ้ำนเยรีนำ ดอยสุเทพ เชีย งใหม่ เพื่อแบ่งปันในสิ่งที่เ รำได้รับจำกหมู่บ้ำ น เรำพบว่ำ ชาวหมูบ้านป่าแป๋ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมาก เช้าก็ไปทางาน เย็นก็กลับจากงานมาอยู่กับครอบครัว ของกินของใช้หาได้จากบริเวณ รอบกาย เขาไม่ได้ต้องมีแบบที่เรามี แต่เขาก็มีความสุขได้ แม้กระทั่ง เราเอง ที่ไม่มใี นสิ่งที่เคยมี เราก็ยังมีความสุขเช่นเดียวกับเขา ทาให้เรา ได้คิดว่า สิ่งที่เรามีนั้น เรามีเพื่ออะไร เพราะในวันที่เราไม่มี เราก็ไม่ได้ รู้สกึ ขาดมันเสียจนไม่มีความสุข เสียงจำกเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนได้บอกว่ำ “มำค่ำ ยนี้ เป็นโอกำสดีที่ได้ ไตร่ตรองชีวิต ได้ย้อนมองตัวเอง เรื่องกำรใช้ชีวิตที่ผ่ำนมำ รวมถึงได้ทำใน สิ่งที่รักและเป็นชีวิตจิตใจ ได้ดูแลเรื่องบทเพลงที่ใช้ร้องในค่ำย ทำให้ชีวิตมี ควำมสุขมำก” เพื่อนอีกคนบอกว่ำ “สิ่งที่ใฝ่ฝันในชีวิตมำนำนก็คือกำรเดินป่ำบนเขำ ตื่นเต้นมำก รวมถึงได้ซำบซึ้งน้ำใจที่ชำวบ้ำนหยิบยื่นให้ แบ่งปันซึ่งกันและ กัน ซึ่งมีควำมสุขกว่ำเมืองหลวงที่เรำเรียกได้ว่ำมีควำมสะดวกสบำยเสียอีก สิ่งที่เมืองหลวงขำดไป ก็คือน้ำใจที่เป็นเสมือนสิ่งหล่อเลี้ยงหัวใจมนุษย์” นี่เป็นเสียงส่วนหนึ่งจำกเพื่อนๆ ที่เรำได้พบเจอและสัมผัสชีวิตในครั้งนี้ พร้อมกัน ศูนย์ประสำนงำนนิสิตนักศึกษำคำทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ชวน เพื่อนๆ มำร่วมสัมผัสชีวิตแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในประเด็นต่ำง ๆ ตำม ควำมสนใจอีกมำกมำย ก่อนที่เรำและเพื่อนๆ ทุกคนจะลำกัน ในวันสุดท้ำย ของค่ำ ย เรำก็ทิ้งท้ำ ยด้วยคำที่เ รำอยำกจะพู ดมำกที่สุด “ถ้าครั้งหน้า มี โอกาส เราจะได้ พ บกั น ใหม่ ” ศู น ย์ ป ระสำนงำนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำแห่ ง ประเทศไทย ตอบรับด้วยควำมอิ่มเอมใจ ถ้ำเรำอยำกพบกันใหม่ เรำจะได้ พบกันดังที่ตั้งใจไว้ ค่ำยหน้ำมีใหม่ เรำจะกลับมำพบกัน....

7


ริคคาร์โด เป็นเพื่อนนักเรียนในห้องเรียนซึ่งมีพฤติกรรม แปลกๆ เมื่อเขาพูด เขามักจะทาไม้ทามือแปลกๆ ทาให้ เพื่อนๆไม่ยอมคบกับเขา ผมก็ตัดสินใจไม่เป็นเพื่อนกับ เขาด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะกับเขา ผมจึงย้ายที่ นั่งไปอีกมุมหนึ่งของห้องเรียน ต่อมาครูได้เปลี่ยนที่นั่งของพวกเราใหม่หมด ลองคิดดูสิ ว่า ครูให้ผมนั่งข้างใคร ริคคาร์โดนั่นเอง เหตุการณ์นี้ ทาให้ผมจาพระวาจาทรงชีวติ ได้ ผมรู้ดวี ่าการบอกพฤติกรรมของเขาที่เพื่อนๆ ไม่ชอบก็ไม่ ทาให้อะไรดีขึ้น ในตอนแรกๆ มันยากมากที่จะยอมรับ เขา แต่ผมก็พยายามทา หลังจากนั้นผมเห็นว่าเขา เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เขาใจเย็นและดูสงบมากขึ้น ตอนนี้ ใกล้จะสิ้นสุดปีการศึกษาแล้ว แม้ว่า ริคคาร์โด จะไม่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น แต่เขาก็หยุดพฤติกรรม แปลกๆ ของเขาได้มากทีเดียว และเพื่อนๆในห้องก็ไม่ได้ ล้อเลียนเขาอีก และคุณครูก็ไม่ได้ เรียกผู้ปกครองของเขามาพบ ที่โรงเรียน เหมือนเมื่อก่อน

วันนี้ฉนั จะใส่แว่นตาวิเศษทีจ่ ะช่วยให้มองเห็นด้านบวก ของทุกคน........

วันนี้ ฉันเห็น ...

8


ตัดแว่นตาและมอบให้กับผู้ที่ ต้องการมองด้านบวกของผู้อื่น ระบายสีด้วยก็ได้

9


วัสดีค่ะ เพื่อนเยำวชนทุกท่ำน เป็นอย่ำงไรกันบ้ำง สบำยดีหรือเปล่ำคะ ในเดือน กุมภำพันธ์ เดือนแห่งความรัก เรำเห็นตำมท้องตลำด ในห้ำงสรรพสินค้ำ และ หลำย ๆ แห่ง พยำยำมสื่อรักด้วยกำรตกแต่งประดับรูปหัวใจ ดอกกุหลำบ และ ช็อกโกแลต สิ่งเหล่ำนีถ้ ูกยกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งควำมรักที่หอมหวำน หลำยคนสำมำรถให้ควำมหมำยของควำมรักได้อย่ำงสวยงำม เพรำะเขำใช้ควำมรักอย่ำงมี ควำมหมำยและเห็นคุณค่ำ ควำมรักหนักแน่นดั่งขุนเขำ แข็งแกร่งดั่งเหล็กกล้ำ ทรงพลังยิ่งกว่ำใด ๆ ควำมรักทำให้ใครบำงคนแข้มแข็งและกล้ำพอที่จะทำสิ่งดี ๆ กล้ำหำญพอที่จะปกป้องใครสักคน แม้จะด้วยชีวิตก็ตำม ควำมรักนัน้ หอมหวำน สดชื่น มีชีวิตชีวำ และทรงพลังจริงหนอ... แต่อกี มุมหนึ่งของควำมรัก กลับกลำยเป็นควำมรุนแรง กลำยเป็นควำมโกรธแค้น ควำม อิจฉำ ควำมรักกลับทำให้ใครบำงคนอ่อนแอ เสียใจ เป็นทุกข์ ท้อแท้ ไม่มที ำงออกให้กับชีวติ และ ทำบำงอย่ำงที่สนิ้ คิดด้วยซ้ำไป… ควำมรัก ทำไมจึงมีสองมิตทิ ตี่ รงข้ำมกันอย่ำงสิน้ เชิง แข็งแกร่งดีสุดขั้ว และชอกช้ำ เปรำะบำงจนสุดจะทนขนำดนี้ ทั้งหมดนี้ก็ขนึ้ อยูก่ ับคุณว่ำรูจ้ ักควำมรักดีแค่ไหน หำกคุณรักอย่ำง ถูกวิธี และรู้ว่ำควรจะรักอย่ำงไร...? รักนั้นจะกลับทรงพลัง และสร้ำงสรรค์ส่งิ ดี ๆ ให้กับชีวิตของ เรำอีกมำกมำยเลยทีเดียวค่ะ อย่ำลืมนะคะ ควำมรักคือสิ่งดีงำมที่พระเจ้ำประทำนให้กับมนุษย์ เมื่อมีรักย่อมมีควำมสุข และทำให้คนรอบข้ำงสุขไปด้วย หำกรักแล้วเรำรูส้ ึกว่ำไม่มคี วำมสุข คนนั้นคงต้องหวนกลับมำ ทบทวนว่ำสิ่งที่เรำกำลังรักนั้น ใช่ควำมรักจริงหรือไม่? เมื่อควำมรักทรงพลังและงดงำมขนำดนี้แล้ว อย่ำลืมแบ่งปันควำมรัก ควำมดีงำมนัน้ ให้กับเพื่อน ๆ รอบข้ำงบ้ำงนะคะ “ที่ใดมีความรัก และความเมตตา ทีใ่ ดมีความรัก พระเจ้าประทับอยู่”

10


กิจกรรมเยาวชนระดับชาติ 2015 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะ กรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ได้มกี าร ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งแรกประจาปี ค.ศ.2015 เพื่อ พิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดร่วมกันในระดับชาติ และ ปรึกษาหารือ ถึงบางกิจกรรมที่จะจัดขึน้ ในสังฆมณฑล และ องค์กรต่าง ๆ สำหรับงำนอภิบำลเด็กและเยำวชนประจำปี 2015 นี้ เรำจะ ใช้พระวำจำที่สมเด็จพระสันตะปำปำฟรังซิส ทรงมอบให้กับเยำวชน ทั่วโลก คือ ผู้มใี จบริสทุ ธ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระ เจ้า (อ้าง มธ.5:8) โดยเริ่มต้นจำกการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ อย่ำง ต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน การรณรงค์เพื่อการส่งเสริมชีวิต "ProLife" My prayer for one life เพื่อเชิญชวนเยำวชนให้สวดภำวนำเพื่อทำรกในครรภ์ มำรดำที่มคี วำมเสี่ยงต่อกำรถูกทำแท้ง และเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ ให้แก่เยำวชนเกี่ยวกับคุณค่ำชีวติ มนุษย์และสิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะของเด็กทำกผู้บริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้เกิดมำ จึงขอเชิญชวนเยำวชนให้ร่วมกันภำวนำเพื่อทำรกในครรภ์ มำรดำที่มคี วำมเสี่ยงต่อกำรถูกทำแท้ง ด้วยกำรอธิษฐำนภำวนำ อย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำเก้ำเดือนค่ะ การรณรงค์ ส่งเสริมเยาวชนอ่านพระคัมภีร์ประจาวัน ผ่ำนทำง Facebook ของแผนกเยำวชนรวมถึงกำรเผยแพร่ขำ่ วสำร กิจกรรมต่ำง ๆ ของเยำวชนทั่วประเทศ เนื้อหำควำมรูท้ ี่ดี ๆ ผ่ำน ทำงสื่อออนไลน์ ทำง Website : http://youth.cbct.net ทำงจุลสำร เพื่อ (น) เยำว์ หำกเพื่อน ๆ เยำวชนสนใจอยำกรับข่ำวสำรต่ำง ๆ สำมำรถสมัครมำที่ email : youth@cbct.net ค่ะ

11


การเฉลิมฉลอง 75 ปีหมู่คณะเทเซ่และ 100 ปี การเกิด ของภราดาโรเจอร์ ผู้ก่อตั้งหมู่คณะเทเซ่ ซึ่งมีกำรเฉลิมฉลอง อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2015 โดยหำกเยำวชนไทยต้องกำรจะเข้ำ ร่วมเฉลิมฉลอง ทำงเทเซ่ยนิ ดีสนับสนุนที่พักและอำหำร ระหว่ำง ร่วมกิจกรรมที่เทเซ่ด้วยนะคะ โดยเพื่อน ๆ สำมำรถศึกษำ รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โปสเตอร์ที่แนบมำนี้คะ่ และในวันที่ 3 – 7 มีนาคม ทีจ่ ะถึงนี้มกี ารเข้าเงียบแบบ เทเซ่ ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีภรำดำจำกหมู่คณะเท เซ่ ประเทศฝรั่งเศส จะเป็นผู้นำกำรเข้ำเงียบ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกำร ประสำนควำมร่วมมือกันในอนุภูมิภำคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 1 ใน 5 ประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย ได้แก่ ลำว, เมียนม่ำ,กัมพูชำ, เวียดนำม และประเทศไทยค่ะ โดยมีผู้เข้ำร่วมประมำณ 70 คน และ จำกประเทศไทย 20 คนค่ะ โครงการสัมผัสชีวิตเทเซ่ ระยะ 3 เดือน เป็นโครงกำรที่ ทำงหมู่คณะเทเซ่ ส่งเสริมผู้แทนเยำวชนคำทอลิกปีละ 1 คน ร่วมกับผู้แทนเยำวชนนิกำยลูเธอร์แลนด์อกี 1 คน ให้ไปเรียนรู้ สวด ภำวนำ และเป็นหนึ่งเดียวกับหมูค่ ณะเทเซ่ ที่ประเทศฝรั่งเศส และ เมื่อปีที่แล้วทำงคำทอลิก ขออนุญำตจำกทำงเทเซ่ งดส่งเยำวชน 1 ปี และขอส่งปีน้พี ร้อมกัน 2 คน เพื่อให้เยำวชนได้มโี อกำสร่วมเฉลิม ฉลอง 75 ปีหมูค่ ณะเทเซ่ โดยมีนอ้ งเก๋ จำกองค์กรพลศีล จำกสังฆ มณฑลรำชบุรี เข้ำร่วมระหว่ำงวันที่ 16 มิถุนำยน ถึงวันที่ 7 กันยำยน 2015 จำกนั้นเมื่อกลับมำ 2 คนนี้จะร่วมเป็นอำสำสมัคร ในงำนชุมนุมเยำวชนคำทอลิกระดับชำติ ที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ใน เดือนตุลำคมด้วยค่ะ

12


13


อีก 1 โครงกำรดี ๆ ที่สง่ เสริมเยำวชนคือ โครงการศึกษาต่อด้านงานอภิบาลฯ ใน สถาบัน Fondacio Asia ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ใน 2 ระดับด้วยกันคือ ระดับวุฒบิ ัตร 1 ปี เริ่ม เรียนภำษำอังกฤษ วันที่ 26 กันยำยน 2015 และอีก 1 ปีกำรศึกษำ เริ่มจำกมกรำคม – ธันวำคม 2016 และระดับปริญญำโท Master in Development Leadership ระยะ 16 เดือน เริ่มเรียน ภำษำอังกฤษ วันที่ 26 กันยำยน 2015 – มิถุนำยน 2017 หำกเพื่อน ๆ สนใจ สำมำรถติดตำม รำยละเอียดได้ที่โปสเตอร์ที่แนบมำนี้ และยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 1 มิถุนำยน 2015 นี้นะคะ การสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 15 – วันศุกร์ที่ 19 มิถุนำยน เป็นโอกำสที่บรรดำผู้ร่วมงำนอภิบำลเด็กและ เยำวชน ได้ฟื้นฟูจิตตำรมณ์และจิตวิญญำณของผู้ทำงำนอภิบำลเด็กและเยำวชนที่กำลังเผชิญกับ ควำมท้ำทำยมำกมำย และเพื่อศึกษำสำสน์พระสันตะปำปำฯ ประจำปีค.ศ.2015 “ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (อ้าง มธ.5:8) และศึกษำเนื้อหำเพิ่มเติมที่ทันต่อ สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน เพื่อนำสิ่งที่ได้รับมำปรับใช้เป็นแนวทำงกำรทำงำนอภิบำลเด็กและเยำวชน ให้เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทันสมัยและตอบสนองต่อสถำนกำรณ์จริง สำมำรถวัดผลงำนได้ อย่ำงเป็นรูปธรรม และที่สำคัญเป็นโอกำสดีที่จะเสริมสร้ำงมิตรภำพอันดี และเครือข่ำยประสำน ควำมร่วมมือในงำนอภิบำลเด็กและเยำวชนด้วยค่ะ หำกเพื่อน ๆ เยำวชนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงำน ก็สำมำรถติดต่อสอบถำมจิตตำภิบำลเยำวชนหรือพี่ ๆ ผู้ประสำนงำนเยำวชน เพื่อร่วมเดินทำงก้ำว ไปพร้อมกันในงำนนี้ได้คะ่ ... BILA on Youth ครั้งที่ 3 ณ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 3 – 7 สิงหำคม 2015 โดยทุก ๆ 10 ปี ทำงสหพันธ์สภำพระสังฆรำชแห่งเอเซีย FABC ได้จัดให้มีกำรทบทวน ไตร่ตรอง แบ่งปัน วำงแผน และเสริมทักษะกำรทำงำนอภิบำลเด็กและเยำวชนในเอเชีย โดยกำรประชุมครั้งนี้ จะนำ แนวทำงกำรทำงำนอภิบำลเด็กและเยำวชนตำมแบบอย่ำงของพระเยซูเจ้ำในพระวรสำรนักบุญ ยอห์น บทที่ 4 ที่กล่ำวถึง “พระเยซูเจ้ำกับชำวสะมำเรีย” ด้วย ในเดือนสิงหำคม องค์กร SYM จัดแสวงบุญและร่วมฉลอง 200 ปี คุณพ่อบอสโก ณ เมืองตุลิน ประเทศอิตำลี 100,000 บำท หำกเพื่อน ๆ เยำวชนสนใจสำมำรถขอรำยละเอียดได้ที่ : คุณพ่อนพดล ยอแซฟ 090-142-5005

14


15


ค่ายผู้นาเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 32 จัด ขึน้ ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ในปีนจี้ ะจัดพิเศษในรูปแบบงาน ชุมนุมเยาวชน “ปีศักดิ์สทิ ธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย” ชุมนุมเยำวชนกว่ำ 1,000 คน ระหว่ำงวันที่ 12 – 17 ตุลำคม ณ โรงเรียนมงฟอร์ต แผนกมัธยม จ.เชียงใหม่ รูปแบบกำร จัดงำน เป็นกำรนำประสบกำรณ์กำรเข้ำร่วมงำนเยำวชนทั้งใน ระดับเอเซียและระดับโลก มำปรับใช้ในงำนชุมนุมเยำวชนครัง้ นี้ ค่ะ หำกเพื่อน ๆ สนใจ สำมำรถสมัครได้ที่จิตตำภิบำลเยำวชน ในสังฆมณฑลและองค์กรทีท่ ่ำนสังกัดนะคะ และปิดท้ำยสำหรับปีนคี้ อื การประชุมใหญ่ประจาปี ของทางแผนกเยาวชนฯ ซึง่ จัดในช่วงปลำยปี เพื่อแบ่งปัน กิจกรรมเยำวชนทีท่ ุกสังฆมณฑล – องค์กร ได้ทำงำนอภิบำล มำตลอดทั้งปี หลำยกิจกรรมที่ดี ๆ ที่สังฆมณฑลหนึ่งทำและ เกิดผล ก็จะจุดประกำยในสังฆมณฑลและเพื่อนองค์กรต่ำง ๆ นำกลับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป รวมถึงกำรปรึกษำ หำรือถึงปัญหำ อุปสรรค ผลกระทบที่กำลังเกิดขึน้ ต่อกำร ทำงำนอภิบำลเด็กและเยำวชน ในกิจกรรมระดับโลก ค.ศ. 2016 พระสันตะปำปำฟ รำนซิส ทรงประกำศให้มี งานวันเยาวชนโลก WYD 2016 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ ระหว่ำงวันที่ 20 – 31 กรกฎำคม 2016 ค่ำใช้จำ่ ยประมำณท่ำนละ 68,000 บำท หำกเพื่อน ๆ สนใจสำมำรถติดตำมรำยละเอียดได้ทโี่ ปสเตอร์ที่ แนบมำนี้ และเริ่มเก็บเงินกันเลยนะคะ โดยจะปิดรับสมัคร ภำยในวันที่ 4 มกรำคม ค.ศ. 2016 จ้ำ กิจกรรมเยำวชนในระดับชำติตลอดปี 2015 ก็จะมี ประมำณนีค้ ่ะ นอกจำกนีแ้ ล้ว ยังมีกิจกรรมเยำวชนในระดับ วัด ระดับเขต และค่ำยเยำวชนในระดับสังฆมณฑลด้วย เพื่อน ๆ สำมำรถติดตำมข่ำวสำรต่ำง ๆ ได้ที่วัดที่ตนสังกัด อยู่นะคะ...

16


17


การอยู่ เคียงกัน ในวันหนัก วันที่ ความรัก ประจักษ์ได้ หนึ่งคน รอคอย กาลังใจ อีกหนึ่ง มีให้ และให้จริง สิ่งเล็ก ๆ ทีเ่ รียก ว่าความรัก คือตระหนัก เพื่อนนี้ มีค่ายิ่ง เพื่อนทุกข์ เพื่อนท้อ ไม่ทอดทิ้ง คือสิ่ง สวยงาม ความเป็นเพื่อน คือเพื่อน เสมอ ทุกเวลา ใช่แค่ ครั้งครา ก็ลาเลื่อน ใช่แค่ เพื่อนเหย้า หรือเพื่อนเยือน มีกัน กลาดเกลื่อน แค่เพื่อนกิน คือเพื่อน พร้อมทุกข์ และพร้อมยาก ไม่ว่า ลาบาก ใดทั้งสิน้ คาหวาน ถึงแม้ ไม่ได้ยนิ น้าใจ ไหลริน เป็นกิจการ การอยู่ เคียงกัน ในวันเศร้า ร่วมแรง แบ่งเบา พาเศร้าผ่าน มิตรภาพ ยืนยง และคงนาน เพราะสาน สายใย ในใจแล้ว ...ภัศม์...

18


19


กาแฟ ตัวช่วยแก้งว่ ง ของใครหลำยคน ซึ่งเชื่อว่ำหลำย ๆ คน เริ่มต้นจำกกำรดื่ม เพียงเพื่อให้กำเฟอีนช่วนคลำยง่วงเท่ำนัน้ แต่ย่งิ ดื่มนำน ๆ ไป กลับกลำยเป็นคนที่ติดกำแฟโดยไม่รู้ตัว ซึ่งต่ำงก็รวู้ ำ่ กำรดื่มกำแฟมำก ๆ ย่อมไม่ใช่เรื่องดี ต่อสุขภำพ เลยอยำกชวนบรรดำจิตตำภิบำล และพี่น้องเยำวชน ลองมองหำของอร่อยที่ช่วย ให้หำยง่วงได้ง่ำย ๆ ในแบบคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจสุขภำพกันดีกว่ำ

น้าเปล่า ลองเพิ่มระดับออกซิเจนในร่ำงกำย ให้รู้สกึ สดชื่นด้วยน้ำเปล่ำ นับเป็นวิธีแก้ง่วงสุดเบสิค และได้ผลดีเลยทีเดียว แต่อย่ำงลืมว่ำ กำรดื่มน้ำ ที่ถูกต้อง ควรจะค่อย ๆ จิบทีละนิดทุก ๆ 10-15 นำที ตลอดทั้งวัน เพื่อให้ร่ำงกำยได้รับน้ำ อย่ำงสม่ำเสมอ ยิ่งคนที่นั่งทำงำนในห้องแอร์ทั้งวัน น้ำเปล่ำไม่เพียงแต่ช่วยคลำยง่วงเท่ำนัน้ แต่ยังส่งผลดีต่อผิวพรรณ เพรำะอำกำศแห้งในห้องแอร์ทำให้ผิวขำด ควำมชุม่ ชืน้ ทำให้ผิวเหี่ยวย่นก่อนวัยได้งำ่ ย ทำงที่ดี ดื่มน้ำมำกๆ รับรองว่ำไม่ง่วง ยำมบ่ำย แถมผิวพรรณสดใสเต่งตึงอีกด้วย

20


ดาร์กช็อกโกแลต ลองให้เซโลโทนินในดำร์กช็อกโกแลต มำช่วยกระตุน้ กำรหลั่งสำรเอนดอร์ฟิน ในร่ำงกำยจะช่วยให้รู้สกึ กระปรีก้ ระเปร่ำ ลดควำมเครียดจำกกำรทำงำน แถมเจ้ำดำร์กช๊อกโกแลตยังมำ พรอ้มกับประโยชน์มำกกว่ำที่คดิ เท่ำนัน้ และต้องกินในปริมำณพอเหมำะ ประมำณ 100 ก. ต่อวันก็พอเพียง

ผลไม้ วิตามินซีสงู สำหรับสำว ๆ ที่ชอบกินจุบจิบ แต่ไม่ อยำกอ้วน อย่ำลืมซือ้ ผลไม้ไว้เป็นเพื่อน แก้งว่ งยำมบ่ำย แทนขนมหวำนจะดีกว่ำ เช่น ผลไม้วติ ำมินซีสูงที่หลำย ๆ คนนึก ถึงอย่ำง ส้ม ที่ช่วยให้รู้สกึ สดชืน่ แถมยัง ผ่อนคลำยกับกลิ่นหอมอ่อน จำกเปลือก ส้ม จะช่วยให้รู้สกึ สดชื่นยิ่งขึ้น

แอปเปิล ผลไม้เพื่อควำมงำม ที่กินได้แบบไม่มอี ว้ น ซึ่ง เจ้ำแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีดครเมี่ยมสูง ช่วย ในกำรเผำผลำญน้ำตำล ทำให้ร่ำงกำยดูด ซึมน้ำตำลได้ช้ำลง อีกทัง้ ยังช่วยสร้ำงพลังง งำนให้แก่ร่ำงกำย ที่สำคัญ สำมำรถช่วยให้ ร่ำงกำยตื่นตัวได้นำนกว่ำกำรดิม่ กำแฟ ทั้ง อร่อยและมีประโยชน์ขนำดนี้ จะพลำดได้ อย่ำงไร

21


ต้อนรับเยาวชนจากสังฆมณฑลเตจอน เกาหลี ระหว่างวันที่ 20-28 ธันวาคม 2014 แผนกเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ต้อนรับและช่วยอานวย ความสะดวกให้กบั คุณพ่อโยเซฟ ปาร์ค, ซ.มอนิกา, ซ.มารีอา และเยาวชนสังกัดกลุ่ม FIAT จากสังฆมณฑลเตจอน ประเทศเกาหลีใต้ จานวน 9 คน ซึง่ เดินทางมาสัมผัสชีวิตที่บ้านเข็กน้อย จ.เพชรบรูณ์ และที่บ้านแม่ปอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นอกนั้นได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ คาสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยได้ร่วมมิสซา และได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันกับ นักศึกษาของศูนย์ โดยมีคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อานวยการศูนย์คาสอนและจิตตาภิบาล แผนกเยาวชนคอยต้อนรับ ก่อนที่เยาววชนจะเดินทางกลับประเทศเกาหลี ได้เข้าพบพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ และไปพักผ่อนที่บ้านโต้งหลวงและเยี่ยมชมปางช้างแม่สา

22


เยาวชนเกาหลีมาเยีย่ ม คุณพ่อโยเซฟ คิม จากสังฆมณฑลแดจู มีความคิดตั้งกลุ่มเยาวชนเกาหลีให้มีอุดมการณ์ แบบ FIAT คือ 1. มีมิตรภาพ ไม่ดูถูกเยาวชนจากประเทศเอเชียอื่นๆ 2. ทาตามพระประสงค์ ร่วมงานอภิบาล 3. รู้จักคืนดี ให้อภัย 4. แบ่งปันมิตรภาพกับเยาวชนเกาหลีอื่นๆ จึงได้พบเยาวชน 6 คน ซิสเตอร์ 2 คน รวม 9 คน มาเยี่ยมชาวม้งที่สงั ฆมณฑล นครสวรรค์ และ ชาวปกาเกอะญอทีศ่ นู ย์แม่ปอน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2014 แผนกเยาวชนเชียงใหม่คอยอานวยความสะดวก ได้พาเยาวชนกลุ่มนี้มาพบพระสังฆราช เย็นวัน เสาร์ที่ 27 ธันวาคม ก่อนจะเดินทางกลับประเทศเกาหลี

23


จัดกิจกรรมวันเด็กทีบ่ า้ นพรสวรรค์ นักศึกษาของศูนย์คาสอนแม่ริมปี 1 (รุ่นที่ 20) เยาวชนและสัตบุรุษของวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กที่บ้านพรสวรรค์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นบ้านซึ่งดูแลโดย คณะซิสเตอร์รักกางเขนท่าแร่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2015

24


วันเด็กบ้านมะขามป้อม เชียงราย 2015 ตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเยาวชนคาทอลิกเชียงใหม่ ไปร่วมงานวันเด็ก ที่หมู่บ้าน มะขามป้อม เชียงราย พร้อมกับเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกเชียงใหม่ ประมาณ 60 กว่าคน ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2015 โดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวบ้านมะขามป้อม โดย ตอนค่าทางศึกษาได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและมีมิสซาในตอนเช้า โดยคุณพ่อ วินัย บุญลือ เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้าและผู้อานวยการศูนย์สวนเจ็ดริน และหลังจากนั้นได้มีการ รับประทานอาหารเช้าด้วยกัน โดยพ่อบ้านของบ้านมะขามป้อม ข้าวต้มสูตรแบบชาวบ้าน ซึ่งอร่อย ทีเดียวและเปิดงานโดยคุณพ่อวินัยบุญลือเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้าและผู้อานวยการศูนย์ สวนเจ็ดริน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านมะขามป้อมและสวดภาวนาโดยผู้นาสวดของหมู่บ้าน ตามคาขวัญวันเด็กปีนี้คือ “ความรู้ คู่คุณธรรม นาสู่อนาคต” จากนั้นเริ่มมีการเล่นสันทนาการ การแสดงทั้งน้องเล็ก ประถม และมัธยม นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษากับชาวบ้านในการเล่นเกมด้วยกัน ทาให้ได้ ทั้งรอยยิ้มและความสุขทั้งสองฝ่าย สาหรับหมู่บ้านนี้เป็นชนเผ่าอาข่า มีด้วยกันประมาณ 80 หลังคาเรือน ทั้งหมู่บ้านนับถือศาสนาคริสต์ ทาอาชีพปลูกข้าวโพด ทาสวนลาไยและปลูกพืช ปลูก ถั่วต่างๆ สิ่งที่ประทับใจหมู่บ้านนี้คือ “ความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การต้อนรับ ที่อบอุ่น ความเชื่อศรัทธาและการอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้อง”

25


นักศึกษาคาทอลิก มมร มอบอุน่ รักสูพ่ นี่ อ้ ง บ้านแม่คอง อ.แม่แจ่ม ชมรมนักศึกษาคาทอลิกมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และ แผนกเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้นาโครงการ อุ่นรักสู่พ่นี ้อง ที่บ้านแม่คอง ม.16 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-18 มกราคม 2015 โดยมีคุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว คุณพ่อเจ้า อาวาส ได้ให้เกียรติมาร่วมและเป็นประธานประกอบพิธีมิสซา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อนุเคราะห์ สิ่งของและปัจจัยในการจัดโครงการครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้ทุกคนได้รับพระพรจากพระ เจ้าครับ

26


ค่ายเยาวชนเขตวัด นาป่าแป๋ เสาหิน เมื่อวันที่ 31 ม.ค.- 7 ก.พ. 2015 ที่ผ่านมา แผนกเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ร่วมกับคุณ พ่อลูกา คามา อาไพพิพฒ ั น์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเยนอเวฟา นาป่าแป๋และครูคาสอนสอนในพื้นที่ ร่วมกันจัดค่ายเยาวชนสาหรับเยาวชนที่อยู่ในหมู่บ้าน ณ หมู่บ้าน นาป่าแป๋ หมู่บ้านเสาหินและ หมู่บ้านห้วยเหี๊ยะ อ. แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในหัวข้อค่ายที่มีชื่อว่า “ผู้ใดมีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7) โดยค่ายครั้งนี้การอบรมหลักคือเน้นการเป็นผู้มีใจ เมตตา ดั่งที่พระเป็นเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อเราไม่มีที่สิ้นสุด การอบรมแบ่งออกเป็นภาคกิจกรรม 1. เป็นการยกตัวอย่างอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญโดยมีการแสดงก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณใน วันอาทิตย์เปิดค่าย 1.1 กิจกรรมที1่ พูดถึงผู้เป็นบิดาผู้ใจดี 1.2 กิจกรรมที2่ พูดถึงผู้เป็นลูกคนเล็กได้กลับใจ 1.3 พูดถึงผู้เป็นลูกชายคนโตผู้ไม่ยอมรับน้องชาย 2. อบรมและสวดแบบบลีโอดราม่า 3. อบรมและสวดพระเมตตา 4. การแบ่งปันพระวาจาตามบ้านชาวบ้าน 5. กิจกรรมรายทางวันที่มีการเดินทางไกล 6. กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างค่ายครั้งนี้มีการเดินทางไกลจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งใช้ระยะเวลา ประมาณ 5-6 ชั่วโมง รวมการเดินทางด้วยเท้า ตลอดค่ายโดยประมาณ15 ชั่วโมง ค่ายครั้งนี้ซึ่ง เป็นค่ายที่มีคุณค่ามากและให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ ทั้งได้รับความร่วมมือจากเยาวชนเป็นอย่างดีและได้รบั การต้อนรับจากชาวบ้านที่อบอุ่น มีเยาวชน เข้าร่วมค่ายครั้งนี้ประมาณ 40 คน

27


Profile for Youthdesk cyctforever

Newsletter 119 Jan-Feb 2015  

ในเล่มประกอบด้วย คอลัมภ์ต่อไปนี้ ค.ฅนชวนคิด เพื่อนในพระเจ้า-แนะนำคอลัมภ์ เก็บเบี้ยริมทาง-สัมผัสต่าง สร้างความเข้าใจ พระวาจาทรงชีวิต ปันปัน b...

Newsletter 119 Jan-Feb 2015  

ในเล่มประกอบด้วย คอลัมภ์ต่อไปนี้ ค.ฅนชวนคิด เพื่อนในพระเจ้า-แนะนำคอลัมภ์ เก็บเบี้ยริมทาง-สัมผัสต่าง สร้างความเข้าใจ พระวาจาทรงชีวิต ปันปัน b...

Advertisement