Page 1


   

        

ประวัติการสวดสายประคา 3 คุณพ่อบอสโกกับสายประคา 4 ค.ฅน ชวนคิด 6 วันนี้ ที่นี่ ตรงนี้: จิตตาภิบาล- ผู้ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณพ่อสานิตย์ พลมาก จิตตาภิบาลเยาวชน 7 เทเรซ่ สุภาภรณ์ กอผา ผู้ประสานงานเยาวชน 8 ข่าวจากองค์กรสมาชิก - อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 10 ข่าวจากองค์กรสมาชิก - สังฆมณฑลนครสวรรค์ 11 ข่าวจากองค์กรสมาชิก - สังฆมณฑลจันทบุรี 12 ข่าวจากองค์กรสมาชิก - อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง 14 ข่าวจากองค์กรสมาชิก - สังฆมณฑลนครราชสีมา 15 ข่าวจากองค์กรสมาชิก - สังฆมณฑลเชียงใหม่ 16 ปัน ปัน By นู๋นุ้ย : IFFA Program 20 IDEA CAN DO 23 เทเซ่ จาริกความวางใจบนแผ่นดิน 24

CONTACT US : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-681-3900 ต่อ 1504-1505 E-mail: cyctforever@gmail.com / youth@cbct.net

2


ที่มา http://www.kamsonbkk.com “การสวดสายประคาเป็นรูปแบบหนึ่งของการอุทิศตนแด่ พระนางมารียท์ ี่เป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งเด่นชัดที่สุด ในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 ฤาษีคณะซิสเตอร์เซียนได้เริ่ม ในศตวรรษต่อมา และฤาษีคณะโดมินกิ ัน ซึ่งมีส่วนในการ เผยแพร่อย่างมาก โดยมีความตัง้ ใจที่จะสู้กับคาสอนนอกรีต.. เม็ดของสายประคาใช้เหมือนกับการวอนขอเช่นกัน ซึง่ มีการ ปรับให้งา่ ยขึน้ และสร้างความสนใจให้มากขึ้น หลังจากนัน้ มีการ เริ่มการสวดด้วยการกล่าวถึง พระธรรมล้าลึกแห่งชีวติ ของพระเยซู และพระนางมารีย์... นักบุญดอมินิกและบรรดานักพรตของท่าน ได้เทศน์ สอนประชาชนในการแพร่ธรรมของท่านในเรื่องการสวดสายประคาเป็นอย่างมาก แต่ไม่ง่ายนักที่จะกาหนดรูปแบบที่แน่นอนในการปฏิบัติ และเผยแพร่รูปแบบหนึ่งที่ได้รับอนุญาตอย่าง เป็นทางการจากสมเด็จพระสันตะปาปา ปีอุส ที่ 5 คือ กาหนดและให้มีรูปแบบเดียวกันในข้อความ ของบทวันทามารีอา” พระนางพรหมจารียไ์ ด้ปลุกเร้าให้ประชาชนสวดสายประคา ทั้งจากการประจักษ์ที่เมืองลูร์ด และฟาติมา ในระหว่างสหัสวรรษที่ 2 สมเด็จพระสันตะปาปาได้สนับสนุนให้มีการวอนขอพระนาง มารีย์ และตัง้ แต่สมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ซึ่งได้รับพระนามว่า “พระสันตะปาปาแห่งสายประคา” ทรงแนะนาให้ทุกคนสวดสายประคา และทรงเพิ่มความสาคัญด้วยการประทานพระคุณการุณย์ในการสวด สายประคาด้วย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงอุทิศ พระองค์เองเป็นพิเศษแด่พระชนนีของพระเจ้า ตราประจา พระองค์ก็มอี ักษรตัวแรกของพระนาง (Totus tuus) เป็นการ วิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ พระองค์ทรงมีสายประคา อยู่กับพระองค์เสมอ และสวดเป็นประจา สมณสาสน์เรื่อง การสวดสายประคาเป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างมั่นคงถึงความนับถือ ของพระองค์ต่อการสวดสายประคา

3


ที่มา - http://www.oknation.net โดย.. คุณพ่อฟรังซิส ไก้ส์ ซดบ.

4

ผู้รู้จักคุณพ่อบอสโกเมื่อท่านยังเป็นเด็ก..ยืนยันว่า..คุณพ่อมี ใจรักการอธิษฐานภาวนา และเลื่อมใสศรัทธาต่อพระนางมารีย์ อย่างมาก ตัง้ แต่คุณพ่อบอสโกเริ่มเปิดศูนย์เยาวชน จนถึงวาระ สุดท้ายของชีวิต การสวดสายประคาเป็นกิจวัตรประจาวันของท่าน คุณพ่อสั่งให้เยาวชน..สวดสายประคาทุกวัน ไม่มขี ้อยกเว้นหรือ เหตุการณ์ใด..ที่ทาให้ต้องงดการสวดสายประคาพร้อมกัน สาหรับคุณพ่อ..การสวดสายประคาเป็นกิจการที่จาเป็น เพื่อ ดาเนินชีวิตอย่างดี เป็นเสมือนอาหารให้พลัง เพื่อหล่อเลีย้ งชีวิตมิให้ ตาย คุณพ่อบอสโกเริ่มรักและเรียนรู้วิธีสวดสายประคา โดยมีคุณ แม่มาร์เกริตาเป็นครู คุณพ่อบันทึกความทรงจาให้ซาเลเซียนทุกคน รู้ว่า.. คุณแม่เคยเอาใจใส่อบรมลูกๆ ในด้านศาสนา เลีย้ งดูให้ เติบโต รู้จักสู้งานหนัก และไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลาบาก เมื่อคุณพ่อบอสโกยังเป็นเด็กเล็กๆ คุณแม่มาร์เกริตาพร่า สอนให้ท่องบทภาวนา และเมื่อโตขึน้ พอจะสวดร่วมกับพี่ ๆ ได้ ก็ สอนให้คุกเข่าสวดพร้อมกันทั้งเช้าและเย็น รวมทั้งสวดสายประคา กับคุณแม่ทุกวัน คุณแม่มาร์เกริตาเป็นสตรีที่เด่นในด้านการอธิษฐานภาวนา การภาวนาเป็นกิจกรรมประจาวันในครอบครัว เป็นการแบ่งปัน ความเชื่อซึ่งกันและกัน เมื่อคุณพ่อบอสโกได้เรียนรู้วิธี..อธิษฐาน ภาวนาจากคุณแม่ ท่านก็ไม่อายที่จะสวดสายประคา ต่อหน้า เพื่อนๆ และชวนเด็กเหล่านั้นให้สวดพร้อมกัน ก่อนเล่นกายกรรม หรือเกมสนุก แม้เวลานัน้ คุณพ่อบอสโกยังเป็นเด็กอายุ 11 ขวบ ท่านก็เริ่มใช้วธิ ีการอบรมที่ทาให้ท่าน จะได้ชื่อในอนาคตว่า “บิดา และอาจารย์ของเยาวชน”


คุณพ่อบอสโก ได้บันทึกประสบการณ์การแสดงกายกรรม ทุกบ่ายวันอาทิตย์วา่ .. “ที่เบ๊กกีมที ุ่งหญ้าแห่งหนึ่ง และมีต้นไม้นานาชนิด มีตน้ สาลี่ต้นหนึ่งใหญ่และแข็งแรงมาก ซึ่งพ่อผูกส่วนบนด้วยเชือกเส้น ใหญ่ ที่มัดโยงมาจากอีกต้นหนึ่ง พ่อตั้งโต๊ะเล็กๆ ไว้ใกล้ต้นไม้ พร้อมกับวางกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์..สาหรับการเล่นกลไว้บนโต๊ะ ส่วนบนพืน้ ดิน..พ่อก็ปูพรมไว้สาหรับการเล่นกายกรรม เมื่อผู้ชม จานวนมากกาลังรอด้วยความกระหาย และทุกอย่างพร้อมแล้ว พ่อก็เชิญชวนทุกคนให้สวดสายประคา และร้องเพลงศักดิ์สทิ ธิ์ บทหนึ่ง จบแล้วพ่อขึ้นไปยืนบนเก้าอี้..เริ่มเทศน์ พ่อจะเล่าคาเทศน์ ที่ได้ฟังในมิสซาตอนเช้า เล่าเรื่องน่าสนใจที่ได้ฟัง หรือได้อ่านมา จากหนังสือ เมื่อเทศน์จบ ก็ยังสวดบทภาวนาสั้นๆ อีกบทหนึ่ง แล้วจึง เริ่มการแสดง.. กระโดด ตีลังกา เดินด้วยมือเท้าชีฟ้ า้ เล่นกล..โดย กลืนเหรียญเข้าปาก แล้วไปเก็บเหรียญจากปลายจมูกของผูอ้ ่นื ทวีลูกโป่งสีตา่ งๆ ทวีไข่ไก่ เปลี่ยนน้า..ให้เป็นเหล้าองุ่น ฆ่าไก่ตัด เป็นชิน้ ๆ แล้วปลุกให้มีชีวิตใหม่..ขยับปีกขันได้อย่างสนุกสนาน สุดท้ายพ่อเดินบนเชือก ตัวตรงราวกับเดินบนถนน กระโดด เต้นระบา เอามือจับเชือก ให้เท้าชีฟ้ า้ แล้วก็เหวี่ยงตัว ห้อยหัวลงมา ใช้เท้าแขวนไว้กบั เชือก เมื่อพ่อเหน็ดเหนื่อยมาก เพราะการแสดงใช้เวลาสองสามชั่วโมงแล้ว พ่อก็จบด้วยการสวด ภาวนาสั้นๆ แล้วทุกคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน”

5


อะไรคือสิ่งที่จาเป็นในชีวิตจริง ๆ ที่ทาให้เราอยูไ่ ด้อย่างมีความสุข ตามสภาพบริบทของแต่ละคนหลาย ๆ ครั้งในชีวิตเราขาดความสุข เพราะเราตกหลุมความอยากของตัวเอง ความอยากที่เกินความจาเป็นในชีวิต และเราก็ยอมเป็นทุกข์เพื่อให้ได้มาซึ่งการตอบสนองความอยากนั้น เมื่อไม่ได้ก็ผิดหวัง หงุดหงิด โมโห หรือ เมื่อได้มา ก็อยากได้มากขึ้น ในความอยากอย่างไม่สนิ้ สุด

เยาวชนที่รัก... เรามีสิ่งที่จาเป็นต้องมี ให้เรามีชวี ิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ที่เราต้องออกแรงเต็มที่เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา มองให้ออก หาให้เจอ เพื่อเราจะได้ไม่ตกหลุมความอยากที่ไม่จาเป็นในชีวิตของเรา เมื่อความอยากน้อยลง สิ่งทีจ่ าเป็นในชีวิตจริง ๆ ก็จะชัดขึ้น ความสุขเพิ่มขึ้น เพราะเราไม่ต้องสูญเสียพลังชีวิตไปวิง่ ตามความอยากทีไ่ ม่มวี ันสิน้ สุด แต่สามารถทุ่มพลังเต็มที่กับความจาเป็นที่แท้จริงในชีวิตของเรา

6


“งานอภิบาลเยาวชนถือเป็นงานที่ท้าทายในยุคโลกาภิวัตน์” เพราะ จะเห็นได้จากสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนที่เป็นจริงในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด การติดเกมออนไลน์ ท้องก่อนแต่ง หรือการแต่งงานก่อนวัยอันควร เป็นต้น และอีก หลากหลายปัญหา ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิง่ และท้าทายอย่างมาก สาหรับผู้ท่ที างานอภิบาลเยาวชน เมื่อได้รับมอบหมายจากพระสังฆราชให้มารับหน้าที่ เป็นจิตตาภิบาลเยาวชนของ สังฆมณฑล ก็มีความตัง้ ใจจริงที่จะทาหน้าที่นใี้ ห้ดีท่สี ดุ และทาอย่างเต็มที่ เท่าที่สามารถจะ ทาได้ โดยส่วนตัวก็ได้ตั้งใจไว้เช่นนั้น เพราะเห็นว่างานด้านเยาวชนถือว่าเป็นงานที่สาคัญยิ่ง อีกงานหนึ่ง และเยาวชน คนวัยหนุม่ สาว ก็คืออนาคตของพระศาสนจักร ดังนัน้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งทีเดียวที่จะให้ความสาคัญ และเอาใจใส่เป็นพิเศษ ทั้งในด้าน ความเชื่อ ความศรัทธา หลักคาสอนคริสตศาสนา รวมถึงด้านคุณธรรม จริยธรรม และสอน พวกเขาให้กล้าที่จะแสดงออกในทางทีด่ ีท่ถี ูกต้อง เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึน้ เป็นคริสตชนทีด่ ี มีความเชื่อ ความศรัทธา และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

7


เทเรซา สุภาภรณ์ กอผา (เรกซ์) เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1987 อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 3 ถ.พนม 2/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 เรียนจบ คณะศิลปศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระนิรมล สังฆมณฑลอุบลราชธานี ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้าน ถ่ายเอกสาร) และเป็นผูป้ ระสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี สาหรับเรกซ์มี “ความ ต้องการสันติภาพ” นีเ่ ป็นแรงบันดาลใจในการอุทิศตนเพื่องานอภิบาลเยาวชน ซึ่งทุกคนต้อง รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดจริงตามสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน เยาวชนจึงสมควรที่จะต้องร่วมมือกัน ในเรื่องนี้ ผลักดันให้เยาวชนคนอื่นๆสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาด้วยสันติ และสร้างสานึก สันติภาพ ดังนั้นเรกซ์เห็นว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังเยาวชนให้รู้จกั เคารพในศักดิศ์ รี ความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน มีความอดกลั้น และเสรีภาพต่อผู้อื่นด้วย หากจะกล่าวถึงกิจกรรมเยาวชนที่ได้รับมอบหมายในระดับวัด ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมทีท่ า ร่วมกับทางวัด อาทิ การร้องเพลงตามบ้านของกลุ่มนักขับร้อง การออกเยีย่ มและเยียวยาผู้ประสบ อุทกภัย การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุสูงสาหรับผู้สูงอายุประจาปี การประชุมกลุ่มเยาวชนเพื่อรับทราบ ถึงปัญหา และให้กาลังใจซึ่งกันละกัน และการนาน้องๆ เยาวชนของวัดร่วมฉลองชุมชนแห่งความ เชื่อตามวัดต่างๆ ทีจ่ ัดขึ้นในสังฆมณฑล ส่วนงานเยาวชนระดับสังฆมณฑล นั้นจะมุ่งเน้นการดาเนิน กิจกรรมเป็นโครงการไปตามลาดับ ซึ่งจะมีขึ้นในทุกๆ เดือน โดยกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดไว้นั้นได้ มุ่งเน้นการมีสว่ นร่วม แนะนาให้เยาวชนยอมรับในศักยภาพของตนเอง และรู้จักทีจ่ ะตัดสินใจในเรื่อง ต่างๆ และตระหนักว่าตนมีโอกาส ได้ใช้โอกาสและพึงพอใจที่ได้ใช้โอกาสด้วยตนเองอย่างเกิดคุณค่า โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ใด การที่เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อพระศาสนจักรได้ อย่างเต็มที่นั้น ถือได้ว่าเป็นความสาเร็จที่สาคัญของงานเยาวชนระดับมิสซังได้ดีแต่อย่างไรก็ดี งานทุก อย่างออกมาได้ดีได้ ก็โดยต้องอาศัยการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของบรรดาอาสาสมัคร และเยาวชน ทุกคนดังนั้น เรกซ์หวังว่า กระบวนการอบรมต่างๆที่เรกซ์ได้รับมาจากกิจกรรมต่างๆ ล้วนแต่ จะ สามารถพัฒนาตัวเรกซ์เองอยู่เสมอทัง้ ในด้านความคิด ความรู้ จิตใจ

8


และนั่นเองจะส่งผลให้การทางานด้านเยาวชน ดาเนินไป ด้วยความก้าวหน้าและสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาได้อย่าง ที่ตั้งใจ และมุ่งหวังไว้อะไรที่จะช่วยส่งเสริมให้เพือ่ นๆ เยาวชนมีความเชื่อต่อพระเจ้ามากขึ้น และปฏิบตั ิได้ เรกซ์ มี ความเห็นว่า การเข้าร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์เป็นประจา จะ ทาให้เพือ่ น พีน่ อ้ งเยาวชนมีความเชือ่ ต่อพระเจ้า เพราะวัน อาทิตย์เป็นวันศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นวันทีพ่ วกเราปฏิบตั ติ ามคาสัง่ สอนของพระเยซูเจ้า ทีต่ รัสไว้ “จงทาดังนี้ เพือ่ ระลึกถึงเรา เถิด” ดังนัน้ การทีเ่ ยาวชนเข้าโบสถ์รว่ มมิสซา จึงเป็นการ ชุมนุมกันเพือ่ ร่วมเป็นน้าหนึง่ ใจเดียวกัน กับพระคริสตเจ้า เพราะบ่อยครัง้ ทีต่ วั เรกซ์เองรูส้ กึ ท้อ รูส้ กึ ไร้กาลัง รูส้ กึ หมด หวัง หรือบางเวลาทีม่ คี วามสุข เวลานั้นเรกซ์ก็สัมผัสได้ว่า พระอยู่กบั เรกซ์เสมอ ผ่านทางพ่อแม่ ญาติ เพือ่ นๆ พี่ๆ น้องๆ ดังนั้น ในฐานะเยาวชนคนหนึ่ง จึงขอเชิญชวนเพือ่ น พี่ น้องเยาวชน มาร่วมมิสซาวันอาทิตย์กนั เพือ่ ขอพร และ พละกาลังในการทางานเยาวชน ให้เต็มเปีย่ มด้วยพระหรรษ ทานของพระองค์ จากการทางานเยาวชนส่งเสริมให้คน้ พบ กระแสเรียกของตนเองในการทางานทุกด้าน รวมถึงงานด้าน เยาวชน ล้วนแต่เป็นกระแสเรียก พระพร และพระหรรษทาน ของพระทีพ่ ระองค์ทรงประทานให้ ดังนั้น เรกซ์จึงพยายาม ดาเนินชีวิตตามน้าพระทัยของพระองค์ และใช้พรสวรรค์ที่มี ทั้งหมด (อันน้อยนิด) ในการทางานรับใช้พระศาสนจักรและ เพื่อนพี่น้องเยาวชนทุกคน

“พระวาจาทรงชีวติ ให้ลูกติดตามพระองค์ ด้วยความมั่นคง เปี่ยมล้นดวงใจ”

สุดท้ายนี้ เรกซ์กข็ ออนุญาตฝากข้อคิด ความปรารถนาดีต่อพีน่ ้องเยาวชน เรกซ์เชื่อว่า เยาวชนทุกคนมีสว่ นในการสร้างสรรค์พระศาสนจักรได้ โดยอาศัยแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของพระเยซู เจ้า คือ การรับใช้เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยความรัก ในทุกทีท่ เี่ ราดาเนินชีวติ อยู่ โดยการออกจากตัวเอง พร้อมๆ กับการสร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั เพือ่ นเยาวชนคนอืน่ การรับใช้ดว้ ยความรักทีก่ ล่าวมานัน้ จะสามารถทาให้ เพือ่ น พีน่ อ้ งเยาวชนสามารถทางานด้วยความสัมพันธ์ทดี่ รี ว่ มกันได้อย่างดีและมีความสุข รักในพระเยซูคริสตเจ้า สุภาภรณ์ กอผา

9


เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 เวลา 08.30-16.00 น. แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ นาโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ C-GAMESให้กับเยาวชน กรุงเทพฯ ที่วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก พิธีมิสซาเปิดโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เจ้าอาวาสวัดฯ เป็นประธาน และยังมีพระสงฆ์ทดี่ ูแลเยาวชนได้มาร่วมพิธีมิสซาเปิดด้วย ได้แก่คุณพ่อวิทยา เลิศทนง ศักดิ์ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน คุณพ่อ วิวัฒน์ แพร่สริ ิก็มาเยี่ยมเยียนด้วย มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นี้จานวน 402 คน พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ เวลา 11.00 น. มีกีฬาแชร์บอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์ บรรยากาศทัว่ ๆ ไป บรรดาเยาวชนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน มีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รูช้ นะ รู้อภัย ถึงแม้อากาศจะร้อนเยาวชนทุกเขตต่างร่วมกิจกรรมในวันนีอ้ ย่างดี และสนุกสนาน และร่วม กิจกรรมอย่างเต็มที่ พิธีปิดโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ และคุณพ่อยังได้กล่าวเชิญร่วม CGAMES ปีหน้าที่เขต3 และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน นาสวดภาวนาปิด แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอขอบคุณคุณพ่ออภิเดช สุภรจักร์ให้เกียรติมาเป็น ประธานในวันนี้ ขอขอบคุณคุณพ่อทุกท่าน ขอขอบคุณจิตตาธิการเยาวชนทุกเขต ที่ส่งเยาวชนมาร่วม กิจกรรมซีเกมส์เยาวชนในวันนี้ ขอบคุณสภาอภิบาลวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก และพี่แอ๊ดที่ให้การ ต้อนรับ ขนม น้า และอาหารว่างอย่างดี และสุดท้ายขอขอบคุณเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯทุก ท่านที่มีส่วนร่วมให้การจัดงานครัง้ นี้สาเร็จด้วยดี พบกันใหม่ ซีเกมส์เยาวชนปีหน้า เขต 3 เจ้าภาพ

10


วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2014 บราเดอร์ 2 ท่านจากหมู่คณะเทเซ่ มาเยี่ยมและสวด ภาวนาเทเซ่ร่วมกับเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ อาคาร Bonus Pastor อาสนวิหาร นักบุญอันนา เริ่มเวลา 17.30 - 19.30 น.

11


งานชุมนุมเยาวชนแขวงหัวไผ่ สังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน ค.ศ.2014 คุณพ่อนรเทพ ภานุพันธุ์ คุณพ่อเศกสม กิจมงคล คณะสงฆ์แขวงหัวไผ่ และคณะกรรมการเยาวชนแขวงหัวไผ่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขน้ึ เพื่อให้เยาวชนของแต่ละวัดจะได้เรียนรูถ้ ึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นเยาวชน ในหัวข้อ “องค์ รักษ์ข้างพระแท่น เสียงจากเทวา” เยาวชนในแขวงได้มาเรียนรู้การใช้ชวี ติ กลุ่มและทากิจกรรม ต่างๆ ร่วมกัน ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี มีเยาวชนเข้าร่วมจานวน 120 คน

12


งานชุมนุมเยาวชนแขวงศรีราชา สังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม ค.ศ.2014 คุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี ได้จัดงานชุมนุมเยาวชนแขวง ศรีราชาขึน้ ในหัวข้อ “เยาวชนกับการพัฒนาทางอารมณ์” ซึ่งบรรดาเยาวชนได้รับความ ประทับใจในกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนต่างวัด ในครั้งนี้ คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล เจ้าอาวาสวัดพระ หฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา ให้ขอ้ คิดกับบรรดาเยาวชน ให้เขาได้ทบทวนบทบาทหน้าที่การเป็น เยาวชน และกลับไปช่วยงานของวัดให้มากขึน้ ณ อาคารสุวรรณศรี ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี มี เยาวชนเข้าร่วมจานวน 56 คน

13


มิสซาวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2014 ศูนย์ประสานงานเยาวชนอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ได้นาตัวแทนเยาวชนทั้ง 4 เขต ในสังฆมณฑลและเยาวชนจากอีกหลาย ๆ วัด ที่ใกล้เคียงมาร่วมมิสซาในวันเยาวชนแห่งชาติ ทั้งยังได้ ร่วมกิจกรรมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ จากเยาวชนต่างวัดและต่างพื้นที่ มีการเขียนข้อตั้งใจ ให้ซึ่งกันและกัน ศูนย์ประสานงานเยาวชนยังได้มอบของที่ระลึกเป็น พวงกุญแจปลา ที่มีข้อความ ว่า "JESUS" เพื่อมอบให้น้อง ๆ เยาวชน รู้ว่าพระเยซูอยู่กับเราเสมอ และยังร่วมมือกับศูนย์ สังคมพัฒนาได้มาแบ่งปันเรื่องยาเสพติดที่เป็นภัยกับเยาวชนอีกด้วย

14


วันเยาวชนแห่งชาติ "วันเยาวชนแห่งชาติ สังฆมณฑลนครราชสีมา" คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วไิ ล จิตตาภิ บาลเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ เยาวชนเข้า ร่วมกิจกรรม 222 คน คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร อธิการบ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา แบ่งปันเกี่ยวกับกระแสเรียกกับเยาวชนและเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดย เซอร์แบร์ นาแดทต้า พันวิลัย และ สามเณรกลาง 2 ท่าน ช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาระหว่างเยาวชนในสังฆ มณฑลและพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิด กิจกรรมในครัง้ นี้จัดขึน้ ณ บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ 2014

15


ชุมนุมเยาวชนเขต 1 เชียงใหม่ (Chiangmai Youth Gathering) เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่ผา่ นมา เจ้าหน้าที่แผนกเยาวชนร่วมกับ คุณพ่อชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา จิตตาธิการเยาวชนเขต 1 เชียงใหม่ และคณะกรรมการเยาวชนของเขต ได้จัดงาน ชุมนุมเยาวชนเฉพาะเขต 1 ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ทั้งนีเ้ ขต 1 เชียงใหม่จะจัดงานชุมนุมเยาวชน ขึน้ ในเดือนกันยายนทุกปี เนื่องด้วย วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมี กิจกรรมหลักคือ มีสันทนาการ เต้นเพลงประกอบท่าเพื่อให้เยาวชนได้สร้างความสัมพันธ์ทาความ รู้จักกัน และให้กาลังใจซึ่งกันและกัน อีกทัง้ มีตัวแทนเยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ร่วม แบ่งปัน ประสบการณ์การเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชียที่ประเทศเกาหลีและปิดท้ายด้วยการ การสวด ภาวนาแบบเทเซ่และบีบลีโอดราม่า จุดประสงค์นนั้ เพื่อเยาวชนได้มาร่วมสวดภาวนาด้วยกัน งาน ชุมนุมครั้งนีม้ เี ยาวชน คุณพ่อ ซิสเตอร์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ทุกคนต่างได้รับทั้ง ความสนุกสนานและสาระรวมทั้งได้รับอาหารทางใจและทางกายอีกด้วย

16


เยาวชนแม่โถ! ตืน่ เถิด! วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ จ.แม่ฮ่องสอน จัดชุมนุม เยาวชนในเขตวัดจานวน 80 คน โอกาสวันเยาวชน แห่งชาติ เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2014 หัวข้อ "เยาวชน แม่โถ จงตื่นเถิด" โดยคุณพ่อเจริญ นันทการ เจ้าอาวาส ครูคาสอน สภาภิบาลของวัด อบต มาร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหลายหัวข้อ อาทิเช่น เรื่องของ BEC (คุณพ่อ เจริญ), เยาวชนยุคปัจจุบันและวัฒนธรรมชนเผ่าปกาเก อญอ (ครูคาสอน) ฯลฯ ที่สาคัญครูกานต์ปราญชลี ได้ แบ่งปันประสบการณ์การไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเซีย ที่ประเทศเกาหลี พร้อมกับให้เยาวชนชมภาพบรรยากาศ ในงานด้วย นอกนั้นเยาวชนได้ร่วมสวดภาวนาเทเซ่และ เล่นกีฬาร่วมกันในบรรยากาศแบบพี่นอ้ ง เยาวชนกับพระคัมภีร์ เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2014 เจ้าหน้าที่แผนกเยาวชน คาทอลิกเชียงใหม่ร่วมกับซิสเตอร์ผู้ดูแลศูนย์คาทอลิกพันธกิจ แห่งรัก จอมทอง ได้จัดกิจกรรมและอบรมเยาวชนศูนย์พันธกิจ ณ บ้านนิรมล ในหัวข้อ เยาวชนกับพระวาจา มีเยาวชนเข้าร่วม กิจกรรมประมาณ 50 คน ในค่าของวันเสาร์ที่27 มีการสันทนา การทาความรูจ้ ัก ดูคลิป วีดีโอ ให้ขอ้ คิด และปิดท้ายด้วยกัน สวดภาวนาแบบเทเซ สาหรับหรับกิจกรรมวันที่อาทิตย์ที่ 28 เริ่มด้วยกันเล่นสันทนาการ แบ่งปันข้อคิดจากพระสันตะปาปา ฟรานซิส และข้อคิดจากพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมช่วงที่หนึ่ง มี การแบ่งปันพระวาจาละช่วงที่สองกิจกรรม หน้าต่างหัวใจและ จบด้วยพิธีบุญชาขอบพระคุณโดย คุณพ่อศศิน โหม่โพ ได้ให้ ข้อคิดว่า เยาวชนสาคัญไฉน เราเยาวชนต้องทาอะไรบ้าง พระ วาจาวันนีไ้ ด้พูดถึงความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกและคาสัญญา ทีเปลี่ยนไป คนแรกบอกว่าไม่แต่สุดท้ายไปคนที่สองบอกว่าไป แต่ก็ไม่ได้ไป ใครคือผู้ที่ทาตามใจพ่อ

17


ค่ายคุณธรรม "เลือกให้ถูกทาง" เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2014 แผนกเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้รับเชิญจากคณะ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ร่วมจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนช่วงชั้นมัธยมปลาย จานวน 198 คน ในหัวข้อ "เลือกให้ถกู ทาง" ณ ค่ายดง พระพร โอกาสนี้คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนและทีมงานได้จัดกิจกรรมอบรม แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 1. หอคอยชีวติ 2. ความสาเร็จ 3. ความซื่อสัตย์และ 4 ความรักและการคบ เพื่อน ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Walk rally โดยนักเรียนได้ผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้เส้นทางเดิน ธรรมชาติ ผ่านป่าเขา และทุ่งนา เรียกได้ว่า "สนุก มัน ฮา และมีสาระ" ค่ายครั้งนีจ้ บลงโดยได้รบั ความร่วมมือจากทุกฝ่าย สมาชิกค่ายทุกคนน่ารัก และมีความสุขทั่วหน้ากัน

18


อบรม Bibliodrama & ผู้นาสันทนาการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2014 แผนกเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดอบรมผู้นาเยาวชน ใน หัวข้อ Bibliodrama และ ฝึกผู้นาสันทนาการ ที่ศูนย์มิสซัง มีผู้เข้าร่วมการอบรมจานวน 40 คน ซึ่ง เป็นเยาวชนจาก 5 เขต ของสังฆมณฑล นักศึกษาจฟากม.แม่โจ้ และนักศึกษาของศูนย์คาสอนแม่ ริม จุดประสงค์การจัดอบรมครั้งนีก้ ็เพื่อเตรียมผู้นาเยาวชนให้สามารถนากิจกรรมต่างๆ ในช่วงการ จาริกกางเขนเยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นตลอดปี 2015 นี้ โอกาสที่สังฆมณฑล เชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมเยาวชนระดับชาติและเป็นปีศักดิ์สทิ ธิ์ อนึ่ง ขอขอบคุณ ซ.ศรี จันทร์ เจริญศิลป์ คุณมาลี บุญจิตรวิมล ที่เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Bibliodrama และคุณยุทธชัย เงินหล้าและคุณไชยวัฒน์ ออเปะ เป็นวิทยากรอบรมเรื่องสันทนาการ

19


สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกจุลสารเพื่อ(น) เยาว์ ทุกท่าน เป็นที่ทราบกันแล้วว่า น้องทราย สิรมิ าศ สกุลกันย์ ผู้ประสานงานเยาวชนศูนย์นสิ ิตนักศึกษาคาทอลิกฯ ได้ตัดสินใจศึกษาต่อ ด้านงานอภิบาล ในระดับปริญญาโท ระยะเวลาเกือบ 2 ปี ณ สถาบัน Fondacio Asia ประเทศฟิลิปปินส์ ในปีการศึกษา 2015 โดยน้องทรายเดินทางไปก่อน 3 เดือน เพื่อศึกษา เพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษ ณ สถาบันอัสสัมชัญ ในกรุงมะนิลา Fondacio เป็นชื่อของหมู่คณะ ที่มตี น้ กาเนิดอยูท่ ี่ประเทศฝรั่งเศสและกาลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย สมาชิกดาเนินชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสาร “รักและรับใช้พ่นี อ้ ง ทั่วโลก” โดยมีคติพจน์ “คริสตชนเพื่อโลก Christians for the World” ปฏิบัตติ นเช่นฆราวาสแพร่ ธรรม แบ่งปันความหวัง และร่วมมือช่วยเหลือพี่น้องทุกคน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์โลกนี้ให้ดยี ง่ิ ขึน้ โดยอาศัยพระหรรษทานจากพระจิตเจ้าทรงอยู่เคียงข้างในพันธกิจงานอภิบาลเยาวชนและงาน อภิบาลด้านสังคม โดยในทวีปเอเชีย หมูค่ ณะนีไ้ ด้เปิดสถาบัน Fondacio Asia ขึน้ ที่ประเทศฟิลปิ ปินส์ เพื่อสร้าง ฆราวาสแพร่ธรรม ผูน้ าเยาวชน ครูคาสอน ผู้ช่วยงานอภิบาลที่พระศาสนจักร ท้องถิ่นต้องการจะพัฒนาส่งเสริมเขาให้กลับมาเป็นกาลังสาคัญ เพื่อ ช่วยงานของพระศาสนจักรท้องถิน่ อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี

20


Fondacio Asia ปรารถนาจะช่วยเหลือนักศึกษา ให้เขาพัฒนาตนเองและคุณค่าชีวิตอย่าง แท้จริง ผ่านทางการศึกษาอบรม การเรียนรู้ดา้ นประสบการณ์ชีวิตและความท้าทายจาก สถานการณ์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะที่จาเป็น สู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขี นึ้ เพื่อตอบสนองต่อ สถานการณ์ความเป็นจริงของทวีปเอเซีย โดยเน้นเนื้อหาการศึกษา 4 ด้านด้วยกันคือ ด้านการพัฒนาความเป็นมนุษย์ หลักสูตรการอบรมนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้ค้นพบตนเอง ค้นพบความรักความอบอุน่ ที่ครอบครัวให้กับเรา เติบโต เยียวยารักษาบาดแผลเก่า หรือการถูก กระทาที่ถูกเก็บไว้อย่างล้าลึก เยียวยารักษาบาดแผลนัน้ ให้หาย เพื่อให้เราได้มีชวี ติ ใหม่ เปลี่ยนแปลงตนเอง และมีอิสรภาพทางด้านอารมณ์และความคิด เพื่อให้เราเกิดการพัฒนา และ สามารถวางแผนชีวิตในอนาคต และกลายเป็นผู้นาที่ดตี อ่ ไป ด้านงานพัฒนาสังคม หลักสูตรนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจถึงความท้าทายแห่ง กาลเวลา และเกิดความหวังที่จะสร้างสรรค์สังคมให้ดขี นึ้ ผ่านทางประสบการณ์การช่วยเหลือและ ร่วมชีวิตกับผู้ยากไร้ คนที่ดาเนินชีวิตในกองขยะ ผู้ที่ประสบอุทกภัยทางธรรมชาติ เด็กข้างถนน คน จนที่ไม่มที ี่อยูอ่ าศัยและไม่มอี าหารทาน และช่วงท้ายของหลักสูตรจะมีการฝึกปฏิบัติ ลงสนามจริง ในการอยูร่ ่วมกับผู้ยากไร้ช่วยเหลือเขาให้มีความหวังและลุกขึ้นต่อสูก้ ับชีวิต นอกจากการเรียนรู้ ประสบการณ์การช่วยเหลือในประเทศฟิลปิ ปินส์แล้ว นักศึกษายังต้องนามาปรับใช้และสร้างสรรค์ โครงการใหม่ขนึ้ เพื่อกลับมาพัฒนาสังคมในประเทศของตนอีกด้วย ด้านการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิต นักศึกษาจะได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตคริสตชน ผ่าน ทางการเรียนรู้ดา้ นการศึกษาพระคัมภีร์ การภาวนา เรียนรู้คาสอนพระศาสนจักร ที่เป็นกรอบใน การดาเนินชีวิตแก่เราคริสตชน และเทววิทยาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้มวี สิ ัยทัศน์ที่ชัดเจนตาม จิตตารมณ์ “รักและรับใช้ Christian for the world” ด้านงานอภิบาล หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมเครื่องมือและทักษะ ในการก้าวสูค่ วามเป็นผู้นาใน คุณค่าของผู้ทางานอภิบาล และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ที่มุ่งเน้นและก้าวสู่พันธกิจรักต่อผู้อื่น ทั้งด้านงาน อภิบาลเด็กและเยาวชน งานอภิบาลด้านศาสนสัมพันธ์ซึ่งมีความหลากหลายในด้านศาสนาในเอเซีย การฝึกเขียนโครงการ การฝึกเขียนขอทุนสนับสนุน และงานพัฒนาต่าง ๆ

21


22


23


Profile for Youthdesk cyctforever

ํYouth Newsletter #116 - Oct 2014  

ํYouth Newsletter #116 - Oct 2014  

Advertisement