__MAIN_TEXT__

Page 1


   

   

สัญลักษณ์วันเยาวชนแห่งชาติ สารจากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ สารจากคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันนี้ ที่นี่ ตรงนี้: จิตตาภิบาล- ผู้ประสานงานเยาวชน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง คุณพ่อศรายุทธ คาภูแสน จิตตาภิบาลเยาวชน คุณภูเบศร์ อุปพงษ์ ผู้ประสานงานเยาวชน ประมวลภาพ Asian Youth Day 6th เรื่องเล่าจากห้องอาหาร พระสันตะปาปาฟรังซิส สัมมนาพิธีกรรมประจาปี “เยาวชน และพิธีกรรม” ปัน ปัน By นู๋นุ้ย : กิจกรรมเยาวชน เดือนกันยายน- ตุลาคม 2014 วันเยาวชนแห่งชาติ ส่งน้องเยาวชน เข้าร่วมโครงการศึกษาต่อด้านงานอภิบาล ค่ายผู้นาเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 31 Asian Liturgy Forum 2014 IDEA CAN DO

3 4 5

6 8 10 12 18 21 21 24 25 26 27

CONTACT US : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-681-3900 ต่อ 1504-1505 E-mail: cyctforever@gmail.com / youth@cbct.net

2


เครื่องหมายเยาวชนนี้ ได้รับพระราชทาน และพระบรม ราชานุญาตให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎ บนส่วนยอดของเครื่องหมาย เพื่อเป็นมิ่งขวัญ กาลังใจ และ

ศิรมิ งคลแก่ชีวิตของเยาวชน

รูปลักษณะของเครื่องหมายนี้เป็นรูปโล่สีธงชาติ

มีอักษรคา

ว่า “เยาวชน” สีขาวอยู่ในวงกลมพื้นสีเขียว เบื้องบนเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ มีรัศมีอุณาโลม เบื้องล่างมีอักษรสีแดงว่า พลังพัฒนาชาติ รองรับด้วยรวงข้าว 9 รวง แยกอยู่ทางด้านขวา 5 รวง ด้านซ้าย 4 รวง ซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้อธิบายได้ดังนี้คือ 1. พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครือ่ งหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ องค์ประมุขสูงสุดของประเทศ ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการะ และเป็นจุดรวมน้าใจของคนทั้งประเทศ 2. รัศมีที่พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งหมายความว่า เยาวชนไทยนั้นอยู่ใน พระบรมราชูปถัมภ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือได้รับพระบารมี ปกเกล้าฯ 3. อุณาโลม หมายถึง หว่างพระขนงของพระพุ ท ธเจ้ า ใช้เป็นเครื่องหมายแทนศาสนา 4. อักษรเยาวชนสีขาว ในพื้นวงกลมสีเขียวรูปโล่สีธงชาติ หมายถึง พลังอันบริสุทธิ์แห่งความ สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเยาวชนไทย อันจะนาไปสูค่ วามสาเร็จ การเปลี่ยนแปลง และการ พัฒนาการกสิกรรม อันเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 5. รวงข้าวทั้ง 9 รวง มีความหมายถึง เป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนทั้ง 9 ประการ ตามนโยบาย เยาวชนแห่งชาติ โดยทีร่ วงข้าวหมายถึง ความเติบโตงอกงาม ฉะนั้น คุณลักษณะ 9 ประการที่จะปลูกฝัง ให้เกิดขึ้นในตัวเยาวชน จึงเปรียบเสมือนคุณสมบัติที่จะงอดงามขึ้นตามตัวเยาวชน 6. อักษรว่า พลัง พัฒนาชาติ เป็นคาขวัญ เพื่อเตือนใจเยาวชนให้ตระหนักว่า พวกเขานั้นมีพลัง บริสุทธิ์อันหนักแน่น จริงจัง ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากในการช่วยพัฒนาประเทศชาติ

3


4


5


น้้ำตำซึมทุกครั้ง หลังจำกที่ได้มีโอกำสไปร่วมค่ำยเยำวชนในที่ต่ำงๆ แม้ว่ำ ในค่ำยจะมีทั้งควำมสุขและควำมทุกข์ มีทั้งค้ำบ่นว่ำสำรพัด เพรำะควำมเหนื่อยล้ำ แต่ทุกอย่ำงก็ผ่ำนพ้นไป จนมำถึงวันสุดท้ำย เหลือแต่ควำมทรงจ้ำดีๆ เหลือแต่ ควำมสุข มิตรภำพและควำมรักอันยิ่งใหญ่ที่มีให้แก่กัน ในวันอ้ำลำ ต่ำงคนต่ำงให้ค้ำมั่นสัญญำว่ำจะรัก จะคิดถึงกันเสมอ ก่อนจะ จำกกันมีกำรร่้ำลำกัน ลำแล้ว ลำอีก แล้วก็กลับไปลำอีก เพรำะไม่อยำกจำกกัน ต่ำงคนต่ำงสัญญำว่ำถ้ำหำกมีโอกำสจะกลับมำพบกันอีก หลังจำกจบค่ำย ยังคิดค้ำนึกถึงกันไม่สร่ำงซำ มีเวลำว่ำง เมื่อไหร่ ก็จะเอำรูปภำพเก่ำ ๆ ที่ได้ถ่ำยไว้ร่วมกันออกมำดู เพรำะควำมคิดถึง ดูไป ยิ้มไป เพรำะควำมสุขที่เกิดขึ้น ในอดีต ดูเมื่อไหร่ ยิ้มเมื่อนั้น

6


เอ๊!!!....แล้วควำมทุกข์หำยไปไหน แทบจะไม่มีใครกล่ำวถึงควำมทุกข์ ควำมเจ็บปวด ควำมช้้ำใจที่เกิดขึ้นในค่ำยนั้นเลย หรือบำงทีอำจมีกำรพูดถึงบ้ำง แต่วำ่ ควำมทุกข์ทพี่ ดู ถึงนัน้ กลับกลำยเป็นประสบกำรณ์แห่งควำมรักอันยิง่ ใหญ่ พร้อมทัง้ กำรให้อภัย และเห็นใจ ซะด้วยซ้ำ้ “ควำมรัก” ยิง่ ใหญ่เพียงนีห้ รือ สำมำรถท้ำให้ลมื ควำมเจ็บปวด ควำมทุกข์ ทรมำนเสียสิ้น มินำ่ ล่ะ ท้ำไมพระเจ้ำถึงให้อภัยควำมผิดของมวลมนุษย์ได้ ทัง้ ๆ ที่ เป็นควำมเจ็บปวด ควำมทุกข์ทรมำนอย่ำงแสนสำหัส อันเนื่องจำกเรำซึง่ เป็นคนที่ พระองค์ทรงรักเรำมำกที่สุด เป็นเรำเองทีท่ รยศปฏิเสธ หักหลังพระองค์อยู่ตลอดเวลำ แต่พระเจ้ำก็ให้อภัยเรำเสมอ เคยได้ยนิ ค้ำสุภำษิตทีว่ ำ่ “ควำมรักท้ำให้คนตำบอด” ไม่นกึ ว่ำ “ควำมรัก...ท้ำให้ควำมจ้ำเสือ่ ม” ด้วย พระองค์ตงั้ ใจลืมควำมผิด ควำมบกพร่องของ เรำ พระองค์ตงั้ ใจลืมควำมเจ็บปวดทรมำนทีเ่ รำท้ำกับพระองค์ เพรำะพระองค์รกั เรำ คริสตชนหลำยคน รวมทั้งบรรดำเยำวชนด้วย คิดว่ำตนเองนั้นเป็นคนไม่ดีเอำมำกๆ จนหลำยคนกล่ำวว่ำ “ควำมชัว่ ของพวกเรำ มำกกว่ำที่จะเข้ำโบสถ์ได้” แต่ส้ำหรับพระองค์ แล้ว “หัวใจของพระองค์เต็มเปีย่ มไปด้วยควำมรัก มำกกว่ำควำมบกพร่องของเรำอีก” จน ไม่มีส่วนไหนของหัวใจพระองค์จะว่ำงไว้สำ้ หรับจดจ้ำควำมผิดของมนุษย์เลย ฉะนั้น กลับมำหำพระองค์เถิด พระองค์พร้อมที่จะลืมควำมทุกข์ควำมเจ็บปวดทุกอย่ำงทีเ่ รำท้ำ ต่อพระองค์ เหมือนกับมำรดำที่ลืมควำมเจ็บปวดขณะคลอด เมื่อนำงเห็นลูกน้อยของ นำง (เทียบ ยน.16:21) เหมือนกับบรรดำผูร้ ่วมค่ำย ลืมควำมทุกข์ ควำมช้้ำใจ ที่เกิดขึ้น ในค่ำย และคงเหลือแต่ควำมรัก ควำมชื่นชมยินดี มิตรภำพและควำมสุข เมื่อจะได้พบเจอ หน้ำกันอีก คุณพ่อศรำยุทธ ค้ำภูแสน จิตตำภิบำลเยำวชน อัครสังฆมณฑลท่ำแร่-หนองแสง

7


8

ชีวิตของผมถูกหล่อหลอมให้ผมเป็นเช่นทุกวันนี้เพราะเยาวชน และงานเยาวชน ตั้งแต่ผมจาความได้ บรรดาพี่ๆ ในครอบครัว ผมก็เป็นสมาชิกกลุ่มเยาวชนของวัดกันทุกคน ตอนเด็กๆ ผม เห็นพี่ๆ ร่วมกิจกรรมต่างๆ แต่ตอนนั้นผมยังเด็กมากยังอยูช่ ั้น ประถมต้น เลยได้แต่เฝ้ามอง เวลาผ่านไป 10 กว่าปี จนมาถึง ตอนที่ผมเรียนอยูช่ ั้นมัธยมฯ ปีที่ 4 ได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับ "ค่าย เยาวชนระดับชาติ" ซึ่งอัครสังฆ-มณฑลท่าแร่-หนองแสงเป็น เจ้าภาพ แต่ในครั้งนั้น ผมมาทราบเรื่องหลังจากที่ค่ายจบไปแล้ว รู้สึกเสียใจมาก เพราะมีการจัดค่ายในเขตมิสซังแต่ตัวเองกลับไม่รู้ เรื่องค่ายเลย และหลังจากนั้น ก็เฝ้าติดตามค่ายเยาวชนระดับชาติ ครั้งต่อมาอย่างใจจดใจจ่อ และ ในที่สุดผมได้มีโอกาสเข้าร่วมค่าย เยาวชนระดับชาติในปี ค.ศ. 2000 ณ อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ค่ายในครั้งนั้นผมได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ เห็นพลัง เยาวชน เห็นความรักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสิ่งที่ได้รับใน ครั้งนั้นยัง อยู่ในใจผมตลอดมา และเมื่อหลังจากค่ายจบลง ผม กับเพื่อนๆก็ได้พบปะกันมากขึ้น มีกิจกรรมที่วัดร่วมกัน ผมได้ ร่วมทางานเยาวชนและร่วมค่ายเยาวชนเรื่อยมาจนถึงเข้าศึกษาต่อ ระดับมหาวิทยาลัย และช่วงการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น เป็น เวลาที่ทาให้ผมได้ ละทิ้งงานเยาวชน ละทิ้งวัด ละทิ้งการสวด ภาวนา ระยะเวลาเป็นปีเพราะคิดว่ากิจกรรมและการเรียนนั้น สาคัญกว่าผมลืมแม้กะทั่งบทสวด ณ เวลานั้น แต่จุดเปลี่ยนที่ทาให้ผมกลับมาทางานเยาวชน เพราะเพื่อน เยาวชนที่ยังใส่ใจในตัวผม และยังไม่ลืมผม ทาให้ผมได้กลับมา ทางานเยาวชนอีกครั้ง และการเปลี่ยนแปลงจากเด็กเยาวชน อาสาสมัคร มาเป็น "ผู้ประสานงานเยาวชน" ซึ่งเป็นการเเปลี่ยน แปลงที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งในชีวิตผม ผมขอบคุณคุณพ่อทรงฤทธิ์ นาแว่น ที่เปิดโอกาสให้ผมเข้ามามีบทบาทนี้


ขอบคุณพี่ๆ ผู้ประสานงานเก่าๆ ที่สอนงานผม ให้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย แรกเริ่มเดิมทีผมเป็นคนพูดไม่รู้เรือ่ ง ทาอะไรไม่ได้ไม่เป็นถ้าต้องจับไมค์พูดเสียงจะสั่น ไม่มีกระบวนการ ทางด้านการคิดในการจัดค่ายเลย ขอบคุณทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ ผมเป็นคนไม่เก่ง แต่มีบรรดาคุณ พ่อ เพื่อนๆ พี่ๆ ที่คอยสนับสนุน ณ ตอนนี้ทาให้ผมได้มีกระบวนการทางความคิดที่เป็นแบบแผน จนสามารถวางแผนแบ่งปันและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้กับน้องๆ เยาวชนได้ แต่ผมยังคงต้องเรียนรู้ อีกเยอะครับ การทางานเยาวชนทาให้ผมเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ในหลายๆ อย่างและหลายๆ เรื่อง ทาให้ผมใจ เย็นมากขึ้น ทาอะไรๆ อย่างรอบคอบ คิดก่อนทามากขึ้น และ ทาให้ผมมองโลกในมุมมองใหม่ มอง โลกในมุมมองของคนอื่นที่มองมายังเรา ไม่ใช่เพราะมีคนบอกผม แต่เป็นผมที่สามารถมองเห็นได้ใน การทางาน ในการใช้ชีวิตกลุ่มร่วมกันของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เยาวชน ที่ทางานด้วยกันเขาเหล่านั้นสอน ผมด้วยการกระทา แต่ถ้าผมไม่ยอม "เปิดตา เปิดใจ และปรับเปลี่ยนความคิด" ผมก็อาจจะมองไม่เห็น สิ่งนั้นและสิ่งดีๆ เหล่านั้นเลย สิ่งที่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เยาวชน คือการเป็นเยาวชนคาทอลิกที่ดี เพราะเยาวชน คาทอลิก มันมีความหมายที่ชัดเจน ในตัวของมันเอง การเป็น "เยาวชนคาทอลิก"ต้องมีความสาคัญ มากกว่า การเป็นเยาวชนแบบอื่น เยาวชนคาทอลิก ต้องเป็นเยาวชนต้นแบบของความรัก ต้นแบบของ การแบ่งปัน และเป็นต้นแบบของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยังต้องเป็นผู้ชักชวนเพื่อนๆเยาวชนที่ไม่ รู้จักพระเจ้า ได้เข้ามาร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความรักของพระคริสต์กับพวกเรา ถึงแม้ว่าการ กระทาแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากมากในสมัยปัจจุบันนี้ เพราะเราต้องต่อสู้กับ Social Media ใน รูปแบบต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา อยู่กับเราตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงนอนหลับ เราอาจจะหลงกับมันไปบ้าง แต่เราเยาวชนคาทอลิกต้องทาได้ครับ ข้อคิดที่ผมสร้างกาลังใจและสร้างพลังในวันที่ผมหมดกาลังใจ เหนื่อย ท้อแท้ มองไม่เห็นคาตอบ และหนทางความหมายในบางเรื่อง ผมจะนึกถึงเนื้อเพลงของบทเพลง "ในพระองค์ขอทรงนาทาง" ว่า "...ขอพระองค์ทรงนาทาง โปรดอย่าห่างร้างความสัมพันธ์ หากพระองค์ทรงนาชีวติ ข้านีค้ งสุข นิรนั ดร์ มีแต่เพียงพระองค์เท่านัน้ จะไม่หวัน่ แม้อนั ตราย เมือ่ จิตใจข้านัน้ พานักและรักมัน่ ในพระองค์ " ผมจะฮัมเพลงนี้และร้องขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวอยู่เสมอ........“ตุย้ ” ภูเบศร์ อุปพงษ์ 2 กันยายน 2014

9


10


11


โดย chollatiyoui

น้องยุย้ นางสาวมนทิรา ฮกเจริญ

ผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย ทานอาหารร่วมกับพระสันตะปาปาฟรังซิส ในโอกาสวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 6 ณ ประเทศเกาหลี เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2014 ทางแผนกเยาวชนฯจึงขอให้นอ้ งยุ้ยแบ่งปันความประทับใจ ขณะร่วมโต๊ะอาหารกับพระองค์ให้กับพวกเราพี่นอ้ งคริสตชนค่ะ ความวิตกกังวลทัง้ มวลหายไปเมื่อได้พูดออกไปว่า “สวัสดีค่ะ พระสันตะปาปา หนูชอื่ ยุ้ยค่ะ มา จากประเทศไทย” นี่คือประโยคแรกที่ยยุ้ ได้เเนะนาตัวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและคุกเข่าเอามือ ท่านวางไว้บนหน้าผาก มีคนถามมากมายว่าทาไมถึงได้รับเลือกเป็นตัวเเทนประเทศไทย ไปรับประทาน อาหารร่วมโต๊ะกับสมเด็จพระสันตะปาปา คงตอบได้เพียงว่า ทุกอย่างคือพระพร เพราะการได้รับเลือกนี้ มากจากการจับฉลากทัง้ สิ้น ตัง้ แต่จับฉลากเลือกประเทศที่จะได้สง่ ตัวเเทน พอได้ว่าจะเป็นประเทศอะไร ก็มาจับเลือกว่าประเทศนัน้ จะได้ผหู้ ญิงหรือผู้ชายเเละท้ายที่สุด จนได้ว่าจะเป็นตัวเเทนผู้หญิงจากประเทศ ไทย วันทีค่ ัดเลือกจาได้ว่าตอนเขียนชื่อลงกระป๋อง ก็สวดบทวันทามารีย์ ขอแม่พระว่า ขอให้เป็นไป ตามแต่น้าพระทัยของพระองค์ แล้วก็ได้รับเลือกให้ไปตัวแทน จากโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 ( South East Asia 1 ) เป็นเหมือนกล่องของขวัญกล่องใหญ่ทไี่ ด้รับจากพระเจ้า ในเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2014 เป็นวันทีจ่ ะได้เปิดห่อ “ของขวัญ” ที่พระมอบให้สักที เมื่อล้อเริ่ม เคลื่อนไป ยุย้ ร่วมกับเพื่อนเยาวชนอีก 16 คน จากประเทศเกาหลี ญี่ปนุ่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย พม่า ปากีสถาน อินเดีย บังคลาเทศ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ติมอร์ตะวันออก มองโกเลีย เนปาล เวียดนามและกัมพูชา กลัวที่จะทาอะไรไม่ถูก ไม่เหมาะ แต่กต็ ื่นเต้น มีความสุขที่จะได้พบสมเด็จ พระสันตะปาปา เราจึงร่วมสวดภาวนาสัน้ ๆ ด้วยกัน เเละฝากทุกอย่างไว้กบั พระเจ้า เป็นการเดินทาง 1 ชั่วโมงทีล่ ุ้นระทึกสาหรับทุกคน เมื่อมาถึงที่ Daejeon Catholic University/Seminary พวกเราต่างมองสิง่ ของในมือที่เรานามา เราทุกคนต่างมีหลากหลาย ความรู้สึกทัง้ กังวลใจว่าของที่เราเอามา จะได้รับอนุญาตให้นาเข้าไปให้

12


พระสันตะปาปาได้หรือไม่ แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี สิ่งของทีน่ ามาก็ได้เอาเข้าไป ซึ่งสิง่ ที่ยยุ้ ตั้งใจทา ไปคือ สมุดที่มีรปู ภาพกิจกรรมของเยาวชน ข้อความจากคุณพ่อ ซิสเตอร์ และเยาวชน หลายๆท่านใน ประเทศไทย และข้อความจากตัวเเทนทั้ง 17 คน เขียนถึงสมเด็จพระสันตะปาปา และของที่อยากให้ พระองค์เสกให้นิดหน่อย การนัง่ รอพระองค์เสด็จ ทาให้พวกเราได้มเี วลาได้มีเวลาแบ่งปันประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน เห็นความเชื่อ ความร้อนรน ในแต่ละคน พอใกล้เวลาเราได้รับการต้อนรับจากอธิการบ้านเณร ท่านมาบอกว่า “เราอาจมีเวลาได้อยู่กับสมเด็จพระสันตะปาปาน้อยลง เนื่องจากฝนตกท่านเลยเดินทาง โดยเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ ต้องนัง่ รถไฟ และรถยนต์มาแทน และเราจะมี โบอา นักร้องที่มชี ื่อเสียงมาร่วม รับประทานอาหารครัง้ นี้ด้วย” โดยห้องอาหารจะมีอยู่ 3 ห้อง ห้องเเรก “ห้อง VIP” เป็นห้องอาหารของแขกคนสาคัญที่ได้รบั เชิญมาห้องทีส่ อง “ห้องวาติกนั ” เป็นห้องอาหารของบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และห้องสุดท้ายคือ “ห้องอาหารของสมเด็จพระสันตะปาปา” ห้องอาหารที่จะมีแค่สมเด็จพระสันตะปาปาและพวกเรา ทั้ง 18 คนได้เข้าไป ซึ่งได้รบั การตกแต่งห้องอาหาร และ จัดเตรียมอาหาร เป็นเวลา 2 เดือน ทาให้พวก เราตื่นเต้นมากว่า อาหารที่ต้องใช้เวลาเตรียมถึงสองเดือนหน้าตาจะเป็นอย่างไร “พระองค์เสด็จมาแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปามาถึงเเล้ว” หัวใจเหมือนจะกระโดดออกมาอยู่ ข้างนอก เมื่อยุ้ยได้ยนิ ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้เดินทางมาถึง มีคนมาบอกให้พวกเราไปเตรียม ตัวที่ห้องอาหาร เราทุกคนเห็นพระองค์สวมหมวกสีขาวจากระยะไกล จนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ “PaPa พ่อ พ่อ” พวกเราร้องตะโกนเรียกท่าน เมื่อเราเห็นท่านเสด็จเข้ามาในห้อง ท่านสวมชุดและหมวกสีขาว ถือ กระเป๋าสีดาด้วยพระองค์เอง ความรู้สึกกลัวหายไปหมด ถูกทดแทนด้วยความสุข เพราะท่านมองพวกเรา ทุกคนด้วยรอยยิ้ม แล้วเริ่มจับมือทักทายพวกเราแต่ละคน “สวัสดีค่ะ พระสันตะปาปา หนูชื่อยุ้ยค่ะ มาจากประเทศไทย” เมื่อยุ้ยได้จับมือท่าน คุกเข่า จูบแหวน เเล้วเอามือท่านวางไว้บนหน้าผาก แม้เป็นเพียงเสี้ยวขณะแต่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจาก ท่านมาสู่เรา ยุ้ยไม่เคยคาดหวังว่าจะได้รับโอกาสได้มานั่งร่วมโต๊ะอาหารกับสมเด็จพระสันตะปาปา หลังจากทักทายเยาวชนทุกคนเเล้ว พระองค์ยงั เดินไปจับมือกับสามเณรเเละเเม่ครัวที่มาช่วยใน ห้องอาหาร ก่อนจะเดินไปยังที่นงั่ ของพระองค์ จากนั้นพระองค์กท็ รงทาสาคัญมากางเขนและนาเราสวด ภาวนาเพื่อการรับประทานอาหารกลางวันอันวิเศษของเรา แล้วเชิญให้พวกเราก็ไปนั่งตามที่นงั่ ของเราที่ มี ชื่อเรากับธงชาติ วางไว้ เเละการเริ่มรับประทานอาหารก็เริ่มขึ้น ท่านให้เราทุกคนได้เเนะนาตัวทีละคน จนมาถึงยุย้ พอ ท่านได้ยนิ ว่ามาจากประเทศไทย ท่านถามทันทีเลยว่า "รู้จักซิสเตอร์อนา โรซา ซึ่งเป็นญาติของพ่อ ไหม” ยุย้ เลยบอกท่านว่า “รู้จักค่ะ หนูมาจากสังฆมณฑลอุดรธานี ซึ่งซิสเตอร์ทางานอยู่ ” พร้อมกับยก รูปที่ได้ถ่ายคูก่ ับซิสเตอร์ให้ท่านดู ท่านกวักมือเรียกให้เข้าไปใกล้ๆ ท่านบอกว่า “พ่อมองไม่ค่อยเห็น” ยุ้ย เลยลุกไปคุกเข่าข้างๆ ท่าน เเล้วเอารูปให้ดู แล้วบอกท่านว่า “คุณพ่อคะ ซิสเตอร์ฝากบอกว่า ซิสเตอร์ สวดภาวนาให้คณ ุ พ่ออย่างหนักทุกวันเลย” ท่านหันมายิ้ม แล้วลูบหัวยุ้ย กล่าวว่า “ฝากขอบคุณซิสเตอร์ ด้วย บอกท่านว่าอย่าหยุดสวดให้พ่อนะ” เป็นคาพูดสัน้ ๆ แต่อบอุ่นมากๆ 13


จากนัน้ เวลาคาถามมากมายก็เริ่มขึ้น ยุ้ยโชคดีที่ได้นั่งฝั่งตรงกันข้ามกับพระองค์ท่าน ทาให้เห็นได้ ว่าตลอดเวลา ท่านเป็นคนที่ใส่ใจกับทุกคนมาก พวกเรามีคาถามมากมาย แม้ท่านจะฟังภาษาอังกฤษ สาเนียงเเปลกๆ ของพวกเราไม่คอ่ ยได้ ต้องรอคุณพ่ออีกท่านช่วยแปล แต่ท่านก็ยิ้มและพยายามตัง้ ใจฟัง ยุ้ยถามท่านว่า “คุณพ่อเดินทางโดยรถไฟ เหนื่อยไหม” ท่านตอบว่า “เหนื่อยแต่ก็ดีที่ทาให้ได้เห็น บ้านเมืองทีส่ วยงามมากขึ้น แต่ก็ไม่ดีตรงที่ทาให้พ่อมีเวลากับพวกเราน้อยลง” พระอารมณ์ขนั ของ พระองค์ก็มีมากมาย ยุย้ ถามพระองค์ว่า “คุณพ่อชอบอาหารเกาหลีไหมคะ” ท่านตอบว่า “อาหารเกาหลีก็ อร่อยนะ แต่ว่าเนื้อของอาร์เจนติน่า อร่อยกว่า” พระสันตะปาปายังคงตอบสนองคาเรียกร้องของพวกเรามากมาย แต่ที่มากที่สุดคงจะเป็นเชิญท่าน ไปเยือนประเทศของตัวเอง เวลาเพื่อนคนอืน่ เชิญจบยุย้ ก็มกั จะต่อท้ายด้วยว่า “ฝากประเทศไทยไว้ในแผน ของพระองค์ด้วย” จนครัง้ ทีส่ ี่ ยังไม่ทันจะพูด ท่านยิ้มแล้วก็หนั มาบอกว่า “ประเทศไทย พ่อส่งญาติพอ่ ไป ก่อนเเล้ว แต่ประเทศไทยก็จะมีในแผนท่านสักวันหนึง่ ” สมเด็จพระสันตะปาปา ท่านให้ความสนใจเรื่องราวต่างทีพ่ วกเราผลัดกันเล่า เรื่องราวของแต่ละ ประเทศให้พระองค์ฟัง อย่างเช่นตอนที่เพื่อนเวียดนาม ได้เล่าถึงความหวังที่อยากจะมีมหาวิทยาลัย คาทอลิกแห่งเเรกในประเทศเวียดนาม ท่านจะมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและใส่ใจกับสิง่ ที่เรา เเบ่งปัน เเต่สายตาท่านก็เศร้า เมื่อเพื่อนจากประเทศมาเลเซีย แบ่งปันเรื่อง ปัญหาจากการที่คริสต์และ อิสลามใช้คาว่า “อัลเลาะห์" ร่วมกันในการอ้างถึงพระเจ้า ในประเทศของเขา พระองค์ทรงตอบว่า “In the name of God we cannot use the God's name to make war! We can only use the God's name to make love and peace!” (ในนามของพระเจ้า เราไม่สามารถใช้ชื่อของพระเจ้า สร้าง หรือทาให้เกิดสงครามได้ เราสามารถทาได้เพียงใช้ชื่อของพระเจ้าทาให้เกิดความรักและสันติสุข) แล้ว ท่านก็บอกให้เราอย่าลืมที่จะสวดเพื่อผู้อื่น

14


ยุ้ยยังจาได้ ยุ้ยถามพระองค์ว่า “คุณพ่อทางานมากมายได้มีเวลาสวดสายประคาไหมคะ” ท่านถาม กลับว่า “แล้วลูกหล่ะสวดทุกวันไหม” เลยตอบท่านไปว่า ”สวดค่ะ” ท่านบอกว่า “พ่อก็สวดทุกวัน” และ ท่านได้ย้าถึง 2 ครัง้ ว่าขอให้เราสวดอธิษฐานภาวนาทุกวัน สม่าเสมออย่างขยันขันแข็งและสวดให้ท่าน ด้วย ความน่าประทับใจของพระองค์ยงั ไม่หมดแค่นี้ ขณะทีพ่ ระองค์ท่านรับประทานอาหารจานหลัก หมดแล้ว แต่พวกเรายังคงอร่อยกับเสต็กตรงหน้าอยู่ มีคนมาเก็บจานท่านไปแล้วกาลังจะเสริฟท์ของ หวานท่าน ท่านยกมือขึน้ ทาท่าบอกว่า “ให้รอก่อน พวกเขายังทานกันไม่หมดเลย ของหวานไว้รอทาน พร้อมกัน” แล้วท่านก็รอให้พวกเรากินเสร็จเเล้ว กินเค้กชอคโกแลตแสนนุ่มนัน้ พร้อมกัน จากนัน้ พวกเราร่วมกันร้องเพลง The Glory of the Martyrs ซึง่ เป็นเพลงประจางาน เยาวชน เอเชีย ครัง้ ที่ 6 ซึ่งจะมีท่อนนึงทีก่ ล่าวว่า “เยาวชนเอเซีย จงตืน่ เถิด ความรุ่งโรจน์ของบรรดามรณสักขี กาลังทอแสงมายังเธอ” สมเด็จพระสันตะปาปาทรงถามพวกเราว่า “จงตื่นเถิด ความหมายของคาว่า จง ตื่นเถิด สาหรับพวกเธอ คืออะไร” พวกเราตอบในความหมายใกล้เคียงกันว่า “จงตื่นขึน้ และ เตรียมพร้อม” พระองค์ทรงถามอีกครัง้ ว่า “เราจะเตรียมพร้อมสาหรับอะไร” พวกเราตอบพระองค์ไปว่า “เตรียมพร้อมที่จะประกาศพระวาจาของพระเจ้าและนาความสันติมาสู่โลก” พระองค์ทรงยิ้มอย่างพอใจ และกล่าวกับพวกเราว่า “จงตื่นเถิด เยาวชนเอเชีย อย่ากลัวที่จะทางานของพระเจ้า อย่าลืมจง ตื่น ขึ้นมา และทามันด้วยหล่ะ” หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ สมเด็จพระสันตะปาปา ได้มีเวลาให้พวกเราเล็กน้อยในการให้เรา ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน ท่านได้เซ็นชื่อท่านลงในป้ายชื่อของพวกเราทุกคน แม้จะไม่ได้ถ่ายรูปแบบเซล ฟี่กบั พระองค์ เพราะทุกชาติต่างรวมใจรุมล้อมพระองค์ จนผู้หญิงร่างเล็กจากประเทศไทยไปไม่ถงึ เลย เลือกที่จะรอจนเป็นคนสุด ในทีส่ ดุ ยุ้ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปนัง่ ใกล้ท่านอีกครั้ง เอาสมุดที่เตรียมมา เปิดให้ ท่านดูเล่าให้ท่านฟัง นิดหน่อย ท่านถามว่า “สมุดเล่มนี้ให้พ่อได้ไหม” ยุ้ยเลยตอบท่านไปว่า “เเน่นอน ก็ สมุดเล่มนี้ยยุ้ ตั้งใจทามาให้ท่าน” ท่านยิ้มแล้วบอกว่า “ให้พ่อจริงๆเหรอ ขอบใจมากนะ” ยุย้ เลยบอกท่านไปว่า “ในนามของคนไทย ขอขอบพระคุณท่าน ในความเรียบง่าย ในทุกสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงกระทา เพราะความเรียบง่ายนี้ ทาให้พวกเรารู้สึกถึงความรักของพระเจ้า ผ่านตัวพระองค์” แล้วยุ้ยก็เลยขอให้ท่านถ่ายรูปด้วย พร้อมทาท่าภาษามือที่มีความหมายว่า “รัก” ท่านก็ถามถึงความหมายของสัญลักษณ์ ท่านยิ้มลูบหัวยุ้ย เเละกล่าวว่า “อย่าลืม สวดภาวนาให้พ่อด้วย พ่อยังต้องการคาภาวนา จากเธอ” เป็นคาทีย่ ังก้องอยู่ในหัวใจ ว่าสมเด็จพระสันตะปาปายังคงต้องการคาภาวนาเลย เเล้วคนธรรมดาอย่างเราจะหยุดสวดภาวนาได้อย่างไร

15


ความน่ารักของพระองค์ยงั ไม่หมดแค่นี้ ก่อนทีพ่ ระองค์จะเสด็จกลับ ทีมอารักขา ได้จัดที่ให้พวกเราถ่ายรูปรวมร่วมกับพระองค์ เอาเก้าอี้มาเตรียมให้พระองค์นงั่ เเต่พระองค์ปฏิเสธที่จะนัง่ ให้เอาเก้าอี้ออกบอกว่าพระองค์ยงั ทรงเป็นเยาวชนอยู่ แล้วก็ยนื ถ่ายรูปกับพวกเรา จากนัน้ ก็มีเพื่อนขอกอดพระองค์ พระองค์ก็ ทรงยอมให้เรากอดพระองค์แบบยกกลุ่ม เหมือนคุณปู่ที่โดนหลานๆ รุมกอดโดยเเลกกับการให้เราร้องเพลง The Glory of the Martyrs อีกครั้งหนึง่ แล้วพระองค์ก็บอกว่า “อย่าลืม พวกลูกจะไม่ สามารถร้องเพลงและมีความสุขแบบนี้ได้ถ้าพวกลูกหลับ เพราะฉะนั้น จงตื่นขึ้นเเละพร้อมเสมอที่จะออกไป ประกาศความรักของพระเจ้าในชีวิตของพวกลูก” นี่คือคาสุดท้ายก่อนทีพ่ ระองค์จะออกจากห้องอาหารที่เต็มไป ด้วยความประทับใจไปชั่วชีวิตของยุ้ยเลยทีเดียว... สาหรับยุ้ย ยุย้ ไม่รู้จะตอบแทนพระพรทีพ่ ระมอบให้ยยุ้ ได้อย่างไร จากเด็กน้อยทีเ่ ข้าวัดวันอาทิตย์เหมือนหน้าที่ เรียนคาสอนหลังเลิกวัดจนได้มาเรียนคาสอนภาคฤดูร้อนที่ราชบุรี อยากมีชีวิตใกล้ชิดพระเพราะรู้สกึ ว่าพ่อที่จากไปอยู่ใกล้ จนความเชือ่ ขึ้นๆ ลงๆ จนได้โอกาสไปเจอเยาวชนลาวที่มคี วามเชื่อมากในสถานการณ์ที่จากัดเรื่อง ความเชื่อ ซึ่งต่างจากเราที่มีอิสระในความเชื่อแต่กลับละเลย จนทาให้ อยากเข้ากลุ่มเยาวชน และความเชื่อเข้มแข็งมากที่สุดตอนพระรับเเม่ ไปอยู่กบั พ่อและเหตุการณ์มากมาย ที่พลิกชีวิตจากเยาวชนธรรมดาคนหนึ่ง ให้อยากทาอะไรในความเชื่อที่ทาได้อย่างไม่จากัด 6 ปีแห่งการเป็นเยาวชน 2 ปีแห่งการเป็นอาสาสมัคร และ 1 ปี กับหมู่คณะ Jesus youth full timer และ 8 ปีของการเป็นผู้ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลอุดรธานี ได้รบั โอกาสดีมากมาย 2 ครั้งที่เทเซ่ 3 ครัง้ กับ งานเยาวชนเอเชีย และหนึ่งครั้งกับงานเยาวชนโลก มีพระพรมากมาย ที่เข้ามาในชีวิต ขอบพระคุณพระพรที่แสนประเสริฐ คุณพ่อ ซิสเตอร์ พี่ เพื่อน น้องๆ เยาวชน ผู้คนรอบกายมากมาย และครอบครัว ที่สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กาลังใจมีคนถามว่าผ่าน เรื่องราวเเบบนี้มาได้อย่างไร และก็มีคนถามเสมอ ว่าควรหยุดได้หรือยัง พอได้หรือยังกับงานของพระ อยากบอกว่าที่ได้รับมาทั้งชีวิต คือของขวัญที่พระเจ้า ทรงมอบให้อกี ครัง้ กับพระพรที่ได้รบั ในการได้ไปร่วม รับประทานอาหารกลางวันกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 16 เป็นเหมือนภาพในความฝันที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริง


… how much I gave love to other, God repay His love to me more…. … how much I forgave to other, God repay His mercy on me more… … how much I help to other, God always grant me more… … how much I share my talents as well as help poor young people, God bless me more… … final I can proclaim God be my hope always. ความรักที่เรามอบให้ผู้อื่นมากเท่าใดนั้น พระเจ้าจะทรงประทานความรักให้เรามากกว่านั้น การให้อภัยที่เรามอบให้ผู้อื่นมากเท่าใดนัน้ พระเจ้าจะทรงประทานพระเมตตาให้เรามากยิ่งขึ้น ความช่วยเหลือใดๆที่เราทาให้กบั ผู้อื่นนั้น พระเจ้าจะทรงประทานความช่วยเหลือให้เราเพิ่มเติม ถ้าเราแบ่งปันพระพรที่เราได้รับให้กับคนอืน่ มากเท่าใด พระเจ้าก็จะทรงอวยพรให้เราด้วย เพราะเราสามารถบอกผู้อนื่ ได้วา่ พระเจ้าทรงเป็นความหวังของเราเสมอ...... และคงตอบได้เพียงว่าจะใช้ช่วงทุกขณะของชีวติ ที่พระมอบให้ ให้คุ้มค่ากับพระพรที่ได้รับ และตอบแทนพระด้วยชีวติ ที่ได้รบั พระพร

17


เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการ คาทอลิกเพื่อพิธีกรรมจัด สัมมนาพิธีกรรมประจาปี 2014 ใน หัวข้อ “เยาวชนและพิธีกรรม” ที่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อเป็นการเตรียมสูก่ ารสัมมนาพิธีกรรม ระดับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Asian Liturgy Forum ครัง้ ที่ 18 ที่ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม จะมาถึงนี้ ด้วย ในการสัมมนา “เยาวชนและพิธีกรรม” นี้ จิตตาภิบาล และผู้ประสานงานเยาชนของเราหลายคนได้เข้าร่วมด้วย เนื้อหา เริ่มด้วยการให้ความหมาย และการจัดบทเพลงในพิธีกรรม สาหรับเยาวชน ซึ่งจากหลายๆค่ายเยาวชนที่ผ่านๆมา เยาวชน มีบทเพลงใหม่ๆ และท่าทางประกอบเพลงที่มีความหมาย จึง เป็นคาถามว่าบทเพลงเหล่านีเ้ ราสามารถนามาใช้ในพิธีกรรม สาหรับเยาวชนได้หรือไม่ โดยมีคุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ผู้ชานาญเฉพาะด้านนีม้ าให้คาตอบสาหรับเรา โดยคุณพ่อให้ หลักการไว้วา่ “การจัดบทเพลงในมิสซา ขอให้คานึงถึง 3 ประการสาคัญคือ 1.เพื่อทาให้พิธีกรรมนั้นมีชวี ิตชีวา 2.นา ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมให้เข้าถึงพระ และ 3.มีความหมาย จากนั้น คุณพ่ออันตน วาลเซ็กกี มาให้คาแนะนาเรื่อง การจัดมิสซานอกสถานที่ ซึ่งในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสาคัญมาก สาหรับเยาวชน เพราะเยาวชนมักจะจัดมิสซานอกสถานที่บ่อย ๆ และ หลาย ๆ ครัง้ ก็จัดในสถานที่สาธารณะซะด้วย คุณพ่อให้ หลักการง่าย ๆ เช่นกันคือ สถานที่จัดมิสซานั้นต้องเหมาะสม กับธรรมลาลึกยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้า และช่วยให้สัตบุรุษ มีส่วนร่วมได้อย่างแข็งขัน

18


วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม คุณพ่อสาราญ วงศ์เสงี่ยม มาให้ความหมายของพิธีมสิ ซา และ มิสซาสาหรับเด็กและเยาวชน คุณพ่อกล่าวถึงความสาคัญของพิธีมิสซาตามคาสอนของ พระศาสนจักรและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของสัตบุรุษในพิธีมิสซา “บ่อเกิดและศูนย์กลางของ พิธีกรรมคริสตมวล คือ พิธีศีลมหาสนิท ที่เรียกว่า พิธีมิสซานี้ เพราะเป็นการปฏิบัตติ ามคาสั่งของ พระเยซูเจ้าที่ทรงกาชับบรรดาอัครสาวก ขณะรับประทานอาหารค่าครัง้ สุดท้ายว่า “จงทาการนี้ เพื่อระลึกถึงเรา” และยังเป็นการรือ้ ฟื้นธรรมล้าลึกแห่งการกอบกู้มนุษย์ให้รอดด้วย” มิสซาสาหรับเยาวชน พระศาสนจักรพยายามให้เยาวชนเข้ามามีสว่ นร่วมในมิสซา โดยการ จัดอบรมเรื่องพิธีกรรมสาหรับเยาวชน เพื่อให้เข้าใจสาระสาคัญของมิสซา พยายามจัดเพลงและ การเล่นดนตรีที่เข้าถึงเยาวชน และจัดมิสซาเฉพาะสาหรับเยาวชนในวัด หรือในโอกาสสาคัญ ๆ เช่น วันเยาวชน หรือในค่ายเยาวชน เป็นต้น จุดสนใจสาหรับเยาวชนในการเข้าร่วมมิสซา 1. อะไรที่ควรทาและไม่ควรทาในมิสซาสาหรับเยาวชน ในพิธีมิสซามีอะไรบางอย่างที่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้ และมีบางอย่างที่จาเป็นต้องปฏิบัติ และบางอย่างที่เลือกปฏิบัตไิ ด้ สังเกตได้จากกฎมิสซา (Rubric) มักจะบอกว่า “ผู้ประกอบ พิธีอาจใช้ถ้อยคาเหล่านีห้ รือที่คล้ายกัน พิธีกรรมสาหรับเยาวชนจึงอยูท่ ี่การประกอบพิธี อย่างมีชวี ติ ชีวา ที่ชว่ ยให้ผู้ร่วมได้มสี ่วนด้วยอย่างเต็มที่จริง ๆ 2. บทอ่าน ควรคัดเลือกบทที่เหมาะกับชีวิต อารมณ์ หรือหัวข้อการอบรมเยาวชน 3. บทเพลงต่าง ๆ ควรให้เหมาะกับวัยของเยาวชน และยกจิตใจสรรเสริญพระเจ้า 4. การเคลื่อนไหวตัว หรือกิริยาท่าทางประกอบในพิธีมิสซา ขอให้เหมาะสมและก่อเกิดการ ร่วมมีส่วนในพิธีอย่างเต็มที่ มิสซาสาหรับเยาวชนในประเทศไทย ต้องยอมรับว่าพระศาสนจักรในประเทศไทยยังไม่ ก้าวหน้าเท่าที่ควรในเรื่องนี้ แต่เรายังหวังในความร่วมมือของเยาวชนทั่วประเทศด้วย ที่จะเข้ามามี ส่วนร่วม และมุ่งมั่นที่ต้องการแสดงออกทางความเชื่อในวัยของตน วัยเยาวชน...

19


ในช่วงบ่ายมีการฝึกปฏิบัติ Workshop โดยแบ่งผู้เข้าร่วม เป็น 5 กลุ่ม และให้ระดมความคิดถึงลาดับขัน้ ตอนพิธีมิสซาเปิด ค่ายเยาวชน โดยมีจานวนผู้เข้าร่วม 80 คน ลาดับขั้นตอนพิธี มิสซานี้ รวมถึงขัน้ ตอนอย่างละเอียด ทั้งบทเพลงที่จะใช้ใน พิธีกรรม ขบวนแห่เข้า การมีส่วนร่วมของเยาวชนในพิธีมิสซา และอื่น ๆ โดยแต่ละกลุ่มจะมานาเสนอในช่วงค่า วันสุดท้ายของการสัมมนา มีการนาเสนอแนวปฏิบัตเิ รื่อง การใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในพิธีกรรม ซึ่งหากใช้อย่างดี และเหมาะสม จะช่วยให้สัตบุรุษมีส่วนร่วมในพิธีกรรม และ ไม่ดึงความสนใจของสัตบุรษุ ออกจากพิธีกรรมศักดิส์ ิทธิ์นนั้ และมีWorkshop 2 เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเยาวชนและพิธีกรรม ในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูล บางส่วนสู่ การสัมมนาพิธีกรรม ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Asian Liturgy Forum ครัง้ ที่ 18 ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น เจ้าภาพจัดงาน ในระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม จะมาถึงนีด้ ้วย ขอบคุณ พระศาสนจักรคาทอลิก ที่ให้ความสาคัญกับ บรรดาเด็ก ๆ และเยาวชน มิใช่เพียงด้านพิธีกรรมเท่านัน้ พระ ศาสนจักรยังคงให้ความสาคัญกับงานอภิบาลเด็กและเยาวชนใน ทุก ๆ ด้านอีกด้วย เพียงหวังให้เขาเติบโตและหยั่งรากลึกแห่ง ความเชื่อที่เข้มแข็ง เพื่อสืบทอดความเชื่อในพระคริสตเจ้าจาก รุ่นสู่รุ่น เป็นพยานชีวิตถึงพระองค์ตราบนิรันดร์...

20


สวัสดีค่ะสมาชิกจุลสารเพื่อนสภาฯ ทุกท่าน สบายดีกนั หรือเปล่าคะ ช่วงนี้อากาศ เปลีย่ นแปลงบ่อย ๆ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ สาหรับนูน๋ ุ้ยด้วยอากาศแบบนี้ เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน ก็ทาให้สุขภาพอ่อนแอไปเหมือนกัน เป็นหวัดบ้าง ไอบ้าง พอร่างกายรู้สกึ ขาดความอบอุน่ ก็จะไอทุกครัง้ ว้า... แย่จัง!!! เดือนกันยายน นี้ ถือว่าเป็นเดือนของเยาวชนเลยทีเดียว เพราะวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ถูกกาหนดให้เป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” ศูนย์ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลและองค์กรต่าง ๆ ก็จะ ถือโอกาสวันเยาวชนแห่งชาตินี้ จึงกิจกรรมมากมายสาหรับเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมกับเยาวชน มิสซาพิเศษสาหรับเด็กและเยาวชน หรือจะเป็นการภาวนายอดฮิตติดอันดับ ที่เยาวชนทั่วโลกชืน่ ชอบกัน คือ “การภาวนาเทเซ่” ซึง่ เป็นการภาวนาที่นาพระวาจาของพระสั้นๆ นามาใส่ดนตรีเย็นๆ ร้องซ้าไปซ้ามา ทาให้ผู้ภาวนาได้ราพึง ไตร่ตรองถึงพระวาจานัน้ และได้พูดคุย กับพระเจ้าในบรรยากาศ เงียบสงบ ก็ทาให้จิตใจของเราเข้าถึงและ สัมผัสความรักของพระเจ้าได้อย่างดี นอกจากนัน้ แล้ว บางที่ ก็ยงั จัดกีฬาสัมพันธ์ ทีเ่ น้นการ เสริมสร้างมิตรภาพฐานกิจกรรมต่างๆที่มงุ่ เน้นให้เพื่อนๆ เยาวชนได้เสริมสร้างพลังกลุ่ม พลังสามัคคี และ การแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การให้เนื้อหา การอบรมแก่เยาวชนเป็นสิง่ สาคัญที่สุด ในกิจกรรมที่จัดสาหรับเยาวชน เพื่อให้เยาวชน ตระหนักถึงพันธกิจรักในชีวิตคริสตชน ซึ่งในปีนี้สมเด็จพระฟรังซิส ทรงเชื้อเชิญ เยาวชนให้ไตร่ตรองถึงพระวาจานีเ้ ป็นพิเศษ “ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะ อาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา (มธ. 5:3) พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายเพิ่มเติม ถึง ผู้มีจติ ใจยากจนย่อมเป็นสุข ดังนี้..

21


22

การมีจิตใจยากจน” หมายความว่าอะไร??? “คนจนของพระเจ้า” ซึง่ หมายถึงความต่าต้อย หมายถึงข้อจากัดของเราและความจนในความเป็นอยูท่ ี่ ยากจนของเรา คือคนที่วางใจในพระเจ้า ประการแรก “ผู้มีจติ ใจยากจน ย่อมเป็นสุข” หมายถึง ความพยายามเป็นอิสระจากวัตถุสิ่งของ พอเพียงโดยปฏิเสธการบริโภคนิยม ซึ่งหมายถึง พอใจ อยู่กับสิง่ จาเป็นและเรียนรู้ที่จะเจริญชีวิตโดยไม่ต้องมีสงิ่ ที่ ไม่มีความจาเป็นที่จะทาให้เราเผลอตัว เรียนรู้ที่จะสละจาก การเป็นเจ้าของ ใช้จ่ายฟุย่ เฟือย ให้เรายอมรับพระเยซู เป็นสิง่ แรก ความกล้าหาญทีจ่ ะเป็นผู้ที่มคี วามสุข ต้อง กล้าทีจ่ ะเจริญชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วย ประการที่สอง “ผูม้ ีจิตใจยากจน ย่อมเป็นสุข” หมายถึง การกลับใจในมุมมองที่เราเห็นคนจน เราต้อง ดูแลพวกเขาและรูส้ ึกไวต่อความต้องการฝ่ายกายและฝ่าย จิตของพวกเขา ความยากจนแบบใหม่ เช่น การตกงาน การอพยพย้ายถิน่ การติดยาเสพติด เรามีหน้าที่ต้องตื่นตัว และเป็นคนทีค่ ิดเป็น หลีกเลี่ยงการประจญที่จะอยู่แบบ ทองไม่รรู้ ้อน นึกถึงคนที่รสู้ ึกว่าตนไม่ได้รับความรัก คนที่ ไม่มีความหวังในอนาคต คนทีย่ อมแพ้ชีวิตเพราะหมด กาลังใจ และผิดหวังเพราะความกลัว เรียนรู้ที่จะอยู่ข้าง คนจน ไม่ใช่ดแี ต่พูดเรือ่ งคนจน แต่ขอให้เราออกไปพบ และช่วยเหลือพวกเขา มองตาเขาแล้วฟังเขาพูด ประการที่สาม “ผู้มีจิตใจยากจน ย่อมเป็นสุข” หมายถึง คนจนมีอะไรมากมายที่จะมอบให้เราและสอน เรา มีปรีชาญาณมากมายที่เราต้องเรียนรู้จากคนจน! คนจนคืออาจารย์ของเรา “คุณค่าของคนไม่ได้วัดกัน ด้วยความมั่งมี” คนจนสามารถสอนเรา “ความสุภาพและความวางใจ ในพระเจ้า” คนจนเปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสกับพระคริสตเจ้า เอง และได้สัมผัสกับพระกาย ที่กาลังเจ็บปวดของ พระองค์ด้วย


23


24


เมื่อกล่าวถึงพระวาจา “ผูม้ ีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” (มธ. 5:3) พระวาจาตอนนี้ได้ถกู นามาเป็นหัวข้อในการจัดค่ายผูน้ าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 31 ซึ่ง ค่ายผูน้ าเยาวชนคาทอลิกระดับชาตินี้ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเวียนไปจัดใน 10 สังฆมณฑล เพื่อ ให้สังฆมณฑลเจ้าภาพได้มีโอกาสนาเอกลักษณ์ในการอบรมผูน้ าเยาวชนของตน มาปรับใช้ในกระบวนการ อบรมผู้นาเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ และเพื่อกระตุน้ ให้งานอภิบาลเยาวชนในสังฆมณฑลเจ้าภาพตื่นตัว และเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยในปีค.ศ.2014 เจ้าภาพค่ายผูน้ าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 31 คือ สังฆมณฑลนครสวรรค์ ซึ่งจัดค่ายระหว่างวันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2014 ที่เขตแพร่ธรรมเข็ก น้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเชื่อมโยงกับหัวข้อและพระวาจาในค่ายครัง้ นี้ สังฆมณฑลนครสวรรค์ จึงจัดกระบวนการอบรม ในรูปแบบของการร่วมชีวิตกับพีน่ อ้ งชนเผ่าม้ง ผูท้ ี่เจริญชีวิตอย่างมีความสุขในความยากจน เรียบง่าย พอเพียง และกลับมาไตร่ตรองประสบการณ์ชีวิต เพื่อนาไปปรับใช้ในชีวิตต่อไป “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” (อ้าง มธ.5:3) จึงเป็นหัวข้อ ที่ท้าทายเยาวชนในยุคปัจจุบนั “กล้าทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตนเองอย่างสิ้นเชิง กับความยากจน ในรูปแบบ ใหม่ กล้าทีจ่ ะเป็นคนที่มีความสุข กล้าเจริญชีวิตอย่างเรียบง่าย กล้าทีจ่ ะทวนกระแส ปฏิเสธและทิ้ง วัฒนธรรมใหม่ที่ผิวเผิน มหาบุญลาภของพระเยซูเป็นสิง่ ใหม่ แสดงให้เห็นถึง รูปแบบใหม่แห่งความสุขที่ อยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่สื่อและสังคมส่วนใหญ่นามาเสนอกัน พระเยซูทรงท้าทายเราให้จริงจังกับชีวติ และให้ตัดสินใจว่าหนทางไหนเป็นหนทางที่ถกู ต้องสาหรับเราและที่จะนาเราไปสู่ความชืน่ ชมยินดีที่แท้จริง นี่เป็นการท้าทายที่ยงิ่ ใหญ่ต่อความเชื่อสาหรับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบนั นี้ จึงขอคาภาวนาเป็นพิเศษจากเพื่อน ๆ เยาวชน ร่วมเป็นหนึง่ เดียวกับพวกเราในคาภาวนา ร่วมส่ง กาลังใจให้กับเจ้าภาพนครสวรรค์ คุณพ่อสันติ ปิตินิตย์นิรนั ดร์ และทีมคณะจัดงาน เพื่อให้ค่ายผู้นา เยาวชนคาทอลิกระดับชาติครัง้ นี้ ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ และเกิดผลสาหรับเด็กและ เยาวชน บุญลาภของผู้มีจิตใจยากจนจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ากับสิง่ ของที่เป็นวัตถุ และกับคนจน อาศัยพระวาจาของพระเยซู เราตระหนักดีว่าเราต้องกลับใจขนาดไหน เพื่อตรรกะแห่ง การเป็นมากกว่า’ จะมาก่อน ‘การมีมากกว่า’

25


ช่วงนีพ้ ระศาสนจักรกาลังตืน่ ตัว และให้ความสาคัญกับบรรดา เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็ตาม บุคคล เป้าหมายหนึ่งนัน้ ต้องมีบรรดาเยาวชนอยู่ด้วย เพราะพระศาสนจักรตั้ง ความคาดหวังมากมายไว้กบั เยาวชน ซึง่ เป็นวัยที่มีพลัง มีการศึกษา มี ความคิดใหม่ ๆและสร้างสรรค์ หากเราตระหนักถึงความสาคัญของ เด็ก ๆ และเยาวชน และให้การอบรมปลูกฝังในสิง่ ที่ดีแก่เขา สืบทอด ความเชื่อแบบอย่างชีวิตคริสตชนที่เข้มแข็งให้กับเขา สอนเขาสวด ภาวนา ไปวัดอย่างสม่าเสมอ ศรัทธา พลีกรรม ซึ่อสัตย์และทาความดี รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ๆ สิ่งเหล่านี้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่สามารถ ปลูกฝังลูกหลานของเราได้ตงั้ แต่เด็ก อย่าละเลยสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า รักเหล่านีน้ ะคะ เพราะนั่นคือพืน้ ฐานชีวิตคริสตชนอย่างดี ที่จะติดตัว เขาตราบชั่วนิรนั ดร์... หากคุณไม่สอน แล้วเขาจะรู้ได้อย่างไร??? อีกหนึง่ กิจกรรมทีพ่ ระศาสนจักรไทยให้ความสาคัญกับผูท้ างาน อภิบาลเด็กและเยาวชน คือในเรื่องของ “เยาวชนและพิธีกรรม” ด้วยตระหนักว่า เยาวชนเป็นส่วนหนึง่ และเป็นกาลังสาคัญของ พระศาสนจักร และมุง่ หวังให้เยาวชนและคริสตชนทุกคนมีส่วนร่วมใน พิธีกรรมอย่างกระตือรือร้นตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง “เยาวชนและพิธีกรรม” เป็นหัวข้อ สัมมนาพิธีกรรมระดับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครัง้ ที่ 18 Asian Liturgy Forum (ALF) ซึ่งจะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ทีบ่ ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ซึ่ง ดาเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับ เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ผู้ทางานอภิบาลเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้า ร่วมสัมมนา “เยาวชนและพิธีกรรม” ครัง้ นี้ด้วย เพื่อจะได้มีโอกาส เข้ารับการอบรม พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ ทางานในด้าน “เยาวชนและพิธกี รรม” ในระดับเอเชีย และร่วมกัน พัฒนางานด้านพิธกี รรมกับเยาวชนของพระศาสนจักรในภูมภิ าคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นไปตามหลักคาสอนด้านพิธีรกรมของพระศา สนจักรสากล และผูท้ างานอภิบาลเด็กและเยาวชนจะมีความรู้และ ความเข้าใจในงานด้านพิธกี รรมดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถนาไปปรับใช้ อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการทางานอภิบาลต่อไป

26


27


Profile for Youthdesk cyctforever

Newsletter 115 aug 2014  

สัญลักษณ์วันเยาวชนแห่งชาติ สารจากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ สารจากคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ว...

Newsletter 115 aug 2014  

สัญลักษณ์วันเยาวชนแห่งชาติ สารจากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ สารจากคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ว...

Advertisement