Page 1


       

     

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ สารจากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ สารจากคุณบาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ คานิยม 36 ปี งานเยาวชนคาทอลิกไทย โดย ซิสเตอร์สุภาวดี แข็งกิจ ย้อนวันวาน กับอดีตผู้ประสานงานเยาวชน “ยอแซฟวิษณุ ประดิษฐ์ศิลป์” ถามตอบปัญหาชีวิตกับลุงริศ “คริสตังค์...อกหัก” เด็กหญิงแมลงปอ ตอน “คาสอนที่ตรึงใจ ข้อที่ 3” พระวาจา เจน 3: เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคาพูด แต่เราจงรักกันด้วยการกระทา IT Friend and Geek: Ep.25 “ว๊าว...ดีไหม เทคโนโลยีการตรวจสอบลายนิ้วมือบนสมาร์ทโฟน” เปิดปม : การทาแท้งไม่ใช่คาตอบ (ตอนที่ 3) เก็บเบี้ยริมทาง : ค่าย Sexret Love เรื่องลึกลับของความรัก ปัน ปัน By นู๋นุ้ย ภาพข่าว จากแผนกเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ ภาพข่าว จากศูนย์ประสานงานเยาวชน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง รวบรวมคานิยม 36 ปี งานเยาวชนคาทอลิกไทย

3 6 7 8 10 12 16 19 20 22 24 28 31 34 36

CONTACT US : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-681-3900 ต่อ 1504-1505 E-mail: cyctforever@gmail.com / youth@cbct.net Website : http://youth.cbct.net

2


... เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ในปัจจุบันสังคมได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งเป็นพลังลูกใหม่ๆ ที่จะมา สร้างและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนัน้ องค์การสหประชาชาติจึงได้กาหนดให้ปี พุทธศักราช 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปี เยาวชนสากลภายใต้คาขวัญ “Participation Development and Peace” สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อ วันที่ 18 มิถุนำยน 2528 กำหนดให้ วันที่ 20 กันยำยนของทุกปี เป็นวันเยำวชนแห่งชำติ โดยถือว่ำเป็นวันที่เป็นสิริมงคล อันเนื่องมำจำก ตรงกับวันคล้ำยวัน พระรำชสมภพของพระมหำกษัตริย์ แห่งรำชวงค์จักรีถึงสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั อานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 นอกจำกนี้พระมหำกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ยังขึน้ ครองรำชย์สมบัตขิ ณะยังทรงพระเยำว์ เหมือนกันอีกด้วย

ความหมายของเยาวชน พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2525 ได้ให้ ควำมหมำยของคำว่ำ “เยาวชน” ไว้หมำยถึง บุคคลที่มอี ายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่เป็น ผู้บรรลุนิตภิ าวะแล้วด้วยการสมรส ขณะที่องค์กำรสหประชำชำติ ได้ให้ควำมหมำยสำกลของคำว่ำ “เยาวชน”หมำยถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้ที่มอี ายุระหว่าง 15-25 ปี

3


คาขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ วันที่ 20 กันยำยนของทุกปี เป็นวันเยำวชน แห่งชำติ จึงได้มอบคำขวัญที่ถอดควำม เป็นภำษำไทยว่ำ "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนำ ใฝ่หำสันติ" ซึ่งมี ควำมหมำยละเอียดลึกซึ้งต่อเยำวชน ทุกคน สำมำรถยึดถือและนำไปปฏิบัตดิ ังนี้ ร่วมแรงแข็งขัน (Participation) หมำยถึง กำรยอมรับในศักยภำพของแต่ละบุคคล ที่ จะสำมำรถวินจิ ฉัยและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง และตระหนักว่ำตนมีโอกำส ได้ใช้ โอกำสและพึงพอใจที่ได้ใช้โอกำสด้วยตนเองอย่ำงเกิดคุณค่ำ โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ใด กำรที่เยำวชนสำมำรถมีสว่ นร่วมและมีบทบำทต่อชำติบ้ำนเมืองได้อย่ำงเต็มที่นั้น เป็น ควำมสำเร็จของสังคมและประเทศชำติ ช่วยกันพัฒนา (Development) กำรพัฒนำนัน้ มองได้ 2 มิติ มิตหิ นึ่งคือ กำรพัฒนำ ตนเองของแต่ละบุคคล และอีกมิติหนึ่ง คือ กำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ หำกบุคคล พัฒนำตนเองได้ดกี ็จะเป็นกำลังสำคัญ และอีกมิตหิ นึ่ง คือ กำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ และมีคุณค่ำต่อกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ ใฝ่หาสันติ (Peace) สันติภำพเป็นหลักกำรพืน้ ฐำนของชีวิต ควำมต้องกำรสันติภำพ เป็นควำมต้องกำรของสำกลโลก ซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้เกิดสันติภำพและดำรงคงไว้ คนหนุม่ สำวจึงต้อง ร่วมมือกันในเรื่องนี้ ผลักดันให้เกิดมำตรกำรที่จะสร้ำง ควำมเชื่อมั่นในวิถกี ำรพัฒนำด้วยสันติ และสร้ำงสำนึก สันติภำพ จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องปลูกฝังสั่งสอน เยำวชนให้รู้จักเคำรพในศักดิ์ศรี ควำมเป็นมนุษย์ และ สิทธิมนุษยชน มีควำมอดกลั้น ควำมเป็ประชำธิปไตย และเสรีภำพพื้นฐำน 4


เครื่องหมายของวันเยาวชนแห่งชาติ รูปลักษณะของเครื่องหมำยนี้เป็นรูปโล่สีธงชำติ มีอักษรคำว่ำ “เยำวชน” สีขำวอยูใ่ นวงกลมพื้นสีเขียว เบือ้ งบนเป็นรูปพระมหำพิชัยมงกุฎ มีรัศมีอุณำโลม เบือ้ งล่ำงมีอักษรสีแดงว่ำ พลังพัฒนำชำติ รองรับ ด้วยรวงข้ำว 9 รวง แยกอยู่ทำงด้ำนขวำ 5 รวง ด้ำนซ้ำย 4 รวง ซึ่งสัญลักษณ์ตำ่ งๆ เหล่ำนีอ้ ธิบำยได้ ดังนี้ คือ 1. พระมหำพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมำยแทนองค์ พระมหำกษัตริย์ องค์ประมุขสูงสุดของประเทศ ซึ่งเป็นที่เคำรพ สักกำระ และเป็นจุดรวม น้ำใจของคนทั้งประเทศ 2. รัศมีที่พระมหำพิชัยมงกุฎ หมำยถึง พระบรมรำชูปถัมภ์ ซึ่งหมำยควำมว่ำ เยำวชนไทยนัน้ อยู่ในพระบรมรำชูปถัมภ์ของ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว หรือได้รับพระบำรมีปกเกล้ำฯ 3. อุณำโลม หมำยถึง หว่ำงพระขนงของพระพุทธเจ้ำ ใช้เป็นเครื่องหมำยแทนศำสนำ 4. อักษรเยำวชนสีขำวในพืน้ วงกลมสีเขียวรูปโล่สีธงชำติ หมำยถึง พลังอันบริสุทธิ์แห่งควำม สำมัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเยำวชนไทย อันจะนำไปสู่ควำมสำเร็จ กำรเปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำกำรกสิกรรม อันเป็นพืน้ ฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 5. รวงข้ำวทั้ง 9 รวง มีควำมหมำยถึง เป้ำหมำยในกำรพัฒนำเยำวชนทั้ง 9 ประกำร ตำม นโยบำยเยำวชนแห่งชำติ โดยทีร่ วงข้ำวหมำยถึง ควำมเติบโตงอกงำม ฉะนั้น คุณลักษณะ 9 ประกำรที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวเยำวชน จึงเปรียบเสมือนคุณสมบัตทิ ี่จะงอดงำมขึ้นตำม ตัวเยำวชน 6. อักษรว่ำ พลัง พัฒนำชำติ เป็นคำขวัญ เพื่อเตือนใจเยำวชนให้ตระหนักว่ำ พวกเขำนั้นมีพลัง บริสุทธิ์อันหนักแน่น จริงจัง ที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้มำกในกำรช่วยพัฒนำประเทศชำติ วันเยำวชนแห่งชำติ จึงนับว่ำมีสว่ นช่วยกระตุ้นให้เยำวชน ได้ค้นพบบทบำทและ ควำมสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคม อันจะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสังคม และ ประเทศชำติให้มคี วำมเจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึน้ … มีคากล่าวที่วา่ เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เยาวชนก็เช่นกัน หากได้รับการปลูกฝังทีด่ ี และพัฒนาตนเองให้เป็นผูท้ ี่มีคา่ นิยมทีถ่ ูกต้อง แล้ว ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มสี ร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคต ขอขอบคุณข้อมูลจาก tlcthai.com / irrigation.rid.go.th / ru.ac.th / วิกิพีเดีย

5


6


7


เป็นระยะเวลำหลำยสิบปี ที่ได้มีโอกำสทำงำนเพื่อ เยำวชน แม้ปัจจุบันก็ยังทำอยู่ด้วย แรงบันดำลใจที่ได้มำจำกบิดำผู้ตั้งคณะ ทีเ่ ป็นนักบวช คณะซำเลเซียน คือ ฯพณฯ กำเยตำโน ปำซอตตี ที่มี หัวใจรักต่อเยำวชนเป็นอย่ำงมำก ตำมแบบพ่อบอสโก “บิดา และอาจารย์ของเยาวชน” ซึ่งเป็นผู้กอ่ ตั้งคณะ ซำเลเซียน รวมทัง้ ได้รบั กำรปลูกฝังผ่ำนทำงกำรศึกษำเรียนรูเ้ กีย่ วกับจิตตำรมณ์ของคุณพ่อบอสโกใน กำรทำงำนเพื่อเยำวชนเสมอมำ และที่สำคัญพื้นฐำนเหล่ำนี้ได้กลับเป็นแรงบันดำลใจในกำรตัดสินใจ ถวำยตัวตลอดชีวิต คือ จะอุทิศตนทางานเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษ ไม่ว่ำจะได้รบั ภำรกิจอะไร ที่ ไหน เช่น ในบ้ำนอบรมฐำนะดูแลผู้ฝึกหัด ในสนำมงำนของโรงเรียนในทีมผู้บริหำร ในงำนของวัดและสังฆมณฑลในทีมอภิบำล หรือในสนำมงำนสังคมพัฒนำ ในทีมผูบ้ ริหำรเช่นกัน ได้หำโอกำสทำงำนเพื่อเยำวชนเสมอมำ ในรูปแบบ ที่หลำกหลำย เช่น รวบรวมกลุ่มเยำวชนคำทอลิกให้มีโอกำสทำกิจกรรม ร่วมกัน จัดค่ำยสัมมนำอบรม ทั้งระดับวัด และสังฆมณฑล จัดค่ำยสัมผัส ชีวิตเพือ่ ให้เยำวชนได้มีประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย จัดตั้งศูนย์เยำวชน เพื่อให้พวกเขำได้มีโอกำสเข้ำมำร่วมกิจกรรมดี ๆ ในวันเสำร์-วันอำทิตย์ หรือวันหยุด ฯลฯ ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับ แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส (สภาเยาวชนฯ) ในบทบาทเป็นจิตตาธิการเยาวชน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นเวลา หลายปี

8

ซิสเตอร์สุภาวดี แข็งกิจ


ดังนัน้ เนื่องในโอกำสครบรอบ 36 ปี แผนกเยำวชน ฯ จึงขอร่วมแสดงควำมยินดี มิใช่ เพรำะมีอำยุครบ 36 ปี เท่ำนั้น แต่ขอชื่นชมคุณพ่อทุกท่ำน ที่ได้ผลัดเปลี่ยนกันรับบทบำทจิต ตำธิกำรแผนก และชื่นชมกับเจ้ำหน้ำที่ทุกคน ที่ได้มคี วำมพยำยำมแสวงหำแนวทำงในกำรทำงำน เพื่อควำมดีของเยำวชนคำทอลิกเสมอมำ แม้จะมีอุปสรรค ควำมยำกลำบำก หรือมีมุมมองที่ แตกต่ำงกัน แต่ก็มีเป้ำหมำยเดียวกัน คือ เพื่อควำมดีของลูก ๆ ที่พระเจ้ำได้มอบหมำยให้ดแู ล และขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ทุกคนในแผนกเยำวชน และผู้ที่ทำงำนเพื่อเยำวชนทุกคนไม่วำ่ ด้วยหน้ำที่ หรือด้วยจิตอำสำ ในโอกำสฉลองครบรอบ 36 ปีน้ี อยำกจะบอกกับทุกคนว่ำ ยิ่งวันกำรทำงำนเพื่อเยำวชน ยิ่งเป็นงำนที่ท้ำทำยมำก กำรท้ำทำยที่เกิดจำกควำมซับซ้อนของสังคม และของทุกมิติชวี ติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสังคมปัจจุบันที่มีควำมขัดแย้งและควำมไม่ลงรอยกัน ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของ บรรดำเยำวชนอย่ำงมำก ทำให้พวกเขำถูกประจญมำกขึ้น ทัง้ ด้ำนควำมเชื่อในศำสนำ ทั้งควำม สับสนในด้ำนศีลธรรม สถำนกำรณ์เช่นนี้ จึงเรียกร้องกำรทำงำนด้วยหัวใจที่รัก เพื่อทำให้เมล็ด ชีวิตที่พระเจ้ำมอบฝำกกับเรำนั่น คือ เยำวชน ให้พวกเขำตกในดินดี คือ ในบริบทที่เหมำะสมเพื่อ ช่วยให้เขำเติบโตและพัฒนำ แน่นอน ต้องมีความพากเพียร ความพยายามและความขยัน ขันแข็ง ดุจชำวนำในกำรรดน้ำ ดูแลและช่วยให้เติบโต ต้องเข้ำถึงชีวิตของพวกเขำ โดยเฉพำะเป็น รำยบุคคล โดยรับรู้ควำมจำเป็นเร่งด่วนและควำมต้องกำรของพวกเขำ ดังที่พ่อบอสโกกล่ำวไว้วำ่ “ จงรักสิ่งทีเ่ ยาวชนรัก เพื่อให้เยาวชนเรียนรักสิง่ ทีเ่ รารัก” ต้องแสวงหำทำงออกใหม่ ๆ อยู่ เสมอ ต้องทำให้พวกเขำรูส้ ึกไว้วำงใจในตัวเรำก่อน และที่สำคัญต้องทำให้พวกเขำรูส้ ึกว่ำ เรารัก เขา ปรารถนาดีต่อเขา ดังที่คุณพ่อบอสโกได้กล่ำวว่ำ “ต้องให้เยาวชน รู้วา่ เรารักเขาด้วย” เรำจึงจะชนะใจพวกเขำได้ การทางานเพื่อเยาวชน เราต้องมีความหวัง คุณพ่อบอสโก ได้ กล่ำวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ำ “เนือ้ ดินแม้ทแี่ ห้งแล้งและไร้ผลผลิตสามารถกลับเป็นเนื้อดินดีได้ ด้วยความเพียรพยายามของชาวนาฉันใด จิตใจมนุษย์ก็ฉนั นั้น ตอนแรก ๆ ดูว่าจิตใจจะ แห้งแล้งและดื้อรั้น แต่ไม่เร็วก็ช้าจะออกดอกออกผลงดงาม เริ่มต้นด้วยการรักสิ่งที่ดีตาม ธรรมชาติ แล้วนั้นก็ความดีเหนือธรรมชาติ นั้นคือ หากผูท้ ี่ทางานเพื่อเยาวชน ร่วมมือกับ พระหรรษทานของพระเจ้าด้วยการภาวนาและออกแรงเพื่อให้เกิดผลทีด่ ีและงดงาม”

9


พี่แบงค์ครับผม สังฆมณฑลจันทบุรี นึกถึงผมต้อง ### นกหวีด ไมค์ นาเกมส์ กิจกรรมผู้นา บันไดเกรียน ###

ก้าวเข้าสูก่ ารเป็นเยาวชน ก้าวเข้าสูก่ ารเป็นผูท้ างานอภิบาลเยาวชน สู่การเป็นเยาวชน หลังจากเรียนจบม. 3 ก็เริ่มมีไอดอลใน วงการ และติดตาม หมั่นฝึกฝนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่อง และมีการวางแผนว่าจะเข้าค่ายอะไรก่อนหลังและ แสวงหาความสามารถพิเศษจากประสบการณ์และการชี้แนะ จากรุ่นพี่ และคุณพ่อจิตตาภิบาล ถ้านับเวลาที่ผ่านมาคง นานกว่า 15 ปี ที่ตัดสินใจก้าวเดินติดตามสาย งานเยาวชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดูเหมือนไม่นานเลย เหมือนเพิ่งผ่านมาไม่นานจริง ๆ ยังจาได้ถงึ ทุกอย่าง ทีเ่ ริม่ ก้าว เริม่ เดิน แรก ๆ ก็มอี ปุ สรรคปัญหา แต่แรงบันดาลใจในตอนนัน้ คือ น้อง ๆ และเด็กเยาวชนที่ ผ่านเข้ามาในการทางานคือแรงจูงใจทีอ่ ยากจะให้ ให้เดินต่อไปอย่างไม่เหนื่อย ยิง่ เหนือ่ ยยิง่ สนุก ยิง่ อยากทาต่อไปให้ดขี ึ้นอีกเรือ่ ย ๆ นับว่าเป็นช่วงที่ท้าทาย แรงกาย แรงใจ และสมองเราอย่างยิ่ง สิ่งที่ทามาล้วนมีแต่เป้าหมายและอยากให้เด็ก และเยาวชน ได้รับการอภิบาลอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง มิใช่เป็นเครื่องมือขององค์กร ที่จะยัดสิ่ง ๆต่าง ๆ จนเด็กและเยาวชนไม่มีสิทธิเลือกและถามสิ่งที่สงสัย

10


ซึ่งปัจจุบัน แม้พี่ไม่ได้ทางานผู้ประสานงานเยาวชนแล้ว ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจ กิจการร้านอาหารเวียดนาม ชีวิตก็ ยังเหมือนทางานเยาวชนอยู่เสมอ และรู้สึกว่าจะคล่องตัว กว่าตอนเป็นผู้ประสานงานเสียอีก เพราะเรามีเวลาได้พบ พูดคุยกับน้อง ๆ เยาวชนในระดับวัด ในกลุ่มที่เคยทา กิจกรรมผ่านมาด้วยกัน และยังคงความเป็นครอบครัว เดียวกันมากขึ้น ไม่ว่าจะไปทางานที่ต่างๆ ด้วยความสมัคร ใจมากกว่ามาช่วยงานของสังฆมณฑล นั่นคือ ความ คาดหวังของผม ใช่ช่วงเวลานี้จริงๆ ผมได้มโี อกาสพูดคุย กับน้องๆ ทีเ่ ราเห็นการเติบโต ผ่านกระบวนการอบรบ หล่อหลอมจากงานอภิบาลเด็กและเยาวชนของสังฆมณฑล ตลอดเวลาทีผ่ า่ น ผมได้เห็นความเป็นผูใ้ หญ่ และหลายคน กลับไปกาลังหลักของวัด แล้วเป็นสภาอภิบาลของวัด เพราะงานอภิบาลเด็กและเยาวชนคือการเตรียมชีวิตเด็ก ไปสู่ การเป็นสภาอภิบาลของวัด ในวันข้างหน้า อยากให้อนาคตวัดเป็นอย่างไรควรใส่ใจเด็กและ เยาวชนในชุมชนอย่างนั้น เพราะเขาจะกลับ ไปสู่สังคมเดิมที่พวกเขาเคยอยู่ด้วยความ พร้อมที่จะดูแลวัด สังคมและชุมชน ของเค้าด้วยใจ....

11


อยากทราบว่า ถ้าคริสตังอกหักต้องทาอย่างไรคะ นอกจากทาใจ... ขอบคุณค่ะ (ภาวนาหรือขอให้ เขากลับมาได้ไหมคะ ถ้าพระองค์ไม่ประทานก็ แสดงว่า สิ่งที่ขอไม่ใช่สิ่งที่ดีกับเรา ประมาณนี้รึ เปล่าคะ)

สำหรับผม เมื่อผิดหวัง อกหัก คนรักจำกไป... ก็ เสียใจ เศร้ำใจ เจ็บปวดครับ การให้เวลากับความเศร้า เสียใจเป็นสิ่งสาคัญอย่างแรก เลยครับ... (เหมือนในพระ คัมภีร์ที่เขียนว่ำ “มีวาระร้องไห้” ปัญญำจำรย์ 3:4) นอกนั้นเรำอำจมีควำมรู้สกึ น้อยใจ ต่ำต้อยด้อยค่ำว่ำเรำไม่ คู่ควรกับคนรัก... การขอพระช่วยเยียวยาจิตใจของเรา ให้เราเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นสิง่ สาคัญมากเช่นกัน เพรำะว่ำ เรำมีคุณค่ำในสำยตำของพระเจ้ำเสมอครับ (“เพราะว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเรา และได้รบั เกียรติและเรารักเจ้า” อิสยำห์ 43:4)

12


นอกจำกนั้น ส ิ่งที่ช่วยเรำได้ม ว่าเราได้รับพ ำกอกี อย่ำงหน ระพรพเิ ศษท ่งึ ก็คือ การตร ี่พระเจ้ามอบ ะหนกั ทุกสิ่งไม่วา่ จ ใหเ้ ราสามาร ะเป็นความส ถเผชญ ิ ได้ ุขหรอื ความท (“ข้าพเจ้าผจ ก ุ ข ์ อ ย ่ ำ งแสนสำหัสก ญทุกสิ่งได้ โ ต็ ำม ดยพระองค์ผ ฟีลิปปี 4:13) ท ้ ู ร ง เส ร ิมกาลงั ข้าพเจ และ พระเจ้า ยังชว่ ยเรา ให ้า” แม้ว่าในขณะ เ ้ กิดผลดใี นทุก นเี้ ราอาจยังไ ส ิ่งเสมอ มเ่ ข้าใจวา่ เก (“พระเจ้าทร ดิ ผลดีอย่างไ งชว่ ยคนที่รัก รก็ตาม พระองค์ให้เก ดิ ผลอนั ดใี นท ุกสิ่ง” โรม 8:2 8) ขณะเดียวกัน เรำอำจรสู้ ึกโก ภาวนาขอพร รธคนรักท่ไี ปจ ะเจา้ ช่วยรักษ ำกเรำ เราก็ส าเราให้หายจ ามารถ เชน่ กำรภำวน ากความโกร ำให้เขำ และป ธแคน้ ฏิบัตติ อ่ เขำอย (“จงรักเพื่อน ำ ่ ง เพ ื อ ่ น มนุษย์ เหมอื มนุษยด์ ้วยกัน นรกั ตนเอง” อกี ฝ่ายอาจท โร ม 13:9) การอ าได้ยาก สิ่งส ภัยให้ า ค ญ ั ค ือความตั้งใจ แม้ว่าใจเราย ที่จะให้อภัยค ังไม่สามารถใ รับ ห้อภัยไดเ้ ต็ม ประทานอภัย ร้อยก็ตาม... แกข่ ้าพเจ้า เห (“โปรด มอื นข้าพเจ้า มัทธิว 6:12) ใ ห อ้ ภัยแกผ่ ู้อื่น เรำภำวนำขอ ” พระชว่ ยเรำให ้เรำมีใจให้อภัย ครับ...

13


น.. ่งึ อำจเป็นวัน เป็นเดอื น ำห วล ะเ ะย ้ ร ใช ้ ี น ใจ ิต ครับ... กำรดูแลเยยี วยำรักษำจ ควำมสงบสันติในหัวใจ น ็ เป ำย ล จก ใ ข์ ก ุ ท ม วำ ้องการ เพ่อื แปรเปลี่ยนจำกค ลตัวเองแลว้ เรายงั ต ู แ ะด าจ เร าก จ ก อ น ี ้ ในช่วงเวลำน ลือจาก ามารถขอความช่วยเห าส เร ... ย ้ ว ด น ่ ื อ น ค ความช่วยเหลือจาก ฟัง ช่วยให้กำลังใจ... บ ั ยร ว ช่ น ็ เป จะ ่ ำ ่ ว ไม าได้ครับ คนรอบข้างให้ช่วยเร มที่เรำเป็นทุกข์ครับ... ยำ น ำใ เร ื อ ล ห ยเ ว ่ ช ้ ด ไ ่ ี พวกเขำคงดีใจมำกท าเถิด แลว้ ท่านจะพบ ห วง ส งแ จ บ ั ้ ร ด ะไ จ น ("จงขอเถิด แล้วท่า ตรู ับท่าน" ลกู ำ 11:9) ระ ป ด ิ ป ะเ จ า เข ้ ว ล แ ด ิ จงเคาะประตเู ถ มคะ" ขอใหเ้ ขากลบั มาไดไ้ ห อ รื าห น าว "ภ ำ ว่ ำม นอ้ งถ ลับมำใช่ไหมครับ... ก ขำ เ ้ ให ำก อย ง วั ห ม วำ ผมเดำใจวำ่ นอ้ งยังมคี พระช่วย ก็ขอไดค้ รับ... ขอ ำก อย ำ น ำว ภ ก ยำ ผมคิดว่ำถำ้ น้องอ บ วามเต็มใจของเขาครั ่ ี ค ท น ็ ป เ ็ ก ้ ั น น ่ ไม อ รื บ ส่วนเขาจะกลับมาห ระในการตัดสินใจครั ส ิ อ ี ม น ค ุ ก ท ์ ย ุ ษ น ม ้ ผมเชื่อว่าพระเจ้าให นตอ้ งกำรควำมรัก ค ก ุ ท น ค ำ ่ ว ้ รู น ย ี เร ม ผ สำหรับผม ็ได้รับจำกคนอื่นได้ครับ ำก เร ึ ง ่ น ห ๆ น ค ำก ้ จ ด ่ ไ ถ้ำเรำไม น... พอ่ แม่ พี่ น้อง ครู เพื่อ ... ำม ต ็ ก ้ ด รไ ใค น ท รแ ค แมว้ ำ่ จะไมม่ ใี ก็ให้ตัวเองเสียเลย... ี ก ้ อ ด ่ ไ ไม ำ ้ ถ บ รั ค ้ ด ำไ ก็ให้ควำมรักเร ็ไมเ่ ป็นไรครับ... ถ้ำรักตัวเองไม่ได้อีก ก เรา อครับ... พระองค์รัก ม ส าเ เร ก รั ง ั ย ็ ก ้ า เจ พระ แม้วา่ เรายังไมด่ ีพอ อย่างไม่มีเงื่อนไขครับ าปอยู่ก็ตาม แม้ว่าเรายังเป็นคนบ นว์ ่าทรงรักเรา ("แต่พระเจ้าทรงพิสูจ สิ้นพระชนมเ์ พื่อเรา เพราะพระคริสตเจ้า าป" โรม 5:8) ขณะทเี่ รายังเป็นคนบ

14


อีกอย่ำงที่ผมทำคือ ออ กจากตนเองไปช่วยเห ลือผู้อื่นครับ เม่อื เรำต้อ ควำมรัก เรำก็ใหค้ วำมร งกำร ักกับคนที่มีควำมทุกข์ คน ท ่ตี อ้ งกำรควำมช่วยเหลือ แล้วเราจะรสู้ ึกดีกบั ตน ... เองว่า ชีวิตของเรามคี ณ ุ ค า่ มีความหมายกับ คนอื่นได้...แม้ว่าเราจ ะมคี วามทุกข์ ความเจ ็บปวดอยู่ก็ตาม.... ผมมั่นใจเสมอว่ำ เมื่อเร าให้ความรักคนอื่น เร าเป็นคนแรกทไี่ ด้รับ ความรักโดยไม่รู้ตัว เพ ราะความรักนั้นแผ่ขยา ยออกจากจิตวิญญาณ ของเรา... และผา่ นทะล ทุ ะลวงทุกสว่ นในร่างก ายและจิตใจของเรา ออกไปหาคนอน่ื นั้นเอ ง... แนน่ อนครับ ควำมรั กแบบน้ไี ม่ได้มำจำกเรำ หรอกครับ ความรักแบ บนี้มาจากพระเจ้านนั่ เอง... ให้เรำภำวนำขอ ควำมรักจำกพระองค์ให ้เป็นควำมรักท่แี สดงออก ด้วยกำรกระทำ มำกกว่ำคำพูดใดๆของเร ำได้เสมอ... ผมเช่อื ว่ำพ ระเจ้ำจะฟังและ ตอบรับคำขอของเรำแน่ นอนครับ ขอพระเจ้ำดูแลรักษำ เย ียวยำ เตมิ เต็มจิตใจของน ้องด้วยควำมรัก เมตตำอันยิ่งใหญ่ของพ ระองค์นะครับ... ขอพระ เยซูเจ้ำช่วยน้อง เป็นพิเศษ และขอแม่พระ ช่วยวงิ วอนดว้ ยนะครับ... “ด้วยรักและห่วงใย” 

เชิญชมเว็บไซต์บ้ำนใส่ใจ www.carefor.org เพื่อชีวติ ควำมรัก มิตรภำพ กำลังใจ สื่อสำรอย่ำงสันติปันน้ำใจ ถำมตอบปัญหำชีวิต บ้ำนใส่ใจบนเฟซบุ้ค www.facebook.com/carefor.org

ขอเชิญชวนนักศึกษาคาทอลิกจูงมือกันมาร่วมทาประโยชน์ร่วมกันกับชาวบ้าน ในค่าย จิตอาสา 19-27 ตุลาคมนี้ ที่ แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน หรือ อมก๋อย จ.เชียงใหม่(สถำนที่อยู่ ใน ระหว่ำงกำรติดต่อ) สนใจทรำบรำยละเอียดหรือสมัครได้ท่ี www.carefor.org/student

15


...ด.ญ แมลงปอ...

Season #1 นี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งทีเ่ กิด เติบโต และใช้ชีวิตวัยเด็กในหมู่บา้ นคาทอลิก ริมคลองเล็กๆ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้าเจ้าพระยา “แม่น้าสายหลัก....สายเลือดประเทศไทย”

ในเช้าวันเสาร์เป็นอีกหนึ่งวันที่สดใสของเด็กหญิงแมลงปอ หลังจากกวาดบ้าน ถูบ้านเสร็จตามการมอบหมายหน้าที่ของคุณแม่ แมลงปอก็มานั่งข้างๆ คุณพ่อซี่ง กาลังอ่านหนังสือพิมพ์ประจาวันอยู่ เหตุการณ์สาคัญที่ทาให้แมลงปอสงสัยตลอด สัปดาห์ที่ผ่านมา แมลงปออยากไขข้อสงสัยนั้นและเชือ่ มั่นว่าคุณพ่อของแมลงปอจะ ช่วยไขข้อข้องใจนั้นได้ จึงเริม่ ถามว่า “คุณพ่อคะ” แมลงปอเอ่ยถามคุณพ่อ “หืมม...” คุณพ่อยังคงอ่านหนังสือพิมพ์ตอ่ ไป “พระเจ้าสร้างมนุษย์ใช่ไหมคะ” “อืม...” คุณพ่อตอบในลาคอ “แล้วทาไมพระองค์ต้องสร้างให้มีคนรวยและคนจนด้วยคะ” คุณพ่อรวบหนังสือพิมพ์เข้าหากัน หันมามองหน้าลูกสาวเจ้าความคิด แล้วตอบว่า “นั่นน่ะสิ เอ! ทาไมถึงมีคนร่ารวยและมีคนยากจนนะ?” คุณพ่อทวน คาถามของแมลงปอ “ว่าแต่เวลาที่ลกู พบเห็นคนยากจนลูกรูส้ ึกอย่างไรคะ” คุณพ่อชวน แมลงปอคิด “หนูก็ รู้สกึ สงสาร และสงสัยค่ะ” แมลงปอตอบ

16


“สงสาร เพราะเห็นเขาไม่มคี วามสุข” แมลงปอขยายความ “หนูทราบได้อย่างไรคะว่าเขาไม่มีความสุข” คุณพ่อถามชวนคิดอีกครัง้ “หนูดูจากแววตาของเขาค่ะคุณพ่อ แววตาของเขาดูเลือ่ นลอย ไม่มีรอยยิ้มใน ดวงตา แววตาของเขาไม่เหมือนของคุณพ่อและของคุณแม่เลยค่ะ” แมลงปอตอบ คุณพ่อ ขณะที่หวนคิดถึงใบหน้าของสองยายหลานที่แมลงปอได้พบเจอเมื่อวัน จันทร์ที่แล้ว “แล้วที่หนูสงสัยล่ะคะ” คุณพ่อถามชวนคิดอีกครั้ง “หนูสงสัยว่าพวกเขาจะมีขา้ วกินไหม พวกเขาจะได้กน ิ ขนมที่เราได้กินกันตอน หัวค่าบ้างไหม กับข้าวของพวกเขามีอะไรบ้าง เขาได้กน ิ หมู กินเนื้อวัว กันบ้างไหม อะไรทานองนี้ล่ะค่ะ” “โธ่เอ๋ย ลูกพ่อ คิดมากจริงนะเรา ทาไมหนูถึงคิดมากขนาดนี้ล่ะคะ” คุณพ่อยี หัวลูกสาวด้วยความเอ็นดู “ก็พระเยซูเจ้าสอนว่า จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง หนูก็เลยคิดว่าเวลาหนูหิว หนูได้กน ิ อิ่ม เวลาหนูนอนหนาว หนูก็ได้นอนอุ่นด้วยผ้าห่มไหมพรมที่คณ ุ แม่ถกั เวลาหนูไม่สบายหนูมกี ็ยากิน มีคุณพ่อคอยดูแล เมือ่ หนูมีความสุขจากสิ่งเหล่านี้ หนูก็อยากเห็นคนอื่นมีความสุขด้วยเช่นกันค่ะ แต่พอหนูเห็นคนยากจน เห็นแววตา ของพวกเขา หนูก็เลยอดคิดไม่ได้ค่ะว่าพวกเขากินอยู่หลับนอนกันอย่างไรค่ะ” น้าตาของแมลงปอซึมเอ่อขึน ้ ในเบ้าตาด้วยความรู้สึกสงสาร “ที่หนูถามคุณพ่อว่า ทาไมพระเจ้าสร้างคนรวยคนจนนั้น เพราะหนูไม่อยากให้ มีคนยากจนในสังคมของเราใช่ไหมคะ” คุณพ่อรัง้ ตัวแมลงปอเข้าไปโอบกอดด้วย ความรักเอ็นดู และใช้หวั แม่มือปาดน้าตาให้ลูกสาว “ใช่ค่ะ คุณพ่อของหนูรู้ใจหนูจริงๆ ค่ะ” แมลงปอยิ้มออก

17


พระเยซูเจ้า ทรงสอนให้เรารักผู้อื่น ไม่ว่าเขาจะรวยหรือจะจน ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ความรักสาคัญกว่าทุกสิ่ง และความรักต้องแสดงออก ในชีวิตของเรา

18

“ทาไมพระเจ้าสร้างคนร่ารวย หรือคน ยากจน ไม่ใช่สงิ่ สาคัญนะลูก เพราะพระ เยซูเจ้าทรงสอนให้เรารักผูอ้ ื่น ไม่ว่าเขาจะ รวยหรือจะจน ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ความรัก สาคัญกว่าทุกสิ่งและความรักต้องแสดงออก ในชีวิตของเรา ลูกคิดว่าลูกจะทาอะไรเพื่อ คนยากจนที่ลูกรูส้ ึกสงสารคะ” คุณพ่อลูบ ศีรษะแมลงปอเป็นการปลอบใจพร้อมกับให้ ข้อคิด “หนูให้ทาน คนขอทานที่หนูพบเจอ เสมอค่ะ ว่าแต่คณ ุ พ่อคะ ถ้าหนูหยอด กระปุกอดออมมากขึ้น แล้วบริจาคเงิน เหล่านี้ได้ที่ไหนคะ” แมลงปอผละออกจาก อกของคุณพ่อ แล้วบอกสิ่งที่ตั้งใจจะทาให้ คุณพ่อฟัง “อืม..หนูเริ่มต้นทาได้เลยค่ะลูก เดี๋ยว คุณพ่อขอไปถามดูก่อนว่า ที่วัดมีกิจกรรม อะไรให้ลูกสามารถบริจาคเงินออมนี้ได้บ้าง และแมลงปอลูกพ่อ ถ้าที่โรงเรียนมีกิจกรรม ที่ช่วยเหลือคนยากจนหนูก็เข้าร่วมได้เลยนะ คะ” แล้วสองพ่อลูกก็พูดคุยหยอกล้อกันต่อ จนถึงเวลาเที่ยง ก็ได้รับประทานก๋วยเตี๋ยว เส้นใหญ่ลาดหน้าฝีมือคุณแม่ เป็นเวลาที่มี ความสุขที่ได้รับประทานอาหารพร้อมหน้า กันสามคนพ่อแม่ลูก รวมทั้งป้าอ้วน ผู้ช่วย งานบ้านงานเรือนของคุณแม่ โปรดติดตามเรื่องราวของเด็กหญิง แมลงปอในตอนต่อไปนะคะ สาหรับตอนนี้ สวัสดี บ๊ะบายค่ะ


19


สวัสดีครับ เพื่อนๆผู้อ่ำนที่น่ำรักน่ำหยิกของ "สตีฟ โจ๋" เมื่อวันที่ 10 กันยำยนที่ผำ่ นมำ ได้ มีกำรเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อย ตำมคำร่ำลือกับ iPhone 5s และ iPhone 5c รุ่นใหม่ล่ำสุดจำก ค่ำย Apple (จะวำงจำหน่ำยในไทยรำวปลำยปีครับ) ทาเอาบรรดาสาวกร้อง ว้าว!! กับ เทคโนโลยีใหม่ที่นา่ สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Touch ID Sensor หรือเซ็นเซอร์ตรวจสอบ ลายนิว้ มือที่ปุ่ม Home ที่มีเฉพาะใน iPhone 5s เท่านั้น สำหรับรำยละเอียดของเจ้ำเทคโนโลยีที่ว่ำ มีดังนีค้ รับ  วัสดุชั้นนอกสุดเป็น sapphire crystal ส่วนวงแหวนด้ำนนอกทำจำกสเตนเลส  ตัวเซ็นเซอร์หนำ 170 ไมครอน ควำมละเอียด 500 ppi  สแกนลำยนิว ้ มือลงลึกถึงชั้นใต้ผวิ หนัง อ่ำนลำยนิ้วมือ ได้หลำยนิว้ และอ่ำนได้จำกทุกองศำของกำรวำงนิว้  เก็บข้อมูลลำยนิว ้ มือของผู้ใช้ไว้ในชิป A7 ที่เข้ำถึงได้ เฉพำะจำกฮำร์ดแวร์ Touch ID เท่ำนัน้ ซอฟต์แวร์ตัวอื่น เข้ำถึงไม่ได้ และจะไม่ส่งข้อมูลลำยนิ้วมือออกนอกตัวโทรศัพท์ เช่น ส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ของแอปเปิล  กำรใช้งำนคือปลดล็อคเครื่อง และยืนยันตัวตนก่อน ซื้อสินค้ำบน iTunes Store, App Store, iBooks Store  Phil Schiller ยืนยันว่ำแอปเปิลจะไม่เปิด Touch ID ให้นักพัฒนำภำยนอกเข้ำถึงและใช้เป็นกำรยืนยันตัวตน (ทำให้มั่นใจระดับหนึ่งว่ำ ลำยนิ้วมือของเรำจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่)  Tim Cook ยังไม่บอกว่ำแอปเปิลจะใช้ Touch ID ตัวนีก้ ับผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ในอนำคตมำกแค่ไหน แต่เขำก็ตอบว่ำเรำน่ำจะจินตนำกำร ว่ำมันนำไปใช้ตอ่ ได้อีกเยอะมำก

20


เทคโนโลยีกำรตรวจสอบลำยนิว้ มือไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ ยิ่งนำมำใช้บนสมำร์ทโฟนก็ยิ่งไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับโลกนีเ้ ลยครับ เพรำะเทคโนโลยีใกล้เคียงกันได้ถูกนำมำใช้มำหลำยปีแล้ว บนสมำร์ทโฟนที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกว่ำ Fingerprint Scanner (เช่น Fujitsu Arrows X F-02E,Fujitsu F-10D เป็นต้น) ใช้สำหรับ Unlock เพื่อเปิดหน้ำจอโทรศัพท์ ฯลฯ

เช่นเคยครับ เหรียญย่อมมีสองด้ำน ฉันใด เทคโนโลยีก็มีทั้งข้อดี และข้อเสียฉันนั้น มีรำยงำนจำกผู้เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัยทำงเทคโนโลยีวำ่ ต่อไปลำยนิ้วมือของแต่ละคน ที่ใช้สำหรับกำหนดตัวตน อำจไม่สำมำรถยืนยันถึงตัวตนของคนนัน้ ๆได้อีกต่อไป เพรำะบรรดำผู้ใช้จะเป็นผู้หยิบยื่นลำยนิ้วมือนั้นให้กับผู้อื่นเสียเอง ผ่ำนกำรบันทึกลำยนิว้ มือบนสมำร์ทโฟน หำกถูกผู้ที่ไม่ประสงค์ดนี ำไปใช้ ก็อำจก่อให้เกิดปัญหำภำยหลังได้ โปรดใช้ควำมระมัดระวังกันนะครับ เพื่อนๆผู้อ่ำน ...... ลาไปก่อนครับ "สตีฟโจ๋" แหล่งที่มาของข้อมูล : www.apple.com และ www.blognone.com

21


เมื่อเรำได้ยินคำว่ำ “ท้องไม่พร้อม” หรือ “ทำแท้ง” หรือ “กำรทิง้ เด็ก ทำรกที่ถังขยะ” คนส่วนใหญ่มกั จะคิดว่ำเกิดจำกเด็กวัยรุ่น หรือเด็กที่ยังเป็น วัยที่ต้องเรียนหนังสือ ซึ่งจริงๆแล้วกำรเกิดกรณีดังกล่ำวไม่ได้เกิดแค่กับเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน เท่ำนัน้ แต่ควำมเป็นจริงก็คือ ผุ้หญิงทุกอำยุ ที่อยูใ่ นช่วงที่สำมำรถมีลูกได้ ตั้งแต่เด็กไปถึงผูใ้ หญ่วัยทำงำน และทุกฐำนะในสังคม สำมำรถเกิดปัญหำ “ท้องไม่พร้อม” หรือ “ทำแท้ง” หรือ “ทิง้ เด็กทำรกที่ถังขยะ” ได้ทั้งนั้น ดังนัน้ ฉบับนี้ขอแบ่งปันประสบกำรณ์ “ท้องไม่พร้อม” ของผู้ใหญ่วัยทำงำน ซึ่งป็นประสบกำรณ์ที่ผู้เขียน ประสบมำโดยตรงจำกผู้ที่เป็นญำติของผู้เขียนเอง (ชื่อทั้งหมดในเรื่องเป็นนำมสมมุติ)

พิ

มพ์ ทำงำนอำชีพครู ที่โรงเรียน-

เอกชน มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เป็นครูที่มีประวัติ กำรทำงำนที่ดีมำก เก่งในกำรสอน และกำรแข่งขัน ด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ เป็นที่รักของผู้ใหญ่ เพื่อนครู นักเรียน และบรรดำผู้ปกครองของนักเรียน วันหนึ่ง พิมพ์ได้คบหำเป็นแฟนกับ เอก ซึ่งทำงำนบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงเช่นกัน ในตำแหน่งที่เป็นระดับหัวหน้ำงำน คบหำกันมำได้ประมำณ 1 ปี วันหนึ่งพิมพ์พบว่ำตนเองได้ตั้งท้องกับเอก จึง ทุกข์ใจเป็นอย่ำงมำก ไม่รู้จะต้องทำอย่ำงไรดี เนื่องจำกตนเองเป็นครู ถ้ำท้อง โดยยังไม่ได้แต่งงำนต้องเป็นที่วิพำกวิจำรณ์ และอำจทำให้หน้ำที่กำรงำนซึ่ง ทำมำเป็นเวลำกว่ำ 10 ปี จบลงก็เป็นไปได้ ทำงแก้ตอนนี้มี 2 ทำงหลัก

22


ทำแท้งหรือตัง้ ท้องต่อไป พิมพ์ได้นำเรื่องนี้ไป ปรึกษำกับเอก ทัง้ คู่ได้ตัดสินใจร่วมกันว่ำจะ ให้พิมพ์ตงั้ ท้องต่อไปและจะแต่งงำนกัน ถึงแม้ตอนนีพ้ มิ พ์ยังไม่ได้รักและต้องกำร แต่งงำนกับเอก แต่ก็เลือกที่จะใช้วธิ ีกำร แก้ปัญหำที่ดีที่สุด และถูกตำมหลักศีลธรรมที่ดี คือไม่ทำแท้ง หลังจำกนั้นพิมพ์ได้แจ้งกับที่บ้ำนว่ำท้อง และจะแต่งงำน กับเอก พ่อและแม่ได้ตอ่ ว่ำพิมพ์และร้องไห้ ไม่คิดว่ำจะเจอกับสถำนกำรณ์ที่ลูก สำวท้องก่อนแต่งงำน แต่สักพักพ่อกับแม่ก็พยำยำมเข้ำใจและเต็มใจที่ให้ทั้งคู่ แต่งงำนกัน เพรำะคงดีกว่ำให้ลูกสำวไปทำแท้งหรือท้องในขณะที่ยังไม่ได้แต่งงำน กำรที่ พิมพ์และเอก ตัดสินใจที่จะไม่ทำแท้ง นัน้ คนในครอบครัวและเพื่อนๆ ที่ ทรำบเรื่อง ลึกๆในใจต่ำงภูมใิ จและดีใจที่ทั้งสองคนไม่ตัดสินใจจะฆ่ำลูกตนเองด้วย กำรทำแท้ง แต่ที่จริงแล้ว พวกเรำจะดีใจและภูมใิ จที่สุดกว่ำนี้ ถ้ำพิมพ์ตงั้ ท้อง หลังจำกที่แต่งงำนไปแล้ว ในกรณีวัยทำงำน มีปัจจัยอย่ำงอื่นอีกมำก ที่สร้ำงควำมกังวลใจ หนักใจให้ ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เช่น หน้ำที่กำรงำน พ่อแม่พี่น้อง เพื่อนๆ เป็นต้น ดังนั้นไม่วำ่ จะอยู่ในวัยไหนถ้ำท้องไม่พร้อมขึ้น สิ่งที่ตำมมำอันดับแรกคือปัญหำต่ำงๆ และ ควำมทุกข์ ทัง้ ที่ กำรตัง้ ท้องเป็นเรื่องที่ควรจะน่ำยินดี แต่เมื่อเกิดขึ้นในเวลำ ที่ไม่พร้อมนัน้ ควำมน่ำยินดีจึงหำยำกจริงๆ กำรแก้ไขปัญหำ ท้องไม่พร้อม ไม่ใช่วำ่ เรำจะแก้ที่ปลำยเหตุ คือ กำรคุมกำเนิด โดยวิธีต่ำงๆ แต่เรำควรที่จะแก้ตงั้ แต่ตน้ เหตุ คือ ผู้หญิง รักนวลสงวนตัว ผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิง จนกว่าจะถึง วันที่แต่งงาน เพรำะนั้นเป็นกำรแก้ไขที่ตน้ เหตุจริงๆ จงอย่ำลืมว่ำ “ลูกนัน้ เป็นของขวัญจากพระเจ้า” แม้กำรตัง้ ท้องจะเกิดขึ้นเพรำะสำเหตุใดก็ตำม /13/09/13/ ดาบแห่งนักบุญเปาโล

23


“Hormones วัยว้าวุ่น”

ละครกระแสมำแรง ทีห่ ลำยคนต่ำงพูดถึงเมือ่ สองสำม

เดือนที่ผ่ำนมำ กระตุน้ รุนเร้ำให้บรรดำวัยรุ่นและนักศึกษำ รวมถึงผู้ใหญ่หลำยท่ำน วิพำกษ์วจิ ำรณ์ส่งิ ที่เกิดขึ้นในละครกันไปต่ำงๆ นำนำ และหันกลับมำตรวจสอบควำมจริงที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับเรื่องควำมรักและเพศสัมพันธ์ในชีวิตของเยำวชนทั้งหลำย แล้วเรื่องควำมรักและเพศสัมพันธ์ที่นักศึกษำคำทอลิกจำกหลำกหลำยภูมิภำคเขำเคยเห็น และ เผชิญนัน้ เป็นอย่ำงไร คุณค่ำทำงศำสนำจะอยูต่ รงไหนในเรื่องเพศและควำมรัก เรำจะมีสติรู้คดิ กับเรื่องดังกล่ำวมำกน้อยเพียงใด นักศึกษำจำนวนกว่ำ 70 ชีวติ ได้สมัครใจมำหำคำตอบด้วยกัน แล้วในค่าย “SeXret Love เรื่องลึกลับของความรัก” เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม – วันที่ 1 กันยายน 2013 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ ค่ายนีเ้ กิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา ได้มสี ติรู้คิด รวมถึงค้นหาคุณค่าและความหมายของความรักและเพศในทุกมิติและการ กระทา

24


นักศึกษาได้รับอะไรกันบ้างจากค่ายนี ... เราลองไปฟังสิ่งที่พวกเขาได้ค้นพบและแบ่งปันกันค่ะ “ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม แต่บางครั้งเป็นเราเองที่ทาให้สิ่งเหล่านี้ดูหม่นหมอง เราไม่ควร ตัดสินในสิ่งที่เราเห็น แต่เราควรแลกเปลี่ยนมุมมองที่ให้ประโยชน์ที่จะช่วยให้เราตัดสินใจ หรือทาอะไรต่างๆ ได้เหมาะสม เข้าใจ รู้ลึกซึ้งถึงมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวกับเพศของวัยรุ่น” “การร่วมค่ายครั้งนี้ทาให้เห็นคุณค่าของความรักมากขึ้น มีมุมมองที่กว้างขึ้นต่อเรื่องเพศ รู้จัก ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่ขัดแย้งกับเรามากขึ้นมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการทาแท้ง” “ได้ไตร่ตรองเรื่องที่เคยเป็นปัญหาในชีวิตอย่างลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึ้น” “ทาให้ผมรักแฟนมากขึ้นครับ ทาให้ผมเติบโตขึ้น มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น” “ความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ SEX ความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกดีๆ ที่เราสามารถมอบให้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย” “เรียนรู้ว่า “ความรัก” ต้องมีสิ่งใดประกอบบ้าง” “ได้เรียนรู้กระบวนการคิด การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับความรัก และการมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสาคัญมากต่อการใช้ชีวิต” “ได้เรียนรู้ที่จะมองแบบปรับมุมมอง เข้าใจการกระทาทั้งสองด้าน ของการกระทาใดการกระทาหนึ่ง” “การได้กันไม่สอนให้คนเรารักกัน แต่เป็นความเข้าใจต่างหาก”

25


“ได้ไตร่ตรองว่ารักแท้คืออะไร” “ได้เคลียร์ปัญหาหลายอย่างที่ค้างคาใจ” “ค่ายนี้ทาให้ได้รู้จักความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมปัจจุบันมากขึ้น ในเรื่องที่เกี่ยวกับ วิกฤตการณ์ทางด้านความรัก คือ การใช้ความรักซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่มีการนามาใช้อย่างไม่ ถูกต้องถึงแก่นแท้ของความรัก ซึ่งรู้จากการไปสอบถามคนในชุมชนเมือง ได้รู้จักการรักและ เข้าใจความรักมากขึ้น ต้องการได้ความรักแบบไหน ก็แสดงความรักที่มีออกไปอย่างนั้น” “ความมั่นคงของความสัมพันธ์ เป็นคาตอบของหลายคาถาม ความรักคือการยอมรับ เปิดใจ มันไม่มีรูปแบบ แต่เป็นไปตามความสัมพันธ์ของแต่ละคน ความรักไม่ใช่เงินที่ใช้แล้วหมดไป เพราะความรักมีแต่เพิ่มขึ้น เมื่อโตขึ้น เมื่อมีความรัก ก็อย่าลืมหันกลับไปมองความรักของพ่อ แม่ด้วย ความรักยากที่จะเรียนรู้ แต่ประสบการณ์จะทาให้เราเรียนรู้มัน” “ได้อยู่กับตัวเอง พินิจพิจารณาใจของตัวเองต่อสิ่งต่างๆ มากขึ้น ใช้เวลาในการคิด ไตร่ตรองมากขึ้น ได้ใช้ใจเพื่อรับฟังความเห็นของคนอื่นโดยปราศจากการตัดสินและอคติ” “ขอบคุณค่ายดีๆ นี้ ที่สอนเสมอเกี่ยวกับการไม่ให้เราตัดสินคนอื่น และให้เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” “สิ่งที่สะกิดใจ คือ ความรักไม่จดจาความผิดที่ได้รับ เพราะถ้าเรามัวแต่จดจาความผิดต่างๆ เหล่านั้น ก็จะทาให้เราไม่เป็นสุข ดังเช่นความรักของพ่อแม่ เราจะทาผิดซักกี่ครั้ง พ่อแม่ก็ให้ อภัยเราเสมอ ไม่จดจาความผิดเหล่านั้น แต่กลับให้กาลังใจเราที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่านั้น” “จะเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น เพื่อจะทาให้เข้าใจเขามากขึ้น” “ความรักย่อมอดทน เพราะจากชีวิต ความอดทนเป็นสิ่งที่ช่วยประคับประคองความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะครอบครัว เพื่อน หรือถ้ามีคนรัก เพราะเมื่อใดที่เกิดปัญหาขึ้น ทาให้ใจไขว้เขว ความอดทนนี่แหละ จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้ความรักของเราคงอยู่ต่อไปได้ และเมื่อปัญหาหมดไป เราจะได้ไม่ต้องเสียดายทีหลังว่าถ้าเราอดทนกว่านี้ละก็...” “ยังไม่ขาดความไม่ฉุนเฉียว อิจฉา คือแบบบางครั้งก็ชอบคิดว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรม ทาไมเขาดีกว่าทั้งๆ ที่ก็แบบเขายังไม่ดิ้นรนมากเท่าเราเลย แต่พ่อบอกว่าไม่ต้องไปคิดหรอกใครจะได้ดีกว่ายังไงก็ช่างเขา เราก็แค่ทาในส่วนของเราให้ดีพอ ได้แค่ไหนก็แค่นั้นให้เราร่าเริง สดใส เข้าไว้”

26


“ประโยคที่ทาให้ประทับใจหรือสะกิดใจ คือ “ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง” เพราะแค่เราเชื่อเขาทุกอย่างก็จะราบรื่น ไม่มีอะไรให้ตะขิดตะขวงใจ ไม่รู้จะทะเลาะไปทาไม เหมือนๆ เชื่อใจ หรือเขาอาจทาอะไรผิด เราก็สามารถจะให้อภัยเขาอย่างง่ายดาย” “คิดว่า ความรักที่แท้จริง เป็นความรักที่มอบให้กับคนได้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เพราะ การมอบความรักให้กับผู้อื่น ไม่มีวันหมดไป เราสามารถมีให้ผู้อื่นได้เรื่อยๆ เพราะความรัก ไม่ใช่เงินที่ใช้แล้วหมดไป แต่ความรักยิ่งใช้เท่าไหร่ยิ่งทวีคูณมากขึ้น” “ประโยคที่ทาให้ประทับใจหรือสะกิดใจ คือ “ไม่จดจาความผิดที่ได้รับ” เพราะการที่เราไม่เอาความผิดของคนที่เรารักมาจาหรือพูด จะทาให้ความสัมพันธ์ของเรานั้น มั่นคง ไม่บั่นทอนจิตใจกัน และเรียกได้ว่าเป็นการให้อภัยกันเสมอ คนเราไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ ต้องมีผิดพลาดกันบ้าง อยู่ที่เราปรับตัวเข้าหากัน” ------------------------------------------------------

เรื่องรำวควำมรักในชีวติ จริงของเพื่อนๆ ล่ะเป็นยังไงกันบ้ำง ร่วมแบ่งปันกันได้ ที่ Facebook: กลุ่มนิสติ นักศึกษำคำทอลิกแห่งประเทศไทยและกลุ่มค่ำยอำสำพัฒนำ บ้ำนเซเวียร์ หรือเจอกันได้ในค่ำยสัมผัสชีวติ กึ่งอำสำ วันที่ 19-27 ตุลำคม 2013 ติดตำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้เรื่อยๆ ที่www.carefor.org/student ค่ะ

27


่า แ ล้ ว ว น ั ก บ ิ รา ่ง ชา ต ็ น ที่ ท ห ป เ แ น น ท่ า าวช วั น ่ า น ทุ ก เป็นวันเย อ ้ ู ั ญ กั บ ผ ค น า ี ้ า ่ ์ ป ส ท าม ีค่ะ ทุ ก ศู น ย ง า สวัส ด ายน ของ ลิ ก ก็ ใ ห้ ค ว ท จั ด ผ่ า น กันย าทอ ษ ค 0 ร 2 ศ ร โดย ่ ี เ ก ั ิ ก ์ จ ค พ ัวนท ง น ส รม -อ ป็ น ระศา ติ นี เ ณฑล จะมีพิ ธีก ร ร พ ม า ะ ฆ ช ง ล ั ึ่ง ส า แ ห่ ง ใ น ทุ ก เ ย า ว ช น ซ ย า ว ช น , ก ชนแ น ว ช ว า ะ เ ็น า เย ด็ก แล รั บ เ ด็ ก ๆ ะ ชี วิ ต ที่ เ ป า น เย เ ง บ ั น ร า ห ประส พิ เศษ สา มิ ส ซ า สา ห ะ ว า จ า แ ล า ส า ห รั บ ม ร พร กี ฬ ่น กิจก ร น า ด้ ว ย เ ช า ร แ บ่ ง ปั น า ง ที่ ก็ จั ด ีกัน ามัคค ก าส ,บ ส , ่ ศ อ ่ ื ม ซ ง ช า เ า เ ท เท คว าม า แ บ บ น ท า ง ค ว วามรักและ น ว า า ภ ย ึ่งค ั ก ษ์ พ อ อ กซ ฉบั บ นี้ นู๋ นุ้ ย ขอชวนเพื่ อ น ๆ ไปงานวั น ป ร ะ จ ให้ได้แสดง น ช ว เยา เยาวชนแห่ ง ชาติ ที่ สัง ฆมณฑลอุบ ลราชธานี กันค่ ะ

ซึ่งสังฆมณฑลนี้เพิ่งจะมีการเปลี่ยนจิตตาภิบาลเยาวชน เป็นพระสงฆ์ หนุ่มไฟแรงสังกัดอัครสังฆมณฑล ท่าแร่ -หนองแสง ท่านอาสาสมัครมาเป็น Missionary ที่ สั ง ฆมณฑลอุ บ ลราชธานี ชื่ อ คุ ณ พ่ อ ญาณารณพ มหั ต กุ ล เรียกง่าย ๆ ว่า “พ่อเอ้น” ก็ได้นะคะ เพราะชื่อของคุณพ่อนั้นออกจะเรียก ขานกันยากสักหน่อย เมื่อคุณพ่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นจิตตาภิบาลเยาวชน คุณ พ่อก็เริ่มวางแผนงานอภิบาล และมีโครงการในใจมากมาย มีจุดประสงค์ในการ เข้ า ถึ ง สภาพและสถานการณ์ เ ด็ ก และเยาวชนปั จ จุ บั น ในบริ บ ทสั ง คมที่ เ ขา ดาเนินชีวิตอยู่ ที่ปรารถนาจะเสริมสร้างพลังชีวิตให้กับเยาวชนในสังฆมณฑล “สัญญารักบ้านเกิด” เน้นความเชื่อที่เข้มแข็ง ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวและการสร้าง รากฐานวัฒนธรรมแห่งชีวิต สิ่งเหล่านี้ จะเป็นระบบป้องกันที่ดีให้กับเด็กและ เยาวชน ไม่ว่าเขาจะอยู่ในวัยเรียน วัยรุ่น และก้าวต่อไปความหวัง ของพระศาสนจักร

28


นอกจากนี้ ยังมีพี่ผู้ประสานงานคนใหม่ ซึ่งสะสม ประสบการณ์งานเยาวชนมากมายเลยทีเดียว เนื่องจาก “พี่เล็ก” สุภาพร กอผา นั้นคลุกคลีอยู่กับงานเยาวชน มาเกือบ 10 ปี ตั้งแต่ยังเป็นละอ่อนน้อย ติดตาม คุณพ่อและทีมงานเยาวชนไปเยี่ยมเพื่อน ๆ เยาวชน ตามวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑล ได้รับการส่งเสริม ด้านการอบรมอย่างต่อเนื่อง, ไปร่วมค่ายและ ร่วมกิจกรรมเยาวชนตลอดมา วันนี้ “พี่เล็ก” ได้สมัครตนมาเป็นผู้ประสานงานเยาวชน ด้วยใจรัก ต่องานเยาวชนนั่นเอง... งานวันเยาวชนแห่งชาติ ที่ทางสังฆมณฑล อุบลราชธานีที่จัดขึ้นนั้น เริ่มในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2013 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมล โดย เยาวชนมารวมพลกันเพื่อรู้จักซึ่งกันและกัน ทานอาหาร เย็นร่วมกัน และในช่วงค่าจะมีการภาวนาแบบเทเซ่ วันรุ่งขึ้นวันเสาร์ที่ 21 กันยายน ช่วงเช้าจะมีเนื้อหาที่ ท้าทายเยาวชน “ให้กล้าที่จะออกไป” ผ่านทาง พระวาจา “จงสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ ของเรา” (มธ.28:19) จากนั้นก็จะมีกีฬา เพื่อ เสริมสร้างมิตรภาพและความสมานสามัคคีในหมู่ เยาวชน...

29


ก่อนจากกันวันนี้ นู๋ขอแบ่งปันข้อคิดจาก พระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ทรงให้กับ เยาวชนโลกในโอกาสในมิสซาปิดวันเยาวชนโลกว่า “พระเยซูไม่เคยถามเราว่า เราว่างพอไหมที่จะประกาศพระวรสาร แต่พระองค์ทรงสั่งอย่างจริงจังว่า จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ติดตามเรา” และทรงย้าว่า “เมื่อเราประกาศพระนามของพระเยซู พระองค์จะน้าทางและเคียงข้างเรา ดังนันจงอย่ากลัว” นอกจากนี้ ทรงย้าพระสงฆ์ “จงเคียงข้างเยาวชน เวลาที่เขาประกาศพระวรสาร” เพราะงานอภิบาลเด็ก และเยาวชน ทุกฝ่ายต้องก้าวไปพร้อม ๆ กัน... ปัน ปัน by นู๋นุ้ย

30


ไบเบิลเกมส์... แผนกเยาวชนและแผนกคริสตศาสนธรรมร่วมมือกับแผนกพระคัมภีรส์ ังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดงานไบเบิลเกมส์สัญจรไปตามเขตต่างๆ รวมทั้งหมด 4 เขตในสังฆมณฑลเชียงใหม่ มี เด็กๆ และเยำวชนร่วมงำนรวมทั้ง 4 เขตกว่ำ 1,000 คน กำรจัดงำนเต็มไปด้วยเนื้อหำพระคัมภีร์ ให้เด็กและเยำวชนตอบ ทั้งแข่งขันเป็นกลุ่มสถำบันและรำยบุคคล เด็กๆ และเยำวชนสนุกกับกำร ตอบคำถำมและกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดทั้งวัน ที่สำคัญเยำวชนมีควำมสนใจที่จะรักกำรอ่ำนพระ คัมภีร์เพิ่มมำกขึน้ ประมวลภำพข่ำวทั้งหมดได้ที่นี่ http://www.cmdiocese.org/th/_/c-news/dailynews/1730-1

31


ชุมนุมเยาวชนเขตเชียงใหม่... เมื่อวันเสำร์ที่ 7 กันยำยน 2013 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำร เขต 1 เชียงใหม่ ร่วมกับแผนกเยำวชน ได้จัดชุมนุมเยำวชนขึ้น เนื่องในโอกำสวันเยำวชนแห่งชำติ ย้อนรอยฉลอง 36 ปี งำน เยำวชนคำทอลิกไทย และร่วมใจกันภำวนำเพื่อสันติภำพที่ ประเทศซีเรีย จัดขึน้ ที่หอประชุม 80 ปี โรงเรียนเรยีนำเชลี วิทยำลัย มีเยำวชนมำร่วมชุมนุมประมำณ 500 กว่ำคน สำหรับกิจกรรมเริ่มด้วยกำรเต้นเพลง Francisco พร้อมกัน ที่ใช้ในวันเยำวชนโลกที่บรำซิล หลังจำกนั้นคุณพ่อศศิน โหม่โพ จิตตำธิกำรเขต 1 เชียงใหม่ ได้กล่ำวกล่ำวต้อนรับบรรดำ เยำวชนและผู้ดูแลศูนย์ ต่อด้วยย้อนรอย 36 ปี งำนอภิบำล เยำวชนคำทอลิกไทย นำกิจกรรมโดยคุณพัชรำ ชนวัฒน์ (พี่ ตุ้ม) และคุณสิรกิ ัญญำ มำกุลวนิชย์นันท์ (พี่นุ้ย) จำกทีมงำน เยำวชนระดับชำติ หลังอำหำรเย็นพระสังฆรำชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อำภรณ์รัตน์ ได้ให้โอวำทและข้อคิดแด่เยำวชนหลำยเรื่อง เช่น 1. จงไปสอนนานาชาติ ให้เป็นศิษย์ของเรา 2. ให้สวดภาวนาและพลีกรรมเพื่อประเทศซีเรีย 3. เยาวชนจะต้องเป็นเป็นเยาวชนและคริสตชน Fulltime หลังจำกนั้นคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตำภิบำล เยำวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้นำกำรแบ่งปันประสบกำรณ์ งำนเยำวชนโลกที่รีโอ เดอ จำเนโร ประเทศบรำซิล มีเซอร์มำรี อักแนส บัวทรัพย์ ซิสเตอร์จันทร์น้อย หวังที่อยู่ และ ครูเปรมชัย โยพำ หลังจำกนั้นพระสังฆรำชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อำภรณ์รัตน์ ได้อันเชิญศีลมหำสนิท และภำวนำเทเซ่ จนจบ แล้วพระคุณเจ้ำได้อวยพรศีลมหำสนิท http://www.cmdiocese.org/th/_/c-news/dailynews/1731-1

32


ชุมนุมเยาวชนเขตลาพูน... เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2013 ที่ผ่ำนมำ วัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ลำพูน นำโดยคุณพ่อจูเซปเป แบร์ตี (Triveneto) คุณพ่อ เจ้ำอำวำส คุณพ่อ อัตตีลีโอ เด บัตติสตี คุณพ่อเปโตร เมลอตตอ และซิสเตอร์มำรีนำ ซิสเตอร์อรุณ ไพรขจี ซิตเตอร์ศรีจันทร์ เจริญ ศิลป์ และทีมงำน ได้จัดกำรชุมนุมเยำวชนเขตวัดคำทอลิกลำพูนขึน้ ทั้งนีม้ เี ยำวชนประมำณ 70 คนและชำวบ้ำนที่มำร่วมงำนอีก ประมำณ 40 กว่ำคน กิจกรรมเริ่มด้วยกำรกำรเต้นเพลงเยำวชน แล้วร่วมมิสซำ ขอบพระคุณด้วยกัน ต่อด้วยกำรชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับเยำวชนโลกที่ ริโอ เดอ จำเนโร และสิ่งที่พระสันตะปำปำได้ฝำกถึงเรำทุกคน คือ “เราต้องเป็นเยาวชน และคริสตชนตลอดเวลา Fulltime” จำกนั้นได้มกี ำรแบ่งปันประสบกำรณ์จำกพี่สริ ิกัญญำ มำกุล วนิชย์นันท์ ซึ่งมำพร้อมกับพี่พัชรำ ชนวัฒน์ จำกสภำเยำวชน คำทอลิกแห่งประเทศไทย มีเยำวชนหลำยคนอิงกับเรื่องรำว เยำวชนโลกจนน้ำตำคลอเลยทีเดียว จำกนั้นได้มีกำรสวดภำวนำ เทเซ่ด้วยกันเป็นพิเศษสำหรับประเทศซีเรียเพื่อให้เกิดควำมรักและ สันติภำพ และร่วมรับประทำนอำหำรเที่ยงอย่ำงพร้อมเพรียงกัน จำกนั้น เริ่มแยกย้ำยกันกลับบ้ำนโดยสวัสดิภำพ http://www.cmdiocese.org/th/_/c-news/dailynews/1732-1

33


34


35


“ขอร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 36 ปี งานเยาวชนคาทอลิกไทย ที่สานต่อความรัก และเจตนารมณ์ของพระศาสนจักร ในการนาเยาวชนให้มาสัมผัสเรียนรู้ ถึงความรักของพระเจ้าที่มตี ่อบรรดาเยาวชน ผู้ที่จะเติบโตเป็นพลังของชาติและพระศาสนจักร ให้มีความก้าวหน้าและเติบโตมากยิ่งขึ้นตลอดไป”

วัยสดใส วัยเยาวชน วัยที่เปี่ยมด้วยพระพร วัยสร้างสรรค์ พลังเยาวชน เป็นพลังพระศาสนจักร

เยาวชนเป็นกาลังสาคัญของชาติ และเราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชาติ ขอให้ความตัง้ มัน ่ ในการทางาน ส่งผลให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย และทุกท่านที่ทมุ่ เทกายและใจ ขอให้มแี รงกายแรงใจในการทางานต่อไป

ขอแสดงความยินดี 36 ปี ในภารกิจแห่งรักเยาวชนคาทอลิกไทย ขอพระเยซูเจ้า ประทานพระพร ความรัก ปรีชาญาณ ให้กับทุกท่านต่อไปอย่างยั่งยืน มุ่งนาชีวิตและจิตวิญญาณ บรรดาเยาวชนคาทอลิกไทย ไปหาพระเจ้าอย่างแท้จริง

ขอให้มีพลังที่เข้มแข็ง มีก้าลังใจอย่างมากมาย เพื่อเป็นเทียนส่องทางให้เยาวชน ได้แสวงหาต่อไป

“เป็น 36 ปี แห่งพระพร ที่พระเจ้าอุม้ ชู นาทาง เลี้ยงดู ให้งานเยาวชนได้เติบโต บนพื้นฐานของความเชื่อ ขอเป็นกาลังใจให้ก้าวเดินต่อไป ด้วยความมั่นใจในพระญาณเอือ้ อาทร ของพระองค์”

Profile for Youthdesk cyctforever

Newsletter107 september 2013  

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์ ฉบับที่ 107 ประจำเดือนกันยายน 2013 โอกาสพิเศษวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2013

Newsletter107 september 2013  

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์ ฉบับที่ 107 ประจำเดือนกันยายน 2013 โอกาสพิเศษวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2013

Advertisement