__MAIN_TEXT__

Page 1


       

  

    

คำนิยม 36 ปี งำนเยำวชนคำทอลิกไทย โดย บำทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอำด 3 ย้อนวันวำน กับอดีตผู้ประสำนงำนเยำวชน “คุณวิชุดำ สังขรัตน์” 6 ฅ.ฅน ชวนคิด 8 ถำมตอบปัญหำชีวิตกับลุงริศ “สำรวจชีวิต” 9 เสียงจำกขุนเขำ 14 ทอล์ก อะ ล็อท : ห้องเก็บประสบกำรณ์ 17 เด็กหญิงแมลงปอ ตอน “คำสอนที่ตรึงใจ ข้อที่ 2” 18 IT Friend and Geek: Ep.24 “หำกันจนเจอ ตอน ตำมหำ Android ด้วย Google Latitude” 20 เปิดปม : กำรทำแท้งไม่ใช่คำตอบ (ตอนที่ 1) 22 ปัน ปัน By นู๋นุ้ย 28 พระวำจำ เจน 4: ถ้ำท่ำนรักเฉพำะผู้ที่รักท่ำน ท่ำนจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้ำได้อย่ำงไร 29 ภำพข่ำว จำกศูนย์ประสำนงำนเยำวชน อัครสังฆมณฑลท่ำแร่ หนองแสง 30 ภำพข่ำว จำกแผนกเยำวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ 32 ภำพข่ำว คณะกรรมกำรคำทอลิกเพื่อเยำวชน สังฆมณฑลจันทบุรี 34 ภำพข่ำว หน่วยงำนเยำวชนคำทอลิก สังฆมณฑลสุรำษฎร์ธำนี 35 ประมวลภำพ : RIO 2013 36

CONTACT US : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-681-3900 ต่อ 1504-1505 E-mail: cyctforever@gmail.com / youth@cbct.net Website : http://youth.cbct.net

2


แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส เดินทางมาถึงปีที่ 36 นับว่าได้ผา่ นช่วงเวลาแห่งการเสาะแสวงหา และ ค้นพบอัตลักษณ์ขององค์กรที่จะนาบรรดาเยาวชนคาทอลิกในประเทศไทย ได้รับการท้าทายใหม่ ๆ ในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน ท่ามกลางสังคมปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายของ การอยู่ร่วมกัน ทั้งด้าน ศาสนา สังคมและ วัฒนธรรม บรรดาเยาวชนคาทอลิกในยุคปัจจุบัน ยิ่งต้องตระหนักมากขึ้น ถึงคาสั่งของพระเยซูเจ้า “จงไปและสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็น ศิษย์ของเรา” (อ้าง มธ.28:19) “จงไป” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แห่งความเชื่อ, เป็นสักขีพยานในความเชื่อ และประกาศพระวรสาร พระเยซูเจ้ามิได้ตรัสเป็นทางเลือกหรือขึน้ อยูก่ ับ ความอยากหรือไม่อยากของเรา แต่ทรงตรัส เป็น “คาสั่ง” ที่มาจากอานาจแห่งความรักของพระเจ้า และเป็นพระเยซูเจ้าที่ทรงเสด็จลงมาประทับ ท่ามกลางเรา ทรงมอบชีวติ ของพระองค์ ทั้งครบให้กับพวกเรา

3


ด้วยความรักก่อน พระเยซูเจ้าทรงส่งเราไปที่ไหน? ไม่มเี ส้นแบ่งเขตแดน, ไม่ มีขอบเขตจากัด พระองค์ทรงส่งเราไปสาหรับทุก ๆ คน เพราะพระวรสาร เป็นของทุกคน “จงอย่ากลัว” ที่จะไปและนาพระเยซูเจ้าเข้าไปในทุก ๆ ส่วน ของชีวิตในสังคม โดยเฉพาะผู้ยากไร้ และผู้รอคอยโอกาส เพราะองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงแสวงหาทุกคน พระองค์ทรงต้องการให้ทุกคนได้สมั ผัสกับความ อบอุน่ ของความรักและเมตตาของพระองค์ดว้ ย “จงอย่ากลัว” บรรดาเยาวชนทั้งหลายอาจจะคิดว่า “ฉันไม่ได้รับ การเตรียมตัวมาก่อน, ฉันจะไปและประกาศพระวรสารได้อย่างไร? เพื่อน เยาวชนที่รัก เราได้ยินคาพูดของเยเรมีห์ว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่รวู้ ่าจะพูดอย่างไร เพราะข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก” พระเจ้าทรงตรัสกับเยเรมีห์ เช่นเดียวกันที่ตรัสกับ บรรดาเยาวชนทุกคนว่า “จงอย่ากลัว.... เพราะเรา จะอยู่กับเจ้า (ยรม.1:7-8) พระองค์อยูก่ ับเรา เมื่อ พระองค์ทรงส่งอัครสาวกไปทาภารกิจ พระองค์ทรง สัญญาว่า “เราจะอยูก่ ับท่านเสมอ” จงอย่ากลัว พระองค์ ทรงประทับอยูก่ ับเรา เมื่อเราไปประกาศพระคริสตเจ้า เป็นพระองค์เองที่ทรงไปก่อนหน้าเราและทรงนาเรา เมื่อพระองค์ทรงส่งบรรดาอัครสาวกออกไปประกาศ พระองค์ทรงสัญญาว่า “เราจะอยู่กับท่านเสมอ” (มธ.28:20) และนี่เป็นความจริงสาหรับเรา พระองค์ไม่เคยปล่อยเราโดดเดี่ยว พระองค์ ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ พระเยซูเจ้า ตรัสว่า “พวกท่านทุกคน” จงไป เราทุกคนจึงถูกส่งไปด้วยกัน

4


บรรดาเยาวชนที่รัก จงตระหนักเสมอในการร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับพระศาสนจักร ทั้งมวลในภารกิจการประกาศข่าวดี พระเยซูเจ้าไม่ได้เรียกบรรดาอัครสาวกเพื่อดาเนินชีวิตอย่าง โดดเดี่ยว แต่พระองค์ทรงเรียกพวกเขามาเพื่อดาเนินชีวิตเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะเพื่อประกาศข่าวดี ของพระองค์ “จงรับใช้” น.เปาโลกล่าวว่า “แม้ข้าพเจ้าเป็นอิสระ ข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสผู้รับใช้ทุกคน เพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้” (1คร.9:19) เพื่อประกาศพระคริสตเจ้า น.เปาโล ทาตนเองเป็น “ผู้รับใช้สาหรับทุกคน” การประกาศพระวรสารจึงหมายถึงการเป็นสักขีพยานส่วน บุคคลถึงความรักของพระเจ้าเพื่อเอาชนะความเห็นแก่ตัว เป็นการรับใช้ และโค้มตัวลงเพื่อล้าง เท้าเพื่อนพี่นอ้ งแบบเดียวกับที่พระคริสตเจ้าทรงกระทา ในโอกาสเฉลิมฉลอง 36 ปี งานเยาวชนคาทอลิกไทย ประเด็นที่ท้าทายเรา “จงไป จงอย่ากลัว และจงรับใช้” จึงต้องดังก้องเพื่อท้าทาย แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส ในการกระตุ้น เกือ้ หนุน และผลักดันให้บรรดาเยาวชนคาทอลิก สามารถ เป็น “ธรรมทูตแถวหน้า” ในการประกาศข่าวดีในสังคมไทย ขอพระอวยพรทุกท่าน บาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี อดีตจิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ปี 2002-2003

5


สวัสดีค่ะ พี่เอ๋ “วิชดุ า สังขรัตน์” อดีตผูป้ ระสานงานเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ เข้ามาทางานเป็นผู้ประสานงานเยาวชนเต็มเวลาของศูนย์ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ตอนปี 1998 แต่ก่อนหน้านั้น เคยเป็นอาสาสมัครของศูนย์ฯอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ห่างหายไป งานเยาวชนของมิสซังเชียงใหม่เริ่มขึ้นพร้อมกับสภาเยาวชนฯ มีการทางานกับเยาวชน หลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายวัฒนธรรม โดยจะทางานร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนา ศูนย์แพร่ธรรม และศูนย์เยาวชน ให้การศึกษาอบรมเด็กและเยาวชน ประสานงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งตัวเองก็ เป็นเยาวชนคนหนึ่ง ที่ได้รับการอบรมจากรุ่นพี่พวกนี้และ ได้มีโอกาสตามรุ่นพี่ไปสัมผัสชีวิตตามบนดอยต่าง ๆ ได้ทากิจกรรมเยาวชนร่วมกับเขา จากคนที่ทาอะไรไม่เป็น และเป็นคนไม่มีความกล้าเอาเสียเลย พอมาทางาน เยาวชนก็ทาได้หมด ซึ่งมารู้ตอนหลังว่าเป็นการฝึกคนให้ มาสืบทอดงานนั่นเอง ในปัจจุบัน เยาวชนลง มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมากด้วยภาระหน้าที่ ทางการเรียนหรือการงาน เมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วมักจะหลงไป ตามกระแสสังคม โดยลืมรากเหง้าของ ตัวเอง ก็อยากจะฝากน้อง ๆ เหล่านี้ว่า เราเดินตามกระแสสังคมได้แต่ เราต้อง มีสติในการดาเนินชีวิต และเรา ต้องไม่ลืมว่าเราเป็นใคร ? และเรามาอยู่ ตรงนี้เพื่ออะไร? เราได้ดาเนิน ชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีและเป็นคนดีของ สังคมแล้วหรือยัง

6


งานในปัจจุบันที่รับผิดชอบ ทาอะไร ทีไ่ หน และยังได้มโี อกาส ทางานกับเยาวชนอีกบ้างไหมคะ

ตอนนี้ก็ยังทางานอยู่ในศูนย์มิสซังเชียงใหม่อยู่ แต่ย้ายแผนก เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่มาสืบทอดงานเยาวชนต่อไป เป็นกาลังใจ และให้คาปรึกษาน้อง ๆ บ้างตามโอกาส มีความคิดเห็นต่อเรื่อง“เยาวชนกับความเชื่อในยุคปัจจุบัน” อย่างไรบ้างคะ

การดาเนินชีวิตตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ใน ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากโดยเฉพาะกับเยาวชน ถ้าเขามีความเชื่อที่มั่นคง เขาก็จะชนะต่อปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ ได้ อยากให้ฝากข้อคิด / แบ่งปันกาลังใจให้พี่ๆ น้องๆ และเพื่อน ๆ เยาวชนค่ะ

อยากจะฝากกาลังใจถึงบรรดาผู้ที่ทางานกับ เยาวชน เพราะรู้ว่าเหนื่อยมาก เราต้องทาด้วยจิตใจที่ดี เป็นแบบอย่างในความเชื่อด้วยตัวเราเอง แล้วเยาวชนเหล่านั้นก็จะตามเรามาเอง “รักและรับใช้” ค่ะ

7


สบู่ ฟอกชาระร่างกายให้สะอาด แต่ตัวเองกลับเล็กลง เทียน ให้แสงสว่างในที่มดื แต่ก็ละลายตัวเองไปในขณะเดียวกัน ในขณะ ที่สบู่กาลังหดตัวเล็กลง และเทียนที่ละลายไป คุณค่าของสิ่งทั้งสองในการทาความสะอาด และส่องแสงสว่างกลับปรากฏชัดเจนขึ้น หลาย ๆ ครั้ง ในชีวติ ของเรา การทาให้ตัวเองสาคัญหรือใหญ่ข้นึ อาจจะเป็น การลดคุณค่าที่ดีของความเป็นคนในตัวเราเองลงไป เพราะเมื่อเราพยายาม ใหญ่ขนึ้ อาจจะไปเบียดเบียนคนอื่นโดยไม่รู้ตัว เพราะคุณค่าที่แท้จริงของ คนเรา จะแสดงออกชัดเจนเมื่อเราทาสิง่ ที่ดีเพื่อคนอืน่ ซึ่งแน่นอนว่า ตอน นั้น ตัวเราเองจะเล็กลงในความสุภาพถ่อมตน แต่คุณค่าใน ความเป็นมนุษย์ และความน่ารักของเราจะเพิ่มขึน้

เยาวชนที่รัก .... สบู่ เทียน และตัวเรา ณ วันนี้ อะไรแสดงคุณค่าออกมาได้ชัดเจนกว่ากัน “เยาวชน คือ อนาคตของชาติ” แต่ ณ ปัจจุบัน เราเป็นลูกที่นา่ รักของพ่อแม่ ศิษย์ท่ขี ยันของครู และเพื่อนทีด่ ีของเพือ่ น ๆ เราหรือยัง

8


พี่คะ... หนูได้รับเลือกให้เป็นกรรมการโรงเรียน หนูเลยเขียนมาถามปัญหาค่ะ พี่พอจะมีวิธีพัฒนา ตนเอง ให้เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น เป็นผู้นาคน อื่นบ้างไหมคะ ขอบคุณค่ะ

ได้เลยครับน้อง เครื่องมือช่วยพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาผูน้ าให้มีความเข้าใจตนเอง มี หัวใจให้กับคนอื่น และยังสามารถเชื่อมโยงมิตทิ างจิตใจ ความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มาผูกพันกับวิถี ชีวติ ความเป็นอยู่ และการดูแล รัก รับใช้คนรอบข้าง รวมถึงชุมชน และสังคมด้วย พี่จึงขอนาเสนอกระบวน การสารวจชีวิต (Review of Life) ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวความคิด ของ ฯพณฯ พระคาร์ดนิ ัลคาไดจ์น ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1924 ท่านมีความตั้งใจที่จะช่วยเยาวชนคริสตชนให้ ตระหนักถึงบทบาทตนเองในการทาหน้าที่ “ฆราวาสแพร่ธรรม” จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็น องค์กรคาทอลิก เพื่อแสวงหาบทบาทของตนในการดาเนินชีวติ ตามจิตตารมณ์คริสตชนทั้งในชีวิต ส่วนตัวและเพื่อรัก รับใช้สังคม กระบวนการสารวจชีวติ ใช้ขั้นตอน 3 ขั้นตอนคือ มองดู วินิจฉัย และปฏิบัติ (See Judge Act) ซึ่งต่อมาองค์กรวาย.ซี.เอส หรือ ยุวนักศึกษาคาทอลิกนามาใช้จนถึง ทุกวันนี้โดยเปลี่ยนคาภาษาไทยเป็นคาว่า “ตื่นตัว ไตร่ตรอง และตอบโต้” สาหรับงานนักศึกษา คาทอลิกก็ได้นากระบวนการนี้มาใช้ด้วย แต่เรียกขั้นตอนด้วยคาที่แตกต่างกันคือ Awareness Reflection Action ในภาษาไทยใช้คาว่า “ตื่นตัว ไตร่ตรอง และปฏิบัติ”

9


สาหรับตัวอย่างขั้นตอนการสารวจชีวติ นั้น ตามความเข้าใจของพี่ พี่แบ่งออกเป็นแบบ สารวจชีวติ ตนเอง และแบบสารวจชีวติ ด้านชุมชนและสังคม ในที่นี่พี่ปรับขั้นตอนให้สามารถปฏิบัติ อย่างง่ายๆ ซึ่งถ้าน้องต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม น้องสามารถดูได้ที่ www.ycsthailand.org

สารวจชีวิต (Review of Life) แบบที่ 1 เพื่อเข้าใจตนเองและคนอื่น 1) ตื่นตัว (See / Awareness) 1.1 ฉันเปิดใจมองดูสถานการณ์ในชีวิตตนเองปัจจุบันว่า มีเรื่องใดที่กระทบใจฉัน โดยเฉพาะเรื่องที่ สาคัญต่อชีวติ ของฉัน เช่น การกระทบใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว, ความสัมพันธ์กับ เพื่อน, ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน, เพื่อนร่วมเรียน, การใช้เวลาว่าง, การใช้เงิน, การใช้ เครื่องมือสื่อสาร, โซเชียลมีเดีย (เฟสบุ้ค ไลน์), ปัญหาชีวติ , ความรู้สกึ ต่อข้อบกพร่องของตนเอง, เป้าหมายชีวติ ………………………………………………………………………………………………………………….....................….……………. …………………………………………………………………………………………………………………….…....................…………… 1.2 ถ้ามีหลายเรื่อง ให้เลือกเรื่องสาคัญ เร่งด่วน มีผลกระทบต่อฉันมาก ทาให้ฉันอยากพิจารณา มาเพียง 1 เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………….....................….……………. …………………………………………………………………………………………………………………….…....................…………… 1.3 พิจารณาดูวา่ อะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้สถานการณ์ชีวิตของฉันเป็นเช่นนี้ ………………………………………………………………………………………………………………….....................….……………. …………………………………………………………………………………………………………………….…....................……………

10


1.4 ถ้าฉันไม่ทาอะไรและปล่อยให้สถานการณ์น้ยี ังคงเป็นเช่นนี้ตอ่ ไป ฉันคิดว่าจะเกิดอะไรกับชีวิต ของฉันและผู้เกี่ยวข้อง ………………………………………………………………………………………………………………….....................….……………. …………………………………………………………………………………………………………………….…....................…………… 2.ไตร่ตรอง (Judge/Reflection) 2.1 ไตร่ตรองส่วนตัว  เมื่อฉันได้ตื่นตัวครบทุกข้อแล้วฉันคิดอย่างไรในเรื่องนี้ ………………………………………………………………………………………………………………….....................….……………. …………………………………………………………………………………………………………………….…....................……………  ฉันรู้สกึ อย่างไรบ้างในเรื่องนี้ ………………………………………………………………………………………………………………….....................….……………. …………………………………………………………………………………………………………………….…....................………  ความต้องการของฉันในเรื่องนี้ (อยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างไร) ………………………………………………………………………………………………………………….....................….……………. …………………………………………………………………………………………………………………….…....................…………… 2.2 ไตร่ตรองตามแนวทางคุณค่าศาสนา  พระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง หรือมีคาสอนอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฉันตื่นตัวในครั้งนี้ ………………………………………………………………………………………………………………….....................….……………. …………………………………………………………………………………………………………………….…....................…………… 2.3 มีบุคคลใดที่เป็นแบบอย่างสาหรับฉันในเรื่องที่ฉันตื่นตัวในครั้งนีบ้ ้างไหม เขาทาหรือพูดอะไร เกี่ยวกับเรื่องที่ฉันตื่นตัวในขณะนี้ ……………………………………………………................................ ……………………………………………………................................ ……………………………………………………................................ ……………………………………………………................................ ……………………………………………………................................ ……………………………………………………................................

11


3.ตอบโต้/ปฏิบัติ (Act/Action) 3.1 เมื่อฉันตื่นตัวและไตร่ตรองทุกขั้นตอนแล้ว ฉันมีความตัง้ ใจที่จะขอร้องตนเองหรือบอกตนเอง ให้ทาอะไรในเรื่องนี้บ้าง ………………………………………………………………………………………………………………….....................….……………. …………………………………………………………………………………………………………………….…....................…………… 3.2 ในการปฏิบัตติ ามความตัง้ ใจที่ฉันขอร้อง/บอกตนเองในข้อ 3.1 ฉันต้องการความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนอะไรบ้าง และมีใครบ้างที่ฉันคิดว่าฉันสามารถขอความช่วยเหลือได้ ………………………………………………………………………………………………………………….....................….……………. …………………………………………………………………………………………………………………….…....................…………… สาหรับการสารวจชีวิตแบบที่ 2 พี่จะเขียนเฉพาะในส่วนทีแ่ ตกต่างกันดังนี้

สารวจชีวิต (Review of Life) แบบที่ 2 เพื่อรัก รับใช้ในชุมชนและสังคม 1) ตื่นตัว (See/Awareness) 1.1 ฉันเปิดใจมองดูสถานการณ์ชุมชนรอบบ้าน หรือที่ทางาน หรือสถานศึกษา หรือสังคมวงกว้าง ในปัจจุบันว่า มีเรื่องใดที่สง่ ผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยูข่ องผู้คน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ………………………………………………………………………………………………………………….....................….……………. …………………………………………………………………………………………………………………….…....................…………… 1.2 ถ้ามีหลายเรื่อง ให้เลือกเรื่องสาคัญ เร่งด่วน มีผลกระทบต่อชีวิตของคนจานวนมาก ทาให้ฉัน อยากพิจารณามาเพียง 1 เรื่อง ………………………………………………………………………… ……………………………………….....................….………. ………………………………………………………………………… ………………………………………….…....................…….. .......................................................................

12


3.ตอบโต้/ปฏิบัติ (Act/Action) 3.3 ฉันจะชวนเพื่อนๆ หรือใครบ้าง มาช่วยปฏิบัตใิ ห้เกิดผลและแปรเปลี่ยนสถานการณ์ชุมชน ที่ ทางาน สถานศึกษา หรือสังคมให้แตกต่างไปจากเดิมได้อย่างไรบ้าง ………………………………………………………………………………………………………………….....................….……………. …………………………………………………………………………………………………………………….…....................…………… พี่หวังว่าเรื่องราวของการสารวจชีวติ และขัน้ ตอนต่างๆทั้งหมดนี้คงเป็นประโยชน์และช่วย ให้น้องเห็นแนวทางการเชื่อมโยงชีวิต สังคม และความเชื่อ ความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้หลอมรวม เป็นเนื้อเดียวกันมากขึน้ นะครับ... ขอให้นอ้ งและทุกคนในครอบครัวของน้องมีความสุขทั้งกายใจ นะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ประชาสัมพันธ์

เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ www.carefor.org เพื่อชีวิต ความรัก มิตรภาพ กาลังใจ สื่อสารอย่างสันติ ปันนาใจ ถามตอบปัญหาชีวิต บ้านใส่ใจบนเฟซบุ้ค www.facebook.com/carefor.org 13


เมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้ว ได้มีโอกาสส่งน้องเยาวชน 2-3 คนที่บ้าน และ ถือโอกาสเยี่ยมบ้านไปด้วย เราใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง แม้ระยะทางอาจดูไม่ ไกลเท่าไรนัก แต่ด้วยเส้นทางที่เราไปนั้นมีความลาบากบ้างสักเล็กน้อย เราเจอทาง ที่ขรุขระ มีทั้งก้อนหินเล็ก-ใหญ่ปะปนกัน บางช่วงจังหวะก็ขึ้นดอยลงห้วย มีน้าใสๆ ให้ได้เห็น มีกลิ่นไอจากธรรมชาติให้ได้สัมผัส ซึ่งเป็นครัง้ แรกในชีวิตที่ได้รบั ประสบการณ์ดีๆเช่นนี้ แม้เส้นทางดูเหมือนไม่ราบเรียบ ไม่สะดวกสบาย แต่นั่นก็ ไม่ใช่ปัญหาที่จะทาให้เราหมดกาลัง หมดพลังในการเยี่ยมเยือนน้องๆ เหล่านี้ ตรง ข้าม กลับช่วยให้ใจเราเร่าร้อนที่จะไปให้ถงึ ณ ที่แห่งนัน้ เมื่อพวกเราถึงจุดหมายปลายทาง เราได้รับการต้อนรับอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นที่ พักหรืออาหาร เราอยู่อย่างง่ายๆกับธรรมชาติและบรรยากาศสบายๆ กับพวกเขา แม้เราอาจไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่เพราะความรักของพระและด้วยการทรงนา ของพระองค์ จึงทาให้เราสามารถพูดคุยกันอย่างเป็นพี่น้อง อย่างเป็นกันเอง ทุกที่ที่ เราไป เราได้รับการต้อนรับอย่างดีเสมอ

14


แม้ชว่ งเวลานัน้ อาจเป็นเพียงช่วงเวลา สั้นๆ สิ่งหนึ่งที่ชวนให้ประทับใจไม่ลมื เลือน บรรยากาศเช่นนี้ ทาให้ย้อนกลับไปในสมัยที่ เป็นเด็ก เป็นเยาวชนคนหนึ่ง ที่ได้รับ ประสบการณ์ดๆี แบบนี้ คือการได้เห็นเยาวชน อยู่รวมกัน ร้องเพลงด้วยกัน ทาให้เห็นพลัง ของความเป็นเยาวชนจริงๆ และเช่นเดียวกัน บรรยากาศเช่นนีก้ ลับมาอีกครั้ง สิ่งที่เคยได้ยนิ ได้ฟัง ได้เห็น มีโอกาสได้สัมผัสอีกครัง้ กลุ่ม เยาวชนเล็กๆที่มีความซื่อๆ ใสๆ บริสุทธิ์กลุม่ นี้ แม้ตา่ งเพศ ต่างวัยต่างวุฒิภาวะ ต่างนิสัย ต่าง ครอบครัว นั่นไม่ใช่ปัญหาในการอยู่ร่วมกัน และด้วยธรรมชาติที่เอื้อต่อพวกเขานั่นเอง ทา ให้ความน่ารักที่มอี ยู่ในตัวพวกเขาได้รับการ สรรสร้างค์ข้นึ มา แม้เทียนจะเป็นเล่มเล็ก แต่ เมื่อจุดรวมกัน 3-4 เล่ม แสงในตัวของมันก็จะ เพิ่มขึ้นและฉายแสงแห่งความสว่าง เต็มไป ด้วยพลัง

...เช่นเดียวกับพวกเขา เมื่อแต่ละคนนาพระพร ที่มีอยูใ่ นตัวออกมาใช้ก็นามาซึ่งพลัง บางคน แม้อาจดูตัวเล็ก แต่เล่นกีตา้ ร์เก่งอย่าบอกใคร บางคนไม่มพี ้ืนฐานในการเล่นหรือการร้อง ไม่ มีโอกาสที่จะฝึกฝนเรียนรู้ แต่ด้วยพรสวรรค์ที่ พระเจ้าประทานให้ เสียงเพลงที่ถูกขับร้อง ออกมาในความเงียบ ผสมกับเสียงลมพัดอัน แผ่วเบา เสียงกิ่งไม้กระทบกัน เสียงจั๊กจั่น พร้อมกับธรรมชาติที่รายล้อม เสียงเพลงที่ ไพเราะ ฟังสบายๆ เพลงบางเพลงแม้อาจฟัง ไม่เข้าใจ แต่ทานองและเสียงที่เปล่งออกมา ชวนใจให้หลงใหล และเคลิม้ ไปกับมัน เสียงเพลงที่ไม่อึกทึกครึกโครม ไม่จาเป็นต้อง มีแสง สี เสียง และบทเพลงจะมีคุณค่า มี ความหมาย ก็ต่อเมื่อมันถูกขับร้องออกมา จากภายในจิตใจ ซึ่งสื่อถึงความรู้สกึ ดีๆ ที่เต็ม เปี่ยมไปด้วยพลัง เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความจริงใจ ความน่ารัก และซือ่ ๆใสๆ แม้แต่ ตัวเราเองก็ยังประทับใจ ซาบซึง้ ใจ ที่ บรรยากาศแบบนี้ยังคงเหลืออยู่ให้ได้เห็น ได้ สัมผัสอีกครัง้

15


หลายครั้ง หลายครา เราอาจคิดว่า... หากไม่มสี ิ่งอานวยความสะดวก เราก็คงจะทา อะไรไม่ได้และอยู่ไม่ได้ แต่สาหรับเยาวชนกลุ่ม นี้ แม้พวกเขาไม่มไี ฟฟ้าใช้ ไม่มโี ทรทัศน์ดู ไม่ มีเกมส์ให้เล่น (มีเพียงบางบ้านที่ใช้โซลาเซลล์ หรือไฟปั่นเท่านัน้ ) ฯลฯ พวกเขาก็ไม่คิดว่านั่น คือปัญหา เพราะพวกเขามีเสียงแห่งพลังใจ นั่นคือเสียงจากธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้าง โดยที่เขาไม่ตอ้ งเสียเงินทองซื้อมา แม้ไม่มี ไฟฟ้า แต่พวกเขาก็ยังคงมีแสงจันทร์ที่สอ่ ง แสงทอประกาย มีดาวให้ได้มองเห็นและเชย ชม ได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติที่ พระเจ้าได้สร้าง แม้อาหารการกินอาจไม่เลิศ หรู แต่ทุกคนได้อยูพ่ ร้อมหน้ากันในอาหารมือ้ นัน้ ซึ่งเป็นความสุขที่หายากในโลกปัจจุบัน ที่ สาคัญคือ พวกเขาไม่เคยขาดน้าใจในการที่จะ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

16

จากการเดินทางในครั้งนี้ ทาให้เรียนรู้ ว่า เยาวชนกลุ่มนี้มีความเพียรพยายาม มี ความตัง้ ใจดี ในการดาเนินชีวิตเป็นเยาวชนคริ สตชนที่ดี แม้บางคนอาจมองดูเหมือนพวกเขา ขาดบางสิ่งบางอย่างไป แต่ในทางกลับกัน พวกเขากลับมีสิ่งที่เราขาดหายไปด้วยเช่นกัน นั่นคือ ชีวติ ที่พอเพียง เพียงพอ และเรียบง่าย แม้ไม่มไี ฟฟ้าไม่มสี ิ่งอานวยความสะดวกสบาย พวกเขาก็สามารถอยู่อย่างสมถะกับธรรมชาติ รอบตัวที่พระเจ้าทรงประทานให้ และแม้ชีวิต อาจไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่ชวี ิตเลือกที่ จะเป็น เลือกที่จะทาในสิ่งทีด่ ีและถูกต้อง ได้ เพียงใจเราเชื่อ ศรัทธา รักสิ่งสร้างที่ พระเจ้าทรงให้เรามา พร้อมเปิดรับความ รักของพระด้วยความชื่นชมยินดี เพราะ พระเจ้าไม่ทรงเลือกที่รัก มักที่ชัง แต่ทรงมี พระทัยกว้างต่อผู้ที่รักพระองค์เสมอ แม้ บางที พวกเขาอาจไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ แต่พระองค์ยังทรงซื่อสัตย์ ต่อความรักนัน้ มาตั้งแต่แรกเริ่ม จนมาถึงปัจจุบันและ พระองค์ก็ยังจะทาเช่นนี้ตลอดไป...


หลังชีวิตผ่านพายุฝนหลายลูก ที่เข้ามาในช่วงสอง สามเดือนที่ผ่านมา ทาให้หลายพื้นที่ที่ได้รับผลจน น้าท่วมอยูห่ ลายวัน ซึ่งก่อนหน้าที่จะท่วม ได้มี โอกาสเก็บของ ซ้อมน้าท่วมอยูห่ ลายรอบเหมือนกัน กังวลว่าเวลาท่วมจริงจะเก็บไรดีกอ่ นและหลัง จนได้ขา้ ว ของที่ไม่ใช้จานวนมากพอสมควร จนถึงข้าวของที่จะพอขาย ได้เช่น ขวดน้า กระดาษกล่อง และอื่น ๆ สิ่งมองเห็นคือ กองเป็นภูเขา จนคิดไม่ออกว่าจะทา อย่างไรดี เลยแวะไปหาป้าคนรวยมีเงินล้าน ชอบเก็บขยะ ขวด ต่าง ๆ แถวร้านผมขอเอยชื่อ ป้า สักนิดนะครับ “ป้าศรีจันท์” ป้าอยู่บ้านใต้ถุนสูงใต้ถุนบ้านเต็มไปด้วย สิ่งที่ป้าสะสมไว้ มากจนยัน เพดานชั้นล่างเลยทีเดียว ผมจะเอาของเหล่านั้นไปให้ป้าแต่ไม่สามารถยกมาได้เลยจะให้ป้ามายก ไปเอง เพราะป้ามีรถอเนกประสงค์ ป้าบอกว่าไม่เอา ไม่อยากได้แล้วตอนนีเ้ ต็มเพราะช่วงนี้เก็บ เยอะ ได้เยอะ จนไม่มเี วลาขาย ทาอย่างไรล่ะที่น้ี ที่บ้านกองเป็นภูเขาเลย มานั่งคิดๆ จนได้เรื่องเลยทีเดียวว่า บางทีเราเก็บ ๆ อยากได้เก็บ สวยเก็บ ดีเก็บ แปลกเก็บ เราเก็บมากจนไม่มเี วลา ได้ใช้เลยสักอย่าง บางครัง้ เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดี ที่ชอบ กับสิ่งที่เราอยากได้ จนลืมหาเวลา ใช้ประสบการณ์ เหล่านัน้ จริง ๆ เวลาเราไปเข้าค่ายเราได้เก็บ ประสบการณ์ที่ดี มาตลอด บางครัง้ เราก็ลืมมันไม่วา่ เราเคยทาได้ หรือลืมว่าเราเคยรู้ เคยมีประสบการณ์ อย่าปล่อยให้หอ้ งแห่งประสบการณ์ของเราเต็ม เพราะต้องพยายามใช้มัน เหมือนกับป้าที่เก็บขวดไว้เต็มใต้ถุนบ้าน จนลืมว่าต้องขาย ถึงจะได้เงินมา...

17


เด็กหญิงแมลงปอ  

...ด.ญ แมลงปอ...

Season #1 นี่คือเรือ่ งราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เกิด เติบโต และใช้ชีวติ วัยเด็กในหมู่บ้านคาทอลิก ริมคลองเล็กๆ ที่เชือ่ มต่อกับแม่นาเจ้าพระยา “แม่นาสายหลัก....สายเลือดประเทศไทย” เด็กหญิงแมลงปอนั่งแกว่งขาเล่นน้าคลองทีท่ า่ น้าหน้าบ้าน ดวงตาจับจ้องไปยัง ท้องฟ้า และจรดจ้องทีไ่ ม้กางเขนยอดหลังคาโบสถ์ แม้บา้ นของแมลงปอจะอยูท่ ่าน้าห่างจาก ตัวโบสถ์พอสมควร หลังคาโบสถ์ก็ยังสูงพอที่แมลงปอจะมองเห็นได้ในระยะไกล “นั่งเหม่ออะไรอยู่คะคุณลูก” เสียงคุณแม่หยอกล้อลูกสาว ขณะเดินเข้ามาใกล้ พร้อมตะกร้าใส่ผา้ พร้อมตาก “หนูชว่ ยค่ะคุณแม่” แมลงปอลุกขึ้นยืน หยิบผ้าจากตะกร้า สะบัดน้าแล้วตาก “ที่คณ ุ แม่ถามเมื่อกี้ อิอิ ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ หนูแค่ทบทวนสิ่งที่คณ ุ พ่อเจ้าวัด เทศน์เมื่อวันศุกร์ตน้ เดือนที่ผา่ นมาค่ะ” แมลงปอตอบคุณแม่ไป มือก็หยิบจับผ้าและก็ตากไป “คุณพ่อเทศน์เรื่องอะไรหรือคะ” คุณแม่ถามด้วยความอยากรู้ “คุณพ่อเทศน์เรื่องน้าพระทัยพระเจ้าค่ะ” แมลงปอตอบ แล้วหันมาถามคุณแม่ดว้ ย ท่าทางขึงขังจริงจัง “คุณแม่รู้จักน้าพระทัยพระเจ้ามั้ยคะ” “อืม อะไรนะคะ น้าพระทัยพระเจ้าหรือคะ” 18 คุณแม่ทวนคาถามอีกครั้ง


“เป็นคาถามสาคัญทีเดียวค่ะ แม่ขออธิบายแบบง่ายๆ ละกันนะคะ น้าพระทัยพระเจ้าคือ สิ่งทีพ ่ ระเจ้าอยากให้เรากระทาค่ะ” คุณแม่อธิบายไปมือก็สะบัดผ้าและตากผ้าไปด้วย “สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทาหรือคะ” แมลงปอทวนความที่คุณแม่อธิบาย “ใช่คะ่ หนูลองคิดดูสิคะว่าพระเจ้าอยากให้หนูทาอะไรบ้าง?” คุณแม่ช่วยแมลงปอให้เข้าใจมากขึ้น “ไม่ทราบสิคะ หนูไม่ทราบจริงๆ ค่ะว่า พระเจ้าอยากให้หนูทาอะไรบ้าง” แมลงปอตอบอย่างซื่อๆ “คุณพ่อบอกไหมคะว่าต้องทาอย่างไรบ้าง จึงจะทราบน้าพระทัยพระเจ้า” คุณแม่ทบทวนความจาอีกครัง้ หนึ่ง “อืม....” แมลงปอนึก “อ้อ นึกออกแล้วค่ะ คุณพ่อบอกว่าให้สวดภาวนาวอนขอพระเจ้า ให้เราได้รู้และเข้าใจน้าพระทัยพระเจ้าค่ะ” แมลงปอตอบด้วยความดีใจ “ถ้าเช่นนัน้ คืนนี้ระหว่างทีเ่ ราสวดค่าด้วยกัน หนูทราบใช่ไหมคะว่าต้องทา อย่างไร?” คุณแม่อมยิ้มก่อนที่จะชีท้ างให้ลูกสาว แมลงปอยิ้มกว้างเปิดเผยเพราะได้ความสว่างจากคุณแม่ และตั้งใจว่าในการสวด ค่าของคืนนี้แมลงปอจะวิงวอนขอพระเจ้าให้สมองน้อยๆ ของแมลงปอเข้าใจถึงน้าพระทัย พระเจ้า และขอพระองค์โปรดประทานพรแห่งความกล้าหาญให้เธอเพื่อจะได้กล้ารับและ ทาตามน้าพระทัยของพระองค์ ‘เราต้องแสวหานา้ พระทัยพระเจ้าในชีวิตของเราตลอดเวลา และวิธีการที่จะท้าให้ เราค้นพบและเข้าใจได้คือการสวดภาวนาวิงวอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้า’ แมลงปอราลึกถึงบทเทศน์ของคุณพ่อในมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนที่ผ่านมา ก่อนที่จะ เข้านอนในค่าคืนนั้นด้วยความสุขใจ และไว้วางใจว่าพระเจ้าจะประทานให้ตามที่เธอ วิงวอนขออย่างแน่นอน โปรดติดตามเรื่องราวของเด็กหญิงแมลงปอในตอนต่อไปนะคะ ส้าหรับตอนนี สวัสดี บ๊ะบายค่ะ

19


สวัสดีครับ.....เพื่อนๆผู้อ่านทุกท่าน "สตีฟ โจ๋" รายงานตัว และมาตามนัด และสัญญามั่น เหมาะ ที่ให้ไว้เมื่อ Episode ที่แล้ว ตอน ตามหา iPhone & iPad ด้วยแอพพลิเคชั่น Find my iPhone / iPad มาคราวนีไ้ ม่ตอ้ ง เสียเวลาเกริ่นมากมาย มาตามหาเจ้า อุปกรณ์ Android ทั้งหลายของเรา (Samsung Galaxy ทั้งหลาย , Sony Xperia, HTC One ฯลฯ) ด้วย Google Latitude กันครับ Google Latitude นอกจากจะสามารถติดตามเพื่อนๆ แล้วยังสามารถติดตามอุปกรณ์มอื ถือได้ ด้วยว่าอยู่ที่ไหน หรือหายไปไหนได้ดว้ ย โดยเฉพาะในกรณีที่มนี ักล้วงขโมยมือถือของเราไปจะทา อย่างไรดี แต่มเี งื่อนไขสาคัญดังนี้ 1. โทรศัพท์มือถือ Android เท่านัน้ พร้อมลงแอพ Google Maps เวอร์ชั่นล่าสุด 2. บัญชี Google Account (Gmail) 3. คอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมแล้วก็ลุยครับ ขั้นแรกนาบัญชี Google Account (Gmail) ที่จะมาใช้กับมือถือ android ทาการ sign in ในมือถือ android ของคุณ ซึ่งบัญชีเมลล์น้จี ะใช้กับมือถือ Android แล้วโหลด แอพ Google Maps ลงในมือถือ Android ผ่าน Play Storeให้เรียบร้อย โดยสิ่งที่เมลล์แรก ทางานบนมือถือ android คือการเข้าถึงบริการ sync ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นปฏิทิน, รูปภาพ, รายชื่อเบอร์โทรศัพท์ของคุณ, gmail, รวมทั้งเปิดการติดตามด้วย Latitude บน Google Maps และต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน edge 20 หรือ 3G ตลอดเวลา ด้วย ซึ่งที่เราต้องการอยูต่ รงนี้นั่นเอง


ผู้อ่านทุกท่าน "สตีฟ โจ๋" ตามนัด และสัญญามั่น มื่อ Episode ที่แล้ว ตอน iPad ด้วยแอพพลิเคชั่น / iPad มาคราวนีไ้ ม่ตอ้ ง มากมาย มาตามหาเจ้า หลายของเรา (Samsung Xperia, HTC One ฯลฯ) oogle Latitude กันครับ

ดังนี้ เมื่ออุปกรณ์ของเรา สูญหายไป สามารถเช็ค ตรวจสอบว่า มือถือคุณ อยู่ตาแหน่งไหน ที่ www.google.com/ latitude เพียง sign in

ด้วยชื่อบัญชี Google Account ของมือถือที่ หายไป ก็จะเจอตาแหน่ง ล่าสุดทันที หากมือถือ คุณถูกขโมย แม้ตดิ ตามกันด้วย Google Latitude หลายครั้งแต่ไม่ขยับซะที แถมในมือถือมีรายชื่อ เบอร์โทรด้วย ก็ต้องมีแผนสารองกันหน่อยด้วยการรีบ back up ข้อมูลรายชื่อ ใน Google Account ออกให้หมด และรีบสั่งลบโดยเร็วที่สุด

ดิ ตามอุปกรณ์มอื ถือได้ ยมือถือของเราไปจะทา

อร์ชั่นล่าสุด

มาใช้กับมือถือ android อถือ Android แล้วโหลด ร้อย โดยสิ่งที่เมลล์แรก าจะเป็นปฏิทิน, รูปภาพ, ทั้งเปิดการติดตามด้วย นเตอร์เน็ตผ่าน edge ต้องการอยูต่ รงนี้นั่นเอง

หวังว่า เพื่อนๆ จะตามหาาาาา...... อุปกรณ์ของเรากันจนเจอสักทีนะครับ เมื่อทาสูญ หายไป ความปลอดภัยในข้อมูลสาคัญของเรานีก้ ็สาคัญมากๆเหมือนกัน ระมัดระวังไว้ จะได้ไม่ สูญเสียข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลส่วนตัวในภายหลัง ไม่ประมาทดีที่สุดครับ.....ลาไปก่อน ครับ...."สตีฟ โจ๋" แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.it24hrs.com/

21


สาเหตุของการที่เด็กสาวสักคนจะท้องขึน้ มาได้นนั้ มีทีมาที่ไปหลากหลาย ใน ครัง้ นี้ขอนาเสนอ หนึ่งประสบการณ์ ว่าก่อนที่จะท้องเกิดจากสาเหตุใด เมื่อท้องแล้ว เกิดเหตุการณ์อะไรตามมาบ้าง และทางแก้ปัญหาที่นอกเหนือจากการไปทาแท้งมี ทางเลือกอย่างไรบ้าง จากประการณ์จริงของเด็กสาวที่ท้องไม่พร้อม และเข้าขอ ความช่วยเหลือไปยัง บ้านพักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กผู้ประสบปัญหา เดือดร้อน (สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) ( คัดลอกบทความทั้งหมดมาจากลิงค์ : http://www.apsw-thailand.org/tubtim.html ) เมื่อท้องไม่พร้อม...ใครกันทีเ่ จ็บปวด? Base on True Story by Women at Emergency Home สมาคมส่งเสริสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทับทิม หญิงสาววัย 17 ปี เธอโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน และ เธอก็อยูก่ ับแม่มาตั้งแต่เล็ก ถึงแม่ไม่มคี รอบครัวใหม่แต่แม่กต็ อ้ งทางานหนักเพื่อหา เลีย้ งครอบครัว และเมื่อเปลี่ยนงานก็ต้องเปลี่ยนที่อยูอ่ าศัย ทับทิมเองก็เลือกไม่ได้เธอ ต้องย้ายบ้านย้ายที่เรียนตามแม่ และปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ๆอยูเ่ สมอ พอเข้าวัยรุ่นแม่ก็ยุ่งกับงาน ทับทิมก็เข้าเรียนสายอาชีพ ชีวติ ทับทิมส่วนใหญ่จะ อยู่กับเพื่อนฝูง ไม่นานทับทิมก็มีแฟนชื่อ นายบอย โดยเพื่อนในกลุ่มแนะนาให้รู้จกั กัน คบเป็นแฟนกันได้ส่หี ้าเดือนก็มีเพศสัมพันธ์กัน ในช่วงแรกๆ บอยก็ยังป้องกันด้วยการ

22


ใช้ถุงยางอนามัย แต่พอต่อๆ มาก็เริ่มใช้บ้างไม่ใช้บ้าง ทับทิมก็เริ่มกังวลอยู่คนเดียว จนเก็บไว้ไม่ไหวจึงเอ่ยถามกับบอยว่า "บอย... ถ้าเกิดทับทิมท้องขึน้ มาจะทาไง?" เมื่อ บอยได้ยินหญิงคนรักถามคาถามนัน้ เขาก็ตอบแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรนักว่า "ก็ไม่เห็น เป็นไรนี่ ถ้าท้องบอยจะรับผิดชอบเอง" แถมบอยยังสาทับให้ทับทิมเบาใจอีกว่า "ห้าม ไปทาแท้งนะบอยล่ะเกลียดนักพวกผู้หญิงที่ไปทาแท้งเนี่ย" หลังจากทับทิมได้คาตอบ ที่ทาให้เธอมีความสุขจากหนุ่มคนรักแล้วเธอก็หมดความห่วงกังวลใดๆ การมี เพศสัมพันธ์โดยป้องกันหรือไม่ป้องกันก็ไม่ได้มีความจาเป็นแล้วสาหรับเธอ ผ่านมาอีกราวๆ 3 เดือน ทับทิมก็เริ่มจะสงสัยกับอาการของตัวเองเพราะ ประจาเดือนที่ขาดหายไป เธอจึงบอกกับบอยว่า "บอยเมนส์ทัมทิมไม่มาหลายเดือน แล้ว...ไม่รู้ว่าท้องหรือเปล่า?" บอยก็มีท่าทีตกใจและบอกกับทับทิมว่า"งั้นเดีย๋ วลอง ไปซื้อที่ตรวจมาตรวจดูละกัน "เมื่อตรวจโดยใช้ที่ตรวจการตัง้ ครรภ์ด้วยตนเองที่ไป ซื้อมาจากร้านขายยาก็พบว่ามันขึน้ สองขีด ซึ่งนั่นก็แปลว่าทับทิมท้อง บอยและ ทับทิมจึงตัดสินใจไปบอกความจริงกับพ่อและแม่ของบอย แต่ไม่เคยบอกให้แม่ของ ทับทิมรู้เรื่องเลย เมื่อแม่ของบอยรู้เรื่องที่ทับทิมท้อง ก็มีท่าทีตกใจและไม่พอใจอย่าง มาก แม่ของบอยได้พูดประโยคที่ทับทิมไม่เคยคาดคิดมาก่อนช่างเป็นถ้อยคาที่ทา ร้ายจิตใจทับทิมอย่างรุนแรงว่า "ไปเอาเด็กออกซะจะรับผิดชอบกันยังไงไหว... เรียน ก็ยังไม่จบ... งานการอะไรก็ไม่มที า" ทับทิมหันไปขอความช่วยเหลือจากบอยด้วย น้าตานองหน้าแต่บอยกลับส่งคาพูดที่เป็นเหมือนมีดเข้าทิ่มแทงใจของทับทิมอีก ระลอกหนึ่งว่า "ทับทิม... เชื่อแม่เถอะ" คาพูดของบอยเหมือนคาสั่งศาลที่ตัดสินทุก อย่าง ทับทิมอับจนหนทาง เธอเสียใจและกล่าวตัดพ้อแฟนไปต่างๆนา "ก็ไหนล่ะที่ บอกว่าถ้าท้องจะรับผิดชอบ แล้วที่บอยบอกว่า เกลียดคนทาแท้งล่ะ... แล้วทาไมบอยกลายเป็น แบบนี้!... ฮือๆ" แต่ถ้อยคาและเสียงร้องไห้ อย่างเจ็บปวดของทับทิมก็ไม่ได้ช่วยให้อะไร มันดีข้นึ เด็กน้อยในท้องถูกทัง้ พ่อและย่า ของเขาตัดสินว่าไม่ควรลืมตาออกมาดูโลกใบนี้ แล้วทับทิมควรทาอย่างไรดี?

23


"อะ... เอานี่ไปกิน ... กินทุกวันล่ะ" แม่ของบอยยื่นขวดยาบางอย่างมาให้ ทับทิมในเย็นวันหนึ่ง เมื่อทับทิมรับมาดูจึงรู้ว่ามันคือยาสตรีที่กินเพื่อบารุงเลือดชนิด หนึ่ง ทับทิมต้องกินยานีท้ ุกวันเพราะแม่ของบอยจะคอยมาดูมาถาม แต่กินไปได้หนึ่ง ขวดก็ไม่มอี าการอะไรเกิดขึ้นเลย "เปลี่ยนเป็นกินเหล้าขาวผสมกับยาตรางูก็แล้วกัน เอ้าเอาไปกินซะ... นี่ซื้อมา ให้แล้ว" ไม่นานแม่ของบอยก็นายาตัวใหม่มาให้ทับทิมกินอีกและก็กาชับให้ทับทิม ต้องกินยานีต้ อนตื่นนอนทุกเช้า ทับทิมต้องกินยาตามที่แม่บอยสั่งทุกวันด้วยความ กลัวว่าถ้าไม่ทาตามเธอจะต้องเลิกกับบอย หลังจากกินยาตัวนี้ทับทิมจะมีอาการ ปวดแสบปวดร้อนในท้องมาก แต่วา่ เด็กก็ยังไม่ออกมาเธอทรมานมากไม่รู้ว่าควรทา อย่างไรต่อไปดีที่พึ่งเดียวของเธอก็คือบอย เธอจึงไปบอกกับบอยว่า "บอยยาที่แม่บอยให้ทับทิมกินน่ะ ทับทิม ปวดท้องมากเลย ทับทิมกลัว" บอยถอน หายใจออกมาอย่างเบื่อหน่าย และบอก กับทับทิมว่า "แล้วจะให้ทาไงล่ะ... ไปบอก แม่เราสิ" แล้วบอยก็เดินหนีไปทิง้ ให้ทับทิม ต้องเครียดและทุกข์ทรมานกับปัญหาและ อาการปวดท้องอยู่คนเดียวจนทนไม่ไหว ทับทิมจึงไปเล่าเรื่องให้เพื่อนสนิทฟัง เพื่อน ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไร ได้แต่บอกให้ทับทิมหยุดกินยาและใส่เสื้อตัวใหญ่ๆ เข้าไว้ เพื่อปิดบังเรื่องที่ท้องกับแม่และโรงเรียนแต่พอหน้าท้องเริ่มนูนออกมากๆ เข้าความ หวาดกลัวของทับทิมก็มากขึน้ เป็นเท่าทวีคูณเพราะถึงแม้แม่จะงานยุง่ มากแต่ถา้ ท้อง โตกว่านีแ้ ม่ตอ้ งสังเกตุเห็นอย่างแน่นอน วันหนึ่งทับทิมจึงบอกกับแม่วา่ "แม่ทับทิม ขอหยุดเรียนไว้ก่อนได้ไหม เพราะมีเพื่อนมาชวนไปทางานโรงงานได้เงินดีด้วยนะแม่" แม่ของทับทิมก็ไม่ได้สงสัยอะไร และก็ตามใจลูกจึงปล่อยให้ทบั ทิมไปทางานอยู่กับ เพื่อนตามที่ต้องการ แต่ทับทิมก็ไปทางานกับเพื่อนได้ไม่กี่วันเพราะเธอมีการแพ้ท้อง อย่างหนักจนเป็นลม พอที่ทางานรูว้ า่ ทับทิมท้องจึงได้ให้เธอลาออกจากงาน... ทับทิมจึงมาถึงทางตันอีกครั้ง... เพื่อนของทับทิมได้ช่วยทับทิมเสิร์ชข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ตเพื่อหาสถานที่ๆ จะให้ความช่วยเหลือทับทิมได้ และก็ได้พบกับ

24


"บ้านพักฉุกเฉิน ช่วยเหลือด้านที่พักชั่วคราวกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม" แล้วทับทิมก็ ได้เข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านพักฉุกเฉิน... แม้ทับทิมจะหมดความกังวลเรื่องที่ พักและการรักษาพยาบาลแต่เธอก็ยังมีความเครียดเรื่องแม่... เพราะทับทิมยังไม่ กล้าบอกความจริงกับแม่ ซึ่งแม่ยังเข้าใจว่าทับทิมทางานโรงงานและพักอยูก่ ับ เพื่อน... เวลาที่โทรศัพท์คุยกับแม่ทับทิมก็ต้องโกหกแม่ทุกครัง้ ว่าเธอสบายดี แม้ทับทิมจะพักอยู่บ้านพักฉุกเฉินเป็นเวลาได้เกือบหนึ่งเดือนแล้วแต่เมื่อ นักจิตวิทยาได้ทาการทดสอบภาวะความเครียดของทับทิม ก็ยังพบว่าทับทิมมี ความเครียดที่คอ่ นข้างสูงกว่าเกณฑ์ปกติอยูม่ ากพอๆ กับที่เข้ามาพักในวันแรก ซึ่ง เมื่อนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาได้ทาการพูดคุยสอบถาม จึงพบว่าสาเหตุนั้น มาจากการที่ทับทิมคิดถึงแม่อยากพบแม่ แต่ก็กลัวว่าแม่จะโกรธและรับไม่ได้ที่มี ลูกสาวทาตัวเสื่อมเสีย... แต่ในที่สุด ทับทิมก็ได้ตัดสินใจที่จะโทรไปเล่า เรื่องราวต่างๆ ให้กับแม่ฟังโดยมี นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ให้กาลังใจ และอยู่เคียงข้างเธอ... ในเบือ้ งต้น ปฏิกิริยาตอบสนองจากแม่ก็เป็นเรื่องที่เรา ต่างคาดการณ์และบอกให้ทับทิมตัง้ รับไว้แล้วนั่นคือ ความโกรธ และคาตาหนิ จาก แม่ รวมทั้งคาตัดพ้ออย่างน้อยใจจากแม่วา่ ... "ทาไม ไม่เล่าหรือปรึกษาแม่สักคา" ... และท้ายที่สุดแม่ก็ยังรู้สกึ อุ่นใจที่ลูกสาวปลอดภัยอยู่ในความดูแลของบ้านพัก ฉุกเฉิน… ปัจจุบันทับทิมได้กลับไปอยู่กับแม่ของเธอ และได้คลอดบุตรสาวที่มีสุขภาพ แข็งแรงดี ซึ่งเป็นโชคดีของเด็กที่ไม่ได้รับผลกระทบจากยาที่ทับทิมได้รับจากแม่ของ นายบอย อาจเป็นเพราะทับทิมมีอาการปวดท้องทรมานจนทาให้เธอหยุดกินยานัน้ และพาตัวออกห่างจากครอบครัวฝ่ายชาย เพราะหากทับทิมยังคงคบหาอยู่กับนาย บอยเธออาจจะถูกบังคับให้ทานยาอันตรายอีกสารพัดจนกว่าจะแท้ง หรืออาจจะ ต้องไปทาแท้งยังคลินกิ ทาแท้งเถื่อนเลยก็เป็นได้…

25


หากผู้หญิงและเด็ก ท่านใดประสบปัญหาในชีวิต เช่น ความรุนแรงใน ครอบครัว ท้องไม่พร้อม ถูกข่มขืน หรือติดเชื้อ เอช ไอ วี สามารถติดต่อขอรับความ ช่วยเหลือได้ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน 501/1 ซ.เดชะตุง คะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02929-2222 ตลอด 24 ชม E-mail:knitnaree@hotmail.com และในกรณีที่ท่านต้องการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน สามารถ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และหาทุน สมาคมฯ โทร.0-2929-2301-5 ต่อ 109,113 E-mail:pr_apsw@hotmail.com หรือสามารถดูขอ้ มูลรายละเอียดผ่าน ทางเว็บไซด์สมาคม www.apsw-thailand.org ตรวจอักษร: ศุลีพร เลขะพันธุ,์ เรื่องและภาพ: จิตรา นวลละออง (ฝ่ายบริหารโครงการฯ) นี่ก็คือหนึ่งประสบการณืที่เด็กสาวที่ท้องไม่พร้อมเลือกทางเดินที่ถูกต้อง คือไม่ทาแท้ง แต่พยายามดาเนินชีวิตต่อไป และขอเข้ารับการช่วยเหลือจาก หน่วยงานหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ เพราะเมื่อเราพลาด ในการท้องไม่พร้อมไปแล้วครั้งแรก เราควรแก้ไขปัญหาในทางที่ถกู ต้อง อย่าทาผิดซ้าและหนักขึน้ ด้วยวิธีการทาแท้ง

26


มีหน่วยงาน และองค์การมากมายคอยช่วยเหลือ น้องๆ พี่ๆ ที่ทอ้ งไม่ พร้อมอยูม่ ากมาย เมื่อมีปญ ั หานีเ้ กิดขึน้ และไม่รู้จะทาอย่างไร ติดต่อไปที่ องค์กรต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ เช่น บ้านพักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็กผู้ ประสบปัญหาเดือดร้อน (สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระ เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ) เป็นต้น เราไม่ ต้องแก้ไขปัญหาโดยลาพังอีกต่อไป และจงอย่าลืมว่า “ลูกนั้นเป็นของขวัญ จากพระเจ้า” แม้การตัง้ ครรภ์จะเกิดขึน้ เพราะ สาเหตุใดก็ตาม ...22/08/13/ ดาบแห่งนักบุญเปาโล...

27


สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ สมาชิกจุลสารเพื่อ (น) เยาว์ ทุกท่าน บรรยากาศงานชุมนุมนักเรียนและ เยาวชนคาทอลิก ในโอกาสปีแห่งความเชื่อ เมื่อวันที่ 19 -20 กรกฎาคม ที่สามพราน ที่ผ่านมา ยังคงอุ่นอยู่ในความทรงจาของเพื่อน ๆ เยาวชนที่ ไปร่วม พลังศรัทธา ความเชื่อกับเยาวชน คนรุ่นใหม่ ที่ถูกท้าทายในทุกกิจการ เราจะยืนยันความเชื่อของเราต่อพระคริสตเจ้า กล้าเป็นประจักษ์พยานชีวิตว่าเราเป็นลูก เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า กล้าสวดภาวนา ก่อนอาหารในที่สาธารณะหรือไม่ กล้ายืนยัน ความถูกต้องในโลกปัจจุบัน ในโลกอินเตอร์เนต ความกล้าเหล่านีเ้ ยาวชนถูกท้าทายในทุกกิจการ ...

ยากไหมทีจ่ ะทา ไม่ยากเลย แต่กล้าไหม? ต่างหากทีถ่ กู ท้าทาย.. . องค์สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงกล่าวกับเยาวชนทั่วโลก ในโอกาสวันเยาวชนโลกที่ประเทศบราซิลว่า

จงอย่ากลัวทีจ่ ะ “ออกไป” ประกาศพระคริสตเจ้าให้เพื่อน ๆ ของเธอรู้จัก จงอย่ากลัวที่จะทาความดี จงเรียนรู้จัก และเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และที่สาคัญ พระศาสนจักรกาลังต้องการพยานชีวิต ดังนั้น เยาวชนจงอย่ากลัวที่จะเป็นพยานชีวิตถึงพระคริสตเจ้า อย่ากลัวที่จะทางานเป็นธรรมทูต แถวหน้าที่แพร่ธรรม เผยแผ่ความเชื่อ ความหวัง และความรักต่อเพื่อนพี่น้อง

ยากไหมทีจ่ ะทา ไม่ยากเลย แต่กล้าไหม? ต่างหากทีถ่ กู ท้าทาย.. . 28


29


ค่ายเครือข่ายเยาวชนคาทอลิกรุ่นที่ 3 อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง “เยาวชนกับความเชื่อ” 21-23 กรกฏาคม 2013 ณ หอประชุมฟิลิปสีฟอง อ่อนพิทักษ์ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน

30


กิจกรรมในค่ายครั้งนี้ เน้นเรื่องความเชื่อกับเยาวชนโดย ผ่านทางกิจกรรมหลายๆแบบ อาทิ เช่น การสวดภาวนาแบบเทเซ่ กิจกรรมคิดอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ปีแห่งความเชื่อกับเยาวชน โดยให้รู้ถึงความหมายโลโก้ปีแห่งความเชื่อ ความเชื่อของบุญราศรี ทั้ง 7แห่งสองคอน และเรียนรู้เนื้อหาในเพลงประตูแห่งความเชื่อ และเพลงเมื่อลูกได้เชื่อ มีการเข้าเงียบไตร่ตรองตนเอง วาดภาพ และเขียนบทภาวนาในแบบของแต่ละคน เพื่อเป็นบทภาวนาที่ราพึง ของแต่ละคนในปีน้ี ร่วมกันสวดสายประคาที่ป่าศักดิ์สทิ ธิ์ โดยใช้ สายประคาที่ตัวเองร้อยเอง เราสวดสายประคาร่วมกันทั้งหมด 6 สาย นอกจากนั้น เยาวชนยังได้มีโอกาสเข้าร่วมรับการอบรมการ ภาวนา โดยคุณพ่อศรายุทธ คาภูแสน เพื่อจะได้ภาวนาอย่าง ถูกต้อง และยังได้ใช้เวลาร่วมกันในการเลือกคณะกรรมการในแต่ ละเขตอีกด้วย สิ่งทีเ่ ยาวชนได้รับร่วมกันคือ 1. ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ชวี ติ กลุ่มร่วมกันกับเยาวชนใน สังฆมณฑลของตนเอง 2. ได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 3. ได้เรียนรู้การสวดภาวนาแบบเทเซ่ 4. ได้เรียนรู้ความเชื่อที่มั่นคงของบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน 5. ได้เรียนรู้วิธีคดิ อย่างสร้างสรรค์ 6. ได้รู้ถึงปีแห่งความเชื่อและความเชื่อของเยาวชน 7. ได้ร้อยสายประคาเส้นแรกในชีวิตและมีโอกาสได้ไตร่ตรองชีวิต ของตนเองอีกด้วย

31


32


33


34


35


Profile for Youthdesk cyctforever

Newsletter106 august 2013  

จุลสารเพื่อ(น) เยาว์ ฉบับที่ 106 เดือนสิงหาคม 2013 จุดประสงค์ เืพื่อเป็นสื่อกลางในงานอภิบาลเยาวชน และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกัน...

Newsletter106 august 2013  

จุลสารเพื่อ(น) เยาว์ ฉบับที่ 106 เดือนสิงหาคม 2013 จุดประสงค์ เืพื่อเป็นสื่อกลางในงานอภิบาลเยาวชน และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกัน...

Advertisement