Page 1


        

  

คำนิยม 36 ปี งำนเยำวชนคำทอลิกไทย โดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ฅ.ฅน ชวนคิด ถำมตอบปัญหำชีวิตกับลุงริศ Youth Today : Everybody does it!!! เด็กหญิงแมลงปอ ตอน “ควำมตั้งใจของเด็กหญิงแมลงปอ” Talk a lot : เล่นย้อนกลับ เก็บเบี้ยริมทำง: “ค่ำยอำสำ หำใช่ให้เรำไปเป็นฮี่โร่” พระวำจำ เจน 4: จงให้ แล้วพระเจ้ำจะประทำนแก่ท่ำน IT Friend and Geek: Ep.21 “3G คลื่น 2100 มำสักที ว่ำแต่ต้องเปลี่ยนเครื่องไหม เปิดปม: ใช้รถอย่ำงไรให้ประหยัดน้ำมัน ปัน ปัน By นู๋นุ้ย ประมวลภำพกำรเสวนำครั้งที่ 3 ค่ำยเยำวชนเขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประมวลภำพกำรเสวนำครั้งที่ 4 ชุมนุมเยำวชนนครสวรรค์ โอกำสปีแห่งควำมเชื่อ

CONTACT US :

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-681-3900 ต่อ 1504-1505 E-mail: cyctforever@gmail.com / youth@cbct.net Website : http://youth.cbct.net

2

3 4 5 8 10 13 14 17 18 20 22 23 24


“พระเยซูทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดู” (มก 10:21) พระศาสนจักรในประเทศไทย ได้นาสายพระเนตรที่เปี่ยม ด้วยความเอ็นดูของพระเยซูเจ้ามาสู่บรรดาเด็กและเยาวชนไทย อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งเป็นเวลาถึง 36 ปีแล้ว ให้เรา ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงพระกรุณาให้พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และผู้ที่ให้การอภิบาลแก่เยาวชนในช่วงนัน้ ภายใต้การนาของพระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต ได้ร่วมกันปรึกษาหารือจัด โครงสร้าง และเครือข่าย การให้การอภิบาลแก่บรรดาเด็กและเยาวชน ในรูปแบบ ของ “สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย” ในบรรดาผู้รว่ มบุกเบิกจัดตั้ง สภาเยาวชนฯ ในขณะนัน้ หลายท่านยังมีชีวิตอยูจ่ นกระทั่งปัจจุบนั นี้ 36 ปีแล้ว ที่มีผู้ให้ความสาคัญ ก้าวเข้ามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ การทางานกับบรรดาเด็กและเยาวชน ให้เป็นประวัติศาสตร์แห่งความรอดอย่าง แท้จริง แม้ในบางช่วงต้องประสบกับความขลุกขลักไม่ราบรื่น ต้องผ่านหมอกเมฆ ที่ทาให้ทิศทางการทางานสลัวและมืดครึ้ม จนกระทั่งหวั่นไหวไม่มนั่ ใจ แต่ในที่สุด พระจิตเจ้าทรงเป็นกาลังใจประทานความสว่าง นาทางทาให้ทุกคนที่อยู่ใน สภาเยาวชนทุกระดับ สามารถสืบทอดสายพระเนตรด้วยพระทัยเอ็นดูของ พระเยซูเจ้าต่อบรรดาเด็กและเยาวชน จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เนื่องด้วย เราทาการฉลอง 36 ปี สภาเยาวชนฯ ในช่วงปีแห่งความเชื่อ ของพระศาสนจักรสากลและปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรไทยในปี 2014 ให้เราใช้ โอกาสนี้เป็นดั่งเช่นทรัพยากร ทาการฟื้นฟูการให้การอภิบาลแก่บรรดาเด็กและ เยาวชนด้วยความหนักแน่น และมุง่ มั่นต่อไป ขอเป็นกาลังใจและขอพระจิตเจ้าประทานพระพรเป็นพิเศษ แก่ทุกท่านที่ กาลังทางานอภิบาลเด็กและเยาวชน ทั้งในระดับชาติ ระดับสังฆมณฑล ระดับวัด ระดับองค์กร ระดับกลุ่ม และแม้กระทั่งระดับส่วนตัวด้วย พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า “เราเรียกท่านเป็นมิตรสหาย...เราได้เลือกท่าน มอบภารกิจให้ท่านไปทาจนเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่” (ยน 15:15-16) ให้เรากราบขอบพระคุณพระองค์ สาหรับภารกิจท่ามกลางเด็กและเยาวชนที่พระองค์ทรงมอบให้ดาเนินสืบต่อไป ด้วยความปรารถนาดี (คุณพ่อ เฉลิม กิจมงคล) ผู้ร่วมบุกเบิกสภาเยาวชนฯ

3


ชีวิตในโลกนี้เหมือนละคร

หลายคนกล่าวไว้อย่างนั้น ต่างคนต่างต้องแสดงบทบาทของตัวเองไปตามหน้าที่ เมื่อละครจบ บทบาทของแต่ละคนก็จบและผ่านไป และเตรียมสาหรับบทบาทใหม่ ที่จะเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องใหม่ หรือเรื่องเก่าก็ตาม

บางครั้ง

ชีวิตอาจจะเหมือนละคร แต่ก็ไม่ใช่ เพราะชีวิตคนเรา มีความหมายมากกว่านั้น ฉะนั้น ทุก ๆ อย่างที่เราตัดสินใจทา จึงมีความหมายทั้งต่อตัวเอง และคนรอบข้าง

เยาวชนที่รัก ถ้าชีวิตของเรา บางช่วงอาจจะเหมือนละคร ละครของเราก็มีความหมาย บทบาทที่ดาเนินไปในแต่ละวัน ล้วนมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ดี เพราะเราไม่ใช่แค่ตัวแสดงที่ทาตามบทบาทที่คนอื่นกาหนดในละคร แต่เรากาลังดาเนินชีวิตที่เราเป็นคนกาหนดหัวใจของเราเอง และมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ดีในชีวิตของเรา …A c t i o n...

4


ถาม / ตอบ ปัญหาชีวิตกับ...ลุงริศ

โดย...นริศ มณีขาว

พี่คะ หนูอยากช่วยคนอืน่ แต่บางทีหนูเหนือ่ ย มีเรื่องกระทบใจมากมาย หนูควรทาอย่างไรดีคะ ควรช่วยคนอื่นหรือดูแล จัดการเรื่องของตนเองก่อน โดยเฉพาะเรื่องที่กระทบใจหนู หรืออย่างไรดีคะ

คาถามของน้องทาให้พี่คิดถึงสิ่งทีพ่ ี่ชอบมากครับคือ “การดูแลตนเองเพือ่ คนอืน่ ” เพราะพี่ สังเกตว่าในแต่ละวัน เราอาจพบหรือได้ยินเรือ่ งราวทีท่ าให้เรามีชวี ติ ชีวา มีกาลังใจ และเรือ่ งราวที่ กระทบใจ ให้เกิดความไม่สบายใจ... ในขณะทีเ่ ราก็มเี รื่องราวทีอ่ ยากช่วยคนอื่นด้วย.... การดูแลตนเองเพือ่ คนอืน่ นัน้ เปรียบเสมือนกับการเกิดภาวะฉุกเฉิน เมือ่ เรานัง่ บนเครือ่ งบิน แล้วจะมีสายออกซิเจนลงมาให้เราครอบจมูกของเรา... ในกรณีที่เรามีเด็กมาด้วย เราจะได้รับ คาแนะนาเพื่อความปลอดภัยให้เอาสายครอบออกซิเจนครอบจมูกให้ตัวเองก่อน แล้วจึงใส่ให้กบั เด็ก... ครั้งแรกที่พี่ได้ยิน พี่รู้สึกแปลกใจ เพราะคิดเสมอว่าเมือ่ มีเรื่องฉุกเฉิน เราต้องช่วยเด็กก่อน... แต่เมื่อไตร่ตรองแล้วพบว่า การดูแลตนเองนัน้ ทาให้เราช่วยเด็กได้แตกต่างจากการพยายามจะช่วยเด็ก ก่อน... เพราะถ้าเราหายใจไม่ได้ เรามีโอกาสที่จะช่วยเด็กได้น้อยลง ที่สุดเราอาจหมดสติกอ่ น ช่วยเหลือเด็ก ในทางกลับกันเมือ่ เราหายใจได้แล้ว เราจะมีความมั่นคงเพียงพอที่จะช่วยเหลือเด็ก... การดูแลตนเองเพื่อคนอื่นก็ใช้หลักการเช่นเดียวกัน... หลายปีมานีพ้ ี่มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นด้วยการทางานภายใน (Inner Work) ดูแลตนเอง จากภายในด้วยวิธีการหนึ่งในหลายๆวิธี วิธีการนี้พี่เรียกว่า “บันทึกแห่งความเข้าใจ” ซึ่งพี่ฝึกฝนและ เรียนรู้จากการเป็นวิทยากรการสือ่ สารด้วยหัวใจ/สื่อสารด้วยความกรุณา... พี่จะบันทึกเรื่องราวที่ เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวที่กระทบใจซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละวัน เพือ่ ทางานภายในจิตใจ ดูแลตนเองเพื่อ เกื้อกูลคนอื่นดังนี้ครับ (ต่อหน้า 6.....)

5


1) คาพูด / การกระทาทีก่ ระทบใจฉัน 2) อารมณ์ / ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ของฉัน 3) คุณค่า / ความต้องการใดของฉันทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง 4) คาดคะเนว่าคนทีพ่ ดู / กระทานัน้ เขารูส้ กึ อย่างไร? 5) เขาให้คณ ุ ค่า / ต้องการอะไร? 6) ทีส่ ดุ ฉันรูส้ กึ อย่างไรและฉันอยากขอร้องตนเองอย่างไร?

พีข่ อยกตัวอย่างจากชีวติ จริงนะครับ... 1) คาพูด / การกระทาทีก่ ระทบใจฉัน ฉันได้ยินคนๆหนึ่งพูดกับฉันว่า “คุณต้องทาตามที่พี่บอกนะ ทาแล้วบอกพี่ด้วย” 2) อารมณ์ / ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ของฉัน “ฉันรู้สึกหงุดหงิด อึดอัด ขัดเคืองใจ” 3) คุณค่า / ความต้องการใดของฉันทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง “เพราะฉันให้คุณค่ากับ (ต้องการ) ความเคารพซึ่งกันและกัน” 4) คาดคะเนว่าคนทีพ่ ดู / กระทานัน้ เขารูส้ กึ อย่างไร? “เขาคงรู้สึกกังวลใจอย่างมาก?” 5) เขาให้คณ ุ ค่า / ต้องการอะไร? “เขาคงต้องการความช่วยเหลือ?” 6) ทีส่ ดุ ฉันรูส้ กึ อย่างไรและฉันอยากขอร้องตนเองอย่างไร? “ฉันรู้สึกสบายใจขึ้น และในใจฉันสัมผัสถึงเจตนาของเขาว่า เขาไม่ได้เจตนาจะบังคับใจฉัน เขาต้องการความช่วยเหลือ แต่เขาไม่รู้จะพูดอย่างไรดี และฉันตัดสินใจทาตามที่เขาขอมาด้วยความสบายใจ”

6


น้องอาจลองเขียนบันทึกแห่งความเข้าใจสัก 1 เรื่อง เพื่อทดสอบว่าวิธีการนี้ จะช่วยแปรเปลี่ยนสิ่งที่กระทบใจให้ กลายเป็นความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากน้อยอย่างไร.... โดยน้องอาจดาวน์โหลดรายการสารวจอารมณ์ / ความรู้สึก และคุณค่า / ความต้องการซึ่งเป็นตัวช่วยให้น้องค้นหา ค้นพบตนเองและเข้าใจคนอื่นได้ง่ายขึ้นได้ที่... www.carefor.org/feeling-need-list.pdf(แบบละเอียด) www.carefor.org/feeling-need-youth.pdf (แบบเยาวชน)

สาหรับพี่ พี่ค้นพบสิ่งที่สอดคล้องกับคากล่าวของมา แชล โรเซนเบอร์กผู้ก่อตัง้ ศูนย์การสื่อสารไร้ความรุนแรง ที่ว่า เมือ่ เกิดเหตุการณ์ อารมณ์/ความรูส้ กึ หรือคาพูด การ กระทาทีก่ ระทบใจเรา... สิง่ นัน้ ไม่ได้เกิดจากคนอืน่ แต่เกิด จากคุณค่าหรือความต้องการในส่วนลึกของเราบางอย่าง ไม่ได้รบั การตอบสนองนัน่ เอง คาพูดหรือการกระทาของคน อืน่ เป็นเพียงสิง่ ทีก่ ระตุน้ ให้เรารูส้ กึ เท่านัน้ ... การค้นพบนีท้ า ให้เรากลับมามีความสุข มีความสบายใจกับการแปรเปลี่ยน เรื่องราวกระทบใจให้กลายมาเป็นความเข้าใจ... เรามี ความสุขมากยิง่ ขึน้ กับการเลือกและรับผิดชอบ ต่อความรูส้ กึ และชีวติ ของเราเอง... และยังเกือ้ กูลชีวติ ทัง้ ของเราและของ ผูอ้ นื่ ไปพร้อมๆกันได้อกี ด้วย... หวังว่าน้องๆทุกคนคงได้รับประโยชน์และมีความสุข มากขึ้นกับการค้นพบภายในตนเอง กับความเข้าใจตนเอง และคนอื่น รวมทั้งการให้และรับ สิ่งที่มีคุณค่าและความหมายแก่กนั และกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้าครับ

ประชาสัมพันธ์

1. เชิญชมเว็บไซต์ บ้านใส่ใจ www.carefor.org เพื่อชีวิต ความรัก มิตรภาพ กาลังใจ สื่อสาร อย่างสันติ ปันน้าใจ ถามตอบ ปัญหาชีวติ บ้านใส่ใจ บนเฟซบุค้ www.facebook.com/ carefor.org 2) ขอเชิญน้องทีส่ นใจเรียนรูแ้ ละ ฝึกฝนทักษะการสือ่ สารอย่างสันติ ติดต่อและสมัครได้ที่ ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน โทร 02-429-0367 โดย น้องสามารถเข้าเรียนรู้ได้ 2 คอร์ส คือ 1) สือ่ สารเพือ่ สร้างสันติขนั้ ที่ 2 วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2556 2) การเป็นคนกลางเพือ่ สร้างสันติ แก้ไขความขัดแย้งขัน้ ต้น วันที่ 19-22 สิงหาคม 2556

7


มนุษย์เรานั้น มีสญั ชาตญาณ ของการอยากได้อยากมี แต่วธิ ที เี่ หนือ่ ยน้อยทีส่ ดุ ลัดทีส่ ดุ เร็วทีส่ ดุ บางที มันก็ไม่ใช่วธิ ที ดี่ ที สี่ ดุ ***** การโกงนี้ นักวิทยาศาสตร์บางคน ศึกษาจนฟันธงว่า มันอยูใ่ นระดับเซลล์ อยู่ในเลือดเนือ้ ของเรา เลยทีเดียว

8

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวเกรียวกราวว่า คนไทย 13 คนที่ไปเล่นคาสิโนในสิงคโปร์ ถูกจับได้ว่าร่วมกันโกง โดยมีพนักงานภายในร่วมมือด้วย มูลค่าการโกงครั้งนี้ กวาดเงินไปได้ถึง 1.2 ล้านเหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (หรือ ประมาณ 36 ล้านบาท) ซึ่งในขณะนี้กาลังอยู่ในระหว่าง การขึ้นศาล ย้อนกลับไปอีกสักหน่อย ก็เคยมีข่าวเช่นกันว่า แลนซ์ อาร์มสตรอง นักปั่นจักรยานของโลกชื่อดังที่เป็น แชมป์การแข่งขัน Tour de France ถึง 7 ปีซ้อน (ผู้ที่ เป็นต้นแบบของสายรัดข้อมือสีเหลือง) ก็ถูกจับได้ว่าไอ้ ที่ชนะ ๆ มานั้นล้วนแล้วแต่ใช้ยาโด๊ปทั้งสิ้น แถมยังมีวิธี ที่ตรวจจับก่อนแข่งไม่ได้อีกด้วย ย้อนไปอีกหน่อย นักเรียนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 125 คนถูกจับได้ว่า โกงข้อสอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวโลกมองว่ามันไม่น่าจะ เกิดขึ้นได้ เพราะนักเรียนที่ได้เรียนที่นั่นล้วนเป็น นักเรียนชั้นดีที่มีภาวะการตัดสินใจและความคิดความ อ่านอยู่ในระดับแถวหน้าแล้วก็ตาม


เมื่อเราศึกษากันอย่างจริงจังแล้ว เราก็จะพบว่ามนุษย์เรานั้นมีสัญชาตญาณของ การอยากได้อยากมี แต่วิธีที่เหนื่อยน้อยที่สุด ลัดที่สุด เร็วที่สุด บางที มันก็ไม่ใช่วิธีที่ดี ที่สุด การโกงนี้นักวิทยาศาสตร์บางคนศึกษาจนฟันธงว่า มันอยู่ในระดับเซลล์ อยู่ใน เลือดเนื้อของเราเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น แบคทีเรียบางชนิด หากมีสักตัวเดียวที่มัน แบ่งตัวกระจายเชื้อโรค อีกตัวหนึ่งก็จะร่วมมือกันยิ่งแบ่ง ยิ่งกระจายกลายเป็นโรคร้ายที่ ไม่อาจเยียวยาก็ได้ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น นอกจากมนุษย์จะโกงกันแล้ว สัตว์แม้กระทั่ง ปลาก็ยังมีนิสัยในการเอารัดเอาเปรียบ เช่น นักวิจัยทางชีวภาพจากสถาบันเทคโนโลยีมา ซาชูเสจต์ ก็ยังเคยทารายงานเกี่ยวกับปลานกแก้วออกมาว่า เจ้าพวกปลาที่มาช่วยทา ความสะอาดปรสิตต่าง ๆ บางทีแทนที่ไปแทะเล็มปรสิตก็ดันไปกินเมือกที่เจ้าปลานกแก้ว อุตส่าห์ผลิตมาคลุมตัวเพื่อป้องกันปรสิตซะงั้น (คือธรรมชาติของปลานกแก้ว เค้าจะหา กินตอนกลางวัน แล้วนอนหลับตอนกลางคืน ช่วงเวลาหลับนี้ก็จะไปนอนอยู่ตามซอกหิน อย่างสงบเสงี่ยม ก่อนนอนก็สร้างเมือกมาคลุมตัวไว้ เพื่อไม่ให้ปรสิตหรือสัตว์ทะเลตัวเล็ก ตัวน้อยมารบกวน ) ย้อนไปอีกค่ะ ตอนที่พระเจ้าสร้างโลก สร้างอาดัม-เอวา ก็ยังสั่งแล้วสั่งอีกว่า ผลไม้นั้นกินได้หมดทุกต้น ยกเว้นต้นแอปเปิ้ลกลางสวนเท่านั้น ก็ยังไม่วายว่าแอปเปิ้ลต้น นั้นก็ถูกแอบกินไปเสียนี่ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมีราคาของมันซ่อนอยู่ ต่อให้ไม่มีใครเห็น แต่เราเองก็รู้อยู่ในใจ คนไทย 13 คน ถูกริบเงินรางวัล และจะต้องถูกขึ้นศาลซึ่งกฎหมาย ที่สิงคโปร์นั้นทั้งเข้มและแข็งมาก เราก็ได้แต่ส่งแรงใจไปช่วยได้เท่านั้น แลนซ์อาร์สตรอง ถูกริบตาแหน่งทุกอย่างรวมถึงเงินรางวัล เงินอัดฉีดที่ผู้สนับสนุนของเขาเคยจ่ายให้ทุกปี เป็นเงินมหาศาลมากมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดถูกทาโทษให้พักการเรียนเป็น เวลา 1 ปี โดยเรียกมันว่าเป็นปีของการลงโทษ สุดท้ายแล้วเราควรช่วยกันคิดว่า ถ้าเราปล่อยให้การฉ้อโกงและการทาในสิ่งที่ผิด ดาเนินต่อไป เราก็จะไม่ต่างจากพวกเชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตบางประเภทที่ไม่ได้สร้างความ ถูกต้องหรือสิ่งที่ดีงามไว้บนโลกใบนี้เลย แม้การฉ้อโกงเพียงเล็กน้อยอาจเกิดประโยชน์กับ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง หรือคน ๆ หนึ่งแต่มันจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ในระยะยาว มันคือการทาลายระบบและทาลายสังคมจนเกิดปัญหาระดับชาติขึ้นมาเลยทีเดียว ความ ถูกต้องและความโปร่งใสต่างหากที่เราควรสร้างมันให้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ขอเพียง เราอย่าลืมว่า…ทุกสิ่งที่เราทาไป ล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายซ่อนอยู่เสมอ…

9


เด็กหญิงแมลงปอ  

...ด.ญ แมลงปอ...

Season #1 ตอน “...ความตั้งใจ ของเด็กหญิงแมลงปอ...” นี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เกิด เติบโต และใช้ชีวิตวัยเด็กในหมู่บ้านคาทอลิก ริมคลองเล็กๆที่เชื่อมต่อกับแม่น้าเจ้าพระยา “แม่น้าสายหลัก....สายเลือดประเทศไทย” บ่ำยคล้อยวันหนึ่ง วันแรกของกำรเปิดภำคเรียนที่สอง เด็กหญิงแมลงปอเดินละห้อยคอตกกลับ บ้ำนอย่ำงเชื่องช้ำ ผิดแผกแตกต่ำงจำกวันอื่นๆ ที่ผ่ำนมำ ‘เอาไงดีนะเรา ค่อยบอกคุณพ่อคุณแม่วันหลังดีมั้ยนะ เลื่อนไปอีกซักสอง-สามวันจะดีมั้ยนะ รอให้ เราทาใจให้ได้มากกว่านี้อีกหน่อยแล้วค่อยบอกท่านดีกว่ามั้ยนะ’ แมลงปอครุ่นคิดกับตัวเองหลังจำกเห็น ผลกำรเรียนในสมุดพก แม้เวลำจะผ่ำนไปจนถึงหัวค่ำระหว่ำงรับประทำนอำหำรพร้อมหน้ำกัน แมลงปอยังไม่สำมำรถ คลำยควำมหนักใจไปได้ จนคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงถึงกับหำเรื่องขำขำมำเล่ำระหว่ำงรับประทำนอำหำร โดยหวังว่ำจะช่วยลูกสำวให้เจริญอำหำรมำกขึ้น ซึ่งดูเหมือนจะได้ผล “โอ๊ะ คุณพ่อขำนี่น้ำพริกเผำกุ้งไข่เค็มฝีมือคุณพ่อนี่คะ” แมลงปอตืน่ เต้นที่ได้เห็นน้ำพริกถ้วยโปรด ฝีมือคุณพ่อ “อร่อยมั้ยลูก” คุณพ่อขยี้หัวแมลงปออย่ำงเอ็นดู “ฮำฮำฮำ...หย่อยอย่ำให้ said เลยค่ะ” แมลงปอยกนิ้วหัวแม่โป้งประกอบคำพูด หลังจำกรับประทำนอำหำรเสร็จแล้ว สำมคนพ่อแม่ลูกมำอยู่ที่หน้ำตูพ้ ระ ทุกคนพร้อมแล้วที่จะ 10 สวดภำวนำค่ำ แมลงปอตั้งจิตอธิษฐำนในใจ


‘พระเยซูขำ ช่วยหนูที หนูจะทำยังไงกับผลกำรเรียนนี้คะ หนูจะบอกท่ำนคืนนี้ หรือว่ำเลื่อน ออกไปอีกซักสอง-สำมวันดีคะ โปรดช่วยหนูทีค่ะ’ ขณะที่คณ ุ แม่ก่อเพลง “บ้ำนเรำ” ในใจของแมลงปอเกิดพลังควำมกล้ำหำญแปลกๆ เป็นพลังที่ทำ ให้แมลงปอบอกกับตัวเองว่ำ ‘สู้สนู้ ะแมลงปอ จะบอกท่านวันนี้หรือวันไหน ผลก็คงเท่ากัน’ แมลงปอตัดสินใจดังนั้น ก็เดินไปหยิบสมุดพกที่ห้องนอนของตัวเอง นำไปให้คุณแม่ดู ซึ่งขณะนั้น คุณพ่อกำลังเตรียมหีบเพลงเพื่อจะนำไปเล่นที่ระเบียงหน้ำบ้ำน “คุณแม่ขำ ผลกำรเรียนออกมำแล้วค่ะ” แมลงปอรวบรวมควำมกล้ำยื่นสมุดพกให้คุณแม่ คุณแม่ดูผลกำรเรียน โดยไม่ได้แสดงสีหน้ำหรือควำมรูส้ ึกใดใดออกมำ พอคุณพ่อมำนั่งที่ระเบียง พร้อมกับหีบเพลง คุณแม่ก็ยื่นสมุดพกให้คุณพ่อดู คุณพ่อรับไปดู ท่ำนก็ไม่ได้ว่ำอะไรมำกนอกจำกเอ่ยขึ้นมำว่ำ “วิชำสังคมคะแนนสูงสุดเลยนี่ สูงกว่ำวิชำอื่นๆ น่ะ คณิตศำสตร์ก็ อืม...คำบเส้น ภำษำไทย คำบ เส้น” คุณพ่ออ่ำนผลกำรเรียนเสียงดัง หยอกล้อลูกสำว แล้วหันมำถำมแมลงปอว่ำ “หนูคิดว่ำ มีวิชำใดที่ต้องปรับปรุงเป็นพิเศษคะ” “ก็คงทั้งหมดเลยค่ะ” แมลงปอตอบหน้ำตำเหยเก เพรำะไม่มั่นใจว่ำตนเองจะทำได้ “คุณพ่อถำมหนูว่ำวิชำใดที่ต้องปรับปรุงเป็นพิเศษค่ะ คุณลูก หนูตอบไม่ตรงคำถำมนะคะ” คุณแม่ สับทับ และชี้ให้ลูกสำวตอบให้ตรงประเด็น “ภำ..ษำ..อัง...กฤษ....ค่ะ.....” แมลงปอลำกเสียงยำว ตอบแบบไม่มนั่ ใจเป็นที่สุด “แต่คะแนนของหนู 47 – 48 และก็ 49 เกือบจะ 50 คะแนนแล้วนะคะ มันเลยเป็นตัวสีแดงอะ ค่ะ” แมลงปอพูดรวดเร็วเพรำะรู้ตวั ว่ำกำลังแก้ตัว “จ้ำ ทั้งกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรพูดของวิชำภำษำอังกฤษ ทั้งสำมวิชำนี้อีกแค่หนึ่งคะแนน สอง คะแนน หนูก็จะคำบเส้นพอดีแล้วค่ะ พยำยำมอีกนิดนะคะ เปลีย่ นตัวแดงเป็นตัวน้ำเงินนะคะคุณลูก สำมำรถไหมคะ?” คุณแม่ท้ำทำยลูกสำว “ดูที่หน้ำจิตพิสยั สิคณ ุ ลูกเรำได้เต็มเลยนะ” คุณพ่อชี้ให้คุณแม่เห็น แมลงปอสัมผัสได้ถึงควำม ภูมิใจที่คุณพ่อมีต่อลูก “กำรเรียนก็ต้องปรับปรุง ส่วนพฤติกรรมนั้นดีมีวินัยมีน้ำใจตรงต่อเวลำ เป็นสิ่งที่ต้องรักษำระดับ ลูกพ่อทำได้อยู่แล้ว ใช่มั้ยคะ” คุณพ่อส่งยิ้มให้กำลังใจมำให้ลูกสำวตัวน้อย “ฮิฮฮิ ิ ... แน่นอนค่ะ หนูต้องทำให้ได้” แมลงปอตอบอย่ำงแข็งขัน แล้วฟังคุณพ่อเล่นดนตรี เพลง โปรดของคุณพ่อ และเล่นอีกสองเพลงซึ่งเป็นเพลงโปรดของทั้งสองท่ำน คุณพ่อเล่น คุณแม่รอ้ ง แมลงปอรูส้ ึกโล่งอกและดีใจที่ตดั สินใจถูกต้อง ก่อนนอนคืนนั้น แมลงปอตั้งจิตอธิษฐำนว่ำ จะพยำยำมปรับปรุงเรื่องกำรเรียน จะตั้งใจแก้ไขวิชำที่ ตกและเกือบตก โดยตั้งใจทำกำรบ้ำนให้มำกขึ้น และจะพยำยำมหำวิชำที่จะทำคะแนนให้ได้สูงๆ เพือ่ คุณพ่อคุณแม่จะได้ภำคภูมิใจ และขอพระเป็นเจ้ำนำควำมสว่ำงให้กับตนเองในเรื่องนี้ .......................

11


เจ้ำนกต้อยตวิดซึ่งเกำะอยู่ทตี่ ้นมะพร้ำวข้ำงบ้ำน กำลังส่งเสียงร้อง ตวิด ตวิด ตวิด บอกเวลำ เช้ำตรู่ปลุกแมลงปอให้ตื่นและเตรียมตัวไปโรงเรียน แมลงปอนอนมองออกไปนอกหน้ำต่ำงเห็นเจ้ำนก ต้อยตวิดนี้แล้ว ขอบคุณพระเป็นเจ้ำสำหรับวันใหม่และเสียงนกร้องหวำนเจื้อยแจ้วที่ทรงประทำนให้นี้ เมื่อภำวนำจบแมลงปอก็นึกขึ้นได้ว่ำวิชำคำสอนเป็นอีกหนึ่งวิชำที่ต้องสอบเหมือนกัน ‘เทอมที่แล้วสอบแค่ที่ 7 เทอมนี้ตอ้ งสอบให้ได้ที่หนึ่งคุณพ่อคุณแม่จะได้ดีใจ’ แมลงปอมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะทำให้สำเร็จ เมื่อถึงโรงเรียน แมลงปอมองหำสุวิมลเพื่อนที่สอบวิชำนี้ได้ที่หนึ่งทุกเทอม แมลงปออยำกถำม เคล็ดลับว่ำทำไมสุวมิ ลจึงสอบได้ทหี่ นึ่งทุกครั้ง น่ำเสียดำยที่แมลงปอได้รับคำตอบไม่ชัดเจน แถมยังทำให้ตนเองรูว้ ่ำเพื่อนคนนี้ทำไมหยิ่งจัง ไม่ บอกก็ไม่เป็นไร แต่ทำไมต้องเชิดหยิ่งใส่เรำด้วย ‘ไม่เป็นไร ช่างเขาเถอะ’ แมลงปอสลัดควำมคิดและควำมผิดหวังนี้ออกไป เหลือเพียงควำมตั้งใจที่ จะทำให้ดีที่สดุ จะสอบวิชำคำสอนให้ได้ที่หนึ่งให้ได้ แม้ว่ำจะยำกเย็นเพียงใด หลังอำหำรเย็นวันนั้น คุณพ่อให้กำลังใจแมลงปอว่ำ ถ้ำเทอมนี้สอบได้สำมอันดับต้น ไม่ว่ำจะเป็น วิชำใดพ่อจะซื้อนำฬิกำยี่ห้อดังให้หนึ่งเรือน ไม่วำ่ จะแพงแค่ไหนก็ตำมพ่อก็จะซื้อให้ แมลงปอรูส้ ึกดีใจ ที่สุดที่จะได้รำงวัลนี้ และกระตุ้นให้แมลงปอมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจมำกขึ้น ................. เมื่อถึงปลำยภำคเรียน วิชำคำสอนเป็นวิชำแรกที่ประกำศผลกำรเรียนก่อน หลังจำกลุ้นอยู่นำน แมลงปอดีใจจำกผลที่ได้รับแทบอยำกตะโกนบอกทุกคน แต่แมลงปอกลับเก็บควำมดีใจนี้ไว้เพียงลำพัง ขณะที่แมลงปอเดินกลับบ้ำนอย่ำงอำรมณ์ดี แกว่งแขน ผิวปำก ยิ้มทักทำยทุกคนที่เดินผ่ำน อำบน้ำเรียบร้อย วันนี้เป็นวันสุดท้ำยของกำรเรียน แมลงปอจะได้หยุดยำวอีกสำมเดือน นั่นก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้แมลงปอดีใจ แต่ควำมดีใจนี้ก็ยังไม่เท่ำกับผลกำรเรียนที่อยู่ในกระเป๋ำนักเรียนตอนนี้ ซึ่งแมลงปอตั้งใจจะอวดคุณพ่อคุณแม่หลังภำวนำค่ำเสร็จ “คุณพ่อขำ คุณแม่ขำ” แมลงปอเอ่ยเสียงหวำนเจื้อยแจ้ว พร้อมกับยื่นใบประกำศให้คณ ุ พ่อคุณแม่ ได้เชยชม “โห ได้ที่สองหรือคะ เก่งจังเลยลูกแม่” คุณแม่ลูบศีรษะลูกสำวอย่ำงเอ็นดู “อืม...วิชำคำสอนหรือลูก เก่งนะนี่ ไม่ใช่ใครจะทำได้นะ เทอมที่แล้วลูกได้ที่เท่ำไหร่นะ ที่เจ็ดใช่มยั้ เทอมนี้ทำได้ที่สอง ดีมำกลูกดีมำก” คุณพ่อเอ่ยปำกชอบด้วยควำมภำคภูมิใจในตัวลูก “หนูได้รับสิ่งนี้ด้วยค่ะ” แมลงปอยื่นเข็มรูปนกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระจิตให้ คุณพ่อคุณแม่ได้เชยชม สิ่งนี้แม้จะไม่ได้มรี ำคำค่ำงวดเท่ำใด แต่มคี ณ ุ ค่ำทำงจิตใจที่ แมลงปอไม่มีวันลืมเลย นอกจำกรำงวัลที่ทำงโรงเรียนมอบให้แล้ว แมลงปอได้นำฬิกำเรือนใหม่ยี่ห้อดัง ตำมคำสัญญำของคุณพ่อ ^___^ โปรดติดตามเรื่องราวของเด็กหญิงแมลงปอในตอนต่อไปนะคะ สาหรับตอนนี้ สวัสดี บ๊ะบายค่ะ 12


เทศกาลแห่ง “การเรียนรู”้ เริม่ ต้นอีกครัง้ เปิดเทอมแล้วดูจะท้อใจ หลายคน จึงมีอะไรมาแนะนาสาหรับเติม เต็มความท้อใจให้กลับมาสนุกสนานกัน อีกครัง้ ขอแนะนาด้วยจินตนาการของเรา เอง

โดยการเริ่มจากมองย้อนกลับไปวัยเด็ก หรือ ย้อนถอยหลังไปสัก 10ปี แล้วจินตนาการถึงของเล่น ที่เราชอบเล่น และอารมณ์ที่เราเล่นครั้งนั้นในวัยเด็ก แล้วลงมือเล่นด้วยอารมณ์แบบนั้นอีกครั้ง ลองทาดู แล้วรู้สึกสดชื่นกับชีวิตมาก อาทิเช่น เล่นน้าที่ลาธาร แบบเด็ก โดยไม่ต้องคิดถึงอะไรเลย เล่นตาม อารมณ์ เล่นตามความรู้สึกที่อยากทา กระโดดน้า นอนให้น้าไหลผ่านตัว เล่นไปโดยไม่ต้องสนใจเวลา หรือจะไม่ใครมองเราหรือไม่ บางมุมบางครั้ง เราอยากกลับไปเป็นเด็ก แต่เรามิอาจทาได้ จึงควรหาเวลาให้กับตัวเองทาให้ เราเหมือนเด็กน้อยผู้อ่อนวัยอีกครั้ง มิใช่ เพียงแต่ รักษาความอ่อนวัยจากใบหน้าเพียงอย่างเดียว แต่ ด้านจิตใจเรายังคงต้องอ่อนวัยอยู่ด้วย อยากให้ใช้ช่วงเวลาดี ๆ ที่จะเติมเต็ม ให้กับตัวเองในช่วงนี้ แล้วกลับมาพร้อมลุย ที่จะเรียนอีกครั้งหนึ่ง ขอเป็นกาลังใจให้นะครับ

13


“ค่ายอาสา...หาใช่ให้เราไปเป็นฮีโร่” คือเสียงสะท้อนอีกหนึ่งเสียงที่ “เก็บ เบี้ยริมทาง” ประจาเดือนนี้ ภูมิใจ เสนอค่ะ เป็นเสียงของนิสิต ชมรม คาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวปิตุพร พิมพาเพชร หรือ “ทรายเล็ก” ประธานศูนย์ประสาน งานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่ง ประเทศไทย ประจาปี 2012 หลังจากที่ น้องทรายเล็กได้ไปร่วม ค่ายอาสา “สุขเล็กในป่าใหญ่” ร่วม กับ กลุ่มค่ายนิสิตนักศึกษาอาสา พัฒนาบ้านเซเวียร์ เมื่อวันที่ 16-30 มี.ค.2013 น้องทรายเล็กได้ไตร่ตรอง สิ่งที่เธอได้รับ และร้อยเรียง ออกมา เป็นบทความ” ค่ายอาสา... หาใช่ให้ เราไปเป็นฮีโร่” จึงอยากขอเชิญชวน ให้เราได้อ่าน “เบี้ย” ที่น้องทรายเล็ก ได้รับในครั้งนี้ด้วยกันค่ะ

14

โดย ทรายเล็ก

“ไม่มีใครจน จนไม่สามารถให้ใครได้ และก็ไม่มีใครรวย จนไม่สามารถรับของใครได้” นี่คือประโยคหนึ่ง ที่ฉันตระหนักได้ จากสิ่งที่ได้ค้นพบในค่ายอาสาครั้งนี้... การมาค่ายอาสา มาสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย ตัวนักศึกษาหลายคนอาจคิดว่า ฉันมาในฐานะฮีโร่ มาในฐานะเป็นผู้ให้ แต่แท้ที่จริงแล้ว การมาใช้ชีวิต ในหมู่บ้าน มาทาประโยชน์ต่างๆ นั้น เป็นโอกาสของ นักศึกษาเองที่จะได้เรียนรู้วิถีชีวิต เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากชุมชน มากกว่าการเป็นผู้ให้เสียอีก


เสน่ห์ของงานค่ายอาสาคือ มีหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้ ไม่ว่าชีวิตปกติของพวกเรา จะเคย หรือไม่เคยทาอะไร แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นชาวค่ายแล้ว ทุกคนก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเหมือนๆ กัน บาง คนไม่เคยทางานหนัก ก็ได้ลองทางานก่อสร้าง แบกอิฐ ผสมปูน บางคนไม่เคยทาอาหาร ก็ได้ลอง ทาอาหาร อร่อยมากบ้าง น้อยบ้าง แต่ก็มีความภูมิใจเพราะเป็นสิง่ ที่เราพยายามเรียนรู้ที่จะทามัน สิ่ง สาคัญของการมาค่ายคือเราต้องพร้อมเปิดใจทีจ่ ะรับ เพือ่ จะเรียนรู้ เพราะการมาค่ายคือการมา เรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ให้อะไรมากกว่าการเรียนในห้องเลคเชอร์เท่านั้น แม้ว่าครั้งนี้จะเป็นค่ายอาสาครั้งที่ 2 ในชีวิต แม้ว่าจะเคยสัมผัสประสบการณ์ค่ายอาสา มาแล้ว แต่การมาค่ายครั้งนี้ ทาให้ฉันได้เปิดตัวเองมากขึ้น ได้รู้จกั อยู่กับตัวเอง อยู่กับปัจจุบันมากขึ้น ได้เห็นชีวิตของคนในชุมชน ที่ถึงแม้เขาจะไม่ได้มีมาก ไม่ได้มีสิ่งที่อานวยความสะดวกมากมายอย่างพวก เรา แต่เขาก็ใช้ชีวิตกันได้อย่างมีความสุข ทาให้เกิดคาถามขึ้นในใจอีกแล้วว่า “เป้าหมายในชีวิตของฉัน คืออะไร” คาถามนี้เกิดขึ้นบ่อยในหัวใจฉัน อาจจะเป็นเพราะอยู่ในช่วงรอยต่อของชีวิต เหมือนกับเป็น การหาคาตอบให้ตัวเองว่าจะทาอะไรต่อไปดี แต่ฉันก็ไม่เคยหาคาตอบที่พอใจให้กับคาถามนี้ได้เสียที... แต่ในการมาค่ายครั้งนี้ ทาให้ฉันได้มีเวลาทบทวนตัวเอง ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น ตัดขาดจาก สังคมที่วุ่นวายทีพ่ บเจอในชีวิตประจาวัน ทาให้ฉันได้ไตร่ตรองถึงสิ่งที่ต้องการ และเป้าหมายในชีวิตมาก ยิ่งขึ้น และเชื่อเถอะว่า ฉันค้นพบมัน.... แม้มันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ หรือเป้าหมายสุดท้าย ในชีวิต แต่อย่างน้อยมันก็ทาให้ฉันมีแนวทาง ได้ค้นพบ และเลือกที่จะทาตามความต้องการของ ตัวเองได้ ขอบคุณพระที่ทาให้ฉันได้ไปค่ายอาสาในครั้งนี้ หลังจากที่พลาดมาตลอด 3 ปี ขอบคุณที่ทาให้ ฉันค้นพบประสบการณ์ดีๆ ในช่วงรอยต่อของชีวิต ในช่วงเวลาที่ต้องการ แม้ค่ายนี้จะมีผู้ร่วมค่ายไม่ มาก แต่ความสุขที่ได้ ไม่ได้น้อยตามจานวนสมาชิกเลย ขอบคุณชาวบ้านขุนวินทุกคน ที่เป็นครูให้พวก เราได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ดีๆ ที่หมู่บ้านมากมาย ขอบคุณจิตตาธิการและกรรมการที่ทุ่มเท แรงกายแรงใจ เตรียมงาน 1 ปีเต็มเพื่อให้เกิดค่ายนี้ขึ้น สุดท้าย ขอบคุณความกล้าของสมาชิกค่ายทุก คน ที่ทาให้เราได้เจอกัน ได้รู้จักกัน ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ค่ายนี้จะเป็นอีกค่ายทีจ่ ะอยู่ในความทรงจาของ ฉันตลอดไป “สุขเล็กในป่าใหญ่” ที่ความสุขไม่ได้เล็กตามชื่อค่ายเลยจริงๆ

15


สิ่งที่น้องทรายเล็กได้รับ และแบ่งปันจากค่าย อาสาครั้งนี้ คงจะช่วยให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของ “ค่ายอาสา” มุมที่ทาให้เราได้ค้นพบ ได้เห็นและรู้จัก ตัวเอง มุมที่ทาให้เราได้สัมผัสความทุกข์ และความสุข ของเพื่อนพี่น้องในหมู่บ้านที่ยากลาบาก หวังว่า น้องๆ นักศึกษาที่ได้อ่านการแบ่งปันนี้จะมีโอกาสได้สัมผัสกับ ความอิ่มใจในการทาประโยชน์เพื่อสังคมนะคะ หากน้องๆ อยากรูจ้ ักกับกลุม่ ค่ายอาสาฯ บ้านเซเวียร์เพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมเยี่ยนกันได้ที่ Facebook : ค่ายอาสาฯ บ้านเซเวียร์ หรือ www.carefor.org/workcamp ค่ะ

16


17


IT Friend and Geek:

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ผู้อ่านที่ เคารพ "สตีฟ โจ๋" ขอแสดง ความยินดีปรีดาที่ประเทศไทย ของเราได้เปิดตัวใช้งาน เครือข่าย 3G คลื่น 2100 อย่างเป็นทางการกันสักที (แม้ ว่าเสาสัญญาณยังมีน้อยอยู่ แต่คงต้องอดใจ รอให้มันวิ่ง เร็วปรู๊ด ปร๊าดด กันต่อไป เนอะครับ) ดังที่รู้ๆ กันว่า โทรศัพท์มือถือในตลาดไทยนั้น หลากหลาย และดูเหมือนจะ รอการเปิดตัวคลื่น 2100 นี้ มานานนับปี แต่ถ้าลองดูผู้ ให้บริการ (AI S , D T AC, Truemove-H) และอุปกรณ์ใน มือท่านสักนิดว่า ใช้งาน เครือข่าย 3G ใหม่ คลื่น 2100 นี้ได้ หรือเต็มที่หรือไม่ มาดูรายละเอียดดังนี้ครับ

18

สำหรับ AIS นั้นตอนแรกใช้ทั้ง 2G และ 3G บน คลื่นความถี่ 900 แต่ตอนนีจ้ ะเปลี่ยน 3G มาใช้บนคลื่น 2100 ทั้งหมด ส่วน 2G นั้นจะยังอยู่บนคลื่น 900 เหมือนเดิม (แต่ 3G ที่คลื่น 900 อาจจะยังมีอยู่ในที่ที่ ไม่ค่อยมีสัญญานหรือระยะทางไกลๆ เช่น พื้นที่ป่า ภูเขา และทะเล) เพราะฉะนั้น ถ้ำหำกคุณต้องกำรใช้ 3G ของ AIS ให้เต็มที่โทรศัพท์มือถือของคุณควรจะใช้ 3G ได้ทคี่ ลื่น 900/2100 นั่นเองครับ แต่ถ้าเครื่อง ของคุณเป็น 850/2100 ก็อาจจะทาให้เล่น 3G ไม่ได้ ในพื้นที่บางจุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งเสา 3G 2100 ของทาง AIS ด้วยนะครับ DTAC นั้นจุดเด่นของ 3G เค้านี่ โดดเด่นกว่าผู้ ให้บริการรายอื่นเล็กน้อย เพราะว่า dtac จะใช้ 3G บน ทุกคลื่นทีต่ ัวเองมี คือ 850, 1800 และ 2100 นั่นเองครับ (ที่มาของ Trinet) เราอยู่ตรงไหนคลื่น 3G อันไหนแรงระบบ DTAC ก็จะเลือกคลื่นให้เราอัตโนมัติ ^^ ซึ่งตอนนี้ทาง DTAC ก็เริ่มวางโครงข่ายไปแล้วส่วน หนึ่งในกรุงเทพ และสิ้นปีนี้ก็คงจะวางได้ทั่วประเทศ ครับ เพราะฉะนั้น ถ้าคุณมีเครื่องที่รองรับ 3G ที่คลื่น 850/1800/2100 แล้วล่ะก็ มันจะเป็นเครื่องที่ใช้งาน บน DTAC Trinet ได้ดีที่สุดครับ แต่ถ้าเครื่องที่ใช้รองรับ แค่ 850/2100 ก็ใช้ได้เช่นกันครับ แต่จะรับ 3G ที่ คลื่น 1800 ไม่ได้เท่านั้นเอง คงไม่ใช่เรื่องน่าห่วง เท่าไหร่


สาหรับ Truemove-H นั้นถึงแม้ว่าจะยังคงใช้ 3G ที่คลื่น 850 อยู่ เช่นเดิม แต่ว่าบนพื้นที่ที่ทาง Truemove สังเกตเห็นว่ามีจานวนผู้ใช้งานอยู่เป็น จานวนมากมีแบรนวิทสูง ก็จะนาเสา 3G 2100 ไปติดตั้งบริเวณนั้นครับ (ล่าสุด ได้ประกาศอัพเกรดบริเวณดังกล่าวเป็น 4G ความเร็วสูงปรี๊ดเป็นเจ้าแรกไป เรียบร้อยครับ) แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่า Truemove-H ต่อไปจะวางเสา 3G 2100 ครอบคลุมทั้วประเทศหรือไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ถ้ำหำกคุณต้องกำรใช้ 3G ของ Truemove-H ให้เต็มที่โทรศัพท์มือถือของคุณควรจะใช้ 3G ได้ที่คลื่น 850/2100 ซึ่งคลื่น 850 นั้นยังคงจำเป็นมำกๆเพรำะ Truemove-H ยังใช้ อยู่บนคลื่นเดิมอยู่เป็นส่วนใหญ่

เพื่อนๆ ผู้อื่นที่ยังงงๆ ว่า แล้วอุปกรณ์พกพาของฉัน รองรับคลื่นอะไร หนอ? อันนี้ต้องไปหาสเปคเครื่องกันแล้วครับ ซึ่งอุปกรณ์เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท๊บเล็ต มักจะมีรายละเอียดข้างกล่อง หรือถ้าทากล่องหายไปแล้ว ก็ค้นหาทาง อินเตอร์เน็ตได้ครับ โดยกรอกชื่อรุ่นลงไปคร่าวๆ ......แล้วต้องย้ายค่ายดีไหม? แนะนาว่า สามารถใช้ 3G บนเครือข่ายนั้นๆได้ ก็ไม่จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเครื่อง เพราะเครื่องเดิมก็ใช้งานได้ดีแน่นอน แต่ถ้าหากจะย้ายค่ายกันล่ะก็ลองดูให้ดีๆ ด้วยนะครับ ว่าเครื่องของเรารองรับ 3G ที่คลื่นใดบ้าง ถ้าระหว่าง DTAC กับ Truemove-H คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าจะย้ายไปหรือย้ายออกจาก AIS ก็ลอง ตรวจสอบนิดนึงนะ สุดท้ายท้ายสุด... 3G ให้ประโยชน์อะไรบ้างกับเรา แล้วเรา นามันไปใช้อย่างไร เพื่อนๆ ผู้อ่านลองตรองดูครับ.....ด้วยความเคารพรัก..."สตีฟ โจ๋" ที่มาของข้อมูล : Naseler ThaiAndroidPhone.com

19


ในยุคที่เศรษฐกิจของประเทศไทยตก สะเก็ดอยู่ในขณะนี้ แถมราคาน้้ามันก็ขยับ เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอีก เราจึงมีเคล็ด(ไม่)ลับ ในการช่วยท่านประหยัดน้้ามันมาฝาก ท่าน ทราบหรือไม่ว่า การขับรถอย่างถูกวิธีจะ ช่วยให้ท่านประหยัดและลดภาระค่าใช้จ่าย ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่า น้้ามันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังจะเป็นการ รักษารถยนต์ ให้มีอายุการใช้งานที่คุ้มค่า มากยิ่งขึ้นด้วย ส้าหรับวิธีการใช้รถให้ ประหยัดน้้ามัน มีดังนี้ 1. อย่าขับรถเร็ว การขับรถเร็วในการใช้ รถทางไกล จะท้าให้เปลืองน้้ามันมาก ขึ้นทั้งๆ ที่ไม่มีความจ้าเป็น ในกรณีที่ ท่านขับรถที่มีความเร็ว 80 กม./ชม. ท่านจะประหยัดน้้ามันได้ถึง 10-15 เปอร์เซ็นต์ 2. อย่าออกรถเร็ว แบบรถแข่งการออก รถเร็วอย่างรุนแรงและรวดเร็ว จะท้า ให้สิ้นเปลืองน้้ามันมาก เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนต่างๆก็สึกหรอมากเช่นกัน

20

3. ใช้ความเร็วสม่้าเสมอ 4. คาดการณ์ล่วงหน้าขณะขับรถเมื่อใกล้ทาง แยกหรือทางม้าลายต่างๆ ควรจะชะลอ ความเร็วแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่เมื่อใกล้แล้วจึง ค่อยลดความเร็ว 5. ก้าหนดการใช้รถยนต์ในแต่ละวันเพื่อให้ ทุกคนในครอบครัวใช้รถในคราวเดียวกัน เพราะการใช้รถหลายเที่ยวท้าให้เปลือง น้้ามัน 6. มีจุดหมายในการเดินทาง การใช้รถ จะต้องมีแผนการเดินทางว่า จะไปถึงที่ หมายได้เร็วขึ้นไม่ใช่ขับไปโดยไร้จุดหมาย 7. ดับเครื่องทุกครั้งที่จอดรถรอ หากต้อง รอประมาณ 3-4 นาทีขึ้นไป ก็ควรดับ เครื่องนอกจากประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิง แล้วยังถนอม เครื่องไม่ให้ร้อน จัดอีกด้วย 8. การอุ่นเครื่องยนต์ในตอนเช้า ควรอุ่น เครื่องประมาณ 1-2นาที ก่อนที่จะใช้รถ เพื่อให้เครื่องยนต์พร้อมที่จะท้างานในวัน นั้น การอุ่นเครือ่ งจะท้าให้ระบบหล่อลื่น ท้างานดีขึ้น ถ้าออกรถอย่างนิ่มนวลไม่ รุนแรงก็ไม่ตอ้ งอุ่นเครือ่ งก็ได้


9. ควรใช้เครื่องปรับอากาศเท่าที่จ้าเป็น การใช้ 13.อย่าบรรทุกน้้าหนักเกินพิกัดรถยนต์ในแต่ เครื่องปรับอากาศ ท้าให้เครื่องยนต์ท้างาน ละคันจะมีอัตราการบรรทุกบอกไว้ ถ้า หนักขึ้น และจะมีความสิ้นเปลืองน้้ามัน บรรทุกน้้าหนักเกินจะท้าให้เครื่องยนต์ใช้ เชื้อเพลิง 10 เปอร์เซ็นต์และน้้ามันที่เผาไหม้ น้้ามันมากขึ้น และมีการสึกหรอสูงกว่า ไม่หมดซึ่งอาจหลงเหลืออยู่ ในกระบอกสูบจะ ปกติ เป็นตัวการท้าให้เครื่องยนต์สึกหรออีกด้วย 14.อย่าลืมปลดเบรกมือ ถ้าในรถยนต์รุ่นเก่า 10. ตรวจวัดลมยางอยู่เสมอ ควรเติมลมยางให้ได้ เมื่อปลดเบรกมือรถยนต์ก็วิ่งออกไปได้แต่ ตามก้าหนดมาตรฐาน ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง จะมีความฝืดมากกว่าปกติถ้าขับไปเรื่อยๆ เพราะถ้าลมยางอ่อนเกินไปจะท้าให้หน้ายางมี จะท้าให้เบรกเสียได้ และสิ้นเปลืองน้้ามัน ความเสียดสีมาก ท้าให้สิ้นเปลืองน้้ามันมาก มากขึ้น แต่ในรถยนต์คู่มอื มาตรฐาน เช่นกัน ถ้าเติมลมยางแข็งเกินไปจะเป็น ส้าหรับคนมีรถรุ่นใหม่ (กรังปรีดิ์ เรียบ อันตรายต่อการขับขี่ คือจะท้าให้หน้ายาง เรียง) ถ้าลืมปลดเบรกมือ รถยนต์จะไม่ เสียดสีกับพื้นถนนน้อยเกินไปท้าให้เกาะถนน วิ่งต้องปล่อยเบรกมือเสียก่อนจึงจะวิ่ง หรืออาจท้าให้ยางเกิดระเบิดได้ หากได้รับ อย่าลากเกียร์โดยไม่จ้าเป็น ควรเปลี่ยน การสะเทือนมากเวลาขับบนถนนที่ช้ารุดเป็น เกียร์ตามจังหวะและรอบความเร็วในการ หลุมเป็นบ่อ ใช้งานนั้น เพราะการลากเกียร์นานๆ จะ ท้าให้เครื่องยนต์ท้างานหนัก กินน้้ามัน มากขึ้น 11. ตรวจเช็คและตั้งเครื่องยนต์ตามก้าหนด ต้อง 15.เลือกใช้น้ามันหล่อลื่นที่เหมาะสม การใช้ ตรวจสภาพของรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ น้้ามันหล่อลื่นตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตให้มา ต่างๆ ให้อยู่ตามมาตรฐานที่ก้าหนดมาให้ และการเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาการใช้งาน จะ และถ้าอุปกรณ์ต่างๆของรถได้ตามมาตรฐาน ช่วยถนอมเครื่องยนต์ได้มาก การใช้น้ามันก็จะน้อยกว่าสภาพรถที่ไม่ได้อยู่ 16.อย่าบรรทุกสิ่งของบนหลังคา โดยไม่ ตามมาตรฐาน จ้าเป็น เพราะจะเกิดแรงต้าน 12. หมั่นตรวจไส้กรองเสมอ ไส้กรองเป็นส่วน ส้าคัญ ในการที่จะถ่ายเทอากาศเข้าไปท้า ปฏิกิริยาภายในเครื่อง ถ้าช้ารุดหรืออุดตันจะ หวังว่าทุกท่านจะสามารถประหยัดเงินใน ท้าให้เครื่องยนต์ท้างานหนักกว่าปกติและจะ กระเป๋าได้บา้ งจากการจ่ายค่าน้้ามันน้อยลง ดาบแห่งนักบุญเปาโล 20/05/13 สิ้นเปลืองน้้ามันมากขึ้น

21


สวัสดีค่ะเพื่อนเยาว์ทุกท่าน ในวันที่ 20 - 23 พฤษภาคมนี้ แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส จะจัดให้มีการสัมมนา จิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน การสัมมนาครั้งนี้จะแตกต่างจาก ทุกปี ทีเ่ กิดขึ้น เนื่องจาก วันที่ 16-22 ตุลาคมนี้ จะมีค่ายผู้นาเยาวชนคาทอลิก ระดับชาติครั้งที่ 30 ณ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยใช้กระบวนการสัมผัสชีวิตกับ พี่น้องคริสตชน และพี่น้องต่างศาสนา ที่ทางศูนย์สังคมพัฒนาทางานอภิบาลอยู่ และเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจัง สาหรับเยาวชนที่จะ เข้าร่วมค่ายฯ ทางเจ้าภาพจึงเสนอให้การสัมมนาจิตตาภิบาลฯ ครั้งนี้ เป็นการจุ่ม ชีวิต และเรียนรู้จักกระบวนการสัมผัสชีวิตอย่างจริงจังก่อน เพื่อนาเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะมา ปรับให้กระบวนการค่ายฯ ครั้งนี้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การจุ่มชีวิตคือ การทีเ่ ราต้องละตนเองในบางเรื่อง และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนั้น ๆ ร่วมชีวิตกับพวกเขา ทานอาหารร่วมกัน ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น ชาวบ้านที่นั่นมีอาชีพออกทะเล จับปลา เราก็ต้องเตรียมพร้อมทีจ่ ะออกทะเลกับเขา เมื่อได้ปลามาก็ไปขายที่ตลาดพร้อมกับเขา ร่วม ทุกข์ร่วมสุข พูดคุย เปิดใจต้อนรับประสบการณ์ชีวิตที่เรากาลังสัมผัสอยู่ สิ่งเหล่านี้อาจจะพูดเหมือน ง่าย แต่เมื่อเรามีโอกาสได้จุ่มชีวิตกับชาวบ้านอย่างจริงจังนั้น คงไม่ง่ายอย่างที่คิด...ทางสังฆมณฑล สุราษฎร์ธานี มีความตั้งใจอย่างจริงจังมากกับกระบวนการสัมผัสชีวิต ที่จะใช้ในค่ายผู้นาเยาวชน คาทอลิกระดับชาติครั้งนี้ หากเพือ่ น ๆ พร้อมที่จะเข้าร่วมค่ายฯ โปรดสอบถามข้อมูลได้ที่บรรดาจิตตาภิบาล เยาวชนที่เพื่อน ๆ สังกัดอยู่ค่ะ หวังว่าคงได้พบกันนะคะ นูน๋ ยุ้

22


23


Newsletter103 may 2013  

จุลสารเพื่อ (น) เยาว์ ฉบับที่ 103 เดือนพฤษภาคม 2013

Newsletter103 may 2013  

จุลสารเพื่อ (น) เยาว์ ฉบับที่ 103 เดือนพฤษภาคม 2013

Advertisement