Page 1

Pilar del Pozo Fina Responsable d’associacions Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

Departament de Justícia


1. Nou marc legal per a les associacions a Catalunya: Introducció a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques: - Estructura de la Llei. - Principis informadors. - Principals novetats.


2. Funcions del Registre i actes inscriptibles: - Actes de les associacions i federacions que s’inscriuen en el Registre d’Associacions. - Assessorament a les entitats associatives. - Inscripcions registrals, previa constatació d’adequació a la legalitat. - Inscripció a efectes de publicitat. - Importància de l’actualització de les dades registrals.


3. Capacitat: • Capacitat per a constituir associacions (article 321-2 de la Llibre tercer del Codi civil) • Capacitat per adquirir la condició d’associat (article 323-1) • Especial referència a les federacions i confederacions (article 321-6)


4. Contingut mínim dels estatuts:

-Anàlisi de le l’organització interna de les associacions a través del contingut preceptiu dels estatuts: Article 321-4. -Model orientatiu d’estatuts.


5. La mediació en les associacions: - Alternativa a la via judicial. - Possible previsió estatutària. - Foment de la mediació per a resoldre conflictes.


Moltes grĂ cies!

Cicle LFC 2010 - Adaptacio dels estatuts a la nova llei del llibre tercer del Codi Civil  
Cicle LFC 2010 - Adaptacio dels estatuts a la nova llei del llibre tercer del Codi Civil  

Aquesta presentació ens parla de les novetats de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les...

Advertisement