Norled bærekraftsrapport 2021

Page 1

Bærekraftsrapport 2021


Bærekraft i Norled 2021

"Båter på havet og fjordene har knyttet mennesker sammen og lagt til rette for handel og utvikling. Norled har siden 1855 hatt en samfunnsoppgave ved å sikre at både mennesker og varer kommer frem. Vi tilrettelegger for bærekraftig mobilitet ved å tilrettelegge for lav- og nullutslippsfartøy på havet og i fjordene, og unngå bruk av uberørte naturarealer. Vår satsing på grønn innovasjon skal drive frem nye bærekraftige løsninger og gjøre oss til den mest attraktive partneren å jobbe med når det gjelder mobilitet på sjøen." Heidi Wolden, CEO, Norled

2

NORLED / BÆREKRAFTSRAPPORT 2021


Bærekraft i Norled I andre og tredje kvartal 2021 gjennomførte Norled en omfattende kartlegging av hvilke prioriteringer ansatte og interessenter ønsker at selskapet skal ha knyttet til bærekraft. Arbeidet bestod av spørreundersøkelser for alle ansatte og flere workshops med deltakelse fra flere deler av rederiet. Resultatet av kartleggingen var en verdibasert situasjons- og vesentlighetsanalyse som la grunnlaget for det videre arbeidet. Prosessen resulterte i en bærekraftstrategi med fire fokusområder for vårt arbeid. I tillegg har vi knyttet og integrert fokusområdene til FNs bærekraftmål og Norleds overordnede strategiplan- alt for å sørge for at bærekraft er en naturlig og fullintegrert del av Norleds virke. Dette kommer tydelig frem i vår oppdaterte visjon for selskapet:

Norled skal levere de beste reiseopplevelser gjennom nyskapende og bærekraftige løsninger og stolte medarbeidere. Bærekraft er en integrert del av vår virksomhet, strategi og planer. Vi har mål om å redusere CO2-utslippene våre med 67% innen 2030 gjennom å øke andelen lav- og nullutslippsfartøy i flåten fra 4% i 2019 til 65% innen 2030. Dette skal vi klare ved å samarbeide med strategiske partnere innen fremdriftssystemer, automasjon og energibærere. Vi vil også jobbe for å få flere kvinner i bransjen, hvor målet er 50% kvinner og 50% menn i ledende stillinger i landorganisasjonen og 30% kvinneandel i selskapet totalt innen 2030. Innen 2040 har vi en ambisjon om å være et nullutslippsselskap.


FOKUSOMRÅDER

Klima og miljø Norled skal være ledende innen bærekraftige maritime løsninger Norled har en stolt og lang tradisjon for å finne bærekraftige løsninger for ferjer og hurtigbåt. Dette skal vi styrke ved å: → Redusere CO2-utslipp med 67% innen 2030 (fra utgangspunktet i 2019)

→ Øke andelen lav- og nullutslippsfartøy i flåten fra 4% i 2019 til 65 % innen 2030 → Være et netto-nullutslipps selskap innen år 2040 → Vi skal i 2022 kartlegge alle klimagassutslipp som er relatert til Norled → Vi skal kartlegge risikoer relatert til klimaendringer og nytt regelverk som kommer innen klima for å kunne drive Norled på best mulig måte

Resultater for 2021 Utgangspunkt for måling 2019

2021

Mål for 2030

2%

12%

65%

Andel null-/lavutslipp ferjer i flåten Andel null-/lavutslipp hurtigbåter i flåten Totalt utslipp av CO2 (tonn)

6%

16%

65%

160 540

112 574

53 500

CO2 utslipp per nautiske mil (kg/nm) Redusere antall utslipp til sjø/forurensing

56

42

20

5 (~208 l)

8 (~104 l)

0

32%

35.8%

55%

Avfallshåndtering

2019

Lav- og nullutslippsfartøy i flåte 4%

2030

Kutte CO2-utslippene med 67% Lav- og nullutslippsfartøy i flåte 65%

4

NORLED / BÆREKRAFTSRAPPORT 2021

2040

Netto-null


FOKUSOMRÅDER

Mennesker og samfunn

Vi setter sikkerhet først og satser på maritim kompetanse

→ Norled skal være ledende innen sikkerhet, både for mennesker og fartøy → Norled skal jobbe med å få flere kvinner i bransjen. Vi har et mål om 50% kvinner i styret og ledende posisjoner, samt øke kvinneandelen totalt i selskapet til 30% innen 2030. → Norled skal jobbe for å redusere alvorlige hendelser og holde skadefraværet under 3,5% → Norled skal jobbe med å styrke intern kompetanse innenfor relevante fagfelt

Resultater for 2021 Utgangspunkt for måling 2019

2021

Mål for 2030

- styret

40

50

50

- ledelsen

38

50

50

- organisasjonen (%)

17

17

30

7,9

6,46

*

24,9

36,1

*

Kvinneandel i:

Antall hendelser, personskader, per million arbeidstimer Antall hendelser, personskader per million 1 mill maskintimer

*Måltall for 2030 er ikke satt


FOKUSOMRÅDER

Verdiskaping Vi er den foretrukne partneren for nye, grønne løsninger

→ Norled er en frontfigur innen utvikling av klima- og naturvennlig teknologi i sektoren gjennom å være den foretrukne partneren for nye konsepter og samarbeid innen utvikling → Norled skal styrke samarbeidet med strategiske partnere innen fremdriftssystemer, automasjon og energibærere → Norled skal ha finansielle muskler til å løfte ny miljøteknologi → Norled skal vinne flere anbud med miljøfokus → Norled skal etablere et innovasjonsloft for å stimulere nytenkning og kreativitet

Resultater for 2021 Norled lanserte i 2015 verdens første elektriske ferje MF “Ampere”. Ferjen var starten på en storstilt utvikling av elektriske ferjer i Norge, hvor det i dag er ca. 80 ferjer med elektrisk fremdrift. I 2021 lanserte Norled en løsning for autonomt batteribytte for hurtigbåter sammen med SEAM. En prototype er nå under bygging hos vår samarbeidspartner Aarbakke. Målet er å få til elektrisk drift av hurtigbåter som ikke går på kompromiss med fart eller regularitet. Med batteribytte vil hurtigbåtene kunne seile i 30 minutter i 35 knop eller 45 minutter i 30 knop. Det vil ikke være nødvendig å bygge ut eksiterende nettinfrastruktur. Batteribyttesystemet kan etterinstalleres på eksisterende hurtigbåter, eller bygges inn i nye. Det er kostnadseffektivt og kan bidra til å begynne elektrifisering av flåten tidligere enn forventet.

6

NORLED / BÆREKRAFTSRAPPORT 2021

I 2022 vil Norleds ferje MF “Hydra” gå på flytende hydrogen, som første i verden. Dette er nybrottsarbeid som viser at Norled ligger i front på utvikling av miljøteknologi. Norled vant i 2021 anbudet for drift av lokale hurtigbåter i Kinn, Bremanger, Stad, Vik, Høyanger, Sogndal og Lærdal kommuner fra 2024 til 2036. Hurtigbåtkontrakten har tydelige krav knyttet til et CO2 kutt på minimum 52 prosent. Kontrakten hadde en mulighet for å drive seks år med vanlig drivstoff og de siste seks årene med lavutslipp. Norled presenterte en løsning hvor en seiler alle 12 år på lavutslipp. Dette ble godkjent og sambandene vil nå være lavutslippssamband fra dag én i den nye kontrakten.


FOKUSOMRÅDER

Styringsprinsipper Bærekraft er integrert i vår virksomhet og vi er åpne om hva vi gjør → Norled rapporterer klimaregnskap innenfor gjeldene regler og er åpne om våre tall og ambisjoner → Bærekraft er innarbeidet i selskapets styringsprinsipper → Norled skal jobbe systematisk for å kunne rapportere på bærekraftmål og i henhold til standarder for disse; spesielt GRESB-standarden

Resultater for 2021 Norled skal øke sine GRESB poeng fra 35 i 2019 til 85 i 2030. GRESB står for Global ESG Benchmark for Real Assets. GRESB er en organisasjon som årlig vurderer hvor godt selskaper i hele verden gjør det på en rekke bærekraftindikatorer. Vurderingene tar utgangspunkt i en rekke internasjonalt anerkjente rapporteringsstandarder, Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, i tillegg til regionale og nasjonale retningslinjer.

Norled har lagt en strategi for å øke GRESB poengene frem mot 2030. Norled skal også evaluere hvilke andre rapporteringsstandarder og rammeverk innen bærekraft som skal benyttes i tillegg til GRESB.


Norleds arbeid knyttet til FNs Bærekraftsmål

FNs bærekraftmål er integrert i Norleds bærekraftarbeid. Alle bærekraftmål er like viktige og påvirker hverandre. Vi ser likevel at det en noen som er mer relevant for vår næring, hvor vi kan ha en positiv innvirkning. Vi har knyttet våre fokusområder til ti av bærekraftmålene; 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17. Vi jobber med tiltak knyttet til alle bærekraftmålene. Fire av disse har vi valgt å løfte frem for å fokusere Norleds innsats.

→ Mål Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

→ Aktuelt undermål

Likestilling mellom kjønnene

Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv.

→ Hvorfor Maritim bransje og Norled konkurrerer i dag om arbeidskraften. Det er stor mangel på maritim kompetanse. Norled trenger kloke hoder, dyktige hender og personer med serviceinnstilling. Skal vi klare å tiltrekke oss og beholde våre ansatte må vi ikke glemme kvinnene. Vi må oppfordre til og vise mulighetene som ligger for kvinner. Vi har stor tro på at mangfold er positivt for bedriften og våre medarbeidere.

→ Hvordan – Norled’s konkrete mål · Norled vil jobbe for å tiltrekke flere kvinner til næringen · Vi har et mål om 50% kvinner i styret og ledende stillinger, samt øke kvinneandelen totalt i selskapet til 30% innen 2030

8

NORLED / BÆREKRAFTSRAPPORT 2021


Industri, innovasjon og infrastruktur

→ Mål Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon.

→ Aktuelt undermål Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.

→ Hvorfor Det ligger i Norleds DNA å drive med innovasjon, spesielt knyttet til nye miljøvennlige løsninger. Vi har utfordret grenser før og skal gjøre dette videre for å tilby bedre og miljøvennlige løsninger for fremtiden. Samtidig er innovasjon og nytekningen nødvendig for å lykkes i konkurranse med andre aktører. Vi ser også mange muligheter knyttet til sirkulærtenking og gjenbruk av båter. Dette kan være lønnsomt for Norled, men er også nødvendig for å gjøre bransjen mer bærekraftig.

→ Hvordan – Norled’s konkrete mål · Innføre ny miljøvennlig teknologi og løsninger for ferger og hurtigbåter · Innføre lav- og nullutslippsfartøy som kan tilby sjøtransport i områder med trafikkerte veier


Bærekraftige byer og lokalsamfunn

→ Mål Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

→ Aktuelt undermål Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris og bedre sikkerheten på veiene, særlig ved å legge til rette for kollektivtransport og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre.

→ Hvorfor Norled har en viktig samfunnsrolle knyttet til å sørge for trygge, tilgjengelige og bærekraftige transporttilbud langs hele Norges kyst. Vi skal sørge for sikker transport for reisende og ansatte. Stor trafikk og mange avganger i varierende vær krever kontinuering arbeid med risikoforståelse og sikkerhetstiltak.

→ Hvordan – Norled’s konkrete mål · Prioritere nye kontrakter med miljøfokus · Kontinuerlig arbeid for å unngå sikkerhetshendelser på våre fartøy

10

NORLED / BÆREKRAFTSRAPPORT 2021


Stoppe klimaendringene

→ Mål Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

→ Aktuelt undermål · Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå · Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.

→ Hvorfor Sjøfart og fiske sto for 7,5 prosent av de norske klimagassutslippene i 2020. Utslippene steg fra et nivå på omkring 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter rundt 1990, til rundt 4 millioner tonn CO2ekvivalenter rundt årtusenskiftet. Utslippene har siden stabilisert seg på rundt 3,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Ferjesektoren kan bli utslippsfri innen 2030 i Norge dersom myndighetene følger opp som ventet med krav om nullutslipp i alle anbud fra 2023. Norled har ledet an med verdens første elektriske ferje, MF «Ampere». I 2022 er det ca. 80 elektriske ferjer i Norge. Hurtigbåtene bruker mest diesel og slipper ut mest klimagasser. Derfor må disse også legges om til lav- og nullutslippsfremdrift. Norled har lansert et nytt batteribyttesystem for hurtigbåter som en løsning for hele bransjen.

→ Hvordan – Norled’s konkrete mål · Kutte 67% av CO2-utslippene våre innen 2030 · Bli et netto nullselskap innen 2040 · Øke vår andel lav- og nullutslippsfartøy fra 4% til 65% innen 2030


Stavanger Børehaugen 1 4006 Stavanger

norled.no

Bergen Kong Christian Frederiks plass 3 5006 Bergen

Oslo Fjordalléen 16 0250 Oslo


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.