Page 1

CPI Poeta Uxío Novoneyra

A fauna na prensa Arnau Visuña Costa

Curso 2016/2017


Arnau Visuña Costa

A fauna na prensa

A FAUNA NA PRENSA INTRODUCIÓN O lobo sempre foi un animal moi mal visto pola sociedade, debido a súa competencia co ser humano, sobre todo polos frecuentes ataques e danos á gandeiría. Multitude de historias e lendas co lobo como triste protagonista exténdense por toda a área de distribución histórica da especie. Aínda que esta situación vai cambiando pouco a pouco, nunha parte da sociedade segue habendo un sentimento moi negativo cara ao lobo, o que se reflexa nas noticias da prensa. Neste traballo quixemos analizar ata que punto esta visión negativa do lobo segue presente, a través das noticias da prensa. Para iso buscamos noticias adicadas á fauna e comparamos o tratamento dado ás diferentes especies. Tamén analizamos as posibles diferencias entre uns diarios e outros e a veracidade ou obxectividade empleada neles. Neste sentido, prestamos especial atención á utilización do termo “alimaña”, palabra extendida a raíz do “decreto das alimañas”, da época franquista. Nese decreto tratábase como “alimaña” aos animales que poden causar danos á gandeiría ou ás especies de caza menor, como se éstas últimas fosen propiedade particular dos cazadores. OBXECTIVOS 1. 2. 3. 4.

Contabilizar que animal salvaxe é máis protagonista na prensa española. Rexistrar o papel na prensa do lobo, o oso e o xabaril. Coñecer a porcentaxe de crónicas falsas sobre fauna. Determinar que xornais teñen maior porcentaxe de informacións falsas sobre fauna salvaxe.

1


Arnau Visuña Costa

A fauna na prensa

MATERIAL E MÉTODOS Fixemos búsquedas en Google de novas relacionadas con animais salvaxes. Limos todas as novas que nos aparecían no buscador ata que empezaban a alternar con outras novas distintas. Tamén estivemos pendentes das noticias que sairon recentemente. Revisamos 103 artigos. Nunha táboa de excell apuntabamos as seguintes características: - Data - Xornal - Animal do que trata a noticia - Papel do animal na nova, con tres posibles calificacións: “positiva”, se falaba dun aspecto positivo do animal (exemplo, Imaxe 1); “neutra”, se era un feito obxectivo que non afecta a sociedade humana (exemplo, Imaxe 2); “negativa”, se o animal perxudica a algún humano (exemplo, Imaxe 3). - Uso de palabras despectivas como “alimaña”. - Veracidade dos datos que se comentan. Poden ser “verdadeiros”, se se indica algunha proba ou indicio fiable dos feitos reseñados na noticia; “falsos”, se detectamos algunha información claramente errónea; ou “suposicións” se non hai probas dos feitos. - Titular alarmista: se usan titulares para chamar a atención esaxerando a realidade. - Lugar dos feitos - Provincia - Observacións

Imaxe 1: Noticia considerada positiva.

2


Arnau VisuĂąa Costa

A fauna na prensa

Imaxe 2: Noticia considerada neutra.

Imaxe 3: Noticia considerada negativa.

3


Arnau Visuña Costa

A fauna na prensa

Analizamos os datos co programa Microsft Excell. RESULTADOS E DISCUSIÓN O primeiro que destaca é que hai un elevado porcentaxe, 51,3 %, de novas relacionadas co lobo. O seguinte animal máis mencionado na prensa é o xabaril, 17,6 %, cunha incidencia claramente menor que o citado cánido. Na gráfica 1, represéntanse as diferentes especies atopadas nos periódicos.

Gráfica 1: Diagrama de sectores no que se recolle as especies máis mencionadas na prensa en porcentaxe. As categorías son lobo, oso, xabaril, raposo, varios (inclúen cer vo, cor vo, corzo, voitre, coello) e outros cánidos (can, raposo ou lobo pero non diferenciados).

Ademais, chámanos a atención que o 63 % dos artigos sobre fauna salvaxe son negativos. Tan só un 14 % son positivos. Estes datos quedan reflexados na gráfica 2.

Gráfica 2: Diagrama de sectores no que se recolle as porcentaxes de novas positivas, negativas e neutras sobre fauna salvaxe.

4


Arnau Visuña Costa

A fauna na prensa

Fixándonos nas 3 especies máis populares na prensa (lobo, xabaril e oso), a maior porcentaxe de novas negativas é para o xabaril (85,3 %) seguido do lobo (70,7 %)e por último do oso(18,8 %). Os lobos son protagonistas fundamentalmente de informes negativos, igual que os xabarís, xa que provocan danos na economía rural; dos osos , debido a súa baixa densidade, recóllense máis novas neutras como avistamentos da súa presenza. (Gráfica 3) Xabaril

Lobo

Oso

G r á fi c a 3: Histograma no que se representan as porcentaxes de novas negativas para o xabaril, lobo e oso.

Parece que para que aos humanos nos guste un animal (ou non nos moleste) non pode causar dano a nada que teña que ver coa nosa economía. É aceptable pensar así? Os humanos destrozamos moito máis do que estropean todos os animais xuntos. Sen embargo, non consideramos que haxa que controlar a poboación de humanos, nin ternos metidos nun valado. Esíximoslle á fauna salvaxe que se comporte cos nosos benes de xeito similar a como debemos comportarnos os humanos (tendo en conta que hai humanos que non respectan eses límites…). Sabe un lobo que unha ovella é propiedade privada? Ou deberemos poñer nós os medios para convivir coa fauna salvaxe? Este é un debate interesante que se debería manter con seriedade coas partes afectadas. Outro dato interesante que atopamos foi o seguinte: o 100 % das novas positivas son verdadeiras, fronte ao 70 % das negativas. Hai un 6 % de noticias negativas que son falsas e un 24 % que son suposicións, é dicir, que non se confirma que son certas. Un exemplo desto foi esta nova coa que se estreou o ano 2017 en La Voz de Galicia (Imaxe 4) na que se contaba como un gandeiro fixera unha foto co móbil mentres o

5


Arnau Visuña Costa

A fauna na prensa

lobo non se inmutaba ante a presenza humana. Resultou que a foto fora tomada no ano 2010 (Imaxe 5).

Imaxe 4: Recorte da nota de La Voz de Galicia do 1 de xaneiro de 2017 na que se conta unha historia falsa sobre as circunstancias nas que se toma esa fotografía.

Imaxe 5: Entrada de blog do ano 2010 onde se pode comprobar que a foto non é do ano 2017.

Un xornalista debería asegurarse de que o que escribe é certo. A prensa é un mecanismo de transmisión de coñecementos: non é importante que estes sexan contrastados e veraces? Que nos parecería que nun xornal puxera, por exemplo, que o cancro se cura con antibióticos? Non se lle esixiría que consultase cun especialista antes de publicar iso? Por que coas novas sobre o medio natural, non se contrasta a información? No caso anterior, publicouse algo que era falso, pero outras veces publícanse novas nas que non se escoita aos especialistas na materia ou non se dan a coñecer todas as partes dun conflito. Poñemos un exemplo para ilustrar esto: o día 22 de marzo do 2017 en La Voz de Galicia, en cor, no titular indícase que o corvo mariño esquilma os ríos (Imaxe 6). Aquí indícase que a causa da diminución de truitas e salmóns en ríos galegos e asturianos son estas aves. Non se citan outras posibles causas desa diminución (contaminación dos ríos, barreiras para o avance dos salmóns, 6


Arnau Visuña Costa

A fauna na prensa

perda de lugares de desove polo abandono do rural, sobrepesca, etc.) nin se aporta máis proba que un “antes vías algún exemplar, pero agora xa nos encontramos con bandadas de 30 ou 40 exemplares” (cita do xornal); é dicir, non se apoia en ningún censo nin en ningunha proba científica, senon máis ben nun sesgo de confirmación (aceptamos sen máis as probas que apoian as nosas ideas mentres que nos mostramos escépticos coas que son contrarias, considerándoas parciais ou interesadas). Nese día, ningunha mención a algún ictiólog@ (especialista en peixes), ornitólog@ (especialista en aves) ou ecólog@ (especialista en relacións entre seres vivos). Neste caso, o día seguinte, (Imaxe 7) e seguramente alertado pola reportaxe, un ornitólogo da Sociedad Española de Ornitología si que se puxo en contacto co xornal para indicar que o número destas aves en Galicia e Asturias non aumentou nos últimos anos, segundo os seus censos.

Imaxe 7: Recorte da nota de La Voz de Galicia do 23 de marzo de 2017 na que se recolle a opinión dun ornitólogo sobre a evolución do número de corvos mariños en Galicia e Asturias.

Imaxe 6: Recorte da nota de La Voz de Galicia do 22 de marzo do 2017 na que se di que a causa de que diminuiran salmóns e truitas foron os corvos mariños.

As veces, os xornalistas non buscan fontes fiables de información xa que se escriben falsedades, como que o lobo é unha especie protexida en Galicia, que hai “lobos caseros”, ou incluso que se poden ter introducido lobos en Galicia nalgún momento. 7


Arnau Visuña Costa

A fauna na prensa

Ademais, danse titulares alarmistas como ocurriu o 28 de agosto do 2016 en El Correo Gallego (Imaxe 8), no que se da a entender que o principal enemigo da sociedade é o xabaril, e incluso que a principal causa de deterioro do agro galego é a fauna salvaxe. Parécenos unha visión moi simple do rural galego ademais de utilizar a fauna como chivo expiatorio de moitos problemas económicos.

Imaxe 8: Ilustración de El Correo Gallego do 28 de agosto de 2016 no que se mostra cal é o principal responsable dos males da sociedade rural galega.

Por último, analizamos a porcentaxe de novas falsas (que teñen datos que non son correctos ou que son falsos, como por exemplo suxerir que a Xunta solta lobos) en cada xornal. Destacamos que ningunha das novas revisadas de El País e de El Progreso resultou ser falsa. Pola contra, o 80 % das informacións sobre fauna proporcionadas por El Correo Gallego son falsas. Na gráfica 4 recollemos as porcentaxes de novas falsas nos xornais analizados 8


Arnau Visuña Costa

A fauna na prensa

Gráfica 4: Histograma no que se representan as porcentaxes de novas falsas para os xornais analizados: El País (0%), El Progreso (0%), El Faro de Vigo (5 %), La Voz de Galicia (7,7 %), La Nueva España (8,3 %), El diario montañés (9 %), El Correo Gallego (80%).

CONCLUSIÓNS 1. O lobo é o animal que máis presenza ten na prensa española, xeralmente en noticias negativas. 2. O lobo e o xabaril destacan na prensa por os danos causados as comunidades humanas, mentras que o oso resalta nas novas pola súa observación no medio natural. 3. Entre as noticias con información negativa da fauna, o 7,5 % teñen datos falsos e o 22,5 % suposicións non contrastadas. Das falsas son negativas o 90 %. 4. O xornal que máis informacións erróneas aporta sobre a fauna salvaxe é El Correo Gallego.


9


Arnau VisuĂąa Costa

A fauna na prensa

BIBLIOGRAFĂ?A http://verne.elpais.com/verne/2014/09/29/articulo/1411970154_000194.html Novas revisadas http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/06/16/afectado-danos-jabaliesdejado-plantar-pagar-destrocen/0003_201606G16P16992.htm http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2008/01/09/0003_6464958.htm http://www.lavozdegalicia.es/lemos/2010/09/14/0003_8723994.htm http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2008/01/10/0003_6467617.htm http://www.lavozdegalicia.es/fotos/2008/01/08/01101199785372575907511.htm http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2008/01/18/0003_6488937.htm http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2008/10/22/0003_7246102.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2015/12/23/establo-pol-despensa-lobos/ 00031450817421170617817.htm h t t p : / / w w w. l a vo z d e g a l i c i a . e s / h e m e ro t e c a / 2 0 0 6 / 0 5 / 2 0 / 4 7 8 94 5 8 . s h t m l ? idioma=galego http://www.lavozdegalicia.es/lemos/2010/09/30/0003_8754555.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2016/03/22/lobos-perros-salvajesmatan-nueve-ovejas-lourenza/0003_201603X22C6997.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2014/09/03/mueren-tres-ovejas-centromuimenta-atacadas-alimanas/0003_201409L3C7991.htm h t t p : / / w w w . l a v o z d e g a l i c i a . e s / a m a r i n a / 2008/11/04/00031225790859133447318.htm http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2007/11/13/0003_6313062.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2014/09/04/cando-falan-do-lobo-recordomorte-lucita-estremeceseme-sangue/0003_201409L4C9992.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/zas/2016/10/16/comienza-temporadacaza-buenas-perspectivas-conejo/0003_201610C16C5994.htm http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2010/05/26/0003_8508045.htm http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/06/23/consideran-alimanasdevoraron-cadaver-holandes/1046429.html http://blogueiros.axena.org/2012/12/04/creeis-que-sabemos-mas-de-los-lobos-que-enlos-anos-50/ http://sghnferrol.blogspot.com.es/2010/03/publicado-en-o-lobo-de-cee.html http://www.lavozdegalicia.es/lemos/2010/09/18/0003_8732542.htm http://www.lavozdegalicia.es/lugo/2010/08/18/0003_8674978.htm http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/08/17/0003_8672941.htm http://www.lavozdegalicia.es/lemos/2010/12/03/0003_8887717.htm http://www.lavozdegalicia.es/ferrol/2010/12/12/0003_8904086.htm 10


Arnau VisuĂąa Costa

A fauna na prensa

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2014/12/02/lobos-matan-veintidos-resesovinas-terreno-xunta-monfero/0003_201412F2C9995.htm http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2001/09/05/727678.shtml http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2001/09/18/746413.shtml http://www.antena3.com/noticias/sociedad/proximo-lunes-estrena-‘bailar-lobos’especial-antena-noticias_201610145800d3fb0cf2fd8cc6b6e17c.html http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/ 1468600703_038743.html http://www.abc.es/internacional/abci-brasil-monitorea-cien-lobos-solitarios-para-evitarataques-2016-201607130132_noticia.html http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/friol/2016/09/15/lobo-ataca-pleno-diaexplotacion-vacas-friol/00031473939469697257282.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/maceda/2016/09/03/maceda-solicitazona-preferente-ataques-lobo/0003_201609O3C4991.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/guitiriz/2016/06/17/lobos-vuelven-atacarperros-caza-guitiriz/0003_201606L17C8994.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2016/04/02/lobo-extiende-areadistribucion-94-territorio-galicia/0003_201604G2P30991.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/xermade/2016/08/30/lobos-matan-dossemanas-dos-vacas-explotacion-xermade/0003_201608L30C5996.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/irixoa/2016/09/18/vecinos-irixoaresignan-convivir-ataques-lobos/0003_201609H18C10991.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/monfero/2016/06/04/medio-ambienteregistrado-veintena-ataques-lobos-comarca-ano/0003_201606F4C6991.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2016/04/27/era-lobo-era-perrosalvaje-persiguiendo-ternero/0003_201604B27C4992.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/porto-do-son/2015/11/05/comunerosbarona-aseguran-quelos-lobos-mataron-tres-potros-enxa/ 00031446669322809497494.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/rios/2015/11/17/crece-temor-vecinosverinenses-ante-deteccion-lobos/0003_201511O17C9992.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/a-mezquita/2015/11/18/xuntaaumenta-vigilancia-prevenir-ataques-lobos-verin/0003_201511O18C8992.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/a-mezquita/2015/11/13/detectanpresencia-lobos-comarca-verin/0003_201511O13C9994.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2016/02/02/lobos-reaparecenbarona-matan-siete-ovejas-solar-cierres-metalicos/0003_201602B2C5993.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2015/12/23/establo-pol-despensa-lobos/ 00031450817421170617817.htm 11


Arnau VisuĂąa Costa

A fauna na prensa

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/10/07/mal-vacas-locas-modificodieta-lobos-galiciase-quedaron-rumiantes-muertos/0003_201510G7P36991.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/corcubion/2016/01/03/comarcaalberga-ocho-territorios-familias-lobos/0003_201601C3C3991.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ortigueira/2016/02/03/alarma-as-nevesortigueira-manada-lobos/0003_201602F3C8991.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2016/04/17/tiempos-lobos-sucios/ 0003_201604V17C6992.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/03/06/coca-perra-murio-estricninadestinada-lobos/0003_201603G6P12994.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2016/05/13/recuerdos-vida-excepcionalmedio-lobos/0003_201605M13C2991.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/friol/2015/11/08/lobos-devoran-perros/ 0003_201511L8C9991.htm http://elprogreso.galiciae.com/etiquetas/lobos http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/10/16/temporadacaza-arranca-buenas-expectativas/1552190.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/03/06/manada-lobosdeja-ver-vila/1417944.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/03/07/avistan-manadasiete-lobos-vial/1418222.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/03/16/lobos-carreteraperros-oiros/1423987.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/03/02/desvelanataques-grandes-manadas-lobos/1415086.html http://www.farodevigo.es/sociedad/2016/03/12/espana-alberga-trescientas-manadaslobos/1421386.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/03/13/lobo-ecologistasganaderos/1422162.html http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2016/07/09/lobos-matan-potrovisperas-rapa/1495405.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/03/08/sociedadescaza-dicen-presencia-lobo/1418817.html http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2016/05/18/lobos-matan-reses-currocarballeda/1462606.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/02/19/nuevo-ataquelobo-santa-cristina/1407611.html http://ocio.farodevigo.es/agenda/noticias/nws-515135-la-rapa-das-bestas-amilsobrevive-lobos-celebrara-fin-semana.html 12


Arnau VisuĂąa Costa

A fauna na prensa

http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/04/01/medio-ambientebaraja-autorizar-batidas/1433195.html http://www.farodevigo.es/sociedad/2016/02/29/14000-gallegos-firman-batidasilegales/1413655.html https://www.youtube.com/watch?v=vEMV59zfNPg http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/04/29/nino-vivio-loboscuenta-historia/1451365.html http://ocio.farodevigo.es/planes/noticias/nws-533294-cotobade-promociona-ruta-ofoxo-do-lobo-recorridos-guiados.html http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2014/11/07/caza-ultimos-lobos-groba/ 1127494.html http://www.farodevigo.es/galicia/2015/12/28/xunta-triplica-ayudas-ganaderosafectados/1376892.html http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201610/11/colectivos-dicenmuerto-lobos-791473.html http://www.laregion.es/articulo/o-carballinho/lobos-atacaron-rebanos-localidadesmaside/20160106082531591513.html http://www.laregion.es/articulo/baixa-limia/cifra-manadas-lobos-tiende-crecer-ourense/ 20150831081459565012.html http://www.laregion.es/articulo/deporte-local/caminhando-cima-galicia-na-marchanocturna-lobos-estrelas/20160812182357641298.html http://www.laregion.es/articulo/o-carballinho/lobo-mata-ovejas-pueblo-maside/ 20160521095119623196.html http://www.abc.es/espana/madrid/abci-plan-regional-para-proteger-lobo-yvictimas-201610100038_noticia.html http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/lobos-llegan-santiago-ceban-ovejas/ idEdicion-2010-06-12/idNoticia-557453/ http://www.ideal.es/granada/provincia-granada/201601/09/volveran-lobosgranada-20160108002812.html http://www.ideal.es/granada/20090422/granada/lobos-controlanprovincia-20090422.html http://www.ideal.es/nacional/201608/16/castilla-leon-permitiracazar-20160809150822.html http://www.ideal.es/granada/20090304/cultura/viene-lobo-20090304.html http://www.ideal.es/granada/20081116/opinion/lobo-vegetariano-20081116.html http://www.lne.es/asturias/2016/06/01/principado-trampea-informes-pagar-danos/ 1935446.html http://www.lne.es/asturias/2016/05/26/danos-lobo-crecieron-12-asturias/ 1932899.html 13


Arnau VisuĂąa Costa

A fauna na prensa

http://www.lne.es/cuencas/2016/02/24/ganaderos-llosorio-exigen-principado-actue/ 1887848.html http://www.lne.es/nalon/2015/08/27/montes-caso-registran-ocho-ataques/ 1805831.html http://www.lne.es/occidente/2015/07/18/lobos-belmonte-nombre/1788064.html http://www.lne.es/oriente/2015/07/13/ayuntamiento-llanes-denunciamuerte-146/1785836.html http://www.lne.es/caudal/2015/03/26/aparece-colgado-lobo-tiro-cuello/1732616.html http://www.lne.es/occidente/2016/08/26/denuncian-ataque-lobos-ganado-cerca/ 1975101.html http://www.lne.es/asturias/2016/07/17/once-guardas-rurales-investigados-presunta/ 1957474.html http://www.lne.es/asturias/2016/05/30/aparecen-cabezas-lobos-decapitadas-salas/ 1934816.html http://www.lne.es/asturias/2016/07/14/hombre-amenaza-lobo/1956089.html http://www.lne.es/cuencas/2016/10/14/lobos-matan-quince-ovejas-campo/ 1997761.html http://www.larazon.es/historico/8782-entre-lobos-en-la-canada-realILLA_RAZON_374369#.Ttt133ZfkqUyn8i http://elpais.com/elpais/2016/07/18/ciencia/1468862587_221545.html http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/24/madrid/1471990164_136148.html http://politica.elpais.com/politica/2016/07/01/actualidad/1467394364_030402.html http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/23/galicia/1466695090_086429.html http://www.eldiariomontanes.es/occidental-liebana/201605/30/camaleno-cabezonliebana-buscan-20160530212741.html http://www.eldiariomontanes.es/videos/cantabria/201605/26/imprescindible-controllobo-4913855570001-mm.html http://www.eldiariomontanes.es/sociedad/201605/30/encuentran-cabeza-lobodecapitado-20160530173704.html http://www.eldiariomontanes.es/nacional/sucesos/201606/24/cuelgan-cabezas-lobopuente-20160624175015.html http://www.eldiariomontanes.es/occidental-liebana/201604/18/nuevo-ataque-lobomata-20160417204816.html http://www.eldiariomontanes.es/occidental-liebana/201511/04/lobos-atacan-puertaspesaguero-20151104000658-v.html http://www.eldiariomontanes.es/torrelavega-besaya/201604/18/lobos-atacan-vallebuelna-20160418172318.html http://www.eldiariomontanes.es/20140403/local/cantabria-general/cantabriaprohibira-cazar-lobos-201404030803.html 14


Arnau VisuĂąa Costa

A fauna na prensa

http://www.eldiariomontanes.es/fotos/castro-oriental/201605/06/ataque-lobosmazcuerras-30131750649701-mm.html http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201603/30/quien-mate-lobocantabria-20160330125629.html http://www.eldiariomontanes.es/occidental-liebana/201604/13/esto-vivirlo-estallenando-20160412212620.html http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201605/07/tenemos-miedo-lobosvolveran-20160506231631.html http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201608/18/premio-para-ganaderoscontribuyan-20160817223228.html http://www.eldiariomontanes.es/videos/nacional/201610/16/ganaderos-asturianosdenuncian-ataques-5172608045001-mm.html http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201610/11/ecologistas-denuncian-matadodoble-20161011174258.html http://www.eldiariomontanes.es/occidental-liebana/201610/04/lobos-atacan-ovejastudanca-20161003223539.html http://www.eldiariomontanes.es/occidental-liebana/201610/05/lobos-matan-otrasovejas-20161004212523.html http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201609/14/lobos-sido-abatidosesta-20160913212628.html http://elprogreso.galiciae.com/noticia/598753/una-mujer-resulta-herida-en-unaccidente-en-coiros-por-culpa-de-un-jabali http://elprogreso.galiciae.com/noticia/518578/la-rocambolesca-historia-del-accidentedel-jabali-en-la-8 http://elprogreso.galiciae.com/noticia/488013/denuncian-un-joven-de-vilalba-quealerto-trafico-por-un-falso-accidente-con-un-jabali http://elprogreso.galiciae.com/noticia/575551/herida-grave-tras-sufrir-un-accidente-alintentar-esquivar-un-jabali-en-vilalba http://elprogreso.galiciae.com/noticia/522562/fracasan-los-intentos-de-desalojar-losjabalies-de-monforte http://elprogreso.galiciae.com/noticia/457549/dos-heridos-en-palas-de-rei-tras-sufrir-unaccidente-por-culpa-de-un-jabali http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/09/22/efectua-batidasjabali-quejas-ganaderos/1537856.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/07/16/xunta-publicaayudas-danos-jabali/1499444.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/08/23/jabali-destrozahectarea-maiz-cultivado/1520277.html 15


Arnau VisuĂąa Costa

A fauna na prensa

http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/07/06/medio-ambienteautorizara-desencames-jabali/1493386.html http://www.farodevigo.es/multimedia/videos/galicia/2016-09-01-107231-vecinosvilaboa-exigen-xunta-batidas-contra-jabali.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/09/10/batidas-coto-docastro-danos/1530631.html http://www.farodevigo.es/comarcas/2016/09/02/mos-informa-ayudas-lobo-jabali/ 1525711.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/07/18/xuntaincrementa-cupo-jabalies-dozon/1500313.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/08/17/cazadoresdezanos-podran-abatir-460/1517013.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/06/15/xunta-destina-1millones-paliar/1480548.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/09/19/movete-pidexunta-cubra-danos/1535991.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/09/13/40explotaciones-agrarias-estrada-piden/1532265.html http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2016/10/15/jabali-dana-cosecha-castanazona/1551252.html?utm_medium=rss http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/05/07/xuntaautorizo-94-medidas-jabali/1456257.html http://www.farodevigo.es/sucesos/2016/01/10/finge-accidente-jabali-lugo-le/ 1382938.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/06/01/ganaderoscazadores-buscaran-solucion-frenar/1471687.html http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2015/10/19/muere-cazador-desangradolaza-embestido/1334064.html http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2015/10/28/cuadrillaquireza-captura-jabali-150/1340015.html http://www.laregion.es/articulo/ourense/avistados-jabalies-ultima-semana-ciudad/ 20160707074333633676.html http://www.laregion.es/articulo/ourense/jabali-vuelve-pasear-calles-ciudad/ 20160706112930633601.html http://www.laregion.es/articulo/ourense/jabali-nuestro-cada-noche/ 20160713183446634966.html http://www.eldiario.es/clm/Mesa-Regional-Caza-rechaza-metodo_0_547695430.html http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/04/30/abre-veda-region/ 733218.html 16


Arnau VisuĂąa Costa

A fauna na prensa

http://www.elmundo.es/espana/2015/10/18/5623cc35268e3e04348b45a1.html http://www.lavozdegalicia.es/video/ourense/ourense/2016/07/12/jabali-paseovinteun-ok/0031_2016075031952557001.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/monforte-de-lemos/2016/08/17/ dosjabalies-comparten-parque-ninos-barrio-monforte/00031471458168418300285.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/07/09/parque-corrubedoconvierte-trampa-jabalies/0003_201607G9P13992.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2016/10/18/aparece-jabali-pequenotamano-muerto-playa-ribeirense-touro/0003_201610B18C6995.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coiros/2016/06/13/huye-jabali-paseabafinca-coiros/0003_201606H13C5991.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/mino/2016/08/28/desaparece-jabalidos-horas-despues-atropellado-mino/0003_201608H28C6994.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/a-gudina/2015/04/29/corzo-coloatestado/0003_201504O29C4994.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/camarinas/2016/01/03/tecnicoscazadores-consideran-proteccion-debida-corzo-puede-asentar-forma-definitiva/ 0003_201601C3C3992.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2015/05/09/lleva-corzoherido-centro-salud-viana-acaba-condenado-conducir-bebido/ 0003_201505O9C6993.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2016/07/17/corzo-irrumpe-carreteralandrove-causa-accidente-lesionada/0003_201607X17C7993.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2016/06/26/sentencia-condena-tecorprovoca-gran-polemica-cazadores/0003_201606L26C1993.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/fisterra/2016/09/16/zorros-comenmano-duio/0003_201609C16C3999.htm http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201610/17/fundacion-pardo-censuraactuacion-20161017170721.html http://www.eldiariomontanes.es/deportes/mas-deportes/caza-pesca/201610/18/ temporada-reserva-toma-impulso-20161017230231-v.html http://www.eldiariomontanes.es/occidental-liebana/201610/05/lobos-matan-otrasovejas-20161004212523.html http://www.eldiariomontanes.es/deportes/mas-deportes/caza-pesca/201609/26/ reserva-avanza-paso-lento-20160926231410.html http://www.eldiariomontanes.es/occidental-liebana/201610/05/permiten-abatir-lobosmanera-20161005175553.html http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201610/11/ecologistas-denuncian-matadodoble-20161011174258.html 17


Arnau VisuĂąa Costa

A fauna na prensa

http://www.eldiariomontanes.es/hemeroteca/jabali.html http://www.lne.es/asturias/2016/10/07/alvarez-jabali-problema-europa-berlin/ 1994150.html http://www.lne.es/oviedo/2016/06/06/principado-comienza-hoy-batidas-jabalies/ 1938150.html http://www.lne.es/oviedo/2016/06/03/oviedo-pide-ayuda-principado-controlar/ 1936784.html http://www.lne.es/oviedo/2016/06/07/muere-atropellado-jabali-alto-buenavista/ 1938769.html http://www.lne.es/oviedo/2016/06/07/muere-atropellado-jabali-alto-buenavista/ 1938769.html http://www.lne.es/sucesos/2016/08/06/choca-quitamiedos-esquivar-jabali-siero/ 1966459.html http://www.lne.es/oviedo/2016/05/26/loca-persecucion-jabali/1932706.html http://www.lne.es/oviedo/2016/08/04/ayuntamiento-alerta-preocupante-graveaumento/1965374.html http://www.lne.es/occidente/2016/08/31/principado-autorizara-cacerias-jabali-zonas/ 1977117.html http://www.lne.es/oviedo/2016/05/25/policia-local-pastorea-jabali-calles/ 1932298.html http://www.lne.es/sucesos/2016/09/14/coche-choca-jabali-4-crias/1983472.html http://www.lne.es/oviedo/2016/09/03/jabalies-destrozan-zonas-verdes-montecerrao/ 1978573.html http://www.lne.es/oviedo/2016/08/04/jabali-paseo-tartiere/1965558.html http://www.lne.es/oviedo/2016/08/13/vecino-adopta-21-jabalies-alimenta/ 1969606.html http://www.lne.es/multimedia/videos/oviedo/2016-06-05-103292-jabali-busca-comidaoviedo-ante-numerosos-vecinos.html http://www.lne.es/oviedo/2016/08/11/manada-cinco-jabalies-acosa-familia/ 1968594.html http://www.lne.es/oviedo/2016/08/11/manada-cinco-jabalies-acosa-familia/ 1968594.html http://www.lne.es/occidente/2016/07/07/realidad-aumentada-ver-oso/1953129.html http://www.lne.es/vida-y-estilo/gente/2016/03/23/pinto-compi-oso-somiedo/ 1901181.html http://www.lne.es/cuencas/2016/06/05/vecinos-linariega-denuncian-oso-destrozo/ 1937838.html http://www.lne.es/asturias/2016/06/02/busca-oso-inmediaciones-cabarceno-aviso/ 1936581.html 18


Arnau VisuĂąa Costa

A fauna na prensa

http://www.lne.es/multimedia/videos/asturias/2016-06-08-103512-corre-montesbelmonte.html http://www.lne.es/cuencas/2016/08/23/rutas-ver-osos-lena-condiciones/1973822.html http://www.lne.es/multimedia/videos/cuencas/2016-09-09-107599-avistamiento-metrosespinedo-lena.html http://www.lne.es/centro/2016/09/14/oso-mata-novilla-vigana-grado/1983058.html http://www.lne.es/asturias/2016/09/10/turistas-hallan-cangas-narcea-oso/ 1981554.html http://www.lne.es/asturias/2016/09/09/aparece-oso-muerto-moal-cangas/ 1981372.html http://www.lne.es/asturias/2016/09/08/jabalina-salva-cria-brutal-ataque/ 1980913.html http://www.lne.es/asturias/2016/09/10/resultados-preliminares-necropsia-efectuadaoso/1981790.html http://www.lne.es/cuencas/2016/09/09/avistan-oso-joven-200-metros/1981176.html http://www.lne.es/asturias/2016/09/11/oso-moal-desangro-internamente-recibir/ 1981893.html http://www.lne.es/asturias/2016/09/08/oso-senda-oso/1980522.html http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2016/08/21/osos-atacan-vez-colmenassierra-courel/0003_201608M21C3991.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2016/02/18/oso-pardo-irrumpeactividades-educativas-courel/0003_201602M18C12991.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2016/05/12/alertan-presencia-osozona-cubelas-remourelle/0003_201605X12C3994.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2016/07/06/span-langglos-osos-volvenasaltar-colmeas-na-serra-do-courel-vez-vieiros-span/0003_201607M6C3991.htm http://elprogreso.galiciae.com/noticia/537749/filman-un-oso-en-bertamirans http://elprogreso.galiciae.com/noticia/534537/una-camara-de-vigilancia-capta-un-osoen-un-colmenar-de-ribas-de-sil http://elprogreso.galiciae.com/noticia/543193/aqui-si-hay-playay-osos http://elprogreso.galiciae.com/noticia/164295/el-ayuntamiento-de-samos-presentaraalegaciones-al-plan-de-proteccion-del-oso http://elprogreso.galiciae.com/noticia/164427/un-vecino-de-baleira-avista-un-oso-en-lafraga-de-marronda http://elprogreso.galiciae.com/noticia/165953/el-plan-para-recuperar-el-osoexposicion-hasta-julio http://elprogreso.galiciae.com/noticia/164447/el-pp-lucense-pide-consenso-en-el-plande-recuperacion-del-oso 19


Arnau VisuĂąa Costa

A fauna na prensa

http://elprogreso.galiciae.com/noticia/170393/varias-colmenas-destrozadas-indican-elpaso-de-un-oso-por-un-barrio-de-pol http://elprogreso.galiciae.com/noticia/203391/localizan-huellas-y-pelo-de-oso-en-lazona-de-louzara http://elprogreso.galiciae.com/noticia/203786/la-fundacion-oso-pardo-descarta-queexista-un-asentamiento-en-samos http://elprogreso.galiciae.com/noticia/308765/un-oso-novo-deixase-ver-nunha-pista-dafonsagrada http://elprogreso.galiciae.com/noticia/202881/varias-colmenas-destrozadas-enlouzara-hacen-sospechar-del-paso-de-un-oso http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2014/03/27/oso-vuelve-quedarse/ 994239.html http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2014/09/17/o-salnes-ayuda-recuperar-oso/ 1095140.html http://www.farodevigo.es/galicia/2010/03/27/retorno-oso-pardo/423989.html http://www.farodevigo.es/galicia/2008/05/02/rastreadores-osos/221323.html http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/03/23/ornitologos-alertansobrepesca-rios-niegan-haya-cormoranes/0003_201703G23P28993.htm http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/03/22/pescadores-galiciaasturias-contra-cormoran-grande-esquilma-rios/0003_201703G22P30996.htm

20


ANEXO I: Táboas resumo

animal

Papel do animal na nova

número número

%

Positiva

%

Negativa

Indiferente

Positiva

Negativa

Indiferente

Cervo

1

0,5

0

0

1

0,0

0,0

100,0

Coello corvo Corzo Faisán

2 1 3 2

1,0 0,5 1,6 1,0

2 0 1 2

0 1 1 0

0 0 1 0

100,0 0,0 33,3 100,0

0,0 100,0 33,3 0,0

0,0 0,0 33,3 0,0

Lobo

99

51,3

10

70

19

10,1

70,7

19,2

9 1

4,7 0,5

0 0

8 1

1 0

0,0 0,0

88,9 100,0

11,1 0,0

32

16,6

6

6

18

18,8

18,8

56,3

2

1,0

2

0

0

100,0

0,0

0,0

4 1 2 34

2,1 0,5 1,0 17,6

2 0 0 1

1 1 2 29

1 0 0 4

50,0 0,0 0,0 2,9

25,0 100,0 100,0 85,3

25,0 0,0 0,0 11,8

193

100

26

120

45

13,5

62,2

23,3

Lobo/can Mustélido Oso Perdiz Raposo Raposo/can Voitre Xabaril TOTAL

Veracidade da nova

animal Positiva número

FALSO

Negativa

si

Supos

FALSO

si

Indiferente Supos

FALSO

si

Supos

Cervo Coello corvo Corzo

1 2 1 3

0 0 0 0

0 2 0 1

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 1

Faisán

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

99 9 1 32

0 0 0 0

10 0 0 6

0 0 0 0

5 1 0 0

40 7 1 5

25 0 0 1

1 0 0 0

16 1 0 16

1 0 0 2

Perdiz

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

Raposo

4

0

2

0

1

0

0

0

1

0

Raposo/can

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Lobo Lobo/can Mustélido Oso

Voitre

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Xabaril

34

0

1

0

1

27

1

0

4

0

TOTAL

193

0

26

0

9

84

27

1

39

4

0

100

0

7,5

70

22,5

2,3

88,6

9,1

%


animal

Lobo Lobo/can Oso Xabaril TOTAL

Lobo Lobo/can Oso Xabaril TOTAL

Lobo Lobo/can Oso Xabaril TOTAL

número% 99 9 32 34 174

Falsa 0 0 0 0 0

Falsa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Posit 51,3 4,7 16,6 17,6 90,2

Positiva Verd 10 0 6 1 17

Positiva Verd 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0

10 0 6 1 17

número Negat 70 8 6 29 113

Papel do animal na nova % Indif Posit Negat Indif 19 10,1 70,7 19,2 1 0,0 88,9 11,1 18 18,8 18,8 56,3 4 2,9 85,3 11,8 42 9,8 64,9 24,1

0 0 0 0 0

Veracidade da nova Negativa Falsa Verd Sup 5 40 25 1 7 0 0 5 1 1 27 1 7 79 27

Sup 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Veracidade da nova % Negativa Falsa Verd Sup 7,1 57,1 35,7 12,5 87,5 0,0 0,0 83,3 16,7 3,4 93,1 3,4 6,2 69,9 23,9

Sup

Veracidade da nova

TOTAL

El correo gallego El diario montañés El país El progreso Faro de Vigo La Nueva España La voz de Galicia

%

Falsa

Verd

1 0 0 0 1

Indiferente Verd Sup 16 1 1 0 16 2 4 0 37 3

Falsa 5,6 0,0 0,0 0,0 2,4

Indiferente Verd Sup 88,9 5,6 100,0 0,0 88,9 11,1 100,0 0,0 90,2 7,3

Falsa

Veracidade da nova %

Sup

Falsa

Verd

Sup

5

4,27

4

0

1

80,0

0,0

20,0

11

9,40

1

10

0

9,1

90,9

0,0

3

2,56

0

3

0

0,0

100,0

0,0

17

14,53

0

8

9

0,0

47,1

52,9

20

17,09

1

17

2

5,0

85,0

10,0

22

18,80

0

20

2

0,0

90,9

9,1

39

33,33

3

24

12

7,7

61,5

30,8


ANEXO II: Datos brutos Data 10/10/16 12/06/10 15/10/16 15/10/16 15/10/16 15/10/16 17/10/16 18/10/16 05/10/16 12/10/16 31/05/16 30/05/16 24/06/16 18/04/16 18/04/16 03/04/16 13/04/16 07/05/16 18/08/16 12/10/16 04/10/16 05/10/16 15/09/16 11/10/16 04/11/15 30/03/16 24/08/16 24/08/16 30/06/16 31/05/16 05/06/14 29/10/14 03/06/14 15/10/14 29/04/16 22/04/16 12/05/16 12/05/16 09/06/16 13/05/16 05/05/16

Xornal ABC El correo gallego El correo gallego El correo gallego El correo gallego El correo gallego El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El diario montañés El país El país El país El país El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso

Animal Lobo Lobo Raposo Lobo Xabaril corvo Oso Xabaril Lobo Lobo Voitre Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo/can Voitre Lobo Lobo Lobo Lobo Oso Oso Oso Oso Xabaril Oso Oso Oso

Papel do animal Positiva Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Indiferente Positiva Indiferente Indiferente Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Positiva Indiferente Negativa Negativa Indiferente Indiferente Negativa Indiferente Positiva Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Indiferente Indiferente Indiferente Positiva/negativa Indiferente Negativa Indiferente Indiferente Indiferente

palabras despectivas non non bestas bestas bestas bestas non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non

Veracidade si Suposición FALSO FALSO FALSO FALSO si si si si si si si si si si si si si si si si si Suposición FALSO FALSO si si si si si si si si si si si si si si si

alarmista non si non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non si non non non non non non non non non non non non non non non

Lugar Madrid Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santader Santader Santader Santader

Mazcuerras

Santander Lalín Madrid Madrid Madrid Ourense Lugo Sober Lugo A Fonsagrada Santiago Ribas de Sil Ribadeo Ribadeo Samos Samos Sarria

Provincia Madrid A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña Cantabria Cantabria Cantabria Cantabria Asturias Asturias Asturias Asturias Cantabria Cantabria Cantabria Cantabria Cantabria Cantabria Cantabria Cantabria Cantabria Cantabria Cantabria Pontevedra Madrid Madrid Madrid Ourense Lugo Lugo Lugo Lugo A Coruña Lugo Asturias Asturias Lugo Lugo Lugo

Observacións

Lobos caseros


27/07/13 13/06/13 21/06/13 02/06/13 28/10/15 17/03/16 23/07/16 27/03/16 23/09/16 23/05/14 03/04/14 22/10/14 24/11/14 02/11/14 08/10/14 03/10/14 02/05/14 06/03/16 16/10/16 16/10/16 16/10/16 16/10/16 16/10/16 16/10/16 07/03/16 16/03/16 02/03/16 12/03/16 13/03/16 02/05/08 27/03/10 16/09/14 29/03/14 19/02/16 07/07/16 01/04/16 10/11/14 28/12/15 16/07/16 16/07/16 23/08/16 06/07/16

El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso El progreso Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo

Oso Oso Oso Oso Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Oso Lobo Lobo Coello Raposo Perdiz Faisán Corzo lobo Lobo/can Lobo Lobo Lobo Oso Oso Oso Oso Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril

Negativa Indiferente Indiferente Indiferente Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Indiferente Negativa Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Negativa Indiferente Negativa Indiferente Negativa Positiva Positiva Positiva Positiva Negativa Negativa Negativa Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente Negativa Negativa

non non non non non non non non non alimaña non non non alimaña non alimaña non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non plaga non

si si si si si si si si Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición non si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si

non non non non non non non non Non non Non non non si non non non non non non Non non non Non non Non si non Non non non non non si si non non non non non non non

Pol Lugo O Courel Lugo Burela Lugo Monforte Samos Viveiro Triacastela Castro de Rei Lugo Carballeda Monforte Guitiriz O Courel Lalín Lalín Lalín Lalín Lalín Lalín Lalín Lalín Lalín Vila de Cruces Madrid Lalín Ancares O Courel Salnés Ancares A Estrada Moraña Lalín Baiona Vigo Palas de Rei Lalín Lalín A Golada

Lugo Lugo Lugo Lugo Cantabria Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Ourense Lugo Lugo Lugo Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Madrid Pontevedra Lugo Lugo Pontevedra Lugo Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Lugo Pontevedra Pontevedra Pontevedra

Pendente aprobación Plan Oso


01/09/16 18/07/16 17/08/16 15/06/16 13/09/16 15/10/16 07/05/16 01/06/16 19/10/15 09/07/16 18/05/16 08/03/16 09/01/16 16/08/16 07/10/16 03/06/16 07/06/16 26/05/16 04/08/16 25/05/16 14/09/16 03/09/16 04/08/16 13/08/16 11/08/16 07/07/16 23/03/16 05/06/16 23/08/16 14/09/16 10/09/16 09/09/16 09/09/16 11/09/16 08/09/16 14/07/16 14/10/16 04/03/09 16/11/08 01/06/16 26/05/16 24/02/16

Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Faro de Vigo Ideal Ideal La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España

Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Xabaril Oso Oso Oso Oso Oso Oso Oso Oso Oso Oso Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo

Negativa Indiferente Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Indiferente Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Indiferente Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Positiva Positiva Negativa Positiva/negativa Negativa Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente Positiva Negativa Positiva Indiferente Negativa Negativa Negativa

non non non non non non non non non lobo salvaje non non non non plaga de ratas non non non cerdos salvajes non non si non non si non non non non non non non non non non non non non non non non non

si si si si si si si si si Suposición Suposición FALSO si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si

non non non non si non non non non si si non non non non non non si non non non non non non si non non non non non non si non non non non non non non non non non

Vilaboa Dozón Lalín A Estrada A Estrada Verín Lalín Lalín Ourense Moraña Carballeda Lalín Granada Oviedo Oviedo Oviedo Oviedo Oviedo Oviedo Oviedo Oviedo Oviedo Oviedo Oviedo Degaña Somiedo Oviedo Lena Grado Cangas de Narcea Cangas de Narcea Lena Cangas de Narcea Proaza Oviedo Campu Casu

Oviedo Oviedo Oviedo

Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Ourense Pontevedra Pontevedra Ourense Pontevedra Ourense Pontevedra Andalucía Castela e León Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Mataron 1 oso Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Andalucía Andalucía Asturias El lobo mata por placer Asturias Asturias


27/08/15 19/07/15 13/07/15 26/03/15 30/05/16 31/08/16 02/06/16 26/08/16 14/05/11 31/08/15 21/05/16 06/01/16 03/09/16 02/04/16 04/06/16 27/04/16 18/11/16 02/02/16 03/01/16 07/10/15 13/05/16 17/10/15 20/02/16 16/09/16 26/08/16 06/07/16 18/09/10 18/08/10 17/08/10 03/12/10 02/12/14 22/03/16 04/11/08 13/11/07 04/09/14 16/10/16 16/10/16 16/10/16 16/10/16 19/09/16 26/05/10 16/06/16

La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Nueva España La Razón La región La región La región La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia

Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Xabaril Oso Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Oso Raposo Oso Oso Lobo/can Lobo/can Cervo Lobo Lobo Lobo/can Lobo Lobo Lobo Raposo Coello Perdiz Faisán Xabaril Mustélido Xabaril

Negativa Indiferente Negativa Negativa Negativa Negativa Indiferente Negativa Positiva Indiferente Negativa Negativa Negativa Indiferente Negativa Indiferente Negativa Negativa Positiva Indiferente Positiva Indiferente Indiferente Indiferente Negativa Negativa Negativa Negativa Indiferente Negativa Negativa Negativa Positiva Negativa Negativa Positiva Positiva Positiva Positiva Negativa Negativa Negativa

non non non non non non non non non non non non non non alimaña non non non non non non non non non non non alimaña non non alimaña non alimaña alimaña alimaña alimaña alimaña alimaña alimaña alimaña non non non

si si si si si Suposición Suposición Suposición si si si Suposición si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si

non non non non non non non non non non non non non Non non non non si non non non non non non non si si non non si non non non si si non non non non non si non

Campu Casu Belmonte Llanos Lena Salas Oviedo

Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Asturias Cantabria Valdés Asturias Madrid Madrid Ourense Ourense Maside Ourense Carballiño Ourense Ourense Ourense Santiago A Coruña Monfero A Coruña Ribeira A Coruña Verín Ourense Ribeira A Coruña Cee A Coruña Santiago A Coruña Monforte Lugo Santiago A Coruña O Courel Lugo Cee A Coruña Monforte Lugo Monforte Lugo Chantada Lugo Chantada Lugo Santiago A Coruña Chantada Lugo Monfero A Coruña Ourense Ourense Ourense Ourense Pobra do Caramiñal A Coruña Lugo Lugo Zas A Coruña Zas A Coruña Zas A Coruña Zas A Coruña Coirós A Coruña A Coruña A Coruña Ferrol A Coruña


09/01/08 14/09/10 10/01/08 08/01/08 18/01/08 06/03/10 17/07/16 23/12/15 22/10/08 15/09/16 17/06/16 30/08/16 18/09/16 18/09/16 05/11/16 17/11/15 23/02/15 03/02/16 08/11/15 12/05/16 20/05/06 30/09/10 03/09/14 13/11/15 18/09/01 05/09/05

La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia La voz de Galicia

Raposo/can Lobo/can Lobo/can Lobo/can Lobo Lobo Corzo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Corzo Lobo Lobo Lobo Lobo Lobo Oso Lobo Lobo Lobo Lobo/can Lobo Lobo

Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Positiva Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Indiferente Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Indiferente Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa

alimaña alimaña alimaña alimaña alimaña alimaña non non non non non non non non non non alimaña non alimaña bicho alimaña alimaña alimaña non non alimaña

si si si si si si si si si Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición Suposición FALSO FALSO FALSO

si non si non si si non non non Non non si si si Non si si non si si si si non non si si

Obre Chantada Obre Obre A Curota Santiago Vivieiro Pol Mazaricos Vilalba Vilalba Vilalba Irixoa Irixoa Ribeira Verín Pol Ortigueira Lugo Ribadeo Sarria Chantada Muimenta Verín Barbanza Mazaricos

A Coruña Lugo A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña Lugo Lugo A Coruña Lugo Lugo Lugo A Coruña A Coruña A Coruña Ourense Lugo A Coruña Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Ourense A Coruña A Coruña

A fauna na prensa  

O lobo sempre foi un animal moi mal visto pola sociedade, debido a súa competencia co ser humano, sobre todo polos frecuentes ataques e dano...

A fauna na prensa  

O lobo sempre foi un animal moi mal visto pola sociedade, debido a súa competencia co ser humano, sobre todo polos frecuentes ataques e dano...

Advertisement