__MAIN_TEXT__

Page 1

SERVEIS SOCIALS D’OSONA memòria 2016


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

INTRODUCCIÓ ALS SERVEIS SOCIALS D’OSONA


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

ORGANIGRAMA OSONA SERVEIS SOCIALS Els professionals de serveis socials s’estructuren amb àrees de treball totalment transversals entre elles:

01 Àrea de Serveis Socials Bàsics 02 Àrea de Pobresa i inclusió Social 03 Àrea d’Infància, Adolescència i Família 04 Àrea de Promoció a l’autonomia i Atenció a la dependència 05 Àrea de Polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI

ÀREES ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS Aquesta àrea és la porta d’entrada el sistema de serveis socials i està integrada per professionals, treballadors/es socials, educadors/ es socials, treballadores familiars i personal de diferents disciplines que estan al primer nivell d’atenció pública de la xarxa de serveis socials. Aquests professionals estan a cada un dels 50 municipis de la comarca d’Osona i tenen com a funció conèixer, prevenir i activar intervencions destinades a promoure la inclusió social de persones, famílies i grups socials.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

El 2016 els equips han quedat organitzats per territoris de la següent manera:

Voltreganès, Torelló i Centelles no estan a la gestió del Consorci però tenen una organització similar i també s’organitzen fent una atenció més especialitzada a gent gran o estan en camí de fer-ho. Amb aquesta nova organització dels equips es busca tenir referents clars en els territoris i que puguin ser els tècnics de referència pels diferents agents que actuen en els municipis.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

Treball grupal i comunitari Els serveis socials bàsics utilitzen el treballen comunitari i grupal com a metodologia de treball per apoderar la població i fer-los partícips. En aquest sentit el 2016 s’han continuïtat realitzant grups d’acompanyament socioeducatiu a diferents municipis de la comarca d’Osona per persones en situació de vulnerabilitat social, concretament a la els territoris de la Mancomunitat, Voltreganès, Lluçanès, Bisaura, Roda de Ter, Centelles i Torelló i Consorci i s’han realitzat un total de 9 grups i atès a 133 persones. En relació a la xarxa alimentària s’han impulsat dos projectes comunitaris al municipi de Sant Pere de Torelló: els horts socials comunitaris i les cuines col.lectives. El que pretenen aquests projectes és empoderar als participants i dignificar el concepte d’ajuda alimentària. Al 2016 també s’ha iniciat el Programa Pedala cap a la inserció, s’ha obtingut finançament del SOC de Projectes innovadors i experimentals i s’ha format als tècnics de serveis socials per treballar de forma grupal amb els participants a través de grups socioeducatius.

Amb els infants i joves cal destacar la iniciativa de l’Esport en Valors que s’ha iniciat a Prats de Lluçanès, Santa Eugènia de Berga, Sant Pere de Torelló, Balenyà amb més de 50 infants i amb una trobada final a santa eugènia Continua la implementació dels tallers d’habilitats parentals ,treballadors Socials, educadors socials han fet una formació específica per portar grups de pares i mares per acompanyarlos a millorar les habilitats parentals i millorar les relacions amb els seus fills i filles. També els programes de voluntariat jove que es fa l’estiu a diferents municipis amb col·laboració amb els punts joves. Esquirol, Prats de lluçanès, Calldetenes i Santa Eugènia són municipis on s’han portat a terme.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

ÀREA DE POBRESA I INCLUSIÓ SOCIAL Aquesta àrea aglutina els programes i serveis que tenen per objectiu principal de suport i acompanyament a tots aquells col·lectius amb més vulnerabilitat social. És una àrea que treballa d’una manera molt transversal amb tota la xarxa de serveis de la comarca. El creixement de la desigualtat i la pobresa en els darrers anys ha originat canvis substancials en les estructures de suport familiar i de les relacions intergeneracionals, com una nova manera de fer front a la crisi, l’atur i l’exclusió social. És necessària, per tant, una nova visió sobre els mecanismes i els programes de cohesió i d’inclusió social, d’enfocament comunitari, de lluita contra la pobresa i d’aprofitament de les energies col·laboratives i pel bé comú. L’atur i la pèrdua de l’habitatge, com a problemes estructurals, també requereixen un nou enfocament de les polítiques socials. L’any 2016 s’ha estructurat aquesta àrea amb l’objectiu de donar informació ràpida i àgil als professionals de serveis socials per donar resposta a les noves lleis de pobresa energètica i habitatge. En relació a donar compliment a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit d’habitatge i la pobresa energètica s’han realitzat 81 informes d’exclusió residencial per tal de protegir a usuaris vulnerables de possibles talls amb les companyies d’aigua, llum i gas així com també s’han consolidat els convenis de col·laboració amb les companyies de subministraments. Des de la Comissió s’ha treballat en l’elaboració d’uns Procediments d’actuació per al compliment de la Llei 24/2015 i s’han seguit implementant mesures preventives com les auditories energètiques amb l’Agència d’ Energia d’Osona


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

i amb la Diputació de Barcelona, que aquest 2016 ha concedit 82 auditories energètiques per tal de realitzar a través del Consorci. En relació a la xarxa alimentària destacar que continua la col·laboració amb el Seminari de Vic per la distribució de menú de baix cost. Amb aquest sistema s’han atès 170 persones i s’han distribuït 6.273 menús el llarg del 2016. També s’ha realitzat un estudi de validació i propostes de millora i un estudi sobre l‘escala de diagnòstic de l’exclusió social, amb l’objectiu que siguin d’utilitat per als tècnics en la intervenció social. És necessària la sistematització d’instruments fiables i vàlids que serveixen als tècnics per a fomentar la presa de decisions en les situacions individuals o familiars. També cal destacar la xarxa d’acolliment residencial d’urgència. Aquesta xarxa està formada per tres recursos principals que acullen a les persones que de forma sobtada no poden realitzar la seva estància en el seu habitatge habitual per algun problema sobrevingut. Aquests recursos són l’alberg, el seminari i els pisos d’estada temporal. Al 2016, l’alberg va acollir a un total de 40 persones soles, el seminari 3 unitats familiars i un total de 8 persones i els pisos d’estada temporal han donat resposta a 50 unitats familiars i un total de 92 persones.

ÀREA D’INFÀNCIA I FAMÍLIA Per donar compliment a la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats a la infància i adolescència es planteja en aquesta àrea fer un treball transversalment amb tota la xarxa d’atenció a la infància i adolescència. Aquesta àrea està integrada per professionals (psicòlegs, pedagogs, educadors socials i treballadors socials ) que


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

treballen dins del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA). Aquest servei es presta des de l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència EAIA i també des del Servei d’integració en família extensa (SIFE). L’EAIA té la funció de fer valoració, actuació i atenció d’infants en risc greu i de desemparament o en situació de desemparament, així com el seguiment i el tractament de les seves famílies. A banda de tota la tasca de suport i assessorament als professionals dels Serveis socials bàsics en casos d’infants i adolescents en risc social. Des de l’EAIA s’ha atès a 296 infants i adolescents durant l’any 2016. El SIFE té l’encàrrec de fer el seguiment i de fer suport als infants i adolescents que estan sota mesura de protecció de família extensa. Ha atès aquest 2016 un total de 66 infants i adolescents. Aquest any 2016 s’ha iniciat un grup d’acollidors en les que de manera quinzenal s’han pogut abordar diverses problemàtiques a partir de les necessitats que es van generar a les primeres trobades que es van fer .Actualment aquest grup es reuneix de manera mensual Aquest any 2016 han entrat 64 casos a l’EAIA i se n’han tancat 51.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

Els educadors socials i treballadors socials dels equips de serveis socials bàsics que fan tota la intervenció social amb famílies, infants i joves i treballen amb la resta de la xarxa d’atenció com l’equip que desenvolupa l’atenció a la infància i adolescència en risc social lleu o greu. Continuïtat del programa enxaneta que el curs 2016/17 s’ha ampliat a més escoles . Aquest curs finalitza la prova .El programa intervé amb que es porta a terme com a programa pilot a 16 escoles atenent a 130 infants de 6-8 anys i té com objectiu principal la prevenció del fracàs escolar. L’avaluació del programa dóna com a resultat que és una bona eina de prevenció de fracàs escolar i d’acompanyament a les famílies. Continuïtat dels programes petita infància, així com grups de mares i pares que han participat de manera activa a sessions per millora la comunicació i relació entre pares i fills. S’han consolidat els centres oberts de Santa Eugènia de Berga, Prats de Lluçanès i Sant feliu de Sasserra. i s’ha iniciat el de Centelles. En total s’han atès un total de 102 nens. A part de l’atenció individual als infants i adolescents , s’han recollit les demandes dels professionals que treballen en aquests espais i fruit d’ aquest treball s’han treballat les activitats compartides entre tots els espais socioeducatius durant l’estiu. També l’iniciativa de l’Esport en Valors que s’ha iniciat a Prats de Lluçanès, Santa Eugènia de Berga, Sant Pere de Torelló, Balenyà amb més de 50 infants i amb una trobada final a santa eugènia. Continua la implementació dels tallers d’habilitats parentals ,treballadors Socials, educadors socials han fet una formació específica per portar grups de pares i mares per acompanyar-los a millorar les habilitats parentals i millorar les relacions amb els seus fills i filles.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

També els programes de voluntariat jove que es fa l’estiu a diferents municipis amb col·laboració amb els punts joves. Esquirol, Prats de lluçanès, Calldetenes i Santa Eugènia són municipis on s’han portat a terme. També destacar la convocatòria de suport pel l’adquisició de llibres i participar a activats escolars. S’han pogut atendre 1450 infants , d’aquests 650 infants estan amb situació de risc social i tots estan per sota dels 18.000 euros anuals d’ingressos de la unitat familiar. Aquest convocatòria és l’embrió de poder aglutina tots els programes de prevenció de pobresa infantil i poder donar continuïtat al suport econòmic a les famílies. Des de l’Àrea d’infància i família s’ha impulsat la comissió d’infància que ha tingut com a objectiu la creació de la Taula Local d’Infància d’Osona que es constituirà formalment el proper dia 2 de juny tenint present el decret 250/2013, de 12 de novembre,de regulació de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància. Des de la comissió s’ha creat dos grups de treball , a banda de treballar la taula local d’Osona. Un grup té l’objectiu de treballar de manera transversal les situacions d’absentisme escolar que es detecten per tal de poder minimitzar el seu impacte en els infants i adolescents. L’altre grup es va crear com a grup motor per treballar la implementació de la tècnica d’intervenció familiar anomenada Reunió del Grup familiar ( Family Group Conference en anglès), que és una nova mirada d’intervenció on es busca l’apoderament de les famílies en la presa de decisions respecte a la seva situació de vulnerabilitat que els hi afecta. Aquest grup de treball ha engegat un curs de formació que té diverses fases i està previst fer la formació durant l’any 2017.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

ÀREA DE PROMOCIÓ A L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA Aquesta àrea està integrada per tècnics especialitzats en promoció a l’autonomia i atenció a la dependència. Les línies de treball i funcions de les seves tasques venen regulades a la Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones amb situació de dependència (LAPAD) i la Llei 12/2007 de serveis socials. Del 2016 s’ha de destacar la reorganització dels professionals, que tal com s’ha comentat a Serveis Socials Bàsics existiran treballadors socials que atendran de manera específica a les persones grans que tenen necessitats associades a l’envelliment i la dependència. D’aquesta àrea s’ha de fer especial esment del SAD Osona, que el llarg del 2016 ha fet més de 800 domicilis i 70.000 hores de servei. El 2016 SAD Osona ha atès més de 800 domicilis en més de 70.000 hores de servei

El servei d’ajudes tècniques (BAT) ha fet 487 valoracions el 2016, de les quals 293 persones han accedit el servei per priemra vegada. Més de la meitat provenen del sistema de sanitat i 158 valoracions es van fer en el moment de l’alta hospitalària. S’ha replantejat el servei per passar d’un sistema de préstec gratuït a un sistema de pagament de taxa per serveis que engloba totes les prestacions del BAT (assessorament, orientació i accés als productes). També es va encarregar al Centre d’Estudis Sanitaris i Socials una anàlisi de les dades del 2014-2016 del BAT.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

ACCÉS AL BAT ABS/CAP/EAP Hospital Universitari VIC Hospital Sant Jaume Hospital Santa Creu SSBB Altres TOTAL

MOMENT DE SOL·LICITUD 59 31 18 92 88 5 293

Alta Hospitalària Instauració Sobtada Situació de Dependència de Llarga Durada TOTAL

158 14 121 293

PERFIL DE PERSONES BENEFICIÀRIES Dones Homes Promig d’edat

152 140 75,13 anys

Com a mostra de bones pràctiques, l’àrea participa a la iniciativa europea Sustain. Els Espais Activa’t ja estan implementats a 10 municipis amb més de 260 participants i més de 60 activitats. El 2017 s’espera créixer quantitativament en nombre d’activitats i participants i, qualitativament, es busca apoderar les persones grans dels municipis en un paper actiu en les activitats. En aquests moments formen part de la xarxa 10 municipis. Aquest espai de promoció de l’envelliment actiu i atenció a les persones grans atén a més de 120 persones de Gurb, Olost, Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de Berga, Sant Quirze de Besora, Rupit, L’EsquirolCantonigròs, Masies de Roda i Roda de Ter. També s’ha iniciat el Programa d’Atenció compartida entre sector social i sanitari per implementar un circuit únic per atendre persones amb malalties cròniques complexes i que necessiten tant els dispositius sanitaris com socials.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I LGTBI Aquesta àrea posa en marxa dos eixos de treball: - Les polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI; que engloben tots aquells programes, projectes i serveis destinats a promoure la igualtat de gènere i les polítiques LGTBI. Inclou activitats de sensibilització, de prevenció, d’apoderament i de participació ciutadana.

El 2016 s’han fet 91 accions que impliquen diferents àrees, regidories i agents de territori.

Concurs de cartells i spots amb la participació de 53 persones

- Atenció directa servei d’informació i assessorament especialitzat en temes de violència masclista

S’han atès 342 dones, seguiment i coordinació amb Creu Roja pel seguiment de les ATEMPRO ( 26 teleassistències per dones amb ordre de Protecció )

El 2016 es va aprovar el Pla d’igualtat de gènere d’Osona (2016-2020) i el Pla marc per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona. També s’han fet 114 tallers de sensibilització sobre diferents temàtiques que han arribat a uns 1.200 alumnes de secundària i la consolidació del VicDonesSIAD Osona com a servei referent d’acollida i atenció psicològica i jurídica de la comarca d’Osona.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

JORNADES I FORMACIÓ És important el reciclatge i formació continua per poder donar un servei de qualitat i professional

* * *

Supervisió de casos - 20 hores anuals per tots els professionals

* *

Formació per la intervenció amb grup

Lideratge i gestió d’equips 2 persones han seguit una formació específica

*

Assistència a tallers, xerrades d’actualització professional.

Conference Cas - participació 25 professionals

Formació per intervenció en mesures alternatives al consum. Programa Passa

També destacar la Jornada de Treball de tota l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal i la Mancomunitat on es van compartir 12 bones pràctiques que s’estan portant a terme.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

TREBALL EN XARXA Tota l’estructura organitzativa per a la prestació de serveis es complementa amb la dels/de les professionals de les entitats del tercer sector, amb qui es mantenen diferents convenis i contractes per a la prestació de serveis:

I múltiples associacions i entitats de la comarca que amb la seva tasca diària contribueixen a un major benestar de la població d’Osona.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

En el conjunt global de les dades s’observa:

LA DEMANDA D’ATENCIÓ

• Estancament i es cronifiquen les situacions de vulnerabilitat, requereixen més intensitat de l’atenció, més dificultats per sortir de la situació de pobresa. • Increment d’infants i adolescents amb situació de risc social, relacionat amb la cronificació de necessitats econòmiques i socials dels seus pares. • Increment sostingut de les necessitats relacionades amb la pèrdua d’autonomia de les persones en el procés d’envelliment.

PERFIL DE LES PERSONES ATESES • Persones que necessiten acompanyament per sostenir la manca de feina i ingressos regulars que els permetin cobrir les necessitats bàsiques. • Persones que necessiten activar un servei o una prestació de la cartera de Promoció a l’autonomia i atenció a la dependència. A causa de l’augment de l’esperança de vida, cada vegada requereixen més suport tant les famílies cuidadores com la pròpia persona. • Els col·lectius més vulnerables: famílies monoparentals, persones sense xarxa de suport social i aturats/ades de llarga durada, gent gran que envelleix sense suport suficient de la xarxa familiar i atenció informal.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

XIFRES I PERSONES


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

RADIOGRAFIA DELS SERVEIS SOCIALS D’OSONA

Els serveis socials de la comarca d’Osona compten amb més de 100 professionals distribuïts per 51 punts d’atenció a cada un dels ajuntaments d’Osona. S’adrecen als 155167 habitants de la comarca. Des del municipi més petit fins al més gran, els serveis socials s’organitzen respectant les àrees geogràfiques naturals: Lluçanès, Vall del Ges, Voltreganès, Bisaura, Cabrerès i Roda de Ter, Torelló, Centelles, Manlleu, Vic, els municipis del centre de la comarca i els que formen part de la Mancomunitat la Plana.

LLUÇANÈS VALL DEL GES CENTRE VOLTREGANÈS BISAURA CABRERÈS - RODA DE TER TORELLÓ CENTELLES MANLLEU VIC MANCOMUNITAT TOTAL

POBLACIÓ TOTAL 7113 4458 10908 7155 3242 9374 13908 7346 20104 43287 28272 155167

PERCENTATGE 4,63 2,90 7,09 4,65 2,11 6,10 9,04 4,78 13,01 27,31 18,39 100,00


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

102

professionals distribuïts per 51 punts d’atenció de la geografia de la comarca d’Osona

* *

Liderem processos de canvi i resposta a les necessitats socials Acompanyem les persones a viure una vida més sostenible

PROFESSIONALS SERVEIS SOCIALS 4 LLUÇANÈS 2 VALL DEL GES 5 CENTRE 3 VOLTREGANÈS 2 BISAURA 5 CABRERÈS - RODA DE TER 5 TORELLÓ 4 CENTELLES 12 MANLLEU 24 VIC 16 MANCOMUNITAT 2 ÀREA DE POBRESA 2 SERVEIS DE PROMOCIÓ A L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 10 SERVEIS A LA INFÀNCIA, L’ADOLESCÈNCIA I LA FAMÍLIA 7 VIC DONES - SIAD OSONA 102 TOTAL

A la xarxa de serveis socials s’hi han de sumar més de 50 professionals dels àmbits de l’educació, la sanitat i la justícia, que treballen en xarxa per atendre la ciutadania. Cal remarcar la col·laboració de les entitats del tercer sector constituïdes a la comarca fruit del treball associatiu amb la voluntat de treballar i atendre les necessitats socials.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

Si voleu veure més informes i indicadors sobre Osona, podeu consultar l’Observatori Socioeconòmic d’Osona.

Més indicadors socioeconòmics


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

29 SERVEIS *

SERVEIS

PROGRAMES SERVEIS SOCIALS BÀSICS Acollida, orientació, informació i tractament social 1r nivell atenció Servei d’orientació jurídica Servei sòcioeducatiu: centre obert SUPORT A LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I Servei de promoció i millora del desenvolupament integral dels FAMÍLIA/UNITAT BÀSICA infants (reforç escolar, programes petita infància,...) DE CONVIVÈNCIA Servei de prevenció i atenció a les drogodependències i conductes Connectem persones i (CONVIVÈNCIA I CONFLICTE A LES de risc serveis UNITATS BÀSIQUES) Prestacions de suport a la infància i la família Servei d’ajuda a domicili Servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència en risc (EAIA i Punt de trobada ) Servei d’atenció, orientació, informació i tractament de la PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA dependència I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA Servei d’ajuda a domicili Servei de teleassistència Servei d’ajudes tècniques Servei de suport a les persones cuidadores no professionals Servei de promoció de l’envelliment actiu serveis per ajudar a resoldre Servei de transport adaptat

29

múltiples necessitats


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

29 SERVEIS La ciutadania de la comarca d’Osona té accés a 29 serveis per a respondre a diverses necessitats. Aquests serveis estan agrupats en sis blocs. El primer el formen els serveis socials bàsics integrats per professionals responsables de fer la primera acollida i el servei d’orientació jurídica. El segon dóna resposta a les necessitats més bàsiques i vitals. El tercer cobreix les necessitats relacionals en la unitat de convivència, és a dir, serveis orientats a millorar la relació en l’entorn familiar, convivencial i immediat. El quart són serveis que donen resposta a situacions de manca de salut que tenen una repercussió social en l’entorn. El cinquè està orientat a la cohesió social i convivència, amb l’objectiu de la participació ciutadana. Per últim, des disposa d’una àrea que fomenta la igualtat de gènere i LGTBI.

SERVEIS INCLUSIÓ SOCIAL I ATENCIÓ A LA POBRESA

FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I LGTBI

Prestacions econòmiques d’urgència social Banc d’aliments Servei de menjador social Renda mínima d’inserció social Servei d’acolliment temporal per a persones en situació d’exclusió Servei de pobresa energètica Servei de suport a les entitats Campanyes de sensibilització Servei de mediació intercultural i traducció Centre d’informació al treballador estranger Servei d’acollida a persones nouvingudes Tramitació i gestió dels informes d’arrelament, reagrupament i integració Acció sòcioeducativa a l’espai públic Participació ciutadana Servei de foment de la convivència (espais per la convivència i el civisme: viure i conviure, perfils, diàleg interreligiós, voluntariat lingüístic,...) Servei d’informació i atenció a les dones Servei d’implementació de Polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

01. ATENCIÓ GLOBAL REALITZADA PELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS Als serveis socials bàsics s’hi mouen multitud de demandes i necessitats per atendre. És tasca dels professionals dels serveis socials acollir i escoltar a la persona que exposa la seva situació. Valorar-la, diagnosticar i decidir amb la persona quina és la millor opció per donar resposta a les seves necessitats. Hi ha situacions que necessiten una orientació puntual, altres un assessorament de més d’una vista, i les situacions més complexes que ja requereixen un tractament social. Les intervencions afecten directament a la persona que fa la petició i la seva unitat de convivència. Per

11%

de la població d’Osona (sense comptar Vic, Manlleu i la Mancomunitat La Plana) ha rebut atenció de serveis socials

EBASP

PERSONES ATESES

LLUÇANÈS VALL DEL GES CENTRE VOLTREGANÈS BISAURA CABRERÈS

POBLACIÓ TOTAL 7113 4456 10970 7155 3242 3241

754 410 825 584 414 228

% POBLACIÓ ATESA 11,19 7,01 17,26 11,26 5,10 5,10

RODA DE TER TORELLÓ CENTELLES TOTAL

6133 13908 7346 63564

708 2234 1051 7208

9,65 21,88 11,56 11,11

això a serveis socials les intervencions que es fan amb la persona que ha exposat la necessitat influeixen directament a tota la seva unitat de convivència. Quan diem que a Osona s’han atès 7.208 persones, un 11% de la població, comptabilitzem totes les persones que s’han beneficiat de l’actuació professional. Les intervencions de serveis socials tenen un efecte en tota la unitat de convivència i generen intervencions en tot el nucli familiar.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

02. POBRESA I INCLUSIÓ SOCIAL

BENEFICIARIS EBASP

PERSONES AMB SUBSIDI CONTRIBUTIU 87 50 136 80 37 47 110 194 107 848

LLUÇANÈS VALL DEL GES CENTRE VOLTREGANÈS BISAURA CABRERÈS RODA DE TER TORELLÓ CENTELLES TOTAL

900

euros d’estalvi anual en la implementació de mesures d’estalvi energètic als domicilis on s’han realitzat auditories.

* * *

PERSONES AMB SUBSIDI NO CONTRIBUTIU 87 72 121 94 40 36 75 241 115 881

PIRMI (titulars)

BANC ALIMENTS

42 11 20 25 11 2 38 67 24 240

94 83 119 25 0 7 375 585 289 1577

ESTADES TEMPORALS HABITATGE 5 2 1 0 0 0 3 11 16 38

140 persones han participat en programes d’acompanyament sociolaboral 6.273 menús low cost per a persones en situació d’economia fràgil 1.600 persones són benefiàries del subsidi d’atur, la meitat són persones amb atur de llarga durada


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

03. ATENCIÓ A LA INFÀNCIA, L’ADOLESCÈNCIA I LA FAMÍLIA Es desenvolupen projectes d’atenció a la infància i la família en especial vulnerabilitat, amb intervenció professional en l’àmbit familiar i comunitari. Són serveis destinats a afavorir la socialització dels infants, adolescents i les seves famílies, que realitzen intervencions integradores, de participació i de qualitat. Per fer-ho compten amb el suport de dos equips de serveis especialitzats: un amb l’atenció a la infància i a l’adolescència i el SIAD.

MUNICIPIS

LLUÇANÈS VALL DEL GES CENTRE VOLTREGANÈS BISAURA CABRERÈS RODA DE TER TORELLÓ CENTELLES TOTAL

SERVEI INTERVENCIÓ SÒCIO-EDUCATIVA 58 40 98

EAIA

18 16 1 2 12 15 15 79

AJUTS MENJADOR ESCOLAR 69 42 105 12 39 16 68 122 117 590

INFANTS AMB RISC SOCIAL 66 37 72 36 47 8 89 221 66 642

*

A Osona s’han posat en marxa diferents grups de pares i mares per compartir i millorar habilitats parentals i relacions familiars

* *

50 mediacions tant comunitàries com familiars 331 assessoraments per situacions de negligència i abandonament

590 infants han rebut ajuts per al menjador escolar durant l’any 2016.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

04. PROMOCIÓ A L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA MUNICIPIS

LLUÇANÈS VALL DEL GES CENTRE VOLTREGANÈS BISAURA CABRERÈS RODA DE TER TORELLÓ CENTELLES MANLLEU VIC MANCOMUNITAT TOTAL

* *

PERSONES AMB GRAU GRAU 1 DE DEPENDÈNCIA RECONEGUT

GRAU 2

GRAU 3

176 95 152 117 78 200

35 11 17 11 9 14

77 46 64 65 43 89

64 38 71 41 26 97

PERSONES A DOMICILI, DEPENDÈNCIA I AMB PRESTACIÓ I/O SAD 134 86 110 108 54 138

365 145 573 812 653 3366

36 18 67 77 54 349

137 64 283 404 322 1594

192 63 223 331 277 1423

303 124 444 760 522 2783

3.366 persones amb grau de dependència reconegut a Osona 1.432 valoracions de dependència fetes el 2016

PERSONES SAD DEP

PERSONES AMB RECURSOS RESIDENCIALS

VALORACIONS DEPENDÈNCIA 2016

37 19 35 20 11 29

58 10 67 41 39 97

110 42 72 72 47 107

76 19 64 86 89 485

97 50 159 174 187 979

139 81 179 355 228 1432

2.783

persones a domicili amb grau de dependència reconegut, amb prestació de servei i/o prestació econòmica.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

MUNICIPIS

HABITANTS VALORACIONS TELE PERSONES BAT ASSISTÈNSAD CIES SOCIAL TF

7113 LLUÇANÈS 4456 VALL DEL GES 10970 CENTRE 7155 VOLTREGANÈS 3242 BISAURA 3241 CABRERÈS 6133 RODA DE TER 13908 TORELLÓ 7346 CENTELLES 20104 MANLLEU 43287 VIC MANCOMUNITAT 24892 TOTAL 151847

* *

27 9 34 25 14 12 22 25 45 40 140 94 487

153 164 216 216 122 119 168 325 189 s/d 816 s/d 2488

9 21 7 71 0 3 4 71 61 s/d s/d s/d 186

1.231 persones ateses amb servei d’ajuda domiciliària 2.488 serveis de teleassistència oferts

HORES SOCIAL

PERSONES SAD PREVENTIU/ TRANSITORI

HORES PREVENTIU/ TRANSITORI

PERSONES SAD DEP

255 640 295 2036 0 111 123 2013 1861 s/d s/d s/d 7334

45 33 44 12 19 7 19 50 46 38 160 87 560

1906 907 2010 579 963 454,75 1891 1342 3158,43 1141 6769,7 3188 24309,88

37 19 35 20 11 10 19 76 19 64 86 89 485

HORES SAD DEP

TOTAL HORES

3188 5349 650 2197 4028 6333 2271 4886 716 1679 588 1153,75 2873 4887 7966 11321 4305 9324,43 6438 7579 10191 16960,7 8264 11452 51478 83121,88

TORAL PERSONES ATESES

91 73 86 103 30 20 42 197 126 102 246 176 1231

83.100 hores de servei


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

05. POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I LGTBI El 2015 es va posar en marxa l’Àrea de Polítiques d’igualtat de gènere i LGTB, que integra els serveis que fins ara formaven part de l’Àrea d’Infància, les línies de treball de les quals inclouen dos grans eixos de treball: les polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI, que engloben tots aquells programes, projectes i serveis destinats a promoure la igualtat de gènere. I l’eix propi d’atenció especialitzada en temes de violència masclista, que entre d’altres inclou el SIAD Osona Vic dones, és a dir, el Servei d’informació i assessorament per a dones. MUNICIPIS LLUÇANÈS VALL DEL GES CENTRE VOLTREGANÈS BISAURA CABRERÈS RODA DE TER TORELLÓ CENTELLES MANLLEU VIC MANCOMUNITAT TOTAL

*

Seguiment del Pla d’actuació comarcal en violència masclista

*

Seguiment del Pla d’igualtat de gènere d’Osona (2016-2020) i del Pla marc per a la igualtat per raó d’orientació i identitat de gènere a Osona

*

2.253 alumnes han participat a 97 tallers de sensibilització d’igualtat de gènere i identitat fets a 14 instituts de la comarca i a 3 espais joves

SIAD 3 11 7 18 4 2 23 33 10 160 44 315

21 actuacions del servei de teleassistència (ATENPRO)


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

06. PROJECTES COMUNITARIS

3.000 persones participen anualment a les activitats comunitàries organitzades des de serveis socials

Una part del treball de serveis socials és el comunitari i en xarxa; promoure programes i activitats per tal de diversificar l’oferta de recursos i serveis per connectar-hi la ciutadania és bàsic pel aconseguir la cohesió social. És en aquest sentit que s’impulsen i es coordinen diferents actuacions per possibilitar un espai de trobada i de treball per atendre les diverses situacions. Espai jove, programes d’esport per a tothom, tallers de pares i mares, tallers de cuina saludable, d’economia domèstica, dinamització de gent gran, organització de la setmana de la gent gran, tallers d’estalvi energètic o de prevenció de violència de gènere i d’igualtat són només algunes de les nombroses activitats que s’organitzen i es promouen des de serveis socials.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

* *

Programa Enxaneta

15 escoles amb 20 línies, per tal de fer arribar el programa a 152 infants i les seves famílies

23 mentors i mentores

Esport en valors

6 programes a Balenyà, Prats de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Santa Eugènia i Sant Pere de Torelló

80 infants

*

Jove voluntari

*

Horts comunitaris/cuines

*

Grups sòcioeducatius

40 joves de l’Esquirol, Calldetenes i Prats de Lluçanès

28 participants a Sant Pere de Torelló

133 persones en grups al Bisaura, Vall del Ges, Centelles, Centre, Voltreganès i Cabrerès


LÍNIES DE TREBALL 2015-2019


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

LÍNIES DE TREBALL 2015-2019 REPTES • Digitalització dels serveis socials i sistemes d’informació. • Comunicació interna i externa i accessibilitat als serveis • Treball grupal i comunitari • Desenvolupament professional

01 SERVEIS SOCIALS COM A SISTEMA D’ATENCIÓ • Avançar en l’atenció a la ciutadania creant sinergies i espais compartits amb altres sistemes d’atenció per evitar duplicitats i intervencions descoordinades. • Donar continuïtat a la implementació de sistemes d’avaluació continuada dels diversos serveis. • Implantar les TIC per destinar el temps a tasques de valor afegit. • Millorar la comunicació dels serveis, tant a la ciutadania com a representants institucionals i polítics. • Millorar l’accessibilitat del servei donant a conèixer la cartera de serveis socials. • Facilitar l’accés de la ciutadania als professionals per resoldre dubtes sobre les diverses necessitats socials.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

LÍNIES DE TREBALL 2015-2019 02 INFÀNCIA I FAMÍLIA • Fer visible la situació d’infants i joves que estan vivint una situació de fragilitat a causa de la situació de vulnerabilitat social de les seves famílies. • Crear la taula local d’infància i fer suprot en la implentació de les xarxes locals. • Continuar impulsant el treball en xarxa i comunitari. • Incorporar les noves metodologies d‘intervenció familiar validades per impulsar canvis i apoderament de les famílies. • Continuar impulsant el treball de grups i de proximitat amb els pares i mares i estar al seu costat per acompanyar els seus fills en el creixement. • Programes de suport a les famílies implicant diverses àrees per possibilitar que infants i joves tinguin igualtat d’oportunitats en l’accés a l’esport, l’educació i la cultura. • Impulsar el servei de mediació. 03 PROMOCIÓ A L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA • Implementar un nou model d’accés als productes de suport (ajudes tècniques) plantejat com un servei d’accés universal, adaptat a les necessitats canviants de les famílies i que sigui autofinançable. • Promoure l’envelliment actiu a la comarca d’Osona a través de diversos espais. • Avançar en la millora continua del SAD. • Avançar en l’especialització de treballadors/ores socials en l’atenció de persones amb necessitats relacionades amb la pèrdua d’autonomia.


SERVEIS SOCIALS D’OSONA 2016

LÍNIES DE TREBALL 2015-2019 • Implementar el sistema de recollida de queixes i reclamacions. • Analitzar el transport adaptat d’Osona per millorar l’accés als serveis d’atenció diürna. • Avançar en sistemes d’atenció compartida a la ciutadania d’Osona on intervenen tan els professionals sanitaris com socials. 04 POBRESA I INCLUSIÓ SOCIAL • Donar continuïtat als grups d’acompanyament social en col·lectius amb situació econòmica i laboral precària. • Replantejar el rebost dels aliments i el sistema de distribució dels excedents alimentaris. • Accés a ajuts d’urgència social que tinguin en compte els marcs legislatius en matèria de pobresa energètica i habitatge. • Incentivar la creació de la taula d’emergència en matèria d’habitatge. • Vetllar per l’accés a l’habitatge implicant a tots els agents socials. 05 POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I LGTBI • Implementar les mesures i els resultats del Pla d’igualtat de gènere d’Osona. • Implementar les mesures del Pla marc per a la Igualtat per taó d’orientació i identitat de Gènere a Osona. • Implementar el circuit d’actuació comarcal en violència masclista.


Profile for Consell Comarcal d'Osona

Memòria Osona Serveis Socials 2016  

Memòria Osona Serveis Socials 2016  

Advertisement