Page 1

2018 INFORME DE GESTIÓ

És un servei del

març 2019


Aquesta és una publicació de Recollida de Residus d’Osona, SL c/ Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 08500 Vic. Conceptualització i grafisme: Dívik Comunicació & Marketing Baula Comunicació (baula.cat) Fotos: Xavier Baliellas Fotografia Anguera Recollida de Residus d’Osona Foto portada: Fotografia Anguera

INFORME DE GESTIÓ 2018


ÍNDEX SALUTACIÓ ................................................................................................................................................................ 4 ORGANIGRAMA ....................................................................................................................................................... 5 ÀMBIT D’ACTUACIÓ ................................................................................................................................................ 6 LES PERSONES ....................................................................................................................................................... 7 RECURSOS MATERIALS ...................................................................................................................................... 8 TECNOLOGIES DEGESTIÓ .................................................................................................................................. 9 OBJECTIU: ACCIDENTS ZERO ........................................................................................................................... 10 RECOLLIDA SELECTIVA: SOM LÍDERS A CATALUNYA ............................................................................ 12 SERVEIS ...................................................................................................................................................................... 13 GESTIÓ DE RESIDUS: fraccions ..................................................................................................................... 13 Orgànica ................................................................................................................................................................... 14 Multiproducte .......................................................................................................................................................... 15 Envàs de vidre ........................................................................................................................................................ 16 Resta ............................................................................................................................................................................ 17 Voluminosos ............................................................................................................................................................ 18 Deixalleria .................................................................................................................................................................. 19 RECOLLIDA PORTA A PORTA (PaP) ............................................................................................................... 20 NETEJA VIÀRIA ...................................................................................................................................................... 21 SERVEIS COMPLEMENTARIS ......................................................................................................................... 22 COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ ......................................................................................................................... 23 OBJECTIUS 2019 .................................................................................................................................................. 26

INFORME DE GESTIÓ 2018


SALUTACIÓ

Benvolguts i benvolgudes,

Cada any per aquestes dates us presentem l’Informe de Gestió de Recollida de Residus d’Osona (RRO). RRO és l’empresa mixta del Consell Comarcal d’Osona que, des de l’any 1996, presta el servei públic de recollida, transport, tractament, reciclatge i valorització de residus als 39 municipis d’Osona que tenen delegada la gestió a l’ens comarcal. Tots i cada un de nosaltres generem una gran quantitat de residus. La Joan Roca i Tió President del Consell Comarcal d’Osona i del Consell d’Administració de Recollida de Residus d’Osona, SL

seva gestió és complexa i l’impacte en el medi ambient, molt important. El tractament genera uns costos que entre tots podem minimitzar si triem i reciclem adequadament els residus domèstics. RRO promou contínuament campanyes per fomentar els bons hàbits en el reciclatge del residu generat a casa. Fa uns mesos es va posar en marxa la campanya “Tu Tries”, que per mitjà d’uns espots curts explica de manera molt didàctica com fer bé la tria. Així mateix, es fan tallers a les escoles, visites als municipis i tota classe d’accions per aconseguir un entorn saludable als nostres pobles i ciutats. La Comissió Europea s’ha marcat un objectiu de cara al 2020: aconseguir reduir la generació de residus. La comarca d’Osona és, des de fa temps, un exemple a seguir en la recollida selectiva. Un èxit aconseguit entre tots del qual hem d’estar molt orgullosos. Encoratjo tothom a continuar per aquest camí; mitjançant petites accions com el reciclatge ben fet o la reutilització d’envasos es poden aconseguir grans objectius: estalvi econòmic en el dia a dia i un entorn més net i agradable; millorar la qualitat de vida, en definitiva. Les fites no s’aconsegueixen sense esforç i dedicació, motiu pel qual vull deixar constància de la professionalitat de tot l’equip humà que integra l’empresa Recollida de Residus d’Osona. Si hi afegim l’equip tècnic i els recursos de què disposa RRO, tenim una gran empresa que treballa constantment per la sostenibilitat de la comarca. I, per acabar, voldria agrair una vegada més als ajuntaments de la comarca la confiança que sempre ens heu demostrat, i a la ciutadania en general, la responsabilitat i el compromís amb el medi ambient, sense els quals no hauríem aconseguit els bons resultats d’aquests darrers anys.

Vic (Osona), febrer de 2019

4

INFORME DE GESTIÓ 2018


ORGANIGRAMA

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Participació

Participació

55%

45%

Joan Roca (president) Antoni Serrat Manel Romans Albert Serra Josep M. Freixanet

CONSELLER DIRECTOR Antoni Serrat

CESPA S.A.

Narcís Llongarriu Gonzalo Rodríguez Montserrat Bosch

CONSELLERA GERENT Montserrat Bosch

GESTIÓ DEL SERVEI

GERENT CONTRACTE

Montserrat Bosch

CAP DE SERVEI

Ana Menéndez

DEPARTAMENT TÈCNIC Isaac Manubens

SERVEI

TÈCNICS

Josep M. Tantiñà Ricard Rodríguez Josep Màrquez Toni Megias

Albert Calm Ayna Pla

DEPARTAMENT COMUNICACIÓ Marta Corretja

DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ Judit Font

INFORMADORS

ATT. AL CLIENT

Núria Aragay

Sara Marcé

DEPARTAMENT FLOTA

MECÀNICS

XÒFERS PEONS

INFORME DE GESTIÓ 2018

5


ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Des de la seva condició d’empresa mixta (Consell Comarcal d’Osona i CESPA), RRO té l’objectiu de limitar la seva actuació dins del territori de la comarca d’Osona. Actualment, la influència territorial d’RRO és la següent:

COBERTURA DE SERVEI (en nombre d’habitants)

82%

Municipis d’Osona en els quals RRO hi presta algun servei

Municipis d’Osona en els quals RRO NO hi presta cap servei

39 129.646 municipis

30 9

Dades de població segons RD 1548/2018, de 25 d’octubre de 2018

6

INFORME DE GESTIÓ 2018

municipis amb sistema de contenidors municipis amb sistema porta a porta

habitants


PERSONES

92

persones

Les persones, les condicions de feina, la seguretat, la formació, la motivació,

Antiguitat mitjana

etc. són qüestions clau en la proposta de servei d’RRO. El treballador és el

personal d’RRO*

10,45

centre d’un servei de qualitat que es complementa amb una dotació de recursos potent. El servei que ofereix RRO no descansa. Cal donar servei sempre,

anys/treballador

ininterrompudament, per això es treballa amb tres torns diferents que ens permeten cobrir totes les hores del dia, tots els dies de l’any.

* Entre els dos centres de treball (Vic i Manlleu) d’un total de 92 treballadors.

Conveni RRO Vic

31

conductors

33 peons

EQUIP COMÚ

1 gerent 1 cap de serveis 3 tècnics 4 encarregats 2 administratius 2 mecànics

4

conductors

11

peons

Conveni RRO Manlleu

INFORME DE GESTIÓ 2018

7


RECURSOS MATERIALS

Flota de vehicles

46

20 recol·lectors de càrrega posterior 5 recol·lectors de càrrega lateral 3 satèl·lits de càrrega lateral 2 camions de càrrega superior

vehicles

3 recol·lectors de càrrega bilateral (easy) 2 camió de caixa oberta i plataforma 4 escombradores 4 furgonetes (dues hidronetejadores) 2 rentacontenidors 1 vehicle brigada elèctric parcs

Instal·lacions

2

1

VIC (seu principal) + MANLLEU

complet + magatzem de recanvis

naus

8

INFORME DE GESTIÓ 2018

taller

3.627

hores/any totals reportades de taller

1.968

ordres de treball efectuades


TECNOLOGIES DE GESTIÓ

Cubells xipats: avancem cap a un model revolucionari El model de recollida selectiva porta a porta (PaP) és el que està donant millors resultats quantitatius i qualitatius en la tria de residus domèstics, tant a la nostra comarca com a altres poblacions on s’ha implantat. Deixar la brossa triada davant del domicili en un cubell identificat, fa que el ciutadà sigui conscient del seu rol en el cicle: una bona tria comença a casa. Hi ha ciutadans que pensen que no cal reciclar bé perquè els altres no ho fan bé, però... i si hi hagués un sistema que bonifiqués els que ho fan bé? El sistema de cubells amb xip és un pas important cap a aquest model. Ens permetrà ser més eficients en la recollida i també saber com recicla cada llar, per tal de proposar mesures de millora que permetin que tothom pagui pel que genera en un futur.

Programa de gestió del taller

Està prevista la implantació del sistema a Roda de Ter per principis del 2019, però el 2018 ja s’ha implantat el sistema a Sant Julià de Vilatorta i a l’Esquirol.

... i els sistemes ja implantats i que seguim consolidant GPS a tots els vehicles

Per Recollida de Residus d’Osona és molt important el cicle de vida dels nostres vehicles i és per això que es va decidir implantar un nou programa capaç de gestionar les ordres de taller de l’equip mecànic. D’aquesta manera podem optimitzar esforços i ser més eficients per poder prestar un millor servei.

Informació molt valuosa per assegurar la qualitat del servei i la milora continuada.

Intranet Espai de gestió i comunicació directa amb el client que permet agilitzar i assegurar la gestió.

Pesatge estàtic i dinàmic Una eina imprescindible per avançar cap al model de pagament per generació.

GIS Més de 6.000 contenidors geolocalitzats per poder dissenyar i optimitzar les rutes de recollida.

INFORME DE GESTIÓ 2018

9


OBJECTIU: ZERO ACCIDENTS

Prevenció de riscos laborals •

Canvi de cultura: Zer0 Accidents laborals

Avaluació continuada de riscos laborals

EPIs: casc, sabata de seguretat, ulleres, protectors auditius i guants

Riscos psicosocials: mesures preventives

TV amb missatges formatius

Projecció de missatges de seguretat en un monitor instal·lat en una zona comuna del personal d’RRO

La seguretat i la salut laborals són punts crítics en tots els llocs de treball ja que tenen un efecte directe sobre les persones. En el cas de la feina que fan la majoria de treballadors de RRO, els riscos són màxims i per això la nostra precaució ha de ser també la màxima. A RRO es fan constantment cursos de formació i s’apliquen mesures correctives amb la finalitat d’evitar i minimitzar els riscos per a la salut dels treballadors derivats de cada lloc de treball. Per aconseguir aquests objectius, es dediquen molts esforços tant personals com econòmics per fer possible que cada vegada es treballi de manera més segura. L’ús dels Equips de Protecció Individual (EPIs) és una responsabilitat compartida entre els operaris i l’empresa

Hores de formació Durant l’any 2018, les persones que treballen a RRO han participat en 16 cursos de formació, amb un total acumulat de

Índex d’incidència*

749 hores dedicades a la formació. Des de sempre hem aconseguit mantenir un nivell d’accidents molt per sota la mitjana

743

704

1.243

776

749

del sector.

2014

2015

2016

2017

2018

RRO

Sector*

2014

5,00

11,23

2015

6,10

11,77

2016

4,94

11,00

2017

5,88

12,14

2018

5,38

12,18

* Nombre d’accidents/Nombre de treballadors x 100 ** Mitjana sector. Font: Asepeyo

10

INFORME DE GESTIÓ 2018


Indicadors

6

accidents en total l’any 2018

Amb un total d’hores de feina de

179.400

per fer el càlcul, multipliquem el nombre total de treballadors (92) per 37,5 hores/setmana laborables de mitjana, i això ho multipliquem per 52 setmanes. Recull només els accidents que hagin derivat en algun tipus de lesió o dany a la persona. Inclou els accidents ‘in itinere’.

1

accident cada

29.900

hores de feina

Ens proposem un objectiu tant complicat com necesari: arribar a completar un cicle laboral complet sense patir cap mena d’accident laboral. Això inclou els ‘in itinere’ i considera només els accidents que tenen com a resultat algun tipus de lesió o dany per a qui el pateix. A més de totes les mesures que ja hem anat implantant des de sempre, d’aquest 2018 volem destacar les següents accions:

Accions de comunicació

Estudis

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut trimestral

Soroll / Auditius

Ergonòmics

Reunió de Comitè de delegats mensual

Vibracions (vehicles)

Reunió setmanal amb encarregats i direcció

Legionel·la

Reunió de sortida setmanal amb encarregats i peons/conductors

INFORME DE GESTIÓ 2018

11


RECOLLIDA SELECTIVA SOM LÍDERS A CATALUNYA

Municipis RRO (2018)

Mun. Catalunya (2017) A Catalunya s’estabilitza un nivell de recollida selectiva que no aconsegueix trencar la barrera del 50%

REBUIG

40,1% VOLUMINOSOS

3,1%

REBUIG

60,1%

DEIXALLERIA

VOLUMINOSOS

5,8%

5,9%

VIDRE

5,8%

DEIXALLERIA

MULTIPRODUCTE

5,5%

25,6%

VIDRE

ENVASOS LL. (3,8%)

11,5%

+ PAPER/CARTRÓ (7,7%)

ORGÀNICA

PODA

19,7%

recollida selectiva

ORGÀNICA

60%

rebuig

2,5%

9,9%

40% recollida selectiva

41%

62% rebuig

1,14

1,36

kg/hab/dia

Resta*

kg/hab/dia

Multiproducte*

219

462

836

460

RRO 2018

Catalunya 2017

RRO 2018

Catalunya 2017

RRO 2018

Vidre*

107

226

53

Orgànica*

4,7%

MULTIPRODUCTE

Catalunya 2017

Volum. + Esp.*

RRO 2018

12

Catalunya 2017

INFORME DE GESTIÓ 2018

67

67 RRO 2018

82

mostren dades de

36 55

66

* Tots aquests gràfics

Catalunya 2017

grams per habitant i dia (g/hab/dia).


SERVEIS GESTIÓ DE RESIDUS: fraccions

42.410

tones

Durant el 2018 hem gestionat 42.410.000 quilos de residus, amb la següent distribució per fraccions:

VOLUMINOSOS

393

VIDRE

2.028

Tn

ESPECIALS

478

Tn

Residus recollits a les deixalleries, incloses les mòbils

Tn

FORM

9.917

Tn

(inclou la gespa)

RESTA

20.535

Tn

MULTIPRODUCTE

9.059

Tn

(sense Vic)

INFORME DE GESTIÓ 2018

13


SERVEIS Orgànica

35 122.199 9.917 municipis

tones

Mitjana RRO: 226 g/hab/dia (Porta a porta: 280 g/hab/dia / Contenidors: 219 g/hab/dia) Mitjana Catalunya: 140 g/hab/dia Destí: CTR Osona Ripollès i Planta de compostatge

hab.

(inclou la gespa)

Model amb

Compostador comunitari · Implantat a 6 municipis (al mapa amb marró més clar) · Eliminem el transport

IMPROPIS

· El municipi recull directament el fruit del reciclatge: compost

4,26% PÈRDUES

0,29% PODA

0,41%

Evolució orgànica

(g /hab/dia)

FORM

14

INFORME DE GESTIÓ 2018

218

218

216

221

226

95,04%

2014

2015

2016

2017

2018


SERVEIS Multiproducte

38 84.606 9.059 municipis

hab.

tones

Mitjana RRO: 293 g/hab/dia Mitjana Catalunya: 107 paper-cartró + 53 envasos lleugers Destí: Planta de triatge de multiproducte

15,5%

REBUIG

19,6%

36,1%

43,3%

PAPER/CATRÓ

41,5%

Evolució multiproducte

(g/hab/dia)

RRO Porta a porta

2014

2015

2016

293

RRO Contenidor

41,2%

271

RRO Total

29,6%

264

38,9%

251

ENVASOS LL.

245

34,3%

2017

2018

INFORME DE GESTIÓ 2018

15


SERVEIS Envàs de vidre

38 84.606 2.028 municipis

habitants

tones

Mitjana RRO: 66 g/hab/dia Mitjana Catalunya: 55 g/hab/dia Destí: Planta de reciclatge de vidre

16

62

59

63

65

(g/hab/dia)

59

Evolució envàs vidre

2014

2015

2016

2017

2018

INFORME DE GESTIÓ 2018


SERVEIS Resta

38 122.223 20.535 municipis

hab.

tones

Mitjana RRO: 460 g/hab/dia Mitjana Catalunya: 838 g/hab/dia Destí: Centre de Tractament de Residus (CTR) municipals d’Osona i el Ripollès + Dipòsit controlat

463

467

462

460

(g/hab/dia)

465

Evolució resta

2014

2015

2016

2017

2018

INFORME DE GESTIÓ 2018

17


SERVEIS Voluminosos

23 30.258 393 1.692 municipis

hab.

tones

serveis domiciliaris de trastos

Mitjana RRO: 36,0 g/hab/dia Mitjana Catalunya: 82 g/hab/dia Destí: Deixalleria i CTR Osona i Ripollès

18

22,9

27,6

29,0

36,0

(g/hab/dia)

17,4

Evolució voluminosos

2014

2015

2016

2017

2018

INFORME DE GESTIÓ 2018


SERVEIS Deixalleria

11 26.683 478 municipis

hab.

tones

1 deixalleria fixa que dóna servei a 5 municipis (18.172 habitants / 457 tones) 2 deixalleries mòbils que donen servei a 6 municipis (7.937 habitants / 20,86 tones)

PLÀSTIC DUR

2%

RESIDUS ESPECIALS

2%

FRACCIÓ VERDA

4%

ELECTRÒNICA

4%

PAPER/CARTRÓ

FERRALLA

8% VOLUMINÓS

5%

ALTRES

3%

Oli vegetal Línia blanca Vidre pla Bateries Roba/sabates Oli mineral Piles Pneumàtics Fluorescents/bombetes Envàs de vidre Tòners

20%

RUNA

26%

FUSTA

26%

INFORME DE GESTIÓ 2018

19


SERVEIS RECOLLIDA PORTA A PORTA

El Porta a Porta és el futur Aviat farà 20 anys de les primeres implantacions del model PaP a Catalunya. El sistema ha demostrat d’alt percentatge de participació de la tria dels residus en origen.

Percentatge de recollida selectiva*

L’ARC (Agència de Residus de Catalunya) penalitza les entrades a l’abocador i la nova llei preveu incremenrts significatius del cànon.

82,0%

Cal apostar per aquest model tant per paliar els increments

Prats de Lluçanès

dels costos de tractament com per contribuïr a la protecció del nostre entorn.

81,7%

Porta a porta / Contenidors

Sant Vicenç de Torelló

dos models contraposats

73,6% Olost

Mitjana PaP (RRO)

Mitjana Contenidors

2018

2018

68,8% Calldetenes

34%

49%

28%

67,0% Roda de Ter

20% 29%

9%

27%

4%

64,1% Santa Eugènia de Berga

82,7% L’Esquirol: primera experiència de Porta a porta amb el Vidre un èxit amb potencial

20

Sant Julià de VIlatorta

72,6% L’Esquirol (1r mes)

Hem repartit 1.100 cubells de vidre

65,7%

Quinzenalment, fem la recolllida a domicili

Espinelves

Increment important de l’aportació en quilos

Facilitem l’aportació a l’usuari

Zero contenidors al carrer

INFORME DE GESTIÓ 2018

* municipis amb servei RRO que fan PaP


SERVEIS NETEJA VIÀRIA

4.107 hores

Neteja mecànica

13.152 hores

Neteja manual

RRO disposa d’un equip de persones i d’una flota de vehicles per prestar el servei de neteja viària. Durant el 2018 s’han prestat serveis de neteja mixta (manual, mecànica i mixta) a 4 municipis.

Escombradora autotransportable Escombradora sobre xassís de camió

273

hores/any

Neteja i taques

1.118 hores

Mercats ambulants

sense les limitacions de desplaçament que tenen les escombradores convencionals. Pensada per donar servei a zones urbanes remotes i amb poca extensió.

Hidronetejadora amb campana de vapor Furgó equipat amb dipòsit d’aigua freda-calenta i compressor d’alta pressió per dur a terme tasques de neteja especial.

Més de

280

grafits trets (Manlleu)

Serveis auxiliars de neteja: • Escombradora manual • Escombradora mecànica • Brigada • Parcs i jardins • Amb aigua

430 hores

Hidronetejadora

• Amb aigua a pressió • Embornals i canalitzacions • Grafits • Mobiliari urbà i monuments • Servei de bufadors

INFORME DE GESTIÓ 2018

21


SERVEIS COMPLEMENTARIS

Reparació de contenidors

Rentacontenidors El rentacontenidors és un equip

(nous o recanvis)

autònom, ja que disposa d’un dipòsit d’aigua neta, una cambra

1.050

de rentat, un mecanisme d’elevació, una tremuja per recollir els residus procedents de la pròpia operació i un sistema de bombeig per a les aigües utilitzades des de la tremuja de

Rentat de contenidors

22.177 Manteniment de compostadors d’ús comunitari (a Tavertet i Vilanova de Sau) Alguns municipis més allunyats i d’àmbit rural han implantat el compostatge comunitari com a via de gestió de la matèria orgànica, instal·lant grans compostadors a diversos punts del municipi. El seu manteniment és clau perquè el sistema funcioni. RRO fa aquest servei i assegura així una barreja òptima, un procés ràpid i sense molèsties i un compost de qualitat. A RRO adaptem el servei a cada municipi.

Recollida de gespa (Gurb)

121 tones

325 habitatges

22

INFORME DE GESTIÓ 2018

Recollida amb autocompactador Sistema pensat per a zones de poca població on la recollida selectiva es fa en una caixa autocompactadora (semblant a la caixa d’un camió). Quan està plena, es porta a la planta de tractament corresponent.

residus fins al dipòsit d’aigua bruta. És un camió, equipat amb una caixa per rentar els contenidors, i la seva funció principal és la de netejar i higienitzar l’interior dels contenidors.


COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ

Nova campanya de vídeos divulgatius i campanya de difusió als mitjans comarcals S’han produït i emès 10 vídeos divulgatius sobre els residus domèstics. La intenció és posar el focus en aspectes importants de la gestió de residus que els ciutadans no veiem, no els donem importància o no fem prou bé. Són aspectes clau que, en cas de millorar, suposarien un gran avenç amb un petit esforç de tothom. Entre finals del 2018 i principis del 2019 s’ha fet una campanya de difusió que ha permès arribar a uns 60.000 ciutadants d’Osona a través de mitjans digitals i d’anuncis als cinemes. PORTA A PORTA

Vegeu-los tots a: ecoestacio.rro.cat

ORGÀNIC AL REBUIG

MULTIPRODUCTE/Impropis

ANDRÒMINES

DINS DEL CONTENIDOR

CENDRES

MULTIPRODUCTE/Fracció

VIDRE SENSE TAPS

EVITEM RESIDUS

DEIXALLERIA

INFORME DE GESTIÓ 2018

23


COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ ECOESTACIÓ

Nou webapp de l’EcoEstació Molt més que un lloc web Hem desenvolupat una solució web adaptada als dispositius mòbils (telèfons i tablets, tot i que també es pot veure en un ordinador de sobretaula), amb la intenció de crear un portal d’accés a l’activitat de l’EcoEstació. Incorpora els següents continguts: •

Índex Global de Reciclatge (IGR) - veure pàgina següent

Consultar agenda de l’EcoEstació

Fer pre reserva de l’EcoEstació

Recordatori de fraccions

Vídeos divulgatius i informatius

Actualitat

Formulari de consultes

82

visites a municipis repartides en 35 municipis

Podeu accedir al webapp de l’EcoEstació a través d’un navegador web (http://ecoestacio.rro.cat), o escanejant el codi QR de l’esquerra amb un dispositiu mòbil.

696

hores de visita a un total de 35 municipis

33

centres educatius visitats

de 17 municipis diferents

370 hores de visita

repartides en 41 jornades

3.500 alumnes

han passat pels tallers

24

INFORME DE GESTIÓ 2018


COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ

El primer rànquing de reciclatge L’IGR ens permet saber com ho està fent el nostre municipi Per facilitar la comprensió del nivell de reciclatge dels municipis als quals prestem servei, hem desenvolupat el càlcul de l’Índex Global de Reciclatge (IGR). Hi ha diverses variables a tenir en compte per avaluar el bon reciclatge, per tant fem servir les més rellevants per tal de poder atorgar un sol valor a cada població (l’IGR), així com una posició en el total del rànquing osonenc (del total de 39 municipis als que donem servei). Aquest valor ens indica quina “nota” sobre 100 traiem en reciclatge. La base 100 és el % que hauríem de reciclar segons la bossa tipus de l’Agència Catalana de Residus. Accediu a la consulta escanejant aquest codi QR amb un dispositiu mòbil.

Així doncs, com més a prop de 100 està l’IGR, millor. L’IGR té l’objectiu de donar una referència clara a qualsevol persona de com ho estem fent i com podem millorar. Consulteu llistat complert a: ecoestacio.rro.cat

Desplegament de la campanya “Tu Tries” Despleguem la gràfica de la marca “Tu Tries” a la comunicació d’informació i sensibilització sobre residus domèstics. Amb la implantació de nous contenidors al carrer i un rellançament de la

Altres actuacions GENERALS: •

Retolació “Tu Tries” i contacte RRO a la flota de vehicles RRO.

Creació de gadgets promocionals.

Redactat i presentació de memòries específiques per a cada municipi.

campanya de millora del reciclatge, Vic adopta també la marca “Tu Tries” per tal de potenciar-la. Unificar missatges en una comarca com la nostra és molt positiu per donar un missatge unitari als ciutadans.

INFORME DE GESTIÓ 2018

25


OBJECTIUS 2019

Potenciar el porta a porta Difondre aquest model d’èxit a més municipis. Incorporar la recollida PaP del vidre als municipis que ja tenen el sistema implantat. Aplicar tecnologia per control d’aportació.

26

INFORME DE GESTIÓ 2018

Potenciar la divulgació i l’acostament a la ciutadania Donar informació és empoderar. La comunicació és una eina molt poderosa per canviar i millorar hàbits i punts de vista. El 2019 volem que sigui un any per difondre l’IGR (Índex Global de Reciclatge).

Zer0 accidents laborals Reduir els 6 accidents del 2018. Seguir treballant amb la convicció que és possible estar un any sencer treballant sense tenir ni un sol accident.


Millorar la qualitat de la tria

Millora contínua en la gestió interna

Encara ens trobem massa residus al contenidor que no toca.

El nostre principal objectiu és la millora dels processos interns. Treballant amb tot l’equip per aportar solucions innovadores.

Continuar format el ciutadà en matèria de gestió de residus per millorar la qualitat.

Incorporar nous programes de gestió per arribar a necessitats més concretes dels nostres clients.

INFORME DE GESTIÓ 2018


RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA

P.I. Les Casasses C. Esquirol, 6 08500 Vic (Barcelona) T. 93 883 32 25 F. 93 889 33 38 info@rro.cat www.rro.cat

Profile for Consell Comarcal d'Osona

Memoria Recollida de Residus d'Osona 2018  

Memoria Recollida de Residus d'Osona 2018

Memoria Recollida de Residus d'Osona 2018  

Memoria Recollida de Residus d'Osona 2018

Advertisement