Page 1

PIONEER W y d a r z eni a , W ie d z a , E d u k a c j a

Czerwiec nr 1/2010

Grecki kryzys – lekcja dla Polski

Felieton prof. W. M. Orłowskiego

Sprawdź, ile zarobisz przez 10 lat Fundusze, lokaty, nieruchomości

6

Nowe fundusze Obligacji – Dynamiczna Alokacja,

Sylwetka:

Steve Jobs

Instrumentów Dłużnych, Zmiennej Alokacji 3

ikona E-rewolucji


Spis treści

Spis treści 2 W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE Ze świata, z kraju i Pioneera

4 inwestycje

Fundusze inwestycyjne – 150 lat tradycji

6 Sylwetka

Steve Jobs – ikona e-rewolucji

8 oferta pioneera

Trzy nowe asy z talii Pioneera Krzysztof Lewandowski

Prezes Pioneer Pekao TFI SA

Szanowni Państwo

Foto: materiały własne, FPM/Getty Images News

Z

inwestowaniem pieniędzy jest jak z żeglowaniem po wzburzonym morzu – dostarcza wiele radości i satysfakcji, ale nie jest pozbawione ryzyka. Dlatego w taką podróż najlepiej wyruszyć w dobrej łodzi i z doświadczoną załogą. Wybrali Państwo żagle Pioneer Pekao Investments. To dobry wybór. Warto mieć nasz nowy magazyn w domowej biblioteczce inwestora, aby na bieżąco wiedzieć, co się dzieje w Pioneer Pekao TFI SA, zarówno w zakresie nowości produktowych, jak i naszej aktywności na rynkach finansowych w kraju i na świecie. Magazyn dostarczy też Państwu wiedzy, jak się poruszać na rynku funduszy inwestycyjnych. Będą w tym pomagać nasi najlepsi eksperci. Poza tym swoimi refleksjami dotyczącymi bieżących wydarzeń gospodarczych będą się z Państwem dzielić najlepsi polscy eksperci. W tym numerze szczególnie polecam tekst prof. Witolda M. Orłowskiego na temat greckiego kryzysu. Warto również poświęcić czas na artykuł o strategii inwestowania w fundusze w niepewnych czasach. Osobiście polecam jednak przeczytanie naszego magazynu od deski do deski.

12 poradnik inwestora

Jak umiejętnie korzystać z funduszy inwestycyjnych?

14 Dziś analiza, jutro prognoza Kryzys – inaczej, strategia – bez zmian

16 Felieton

Co ma wspólnego Polska z Grecją?

6

Sylwetka

Steve Jobs

16 Felieton

PROFESOR WITOLD M. ORŁOWSKI

„Pioneer. Wydarzenia, Wiedza, Edukacja”; Właściciel: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa; , al. Szucha 8, 00-580 Warszawa, tel.: +48 22 627 26 60, Wydawca: faks: +48 22 627 26 71, biuro@cppolska.com.pl, www.cppolska.com.pl

NR 1/2010

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

1


W telegraficznym skrócie Ministerstwo Gospodarki:

PKB w tym roku wzrośnie o 3 proc. Nowe fundusze w ofercie Pioneera

P

Polska wciąż liderem wzrostu gospodarczego wśród krajów Unii Europejskiej.

A

nalitycy Ministerstwa Gospodarki prognozują, że polski PKB w całym 2010 roku wzrośnie o 3 proc. Dynamika wzrostu naszej gospodarki będzie jedną z najwyższych w Europie – ocenia resort gospodarki. Jego analitycy prognozują

również, że na koniec br. stopa bezrobocia wyniesie 12,5 proc. Wskaźnik inflacji zbliży się do 2,5 proc., produkcja budowlano-montażowa osiągnie przyrost ok. 5 proc. rok do roku, a deficyt w obrotach bieżących wyniesie ok. 45 mld zł.

ioneer Instrumentów Dłużnych FIO i Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO – to nowe fundusze, dzięki którym klienci mogą inwestować na rynku obligacji nieskarbowych. Uruchomiliśmy również Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO z bardzo lubianej przez klientów serii funduszy stosujących strategię zabezpieczania portfela. Szczegóły w magazynie na stronach 8-11.

R

szef ebc przewiduje wzrost gospodarczy.

2

ynki wschodzące, w tym i polski, zniosły kryzys lepiej od dojrzałych gospodarek. – Rynki te, chociaż ciężko odczuły kryzys, jednak pozostają siłą globalnej gospodarki – uważa Jean-Claude Trichet, prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Najnowsza prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakłada, że wzrost gospodarczy, tzw. „emerging markets”, sięgnie

w tym roku 6,3 proc. w porównaniu z tempem 2,3 proc., w którym powinny rozwijać się gospodarki krajów rozwiniętych. Perspektywy rynków wschodzących pozytywnie oceniają również inwestorzy. Pod koniec maja indeks MSCI Emerging Markets był o 58 proc. wyższy niż na początku zeszłego roku. Podczas gdy analogiczny wskaźnik dla rynków dojrzałych sięgnął jedynie 16 proc.

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

NR 1/2010

Foto: Shutterstock.com, Bloomberg/Getty Images/FPM, Agencja Gazeta

Trichet wierzy w siłę rynków wschodzących


W telegraficznym skrócie

Polskie firmy odporne na kryzys JP Morgan o polskich stopach procentowych

A

merykański bank JP Morgan spodziewa się, że Rada Polityki Pieniężnej w tym roku tylko raz podwyższy podstawowe stopy procentowe banku centralnego. Według analityków JP Morgan, podwyżka wyniesie 0,25 pkt proc. Także w 2011 roku bank przewiduje tylko jedną zmianę stóp, również o 0,25 pkt proc. Tym samym główna stopa procentowa NBP na koniec 2011 roku sięgnęłaby 4 proc. wobec 3,5 proc. obecnie.

Wyniki Pioneer Pekao TFI w I kwartale 2010 roku

P

ioneer Pekao TFI w marcu br. już 12. miesiąc z rzędu notował wzrost aktywów zarządzanych funduszy. Na koniec marca aktywa funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA wyniosły ponad 17 mld zł, dzięki czemu udało się nam umocnić pozycję lidera na rynku funduszy inwestycyjnych.

Pioneer nagrodzony

F

irma Pioneer Pekao TFI potwierdziła swoją dobrą reputację w badaniu PremiumBrand, otrzymując ceniony certyfikat. Ponadto zarządzający funduszem Pioneer Obligacji Dolarowych Plus zostali wyróżnieni przez „Gazetę Giełdy Parkiet” nagrodą Złoty Portfel. Więcej na stronie 17.

NR 1/2010

Większość małych firm wyszła z kryzysu bez szwanku.

Z

badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wśród polskich przedsiębiorstw wynika, że firmy co prawda nie były przygotowane na kryzys, ale przechodzą go łagodnie. Tylko 55 proc. polskich małych i średnich firm bezpośrednio doświadczyło skutków załamania globalnej koniunktury – wynika

z badania PARP. Przedsiębiorcy znacznie częściej widzą kryzys w swojej branży (65 proc. wskazań) i całej gospodarce (75 proc.). Polskie firmy w odpowiedzi na osłabienie światowej koniunktury reagowały pasywnie – 49 proc. przedsiębiorców ograniczyło koszty, tylko 21 proc. poszukiwało nowych rynków, a 11 proc. wzmocniło działania promocyjne.

Polityka charytatywna Pioneera

Z

godnie z naszą polityką działań charytatywnych przekazaliśmy kolejne darowizny na fundacje i stowarzyszenia opiekujące się chorymi i potrzebującymi dziećmi. Ostatnio obdarowani zostali: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Obornikach

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

Śląskich, Koło Dzieci Niepełnosprawnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie, Fundacja „Pożywienie – Darem Serca”. W planie mamy oczywiście dalsze wspieranie zaangażowanych w to dzieło fundacji.

3


inwestycje

Fundusze inwestycyjne – 150 lat tradycji Popularność funduszy rośnie z roku na rok. Sprzyjają jej atrakcyjne stopy zwrotu i poszukiwanie przez coraz większą liczbę inwestorów alternatywnych możliwości pomnażania pieniędzy.

Fundusze dostosowane do sytuacji Bessa na rynku kapitałowym z lat 70. spowodowała w USA szczególnie

Według ostatnich danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA), w końcu maja 2010 roku wartość aktywów zgromadzonych przez fundusze sięgała 102 mld zł.

4

intensywny rozwój funduszy rynku pieniężnego. Były ku temu powody. Kiedy wskaźniki inflacji regularnie osiągały wysoki, ponad 10-proc. poziom, większość tych funduszy wypracowywała dwucyfrowe zyski, podczas gdy w tym samym czasie np. fundusze akcyjne dotknęła stagnacja lub nawet spadek wartości jednostek uczestnictwa. Jednocześnie dzięki wysokiej rentowności jednostek funduszy pieniężnych, wyższej od ówczesnych lokat bankowych, następował dalszy wzrost zainteresowania tego rodzaju instrumentem inwestycyjnym. Koniunktura sprzyjała również tworzeniu funduszy inwestujących w instrumenty dłużne. Boom lat 90. Prawdziwy boom w rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w USA nastąpił w latach 90. XX stulecia. W okresie tym wartość aktywów amerykańskich funduszy inwestycyjnych wzrosła z 1,1 bln dol. w 1990 roku do 6,8 bln dol. w końcu tej dekady. Natomiast w 2010 roku aktywa zgromadzone w amerykańskich funduszach sięgały kwoty 5 bln dol. według Market Watch.

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

NR 1/2010

Foto: Shutterstock.com, iStock.com

P

ierwsze towarzystwo inwestycyjne powstało w Wielkiej Brytanii w 1860 roku. Za oceanem pierwszy fundusz zamknięty utworzony został w 1904 roku, a pierwszy fundusz o charakterze otwartym w 1924 roku. Już w 1928 roku powstał Pioneer Fund. Był jednym z czterech pierwszych funduszy inwestycyjnych, a jednocześnie pierwszym amerykańskim funduszem, który wyszedł ze swoją działalnością za granicę. Tuż przed wielkim kryzysem, w końcu lat 20. ubiegłego wieku w USA działało już 400 funduszy o łącznej wartości aktywów 3 mld dol. – to suma na owe czasy gigantyczna. Wielki kryzys, a potem II wojna światowa przyhamowały ekspansję funduszy.


inwestycje

Początek polskiej historii W Polsce Ustawa z dnia 22 marca 1991 roku regulująca obrót papierami wartościowymi „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych” umożliwiła tworzenie funduszy wspólnego inwestowania. Pierwszym i jedynym przez blisko 3 lata funduszem powierniczym był fundusz zrównoważony Pioneera (wówczas Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA), utworzony w lipcu 1992 roku. Dzięki giełdowej hossie na warszawskim parkiecie z lat 1993-1994 wartość jego aktywów szybko rosła i osiągnęła 2 mld zł. Dopiero w 1995 roku powstały kolejne fundusze zrównoważone oraz pierwsze fundusze akcji i obligacji.

Pierwszym i jedynym przez blisko 3 lata funduszem powierniczym w Polsce był fundusz zrównoważony Pioneera (wówczas Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA), utworzony w lipcu 1992 roku. Europejskiej pojawiła się również możliwość sprzedawania tytułów uczestnictwa funduszy utworzonych w krajach unijnych. Magiczna granica ponad 100 mld zł Wzrost atrakcyjności alternatywnych form oszczędzania spowodował zwiększenie popularności funduszy inwestycyjnych. O ile na koniec 2000 roku łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych w Polsce wynosiła 7,1 mld zł (1,71 mld dol.),

o tyle w końcu 2001 roku wzrosła do 12,1 mld zł. Na koniec 2003 roku suma aktywów netto funduszy osiągnęła 33,2 mld zł. Według ostatnich danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA), w końcu maja 2010 roku wartość aktywów zgromadzonych przez fundusze sięgała 102 mld zł. Z czego w portfelu Pioneera Pekao TFI SA, jak podaje spółka, znajdowało się ponad 17 mld zł zgromadzonych w 32 funduszach i subfunduszach, co dawało mu pozycję lidera.

Porządkowanie prawa i rynku Najbardziej dynamiczny rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w naszym kraju nastąpił w latach 1997-1999. Poważnym impulsem była uchwalona przez parlament 28 sierpnia 1997 roku odrębna ustawa regulująca działalność funduszy inwestycyjnych. Nowa regulacja zastąpiła pojęcie funduszy powierniczych funduszami inwestycyjnymi, nakazując ich przekształcenie oraz nadając im (podobnie jak ma to miejsce np. w USA) osobowość prawną. Wyróżniła także trzy typy funduszy: otwarty, zamknięty i mieszany. Pierwszy fundusz zamknięty powstał jednak dopiero w 1999 roku. Pod koniec roku 2000 Sejm dokonał poważnej nowelizacji Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych, dostosowując ją do wymogów Unii Europejskiej. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, wraz z przystąpieniem Polski do Unii

NR 1/2010

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

5


Sylwetka

Steve Jobs – ikona e-rewolucji

Innowator i menedżer, dzięki któremu Apple stał się jedną z najbardziej wartościowych firm na świecie. A logo firmy – jabłuszko – jednym z symboli konsumenckiej popkultury.

Nigdy nie stał się celebrytą. Stara się większość czasu spędzać w firmie lub z rodziną. 6

Legenda z Silicon Valley Sam Jobs jest żywą legendą branży informatycznej. To on wraz ze Steve’em Wozniakiem w 1976 roku w garażu rodziców założyli Apple’a. Jobs porzucił studia w college’u już po pierwszym semestrze i wraz z Wozniakiem i paroma innymi kolegami rozpoczął pracę nad komputerami, które potem podbiły świat – Apple II i Macintosh. Przełom lat 70. i 80. ubiegłego wieku należał do Apple’a pod względem popularności ich komputerów wśród

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

NR 1/2010

Foto: Bloomberg, Getty Images News/FPM

Wiosną tego roku kapitalizacja spółki z Doliny Krzemowej po oszałamiającym sukcesie iPada osiągnęła wartość 205,57 mld dol. W ten sposób Apple stał się trzecią co do wartości firmą na świecie, po Exxonie i Microsofcie, wyprzedzając handlowego giganta – sieć Wal-Mart. Według magazynu „Fortune”, Apple swoją wysoką wycenę w olbrzymim stopniu zawdzięcza jednemu człowiekowi – Steve’owi Jobsowi, jednemu z założycieli firmy. Zdaniem „Fortune”, gdyby Jobs opuścił Apple, automatycznie spółka straciłaby w oczach inwestorów blisko jedną czwartą swojej wartości.


sylwetka

użytkowników indywidualnych. Apple II, wypuszczony na rynek w 1977 roku, był pierwszym na świecie komputerem w obudowie z tworzywa sztucznego. Wozniak przyznaje, że był to pomysł Jobsa. Jobs był wówczas – w latach 80. – znakomitym innowatorem, ale jeszcze nie najlepszym menedżerem. W 1985 roku w wieku 30 lat został zmuszony przez akcjonariuszy do opuszczenia firmy. Założył nową – NeXT Computer, która specjalizowała się w produkcji zaawansowanych komputerów używanych do celów naukowych. A Steve Wozniak przez 8 lat pracował jako nauczyciel. Parę lat później Jobs powołał do życia wytwórnię filmową Pixar Animation Studios, producenta tak znanych kreskówek jak „Gdzie jest Nemo” czy „Iniemamocni”. Złota dekada Apple’a Po 11 latach od opuszczenia Apple’a wraca do firmy na stanowisko prezesa. Od tego momentu Apple wkracza w złotą dekadę. Wprowadza na rynek iPoda, zakłada sklep z muzyką

innowacyjnych firm na świecie, a Jobs jest na 57. miejscu w rankingu „Fortune” najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Jest też jednym z najbogatszych ludzi globu – według ostatniego rankingu „Forbesa” znalazł się na 136. miejscu z majątkiem o wartości 5,5 mld dol. Nie jest jednak, jak inni amerykańscy menedżerowie, łowcą kolosalnych pensji i premii. W 2009 roku, kiedy na pół roku udał się na urlop zdrowotny, przyjął wynagrodzenie w wysokości dolara, podczas gdy jego następca Tim Cook zarobił w tym czasie 14 mln dol. Lider z wyczuciem rynku Jobs bardzo rzadko pojawia się w mediach i udziela wywiadów, publicznie pojawia się najczęściej podczas premier produktów Apple’a, tradycyjnie ubrany w czarny golf, spodnie Levi’s 501 i sportowe buty. Znany jest z autorytarnego sposobu zarządzania; choć Apple zatrudnia 25 tys. pracowników, to on sam przyznaje się, że zna i kontaktuje się jedynie najwyżej z setką. W specyficzny sposób werbuje

Jobs jest uważany za menedżera, który w wyjątkowy sposób zamienił innowacyjne pomysły w sukces rynkowy. Zawsze uważał, że produkowane przez Apple’a urządzenia powinny być nie tylko funkcjonalne, lecz także praktyczne. sprzedawaną w sieci – iTunes, a potem także z książkami – iBookstore. Wraca też do gry jako czołowy producent notebooków. Jednak przełomowe dla firmy okazało się wypuszczenie na rynek iPhona, a w tym roku iPada. Pasmo tych sukcesów rynkowych sprawiło, że Apple jest uważany za jedną z 25 najbardziej

NR 1/2010

pracowników. Jednego z wysokich menedżerów PepsiCo. spytał wprost, czy woli całe życie sprzedawać słodką wodę, czy pracować w innowacyjnej firmie. Jobs w przeciwieństwie do swoich byłych kolegów z Doliny Krzemowej cały czas rozwija się jako menedżer, uczy się. Jest urodzonym liderem, który – jak twierdzą jego

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

Steve Jobs

w pięciu zdaniach

Urodził się w 1955 roku w San Francisco w Kalifornii, gdzie mieszka do dziś. W 1972 roku porzucił naukę w Reed College. W 1976 roku wraz z przyjaciółmi założył Apple’a. Uważany jest za jednego z 25 największych innowatorów na świecie. Jest ojcem czwórki dzieci, buddystą i wegetarianinem.

współpracownicy – chce być odpowiedzialny zarówno za tworzenie iPoda, jak i wybór szefa kuchni w firmowej stołówce w Cupertino. Z pewnością jednak nie można go nazwać guru zarządzania porównywalnym z Jackiem Walchem, który zbudował potęgę GM, czy Lee Iaccocą, menedżerem, który w latach 80. uratował Chryslera przed bankructwem i zbudował jego potęgę. Jobs jest uważany za menedżera, który w wyjątkowy sposób zamienił innowacyjne pomysły w sukces rynkowy. Zawsze uważał, że produkowane przez Apple’a urządzenia powinny być nie tylko funkcjonalne, lecz także praktyczne. Tak stało się z iPhonem, który momentalnie stał się nie tylko funkcjonalnym gadżetem, ale też aparatem kultowym i naśladowanym przez innych producentów telefonów. Świadczy to o wielkim darze wyczucia potrzeb rynku, ale też umiejętności przekonania właścicieli firmy do swoich pomysłów.

7


Oferta pioneera

Trzy nowe asy z talii Pioneera

Pragniemy zaprezentować Państwu trzy fundusze, które znacząco poszerzają naszą dotychczasową ofertę:

■ Pioneer Instrumentów

Foto: Shutterstock.com

Dłużnych FIO ■ Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO ■ Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO

8

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

NR 1/2010


oferta pioneera

Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO

NR 1/2010

- minimalizację ryzyka dzięki zaangażowaniu aktywów jedynie w obligacje spółek o wysokiej wiarygodności kredytowej. Adresaci oferty Funduszem Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO powinni się zainteresować przede wszystkim inwestorzy nieakceptujący wysokiego ryzyka inwestycyjnego, oczekujący dochodów w trakcie inwestycji, a także ci, którzy liczą na potencjalnie wyższą stopę wzrostu niż z obligacji skarbowych. Jest to oferta dla inwestorów dążących do ochrony zainwestowanego kapitału, chcących inwestować swoje środki w średnim horyzoncie czasowym, co najmniej 3,5-letnim. Walutą wpłat do funduszu jest polski złoty.

statystyka krajowego rynku pozaskarbowych papierów dłużnych (1997 – 31.12.2009)

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

Obligacje banków Obligacje komunalne

31.12.2009

30.04.2009

31.12.2007

31.08.2008

31.08.2006

30.04.2007

31.12.2005

29.04.2005

31.12.2003

31.08.2004

31.04.2003

31.01.2002

Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw

30.08.2002

31.05.2001

29.09.2000

31.05.1999

31.01.2000

30.01.1998

0 30.09.1998

Strategia inwestycyjna Fundusz posiada trzy okresy inwestycyjne. W pierwszym, trwającym 5 tygodni od pierwszej wyceny jednostek, fundusz będzie inwestował zebrane środki w instrumenty rynku pieniężnego, na przykład bony skarbowe, w celu ochrony wartości początkowej inwestycji. W kolejnym okresie, trwającym 3,5 roku, kapitał będzie inwestowany w znacznej części na rynku polskich obligacji korporacyjnych. Po zakończeniu drugiego okresu inwestycyjnego planowane jest przekształcenie funduszu w fundusz rynku pieniężnego.

Korzyści dla uczestników Wyjątkowość funduszu polega na tym, że klient będzie mógł na bieżąco korzystać z zysków wypracowanych przez fundusz dzięki mechanizmowi automatycznego i regularnego odkupywania od klienta jednostek uczestnictwa funduszu na kwoty odpowiadające zrealizowanym przez fundusz zyskom. Charakterystyczną cechą funduszu Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO jest możliwość inwestowania aktywów w obligacje korporacyjne. Poza tym klient może liczyć na: - potencjalnie atrakcyjny zysk z tytułu inwestycji funduszu w obligacje przedsiębiorstw, kształtujący się nierzadko na wyższym poziomie niż z obligacji skarbowych,

30.05.1997

Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO należy do kategorii funduszy obligacyjnych. W ciągu 3,5-letniego okresu inwestycyjnego będzie angażował aktywa przede wszystkim na krajowym rynku obligacji korporacyjnych, emitowanych przez firmy o wysokiej wiarygodności kredytowej, a także obligacji komunalnych. Fundusz z założenia będzie dążyć do wypracowywania zysku na poziomie wyższym niż zyski osiągane z lokat bankowych lub obligacji skarbowych. Jednocześnie będzie minimalizował ryzyko stopy procentowej. Będzie to możliwe m.in. dzięki przyjętej strategii „buy and hold”, to znaczy – kupuj i trzymaj. Polega ona na utrzymywaniu przez zarządzającego funduszem zakupionych obligacji w portfelu aż do terminu ich wykupu przez emitenta.

Źródło: Pioneer Pekao TFI SA

9


Oferta pioneera

Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO jest funduszem o umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym i średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz całość aktywów inwestuje zarówno w obligacje skarbowe (gwarantowane przez Skarb Państwa), jak i nieskarbowe (korporacyjne i komunalne). Struktura tych aktywów może być elastycznie zmieniana w zależności od sytuacji na rynku w przedziale od 0 do 100 proc. Strategia inwestycyjna Strategia funduszu jest następująca: jeśli spodziewane zyski z obligacji korporacyjnych i komunalnych są wyższe niż z obligacji skarbowych, wówczas zarządzający odpowiednio

10

zwiększa zaangażowanie aktywów funduszu w bardziej dochodowe obligacje emitowane przez wiarygodne firmy i samorządy. Natomiast w sytuacji, kiedy oczekiwane stopy zwrotu z obligacji przedsiębiorstw i samorządów będą kształtować się na poziomach zbliżonych do spodziewanych stóp zwrotu z obligacji skarbowych, wówczas zaangażowanie w obligacje skarbowe będzie zwiększane. Adresaci oferty Fundusz powinien się znaleźć w portfelu inwestorów chcących maksymalnie wykorzystać potencjał rynku obligacji, poszukujących inwestycji o zwrocie wyższym niż ze standardowego funduszu obligacyjnego.

Jest to produkt dla inwestorów z ponad 3-letnim horyzontem inwestycyjnym. Walutą wpłat do funduszu jest polski złoty.

50%

Obligacje korporacyjne Obligacje komunalne Obligacje skarbowe Instrumenty rynku pieniężnego

20%

20% 10%

Źródło: Pioneer Pekao TFI SA Przykładowy skład portfela funduszu

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

NR 1/2010


oferta pioneera

Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO jest funduszem, który dąży do wypracowania ponadprzeciętnej stopy zwrotu oraz 100-proc. ochrony wartości zainwestowanych środków na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Powierzone przez uczestników środki fundusz inwestuje głównie w akcje i obligacje w zmiennych proporcjach w zależności od sytuacji rynkowej. Strategia inwestycyjna Fundusz stosuje specjalną strategię, zmierzającą do zabezpieczenia inwestycji przed stratami na koniec okresu rozliczeniowego. Polega ona na tym, że proporcje między inwestycjami w akcje a inwestycjami w obligacje są zmieniane w zależności od sytuacji rynkowej. Ma to na celu ochronę wartości jednostki uczestnictwa przed spadkiem poniżej poziomu ustalonego na koniec okresu rozliczeniowego. Zatem jeśli wartość rynkowa aktywów w części akcyjnej rośnie, wówczas fundusz redukuje część portfela złożonego głównie z obligacji, a zwiększa udziały części akcyjnej, nawet do 50 proc. Z kolei, gdy sytuacja na giełdzie papierów wartościowych jest niekorzystna, udział akcji w portfelu funduszu jest ograniczany, czasami nawet do zera, na rzecz obligacji. Fundusz stosuje okresy rozliczeniowe. Pierwszy trwa 5 tygodni, wtedy fundusz inwestuje aktywa w bezpieczne instrumenty finansowe takie jak np. bony skarbowe czy depozyty bankowe. Podczas drugiego okresu i kolejnych, trwających po 3,5 roku, fundusz może inwestować środki zarówno w akcje spółek, jak i obligacje.

NR 1/2010

Korzyści dla uczestników Fundusz dąży do 100-proc. ochrony wartości wpłaconych przez inwestora środków dzięki strategii zabezpieczenia wartości kapitału na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Poza tym fundusz oferuje klientom czerpanie potencjalnych zysków z polskiego rynku akcji, a także zmniejszone ryzyko utraty wartości jednostek uczestnictwa. Adresaci oferty Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy chcą skorzystać z potencjału polskiego rynku akcji przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka. Fundusz ten stwarza możliwość uzyskania dochodów

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

wyższych niż z obligacji. Ponadto Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO polecany jest inwestorom ceniącym sobie bieżący dostęp do ulokowanych środków i zainteresowanym inwestowaniem środków w średnim i długim terminie. Walutą wpłat do funduszu jest polski złoty. Akcje, w tym papiery spółek z indeksu WIG20 Obligacje

65%

35%

Źródło: Pioneer Pekao TFI SA Przykładowy skład portfela funduszu Część akcyjna stanowi maksymalnie 50 proc. aktywów funduszu. Część obligacyjna zawiera się w przedziale od 0 do 100 proc. aktywów funduszu.

11


poradnik inwestora

Jak umiejętnie korzystać z funduszy inwestycyjnych?

skłonność do ryzyka, z czym wiąże się sprecyzowanie czasu inwestycji, a następnie wybrać właściwy fundusz – najlepiej różne fundusze, bo dywersyfikacja inwestycji to jeden z warunków sukcesu.

Jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego mają wiele przewag nad innymi instrumentami finansowymi. Zacznijmy od tego, że powierzone przez klienta aktywa są dla niego dostępne w bardzo krótkim terminie. Poza tym fundusze mają tę zaletę, że można w nie systematycznie inwestować nawet niewielkie kwoty. Duże znaczenie ma też fakt, że inwestor ma

12

pewność otrzymania całego wypracowanego zysku, pomniejszonego m.in. o prowizję i podatek Belki (pracujące na zysk aktywa są również obciążone pewnymi kosztami). Warto mieć wiedzę, jak się zachować w okresie hossy, a jak w czasie bessy. W obu sytuacjach trzeba mieć świadomość, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Na początku należy określić swoją

Dla konserwatywnych i unikających ryzyka inwestorów najlepszy wybór to fundusze rynku pieniężnego – najbezpieczniejsze, lokujące środki w krótkoterminowe bony skarbowe. Są one odpowiednie w przypadku inwestycji krótszych niż rok. Do ostrożnych inwestorów adresowane są także fundusze obligacji, choć w tym przypadku perspektywa inwestycyjna powinna być dłuższa niż rok, ponieważ aktywami są długoterminowe papiery dłużne. W krótkim okresie wartość udziałów

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

NR 1/2010

Foto: Shutterstock.com, iStock.com

Mimo kryzysu w ubiegłym roku większość funduszy pozwoliła inwestorom zarobić. Ten sposób lokowania pieniędzy zawsze ma sens, jeśli przestrzega się podstawowych zasad.

Czas i ryzyko Czas inwestycji. Im dłuższy zakładany okres inwestycji, tym bardziej agresywnie można inwestować, wybierając fundusze obarczone wyższym ryzykiem, ale też dające szanse na większy zysk. Na ogół TFI oferują zarówno fundusze o niskim stopniu ryzyka, tzw. bezpieczne, jak i fundusze agresywne, o wyższym lub wysokim stopniu ryzyka. Do funduszy bezpiecznych zaliczamy fundusze rynku pieniężnego i obligacji, a do agresywnych fundusze zrównoważone i akcji. Pomiędzy nimi lokują się fundusze stabilnego wzrostu. To, których funduszy jednostki uczestnictwa kupimy, zależy od naszej oceny bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym. Nie do przecenienia w strategiach inwestowania jest aspekt psychologiczny – to, jaka jest nasza skłonność do ryzyka, oraz to, jak zachowujemy się w sytuacjach krytycznych.


poradnik inwestora

może więc spadać, ale cierpliwość się opłaci, gdyż zyski są zwykle wyższe niż w funduszach rynku pieniężnego. Kiedy inwestorzy widzą, że indeksy giełdowe odbijają się od dna, jak to miało miejsce pod koniec 2008 roku, myślą o funduszach stabilnego wzrostu. Są to fundusze dla konserwatywnych śmiałków, bo – co prawda – blisko 30 proc. aktywów lokują w akcje spółek giełdowych, resztę jednak w bony skarbowe i obligacje.

Obarczone największym ryzykiem, ale też dające potencjał najwyższych zysków, są fundusze akcji. Zalecany horyzont inwestycyjny to co najmniej kilka lat. Inwestorzy lokujący pieniądze w funduszach akcji powinni mieć dużą skłonność do ryzyka i zachować zimną krew, gdy indeksy spadają, a na parkiecie dominuje kolor czerwony. Ale też powinni być czujni w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze symptomy odbicia. Wtedy nadaża się wyjątkowa okazja, by

panującej właśnie koniunktury. Po wtóre, lepiej mieć w portfelu jednostki co najmniej dwóch lub trzech funduszy, bo w inwestowaniu duże znaczenie ma dywersyfikacja. Stare porzekadło mówi: „Nie wkładaj jajek do jednego koszyka, bo możesz stracić wszystkie”. Nie należy iść na oślep, sugerując się jedynie tym, co robią inni. Wybór funduszu powinien być poprzedzony analizą struktury portfela inwestycyjnego i wyników uzyskanych w ostatnich 2,3 latach przez konkretny fundusz. Przyglądając się danemu typowi funduszy w różnych TFI, np. funduszom akcji, warto wybierać te, które przez dłuższy okres miały dobre wyniki, nie zaś te, które raz były na górze, a raz na dole stawki.

Nie do przecenienia w strategiach inwestowania jest aspekt psychologiczny – to, jaka jest nasza skłonność do ryzyka, oraz to, jak zachowujemy się w sytuacjach krytycznych. Zysk zależy więc również od koniunktury giełdowej, ale inwestorzy mają tu bezpieczną poduszkę powietrzną, która chroni ich przed zderzeniem z długotrwałą bessą. Perspektywa inwestycyjna w tym przypadku to mniej więcej 2 lata, więc na tąpnięcia indeksów trzeba być przygotowanym. Fundusze zrównoważone, które mają blisko 50 proc. udziału akcji w portfelu, to produkt dla umiarkowanych ryzykantów. Z psychologicznego punktu widzenia są one zalecane przez doradców w okresie długiego trendu wzrostowego na parkiecie. W przypadku funduszy zrównoważonych rekomendowana perspektywa inwestowania powinna wynosić co najmniej dwa lata.

NR 1/2010

powiększyć portfel, kupując relatywnie tanio. Rada: uważnie obserwujmy rynek, gdy trend rynkowy ulega korzystnemu odwróceniu. Oczywiście zawsze można sobie powiedzieć: „Kupuj w dołku, bo wtedy zarobisz najwięcej”. Do tej zasady stosują się wytrawni gracze. Ale z całą pewnością jest ona godna polecenia wszystkim inwestorom na rynku kapitałowym. Sztuka wyboru Niezależnie od tego, czy panuje hossa, czy bessa oraz czy jesteśmy dojrzałymi, czy też początkującymi inwestorami, ważne, by przestrzegać kilku kardynalnych zasad. Po pierwsze, należy wybrać odpowiedni fundusz w zależności od

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

Łukasz Kwiecień Pioneer Pekao Investment Management SA

„Po prostu staramy się być lękliwi, kiedy inni są chciwi, a staramy się być chciwi, kiedy inni są lękliwi”, mawiał słynny inwestor Warren Buffett. Takie podejście do inwestowania, choć z pozoru proste i logiczne (kupić taniej, by sprzedać drożej), trafia do przekonania jeszcze bardzo wielu polskich inwestorów. Zbyt wiele ich decyzji ma charakter emocjonalnych, impulsywnych reakcji i doraźnych, chaotycznych działań zamiast przemyślanego, strategicznego podejścia do własnych inwestycji. Często jest to efekt braku przemyślenia własnych decyzji i wcześniejszych, kompletnie nierealnych oczekiwań co do możliwych do osiągnięcia stóp zwrotu. Tymczasem konsekwencja i cierpliwość są niezbędne, by dobrze dobrany portfel mógł pracować dla swoich właścicieli. Czyli żeby zarobić nie już, zaraz, ale by dać sobie szanse na faktycznie satysfakcjonujące profity w dłuższej perspektywie, np. kilku, kilkunastu lat.

13


dziś analiza

Kryzys – inaczej,

strategia – bez zmian

N

ajostrzejsza i najdłuższa od wielu lat zima w Europie i USA, dewastujące trzęsienie ziemi na Haiti, krwawe rozruchy w tonącej w długach Grecji, narastający kryzys strefy euro, katastrofa polskiego samolotu prezydenckiego i wymuszone tym przyspieszenie wyborów prezydenckich, fatalna w skutkach erupcja wulkanu w Islandii i paraliż komunikacyjny w Europie, spóźniona, chłodna wiosna i dramatyczna powódź w Polsce. To bodaj najgłośniejsze wydarzenia z pierwszej połowy roku 2010, który dramatyzmem przebił poprzednie, przecież i tak wstrząsające lata kryzysu gospodarczego na świecie. Zgodnie z przedstawianym przez nas wcześniej scenariuszem na zachowanie rynków w roku 2010 decydujący wpływ miały wydarzenia związane z rozkręcającą się od roku 2009 kolejną fazą światowego kryzysu – fazą zadłużeniową. Dały o sobie znać gigantyczne koszty wcześniejszej walki z recesją, spadek przychodów budżetowych, błędy polityki wielu państw, ale i wcześniejsze oszustwa na skalę

14

międzynarodową – fałszowanie danych makroekonomicznych przez całe państwa! Grecja... Portugalia, Hiszpania? Nic za darmo – powtarzaliśmy do znudzenia przez ostatnie lata. Ożywienie wcześniej kurczących się gospodarek zostało w 2009 roku, de facto, kupione za bardzo wysoką cenę. Rządy wielu państw zwiększały bowiem zadłużenie, emitując olbrzymie ilości obligacji. Banki centralne złamały kardynalne zasady zdrowego rozsądku, dodrukowując gigantyczne Wysokość długu publicznego w relacji do PKB w wybranych krajach Unii Europejskiej Wysokość długu (w proc.) Kraj

125

Grecja Włochy Portugalia Hiszpania Polska

118 85 66

59

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy

ilości pustego papierowego pieniądza. Te rozpaczliwe wysiłki przyniosły oczekiwane zatrzymanie procesów recesyjnych i ożywienie gospodarek – widoczne zwłaszcza od lata 2009 r., a przedłużone – aczkolwiek z pewnymi wahaniami – do pierwszych kwartałów 2010 r. Jednocześnie jeszcze w roku 2009 w tle nagłaśnianej poprawy wskaźników koniunktury gospodarczej dramatycznemu pogarszaniu ulegała sytuacja budżetów i – szerzej – finansów publicznych wielu państw. Już jesienią 2009 roku coraz bardziej widoczne były napięcia na rynku kapitałowym w Grecji. Narastała bowiem świadomość, iż Grecja jest w praktyce bankrutem, który nie będzie w stanie spłacać zaciągniętych wcześniej olbrzymich długów. Eskalacja problemów tego państwa nastąpiła zimą, a zwłaszcza wiosną roku 2010. Ujawnienie oszustw i manipulacji statystyk greckich dobiło zadłużone ponad wszelką miarę państwo, toczone na dodatek przez plagę szarej strefy, defraudacji i korupcji. Rząd grecki usiłował ratować sytuację cięciami wydatków, które – choć dalece niewystarczające – rozwścieczyły przyzwyczajonych do licznych i wysokich

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

NR 1/2010

Foto: Materiały własne

Z punktu widzenia polskiego inwestora funduszowego wiosna roku 2010 dała dodatkowe szanse na realizację wysokich zysków wypracowanych jeszcze wcześniej na rynkach akcji. Późniejsze korekcyjne spadki sprzyjały z kolei tym, którzy dopiero budowali swe portfele długoterminowe przez systematyczne nabycia jednostek uczestnictwa.


jutro prognoza

świadczeń Greków. Krwawe rozruchy w Grecji sprawiły, iż świat z przerażeniem zaczął odkrywać prawdziwe oblicze kryzysu zadłużenia. Uświadomiono sobie, że zagrożeniem dla kruchej stabilności strefy euro są bynajmniej nie tylko Grecy, lecz także inne, nieudolnie zarządzane i zadłużone państwa, np. Portugalia, Hiszpania, Irlandia, Włochy… Ujawnienie skali problemów zmusiło wcześniej niezbyt konsekwentnych polityków europejskich do opracowania naprędce skleconego planu ratowania już nie tylko Grecji, ale i strefy euro. Wszyscy zapłacimy za Grecję Wydarzenia określane mianem „kryzysu euro” odbiły się bardzo wyraźnie na rynkach całego świata. Osłabione euro, skądinąd pomocne np. niemieckim eksporterom, zagroziło przecież interesom np. Chin, wcześniej zarabiających krocie na eksporcie towarów także do Europy. Ucierpiał rynek walutowy, surowce, obligacje, akcje. Dowodem rosnącego niepokoju były rekordowo wysokie notowania złota, traktowanego przez wiele osób nadal jako tradycyjna lokata na złe czasy. Na tle eskalacji kolejnej fazy światowego kryzysu Polska prezentowała się nadal naprawdę nieźle. Lekki wzrost gospodarczy odnotowany w 2009 roku był kontynuowany także w pierwszych miesiącach 2010 roku. I to mimo pewnego osłabienia spowodowanego najpierw niezwykle ostrą i długą zimą. Rytm życia w Polsce zaburzyła w kwietniu szokująca, tragiczna katastrofa polskiego samolotu prezydenckiego w Rosji i nagła śmierć wielu decydentów i polityków. Wymusiło to wiele zmian, w tym przyspieszenie wyborów prezydenckich.

NR 1/2010

z punktu widzenia polskiego inwestora złotowego, szukającego relatywnie bezpiecznych instrumentów do swojego portfela, sensownym wyborem pozostają jednostki uczestnictwa funduszy polskich obligacji – przede wszystkim skarbowych, a dla bardziej odważnych – wspomnianych papierów korporacyjnych.

Łukasz kwiecień Pioneer Pekao Investment Management SA

Strategia na lata Dla nastawionych na długoterminowe inwestowanie klientów najprostszą taktyką było i pozostaje regularne, systematyczne inwestowanie

Polska późną wiosną 2010 roku zachowała szanse na odnotowanie w roku 2010 umiarkowanego wzrostu  gospodarczego, prawdopodobnie nieco większego niż w roku 2009. Jakby tego było mało, w połowie maja rozpoczęły się olbrzymie powodzie. Mimo tych wszystkich przeciwności Polska późną wiosną 2010 roku zachowywała szanse na odnotowanie w roku 2010 umiarkowanego wzrostu gospodarczego, prawdopodobnie nieco większego niż w roku 2009. Fundusze, bezpieczna przystań Z punktu widzenia polskiego inwestora funduszowego zima i wiosna roku 2010 dały dodatkowe szanse na realizację wysokich zysków wypracowanych jeszcze wcześniej na rynkach akcji. Późniejsze korekcyjne spadki sprzyjały z kolei tym, którzy dopiero budowali swe portfele długoterminowe przez systematyczne nabycia jednostek uczestnictwa. Nowe, bardzo interesujące możliwości inwestycyjne pojawiły się na polskim rynku obligacji korporacyjnych (firm, ale i gmin). Mimo opisanych wcześniej zaburzeń na rynkach

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

– na raty – oczywiście w dobrze skonstruowany i zdywersyfikowany portfel jednostek uczestnictwa funduszy. Z uporem powtarzamy także, że podstawą racjonalnego inwestowania nie może być wyłącznie z definicji bardzo ryzykowne prognozowanie trendów rynkowych na najbliższe miesiące, ale rzetelna ocena swojej sytuacji finansowej, realistyczne określenie celu inwestowania i akceptowanych przez siebie metod dążenia do niego. Tak więc zamiast prób trafienia w idealny moment do inwestowania inwestor powinien przede wszystkim ustalić swój plan działań i założyć, iż budowanie portfela potrwać może na przykład kilka lat, a na owoce inwestycji warto poczekać dłużej. Bo przecież, niezależnie od tego, czy gospodarki przechodzą okres boomu, czy kryzysu, żelazne, zdroworozsądkowe zasady długoterminowego inwestowania pozostają ciągle te same.

15


felieton

Co ma wspólnego Polska z Grecją?

P

olskę i Grecję wiele dzieli. Mamy inny klimat, inną historię, kuchnię, inne podejście do życia. Ale dziś widać, że wiele nas również łączy. Wiadomości z Grecji natychmiast znajdują odbicie na naszej giełdzie, wpływają na kurs złotego, zmieniają nastroje na rynku finansowym. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, globalne finanse stały się w ciągu minionych dekad systemem naczyń połączonych. Kapitał przepływa swobodnie z jednego rynku na drugi, szukając wyższych zysków i unikając ryzyka. Inwestorzy starają się więc odgadywać, gdzie mogą się pojawić kłopoty. Jeśli jakikolwiek ważny rynek wschodzący wpada w tarapaty, wszyscy z niego uciekają, zadając sobie natychmiast pytanie – kto może być następny? Jeśli jakikolwiek kraj Unii Europejskiej ma kłopoty ze spłatą zadłużenia, inwestorzy na wszelki wypadek wyprzedają obligacje pochodzące ze wszystkich innych krajów europejskich. Złe wiadomości spod Akropolu każą uciekać z zadłużonej Portugalii czy Hiszpanii. I prawie zawsze osłabiają też złotego. Po drugie, z Grecją łączy nas członkostwo w Unii. Grecy od dawna używają już euro, my chcemy zastąpić nim złotego za kilka lat. Między innymi po to, by raz na zawsze wyeliminować niespodziewane skoki

16

Japonia Grecja Włochy USA Portugalia W. Brytania Węgry Niemcy Polska Czechy 0

20

Źródło: Eurostat 40

60

80

100

120

140

160

180

200

Dług publiczny jako procent PKB (2010)

Profesor Witold M. Orłowski specjalizuje się w ekonometrii stosowanej i makroekonomii. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł profesora uzyskał w 2007 roku. Pracował m.in. w Banku Światowym. Był doradcą ekonomicznym prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Obecnie jest głównym ekonomistą w PricewaterhouseCoopers i szefem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI

NR 1/2010

Foto: Shutterstock.com, materiały własne

PROFESOR WITOLD M. ORŁOWSKI Główny ekonomista PricewaterhouseCoopers i szef Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

kursu walutowego. Nie da się ukryć, że doświadczenia z członkostwa Grecji w strefie euro nikomu się nie podobają. Najpierw kraj sfałszował dane statystyczne, by spełnić formalne kryteria przystąpienia do klubu, potem zadłużył się do granic bankructwa, tak że inni muszą go wykupywać z kłopotów. Najprawdopodobniej utrudni to i wydłuży nasz proces wchodzenia do strefy euro, bo naruszone zostało zaufanie, które kraje Unii mają do siebie nawzajem. No i po trzecie, Polskę i Grecję (a także wszystkie inne kraje) łączy coś najpotężniejszego – prosta arytmetyka. A arytmetyka mówi, że jeśli ktoś systematycznie wydaje więcej, niż zarabia, wpada w końcu w pułapkę zadłużenia. Niezależnie od tego, czy używa drachm, złotego czy euro. Kłopoty Grecji każą więc uważniej przyjrzeć się naszym własnym finansom. I naprawić je, zanim nadmierne deficyty i długi zachwieją wartością naszych oszczędności.


o nas

Pytania klientów – odpowiedzi Pioneera

Pioneer nagrodzony PremiumBrand Firma Pioneer Pekao TFI SA została nagrodzona w II edycji niezależnego badania PremiumBrand dla Firm, otrzymując certyfikat Firmy Wysokiej Reputacji oraz godło promocyjne. W konkursie oceniano: zaufanie wobec firmy, informacje w mediach na temat spółki, jej zaangażowanie społeczne oraz rolę jako pracodawcy i partnera biznesowego. Organizatorami konkursu są Instytut Badawczy Millward Brown SMG/KRC oraz agencja MMT Management.

Złoty Portfel w rękach Pioneera Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wyróżniony przez „Gazetę Giełdy Parkiet” nagrodą Złoty Portfel. W 2009 roku fundusz ten osiągnął najwyższy zysk w wysokości 59,2 proc. w kategorii funduszy obligacji zagranicznych. Nagrodę przyznano zarządzającym funduszem – Andrew Feltusowi i Tracy Wright z Pioneer Investment Management Inc. z siedzibą w Bostonie. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO jest funduszem znajdującym się w ofercie Pioneer Pekao TFI SA.

NR 1/2010

Kim jest osoba uprawniona do odbioru środków na wypadek śmierci uczestnika i jak ją wskazać? Zgodnie z art. 111 Ustawy o funduszach inwestycyjnych (DzU z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami), uczestnik funduszu może wskazać jedną osobę lub więcej osób, którym po jego śmierci zostaną wypłacone środki zgromadzone w funduszu, z wyłączeniem kont IKE, kont PPE, kont małżonków i kont wspólnych. Wskazania osoby uprawnionej uczestnik może dokonać jedynie osobiście, nie może tego uczynić za pośrednictwem pełnomocnika. Dyspozycję można złożyć w placówce dowolnego podmiotu prowadzącego dystrybucję jednostek uczestnictwa (JU) funduszy Pioneera, np. Banku Pekao SA, CDM Pekao SA, Xelion Doradcy Finansowi sp. z o.o. (dokładne adresy placówek dostępne są na stronie internetowej lub na infolinii pod numerem 801 641 641). Składając dyspozycję, uczestnik określa fundusz oraz procentowy udział w środkach

przysługujących do wypłaty poszczególnym osobom uprawnionym. W każdej chwili uczestnik może zmienić osoby uprawnione, ich liczbę lub wysokość udziałów, jak również odwołać dyspozycję. Jakie są prawa osób uprawnionych do odbioru środków na wypadek śmierci uczestnika? 1. Zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 2 ustawy, osoby uprawnione mogą dysponować JU w danym funduszu o łącznej wartości nie wyższej niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku (ogłaszane przez prezesa GUS, przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią uczestnika funduszu) oraz nie przekraczającej łącznej wartości JU zapisanych na koncie bądź kontach uczestnika. 2. Kwoty oraz JU przypadające osobom uprawnionym nie wchodzą w skład masy spadkowej, wobec czego ich odkupienie możliwe jest przed zakończeniem postępowania spadkowego.

Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO może lokować więcej niż 35% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W drugim okresie inwestycyjnym Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Funduszu w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, a także w depozyty bankowe. Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO może lokować do 100% wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, a także w depozyty bankowe. W związku z dopuszczalnym znacznym udziałem instrumentów finansowych o charakterze udziałowym w portfelu inwestycyjnym Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa może podlegać dużej zmienności. Fundusz może lokować do 100% wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz Akcji Europy Wschodniej. Z uwagi na fakt, iż znaczna część aktywów subfunduszu Akcji Europy Wschodniej (należącego do Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) może być lokowana w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, Aktywa Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu mogą charakteryzować się dużą zmiennością. Fundusz PIoneer Obligacji Dolarowych FIOmoże lokować do 100% wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i jego agendy rządowe, Kanadę, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Skróty prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A., jak również prospekty informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne, które lokują aktywa w papiery wartościowe, wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

MAGAZYN PIONEER PEKAO TFI


Obieramy Obieramypewny pewnykurs. kurs.

Na dobre inwestycje.

Jesteśmyniekwestionowanym niekwestionowanym liderem na polskim rynku inwestycji. Jesteśmy liderem na polskim rynku Wybierając funduszefundusze inwestycyjne Pioneer, możesz liczyć inwestycji. Wybierając inwestycyjne Pioneer, możesz na na globalny zespół 80latlat liczyć globalny zespółnajlepszych najlepszychspecjalistów specjalistówi i ponad ponad 80 doświadczenia.ZZ nami kurskurs na dobre inwestycje. doświadczenia. namiobierasz obierasz na dobre inwestycje. Pioneer zdobył ZłotyPortfel Portfel– nagrodę - nagrodęGazety Gazety Pioneer zdobył Złoty GiełdyParkiet Parkietzazanajlepsze najlepszew w2009 2009roku roku Giełdy wyniki inwestycyjne inwestycyjne funduszu funduszu Pioneer Pioneer wyniki Obligacji DolarowychPlus PlusFIO. FIO. Obligacji Dolarowych

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Skróty prospektów informacyjnych funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A., jak również prospekty informacyjne tych funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te fundusze oraz szczegółowe dane na temat sytuacji nansowej tych funduszy i tabele opłat manipulacyjnych dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz na www.pioneer.com.pl Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-675, ul. Wołoska 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m.st.

Inwestowanie wiąże się zRejestru ryzykiem. Uczestnikpod powinien mieć możliwości osiągnięcia zysku, również Warszawy, wXIIIfundusze Wydział inwestycyjne Gospodarczy Krajowego Sądowego, numerem KRSświadomość 0000016956, posługująca się numerem NIPale 521 11 82 poniesienia 650. Kapitałstraty. zakładowy: 37 804 000 złotych, łączna kwota uiszczonych

wkładów równa informacyjnych kapitałowi zakładowemu. Skróty prospektów funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A., jak również prospekty informacyjne tych funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te fundusze oraz szczegółowe dane na temat sytuacji nansowej tych funduszy i tabele opłat manipulacyjnych dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz na www.pioneer.com.pl

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-675, ul. Wołoska 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.

Pioneer 1/2010  
Pioneer 1/2010  

Pioneer 1/2010

Advertisement