HOGENT - Textieltechnologie - Project ecodesign

Page 1

OLOD: Project 1: Ecodesign Docenten: Els Janssens, Erika Janssens, Greet Raes, Sofie Vermeire Textieltechnologie 1 academiejaar 2019-2020

Project 1: Ecodesign Rewind By

13.05.2020 Hanne Daniels, Phebe Vermeersch, Iana Verstraete


Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

2


Woord vooraf Dit dossier is het eindresultaat van ons Project Ecodesign: Het verhaal van hoe wij Rewind by Les Femmes Tricotine bedachten en uitwerkten. Dit is dan ook het doel van dit project. We vinden het jammer dat we u naast dit dossier geen prototype kunnen presenteren. Ook het wegvallen van de fysische proeven op het garen hebben we met tegenzin moeten aanvaarden. Het was niet gemakkelijk om een werkstuk te schrijven over een project waarvan er belangrijke onderdelen zijn weggevallen, of amper kunnen uitgewerkt worden. Het knaagt aan de geest van het project, en hertekent deels de outline van het geheel. We hebben er voor gekozen om meer aandacht te besteden aan de koppeling met andere opleidingsonderdelen dan oorspronkelijk het plan was. U zal heel wat invloeden vanuit innovatiemanagement en duurzaam ondernemen in dit dossier terugvinden. Ook onderzoek naar duurzaamheid en circulaire economie in de textielsector krijgen de nodige aandacht. De gewichtsverdeling tussen de verschillende doelstellingen is dus verschoven, maar Ecodesign met speciale aandacht voor grondstofkeuze, blijft de rode draad. Deze bundel is het resultaat van een complexe samenwerking, door de bijzondere omstandigheden waarin we ons bevinden. De coronacrisis heeft ons uitgedaagd op individueel en groepsniveau. Zowel voor ons als voor de docenten was het een oefening in flexibiliteit en heldere communicatie. We zijn dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van de groepsleden en de docenten. We zijn er van overtuigd dat we deze uitdaging samen tot een goed einde hebben gebracht. Graag willen we ook nog onze families bedanken, die ons hebben gesteund in deze vreemde tijden. In het bijzonder ook Joris Sabo – de echtgenoot van Hanne – voor het nalezen van onze teksten.

8 mei 2020 Hanne Daniels – Gent Phebe Vermeersch – Lievegem Iana Verstraete – Brugge

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

3


Inhoudsopgave Woord vooraf ............................................................................................................................................................................. 3 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................................... 4 Inleiding ...................................................................................................................................................................................... 5 DEEL 1: Research & Development .............................................................................................................................................. 6 1.

2.

3.

Verduurzaming van een ‘high impact’ industrie .......................................................................................................... 6 1.1.

Milieuproblematiek als motor van hervorming ................................................................................................. 6

1.2.

Politieke en economisch incentives ................................................................................................................... 6

1.3.

Ecodesign als voorbeeld van duurzame innovatie ............................................................................................. 7

The voice of the costumer ........................................................................................................................................... 7 2.1.

Value Proposition Canvas ................................................................................................................................... 8

2.2.

MoSCoW ............................................................................................................................................................ 8

2.3.

Business Model Canvas ...................................................................................................................................... 8

2.4.

Persona – Nicole Kerkhoffs ................................................................................................................................ 9

2.5.

Costumer Journey Map ...................................................................................................................................... 9

Het R&D-proces: acht strategieën voor duurzame productontwikkeling. ................................................................... 9 3.1.

Concept .............................................................................................................................................................. 9

3.2.

Grondstoffen .................................................................................................................................................... 10

3.3.

Productiemethode ........................................................................................................................................... 12

3.4.

Veredeling ........................................................................................................................................................ 13

3.5.

Uitdaging voor de toekomst ............................................................................................................................. 13

4.

Kwaliteitscontrole ...................................................................................................................................................... 14

1.

Inside turning vs. Outside turning .............................................................................................................................. 15

2.

Parameters ................................................................................................................................................................ 15

3.

Kwantiteit .................................................................................................................................................................. 16

DEEL 3: Marketing .................................................................................................................................................................... 17 1.

Merkanalyse .............................................................................................................................................................. 17 1.1.

5.

6.

Functies van een merk voor de consument ..................................................................................................... 17

Marketingproduct ...................................................................................................................................................... 18 5.1.

DIY-pakketten ................................................................................................................................................... 18

5.2.

Distributie......................................................................................................................................................... 19

Marketingstrategie .................................................................................................................................................... 20 6.1.

Push & Pull-strategie ........................................................................................................................................ 20

6.2.

Website & webshop ......................................................................................................................................... 20

Conclusie .................................................................................................................................................................................. 21 Bijlagen ....................................................................................................................................................................................... 1 LITERATUURLIJST ........................................................................................................................................................................ 1

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

4


Inleiding In dit dossier laten we u kennis maken met Rewind by Les Femme Tricotine en lichten we toe hoe we hiertoe gekomen zijn. Rewind is een DIY-kit die is opgebouwd rond een innovatief garen met de bedoeling om zelf een oude stoel van een nieuwe, hippe en bovendien ecologisch verantwoorde gevlochten zitting te voorzien. Deze Kit is ons antwoord op de zoektocht naar een ecointerieurtoepassing met gebruik van fantasiegarens. We vertrekken vanuit twee primaire stakeholders voor dit project: de school én de klant (personaNicole Kerkhoffs). Kort door de bocht vertalen we dit naar het ecologische en het klantperspectief. Hoewel deze twee perspectieven in realiteit met elkaar vervlochten zijn, verschillen ze qua uitwerking en stijl. Doorheen het dossier zal u dan ook merken dat erg technische delen worden afgewisseld met eerder innovatie- en marketinggerichte delen. In DEEL 1 gaan we uitgebreid in op de research en development in de verschillende fasen van de concept- en productontwikkeling. We bekijken gehanteerde strategieën voor duurzame ontwikkeling en passen eco-criteria toe in de verschillende fasen én domeinen van de productontwikkeling. The Voice of the Customer voorziet ons in de vorm van Nicole Kerkhoffs, en diens customer journey, eveneens van kritieke informatie. We krijgen zicht op haar noden en pains en proberen hieraan tegemoet te komen. De gemeenschappelijke pains, gains en critical quality attributes vormen samen de toetsstenen doorheen het proces. Ze vormen eveneens de basis van onze key performance indicators en tolerantiegrenzen die kwaliteitscontrole mogelijk maken. We geven een kort overzicht van de onderzoeken die zouden voorafgaan aan productie. In DEEL 2 behandelen we de productie van het garen op zich. De gebruikte productieparameters, de kwaliteit en de kwantiteit voor één Kit. DEEL 3 brengt Rewind tot bij u én de klant. We behandelen de branding van de kit en hoe we deze aanvankelijke technology push, mits de juiste strategie, als een product van een market pull kunnen presenteren. Conform de opdracht hebben we het financiële luik buiten beschouwing gelaten. Tot slot reflecteren we kort over het verloop het project en delen we onze conclusies met u.

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

5


DEEL 1: Research & Development 1. Verduurzaming van een ‘high impact’ industrie 1.1. Milieuproblematiek als motor van hervorming Wat ecologie betreft heeft de textielindustrie, met recht en rede, een slechte reputatie. Ze heeft, globaal gezien, de vierde grootste impact op milieu en klimaat van alle Europese sectoren. (EEA , 2019, pp. 19-26)1 Het Europees Milieuagentschap EEA kwam eind 2019 met een rapport over de ecologisch impact van onze Europese textielproductie en -consumptie en hoe een circulaire economie deze impact kan reduceren. Uit dit rapport blijkt dat de textielsector, samen met de energie- , transport- en voedingssector, nog heel wat werk voor de boeg heeft. (EEA , 2019) De textielsector zet in elke fase, en op verschillende manieren, een grote druk op milieu en klimaat. Dit gaat dan landgebruik tot het gebruik van chemicaliën. Zo zou naar schatting 20% van de watervervuiling wereldwijd te wijten zijn aan veredelingsprocessen in de textielindustrie (EEA , 2019, p. 23). Hoewel de textielindustrie al heel wat aanpassingen heeft doorgevoerd en de impact ervan toch zeker hier in Vlaanderen meetbaar is (MIRA, 2019), blijft het noodzakelijk om te hervormen.

1.2. Politieke en economisch incentives In 2019 besliste de Europese Commissie dat de textielindustrie, als ‘high impact’ sector, prioriteit zou krijgen in het actieplan voor duurzame producten en circulaire economie (EEA , 2019, p. 30). Ook wordt er op wereldniveau in de vorm van de SDG’s2 een appel gedaan op de publieke en private sector. De textielindustrie voelt zich aangesproken en ziet zich genoodzaakt om mee in de richting van duurzaamheid te evolueren (SDGs | Textile Exchange, 2020). In Vlaanderen zijn het de decreten Vlarem (| en ||) waarin de milieureglementering geregeld wordt.3 De politieke druk wordt dus opgevoerd. Los daarvan blijkt de sector ook intrinsiek gemotiveerd om deze problemen aan te pakken. Het wordt steeds duidelijker dat de grootste socio-economische uitdagingen eveneens hun grootse bedreigingen zijn. In de Global Risk Management Survey (Aon, 2017) worden de grootste bedreigingen voor bedrijven opgelijst. ‘Environmental Risk’ mag dan slechts op de 31ste plaatst staan, bovenaan de lijst staat ‘Damage to reputation/brand’. Het is dit laatste dat steeds vaker optreedt wanneer een bedrijf onverantwoord omspringt met mens en milieu. ‘Lifecycle Marketing’ is dan ook een van de top marketing trends van de laatste jaren geworden en zal nog in belangrijkheid toenemen (Dave Chaffey , 2020). Sectoren en bedrijven die niet luisteren naar de klant noch naar de overheid zullen verdwijnen. Duurzaam innoveren is van primordiaal belang, ook in de textielsector.

1

Hieruit kunnen we onder meer afleiden dat het grootste deel van de ecologische impact van onze productie en consumptie buiten Europa ligt. 2 Sustainable Development Goals – intergouvernementeel akkoord van de VN en 193 landen met doelstellingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling tegen 2030 3 Te raadplegen via https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=263

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

6


1.3. Ecodesign als voorbeeld van duurzame innovatie Het kenniscentrum duurzaam ondernemen omschrijft ecodesign als volgt: “U doet aan ecodesign wanneer u als ontwerper milieu-aspecten integreert in de ontwerpfase én hierbij de volledige levenscyclus van het ontwerp bekijkt (van grondstoffen tot afdanking), zodat de milieulast van het uiteindelijke ontwerp afneemt.” (MVO Vlaanderen, 2020). Samen met de OVAM4 ontstond Ecodesign by OVAM5; het Vlaams expertisepunt voor ecodesign. Net als de Hogent hanteren ze de circulaire economie als streefdoel en gebruiken ze het LiDS-model6. Figuur 1 : LiDS-Wheel7

Centexbel staat de sector bij in onderzoek en controle, ook met betrekking tot ecologie. Belgische bedrijven kunnen bij hen onder andere terecht voor test voor de Oeko-Tex certificatie (Centexbel VKC, 2020). Deze acht strategieën voor duurzame ontwikkeling houden elk verband met één of meerdere van de hierboven beschreven problemen en uitdagingen. Zo veel mogelijk strategieën werden toegepast, met de nadruk op concept en selectie van grondstoffen, veredeling en productiemethode. Het volgende deel hoe er met deze vier strategieën in dit project rekening werd gehouden.

2. The voice of the costumer The voice of the costumer is een breed onderwerp en wordt daarom in verschillende delen, die toch alle met elkaar verbonden zijn, besproken. Om te beginnen wordt een Value Proposition Canvas opgesteld. Het is belangrijk om een product te creëren waarvoor er een markt bestaat of dat een bepaalde nood beantwoordden. Rewind vormt het antwoord op de pains. Op basis van een Value Proposition Canvas kunnen belangrijke criteria voor het product bepaald worden, dit zijn de gains. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de MOSCOW-methode: een manier om een onderscheid te maken tussen wat er wel wat niet belangrijk is voor het product. Het is onderverdeeld in vijf categorieën en is geordend van heel belangrijk tot niet relevant voor dit product. Op basis van bovenstaande vermelde schema’s wordt het Business Model Canvas uitgewerkt waarin het profiel van de klant aan bod komt en welke waarde het product hem kan bieden.

4

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij http://ecodesign.vlaanderen-circulair.be/nl 6 The Lifecycle Design Strategies 7 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264256385-8en/index.html?itemId=/content/component/9789264256385-8-en 5

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

7


De informatie verkregen uit het Business Model Canvas en Value Proposition Canvas leidt vervolgens tot het een de creatie van een persona. Deze is volledig gebaseerd op bovenstaande schema’s en vertegenwoordigt ons klantensegment. Als laatste wordt een Costumer Journey Map uitgewerkt die toont welke weg de klant aflegt, vertrekkende van het eerste contact met het product tot de afloop na verkoop.

2.1. Value Proposition Canvas8 Het Value Proposition Canvas schetst een doel of wens van de klant, met de daar bijhorende pains en gains. Pains zijn pijnpunten die een bepaald doel kunnen belemmeren. Gains zijn de vereisten om dat doel te kunnen bereiken. De linkerkant geeft weer met welke pain relievers Rewind die pains wegwerkt, welke waarde het de klant biedt en welke gain creators de meerwaarde leveren. Het eindresultaat van het Value Proposition Canvas is ons geheel product. (Eggermont, 2019-2020)

2.2. MoSCoW 9 De MoSCoW-methode is een methode om een beeld te krijgen over wat wel en niet essentieel is voor een product. Het geeft weer waarop de focus ligt. Dit zijn eveneens onze Critical Quality Attributes. (Haughey, sd) Samenvattende tabel in bijlage.

2.3. Business Model Canvas10 Een Business Model Canvas wordt beschrijft hoe een bedrijf waarde levert, creëert en capteert. Het is een schema dat opgedeeld is in verschillende kolommen waar in beschreven wordt wie de klanten zijn, welke waarde een bedrijf of product kan leveren, hoe klantrelatie te onderhouden etc (Eggermont, 2019-2020).

Circulaire textielsystemen voor Europese Textielindustrie11 Dit project focust vooral op het ecologische aspect. Het belangrijk te noteren dat dit ook buiten het project een hot issue is. Doordat ‘duurzaamheid’ een breed begrip is dat steeds belangrijker wordt, zeker voor de textielindustrie, zien particuliere bedrijven en overheden meer en meer de potentiële economische, sociale, milieu- en klimaatvoordelen van een circulair textielsysteem. Onder andere ETC/WMGE en EEA hebben zo’n systeem opgesteld en richten zich voornamelijk op recyclage, ecologisch ontwerpen, veilige materialen en duurzaamheid. (EEA , 2019)

8

Bijlage 3.1 MoSCoW: Must have, Should have, Could have, Won’t have – Bijlage 3.2. 10 Bijlage 3.3. 11 Bijlage 3.3.1. 9

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

8


2.4. Persona – Nicole Kerkhoffs12 Om een visueel en realistisch beeld te koppelen aan gehele toekomstig klantsegment, wordt een persona opgesteld. De persona is een voorstelling van een fictief persoon, voortgevloeid uit het Business Model Canvas en Value Proposition Canvas. De persona, genaamd Nicole Kerkhoffs, bundelt dus alle informatie op het vlak van the voice of the costumer tot één representatief persoon. Het biedt tegelijk de kans om op elk moment en in elke fase van het proces de stand van zaken af te toetsen op basis van de gebruikersgroepen (Eggermont, 2019-2020).

2.5. Costumer Journey Map13 Een Costumer Journey Map visualiseert de volledige weg die de klant aflegt om een product te kopen. Vertrekkende van het eerste contact met het product tot de service na de verkoop. Tegelijk toont het hoe een bedrijf hier op inspeelt om een zo bevredigend mogelijke klantervaring te geven en te blijven geven, via verschillende kanalen.

3. Het R&D-proces: acht strategieën voor duurzame productontwikkeling. 3.1. Concept Het opzet van dit project is het ontwikkelen van een ecologische interieurtoepassing op basis van een fantasiegaren. Aangezien het vertrekt vanuit een specifieke technologie, valt deze productontwikkeling initieel onder de noemer technology push. Dit is een business model dat vooral vroeger gebruikt werd en vertrekt vanuit de technologie, om van daaruit een product te ontwikkelen. Pas nadien bekijkt men hoe dit product op de markt te brengen en voor welke toepassing. Er ligt binnen dit project een grote nadruk op het ecologische aspect en dit is – in tegenstelling tot de push strategie – net wél erg afgestemd op de huidige markttrends. Hierdoor valt Rewind, een initiële technology push, om te denken tot een market pull. Het concept is eenvoudig en draagt op meerdere vlakken bij aan een circulaire economie. Rewind is een DIY-pakket om zittingen van oude stoelen opnieuw te vlechten en bestaat uit garen op basis van gerecycleerde en natuurlijke materialen, een handleiding met een link naar een video tutorial en creatieve tips om eventuele restjes te verwerken. Het concept is onlosmakelijk verbonden met het hergebruik van oude stoelen en krukjes. Er wordt dus meer herbruikt dan enkel textielmateriaal. Zowel grondstoffen, productie, (minimale) verpakking en verkoop voorziet Les Femmes Tricotine op lokale schaal met een zo laag mogelijke ecologische impact. Voor de verkoop werken ze samen met andere bedrijven en organisaties die werken volgens de principes van de circulaire economie en/of bijdragen aan het behalen van de SDG’s.

12 13

Bijlage 3.4 Bijlage 3.5

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

9


14

15

16

17

3.2. Grondstoffen Om de ecologische voetafdruk van een grondstof te bepalen moeten er verschillende parameters in rekening worden gebracht. Indien het sociale aspect van duurzaamheid meetelt komen er daar nog een paar bij. Voor dit project werd zowel gebruik gemaakt van de syllabus Product- en materiaalanalyse (Raes, 2019-2020) als van de overzichtstabel opgesteld door Milieu Centraal (2020). De syllabus bevat informatie over de mechanische eigenschappen van de grondstoffen. De tabel bevat o.a. informatie over waterstress, ecotoxiciteit, plastic soep en gebruik van grondstoffen. Dit zegt niet alles – want sommige problemen zijn makkelijker aan te pakken dan anderen en wegen dus relatief gezien minder door – maar het volstaat voor het opzet van dit project. Als belangrijkste strategie moeten de geselecteerde grondstoffen aan hoge ecologische standaarden voldoen. De keuzen voor natuurlijke of gerecycleerde materialen, liefst zo lokaal mogelijk geproduceerd, is dan ook vanzelfsprekend. Natuurlijke materialen hebben als grote voordeel dat ze hernieuwbaar en bio-afbreekbaar zijn. Gerecycleerde materialen hebben als grote milieuvoordeel dat het grondstofgebruik daalt.

14

Foto via: https://www.instagram.com/p/B8TV2NLgeLr/ Foto via: https://www.vivadecora.com.br/revista/cadeiras-coloridas/ 16 Foto via: https://cdn.popularwoodworking.com/wp-content/uploads/rush-seats_5F00_61.jpg 17 Foto van het door ons geproduceerde garen (test 11). 15

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

10


Figuur 2: vergelijking kledingmaterialen voor 1kg stof – onderdelen tabel Milieu Centraal (2020). Volledige tabel in bijlage18

Het is belangrijk dat de ecologische criteria matchen met kwaliteitscriteria die op de toepassing van ons product betrekking hebben. Verderop in dit dossier wordt dieper ingegaan op de Critical Quality Attributes van ons product. Kort samengevat zijn het vooral de treksterkte, abrasieweerstand en wrijfechtheid die van belang zijn. Deze criteria spelen dan ook een belangrijke rol in onze materiaalkeuze. In bijlage Als mantelgaren wordt voor het post-consumer garen op basis van oude Denim gekozen. Geproduceerd door het Belgische bedrijf ESG, voor hun eigen GREEN collectie. Dit garen bevat 50% gerecycleerde Denim en 50% Tencel. Zowel Tencel als gerecycleerd katoen scoren zeer goed qua milieuvriendelijkheid. Een minpunt is dat die 50% Denim nooit uit 100% katoen bestaat, maar ook een zeker percentage aan elastaan bevat. In vezelvorm draagt deze grondstof bij aan de plastic soep. Voor de core van het garen werd zowel hennep als vlas overwogen en getest, eveneens twee grondstoffen met een lage milieu impact. Vooral vlas is gemakkelijk binnen Europa en zelfs binnen de Benelux te verkrijgen, wat transportkosten en -uitstoot beperkt. De belangrijkste reden om voor vlas te kiezen is zijn sterkte, een van de hoofdcriteria voor deze toepassing.

18

Bijlage 2.1.

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

11


Een kort overzicht van de voor- en nadelen van de gebruikte grondstoffen met betrekking tot onze toepassing: GRONDSTOF Post- consumer Denim (gerecycleerd katoen)

VOORDELEN Lagere milieu-impact dan nieuwe Co Geringe neiging tot pilling Voldoende lichtbestendig voor deze toepassing

Lyocell (Tencel)

-

-

Vlas

-

-

Ecologisch alternatief voor CV /Co Hogere treksterkte19 van Co (38-42 cN/Tex i.v.m. 26 cN/Tex) Hogere rek bij breuk dan Co ( 14-16% i.v.m. 7%) Bioafbreekbaar. Hoge treksterkte (gem. 52 cN/Tex) Lange vezels (35-100cm) Lage rek bij breuk en elasticiteit -> beperkte vervorming bij gebruik Lage ecologische impact

NADELEN Aanwezigheid percentage elastaan (of andere man made fibers) Beperkte treksterkte wegens korte vezels (sowiezo bij katoen, maar zeker na in een intensief recyclageproces) /

-

Lage lichtbestendigheid, doch irrelevant aangezien het als kern niet in contact komt met licht

3.3. Productiemethode In het kader van dit project werden drie verschillende fantasiegarens uitgeprobeerd: Chenille, bouclé en tricotine. Al bij de eerste test was duidelijk dat de productie van chenille niet ecologische genoeg is. Enerzijds omdat er niet om het gebruik van monofilamenten als bindgarens heen kan, anderzijds om de grote hoeveelheid afval die het genereert. Jammer genoeg is het niet gelukt een bouclé-garen te produceren: door de coronamaatregelen konden de experimenten met deze techniek niet worden voortgezet. Al van in het begin droeg tricotine de voorkeur weg: het is een relatief eenvoudig te produceren garen – op het vullen na – waarvoor geen filamentgarens nodig zijn. Alle garens die te verbreien zijn, zijn tot een tricotinedraad te verwerken. De optie om de tricotine te vullen met een stevig ander materiaal, maakte dit de perfecte keuze voor ons project. Deel 2 - Productie behandelt e technische aspecten van de productiemethode meer in detail. Voor het kerngaren werden meerdere tests gedaan met koorden als kern. Uiteindelijk werd gekozen voor vlas in wiekvorm in plaats van koord, voornamelijk omdat de testresultaten beter waren en het testproces vlotter verliep. Ongesponnen grondstof heeft als bijkomend voordeel dat er een volledige productiestap, uit de lijn van grondstof tot (half)product, geschrapt kan worden: het spinnen. Dit spaart tijd, energie en mogelijks zelfs een transportfase.

19

Hier wordt telkens de droge treksterkte vermeld, aangezien de natsterkte voor ons niet van toepassing is.

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

12


Als klein, beginnend bedrijf zou de de productie van het garen worden uitbesteed en wordt dus op zoek gegaan naar producenten en leveranciers over de gehele supply chain die kunnen aantonen dat het de nodige inspanningen levert op vlak van ecologie. Bedrijven met zonnepanelen en een degelijk afvalbeleid genieten de voorkeur. ESG als leverancier voldoet aan onze: ze produceren lokaal, wekken hun eigen zonne-energie op en werken bewust met dope dyed vezels, wat water en chemicaliÍn uitspaart (ESG, 2020). Ze bieden, wat hun Green collectie betreft, een behoorlijke transparantie inzake milieu impact. Hiervoor werken ze samen met REMO – Recylce Movement. Het REMO label en de REMO Key geven weer wat de reductie in ecologische impact is, als het product bestaat uit (deels) gerecycleerd materiaal in vergelijking met hetzelfde product bestaande uit 100% nieuwe grondstoffen.

3.4. Veredeling Noch de halfproducten, noch het uiteindelijke garen worden voor Rewind verder veredeld. Het aanbod zal voorlopig beperkt blijven tot de kleur waarin het post-consumer garen, in de 50/50 samenstelling, beschikbaar is: blauw. Dit garen uit de GREEN collectie van ESG heeft een OEKO-TEX STANDARD 100 certificaat, dit wil zeggen dat het getest is op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Over het vlas dat gebruikt werd ontbreekt alle informatie met betrekking tot herkomst en productie. Het mantelgaren, de verschillende componenten, heeft al heel wat bewerkingen ondergaan. Het leidt ons te ver hier in detail op in te gaan. Zeker is dat voor dit garen gerecycleerde denim gebruikt wordt, gemengd met ecru Tencel.

3.5. Uitdaging voor de toekomst Zoals eerder aangehaald, is het gebruik van het GREEN Collectie garen van 50/50 Denim/Tencel een bewuste keuze. Dit garen is echter enkel beschikbaar in de kleur van de grondstoffen: blauw van Denim met Ecru van Tencel. De andere samenstellingen zijn in andere kleuren te verkrijgen, maar dan is het percentage gerecycleerde Denim een stuk lager en wordt er gebruik gemaakt van dope dyed Viscose (ecotoxisch) of rPES (microfibers). De bedoeling is om het product in de toekomst in meerdere kleuren aan te bieden, zonder daarbij af te wijken van de (grondstof)samenstelling van het garen. 50% Denim gemengd met een gekleurde vezel zou wellicht geen heldere kleuren opleveren. Daarom zou in overleg met ESG gekeken worden of ze een garen kunnen spinnen van 25-50% Demin met 50-75% dope dyed Tencel.

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

13


4. Kwaliteitscontrole Om kwaliteit te garanderen, moet er zicht zijn op het volledige proces. Intussen zijn de Critical Quality Attributes20 van Rewind gekend. Deze zijn opgebouwd uit de VOC en enkele gestandaardiseerde kwaliteitscriteria zoals de OEKO TEX Standaard 100 en ISO-normen die o.a. betrekking hebben op interieurtextiel. Het is de bedoeling hier uiteindelijk procesparameters aan te koppelen. De supply en distributieketen kan worden opgedeeld volgens het acroniem SIPOC: Supplier, Input, Process, Output en Customer. In de vorige delen werden deze reeds allemaal aangeraakt. Dit deel koppelt er de Key Performance Indicators 21 en tolerantiegrenzen22 van het productieproces aan. Deze vormen uiteindelijk de (kritische) procesparameters die vastgelegd worden in het kwaliteitshandboek. Kwaliteit betekent, zeker op industrieel niveau, reproduceerbaarheid. Daarom is een uitgeschreven procedure voor productie onontbeerlijk. Een aantal van deze KPI’s hebben deels betrekking op het productieproces van onze grondstoffen. Het is dan via de test dat grondstoffen van verschillende leveranciers geëvalueerd en vergeleken kunnen worden. Er wordt rekening gehouden met prijs, kwaliteit (binnen specificatie – OTG/BTG – vallen, lage standaarddeviatie) en robuustheid van het product (Deruyck, 2019). De meeste parameters zijn echter onderhevig aan zowel grondstof, verdeling als productiemethode. Gezien de omstandigheden zijn er weinig tests op de spinmachine gebeurd. In het fysisch labo werd hierdoor zelfs geen enkele van de geplante tests uitgevoerd. In bijlage vindt u een overzicht van de Must have’s opgelijst23 die aan de fysische eigenschappen van ons product gelinkt zijn. Ook de vertaling naar de KPI’s en via welke tests we de tolerantiegrenzen zouden bepalen zijn opgenomen in het overzicht. Het zijn deze tolerantiegrenzen die de machine-instellingen van het productieproces bepalen. De belangrijkste test zou wellicht die voor de abrasieweerstand zijn. De sterkte van het garen voldoen hoogstwaarschijnlijk aan de hoogste relevante normen, met dank aan het vlas. De abrasieweerstand wordt idealiter getest op een plat breisel, zowel als op een weefsel gemaakt van het garen. Hier zal hoe vast het mantelgaren om de kern gebreid is wellicht een belangrijke factor zijn.

20

Vanaf hier naar verwezen als CQA’s. Vanaf hier naar verwezen als KPI’s. 22 Tolerantiegrenzen: Voor elke KPI worden tolerantiegrenzen gespecificeerd op basis van de eisen van de klant of wettelijk vastgelegde kwaliteitscriteria. We vertalen het KPI naar een meetbare indicator en plakker hier een boven- en/of ondergrens op (de zogenaamde BTG of OTG). (Deruyck, 2019) 23 Bijlage 4 21

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

14


DEEL 2: Productie Zoals aangegeven in het eerste deel van dit dossier – 2.3. productiemethode – word de productie van het garen, na grondige ecologische overwegingen, uitbesteed aan ESG. Dit deel beschrijft de productiewijze van het garen meer in detail, op basis van de uitgevoerde tests.

1. Inside turning vs. Outside turning Het vervaardigen van een tricotinegaren kan op 2 manieren: via inside- of outside turning. De 2 manieren onderscheiden zich van elkaar door het gebruikt van 2 versies spillen met hun naaldbedden voor het vervaardigen van een tricotinegaren. Er wordt van outside turning gesproken wanneer de garengeleiders wél en de breikop niet meedraait wanneer men aan de as draait. Bij deze techniek wordt er één draad aangevoerd. Deze techniek is niet bruikbaar bij de productie van een tricotinegaren mét kern, zoals het garen dat wij willen produceren. De reden hiervoor is simpel: bij outside turning wordt er slechts één draad aangevoerd, terwijl er bij de productie van een tricotinegaren met kern meer dan één draad wordt aangevoerd. Als gevolg hiervan zal het kerngaren meedraaien in de breinaalden, wat niet de bedoeling is. Aangezien het niet mogelijk is een tricotinegaren mét kern te produceren met het gebruik van outside turning brengt dit ons bij de tweede mogelijke productietechniek: Inside turning. Inside turning wil concreet zeggen dat, wanneer men aan de spindelas draait, de breikop wél meedraait en de garengeleiders stil blijven staan. De inside turning techniek is echter wél geschikt voor de productie van een tricotinegaren met kern. In tegenstelling tot bij de outside turning techniek, zal de kern niet meedraaien in de breikop omdat de verschillende garengeleiders tegelijk actief garens aanvoeren. Logischerwijs zal de productie van ons tricotinegaren met vlas in wiekvorm als kern volledig gebeuren via de inside turning techniek. (Vermeire, 2017)

2. Parameters Bij het produceren van fantasiegarens spelen de gebruikte instelling en parameters van de fantastiegarenspinmachine een belangrijke rol. Na de productie van ettelijke teststalen, om tot de gewenste instellingen en parameters voor het garen te komen, werd vastgesteld dat onderstaande parameters – zie tabel 1.2. – de meest geschikte waren om tot een redelijk resultaat te komen. Het resultaat is niet 100% volgens wens maar jammer genoeg kon er, gezien de omstandigheden, niet verder getest worden om tot een beter resultaat te komen. Onderstaande tabel geeft weer welk programma en welke parameters worden gebruikt om het tricotinegaren met vlas in de kern te produceren.

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

15


Programma: Spikefilo – base.dat UPPER SPINDLE UPPER ROLLER LOWER SPINDLE

900 2 500

% M/MIN RPM

RANDOM LYCRA MINIMUM SPEED TWIST

0 1 1 450

%

1

MM LENGT H 300

M/MIN Upper roller 3

% TPM

R/L

M/MIN FEED 1

R/L

M/MIN FEED 2

R/L

R

0

R

0

R

RPM LOWER SPINDLE 500

R/L

% RAND

R

0

parameters instellingen Er werd gebruikt gemaakt van het programma Spikefilo, aangezien dit het enige programma is dat geschikt wordt bevonden voor het produceren van een tricotinegaren mét kern. De breikop die gebruikt wordt om dit garen te produceren bevat 12 naalden. Er werd gebruik gemaakt van twaalf naalden, in plaats van zes, om een hogere dichtheid te bekomen. Dit vertaalt zich in een betere dekking van de kern en vermoedelijk een hogere abrasieweerstand. Het verschil tussen de verschillende bezettingen van het naaldenbed is het duidelijkst zichtbaar in het verschil tussen testresultaten vier en zes:

24

25

Verder is het van uiterste belang dat de aanvoersnelheid van zowel het garen als dat van de vlaswiek hetzelfde zijn.

3. Kwantiteit De kwaliteitsanalyse en KPI’s zijn eerder in dit dossier besproken. De kwantiteit, hoeveel er zou moeten worden geproduceerd per pakket, blijft een obstakel. Gezien de omstandigheden werd er geen uitgewerkt prototype verwacht. Hierdoor kon er niet worden vastgesteld hoeveel meter garen elk pakket moet bevatten. De test om dit bepalen kon dus om meerdere reden niet door gaan.

24 25

Resultaat test vier Resultaat test zes

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

16


DEEL 3: Marketing Het maken van een marketingplan is een proces dat je kan opdelen in verschillende fases. De fases behandelen elk een afzonderlijk onderdeel van het marketingplan die samen één geheel vormen.

1. Merkanalyse Een eerste belangrijke stap in het marketingplan is het kiezen van een gepaste merk- of productnaam. Een goed merk ik geld woord en dus van kapitaal voor een onderneming. Het is de eerste drempel van de onderneming naar de consument. Bij het kiezen van een merk- of productnaam houdt men best rekening met enkele belangrijke uitgangpunten. Ten eerste is het belangrijk dat een merknaam zich onderscheidt van andere merken en moet dus makkelijk te herinneren zijn. Men zorgt er best voor dat de merknaam iets zegt over de onderneming of over het product. De merknaam moet eveneens voor zorgen dat de juiste doelgroep zich aangetrokken voelt tot het merk en/of product. Na het in acht nemen van bovenstaande uitgangspunten, werd er gekozen voor de merknaam Les

Femmes Tricotine. Eerst en vooral zegt Les Femmes Trcotine heel duidelijk iets over de onderneming en de personen achter deze onderneming, namelijk Hanne, Iana en Phebe. 3 jonge, creatieve en ecologisch verantwoorde dames die de koppen samen steken om hun levensstijl en waarden en normen door te geven aan andere creatieve zielen. Ten tweede is het belangrijk om de juiste doelgroep aan te spreken. Door te werken met een Frans klinkende merknaam en een logo en huisstijl te ontwerpen met frisse, jonge en vrouwelijke kleuren, hopen we het juiste cliënteel aan te trekken. Hier koppelen we graag terug naar persona – Nicole Kerkhoffs. Deze persona bundelt alle informatie op vlak van the voice of the customer tot één representatief persoon.

1.1. Functies van een merk voor de consument Een merk vervult voor zowel het bedrijf als de consument verschillende functies. Voor de consument zijn gemak bij het kopen, een instrumentele functie en een psychosociale functie de belangrijkste functies Hieronder wordt enkel ingegaan op de laatste, de psychosociale functie, daar die het meest van toepassing is voor ons product.

Psychosociale functie Elk merk vervult voor de consument een psychosociale functie. Het merk helpt bij de zelfexpressie van de consument. Een merk kan staan voor een bepaalde, gewenste levensstijl. Door een bepaald merk of product te kopen, kan de consument naar de medemens uitstralen wat voor type mens ze is. Door het kopen van een product van Les Femmes Tricotine krijgt de consument het gevoel dat ze een

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

17


ecologische en creatieve levensstijl heeft of wil nastreven. Dat is dus ook wat wij willen uitstralen naar de consument: een ecologisch en creatief merk. (Ko Floor, 2017)

5. Marketingproduct Les Femmes Tricotine is de naam van een onderneming, die logischerwijs producten zal verkopen aan consumenten. In de eerste 2 delen kunnen jullie meer lezen over de ontwikkeling van een tricotinegaren. Dit garen wordt aangeboden aan de consument in de vorm van creatieve DIYpakketten om zelf stoelen op een creatieve en ecologische manier te ‘pimpen’.

5.1. DIY-pakketten Ons concept, het maken van een DIY-pakket om zittingen van oude stoelen opnieuw te vlechten, kwam eerder in dit dossier aan bod. Hier zal de focus liggen op de inhoud, de verpakking en de daaraan verbonden ecologische impact van ons DIY-pakket.

Inhoud De inhoud van het DIY-pakket bevat verschillende elementen die, in de mate van het mogelijke, een zo laag mogelijke ecologische impact hebben. Wat het DIY-pakket concreet zal bevatten: • • • •

Ecologische vervaardigd tricotinegaren Infographic met handleiding én een code voor video tutorials Infographic met creatieve tips om eventuele restjes te verwerken Bedankingskaartje26

Om de link met het ecologische aspect niet te verliezen wordt bij het drukken van de infografieken steeds rekening gehouden met de ecologische impact. Hiervoor werd opzoek gegaan naar een ecologische drukker als partner. Ecologisch drukken betekent dat er wordt gedrukt op FSC®27- of PEFC®28 gecertificeerd papier, vervaardigd uit duurzame bossen. Dit in combinatie met het gebruik van biologische inkt zorgt ervoor dat de ecologische impact van ons drukwerk zo laag mogelijk houden. (Vandenpoorten, 2020) De bedankingskaartjes worden gedrukt op groeipapier. Dit papier bevat zaadjes van veldbloemen en kunnen de klanten planten in de tuin. Een leuke, ecologische en creatieve attentie voor onze klanten. (paper, 2020)

Verpakking Naast de inhoud van het DIY-pakket is de verpakking een ander belangrijk aspect. De verpakking kan ervoor zorgen dat je product een meerwaarde krijgt als ze aan een aantal eisen voldoet. De verpakking moet het product tijdens de opslag en transport beschermen en de kwaliteit in stand houden. Naast het beschermingsaspect moet een verpakking iets over het merk en product zeggen

26

Bijlage 5.1. Garantielabel dat de gebruikte materialen 100% gerecycleerd zijn. 28 Garantielabel dat de gebruikte materialen ten minste voor 70% gerecycleerd 27

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

18


en is het belangrijk dat de verpakking duidelijk vertelt waar het merk voor staat en de ‘look’ van het merk draagt. Als verpakking werd gekozen voor gerecycleerd zijdepapier. Hierin wordt het garen wikkelen en op een mooie, verzorgde manier gepresenteerd aan de consument. Het garen in enkel zijdepapier verzenden gaat niet, enerzijds omdat zijdepapier een heel fragiel materiaal is en niet beschermd tegen allerlei omgevingsfactoren, anderzijds omdat het DIY-pakket nog andere elementen bevat naast het tricotinegaren zelf. De verzending van de bestelling gebeurt in een verpakkingsdoos uit gerecycleerd karton. Dit karton voldoet aan dezelfde voorwaarden als het papier waar de infografieken en bedankingskaartjes op worden gedrukt. Opnieuw blijft de ecologische impact zo laag mogelijk door te werken met ecologisch verantwoorde materialen.

5.2. Distributie De keuze van de distributiekanalen is van groot belang voor elke onderneming. De producent kan kiezen om rechtsreeks aan de consument te leveren, of de producent kan ervoor kiezen om hun product(en) via tussenhandel te verkopen. De meeste producenten kiezen voor verkoop via tussenhandel. Echter, dit zijn vaak producenten die op grote schaal produceren ĂŠn dus moeten uitbesteden omdat hun product en verkoop zodanig hoog ligt. Les Femmes Tricotine kiest voor Rewind voor een mengeling van beide distributiekanalen. De directe verkoop aan de consument verloopt via een online webshop. Als startende onderneming ligt de verkoop nog niet heel hoog waardoor de online verkoop makkelijk kan worden bijgebeend. Een online webshop zorgt ook voor direct contact met de klanten, wat Les Femmes Tricotine als bedrijf belangrijk vindt.

Transport bestellingen Wanneer consumenten een DIY-pakket bestellen via de online webshop, zullen deze tot bij de consument moeten geraken. Omdat Les Femmes Tricotine sterk inzet op het ecologische aspect, wordt dit ook doorgetrokken in de keuze van transport. Het streefdoel is zo min mogelijk belastende leveringen. Daarom wordt er een partnerschap aangegaan met Cargovelo: een Gents transportbedrijf dat pakjes bezorgt met de fiets (Cargovelo, 2020). Door te kiezen voor een transportbedrijf dat bezorgt per fiets, wordt er opnieuw rekening gehouden met het ecologische aspect. Naast directe verkoop kozen zullen de DIY-pakketten via tussenhandel aangeboden worden. De keuze van de tussenhandels is van groot belang. Het winkelimago en het gewenste merkimago van de producent moeten overeenstemmen en elkaar bij voorkeur versterken. Het concept is onlosmakelijk verbonden met het hergebruiken van oude stoelen en krukjes. Logische partners voor tussenhandel hierbij zijn kringloop- en tweedehandswinkels.

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

19


6. Marketingstrategie 6.1. Push & Pull-strategie Bij de benadering van de consument kan de producent een push- of pull-strategie toepassen, of een combinatie van beide. Welke strategie wordt best toegepast? Wel, door de vele concurrentie op de markt en de vele marketingmogelijkheden, is het als beginnend bedrijf best om liefst zo weinig mogelijk distributiekanalen uit te sluiten. Een combinatie van zowel pull als push-strategie is dus de beste marketingzet. Bij de push-strategie richt de producent zijn marketingcommunicatie vooral op tussenhandel. Met andere woorden: het product wordt door middel van een distributiekanaal naar de klant gestuurd. Les Femmes Tricotine past voor Rewind de push-strategie toe door samen te werken met retailers die aansluiten bij ons merkimago. Zoals eerder vermeld zijn dit lokale kringloop-, tweedehands- en hobbywinkels. Enkele voordelen die hieraan verbonden zijn: • •

Creëren van merkbekendheid bij consumenten die dezelfde waarden/normen hebben als het merk. Goede manier om nieuwe producten aan te brengen aan de consumenten.

Lijnrecht daartegenover staat de pull-strategie. Hierbij richt de producent zijn marketingcommunicatie, over de hoofden van de tussenhandel, rechtstreeks tot de consument. Met reclames, promoties en andere marketingcommunicatieactiviteiten probeert de producent een merkvoorkeur te creëren bij de consument. Als dit lukt, krijgen retailers klanten in hun winkel die naar het product vragen. (Ko Floor, 2017) Naast de push-strategie, wordt ook de pull-strategie toegepast bij Les Femmes Tricotine. Rechtsreeks leveren aan de consument gebeurt via de webshop. Les Femmes Tricotine bezit geen fysieke winkel, waardoor rechtsreeks contact met de consument – voorlopig – enkel online mogelijk is. Door reclame op sociale media wordt de consument warm gemaakt voor ons product.

6.2. Website & webshop Een eigen website maken was geen doelstelling in dit dossier maar aangezien het een belangrijk onderdeel is, dat in wisselwerking staat met eerdere delen van het marketingplan, volgt hieronder een impressie van hoe de website van Les Femmes Tricotine eruit zou zien. 1. 2. 3. 4. 5.

Webshop waar consumenten DIY-pakketten kunnen aankopen. Meer uitleg over de onderneming en waar ze voor staan: ecologisch & creatief FAQ-pagina Inlogpagina waar de consument video tutorials kan terugvinden Pagina met tips om eventuele restjes van het garen te verwerken

Naast de website willen we de consumenten de beste services geven omtrent het aankoop- en retourbeleid. Dit verwezenlijken we door 7/7 online klantendienst, gratis retour binnen de 100 dagen, verzendingsupdates, een nieuwsbrief en regelmatige promoties aan te bieden.

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

20


Conclusie In dit project hebben we gezocht naar een antwoord voor de opgave: ontwikkel een ecologische interieurtoepassing voor fantasiegarens. Dit antwoord resulteert in Rewind by Les Femmes Tricotine: een DIY-kit voorzien van ecologisch en innovatief tricotine-garen en duidelijke instructies om zelf een oude stoel opnieuw van een hippe en trendy gevlochten zitting te voorzien. Tijdens het proces - van ontwerp tot (test)productie zijn we, dankzij zowel onderzoek als ondervinding, tot verschillende conclusies gekomen. We stellen vast dat er hard gewerkt wordt aan een verduurzaming van de textielsector, en dat dit ook nodig is. De ecologische en sociale impact van textiel – zowel in productie, gebruik als einde leven – is zeer groot en oneerlijk verdeeld: landen met het grootste verbruik hebben niet de grootste productie en dragen dus ook slechts een deel van de door hen gecreëerde negatieve gevolgen. In een geglobaliseerde wereld, waar we niet alleen een markt maar ook water- en luchtstromen delen, kunnen we niet langer blind zijn voor de impact van onze industrie. De circulaire economie moet hier deels een oplossing voor bieden. Op alle mogelijke beleidsniveau wordt er hier op ingezet. Gelukkig is er een groeiend klantsegment dat duurzaamheid naar waarde weet te schatten. De eisen van het klantsegment waar Rewind op mikt, matchen met de aandachtspunten van het ecodesign. Het is echter niet evident is om op alle fronten consequent duurzaam te zijn, zeker niet wanneer het productieproces maar deels in eigen handen is, en men bijgevolg afhankelijk is van verschillende andere bedrijven. Bij dit project was het bijvoorbeeld zo dat de keuze voor de meest ecologische garensamenstelling de optie voor verschillende kleuren uitsloot. Tijdens het spinnen werd proefondervindelijk vastgesteld dat het op punt krijgen van een garen een complexe zaak is: er is veel tijd en kennis nodig om tot een bruikbaar product te komen. Parameters die meespeelden zijn de grondstof, de titer, de twist, de snelheid van de machine, de druk op de rollen, de luchtvochtigheid etc. Met de inside turning breikop, met twaalf naalden, gaf het beste resultaat, hoewel we nog niet 100% overtuigd waren van het uitzicht noch de wrijvingsechteid. Extra tests zijn nodig om vast te stellen of het garen ook echt duurzaam is in gebruik. De markt is rijp voor dit product. Door middel van een duidelijke marketingstrategie, aangepast aan ons klantsegment, zullen we Rewind introduceren en Door een goede kennis van de VOC, zullen we door blijvende innovatie het product in de markt houden. Sociale media spelen hierin een cruciale rol. Het doel van deze opdracht was onder andere om ons te laten proeven van projectwerk en textielproductie. We leerden werken met fantasiespinmachines, we werkten samen met verschillende teamleden, we leerden zowel plannen als een product ontwerpen. Steeds hielden we de ecologische verantwoordelijkheid als belangrijkste parameter in ons achterhoofd. Dit eerste project was voor ieder teamlid een nieuwe ervaring en beleving en ging gepaard met ups en downs. Toch zijn we er in geslaagd om steeds opnieuw met goede moed te beginnen. Elk lid van het team was betrokken en heeft haar persoonlijke stempel op het dossier en de presentatie kunnen drukken.

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

21


Bijlagen Bijlage 2.1.: Tabel vergelijking in kledingmaterialen voor 1 kg stof


Bijlage 3.1: Value Proposition Canvas (Strategyzer, z.j.)


Bijlage 3.2. MoSCoW Must have Deze eisen moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar.

Bepaalde sterkte, buigzaamheid.. Verder uitgelegd in DEEL 1: R&D, Hoofdstuk 4: Kwaliteitscontrole Bepaalde wrijvingsechtheid De gekleurde garens mogen hun kleur niet afgeven op kledingstukken/huid. Correct geproduceerd Het garen mag niet beschadigd worden tijdens of achter het verwerkingsproces. Het garen mag niet beschadigd worden door de gebruikte machines. Degelijke én eco verpakking Het garen moet getransporteerd worden in een degelijke en eco verpakking zodat deze niet beschadigd/vuil/vochtig kan worden. Eco grondstof Het garen moet geproduceerd worden met eco/gerecycleerde grondstoffen. Duidelijk DIY-stappenplan met beeldmateriaal Het DIY-pakket moet voorzien zijn van een duidelijk stappenplan voor het bekleden van de stoel. Standard 100 by OEKO-TEX certificaat Het garen moet getest worden door Centexbel voor een certificaat van OEKO-TEX.

Should have Deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar.

- Mooie verpakking - Keuze uit verschillende kleuren - Keuze uit verschillende weefpatronen - Betaalbare prijs Certificaten van OEKO-TEX ‘STeP’, ‘Eco Passport’, ‘Made in Green’ en ‘Detox to Zero’ certificaten te verkrijgen/testen via Centexbel.

Could have Deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is.

Nieuwe kleuren De garens worden gevergd in verschillende kleuren. M.a.w. er wordt over het oorspronkelijk kleur van het gerecycleerd product geverfd OF eerst ecologisch gebleekt en dan gekleurd. Onderzoek naar natuurlijke kleurstoffen/pigmenten en bleekmiddel is nodig. Alternatief voor resten van DIY-pakket Eventueel opties voorstellen voor wat te doen met de restjes van het garen in het DIY-pakket. Dit om zo verspilling nog meer tegen te gaan.

Won’t have Deze eisen zullen in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn.

Deze eisen kunnen pas beschreven worden eenmaal het product gelanceerd is.


Bijlage 3.3: Business Model Canvas (Strategyzer, z.j.)


Bijlage 3.3.1: De rol van circulaire bedrijfsmodellen, beleidsopties, onderwijs en gedragsverandering in circulaire textielsystemen (EEA , 2019)


Bijlage 3.4: Persona – Nicole Kerkhoffs

Project Eco Design

Persona Nicole Kerkhoffs

Houdt van

Bio Nicole is kleuterleidster op een school in centrum Gent waar ze elke dag met de fiets naartoe gaat. Doordat ze vaak stress ervaart door haar drukke job én druk gezinsleven, gaat ze in haar vrije tijd op zoek naar diverse manieren om te ontspannen en relativeren. Hoewel ze vaak door designen interieurmagazines bladert, zit ze niet vaak stil en is ze graag met haar handen bezig.

“Think outside the box”

Nicole is creatief maar milieubewust. ‘Ecologisch verantwoord’ is dan ook zeer belangrijk voor haar en haar gezin.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Creatieve vrijheid Quality time met gezin Verandering Recycling/upcycling Keuze Kleur

Houdt niet van ▪ ▪ ▪ ▪

Lezen Te veel nadenken, piekeren, peinzen… Niets doen Oubollig interieur

LEEFTIJD : 31

Doelen

NATIONALITEIT : BELG

Personaliteit

WOONPLAATS : Gent, België

Extrovert

Introvert

Analytisch

Creatief

BEROEP : kleuterleidster toezichthoudster opvang BURGERLIJKE STAAT : gehuwd met 2 kinderen ARCHETYPE : creator

Ontwikkeling

Innovatie

Ecologisch leven in de mate van het mogelijke

Chaotisch

Recycleren/upcycling van producten

Flexibel

Zelf ontwerpen van unieke creaties

Actief

Privé

Werk

Dominant

Zelfexpressie

Goede balans tussen werk en privé (gezin en vrije tijd)

Passief

Georganiseerd

Creëren

Optimistisch

Pessimistisch


Bijlage 3.5: Costumer Journey Map

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

2


Bijlage 4:

MUST HAVE'S Het moet een sterke zitting opleveren. De zitting moet lang mooi blijven.

CQA

KPI

TEST (BTG/OTG)

Sterkte

treksterkte

Instron trekbank

abrtasieweerstand

Martindale pillingtester plaatbouten in positie A plaatsen voor de grote lissajous-figuur - ISO 12947-4

pillingvrij

pilling

Martindale pillingtester plaatbouten in positie C plaatsen voor de kleine lissajous-figuur - ISO 12945 -2

bestand tegen (dag)licht

lichtechtheid

Xenontester

mag geen kleur afgeven (bij wrijving)

Wrijfechtheid

Crockmeter/Rubbing Fastness Tester

bestand tegen slijtage

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

3


Bijlage 5.1. – Bedankingskaartje

Project 1: Ecodesign - Rewind by Les femmes tricotine

4


LITERATUURLIJST Aon. (2017). Global Risk Management Survey. Aon. Cargovelo. (2020, 04 27). Cargovelo. Opgehaald van https://cargovelo.be/nl Centexbel - VKC. (2020, 26 04). Chemische analyses | Centexbel. Opgehaald van Centexbel - VKC: https://www.centexbel.be/nl/testing/chemische-analyses Dave Chaffey . (2020, 01 06). 6 Essential marketing trends for 2020. Opgehaald van Smart Insights: https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/6-essential-marketing-trendsfor-2020/ Deruyck, F. (2019). Duurzaam ondernemen. Deel 1: Kwaliteitsbeheersing. Gent: Hogent. EEA . (2019). Textiles and the environment in a circular economy - Eionet Report � ETC/WMGE 2019/6. Mol: European Topic Centre on Waste and Materials. Eggermont, H. (2019-2020). Innovatiemanagement. ESG. (2020, 04 29). About Us - European Spinning Group. Opgehaald van European Spinning Group: https://www.esggroup.eu/en/about-us Haughey, D. (sd). MOSCOW METHOD. Opgehaald van Project Smart: https://www.projectsmart.co.uk/ Ko Floor, F. V. (2017). Marketingcommunicatiestrategie. Mileu Centraal. (2020, 04 26). kledingstoffen en milieu. Opgehaald van Milieu Centraal : https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/love-your-clothes/de-impact-van-kleding/kledingstoffen-enmilieu/ MIRA. (2019). BZV, CZV, ZS, N en P in industrieel afvalwater. Opgehaald van Milieurapport Vlaanderen (MIRA): https://www.milieurapport.be/sectoren/industrie/emissies-afval/Bzv-czv-n-en-p-in-industrieel-afvalwater MVO Vlaanderen. (2020, 04 25). MVO Vlaanderen. Opgehaald van Ecodesign: https://www.mvovlaanderen.be/thema/ecodesign paper, G. (2020, 05 06). Growing Paper. Opgehaald van https://www.growingpaper.be/ Raes, G. (2019-2020). Product- en materiaalanalyse. Gent: Hogent. SDGs | Textile Exchange. (2020, 04 25). Opgehaald van Textile Exchange | Creating Material Exchange: https://textileexchange.org/SDGS/ Vandenpoorten. (2020, 04 27). Vandenpoorten - ecologisch drukken. Opgehaald van https://www.vanderpoorten.be/milieu Vermeire, S. (2017). Handleiding Fantasiegarenspinmachine.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.