CollAction Budapest - ALAPSZABÁLY

Page 1

Az Alapszabály elfogadása szükséges közösségéhez

való

csatlakozásnak,

részét

- de nem elégséges - feltétele a CollAction képezi

a

tagsági

szerződésnek.

Fejlesztése,

megváltoztatása az épület használatbavételi engedélyét követő egy évig az Alapítók joga és kötelessége, amelybe megfelelő szakembereket - jogászt, pénzügyi és adószakértőt, stb. - vonhatnak be. Az Alapszabály jelenlegi formája a CollAction épületének elkészülte utáni működési módot tükrözi. A beruházás szakaszára vonatkozó módosításokat és kiegészítéseket folyamatosan alakítjuk ki. A CollAction működésének egyes, elsősorban az együttélés szabályaira vonatkozó pontjait szándékosan nem részletezzük, ennek szabályait a ténylegesen beköltöző lakóközösség a Házirendben szabályozza majd.

A CollAction Budapest Lakásszövetkezet Budapest utca házszám

ALAPSZABÁLYA Elfogadta a CollAction Budapest Lakásszövetkezet 20xx. .......hó ........-n megtartott Közgyűlése az 1992. évi I. törvény alapján, ill. a 2004. évi CXV. számú törvény előírásai szerint.

Az Alapítók a CollAction szervezeti formájának a lakásszövetkezetet választották. A lakásszövetkezet az a történeti forma, amely leginkább támogatja a lakóépület részvételen alapuló létrehozását és fenntartását, a demokratikus döntéshozást és a lakóközösségi kontroll biztosítását. Az Alapszabály

jelenlegi formájában a lakásszövetkezet Magyarországon szokásos, egyéni

lakástulajdonra alapuló formáját veszi alapul. Ezt a magyar mentalitáshoz, jogi- és finanszírozási környezethez illeszkedő kompromisszumnak tekintik. Az

alábbi

Alapszabályhoz

a

hatályos

magyar

jogszabályokon

túl

alapul

vették

a

Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége által közölt alapszabály-mintát, számos külföldi cohousing közösség gyakorlatát, és az Alapítók konszenzussal átbeszélt, hosszan érlelt véleményét. 1


2


Tartalomjegyzék

1.

A CollAction neve, célja, feladatai, dokumentumai

4

2.

A CollAction tulajdoni- és használati viszonyai

6

3.

A CollAction Tulajdonosai, Lakói, Önkéntesei és Tisztségviselői

10

4.

A CollAction szervezete, szerveinek működése

13

5.

A döntéshozás általános elvei, módszerek és alkalmazásuk

21

6.

A CollAction gazdálkodása

23

7.

A CollAction képviselete, határozatok felülvizsgálati eljárása, törvényességi felügyelet

24

8.

A CollAction szervezeti átalakulásának szabályai

24

9.

A CollAction érdekképviseleti tagsága

24

10. Záró rendelkezések, hatálybalépés

24

MELLÉKLETEK

25

I.

A CollAction alapdokumentumai

25

II.

A CollAction organigramja

25

III. A Közösségi Hétvége ajánlott témái és struktúrája

25

IV. A kommunikáció módszertana

26

Döntéshozatali módszerek

26

V.

3


1. A CollAction neve, célja, feladatai, dokumentumai 1.1. A CollAction neve, székhelye 1.1.1. Neve: CollAction Lakásszövetkezet (továbbiakban: CollAction) 1.1.2. Székhelye: ...............……. (ir.sz., településnév, utca, hsz.) 1.1.3. Egységes statisztikai számjele: ….........…........(KSH sz.)

1.2. A CollAction célja 1.2.1. A CollAction hosszú távú célja egy olyan lakóközösség fenntartása, ahol a lakók az együttélést a közösségi létforma miatt választják, közös programokat szerveznek, idejüket, erőforrásaikat tudásukat egymással megosztják, és ami a városi cohousing életforma hazai példája lesz. 1.2.2. A CollAction célja egy budapesti lakóház korban, érdeklődésben, családi állapot tekintetében heterogén lakóközösségének létrehozása és fenntartása. A CollAction tagjai a ház ügyeit közösen intézik, a házat és a közösséget közös erővel fejlesztik, döntéseiket demokratikusan hozzák, a feladatokat igazságosan osztják fel.

1.3. A CollAction feladatai 1.3.1. A CollAction céljai megvalósítása érdekében alaptevékenységeket és vállalkozási tevékenységek is végezhet. 1.3.2. A CollAction alapvetően a tulajdonában (kezelésében) álló ingatlan fenntartásával, korszerűsítésével foglalkozik, valamint alaptevékenységéhez illeszkedő vállalkozási feladatokat lát el, továbbá szervezi a közösségi életet és biztosítja ennek fizikai, finanszírozási és szervezeti feltételeit. 1.3.3. A CollAction vállalkozási tevékenysége körébe tartozó feladata a CollAction alaptevékenységi feladatkörébe nem tartozó minden más olyan tevékenység ellátása, amelynek adózott eredményét alaptevékenységi feladatai ellátására fordítja. 1.3.4. Az 1.3.2. és 1.3.3. pontokban megjelölt tevékenységi körök kiterjednek mindazoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket a jogszabályok a lakásszövetkezetek részére előírnak vagy lehetővé tesznek, vagy azok keretei között céljának megvalósítása érdekében szükségesnek tart.

1.4. A CollAction dokumentumai

4


1.4.1. Az Alapszabály, amely meghatározza a CollAction tulajdonviszonyait, dokumentumainak rendszerét, szervezeti rendjét és szerveinek működését. Az Alapszabály elfogadására és módosítására a Közgyűlés jogosult. Az Alapszabályt és annak módosítását közokiratba vagy ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. 1.4.2. A Házirend, amely meghatározza a CollAction ingatlanában az együttélés szabályait, különös tekintettel: - a közös helyiségek és ingóságok használatára, - a közös helyiségek és ingóságok fenntartására és fejlesztésére, - az együttélés szabályaira (állattartás, dohányzás, zajos rendezvények, stb.), - a közösségi programok szabályaira. A Házirend elfogadására a jelen Alapszabályban foglaltak teljes körű figyelembevételével a Lakógyűlés jogosult. 1.4.3. A Munkarend, amely meghatározza a Lakók és Önkéntesek által a CollAction számára teljesítendő munkaórák mennyiségét, annak elszámolási rendjét. A Munkarend elf ogadására a Lakógyűlés jogosult 1.4.4. A Konfliktuskezelési Módszertan, amely meghatározza a Tulajdonosok, Lakók, Önkéntesek illetve külső (természetes vagy jogi) személyek között kialakuló konfliktusok kezelésének módszertanát. A Konfliktuskezelési Módszertan elfogadására a Lakógyűlés jogosult. 1.4.5. A Kommunikációs Rend, amely meghatározza a CollAction Tulajdonosai, Lakói és különböző szervei közötti kapcsolattartás online és offline csatornáit, a nyilvánosság felületeit és garanciáit, elválasztja a nyilvános illetve zártkörű információk típusait. 1.4.6. A Műszaki Költségvetés, amely meghatározza a következő pénzügyi évben a CollAction Tulajdonosai számára a Műszaki Közös Költség befizetéseit, az ingatlan karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos tervezett kiadásokat és bevételeket. A Műszaki Költségvetés elfogadására a Közgyűlés jogosult. 1.4.7. A Közösségi Költségvetés, amely meghatározza a következő pénzügyi évben a CollAction Lakói számára a Közösségi Közös Költség befizetéseit, a CollAction közösségi életével, megosztott ingóságaival kapcsolatos tervezett kiadásokat és bevételeket. A Kö zösségi Költségvetés elfogadására a Lakógyűlés jogosult. 1.4.8. A Gördülő Felújítási Terv, amely meghatározza és ütemezi a következő 5 naptári évre a CollAction ingatlana(i)nak ütemes felújítása érdekében végzendő munkákat, azok költségkereteit a Felújítási Alap terhére. A Gördülő Felújítási Terv elfogadására a Közgyűlés jogosult.

5


1.4.9. Minden Kiegészítő szabályzat, amelyet hatályos törvény vagy rendelet a lakásszövetkezetek működéséhez előír, illetve amit a Közgyűlés vagy Lakógyűlés szükségesnek tart. A szabályzatok nem mondhatnak ellent az Alapszabály, a Házirend, a Munkarend és a Konfliktuskezelési Módszertan rendelkezéseinek. A törvényileg előírt szabályzatokat és a Közgyűlés által előírt szabályzatokat az Igazgatóság készíti elő és a Közgyűlés fogadja el. A Lakógyűlés által előírt szabályzatokat az általa kijelölt Munkacsoport készíti elő és a Lakógyűlés fogadja el. 1.4.10. A CollAction dokumentumainak rendszerét az I. melléklet tartalmazza.

2. A CollAction tulajdoni- és használati viszonyai A CollAction alábbi tulajdoni- és használati szabályozásának célja a tulajdonbiztonság garantálása és az ingatlan használatának szabályozása. A tulajdonviszonyok a lakásszövetkezetben szokásos

tulajdonformákat követik, a lakások

eladhatók

és

bérbeadhatók. Ugyanakkor

a

tulajdonosváltás és a bérbeadás szabályozása elősegíti az új lakók sikeres integrációját a közösségbe, és megelőzi a közösségi életet romboló funkciók megjelenését. 2.1. Tulajdoni viszonyok 2.1.1. A CollAction Tulajdonosainak osztatlan közös tulajdona az épület telke, tartószerkezetei, külső nyílászárói, külső szigetelései és burkolatai, tetőszerkezete, tetőszigetelése és tetőhéjalása. Osztatlan közös tulajdon továbbá a lakásegységeket és a közösségi helyiségeket elválasztó falszerkezetek és nyílászárók, az elektromos és gépészeti rendszerek a lakások mérőóráiig, a közös helyiségek azok belső nyílászáróival, elektromos, gépészeti rendszereivel, burkolataival, beépített berendezéseivel. 2.1.2. A CollAction Tulajdonosainak tulajdonai az egyes lakásegységek, a hozzájuk tartozó tárolók és garázsok.

2.2. Az osztatlan közös tulajdon használata és hasznosítása 2.2.1. A CollAction közös helyiségei és területei a közösségi élet kereteinek, feltételeinek megteremtését szolgálják. 2.2.2. A CollAction közös helyiségeinek és területeinek használatában elsőbbséget élveznek a Lakógyűlés, a Közgyűlés és a CollAction közösségi rendezvényei. 2.2.3. A CollAction közösségi helyiségeit és tereit a Lakók a 2.2.1. és 2.2.2. pontok figyelembevételével magáncélra is használhatják. A magáncélú használatot a Koordinációs

6


Munkacsoport koordinálja és felügyeli. A magáncélú használat során a Lakók és vendégeik kötelesek a Házirendet betartani. 2.2.4. A CollAction közös helyiségeiben és tereiben okozott kárért elsősorban a károkozó, nem fizetés esetén a Lakó, illetve a Lakó lakásának Tulajdonosa felel. A kár megtérítésének hiányában a CollAction jogosult a kár teljes összegéig a Tulajdonos tulajdonában álló lakást megterhelni. 2.2.5. A közös helyiségek és területek rövid- vagy hosszú távú bérletbe adásáról, módosításáról vagy felmondásáról a Lakógyűlés dönt. a. A közös helyiségek és területek utáni bevétel szerzése a Tulajdonosok - mint magánszemélyek - számára nem lehetséges, a bevételnek a köz javára kell fordítódnia. b. A bérleti szerződés megkötésére és módosítására az Igazgatóság jogosult. c. A Bérlő a bérleti szerződés megkötésével elfogadja a CollAction Alapszabályát és Házirendjét, és felel annak betartásáért. d. Különleges esetekben, mint például a Bérlő által a CollAction ingatlanaiban vagy ingóságaiban okozott jelentős kár; a bérleti díj nem fizetése; a CollAction értékrendjével ellenkező, a CollAction hírnevét rontó tevékenység esetén az Igazgatóság jogosult a bérleti szerződés azonnali hatállyal való felmondására. 2.2.6. A közös helyiségek és területek bérbeadásából származó bevétel a CollAction számlájára folyik be, melyből 15% a Felújítási Alapba fordítódik, a maradék 85% a CollAction közösségi közös költség számlájára kerül. Felhasználásáról a Lakógyűlés dönt a költségvetés keretében.

2.3. A lakások használata 2.3.1. A CollAction lakásai lakhatásra szolgálnak. A lakások használatánál és bérbeadásánál figyelembe kell venni, hogy minden lakásban legalább 15 m2 jusson minden egyes lakóra. 2.3.2. Az épületben található lakások rendeltetése nem megváltoztatható. 2.3.3. A Lakók jogosultak vállalkozásukat az adott lakásba bejelenteni. 2.3.4. A lakásokban nem folytatható olyan tevékenység, amely a keltett zajjal, szaghatással, szállítással, vendégforgalommal, stb. a lakók életét zavarja, ideértve a szállást nyújtó, vendéglátási-, kiskereskedelmi-, személyi szolgáltatási tevékenységeket (pl. orvosi rendelő, fodrász, kozmetika, ügyvédi/közjegyzői iroda, stb.).

2.4. Lakástulajdon adás-vétele 2.4.1. A CollAction épületében a lakások eladása a következő menetrend szerint folyik:

7


a.

A lakás eladásának ajánlati árát és az eladás feltételeit a lakás tulajdonosa megállapítja és írásban közli az Igazgatósággal és a Koordinációs Munkacsoporttal.

b.

A Koordinációs Munkacsoport a közléstől számított 1 héten belül nyilvánossá teszi az eladási szándékot és annak feltételeit, különösen a Lakók, az Önkéntesek illetve a várólistán lévők körében, és meghirdeti a szokásos online és offline fórumok on.

c.

A nyilvánossá tételtől számított 3 hónapon belül a CollAction bármely lakója kereshet vevőt a megadott feltételekkel.

d.

A vevő vételi ajánlatot tesz. Érvényes ajánlatnak a megadott feltételekkel, írásban adott vételi ajánlat minősül. -

A vételi ajánlat része a CollAction Alapszabályának és Házirendjének és egyéb dokumentumainak elfogadó nyilatkozata.

-

A vételi ajánlat érvényességének feltétele a lakás bruttó adásvételi ár 1%-át kitevő biztosíték befizetése a CollAction Közösségi Közös Költség számlájára. A megfizetés határideje az ajánlatok között választó Lakógyűlést megelőző nap 12:00. A biztosíték összegét a nem nyertes Ajánlattevők számára a CollAction a banki költségek levonásával 3 munkanapon belül visszautalja.

-

Amennyiben a nyertes ajánlattevő 1 éven belül beköltözik, biztosítéka jóváírásra kerül a Közösségi Közös Költség számláján.

-

Amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép vagy nem költözik be 1 éven belül az adásvételtől, biztosítéka a CollAction közösségét illeti.

e.

A Koordinációs Munkacsoport rendkívüli Lakógyűlést hív össze az adásvétel tárgyában a nyilvánossá tételtől számított legalább 90., legfeljebb 120. napon. Ez a Lakógyűlés a szavazóképes résztvevők létszámától függetlenül határozatképes. -

Amennyiben ajánlatok érkeztek be, a Koordinációs Munkacsoport a Lakógyűlés elé terjeszti ezeket. Az ajánlattevők számára a Lakógyűlés 15-15 percet biztosít a bemutatkozásra. Az eladás pénzügyi feltételei nem képezhetik részét a bemutatkozásnak.

-

A Lakógyűlés az ajánlatok közül kiválasztja, a nyertes ajánlattevőt, akit a legalkalmasabbnak tart a CollAction közösségébe való beilleszkedésre.

f.

A Tulajdonos adásvételi szerződést köthet a nyertes ajánlattevővel.

8


-

Az adásvételi szerződés részét kell képezze a CollAction dokumentumainak elfogadó nyilatkozata.

-

Ha a nyertes ajánlattevő 1 hónapon belül írásban visszalép, a Tulajdonos kérheti rendkívüli Lakógyűlés összehívását és korábbi ajánlatok és bemutatkozások alap ján új nyertes kiválasztását.

g.

Ha a nyertes ajánlattevő 1 hónapon túl lép vissza, a folyamat újraindul.

Amennyiben nem érkezett be ajánlat, a Tulajdonos új feltételeket állapíthat meg, és a folyamat újraindul a módosított feltételekkel.

2.5. Lakás bérbeadása 2.5.1. Az épületben található lakások csak természetes személynek vagy a CollAction szövetkezetnek, lakhatási céllal, legalább egyéves bérleti szerződéssel adhatók bérbe. 2.5.2. A CollAction épületében a lakások bérbeadása a következő menetrend szerint folyik : a.

A lakás bérbeadásának ajánlati árát és a bérbeadás feltételeit a lakás Tulajdonosa megállapítja és írásban közli az Igazgatósággal és a Koordinációs Munkacsoporttal.

b.

A közléstől számított 1 hónapon belül a CollAction bármely lakója kereshet bérlőt a megadott feltételekkel. Érvényes ajánlatnak a megadott feltételekkel, írásban a Koordinációs Munkacsoportnak benyújtott adott ajánlat minősül. -

Az ajánlat része a CollAction Alapszabályának és Házirendjének elfogadó nyilatkozata.

c.

A Koordinációs Munkacsoport a közléstől számított 1 héten belül nyilvánossá teszi a bérlési szándékot és annak feltételeit, különösen a Lakók, az Önkéntesek illetve a várólistán lévők körében és meghirdeti a szokásos online és offline fórumokon.

d.

A Koordinációs Munkacsoport 1 hónap lejárta után 15-15 percet biztosít bemutatkozásra. A Koordinációs Munkacsoport ezen ülése nyilvános a Lakók számára, azon tanácskozási joggal részt vehet minden Lakó.

e.

A Koordinációs Munkacsoport az ajánlatok közül kiválasztja azokat az Ajánlattevőket, akiket alkalmasabbnak tart a CollAction közösségébe való beilleszkedésre.

f.

A Tulajdonos bérleti szerződést köthet valamely kiválasztott Ajánlattevővel.

9


g.

Amennyiben nem jön létre a bérleti szerződése a kiválasztott Ajánlattevők valamelyikével, a Tulajdonossal új feltételeket állapíthat meg, és a folyamat újraindul a módosított feltételekkel.

2.5.3. A bérleti szerződések része a CollAction Alapszabályának, Házirendjének és egyéb dokumentumainak elfogadó nyilatkozata. 2.5.4. A bérlőket legalább ideiglenes lakcímmel be kell jelenteni az ingatlanba. 2.5.5. A bérlőkre a Lakókra vonatkozó jogok és kötelezettségek érvényesek. 2.5.6. A bérlők fizetési kötelezettségeinek elmulasztása, a közös ingatlanban, ingóságokban általa okozott károk esetén a lakás Tulajdonosa felel a CollAction felé. A fizetési elmaradások és károk fedezetéül a CollAction a szokásos módon jelzálogot jegyeztethet be az adott ingatlanra.

3. A CollAction Tulajdonosai, Lakói, Önkéntesei és Tisztségviselői A CollAction szervezetében a Tulajdonosok kötelezettségei és jogai elsősorban az ingatlan értékének megőrzésére, fejlesztésére irányulnak, míg a Lakók jogai és kötelezettségei biztosítják a CollAction közösségi életének fenntartását, az együttélés szabályrendszerét. Az Önkéntesek státusza teszi lehetővé az új tagok megismerését, integrálását. 3.1. A Tulajdonos 3.1.1. A CollAction-ben tulajdonos mindazon természetes vagy jogi személy, aki/amely az épületben lakásegységet tulajdonol. 3.1.2. A Tulajdonos joga, hogy tulajdonának hasznos négyzetméterei arányában szavazati joggal részt vegyen a Szövetkezet Közgyűlésén. 3.1.3. A Tulajdonosnak kötelessége, hogy a.

személyesen vagy jogait átruházva részt vegyen a CollAction Közgyűlésein,

b.

felelősséget vállaljon a lakásába bejelentett Lakók, valamint a tulajdonolt lakóegységéhez kapcsolódóan meghívott látogatók által okozott károkért és hátralékokért.

3.1.4. A Tulajdonos jogai megszűnnek azon a napon, amikor megszűnik tulajdonosa lenni a Házban az ingatlannak.

3.2. A Lakó 3.2.1. A CollAction Lakójává az a 14 év feletti személy válhat, aki a házban életvitelszerűen él, a házba állandó jelleggel vagy tartózkodási címmel bejelentett és részt vesz a közösség életében.

10


3.2.2. A beköltözést követő legalább 6 hónap integrációs időszaknak tekintendő, célja, hogy az új Lakó megismerje a CollAction működését, terveit, közösségét. Az iIntegrációs időszakban a Lakó a.

a Lakógyűlésen csak megfigyelői, a Lakógyűlés eseti felhatalmazása alapján tanácskozási joggal vesz részt,

b.

nem vehet részt a Mediációs illetve Koordinációs Munkacsoport munkájában.

3.2.3. Az integrációs időszak, a 6 hónap letelte utáni első Lakógyűléssel ér véget, ha a Lakógyűlés ⅔ os többséggel megszavazza a Lakó teljes jogú Lakóvá válását. Amennyiben ez nem történik meg, az ezt követő rendes Lakógyűlésen a Lakó teljes jogú lakóvá válását ismét szavazásra kell bocsátani. 3.2.4. A Lakó joga, hogy a.

a CollAction közös területét, helyiségeit, megosztott eszközeit használja,

b.

a CollAction közösségi hétvégéjén és más közösségi programjain részt vegyen,

c.

szavazati joggal részt vegyen a Lakógyűlésen,

d.

bekapcsolódjon az általa választott Lakógyűlés szervezte munkacsoport munkájába,

e.

megfigyelőként részt vegyen a Közgyűlés ülésein,

f.

bekapcsolódjon az általa választott munkacsoport munkájába.

3.2.5. A Lakó kötelessége, hogy a.

a közös tulajdonú területeket, helyiségeket és eszközöket a Házirendnek megfelelően elvárható gondossággal, azok épségének, rendjének, értékének megőrzésével használja,

b.

évente kétszer aktívan részt vegyen a Közösségi Hétvégéken,

c.

személyesen vagy jogait átruházva részt vegyen a Lakógyűléseken,

d.

rendszeresen és aktívan részt vegyen a CollAction valamely Lakógyűlés szervezte munkacsoportjának ülésein és munkájában,

e.

a CollAction javára félévente a Munkarendben meghatározott számú munkaórát teljesítsen ,

f.

a közösségi költséget a Pénzügyi Munkacsoport által kialakított rendben fizesse,

g.

várhatóan legalább 1 hétig folyamatosan vagy legalább heti rendszerességgel az épületben éjszakázó látogatóját a CollAction közössége számára online bejelentse és a látogatás idejét jelezze,

11


h.

a Lakógyűlés által rendszeres látogatója után megállapított munkaóra- és közösségi közös költség kötelezettségeit teljesítse.

3.2.6. A Lakó Lakógyűlésen érvényes szavazatát átruházhatja egy másik, szavazati joggal rendelkező Lakóra. Egy személyre csak egy szavazat ruházható át. 3.2.7. Amennyiben Lakó bármely kötelességének nem teljesítését a rendes Lakógyűlés megállapítja, automatikusan felfüggeszti Lakó szavazati jogát és választhatóságát a Lakógyűlésen és minden más munkacsoportban. A szavazati jog és a választhatóság felfüggesztése a következő rendes Lakógyűlés felülvizsgálatáig érvényes. 3.2.8. A Lakógyűlés dönthet úgy, hogy egy Lakótól a Lakógyűlés szavazati jogát, valamint a Koordinációs és Mediációs Munkacsoportban való részvételének jogát megvonja. Ehh ez a Lakógyűlés ⅔-ának javaslata és ⅘-ének szavazata szükséges. 3.2.9. A Lakó jogai és kötelességei megszűnnek elköltözésével, halálával.

3.3. Az Önkéntes 3.3.1. A CollAction Önkéntese a házban életvitelszerűen nem lakó, de a közösség munkájában tevékenyen részt vevő személy, akit a Lakógyűlés ¼-e Önkéntesnek javasol és a Lakógyűlés ⅔os titkos szavazással Önkéntesnek elfogad. 3.3.2. Önkéntes státuszra olyan személy jelölhető, aki legalább 3 hónapja részt vesz a ház közösségének munkájában. 3.3.3. Az Önkéntes joga, hogy a.

részt vegyen a CollAction közösségi programjain,

b.

megfigyelőként részt vegyen a Lakógyűlésen, engedéllyel tanácskozási jogot kaphat,

c.

bekapcsolódjon a Lakógyűlés általa választott munkacsoportjának munkájába, kivéve a Mediációs, és a Koordinációs munkacsoportot.

3.3.4. Az Önkéntes kötelessége, hogy a.

a közös tulajdonú területeket, helyiségeket és eszközöket a Házirendnek megfelelően, az elvárható gondossággal, azok épségének, rendjének, értékének megőrzésével használja,

b.

rendszeresen és aktívan részt vegyen a választott Munkacsoportjának ülésein és munkájában.

3.3.5. A Lakógyűlés ¼ ének javaslatára, a Lakógyűlés tagjainak 4/5-ös többségével, titkos szavazás alapján Önkéntestől az Önkéntesi státuszt megvonhatja. 12


3.4. Szerződéses Tisztségviselő 3.4.1. A CollAction Szerződéses Tisztségviselője az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a CollActionnel a ház menedzsmentjében ellátandó feladatokra szerződéses jogviszonyban áll. 3.4.2. A Tisztségviselő (jogi személy esetén annak képviselője) a munkakörét és feladatait érintő kérdésekben tanácskozási joggal részt vesz a CollAction Tisztségviselő munkájához kapcsolódó szervezeti egységeinek ülésein. 3.4.3. A Tisztségviselő jogait és kötelezettségeit szerződése tartalmazza, amely nem mondhat ellent a CollAction hatályos Alapszabályának, Házirendjének és más dokumentumainak. 3.4.4. A Tisztségviselő szerződése alapján kötelezettsége teljesítéséről a Közgyűlésnek vagy a Lakógyűlésnek rendszeresen beszámol. A Tisztségviselő szerződését a megbízó által kijelölt Munkacsoportja dolgozza ki, és a megbízó Közgyűlés vagy Lakógyűlés fogadja el. A Tisztségviselő megbízási díja a megbízója Költségvetéséből teljesítendő.

4. A CollAction szervezete, szerveinek működése A CollAction szervezete a szociokrácia elvein alapul. A szervezet döntéseit a CollAction szervei oda-vissza csatolással hozzák. A CollAction felépítése kétkörös: a közös ingatlan építésével és karbantartásával kapcsolatos kérdésekben a Tulajdonosokból álló Közgyűlés, a mindennapi élet szabályozásában a Lakókból álló Lakógyűlés dönt. A CollAction életének legfontosabb területeit Munkacsoportok menedzselik. Az év legfontosabb közösségi eseményei a tavaszi és őszi Közösségi Hétvége. 4.1. A CollAction szervezete 4.1.1. A CollAction szervei a Közgyűlés, a Lakógyűlés, az Igazgatóság, a Pénzügyi Munkacsoport, a Műszaki Munkacsoport, a Koordinációs Munkacsoport, a Mediációs Munkacsoport és egyéb munkacsoportok. 4.1.2. A CollAction organigramját az II. számú melléklet tartalmazza.

4.2. A Közgyűlés 4.2.1. A Közgyűlés tagja minden Tulajdonos. 4.2.2. A Közgyűlésben a Tulajdonosok lakás egységeiknek hasznos négyzetmétere arányában rendelkeznek szavazati joggal. 4.2.3. A Közgyűlésben szerződésük alapján tanácskozási joggal vehetnek részt a CollAction azon Szerződéses Tisztségviselői, akik tulajdonosi joggal nem bírnak. 13


4.2.4. A Közgyűlés feladata a CollAction gazdálkodásának felügyelete, különös tekintettel az év es beszámolóra és az éves költségvetésre, amelyeknek elfogadását más szervre vagy tisztségviselőre nem ruházhatja át. 4.2.5. A Közgyűlés az éves költségvetésben állapítja a meg a.

a tagok következő évi pénzügyi hozzájárulásait: a műszaki közös költséget és a Felújítási Alapba fizetendő összeget;

b.

a Pénzügyi Munkacsoport, a Műszaki Munkacsoport és az Igazgatóság rendelkezésére álló kereteket, illetve az 1 millió Ft. feletti beruházásokat és fejlesztéseket.

4.2.6. A Közgyűlés költségvetésébe integrálja a Lakógyűlés által megszavazott Programköltségvetést. 4.2.7. A Közgyűlés fogadja el a Pénzügyi Munkacsoport, a Műszaki Munkacsoport és az Igazgatóság által előkészített éves beszámolót. 4.2.8. A Közgyűlés tagjai közül választja a Pénzügyi Munkacsoport vezetőit és a Műszaki Munkacsoport vezetőit, 4.2.9. A Közgyűlés Lakó státuszú tagjai közül választja az Igazgatóság tagjait, 4.2.10. A Közgyűlés jogosult a CollAction szerződéses Tisztségviselőivel c.

munkavállalói illetve megbízói szerződést létesíteni,

d.

munkakörüket megállapítani,

e.

a velük kötött szerződést felbontani.

4.2.11. A Közgyűlés évente kétszer rendes ülést tart, lehetőség szerint a közösségi hétvégéket követő két hétben. A rendes évi Közgyűléseket az Igazgatóság hívja össze, tagjainak online írásbeli értesítésével legkésőbb 30 nappal a Közgyűlés időpontja előtt, a tárgyalandó napirendi pontok megjelölésével és az alátámasztó dokumentumok megküldésével. 4.2.12. A napirendet az Igazgatóság köteles bővíteni, ha azt a tulajdonrészek legalább ⅕-ét képviselő Tulajdonosok azt az Igazgatóságtól írásban online kérik. Az Igazgatóság a napirendi pontok bővítésének indokairól, az új napirendi pontokról, a napirendi pontokat előkészítő anyagokról legalább 2 héttel a Közgyűlés időpontja előtt értesítik a Tulajdonosokat. 4.2.13. A Közgyűlés nem dönthet olyan kérdésben, amely nem szerepel a napirendi pontok között. 4.2.14. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tulajdonrészek legalább 3/4-ét képviselő Tulajdonosok személyesen vagy online módon részt vesz, illetve szavazati jogát más Tulajdonos képviseli.

14


4.2.15. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, pontosan egy hét múlva új Közgyűlést kell tartani az adott napirendi pontokban. A megismételt Közgyűlés határozatképességébe nem számítanak be a mindkét alkalommal hiányzók szavazatai. 4.2.16. A tisztújítás és a következő évi költségvetés tervezet az őszi Közgyűlés témája. Az előző éves pénzügyi beszámolók a tavaszi közgyűlés témája. 4.2.17. Rendkívüli Közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság vagy a Tulajdonosok legalább 1/5-e, ha a rendkívüli ülés sürgősségi indokairól, napirendjéről, a napirendi pontokat előkészítő anyagokról, legalább 2 héttel a rendkívüli Közgyűlés időpontja előtt értesítik a Tulajdonosokat. 4.2.18. A rendkívüli Közgyűlés eljárás rendje megegyezik a rendes Közgyűlésével.

4.3. A Lakógyűlés 4.3.1. A Lakógyűlés tagja minden Lakó státuszú természetes személy, 4.3.2. A Lakógyűlés tagjai döntéseikben személyenként 1 szavazati joggal rendelkeznek - kivéve azt a Lakót, akinek a szavazati jogát a Lakógyűlés felfüggesztette vagy integrációs időszaka még tart. 4.3.3. A Lakógyűlésen a Lakók szavazati jogukat Lakógyűlésenként írásban egy másik Lakóra ruházhatják át. Egy Lakóra legfeljebb egy szavazati jogot lehet átruházni. 4.3.4. A Lakógyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt a CollAction Tisztségviselői a munkakörük által érintett kérdésekben, illetve a Lakógyűlés által meghívott külső szakértők. 4.3.5. A Lakógyűlésen megfigyelőként vehetnek részt a ház 14 évesnél fiatalabb lakói és Önkéntesei. 4.3.6. A Lakógyűlés feladata a CollAction közösségi életének irányítása, különösen a.

a Házirend, a Munkarend, a Konfliktuskezelési Módszertan, a Kommunikációs Rend és minden olyan dokumentum elfogadása és módosítása, amely a CollAction közösségi életét szabályozza,

b.

a lakók éves Közösségi Közös Költségének megállapítása,

c.

a rendszeres látogatók utáni munkaóra- és közösségi közös költség kötelezettségének megállapítása,

d.

éves Programköltségvetés megállapítása a Közösségi Közös Költség terhére,

e.

a Pénzügyi és Műszaki csoportokon kívül minden Munkacsoport megalapítása, vezetőségének és koordinátorának megválasztása, éves költségkeretének és Munkarendjének megállapítása, évi beszámolójának és költségvetésének elfogadása,

f.

a közös használatú helyiségek és területek használatának szabályozása, karbantartása, fejlesztése és tisztántartása, 15


g.

a CollAction külső szervezeti kapcsolatairól való döntés,

h.

Az Önkéntes státusz odaítélése illetve megvonása

4.3.7. A Lakógyűlés rendes üléseit évente egyszer, az őszi közösségi hétvége keretében tartja. A rendes Lakógyűléseket a Koordinációs Munkacsoport hívja össze, a Lakógyűlés tagjainak online írásbeli értesítésével. A Koordinációs Munkacsoport a Lakógyűlés tagjait online írásban értesíti a tárgyalandó napirendi pontokról, a napirendi pontokat előkészítő anyagokról, legkésőbb 30 nappal a Lakógyűlés időpontja előtt. 4.3.8. A rendes Lakógyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 3/4-e a személyesen vagy online módon részt vesz, illetve szavazati jogát más tag képviseli. A Lakógyűlés nem dönthet olyan kérdésben, amely nem szerepel a napirendi pontok között. 4.3.9. A napirendet a Koordinációs Munkacsoport köteles bővíteni, ha azt a tulajdonrészek legalább ⅕-ét képviselő Tulajdonosok a Koordinációs Munkacsoporttól írásban, online kérik. A Koordinációs Munkacsoport a napirendi pontok bővítésének indokairól, az új napirendi pontokról, a napirendi pontokat előkészítő anyagokról, legalább 2 héttel a Lakógyűlés időpontja előtt értesíti a Lakógyűlés Tagságát. 4.3.10. Rendkívüli Lakógyűlést hívhat össze a Koordinációs Munkacsoport vagy a Lakógyűlés tagjainak legalább 20%-a, ha a rendkívüli Lakógyűlés sürgősségi indokairól, napirendjéről, a napirendi pontokat előkészítő anyagokról, legalább 2 héttel a rendkívüli Lakógyű lés időpontja előtt értesítik a Lakókat. 4.3.11. A rendkívüli Lakógyűlés eljárás rendje megegyezik a rendes Lakógyűlésével.

4.4. Az Igazgatóság 4.4.1. Az Igazgatóság 3 tagú, tagjait az évi rendes Közgyűlés teljes jogú tagjai közül egykörös, listás, titkos szavazással választja. A választáson a Tulajdonosok tulajdonuk arányában rendelkeznek szavazati joggal. 4.4.2. Az Igazgatóság bármely tagjának visszahívását írásban kezdeményezhetik a Közgyűlésben lévő szavazatok ¼-ét képviselő Tulajdonosok. A visszahívás tárgyában az Igazgatóságnak a kézhezvételt követően két héten belül rendkívüli Közgyűlést kell összehívnia. Az Igazgatóság tagját visszahívja a Közgyűlés, ha a javaslatot a Közgyűlésben lévő szavazatok 2/3 -át képviselő Tulajdonos támogatja. Visszahívás esetén a Közgyűlés az Igazgatóság megürült helyére 1 hónapon belül rendkívüli Közgyűlésen új választást ír ki. 4.4.3. Az Igazgatósági tag írásban, online mondhat le tisztségéről. 4.4.4. Az Igazgatóság ülésein megfigyelőként részt vehet bármely Tulajdonos vagy Lakó. 16


4.4.5. Az Igazgatóság döntéseit konszenttel hozza. 4.4.6. Az Igazgatóság havonta ülésezik. Üléseinek tervezett napirendjét az ülés előtt legkésőbb 1 héttel, az ülésről készült emlékeztetőt az ülés után legkésőbb 1 héttel a Tulajdonosok és a Lakók számára nyilvánossá teszi. 4.4.7. Az Igazgatóság feladata a CollAction operatív ügyeinek vitele, különösen a.

a Közgyűlések meghirdetése, napirendjük előkészítése, a jegyzőkönyvek vezetése és nyilvánossá tétele;

b.

a Pénzügyi és a Műszaki Munkacsoporttal való szoros együttműködésben az éves pénzügyi és műszaki beszámolók, költségvetés és Felújítási Terv előkészítése;

c.

a CollAction bevételeinek és kiadásainak folyamatos nyomon követése, a szükséges intézkedések megtétele;

d.

a szükséges közmű- és egyéb szolgáltatási szerződések megkötése és nyomon követése

e.

a CollAction Szerződéses Tisztségviselőinek felügyelete;

f.

a jogszabályok és a Közgyűlés által előírt nyilvántartások naprakész vezetése;

g.

a CollAction számára megbízás alapján elvégzett munkák után a Pénzügyi és a Műszaki Munkacsoportok véleménye alapján a teljesítési igazolások kiadása.

4.5. A Munkacsoportok 4.5.1. A CollAction fenntartásához, menedzseléséhez, a közösségi élet szervezéséhez a Közgyűlés illetve a Lakógyűlés állandó illetve ideiglenes Munkacsoportokat alakít. A Munkacsoport feladata, hogy elfogadott éves terve, költségvetése és munkaóra-kerete alapján az adott terület feladatait önállóan tervezze, szervezze, végezze és ellenőrizze. 4.5.2. Új (kommunikációs, marketing, konyhai, kerti, közösségfejlesztési vagy egyéb) Munkacsoportot a rendes Közgyűlés illetve Lakógyűlés alakíthat, amihez szükséges a.

az Igazgatóságnak vagy a Koordinációs Munkacsoportnak vagy a Lakók legalább ¼-ének vagy a Tulajdonosok legalább ¼-ének javaslata,

b.

a Lakógyűlés vagy Közgyűlés legalább 2/3-os többségének egyetértése,

c.

a Munkacsoport költségvetésének és munkaóra-keretének kijelölése, 17


d.

a Munkacsoport vezetőségének megválasztása.

4.5.3. Az ideiglenes Munkacsoportoknak tagja lehet minden olyan Tulajdonos, Lakó vagy Önkéntes, aki az adott feladatkörben tevékenykedni kíván. 4.5.4. A Munkacsoportok számára a Közgyűlés illetve a Lakógyűlés (attól függően, hogy melyik alapította) az éves Közösségi illetve Műszaki Költségvetésben pénzügyi keretet biztosít és munkaóra-keretet állapít meg, amellyel a Munkacsoport önállóan gazdálkodik. 4.5.5. A Munkacsoport vezetősége 3 fő, akiket a Közgyűlés illetve a Lakógyűlés teljes jogú, nagykorú tagjai közül egykörös, listás, titkos szavazással választ. 4.5.6. A Lakógyűlés indokolt esetben létrehozhat olyan ideiglenes Munkacsoportot, ahol fiatal korú Lakók is vezetők lehetnek. 4.5.7. A Munkacsoport vezetőségének a feladata az adott Munkacsoport tevékenységi körének felügyelete, különösen a. tevékenységi körbe eső feladatok felmérése, tervezése, szervezése és ellenőrzése, b. a Munkacsoport vezetőinek, tagjainak és önkénteseknek munkájával, a Munkacsoport pénzügyi keretével és munkaóra-keretével való gazdálkodás és ennek adminisztrációja, c.

a Munkacsoport éves beszámolójának és következő évi költség- és munkatervének elkészítése és bemutatása az őszi rendes Közgyűlésen illetve a Lakógyűlésen.

4.5.8.

A Lakógyűlés illetve Közgyűlés a létrehozással azonos módon megszüntetheti azt a

Munkacsoportját, amelynek működése a CollAction számára szükségtelenné vált, vagy feladatát nem az elvárt minőségben végzi. 4.5.9. A Munkacsoport elmúlt évi munkájáról és gazdálkodásáról beszámolót, a következő évre munka- és pénzügyi tervet készít, amelyet legkésőbb az őszi rendes Közgyűlés illetve Lakógyűlés előtt 2 héttel a CollAction számára nyilvánossá tesz.

4.6. A Közgyűlés állandó munkacsoportjai 4.6.1. A CollAction Közgyűlésének állandó munkacsoportjai a Pénzügyi és a Műszaki Munkacsoport. 4.6.2. A Pénzügyi és Műszaki Munkacsoportok vezetőségét és tagjait a Közgyűlés saját teljes jogú tagjai közül választja egykörös, listás, titkos szavazással az őszi rendes Közgyűlésen. 4.6.3. A Pénzügyi Munkacsoport feladata a CollAction pénzügyi folyamatainak felügyelete, különös tekintettel a.

a vagyonra,

b.

a tagok befizetéseire, 18


c.

a szükséges kifizetésekre,

d.

az adózásra,

e.

a költségvetés és a beszámoló előkészítésére,

f.

a pályázatok előkészítésére.

4.6.4. A Műszaki munkacsoport feladata a CollAction ingatlana(i)nak karbantartása, különösen tekintettel a.

a garanciális javítások érvényesítésére,

b.

a szükséges karbantartások és műszaki fejlesztések felmérésére és tervezésére,

c.

a vállalkozók versenyeztetésére,

d.

a szerződések előkészítésére,

e.

a munkák ellenőrzésére,

f.

a teljesítésigazolások előkészítésére,

g.

a pályázatok előkészítésében való közreműködésre.

4.7. A Lakógyűlés állandó munkacsoportjai 4.7.1. A Lakógyűlés állandó munkacsoportjai a Koordinációs és a Mediációs Munkacsoportok. 4.7.2. A Koordinációs és a Mediációs Munkacsoport vezetőségét a Lakógyűlés saját teljes jogú tagjai közül választja egykörös, listás, titkos szavazással az őszi rendes Lakógyűlésen. 4.7.3. A Koordinációs munkacsoport feladata a CollAction közösségi életének, a Munkacsoportok és az Igazgatóság munkájának összehangolása, különös tekintettel a.

a CollAction belső átláthatóságának biztosítása,

b.

a CollAction közösségi életét, kommunikációját, külső kapcsolatait érintő stratégiai döntések előkészítése,

c.

a Közösségi Hétvégék szervezése.

4.7.4. A Koordinációs Munkacsoport üléseire minden munkacsoport vezetősége egy Munkacsoport vezetőt delegál. 4.7.5. A Koordinációs Munkacsoport havonta egyszer, egy évre előre megállapított menetrend szerint rendes ülést tart.

19


4.7.6. A Koordinációs Munkacsoport rendkívüli ülését kezdeményezheti a Munkacsoportok ⅓-a, legalább egy héttel a rendkívüli ülés előtt, a Munkacsoportok és az Igazgató ság írásbeli értesítésével, a napirend előzetes megjelölésével. 4.7.7. A Mediációs Munkacsoport feladata a közösség életében előforduló konfliktusok, a CollAction egyéb dokumentumaiban konkrétan nem megfogalmazott normaszegések megoldásának támogatása a Konfliktuskezelési Módszertan figyelembevételével.

4.8. A Közösségi Hétvége 4.8.1. A CollAction évente kétszer Közösségi Hétvégét szervez. 4.8.2. A Közösségi Hétvége péntek 18.00-tól vasárnap 18.00-ig tart. 4.8.3. A következő naptári év Közösségi Hétvégéinek időpontjairól a Lakógyűlés dönt az Őszi Közösségi Hétvége folyamán. 4.8.4. A Tavaszi Közösségi Hétvége időpontja április 1. és május 31. közé kell essen. 4.8.5. Az Őszi Közösségi Hétvége időpontja szeptember 1. és október 31. közé kell essen. Az őszi Közösségi Hétvége keretében kerül sor a rendes évi Lakógyűlés megtartására. 4.8.6. A Közösségi Hétvégén való részvétel a Lakók számára kötelező. A Közösségi Hétvégén eltöltött idő beszámít a munkaórákba. 4.8.7. A Közösségi hétvégék ajánlott témáit és ajánlott struktúráját a III. számú melléklet tartalmazza.

20


5. A döntéshozás általános elvei, módszerek és alkalmazásuk A CollAction döntéshozásának alapelve az átláthatóság, minél nagyobb részvétel, a demokrácia és az egyetértésre törekvés. Ennek érdekében használja a csoportmunka demokratikus formáit (pl. körbeszélgetés), illetve a különböző döntéshozási módszereket (pl. konszent, dotmokrácia, stb.) A teljes körű részvétel érdekében minden döntésben biztosítja a teljes értékű online részvétel lehetőségét. 5.1. Döntéshozási módszerek 5.1.1. A CollAction a döntési helyzetekben törekszik a minden lakó általi egyetértésre. Ennek érdekében a körbeszélgetés eszközét alkalmazza, amelyben minden tanácskozási joggal részt vevő megismerheti a döntés előzményeit, kifejtheti az érveit és megismerheti a többiek szempontjait. 5.1.2. A körbeszélgetés rövid módszertanát a IV.sz. melléklet tartalmazza. 5.1.3. A CollAction a döntéshozásában a konszent, a dotmokrácia, a többségi szavazás, a listás szavazás és a minimum létszámmal megszavazható döntések módszereit használja. A döntési módszerek leírását az V.sz. melléklet rögzíti. 5.1.4. A CollAction stratégiai döntésekben és a Házirend kérdéseiben a konszent és a dotmokrácia eszközét használja. 5.1.5. Amennyiben stratégiai kérdésben nem hozható létre döntés a konszent és a dotmokrácia eszközével, a kérdést a következő ülésre kell elnapolni. 5.1.6. A stratégiai kérdést tárgyaló második ülésen újból meg kell kísérelni a konszent létrehozását. Amennyiben a konszent a második ülésen sem létrehozható, a kérdést ⅘-ös többségi szavazással lehet eldönteni. 5.1.7. A CollAction személyi, pénzügyi és az ingatlan értékét érintő ügyekben minden esetben titkos szavazással dönt. 5.1.8. A CollAction egészét nem érintő ügyekben minimum létszámmal megszavazható döntést lehet kiírni az érintettek részvételével. 5.1.9. A CollAction szervei szükség esetén és lehetőségek szerint biztosítják az üléseiken az online részvétel és szavazás lehetőségét az offline döntéshozással azonos feltételek mellett. Az online részvétel az offline részvétellel, az online leadott szavazat az offline szavazattal egyenértékű.

21


5.2. Online részvétel és döntéshozás 5.2.1. A CollAction szervei online szavazást írhatnak ki olyan kérdésekben, amelyek az adott szerv megítélése alapján nem igénylik a kérdés személyes megvitatását. Nem írható ki online szavazás személyi, pénzügyi és az ingatlan értékét érintő kérdésekben. 5.2.2. Az online szavazást kiíró szervnek a kiírásban minden szavazati joggal rendelkező számára nyilvánossá kell tennie a.

a szavazás pontosan megfogalmazott kérdését,

b.

a szavazás módját a …Táblázat melléklet szerint,

c.

a szavazást előkészítő dokumentumokat,

d.

a szavazás határidejét.

5.2.3. Online szavazás kiírását a szavazás előtt legalább 1 héttel kell kiírni, és a kiírásról minden szavazásra jogosultat értesíteni. 5.2.4. Online szavazást kiíró szervnek a kiírás és a szavazás között a kiírással azonos felületen kell nyilvánosságot biztosítania a a szavazásra jogosultak írásos véleményének. 5.2.5. Online szavazás eredményét a kiírással azonos felületen kell nyilvánosan biztosítani a döntést követő legkésőbb 2. munkanapon.

5.3. Szavazat átruházása 5.3.1. A CollAction Közgyűlésén és Lakógyűlésén a szavazatok átruházhatók. 5.3.2. Egy Lakóra legfeljebb egy másik Lakó szavazata, egy Tulajdonosra legfeljebb egy másik lakás Tulajdonosának szavazata ruházható át. 5.3.3. A szavazat átruházása legalább egy héttel a Közgyűlés vagy a Lakógyűlés időpontja előtt írásban, az Igazgatóság illetve a Koordinációs Munkacsoport értesítésével történik. 5.3.4. A szavazat átruházása történhet kötött vagy szabad mandátummal.

22


6. A CollAction gazdálkodása A CollAction gazdálkodásának célja, hogy biztosítsa az ingatlan jó karban tartását és a közösségi élethez szükséges anyagi feltételeket. A közös költség a kétkörös szervezeti rendszerhez hasonlóan Műszaki és Közösségi Közös Költségre oszlik. A Műszaki Közös Költség a Felújítási Alappal biztosítja az ingatlan jó karban tartását, beszedéséről és elköltéséről a Tulajdonosok döntenek. A Közösségi Közös Költség fedezi a közösségi élethez szükséges kiadásokat, beszedéséről és elköltéséről a Lakók döntenek. 6.1. Ingatlanok 6.1.1.

A CollAction közös helyiségei csak a Közgyűlés és a Lakógyűlés konszenzusa alapján

idegeníthetők el vagy adhatók külsős használatba egy évnél hosszabb időre.

6.2. Ingóságok 6.2.1. A CollAction költségvetéséből vásárolt vagy a CollAction számára adományozott eszközök, berendezések, ingóságok a Tulajdonosok osztatlan közös tulajdonát képezik. 6.2.2. Ha egy Tulajdonos vagy Lakó a CollAction részére használatra átad egy eszközt, berendezést vagy egyéb ingóságot, annak elvesztéséért, megsemmisüléséért, állagának romlásáért a CollAction anyagi felelősséggel tartozik. A Lakó vagy Tulajdonos a használatba adott tárgy tulajdonjogát fenntartja, kérésére a CollAction azt bármikor visszaszolgáltatni, vagy az amortizációval csökkentett értéken megváltani köteles.

6.3. Bevételek 6.3.1. A CollAction bevételei a Tulajdonosok és a Lakók által befizetett közös költségek és a Felújítási Alaphoz való hozzájárulás, valamint a közös helyiségek bérbeadásának bevételei. A közös költség Műszaki- és Közösségi Közös Költségre oszlik. 6.3.2. A Felújítási Alap és a Műszaki Közös Költség következő évre érvényes összegét a Közgyűlés az őszi rendes ülésen, a Költségvetés keretében határozza meg. 6.3.3. A Közösségi Közös Költség következő évre érvényes nagyságát a Lakógyűlés az őszi rendes ülésen, a Programköltségvetés keretében határozza meg. 6.3.4. A Műszaki Közös Költség célja, hogy az épület osztatlan közös tulajdonú szerkezeteinek, helyiségeinek rövid távú karbantartását, tisztántartását, és azok közmű költségeit fedezze . A Műszaki Közös Költség megosztásának alapja a Tulajdonos(ok) tulajdonában lévő lakás(ok) hasznos alapterülete.

23


6.3.5. A Közösségi Közös Költség célja, hogy az épület közösségi működését, programjait, az ehhez szükséges eszközöket és a közös étkezéseket fedezze. A Közösségi Költség megosztásának alapja a Tulajdonos lakásában életvitelszerűen élő 14 évnél idősebb személyek száma. 6.3.6. A Felújítási Alap célja az épület hosszú távú értéktartásához szükséges felújítások megalapozása. A felújítás összege évente az épület diszkontált építési költségének 2 %-a. A Felújítási Alaphoz való hozzájárulás megosztásának alapja a Tulajdonos tulajdonában álló lakás(ok) hasznos alapterülete. 6.3.7. A közös költségek és a Felújítási Alap beszedésének rendjét az Igazgatóság javaslatára a Közgyűlés határozza meg.

6.4. Kiadások

7.

A CollAction képviselete, határozatok felülvizsgálati eljárása, törvényességi felügyelet

8.

A CollAction szervezeti átalakulásának szabályai

9.

A CollAction érdekképviseleti tagsága

10.

Záró rendelkezések, hatálybalépés

24


MELLÉKLETEK I. A CollAction alapdokumentumai II. A CollAction organigramja

Itt van nagyban:https://files.slack.com/files-pri/TKLBHQ421-FQZ3YAGG7/coho_tags__g_3.png

III.

A Közösségi Hétvége ajánlott témái és struktúrája III.1.

Az őszi Közösségi Hétvége

III.1.1.

Az őszi Közösségi Hétvége része

a. az évi rendes Lakógyűlés, b. közösségfejlesztő képzés, c. közös munka az ingatlan fejlesztésén, karbantartásán, 25


d. közös vacsora. III.1.2.

Az őszi Közösségi Hétvége témakörei

a. a Lakók és Önkéntesek státuszának meghatározása az előző fél év történéseinek alapján, b. az Igazgatóság és a Lakógyűlés Munkacsoportjai éves beszámolóinak és következő évi, munkatervének elfogadása, c. a következő évi tervek, költségvetés és munkaóra-keretek elfogadása, d. a Munkacsoportok következő évi vezetőinek megválasztása.

III.2. A tavaszi Közösségi Hétvége III.2.1.

A tavaszi Közösségi Hétvége része

a. az évi rendes Lakógyűlés, b. közös munka az ingatlan fejlesztésén, karbantartásán, c. nyitott nap a közösségi életmód népszerűsítésére, d. közös vacsora. III.2.2.

A tavaszi Közösségi Hétvége témakörei

a. a Lakók és Önkéntesek státuszának meghatározása az előző fél év történéseinek alapján b. a CollAction hosszú távú stratégiai terveinek, fejlesztéseinek, együttműködéseinek, stb. együttes átbeszélései és döntéshozásai.

IV.

A kommunikáció módszertana

V.

Döntéshozatali módszerek a. Konszent

Definíció:

A szavazóképes személyek mindegyike vagy egyetért vagy együtt tud élni az adott opcióval

Módszer:

A személyek addig beszélik és formálják a lehetőségeket, míg mindenki együtt tud élni vagy

egyetért az opcióval (Bármilyen opciók esetében lehetséges) b. Dotmokrácia

26


Definíció:

A szavazóképes személyek súlyozva szavaznak több lehetőség között

Módszer:

A szavazóképes személyek több szavazati pontot kapnak, amit belátásuk szerint osztanak szét

az opciók között (akár egy opcióra téve az összes pontot) (Több opció közül kell választani többet, esetleg sorrendet alkotni) c. Többségi döntés - 66% Definíció:

A szavazatok minimum ⅔-ának az adott opciót kell támogatnia

Módszer:

Titkos vagy nyílt szavazás a jelenlévők által. Opciók felvázolása, igen-nem-tartózkodás

(2 opció közül kell választani vagy eldöntendő a kérdés) d. Minimum létszámmal megszavazható Definíció:

A szavazóképes tagok közül ⅓-ának kell egyetértenie a javaslattal.

Módszer:

Nyílt szavazás vagy online jelentkezés

(Javaslat, amit a javasló személyek valósítanak meg)

27


10. Összefoglaló táblázat (piros kötelesség, zöld jog): Koordin Közgyűlés Lakógyűlés

Munkacs

ációs

oport

Ki jelöli

csoport

Tulajdonos

Dönt

Dönt

Részt v.

-

Ki

Szavazati jog

választja szünetel

-

?

Megszűnik a

Megszűnik a

státusz

státusz

Javasolja

Dönt

-

-

Ha nem vesz részt Lakó

Részt v. Dönt

Részt v.

-

-

Lakógyűlés Lakógyűlés a

2/3

4/5

-

-

-

-

-

-

Lakógyűlés XX%-án

Új lakó

-

Részt v.

Részt v.

Gyerek

-

Részt v.

Részt v.

Önkéntes

-

Részt v.

Részt v.

Automat Lakógyű ikus

lés 2/3

-

-

Lakógy Lakógyű űlés 1/2 lés 2/3

-

Lakógyűlés Lakógyűlés 1/2

2/3

Ha nem Munkacsoport vezető

-

-

Dönt

Részt v.

Lakógy űlés tagja

vesz részt Lakógyű lés 2/3

a MCS gyűlés

Lakógyűlés Lakógyűlés 1/2

2/3

-

-

XX%-án

Munkacsoport Delegált

Koordinátor

Munkac Munkac -

-

-

-

Dönt

Dönt

Dönt

soport

soport

vezető

2/3

Lakógy Lakógyű űlés 1/2 lés 2/3

28

-

-

Lakógyűlés Lakógyűlés 1/2

2/3