Page 1

5.3

อุตสาหกรรม / ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพและโอกาสในเมียนมา จากจุดแข็ง จุดออน ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคของการคาการลงทุนในเมียนมา ประกอบกับการที่

รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหมีการลงทุนจากตางประเทศ โดยการเปดเสรีดานการลงทุนเพิ่มขึ้นจากในอดีต รวมทั้งผลประโยชนที่จะไดรับจากการเขาไปลงทุนแลว ทําใหเมียนมาเปนประเทศที่มีศักยภาพและไดรับความ นาสนใจในการลงทุนจากตางประเทศ สําหรับอุตสาหกรรม / ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพและโอกาสในเมียนมา มี ดังนี้

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เมี ย นมาเป น อี ก ปร ะเ ทศ ที่ น าล ง ทุ น ใ น

นํ าเข าทุ กชนิ ด ยกเว น อาวุ ธ ยุ ทโธปกรณ สํ าหรั บ

อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ ง ห ม สํ า หรั บ

กลุมประเทศพัฒนานอยที่สุด 50 ประเทศ นับตั้งแต

ผูประกอบการที่พยายามมองหาฐานการผลิตเพื่ อ

วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2013 เปนตนไป หลังจากที่

เพิ่มโอกาสทางการคาและรักษาความอยูรอดของ

เมียนมาโดนตัดสิทธิ GSP มาตั้งแตป ค.ศ. 1997 จะ

ธุรกิจ

ช ว ยสนั บ สนุ น ให อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเสื้ อ ผ า สําเร็จรูปเติบโตไดอยางรวดเร็ว และผูประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เปนหนึ่ง

ไทยสามารถใชสิทธิสะสมถิ่นกําเนิดสินคากับ เมียน

ในสินคาหรืออุตสาหกรรมที่อยูใน "ยุทธศาสตรการ

มาภายใต ร ะบบ GSP ของสหภาพยุ โ รปได ตั้ งแต

สงออกแหงชาติ" ของเมียนมา รวมทั้งการที่สหภาพ

วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014 เปนตนไป เชนกัน

ยุโรปกลับมาใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) แก เ มี ย นมา ซึ่ ง GSP เป น ระบบสิ ท ธิ พิ เ ศษทาง

ดังนั้นทําใหเมียนมาเปนประเทศที่นาลงทุนใน

ศุ ล กากรที่ ป ระเทศพั ฒ นาแล ว ให แ ก สิ น ค า ที่ มี

อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ ง ห ม สํ า หรั บ

แหล ง กํ า เนิ ด ในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา โดยการ

ผูประกอบการที่พยายามมองหาฐานการผลิตเพื่ อ

ลดหย อ นหรื อ ยกเว น ภาษี นํ า เข า แก สิ น ค า ในข าย

เพิ่มโอกาสทางการคาและรักษาความอยูรอดของ

ได รั บ สิ ท ธิ ซึ่ ง สิ ท ธิ GSP ที่ เ มี ย นมาได รั บ คื น นั้ น

ธุรกิจ ซึ่งผูประกอบการไทยสามารถลงทุนโดยการ

เป น GSP ระบบ Everything But Arms (EBAs) เ

ร ว มทุ น กั บ นั ก ธุ ร กิ จ ท อ งถิ่ น ในเมี ย นมา เพื่ อ ลด

ป น สิ ท ธิ พิ เ ศษปลอดภาษี แ ละปลอดโควต าสิ น ค า

ต น ทุ น ด า นการขนส ง และขยายตลาดได อ ย า งมี

Page | 6


ประสิ ท ธิ ภ าพในระยะยาว ทั้ ง นี้ แม ว า ค า จ า ง

สูภาคใตของเมียนมา ซึ่งสามารถเขาไปสูพื้นที่ทาง

แรงงานในเมียนมาจะต่ํ ากวาไทย และไดรับสิ ทธิ

เศรษฐกิจที่สําคัญในอนาคตของเมียนมา คือ ภาค

ประโยชนทางภาษีก็ตาม แตในเมียนมายังมีปญหา

ตะนาวศรี (Thanintaryi Division) ที่ประกอบดวย

ด า นระบบสาธารณู ป โภค ต น ทุ น การขนส ง และ

เมืองแหงศักยภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต ไดแก

ตนทุนการเชาที่ดินในอัตราที่สูง ปจจัยเหลาเปนสิ่ง

ทวาย มะริด และเกาะสอง และที่สําคัญไปกวานั้น

ที่ นั ก ลงทุ น ต อ งพิ จ ารณาด ว ย โดยนั ก ลงทุ น หรื อ

เมืองหลักอยางผาอัน ยังถูกรายลอมไปดวยพื้ น ที่

ผูประกอบการอาจเขาไปลงทุนในเขตอุตสาหกรรม

อนาคตทางเศรษฐกิ จ ของเมี ย นมาทั้ ง สิ้ น และ

อื่นๆ นอกเหนือจากเมืองใหญอยางยางกุง เชน ใน

สามารถเดิ น ทางเข าจากชายแดนไทยในจั ง หวั ด

เมื อ งผาอั น รั ฐ กะเหรี่ ย ง ซึ่ ง เป น ศู น ย ก ลาง

ตากได

อุตสาหกรรมของเมียนมาตอนใต เปนเสมือนประตู

อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟา ปญหาการขาดแคลนไฟฟา เปนหนึ่งในปญหา

ป จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมผลิ ต กระแสไฟฟ า ของ

ของผูประกอบการหรือนักลงทุนที่เขาไปลงทุน ใน

เมียนมาอยูภายใตกฎหมายไฟฟาฉบับใหมป ค.ศ.

เมียนมา ปจจุบันเมียนมาขาดแคลนกระแสไฟฟา

2013 ซึ่งรัฐสภาเมียนมาไดประกาศใชเมื่อวันที่ 27

อยูมากและมีปญหาไฟฟาดับบอย สงผลใหรัฐบาล

ตุ ล าคม ค.ศ. 2013 หนึ่ ง ในสาระสํ า คั ญ ของ

เมี ย นมาต องเร งปฏิ รู ป และพั ฒ นาระบบไฟฟ าใน

กฎหมายฉบับใหมนี้ คือ การจัดตั้งคณะกรรมการ

ประเทศใหมีศักยภาพมากขึ้น โดยตั้งเปาเพิ่มกําลัง

กํ า กั บ กิ จ ก า ร ไ ฟ ฟ า (Electricity Regulatory

การผลิ ต กระแสไฟฟ า เป น 27,000 เมกะวั ต ต

Commission: ERC) เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลบริ ษั ท และ

ภายในป ค.ศ. 2573 จึ ง นั บ เป น โอกาสของ

หนวยงานที่ผูกขาดกิจการไฟฟาในประเทศ รวมทั้ง

ผู ป ระกอบการ ไ ทยใ น การเ ข าไ ปล ง ทุ น ใ น

ให อํ า นาจแก MOEP รั ฐ บาลท อ งถิ่ น เขตการ

อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟา ในภาคมัณฑะเลย

ป ก ค ร อ ง ต น เ อ ง (Self-Administrated Zone:

รัฐคะฉิ่น และรัฐกะเหรี่ยง และภาคตะนาวศรีซึ่งอยู

SAZ) แล ะหน ว ยการปกครองตนเอง (Self-

ใกลกับไทย

Administrated Divisions : SAD) ใ น ก า ร อ อ ก ใบอนุญาตหรืออนุมัติการลงทุนใหแกนิติบุคคลที่จะ เขามาดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับพลังงานไฟฟา


ทั้ ง ด า นการผลิ ต กระแสไฟฟ า และระบบสายส ง

ในโครงการโรงไฟฟาไดโดยไมจํากัดขนาด และนัก

กระแสไฟฟ า รวมถึ ง การจํ า หน า ยกระแสไฟฟ า

ลงทุนตางชาติ สามารถถื อหุน ได ทั้งหมด (รอยละ

ขณะเดี ย วกั น กฎหมายไฟฟ าฉบั บ ใหม ยั งมี ค วาม

100) ในโครงการโรงไฟฟ า พลั ง น้ํ า และโรงไฟฟ า

ยืดหยุนและใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุนตางชาติ

ถานหิน โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก MOEP

มากขึ้น อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติสามารถลงทุน

กอน

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและหองเย็น เมี ย นมามี ท รั พ ยากรทางทะเลอุ ด มสมบู ร ณ

ตางๆ ที่ไมใชภาษีมากมาย จึงสงผลใหการสงออก

โดยเฉพาะมะริดซึ่งเปนศูนยกลางประมงของเมียน

ไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาทํา

มา ป จ จุ บั น โรงงานผลิ ต อาหารทะเลแปรรู ป ใน

ไดยากขึ้น เนื่องจากประเทศเหลานี้มีมาตรการกีด

เมี ย นมาเริ่ ม มี ก ารพั ฒ นามากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให ไ ด

กันที่เขมงวด และอาหารทะเลแปรรูปมีกฎระเบียบ

มาตรฐานการผลิ ต จึ ง จํ า เป น ต อ งยกระดั บ

ที่เขมงวดเกี่ยวกับเรื่องของบรรจุภัณฑและการผลิต

เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เพื่ อ ได รั บ การรั บ รอง GMP

ที่ ต อ ง ไ ด ม า ต ร ฐ า น สํ า ห รั บ ก า ร ส ง อ อ ก

(Good Manufacturing Practice) แล ะ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

น อ ก จ า ก นี้ ก า ร ที่ เ มี ย น ม า ไ ด รั บ คื น

ใ น ก า ร ส ง อ อ ก ไ ป ยั ง ต ล า ด ต า ง ป ร ะ เ ท ศ

สิ ทธิ GSP จากสหภาพยุ โ รป จะส งผลกระทบต อ

การแปรรู ป อาหารทะเลและอุ ต สาหกรรม

การแขงขันทางดานราคาอยางมากสําหรับ สิ น ค า

เกี่ ย วเนื่ อ งเป น อุ ต สาหกรรมที่ มี โ อกาสสํ า หรั บ

ประเภทเดี ย วกั น โดยเฉพาะในสิ น ค าเกษตรและ

ผูประกอบการไทยในเมียนมา เชน โรงงานอาหาร

สินคาประมง เชน กุงเนื่องจากมีสวนตางของอัตรา

ทะเลกระป องและแปรรูป อุตสาหกรรมห องเย็ น

ภาษี MFN (Most Favored Nation Treatment)

โรงงานแชแข็งอาหารทะเล และ ธุรกิจอาหารแช

แ ล ะ อั ต ร า ภ า ษี ภ า ย ใ ต สิ ท ธิ

เยือกแข็ง อยางไรก็ตาม สินคาประมงจัดเปนสินคา

ประโยชน GSP (Margin of Preference) สูง1 ปร

ที่มีการแขงขันสูงในตลาดโลก จึงมีมาตรการกีดกัน

ะกอบกั บ ต น ทุ น แรงงานและต น ทุ น การผลิ ต ใน

1

สืบคนจาก www.fisheries.go.th/foreign/images/Word/gsp.doc (2557)

Page | 8


เมียนมายังอยูในระดับต่ําทําใหสวนตางของราคา

ยอดขนาดการลงทุนไปสูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําได

ยิ่งสูงมากขึ้น

ไม ว าจะเป น การเลี้ ย งกุ งทะเล หรื อปลาทะเล ที่ ผูประกอบการหรือนักลงทุนมีความชํานาญและมี

ดังนั้นการไปลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ประสบการณในอุตสาหกรรมประเภทนี้

แช แ ข็ ง จึ ง เป น โอกาสอย า งยิ่ ง ของนั ก ลงทุ น โดยเฉพาะนั กลงทุ น ไทย และสามารถพั ฒ นาต อ

อุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสราง การก อ สร า งเป น สิ่ ง ที่ เ ติ บ โตพร อ มกั บ การ

การคาและการลงทุน ซึ่งอุตสาหกรรมกอสรางและ

ขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเมียนมา

วัสดุกอสราง ยังรวมไปถึงเทคนิคการกอสราง การ

ตองมีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ทั้งในดาน

ออกแบบ และสถาป ต ยกรรมรู ป แบบใหม ด ว ย

ระบบไฟฟ า น้ํ า ประปา การขนส ง ทางถนน

นอกจากนี้ ก ลุ ม สิ น ค า วั ส ดุ ก อ สร า ง เช น วั ส ดุ

สนามบิ น รถไฟ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช น

กอสราง อิฐ กระเบื้อง ตาขายพลาสติก สีทาถนน

ร ะ บ บ อิ น เ ต อ ร เ น็ ต ซึ่ ง เ ป น โ อ ก า ส ข อ ง

ทาบ า น เคมี ภั ณ ฑ ทํ า ความสะอาด และเครื่ อ ง

ผูประกอบการไทยที่จะเขาไปลงทุน พัฒนาระบบ

สุขภัณฑที่มีศักยภาพในการสงออกไปยังเมืองใหญ

โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ตางๆ

ที่ มี ก ารขยายตั ว ของการก อ สร า ง อาทิ ย า งกุ ง

เพื่ อ รองรั บ การเชื่ อ มโยงและพั ฒ นาเศรษฐกิ จ

มัณฑะเลย และเมียวดี เปนตน

อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร การแปรรูปสินคาเกษตร จะไดประโยชน

เปนอุตสาหกรรมที่ผูประกอบการไทยมีศั กยภาพ

จากนโยบายรั ฐ บาลเมี ย นมา ที่ อ ยู ร ะหว า งการ

ดังนั้นจึงเปนโอกาสของผูประกอบการไทยในการ

พั ฒ นานโยบายด านเกษตรอย างมาก เช น ขยาย

ไปลงทุนในเมียนมา เชน การลงทุนในโรงสีขาวซึ่ง

ระบบชลประทานภาครัฐ และสงเสริมใหเกษตรกร

ปจจุบันมีประมาณ 1,000 โรง ทั้งประเทศ การตั้ง

ขยายพื้ น ที่ เ พาะปลู ก พื ช เกษตร ตลอดจนการ

โรงงานสกัดน้ํามันปาลม ซึ่งปจจุบันยังมีอยูนอย ทํา

สงเสริมใหตางชาติเขามาลงทุนในทุกดานเกี่ยวกับ

ให เ มี ย นมาต อ งมี ก ารนํ า เข า น้ํ า มั น พื ช ซึ่ ง ราคา

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตร


น้ํามันพืชในเมียนมาค อนข างแพง รวมทั้งการตั้ ง

ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ เ กษตรใหม ๆ การจั ด หาแหล ง

โรงงานน้ําตาล เปนตน

ชลประทานและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม เพื่ อพั ฒ นา สินคาใหทันสมัยและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีสินคาที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มี โอกาสของไทย ได แ ก เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ

ดั งนั้ น จึ ง มีความจํ าเป น ต อ งจั ด หาสิ น ค าเกี่ ย วกั บ การเกษตรเขามาชวย

เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรขนาดเล็ ก การพั ฒ นา

บริการดานการทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวของ เ มี ย น ม า มี ส ถ า น ที่ ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ ชิ ง

ระลึก และอีกมากมายหลายสินคา หรือแมแตการ

ประวั ติ ศ าสตร วั ฒ นธรรม ธรรมชาติ แ ละเชิ ง

เข า ไปสนั บ สนุ น ในด า นการบริ ก ารตามแหล ง

อนุ รั กษ ห ลากหลาย ทั้ งสถานที่ ทองเที่ ย วที่ ไดขึ้น

ท อ งเที่ ย ว แหล ง พั ก ผ อ นสํ า คั ญ ๆ การให ก าร

ทะเบียนใหเปนเมืองมรดกโลก (World Heritage

บริ การ เรื่ องการตลาด การโฆษณา การทํ า การ

Sites) อาทิ เจดียหมื่นองค หาดงาปาลีที่เปนแหลง

ประชาสัมพันธ การจัดแพ็กเกจทองเที่ยว และอีก

ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ ทะเลสาบอินเล

มากมาย สิ่ ง เหล า นี้ ล ว นแล ว แต เ ป น โอกาสของ

เมืองทาตอนซึ่งมีชาวมอญเป นชนเผาแรกที่ ส ร าง

ผูประกอบการไทยเชนกัน

อารยธรรมขึ้นเปนเอกลักษณของตน และสถานที่ สํ า คั ญ ท า ง ศ า ส น า เ จ ดี ย ช เ ว ด า ก อ ง

นอกจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขางตน ยังมี

พระธาตุ อิน ทร แขวน ซึ่ งเป น สถานที่ ทองเที่ ย วที่

ธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการขยายตัวไปตามการ

สามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป ดังนั้นการเขาไปลงทุน

เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของเมี ย นมา ไม ว า จะเป น

ในกิจการดานการทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวของ

ธุรกิจดานแฟชั่นความสวยความงาม และอาหาร

เชน โรงแรม รีสอรท และรานอาหาร จึงยังมีโอกาส

เสริ ม สถานที่ อ อกกํ า ลั ง กาย ฟ ต เนส หรื อ โยคะ

มากสําหรับผูประกอบการไทย และยังรวมถึงธุรกิจ

ธุ ร กิ จ สื่ อ ธุ ร กิ จ โฆษณาและการจั ด กิ จ กรรม

ในลั ก ษณะของการ “สนั บ สนุ น ” เช น การส ง

ประชาสั มพั น ธ ห รื อส งเสริ มการตลาดต างๆ การ

ผลิตภัณฑเขาไปขาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑสปา ที่

จั ด ตั้ ง สถาบั น ฝ ก อบรมวิ ช าชี พ บริ ก ารทาง

พบว า เป น ที่ ชื่ น ชอบของนั ก ท อ งเที่ ย วอย า งมาก

การแพทย สุ ข ภาพ คลิ นิ ก รั ก ษาโรคเฉพาะทาง

หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับโรงแรม อาหาร ของที่

โรงพยาบาลศู น ย สุ ข ภาพ เพื่ อ ตอบสนองความ

Page | 10


ตองการมีสุขภาพดีของประชากรเมียนมาที่ตื่นตัว ในเรื่องสุขภาพและมีกําลังซื้อสูง

5.4

อัตราภาษีที่สําคัญ เมื่ อวั น ที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2015 เมี ย นมาได

1) ภาษีการคา (Commercial Tax)

เริ่มใชกฎหมายภาษีฉบับป ค.ศ. 2015 ซึ่งปรับปรุง

เมียนมาไมมีระบบจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม แตมี

จากกฎหมายภาษีป ค.ศ. 2014 โดยมีผลยอนหลัง

การเก็บภาษี การคาจากการค าสิ นค าและบริ ก าร

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 20152 ซึ่งมีสาระสําคัญ

แทน โดยสวนของสินคาเรียกเก็บจากผูผลิตสินคา

ดังนี้

ส ว นของการบริ การเรี ย กเก็ บ จากผูให บ ริการ ซึ่ ง กฎหมายใหม ไ ด ใ ห อํ า นาจกรมศุ ล กากรเป น ผู มี อํานาจเก็บภาษีตั้งแตรอยละ 5 - 200 และยกเวน ในสวนของกิจกรรมดานการบริการ

ตัวอยางอัตราภาษีการคาที่สําคัญ สินคา บุหรี่ ใบยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประเภทสุราดีกรีสูงและเบียร สินคาประเภทอัญมณี เชน หยก ทับทิม เพชร และพลอย น้ํามันเบนซิน ดีเซล และน้ํามันเครื่องบิน กาซธรรมชาติ

สินคาที่ไดรับยกเวนภาษีการคา

อัตราภาษี รอยละ 120 รอยละ 60 รอยละ 15 รอยละ 10 รอยละ 8

กฎหมายภาษี ฉบั บ ใหม มีก ารปรั บ ลดจํ า นวน รายการสิ น ค าที่ ได รั บ ยกเว น ภาษี การค าลงเหลือ

2 สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ

กรุงยางกุง เมียนมา (2558)

อุตสาหกรรม / ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพที่มีโอกาสในประเทศเมียนมา  
อุตสาหกรรม / ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพที่มีโอกาสในประเทศเมียนมา  
Advertisement