Page 1

5.1

ภาพรวมการลงทุนไทยในเมียนมา การลงทุนจากตางประเทศในเมียนมาเปนปจจัยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจเมียนมานับตั้ งแต

การประกาศปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเงินลงทุนสวนใหญมาจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย เชน จีน ไทย สิงคโปร ฮองกง เกาหลีใตและมาเลเซีย เปนตน

มูลคาการลงทุนของไทยในเมียนมาปงบประมาณ 1988/1989 ถึง 2015/2016 (มูลคาการลงทุนที่ไดรับการอนุมัติ) ปงบประมาณ (เมษายน-มีนาคม) 2531/2532 - 2545/2546 2546/2547 2547/2548 2548/2549 2549/2550 2551/2552 2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 2557/2558 2558/2559 (ณ 31/08/2558) มูลคาการลงทุนสะสม

มูลคาการลงทุน (ดอลลารสหรัฐ) 1,290.20 22.00 29.02 6,034.40 16.22 15.00 15.25 2,146.00 1.30 529.07 165.68 27.37 10,291.51

ที่มา : Directorate of Investment and Company Administration (2015) (http://dica.gov.mm.x-aas.net/)


ปจจุบัน ณ 31 สิงหาคม 2015 นักลงทุนหรือผูประกอบการไทยมีการลงทุนสะสมในเมียนมา ตั้งแต ป 1989 จํานวน 10,291.51 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณรอยละ 18.02 ของมูลคาการลงทุนสะสมจาก ต า งประเทศในเมี ย นมา ซึ่ ง อยู ที่ 57,118.97 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ โดยในป ง บประมาณ 2014/2015 ของ เมียนมา นักลงทุนไทยมีการลงทุนในเมียนมามูลค า 165.68 ลานดอลลารสหรัฐ และลาสุด ปงบประมาณ 2558/2559 (ณ 31 สิงหาคม 2015) มีมูลคาการลงทุน 27.37 ลานดอลลารสหรัฐ ใน 5 โครงการลงทุนสําหรับ ธุ ร กิ จ ไ ท ย ห รื อ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ท ย ที่ ไ ป ล ง ทุ น ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใ น เ มี ย น ม า เ ช น เครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพี) ดําเนินธุรกิจในเมียนมามาตั้งแตป 1996 สินคา

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

เป น ที่ นิ ย มในเมี ย นมาและมี ก ารตั้ ง โรงงานทั้ ง ที่

เปดสถานีบริการน้ํามันบางจากในเมียนมาแลว

ย างกุ ง และในภาคเหนื อตอนกลางของเมี ย นมา

1 แห ง ที่ จั งหวั ด เมี ย วดี ซึ่ งอยู ต รงข ามกั บ อํ าเภอ

จนถึ ง ป จ จุ บั น บริ ษั ท CP ลงทุ น รวมในเมี ย นมา

แม ส อด จั ง หวั ด ตาก ในป 2012 และตั้ ง เป า เพิ่ ม

มูลคากวา 130 ลานดอลลารสหรัฐ

เปน 5 แหงภายในป ค.ศ. 2017

บริ ษัท ปตท.สํ า รวจและผลิต ป โตรเลี ยม จํ า กัด

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขายางกุง

(มหาชน) (ปตท. สผ.) บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) ปจจุบันมีโครงการสํ ารวจ พัฒนา และผลิตปโตรเลีย มในเมี ยนมาจํานวน 4 โครงการ และเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2012 บริษัท ป ต ท . ส ผ . ร ว ม กั บ บ ริ ษั ท Win Precious Resources Pte. Ltd. (WPR) ได ล งนามสั ญ ญา

ดูแลใหบริการทางการเงิน ครอบคลุมบริการ เงินฝาก สินเชื่อธุรกิจ บริการเพื่อธุรกิจสงออกและ นํ า เข า บริ ก ารโอนเงิ น ต า งประเทศ บริ ก าร แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ แกบริษัทตางชาติ (Foreign-invested Company) และธนาคารใน ประเทศเมี ย นมา (Domestic Bank) ทั้ ง ในรู ป เงินตราตางประเทศและเงินสกุลเมียนมาจั๊ต

แบงปนผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC) กั บ บ ริ ษั ท Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของเมียน มา

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ ง ไทย จํ า กั ด (มหาชน) ได รั บ อนุ ญ าตให เ ป ด สํ า นั ก งานตั ว แทนในเมี ย นมา

Page | 2


นอกจากนี้ยังมีแผนจะจัดตั้งสาขาในเมียนมาเพื่อ ปล อ ยกู แ ละรั บ ฝากเงิ น เมื่ อ ทางการเมี ย นมา อนุญาต เครือสหพัฒน ผูผลิตและจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค เขา ไปลงทุ น ในเมี ย นมาผ า นบริ ษั ท ลู ก ในเครื อ คื อ “บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง” เพื่อเขาไปสราง นิคมอุตสาหกรรมในยางกุง และยังมีบริษัทในเครือ ทั้งบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล บริษัท ธนู ลักษณ บริษัท ไลออน บริษัท เบทเตอรเวย บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ หรือฟารมเฮาส เขาไปลงทุน ดวยเชนกัน บมจ.ปูนซิเมนตไทย (เอสซีจี) ตั้งโรงงานผลิตปูน ซีเ มนตแบบครบวงจรแห ง แรกที่ เมื อ งเมาะละแหม ง ของเมี ย นมา ในป ค.ศ. 2013 โดยร ว มทุ น กั บ บริ ษั ท เอกชนท องถิ่ น เพื่ อ ใช เ ป น ฐานการผลิ ต ปู น ซี เ มนต ซั พ พอร ต ภายในประเทศ ที่ปจจุบันมีความตองการสูงมาก หลังจากเปดประเทศ โรงงานนี้ตั้งอยู หางจากตั ว เมืองเมาะละแหมง ประมาณ 60 กิโลเมตร คาดวา จะเดินเครื่องผลิตไดตนป ค.ศ. 2016 มีกําลังผลิต วันละ 5,000 ตันหรือปละ 1.8 - 2 ลานตัน จะเปน โรงงานที่มารองรับการขยายตัวของตลาดเมียนมา เพี ย งอย า งเดี ย วยั ง ไม มี แ ผนจะใช เ ป น ฐานเพื่ อ สงออกไปยังประเทศอื่น

นอกจากนี้ ยั งมี ผู ป ระกอบการอื่ น ๆ เช น พรี ไซซ กรุ ป เข า ไปลงทุ น สร า งโรงงานผลิ ต อุ ป กรณ ระบบไฟฟ า เพื่ อ ขายในเมี ย นมาและส ง ออกไป ประเทศเพื่อนบาน และเปนหุนสวนกับบริษัทไทย ที่ ไ ด รั บ สั ม ปทานตั้ ง โรงไฟฟ า ที่ มั ณ ฑะเลย ด ว ย บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) หรือ HYDRO ผู ดําเนินธุรกิจรับกอสรางและรับบริหารจัดการงาน วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลเมียน มาในการลงทุนกอสรางระบบบริหารจัดการน้ําเสีย ที่นิคมอุตสาหกรรมมัณฑะเลย ไดรับสัมปทานเปน ระยะเวลา 20 ป และมีแผนจากรัฐบาลเมียนมาให ศึ ก ษาโครงการแปลงน้ํ าทะเลเป น น้ํ า จื ด ซึ่ ง เป น โครงการขนาดใหญสําหรับใชในกรุงเนปดอร เมือง หลวงของเมียนมา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง เขาไป ลงทุนดานพลังงานทดแทนในเมียนมา และบริษัท อื่นๆ ที่เขาไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาและเสาสาย สงกระแสไฟฟาแรงสูง เชน บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ดเพาเวอร ออฟเอเชีย จํากัด (มหาชน) บริษัท โตโย-ไทย คอร ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท สยามสตี ล เกรตติ้ง จํากัด เปนตน

ภาพรวมการลงทุนไทยในเมียนมา  
ภาพรวมการลงทุนไทยในเมียนมา  
Advertisement