Page 1

2.4

ระบบสถาบันการเงิน

ความเจริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิ จ ของกั ม พู ช า เป็นสิ่งดึงดูดให้สถาบันการเงินจานวนมากเข้ามา ลงทุนประกอบกิจการ ส่งผลให้ภาคการธนาคารมี การเจริ ญเติบ โตอย่ า งต่ อเนื่ อ ง ประกอบกั บ ยั ง มี ประชากรจานวนมากที่ยังไม่อยู่ในระบบธนาคาร ซึ่งได้ส่งผลให้ธุรกิจภาคการเงินและการธนาคาร มี การแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สถาบั น การเงิ น ในกั ม พู ช า ประกอบด้ ว ย ธนาคารชาติ แ ห่ ง กั ม พู ช า (National Bank of Cambodia: NBC) ธนาคารพาณิ ช ย์ ข องเอกชน ธนาคารเฉพาะกิ จ สถาบั น การเงิ น ขนาดเล็ ก สานักงานตัวแทน และตัวแทนแลกเปลี่ยนเงิน โดย สถาบันการเงินในกัมพูชาอยู่ภายใต้การกากับดูแล ของธนาคารชาติแห่งกัมพูชา (National Bank of Cambodia: NBC) การพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องของระบบ ธนาคารของกัมพูชา ทาให้ธนาคารชาติแห่งกัมพูชา ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการกากับตรวจสอบสถาบัน การเงิน จากเดิม Ruled-based เป็ น Risk-based และเป็ น Forward-looking มากขึ้ น นอกจากนี้ NBC ยังปรับปรุงวิธีการรายงานข้อมูลจากธนาคาร พาณิช ย์ และสถาบั น ไมโครไฟแนนซ์ มาเป็ นการ นาส่งตัวเลขและข้อมูลผ่านทาง Online ซึ่งทาให้ ได้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น การเงิ น ที่ ถู ก ต้ อ งและ ทั น เวลา ช่ ว ยลดอุ ป สรรคและต้ น ทุ น ในการยื่ น เอกสาร และยังเป็นการส่งเสริมการนาเทคโนโลยี 2

ข้ อมูลจากสานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ (2557)

มาใช้ในวงการสถาบันการเงินของกัมพูชาอีกด้วย ทั้งนี้ กัมพูช าอนุญาตให้ ต่างชาติถือหุ้ นได้ 100% อย่างไรก็ตามจานวนผู้ที่เข้าถึงบริการทางการเงิน ของธนาคารพาณิ ช ย์ ยั ง มี น้ อ ย โดยปั จ จุ บั น มี ประชากรกั ม พู ช าเพี ย งร้ อ ยละ 13.0 ที่ มี บั ญ ชี ธนาคาร หรือประมาณ 2 ล้านคน จากประชากร 15 ล้านคนทั้งประเทศ2 ธนาคารชาติ แ ห่ ง กั ม พู ช า (National Bank of Cambodia: NBC) ธนาคารชาติแห่งกัมพูชา มีหน้าที่ควบคุมดูแล สถาบันการเงินในกัมพูชา เสริมสร้างระบบธนาคาร และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดย ออกระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ธนาคารและ สถาบันการเงิน มีอานาจในการควบคุมกิจกรรม ทางการเงิน เครดิต และการแลกเปลี่ยนเงิน ตรา ธนาคารชาติ แ ห่ ง กั ม พู ช ามี บ ทบาทในการให้ ใบอนุ ญ าต/เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ก ากั บ ดู แ ลและ ตรวจสอบสถาบันการเงิน ผู้ชาระบัญชี และผู้ตรวจ สอบภายใน รักษาเสถียรภาพด้านราคา ดูแลระบบ การชาระเงิน และส่งเสริมการชาระเงิน ระหว่าง ธนาคาร รวมทั้ ง พิ ม พ์ แ ละออกใช้ เ งิ น ตราสกุ ล ท้ อ งถิ่ น และบริ ห ารเงิ น ส ารองระหว่า งประเทศ และเป็ น แหล่ ง กู้ ยื ม เงิ น ของธนาคารพาณิ ช ย์ (Lender of Last Resort)

Page | 20


ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ในกัมพูชา ประกอบด้วยสาขา ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์จด ทะเบี ย นในประเทศ และธนาคารพาณิช ย์ ที่ เ ป็ น บริ ษั ท ลู ก ของธนาคารต่ า งประเทศ รวมถึ ง ส านั ก งานตั ว แทนธนาคาร ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมของ ธนาคารพาณิ ช ย์ ป ระกอบด้ ว ย การให้ สิ น เชื่ อ รวมถึงการให้เช่า การค้าประกัน และภาระผูกพัน ด้ ว ยการลงนาม การรวบรวมเงิ น ฝากจากภาค ประชาชน ที่มิได้ฝากไว้ที่ธนาคารกลาง และ การให้บริการวิธีการชาระแก่ลูกค้า และการดาเนิน วิธีการชาระเงินเหล่านั้นในสกุลเงินชาติและสกุล เงินต่างประเทศ ปั จ จุ บั น กั ม พู ช ามี ธ นาคารพาณิ ช ย์ 36 แห่ ง โดยมีธ นาคารพาณิช ย์ จ ากประเทศไทยที่ด าเนิ น กิจการในกัมพูชารวม 4 ธนาคาร ได้แก่ (1) ธนาคารกรุงไทย มี 2 สาขา คือ สาขากรุง พนมเปญ และสาขาย่อยจังหวัดเสียมราฐ (2) ธนาคารกัมพูช าพาณิช ย์ (บริ ษัทลู ก ของ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ โดยธนาคารไทย พาณิ ช ย์ ถื อ หุ้ น 100%) มี 4 สาขา คื อ สาขากรุงพนมเปญ (สานักงานใหญ่) สาขา พระตะบอง สาขา เสียมราฐ และสาขาสี หนุวิลล์ (3) ธนาคารกรุ งเทพ 1 สาขา คือ สาขากรุง พนมเปญ

(4) สานักงานตัวแทนธนาคารกสิกรไทย (อยู่ ระหว่ า งการขอใบอนุ ญ าตแบบเต็ ม รูปแบบ) ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ ส าหรั บ สาขาธนาคารต่ า งประเทศ (Branch Office) และสานักงานตัวแทน (Representative Office) กฎหมายธนาคารและสถาบันการเงินของ กัมพูชาระบุว่า “กิจการที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้อาจ ได้รับการจดทะเบียนบริษัทในประเทศกัมพูชาหรือ เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ” ด้วยเหตุนี้ นัก ลงทุนชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งธนาคารท้ องถิ่น หรือสาขาธนาคารต่างประเทศในกัมพูชาได้ ทั้ ง นี้ ส านั ก งานบริ ก ารข้ อ มู ล ส านั ก งาน ประสานงาน หรือสานักงานตัวแทนนั้น ไม่สามารถ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ การธนาคาร การเป็ น สื่ อ กลางทาง การเงิน หรือการหาลูกค้าได้ (ตามมาตรา 13 ของ กฎหมายธนาคารและสถาบันการเงิน ) ซึ่งการเปิด สานักงานจะต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลาง ก่อน โดยสถานประกอบการเหล่านี้อาจจัดตั้งเป็น บริษัทท้องถิ่นหรือสร้างขึ้นเป็นองค์กรแบบง่า ยๆ หรื อ ส านั ก งานก็ ไ ด้ และจะต้ อ งได้ รั บ การจด ทะเบียนพาณิชย์ด้วย สานักงานเหล่านี้อาจใช้ชื่อ ทางธุรกิจของธนาคารต่างประเทศที่เป็นตัวแทนได้ อย่างไรก็ตาม การอนุญาตจะให้เป็นเวลา 2 ปี ซึ่ง สามารถต่ออายุได้เพียงครั้งเดียว

Page | 21


ธนาคารเฉพาะกิจ (Specialized Banks) ธนาคารเฉพาะกิจ เป็นธนาคารที่ตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง การจัดตั้งธนาคารเฉพาะ กิจ เป็ น เสมือนสถาบั น การเงิน เพิ่ มเติ ม ในระบบ ธนาคารพาณิชย์ หรือเป็นเสมือนสถาบัน การเงิน พิ เ ศษในภาคเฉพาะด้ า นที่ รั ฐ บาลกั ม พู ช าให้ ความส าคั ญ โดยนั ก ลงทุ น หลายรายได้ จั ด ตั้ ง ธนาคารเฉพาะกิจขึ้นเป็นก้าวแรก ก่อนที่จะขยาย กิจ การไปสู่ ก ารเป็ น ธนาคารพาณิ ช ย์ ปั จ จุ บัน ใน กัมพูช ามีธ นาคารเฉพาะกิจ ทั้ งหมด 11 ธนาคาร เป็ น ธนาคารของรั ฐ 1 ธนาคาร และเอกชน 10 ธนาคาร

สถาบันการเงินขนาดเล็ก (Microfinances Institutions: MFI) สถาบันการเงินขนาดเล็กของกัมพูชาให้บริการ จัดส่งบริการทางการเงิน อาทิ เงินกู้ และเงินฝาก ให้แก่ครัวเรือนที่ยากจนและมีรายได้น้อย รวมถึง วิ ส าหกิ จ ขนาดเล็ ก เช่ น ACTIVE PEOPLES MICROFINANCE INSTITUTION Plc, AEON MIC ROFINACE (CAMBODIA) Co., Ltd, BAYON CREDIT LIMITED เป็นต้น สถาบันการเงินขนาด เล็ กที่ได้รั บ ใบอนุ ญาตประกอบกิจการมีขอบเขต การให้บริการที่จากัด โดยสามารถดาเนินกิจกรรม ทางการธนาคารได้เฉพาะตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ถื อ ว่ า ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การได้ เว้ น แต่ จ ะมี ก ารจ ากั ด ไว้ ด้ ว ย กฎระเบี ย บหนึ่ ง ใดหรื อ ด้ ว ยข้ อ ก าหนดของ ใบอนุญาตนั้นๆ สถาบันการเงินขนาดเล็กจะต้อง ได้รับใบอนุญาตอีกฉบับหนึ่งในฐานะที่เป็นสถาบัน

การเงินขนาดเล็กที่รับฝากเงิน เพื่อที่จะสามารถ ให้บริการบัญชีออมทรัพย์ได้ ในปัจจุบันสถาบันการเงินขนาดเล็กในกัมพูชา มี 41 แห่ง แบ่งเป็น - Taking Deposit / Microfinance Deposit Taking Institutions (MDIs) 7 แห่ง - Credit Operators / Microfinances Institutions (MFIs) 34 แห่ง นอกจากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สถาบั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น ในกั ม พู ช ายั ง ประกอบด้วย ตัวแทนแลกเปลี่ยนเงินตรา 1,676 แห่ง และบริษัทลิสซิ่ง อีก 6 แห่ง

การดาเนินนโยบายการเงินของธนาคาร ชาติแห่งกัมพูชา ธนาคารชาติแห่งกัมพูชามีการดาเนินนโยบาย การเงินสรุปเป็นประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้ (1) นโยบายด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น กั ม พู ช าใช้ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวภายใต้การ จัดการ (Managed Floating Exchange Rate) โดยธนาคารชาติแห่งกัมพูชา (National Bank of Cambodia : NBC) จะเป็นผู้กาหนดอัตรา ท า ง ก า ร ( Official Exchange Rate) ใ ห้ สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของราคาตลาด และมีส่วนต่างระหว่างอัตราตลาดและอั ตรา ทางการไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 1 ส่ ว นใหญ่ อั ต รา ทางการใช้กับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

Page | 22


ของภาครั ฐ และวิ ส าหกิ จ ของรั ฐ เป็ น ส าคั ญ ในขณะที่ อั ต ราตลาด (Market Rate) จะถู ก ก าหนดโดยผู้ ค้ า เงิ น ตราต่ า งประเทศใน ภาคเอกชน ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศในกัมพูชา ยัง เป็นตลาดเล็กและมีการดาเนินงานอย่างไม่เป็น ทางการ จึงไม่มีการกาหนดเวลาซื้อขายที่แน่นอน โดยทั่วไปตลาดเงินตราต่างประเทศไม่มีปัญหา สภาพคล่อง แต่หากธนาคารหรือผู้ค้าเงินขาด สภาพคล่อง สามารถกู้ยืมเงินดอลลาร์สหรัฐและ เงินเรียลจาก ธนาคารชาติแห่งกัมพูชาได้โดยมี หลักประกัน กฎหมายอัตราแลกเปลี่ยนกาหนดให้ธนาคารที่ ตั้ ง ขึ้ น ในกั ม พู ช าเท่ า นั้ น มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ดาเนิ น ธุร กิจ แลกเปลี่ ย นเงิน ตราได้อย่ างเสรี แต่ ต้องรายงานต่อธนาคารชาติแห่งกัมพูชาเมื่อมีการ แลกเปลี่ยนเงินตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามถ้ า เกิ ด สถานการณ์ ที่ กั ม พู ช ามี ความไม่สงบภายในประเทศหรือเกิดวิกฤตการณ์ ทางการเงิ น ธนาคารชาติ แ ห่ ง กั ม พู ช ามี อ านาจ สงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(2) นโยบายด้านการควบคุมเงินตราต่างประเทศ ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไป ประกอบธุรกิจหรือลงทุนในกัมพูชา สามารถ โอนเงิ น ออกนอกประเทศได้ อ ย่ า งเสรี โดย กฎหมาย Foreign Exchange Law, August 22, 1997 ไม่จากัดในการโอนเงินลงทุน หรื อ ผลกาไรที่ได้จากการลงทุนออกนอกประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา ให้ อ านาจธนาคารชาติ แ ห่ ง กั ม พู ช า ในการ ควบคุมดูแลการส่งเงินออกนอกประเทศ ใน กรณีที่นักท่องเที่ยวนาเงินเข้าหรื อออกนอก ประเทศมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้ น ไป จะต้ อ งส าแดงต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากร ธนาคารที่เป็นผู้ทาธุรกรรมจะต้องรายงานต่อ ธนาคารชาติแห่งกัมพูชาเมื่อมีการนาเงินสดที่ มีเงินตราต่างประเทศออกจากกัมพูชา (3) นโยบายด้านระบบการชาระเงิน ถึงแม้ว่าส่วน ใหญ่เศรษฐกิจกัมพูชามีการใช้เงินสดสูง แต่ก็มี การใช้เช็คเป็นเครื่องมือหลักในการชาระเงิน โดยมีธนาคารชาติแห่งกัมพูชาดาเนินการด้าน สานักหักบัญชี (Clearing House) ทั้งสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินเรียล

สภาพการชาระเงินในกัมพูชา 1) กัมพูชาใช้เงินดอลลาร์ สหรัฐ ดาเนินการ ในระบบเศรษฐกิจในสัดส่วนที่สูงมากกว่า ร้อยละ 90 โดยเงินดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ใน กัมพูชามีบทบาทหน้าที่ 3 อย่าง คือ เป็น สื่อกลางการแลกเปลี่ยน เป็นหน่วยในการ วัดมูลค่า และเป็นเครื่องรักษามูลค่า

2) ในระบบสถาบั น การเงิ น ของกั ม พู ช า นอกจากทุ น จดทะเบี ย นที่ เ ป็ น ดอลลาร์ สหรัฐแล้ว เงินฝากและสินเชื่อส่วนใหญ่ยัง เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 3) เงิ น เรี ย ล ใช้ ใ นภาครัฐ และธนาคารชาติ แห่ ง กั ม พู ช าในการจ่ า ยเงิ น เดื อ นค่ า จ้ าง และยั ง นิ ย มใช้ ใ นธุ ร กรรมเล็ ก ๆ ทั่ ว ไป

Page | 23


NBC ทาหน้าที่อัดฉีดเงินเรียลเข้าในระบบ อย่างไรก็ตาม ธนาคารชาติแห่งกัมพูช ามี นโยบายผลักดันให้ใช้เงินเรียลมากขึ้นใน ธุรกรรมต่างๆ ในประเทศ เช่น การบังคับ ให้ใช้เงินเรียลชาระค่าธรรมเนียมและภาษี เป็นต้น 4) มี ก ารใช้ เ งิ น สกุ ล ด่ อ งของเวี ย ดนามตาม แนวชายแดนกัมพูช า-เวีย ดนาม และใช้ เงินบาททางจังหวัดด้านทิศตะวันตกของ กั ม พู ช า บริ เ วณชายแดนไทย-กั ม พู ช า เท่านั้ น โดยร้ านค้าของชาวกัมพูช าที่อยู่ บริ เวณชายแดนไทยมักจะกาหนดราคา สิ น ค้ า และบริ ก ารเป็ น เงิ น บาท รวมทั้ ง แสดงรายการสิ น ค้ า และบริ ก ารเป็ น ภาษาไทย

5) การที่ประชากรกัมพูชาเพียงร้อยละ 13.0 หรือประมาณ 2 ล้านคน ที่มีบัญชีธนาคาร ท าให้ ช าวกั ม พู ช าบางส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถ เข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ของธนาคาร พาณิ ช ย์ มั ก นิ ย มใช้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท WING (Cambodia) Ltd. ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ให้บริการ Mobile Payment ในการโอน เ งิ น ฝ า ก ถ อ น แ ล ะ ช า ร ะ เ งิ น ผ่ า น โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ โ ดยเสี ย ค่ า บริ ก ารใน อั ต ราต่ าและสามารถท าธุ ร กรรมผ่ า น ตัวแทนของบริษัท (Agent) ที่มีจานวนถึง 1,700 แห่งทั่วประเทศ และอยู่ภายใต้การ กากับดูแลของ ธนาคารชาติแห่งกัมพูชา

Page | 24


สถาบันการเงินในกัมพูชา ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ และสานักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศ Page | 25

ธนาคารกลาง National Bank of Cambodia Address: Headquarters #22-24 Norodom Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 722 563, 722 221 (855) 23 722 189 ( The Governor's Office ) Fax: (855) 23 426 117 Email: info@nbc.org.kh Website: http://www.nbc.org.kh

ธนาคารพาณิชย์ 1. ACLEDA BANK Plc. Address: # 61, Preah Monivong Blvd., Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 998 777 / 430 999 Fax: (855) 23 998 666 / 430 555 Email: acledabank@acledabank.com.kh Website: http://www.acledabank.com.kh 2. ADVANCED BANK OF ASIA LIMITED. Address: # 148, Preah Sihanouk Blvd., Sangkat Boeung Kengkang 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 225 333 Fax: (855) 23 216 333 Email: info@ababank.com Website: http://www.ababank.com.kh 3. AGRIBANK CAMBODIA BRANCH Address: # 364, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung keng kang 1, Khan Chankarmon,Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 223 750 Fax: (855) 23 223 770 Email: cambodiabranch@agribank.com.kh Website: http://www.agribank.com.kh


ธนาคารพาณิชย์ 4. ANZ ROYAL BANK CAMBODIA Ltd. Address: # 20FE-EO, Corner of Kramoun Sar and St. 67, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 999 000 Fax: (855) 23 221 309 Email: ccc@anzroyal.com Website: http://www.anzroyal.com 5. Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch Address: #344 (1st, 2nd floor), Mao Tse Toung Blvd., Sangkat Tuol Svay Prey 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855)23 224 404-9 Fax: (855)23 224 429 Email: BBLCambodia@bangkokbank.com Website: http://www.bangkokbank.com 6. BANK FOR INVESTMENT& DEVELOPMENT OF CAMBODIA Plc. Address: #370, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Keng Kang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 210 044 Fax: (855 23) 220 511 Email: info@bidc.com.kh Website: http://www.bidc.com.kh 7. BANK OF CHINA LIMITED PHNOM PENH BRANCH Address: At Canadia Tower 1st- 2nd Floor, No 315, Preah Monivong Blvd, Coner Of Street Ang Duong, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh,Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 988 886 Fax: (855) 23 988 880 / 988 885 Email: service.kh@bankofchina.com Website: http://www.boc.cn/kh 8. BANK OF INDIA Phnom Penh Branch Address: The iCON Professional Building, #68 (Ground Floor) 216, Preah Norodom Blvd., Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 219 108 Fax: (855) 23 219 354 Email: boi.cambodia@bankofindia.co.in Website: http://www.bankofindia.com

Page | 26


ธนาคารพาณิชย์ 9. BOOYOUNG KHMER BANK Address: # 86-88, St. 41, Preah Norodom Blvd., Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 888 951-5 Fax: (855) 23 888 956 Email: info@bkb.com.kh Website: http://www.bkb.com.kh 10. CAMBODIA ASIA BANK LTD. Address: #75C.036, St. Preah Sihanouk, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 220 000 / 722 105 Fax: (855) 23 426 628 Email: cab@cab.com.kh Website: http://www.cab.com.kh 11. CAMBODIA MEKONG BANK PUBLIC LIMITED. Address: #445, Preah Monivong Blvd., Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 430 980 Fax: (855) 23 430 431 Email: info@mekongbank.com 12. CAMBODIAN COMMERCIAL BANK LTD. Address: # 26, Preah Monivong Blvd., Sangkat Phsar Thmey 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh.Cambodia. Tel: (855) 23 214 563 Fax: (855) 23 426 116 Email: ccbpp@online.com.kh Website: http://www.ccb.com.kh

Page | 27


ธนาคารพาณิชย์ 13.

CAMBODIAN POST BANK Plc.

Address: # 265-269, Ang Duong Street., Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh.Cambodia. Tel: (855) 23 220 772 / 220 773 / 220 774 Fax: (855) 23 220 767 Email: info@cambodiapostbank.com Website: http://www.cambodiapostbank.com 14. CAMBODIAN PUBLIC BANK Plc., Address: #23, Kramuon Sar Avenue (St.114), Sangkat Phsar Thmey 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 214 111 / 222 880 Fax: (855) 23 222 887 Email: campuhoc@campubank.com.kh / hoe@campubank.com.kh Website: http://www.campubank.com.kh 15. CATHAY UNITED BANK(CAMBODIA) Corp.,Ltd. Address: # 68, Samdech Pan St.(214), Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 211 211 Fax: (855) 23 212 121 Email: info@cathaybk.com.kh Website: http://www.cathaybk.com.kh 16. CIMB BANK PLC. Address: At Office N° 20A/B, Preah Norodom Blvd Coner of Street 118, Sangkat Phsar Chas, Khan Dong Penh, Phnom Penh Cambodia Tel: (855) 23 988 08 Fax: (855) 23 988 099 Email: info@cimb.com.kh Website: http://www.cimbbank.com.kh 17.

FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH.

Address: # 66, Preah Norodom Blvd., Sangkat Chey Chumneas, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 210 026 / 210 028 Fax: (855) 23 210 029 Email: fcbpp@online.com.tw Website: http://www.firstbank.com.tw

Page | 28


ธนาคารพาณิชย์ 18. FOREIGN TRADE BANK OF CAMBODIA. Address: # 3, St.,114 and 53, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Fax: (855) 23 426 108 / 426 410 Email: ftb@camnet.com.kh Website: http://www.ftbbank.com 19. Hong Leong Bank (Cambodia) PLC Address: #28, Samdech Pan Avenue (St.214), Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh Tel: (855) 23 999 711 Fax: (855) 23 998 494 Email: Contact@hlbkh.hongleong.com Website: http://www.hlb.com.my 20. ICBC Bank Limited Phnom Penh Branch Address: # 15, Preah Norodom Blvd., Sangkat Phsar Thmei 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 965 291 / 955 880 Fax: (855) 23 965 268 Email: icbckh@kh.icbc.com.cn Website: http://www.icbc.com.kh 21.

KOOKMIN BANK CAMBODIA.

Address: # 55, 214 St. Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 999 300 Fax: (855) 23 999 304 22. KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD PHNOM PENH BRANCH Address: # 149, 215 Road, Sangkat Phsar Depo1, Khan Toulkork,Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 366 005 / 882 959 Fax: (855) 23 428 737 Email: br.phnompenh@ktb.com.kh Website: http://www.ktb.co.th

Page | 29


ธนาคารพาณิชย์ 23. MARUHAN JAPAN BANK Plc. Address: # 83, Preah Norodom Blvd, Sangkat phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom penh, Cambodia. Tel: (855) 23 999 010 Fax: (855) 23 999 011 Email: info@maruhanjapanbank.com Website: http://www.maruhanjapanbank.com 24. MAY BANK PHNOM PENH BRANCH. Address: # 4B, Kramoun Sar St.,Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 210 255 / 210 123 Fax: (855) 23 210 099 Email: mbb@maybank.com.kh Website: http://www.maybank2u.com 25. MB Bank Plc. Phnom Penh Branch Cambodia Address # Phnom Penh Tower, #445, 1and2 Floor, Preah Monivong Blvd., Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara,Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 964 666 Fax: (855) 23 964 567 Email: info@mbbank.com.vn Website: http://www.mbbank.com.vn 26. Mega International Commercial Bank Co.Ltd. Phnom Penh Branch Address: # 139,St.274&41, Sangkat Boeung Kengkang1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 988 101 / 218 540 Fax: (855) 23 988 106 Website: http://www.megabank.com.tw 27. PHILLIP BANK PLC. Address: # 61-64, Preah Norodom Blvd corner steet 306, Sangkat Boeung Keng kang1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 218 866 Fax: (855) 23 220 108 Email: info@hwangdbs.com.kh Website: www.phillipbank.com.kh

Page | 30


ธนาคารพาณิชย์ 28. PHNOM PENH COMMERCIAL BANK Address: # 767-769, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Trabek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 999 500 Fax: (855) 23 999 540 Email: service@ppcb.com.kh Website: http://www.ppcb.com.kh 29. RHB Indochina Bank Limited Address: # 263, Preah Ang Duong St. Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 992 833 Fax: (855) 23 991 822 Email: phnompenhmain@rhbgroup.com 30. SACOM BANK Phnom Penh Branch Address: #60, Preah Norodom Blvd, Sangkat Chey Chumnas, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 223 422 Fax: (855) 23 223 433 Email: info@sacombank.com.kh Website: http://www.sacombank.com.kh 31. SHB Plc. Phnom Penh Branch Cambodia Address: # 707, Preah Monivong Blvd, , Sangkat Boeung Keng Kang 3, Khan Chamkarmon ,Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 221 900 Fax: (855) 23 224 151 32. SHINHAN KHMER BANK Limited. Address: # 277, Preah Norodom Bvld., Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 727 380 Fax: (855) 23 727 383

Page | 31


ธนาคารพาณิชย์ 33. Taiwan Cooperative Bank, Phnom Penh Branch Address: #171, Norodom Blvd. (Corner Street 322), Sangkat Boeung Keng Kang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 430 800 Fax: (855) 23 210 630 Email: admin@tcb-bank.com.kh Website: http://www.tcb-bank.com.tw 34. UNION COMMERCIAL BANK PLC. Address: # 61, St.130 , Sangkat Phsar Chas, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 427 995 / 212 357 Fax: (855) 23 427 997 Email: info@ucb.com.kh Website: http://www.ucb.com.kh 35. VATTANAC BANK Address: #66, Preah Monivong Blvd., Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 212 727 Fax: (855) 23 216 687 Email: service@vattanacbank.com Website: http://www.vattanacbank.com

ที่มา : National Bank of Cambodia (http://www.nbc.org.kh/english/supervision/commercial_banks.php)

Page | 32


ธนาคารเฉพาะกิจ 1. ANCO SPECIALIZED BANK Address: # 20, 217 St., Sangkat Veal Vong, Khan 7Makara, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 993 133 Fax: (855) 23 993 133 Email: asb@ancogroups.com Website: http://www.ancogroups.com 2. ANGKOR CAPITAL SPECIALIZED BANK Address: #202, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chankarmon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 993 168 Fax: (855) 23 994 168 Email: info@angkorcapitalbank.com.kh 3. CAM CAPITAL SPECIALIZED BANK Plc Address: #689B, Kampucheakrom Blvd, Sangkat Teuk Laak 1, Khan Koul Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. Tel: (855) 23 999 990 Fax: (855) 23 996 002 Email: info@camcapital.biz Website: http://www.camcapspbank.com 4. CAMKO Specialized Bank Address: #81, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 224 660 Fax: (855) 23 224 661 / 224 662 Email: info@camkobank.com Website: http://www.camkobank.com 5. CHIEF (CAMBODIA) SPECIALIZED BANK Plc. Address: 20th Floor Unit-01, #315, Canadia Tower, Street Preah Ang Duong, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh Cambodia. Tel: (855) 23 431 888 Fax: (855) 23 431 868 Email: info@chiefholdings.com.kh Website: http://www.chiefholdings.com.kh 6. FIRST INVESTMENT SPECIALIZED BANK Address: # 72, Preah Sihanouk Blvd, Sangkat Tonle Bassak, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 222 281 / 222 282 / 222 283 Email: service@fibank.com.kh Website: http://www.fibank.com.kh

Page | 33


ธนาคารเฉพาะกิจ 7. OXLEY WORLDBRIDGE SPECIALIZED BANK PLC. Address: #46, St. 41, Sangkat Chey Chamnes,Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 213 111 / 222 068 Fax: (855) 23 222 069 Email: info@owbank.com.kh Website: www.owbank.com.kh 8. PHMSE SPECIALIZED BANK Ltd Address: #72, Norodom Blvd, Sangkat Chey Chumneas, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 219 243 / 219 245 / 219 246 Fax: (855) 23 219 185 Email: info@phsmebank.com 9. RURAL DEVELOPMENT BANK Address: #9-13, St.07, Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 220 810 / 220 811 Fax: (855) 23 224 628 Email: rdb@online.com.kh Website: http://www.rdb.com.kh 10. TOMATO SPECIALIZED BANK Address: # 56 (Lot 41), St. Samdach Pan (214), Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 997 333 / 991 555 Fax: (855) 23 993 717 Email: info@tomatobank.com.kh Website: http://www.tomatobank.com.kh 11. WING (CAMBODIA) LIMITED SPECIALISED BANK Address: #721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 999 989 Email: anthony.perkins@wingmoney.com Website: www.wingmoney.com ที่มา : National Bank of Cambodia (http://www.nbc.org.kh/english/supervision/specialized_banks.php)

Page | 34


สานักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศ 1. BANK FOR INVESTMENT&DEVELOPMENT OF VIETNAM Address: # 27, Preah Sorarith Blvd., Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia Tel: (855) 23 220 920 Email: duongnd@bidv.com 2. INDUSTRIAL BANK OF KOREA Address: Floor 16th, Phnom Penh Tower, #445, corner of Preah Monivong Blvd. and St. 232 Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 964 202 Fax: (855) 23 964 203 Email: ibkcam@gmail.com Website: www.ibk.co.kr 3. KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED Address: Floor 3/F, Phnom Penh Tower, #445, Preah Monivong Blvd., Corner of St. 232, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 964 988 / 964 989 Email: pakapong.p@kasikornbank.com / kimseng.s@kasikornbank.com 4. Mizuho Bank Ltd. Address: # Tower Building F 13 A,No. 445, Preah Monivong Blvd,( Conner Street No. 232), Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara , Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 964 490 Fax: (855) 23 964 483 Email: pnh-takeshi.fukui@mizuho-cb.com Website: http://www.mizuhobank.com 5. Shanghai Commercial & Savings Bank Address: # Floor 13, Phnom Penh Tower, No.445, Preah Monivong Blvd., Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia 6. STANDARD CHARTERED Bank Phnom Penh Address: # UnitG-02 Himawary Hotel Apartments 313,Sisowath Quay, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 216 685 / 212 729 Fax: (855) 23 212 731 7. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Address: # Tower Building 13 F,No. 445, Preah Monivong Blvd,( Conner Street No. 232), Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara , Phnom Penh, Cambodia. 8. The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. Cambodia Address: # Tower Building 11 F, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.

Page | 35


สานักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศ 9. ธนาคารกรุงไทย สาขากรุงพนมเปญ Address: # 149 Road 215, Sangkat Deiao, 1 Market, Tuankok DistrictPhnom Penh City, Cambodia Tel: (855) 23 882-959 Fax: (855) 23 883-720 (855) 23 883-719 Email: br.phnompenh@ktb.co.th 10. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยจังหวัดเสียมราฐ Address: # 10-11, Sivatha Road, Mondol 2 Khum Svay Dangkom Siem Reap District, Siem Reap Province, Cambodia Tel: (855) 63 964-758 Fax: (855) 63 964-759 Email: br.siemreap@ktb.co.th 11. ธนาคารกรุงเทพ สาขากรุงพนมเปญ Address: # 344 (1st & 2nd), Mao Tse Toung Boulevard, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia Tel: (855) 23 224 404-9 Fax: (855) 23 224 429 Email: bblcambodia@bangkokbank.com 12. WING (CAMBODIA) LIMITED SPECIALISED BANK (ธนาคารกสิกร) Address: #721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 999 989 Email: anthony.perkins@wingmoney.com Website: www.wingmoney.com ที่มา : National Bank of Cambodia (2015) http://www.nbc.org.kh/english/supervision/representative_offices.php)

Page | 36

ระบบสถาบันการเงิน ในประเทศกัมพูชา  
ระบบสถาบันการเงิน ในประเทศกัมพูชา  
Advertisement