Page 1

5.2

จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของการลงทุนในเมียนมา แมวาปจจุบันเมียนมาจะเปนประเทศที่ถือไดวาเปนเปาหมายของนักลงทุน มาตั้งแตการเริ่มเปดประเทศ

อยางไรก็ตามจําเปนตองพิจารณาถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของเมียนมาที่รองรับการลงทุนทั้ง จากของไทยและนานาประเทศ ซึ่งสรุปมีดังนี้

จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในเมียนมา มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ ทั้งทางบก ทางทะเล ทรัพยากรปาไม แรธาตุและพื้นที่ เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ

จุดแข็ง

มีอาณาเขตติดกับจีน อินเดีย บังคลาเทศ ลาว และไทย ทําใหเมียนมาเปนประเทศที่อยู ท ามกลางของกลุ มประเทศอาเซี ย น และเอเชี ย ใต รวมทั้ งอยู ในภู มิภ าคลุ มแม น้ํ า โขง ระเบียงเศรษฐกิจของภูมิภาค และมีพรมแดนติดกับทะเล ทําใหมีความไดเปรียบในการ ติดตอคาขายนําเขาสงออกสินคาและวัตถุดิบไปยังประเทศตางๆ ได มี แรงงานจํ านวนมากและยั ง มี ค าจ างแรงงานต่ํ า (ค าแรงขั้ น ต่ํ า 3,600 จั๊ ต หรื อ 2.80 ดอลลาร ส หรั ฐ ต อ วั น หรื อ 72 ดอลลาร ส หรั ฐ ต อ เดื อ น มี บั ง คั บ ใช 1 กั น ยายน ค.ศ. 2015) เหมาะกับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการใชแรงงานเขมขนหรือใช เปนฐาน การผลิตสินคาเพื่อสงออกไปยังประเทศอื่น ประชากรสวนใหญมีรายไดที่ไมสูงมากนักและมีกําลังซื้อที่ต่ํา แรงงานสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ มีทักษะการทํางานที่ไมสูง และตอง ไดรับการ ฝกอบรมกอนทํางาน และผูที่มีความรูความสามารถในการทําธุรกิจระหวางประเทศมีนอย ขาดความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟา ประปา เสนทาง คมนาคมขนสงไมเอื้อตอการจัดตั้งโรงงานการคาและการลงทุน

จุดออน

เปนประเทศที่ตองพึ่งพาการนําเขาเพราะอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศยังอยูในชวง ของการพัฒนา เมียนมาอยูระหวางการพัฒนาระบบการเงินภายในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงิน เฟอ และราคาสินทรัพยไมมีเสถียรภาพ


จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในเมียนมา ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) จากประเทศคูคา รัฐบาลเปดรับการลงทุนจากตางประเทศเพื่อสงเสริมการพัฒนาในประเทศ ทําให เศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว กฎหมายกฎระเบียบของประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการคาการลงทุนไดรับการ ปรับปรุงจากอดีตเปนอยางมากทําใหชวยเอื้ออํานวยแกประกอบการหรือนักลงทุนที่เขา ไปลงทุนอยางมาก

โอกาส

มีแหลงทุนจากภายนอกขนาดใหญ โดยเฉพาะจีนและญี่ปุนที่ใหการสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขาดแคลนอุตสาหกรรมภาคการผลิต จึงเปนโอกาสของสินคาอุปโภคบริโภค อาหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสรางพื้นฐานซึ่งตองมีการพัฒนา เมียนมามีประชากรจํานวนมาก จึงเปนโอกาสทางการตลาดสําหรับสินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะจากไทยซึ่งมีพรมแดนติดกัน ในขณะเดียวกันก็มีคูแขงอยางจีนดวย เมียนมามีแหลงทองเที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ทําให การทองเที่ยวมีศักยภาพและเปนโอกาสสําหรับธุรกิจการทองเที่ยวและการบริการ ทหารยังมีสวนรวมในการปกครองประเทศสงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน (จะมี เลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2015) ความไมแนนอนของกฎหมายกฎระเบียบสงผลกระทบตอการวางแผนการบริหาร จัดการ และการลงทุนในประเทศ

อุปสรรค

ปญหาการสูรบระหวางชนกลุมนอย ความขัดแยงของรัฐตางๆ กับรัฐบาลกลาง สงผล กระทบตอการเขาไปลงทุน การคา การขนสงในหลายพื้นที่ของประเทศ กฎระเบียบทางการคามีการเปลี่ยนแปลงบอย การปฏิบัติงานของหนวยราชการมีความ ลาชา ขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานราชการดวยกัน ขาดระบบการจัดเก็บขอมูลที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทําใหขาดขอมูลสนับสนุนการ วางแผนการคาและการลงทุน มีมาตรการกีดกันทางการคา เชน มาตรการขอใบอนุญาตนําเขา (Import Licensing)

จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของเมียนมา  
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของเมียนมา  
Advertisement