Page 1

ročník 2, číslo 1, akad. rok: 2013/14, 4 čísla za akademický rok, nepredajné

Tlač podporila:

Svetový deň srdca, Student Exchange Programme, Svetový kongres IPSF, International Pharmaceutical Federation, World Healthcare Students Symposium, Bulharská asociácia študentov farmácie, spravodajský portál APATYKÁŘ® a veľa ďalšieho.


Editoriál

3

Reakcia dekana FaF UK na študentskú anketu 4 Spoznaj nás, konferencia Pharma news 5 Guillaume, Open pharma párty, Svetový deň farmaceutov 6 Deň srdca v spolupráci so spoločnosťou Servier 7 Deň srdca v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca 8 World Healthcare Students Symposium 9 ­ 10 Student Exchange Programme 11 ­ 13

Svetový kongres IPSF 14 ­ 15 73rd FIP World Congress v Dubline 16 Bulharská asociácia študentov farmácie 17 ­ 18 EPSA Summer University v Zadare 18 Náš mediálny partner: spravodajský portál APATYKÁŘ® 19 ­ 20 Beánia farmaceutov 2013 ­ plagát 21 Blok na dnes: Echinacea 22 Tiráž 23 Kontaktné informácie: Slovenský spolok študentov farmácie Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31753078 email: prezident, Milan Berstling: prezident@sssf.sk TyFaVKa viceprezident, Nina Mačugová: viceprezident@sssf.sk hospodár, Marián Michalides: hospodar@sssf.sk ­ Park na Kalinčiakovej tajomník, Matej Chromek: tajomnik@sssf.sk ­ členstvo, webstránka zahraničie, SEP, Zuzana Želinská: zahranicie@sssf.sk vzdelávanie, Lucia Matúšková: vzdelavanie@sssf.sk publikácie, Farmakoviny, Peter Šišovský: publikacie@sssf.sk kultúra, spoločenské akcie, Šarlota Longauerová: kultura@sssf.sk šport, Veronika Mitašová: sport@sssf.sk -

Periodicita: štyri čísla za akademický rok. Číslo vychádza 15. októbra 2013.

ISSN 1339­1127 (tlačené vydanie) ISSN 1339­1402 (online) Ministerstvo kultúry SR EV 4746/13

Za obsah článkov zodpovedajú autori, za obsah inzercie inzerenti.

2 Kopírovanie a rozmnožovanie je možné len so súhlasom Správnej rady SSŠF.


Výhľad z Puijonlaakso tower v Kuopiu, Fínsko.

V časopise sme sa dožili dru­ hého roku. V skutočnosti je to najmä vďaka vám všetkým, ktorí ste doň prispievali! Čo sa za poslednú dobu stalo? Podarilo sa nám uspieť v žia­ dosti o grant z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis a počas druhého roku nás čaká aj na­ výšenie počtu čísel na štyri ročne ­ v ok­ tóbri, okolo Vianoc, počas TyFaVKy a v máji. Časopis bude stále dostupný na stránke www.sssf.sk v sekcii "Publi­ kácie" a tí z vás, ktorí majú záujem sa na jeho príprave akoukoľvek formou podieľať, napíšte mi na nižšie uvede­

nej emailovej adrese. Práve teraz som na Erasme vo Fínsku. Fíni veľmi precízne dodržia­ vajú, aby sa niekto nepredbiehal v rade, a tak práve preto majú všade, kde je možné v rade stáť, automaty na poradové lístky. Dokonca aj v hyper­ markete pri pulte so salámami. Prajem príjemné čítanie! Peter Šišovský predseda pre publikačné aktivity SSŠF 2013/14 kontakt: publikacie@sssf.sk

Publikácia bola podporená z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis. Fotografie na titulke: Deň srdca na FaF UK a kampaň MOST, SEP Singapur.


Reakcia dekana FaF UK doc. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD. na študentskú anketu:

Milí študenti, v krátkosti sa pokúsim odpovedať na niektoré otázky poslednej študentskej ankety. Odpovedať na všetky otázky a pripomienky v zásade ani nie je možné, keďže výsledky ankety sú obsiahnuté na 84 stranách. Preto sa pokúsim rozdeliť ich do niekoľkých základných skupín. Pedagógovia majú možnosť priamo vidieť svoje hodnotenie, preto nie je nutné sa k tejto časti ankety detailne vyjadrovať. Technický stav posluchární a laboratórií V tomto roku sa skončili komplexné rekonštrukcie prednáškových a seminárnych posluchární začaté v minulosti, ale aj telocvične v budove na ulici Odbojárov a jej príslušných miestností. Pri ich rekonštrukcii sa dodržiavali existujúce normy. Po ich realizácii sa identifikovali problémy s priestorom v laviciach a tie sa odstránili pri rekonštrukcii prednáškovej miestnosti č. 419. Napriek tomu, že od prvých rekonštrukcií neubehlo ani tri roky sú lavice popísané a žiadna snaha vedenia fakulty nemôže ochrániť spoločný majetok pred nezodpovednými či neprispôsobivými jedincami. Dlho očakávaná prestavba Auly sa bude konať v najbližšom období keďže sa nám podarilo získať účelovo viazanú dotáciu MŠVVaŠ SR. V budúcom roku by sme chceli pokračovať postupne s rekonštrukciou vybraných laboratórií kde sa uskutočňujú praktické cvičenia. Všetko samozrejme bude závisieť od finančných možností fakulty. Proces výučby, študentská vedecká činnosť, Erasmus program Vysoká škola poskytuje všestranné vzdelanie, užšia špecializácia sa zabezpečuje výberom a skladbou povinne voliteľných či výberových predmetov v danom študijnom odbore. Za každý predmet (obsah a rozsah) vyučovaný na fakulte zodpovedá odborný garant predmetu, ktorý musí spĺňať náročné požiadavky a transformovať do učiva najnovšie poznatky v danej oblasti. Vzhľadom na rozmanité uplatnenie farmaceutov v praxi je rozsah predmetov dostatočne široký aby spĺňal požiadavky, ktoré sú na absolventov kladené. O koncepcii nového študijného programu bola v minulých rokoch intenzívna diskusia a nedosiahla sa zhoda názorov potrebných na jeho realizáciu. Nové vedenie fakulty sa pokúsi znovu otvoriť túto otázku a zmeniť existujúci študijný program tak, aby odzrkadľoval súčasné trendy farmácie vo svete. (Celú reakciu si môžete prečítať na www.sssf.sk)


13. 9. prebiehala počas prváckeho zápisu prezentácia SSŠF pod názvom Spoznaj nás. Pred vstupom do auly sa nachádzal spolkový stánok, v ktorom mohli prváci dostať spolkáčske pero, nálepku, šnúrku či tričko a taktiež sa pred vstupom do auly rozdávali aj Farmakoviny ­ sprievodca prváka. Táto publikácia vychádza už druhý rok a jej cieľom je uľahčiť prvákom nástup do novej školy a začiatok štúdia. Obsahuje praktické informácie o cestovaní, živote na internátoch, stravovaní a o tom, čo všetko treba robiť, aby človek v zdraví prežil túto fakultu. Stručne predstavuje spolok a poradí aj, kde sa dá v Bratislave tráviť voľný čas. Poobede prebehla v aule oficiálna prezentácia spolku vedená viceprezidentkou Ninou Mačugovou. autor: Michaela Barkociová, 2. ročník, kontakt: viceprezident@sssf.sk, foto: archív SSŠF

SP RÁ

VY 20. 9. sa v Žiline uskutočnila konferencia Pharma News, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia SSŠF.Konferencia sa začala prednáškou Ing.Ivana Jablonského, CSc. o liečivých účinkoch rakytníka a vybraných liečivých húb, počas ktorej sme sa mali možnosť dozvedieť aj o širokej škále použitia týchto húb, najmä hlivy ustricovej. Následne konferencia pokračovala krátkymi odbornými prednáškami jednotlivých zastúpených firiem, prezentáciou spoločností a ich produktov. Poobedňajší program bol zakončený pre mňa najzaujímavejším vstupom od doc. PharmaDr. et Mgr. Davida Vetchého, PhD. s témou „Používané postupy k zrýchleniu nástupu účinku liečivých látok z tabliet.“ autor: Nina Mačugová, 4. ročník, foto: archív SSŠF, kontakt: viceprezident@sssf.sk


V utorok 10. 9. Slovenský spolok študentov farmácie hostil francúzskeho farmaceuta Guillauma Bruna, ktorý v rámci diplomovej práce podniká cestu okolo sveta na motorke a spoznáva a porovnáva, ako funguje farmácia v rôznych kultúrach a krajinách. Tento projekt začal 2. septembra, kedy vyrazil z francúzskeho mesta Lyon a pokračoval cez Taliansko a Rakúsko až na Slovensko. V našom hlavnom meste sa zdržal tri dni a veľmi sa mu tu páčilo. Videl Staré mesto, Bratislavský hrad, ochutnal slovenské pivo aj študentskú párty. Prajeme mu veľa šťastia na jeho ceste, ktorá bude celkovo trvať až rok a osem mesiacov a dúfame, že ešte niekedy zavíta na Slovensko. Bon voyage, Guillaume! autor: Nina Mačugová, 4. ročník, foto: archív SSŠF, kontakt: viceprezident@sssf.sk

18. 9. sa opäť raz v Unique Club­e v Mlynskej doline konala nezabudnuteľná Pharma párty. S letom sa okrem stovky študentov rozlúčil aj SSŠF a rádio Chillibeat, ktorí pre vás túto jedinečnú párty zorganizovali. Každý účastník dostal pri vstupe farebný fluoreskujúci náramok a v rámci preventívnej ochrany prezervatív. Študenti sa pri skvelej hudbe zabávali až do skorých ranných hodín. Dúfam, že sa vidíme aj na ďalšej Pharma párty, ktorá sa uskutoční 30. 10. a ponesie sa v štýle Halloween­u. Partnermi Open pharma párty boli Chillibeat rádio a UNIQUE club. autor: Šarlota Longauerová, 4. ročník, foto: Simona Bučeková, kontakt: kultura@sssf.sk

strana 6

25. 9. patril Svetovému dňu farmaceutov s podtitulom: Zjednodušenie používania liekov bez ohľadu na to, ako komplexné sú. Členovia SSŠF rozdávali počas tohto dňa na fakulte pre študentov malé darčeky. autor: Peter Šišovský, 4. ročník, foto: archív SSŠF, kontakt: vzdelavanie@sssf.sk FARMAKOVINY, marec 2013


Deň srdca

Ako je už tradičným zvykom, september je mesiacom srdca a srdcových tém. Deň srdca je určený Svetovou federáciou srdca na 29. 9., ale z praktického hľadiska u nás na Slovensku prebehli merania 27. 9. a 30. 9..

30. septembra pripravil SSŠF v spolupráci s farmaceutickou spo­ ločnosťou Servier pre študentov vzdelávacie podujatie k vyššie spo­ menutej téme Svetového dňa srdca. Vo vestibule fakulty mali študenti možnosť nechať si zadarmo odmerať krvný tlak, vydržať pichnutie lancetou a obetovať pár kvapiek krvi, aby sa dozvedeli svoju hladinu cholesterolu, a nechať si na základe pomeru výšky a váhy stanoviť BMI (index telesnej hmotnosti). Tieto parametre môžu odhaliť potenciálne kardiovaskulárne ochorenie. Po malej chvíli sa pred aulou vytvoril kľukatý rad, možnosť kontroly svojho zdravia húfne využili nielen naši študenti, ale aj študenti susednej Fakulty managementu, učitelia, laboranti a iní pracovníci fakulty. Druhou časťou podujatia bola odborná prednáška internistky a kardiologičky MUDr. Kataríny Hatalovej na tému: Kardiovaskulárne ochorenia a ich prevencia, ktorá sa konala v čitárni FaF UK. Záver tvorila diskusia a tombola, výhrou bola odborná literatúra k danej téme. Sponzorom podujatia bola spoločnosť Servier, sponzorom literatúry bola spoločnosť Uniknihy.sk. autor: Michaela Barkociová, 2. ročník, foto: Matej Pirháč, kontakt: vzdelavanie@sssf.sk

október 2013, FARMAKOVINY

strana 7


Medzi prvé a vychytené udalosti určite patrí Teambuilding, ktorý sa konal 24. 9. 2013 už tradične v lodenici FaF UK na brehu ramena Dunaja. Člnkovanie, strieľanie zo vzduchovky a grilovanie sa stali samozrejmosťou, ktorá nechýbala ani teraz. Veselá nálada, skvelá atmosféra, nové kamarátstva, aj toto a mnoho iného priniesla táto akcia. Na najbližší teambuilding sa môžete tešiť 17. decembra s príznačným názvom vianočný. autor: Janka Uhliariková, 4. ročník, foto: archív SSŠF, kontakt: kultura@sssf.sk

Deň srdca funguje každoročne aj pod hlavičkou Slovenskej nadácie srdca, ktorej hlavným projektom je edukačno­informatívna kampaň MOST ­ mesiac o srdcových témach.Tohto roku sa merania konali 27. septembra. Celý merací deň sa niesol v znamení kódu zdravého života, ktorým je 0­30­5­120­80. Kód predstavuje optimálne parametre pre plnohodnotný život bez zdravotných ťažkostí. Nula kusov vyfajčených cigariet, 5 mmol/l cholesterolu, 30 minút aktívneho pohybu denne a optimálny krvný tlak 120/80 mmHg. Pretože ani to najstatočnejšie srdce nedokáže bezchybne fungovať bez našej pomoci. Podujatie prebiehalo na Námestí SNP v Starom meste, študenti merali okoloidúcim krvný tlak, BMI (body mass index), hladinu glukózy a cholesterolu v kvapke kapilárnej krvi. Následne si mohli účastníci nechať svoje výsledky prekonzultovať s prítomnými lekármi. Z členov SSŠF a študentov FaF UK sa aktívne zúčastnili Miroslava Molitorisová, Veronika Danková, Barbora Kostrejová, Jana Leskovská, Simona Macková, Mária Meščanová, Kristína Kristalyová, Janka Miková, Richard Uhrina, Katarína Kostelanská, Petra Straková, Michal Drdul, Barbora Baloghová, Martin Dragún, Katarína Vaňková a Barbora Kukurová, za čo všetkým veľmi pekne ďakujeme. Projekt podporili aj doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. či prof. MUDr. Ján Murín, CSc.. Priebeh akcie riadila a na všetko dozerala Ľubica Radimská. autor: Janka Uhliariková, 4. ročník, foto: Ľubica Radimská, kontakt: vzdelavanie@sssf.sk, dozornarada@sssf.sk


5th World

Healthcare

autor : Milan Berstling, 4. ročník

Druhý septembrový týždeň patril švajčiarskemu Lausanne, ktoré hostilo najväčšie sympózium pre študentov medicínskych odborov. Mohli ste tu preto stretnúť študentov farmácie, medicíny, zubného lekárstva, ošetrovateľstva či zdra­ votné sestry. Téma Interprofessional Collaboration naznačovala, že 270 účastníkov sa bude mať možnosť popasovať s hľadaním správnych odporúčaní pre budúcnosť. Hlavnou úlohou sympózia bolo vytvoriť komunikačné kanály medzi študentmi študujúcimi rôzne odbory. Vďaka množstvu workshopov a prednášok od zástupcov z WHO, Medecins Sans Frontieres, prezi­ denta FIP (International Pharmaceutical Federation), zástupcov z WHPA (World Health Professions Alliance) i riaditeľa nemocnice CHUV (University Hospital of Lausanne,) v ktorej prebiehal odborný program celého sympózia. Počas komuni­ kačných a teambuildingových workshopov sme sa učili spoločnej spolupráci a uprednostňovaniu priorít FARMAKOVINY, marec 2013 október 2013, FARMAKOVINY

Students Symposium a cieľov skupiny pred tými osobnými, či už jednoduchým príkladom potá­ pajúcej sa lode a určenia prioritných predmetov, ktoré si z nej môžete odniesť. Sám som bol prekvapený, aký veľký rozdiel je medzi prioritami jednotlivca a prioritami skupiny, ktorá vie svoje tvrdenia aj odôvodniť. Proces spolupráce, či v tíme alebo medziodborovej, je založený na reš­ pekte a porozumení, o vypočutí si názo­ rov a komunikácii medzi členmi tímu. Ako teda má vyzerať správna spolupráca medzi ľuďmi, ktorí smerujú k rovnakému cieľu – blahu pacienta? Je nesmierne dôležité pochopiť, že bez vzájomného rešpektu a dôvery je cieľ pracovať v tíme nesplniteľný. Učiť sa týmto cnostiam nie je tak zložité, ako na prvý pohľad vyzerá. Stačí len, ak vybehnete niekam na večeru či pohárik so svojim kolegom z našej alebo lekárskej fakulty a nebudete sa zaujímať len o to, čo má nové, ale diskutovať aj o štúdiu, o jeho názore na to, čo ste čítali či počuli od starších kolegov z praxe. Vďaka tomu získate strana 9 9 strana


už počas štúdia nesmierny prehľad o práci a názoroch vašich budúcich kolegov. Okrem toho sme diskutovali aj o financovaní zdravotníctva v rôznych kútoch sveta, o spolupráci, ktorá prebieha na konkrétnych príkladoch a ktorú poskytli študenti z celého sveta. Vedeli ste, že napríklad v susednom Maďarsku majú študenti farmácie a medicíny 2 roky spoločné predmety? Že v Nepále pripadá 1 zdravotnícky pracovník na 150 tisíc obyvateľov a viac ako 1 miliarda ľudí neuvidí počas celého svojho života zdravotníka? Práca v tíme a spolupráca s ostatnými je preto to najmenej, čomu sa môžeme naučiť a zlepšiť tak finančné zaťaženie zdravotníctva v našej časti planéty. WHSS sa koná len raz za 2 roky, preto vám všetkým odporúčam zaujímať sa o tento projekt v roku 2015. Okrem odborného programu zažijete skvelý kultúrny program ako je štandardom každého štu­ dentského kongresu, spoznáte mnoho ľudí, ale hlavne nazbierate strana 10

neoceniteľné vedomosti a známosti zo sveta a z rôznych profesií, ktoré môžete jedného dňa zužitkovať. Na záver by som sa chcel poďakovať Slovenskej lekárnickej komore za finančnú podporu, vďaka ktorej som sa sympózia mohol zúčastniť. Viva la pharmacie.

foto: autor kontakt: prezident@sssf.sk

FARMAKOVINY, október 2013


foto: archív SSŠF, kontakt: zahranicie@sssf.sk

SEP ­ Student Exchange Programme Slovensko, Zuzana Želinská, 2. ročník Portugalsko, Turecko, Poľsko a Rumunsko. Aj takáto zmes krajín zavítala tento rok na Slovensko cez program SEP. Chlapci, dievčatá, me­ lancholici, flegmatici, bledší, tmavší, všetci sme sa stretli počas leta v Bra­ tislave, aby sme vyskúšali jej príchuť a čo to privoňali slovenskej farmácii. SEP nám otvorili v júni dievčatá z Turecka a Portugalska. Jin z Istanbulu bola najprv jedinou zástupkyňou krajiny, ale po jej chválach o Slovensku sem privítali aj jej spolužiaci, taktiež študujúci farmaceuti v Istanbule. Sine, Gizam a Armanah po viac ako týždni strávenom na našej akademickej pôde a po prejdení skoro celej Bratislavy vrátane hradu, Slavína, Železnej studienky, Čunova a Kamzíka mali slzy na krajíčku a pekné spomienky na priateľské Slovensko. Ana, Catarina a Eva boli zástupkyne z Portugalska. Predtým, ako prišli dobývať naše územie, dobili svoje telá prejdením európskych metropol ako Berlín, Praha, Budapešť, Viedeň a na malé hlavné mesto im zostali už len necelé dva týždne. Okrem vtipných situácií október 2013, FARMAKOVINY

v lekárni Bacillus si užili aj našu gastronómiu. Júl sa nám blížil ku koncu a pomaly ho striedal august. O otvo­ renie augustovej SEP rodiny sa postarali ako inak Portugalci, tento krát chlapci z mesta Coimbra, Gil a Fred. Za nimi nasledovali 4 dievčatá z rovnaké­ ho mesta, ustráchané Helena a Olivia a úplne opačné, veselé Rita a Patricia. Uzatvorili nám to susedka zo severu, Poľka Joanna, a jej kolegynka z Ru­ munska, Ingrid. August bol omnoho akčnejší, začalo sa to súkromnou prehliadkou našej Alma Mater, jej rektorskej siene a auly, pokračovalo sa výletom na Červený kameň a keď sme sa cítili stiesnení v pre nás už malej Bratislave, rozhodli sme sa zavŕšiť SEP 2013 4­dňovým výletom v Tatrách. Ak ma oči neklamali, všetci si to tu užili a verím, že si domov odniesli len tie najlepšie spomienky. Na záver by som sa rada poďakovala lekárňam, ktoré nám s ochotou hostili našich SEP študentov, a to: Univerzitná lekáreň v Ružinove, Lekáreň Bacillus v Lamači a lekáreň Dr.Max. Tak teda o rok. strana 11


S i n g a pu r

Adam Letenay, Eva Blahútová, 5. ročník Po prílete do tropického mes­ ta plného ruchu, stresu, kokosových paliem a nákupných centier sme sa ubytovali v našom hosteli. V prvých dňoch sme spoznali mnoho ľudí, medzi najdôležitejších patrila naša Student Exchange Officer (SEO) June a naši vedúci farmaceuti John a Alvin. Netreba zabúdať ani na obyvateľov indického národa, ktorí okupovali prevažnú časť hostela. Čo sa týka samotnej praxe v lekárni, John mi (Adam) neraz kládol zapeklité otázky, ktorých odpovede som bol nútený hľadať v príbalových letákoch, kni­ hách, občas i vo vlastne hlave, nakoľko on mi ich nikdy neprezradil. Moje sebavedomie po prvom týždni v lekárni bolo pod bodom mrazu. Moja biblická kolegyňa Eva strávila prax v lekárni, ktorá bola súčasťou súkromnej nemocnice pripomínajúcej skôr 5­ hviezdičkový hotel. Samotná dispen­ zácia a ochota pomôcť pacientom v oboch lekárňach trvala takmer vždy 5 – 15 minút aj napriek dlhým zástupom pacientov. Súčasťou každej lekárne strana 12

bolo voľnopredajné oddelenie po­ dobné našej drogérii, v ktorej ste si bez dozoru farmaceuta mohli zakúpiť napríklad aj lieky s obsahom paraceta­ molu! Kuriozitou Singapuru je prísny zákaz predaja žuvačiek kvôli znečisťo­ vaniu prostredia. Lekáreň je jediné miesto, kde si žuvačky môžete zakúpiť z dôvodu ústnej hygieny a dentálnych ťažkostí. Žuvačky dostanete až po nadiktovaní osobných údajov, pričom lekáreň vedie osobitnú evidenciu kaž­ dého pacienta, ktorý si žuvačky zakúpi. Vo voľnom čase sme navští­ vili ekologické záhrady s gigantickými umelými stromami – Gardens by the Bay a známy hotel s bazénom na strešnej plošine – Marina Bay Sands. Šesť týždňov v Singapure bolo pre nás nezabudnuteľným životným zážitkom. Ku koncu by sme sa chceli poďakovať či už študentom zo SSŠF, Katedre organizácie a riadenia farmácie, orga­ nizátorom zo Singapuru, ale hlavne ro­ dine, bez ktorej podpory by sme len veľ­ mi ťažko hľadali cestu do ďalekej Ázie. (foto:autori, kontakt:zahranicie@sssf.sk) FARMAKOVINY, október 2013


foto: autor, kontakt: zahranicie@sssf.sk

Estónsko

Mária Ondrejičková, 4. ročník

SEP som vnímala ako dobrú možnosť spojiť spoznávanie cudzej krajiny s určitou praxou v obore. Po zdĺhavom procese sme boli šťastne vybrané estónskou SEO (Student Exchange officer). Z dôvodu letných prázdnin na univerzite sme nemohli byť umiestnené do výskumu, ako sme pôvodne chceli, dostali sme však možnosť dva týždne pôsobiť v nemocničnej lekárni v Tartu, univer­ zitnom meste Estónska. V našej Tamme Apteek pracovalo 10 žien, z čoho 9 boli blondýnky. Svoju neznalosť angličtiny úspešne kompenzovali pria­ teľským prístupom a Google Translatorom za tárami. Šesť hodín denne sme dokladali tovar do regálov, vážili a balili prášky a maste a oboznamovali sa s chodom lekárne. Estónci si zakladajú na využívaní moderných technológií, čoho pekným príkladom je zavedenie digipreskripcie receptov. V našej lekárni tvorili digitál­ ne recepty až 95% všetkých evidova­ ných receptov. Aj keď tento systém beží v krajine už dva roky, neustále ho október 2013, FARMAKOVINY

vylepšujú a zefektívňujú. Čas po práci sme trávili vychutnávaním si mesta a okolitých prírodných zaujímavostí s miestnymi študentmi farmácie. Po skončení praxe sme týždeň cestovali po krajine. Navštívili sme národné parky a rezervácie Lahemaa, Soomaa a Endla zachová­ vajúce rozľahlé močiarne ekosystémy. Estónci prehlasujú, že rok má u nich 5 období – jar, leto, jeseň, zimu a záplavy, kedy sa vodná hladina v močiaroch zdvihne o niekoľko metrov a zmení tvár krajiny. Navštívili sme aj západné a severné baltické pobrežie, ktoré nás prekvapilo svojou príjemnou, priam dovolenkovou teplotou. Plytká voda, kam až človek dovidí, a svetlý jemný piesok na pobreží, rozsiahle močiare a borovicové lesy s čučoriedkovým podrastom, neko­ nečné množstvo briez, čarovné biele noci a atmosféra pohody v mestách, to všetko je Estónsko. Vďaka SEP­u sme dostali možnosť spoznať túto jedinečnú krajinu so všetkým, čo ponúka, a navždy jej prepadnúť. strana 13


59th IPSF World Congress 30. júl ­ 9. august 2013, Utrecht, Holandsko autor: Nina Mačugová, 4. ročník, kontakt: viceprezident@sssf.sk

Urecht, holandské mesto vzdialené asi 40 km od Amsterdamu a taktiež dejisko svetového kongresu IPSF 2013 – to sú fakty, ktoré si môžete prečítať kdekoľvek. To, aké je to byť súčasťou najväčšieho svetového študentského farmaceutického kon­ gresu, sa vám pokúsim priblížiť ja. 30. 7. 2013 – Viedeň, Schwechat – dvaja mladí študenti farmácie čakajú na odlet do Amsterdamu. Takto to celé začalo. Vtedy som netušila, že ma čakajú jedny z najlepších dní môjho života. Bolo to 11 neuveriteľných dní, ktoré ma posunuli dopredu vo všetkých možných smeroch. Jednak v

osobnostnom rozvoji, ale aj v jazykových znalostiach, vedomos­ tiach, skúsenostiach a v neposled­ nom rade aj v medzinárodných vzťahoch. Celý kongres sa niesol v duchu témy “Global healthcare for the individual patient“. Druhý a tretí deň kongresu boli venované sympóziám – vzdeláva­ ciemu a vedeckému. Vypočuli sme si veľké množstvo prednášok od mno­ hých úspešných ľudí. strana 14

Vedecké sympózium otvorila Prof. dr. Kirsten Steinhausen témou “Personalised medicine and its implementation into personalised healthcare“, pre mňa bola highlightom prednáška Prof. dr. Gordona McVie s témou “Personalised medicine and cancer research“. Vzdelávacie sympózium na­ čal Prof. dr. Ian Bates prednáškou o “Pharmacy workforce development“, nasledoval Prof. dr. Fred Schobben – “Collaborative practice requires a healthcare team“ a Anna Alassaad s veľmi zaujímavou témou “The pharmacist’s role in the multi­professional helathcare team“. Ostatné dni sme strávili na Valnom zhromaždení, na ktorom sme diskutovali o zmenách v stanovách IPSF, volili sme členov novej exekutívy federácie a schválili European regional office – európsku regionálnu kanceláriu, ktorá bude zastrešovať projekty IPSF v rámci Európy. Kvôli týmto povinnostiam sme, bohužiaľ, neboli schopní zúčastniť sa worksho­ FARMAKOVINY, október 2013


pov, keďže prebiehali paralelne s Valným zhromaždením. Preto dúfa­ me, že v budúcnosti budú naši študenti viac a viac motivovaní zúčas­ tniť sa na kongre­ soch a budeme tak schopní vytvoriť veľkú delegáciu, ktorá bude repre­ zentovať študent­ ský farmaceutický svet na Slovensku. Nesmiem zabudnúť spomenúť skutočne bohatý so­ ciálny program, kto­ rý prebiehal prak­ ticky každý večer. Zažili sme tematické párty – Neon lab coat party, James Bond party, Underwater world party, Arabic night, ale aj nezabudnuteľnú International night, na ktorej sme mali možnosť ochutnať a vidieť jedlá, nápoje, tance, oblečenie a mnohé iné veci typické pre všetky zastúpené krajiny. Celý kongres bol ukončený Gala night, počas ktorej sme sa rozlúčili so skvelým Utrechtom, s usporiadateľmi kongre­su, s kongresom samotným a so všetkými novými a starými kamarátmi a sľúbili si, že o rok sa snáď znova uvidíme, tento krát v Porte. október 2013, FARMAKOVINY

Čo nám to prinieslo? Okrem skvelej atmosféry a hory zážitkov najmä novú skúsenosť pohybovať sa v serióznom svete farmácie, komunikovať na odbornej úrovni v cudzom jazyku, pros­ tredníctvom rozhovo­ rov spoznať nové krajiny a kultúry z celého sveta, nakoľko boli zastúpené všetky obývané kontinenty viac ako 60­timi kraji­ nami. Počas kongresu sme posilnili vzťahy s Českým spolkom štu­ dentov farmácie a nadviazali sme kontakt so srbskými a rakúskymi študentmi farmácie, s ktorými tento rok pripravujeme TWIN­y – krátke výmenné pobyty pre študentov farmácie. Ďakujem SSŠF za príležitosť zúčastniť sa na tomto skvelom podujatí, taktiež Minčimu – nášmu prezidentovi, že bol skvelým parťákom na kongrese vo všetkých smeroch a zároveň mu gratulujem k jeho pozícii v subcommittee pre External relations 2013 ­ 2014. Dúfam, že budem mať možnosť reprezentovať náš spolok aj o rok v Porte. P.S.: Viva la pharmacie! (foto: autor) strana 15


Zúčastniť sa FIP WC mal byť podľa mojich očakávaní nový zážitok. Predsa len, kongres profesionálnych farmaceutov sa musí značne odlišovať od študentských kongresov. FIP alebo International Pharmaceutical Federation znamená federácia združujúca farmaceutov po ukončení štúdia. Jej členom je v dnešnej dobe 137 národných organi­ zácii spolu s viac ako 3 miliónmi členov. Hlavným cieľom FIP­u je vytváranie prostredia pre farmaceutov a vedcov z oblasti farmácie a ich networking. Vďaka tomu máte možnosť zostať v kontakte s profesionálmi a s ľuďmi, ktorí sa venujú napr. rovnakému výskumu ako vy, aj po štúdiu. Nevýhodou tohto kongresu je, že v registračnom poplatku máte iba prístup na kongres. Samozrejmosťou sú vynikajúci prednášajúci a štandardne aspoň 6 paralelných prednášok, z ktorých si môžete vybrať tú, ktorá Vás zaujíma najviac. Z finančného pohľadu si však ešte musíte zabezpečiť ubytovanie, čo sa mi našťastie podarilo vyriešiť spolu s niekoľkými ľuďmi z IPSF. Súčasťou kongresu bolo aj výstavisko, na ktorom mali svoje stánky rôzne farma­firmy (viac ako 40!) či univerzity. Tento priestor je vynikajúca možnosť na hľadanie postgraduálneho štúdia na zahraničnej univerzite či

strana 16

73rd FIP World Congress

v Dubline

autor : Milan Berstling, 4. ročník

nájdenie intershipu v niektorej farma­ ceutickej spoločnosti. Okrem toho sa môžete zúčastniť rôznych recepcií, pričom my sme mali možnosť zúčastniť sa thajskej – ktorá prezentovala budúcoročný FIP WC v Bangkoku. O odbornom programe sa dočítate v Lekárnických listoch alebo na portáli Apatykář, rozsah tohto článku mi nedovoľuje spomenúť všetko, čo som spomenul tam. Dovoľuje mi však motivovať Vás, milí kolegovia, k záujmu o FIP. Hlavne v študentských časoch je to skúsenosť na nezaplatenie (a zaplatiteľná). Po štúdiu je už registračný poplatok 3,5 krát vyšší a to si už zrejme všetci rozmyslíme. Na záver by som sa chcel poďakovať FaF UK a SSŠF za finančnú podporu tejto cesty. Viva la pharmacie foto:autor,kontakt:prezident@sssf.sk .

FARMAKOVINY, október 2013


БФСА ­ Българска Фармацевтична Студентска Асоциация

BPhSA ­ Bulharská asociácia študentov farmácie

Bulharská asociácia študen­ tov farmácie bola založená pred šiestimi rokmi. Teraz má 60 členov. Sú nimi študenti z Fakulty farmácie (Medical University of Sofia) a z Fakulty farmácie a chémie (Sofia University). Z tradičných aktivít, ktoré organizuje, to sú najmä kampane proti AIDS a cukrovke, návšteva detí v sirotincoch či každoročný bowlingový turnaj. Každý mesiac k nám pozývame prednášať zástupcov z farmaceutických spoločností na sociálne významnú tému. Naša organizácia je kontaktom medzi štu­ dentmi na univerzitách a spoločnos­ ťami, ktoré hľadajú mladých a ambi­ cióznych profesionálov. Sme členmi IPSF (Internatio­ nal Pharmaceutical Students´ Federation) a EPSA (European Pharmaceutical Students´ Association). Minulý rok sme hostili 9th Autumn Assembly. Práve na tomto zhromaž­ dení sme usporiadali viacero prednášok a tréningov, zahŕňalo aj International Night, Traditional Night či záverečnú Gala Dinner. Zúčastnilo sa ho približne 200 študentov z celého sveta. október 2013, FARMAKOVINY

autor: Mariq Dundarova prezident BPhSA 2013/14 Bulharsko a Slovensko spolu minulý rok usporiadali TWIN – výmenný projekt medzi bulharskými a slovenskými študentmi farmácie. Ako prví pricestovali na miestnu fakultu do Sofie študenti zo Slovenska, následne sme v apríli šli na výmenu na Slovensko my. Bol to úžasný čas strávený s priateľmi. Aktuálna exekutíva našej asociácie bola zvolená v máji 2013. Pozostáva zo študentov rôznych ročníkov, no zdieľajúcich spoločné nápady a záujmy. Okrem exekutívy máme takisto pozície slúžiace na

TWIN v Sofii

strana 17


organizáciu TWIN­ov, stáží (IPM stretnutie členov BPhSA koordinátor), Liaison Secretary (EPSA contact person) a CEP koordinátor. Projekty však netvoria iba títo ľudia, ale aj ostatní členovia. Podobne ako ďalší členovia IPSF aj my organizujeme SEP (Student Exchange Programme). Ponúkame vám mesačnú prax vo verejnej lekárni spojenú s návštevou atraktívnych miest v Bulharsku. Ak chcete zažiť celoživotnú skúsenosť, príďte do Bulharska. Bude to užitočná skúsenosť nielen pre vašu kariéru, ale spoznáte aj mnoho zaujímavých ľudí, navštívite malebné miesta, ochutnáte delikátne jedlá a omnoho viac. Ak nás chcete kontaktovať, píšte na email: bphsa@yahoogroups.com.

EPSA Summer University v Zadare

návšteva sirotinca

Po čase je SSŠF opäť hrdým členom EPSA (European Pharmaceutical Students´ Association). Prvý augustový týždeň som sa vďaka tomuto faktu zúčastnila Summer University v Zadare, jedného z každoročných podujatí EPSA. Okrem jedinečnej možnosti nadviazať zahraničné kontakty a spoznať šikovných študentov farmácie, ktorých najväčšia záľuba nie je len pipeta a varná banka, to bolo aj nadobudnutie iného pohľadu na farmáciu, na jej marketing, manažment či skúsenosti s vedením určitej skupiny ľudí. Hlavnou témou bola ASTMA a čo by mal lekárnik ovládať pri tomto ochorení. V inom z workshopov sme zase ľudi priamo na pláži informovali o možnostiach prevencie proti rakovine kože. Ďakujem SSŠF za možnosť sa zúčastniť a spolufinancovanie. Teším sa na ďalší ročník. autor: Zuzana Želinská, 2. ročník, kontakt: zahranicie@sssf.sk, foto: autor


Pokud hledám informace z farmacie, pak APATYKÁŘ®, pokud hledám práci v lékárně, pak LÉKÁRNICKÁ INZERCE. Vznik největšího českého nezávislého portálu o lékárenství APATYKÁŘ® www.apatykar.info se datuje od roku 1999. V roce 2000 byly původní jednoduché stránky o léká­

lékárenství, studiu farmacie i o názorech jejich akademických představitelů. Nemusejí tak informa­ ce z lékárenství, které potřebují i v rámci studia, složitě vyhledávat a mají je po ruce na jednom místě. Díky objektivním a kvalitním informacím získal APATYKÁŘ® v roce 2002 ISSN, v roce 2006 prestižní

republiky, tak především ze světa. Přináší souhrn všeho podstatného (v řadě případů exkluzivního), co by všem, kdo se pohybují ve farmacii nemělo uniknout. APATYKÁŘ® se za 13 let stal synonymem pro lékárenství na síti. Odbornou návštěvnickou strukturu tak netvoří jen lékárníci z praxe, akademici, farmamanažeři či státní správa z oblasti zdravotnictví. Nemalou část dle statistik zaujímají rovněž studenti, pro které je zdrojem informací o zásadních změnách v zákonech, aktuálních událostech v

www.lekarenskypodcast.cz

renství převedeny na samostatnou, nyní už velmi známou doménu. Zakladatelem a provozovatelem portálu je lékárník PharmDr. Martin Dočkal. Portál se od počátku soustředí výhradně na poskytování kvalitního zpravodajství z lékárenství a farmasektoru, a to jak z České

október 2013, FARMAKOVINY

švýcarskou certifikaci Health On the Net (jako jeden z prvních českých webů), je archivován v rámci služby Webarchiv či citován nejen českými, ale i zahraničními médii. Od roku 2008 jsou zásadní události a rozhovory s hosty prezentovány formou podcastingu

(audio­ příspěvků cíleně určených pro web a mobilní zařízení). Podcasty si rychle našly řadu příznivců. Hlavní portál skupiny APATYKÁŘ® je v současnosti s více než 440 tis. unikátními návštěvníky měsíčně lídrem mezi českými farmaweby. Více než 240 podcastů již přineslo rozhovory se zahraničními i českými hosty (např. ministrem zdravotnictví, presidenty profesních komor, či akademickými představiteli farmaceutických fakult), zahraniční strana 19


zkušenosti studentů, ale i již praktikujících lékárníků (podcasty o norském systému lékárenství, britské klinické farmacii ad.), informace z Českého farmaceutického muzea v Kuksu, speciálních lékárenských akcí (Jednání PGEU, Mistrovství v léká­ renské komunikaci) ad. Podcasty jsou dostupné v iTunes a stejně jako celý portál i v mobilní verzi pro smartphony, iPad ad. V roce 2008 získal podcasting APATYKÁŘ® prestižní evropskou cenu National Winner European Podcast Award. Rodinu webů APATYKÁŘ® netvoří už zdaleka jen vlajková loď, hlavní portál, ale také několik dalších samostatných projektů – 1. evropský Lékárenský podcast, odborný web pro lékárníky a farmaceutické asistentky pharmaAPATYKÁŘ® www.pharmaapatykar.info, web Českého farmaceutického muzea www.ceska­a­ patyka.cz, etický projekt Rodinná lékárna www.rodinnalekarna.pro, web tradiční akce českých lékárníků Lékárnické dny www.lekarnickedny.cz a samozřejmě LÉKÁRNICKÁ INZERCE www.lekarnickainzerce.cz. LÉKÁRNICKÁ INZERCE www.lekarnickainzerce.cz – cíleně zaměřená od počátku své existence (2000) na lékárenský sektor – si vybudovala prestiž a známost mezi

strana 20

všemi, kteří se v česko­slovenském farmasektoru pohybují. Už více než 13 let je nejnavštěvovanější pracovní platformou pro sektor lékárenství a jako jediná v ČR nabízí pro studenty, absolventy a uchazeče o práci personální inzerci zcela zdarma bez jakýchkoli omezení. Protože se IT svět multimedializoval, doplňuje nejnověji tuto nabídku také o možnost podpořit svůj inzerát osobním podcastem. I proto je LÉKÁRNICKÁ IN­ ZERCE primárním místem, kde hledají své budoucí pracovní uplatnění nebo placenou praxi čeští, ale i slovenští absolventi farmaceutického studia. Aby byla pro uchazeče co možná nejužitečnější, jsou inzeráty nabízející práci důsledně kontrolo­ vány a veškeré skryté a neseriózní nabídky vyřazeny. Od roku 2008 portál APATYKÁŘ® navázal postupně aktivní spolupráci se Spolkem českých studentů farmacie, Unií studentů farmacie, Slovenským spolkem studentů farmacie a rovněž Spolkem košických studentů farmacie. Studenti tak mají možnost prezentovat své aktivity na nej­ navštěvovanějším místě českého internetu, které se věnuje lékárenství a farmacii. autor: Martin Dočkal FARMAKOVINY, október 2013


Blok na dnes Vedecká činnosť našich študentov: Martin Dušička: Echinacea :

Začala jeseň a s ňou prichádza aj obdobie nádchy a infekčných ochorení, ktoré trápia ľudí s oslabenou imunitou. Väčšina ľudí už pri prvých príznakoch prechladnutia siaha po silných antipyretikách a antibiotikách, no zabúdajú na silu liečivých rastlín, ktoré dokážu potlačiť tieto ochorenia a posilnia aj vašu imunitu. Takouto rastlinou je napríklad Echinacea purpurea a Echinacea angustifolia. Výťažok z koreňa z vňate je liečebne známy viac ako 100 rokov. Pomáha zvyšovať odolnosť proti infekciám, čo vedeli už severoamerickí Indiáni, ako aj prví obyvatelia tohto kontinentu. Koreň sa aplikoval aj ako prostriedok na čistenie a hojenie rán. Echinacea pochádza zo Severnej Ameriky, rozšírená je v oblasti Saskatchewan, južne do Tennessee až do Texasu. Pomáha liečiť infekciu posilnením imunitného systému. Keď telo napadnú choroboplodné zárodky, vylúčia bunky tela látky, ktoré do napadnutej oblasti priťahujú biele krvinky likvidujúce infekciu (makrofágy). Echinacea posilňuje ich schopnosť ničiť tieto zárodky. Rastlina tiež povzbudzuje lymfocyty B a T, a k tomu ešte zvyšuje tvorbu ďalšej

zložky imunitného systému ­ interleukínu 1. Echinacea obsahuje echinakosid, prírodné antibiotikum, ktoré má široké spektrum antimikrobiotického účinku. Za druhé posilňuje tkanivá proti choroboplod­ ným zárodkom. Tkanivá obsahujú kyselinu hyaluronovú, ktorá slúži ako štít proti škodlivým mikroorganizmom. Mnoho zárodkov tvorí enzým hyaluronidázu, ktorý menovanú ochranu rozpúšťa, a zárodky potom môžu preniknúť do tkanív a spôsobiť nákazu. Echinaceín tento enzým mikroorganizmov napáda. Za tretie echinacea napodobňuje interferón. Tesne pred zánikom infekciou napadnutej bunky sa z nej totiž uvoľní malé množstvo interferónu, ktoré zvyšuje schopnosť okolitých buniek odolať náporu infekcie. Vedci namočili bunky do výťažku echinacey a potom ich vystavili účinkom herpesu a angíny. V porovnaní s bunkami bez echinacey sa nakazilo len veľmi malé množstvo buniek namočených vo výťažku. Echinacea sa v dnešnej dobe používa na liečbu angíny, infekcie horných dýchacích ciest, zápalu rán, proti aftám a hlavne proti nádche a chrípke. V lekár­ ňach ju väčšinou nájdeme vo forme kapsúl, kvapiek alebo sirupu. Liek by nemali užívať ženy v gravidite a pri dojčení. Relatívne časté sú alergie najmä u ľudí neznášajúcich liečivé rastliny z čeľade Asteraceae. zdroj: prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, Phd., doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek, CSc.: Atlas liečivých rastlín a lesných plodov; Michael Castleman: The New Healing Herbs


Tiráž:

pripravil: články:

Peter Šišovský (publikacie@sssf.sk) Michaela Barkociová, Milan Berstling, Eva Blahútová, Martin Dočkal, Martin Dušička, Mariq Dundarova, Adam Letenay, Šarlota

Longauerová, Nina Mačugová, Mária Ondrejičková, Peter Šišovský, Janka Uhliariková, Zuzana Želinská fotografie: Matej Pirháč, S. Bučeková, Ľ. Radimská, archív SSŠF a BPhSA, autori grafická úprava: Peter Šišovský tlač zabezpečil: Marián Michalides tlač podporila: ADL ­ Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

Redakcia:

Slovenský spolok študentov farmácie Odbojárov 10 832 32 Bratislava šéfredaktor: Peter Šišovský, publikacie@sssf.sk redaktori: Michaela Barkociová, Janka Uhliariková

Bližšie informácie o reklame: publikacie@sssf.sk

Farmakoviny sú súčasťou databázy Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra .

Slovenskej akadémie vied.

Podujatia na zimný semester 2013/14: 16. 10. 17. ­ 20. 10.

22. 10. 30. 10. 13. 11. 19. 11. 20. 11. 27. 11. 27. 11. 2. ­ 8. 12. 3. 12. 17. 12. december 2013

Zumba Day (sport@sssf.sk) výmenný pobyt s farmaceutmi z Košíc (v KE) (viceprezident@sssf.sk) Vzdelaný študent (vzdelavanie@sssf.sk) Halloween pharma párty (kultura@sssf.sk) Beánia farmaceutov (kultura@sssf.sk) Kvapka krvi (vzdelavanie@sssf.sk) Kalčetový turnaj (sport@sssf.sk) AntiAIDS kampaň (vzdelavanie@sssf.sk) Pharma párty antiAIDS (kultura@sssf.sk) TWIN Srbsko (viceprezident@sssf.sk) Futsalový turnaj (sport@sssf.sk) Vianočný teambuilding (kultura@sssf.sk) 2. číslo časopisu Farmakoviny (publikacie@sssf.sk)


Farmakoviny číslo 1 ročník 2