Orlandus Lassus' Matthæuspassion

Page 1

LASSUS

MATTHÆUS

PASSION

MUSICA

FICTA BO HOLTEN

1


PASSIO DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI SECUNDUM MATTHAEUM MED MOTETTER Expectans expectavi Tristis est anima Qui vult venire post me Animam meam dilectam tradidi in manus iniquorum Tre volte havev’a a l’importuna Mors tua, mors Christi

MEDVIRKENDE Torsten Nielsen, evangelist Lauritz Jakob Thomsen, Jesus Ann-Christin Wesser Ingels, sopran Louise Odgaard, sopran Eva Wöllinger-Bengtson, alt Tobias Aabye Dam, tenor Bo Kristensen, tenor Rasmus Kure Thomsen, bas Bo Holten, dirigent Christian Tobiassen, producent

Påsken 2017 Koncerten er støttet af:

1


PASSIONSMUSIK FRA SENRENÆSSANCEN “Matthæus-passionen” er i den grad blevet et ikon i

påsketjenesten, og slet ikke hvilke af Lassus’ motetter,

alle musikelskeres bevidsthed at tankerne strax går

men jeg gætter på at man har gjort det, og jeg har til

til Bachs rystende mesterværk. Men det var jo ikke

denne “genskabelse” af Matthæus-passionen fundet

Bach der fandt på at sætte påskeevangeliet i musik.

passende motetter (og een åndelig madrigal) i Lassus’

Man skal ikke glemme at fremførelser, musikalsk

rige produktion der passer tekstligt og musikalsk. I

og teatralsk, af Jesu lidelse og død går tilbage til de

øvrigt er jeg blevet støttet i dette af verdens måske

allertidligste kristne menigheder i Romerrigets dage.

ledende Lassus-ekspert, amerikaneren David Crook,

Påskens budskab har så at sige altid været iklædt en

som jeg har haft en korrespondance med, og som også

gennemspilning af hele lidelsesforløbet i de stille dage

havde det synspunkt at dette kunne være en af måder-

frem til opstandelsen på påskedag.

ne hvorpå man kunne udbrede kendskabet til Lassus’ fabelagtige musik.

I de tidlige århundreder blev passionerne sunget enstemmigt, hvordan ved vi næppe, men i århundre-

Jeg tøver dog med at kalde dette en “rekonstruktion”

dernes forløb opstod den kirkelige enstemmige grego-

af hvordan en passionsgudstjeneste har kunnet have

rianske sang, som givetvis har været meget forskellig

taget sig ud i 1570ernes München (for det véd vi

over hele den kristne verden. Dog lader det til at man

desværre meget lidt om), men dette er i hvert fald et

ofte har haft en særlig evangelist-rolle og en Jesus-rol-

bud og det sætter lytteren i stand til at høre Lassus’

le, medens mindre “partier” som Pilatus og Judas har

mesterligt stramme passion i en sammenhæng der ikke

været sunget af andre.

er ganske usandsynlig og som lader dens naturlige dramatik fremstå tydeligt og klart.

Omkring 1500 begyndte man at komponere hele flerstemmige passioner, men mange tonesætninger

Men hvem er i øvrigt denne Lassus (1532-1594)? Helt

holdt fast ved at have evangelist-fortællingen samt Jesu

uden tvivl den mest celebre komponist fra anden

replikker som enstemmig sang, medens resten blev

halvdel af 1500-tallet, senrenæssancen. Især i sin

udsat flerstemmigt. Til denne kategori hører Lassus’ to-

egen tid berømt ud over alle grænser, en bakkantisk

nesætninger af alle fire evangelisters påskeberetninger,

levemand med mange venner og talenter, 16 børn (9

som man anslår alle stammer fra 1560’ernes München

sønner og 7 døtre), og kendt for sit komiske skuespilta-

hvor han komponerede dem til brug for Hofkapellet.

lent. Virksom i alle tidens genrer (i modsætning til sine

Disse tonesætninger er knapt og tørt komponeret, i pagt

samtidige nu så kendte Palestrina og William Byrd),

med de stille dages krav om tilbageholdenhed samt

fantastisk brevskriver på de sprog han talte og kompo-

kysk og from sorg. Dog er Matthæus-passionen den

nerede på: nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, tysk

mest udarbejdede af disse, og derfor har vi valgt den.

og latin, og lærer for en hel generation af komponister, og dermed en faderskikkelse for den nye barokmusik,

Ingen ved hvilken gregoriansk passionsmusik man

der blomstrede frem umiddelbart efter hans død. Tak-

i München har brugt til evangelisten og Jesus, men

ket være hans stærkt indflydelsesrige år i Italien kaldes

jeg har her valgt en gregorianik i romersk tradition,

han ofte ved sit italienske navn Orlando di Lasso, -

idet Lassus opholdt sig hele sin ungdom i Italien, ikke

franskmændene kalder ham Roland de Lassus, som

mindst en årrække som kapelmester ved Laterankir-

brillant drengesopran i Mons og Antwerpen hed han

ken i rom, katolicismens næstvigtigste helligdom.

Orlande de Latre, og på latin Orlandus Lassus. Måske har forvirringen omkring hans navn stået i vejen for

I renæssancen var det skik og brug at man ved alle

den enorme berømmelse dette gigantiske musikgeni i

slags gudstjenester indlagde passende flerstemmige

sandhed har fortjent.

motetter for at uddybe og intensivere det religiøse udtryk. Man ved ikke præcis om man også har gjort det i

Bo Holten 2


SKÆRTORSDAG PASSIO DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI SECUNDUM MATTHAEUM Evangelista: Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Mattheum:
In illo tempore dixit Jesus discipulis suis:

Vor Herre Jesu Christi Lidelseshistorie ifølge Matthæus:
Og det skete, da Jesus havde fuldendt alle disse Ord, sagde han til sine Disciple:

Iesus: Scitis quia post biduum pascha fiet et Filius hominis tradetur ut crucifigatur

“I vide, at om to Dage er det Påske; så forrådes Menneskesønnen til at korsfæstes.”

Evangelista: Tunc congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi in atrium principis sacerdotum qui dicebatur Caiaphas et consilium fecerunt ut Iesum dolo tenerent et occiderent. Dicebant autem:

Da forsamledes Ypperstepræsterne og Folkets Ældste i Ypperstepræstens Gård; han hed Kaifas. Og de rådsloge om at gribe Jesus med List og ihjelslå ham.

Principis sacerdotum (chorus): Non in die feo ne forte tumultus fieret in populo.

Men de sagde: “Ikke på Højtiden, for at der ikke skal blive Oprør iblandt Folket.”

Evangelista: Cum autem esset Iesus in Bethania in domo Simonis leprosi accessit ad eum mulier habens alabastrum unguenti pretiosi et effudit super caput ipsius recumbentis videntes autem discipuli indignati sunt dicentes:

Men da Jesus var kommen til Bethania, i Simon den spedalskes Hus, kom der en Kvinde til ham, som havde en Alabastkrukke med såre kostbar Salve, og hun udgød den på hans Hoved, medens han sad til Bords. Men da Disciplene så det, bleve de vrede og sagde:

Discipuli (chorus): Ut quid perditio haec potuit enim istud venu–ndari multo et dari pauperibus.

“Hvortil denne Spilde? Dette kunde jo være solgt til en høj Pris og være givet til fattige.”

Evangelista: Sciens autem Iesus ait illis:

Men da Jesus mærkede det, sagde han til dem:

Iesus: Quid molesti estis mulieri? Opus bonum operata est in me. Nam semper pauperes habetis vobiscum me autem non semper habetis. Mittens enim haec unguentum hoc in corpus meum ad sepeliendum me fecit. Amen dico vobis ubicumque praedicatum fuerit hoc evangelium in toto mundo dicetur et quod haec fecit in memoriam eius. Tunc abiit unus de duodecim qui dicitur Iudas Scarioth ad principes sacerdotum: et ait illis:

“Hvorfor volde I Kvinden Fortrædeligheder? Hun har jo gjort en god Gerning imod mig. Thi de fattige have I altid hos eder; men mig have I ikke altid. Thi da hun udgød denne Salve over mit Legeme, gjorde hun det for at berede mig til at begraves. Sandelig, siger jeg eder, hvor som helst i hele Verden dette Evangelium bliver prædiket, skal også det, som hun har gjort, omtales til hendes Ihukommelse.”

Evangelista: Tunc abiit unus de duodecim qui dicitur Iudas Scarioth ad principes sacerdotum: et ait illis:

Da gik en af de tolv, han, som hed Judas Iskariot, hen til Ypperstepræsterne og sagde:

Iudas (chorus): Quid vultis mihi dare et ego vobis eum tradam?

“Hvad ville I give mig, så skal jeg forråde ham til eder?”

Evangelista: At illi constituerunt ei triginta argenteos. Et exinde quaerebat oportunitatem, ut eum traderet. Prima autem azymorum accesserunt discipuli ad Iesum dicentes:

Men de betalte ham tredive Sølvpenge. Og fra den Stund søgte han Lejlighed til at forråde ham. Men på den første Dag af de usyrede Brøds Højtid kom Disciplene til Jesus og sagde:

3


Discipuli (chorus): Ubi vis paremus tibi comedere pascha?

“Hvor vil du, at vi skulle træffe Forberedelse for dig til at spise Påskelammet?”

Evangelista: At Iesus dixit:

Men Jesus sagde:

Iesus: Ite in civitatem ad quendam et dicite ei magister dicit tempus meum prope est apud te facio pascha cum discipulis meis.

“Går ind i Staden til den og den Mand, og siger til ham: Mesteren siger: Min Time er nær; hos dig holder jeg Påske med mine Disciple.”

Evangelista: Et fecerunt discipuli sicut constituit illis Iesus
et paraverunt pascha. Vespere autem facto discumbebat cum duodecim discipulis suis. Et edentibus illis dixit.

Og Disciplene gjorde, som Jesus befalede dem, og beredte Påskelammet. Men da det var blevet Aften, sad han til Bords med de tolv. Og medens de spiste, sagde han:

Iesus: Amen dico vobis quia unus vestrum me traditurus est.

“Sandelig, siger jeg eder, en af eder vil forråde mig.”

Evangelista: Et contristati valde, caeperunt singuli dicere:

Og de bleve såre bedrøvede og begyndte hver især at sige til ham:

Discipuli (chorus): Numquid ego sum, Domine?

“Det er dog vel ikke mig, Herre?”

Evangelista: At ille ipse respondens ait:

Men han svarede og sagde:

Jesus: Qui intinguit mecum manum in parapside hic me tradet. Filius quidem hominis vadit sicut scriptum est de illo: Vae autem homini illi per quem Filius hominis traditur: Bonum erat ei si natus non fuisset homo ille.

“Den, som dyppede Hånden tillige med mig i Fadet, han vil forråde mig. Menneskesønnen går vel bort, som der er skrevet om ham; men ve det Menneske, ved hvem Menneskesønnen bliver forrådt! Det var godt for det Menneske, om han ikke var født.”

Evangelista: Respondens autem Iudas qui tradidit eum dixit:

Men Judas, som forrådte ham, svarede og sagde:

Iudas (chorus): Numquid ego sum rabbi?

“Det er dog vel ikke mig, Rabbi?”

Evangelista: Ait illi:

Han siger til ham:

Jesus: Tu dixisti.

“Du har sagt det.”

Evangelista: Cenantibus autem eis accepit Iesus panem et benedixit ac fregit deditque discipulis suis et ait:

Men medens de spiste, tog Jesus Brød, og han velsignede og brød det og gav Disciplene det og sagde:

Jesus: Accipite et comedite hoc est corpus meum.

“Tager, æder; dette er mit Legeme.”

Evangelista: Et accipiens calicem gratias egit et dedit illis dicens:

Og han tog en Kalk og takkede, gav dem den og sagde:

Jesus: Bibite ex hoc omnes. Hic est enim sanguis meus
novi testamenti qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Dico autem vobis non bibam amodo de hoc genimine vitis usque in diem illum cum illud bibam vobiscum novum in regno Patris mei.

“Drikker alle deraf; thi dette er mit Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange til Syndernes Forladelse. Men jeg siger eder, fra nu af skal jeg ingenlunde drikke af denne Vintræets Frugt indtil den Dag, da jeg skal drikke den ny med eder i min Faders Rige.”

4


MOTET
Expectans expectavi Dominum et respexit me, Deprecationem meam et immisit in os meum, Canticum novum, hymnum Deum nostro.

MOTET
Jeg håbede og ventede på Herren og Han så mig, og hørte min bøn om nåde og fra min mund klang en ny sang, en hymne til vor Gud.

Evangelista: Et hymno dicto exierunt in montem Oliveti. Tunc dicit illis Iesus:

Og da de havde sunget Lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.
Da siger Jesus til dem:

Iesus: Omnes vos scandalum patiemini in me in ista nocte. Scriptum est enim: Percutiam pastorem et dispergentur oves gregis. Postquam autem resurrexero praecedam vos in Galilaeam.

“I skulle alle forarges på mig i denne Nat; thi der er skrevet: Jeg vil slå Hyrden, og Hjordens Får skulle adspredes. Men efter at jeg er bleven oprejst, vil jeg gå forud for eder til Galilæa.”

Evangelista: Respondens autem Petrus ait illi:

Men Peter svarede og sagde til ham:

Petrus (chorus): Et si omnes scandalizati fuerint in te ego numquam scandalizabor.

“Om end alle ville forarges på dig, så vil jeg dog aldrig forarges.”

Evangelista: Ait illi Iesus:

Jesus sagde til ham:

Iesus: Amen dico tibi quia in hac nocte antequam gallus cantet ter me negabis.

“Sandelig, siger jeg dig, i denne Nat, førend Hanen galer, skal du fornægte mig tre Gange.”

Evangelista: Ait illi Petrus:

Peter siger til ham:

Petrus (chorus): Etiam si oportuerit me mori tecum non te negabo.

“Om jeg end skulde dø med dig, vil jeg ingenlunde fornægte dig.”

Evangelista: Similiter et omnes discipuli dixerunt. Tunc venit Iesus cum illis in villam quae dicitur Gethsemani et dixit discipulis suis:

Da kommer Jesus med dem til en Gård, som kaldes Gethsemane, og han siger til Disciplene:

Iesus: Sedete hic donec vadam illuc et orem.

“Sætter eder her, medens jeg går derhen og beder.”

Evangelista: Et adsumpto Petro et duobus filiis Zebedaei coepit contristari et maestus esse. Tunc ait illis:

Og han tog Peter og Zebedæus’s to Sønner med sig, og han begyndte at bedrøves og svarlig at ængstes.
Da siger han til dem:

Jesus (MOTET):
Tristis est anima mea usque ad mortem:
sustinete hic, et vigilate mecum:
nunc videbitis turbam, quae circumdabit me:
vos fugam capietis, et ego vadam immolari pro vobis.

MOTET
”Min sjæl er dybt bedrøvet til døden bliv her og våg med mig.
se nu den forvirring, der omgiver mig: I tager flugten, og jeg ofrer mig for jer.”

Evangelista: Et progressus pusillum procidit in faciem suam orans et dicens:

Og han gik lidt frem, faldt på sit Ansigt, bad og sagde:

Iesus: Mi Pater si possibile est transeat a me calix iste. Verumtamen non sicut ego volo sed sicut tu.

“Min Fader! er det muligt, da gå denne Kalk mig forbi; dog ikke som jeg vil, men som du vil.”

Evangelista: Et venit ad discipulos et invenit eos dormientes et dicit Petro:

Og han kommer til Disciplene og finder dem sovende, og han siger til Peter:

Iesus: Sic non potuistis una hora vigilare mecum? Vigilate et orate, ut non intretis in temptationem. Spiritus quidem promptus est caro autem infirma.

“Så kunde I da ikke våge een Time med mig!
Våger og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse! Ånden er vel redebon, men Kødet er skrøbeligt.”

Evangelista: Iterum secundo abiit et oravit dicens:

Han gik atter anden Gang hen, bad og sagde:

Iesus: Pater mi si non potest hic calix transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua.

“Min Fader! hvis denne Kalk ikke kan gå mig forbi, uden jeg drikker den, da ske din Villie!”

5


Evangelista: Et venit iterum et invenit eos dormientes: Erant enim oculi eorum gravati. Et relictis illis iterum abiit et oravit tertio eundem sermonem dicens. Tunc venit ad discipulos suos et dicit illis:

Og han kom og fandt dem atter sovende, thi deres Øjne vare betyngede.
Og han forlod dem og gik atter hen og bad tredje Gang og sagde atter det samme Ord.
Da kommer han til Disciplene og siger til dem:

Iesus: Dormite iam et requiescite. Ecce adpropinquavit hora
et Filius hominis traditur in manus peccatorum. Surgite eamus ecce adpropinquavit qui me tradit.

“Sove I fremdeles og hvile eder? Se, Timen er nær, og Menneskesønnen forrådes i Synderes Hænder. Står op, lader os gå; se, han, som forråder mig, er nær.”

MOTET
Qui vult venire post me, abneget semetipsum,
Et tollat crucem suam,
et sequatur me, dicit Dominus.

MOTET
Hvis nogen vil følge mig skal han fornægte sig selv og tage sit kors op
og følge mig, siger Herren.

Evangelista: Adhuc eo loquente ecce Iudas unus de duodecim venit et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus, missi a principibus sacerdotum et senioribus populi. Qui autem tradidit eum dedit illis signum dicens:

Og medens han endnu talte, se, da kom Judas, en af de
tolv, og med ham en stor Skare, med Sværd og Knipler, fra Ypperstepræsterne og Folkets Ældste. Men han, som forrådte ham, havde givet dem et Tegn og sagt:

Iudas (chorus): Quemcumque osculatus fuero ipse est tenete eum.

“Den, som jeg kysser, ham er det; griber ham!”

Evangelista: Et confestim accedens ad Iesum dixit:

Og han trådte straks hen til Jesus og sagde:

Iudas (chorus): Ave rabbi.

“Hil være dig, Rabbi!”

Evangelista: Et osculatus est eum. Dixitque illi Iesus:

og kyssede ham. Men Jesus sagde til ham:

Iesus: Amice ad quod venisti.

“Ven, hvorfor kommer du her?”

Evangelista: Tunc accesserunt et manus iniecerunt in Iesum et tenuerunt eum. Et ecce unus ex his, qui erant cum Iesu, extendens manum exemit gladium suum, et percutiensservum principis sacerdotum amputavit auriculam ejus. Tunc ait illi Iesus:

Da trådte de til og lagde Hånd på Jesus og grebe ham.
Og se, en af dem, som vare med Jesus, rakte Hånden ud og drog sit Sværd og slog Ypperstepræstens Tjener og huggede hans Øre af.

Iesus: Converte gladium tuum in locum suum. Omnes enim
qui acceperint gladium gladio peribunt. An putas quia non possum rogare Patrem meum et exhibebit mihi modo plus quam duodecim legiones angelorum? Quomodo ergo implebuntur scripturae quia sic oportet fieri?

“Stik dit Sværd igen på dets Sted; thi alle de, som tage Sværd, skulle omkomme ved Sværd. Eller mener du, at jeg ikke
kan bede min Fader, så han nu tilskikker mig mere end tolv Legioner Engle? Hvorledes skulde da Skrifterne opfyldes, at det bør gå således til?”

Evangelista: In illa hora dixit Iesus turbis:

I den samme Time sagde Jesus til Skarerne:

Iesus: Tamquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus conprehendere me: Qotidie apud vos sedebam docens in templo et non me tenuistis.

“I ere gåede ud ligesom imod en Røver med Sværd og Knipler for at fange mig. Daglig sad jeg i Helligdommen og lærte, og I grebe mig ikke.”

Evangelista: Hoc autem totum factum est ut implerentur scripturae prophetarum tunc discipuli omnes relicto eo, fugerunt.

Men det er alt sammen sket, for at Profeternes Skrifter skulde opfyldes. Da forlode alle Disciplene ham og flyede.

6


MOTET
Animam meam dilectam tradidi in manus iniquorum, et facta est mihi hereditas mea sicut leo in silva: dedit contra me voces adversarius, dicens:

MOTET
Jeg har lagt min sjæl i hænderne på de uretfærdige, og min arvelod er for mig blevet som løven i skoven: Den har brølet mod mig, og sagt:

Congregamini, et properate ad devorandum illum: et posuerunt me in deserto solitudinis,
et luxit super me omnis terra,
quia non est inventus qui me agnosceret, et faceret bene.

Saml jer sammen, og skynd jer at fortære ham: De har sat mig i ørknens ensomhed,
og hele verden har begrædt mig,
fordi ingen har tænkt på at anerkende mig eller gøre mig godt.

Evangelista: At illi tenentes Iesum duxerunt ad Caiaphan principem sacerdotum ubi scribae et seniores convenerant. Petrus autem sequebatur eum a longe usque in atrium principis sacerdotum. Et ingressus intro sedebat cum ministris ut
videret finem. Principes autem sacerdotum et omne concilium quaerebant falsum testimonium contra Iesum ut eum morti traderent: et non invenerunt cum multi falsi testes accessissent. Novissime autem venerunt duo falsi testes et dixerunt:

Men de, som havde grebet Jesus, førte ham hen til Ypperstepræsten Kajfas, hvor de skriftkloge og de Ældste vare forsamlede.
Men Peter fulgte ham i Frastand indtil Ypperstepræstens Gård, og han gik indenfor og satte sig hos Svendene for at se, hvad Udgang det vilde få.
Men Ypperstepræsterne og hele Rådet søgte falsk Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde aflive ham. Og de fandt intet, endskønt der trådte mange falske Vidner frem.
Men til sidst trådte to frem og sagde:

Falsi testes (chorus): Hic dixit possum destruere templum Dei et post triduum aedificare illud.

“Denne har sagt: Jeg kan nedbryde Guds Tempel og bygge det op i tre Dage.”

Evangelista: Et surgens princeps sacerdotum ait illi:

Og Ypperstepræsten stod op og sagde til ham:

Princeps sacerdotum (chorus): Nihil respondes ad ea quae isti adversum te testificantur?

“Svarer du intet på, hvad disse vidne imod dig?”

Evangelista: Iesus autem tacebat et princeps sacerdotum ait illi:

Men Jesus tav.

Princeps sacerdotum (chorus): Adiuro te per Deum vivum ut dicas nobis si tu es Christus Filius Dei.

“Jeg besværger dig ved den levende Gud, at du siger os, om du er Kristus, Guds Søn.”

Evangelista: Dicit illi Iesus:

Jesus siger til ham:

Iesus: Tu dixisti verumtamen dico vobis amodo videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis et venientem in nubibus caeli.

“Du har sagt det; dog jeg siger eder: Fra nu af skulle I se Menneskesønnen sidde ved Kraftens højre Hånd og komme på Himmelens Skyer.”

Evangelista: Tunc princeps sacerdotum scidit vestimenta sua dicens:

Da sønderrev Ypperstepræsten sine Klæder og sagde:

Princeps sacerdotum (chorus): Blasphemavit quid adhuc egemus testibus ecce nunc audistis blasphemiam quid vobis videtur.

“Han har talt bespotteligt; hvad have vi længere Vidner nødig? se, nu have I hørt Bespottelsen. Hvad tykkes eder?”
Og de svarede og sagde:

Evangelista: At illi respondentes dixerunt:

Og de svarede og sagde:

Princeps sacerdotum (chorus): Reus est mortis.

“Han er skyldig til Døden.”

Evangelista: Tunc expuerunt in faciem eius et colaphis eum ceciderunt, alii autem palmas in faciem ei dederunt dicentes:

Da spyttede de ham i Ansigtet og gave ham Næveslag; andre sloge ham på Kinden og sagde:

7


Princeps sacerdotum (chorus): Prophetiza nobis Christe quis est qui te percussit?

“Profeter os, Kristus, hvem var det, der slog dig?”

Evangelista: Petrus vero sedebat foris in atrio. Et accessit ad eum una ancilla dicens:

Men Peter sad udenfor i Gården; og en Pige kom hen til ham og sagde:

Ancilla (chorus): Et tu cum Iesu Galilaeo eras.

“Også du var med Jesus Galilæeren.”

Evangelista: At ille negavit coram omnibus dicens:

Men han nægtede det i alles Påhør og sagde:

Petrus (chorus): Nescio quid dicis.

“Jeg forstår ikke, hvad du siger.”

Evangelista: Exeunte autem illo ianuam vidit eum alia et ait his qui erant ibi:

Men da han gik ud i Portrummet, så en anden Pige ham; og hun siger til dem, som vare der:

Alia ancilla (chorus): Et hic erat cum Iesu Nazareno.

“Denne var med Jesus af Nazareth.”

Evangelista: Et iterum negavit cum iuramento quia non novi hominem. Et post pusillum accesserunt qui stabant et dixerunt Petro:

Og han nægtede det atter med en Ed: “Jeg kender ikke det Menneske.” Men lidt efter kom de, som stode der, hen og sagde til Peter:

Alia (chorus): Vere et tu ex illis es nam et loquella tua manifestum te facit.

“Sandelig, også du er en af dem, dit Mål røber dig jo også.”

Evangelista: Tunc coepit detestari et iurare quia non novisset hominem. Et continuo gallus cantavit. Et recordatus est Petrus verbi Iesu quod dixerat, priusquam gallus cantet ter me negabis. Et egressus foras ploravit amare.

Da begyndte han at forbande sig og sværge:
“Jeg kender ikke det Menneske.”
Og straks galede Hanen. Og Peter kom Jesu Ord i Hu at han havde sagt:
“Førend Hanen galer, skal du fornægte mig tre Gange.”
Og han gik udenfor og græd bitterligt.

MOTET
Tre volte havev’a a l’importuna, e audace ancella, al serv’ et a la turba rea
Detto, e giurato, che giamai seguace
Non fu del suo signor, né’l conoscea;
Il gallo publicatol contumace
Il dì chiamato in testimon v’havea,
Quando del suo gran fallo a pena avvisto S’incontrar gli’occhi suoi con quei di Christo.

MOTET
Tre gange havde han sagt til den frække og frembusende tjenestepige, til tjeneren og til den gemene hob,
sagt og svoret at han aldrig havde været i sin Herres følge
og at han ikke kendte ham;
Den galende hane fremkaldte den klare dag,
som han havde kaldt til vidne herpå.
Netop da han knap havde set sin store synd i øjnene
mødtes hans øjne af Christi øjne.

8


9


LANGFREDAG

Evangelista: Mane autem facto consilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversus Iesum ut
eum morti traderent. Et vinctum adduxerunt eum et tradiderunt Pontio Pilato praesidi. Tunc videns Iudas qui eum tradidit quod damnatus esset paenitentia ductus rettulit triginta argenteos principibus sacerdotum et senioribus dicens:

Men da det var blevet Morgen, holdt alle Ypperstepræsterne og Folkets Ældste Råd imod Jesus for at aflive ham. Og de bandt ham og førte ham bort og overgave ham til Landshøvdingen Pontius Pilatus. Da nu Judas, som forrådte ham, så, at han var bleven domfældt, fortrød han det og bragte de tredive Sølvpenge tilbage til Ypperstepræsterne og de Ældste og sagde:

Iudas (chorus): Peccavi tradens sanguinem iustum. Evangelista: At illi dixerunt:

“Jeg har syndet, idet jeg forrådte uskyldigt Blod.”

Evangelista: At illi dixerunt:

Men de sagde:

Principibus sacerdotum (chorus): Quid ad nos tu videris?

“Hvad kommer det os ved? se du dertil.”

Evangelista: Et proiectis argenteis in templo recessit: Et abiens laqueo se suspendit. Principes autem sacerdotum, acceptis argenteis dixerunt:

Og han kastede Sølvpengene ind i Templet, veg bort og gik hen og hængte sig. Men Ypperstepræsterne toge Sølvpengene og sagde:

Principibus sacerdotum (chorus): Non licet mittere eos in corbanan quia pretium sanguinis est.

“Det er ikke tilladt at lægge dem til Tempelskatten; thi det er Blodpenge.”

Evangelista: Consilio autem inito emerunt ex illis agrum figuli in sepulturam peregrinorum. Propter hoc vocatus est ager
ille Acheldemach, ager sanguinis usque in hodiernum diem. Tunc impletum est quod dictum est per Hieremiam prophetam dicentem: Et acceperunt triginta argenteos pretium adpretiati quem adpretiaverunt a filiis Israhel: et dederunt eos in agrum figuli sicut constituit mihi Dominus. Iesus autem stetit ante praesidem et interrogavit eum praeses dicens:

Men efter at have holdt Råd købte de Pottemagermarken derfor til Gravsted for de fremmede.
Derfor blev den Mark kaldt Blodmarken indtil den Dag i Dag. Da opfyldtes det, som er talt ved Profeten Jeremias, som siger: “Og de toge de tredive Sølvpenge, Prisen for den vurderede, hvem de vurderede for Israels Børn, og de gav dem for Pottemagermarken, som Herren befalede mig.”
Men Jesus blev stillet for Landshøvdingen, og Landshøvdingen spurgte ham og sagde:

Pilatus (chorus): Tu es rex Iudaeorum?

“Er du Jødernes Konge?”

Evangelista: Dicit ille:

Men Jesus sagde til ham:

Iesus: Tu dicis.

“Du siger det.”

Evangelista: Et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus nihil respondit. Tunc dicit illi Pilatus:

Og da han blev anklaget af Ypperstepræsterne og de Ældste, svarede han intet. Da siger Pilatus til ham:

Pilatus (chorus): Non audis quanta adversum te dicant testimonia?

“Hører du ikke, hvor meget de vidne imod dig?”

Cristo in Pietà tra la Vergine e san Giovanni evangelista (1455) af Giovanni Bellini (1430-1516). Maleriet hænger på Accademia Carrara i Bergamo. 10


Evangelista: Et non respondit ei ad ullum verbum ita ut miraretur praeses vehementer. Per diem autem sollemnem consueverat praeses dimittere populo unum vinctum quem voluissent. Habebat autem tunc vinctum insignem qui dicebatur Barabbas. Congregatis ergo illis dixit Pilatus:

Og han svarede ham end ikke på et eneste Ord, så at Landshøvdingen undrede sig såre.
Men på Højtiden plejede Landshøvdingen at løslade Mængden een Fange, hvilken de vilde. Og de havde dengang en berygtet Fange, som hed Barabbas.
Da de vare forsamlede, sagde Pilatus derfor til dem:

Pilatus (chorus): Quem vultis dimittam vobis Barabban an Iesum qui dicitur Christus?

“Hvem ville I, at jeg skal løslade eder: Barabbas eller Jesus, som kaldes Kristus?”

Evangelista: Sciebat enim quod per invidiam tradidissent
eum. Sedente autem illo pro tribunali, misit ad illum uxor eius dicens:

Thi han vidste, at det var af Avind, de havde overgivet ham. Men medens han sad på Dommersædet, sendte hans Hustru Bud til ham og sagde:

Uxor Pilati (chorus): Nihil tibi et iusto illi multa enim passa sum hodie per visum propter eum.

“Befat dig ikke med denne retfærdige; thi jeg har lidt meget i Dag i en Drøm for hans Skyld.”

Evangelista: Princeps autem sacerdotum et seniores persuaserunt populis ut peterent Barabban, Iesum vero perderent. Respondens autem praeses ait illis:

Men Ypperstepræsterne og de Ældste overtalte Skarerne til, at de skulde begære Barabbas, men ihjelslå Jesus.
Og Landshøvdingen svarede og sagde til dem:

Pilatus (chorus): Quem vultis vobis de duobus dimitti?

“Hvilken af de to ville I, at jeg skal løslade eder?”

Evangelista: At illi dixerunt:

Men de sagde:

Populus (chorus): Barabbam!

“Barabbas.”

Evangelista: Dicit illis Pilatus:

Pilatus siger til dem:

Pilatus (chorus): Quid igitur faciam de Iesu qui dicitur Christus?

“Hvad skal jeg da gøre med Jesus, som kaldes Kristus?”

Evangelista: Dicunt omnes:

De sige alle:

Populus (chorus): Crucifigatur!

“Lad ham blive korsfæstet!”

Evangelista: Ait illis praeses:

Men Landshøvdingen sagde:

Pilatus (chorus): Quid enim mali fecit?

“Hvad ondt har han da gjort?”

Evangelista: At illi magis clamabant dicentes:

Men de råbte end mere og sagde:

Populus (chorus): Crucifigatur!

“Lad ham blive korsfæstet!”

Evangelista: Videns autem Pilatus quia nihil proficeret sed magis tumultus fieret, accepta aqua lavit manus coram populo dicens:

Men da Pilatus så, at han intet udrettede, men at der blev større Larm, tog han Vand og toede sine Hænder i Mængdens Påsyn og sagde:

Pilatus (chorus): Innocens ego sum a sanguine iusti huius vos videritis.

“Jeg er uskyldig i denne retfærdiges Blod; ser I dertil!”

Evangelista: Et respondens universus populus dixit:

Og hele Folket svarede og sagde:

Populus (chorus): Sanguis eius super nos et super filios nostros.

“Hans Blod komme over os og over vore Børn!”

11


Evangelista: Tunc dimisit illis Barabban. Iesum autem flagellatum tradidit eis ut crucifigeretur. Tunc milites praesidis suscipientes Iesum in praetorio congregaverunt ad eum universam cohortem. Et exuentes eum, clamydem coccineam circumdederunt ei. Et plectentes coronam de spinis posuerunt super caput eius et harundinem in dextera eius et genu flexo ante eum inludebant dicentes:

Da løslod han dem Barabbas; men Jesus lod han hudstryge og gav ham hen til at korsfæstes.
Da toge Landshøvdingens Stridsmænd Jesus med sig ind i Borgen og samlede hele Vagtafdelingen omkring ham.
Og de afklædte ham og kastede en Skarlagens Kappe om ham. Og de flettede en Krone af Torne og satte den på hans Hoved og gave ham et Rør i hans højre Hånd; og de faldt på Knæ for ham og spottede ham og sagde:

Milites (chorus): Ave rex Iudaeorum!

“Hil være dig, du Jødernes Konge!”

Evangelista: Et expuentes in eum acceperunt harundinem et percutiebant caput eius. Et postquam illuserunt ei, exuerunt eum clamydem, et induerunt eum vestimentis eius, et duxerunt eum ut crucifigerent. Exeuntes autem, invenerunt hominem Cyreneum nomine Simonem: Hunc angariaverunt, ut tolleret crucem eius.

Og de spyttede på ham og toge Røret og sloge ham på Hovedet. Og da de havde spottet ham, toge de Kappen af ham og iførte ham hans egne Klæder og førte ham hen for at korsfæste ham. Men medens de gik derud, traf de en Mand fra Kyrene, ved Navn Simon; ham tvang de til at bære hans Kors.

Et venerunt in locum qui dicitur Golgotha quod est Calvariae locus. Et dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum. Et cum gustasset noluit bibere. Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta eius, sortem mittentes: Ut impleretur quod dictum est per Prophetam dicentem: Diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortem.

Og da de kom til et Sted, som kaldes Golgatha, det er udlagt: “Hovedskalsted”, gave de ham Eddike at drikke blandet med Galde og da han smagte det, vilde han ikke drikke.
Men da de havde korsfæstet ham, delte de hans Klæder imellem sig ved Lodkastning, for at det skulde opfyldes, som er sagt af Profeten: “De delte mine Klæder imellem sig og kastede Lod om mit Klædebon.”

Et sedentes servabant eum. Et inposuerunt super caput eius causam ipsius scriptam: Hic est Iesus rex Iudaeorum. Tunc crucifixi sunt cum eo duo latrones: unus a dextris et unus a sinistris. Praetereuntes autem blasphemabant eum moventes capita sua et dicentes:

Og de sade der og holdt Vagt over ham.
Og oven over hans Hoved satte de Beskyldningen imod ham skreven således: “Dette er Jesus, Jødernes Konge.”
Da bliver der korsfæstet to Røvere sammen med ham, en ved den højre og en ved den venstre Side. Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de rystede på deres Hoveder og sagde:

Latrones (chorus): Vah, qui destruit templum et in triduo illud reaedificat salva temet ipsum si Filius Dei es descende de cruce.

“Du, som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage, frels dig selv; er du Guds Søn, da stig ned af Korset!”

Evangelista: Similiter et principes sacerdotum inludentes cum scribis et senioribus dicebant:

“Ligeså spottede Ypperstepræsterne tillige med de skriftkloge og de Ældste og sagde:

Sacerdotum (chorus): Alios salvos fecit se ipsum non potest salvum facere: si rex Israhel est descendat nunc de cruce et credemus ei confidet in Deo liberet nunc eum si vult dixit enim: quia Dei Filius sum.

“Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse; er han Israels Konge, så lad ham nu stige ned af Korset, så ville vi tro på ham. Han har sat sin Lid til Gud; han fri ham nu, om han har Behag i ham; thi han har sagt: Jeg er Guds Søn.”

Evangelista: Id ipsum autem et latrones qui fixi erant cum
eo inproperabant ei. A sexta autem hora tenebrae factae sunt super universam terram usque ad horam nonam. Et circa horam nonam clamavit Iesus voce magna dicens:

Og på samme Måde hånede også Røverne ham, som vare korsfæstede med ham.
Men fra den sjette Time blev der Mørke over hele Landet indtil den niende Time.
Og ved den niende Time råbte Jesus med høj Røst og sagde:

12


Iesus: Heli Heli lema sabacthani?

“Eli! Eli! Lama Sabaktani?”

Evangelista: Hoc est:

Det er:

Iesus: Deus meus Deus meus ut quid dereliquisti me?

“Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig?”

Evangelista: Quidam autem illic stantes et audientes dicebant:

Men nogle af dem, som stode der og hørte det, sagde:

Quidam alii (chorus): Heliam vocat iste.

“Han kalder på Elias.”

Evangelista: Et continuo currens unus ex eis acceptam spongiam implevit aceto et imposuit arundini, et dabat ei bibere. Cetero vero dicebant:

Og straks løb en af dem hen og tog en Svamp og fyldte den med Eddike og stak den på et Rør og gav ham at drikke.
Men de andre sagde:

Quidam alii (chorus): Sine videamus an veniat Helias liberans eum.

“Holdt! lader os se, om Elias kommer for at frelse ham.”

Evangelista: Iesus autem iterum clamans voce magna emisit spiritum.

Men Jesus råbte atter med høj Røst og opgav Ånden.

MOTET
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

MOTET
Guds lam, som bærer verdens synd, forbarm dig over os.
Guds lam, som bærer verdens synd, giv os fred.

Evangelista: Et ecce velum templi scissum est in duas partes a summo usque deorsum. Et terra mota est et petrae scissae sunt. Et monumenta aperta sunt et multa corpora sanctorum qui dormierant surrexerunt. Et exeuntes de monumentis post resurrectionem eius venerunt in sanctam civitatem et apparuerunt multis. Centurio autem et qui cum eo erant, custodientes Iesum, viso terraemotu et his quae fiebant, timuerunt valde dicentes:

Og se, Forhænget i Templet splittedes i to Stykker, fra øverst
til nederst; og Jorden skjalv, og Klipperne revnede, og Gravene åbnedes; og mange af de hensovede helliges Legemer bleve oprejste, og de gik ud af Gravene efter hans Opstandelse og kom ind i den hellige Stad og viste sig for mange.
Men da Høvedsmanden og de, som tillige med ham holdt Vagt over Jesus, så Jordskælvet, og hvad der skete, frygtede de såre og sagde:

Milites (chorus): Vere Dei Filius erat iste.

“Sandelig, denne var Guds Søn.”

Evangelista: Erant autem ibi mulieres multae a longe quae secutae erant Iesum a Galilaea ministrantes ei. Inter quas erat Maria Magdalene et Maria Iacobi et Ioseph mater et mater filiorum Zebedaei.

Men der var mange Kvinder der, som så til i Frastand, hvilke havde fulgt Jesus fra Galilæa og tjent ham.
Iblandt dem vare Maria Magdalene og Maria, Jakobs og Josefs Moder, og Zebedæus’s Sønners Moder.

MOTET
Mors tua, mors Christi,
fraus terrae, gloria coeli,
et dolor infernisunt meditanda tibi. Vive diu, sed vive Deo,
nam vivere mundo mortis opus. Viva est vivere vita Deo.

MOTET
Din død, Christi død
Jordens misgerning, Himlens ære, og helvedes pine, betænk dette! Lev længe, men lev i Gud
for at leve i verden er dødens værk. Leve livet er at leve for Gud.

Quicquid erit tandem mea
spes est unica Christus,
huic vivo, huic moriar, caetera curo nihil. Quid valet hic mundus?
Quid gloria? Quidve triumphus?
Post miserum funus, pulvis et umbra sumus.

Hvordan livet end slutter,
mit eneste håb er Christus,
jeg lever og dør i ham, resten er ligemeget. Hvad duer denne verden til?
Hvad er da ære? Og hvad er triumf?

13


Evangelista: Cum autem sero factum esset venit quidam
homo dives ab Arimathia nomine Ioseph qui et ipse discipulus erat Iesu. Hic accessit ad Pilatum et petiit corpus Iesu. Tunc Pilatus iussit reddi corpus.

Men da det var blevet Aften, kom en rig Mand fra Arimathæa, ved Navn Josef, som også selv var bleven Jesu Discipel.
Han gik til Pilatus og bad om Jesu Legeme. Da befalede Pilatus, at det skulde udleveres.

Et accepto corpore, Ioseph involvit illud sindone munda. Et posuit illud in monumento suo novo quod exciderat in petra. Et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti et abiit. Erat autem ibi Maria Magdalene, et altera Maria, sedentes contra sepulchrum.

Og Josef tog Legemet og svøbte det i et rent, fint Linklæde og lagde det i sin nye Grav, som han havde ladet hugge i Klippen, og væltede en stor Sten for Indgangen til Graven og gik bort. Men Maria Magdalene og den anden Maria vare der, og de sade lige over for Graven.

Altera autem die, quae est post Parasceven convenerunt principes sacerdotum et Pharisaei ad Pilatum, dicentes: Domine, recordati sumus quia seductor ille dixit adhuc vivens: Post tres dies resurgam. Iube ergo custodiri sepulchrum usque in diem tertium: Ne forte veniant discipuli eius, et furentur eum et dicant plebi: Surrexit
a mortuis: Et erit novissimus error peior priore.

Men den næste Dag, som var Dagen efter Beredelsesdagen, forsamlede Ypperstepræsterne og Farisæerne sig hos Pilatus og sagde: “Herre! vi ere komne i Hu, at denne Forfører sagde, medens han endnu levede: Tre Dage efter bliver jeg oprejst. Befal derfor, at Graven skal sikkert bevogtes indtil den tredje Dag, for at ikke hans Disciple skulle komme og stjæle ham og sige til Folket: “Han er oprejst fra de døde; og da vil den sidste Forførelse blive værre end den første,”

Ait illis Pilatus: Habetis custodiam, ite custodite sicut scitis. Illi autem abeuntes, munierunt sepulchrum. signantes lapidem cum custodibus.

Pilatus sagde til dem: “Der have I en Vagt; går hen og bevogter den sikkert, som I bedst vide!”
Og de gik hen og bevogtede Graven sikkert med Vagten efter at have sat Segl for Stenen.

FINIS PASSIONIS

14


TORSTEN NIELSEN, baryton Torsten Nielsen er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i hovedfagene klaver, korledelse og sang. Blev allerede i studietiden fast medlem af Radiokammerkoret, nu DR-VokalEnsemblet med hvem han også talrige gange har optrådt som solist. Han har sunget med ensemblerne Ars Nova, Mogens Dahl Kammerkor, Theatre of Voices og optræder gerne og ofte som lied-sanger med værker som Schuberts Winterreise og Die Schöne Mūllerin, Schumann's Dichterliebe m.f. Torsten Nielsen er desuden uddannet som kordirigent hos professor DanOlof Stenlund og overtog i år den musikalske ledelse af Roskilde Domkirkes drenge- og mandskor.

15


LAURITZ JAKOB THOMSEN, baryton Lauritz Jakob Thomsen har siden 2012 studeret på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium ved Marianne Rørholm og Christen Stubbe Teglbjerg. Lauritz fik musikken ind med modermælken og startede sin sanglige dannelse i Københavns Drengekor som barn. Den unge baryton har allerede nu sunget flere solistpartier ved koncerter og oratorier og debuterede som operasanger i Operetteforeningen Polyhymnias opførelse af Frk. Nitouche. Ved siden af studierne passer Lauritz sin stilling som sanger ved Vor Frue Kirke og synger stadig i Det Kgl. Kantori, hvor han har flere solistopgaver. Udover at være fast sanger i Musica Ficta er Lauritz ansat i DR KoncertKoret og har desuden været at høre i både DR VokalEnsemblet, Ars Nova og Theater of Voices.

16


ALTID EN NY FORDYBELSE Musica Ficta er et professionelt vokalensemble, dannet i 1996 af komponisten og dirigenten Bo Holten. Her har han realiseret sin vision om et fleksibelt og projektorienteret ensemble, hvor den virtuose ensemblesang i alle dens afskygninger står i centrum. Musica Ficta favner et meget bredt repertoire. Ensemblets speciale er dog musikken fra middelalder og renæssance. Dengang skrev komponisterne ikke deres store værker for symfoniorkestre, men for den menneskelige stemme. Som Musica Fictas kunstneriske leder og dirigent er Bo Holten blandt verdens førende på dette felt. I Musica Ficta giver selv det mindste projekt anledning til stor fordybelse. Med Bo Holtens dybtgående kendskab til den europæiske musik- og kulturhistorie bliver alle koncerter gennemført i et bestemt tematisk perspektiv. Koncerterne kan således fokusere på en bestemt komponist, en epoke eller en historisk begivenhed, og publikum får altid en grundig indføring i de historiske og kulturelle rammer for musikken.

17


MUSICA FICTA PÅ CD

GESUALDO MADRIGALER Udvalgte madrigaler af den avantgardistiske renæssancekomponist Carlo Gesualdo. Udgivet på Danacord efteråret 2015

Pris:

100

kr.

LASSUS’ MATTHÆUSPASSION Hele Lassus' dramatiske Matthæuspassion i hel ny udgivelse! Udgivet på NAXOS i påsken 2017.

Pris:

100

kr.

MOGENS PEDERSØN

MADRIGALER

Hele første madrigalbog af danske Mogens Pedersøn, komponist ved Chr. IVs hof. Udgivet på NAXOS/DACAPO vinteren 2002

Pris:

75

kr.

KONTAKT: Manager: Christian Tobiassen | musica@ficta.dk | tlf: 30 91 35 67 | www.ficta.dk 18


16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.