Chef & Ledare Magasin 2, 2021

Page 1

Chef & Ledare INSIKT / STRATEGI / TAKTIK Nº2 2021 •

www.clmagasin.se

MAGASIN

Retailsuccén inom skönhetsbranschen SVANTE GABRÁN berättar om resan med skönhetsvarumärket Xlash som blev en retailsuccé.

Sluta omorganisera så förbannat  Det introverta ledarskapet Business as equal, en bok alla borde läsa


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.