Když Dinosaurům někdo umře

Page 1

Dinosaurům někdo umřel… vám ne? Ale ano. Naše rodiny vypadají velmi podobně. Nikdo nejsme na světě napořád a každý se několikrát v životě setkáme s tím, že nám zemře někdo milý a hodně blízký. Ztratí se nám člověk, jehož život byl s naším hodně propleten, a teď nám moc chybí a neumíme to pochopit. Děti jsou na tom úplně stejně: také ony se musejí vyrovnávat s naší konečností. Mají spousty otázek, plno starostí, krásných nápadů, umějí si opatrovat vzpomínku. Potřebují, abychom jim na otázky odpověděli, starosti nesli s nimi, nápady jim pomohli uskutečnit a vzpomínky uchovat. Potřebují si o tom všem povídat a my velcí to často neumíme. Bojíme se, jsme příliš smutní nebo prostě nevíme, odkud začít.

Když Dinosaurům někdo umře Malá knížka o velkých starostech pro malé i velké

Když Dinosaurům někdo umře je psychologicky fundovaná a v zahraničí velmi úspěšná knížka, která může být dobrým pomocníkem pro společné povídání s dětmi o důležitých věcech v životě. Patří domů, do školek i do knihoven pro děti. Přejme jí, ať pomůže nejen dětem, ale i jejich dospělým. Najděte si s dětmi tichou chvilku, vyběhněte po pár schůdcích, otevřete dveře a zjistíte, že u Dinosaurů je to vlastně stejné jako u vás.

ISBN 978-80-904516-8-1

9 788090 451681

Cesta domů se snaží, aby umírání a smrt byly přijímány jako události, které se osobně týkají každého z nás. Domácí hospic Cesta domů je odbornou oporou těm, kteří pečují o své umírající blízké doma. Aktivity Cesty domů je možné podpořit, informace jsou dostupné na webu www.cestadomu.cz.

Laurie Krasny Brown a Marc BrownKdyž

Dinosaurům někdo umře

Malá knížka o velkých starostech pro malé i velké

Laurie Krasny Brown a Marc Brown


Vážení rodiče, učitelé, děti a Vy, kterým se dostala do rukou tato výjimečná knížka, doporučuji Vám ji ke společnému čtení. Vítám to, že se snaží přiblížit dětem čas umírání a truchlení a zároveň předpokládá, že si nad ní budete spolu povídat. Nabízí mnoho impulsů k mezigeneračním rozhovorům, a zve tak k dalšímu invenčnímu rozvíjení tématu. Knížka se nenásilně dotýká všech zásadních problémů, na které nejen děti, ale i my dospělí v této tabuizované oblasti narážíme a neumíme je řešit. Obsah i forma odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání (Vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý) i Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání (např. průřezové téma Osobnostní a sociální výchova nebo vzdělávací oblast Člověk a jeho svět). Myslím, že knížka by mohla být jedním z potřebných kroků na cestě k tomu, abychom si v nelehkých situacích kolem smrti věděli více rady, nebáli se, uměli spolu komunikovat a pomoci si navzájem. Klára Laurenčíková vrchní ředitelka sekce speciálního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (1. 6. 2010)

Památce Boba Savage a všem, kteří ho milovali, hlavně Beth, Jordanovi a Jenně. Srdečné poděkování autorů za odborné rady Dorothy Burlageové, Sherry E. Johnsonové, Stephenu Karolovi, Geraldu Koocherovi, Mimie Pitarovi, Kenu Read-Brownovi, Beth Savageové, Judy Tetreaultové a Marku Vonnegutovi. Vydala Cesta domů v Praze v roce 2014 2. vydání Z angličtiny přeložila Martina Špinková Odpovědná redaktorka Štěpánka Ryšavá Sazba Designiq Tisk H. R.G. spol. s r. o. Copyright © Laurene Krasny Brown a Marc Brown 1996 Little, Brown and Company, Time Warner Book Group, New York Copyright českého vydání © Cesta domů 2014 www.cestadomu.cz ISBN 978-80-904516-8-1


Obsah

Co to vlastně je, být živý?

4

Proč ale umíráme? Jak se to stane?

6

Co to znamená, být mrtvý?

10

Jak nám je, když se setkáme se smrtí?

12

18

Kamarádi jsou moc důležití

Rozloučení 20

Jak se rozloučit

26

Co je po smrti?

28

Jak nezapomenout

30

Slovníček 32


Co to vlastně je, být živý?

Každá bytost se jednou narodí, pak nějaký čas žije a nakonec vždycky její život skončí. Říkáme, že umře.


Když žiješ, má tvé tělo plno práce. Dýcháš, hýbeš se, jíš, díváš se, posloucháš, dotýkáš se, cítíš vůně, rosteš, mluvíš, hraješ si, přemýšlíš a vnímáš. Je to krása! Žiješ s ostatními na světě.

5


Proč ale umíráme? Jak se to stane?

Umírání patří k životu každé živé bytosti. Smrt přichází různě. Někdy jsme na ni trochu připraveni, třeba když někdo umírá po dlouhé nemoci.

Jindy nás ale smrt úplně zaskočí.

Život může být velmi dlouhý, ale i velmi krátký. Dokonce ani právě narozené miminko nemusí být dost silné a zdravé, aby zůstalo naživu.


Někdo může zemřít při nehodě. I když se doktoři a sestřičky snaží zraněnému pomoci co nejrychleji, někdy se ho zachránit nepodaří.

7
Co to znamená, být mrtvý?

Když někdo umře, jeho tělo přestane fungovat. Nehýbá se. Srdce i dech se zastaví. Mozek také nepracuje. Mrtvý už nevidí, neslyší, necítí dotyky ani vůně, nejí, nehraje si a nemyslí.

10


Když je někdo mrtvý, vypadá to, jako by spal. Ale nespí. A nemůže se probudit.

11


Jak nám je, když se setkáme se smrtí?

Když ti umře kamarád nebo někdo jiný, koho máš rád, může ti být hrozně. Je tak těžké tomu uvěřit! Jak je možné, že už ho nikdy neuvidíš?

Možná nebudeš moci usnout nebo se ti budou nějakou dobu zdát divné sny.

12


Když ti umře někdo nejmilejší, nejde to vlastně pochopit.

13
Kamarádi jsou moc důležití

Když umře někdo z rodiny, tvůj život to změní. Určitě tě potěší, když se tví kamarádi nezmění a budou tě mít rádi jako předtím.

18


Kamarádi si někdy nevědí rady s tím, co ti říct a jak tě potěšit.
Co je po smrti?

Smrti a umírání je velmi těžké porozumět. Nejen pro děti. Ani dospělí tomu nerozumějí. Nikdo nevíme, co přijde po smrti, ale téměř každý si to nějak představujeme.

28


Také o tom někdy přemýšlíš? Neboj se zeptat rodičů, babičky, dědy nebo prostě někoho, komu důvěřuješ.

29


Jak nezapomenout

Když ti někdo blízký umře, neztratíš ho úplně – máš vzpomínky. V nich vlastně zůstává s tebou dál. A je mnoho, mnoho způsobů, jak vzpomínat.

30


Nemůžeš ale vzpomínat pořád. Někdy budeš mít plnou hlavu hraní, kamarádů, učení. Neznamená to, že jsi zapomněl na toho, koho jsi měl rád; jenom teď děláš něco jiného. Žiješ dál svůj život, a to je dobře!


Slovníček bdění u mrtvého: u těla zemřelého je možné po smrti nebo před pohřbem být nejen ve dne, ale i v noci, vzpomínat a loučit se

pohřební vůz: speciální auto nebo jiný dopravní prostředek pro odvezení rakve na pohřeb

hřbitov: místo, kde se pohřbívají zemřelí

poslední vůle (závěť): písemné pokyny, v nichž člověk napíše, co se má stát s jeho majetkem po smrti

rakev, urna: schránka, ve které je uloženo mrtvé tělo nebo popel hrob, hrobka: jáma v zemi pro uložení rakve, která se pak zasype zemí nebo zakryje kamennou deskou a označí se náhrobním kamenem nebo nějak jinak

pozůstalý: člověk, kterému někdo blízký nedávno zemřel truchlení: prožívání a vyjadřování smutku nad smrtí někoho blízkého

kremace: spálení mrtvého těla na popel

vdova: manželka muže, který zemřel

pitva: lékařská prohlídka mrtvého těla, která určí, co způsobilo smrt

vdovec: manžel ženy, která zemřela

pohřeb: slavnostní obřad, kterým se loučíme se zemřelýmDinosaurům někdo umřel… vám ne? Ale ano. Naše rodiny vypadají velmi podobně. Nikdo nejsme na světě napořád a každý se několikrát v životě setkáme s tím, že nám zemře někdo milý a hodně blízký. Ztratí se nám člověk, jehož život byl s naším hodně propleten, a teď nám moc chybí a neumíme to pochopit. Děti jsou na tom úplně stejně: také ony se musejí vyrovnávat s naší konečností. Mají spousty otázek, plno starostí, krásných nápadů, umějí si opatrovat vzpomínku. Potřebují, abychom jim na otázky odpověděli, starosti nesli s nimi, nápady jim pomohli uskutečnit a vzpomínky uchovat. Potřebují si o tom všem povídat a my velcí to často neumíme. Bojíme se, jsme příliš smutní nebo prostě nevíme, odkud začít.

Když Dinosaurům někdo umře Malá knížka o velkých starostech pro malé i velké

Když Dinosaurům někdo umře je psychologicky fundovaná a v zahraničí velmi úspěšná knížka, která může být dobrým pomocníkem pro společné povídání s dětmi o důležitých věcech v životě. Patří domů, do školek i do knihoven pro děti. Přejme jí, ať pomůže nejen dětem, ale i jejich dospělým. Najděte si s dětmi tichou chvilku, vyběhněte po pár schůdcích, otevřete dveře a zjistíte, že u Dinosaurů je to vlastně stejné jako u vás.

ISBN 978-80-904516-8-1

9 788090 451681

Cesta domů se snaží, aby umírání a smrt byly přijímány jako události, které se osobně týkají každého z nás. Domácí hospic Cesta domů je odbornou oporou těm, kteří pečují o své umírající blízké doma. Aktivity Cesty domů je možné podpořit, informace jsou dostupné na webu www.cestadomu.cz.

Laurie Krasny Brown a Marc Brown