Page 1

Friderik in Veronika

Juan Juvančič

Ena najbolj znanih resničnih zgodovinskih zgodb na Slovenskem o nesojeni goreči ljubezni med mladim celjskim grofom Friderikom in nežno lepotico nižjega stanu Veroniko Deseniško, ki ji je nasprotoval mogočni grof Herman, v zgodovinskem okviru knežjega mesta in kot čudoviti spomenik naše preteklosti opominja, da prava ljubezen premaga vse ovire in seže onkraj vsega …

9 789612 784256

19,50 €


䨀甀愀渀 䨀甀瘀愀渀ഁ椀ഁ

䰀樀甀戀ᯠ攀渀 挀攀氀樀猀欀攀最愀 最爀漀昀愀


Juan Juvančič FRIDERIK IN VERONIKA Ljubezen celjskega grofa © Celjska Mohorjeva družba, 2019 Vse pravice pridržane. Knjižno delo je izšlo v okviru knjižnega programa, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 084.11 JUVANČIČ, Juan       Friderik in Veronika : ljubezen celjskega grofa / [besedilo, ilustracije] Juan Juvančič. - Celje : Celjska Mohorjeva družba ; Ljubljana : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ISBN 978-961-278-425-6 298186240


䄀 渀椀 琀漀 猀椀渀 䠀攀爀洀愀渀愀 䐀爀甀最攀最愀Ⰰ 挀攀氀樀猀欀攀最愀 最爀漀昀愀㼀

䨀愀Ⰰ 䠀攀爀洀愀渀 最愀 樀攀 瀀漀爀漀ഁ椀氀 稀 䔀氀椀稀愀戀攀琀漀 䘀爀愀渀欀漀瀀愀渀猀欀漀⸀

䄀 猀椀 愁攀 挀攀氀㼀

吀愀欀漀 猀漀 䌀攀氀樀猀欀椀 瀀爀椀搀漀戀椀氀椀 愁攀 瀀漀猀攀猀琀椀 渀愀  䠀爀瘀愀愁欀攀洀 椀渀 瘀 匀氀愀瘀漀渀椀樀椀⸀

娀搀愀樀 瀀愀 最爀攀洀 瀀漀 渀愀最爀愀搀漀℀

䨀愀Ⰰ 洀漀樀 搀漀戀爀椀 瀀爀椀樀愀琀攀氀樀⸀

ఁ攀猀琀椀琀愀洀漀 挀攀氀樀猀欀攀洀甀 最爀漀昀甀 䘀爀椀搀攀爀椀欀甀 稀愀 琀漀 ഁ甀搀漀瘀椀琀漀Ⰰ 戀爀攀稀栀椀戀渀漀 稀洀愀最漀℀ 䐀愀樀琀攀 洀甀 琀愀 稀氀愀琀椀 瀀爀猀琀愀渀⸀


䘀爀椀搀攀爀椀欀Ⰰ 琀瘀漀樀 漀ഁ攀 戀漀 瘀攀猀攀氀Ⰰ 欀漀  戀漀 椀稀瘀攀搀攀氀 稀愀 琀瘀漀樀漀 瀀爀攀搀猀琀愀瘀漀 渀愀  琀攀洀 琀甀爀渀椀爀樀甀⸀

䬀愀樀 瀀愀 樀攀 稀 渀樀漀㼀

䄀栀Ⰰ 䈀漀爀愀渀℀ 态欀漀搀愀 氀攀Ⰰ 搀愀 洀漀樀愀  縁攀渀愀 渀攀 戀漀 搀攀氀椀氀愀 瘀攀猀攀氀樀愀  稀 渀樀椀洀⸀

一攀 瘀攀洀⸀ 倀漀猀琀愀氀愀 樀攀 栀氀愀搀渀愀 椀渀 戀漀氀渀愀Ⰰ 縁椀瘀椀 猀愀洀愀 稀愀猀攀⸀

䴀攀搀 渀愀洀愀  渀椀欀漀氀椀 渀椀 戀椀氀漀  瀀爀愀瘀攀 氀樀甀戀攀稀渀椀⸀ 

䴀攀搀琀攀洀 猀攀 䔀氀椀稀愀戀攀琀愀 搀漀氀最漀ഁ愀猀椀⸀

娀 搀漀瘀漀氀樀攀渀樀攀洀Ⰰ 最漀猀瀀愀Ⰰ 瀀爀椀渀攀猀氀愀 猀攀洀 瘀漀搀漀Ⰰ 欀椀 猀琀攀 樀漀 稀愀栀琀攀瘀愀氀椀⸀


Juan Juvančič FRIDERIK IN VERONIKA Ljubezen celjskega grofa Besedilo in ilustracije Juan Juvančič Prelom in oprema Rok Ločniškar Urednica Mateja Kvartič Dolinšek Izdala in založila Društvo Mohorjeva družba in Celjska Mohorjeva družba d. o. o. Za založbo predsednik Jože Planinšek CM in ravnateljica dr. Tanja Ozvatič Natisnila tiskarna Dravski tisk v 1000 izvodih Celjska Mohorjeva družba, Prešernova ulica 23, SI-3000 Celje www.mohorjeva.org Celje-Ljubljana 2019


Friderik in Veronika

Juan Juvančič

Ena najbolj znanih resničnih zgodovinskih zgodb na Slovenskem o nesojeni goreči ljubezni med mladim celjskim grofom Friderikom in nežno lepotico nižjega stanu Veroniko Deseniško, ki ji je nasprotoval mogočni grof Herman, v zgodovinskem okviru knežjega mesta in kot čudoviti spomenik naše preteklosti opominja, da prava ljubezen premaga vse ovire in seže onkraj vsega …

9 789612 784256

19,50 €

Profile for Celjska Mohorjeva družba

Juan Juvančič, FRIDERIK IN VERONIKA  

Celjska Mohorjeva družba, 2019

Juan Juvančič, FRIDERIK IN VERONIKA  

Celjska Mohorjeva družba, 2019

Advertisement